You are on page 1of 20

Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2011 (142/143)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Ustpujcy Sotysi kadencji 2007-2011 wraz z wadzami Gminy i pracownikami urzdu

Nowo wybrani Sotysi kadencji 2011-2015 wraz z wadzami Gminy


i pracownikami urzdu

III Gminny Dzie Dziecka pod patronatem Wjta Gminy


fot.Monika Jurczyk

(artyku w nastpnym numerze)

Spis treci

Drodzy czytelnicy

adchodz wakacje dla modziey i dzieci uczszczajcych do rnych


szk w naszej gminie i poza ni Co prawda dla gimnazjalistw z III
klas i dla maturzystw to jeszcze nie koniec ich spotka z systemem
owiaty w Polsce. Przed gimnazjalistami oczekiwanie do jakich szk rednich
zostan przyjci, (decyduj o tym konkursy wiadectw), a przed maturzystami
ewentualna walka o miejsce na studiach gdzie te licz si oceny na wiadectwie.
jak do tej pory nie udao si rozstrzygn, co jest lepsze, tradycyjne egzaminy
do szk rednich i na studia czy te konkurs wiadectw. Aktualnie obowizuje
ta druga opcja, ktra wrd uczniw i rodzicw budzi rne emocje - pozytywne
i negatywne. Zwaszcza na etapie wyboru szkoy redniej biedni gimnazjalici
i ich rodziny dugo jeszcze bd czeka co przyniesie im los. Dlatego w imieniu wasnym jak i w imieniu tych, ktrych te sprawy bezporednio ju nie dotycz, ycz powodzenia. Trzeba bowiem pamita o tym, e rne rankingi, ktra
szkoa jest lepsza, nie zawsze pokrywaj si z rzeczywistoci. Tak naprawd,
wybr pniejszych studiw, zaley od tego, jak si podchodzio do nauki, przez
okres pobytu w szkole redniej. Ja osobicie wspczuj gimnazjalistom z jednego powodu. Znw znajd si w I klasie i cay szpan z tego, e jest si najwaniejszym w szkole gdzie uleci. Na swoj pozycj trzeba bdzie zapracowa od
nowa, w innym gronie koleanek i kolegw, z nowymi nauczycielami i w innych,
niekoniecznie lepszych ni u nas, warunkach lokalowych. Kiedy rozmawiamy
z uczniami, ktrzy ju wczeniej opucili mury naszych szk, to bardzo czsto
syszymy, e nie wyobraali sobie e jeszcze mog by takie szatnie, sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkolne z jakimi oni spotykaj si na co dzie. No
c nie wszdzie tak inwestuje si w owiat jak w naszej gminie, zwaszcza od
strony warunkw nauczania i bezpieczestwa. Dlatego egnajc naszych gimnazjalistw, yczymy im aby potrafili si odnale w nowej rzeczywistoci, bo
na pewno od strony wiedzy nie s gorsi od innych z ktrymi przyjdzie si im spotka w swojej klasie. Musza rwnie pamita, e dzisiaj pochodzenie wiejskie,
ju nie jest powodem do kpin, a wrcz przeciwnie. Tylko o jednym nie wolno
zapomina, o wasnej godnoci i o starej zasadzie jak ci widz tak ci pisz
i niekoniecznie chodzi tu tylko o wygld zewntrzny. Nie dajcie si rwnie
uwie rzekomej swobodzie i przekonaniu, e w miecie jestecie anonimowi.
Zanim poznacie sposoby, jak nie da si podej rnym cwaniakom, bdcie po
prostu ostroni. A teraz na zakoczenie tych sw podyktowanych trosk o was
ktrzy stanowicie przyszo naszej gminy, ycz wszystkim spokojnych, wesoych i bezpiecznych wakacji

GAZETA
KOMNICKA - Maj / Czerwiec 2011


Wybory Sotysw i Rad Soeckich....4


Zwrot podatku akcyzowego...............4
Ceny wody.........................................4
Wapnowanie gleby ...........................5
Jubileusz 102 . ...................................5
Wyrwa na Warcie..............................6
Podzikowania za wspoprac dla
Pani Barbary Mizery..........................6
Piknik LGD nad zalewem w Ostrowach...................................................7
Muzyka symfoniczna w Garnku........7
A my si bawimy! .............................8
VIII Turniej Przyrodniczo owiecki.11
Zabytki znane i mniej znane............12
Niepenosprawni s wrd nas.........13
Przedszkolaki uczciy beatyfikacj
Jana Pawa II ...................................14
Jan Pawe II - Pamitamy...........14
Gminny Konkurs z Jzyka Angielskiego English is Fun ................15
Teatr Maska.....................................16
Ludzie dobrej woli s wrd nas......16
Wyjazd do Turcji w ramach realizacji
programu Comenius.........................16
IV Turniej Bilardowy ZMW o puchar
Wjta Gminy Komnice...................17
Mistrzostwa Polski w Komnicach..17
Zawody wdkarskie w Pacierzowie.18

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl
Gazete redaguje kolegium
w skadzie:
Janik Leszek - red. naczelny,
Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda, Piotr Juszczyk
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra, Mateusz Magdziarz, Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

www.klomnice.pl

Wybory Sotysw i Rad Soeckich


Ra Wiewira

okresie od 29 marca 2011r.


do dnia 29 kwietnia 2011
roku odbyy si na terenie
naszej gminy wybory Sotysw i Rad
Soeckich. Zgodnie z ustaw o samorzdzie gminnym organem uchwaodawczym w soectwie jest zebranie
wiejskie, a wykonawczym-sotys.
Dziaalno sotysa wspomaga rada
soecka.. Wszystkie zebrania zwoane
byy przez wjta, a obsug techniczn
kadego zebrania peni wyznaczony
pracownik urzdu gminy. Sotys oraz
czonkowie rady soeckiej wybierani
byli w gosowaniu tajnym ,bezporednim, spord nieograniczonej liczby
kandydatw przez mieszkacw soectwa uprawnionych do gosowania
i obecnych na zebraniu. Frekwencja
na zebraniach wyborczych nie zachwycaa, byy soectwa gdzie brakowao
wymaganego 5% mieszkacw i zebrania odbyway si w tzw. drugim terminie.Przykadowe frekwencje: Zawada 1,5% (13 osb), Konary 2,3% (14
osb), Garnek 3% (24 osoby). Najlepsza frekwencja bya w soectwie Niwki 20,5%, Michaw Rudnicki 20,4%,
Chmielarze 14,3%, Zdrowa 13%.
Szkoda, e mieszkacy nie wykazuj
wikszego zainteresowania wyborem
swoich reprezentantw, a tym samym
rozwojem swojego rodowiska. Sotys
jest liderem ale dziaania sotysa-lidera
bd miay sens i przynios sukcesy,
jeeli cae spoeczestwo danego rodowiska bdzie go wspomaga. Dobrym przykadem s fundusze soeckie,
ktre budet gminy zapewnia na poszczeglne soectwa. W roku 2011 s

to nastpujce kwoty: Komnice, Rzerzczyce, Zawada, Skrzydlw i Garnek


po 21 567 z., Witkowice i Rzeki po
18 396 z., Zdrowa, Nieznanice i Konary po 17361 z., Pacierzw 15334
z., Karczewice 14 514 z., Adamw
13393 z.,Chorzenice 11797 z., Lipicze 11344 z., Bartkowice 10848 z.,
Michaw 8 066 z., Niwki 7 677 z.,
Michaw Rudnicki 7419 z., Chmielarze 7 160 z., Kunica 6 901 z.,
Zberezka 6534 z., liwakw 6340 z.
Ogem soectwa maj do dyspozycji
325008 z.
W trakcie wyborw funkcj sotysa powierzono ponownie tym samym
osobom w 15 soectwach, natomiast
w 8 soectwach sotysami zostay nowe
osoby. Wrd sotysw mamy 9 Pa
oraz 14 Panw.
Gratulujemy sotysom oraz czonkom rad soeckich wyboru i yczymy
owocnej pracy na rzecz soectwa, a tym
samym gminy. Spenienia marze oraz
samorealizacji w trudnej i penej przeciwnoci losu pracy samorzdowej.
Niech Pastwa wsppraca z mieszkacami oraz samorzdem gminy ukada
si pomylnie. Natomiast ustpujcym
sotysom i czonkom rad soeckich
dzikujemy za wieloletni, pen zaangaowania wspprac na rzecz lokalnej spoecznoci. yczymy, zdrowia,
spokoju i radoci z ycia rodzinnego.
Wykaz sotysw na kadencj 20112015
1. Magorzata Ociepa - Adamw n.w.
2. Celina Jendras - Bartkowice
3. Krzysztof Bekus - Chmielarze n.w.
4. Janina Hajdas - Chorzenice

Zwrot podatku akcyzowego


Przypominamy rolnikom, ktrzy ubiegali si o zwrot podatku akcyzowego
za I procze 2011 r. e pienidze s
do odbioru w kasie Urzdu Gminy.
Osoby ktre wskazay we wnioskach
numer rachunku bankowego otrzymaj
przelew za zwrot podatku akcyzowego
na konto. Jednoczeni zachcam rolnikw, do zaoenia teczki na faktury
za zakupiony olej napdowy. Czsto
4

zapominamy odebra faktur VAT,


w terminie ze wzgldu na brak czasu
a pniej nie ma moliwoci wystawienia tego dokumentu. Przecie s to
wasze ciko zapracowane pienidze.
Wystarczy tylko po kadym zakupie
ON poprosi o faktur i zaczy j
do wniosku w odpowiednim terminie,
tj. I procze marzec lub II procze
wrzesie.

5. Wiesawa Jdras - Garnek n.w.


6. Jerzy Baran - Karczewice
7. Stanisaw Matuszczak - Komnice
8. Sawomir Jurczyk - Kunica
9. Jan Piech - Konary
10. Zofia Woch - Lipicze
11. Zbigniew Modlasiski - Michaw
12. Magorzata Baszczyk - Michaw
Rudnicki n.w.
13. Barbara Myska - Nieznanice n.w.
14. Marian Piasecki - Niwki
15. Barbara Zgrzebna - Pacierzw
16. Jerzy Soniak - Rzeki n.w.
17. Zbigniew Kluska - Rzerzczyce
18. Olga Skibiska - Skrzydlw n.w.
19. Eugeniusz Majchrzak - liwakw
n.w.
20. Andrzej Nalewajka - Witkowice
21. Andrzej Wilk - Zawada
22. Dariusz Owczarek - Zdrowa n.w.
23. Mirosw Janus - Zberezka
n.w - nowo wybrany
W dniu 17 maja 2011 roku na sali sesyjnej Urzdu Gminy odbyo si spotkanie radnych i sotysw naszej Gminy.
Wjt Gminy Adam Zajc i Przewodniczcy Rady Gminy Jarosaw
apeta wrczyli okolicznociowe upominki i zoyli podzikowania byym
ju sotysom, ktrzy w wyniku wyborw ustpili miejsca nowym osobom
lub nie ubiegali si o kolejn kadencj.
Wodarze naszej Gminy podkrelili ogrom wysiku, jaki woyli oni
w popraw jakoci ycia na wsi. Nowo
wybrani sotysi otrzymali legitymacje
sotysa wraz z yczeniami satysfakcji
z penienia tej trudnej spoecznej pracy.

