You are on page 1of 9

Proces-verbaal van het college van burgemeester en schepenen van

24 mei 2016
Aanwezig:

Patrick De Klerck, voorzitter;
Daphné Dumery, Björn Prasse, Katrien Van Ryssel, Philip Konings, Ivan De Clerck,
schepenen;
Peter Verheyden, secretaris

Verontschuldigd:

Jurgen Content, schepen

Extra genodigden:
3

Burgemeestersconvenant: duurzame energieacties.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21/05/2016 waarbij de Stad Blankenberge besliste tot de ondertekening
van het Burgemeestersconvenant, als deel van de groep “Lokaal klimaatbeleid Nood-West-Vlaanderen”, waar
naast Blankenberge verder ook Beernem, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en
Zuienkerke aan deelnemen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12/04/2016 waarbij verschillende
duurzame energieacties, die ondernomen kunnen worden binnen het Burgemeestersconvenant, goedgekeurd
werden;
Overwegende dat er intussen door verschillende actoren bijkomende mogelijke acties voorgesteld werden. Het
betreft enerzijds individuele acties voor Blankenberge en anderzijds regionale acties die door de volledige groep
kunnen genomen worden;
Overwegende dat gemeenten dienen aan te duiden in twee tabellen, welke individuele en groepsacties zij wensen
uit te voeren;
BESLUIT:
Artikel 1: De onderstaande tabellen, waarin de individuele en groepsacties waarop de Stad Blankenberge wenst
in te zetten, worden goedgekeurd.

Voorstel actie

Soort
Actie

Ja

1.1.1
Vervroegd opleggen van de BEN-norm (Bijna Energieneutraal norm) voor
openbare gebouwen. Aangezien vanaf 2019 de nieuwe openbare gebouwen
moeten voldoen aan de BEN-norm, wordt voorgesteld in het kader van het
Burgemeestersconvenant deze norm voor de komende nieuwbouwprojecten reeds
op te leggen.

A

X

Reeds gepland voor:
- Zwembad
Noordzee
- Wullok Zilvermeeuw

1.1.2
Aankopen van echte groene stroom door de gemeente. Hierbij kan
verwezen worden naar de rangschikking van Greenpeace, terug te vinden op
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/groene-stroom/.

C

X

gemeente zet reeds
in op deze actie

A

X

gebeurt in de mate
v.h. mogelijke, maar
is niet altijd
haalbaar

C

X

Via stedelijke
informatiekanalen.
Groepsactie.

1.
1.1

Neen

Bemerking

Voorstellen rond gebouwen, installaties en voorzieningen
Gebouwen van steden en gemeenten

1.1.3 Inzetten op renovatie: inzetten op de voorbeeldfunctie door alle openbare
gebouwen verregaand te isoleren.
1.1.4 Sensibilisering
Sensibiliseren van gebruikers van openbare gebouwen over het verbruik dat ze er
zelf realiseren (cfr. het concreet voorbeeld waarbij zwemmers heel lang douchen
na het zwemmen).
De temperatuur in openbare gebouwen 1°C lager zetten in de winter en 1°C hoger

B

College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

1

Voorstel actie

Soort
Actie

Ja

Neen

Bemerking

B

X

Groepsactie.

C

X

Groepsactie.

X

Groepsactie.

in de zomer.

1.2
Woningen
1.2.1 Sensibilisering
Organiseren van openhuizendagen waarbij voorbeeldwoningen door het grote
publiek kunnen bezocht worden.
Voorbeeldwoningen in de kijker zetten op de website van de gemeente.
Sensibiliseren over de daling in CO2-uitstoot die gerealiseerd wordt door het
uitvoeren van bepaalde maatregelen bv. dakisolatie plaatsen, de verwarming een
graad lager zetten,…
Promoten van de V-test om energieleveranciers te vergelijken.

C

X

Groepsactie.

