You are on page 1of 24

Gazeta

ISSN 14260875


GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY

Nr 201 / 202 - KWIECIE / MAJ 2016

Komnicka

Mamy plan zagospodarowania


Nowy pomys na kultur
Komniccy Harcerze na wileszczynie
Bezpieczny przejazd

Gazeta Komnicka

Drodzy Czytelnicy
Oddajemy w Pastwa rce kolejny numer Gazety Komnickiej. W tym numerze przekazujemy informacj dla naszej Gminy najwaniejsz po kilkunastu
latach prac i przygotowa w naszej gminie zacz obowizywa miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przyjcie tego dokumentu porzdkuje sposb
zagospodarowywania terenw Gminy Komnice oraz otwiera drog do przyjcia
studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania naszej Gminy, ktre jest
niezbdne do nadania tempa rozwoju Gminy Komnice opartego o rozwj terenw
inwestycyjnych, usugowych oraz rekreacyjno-turystycznych.
W nowym numerze znajd Pastwo informacje dotyczce wielu tematw
wanych dla mieszkacw, spraw urzdowych, kulturalnych oraz z ycia szk.
W tym numerze informujemy o nowej perspektywie finansowania dziaa mieszkacw w obszarze przedsibiorczoci, kultury i infrastruktury rekreacyjnej ze
rodkw Unii Europejskiej za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania Razem na
wyyny. W Gazecie Komnickiej przeczytaj Pastwo relacj z wizyty harcerzy
z 35. Komnickiej Druyny Harcerskiej Pomie na Wileszczynie. W okresie
ostatnich wit Boego Narodzenia Gmina Komnice wczya si w akcj pomocy
Polakom na Litwie, a dzi nasza modzie miaa moliwo poznania swoich rwienikw z podwileskiej Pakieny, zwiedzenia tak mocno zwizanych z Polsk miejsc
jak cmentarz na Rossie, Muzeum Adama Mickiewicza czy kaplic Matki Boskiej
Ostrobramskiej w Wilnie.
Na amach Gazety Komnickiej rozpoczynamy publikacj oczekiwanego przez
Pastwa Kalendarza wydarze, prezentujcego harmonogram imprez odbywajcych si na terenie naszej Gminy. Zapraszamy do wsppracy przy tworzeniu tej
rubryki, poprzez przekazywanie informacji o planowanych wydarzeniach.

Spis treci
Plan zagospodarowania przestrzennego! ............3
Program Rodzina 500+ .......................................... 4
ZCIS-em nie tylko do pracy .................................. 4
Pozbd si elektromieci ..................................... 4
Bezpieczny przejazd ...............................................5
Nowe rodki unijne czekaj ...................................5
Narodowy Dzie Zwycistwa ............................... 6
Rocznica katastrofy pod Smoleskiem .............. 6
Litwo, Ojczyzno moja ......................................... 7
Dofinansowanie dla projektu Strefa Aktywnoci
Kulturalnej .............................................................. 7
Nowy pomys na kultur ....................................... 8
Wizyta przewodnikw turystycznych ................. 9
Benefis Gazety Komnickiej .................................. 9
Konkurs Piosenki wJzyku Angielskim ............10
Gminny Konkurs Plastyczny ...............................10
Powiatowy konkurs czytelniczy ...........................11
Laureaci konkursu piosenki A. Osieckiej ...........11
Modzie zapobiega poarom ............................. 12
Kolejny sukces Jakuba Biegasa............................. 12
Zawada FM nadaje! ............................................ 13

Uczniowie zRzerzczyc pomagaj seniorom.... 13


Sukces wokalny Piotra Woldana ......................... 13
225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja .....14
Nasze przedszkolaki przyjacimi przyrody......14
II Integracyjny biwak wSkrzydlowie .................. 15
Konkurs piosenki wjzykach krajw UE...........16
Sportowe sukcesy uczniw ze Skrzydlowa.........16
Rodzinna Majwka w Garnku ............................. 17
Gmina Komnice w gronie najlepszych ............. 17
Podchody literackie W wiecie bajek...............18
II Powiatowy konkurs Wiosenne kwiaty ........18
WPacanowie kozy kuj.....................................19
Rado piewania.................................................. 20
Niech dobry los kania si wpas Klepisku!........ 20
Spotkanie autorskie zK. Bodziachowsk........... 21
Kwiaty na Dzie Matki ......................................... 21
Rekordowa frekwencja.......................................... 21
Postacie Ziemi Komnickiej - W. Krajewski .... 22
Wystawa modeli ................................................... 22
Lipicze dwr Stanisawa Zikowskiego ..........23

Wydawca
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20, 42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22, fax: 34-328-11-21
www.klomnice.pl, email: ug@klomnice.pl
gazet redaguje zesp wskadzie:
Barbara Mizera, Krzysztof Wjcik,
Katarzyna Sosnowska, Robert Kpa,
Pawe Wysocki.
email:

gazeta@klomnice.pl

druk: Biuro Usugowe ATS


tel. 508 332 162

www.wydajgazete.pl
nakad: 2000 egz.

Zdjcia bez podpisu przekazane zostay przez organizatorw imprez lub pochodz
zarchiwum Urzdu ijednostek podlegych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykuw nadesanych na adres redakcji.

Okadka: fot. Irena Koza

KWIECIE / MAJ 2016

Mamy plan
zagospodarowania
przestrzennego!
Boena Lara
Od 14 maja biecego roku wGminie Komnice zacz obowizywa miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Po kilkunastu latach prac planistycznych udao
si zakoczy z sukcesem opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla
Gminy Komnice.

o nieudanej prbie uchwalenia Planu


wpoprzedniej kadencji, ktra zakoczya
si rozstrzygniciem nadzorczym Wojewody
lskiego stwierdzajcym niewano podjtej uchway, podjem wsplnie ze swoim

zespoem inow Rad Gminy kolejn prb


zatwierdzenia Planu mwi Piotr Juszczyk,
wjt Gminy Komnice. Zmieniajce si przepisy oraz konieczno powtarzania procedury
opracowania Planu sprawiay, e uchwalenie

Planu dla obszaru caej gminy wydawao si


niemoliwe. Niemniej jednak po wprowadzeniu stosownych zmian wprojekcie Planu Rada
Gminy Komnice wdniu 31 marca 2016 r. podja ponown uchwa wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wojewoda lski tym razem oceni pozytywnie
zgodno uchway zobowizujcymi przepisami prawa.
Od 14 maja br. zamiast dotychczasowych
decyzji owarunkach zabudowy wydawane
s wypisy iwyrysy zPlanu, stanowice bezporedni podstaw uzyskania pozwolenia
na budow lub zgoszenia budowy. Obecnie
opracowywana jest rwnie zmiana Studium
uwarunkowa ikierunkw zagospodarowania Gminy Komnice, ktra zakada dalszy
rozwj gminy przede wszystkim poprzez
wskazanie terenw inwestycyjnych ktrych
obecnie wgminie brakuje. Nowe Studium
bdzie zkolei stanowio podstaw do wprowadzania zmian wobowizujcym obecnie
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Komnice.

GODZINY PRACY URZDU GMINY


PRZYJMOWANIE WSPRAWACH SKARG IWNIOSKW
Wjt Gminy wkady wtorek od 13:00 do 17:00
Kierownicy Referatw od poniedziaku do pitku od 7:30 do 15:30
Skargi iwnioski przyjmowane s wpokoju 103 wsekretariacie
przez Pani Dorot Kowalczyk ref. d/s obsugi sekretariatu

poniedziaek 7:30 do 15:30


wtorek 7:30 do 17:00
roda 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
piatek 7:30 do 15:30

Gazeta Komnicka

Program

Rodzina 500+
Program Rodzina 500 plus wszed
wycie 1 kwietnia 2016r. Jest to nieopodatkowane wiadczenie wwysokoci
500 z na kade drugie ikolejne dziecko,
adla rodzin oniszych dochodach rwnie na pierwsze lub jedyne dziecko do
ukoczenia 18 roku ycia.

Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej


w Komnicach zostao przyjtych ju
817 wnioskw (wtym 94 wnioskw zoonych
wformie elektronicznej) na wiadczenie wychowawcze, ktrego celem jest czciowe pokrycie
wydatkw zwizanych zwychowaniem dziecka,
wtym zopiek nad nim izaspokojeniem jego
potrzeb yciowych - informuje GOPS.
Liczba wydanych w tej sprawie decyzji
to 332 (co stanowi ponad 40,6% wszystkich
wnioskw), ailo wypaconych wiadcze
912. Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
wKomnicach wypaci dotd ju 455 645z
dla dzieci znaszej gminy (dane zdnia
02.06.2016r.).
Prawo do wiadczenia wychowawczego
ustalane jest od 1 kwietnia 2016r do 30 wrzenia 2017r. Natomiast kolejny okres, na ktry
ustalane bdzie prawo do wiadczenia rozpocznie si 1 padziernika 2017r., askoczy
30 wrzenia 2018r. Wydawanie iprzyjmowanie
wnioskw odbywa si wGminnych Orodku
Pomocy Spoecznej wKomnicach zsiedzib
wZdrowej (ul. kowa 1).
Red.

Masz problem, chcesz


pozby si naogu?
Przyjd na spotkanie
grupy AA OMEGA
Spotkania odbywaj si
w budynku Urzdu Gminy
w Komnicach ul. Straacka 18A
(II pietro) w kad rod
o godzinie 17:00.
4

ZCIS-em nie tylko do pracy


Agnieszka Hauzer
Na pocztku maja wCentrum Integracji Spoecznej wKomnicach odby si cykl
warsztatw szkoleniowych wramach programu reintegracji spoecznej dla osb
zagroonych wkluczeniem spoecznym.

odstawowym celem iprzedmiotem dziaalnoci instytucji, jak mwi Statut CIS,


jest midzy innymi ksztacenie umiejtnoci
pozwalajcych na penienie waciwych rl
spoecznych, nauka planowana ycia iracjonalnego gospodarowania pienidzmi czy nabywanie nowych umiejtnoci zawodowych.
Nie przypadkowo zatem tematy warsztatw
zostay tak dobrane, aby uczestnicy mogli
nie tylko poszerzy swoj wiedz, ale te
przyjrze si sobie izastanowi nad ewentualnymi zmianami. Pani psycholog Agata
Minkisiewicz poprowadzia warsztaty radzenia sobie ze stresem. Celem warsztatw motywacyjnych przygotowanych przez doradc
zawodowego, pani Beat Rokit byo podniesienie poziomu motywacji uczestnikw.
Natomiast prb zachcenia uczestnikw do
planowania iefektywnego wykorzystywania
czasu podja pani Agnieszka Hauzer, pracownik socjalny.
Zapytana o opini na temat warsztatw jedna zuczestniczek, pani Anna Krok

powiedziaa:
Nigdy nie mylaam otym, co czowieka
motywuje do pracy. Zajcia z pani Beat
zmusiy mnie do zastanowienia, aja lubi
przyglda si sobie. Jednak najciekawszy dla
mnie by temat walki ze stresem, poniewa
jest on aktualny take wtedy, gdy zakoczy si
ycie zawodowe. Apoza tym, zdobyt wiedz
mona podzieli si zinnymi.
Szkolenia odbyy si wspecjalnie przygotowanych iwyposaonych salach warsztatowych CIS-u. Uczestnicy podzieleni zostali
na sze grup, po 10- 12 osb, poniewa praca
wmaej grupie sprzyja tworzeniu relacji opartych na zaufaniu oraz szybszemu przyswajaniu wiedzy. Kameralne grono, mie otoczenie
iprzyjazna atmosfera spotka pozwoliy na
blisze poznanie inawizanie przez prowadzcego indywidualnego kontaktu zkadym
uczestnikiem, co wprzyszoci zpewnoci
zaowocuje lepsz wspprac iuatwi realizacj celw statutowych Centrum. Kolejne
warsztaty ju wczerwcu.

Pozbd si elektromieci
Micha giewka

rzypominamy mieszkacom o moliwoci odbioru zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Odbir zuytego sprztu
moe zosta przeprowadzony na dwa sposoby:
1. Odwiezienie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego we wasnym zakresie na Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw
Komunalnych w Komnicach zlokalizowany
przy oczyszczalni ciekw w Komnicach,

2. Zgoszenie telefoniczne do Urzdu Gminy


Komnice potrzeby odebrania sprztu elektrycznego i elektronicznego wraz z podaniem
rodzaju sprztu, ktry ma by odebrany. Po
przyjciu zgoszenia pracownik zajmujcy si
gospodark odpadami poinformuje zgaszajcego o terminie odbioru zuytego sprztu
elektrycznego i elektronicznego. Jednoczenie
przypominamy, e zuyty sprzt powinien zosta wystawiony przed posesj w dniu odbioru do godziny 7.00.

KWIECIE / MAJ 2016

Bezpieczny przejazd
Magorzata Nalewajka
Wlistopadzie 2015 roku jeden zprzejazdw kolejowych znajdujcych
si na terenie Gminy Komnice zosta przekwalifikowany zkategorii
Ana kat. B. Jest to przejazd na skrzyowaniu ul. Zdrowskiej ilinii
kolejowej Warszawa Katowice. Opisywany przejazd zyska nowy
wygld. Zainstalowano nowoczesne urzdzenia samoczynnej
sygnalizacji przejazdowej (SSP) sygnalizatory wietlno dwikowe oraz
automatycznie opuszczane rogatki.

rzejazdy kolejowe kategorii B s to przejazdy zsamoczynn sygnalizacj wietln


iprogatkami (zamykajcymi prawy pas ruchu
zaporami, umoliwiajcymi zjazd zprzejazdu
pojazdom, ktre znalazy si na nim wmomencie rozpoczcia zamykania rogatek). Wtym
przypadku kierowca ma szans zjecha ztorw,
gdy zamkn si zapory. Niestety to udogodnienie jest bardzo czsto naduywane przez
bezmylnych kierowcw przejedajcych
przez tory lew stron jezdni. Taka sztuczka niestety nierzadko koczya si tragicznie.
Ze wzgldu na zwikszenie bezpieczestwa
przejazd Zdrowski zosta zaprojektowany
zczterema progatkami.