Ceny wody
Informujemy, i z dniem 1 maja
2011 roku Gmina Komnice wprowadza nowe taryfy opat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe
odprowadzanie ciekw.
Cena 1 m3 wody dostarczonej
z wodocigw wiejskich 2,72
z (brutto)
Cena 1 m3 ciekw odprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej lub dowoonych do punktu
zlewnego na terenie oczyszczalni ciekw 3,23 z (brutto)
Opata staa 1,20 z /miesic
(brutto).

Wapnowanie - poprawa jakoci gleby


Adam liwakowski

ak wynika z docierajcych do nas


informacji Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicac przyzna dofinansowanie w formie dotacji w kwocie
do 2000000z na realizacj zadania:
Wapnowanie gleb kwanych bardzo
kwanych na terenie wojewdztwa
lskiego. Akcja ta bdzie prowadzona za porednictwem organizacyjnym
lskiej Izby Rolniczej (IR). Beneficjentem kocowym s rolnicy, ktrzy
otrzymaj dotacj do zakupu wapna.
Dotacja ta wynosi bdzie 75 z
do kadej tony czystego skadnika nawozowego w przeliczeniu na CaO.
Podstawowym kryterium umoliwiajcym skorzystanie z w/w rodkw
przez beneficjentw kocowych - Rolnikw z terenu wojewdztwa lskiego jest posiadanie gleb uytkowanych
rolniczo na terenie gmin wymienionych
w ekspertyzie pt. Opracowanie naukowo-badawcze dotyczce kompleksowego rozwizania problemu zakwaszania
gleb wojewdztwa lskiego spowodowanego przeksztaceniami antropogenicznymi , oraz posiadanie aktualnego dokumentu wystawionego przez
Okrgow Stacj Chemiczno - Rolnicz

(OSCHR) w Gliwicach, potwierdzajcego i ustalajcego potrzeby ilociowe


i jakociowe wapnowania gleb w danym
gospodarstwie. Uzyskanie przez rolnikw dofinansowania bdzie moliwe
po podpisaniu indywidualnej umowy
cywilno - prawnej ze lsk Izb Rolnicz w Katowicach. Ogem programem
wapnowania objtych bdzie ok. 9000
ha gruntw rolnych woj. lskiego. Rol
Gminy jest propagowanie ww. informacji na terenie Gminy Komnice. Gmina
w celu uatwienia rolnikom problemw
zwizanych z transportem prbek gleby
do Stacji Chemiczno Rolniczej w Gliwicach bdzie przyjmowaa prbki wraz
z patnoci za wykonanie analizy (10,90
z za jedn prbk z powierzchni do 2 ha)
i przekazywaa za porednictwem starszego specjalisty terenowego do bada.
Obowizki Rolnika:
1. Zbada poziom zakwaszenia gleby
w OSCHR.
2. Przygotowa zaczniki oraz Wniosek wedug wzoru udostpnionego
przez IR:
Numer Rolnika
Owiadczenie o uzyskanej wczeniej pomocy de minimis
Zalecenia dawkowania okrelone

przez OSCHR
Numer konta bankowego do przelewu
3. Zoy Wniosek o dofinansowanie
wraz z zacznikami w IR
4. Podpisa Umow na dofinansowanie
5. Zgodnie z Umow na dofinansowanie
Zakupi wapno z certyfikatem jakoci
oraz okreleniem zawartoci czystego
skadnika nawozowego w przeliczeniu na CaO
6. Zoy Faktur zakupu wapna z certyfikatemw IR
Obowizki IR:
1. Zawrze Umow Dotacji z WFOSIGW w Katowicach na dofinansowanie
2. Zweryfikowa wnioski rolnikw
wraz z zacznikami
3. Zawrze Umow z Rolnikami
4. Zweryfikowa faktury zakupu i wypaci kwot dofinansowania
5. Przekaza Rolnikowi Zawiadczenie
o udzielonej pomocy de minimis
6. Przygotowa zestawienie i rozliczy
dotacj w WFOSIGW
Informacji szczegowych udziela:
IR w Katowicach w zakresie umw
z Rolnikami i rozlicze - tel. (32) 25 80
445
OSCHR w Gliwicach w zakresie bada gleby - tel. (32) 23 12 631
WFOiGW w Katowicach finansowanie caoci programu - tel.
(32)6032200.

Jubileusz 102 urodzin


Danuta Wjcik

dniu 5 maja 2011 roku


swoje 102 urodziny obchodzia Pani Marianna
liwiska, mieszkanka wsi Lipicze.
Z tej okazji dostojn Jubilatk odwiedzia delegacja z Urzdu Gminy
w Komnicach; Wjt Gminy Adam
Zajc i Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego Danuta Wjcik.
Wjt Gminy zoy Jubilatce serdeczne gratulacje oraz podzikowanie
za trudy Jej pracowitego ycia, wrczono list gratulacyjny, kwiaty i upominek.
Pani Marianna liwiska jest
obecnie najstarsz mieszkank gminy
Komnice. W dalszym cigu jest mioniczk literatury i czyta ksiki wy-

Panie Danuta Wjcik, Aleksandra liwiska, Marianna liwiska oraz Wjt Adam Zajc

brane przez opiekujc si Ni crk


Aleksandr. Wszyscy marzymy, aby
doy tak sdziwego wieku w dobrym
zdrowiu i wiatoci umysu, ale osi-

GAZETA
KOMNICKA - Maj / Czerwiec 2011


gaj go tylko nieliczni.


Dostojnej Jubilatce yczymy duo
zdrowia, mioci i troskliwej opieki
bliskich na nastpne lata.
5

www.klomnice.pl

Wyrwa na Warcie
Adam Rwniak

owd jest to ogromny ywio,


ktry wyrzdza due szkody
na swojej drodze. Na terenie
Gminy Komnice powd w 2010
roku rwnie poczynia due szkody,
wikszo z nich zostaa naprawiona, lecz pozostaa jedna bardzo istotna - jest to wyrwa, ktra powstaa
w liwakowie. Wyrwa powiksza si
z kadym wyszym poziomem wody
w rzece Warta. Pomimo pism jakie
byy wysyane do Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
lskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach sytuacja
nie ulega zmianie. Do dnia dzisiejszego
nie przystpiono do prac zwizanych
z likwidacj wyrwy i do przywrcenia

waciwego rozdziau wd pomidzy


Wart, a Mynwk. Efektem powstania tej wyrwy jest brak wody w Warcie w Zawadzie, poniewa prawie caa
woda z Warty wpywa do Mynwki,
robic z niej rwc rzek grsk.
Brak wody na tym odcinku Warty
jest bardzo szkodliwy dla bytu stawu rybnego w miejscowoci Zawada,
na potrzeby ktrego woda pobierana
jest z rzeki i w tej sytuacji jest realne
zagroenia dla ycia biologicznego
w tyme stawie.
W zwizku z sytuacj jak powstaa
na wlocie Mynwki w liwakowie odbyo si w dniu 30 maja 2011 roku spotkanie w Urzdzie Gminy w Komnicach, ktre zostao poprzedzone wizyt

w terenie na miejscu powstania wyrwy.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. nastpujcych instytucji:
Andrzej Kwapisz Starosta Czstochowski
Adam Zajc Wjt Gminy Komnice
Jan Miarzyski czonek Zarzdu
Powiatu w Czstochowie
Andrzej Szczeponek - z-ca
dyrektora
Wydziau
Bezpieczestwa
i
Zarzdzania
Kryzysowego w lskim Urzdzie
Wojewdzkim
Grzegorz Szewczyk Dyrektor
Regionalny Regionalnego Zarzdu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Tadeusz Stelmach Kierownik
oddziau lskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach oddzia w Czstochowie
Jan Spychaa lski Wojewdzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
W trakcie spotkania omawiano temat naprawy powstaej wyrwy, a take
w jaki sposb naley si zabezpieczy
przed powstaniem podobnej sytuacji
w przyszoci, poniewa mynwka
jest kanaem sztucznym, ktry zosta
wykopany w okresie midzywojennym w celu napdzania koa myskiego i jest to kana nieuregulowany.
Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zosta obowizany
do przedstawienia propozycji sfinansowania i sposobu naprawy powstaej
wyrwy.

Podzikowania
za wspoprac dla
Pani Barbary Mizery
Robert Gonera

dniu 10 maja miaa miejsce w Urzdzie Gminy


uroczysto poegnania
Pani Barbary Mizery - Kierownika
Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Komnicach.
Pani Barbara Mizera zkoczya prac w naszym Orodku Pomocy Spoecznej i z dniem 11 maja przejea obowizki Dyrektora Miejskiego Orodka
Pomocy Spoecznej w Czstochowie.
Wjt Gminy w imieniu wasnym
6

i wszystkich pracownikw wyrazi uznanie


i serdeczne podzikowa za dotychczasowe
osignicia w trudnej
i szlachetnej pracy na rzecz osb potrzebujcych pomocy, ktra jest potrzebna, a zarazem trudna, wymagajca
nie tylko profesjonalnego przygotowania zawodowego, ale rwnie osobistego zaangaowania i umiejtnoci
wczuwania si w sytuacj drugiego

czowieka.
Pani Kierownik przyja rwnie
najlepsze yczenia pomylnoci i satysfakcji w dalszej pracy zawodowej
na nowym stanowisku oraz optymizmu,
pogody ducha i spenienia wszystkich
planw w yciu osobistym.

Piknik LGD nad zalewem w Ostrowach


Robert Kpa

iele sportowych emocji


oraz kulinarnych i artystycznych wrae towarzyszyo imprezie Woda, wiatr i agle, ktra odbya si w sobot 21
maja 2011 r. w gospodarstwie agroturystycznym Pod aglami przy
zalewie w Ostrowach. Organizatorem
imprezy byo Stowarzyszenie LGD
Razem na wyyny.
Impreza rozpocza si regatami eglarskimi w klasach Optymist i Omega.
Zalew w Ostrowach w ostatnich latach
staje si coraz popularniejszym miejscem uprawiania sportw wodnych.
Tempo temu rozwojowi nadaj cztery
eglarskie Uczniowskie Kluby Sportowe z terenu gmin Mykanw i Miedno. Ich wychowankowie odnosz due
sukcesy w eglarskich zmaganiach
rwnie w skali caego kraju.
Zalew w Ostrowach to nie tylko
miejsce do wyczynowego uprawiania
eglarstwa, ale rwnie do rekreacji.
Gospodarstwo agroturystyczne Pod
aglami Pastwa Krawczykw dysponuje kajakami i rowerami wodnymi,
ktre mona wykorzysta do poznania
malowniczej okolicy zalewu.
Atrakcj eglarskiego pikniku by

pokaz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Poraja, ktry zademonstrowa licznej publicznoci jak
naley bezpiecznie zachowywa si
nad akwenem wodnym oraz jak wygldaj akcje ratunkowe prowadzone
na wodzie.
Emocje signy zenitu w chwili
rozpoczcia zmaga Trjboju Gmin.
W szranki stany druyny gmin:
Miedno - gospodarza Turnieju, Mykanowa, Kruszyny, Rdzin, Dbrowy
Zielonej oraz Komnic. W skad druyna Gminy Komnice weszli: Agnieszka
Borowiecka, Martyna Kowalik, Mateusz Wiewira z 35. Czstochowskiej

Druyny Harcerskiej Pomie Komnice oraz Robert Kpa prezes Fundacji im. Reszkw z Garnka. Druyny
rywalizoway w trzech dyscyplinach:
wycig na czas kajakami i rowerami
wodnymi oraz lepienie babek z piasku.
Rywalizacja bya zacita, a czowka
zmieniaa si z kad konkurencj.
Ostateczn rywalizacj zwycisko
zakoczya Gmina Rdziny, drugie
miejsce zaja Gmina Dbrowa Zielona (beniaminek rozgrywek LGD),
a trzecie miejsce druyna Komnic. Na
zakoczenie pikniku wystpi zesp
szantowy oJ taM z Czstochowy.