Promoten van slimme meters. Door het gebruik van slimme meters kan de vraag
worden afgesteld op het aanbod. Bovendien kan de energiekost beperkt worden
wanneer de kostprijs afhankelijk is v.h. verbruiksmoment.

C

X

Groepsactie.

Uitbreiden van het concept ‘Klimaatwijk’ of ‘Energiejacht’ naar alle gezinnen.
Alle inwoners worden gesensibiliseerd om hun verbruiken regelmatig bij te
houden.

C

X

Groepsactie.

Promoten v.h. installeren v.e. zonneboiler. Dit kan gebeuren door te
sensibiliseren met concreet cijfermateriaal inzake de aankoopprijs, de te
verkrijgen subsidies, de terugverdientijd, de te realiseren energie- en financiële
besparing.

C

X

Groepsactie.

Promoten v.h. overschakelen naar gas bij installatie v.e. nieuwe
verwarmingsketel. Het verwarmen op gas is te verkiezen boven het verwarmen
op stookolie.

C

X

Groepsactie.

Inzetten op de renovatie van huurwoningen.

A

X

Sociale
bouwmaatschappij

Inzetten op het stimuleren van energie-autonome huizen.

B

X

Gebeurt reeds via
voorzien subsidies

Inzetten op het realiseren v.d. doelstellingen v.h. Vlaams
Energierenovatieprogramma 2020 (alle daken isoleren, alle enkel glas vervangen
door isolerend glas, bannen van verouderde verwarmingsketels) in alle woningen
v.d. sociale huisvestingsmaatschappijen. Hiervoor werkt de gemeente samen met
de sociale huisvestingsmaatschappijen.

A

X

Gebeurt reeds via
voorzien subsidies

1.2.2
Inzetten op renovatie
1.2.2.1 Algemeen

1.2.2.2 Inzetten op renovatie met aandacht voor ontzorging:
Inzetten op een wijkgerichte renovatie-aanpak en ontzorging v.d.bewoners om de
renovatiegraad per jaar sneller te doen stijgen.
1.2.3

A

?

Voorzien van financiële stimuli

Voorzien van gemeentelijke subsidies voor de totaalrenovatie van woningen (bv.
voor dakisolatie, dubbel glas en hoogrendement- of condensatieketels).
1.2.4 Inzetten op nieuwbouw
Bij nieuwe verkavelingen energie meenemen in de projecten. Er wordt gestreefd
naar energieneutrale verkavelingen (cfr. Nederland) of duurzame wijken (cfr.

B

X

Verschillende
subsidies worden
reeds voorzien.

A

X

Gebeurt reeds bij

College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

2

Voorstel actie

Soort
Actie

Ja

Neen

België). Binnen deze verkavelingen wordt aandacht besteed aan duurzame
materialen en is er ruimte voor het voorzien van alternatieve technieken bv.
warmterecuperatie uit afvalwater.
1.2.5 Inzetten op ruimtelijke ordening
Inzetten op alternatieve woonvormen zoals cohousing en kangoeroewonen.
1.2.6 Inzetten op het bestrijden van energiearmoede
Sensibiliseren van huurders om een woonconformiteitsattest v.d. huurwoning bij
de woonwinkel aan te vragen.

Bemerking
Lange Thuyn

B

?

C

X

Groepsactie.

B

X

Groepsactie.

B

X

Groepsactie.

Sensibiliseren van bedrijven inzake relighting.

B

X

Groepsactie.

Sensibiliseren van bedrijven inzake de bestaande energiescans (o.a. energiescan
aangeboden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, audit duurzaam
industrieel bouwen uitgevoerd door de POM, zelfscan voor KMO’s uitgaande
van het Vlaams Energieagentschap,…).

B

X

Groepsactie.

B

X

Groepsactie.

Promoten van de sociale dakisolatiepremie.