Wypadki kolejowe nale do najbardziej


mierciononych. Wynika to zbardzo duej
masy pojazdw szynowych, atake znacznych
prdkoci przez nie osiganych. Dodatkowym
problemem jest to, e nawet wrazie zauwaenia
przez maszynist moliwoci zderzenia zpojazdem samochodowym, wzasadzie nie ma on
szans na zapobiegnicie wypadkowi. Droga hamowania pocigu wydua si wraz zewzrostem
prdkoci, aosoby znajdujce si wautach maj
znikome szanse na przeycie wypadku. Dlatego
wanie pocigi na przejazdach kolejowych zawsze ibezwzgldnie maj pierwszestwo.
Linia Warszawa Katowice jest lini oduym nateniu ruchu pocigw. Pomimo, e

nowy przejazd Zdrowski charakteryzuje si


wysokim stopniem bezpieczestwa, przejedajc lub przechodzc naley zachowa szczegln
ostrono. Wczasie wywietlania na sygnalizatorze czerwonego, migajcego wiata isygnau
dwikowego, niedopuszczalne jest wjedanie
iwchodzenie na torowisko. Przez tory nie wolno
przejeda rwnie wtedy, gdy rogatki zaczn
si ju opuszcza. Stosowanie si do powyszych
zasad pozwala unikn niebezpiecznych sytuacji na przejedzie kolejowym. Przepisy dotyczce poruszania si na przejazdach kolejowych
reguluje rozdzia 7 art. 28. Ustawy zdnia 20
czerwca 1997 roku Prawo oruchu drogowym.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:Europa inwestujca w obszary wiejskie
Instytucja zarzdzajca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materia opracowany przez Stowarzyszenie Razem na wyyny. Materia wspfinansowany ze
rodkw Unii Europejskiej w ramach wdraania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020

Nowe rodki unijne czekaj


Halina Pruciak
Zarzd Stowarzyszenia Razem na wyyny, dziaajcy jako Lokalna Grupa Dziaania
na terenie gmin: Dbrowa Zielona, Komnice, Kruszyna, Miedno, Mykanw
iRdziny wdniu 10 maja 2016 r wUrzdzie Marszakowskim wKatowicach podpisa
umow na realizacj strategii rozwoju lokalnego. Strategia, opracowywana w2015
roku przy wspudziale mieszkacw obszaru dziaania LGD Razem na wyyny to
kluczowy dokument, na podstawie ktrego udzielane bdzie wsparcie na inwestycje
iprojekty dofinansowane zrodkw PROW 2014 -2020.

towarzyszenie Razem na wyyny na realizacj zada strategii bdzie dysponowa kwot 8 483 500,00 z zczego 6 650 000,00
przeznaczone bdzie na wdraanie strategii,
co oznacza, e rodki te bd rozdysponowane
wramach ogaszanych przez LGD konkursw na
inwestycje iprojekty realizowane przez organizacje pozarzdowe, przedsibiorcw, jednostki
sektora finansw publicznych imieszkacw
gmin naszego obszaru. Zakres przedsiwzi
wspieranych wramach strategii jest bardzo szeroki. Bdzie mona realizowa projekty dotyczce kultywowania lokalnych tradycji ihistorii,
aktywizacji, integracji lokalnych spoecznoci, projekty ktre bd wspiera dziaalno

organizacji pozarzdowych. Zaplanowano


rwnie realizacj projektw dotyczcych budowy infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej
iruchowej. Najwiksza cz rodkw zaplanowana jest na realizacj przedsiwzi zzakresu
zakadania irozwoju dziaalnoci gospodarczej.
Kolejna pula rodkw wydzielona wbudecie strategii wkwocie 33 250,00 z przeznaczona
bdzie na realizacj zada przez LGD wramach
aktywizacji (szkolenia, spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentw, dziaania
promocyjne) oraz kwota 133 000,00 z to rodki ktre pozwol na realizacj projektu wsppracy zpartnerskimi LGD. Na koszty biece
zwizane zutrzymaniem biura, zatrudnieniem

pracownikw, szkoleniami dla osb zajmujcych


si wdraaniem strategii wydzielona zostaa pula
1534250,00z, ktra bdzie wydatkowana wlatach 2016-2023. Konkursy na realizacj projektw
wramach poszczeglnych przedsiwzi wskazanych powyej, bd ogaszane wlatach 2016-2019.
Realizacja zaoe strategii otwiera przed
naszymi potencjalnymi beneficjentami nowe
moliwoci sigania po wsparcie finansowe wramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich
2014-2020, co zpewnoci przyczyni si do podniesienia jakoci ycia na naszym terenie.
Pierwsze konkursy na projekty zzakresu
zakadania irozwoju dziaalnoci gospodarczej odbd si wIII kwartale biecego roku.
Wtym samym czasie ogoszony bdzie konkurs
na projekty zzakresu infrastruktury rekreacyjnej iturystycznej. Nabory bd poprzedzone
szkoleniami zzakresu warunkw isposobw
pozyskania dofinansowania, przygotowania
wnioskw oraz realizacji projektw.
Po blisze informacje zapraszamy na stron
internetow www.razemnawyzyny.pl, na profil
na Facebook-u. Zachcamy rwnie do kontaktu telefonicznego tel. 34 374 00 01, e-mail.:
biuro@razemnawyyny.pl oraz do odwiedzania
naszego biura wMykanowie przy ul. Cichej 72,
gdzie mona skorzysta zbezpatnego doradztwa.
5

Gazeta Komnicka

Narodowy Dzie Zwycistwa


8 maja obchodzimy Narodowy Dzie Zwycistwa - wito pastwowe ustanowione
wcelu upamitnienia zwycistwa nad hitlerowskimi Niemcami. Wten dzie
delegacja Urzdu Gminy, Rady Gminy, komnickiego koa Zwizku Kombatantw
RP oraz harcerzy zoya kwiaty izapalia znicze przy grobach itablicach
upamitniajcych polegych wczasie II Wojny wiatowej.

istoria II Wojny wiatowej w sposb


szczeglny odbia si na losach naszej
gminy, o czym wiadcz mogiy polegych
oraz tablice pamitkowe, ktre odnajdziemy
w naszych miejscowociach. W Narodowy

Dzie Zwycistwa delegacja wskadzie wjt


Gminy Komnice Piotr Juszczyk, wice wjt
Adam liwakowski, przewodniczcy Rady
Gminy Adam Worwg, zastpca przewodniczcego Rady Gminy Wiesawa Jdras, prezes

komnickiego koa Zwizku Kombatantw RP


dh Jdrzej Moderski, podwadna dh Weronika
Kowalik z35 Komnickiej Druyny Harcerskiej
Pomie oraz Krzysztof Wjcik zoyli kwiaty
izapalili znicze na grobach onierzy, harcerzy, ksiy imieszkacw polegych wwalce lub zamordowanych w czasie II Wojny
wiatowej oraz przy tablicach pamitkowych
upamitniajcych wydarzenia zczasw walki
zniemieckim okupantem wChorzenicach,
Komnicach, Lipiczu, Zawadzie, Karczewicach
iGarnku.
RK

Rocznica katastrofy pod Smoleskiem


Andrzej piewak
10 kwietnia to wana data dla kadego Polaka. Katastrofa prezydenckiego
samolotu imier elity polskiego narodu wSmolesku pozostanie wnaszej
pamici na zawsze, dlatego te nie zabrako mieszkacw Gminy Komnickiej na
uroczystociach rocznicowych wstolicy.

tegorocznych obchodach uczestniczyo 100-tysicy mieszkacw naszego kraju. Krakowskie Przedmiecie, Plac
Zamkowy wypenione byo tumem ludzi,
biao-czerwonymi flagami i patriotyczn
atmosfer. Charakter tego wydarzenia najlepiej oddaj sowa prezydenta Andrzeja
Dudy, mocno wypowiedziane na Krakowskim
Przedmieciu: Spamy ten dug, zjednoczmy
si, bdmy razem wsprawach najwaniejszych. Pamitajcie, oni mieli rne pogldy,
ale byli razem. Razem wwanej, narodowej
sprawie. Polska dzisiaj tej jednoci ispokoju
ogromnie potrzebuje.
Podczas naszej wizyty wWarszawie
spotkalimy wielu przyjaci i znajomych
zrnych regionw Polski. Po zakoczeniu
uroczystoci przed Paacem Prezydenckim
6

mielimy moliwo spotkania zwice premierem Mateuszem Morawieckim, ktremu


zoylimy gratulacje zracji objcia tak wanej w Polsce funkcji oraz przedstawilimy
gwne problemy, zjakimi boryka si Gmina
Komnice.

KWIECIE / MAJ 2016

Litwo, Ojczyzno moja


Agnieszka Borowiecka
...te sowa zna kady Polak, niezalenie od tego, gdzie mieszka. Nam stay si one
szczeglnie bliskie dziki temu, e mielimy okazj odwiedzenia piknych terenw
Wileszczyzny. Reprezentacja 35 Komnickiej Druyny Harcerskiej Pomie
w skadzie: Weronika Kowalik, Natalia Pauszka, Natalia Wdowiska, Klaudia
Kowalczyk, Rozalia Ligocka wraz z opiekunem hm. Agnieszk Borowieck miaa
moliwo przeycia wyjtkowej lekcji patriotyzmu.

rganizatorem wyjazdu by ks. Ryszard


Umaski proboszcz parafii pw.
Najwitszej Maryi Panny w Czstochowie,
ktry cyklicznie, w ramach akcji: Pomoc
Polakom na Wileszczynie, organizuje
przekazanie darw na Litw. Mieszkacy
Gminy Komnice rwnie wczyli si w t
akcj, a wyjazd harcerzy zosta sfinansowany przez Urzd Gminy w Komnicach.
Podczas kilkudniowego pobytu zwiedzalimy m. in. Cmentarz na Rossie,

Gr Trzech Krzyy, Kaplic Matki


Boskiej Ostrobramskiej, Muzeum Adama
Mickiewicza, Kocioy w. Piotra i Pawa,
w. Anny oraz zamek w Trokach. Jednak
najwicej emocji dostarczyo nam spotkanie w polskiej szkole w Pakienie, gdzie
zostalimy bardzo serdecznie przyjci zarwno przez uczniw, jaki i nauczycieli tej
szkoy. Modzi ludzie piknie recytowali i
piewali w naszym ojczystym jzyku. Nie
zabrako rwnie tradycyjnych polskich

tacw w wykonaniu zespou Bursztynki.


Myl, e w niejednym oku zakrcia si ezka i pojawio pytanie, czy my mieszkajcy
w ojczynie rwnie piknie o niej mwimy,
czy te kultywujemy polskie tradycje? Na to
pytanie kady powinien odpowiedzie sobie
sam, ale na pewno utwory, ktre wybrzmieway z mioci i umiechem na ustach tych
modych ludzi na dugo pozostan w naszej pamici. Podczas wsplnie spdzonego czasu oprcz chwil wzniosych by rwnie czas na zabaw. Zgodnie z harcerskim
zwyczajem nie zabrako wesoych tacw i
pieww. To byo niezapomniane, pierwsze
i miejmy nadziej nie ostatnie spotkanie
z Polakami mieszkajcymi na Liwie. Bardzo
chtnie gocilibymy naszych przyjaci na
ziemiach Gminy Komnice.

Dofinansowanie dla projektu


Strefa Aktywnoci Kulturalnej
Projekt Strefa Aktywnoci Kulturalnej Fundacji na rzecz Promocji iRozwoju
Soectwa Karczewice zosta zwycizc konkursu wramach rzdowego programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

ratulacje dla jednej znajmodszych organizacji pozarzdowych wnaszej gminie


nale si tym bardziej, poniewa wkonkursie uczestniczyo 3898 organizacji pozarzdowych zcaego kraju, zktrych dotacj otrzymao zaledwie 316 podmiotw. Na realizacj

zwyciskiego projektu Fundacja pozyskaa


dotacj wwysokoci 50975 z.
Wramach projektu zostan zorganizowane
zajcia artystyczne dla dzieci imodziey zterenu Gminy Komnice, trzydniowa wycieczka
do gminy Jelenia koo ywca, Festyn Szanty

13-14 sierpnia wKarczewicach oraz wiele innych


ciekawych inicjatyw adresowanych do dzieci
imodziey znaszej gminy mwi Anna Kpa,
prezes Zarzdu Fundacji.

RK

Gazeta Komnicka
korzysta zprogramw dotacyjnych skierowanych tylko dla organizacji pozarzdowych.
Bdzie to dodatkowe rdo dofinansowania
zespow iinnych dziaa wGOK-u.
Na koniec moje pytanie omiejsce historii
itradycji wbudowaniu naszej lokalnej
tosamoci. Czy, nie byoby dobre na
przykad cykliczne spotkania amatorw
historii lokalnej iregularne publikacje ?
Od czerwca zacznie dziaa pracownia historyczna ijak najbardziej mamy wplanach
spotkania zamatorami lokalnej historii. Co
wicej, bdziemy organizowa spotkania zciekawymi ludmi, podrnikami, badaczami.
Dzikuj za rozmow iycz sukcesw
w realizacji tych nowych pomysw.
Myl, e na te sukcesy czekaj rwnie
mieszkacy Gminy Komnice.