Muzyka symfoniczna w Garnku


Jarosaw Policiski, Leszek Janik

15

maja 2011 roku w Kociele


pw. Niepokalanego Poczcia NMP w Garnku odby
si koncert, podczas ktrego filharmonicy czstochowscy wykonali Msz
koronacyjn Wolfganga Amadeusza
Mozarta, ktr ten sawny kompozytor napisa bdc u wrt do swojej oszaamiajcej kariery. Orkiestrze
symfonicznej pod
dyrekcj Krzysztofa Popiecha oraz
solistom towarzyszyy, a trzy chry:
Rezonans con tutti z Zabrza, Czstochowski Chr Kameralny oraz Jasnogrski Chr Mieszany.
Partie solowe wykonali uczestnicy II

Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Jzefiny Reszkw: Aleksandra Turalska (sopran), Magorzata Domagaa
(alt), Hubert Stolarski (tenor) oraz Tomasz Raff (bas).
Koncert ten stanowi wspomnienie o niedawno beatyfikowanym Janie
Pawle II.
Gdy z ogromnie wysokich praktykabli zniknli ostatni chrzyci rozpocza si druga cz koncertu. Koncert
ten, by doskona okazj do prezentacji laureatw zakoczonego w marcu
tego roku II Konkursu Wokalnego im.
Edwarda Jana i Jzefiny Reszke, ktrego wsporganizatorem bya Gmina

GAZETA
KOMNICKA - Maj / Czerwiec 2011


fot. Robert Juszczyk

www.klomnice.pl

fot. Robert Juszczyk

Komnice. W koncercie mielimy okazj posucha laureatw I,II,III miejsca


oraz wyrnienia: Joanna Freszel sopranistka zaprezentowaa nam recitativ
i ari Hrabiny z opery Wesele Figara
W.A Mozarta oraz Walc Julii z opery Romeo i Julia Ch. Gounod. Piotr
Halicki zdobywca wyrnienia zapiewa ari Leporella z opery Don Giovani W.A Mozarta oraz ari Ksicia
Jeleckiego z opery Dama Pikowa P.
Czajkowskiego. Joanna Zawartko zdobywczyni II miejsca piknym sopranem
wypiewaa recitativ i ari Donny Elwiry z opery Don Juan W.A Mozarta
oraz ari Hrabiny z opery hrabina S.
Moniuszki, Eryk Rymanowski piewajcy basem zaprezentowa ari Gremina z opery Eugeniusz Oniegin P.
Czajkowskiego oraz ari o plotce z opery G. Rossiniego Cyrulik Sewilski.
Ich wykonania udowodniy, e polska modzie to elita muzycznych ta-

lentw, ktre maj szans przebi si


do czowki wiatowych oper, co po raz
kolejny potwierdziy gromkie brawa.
Cao koncertu poprowadzia Pani
Beata Mynarczyk - Dyrektor Filharmonii Czstochowskiej.
Koncert zaszczycio sw obecnoci
wielu goci m.in. wnuczka Edwarda
Reszke Pani Maria Bilowicz fundatorka Fundacji im. E.J.J. Reszke, pose
na Sejm RP Pan Szymon Giyski, Starosta Czstochowski Pan Andrzej Kwapisz, Wjt Gminy Komnice Pan Adam
Zajc, Wjt Gminy Kruszyna Pani Jadwiga Zawadzka, Zastpca Wjta Gminy Mykanw Pan Jacek Staniewski,
Dyrektor Regionalnego Orodka Kultury w Czstochowie Pani Anna Operacz,
radni powiatu czstochowskiego oraz
gminy Komnice.
Przedsiwzicie to, dao moliwo
wszystkim mieszkacom naszej gminy
na dotknicie niecodziennych ele-

mentw kultury. Mimo, e media oferuj nam wiele moliwoci, nie s w stanie
zastpi bezporedniego kontaktu z muzyk symfoniczn. Organizatorzy widz
w tym przedsiwziciu wielk szans
dla modziey.
Dla wielu z nich moe to by pierwszy w yciu kontakt z yw muzyk,
ktry ma szanse zaowocowa poszerzeniem ich zainteresowa.
Koncert zgromadzi szerok publiczno nie tylko z terenu gminy Komnice,
lecz rwnie z Czstochowy, stanowi to
najlepszy argument dla organizacji tego
rodzaju wydarze.
Koncert nie mgby si odby bez
wsparcia ze strony: Gminy Komnice, Starostwa Powiatowego w Czstochowie, Filharmonii Czstochowskiej,
Gminnego Orodka Kultury w Komnicach, Regionalnego Orodka Kultury
w Czstochowie, Fundacji im. J.E.J.
Reszkw, Stowarzyszenia Przyjaci
Gaude Mater w Czstochowie, proboszcza Kocioa Parafialnego w Garnku ks.
Alojzego Henryka Zatonia oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Garnku. Serdeczne podzikowania w imieniu
organizatorw skadamy Panu Krzysztofowi Popiechowi za przygotowanie
chrw oraz orkiestry symfonicznej
a take za koordynacj dziaa zwizanych z organizacj tego duego wydarzenia muzycznego.
Patronat medialny nad koncertem
objy telewizja TVP3 Katowice, NTL
Radomsko oraz Radio Katowice, dziki
czemu przedsiwzicie stao si interesujcym elementem promocji naszej
gminy.

A my si bawimy!
Grayna Jurczyska

rzewodniczcy Komisji Rew.


PZER i J koi. R. Caus piknie
powita zgromadzonych czonkw Zwizku ma imprezie integracyjno - rekreacyjnej, ktra odbya
si 30 kwietnia br na boisku sportowym w Komnicach.
Poinformowa zebranych, e obaj
wiceprzewodniczcy Koi. Kazimierzem Maklesem s organizatorami tego spotkania.
Przedstawi rwnie panw Kazimierza i Marka Zajcw, ktrzy uprzy8

jemniali imprez piknymi melodiami.


Nastpnie gos zabraa p. Grayna Jurczyska - wiceprzewodniczca
Zwizku, ktra powiedziaa, e wiosna nas piknym, ukwieconym majem
powitaa. 1 wspomniaa o obchodach
corocznego przepiknego wita Polskiej Niezapominajki, ktre przypada
15 maja.
Zadeklamowaa te wiersz dla
wszystkich koleanek i kolegw zwizkowcw. Wiersz nosi tytu Niezapominajka. Jest taki pikny i taki

polski i nasz, e pozwol sobie przytoczy Pastwu jego tre:


Kwiatku malutki, kwiatku drobniutki Spleciony w wianuszek modry.
Kwiatku wiosenny, kwiatku bagienny,
Ty pikny, bo jeste polski. Kiedy
kwitn niezapominajki To piknieje
cay wiat Dzieci miej si radonie
Nam ubywa nieco lat.
Wraz z wierszem przesaa serdeczne yczenia zdrowia, mioci, przyjani i wzajemnej yczliwoci.
Wrd zgromadzonych panowaa

atmosfera podsycona zapachem pieczonych na grillu kiebasek i kaszanek.


Jedni taczyli tworzc kka i keczka, inni piewali w takt piknej muzyki.
Byy przygotowane 3 konkursy
zrcznociowe.
Dwa z nich byy przeprowadzone
przez Koi. R. Causa i K. Maklesa, a jeden przez Koi. G. Jurczyska.

Konkursy wzbudziy duy aplauz


wrd zgromadzonych, Ktrzy dopingowali swoich faworytw oklaskami.
Byo duo miechu i zabawy, a zwycizcy w nagrod otrzymali drobne
upominki.
Mimo chmurnego nieba i deszczu
zabawa bya wymienita, bo dla emerytw nie ma zych drg i zej pogody.

Nie mogo nas tam zabrakn...

Beatyfikacja Jana Pawa II - nasze pielgrzymowanie


Andrzej Borkowski - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Witkowicach

iedy rok wczeniej bylimy


na organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Witkowicach, pielgrzymcewycieczce we Wrocawiu to pojawi
si pomys aby nastpny wyjazd zorganizowa do Woch. Gdy pojawia
si pierwsza informacja o terminie beatyfikacji, wiedzielimy, e nie moe
tam nas zabrakn i trzeba zacz organizowa grup. Po wstpnych konsultacjach z biurem p. Mariusza Ogoczyka otrzymalimy program naszej
pielgrzymki. Wyruszylimy w drog
w pitek 29.04. rozpoczynajc msz w.
w katedrze Czstochowskiej wraz z inn
grup z naszej diecezji. W pielgrzymce
uczestniczyo 41 osb w tym dwch
kapanw ks. Marek Szumilas, diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich oraz ks. Krzysztof Smuga,
proboszcz parafii w Myszkowie. Najwaniejszym punktem programu bya
oczywicie beatyfikacja naszego Papiea, ponadto program zawiera zwiedzanie Ravenny, Asyu, Wenecji oraz San
Marino. Mimo tego maratonu i imponujcego tempa towarzyszyo nam skupienie i rado, modlitwa i zabawa, zmczenie i krtkie chwile relaksu (kpiel
w Adriatyku). Zaczam kilka refleksji
uczestnikw naszej pielgrzymki (wicej
na stronie www.andrzejborkowski.eu).
Magorzata liwakowska (Komnice)
Od zawsze pragnam znale si
w Rzymie u Naszego Ojca witego.
Niestety nie udao mi si spotka z Nim
za Jego ycia ziemskiego. Ale dane mi
byo by teraz na beatyfikacji Jana Pawa II wraz z ca grup pielgrzymkow.