1.3
Tertiare sector
1.3.1 Inzetten op renovatie
Sensibiliseren van bedrijven inzake het installeren van automatische sensoren bv.
licht o.b.v. bewegingsdetectie, temperatuursprogrammatie,…

1.3.2

Inzetten op nieuwbouw

Sensibiliseren van bedrijven inzake energieneutraal bouwen.
1.3.3
Andere mogelijke acties
Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven op lokale schaal bv.
voor het aanleggen van een warmtenet, zoeken naar aanbod van restwarmte en
warmtevraag,…

A

X

Eerst meer
(technische)
duidelijkheid nodig.

Het cbs aan VOKA de vraag laten stellen om voor de lokale ondernemers een
ontbijt te organiseren bij een lokaal bedrijf (cfr. huidige werking van VOKA,
waarbij het initiatief vanuit VOKA komt). De bedoeling v.e.dergelijk ontbijt is
dat het beleid geïnformeerd wordt over de actueel levende vragen, wensen en
noden v.d. ondernemers en te discussiëren over het economisch beleid v.d.
gemeente.

B

X

Groepsactie

Sensibiliseren rond het doven van overbodige verlichting (bv. reclameverlichting,
parkingverlichting, etalageverlichting, gevelverlichting, kerstverlichting…).

B

X

Groepsactie.

Sensibiliseren rond het sluiten van winkeldeuren.

B

X

Groepsactie.

Uitreiken van een award aan het bedrijf in de stad/gemeente dat het meeste heeft
ingezet op het implementeren van duurzaamheid.

B

2.
Voorstellen rond mobiliteit
2.1
Inzetten op de voorbeeldfunctie van steden en gemeenten
2.1.1
Voorbeeldfunctie inzake fietsen
Inzetten van wijkagenten op de fiets (cfr. Brugge).

B

College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

X

X

Eerder grotere
schaal.

Lopende actie

3

Voorstel actie

Soort
Actie

Ja

Promoten van het gebruik van de dienstfietsen voor dienstverplaatsingen.

C

X

Lopende actie

Voorbeeldfunctie fietsgebruik door het cbs (cfr. Deinze).

C

X

Lopende actie

Inzetten op de aankoop van milieuvriendelijke dienstvoertuigen (bv. CNGwagens of elektrische wagens), al dan niet bij vervanging van oudere voertuigen.

B

X

Lopende actie

Delen van een bakfiets van de gemeente met de inwoners.

B

X

Niet haalbaar

Aanbieden van een cursus ecodriving aan chauffeurs onder het gemeentelijk
personeel die zich regelmatig moeten verplaatsen.

B

X

Eventueel mits cofinanciering.

Delen van het gemeentelijk wagenpark met de inwoners.

B

X

Reeds onderzocht
maar niet haalbaar.

2.1.2

Neen

Bemerking

Voorbeeldfunctie inzake wagengebruik

2.2
Inzetten op verplaatsingen met de fiets
2.2.1 Investeringen in infrastructuur
Investeren in goede en veilige fietspaden (cfr. Het Nederlandse voorbeeld)

A

X

Lopende actie

Opwaarderen v.h. trage wegen-netwerk door het realiseren van missing links en
het onderhouden v.d. bestaande verbindingen.

A

X

Lopende actie

Inzetten op fietsstraten.

B

X

Inzetten op schoolstraten bij scholen

B

X

De fietspaden in een kleur aangeven op het wegdek.

C

X

Lopende actie

Voorzien van overdekte en beveiligde fietsstallingen. Deze fietsstallingen dienen
verspreid over de gemeente geïnstalleerd te worden.

B

X

Lopende actie

Inzetten op deelfietssystemen (bv. Bluebikes aan het station, Velo (Antwerpen),
Villo (Brussel)).