Nowy pomys na kultur


Od pocztku kwietnia Gminny Orodek Kultury ma nowego dyrektora pani
Katarzyn Sosnowsk. Zmiana dyrektora GOK to rwnie oczekiwanie nowego
otwarcia, impulsu, ktry pchnie dziaalno naszego orodka na bardziej
intensywny tor. Potrzebne s nowe rozwizania, nowe dziaania, ktre bd dawa
wiksze moliwoci udziau wkulturze wszystkim mieszkacom Gminy. Na ten
temat ionowych pomysach na rozwj kultury red. Krzysztof Wjcik rozmawia
zKatarzyn Sosnowsk, dyrektor Gminnego Orodka Kultury wKomnicach.

ak pani zamierza pracowa zzespoem,


ktry zastaa wGOKuijakie zmiany
przeprowadzi przede wszystkim? Czy
bd zmiany programowe?
Mam t dogodno, e ju wczeniej pracowaam wnaszym orodku kultury idobrze poznaam pracujcy wnim zesp. Znam moliwoci pracownikw imyl, e dziki dobrej
organizacji pracy oraz wsplnym kreatywnym
dziaaniom tchniemy powiew wieoci wnasz instytucj. Przede wszystkim jednak bd
chciaa zadba ote wartoci, ktre ju mamy,
czyli nasze zespoy folklorystyczne oraz wydarzenia, ktre na stae wpisay si w kalendarz Gminy Komnice. Kolejnym etapem
bdzie zbudowanie strategii rozwoju naszej
instytucji. Dziki jasno postawionym celom
bdzie nam atwiej odpowiada na potrzeby
mieszkacw.
Wpani koncepcji pracy GOK-upojawia
si postulat aktywizacji kulturalnej
i spoecznej mieszkacw oraz takie
ciekawe pomysy jak Wdrujce Forum
Animatorw. Czy mogaby pani nam przybliy ten pomys?
Rzeczywicie chc skupi si na aktywizacji spoeczno-kulturalnej mieszkacw.
Uwaam, e nasza instytucja kultury powinna
dziaa z ludmi, anie dla ludzi. To jest zasadnicza rnica, poniewa osoba, ktra jest

zaangaowana wokrelone dziaanie iczuje


si sprawcz moe dokona wicej iswoim
zapaem zarazi innych. Dlatego zostan
utworzone pracownie inicjatyw twrczych,
takie jak: malarska, literacka, historyczna,
fotograficzna. Skupieni przy wspomnianych
pracowniach pasjonaci bd mieli wpyw na
rozwj w obszarze swoich zainteresowa.
Natomiast Wdrujce Forum Animatorw,
to pomys na wyjcie poza mury budynku
GOK-u. Zajcia, ktre prowadzimy wnaszej
siedzibie rwnie dobrze moemy przeprowadzi wwietlicy, remizie, szkole lub bibliotece
wpozostaych miejscowociach naszej gminy.
Wprzedstawionej przez Pani koncepcji prowadzenia GOK pojawio si takie
dziaanie jak utworzenie Stowarzyszenia
oraz Klubu Aktywnych Twrcw. Mnie ju
sama nazwa elektryzuje...
Tak, planuj utworzy Klub Aktywnych
Twrcw, ktry bdzie skupia ludzi, zarwno
zawodowo zajmujcych si kultur, jak iamatorw, dla ktrych kultura jest kluczowym
elementem rozwoju naszej gminy. Budowa
kapitau wsppracy midzy ruchem amatorskim, aprofesjonaln dziaalnoci artystyczn jest bardzo potrzebna. Dodatkowo
w najbliszym czasie bdziemy zakada
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych zsiedzib wGminnym Orodku Kultury, po to by

Prosimy o przekazywanie informacji o nadchodzcych wydarzeniach


do Kalendarium na adres e-mail: biuro@gokklomnice.pl.
8

Kalendarz wydarze:
1 VI Piknik na Dzie dziecka, Garnek
1 VI Gminny Dzie Dziecka wTczowej
Krainie, Komnice
2 VI Teatralny Dzie Dziecka , GOK
Komnice
4 VI Festyn rodzinny, Rzerzczyce
11-12 VI 125-lecie zaoenia Szkoy
Podstawowej wKonarach
oraz 10-ta rocznica nadania jej
imienia w. Jana Pawa II
12 VI Dzie Dziecka wKarczewicach
12 VI Powitanie Lata 2016, festyn
szkolno-parafialny, Witkowice
12 VI Gminny Wdkarski Dzie
Dziecka, Dolina Dwch Staww
wRzerzczycach
18 VI Rajd rowerowy zbiwakiem,
Skrzydlw
19 VI Koncert symfoniczno-oratoryjny
pamici Reszkw, Garnek
23 VI Odsonicie tablicy powiconej
onierzom AK, Garnek
23 VI Wystawa onierze Warszyca
ispotkanie zPawem Jasiakiem
zIPN, GOK Komnice
25-26 VI Spartakiada, festyn
rekreacyjno-sportowy, Zdrowa
25 VI Noc witojaska, impreza
plenerowa nad rzek Wart, Zawada
26 VI Spektakl teatralny pt. Pcha
szachrajka, GOK Komnice
27 VI - 9 VII Akcja Wakacje, GOK
wKomnicach
16-17 VII Festyn rekreacyjno-sportowy
Pod Grusz , Rzerzczyce
30 VII Festiwal Folklorystyczny Zza
miedzy, Komnice
13-14 VIII Festyn Szanty, Karczewice
14 VIII Piknik Wdkarski, Zdrowa
15 VIII Turniej piki plaowej oPuchar
Wjta Gminy Komnice, Zdrowa

KWIECIE / MAJ 2016

Wizyta przewodnikw turystycznych


Gmin Komnice odwiedzili przewodnicy turystyczni uczestniczcy wobchodach
60-lecia Przewodnictwa wCzstochowie. Celem wizyty byo zapoznanie si
zwalorami turystycznymi Szlaku Reszkw oraz sposobem wykorzystania naszych
terenw wrozwoju ipromocji turystyki wregionie czstochowskim.

izyta studyjna to efekt zainaugurowanej przed rokiem wsppracy


Gminy Komnice z czstochowskim rodowiskiem turystycznym zrzeszonym wPolskim
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym
Oddzia Przewodnikw w Czstochowie.

Podczas kwietniowej wizyty wnaszej gminie przewodnicy zgodnie potwierdzili, e


miejsca zwizane zpostaciami Reszkw na
stae wpisay si wobszar ich zainteresowa
is promocyjnym atutem Gminy Komnice.
Przewodnikiem po Szlaku by Krzysztof

Benefis Gazety Komnickiej


Ponad sto osb, wtym grono przyjaci, redaktorw iczytelnikw Gazety
Komnickiej, spotkao si 29 kwietnia na uroczystym Benefisie Gazety Komnickiej
zokazji wydania 200-go numeru oraz 25-lecia istnienia tytuu.

Wjcik, propagator historii lokalnej iautor


ksiki ladami Reszkw. Przewodnicy mieli
rwnie okazj spotkania si zwice wjtem
Gminy Komnice Adamem liwakowskim,
ktry wimieniu wadz Gminy zoy gratulacje wspaniaego jubileuszu, zaprosi goci na pysznego pstrga w Lenej Krainie
w Karczewicach oraz podarowa kademu
zgoci gr edukacyjn Memory Reszkw.
RK

pierwszej czci spotkania wsptwrca


Gazety Komnickiej Krzysztof Wjcik,
redaktor naczelna Gazety Czstochowskiej
Urszula Giyska oraz wjt Gminy Komnice
Piotr Juszczyk dyskutowali oroli prasy lokalnej imisji Gazety Komnickiej wrodowisku
lokalnym. Debat poprowadzi Robert Kpa,
czonek redakcji Gazety Komnickiej.
Wdrugiej czci spotkania ze swoim recitalem zaprezentowa si Folklorystyczny
Zesp piewaczy Klepisko, nie zabrako ycze igratulacji dla Jubilatki od parlamentarzystw Ziemi Czstochowskiej, Urzdu
Gminy, zespow artystycznych i zaprzyjanionych organizacji pozarzdowych.
Finaem spotkania by jubileuszowy tort
zlogo 1 numeru Gazety Komnickiej zgrudnia 1991 roku, gromkie sto lat ipoczstunek
przygotowany przez panie zKoa Gospody
Wiejskich zGarnka, Rzerzczyc, Skrzydlowa
iStowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Komnice. Spotkaniu towarzyszya wystawa
archiwalnych numerw Gazety Komnickiej.
RK
9

Gazeta Komnicka
22 kwietnia 2016 roku wZespole Szk
wKomnicach odby si IV Powiatowy
Konkurs Piosenki wJzyku Angielskim.
Organizatorami konkursu by Zesp
Szk wKomnicach, nauczycielki
Agnieszka Kloczkowska iJoanna Suliga.

o konkursu przystpili modzi wokalici ze szk wRzerzczycach, wGarnku,


w Konarach, w Zrbicach, w Witkowicach,
wBlachowni (Gimnazjum im. J. Korczaka), we
Wrzosowej, wZawadzie, wSkrzydlowie oraz
wCzstochowie (Spoeczne Gimnazjum nr 1
oraz Spoeczne Gimnazjum nr 2). Wystpy
wokalne uczestnikw konkursu oceniao jury
wskadzie: Violetta Ojrzyska, Renata Krawiec
oraz Ewa Nieszporek.
Po wysuchaniu wszystkich uczestnikw
jury podjo decyzj o przyznaniu nastpujcych miejsc: Grand Prix Piotr Woldan (ZS
w Zawadzie), I miejsce Julia Piasecka (ZS
w Zrbicach), II miejsce Marcelina Otto
(Spoeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta
wCzstochowie), III miejsce Klaudia Kowalczyk
(ZS w Komnicach). Wyrnienia otrzymali:
Karolina Bajor ZS wSkrzydlowie, Eliza Nitecka
ZS w Komnicach, Zuzanna Gajewicz ZS
wRzerzczycach. Imprez prowadzia uczennica klasy II Gimnazjum wKomnicach Emilia
Kugiel.
Gociem honorowym tegorocznej edycji
zmaga wokalnych modych wykonawcw
bya Pani Pose na Sejm RP Lidia Burzyska.
Ponadto imprez zaszczycili swoj obecnoci

IV Powiatowy Konkurs Piosenki

wJzyku Angielskim

nastpujcy gocie: Pan Jan Miarzyski radny powiatu czstochowskiego, Pan Leszek
Winiewski radny powiatu czstochowskiego
oraz Pan Wojciech Szymczyk radny iprzewodniczcy Komisji Edukacji wgminie Komnice.
Dziki hojnoci naszych sponsorw kady z uczestnikw konkursu otrzyma upominki podkrela Joanna Suliga iAgnieszka
Kloczkowska, nauczycielki Zespou Szk
w Komnicach i organizatorki konkursu. Starostwo Powiatowe w Czstochowie

Gminny Konkurs Plastyczny


Aneta apeta, Beata Wyrwa, Katarzyna Biela
8 kwietnia wZespole Szk wKomnicach odby si Gminny Konkurs Plastyczny
dla uczniw klas I-II gimnazjum pod hasem Przepis na zdrowe ycie!. Celem
konkursu bya prezentacja plastyczna twrczoci plastycznej uczniw, bdca
protestem iswoistym apelem przeciwko uywkom iprzemocy, propagowanie
dziaa izachowa antyalkoholowych, promocja zdrowego stylu ycia. Patronat nad
konkursem obja Pani Barbara Mizera Sekretarz Gminy Komnice, penomocnik
Wjta Gminy Komnice ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych.

10

ufundowao dla modych wykonawcw pikne


albumy nt. naszego powiatu, sowniki polsko-angielskie, kamizelki odblaskowe oraz foldery informacyjne na temat naszego regionu.
Wydawnictwa Oxford oraz Macmillan podaroway sowniki, ksiki do nauki jzyka angielskiego oraz gadety reklamowe. Serdecznie dzikuj
wszystkim sponsorom za wsparcie naszej imprezy - dodaj.
Red.

ady uczestnik mia wykona prac plastyczn wformacie A3 przy uyciu owka,
kredek lub pasteli olejnych wczasie dwch godzin. Do pracy przystpio 14 uczniw znaszej
gminy. Komisja wskadzie: p. Barbara Mizera,
p. Katarzyna Borkowska artysta plastyk, p.
Edyta Pauszka neurologopeda, p. Karolina
Najduch- pedagog oraz p. Krzysztof Jaboskiartysta muzyk, przystpia do oceny iwyonienia zwycizcw. Imiejsce zaja uczennica kl.
II ZS wKonarach Gabriela Dobrzaska, II
miejsce- uczennica kl. IZS wSkrzydlowie Wikoria Szpak, III miejsce uczennica kl. IZS
wSkrzydlowie Anna giewka. Wyrnienia
zdobyli: Gracjan Kowalczyk, ucze kl. II zZS
wZawadzie, Oliwia Wolaska, uczennica kl.
IZS wWitkowicach.
Wszystkie prace zostay wykonane na wysokim poziomie. Komisja bya zachwycona
trafnoci ipomysowoci plastycznej realizacji tematu konkursu. Konkurs plastyczny
by jednym zdziaa Modzieowej Akademii
ycia dziaajcej przy ZS wKomnicach. Ze
rodkw tego programu zakupiono materiay
plastyczne oraz nagrody. Na koniec konkursu Pani Barbara Mizera obdarowaa wszystkich uczestnikw zdrowymi batonikami.
Gratulujemy iyczymy dalszych sukcesw!

KWIECIE / MAJ 2016

Powiatowy konkurs czytelniczy


Jadwiga Kaczorowska, Elbieta Owczarek, Mariola Woek, Beata Wyrwa
Za nami kolejna edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego nazywanego te
Konkursem Wiedzy oLekturach Szkolnych. 12 maja 2016 roku uczniowie ze szkoy
podstawowej zmagali si zzadaniami dotyczcymi powieci Henryka Sienkiewicza
Wpustyni iwpuszczy, atest dla gimnazjum dotyczy najbardziej znanego utworu
Williama Szekspira Romeo iJulia. Organizatorem konkursu by Zesp Szk
wKomnicach.

ybr lektur do tegorocznego konkursu


nie by przypadkowy, bowiem wtym roku
przypada 170. rocznica urodzin i100. rocznica
mierci Henryka Sienkiewicz oraz 400. rocznica
mierci Williama Szekspira. Wkonkursie uczestniczyo 42 uczniw ze szk: wCzstochowie,
Lgocie Maej, Koniecpolu, Borownie, Koninie,
Dbrowie Zielonej, Kruszynie, Konarach,
Rzerzczycach, Skrzydlowie, Garnku, Jackowie,
Widzowie, Witkowiach iZawadzie. Nad przebiegiem konkursu czuwaa komisja w skadzie: p. Teresa Raniak-Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej wKomnicach, p. Renata
Micho- pracownik teje biblioteki, p. Anna

Romianowska -nauczycielka jzyka polskiego


ipracownik biblioteki w Czstochowie oraz
p. Dorota Majchrzak - nauczycielka jzyka
polskiego i pracownik Biblioteki Publicznej
wPacierzowie.
Wyniki konkursu przedstawiaj si nastpujco - wkategorii szkoy podstawowej Imiejsce zajli Martyna Kubasiak (SP wZawadzie)
i Dawid Tutka (SP w Komnicach), II m.
Kamila Kluska (SP wLgocie Maej) iMartyna
Mazurek (SP w Koninie), III m. Magdalena
Kulesza (SP w Zawadzie) i Julia Kowalczyk
(SP wKoniecpolu), awyrnienia otrzymali:
Marta Jdrzejczyk (SP wDbrowie Zielonej),

Laureaci konkursu piosenki

Agnieszki Osieckiej

Wbiecym roku szkolnym solici zZespou Szk wKomnicach osignli ju


wiele sukcesw wfestiwalach ikonkursach wokalnych. Ostatni sukces dotyczy XII
Powiatowego Konkursu Piosenek Agnieszki Osieckiej Rozpiewa wiat.