Do kadego wyjazdu, a szczeglnie


na tak pielgrzymk staram si przygotowa. Przeczytaam wiele ksiek
i artykuw o Janie Pawle II, midzy
innymi ksiki Pawa Zuchniewicza o
Lolku i Karolu Wojtyle. W dzie
wyjazdu otrzymaam w prezencie od
crki ksik Pawa Zuchniewicza
Cuda Jana Pawa II. W czasie podry nie byo czasu na czytanie. Dopiero
teraz czytam t ksik. Czytajc wracam wspomnieniami do mojego spotkania podczas beatyfikacji z Ojcem witym Janem Pawem II. I moje odczucia
s bardzo podobne do ludzi, ktrzy Go
spotkali podczas drogi ziemskiej lub
w modlitwie po Jego mierci opisanych
w ksice. W dzie beatyfikacji od godziny 2 w nocy w Rzymie krztanie si,
ktr uliczk byle by blisko w Watykanie, eby jak najwicej zobaczy
Olbrzymi tum napierajcy na Watykan
i my w nim. Przepychani, umczeni,
w kocu zajte jakie miejsce na ulicy
i wida przygotowania do beatyfikacji
na telebimie. Dla mnie moment odsonicia wizerunku Jana Pawa II ten
entuzjazm ludzi, ktrzy przybyli z rnych stron wiata, ale przede wszystkim
z Polski day mi nie samowity spokj,
ukojenie i szczcie na jakie czeka si
i dowiadcza w ramionach Ojca Swego.
Widzc tumy, ktre byy nie
do ogarnicia ani myl ludzk ani
wzrokiem sokolim przypomnia mi si
sposb odbierania tego typu zgromadze przez beatyfikowanego Jana Pawa II jako swoiste powtrzenie wydarzenia opisanego w Dziejach Apostolskich;
Kiedy nadszed wreszcie dzie Pi-

GAZETA
KOMNICKA - Maj / Czerwiec 2011


dziesitnicy, znajdowali si wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle da


si sysze z nieba szum, jakby uderzenie gwatownego wiatru, i napeni cay
dom, w ktrym przebywali. Ukazay si
im te jzyki jakby z ognia, ktre si
rozdzieliy, i na kadym z nich spocz
jeden. I wszyscy zostali napenieni Duchem witym, i zaczli mwi obcymi
jzykami, tak jak im Duch pozwala mwi. Przebywali wtedy w Jerozolimie
poboni ydzi ze wszystkich narodw
pod socem. Kiedy wic powsta w
szum, zbiegli si tumnie i zdumieli, bo
kady sysza, jak przemawiali w jego
wasnym jzyku.
Sawomir Kopacki (Witkowice)
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
dziaajce przy parafii w Witkowicach,
zorganizowao pielgrzymk do Watykanu dla tych, ktrzy chcieli uczestniczy w uroczystoci beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawa II,
zmarego w 2005 roku. Kady z nas
pielgrzymw mg duchowo poczy
si z Naszym Papieem we wasnym
domu, ogldajc transmisj z uroczystoci. Mychcielimy jednak, w tym jake
wanym dla Polakw dniu, by Tam,
blisko Naszego Papiea.
Z przyjemnoci musz stwierdzi,
e my Polacy moemy by dumni znas
samych; ludzie maszerujcy pod polsk
flag, wyrniali si z tumu kultur,
skupieniem modlitewnym i nienagannym zachowaniem. Jest to spraw niezwykle istotn, poniewa pokazalimy
caemu wiatu, e nie jestemy ju stereotypowymi turystami z Polski, lecz
potnym narodem, od ktrego inni

www.klomnice.pl

mog si wiele nauczy.


auj tylko jednego moja ona,
ze wzgldu na obowizki zawodowe
nie moga by w Watykanie razem ze
mn. Z drugiej jednak strony, ciesz si,
e mogem by jednym z tysicy Polakw pielgrzymujcych, aby odda hod
Karolowi Wojtyle, a dziki temu, przywiozem do swojego domu co zacznie
wicej, ni tylko pozytywne wraenia
z miej wycieczki.
Anna Koblaska (Komnice)
Niedawno wszyscy bylimy wiadkami doniosej uroczystoci, jak bya
beatyfikacji Jana Pawa II. Wielu z nas
z uwag ledzio te wydarzenia w telewizji. Ja, dziki pielgrzymce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, znalazam si w grupie
szczliwcw, ktrzy mogli uczestniczy w mszy beatyfikacyjnej w Rzymie. Niestety nie udao nam si dosta
na Plac witego Piotra, ale to raczej
byo do przewidzenia Liczy si sam
fakt bycia tam w Watykanie, w miejscu
gdzie Nasz Papie Jan Pawe II mieszka i y przez ostatnie 27 lat i w ktrym
teraz zosta ogoszony bogosawionym.
Spodziewaam si, e na beatyfikacj przyjedzie duo ludzi, ale te tumy, ktre zobaczyam przeszy moje
najmielsze wyobraenia. Przybyli tu
ludzie ze wszystkich zaktkw wiata.
Jednoczenie wrd tego wielonarodowego, wielojzycznego tumu czuo
si jedno duchow, ogromn mio
do Jana Pawa II i rado z jego beatyfikacji. To cud, e jeden czowiek potrafi zaskarbi sobie mio tak wielu
ludzi na caym wiecie. Ale przecie
On wanie stara si dotrze do wszystkich zaktkw wiata, eby by blisko
wszystkich ludzi, szerzy wiar, gosi
nadziej i dawa mio. Dlatego teraz
my pielgrzymi, zgromadzeni na Placu w. Piotra i wszystkich pobliskich
uliczkach i skwerkach w Rzymie, przybylimy tu aby odda mu cze i da
dowd na to, e trud jego pielgrzymowania nie poszed na marne, e ludzie
potrafi jednoczy si w imi mioci...
Na dugo w moim sercu zostanie wspomnienie tego piknego sonecznego
dnia w Rzymie i zarazem nadzieja, e
wkrtce bdziemy mogli rwnie doniole przeywa kanonizacj bogosawionego Jana Pawa II.
10

Stelmaszczyk Krystyna (Nieznanice)


Moim marzeniem byo uczestniczy
w beatyfikacji Jana Pawa II. Ojciec
wity jest dla mnie wzorem mioci
i dobroci. Jak si dowiedziaam, ze jest
organizowana pielgrzymka zaraz podjam decyzje e jad, chocia odradzaa
mi rodzina i znajomi, e bdzie bardzo
duo ludzi i nie wytrzymam przy moim
stanie zdrowia. Jednak nikogo nie suchaam raz podjam decyzj i jad.
Trasa bya trudna, zrobilimy do Rzymu
2100km. Spalimy w autokarze, do Rzymu dojechalimy na godz. 3 w nocy.
udalimy si na plac, byo bardzo duo ludzi. Bylimy niedaleko kiedy ju nie wpuszczali na plac.
By kopot wydostania si z powrotem. Udalimy si obok na plac, tam
tez byo bardzo duo ludzi przemieszczali si w jedna i druga stron. Momentami bardzo to denerwowao, bo
nie mona byo spokojnie stan. Zatrzymalimy si za samochodem dostawczym nikt nas nie przepycha i
moglimy spokojnie czeka do godz.
10,00 na rozpoczcie mszy. Chocia
by szum, gwar ludzie nie przystanli
na chwile, mona byo si wyciszy,
zmwi raniec w wasnych intencjach. Jak si rozpocza msza w. suchalimy z radia po polsku. W ostatnim
okresie byam bardzo przemczona
prac chorobami w rodzinie cigymi
wizytami u lekarza. Tam zapomniaam
o wszystkim wyciszyam si, mao przeprowadzaam rozmw telefonicznych
tylko gdzie jestem i jestem zdrowa Pomimo trudu wycieczki wrciam szczliwa , radosna chtna do ycia. Caa
rodzina czekaa na mnie -powitaa mnie
z radoci, ze wrciam zdrowa i zadowolona. Musiaam wszystkim kolejno
opowiadacz jak byo. Mam nadzieje, jeeli stan zdrowia mi pomoe
to jeszcze raz odwiedz Watykan.
Dzikuj za okazan mi pomoc i przepraszam jeeli kogo uraziam sowami.
Asia i ukasz (Lipicze - Czstochowa)
Pielgrzymka na beatyfikacj bya
dla nas niesamowitym przeyciem.
Mimo tysicy kilometrw od domu,
na ulicach rzadko kiedy mona byo
usysze inny jzyk ni polski. Wok
wida byo biao-czerwone flagi. Rado z tego dnia bya wszechobecna,
mimo trudnoci zwizanych z ogromem
pielgrzymw, tokiem, a zbiegiem cza-

su z narastajcym upaem. Przebywanie


w tej wsplnocie, teoretycznie obcych
a jednoczenie bardzo bliskich ludzi
byo niepowtarzalnym przeyciem. Bardzo budujcy by fakt, e ludzie z caego
wiata mieli potrzeb przyby na wielkie wito, papiea Polaka. niektrzy
czarnoskrzy pielgrzymi mieli szaty
z podobizn twarzy bogosawionego
Jana Pawa II. Wana bya take atmosfera w jakiej podrowalimy, modlilimy si w intencjach naszych oraz osb,
ktre podroway z nami duchowo.
Kwestia modlitwy bya bardzo wana,
pozwolia nam si oderwa od codziennych problemw i przygotowa si na t
wielk uroczysto. Bardzo cieszymy
si, e moglimy uczestniczy w pielgrzymce w tak godnym towarzystwie.
Bardzo dzikujemy.
Aldona Nabiaek (Witkowice)
Pielgrzymka na beatyfikacj Jana
Pawa II bya dla mnie wspaniaym
i niezwykym wydarzeniem, poza tym
bya to pierwsza tak daleka pielgrzymka
w moim yciu. Na pocztku gdy zdecydowaam si w niej uczestniczy, nie
spodziewaam si, e spotka mnie tyle
emocji, wrae i radoci. Nasza pielgrzymka bya czasem piewu, modlitwy, refleksji, zwiedzania i najwaniejszej chwili tj. beatyfikacji Jana Pawa II.
Kady dzie spdzony we Woszech by
inny, a zarazem szczeglny, czas mija
bardzo szybko.
Kiedy nadszed ten wyjtkowy
dzie, pierwszy maja, ju poprzedniego
dnia wieczorem wyruszylimy z Lido
Adriano do Rzymu na beatyfikacj Ojca
witego. Przez niemal ca kilkugodzinn podr towarzyszya mi ciga
niepewnoci czy dostaniemy si na Plac
witego Piotra. Idc przez Rzym w stron placu i bazyliki, kiedy widziaam otaczajcym mnie tum, byam przeraona.
Niesamowity tok i cisk spowodowa,
e niestety nie udao nam si dosta
na sam plac. Ogrom wiernych z caego wiata zmusi nas do rozoenia
si w do dalekiej odlegoci od placu. Nie ukrywam, e w tym momencie
ogarno mnie przygnbienia. W gowie pojawiy si myl, e udao mi si
ju przeby tak dalek drog z Polski
do Woch, a teraz nie mam moliwoci
wej na plac. Jednak kiedy zacza si
Msza wita (ktrej suchalimy przez
radio), kiedy zobaczyam wok siebie

wiele szczliwych, wzruszonych ludzi


z caego wiata, sama rwnie poczuam rado, e tam w ogle jestem, e
mam moliwo uczestniczenia w tak
doniosym i niezwykym wydarzeniu,
jak beatyfikacja Jana Pawa II. To byy
pikne chwile, ktre na zawsze pozostan w moim sercu.
Kolejne dni pielgrzymki byy wypenione bardzo intensywnym zwiedzaniem Rawenny, Asyu, San Marino
i Wenecji. Dla mnie wspaniaym wyda-

rzeniem byo take uczestniczenie we


Mszy witej w Bazylice w. Franciszka w Asyu wraz z innymi pielgrzymami z Polski oraz moliwo zmwienia
modlitwy przy jego grobie. Zobaczenie
na wasne oczy niezwykych freskw
Giotta, jak i rwnie cudownych raweskich mozaik byo dla mnie niezapomnianym przeyciem.
Dzi z caego serca dzikuj Bogu
oraz wszystkim organizatorom i uczestnikom tej pielgrzymki, e mogam

w niej uczestniczy.
Od organizatorw:
Wielka wdziczno tym wszystkim, ktrzy przyczynili si do naszej
pielgrzymki, ktrzy w niej uczestniczyli i oczywicie Panu Bogu za to dowiadczenie a przede wszystkim za dar
ycia i wiadectwo Jana Pawa II.
Zapraszamy na kolejn pielgrzymk w przyszym roku - do Wilna,
do matki Boej Ostrobramskiej. Do
zobaczenia... na pielgrzymim szlaku.