B

X

In voorbereiding

C

X

2.2.2 Opzetten van acties in het kader van veilig fietsgebruik
Uitbreiden v.d. zone 30 in de steden/gemeenten om het fietsgebruik te stimuleren.
Uitwerken van snelheidsremmende maatregelen waarbij er gestreefd wordt naar
een constante lage snelheid van de wagens. De snelheidsremmende maatregel
mag geen verhoging van de CO2-uitstoot tot gevolg hebben.
2.2.3 Sensibilisering
Sensibiliseren rond het gebruik en de voordelen van de plooifiets. De
inzetbaarheid in combinatie met andere vervoersmiddelen dient benadrukt te
worden

C

X

C

X

Groepsactie.

Promoten van de elektrische fiets als alternatief voor de wagen.

C

X

Groepsactie.

Promoten van het fietsgebruik gedurende de autoloze zondag.

C

Positief communiceren rond fietsen. De bestaande opinie inzake ‘fietsen is
onveilig’ dient omgevormd te worden.

C

X

Groepsactie.

Promoten v.d. Mobiscan en de Testkaravaan v.d. provincie bij bedrijven en
zorginstellingen.

C

X

Groepsactie.

Sensibiliseren van bedrijven om het fietsgebruik te promoten voor het woon-

C

X

Groepsactie.

College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

?

4

Voorstel actie

Soort
Actie

Ja

Sensibiliseren van bedrijven om de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer
met de auto te verlagen of af te schaffen. Deze vergoeding is te hoog t.o.v. de
terugbetaling van het openbaar vervoer of de fietsvergoeding.

B

X

Sensibiliseren van bedrijven inzake het aanbieden van een cursus ecodriving aan
de chauffeurs binnen de onderneming die zich regelmatig moeten verplaatsen.

B

X

Neen

Bemerking

werkverkeer en het afleggen van dienstverplaatsingen.
Groepsactie.

Groepsactie.

2.3 Inzetten op verplaatsingen met de wagen
2.3.1 Inzetten op het verminderen van het aantal wagens
Opzetten van acties om het carpoolen te promoten.

B

X

Inzetten op autodelen door bv. cambio autodelen of een ander alternatief te
implementeren in de stad/gemeente.

B

Promoten van autodelen onder particulieren.

C

Organiseren v.e. autoloze zondag over het gehele centrum v.d. stad/gemeente.

C

X

Organiseren van een autoloze zondag in de verschillende deelgemeenten.

C

X

Eventueel wel
ondersteunen
Wordt momenteel
onderzocht.

X

Ondersteunen

2.3.2 Inzetten op het rijden op alternatieve brandstoffen
Promoten van voertuigen rijdend op alternatieve brandstoffen door de nodige infrastructuur te voorzien:
A.
Voorzien van CNG-tankstations op het grondgebied (bv. op
bedrijventerreinen en bestaande tankstations);

A

X

1 punt aanwezig

B.

A

X

aanwezig

Voorzien van laadpalen voor elektrische voertuigen op het grondgebied.

2.3.3 Sensibilisatie
Opzetten van een sensibilisatiecampagne ‘Zet em af’ om bestuurders te wijzen op
het afzetten van de motor bij het wachten voor een overweg.
Sensibiliseren inzake snelheidsbeperking met hieraan gelinkt de impact op de
CO2-uitstoot en de verbeterde doorstroming.

2.4 Inzetten op openbaar vervoer
Druk uitoefenen op De Lijn om de bestaande busverbindingen te behouden.
Sensibiliseren v.d. bevolking inzake het openbaar vervoer bv. tolerantie t.o.v. de
bus die door de woonwijk rijdt en een bushalte voor de deur van de eigen woning.

C

Groepsactie.

C

Groepsactie.

B

X

C

Eerder groepsactie
X

Niet aan de orde

3.
Voorstellen rond openbare verlichting
Doven van de monument-, sport- en sfeerverlichting.

A

X

Beperkt

Minder verlichten van de openbare gebouwen.

B

X

Beperkt

Werken aan de functionele verlichting van het fietspad of de rijbaan. Het licht
moet naar de grond gaan en niet naar boven.

B

X

Wordt reeds
toegepast (Zeebos)

Overschakelen naar LED-verlichting wanneer er openbare verlichting dient
vervangen te worden.