10

maja wHali Sportowej przy Urzdzie


Gminy wKamienicy Polskiej odby si
XII Powiatowy Konkurs Piosenek Agnieszki
Osieckiej Rozpiewa wiat, organizowany
przez Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej
w Zespole Szk w Kamienicy Polskiej,
pod patronatem Starostwa Powiatowego
wCzstochowie. Wrd uczestnikw konkursu znalazo si rwnie szeciu solistw
zZespou Szk wKomnicach, przygotowanych przez p. Elbiet Twardoch: wkategorii

klas I - III szkoy podstawowej: Dorota Stanisz,


Karolina Rachwalik, Bartosz Bk - wszyscy
zkl. II aoraz Patrycja Ociepa zkl. II b iwkategorii klas I - III gimnazjum: Emilia Kugiel
iMaria Utratna - obie zkl. II Gim.
Komisja Konkursowa, ktra oceniaa
modych wokalistw w trzech kategoriach
wiekowych, miaa trudne zadanie, poniewa
poziom festiwalu by niezwykle wysoki. Po
przesuchaniu wszystkich 57 uczestnikw
iustaleniu werdyktu przez Jury, okazao si, e

Jan Fabrykowski (SP w Skrzydlowie), Kamil


Wolniaczyk (SP wWidzowie), Weronika Wyrwa
(SP w Dbrowie Zielonej), Daria Wala (SP
wBorownie), Nikola Bednarek (SP wJackowie)
oraz Kamila Pauszka (SP wRzerzczycach).
Natomiast wgimnazjum Imiejsce zaja
Anna Jureczko (Gimnazjum wZawadzie), II m.
Aleksandra atacz (Gimnazjum wDbrowie
Zielonej) i Monika Frymus (Gimnazjum
wKomnicach), III m. Sofia Nowak (Gimnazjum
wWidzowie) iGabriela Staczyk (Gimnazjum
w Dbrowie Zielonej), a wyrnienie otrzymali: Zuzanna Bk (Gimnazjum wKonarach),
Marcel Stochel (Gimnazjum wKoniecpolu) oraz
Weronika Rodziewicz (Gimnazjum wGarnku).
Organizatorki konkursu serdecznie dzikuj wszystkim uczniom oraz nauczycielom,
ktrzy przygotowali wystpy artystyczne zaprezentowane naszym gociom przed ogoszeniem
wynikw konkursu. Wysuchalimy solistw
przygotowanych przez p. Elbiet Twardoch
wrnorodnym repertuarze, apo nich wystpili
uczniowie zklasy Ib gimnazjum whumorystycznej inscenizacji Jak wyginli krlewicze
pod kierunkiem p. Elbiety Owczarek.

wrd laureatw konkursu znalazo si rwnie czterech reprezentantw naszej szkoy.


Wkategorii klas I - III wszystkie trzy nagrody
gwne zdobyli: Imiejsce Bartosz Bk zkl. IIa;
II miejsce Patrycja Ociepa zkl. II b; III miejsce Dorota Stanisz kl. II a. Wkategorii klas
I-III gimnazjum wyrnienie zdobya Maria
Utratna - zkl. II Gim. Wszystkim laureatom
zposzczeglnych kategorii wiekowych, wrczono statuetki, dyplomy inagrody rzeczowe.
Kolejny sukces naszych solistw, sprawi
nam rado tym wiksz, e wtym konkursie
wokalnym brali oni udzia po raz pierwszy,
zmierzyli si zinnymi bardzo utalentowanymi uczestnikami, amimo to pokonali, szczeglnie wkategorii klas I - III szkoy podstawowej swych konkurentw mwi opiekun
komnickich artystw Elbieta Twardoch.

11

Gazeta Komnicka

Modzie zapobiega poarom


Jarosaw apeta
Tegoroczna edycja gminnych eliminacji Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy
Poarniczej to dziesita zrzdu impreza organizowana przez Prezydium Zarzdu
Oddziau Gminnego ZOSP RP wKomnicach przy wsppracy ze szkoami zterenu
Gminy oraz wadzami Gminy. Wtym roku eliminacje odbyy si wdniu 8 kwietnia
wZespole Szk im. Jana Pawa II wKonarach. Do rywalizacji przystpio 25
uczestnikw ztrzech grup wiekowych, tj. Szk Podstawowych, Szk Gimnazjalnych
iSzk Ponadgimnazjalnych.

ierwsz czci byo rozwizanie testu,


ktry wyoni finalistw turnieju zkadej
grupy wiekowej, ktra przedstawiaa si nastpujco: Szkoy Podstawowe: Pawe Jaros
Szkoa Podstawowa wZawadzie - 16 pkt, Igor
ya Szkoa Podstawowa wWitkowicach - 15
pkt, Hubert Ogoczyk Szkoa Podstawowa
w Rzerzczycach - 15 pkt, Adrian Musia
Szkoa Podstawowa wZawadzie - 15 pkt. Szkoy
Gimnazjalne: Dawid Witczak Gimnazjum
wGarnku - 20 pkt, Jakub Biegas Gimnazjum
wZawadzie - 17 pkt, Dominika Owczarek
Gimnazjum wRzerzczycach 14 pkt. Szkoy
Ponadgimnazjalne: Krzysztof Rakowski
TZN Czstochowa zamieszkay wGarnku.
Nastpnie wczci ustnej finalici walczyli ju
oklasyfikacj kocow. Losowali zestawy pyta
na ktre kolejno odpowiadano. Rnice pomidzy poszczeglnymi uczestnikami byy bardzo
mae, co wiadczy owyrwnanym wysokim poziomie eliminacji.
Poniej przedstawimy klasyfikacj kocow eliminacji: Szkoy Podstawowe: 1 miejsce Pawe Jaros Szkoa Podstawowa
wZawadzie - 4 pkt, 2 miejsce Igor ya Szkoa
Podstawowa wWitkowicach 3,5 pkt, 3 miejsce Hubert Ogoczyk Szkoa Podstawowa
wRzerzczycach 3 pkt, 4 miejsce Adrian
Musia Szkoa Podstawowa wZawadzie 1,5
pkt. Szkoy Gimnazjalne: 1 miejsce Jakub
Biegas Gimnazjum wZawadzie 8 pkt, 2 miejsce Dawid Witczak Gimnazjum wGarnku
7 pkt, 3 miejsce Dominika Owczarek
Gimnazjum wRzerzczycach 2 pkt. Szkoy
Ponadgimnazjalne: 1 miejsce Krzysztof
Rakowski TZN wCzstochowie 8 pkt.
12

Nad prawidowoci przebiegu eliminacji


pracowaa komisja wskadzie: Jarosaw apeta
przewodniczcy, Adam Rwniak sekretarz,
Przemysaw Zieliski czonek, Szymon Bik
czonek. Finalici ktrzy zajli pierwsze trzy
miejsca wswoich grupach otrzymali pamitkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Gmin Komnice. Komisja
wyrnia nagrod rzeczow najmodszego
uczestnika turnieju, ktrym zosta Mateusz
Wjcik, ktry reprezentowa Szko Podstawow
wGarnku.
Dziki dobrej wsppracy Szk ztereny
gminy Komnice zPrezydium Zarzdu Oddziau
Gminnego ZOSP RP wKomnicach moemy si
poszczyci wysokim poziomem eliminacji, ktre
poprzedzone zostay eliminacjami rodowiskowymi wposzczeglnych szkoach. Kada zplacwek wyonia po dwch uczestnikw wgrupach
wiekowych szk podstawowych igimnazjw.
Uczestnik zgrupy szk ponadgimnazjalnych
jest absolwentem Gimnazjum wGarnku, ktre
reprezentowa weliminacjach gminnych OTWP
wlatach poprzednich. Dlatego warto podzikowa Krzysztofowi Rakowskiemu, za to, e pomimo uczszczania do szkoy wCzstochowie
zgosi swj udzia weliminacjach. Nie sposb
zapomnie tutaj oopiekunach modziey wposzczeglnych szkoach, ktrzy nawizali sta
ju wspprac znaszym Prezydium icorocznie
przygotowuj modzie do turnieju oraz przeprowadzaj eliminacje rodowiskowe. Poniewa
te osoby bardzo nam pomagaj pozwol sobie
je wymieni: Elbieta giewka Zesp Szk
wSkrzydlowie, Izabela Canghelaris Zesp
Szk wGarnku, Micha Gonera Zesp Szk

w Zawadzie, Aneta apeta Zesp Szk


wKomnicach, Anna Rwniak Zesp Szk
w Witkowicach, Agata Krok Zesp Szk
wRzerzczycach, Magorzata Fabiszewska
Zesp Szk wKonarach.
Dzikuj rwnie Wjtowi Gminy Komnice
Panu Piotrowi Juszczykowi, ktry osobicie
dekorowa zwycizcw oraz zoy gratulacje
dla uczestnikw iopiekunw eliminacji. Wjt
by pod wraeniem ogromu wiedzy zzakresu
poarnictwa posiadanej przez modzie oraz
podziwia due zainteresowanie turniejem.
Ponadto dzikuj Pani Dyrektor Zespou
Szk wKonarach Annie Gale inauczycielom
Zespou Szk wKonarach za przygotowanie
sali ipomoc wprzeprowadzaniu eliminacji oraz
przyjazn atmosfer wjakiej przyszo nam przeprowadza te eliminacje. Pani dyrektor wsowach skierowanych do modziey pogratulowaa
wiedzy posiadanej przez modzie zwaszcza
wzakresie do skomplikowanych procedur
ratowniczych oraz szerokiego wachlarza przepisw prawa regulujcych ratownictwo wnaszym kraju.
Dzikuj druhom zOSP Pacierzw iOSP
Konary, ktrzy wprzerwie eliminacji dokonali
prezentacji sprztu poarniczego zabudowanego na samochodach ratowniczo ganiczych.
By to praktyczny pokaz sprztu dla wszystkich uczestnikw eliminacji oraz opiekunw.
Gratulujemy zwycizcom idzikujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Kolejny sukces

Jakuba Biegasa
Ucze klasy III naszego Gimnazjum
wZawadzie Jakub Biegas odnis kolejny
sukces. Wsobot 16 kwietnia odby
si powiatowy etap Oglnopolskiego
Turnieju Wiedzy Poarniczej.

zili w nim udzia reprezentanci


wszystkich gmin naszego powiatu.
Konkurencja bya naprawd silna, jednak
zdum moemy ogosi, e wkategorii gimnazjalnej po raz kolejny nikt nie mg rwna
si zJakubem. Zajmujc Imiejsce bdzie reprezentowa powiat czstochowski wetapie
wojewdzkim Turnieju. yczymy szczcia
itrzymamy kciuki.

KWIECIE / MAJ 2016

Sukces wokalny

Piotra Woldana
Wdniach 7-9 maja 2016 roku
wczstochowskim klubie Politechnik
odby si jubileuszowy XXV
Midzynarodowy Festiwal Piosenki
iTaca Majowa Nutka. Zdobywc
Brzowej Nutki zosta Piotr Woldan
zZespou Szk wZawadzie.

ZAWADA FM nadaje!
Marian Szyszka
Modzieowa Akademia ycia to szkolna organizacja, ktrej gwnymi zaoeniami
jest propagowanie zdrowego stylu ycia wolnego od naogw iuywek, rozwijanie
nowych zainteresowa atake popularyzacja zdrowego iaktywnego spdzania
wolnego czasu. Kadego Roku Gminna Komisja ds. Rozwizywania Problemw
Alkoholowych po kierownictwem Sekretarz Gminy Pani Barbary Mizery przyznaje
szkoom rodki finansowe na funkcjonowanie szkolnych MA-w.

egoroczny fundusz MA-u w Zespole


Szk wZawadzie wykorzystany zosta na
zaoenie szkolnego radiowza. Inicjatorem
przedsiwzicia bya pedagog szkolna pani
Katarzyna Gabryjelska, ktra jest jednoczenie opiekunem MA-u. Lwia cz kosztw
instalacji pokryta zostaa, dziki uprzejmoci
pani Barbary Mizery, przez Gmin Komnice.
Duy wkad finansowy ofiarowa take
Samorzd Szkolny Zespou Szk wZawadzie,
pod przewodnictwem pani Walentyny Wilk
oraz Stowarzyszenie Jedno wdziaaniu.
Zaoenie szkolnego radia stao si sposobnoci do powstania nowego koa zainteresowa, wktrego szeregi zapisaa si spora
grupka gimnazjalistw. Redaktor Naczeln
zostaa Paulina Loch zklasy III gimnazjum,

zastpcami: Roksana Drd (II gim.) oraz


Agnieszka Kosmala (I gim.). Stanowisko
sekretarza obja Anna Jureczko (II gim.).
Opiekunem nowego szkolnego koa zainteresowa w drodze gosowania zostaa pani
Katarzyna Gabryjelska.
Zawada FM, bo tak nazw wsondzie
szkolnej wybrali sobie uczniowie, wswoim
programie nadaje nie tylko aktualne hity,
ale istare przeboje. Wradio usysze mona
najwaniejsze informacje dla kadego ucznia
m.in.: ile dni pozostao do wakacji, Szczliwy
numerek, krtkie ciekawostki na temat danego
dnia. Jednak najwikszym powodzeniem ciesz
si zamawiane dedykacje. Nasi modzi radiowcy maja wiele pomysw iplanw na przyszo.
Pozostaje, wic yczy im powodzenia.

5 kategoriach wiekowych startowaa rekordowa liczba 131 wykonawcw


zPolski, Malty, Estonii, Rumunii, Rosji oraz
Ukrainy. Midzynarodowe jury oraz licznie
zgromadzona widownia zgodnie podkrelali
wyjtkowo wysoki poziom wokalny tegorocznych prezentacji konkursowych. Bardzo wysoko zosta oceniony wystp reprezentanta naszej
gminy, ucznia klasy III gimnazjum wZawadzie,
Piotra Woldana, ktremu przyznano Brzow
Nutk (odpowiednik III miejsca). Piotr zaprezentowa utwr zrepertuaru Andrzeja Zauchy
pt. Bya serca biciem. Wfestiwalu bardzo
dobrze zaprezentoway si rwnie dwie wokalistki zterenu gminy Komnice - Karolina Bajor,
uczennica klasy II gimnazjum wSkrzydlowie,
oraz Laura Grabarczyk zklasy V szkoy podstawowej wZawadzie, reprezentujca GOK
Gidle. Obydwie zostay wyrnione Brzowymi
Pnutkami wswoich kategoriach wiekowych.
Sukces Piotra Woldana zosta dostrzeony
rwnie wnaszej Gminie. Podczas Sesji Rady
Gminy wjt Piotr Juszczyk wrczy Piotrowi
Woldanowi list gratulacyjny oraz rower grski.