VIII Turniej Przyrodniczo owiecki


Marzanna Borkowska, Robert Owczarek

urniej Przyrodniczo owiecki


ju na stae zagoci w kalendarzu imprez szkolnych w naszej
gminie. Celem tego turnieju jest propagowanie wiedzy o ekologii, przyrodzie i owiectwie, ze szczeglnym
uwzgldnieniem wspczesnej roli
owiectwa w utrzymaniu naturalnego rodowiska oraz tradycji owieckiej w Polsce W tym roku szkolnym
ju po raz smy uczniowie naszych
szk mieli moliwo sprawdzenia
swojej wiedzy z zakresu przyrody
i owiectwa oraz umiejtnoci strzeleckich. Etap gminny turnieju odby si
29 kwietnia w Zespole Szk w Komnicach. W kategorii wiedza uczestnicy musieli si wykaza bardzo szerok
wiedz z zakresu gospodarki owieckiej,
odpowiadajc pisemnie na szereg pyta.
Pytania przygotowane przez specjalistw w tej dziedzinie okazay si bardzo
trudne. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktw wyniki przedstawiay si
nastpujco: I miejsce - Tomasz Kaczorowski gimnazjum Komnice, II miejsce
- Agata Rak gimnazjum Rzerzczyce,
III miejsce Katarzyna Raniak gimnazjum Komnice. Rwnolegle odbywaa
si rywalizacja w kategorii strzeleckiej.
Do konkurencji strzeleckiej przystpio 14 osb z Komnic, Zawady, Konar,
Rzerzczyc oraz Garnku. Strzelanie odbywao si w pozycji stojc, w ktrej
zawodnicy oddawali 13 strzaw, w tym
10 ocenianych. Zwyciy Marcin Janik (uzyska 86 pkt.), II miejsce Konrad
Kempa (85), a III Jakub Jagusiak (85).
Ze wzgldu na rezultat drugiego i trzeciego zawodnika, brana pod uwag bya
ilo 10 tek. Komisja w skadzie Ro-

bert Owczarek, Piotr Pindych, Zdzisaw


Matusiak postanowia, by nasz gmin
reprezentowa Marcin Janik z Komnic. Nagrody w etapie gminnym turnieju zostay ufundowane przez Urzd
Gminy Komnice reprezentowany
przez pani w-ce wjt Wand Kusztal,
na ktrej rce skadamy serdeczne podzikowanie. Laureaci etapu gminnego
reprezentowali gmin Komnice w finale Regionalnego Turnieju Przyrodniczo-owieckiego w Krzepicach przeprowadzonego ju po raz VIII przez
Zarzd Okrgowy Polskiego Zwizku
owieckiego w Czstochowie, Okrgow Rad owieck. I tym razem nasi reprezentanci nie zawiedli. W kategorii
Wiedza przyrodniczo - owiecka Agata
Rak, Katarzyna Raniak oraz Tomasz
Kaczorowski zajli I miejsce, odpowiadajc jako jedyna druyna bezbdnie na wszystkie pytania turniejowe.
W kategorii strzeleckiej nasz reprezentant Marcin Janik rwnie zaj I miejsce. Poziom konkurencji strzeleckiej

GAZETA
KOMNICKA - Maj / Czerwiec 2011


by wyrwnany, podobnie jak w kwalifikacjach gminnych. Marcin Janik na 50


moliwych do uzyskania punktw zdoby 43. Kady ze zdobywcw I miejsca
otrzyma atrakcyjn nagrod w postaci
kamery cyfrowej. W kategorii plastycznej uczennica Szkoy Podstawowej
w Komnicach Ola Drab zaja trzecie
miejsce, otrzymujc w nagrod aparat
cyfrowy.
Turniejowi w Krzepicach towarzyszyy:
pokaz ptakw drapienych (sowa
niena, sowa puchacz, sok wdrowny, sok rarg, myszow rdzawosterny, harris, kruk)- p. Krzysztof
Domaski- sokolnik z Bechatowa
ciekawy, a dla niektrych zaskakujcy, pokaz odgosw rnych ptakw
przedstawi p. Czesaw Tyrol- leniczy z Koszcina
prelekcja wzbogacona zdjciami nt.
Las dobry na wszystko- p. Andrzej
Borkowski z Nadlenictwa Gidle
wystawa Klubu Kolekcjonera i Kul-

11

www.klomnice.pl

tury owieckiej PZ w Czstochowie, ktr przygotowali- p. Zdzisaw


Korzekwa, Mateusz Krupiski

wystp artystyczny uczniw Gimnazjum w Krzepicach pt. Mitologia


ekologiczna

Zabytki znane i mniej znane


Krzysztof Wjcik

a obszarze Gminy Komnice jest wiele zabytkw.


Ten truizm powtarza si za
kadym razem, gdy kto pyta nas
o atrakcje terenu lub o wartoci kulturowe. Pewnie te wymienia si te
najciekawsze: koci w Komnicach,
paac w Nieznanicach, dwr w Rzekach Wielkich i pewnie jeszcze kilka.
Jednake obok nas odchodz w przeszo zabytki mniej moe okazae, ale
take cenne dla naszej kultury materialnej. S to obiekty drewniane. Niegdy
nasze wsie w przewaajcej czci zabudowane byy drewnianymi chatami
pokrytymi strzech. Strzechy zaniky
ju niemal cakowicie, ale jeszcze dzi
w samych Komnicach jest kilkadziesit
drewnianych domw. Niestety, suszna
skdind, akcja likwidowania strzech
w latach 60-tych XX w. wyeliminowaa
somiane dachy ze wsi polskiej. Take
i same domy znikaj do szybko, gdy
ich waciciele buduj sobie nowoczesne domy, a stare rozbieraj. Nie mona
ich za to wini, bo przecie kady ma
prawo stara si poprawi swj byt.
A jednak szkoda, bo wraz z nimi znika
dawna atmosfera wsi i wiedza o dawnym yciu.

tw pojawia si przed nami widok jak


z pocztkw ubiegego wieku. Pod wysok cian murowanego budynku sklepu u wylotu ul. Zotej stoi sobie chata.
Zwyka chata kryta strzech, ze cianami bielonymi wapnem z dodatkiem niebieskiego barwnika. Przez swoj zwyko wanie niezwyka. Bo gdzie teraz
uwiadczymy jeszcze wiejsk strzech?! Karczewicka strzecha ma swoje
lata, bo somiana powierzchnia poronita jest malowniczo mchem. Jeszcze
ciekawsza jest jej konstrukcja. Nie jest
to konstrukcja czysto zrbowa (czasami
nazywana wiecow), gdy we fragmentach pojawia si powszechniejsza
obecnie budowa sumikowo- tkowa
(nad i pod oknami). W gminie Komnice na palcach jednej rki mog policzy
budowle wiecowe.
Czym jest ta konstrukcja? Podczas
budowy starano si uywa caych belek, z ktrych grn nazywano wiecem
a doln przyciesi, lec na podwalinach, czyli swego rodzaju murowanych
z kamienia lub cegy fundamentach..
Charakterystyczn cech takiej budowli s zrbowe zamki ciesielskie na wgach. S to przemylnie uksztatowane
koce belek tak aby po naoeniu na siebie wzajemnie si blokowa. Byo ich
Karczewicka strzecha ostatnia kilka odmian: na obap, jaskczy ogon
w gminie Komnice
i inne. Dla wikszej stabilizacji belek
Gdy jedziemy przez Karczewice wiercono w nich w pewnych odstpach
szos od Komnic, za jednym z zakr- otwory i wbijano drewniane koki, tzn.
tyble. Wewntrzne ciany
ksztatowano w podobny sposb. Jednolity przebieg belek
w cianie przeryway tylko
konieczne otwory na drzwi
i mae okienka. Dziki temu
powstaway konstrukcje bardzo mocne, odporne na boczne
wiatry. Wad ich byy ograniczone moliwoci architektoniczne powstawaa prosta
chata na planie prostokta.
W niektrych regionach buChata w karczewicach
fot. Krzysztof Wjcik dowle zrbowe miay na w12

Serdecznie dzikujemy organizatorom turnieju, sponsorom oraz wszystkim uczestnikom.


gach wystajce kocwki belek tzw.
ostatki. Tworzyy one dodatkow przestrze wok budynku (zachata) jak te
stanowiy ozdob.
Wracajmy jednak do budynku
w Karczewicach przy ul. Wolnoci 23.
Chata jest malutka i zbudowana zostaa, jak utrzymuj waciciele, przed 180
laty, a na pewno w pocztkach XX w.
jako dom jednotraktowy (na szerokoci budynku jest tylko jedna izba). We
wntrzu zachowao si charakterystyczne wyposaenie takiego domu, przede
wszystkim kaflowy piec z okapem i za
nim piec chlebowy. Niekiedy za nimi
sytuowano dodatkow przestrze- zapiecek.
Tego typu chaty stanowiy wikszo
zabudowy Karczewic, Komnic i pozostaych wsi w Polsce. Gdzie jeszcze
mona je znale? Tak zabudow zobaczymy na starej fotografii z pocztku
XX w. (przed 1918 r.) przedstawiajcej
obecn ulic Bartkowick w Komnicach. Tam te natrafiem na jedn
z dwch chat w Komnicach o konstrukcji czysto wiecowej. Obydwie nie
maj ju strzech, bo dom przy ul Bartkowickiej 5 kryty jest eternitem, a dom
na ul Czstochowskiej 95 (naprzeciw
kocioa) kryty dachwk. Obydwa pochodz co najmniej z pocztkw XX w.,
gdy widoczne s na starych fotografiach z tamtego okresu. Budynek przy
ul. Bartkowickej widoczny jest rwnie
na wspomnianej starej fotografii, wtedy
kryty jeszcze strzech. Wida w jego
cianach ukad belek i zczy ciesielskich wiadczcy o konstrukcji zrbowej (wiecowej). Niedawno waciciel
starannie uszczelnia szpary midzy
nimi glin i pomalowa wszystko wapnem, dziki czemu budynek robi mie
wraenie zadbania, cho na niektrych
belkach wida zb czasu.
Dom naprzeciw kocioa na ul. Czstochowskiej zbudowano na pewno
przed I wojn wiatow i widnieje on
w ewidencji zabytkw. Niedawno oderwano cz desek tzw. szalunku i ukazay si potne belki, ktrych uyto
do budowy i doskonale wida na nich
szczegy wiadczce o konstrukcji zrbowej. By to nie tylko dom mieszkalny, bo w czasie jego istnienia mieciy

Chata o konstrukcji zrbowej w Komnicach. Obok ta sama chata okoo 100 lat wczeniej na fotografii przedstawiajcej
obecn ulic Bartkowick
si tu rne sklepy. Podobny budynek
sta jeszcze przed kilku laty niedaleko
koo plebanii, gdzie obecnie jest zesp
sklepw. Zosta rozebrany, gdy grozi zawaleniem. Ten jednak jest jednak
w dobrym stanie i po remoncie moe
jeszcze dugie lata suy wacicielom.
Obecnie wraca moda na budowle
z drewna. W przeciwiestwie do dawnych czasw pozwalaj sobie na nie

raczej zamoni. Dom taki jest


wygodny i ciepy. W naszej
gminie te takie si pojawiy.
Wspczesne chaty wykorzystuj czsto szczegy konstrukcyjne do ozdoby, jak np.
wystajce ostatki suce niegdy uatwieniu tzw. gacenia
czyli ocieplania cian domu.