A

X

Gebeurt structureel

Voorzien van openbare verlichting werkende o.b.v. sensoren (bv. regen,
beweging,…).

B

College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

?

5

Voorstel actie

Soort
Actie

4.
Voorstellen rond lokale energieproductie
Onderzoeken van de mogelijkheden voor warmtenetten, WKK en
warmwaterdistributie bij nieuwe verkavelingen.

Ja

Neen

A

Onderzoeken van de mogelijkheden voor warmtenetten, WKK, windmolens,
biomassacentrales en warmwaterdistributie in KMO-zones.

A

Promoten van het installeren van kleine horizontale windturbines op platte daken.

B

Als gemeente investeren in grotere hernieuwbare energieprojecten door
aandeelhouder te worden in een coöperatieve bv. Beauvent.

A

Promoten v.h. investeren in bestaande energiecoöperatieven bij burgers.

B

Bemerking

?
X
X

Groepsactie.

C

X

Groepsactie

B

X

Groepsactie

5.3 Lanceren van een oproep naar organisaties (bv. sportverenigingen) om
rond energie te werken. De organisaties die rond energie werken, worden positief
in de kijker gezet.

B

X

Gebeurt reeds op
beperkte schaal:
2daagse

5.4 Promoten van evenementen rond duurzaamheid, milieu en energie (bv.
Changez! voor de gemeenten Oostkamp, Torhout en Zedelgem)
5.5 Inzetten op burgerparticipatie inzake klimaat en energie. Hiervoor kunnen
bv. de burgers persoonlijk benaderd worden door klimaatambassadeurs die in een
wijk werken, kunnen praatcafés worden ingericht,…

C

X

5.
Voorstellen voor algemene acties
5.1 Sensibiliseren rond de te realiseren CO2-reductie binnen het
burgemeestersconvenant door de te realiseren CO2-reductie uit te drukken in ton
per inwoner per jaar.
5.2 Sensibiliseren over de trias energetica (hierbij dient er eerst te worden
ingezet op minder energie verbruiken, vervolgens op maximaal gebruiken van
hernieuwbare energie en tenslotte op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van
fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien).

Voorstel actie

Wordt
opgenomen
als
groepsactie

1. Burgerparticipatie stimuleren inzake renovatie
A-Actie
- In het Europese project See2Do is het aspect
burgeractivatie en –participatie opgenomen, via het
inschakelen van wat voorlopig “energiemeesters” heet.
- Ervaringsuitwisseling en kennisdeling met de andere
gemeenten kan via de jaarlijkse gebruikersgroep die in
het project voorzien wordt.
- De actie rond de energiemeesters wordt in het
Europese project verder uitgewerkt met de 3
deelnemende gemeenten Kortemark, Lo-Reninge en
Oostkamp.
- Gemeenten die niet in See2Do zitten maar die wel
interesse tonen om actief deel te nemen aan de
gebruikersgroep of de werkvergaderingen met WVI
om instrumenten uit te werken, kunnen deelnemen. De
interesse dient aan WVI te worden doorgegeven.
2. Duurzaamheid opnemen in elk contact met een firma
i.e. in het kader van eigen contacten, bij vestiging van

A

Wordt NIET
opgenomen
als actie

X

X

Wenst voor
deze actie
op te treden
als trekker

Bemerking

Trekker
WVIKlimaat

Interesse indien cofinanciering
mogelijk is.

X

College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

6

Voorstel actie

Wordt
opgenomen
als
groepsactie

Wordt NIET
opgenomen
als actie

Wenst voor
deze actie
op te treden
als trekker

Bemerking

X

Trekker:
WVIKlimaat

In combinatie met
actie 1 en indien cofinanciering
mogelijk is.