Uczniowie zRzerzczyc pomagaj seniorom


Marta Krok
23 marca przedstawiciele Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szk wRzerzczycach
odwiedzili pensjonariuszki Zakadu Opiekuczo Leczniczego wCzstochowie. Od
pitnastu lat nasz tradycj jest, e dwa razy wroku zokazji wit Wielkanocnych
iBoego Narodzenia odwiedzamy osoby starsze, samotne ischorowane,
mieszkajce wZOL wCzstochowie.

odczas spotkania zoylimy kadej Pani


yczenia witeczne iwrczylimy wasnorcznie wykonane karty, stroiki, ozdoby ipalmy wielkanocne. Podczas naszych

wizyt na twarzach pacjentek ZOL pojawiaj


si serdeczne umiechy i zy wzruszenia.
Panie zawsze niecierpliwie nas wyczekuj
dopytuj, kiedy modzie z Rzerzczyc je

odwiedzi. Modzi ludzie wczasie odwiedzin swoj energi iradoci cho na krtk
chwil pomagaj zapomnie schorowanym,
starszym osobom ocodziennych trudach
i zmaganiach si z chorob. Kontakty
zpensjonariuszkami ZOL s dla uczniw
ogromnym przeyciem. Dziki nim staj si
oni bardziej wraliwi na los ludzi potrzebujcych pomocy iucz szacunku wobec
jesieni ycia.
13

Gazeta Komnicka

225 rocznica
uchwalenia
Konstytucji
3 maja

Wzwizku z225. rocznic uchwalenia


Konstytucji 3 maja, uczniowie kl. II ikl.
III gimanzjum wKonarach zaprosili
ca spoeczno szkoln do udziau
wniezwykej lekcji historii, aby sowem
ipiosenk przybliy tamte wzniose
wydarzenia. Wszyscy zgromadzeni wsali
gimnastycznej, ktra na ten moment
zamienia si wsal sejmow, przenieli
si wodlege czasy.

czniowie wcielili si w kluczowe postacie: krla Stanisawa Augusta


Poniatowskiego, obradujcych posw oraz
3 zaborcw. Modzi aktorzy przedstawili to historyczne wydarze z 3 maja 1791
roku. Zodgrywanych scenek mona byo
si dowiedzie, jaka sytuacja panowaa
wWarszawie wczasie uchwalenia naszej
konstytucji. Modzie szkolna przedstawia

historyczne dzieje wsposb bardzo ciekawy,


wniosa wten wystp duo serca izaangaowania. Uroczysto uwietni wystp chru
szkolnego pod kierunkiem mgr Magorzata
Gojevi.
Partiotyczne apele w Zespole Szk
w Konarach s ju tradycj mwi
Walentyna Wilk, nauczyciel historii.

Dziki takim uroczystociom dymy do


ksztatowania wnaszych uczniach postawy
patriotycznej, wychowania wpolskoci oraz
przygotowania do ycia wdemokratycznym
pastwie. Te dni s zawsze okazj, by przypomnie wszyskim znaczenie sw: Ojczyzna
iPatriotyzm.
Red.

nasze Przedszkolaki
przyjacimi przyrody
Edyta Deszcz
Jak co roku wkwietniu wPrzedszkolu wRzerzczycach oraz woddziaach
zamiejscowych wWitkowicach iRzekach Wielkich przeprowadzono szereg
ciekawych zabaw izaj wramach tematyki Dbamy oZiemi. Przedszkolaki
poznaway przyrod, czynniki zagraajce rodowisku oraz uczyy si zachowa
proekologicznych.
14

zieci zwielkim zaangaowaniem uczestniczyy wprzernych zabawach dydaktycznych, quizach, rozmowach czy zabawach
ruchowych izabawach przy piosenkach otematyce ekologicznej. Wysuchay wierszykw,
opowiada na temat Ziemi, jej zanieczyszcze.
Dowiedziay si jak dba onasz planet. Uczyy
si segregacji mieci oraz wykonay ciekawe prace zsurowcw wtrnych m.in. plastikowych butelek, kartonw, nakrtek. Aktywnie wypowiaday si na forum na temat swoich dowiadcze,
dotyczcych naszej planety. Ukaday take
hasa ekologiczne. Podczas spacerw iwyj
przyrodniczych poznaway rodowisko naturalne wtoku bezporedniej obserwacji. Wiele
radoci sprawio im porzdkowanie placu przedszkolnego oraz najbliszej okolicy przedszkola.
Obchody Dnia Ziemi rozpoczlimy opowieci Historia drzewa, ktre zaprzyjanio
si zczowiekiem. Kolejny punkt spotkania to
turniej ekologiczny. Byo duo zada, zagadek
zzakresu przyrody iekologii, ale nie zabrako
rwnie wesoych zabaw ruchowych. Dzieci
wsplnie znauczycielkami wykonay rwnie
transparenty zhasami promujcymi ochron
rodowiska. Aby pokaza mieszkacom, e
nasze przedszkolaki zekologi s za pan brat
wyruszylimy ulicami naszej miejscowoci
wekologicznym przemarszu. Te wspaniae dni
pene wrae iumiechu oraz rnorodnoci
wzakresie zaj otematyce ekologicznej na dugo pozostan wpamici przedszkolakw.

KWIECIE / MAJ 2016

II Integracyjny biwak
wSkrzydlowie

Zofia Magiera, Patrycja Burzyska, Magdalena Szymczak, Weronika Deryng


Biwak nocny to dla uczniw naszej szkoy przeycie wrcz magiczne. Z1 na 2
kwietnia wZespole Szk im. K. Makuszyskiego wSkrzydlowie odby si kolejny
nocny biwak Na powitanie wiosny. Tym razem do wsplnej zabawy zaprosilimy
uczniw ze Szkoy Podstawowej wWitkowicach wraz zopiekunami, p. Magorzat
Goner iAldon Siemisk.

ierwsi uczestnicy biwaku zjawili si wszkole ju kilka minut po godzinie 18.00. Od


samych drzwi mona byo zauway, e kady
biwakowicz by odpowiednio przygotowany do
nocnych rozrywek. Oprcz piworw imateracy, kady na twarzy przynis dobry humor,
awplecakach - niespoyt energi do wsplnej zabawy. Ogodzinie 19.00, pod czujnym
okiem opiekunw p. Zofii Magiery, Patrycji
Burzyskiej, Magdaleny Szymczak, Weroniki
Deryng iBeaty Pluty dzieci zklas III-VI szkoy
podstawowej rozpoczli ten radosny czas bycia
razem, mini marszami na orientacj. Wsumie
do zabawy przystpio 61 uczniw. Teren szkoy
oy na wiele godzin. Szesnacie mieszanych
druyn ze Skrzydlowa i Witkowic ruszyo,
przy ostatnich promieniach zachodzcego
soca, na wsplne tropienie ukrytych na terenie szkoy punktw izada. Po wieczornych
poszukiwaniach na wieym powietrzu dzieci
mogy zintegrowa si przy wsplnym posiku.
Nastpnie przeszlimy na sal gimnastyczn,
gdzie uczniowie mogli odkry swoje zdolnoci

wokalne wkonkursie karaoke. Okoo godziny


21.00 dzieci wziy udzia wkrtkim kursie
udzielania pierwszej pomocy poprowadzonym
przez p. Jarosawa Poroszewskiego.
Organizatorzy przygotowali dla uczestnikw wiele niespodzianek. Jedn znich, bya
nocna zumba, poprowadzona pod okiem trenera - p. Agnieszki Siwej. Po dostarczeniu solidnej dawki rozrywki dla ciaa, przyszed czas na
rozruszanie uczniowskich gwek. Druyny
przeszy do drugiej tury wsplnych grupowych
rozgrywek, wktrych zmagali si zrnymi zadaniami: matematycznymi, sprawnociowymi
oraz logicznego mylenia.
Wkocu, po pnocy, modzie rozpocza
przygotowania miejsc do spania. Dzieciaki
szybciutko umyy zbki irczki, wskoczyy
w dresiki i wtedy dopiero zacza si dla
nich prawdziwa zabawa! Przy wygaszonych
wiatach, wblasku migoczcych latarek, sal
gimnastyczn wypeni tupot maych nek czsto bosych. Dla wytrwaych przewidziano
maraton filmowy, ktry jednak zszed na drugi

plan, ustpujc miejsca rozmow, artom


i wojnie na poduszki. Okoo godziny 1.30
sal gimnastyczn wypeni dwik syreny
alarmowej. Na wp przytomni uczniowie nie
przewidywali, e czeka ich nocna musztra
poprowadzona przez pani Magorzat Gonera.
Po spacerku dookoa sali gimnastycznej
wtakt muzyki, nocna pobudka przerodzia
si w nieoczekiwany pokaz uczniowskich
talentw: wokalnych itanecznych.
Noc mijaa szybko, ale tylko dla tych,
ktrym udao si zasn. Najwytrwalsi
biwakowicze padli bladym witem, ale raczej
nie zdyli si wyspa. Po porannej pobudce
i uporzdkowaniu sali dzieci wsplnie
zopiekunami przygotowali sobie niadanie
wedug zasad zdrowego ywienia. Niebrako
rwnie porannej gimnastyki przy muzyce
oraz zabaw zepiewem. Okoo godziny 10.00
rozeszlimy si do domw w doskonaych
humorach, mimo zarwanej nocy.
Bardzo dzikujemy panu Arkadiuszowi
Murasowi, pani Edycie Fedorczyk oraz
radnemu panu Markowi Szymczakowi za
wsparcie wpostaci artykuw spoywczych,
dziki ktrym dzieci mogy zje pyszne
niadanie. Taki sposb przywitania wiosny
zagoci w naszej szkole ju na dobre.
Tegoroczny, dziki obecnoci uczniw
z ZS z Witkowic, pozwoli zintegrowa
si uczniom, zawrze nowe znajomoci
oraz przey niezapomniane przygody.
Do zobaczenia za rok.

15

Gazeta Komnicka

Powiatowy konkurs piosenki

wjzykach krajw UE

Ponad 40 uczniw wzio udzia wIPowiatowym Konkursie Piosenki wJzykach


Krajw Unii Europejskiej, ktry odby si 10 maja wZespole Szk im. Kornela
Makuszyskiego wSkrzydlowie. By on czci programu przygotowanego zokazji
Dnia Otwartego Szkoy poczonego zobchodami Dnia Europy.

czestnikami zmaga konkursowych byli


uczniowie klas IV-VI dwudziestu szk z:
Czstochowy, Radostowa, Jaskrowa, Jackowa,
Rzerzczyc, Garnka, Zawady, Skrzydlowa,
Czarnego Lasu, Konar, Komnic, Lgoty Maej,
Witkowic iRdzin. Modzi solici wykonywali najznakomitsze szlagiery muzyki pop

wjzyku angielskim, polskim, hiszpaskim


iczeskim. Konkurs mia na celu nie tylko
zachcenie uczniw do nauki jzykw obcych, ale przyblienie aspektw kulturalnych
krajw czonkowskich Unii Europejskiej.
Jury w skadzie: p. Magorzata
Gojevi, p.Renata Krawiec, p. Aleksandra
Kloczkowska, p. aneta
Mazur-Nowak ip. Aleksandra
wierczyska oceniao poziom
artystyczny ijzykowy uczestnikw. Po dugich iburzliwych
naradach wytypowano nastpujcych zwycizcw: Imiejsce Laura Grabarczyk ze Szkoy
Podstawowej im. Janusza
Korczaka wZawadzie, II miejsce Izabela Szulc z Zespou
Szk w Czarnym Lesie, III
miejsce Antonii Sosnowski
ze Szkoy Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza

Sportowe sukcesy uczniw ze Skrzydlowa


Daria Dziubek

Wdniu 14 i28 kwietnia 2016 na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym


CKS Budowlani Czstochowa odbyy si zawody lekkoatletyczne wramach
oglnopolskiej akcji promujcej lekkoatletyk czwartki LA. Wzawodach brali
udzia przedstawiciele wielu szk miejskich oraz powiatu czstochowskiego.
Uczniowie ZS wSkrzydlowie startowali zarwno wkonkurencjach biegowych, jak
rwnie technicznych.

omimo tego, e szkolna druyna bya mao


liczna, nasi zawodnicy spisali si doskonale, uzyskujc nastpujce miejsca: Imiejsce
Jakub Szymczak SP bieg na dystansie 600m;
Imiejsce Mateusz Magdziarz SP bieg na dystansie 300m; II miejsca Daria Dziubek Gim.
pchnicie kul; III miejsce Kamil Kuban
SP bieg na dystansie 300m; III miejsce Laura
Bednarczyk SP rzut pieczk palantow; III
miejsce Zuzanna Kumorek Gim. - skok wzwy;
IV miejsce Jakub Skrka Gim. bieg na dystansie
300m, skok wdal; V miejsce Miosz Urbaski
SP bieg na dystansie 300m.
Kolejn imprez sportow, wktrej wzili
udzia uczniowie ZS wSkrzydlowie, byy rozgrywane 6 maja XVIII Powiatowe Biegi Przeajowe
Pro Memoria wPrzyrowie. Zawody rozgrywane byy w trzech kategoriach wiekowych
dla uczniw SP oraz dwch dla gimnazjalistw
16

wrywalizacji indywidualnej idruynowej. Do


zawodw przystpio ponad 400 uczniw zwielu gmin powiatu czstochowskiego. Aby zdoby punkty dla druyny naleao zaj miejsce
wpierwszej dziesitce. Reprezentacja Szkoy
Podstawowej w Skrzydlowie wywalczya III
miejsceustpujc jedynie druynie zOlsztyna
i Przyrowa. Oprcz pucharu druynowego
uczniowie zanotowali rwnie sukcesy indywidualne: uczennica klasy IV Oliwia Rado
zaja II miejsce wkategorii klas III IV, ucze
klasy VI Jakub Szymczak zdoby III miejsce
wkategorii klas V VI. Ponadto uczniowie
klasy VI Klaudia Bednarczyk oraz Kamil
Kuban uplasowali si wswojej kategorii wiekowej tu za podium na miejscu IV.
Warto rwnie powiedzie o sukcesach
naszej koleanki zklasy Igimnazjum Zuzanny
Kumorek zawodniczki Klubu Jedzieckiego

w Rzerzczycach. Wyrnienia specjalne otrzymali: Julia Droyska z Zespou


Szk im. Bolesawa Prusa w Garnku,
Kacper Patek ze Szkoy Podstawowej nr 14
w Czstochowie, Julia Lipiska ze Szkoy
Podstawowej nr 12 im. Bolesawa Chrobrego
w Czstochowie, Zuzanna Kwiatkowska
zZespou Szkolno-Przedszkolnego im. Jana
Pawa II wJaskrowie. Wyrnienia otrzymali
rwnie: Natalia Maj ze Szkoy Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza wRzerzczycach,
Jakub Szymczak z Zespou Szk im.
K. Makuszyskiego wSkrzydlowie, Klaudia
Wroska z Zespou Szk im. Bolesawa
Prusa wGarnku, Zuzanna Sekret ze Szkoy
Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza
w Czstochowie oraz Milena Cubaa
zZespou Szk im. Jana Kochanowskiego
wWitkowicach.
Podczas przerwy uczniowie przygotowali dla uczestnikw smaczn niespodziank
mwi Anna Wawrzkiewicz, nauczyciel
Zespou Szk wSkrzydlowie. Kada klasa
wylosowaa wczeniej kraj Unii Europejskiej
izaprezentowaa jego kulinarne przysmaki.
Gocie mogli skosztowa woskich makaronw, hiszpaskiej paelli, polskiego smalcu,
greckiej saatki, bugarskiego taratora czy
brytyjskich sandwiczw. Stragany, na ktrych prezentowano dania, olnieway barwami flag krajw, auczniowie przebrani byli
za najznakomitszych przedstawicieli danych
narodowoci.
Red.