Niepenosprawni s wrd nas


Anna ciko

ozwj cywilizacji, a co za tym


idzie szybkie tempo ycia,
niezdrowe odywianie oraz
wszelkie zanieczyszczenia rodowiska
maj duy wpyw na zdrowie i ycie
rodzcych si dzieci. Trudna sytuacja
na rynkach pracy i nieruchomoci
przyczyniaj si do tego i decyzja
o potomstwie podejmowana jest pno. Dzieci rodzi si zdecydowanie mniej
ni kiedy, a ponadto czsto docieraj
do nas informacje o urodzeniu si chorego dziecka. Wiele lat temu dzieci niepenosprawne trafiay tylko do szk
specjalnych. Obecnie ich liczba wzrosa
na tyle, e s one zarwno w szkoach
specjalnych jak i masowych.
Dzi praktycznie nie ma placwki, w ktrej nie byoby dziecka niepenosprawnego. Kada z nich dy
do tego aby jak najlepiej przygotowa
si do sprawowania dobrej opieki nad
tym niepenosprawnym uczniem.
Tak te jest w szkole, w ktrej pracuje. Jestem oligofrenopedagogiem. Na
co dzie prowadz zajcia z uczniem
z upoledzeniem umysowym w stopniu
gbokim. Wsplnie z koleank, ktra

uczy w klasie II SP zorganizowaymy


zajcia integracyjne z udziaem tego
chopca. Uczniowie pozytywnie zareagowali na obecno Darka w klasie.
Byli zainteresowani jego wizyt, a take
chopiec wykazywa due zainteresowanie czynnociami podejmowanymi
przez uczniw. Zarwno chopcy jak
i dziewczynki starali si uatrakcyjnia
czas spdzany z Darkiem. Uczniowie
prezentowali swojemu koledze rne pomoce dydaktyczne i chtnie brali
udzia we wsplnej zabawie. Niektre
z ich zabaw to: ukadanie i rozbijanie wiey z klockw, nakadanie klockw na kijek oraz
ogldanie ciekawych ilustracji.
Wszyscy wietnie si ze sob bawili przez dugi czas. Rwienicy chopca wykazali si duym
zrozumieniem dla jego niepenosprawnoci okazujc zainteresowanie i pomoc. Wida byo
zadowolenie zarwno na twarzy
Darka jak i rwienikw.
Inn okazj do integracji
chopca z grup by wsplny pobyt w krgielni Hula

GAZETA
KOMNICKA - Maj / Czerwiec 2011


Kula. Darek mia okazj wzi udzia


we wsplnej zabawie na miar swych
moliwoci, a jego rwienicy mogli
go bliej pozna i przekona si e nawet osoba z gbok niepenosprawnoci te moe by dobrym kompanem
do wsplnej zabawy.
Nasze spotkania bd kontynuowane co wpynie korzystnie na rozwj
Darka jak rwnie jak rwnie dla
dzieci wspuczestniczcych dla ktrych niepenosprawno drugiej osoby
przestaje by czym obcym.

13

www.klomnice.pl

Przedszkolaki uczciy
beatyfikacj Jana Pawa II
Edyta Deszcz

zie 1 maja br. to wielki


dzie, ktry wpisze si w histori wspczesnego wiata.
Wanie tego dnia papie Jan Pawe II
zosta wyniesiony na otarze.
Nowy bogosawiony jest wan postaci nie tylko dla Polakw z powodu
swojej narodowoci, ale rwnie dla
ludzi na caym wiecie. Nie dla wszystkich moliwa bya osobista obecno
na beatyfikacji w Watykanie lecz kady
chcia uczci w wyjtkowy sposb to
jake doniose wydarzenie. Z wielkim
zapaem zajli si tym rwnie najmodsi mieszkacy naszej gminy.
Przedszkolaki
z
Przedszkola
w Rzerzczycach i Oddziau Zamiejscowego w Witkowicach wraz z wy-

chowawcami przygotoway spektakl,


ktry wprawi kadego widza w zachwyt. Swj program, za zgod i przy
wsppracy ksidza proboszcza zosta
przedstawiony w kociele parafialnym w Rzerzczycach. W czasie mszy
witej w dniu 29.04.2011r. odbya si
premiera wystpu. Oprcz piknych
wierszy oraz wielu piosenek odby si
take pokaz slajdw o yciu i dziaalnoci Jana Pawa II. Ksidz proboszcz
wytumaczy dzieciom znaczenie sowa
wity oraz podzikowa za przygotowanie tak wspaniaego spektaklu. Na
mszy w. licznie zjawili si nie tylko
rodzice podopiecznych przedszkola ale
rwnie wielu parafian.
Prapremiera tego przepiknego

Jan Pawe II - Pamitamy


Walentyna Wilk, Marta Sech
aden czowiek nie ma cieek gotowych. Rodzimy si jak gszcz, ktry
moe zapon podobnie jak krzak Mojesza lub moe uschn. cieki trzeba
przeciera wci, bo mog zarosn
na nowo, przeciera je trzeba tak dugo,
a stan si proste
(Karol Wojtya)
ohaterem naszego spotkania
by nasz rodak - Jan Pawe
II. Czowiek niezwyky i wyjtkowy. Dziki Niemu zacieray si
granice midzy narodami i wyznaniami.
Wszystko co czyni, sprawiao, e cho
w czci staralimy si by lepszymi
i doskonalszymi. On wiat miertelnie
chory na nienawi, chcia uleczy, dobro rozdajc
Wieczorem 29 kwietnia po raz kolejny brzegi kocioa w Komnicach wypeniy si zaproszonymi gomi. Nie
zabrako przedstawicieli wadz lokalnych, dyrektorw szk, mieszkacw
gminy Komnice i jej okolic.
Mino ju kilka lat od chwili, gdy
Bg zabra do niebieskiego paacu,

14

Sug Boego, Jana Pawa II. Niewielu


z nas miao okazj spotka go osobicie. Chcielibymy, aby pami o Nim
bya wci ywa i aby Jego posta
na zawsze miaa miejsce w naszych sercach. Dlatego uczniowie Zespou Szk
w Konarach uczcili pami Jana Pawa II, prezentujc si w przepiknym
montau sowno muzycznym. Dziki
wierszom o Papieu i Jego sowom moglimy powrci pamici do tamtych
chwil, kiedy by z nami i znw poczu
Jego obecno. Rwnie chr szkolny
zaprezentowa wzruszajce piosenki,
ktre niejednokrotnie towarzyszyy
Ojcu witemu podczas pielgrzymek
do Ojczyzny. Dodatkowo swym wystpem muzycznym uroczysto uwietnia uczennica kl. I gimnazjum Zespou
Szk w Zawadzie, wielokrotna laureatka midzynarodowych i krajowych
konkursw oraz stypendystka Wjta
Gminy Komnice Justyna Borowik.
Caoksztat widowiska wzbudzi wrd
odbiorcw niebywae emocje i uczucia.
Na twarzach pojawio si wzruszenie

przedstawienia odbya si w dniu pity


maja w Przedszkolu w Witkowicach.
Widownia rodzice, opiekunowie dzieci - rwnie byli zachwyceni przedstawieniem. Swoj obecnoci uwietni przedstawienie proboszcz parafii
w Witkowicach. Doceni wielk prac,
jak dzieci woyy w przygotowanie
wystpu dla uczczenia tak wanego dla
Polakw wydarzenia.
Na zakoczenie tych wyjtkowych
i radosnych przedstawie wszyscy zebrani wsplnie zapiewali ukochan
przez Papiea Polaka pie Barka.
Jan Pawe II wielokrotnie powtarza
jak wartoci dla ludzkoci s dzieci
Dzieci s nadziej, ktra rozkwita wci
na nowo, projektem, ktry nieustannie
si urzeczywistnia, przyszoci, ktra
pozostaje zawsze otwarta. Szczerze
je kocha i napawa nadziej na lepsze
i szczliwe jutro Dzisiaj jestecie
maym pomykiem, ale dziki asce
Boej moecie si sta ponc pochodni, niosc wiato Ewangelii i ciepo
waszej wzajemnej mioci i przyjani
wszystkim rodakom.
a niekiedy nawet za. Nie tylko dzieci
potrafi piknie mwi o papieu, czego
dowodem by niespodziewany wystp
Pani Teodozji Szumlas prezentujcej
wiersz wasny.
Jan Pawe II zosta beatyfikowany
1 maja 2011 roku w Niedziel Boego
Miosierdzia, w wito, ktre sam ustanowi. To wielka rado dla wszystkich
Polakw. Ta beatyfikacja jest nam, Polakom, bardzo dzi potrzebna. Koci
powszechny zyska nowego bogosawionego, a my duchowego przywdc.
W tych trudnych chwilach, ktre przeywamy jako nard, beatyfikacja jest
szans na przebudzenie sumie i odzyskanie godnoci. To szansa na przebudzenie narodu i politykw.
My rwnie chcielimy szczeglnie
uczci te chwile, dlatego po raz pierwszy
zorganizowalimy I Powiatowy Konkurs Poetycki pod hasem Jan Pawe
II Pamitamy. Serdeczne podzikowania kierujemy na rce osb, bez ktrych uroczysto nie miaaby miejsca.
Szczeglne wyrazy wdzicznoci nale si Panu mgr Adamowi Zajcowi
Wjtowi Gminy Komnice za objcie
Honorowym Patronatem tego konkursu, gwnym organizatorom: Pani mgr
Annie Gale Dyrektor Zespou Szk

w Konarach, proboszczowi parafii


w Komnicach ksidzu kanonikowi
Mirosawowi Turoniowi oraz nauczycielom (muzyka - mgr Magorzata
Gojevi, scenariusz i konkurs poetycki mgr Walentyna Wilk, mgr Marta
Sech, konkurs poetycki ks. Kamil
Zadrony, prezentacja multimedialna mgr Pawe Urbaniak oraz mgr
Aldona Chrzstek, mgr Ewa Bk,
mgr Aneta apeta), uczniom i absolwentom z Zespou Szk w Konarach,
ktrzy uczestniczyli w przygotowaniach
tego przedsiwzicia.
Z 14 szk z powiatu czstochowskiego otrzymalimy blisko 50 konkursowych utworw.
I kategoria wiekowa to szkoa podstawowa. Wyrnienie otrzymaa
uczennica kl. IV SP im. Edwarda Reszke w Borownie, Klaudia Janeczek, III
miejsca otrzymay: uczennica kl. VI
SP im. Janusza Korczaka w Zawadzie
- Ewelina Kowalik, uczennica kl. VI SP

im. Jana Pawa II w Konarach Joanna


Gawroska, uczennica kl. V SP im. Janusza Korczaka w Zawadzie Paulina
Musia. II miejsca otrzymay: uczennica
kl. V ZS w Skrzydlowie Paulina Pluta,
uczennica kl. VI SP im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku Jagoda Januszko, uczennica kl. VI ZS im. B.
Prusa w Garnku Aleksandra urek.
I miejsca otrzymali: uczennica kl. V SP
im. Jana Pawa II w Konarach Katarzyna Micho, ucze kl. IV ZS im. B.
Prusa w Garnku Adam Klec. W kategorii Gimnazjum przyznano nastpujce nagrody: wyrnienie - uczennica
Kl. I Gimnazjum w Garnku Katarzyna
Ciastek. III miejsca otrzymaa uczennica kl. I gimnazjum w Rzerzczycach
Kinga Cielak. II Miejsca otrzymali:
uczennica kl. II Gimnazjum w Konarach Weronika Micho, ucze kl. IIa
Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Czstochowie Mateusz ongiewka, uczennica kl. II Gimnazjum

im. Jana Pawa II w Borownie Zuzanna Brzeszczak. I miejsca otrzymay:


uczennica kl. III Gimnazjum w Skrzydlowie - Anna Pluta, uczennica kl. III
Gimnazjum w Konarach Patrycja
Mielczarek.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy, a niej wymienionym
opiekunom z caego serca dzikujemy
za ich przygotowanie: mgr I. Rydel
Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry, mgr
B.Woldan, mgr B. Woldan Zesp
Szk w Zawadzie, mgr O. Gonera, mgr
A. Baszczyk Zesp Szk w Skrzydlowie, mgr S. Mikulska Jakiewicz
Zesp Szk w Garnku, mgr K. Waroska Gimnazjum im. Jana Pawa II w Borownie, mgr A. Rataj, mgr
A.Pietras - Zesp Szk w Rzerzczycach, mgr M. Mitua Borek Szkoa
Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Jamkach Korzonku, mgr U. Tdel,
mgr A. Tdel - Szkoa Podstawowa im.
E. Reszke w Borownie.

Gminny Konkurs z Jzyka Angielskiego


English is Fun
Ewa Bk, Aneta Prokop

12

maja uczniowie klas trzecich szk podstawowych


z caej naszej gminy mogli sprawdzi si w Gminnym Konkursie pod hasem English is Fun.
Konkurs przygotowany zosta przez
nauczycielki jzyka angielskiego p. Anet Prokop z Zespou Szk
w Komnicach oraz p. Ew Bk uczc
w Zespole Szk w Konarach. Uczniowie podczas konkursu skadajcego si
z dwch czci pracowali w trzyosobowych druynach. Po ukoczeniu testu
pisemnego sprawdzajcego wiadomoci z jzyka angielskiego w zakresie programu modszych klas szkoy
podstawowej, uczestnicy przystpili
do quizu w formie zabawy. Ta cz
konkursu wywoaa bardzo duo emocji, gdy trzecioklasici zmagali si
z takimi zadaniami jak naladowanie
i odgadywanie czynnoci, rozpoznawanie odgosw zwierzt, a nastpnie
nazywanie ich w jzyku angielskim,
odgadywanie co kryje si na obrazku,
udzielanie odpowiedzi na pytania.

Poziom wiedzy oraz umiejtnoci


uczniw by bardzo wyrwnany. Po
zsumowaniu punktw za obie czci
konkursu okazao si, e najlepiej poradzili sobie uczniowie ze Szkoy Podstawowej w Garnku: Julia Lechnata,
Zuzanna Kosmala oraz Bartomiej
Strojec (167pkt.), II miejsce zaja reprezentacja szkoy w Rzerzczycach:
Gabrysia Dziubek, Kinga Wjcik
oraz Adam Politaski (166pkt.), III
miejsce zaja druga grupa z Rzerzczyc w skadzie: Rafa Matuszczak,
Zuzanna Gajewicz oraz Dominika Raniak (164pkt.). Wyrnienie
(154pkt) wywalczya grupa z Komnic:
Julia Boral, Julia Matuszczyk, Kamil Musia.
Szko Podstawow w Konarach
(152pkt.) reprezentoway: Gabrysia
Dobrzaska, Dagmara Strczyska
oraz Zuzanna Bk, natomiast Szko
Podstawow w Zawadzie: Anna Jureczko, Aleksandra Momot i Maciej Musia (152pkt.). Z Witkowic
przyjechali do nas: Kamila Witczak,

GAZETA
KOMNICKA - Maj / Czerwiec 2011


Maciej Kubik oraz Micha Jagusiak,


natomiast szko w Skrzydlowie reprezentoway: Julia Boral, Karolina Bajor oraz Julia Zakrzewska. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali upominki tj. owki, dugopisy, plakaty
oraz zakadki do ksiek, natomiast
laureaci otrzymali nagrody ksikowe
ufundowane przez wydawnictwa jzykowe. Wrczenia dyplomw oraz nagrd dokonaa Pani Dyrektor Katarzyna Jurkowska. Serdecznie dzikujemy
Dyrekcji ZS w Komnicach oraz Pani
Dyrektor ZS w Konarach za pomoc finansow w zorganizowaniu konkursu.
Komisj konkursow tworzyli nauczyciele anglici towarzyszcy uczniom z poszczeglnych szk,
w zwizku z tym za pomoc w przeprowadzeniu konkursu pragniemy podzikowa: p. Izabeli Canghelaris z ZS
w Garnku, p. Aleksandrze Knysak z ZS
w Witkowicach, p. Izabeli Szkop z ZS
w Rzerzczycach, p. Annie Wawrzkiewicz z ZS w Skrzydlowie oraz p. Arkadiuszowi Sitkowi z ZS w Zawadzie.
Gratulujemy zwycizcom i liczymy, e w przyszym roku spotkamy si
ponownie.
15

www.klomnice.pl

Teatr Maska
Barbara Charaziak

przeddzie Tygodnia Bibliotek (obchodzonego po


raz smy) Gminna Biblioteka Publiczna zaprosia Teatr Edukacji
i Profilaktyki MASKA z Krakowa
do Przedszkola w Komnicach. Aktorzy przedstawili spektakl teatralny
o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pt. MAGICZNA KSIGA.
Celowo wybraymy ten spektakl, aby
zachci Maluszki do obcowania
z ksik. Bajki to nie tylko telewizja,
wideo czy Internet. Ksika jest dostpna w kadej chwili, mog si nad jakim
problemem duej zastanowi - nic nie
ucieknie. Czytanie ksiek pobudza wyobrani i ch poznawania wiata.
Spektakl opowiada histori maego
krliczka, ktry jest bardzo nieszczliwy, poniewa rodzice wymagaj od niego, by czyta ksiki. Uwaa to za strat
czasu, ktry mgby spdzi na innych,
ciekawszych zajciach. Pewnego dnia
podczas spaceru krliczek odnajduje Magiczn Ksig Bani ukryt przed zym
czarodziejem. Z nudw zaczyna czyta
ksig i przenosi si do wiata bajek.
W ten sposb poznaje histori Dziewczynki z zapakami, Jasia i Magosi
oraz abiego krla. Magiczna Ksiga
bya inspiracj dla krliczka do pjcia
do biblioteki po inne bajki i banie.
Nawizujc do hasa Tygodnia Bibliotek pragn zaprezentowa wiersz
autorstwa pracownicy biblioteki P. M.
Smolarczyk.
Biblioteka - zawsze po drodze,
nie mijam - wchodz.
Dobry wybr prosz wierzy,
Z wiedz trzeba te si zmierzy.
Biblioteka pikna sprawa,
Wybr ksiek i zabawa.
Dla kadego co miego.
S bajeczki dla maego
i ksieczki dla starszego.
Dla pa, panw oraz dzieci
wypoyczysz, a potem polecisz
swym znajomym i ssiadom,
bo tu su dobr rad.
I czekaj codziennie cierpliwie
Wejd - na pewno szczliwie
znajdziesz co dla siebie.
A wic do zobaczenia!
Biblioteka czeka na Ciebie!
16

Ludzie dobrej woli s wrd nas


Alina Baszczyk

Zespole Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie dobiega koca drugi


etap remontu zwizany z modernizacj budynku, w ktrym jesieni
powstaa nowoczesna kotownia.
Obecnie trwaj prace na zewntrz, polegajce na wymianie kostki brukowej
przed szko oraz pooeniu nowej
opaski wok budynku w celu zapewnienia bezpieczestwa uczniom oraz
transportu opau do kotowni. Prace nie
mogy rozpocz si wczeniej, poniewa fundusze przeznaczone na remont
okazay si niewystarczajce do wykonania tego zadania.
Dyrektor szkoy Lidia Burzyska
podja dziaania o pozyskanie sponsorw do zakoczenia inwestycji. Zrozumienie sytuacji i wsparcie finansowe
okaza Wjt Gminy Komnice Adam
Zajc. Grnicze Zakady Dolomitowe
w Siewierzu nieodpatnie przekazay
24 tony kruszywa pod kostk brukow.
Z kolei pan Wojciech liwakowski,

waciciel firmy Skad Wgla H.U.T


w Konarach, nieodpatnie zapewni
transport kostki brukowej oraz kruszywa od producentw.
W tym miejscu dyrektor szkoy
i spoeczno szkolna pragn zoy
serdeczne podzikowania za okazan
pomoc i wsparcie, poniewa bez nich
prace nie mogyby zosta ukoczone.
Szczeglnie jestemy wdziczni panu
liwakowskiemu, ktry powici swj
wolny czas i udostpni samochody
do kilkakrotnego transportu materiaw.
Jeszcze raz okazao si, e na ludzi
dobrej woli, ktrzy rozumiej potrzeby
i problemy innych, zawsze mona liczy. Dziki wspdziaaniu cel zosta
osignity. Obejcie naszej szkoy jest
bezpieczne i estetyczne, a pooona nawierzchnia dowodem, e kady trud,
ktry prowadzi do dobrego opaca si.
Serdeczne podzikowania dla pana
Wojciecha liwakowskiego, waciciela firmy Skad Wgla H.U.T w Konarach, ul. Polna 4a dystrybutora:
najwyszej jakoci wgla z polskich kopal, miau wglowego,
ekogroszku PIEKLORZ i RETOPAL, ekogroszku czeskiego,
za nieodpatny transport kostki
brukowej oraz kruszywa od producenta do Zespou Szk im. K.
Makuszyskiego w Skrzydlowie
skada dyrektor szkoy Lidia Burzyska i spoeczno szkolna.