Szwadron Barda Jankowice. Uzyskaa ona wiele znaczcych wynikw wkonkurencji skokw
przez przeszkody wkategorii junior modszy.
Jej sukcesy to: III miejsce w Mistrzostwach
lska wZbrosawicach, Imiejsce wzawodach
regionalnych wKielcach, IiII miejsce (startujc na dwch rnych koniach) wMemoriale A.
Kubika wGajewnikach, II miejsce weliminacjach Justriding wKielcach, III miejsce wzawodach regionalnych wBogusawicach iKoskich.
Mio nam rwnie poinformowa, e ucze
klasy VI Mateusz Magdziarz reprezentujcy
RKS Rakw Czstochowa uzyska powoanie do
Reprezentacji lskiego Zwizku Piki Nonej
rocznik 2003.

KWIECIE / MAJ 2016

Rodzinna Majwka w Garnku


Joanna Wjcik
Rodzice, uczniowie oraz nauczyciele Zespou Szk im. B. Prusa w Garnku po raz
pierwszy zostali organizatorami wyjtkowego wydarzenia kulturalnego - festynu
Rodzinna Majwka 2016, ktry odby si 1 maja na placu szkolnym. W imprezie
licznie uczestniczyli uczniowie, rodzice, dziadkowie, a take mieszkacy Garnka i
okolicznych miejscowoci oraz gocie, ktrzy przybyli na dugi weekend.

gromadzonych goci powitaa pani


Dyrektor Zespou Szk im. B. Prusa
w Garnku - Anida Chybalska. Rodzinn
Majwk zaszczycili sw obecnoci przedstawiciele Gminy Komnice oraz sponsorzy
imprezy. W programie festynu znalazy si
atrakcje, z ktrych mogli skorzysta wszyscy.
Rodzice przygotowali dla odwiedzajcych stoiska gastronomiczne, na ktrych oferowano
kaw, ciasta oraz kiebaski z grilla. Amatorzy
sodyczy mogli skosztowa lodw, popcornu i
waty cukrowej. Zainteresowanie budzio stoisko, przy ktrym malowano dzieciom twarze
oraz stoisko kosmetyczne z pokazami makijau. Dzieci bawiy si na dmuchanej zjedalni
oraz zamku, a take korzystay z atrakcji, jak

byo zwiedzanie wozu stray poarnej.


Rodzinn Majwk prowadzi wodzirej,
ktry angaowa do wsplnych zabaw dzieci
i rodzicw. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w
proponowanych przez niego formach rozrywki. Najwiksz atrakcj festynu bya wsplna
zabawa pod nazw Prezent za liczb, zorganizowana dziki pomocy i ofiarnoci licznych sponsorw. Wszyscy uczestnicy zabawy
zostali nagrodzeni upominkami, a ponadto
mieli moliwo otrzymania jednej 39 nagrd
gwnych. Na scenie prezentowali si uczniowie szkoy. Mona byo podziwia wystpy
dzieci z klas I - III, uczniw uzdolnionych
wokalnie oraz artystycznie. Na scenie odbyway si m.in. pokazy taca. W czasie festynu

Gmina Komnice wgronie najlepszych


Zdzisaw Matusiak
Fina 13 Turnieju Przyrodniczo-owieckiego organizowanego przez Okrgow Rad
owieck wCzstochowie, arozgrywanego wOstrowach nad Oksz wdniu 12 maja
2016 by dla uczniw zGminy Komnice bardzo udany. Wfinale turnieju doskonae
drugie miejsce ustpujc tylko o1 pkt zwyciscy zdobya druyna gimnazjalistw
zGarnka zopiekunem mgr Romanem Kordasem.

zawodach strzeleckich zwyciy


zwynikiem 49 pkt na 60 moliwych
ucze gimnazjum wWitkowicach Krystian
Gatkowski. Do rywalizacji strzeleckiej zwycizc turnieju przygotowa mgr Jarosaw
Poroszewski. Wszechstronne przygotowanie

doskonale zdao egzamin na stanowisku strzeleckim, wzbudzajc oglne uznanie obiektywnych sdziw jak iopiekunw innych druyn.
Wtym miejscu nale si szczeglne podzikowania dla organizatorw iOkrgowej Rady
owieckiej wCzstochowie iZespou Szk

zaprezentowaa si grupa Maoretek, Orkiestra


Dta Karczewice - Garnek oraz Koo Gospody
Wiejskich Garnkowianki. Ostatnim punktem
programu by koncert zespou Cover Max.
Na zakoczenie festynu pani dyrektor
Anida Chybalska wyrazia wdziczno rodzicom, uczestniczcym dzieciom, sponsorom
oraz nauczycielom wspierajcym t szczegln
akcj. Rodzinna Majwka odbya si dziki
hojnoci i yczliwoci sponsorw - wacicieli miejscowych firm handlowo-usugowych,
mieszkacw, Gminnego Orodka Kultury w
Komnicach oraz ogromnemu zaangaowaniu
Rady Rodzicw. Festyn mona uzna za udane
przedsiwzicie, o czym wiadcz liczne pozytywne opinie uczniw, mieszkacw oraz
goci. By to prawdziwie rodzinny festyn.
Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele Zespou
Szk im. B. Prusa w Garnku skadaj serdeczne
podzikowania rodzicom, wacicielom firm,
przedstawicielom lokalnej wadzy i wszystkim osobom zaangaowanym w organizacj
Rodzinnej Majwki za wsparcie, okazan
przychylno oraz pomoc.

wOstrowach n/Oksz za bardzo dobr organizacje, bezstronno wsdziowaniu, yczliwo wstosunku do uczestnikw turnieju.
Cel turnieju jakim byo propagowanie wiedzy
oekologii, przyrodzie iowiectwie ze szczeglnym uwzgldnieniem wspczesnej roli
owiectwa wutrzymaniu naturalnego rodowiska oraz tradycji owieckiej wPolsce zosta
osignity. Oprcz turnieju wiedzy przyrodniczo-owieckiej istrzeleckiego, rywalizacja toczya si take wkonkursach: plastycznym, na
najlepsz budk lgow dla ptakw inajlepszy
karmnik dla ptakw oraz fotograficznym.
Organizatorowi Okrgowej Radzie
owieckiej wCzstochowie naley yczy dalszych sukcesw organizacyjnych iwytrwaoci
wdrodze do osigania ambitnych celw.
17

Gazeta Komnicka

Podchody literackie Wwiecie bajek


Anna Rwniak, Agnieszka Szymczyk
19 maja 2016r. wZespole Szk wWitkowicach odbyy si podchody literackie pod
hasem: Wwiecie bajek. Wzabawie brali udzia uczniowie klas II i III szkoy
podstawowej. Najwaniejszym celem tego przedsiwzicia byo zachcenie dzieci do
kontaktu zksik, jej treci iilustracj poprzez zabaw wrd zieleni na wieym
powietrzu oraz wyrabianie umodych odbiorcw przyjemnych skojarze
zwizanych zksikami.

ierwszym punktem byo przedstawienie


uczniom celu spotkania oraz harmonogramu zaplanowanych zada. Nastpnie uczennice
klasy III zaprezentoway opowiadania napisane
na podstawie przeczytanych ksiek. Kolejnym
zadaniem, ajednoczenie duym wyzwaniem

dla wychowawcw byy kalambury literackie.


Wychowawca kadej klasy losowa kartk ztytuem bajki, anastpnie mia za zadanie wtaki
sposb narysowa, aby jego uczniowie jak najszybciej odgadli tytu. To zadanie wywoao wiele emocji zarwno wrd uczniw jak rwnie
nauczycieli.
Ogromne zainteresowanie wzbudziy przygotowane wtym dniu podchody, czyli wdrwka
wterenie, wczasie ktrej
uczniowie otrzymali rne zadania do wykonania
zwizane m.in. z bibliotek, bajkami. Wcielili
si w rol detektyww
iidc wyznaczon drog
szukali zada ukrytych
na terenie wok szkoy.
Kada grupa poszukiwaa odpowiedniego koloru

II Powiatowy konkurs

Wiosenne kwiaty
Weronika Deryng

22 kwietnia 2016 r. wZespole Szk w Skrzydlowie odby si II Powiatowego Konkursu


Plastycznego Wiosenne Kwiaty, ktry skierowany by do dzieci imodziey
niepenosprawnej zpowiatu czstochowskiego.

konkursie wzio udzia ponad


30 uczestnikw z 5 szk: Szkoy
Podstawowej w Kucharach, Zespou Szk
im. B. Prusa w Garnku, Zespou Szk im.
K. Makuszyskiego w Skrzydlowie, Szkoy
Podstawowej zOddziaami Integracyjnymi nr 53
im. M. Skodowskiej-Curie wCzstochowie oraz
Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Brzechwy wBogumiku. Komisja wskadzie: Pani Weronika Deryng, Pani Ewa Sitowska,
Pani Elbieta giewka oraz Pani Zofia Magiera
przyznaa miejsca oraz wyrnienia w3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz
gimnazjum iszkoy ponadgimnazjalne.
Kategoria I-III szkoy podstawowej:
1 miejsce Paulina Skowronek (SP nr 53
wCzstochowie), 2 miejsce Adam Kowalczyk
(SP w Kucharach), 3 miejsce Radosaw
18

Bednarek (SP nr 53 w Czstochowie).


Wyrnienia: Jakub Jelonek, Piotr Baumert,
Kacper Kpa, Fabian Wolski, Norbert
Wolny, Pietro Almarajda (wszyscy - SP nr 53
wCzstochowie).
Kategoria klasy IV-VI szkoy podstawowej: 1 miejsce Jakub piewak (Orodek
Szkolno-Wychowawczy w Bogumiku), 2
miejsce Kamil Wiewira (ZS wGarnku), 3
miejsce Kacper Kopek(Orodek SzkolnoWychowawczy wBogumiku). Wyrnienia:
Urszula Staniszewska, Maciej wiey, Szymon
Emiljanowicz, Patrycja Kopek, Milena
Olejnik, Klaudia Wytrzymaa, Natalia Zyzik,
Borys Widera (wszyscy Orodek SzkolnoWychowawczy wBogumiku).
Kategoria Gimnazjum: 1 miejsce Ewelina
Podsiedlik (Orodek Szkolno-Wychowawczy

kopert zzadaniami, na rozwizanie ktrych


mieli odpowiedni ilo czasu. Na wyznaczonej trasie czekay na wszystkich uczestnikw
zadania praktyczne ilogiczne. Uczniowie wykazali si du wiedz oraz ogromnym sprytem. Podchody literackie miay pokaza, e
oddawanie si ksice to przygoda, ktra moe
przydarza si wszdzie na trawie, na drzewie,
inawet wczasie terenowej gry zespoowej.
W tym roku szkolnym Zesp Szk
wWitkowicach realizuje rzdowy program
pt.Ksiki naszych marze. Celem programu jest promocja czytelnictwa wrd dzieci
imodziey oraz rozwijanie ich kompetencji
izainteresowa czytelniczych poprzez umoliwienie zakupu ksiek do bibliotek szkolnych. Za pienidze zprogramu nasza szkoa
zakupia ksiki dla uczniw klas I VI szkoy podstawowej na kwot 1625z, wiloci 107
sztuk. Wramach realizacji programu podjto
wiele przedsiwzi m.in. wkadym oddziale
realizowane byy projekty zwykorzystaniem
zakupionej lektury, odbyy si warsztaty dla
uczniw klasy IV iV przeprowadzone przez
pani Monik Rczkowsk bibliotekark
z Gminnej Biblioteki Publicznej. Ponadto
wczerwcu odbdzie si wyjazd uczniw klasy
Iszkoy podstawowej na Spotkanie czytelnicze do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
RODN WOM wCzstochowie. Wtrakcie
ferii letnich penione bd dyury wbibliotece
szkolnej, copowinno pogbia wuczniach
nawyk czytania ipodtrzymywa zainteresowanie czytaniem.

w Bogumiku), 2 miejsce Magdalena


Buc (Orodek Szkolno-Wychowawczy
wBogumiku), 2 miejsce Fabian Bugaj (ZS
wSkrzydlowie), 3 miejsce Kamil Kita (Orodek
Szkolno-Wychowawczy wBogumiku).
Kategoria szkoy ponadgimnazjalne:
1 miejsce Janusz Sitek, 1 miejsce Piotr
Frczek, 2 miejsce ukasz Ryko, 3 miejsce Radosaw Margas (wszyscy Orodek SzkolnoWychowawczy wBogumiku). Wyrznienia:
Damian Lesiak, Samuel Knapik, Dorota
muda, Hubert Pustu (wszyscy Orodek
Szkolno-Wychowawczy wBogumiku).
Gociem honorowym tegorocznego konkursu bya Pani Pose na Sejm RP Lidia Burzyska.
Ponadto nasz imprez zaszczycili swoj obecnoci nastpujcy gocie: Zastpca Wjta
Gminy Komnice Pan Adam liwakowski,
Pani Barbara Mizera Sekretarz Gminy oraz
Radni Gminy Pani Anna Koza, Pan Marek
Szymczak oraz Pan Wojciech Szymczyk. Zcaego serca chcielibymy podzikowa naszym
sponsorom Pose na Sejm RP Lidii Burzyskiej,
Dyrektor ZS wSkrzydlowie Pani Oldze Gonerze,
Fundacji Pommy Dzieciom Pozna wiat
ze Skrzydlowa. To dziki ich hojnoci kady zuczestnikw mg otrzyma upominek.
Wszystkim nagrodzonym iwyrnionym serdecznie gratulujemy! Zapraszamy za rok!

KWIECIE / MAJ 2016

WPacanowie kozy kuj


czyli magiczna podr
Alina Baszczyk
Uczniowie klas IV VI postanowili sprawdzi, czy to prawda, e wPacanowie kozy
kuj. Wtym celu wybrali si 28 kwietnia na wycieczk, ktrej gwnym celem by
wanie Pacanw rozsawiony przez Kornela Makuszyskiego przede wszystkim
dziki wdrwkom Kozioka Matoka.

ierwszym punktem wycieczki by


Jdrzejw. Wogrodzie, umieszczonym na
tyach kamienicy pastwa Przypkowskich, moglimy podziwia niezwyk kolekcj zegarw
sonecznych. Dowiedzielimy si, na czym polega soneczny pomiar czasu. Przewodnik poprowadzi ciekawe warsztaty, podczas ktrych
uczniowie mogli samodzielnie ustawia przyrzdy do odczytu czasu oraz odczytywa godziny na rnego typu iksztatu czasomierzach.
Zmalowniczego Jdrzejowa przenielimy
si do osawionego Pacanowa, gdzie w2005
roku powstao Europejskie Centrum Bajki im.
Kozioka Matoka. Irzeczywicie, na kadym
kroku mona byo spotka naszego przyjaciela.
Uczestnicy wycieczki doliczyli si ponad 30 wizerunkw tej sympatycznej postaci, poniewa
wPacanowie znajduje si te Szlak Kozioka
Matoka, asamo ECB mieci si, jakby inaczej,
przy ul. Kornela Makuszyskiego. Pobyt wtym
zaczarowanym miejscu przysporzy uczniom
wielu niesamowitych przey iwrae. By te
wietn zabaw iprzygod zbaniowymi postaciami. Pod przewodnictwem Calineczki
i skrzata musielimy przej przez mysi
dziur bdc bram do interaktywnego bajkowego wiata, wktrym wszystko byo magiczne. Na dworcu Kozioka Matoka spotkalimy

bohaterw najbardziej znanych europejskich


bani. Odbylimy wypraw niezwykym pocigiem, ktry zawiz nas do baniowych
wiatw znajdujcych si na ziemi, pod wod,
anawet wprzestrzeni kosmicznej. Po tej ekscytujcej podry trafilimy do zaczarowanego
ogrodu, wktrym znajdoway si olbrzymie
magiczne kwiaty. Niektre znich opowiaday
bajki. By tam take kwiat paproci speniajcy yczenia. Kolejnym ciekawym miejscem
bya ciana Bajki, wktrej ukryto postacie ze
znanych polskich bajek na czele zKoziokiem
Matokiem. Dotarlimy do antresoli na ogromnym pniu drzewa, gdzie przypomnielimy sobie bohaterw polskich animacji imoglimy
obejrze wybrane filmy. Podajc drog wrd
Ska Strachu, doszlimy do magicznego lustra,
przez ktre przedostalimy si do Skarbnicy
Bajek. Wszklanych kulach przedstawione byy
sceny zrnych bani, oktrych opowiedziaa
nam przewodniczka.
Du atrakcj dla wszystkich bya wizyta
wMaym Teatrze. Przed wejciem do specjalnej sali musielimy ubra buciki krasnali.
Kiedy zgaso wiato, zobaczylimy tajemnicz
szaf, wktrej rozegray si wydarzenia spektaklu pt. Dziadek do orzechw. Byo to bardzo
kameralne przedstawienie teatru lalkowego,

wktrym rol aktorw peniy tak zwane lalki


stolikowe oywione dziki technice animacji.
Jeszcze innym dowiadczeniem by udzia
wwarsztatach Tajemnica yeczki miodu,
podczas ktrych pani Pszczka opowiadaa
nam oyciu pszczelej rodziny, budowie ula,
ciekawostkach na temat miodu. Moglimy
sprbowa rnych gatunkw miodu, pyku
pszczelego, przymierzy kostium pszczelarza.
Na koniec samodzielnie wykonywalimy wiece zpszczelego wosku.
Podczas pobytu wcentrum bajki dowiedzielimy si, czy prawd jest, e wPacanowie
kozy kuj. Pani przewodnik wyjania nam,
e kiedy bya tu kunia, ktrej wacicielami
byli bracia onazwisku Koza. Wykuwali oni
podkowy i std wzio si powiedzenie, e
wPacanowie Kozy kuj. My, wczasie pobytu wmiecie, trafilimy do kuni, ale bya to
Kunia Smakw restauracja, wktrej zjedlimy pyszny obiad.
Ostatnim punktem wyprawy byo Busko
Zdrj, ktre odwiedzilimy wdrodze powrotnej. Bylimy wzabytkowym Parku Zdrojowym
ibudynku sanatorium Marconi, przypominajcym pikny paac, zaprojektowanym przez
synnego architekta Henryka Marconiego.
Prbowalimy wd leczniczych, z ktrych
synie uzdrowisko. Wedug niektrych, jedna znich miaa smak jajeczny, ato za spraw
uwalniajcego si siarkowodoru.
Wracajc do domu, dzielilimy si wraeniami po intensywnie spdzonym dniu.
Przypominalimy sobie ciekawe i zabawne
zdarzenia. Zastanawialimy si, co byo najatrakcyjniejsze. Na koniec wszyscy stwierdzili,
e warto byo wybra si wt podr, poniewa
kady znalaz wniej co dla siebie.
19

Gazeta Komnicka

Rado piewania
Renata Krawiec
Przez 26 lat zform pracy zdziemi
edukacja muzyczna dzieci imodziey
zyskaa ogromne zainteresowanie i
oywia swj poziom. Wysoki poziom
edukacji muzycznej Gminnego Festiwalu
Piosenki Dziecicej, wzbogacony
repertuar daje efekt wpostaci sukcesw
licznemu gronu dzieci imodziey.

aangaowanie wprac wokaln, przygotowanie dzieci imodziey do zaprezentowania


si na scenie czyni oprcz nauczycieli, rwnie
rodzice. Organizatorzy czerpi motywacj do
dalszej kontynuacji przesucha konkursowych
zracji zainteresowania uczestnikw izadbania
samych rodzicw, przeywajcych kady wystp dziecka, staraj si ojego dobr prezencj
sceniczn. W dobrej atmosferze i sprawnej
organizacyjnie przebieg 26 Festiwal Piosenki
Dziecicej. Wydarzeniu towarzyszyo spotkanie
zfinalist polsatowskiego Programu Must Be The
Music zroku 2013, komniczanina, wietnego
muzyka Piotra Szumlasa. Odwiedzili nas Wjt
Gminy Komnice Piotr Juszczyk oraz jego zastpca Adam liwakowski, ktrzy wraz zDyrektor
GOK wKomnicach Katarzyn Sosnowsk wrczali nagrody idyplomy zwycizcom Festiwalu
Piosenki Dziecicej. Niektrzy maj liczny udzia
wfestiwalach, pozostali debiut, ale jake udany!
Do zwycizcw wtym roku nale wkategorii przedszkolnej z wyrnieniami specjalnymi: Maja Latosiska Konary, Patrycja Pauszka
Rzerzczyce, Kornelia Musia Komnice, Milena
Bk Komnice. Wkategorii od klasy Ido III klasy: Imiejsce ex aequo Bartosz Bk (Komnice)
iLena Bajor (Skrzydlw) II miejsce Karolina
Rachwalik (Komnice) iMaria Kpa (Garnek), III
miejsce Oliwia Matuszczyk (Komnice)
W kategorii od IV do VI klasy: I miejsce Julia Drodyska(Garnek), II miejsce
Weronika Jdrzejczyk (Witkowice), III miejsce
ex aequo Antoni Sosnowski (Rzerzczyce) iLaura
Grabarczyk (Zawada).
Wkategorii gimnazjalnej: Imiejsce Maria
Utratna (Komnice), II miejsce Karolina Bajor
(Skrzydlw), III miejsce Piotr Woldan (Zawada)
Wkadej kategorii dzieci imodzie otrzymali wyrnienia.

20

Niech dobry los kania si


wpas Zespoowi Klepisko!

Renata Krawiec

Bez wikszych splendorw, adla wikszej satysfakcji zesp Klepsiko czyni iczyni
zjawiska artystyczne, istotne dla zachowania naszej narodowej duchowoci ikultury.
Mieczysaw Tkacz mia szczcie, e spotka takich ludzi, ktrzy chcieli tego samego
co on! Jerzy Maksymiuk powiedziaby: nieli piewacy, ale dobrzy ludzie!

by podkreli uznanie dla kunsztu wokalno-muzycznego i osobowoci czonkw Folklorystycznego Zespou piewaczego
Klepisko, ktrzy obchodzili fina Jubileuszu
35-lecia dziaalnoci artystycznej przybyli gocie, ktrych wimieniu bohaterw wsposb
szczeglny powitaam: Pose na Sejm RP Lidia
Burzyska, czonek Zarzdu powiatu czstochowskiego Jan Miarzyski, radni powiatowi,
przewodniczcy Rady Gminy Adam Worwg
wraz zradnymi gminy Komnice, wjt Gminy
Komnice Piotr Juszczyk, zastpca Wjta
Adam liwakowski, Skarbnik Gminy Danuta
Sosnowska, Sekretarz Gminy Barbara Mizera,
dyrektor ROK wCzstochowie Magorzata
Majer wraz z penomocnikiem Adamem
Koodzianem, dyrektor MDK w Radomsku
Elbieta Kwiatkowska, Akademia III wieku
zRadomska Jadwiga Stankiewicz, dyrektor
GOK wKomnicach Katarzyna Sosnowska
wraz z Pracownikami, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej wKomnicach Teresa
Raniak, Prezes Stowarzyszenia Razem
na Wyyny Jolanta Brzozowska Ciura,
Biuro Stowarzyszenia Razem na Wyyny
reprezentowane przez Halin Pruciak, Prezes
Fundacji E.J.J. Reszke wGarnku Robert Kpa,
Prezes Banku Spdzielczego wKomnicach
Barbara Dominiak, Przewodniczcy Rady
Nadzorczej wKomnicach Jan Milc, Prezes
OSP wKomnicach Stanisaw Piech, Ryszard
Caus Przewodniczcy PZEiR wKomnicach,
Proboszcz Parafii pw. w. Marcina wKomnicach
kanonik Mirosaw Turo, Proboszcz Parafii
pw. w. Piotra i Pawa Zawadzie ksidz
Szczepan Wyla, Dyrektorzy szk i przedszkoli zterenu naszej gminy Komnice, Zesp
Obrzdowy Grusza z Rzerzczyc, Zesp
Pieni iTaca Komnickie Pomyczki, KTT

Styl wKomnicach, Krzysztof Wjcik badacz


historii lokalnej autor wielu ksiek redaktor
Gazety Komnickiej, przedsibiorcy lokalni:
Czarbud Cezary Zato iDom-Mar M. IJ.
Wsikowscy oraz nie zimienia nie znazwiska
przyjaciele, sympatycy zespou. Weterani amatorskiego ruchu ludowego zZespou Klepisko:
Czesawa Szymczyk, Czesawa Pindych, Janina
Krok, Janina Stanisz, Janina Karczmarek,
Barbara Woldan, Otylia Woch, Teresa Ozibaa,
Jerzy Koza, Alina Dzionek, Elbieta giewka,
Zuzanna Jakiewicz, Alicja Kowalczyk.
Jubileuszowy Koncert by bardzo udany
wystpowali jubilaci: chr isolici, akompaniowali: skrzypce ikeybord Beata Garbarz-Hebda
iakordeon Lech gowik. Miejsce imprezy Nova Stodoa wKomnicach. Atmosfera
przednia. Scenografia skromna, ale zwizana
zcharakterem imprezy.
Wanym punktem programu jubileuszowego byo odpiewanie 100 lat, oryginalnie zrobia
to Elbieta giewka wczajc wasny, autentyczny utwr na t okoliczno. Szampan dopeni yczeniom. Tort by sodk niespodziank,
na ktr wszyscy czekali. Kroili iczstowali:
Mieczysaw Tkacz zsolistk, ktra najduej
i najwicej posiada sukcesw Iren Janus.
Podzikowania isowa rozgrzewajce do dalszej wsppracy skierowaa do wszystkich goci,
organizatorw, solistka Halina Zajc.
Byo idla ciaa, idla ducha wiele przyjemnoci, dziki takiej jak ta okolicznoci Jubileuszu
dziaalnoci artystycznej Folklorystycznego
Zespou piewaczego Klepsiko prowadzonego
od pocztku od roku 1980 przez Mieczysawa
Tkacza, nauczyciela spod kieleckiej wsi, komniczanina, czowieka na miar Miarki (tak pisa
Maciej Konrad Ziembiski Gazecie Rolniczej 18
padziernika 1995 roku).

KWIECIE / MAJ 2016

Spotkanie autorskie

zKatarzyn Mari Bodziachowsk

Dorota Majchrzak

9 kwietnia wbibliotece wPacierzowie odbyo si spotkanie autorskie zKatarzyn Mari


Bodziachowsk, czstochowsk pisark. Pani Katarzyna jest zwyksztacenia polonistk
ilogoped. Na co dzie pracuje wIX L.O. im. C. K. Norwida wCzstochowie.

d lat interesuje si szeroko pojt kultur itradycjami polskimi. Uhonorowana


zostaa Nagrodami Prezydenta Czstochowy,
Nagrod lskiego Kuratora Owiaty, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Jest pomysodawczyni i organizatork Regionalnego
Konkursu Jzykoznawczego dla gimnazjalistw. Kilka lat prowadzia audycje powicone
poprawnoci jzykowej wRadiu Jasna Gra.
Stale wsppracuje zinstytucjami kulturalnymi Czstochowy. Ostatnio realizuje si jako
pisarka. Rozpocza prac nad familijn proz
Nasze niezwyke historie powicone ciekawym Polkom iPolakom, ktrym przyszo y
wprzeomowych, fascynujcych czasach. Do
tej pory ukazay si Fortepianowa podr
Fryderyka Chopina, Marynka, rzecz oMarii
Leszczyskiej, ktra zostaa krlow Francji,
Ksina Izabela Czartoryska oraz Wieniawski.
Droga do gwiazd. Ostatnia powie Henryk
Wieniawski. Droga do gwiazd to ksika, jak
mwi pisarka, wktrej jest duo refleksji osztuce, muzyce igeniuszu bycia artyst iczowiekiem.
Powie stanowi osobliwy, literacki zapis ostatnich

dziesiciu dni ycia wielkiego mistrza skrzypiec.