Wyjazd do Turcji w ramach


realizacji programu Comenius
Aleksandra Knysak

dniach 25.04. 02.05. 2011


r. picioosobowa grupa
uczniw wraz z opiekunami
p. A. Knysak i p. W. Wroskim, udaa
si do malowniczej miejscowoci Fethiye w poudniowej Turcji w ramach
realizacji programu Comenius. Bya to
przedostatnia wizyta dwuletniego projektu Wsppraca pokole. Ucznio-

wie Zespou Szk w Witkowicach,


uczestniczcy w tej wizycie to: Julia
Raj, Kamila Postawa, Kamila Wrbel, Tomasz Burzyski, Tomasz ya.
Oprcz uczniw z Polski do Fethiye
przybyy rwnie delegacje z Niemiec
oraz otwy. Nasz podr rozpoczlimy od wyjazdu z Witkowic na lotnisko Pyrzowice w pobliu Katowic.

Nastpnie, niemaych wrae dostarczy nam przelot samolotem tureckich


linii lotniczych Onurair do Dalamanu,
skd dotarlimy autokarem do Fethiye.
W trakcie pobytu mielimy moliwo
nawiza nowe znajomoci, mio spdzi czas na nauce, zabawie, zwiedzaniu, poznawaniu nowej kultury
i jzyka. Zobaczylimy jak ucz si
uczniowie w zaprzyjanionej z nami

prywatnej szkole podstawowej zel


Fethiye lkretim Okulu. Wsplnie
pracowalimy na zajciach, mielimy
te moliwo zwiedzenia miasteczka
Fethiye. Korzystajc z przepiknej,
sonecznej pogody udalimy sie na wycieczk odzi po Morzu rdziemnym. Zwiedzilimy rwnie urokliwe
miejca, takie jak Park Saklikent, czy
ruiny staroytnego amfiteatru w Tloss.

Z pewnoci niezapomnimy wsplnie


spdzonych wieczorw przy kolacji
i wtrze tureckiej muzyki, oraz wsplnych tacw. Mimo tsknoty za rodzicami, przykro byo nam opuszcza ten
przpikny kraj. Peni niezapomnianych
wrae i wspomnie utrwalonych w fotografiach, opaleni promieniami soca
wrcilimy do Witkowic.

IV Turniej Bilardowy
ZMW o puchar Wjta
Gminy Komnice
Damian Sambor

mpreza odbya si 7 maja i jak


co roku organizatorem byo koo
ZMW w Zawadzie, wyjtkowo w tym roku turniej odby si
w Komnicach w restauracji Miodowy Dwr. Rozgrywki rozpoczy
si o godz. 10:30, chwil wczeniej
odbyo si losowanie grup i powitanie
przez prezesa ZMW w Zawadzie - Damiana Sambora. Kady z uczestnikw
otrzyma bon na kebab lub zapiekank
oraz 0.5 l napj. W rozgrywkach wzio udzia 30 zawodnikw, uczestnicy
z pobliskich wiosek takich jak: Zawada, Komnice, Lubojenka, Borowno,
Bogusawice czy te Pawno. Zmagali
si oni przez 12 godzin co dao w sumie
ok 120 partii. Po dugich godzinach
zmaga wyonili si najlepsi gracze:

1 miejsce - Robert Wilk


(Lubojenka - w 2009r.
Robert take zaj 1 miejsce w turnieju
bilardowym, ktry odby si w Zawadzie)
2 miejsce - Szymon Fresel (Lubojenka)
3 miejsce - Marcin Kozak (Komnicewaciciel restauracji)
4 miejsce - Mateusz Wilk (Komnice)
Na turniej przybya take nowo powstaa telewizja internetowa zmwtv
prowadzona przez kolegw z Borowna, relacj mona obejrze na stronie
www.zmwtv.info
Zwycizcom gratulujemy i zapraszamy za rok J
W najbliszym czasie koo ZMW
w Zawadzie bdzie organizatorem bd
wsporganizatorem imprez takich jak:

Mistrzostwa Polski w Komnicach


Leszek Janik

u wkrtce tj. 17 i 19 czerwca 2011r. w Komnicach oraz


w Mstowie odbd si Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym
w kategorii juniorka oraz junior.
Nas najbardziej interesuje dzie 17
czerwca 2011r. kiedy to, przy Zespole
Szk w Komnicach odbdzie si indywidualna jazda na czas na dystansie
15 km (start o godz: 16.30) dla juniorek
i na dystansie 20 km dla juniorw (start

o godz: 17.15).
Dla porzdku dodam e w dniu 19
czerwca w Mstowie odbdzie si dla
tych samych kategorii start ze startu wsplnego. Juniorki bd musiay przejecha tras 77 km (start godz:
10.00) a juniorzy dystans 132 km (start
godz: 12.40).
Organizatorami Mistrzostwa Polski
s: CZ.K.K.S. Kolejarz-Jura Czstochowa, Urzdy Gmin: Komnice, Kru-

GAZETA
KOMNICKA - Maj / Czerwiec 2011


wito Ludowe PSL w Zawadzie


(12-06-2011r.)
V Turniej Piki Siatkowej ZMW
w
Zawadzie.
(19.06.2011r.)
W zawodach bd mogy
uczestniczy wszystkie osoby,
ktre stworz zesp 5 os. +
1 dziewczyna i zapisz si
w odpowiednim terminie. Zawody
s przewidziane na 12 druyn
z caego powiatu.
Noc witojaska w Zawadzie
(25-06-2011r.)
VI Zlot Powiatowy ZMW
w Zawadzie (1-3 lipiec 2011r.).

szyna, Mstw, Urzd Marszakowski


woj. lskiego, Starostwo Powiatowe
w Czstochowie
W zwizku z tym e wycig
w indywidualnej jedzie na czas w dniu
17.06.2011r. (pitek) zostanie rozegrany na trasie DK 91 w kierunku Radomska, informujemy e w dniu tym
od godz: 16.00 osoby chcce jecha
w stron Radomska bd musiay skorzysta z objazdu kierujc si w Komnicach na Konary, Zawad, Gidle.
Utrudnienie to bdzie obowizywao
do momentu zakoczenia wycigu tj.
do godz:19.00.
Zapraszamy do ogldania wycigu.
17

www.klomnice.pl

Zawody wdkarskie w Pacierzowie Moja Ojczyzno


Konrad Chrzstek

***

dniu 29 maja 2011 roku


na zbiorniku wdkarskim
OSP w Pacierzowie odbyy
si zawody wdkarskie o Puchar Wjta Gminy Komnice dla dzieci z Zespou Szk w Konarach.
W zawodach wzio udzia szesnacioro dzieci. Emocje byy bardzo due.
Zawodom towarzyszya przyjemna atmosfera oraz kibicowanie przez opiekunw. Po dwch godzinach wdkowania
szczliwcem okaza si ucze Zespou
Szk w Konarach Kacper Koza zajmujc pierwsze miejsce. Drugie miejsce
zaj Krzysztof Boral, a trzecie miejsce
Mateusz Pietura. Po zwaeniu wszystkie ryby wrciy do wody. Zwycizcom
pierwszych miejsc Pani Wanda Kusztal
v-ce wjt gminy Komnice oraz Pani
Anna Gaa dyrektorka Zespou Szk
w Konarach wrczya puchary. Wszyscy
uczestnicy zawodw wdkarskich otrzymali pamitkowe dyplomy oraz prezenty.
Na koniec uczestnicy zawodw rozmawiali o swojej pasji wdkarskiej,
byy te smaczne kiebaski z grila.

Zwycizcom gratulujemy wygranych


i zapewniamy, e w przyszoci bdziemy takie zawody organizowa.
Na koniec pragniemy doda, e
zbiornik we wsi Pacierzw istnia od
kilkunastu lat. Niestety jego wygld
znacznie odbiega od obecnego wygldu, zanieczyszczony przypomina jedno
wielkie szambo. Rne byy pomysy
co do dalszego istnienia tego zbiornika, byy te pomysy aby go zasypa.
Dziki przychylnoci wjta gminy Pana
Adama Zajca w roku 2004 zbiornik zosta oczyszczony, odyy rda, ktre
powoduj e zbiornik jest peen wody
nawet podczas suszy. Zrodzia si take
inicjatywa powstania sekcji wdkarskiej
przy OSP w Pacierzowie. Pomys by
trafiony. Obecnie sekcja wdkarska liczy
ponad 30 czonkw. Dziki duemu zaangaowaniu druhw straakw, ktrzy
nie szczdzc wasnego czasu doprowadzili do zagospodarowania oraz jego
zarybienia w Pacierzowie jest miejsce,
gdzie mio mona spdzi czas nad wod
i rozwija zainteresowanie wdkarstwem
zwaszcza wrd dzieci i modziey.

egnam Ci moja Ojczyzno


Chocia bardzo chc tu by
Ale nie ma dla mnie miejsca
Musz przecie z czego y.
W innym kraju moje ycie
Chocia tskno bdzie mi
Lecz tam czeka na mnie praca
Tam otwarto dla mnie drzwi.
Co ja czuj, tego nie wiesz
Ty Ojczyzno, Matko moja
Ale z gry Ci wybaczam
Wiem, ta wola nie jest Twoja.
Jednak przypatrz si spokojnie
Na mych braci, siostry moje
I zatrzymaj ich przy sobie
Przecie to s dzieci Twoje.
***
Janina Chrzstek

III Gminny Dzie Dziecka pod patronatem Wjta Gminy


18

(artyku w nastpnym numerze)

Muzyka symfoniczna w Garnku


Naszi pielgrzymi w Watykanie

Wystp chru z Zespou Szk w Konarach


podczas Wieczornicy z okazji Beatyfikacji Jana
Pawa II, solistka Justyna Borowik z Zawady

Przedszkolaki uczciy beatyfikacj Jana Pawa II

Uczestnicy konkursu English is Fun

Zwycizcy konkursu:
Julia Lechnata, Zuzanna Kosmala i
Bartomiej Strojec

IV Turniej Bilardowy ZMW o puchar Wjta Gminy Komnice

Zawody wdkarskie w Pacierzowie


fot. Konrad Chrzstek

A my si bawimy!

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko, pochwalcie


si Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na adres:
gazeta@klomnice.pl lub sekretarz@klomnice.pl,
ewentualnie dostarczy na pycie do Urzdu Gminy Komnice
ul. Straacka 20, I pitro pokj 106.

Natalia Sowik
Urodzia si 23.10.2010r.,
Waya 3650g i mierzya 62
cm. Razem z rodzicami Ilon
i Robertem mieszka w Komnicach.

Julia Nikolaj
Urodzia si 03.03.2011r.
Waya 3900g i mierzya
58 cm. Razem z rodzicami
Paulin i Dawidem mieszka
w Czstochowie.