Na spotkaniu p. Katarzyna z humorem opowiadaa o swojej pisarskiej pasji.
Rozmowie przysuchiwali si zaproszeni gocie oraz wszyscy zainteresowani twrczoci
autorki ksiek: p. Barbara Mizera sekretarz Gminy Komnice, p. Wiesawa Jdras
zastpca Przewodniczcego Rady Gminy, p.
Teresa Raniak dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej wKomnicach, p. Barbara Zgrzebna
sotys Pacierzowa, panie zKoa Gospody
Wiejskich Garnkowianki, nauczyciele, bibliotekarki, dzieci imodzie. Pisarka promowaa
swoj najnowsz powie onajsynniejszym
polskim skrzypku. Opowiadaa ciekawe anegdoty zycia gwnego bohatera, czytaa fragmenty ksiki. Rozmowa oliterackiej pracy
p. Bodziachowskiej toczya si wserdecznej
atmosferze. Miym akcentem spotkania by wystp crki autorki, ktra zagraa na skrzypcach
dwa utwory muzyki klasycznej.
Z niecierpliwoci czekamy na kolejne
ksiki naszej czstochowskiej pisarki. Mamy
nadziej, e zaszczyci nas swoj obecnoci.

Kwiaty na Dzie Matki


Dorota Majchrzak
19 maja wBibliotece Publicznej wPacierzowie odbyy si warsztaty tworzenia kwiatw
zbibuy. Panie zKoa Gospody Wiejskich Garnkowianki uczyy dzieci sztuki ludowej.

awniej tworzeniem kwiatw z papieru


zajmowano si wniemal kadym domu.
Nasze babcie iprababcie umilay sobie dugie, zimowe wieczory skrcajc ozdoby.
Papierowymi kwiatami dekorowano domy,
przydrone kapliczki, kocioy, sale weselne. Na
warsztatach dzieci zzapaem wycinay, kleiy.
Miay przy tym duo zabawy. Praca wymagaa

cierpliwoci iwiele precyzji. Panie pomagay


najmodszym uczestnikom. Po skoczonych
zajciach dzieci zdum prezentoway swoje rkodziea. Mamusie zpewnoci bd zachwycone takimi prezentami. Dzikuj Paniom
zKoa Gospody Wiejskich Garnkowianki
za pokazanie dzieciom tej nieco zapomnianej
przez najmodszych sztuki.

Rekordowa Frekwencja
Krzysztof Sambor
Rozgrywki klasy okrgowej
reprezentowane przez Gminny Ludowy
Klub Sportowy Gmina Komnice
budz coraz wiksze zainteresowanie
publicznoci. Rozegrany 26 maja mecz
grupy mistrzowskiej pomidzy GLKS
Gmina Komnice aLotnikiem Kocielec
zaowocowa rekordow frekwencj
kibicw przybyych na stadion Aurelw.

u radoci kibicw irodzin, ktre wybray si zmaymi dziemi na mecz zesp


GLKS Gmina Komnice odnis zwycistwo
wstosunku 1:0, co przyblia osignicie wymarzonego awansu do IV ligi. Zwyciskiego
gola strzeli Bartomiej Rak. Chwaa za to
wszystkim zawodnikom, trenerom, sponsorom idziaaczom, ktrzy przyczyniaj si do
osignicia zamierzonego celu.

21

Gazeta Komnicka

Postacie ziemi komnickiej (1)

Jeeli my zapomnimy onich,


niech Bg zapomni onas...
Tadeusz Juszczyk
Komnicka maa ojczyzna miaa swych wielkich bohaterw, oktrych nastpne
pokolenia nie maj prawa zapomnie, gdy maj obowizek tych ludzi bra za
przykad patronw wspczesnego patriotyzmu, etyki imoralnoci. Nasz Galeri
wielkich postaci ziemi komnickiej, rozpoczynamy od Wadysawa Krajewskiego,
uczestnika wojny bolszewickiej.

adysaw Krajewski urodzi si w1896r.,


po uzyskaniu penoletnoci pracowa
wSdzie Grodzkim wKomnicach jako pisarz.
Wlistopadzie 1918 r. jako czonek Ochotniczej
Stray Poarnej w Komnicach bra udzia
w rozbrajaniu onierzy armii niemieckiej.
Zmobilizowany do Armii Polskiej w dniu
15 czerwca 1919 r., jako onierz 5 Kompanii
Telegraficznej Jazdy, bra udzia we wszystkich
kampaniach wojny bolszewickiej lat 1919 1921,
tj. ukraiskiej, biaoruskiej ipomorskiej. Wdniu
8 maja 1920 r. w skadzie 3 Armii Generaa
Rydza migego wszed do Kijowa. Wtrakcie
tej kampanii dwukrotnie wyrniany za odwag

Wystawa modeli
Wdniach 21 22 maja wGminnym
Orodku Kultury wKomnicach odbya
si niezwykle ciekawa wystawa modeli
autorstwa Zbigniewa Kowalczyka.

ady, kto odwiedzi GOK mia szans


wkroczy wwiat zdominowany przez
samoloty oraz pojazdy wojskowe. Wspaniae
modele pozwalay nam przenie si wczasie
ipozna niezwykle ciekawe zdobycze techniki. Tak bliskie spotkania zhistori byy ciekawym dowiadczeniem, tym bardziej, e wszyscy uczestnicy, zarwno ci mali, jak ici duzi,
mogli samodzielnie wykona wasne modele
wojskowe. Nie dziwi zatem, e pokaz cieszy
si duym zainteresowaniem. Zabawa bya
przednia, apan Zbigniew Kowalczyk wielu
znas zarazi swoj pasj.
Red.

imstwo wobecnoci Marszaka J. Pisudskiego,


ktry by dla niego do mierci wzorem patrioty,
awrcz ikon. Zosta zdemobilizowany 21 lipca
1921 r. wstopniu kaprala. Nastpnie zosta przyjty do pracy na PKP do druyn konduktorskich.
Przeszed tam wszystkie stanowiska od hamulcowego do kierownika pocigu popiesznego.
Wmaju 1935 r. zosta wyznaczonym do skadu
pocigu specjalnego wiozcego zmarego wdniu
12 maja 1935 r. jego kochanego
Marszaka J. Pisudskiego
do Krakowa na Wawel. Ze
wzgldu na bieg znajomo jzyka rosyjskiego obsugiwa pocigi popieszne
przy granicy wschodniej.
Kampania wrzeniowa
1939 zastaa go wokolicach
Grodna, gdzie po zbombardowaniu prowadzonego
pocigu zwojskiem, zgosi
si wraz ze swoim bratem
in. Jzefem Krajewskim
pniejszym kontrolerem
zabezpieczenia ruchu icznoci do komendantury Armii
Polskiej wGrodnie, gdzie jako weteran wojny
bolszewickiej otrzyma rozkaz przebicia si na
ziemie okupywane przez armi niemieck.
Po kilku miesicach pieszej tuaczki razem
zbratem Jzefem wrci do rodzinnych stron,
gdzie przez 5 lat niemieckiej okupacji nie zgosili
si do pracy, gdy jako patrioci nie wyobraali
sobie pracy na rzecz gospodarki wojennej hitlerowskich Niemiec. Jzef Krajewski wstpi do
ZWZ AK wywiadu kolejowego irazem zzawiadowc Odcinka Drogowego wKomnicach
Panem Zajckim i Kierownikiem magazynu
kolejowego B. Bakalarzem zbiera informacje
otransportach wojskowych iwywzkach do
obozw koncentracyjnych, przechodzcych
przez stacj wKomnicach, bardzo wanej linii kolejowej Katowice Warszawa. Wokresie
okupacji W. Krajewski w swoim gospodarstwie wKomnicach wstodole zorganizowa

wymyln skrytk, wktrej przechowywani byli


po kilka miesicy: kuzyn Jan Szwejda AK ps.
Broch ranny wakcji, Edward Krzemiski AK
ps. Zemsta dowdca placwki AK Komnice,
spalony po wykonaniu wyrokw mierci na
agentach: Mucha iRachwaowej. Kuzyn Czesaw
Mdrzyk wizie Auschwitz, uciekinier zmarszu mierci, zamordowany po wojnie wniewyjanionych okolicznociach.
Po wojnie skrytka ta przez 10 lat, tj. do
1956 r. do ujawnienia, suya za jedn zmelin
(skrytek) wujka Stanisawa Lubienieckiego plutonowego ZWZ-AK, ps. Ponton, anastpnie
Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Po 16 stycznia 1945 r., tj. po wkroczeniu armii


radzieckiej zgosi si do pracy na PKP ijako kierownik pocigu towarowego prowadzi pierwszy
pocig zarmi radzieck zCzstochowy do oblonego Wrocawia. Po wojnie do 1956 r. pracowa na PKP jako kierownik pocigu towarowego.
Zmar 28 marca 1989 r. wwieku 93 lat.
Jako urodzony spoecznik pracowa na
rzecz swojej maej ojczyzny. Itak. Od 25 lutego 1925 r. by jednym zorganizatorw izaoycieli Banku Spdzielczego im. Stefczyka
wKomnicach, po wojnie wieloletnim czonkiem Rady Nadzorczej oraz piastowa wysokie funkcje wZarzdzie OSP wKomnicach,
czonkiem rnych Komisji iRad Nadzorczych
wGminnej Spdzielni Samopomoc Chopska,
Kka Rolniczego wKomnicach, wywizujc si
znich wzorowo.

Zachcamy do przekazywania informacji, starych fotografi i dokumentw dotyczcych,


ciekawych, czsto zapomnianych postaci zwizanych z histori Ziemi Komnickiej
na adres gazeta@klomnice.pl
22

KWIECIE / MAJ 2016

Urok starych fotografii (26).


Lipicze dwr Stanisawa Zikowskiego
Krzysztof Wjcik
Wtym numerze Gazety Komnickiej chciabym przedstawi zdjcie, ktrego
dugo poszukiwaem izostao mi uyczone cakiem niedawno przez pani Lucj
Urbaniakow dziki wsppracy zpani Zofi Woch sotysem Lipicza. Przedstawia
stary, murowany dwr wacicieli majtku Lipicze rodziny Zikowskich. Dwr
wprzedstawionej postaci ju nie istnieje, bo zcaego zaoenia zostaa tylko
niewielka cz, stojca obecnie kilkadziesit metrw na lewo od wjazdu na teren
zakadu dawnego POM-u.

im byli Zikowscy ostatni waciciele


dworu imajtku Lipicze? Majtek Lipicze
posiadali od roku 1872. Wtedy te dobra naby
Julian Zikowski syn Marcina Zikowskiego
zRadomska. Przedtem, przez cay XIX wiek waciciele czsto si zmieniali. Czy widniejcy na
zdjciu dwr wybudowa w Julian Zikowski?
Nie wiem. Jest to prawdopodobne. Stylem odbiega on od formy, ktr kojarzymy znaszym
polskim dworem szlacheckim. Jest to prosty
murowany budynek mieszkalny, dosy dugi,
ozdobiony prostopad, drewnian i okaza
przybudwk ze spadzistym dachem, zgwnym wejciem rodzajem werandy zbalkonem
schowanym na poddaszu. Wsumie mieszkay
wnim trzy pokolenia Zikowskich: wspomniany
Julian, po jego mierci syn Stanisaw, abezporednio przed wojn jego wnuk Julian Zikowski.
Ich bezporedni przodek, wspomniany Marcin
Zikowski by oficerem wojsk Napoleona,

a pniej Ksistwa Warszawskiego, ktry po


zakoczeniu kariery osiad wRadomsku. Tutaj
wywar ogromny, pozytywny wkad wrozwj
tego miasta. By zwolennikiem budynkw murowanych iwswoich majtkach konsekwentnie
eliminowa budownictwo drewniane. By moe
jego syn Julian te mia taki pogld istd murowana zabudowa wmajtku Lipicze. Na uwag
zasuguje wnuk Marcina Stanisaw Zikowski,
ktrego posta dobrze zapamitali mieszkacy Lipicza iokolic. By to niebyway orygina.
Czu si spadkobierc szlacheckiej ionierskiej
tradycji swojego rodu. Kiedy, podczas uroczystoci 3 maja wWarszawie paradowa po ulicach
wszlacheckim kontuszu irogatywce wzbudzajc sensacj i zainteresowanie zagranicznych
goci. Majtek Lipicze prowadzony by wzorowo. Syn przede wszystkim zduego piknego sadu. Niestety zima 1928 r. zniszczya wikszo drzew. Stanisaw Zikowski zmar w1934

r. iwoci trafiy wrce nastpnego sukcesora


Juliana Zikowskiego. Niestety nie by ju tak
dobrym gospodarzem oczym wiadcz kolejne
licytacje podw rolnych.
Wczasie wojny Niemcy przejli majtek
wyznaczajc swojego zarzdc (treuhandera).
We dworze przebywali te onierze niemieccy
ochraniajcy majtek. Oddzia AK pod dowdztwem synnego Alma rozbroi ich podczas akcji oczym informuje tablica pamitkowa stojca
na trawniku opodal obecnej bramy. Po wojnie
majtek zosta upastwowiony irozparcelowany, awczci ogrodu izabudowa gospodarczych powsta Pastwowy Orodek Maszynowy
(POM). Budynek dworu jeszcze kilka lat po wojnie sta wkomplecie isuy rnym celom. Byy
tu mieszkania, pomieszczenia biurowe. Wkrtce
jednake, ju wlatach 60-tych wiksza cz zostaa rozebrana. To co zostao byo niewielkim
budynkiem. Po przemianach 1989 r. POM zosta
zlikwidowany, ajego majtek sprzedany. Od tej
pory funkcjonuje tu prywatna firma, awaciciel udostpnia budynek radzie soeckiej (wsi)
na spotkania.
Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za
sowa uznania, za informacje idzielenie si swoimi zbiorami oraz zachcam do kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.com. Poszukuj od
dawna zdj niektrych obiektw wKomnicach
iokolicy, np. starego dworu wKomnicach, dworu
wKonarach, itp. Zgry dzikuj ijednoczenie
zachcam do poszukiwa!

23