X

Trekker:
WVIKlimaat

een bedrijf, bij milieuvergunningsaanvraag,…
A-Actie
- De bedoeling v.d. actie is met de verschillende
gemeenten tot een afstemming te komen v.d. mogelijke
acties en v.d. werkwijze inzake belang hechten aan
duurzaamheid wanneer de stad/gemeente in contact
komt met de bedrijven.
- Een mogelijkheid bestaat erin om de bedrijven in
eerste fase te bevragen naar de duurzaamheidsaspecten
binnen de werking. Gedurende deze bevraging kan info
worden meegegeven over hoe duurzaamheid kan
worden meegenomen.
- In een tweede fase kan eventueel meer dwingend
worden opgetreden of kan er gekozen worden voor een
stimulerend beleid naar bedrijven die verder gaan dan
de wettelijke verplichtingen.
3. Aanwerven van een intergemeentelijke energieadviseur voor bedrijven voor de 9 gemeenten.
A-Actie
- WVI voert momenteel de eerste verkennende
gesprekken rond een mogelijk Europees project over
energie-efficiëntie in de tertiaire sector. Het voorstel
voor het aanwerven van een intergemeentelijke
adviseur voor bedrijven zou binnen het idee voor dit
Europees project kunnen passen.
- De adviseur kan mogelijk energie-advies geven aan
bedrijven of de bedrijven wegwijs maken in het
bestaande aanbod rond energie van andere instanties
(UNIZO, VLAIO, POM, VOKA, …).
- De gemeenten geven aan WVI door of ze
geïnteresseerd zijn in deelname aan een dergelijk
project indien er co-financiering d.m.v. een Europees
project wordt gevonden.
4. Organiseren van een roadshow, waarbij gedurende een
tweetal weken meerdere bedrijfsbezoeken over
verschillende gemeenten georganiseerd worden.
B-Actie
- Gedurende deze roadshow worden in verschillende
gemeenten bedrijven bezocht die een voorbeeld zijn op
vlak van duurzaamheid/energie. De bedrijfsbezoeken
staan open voor de gehele tertiaire sector v.d. regio.
- Deelnemende gemeenten nemen mee de organisatie
op zich.
- Het is mogelijk hiervoor samen te werken met de
lokale afdeling van UNIZO. Zij organiseren immers
reeds bedrijfsbezoeken en zijn lokaal verankerd.
- Ieder bedrijfsbezoek spitst zich toe op een specifiek
thema bv. wagenpark, relighting, duurzame energie, …
- Er moet gedurende de bedrijfsbezoeken aandacht zijn
voor de 3 P’s inzake duurzaamheid (People, Planet,
Profit).
-Steden/gemeenten kunnen zelf een voorbeeldbedrijf
voorstellen.
College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

7

Voorstel actie

Wordt
opgenomen
als
groepsactie

Wordt NIET
opgenomen
als actie

Wenst voor
deze actie
op te treden
als trekker

5. Organiseren v.e. infonamiddag rond elektrisch rijden.
B-Actie
- Gedurende deze namiddag kunnen elektrische fietsen,
elektrische bromfietsen en elektrische wagens getest
worden.
- Eventueel kan het concept verruimd worden naar een
infonamiddag rond wagens op alternatieve
brandstoffen (bv. ook CNG-wagens).
- Mogelijke partners voor het organiseren van een
dergelijke actie zijn de lokale garages, Eandis, …
6. Vanuit de groep ‘Lokaal Klimaatbeleid Noord-WestVlaanderen’ inzetten op openbaar vervoer via overleg
met de organisatie Trein-Tram-Busgebruikers.
C-Actie

Bemerking

Dient eerder door
Eandis, …
georganiseerd te
worden.

X

X

- Om het bestaande openbare vervoersnet te behouden
en te verbeteren, is het belangrijk dat de
steden/gemeenten zich verenigen om druk uit te
oefenen.
- Mogelijke onderwerpen zijn:
° Behouden van het bestaande aanbod, inclusief het
opnieuw invoeren van zondagsbussen.
° Afstemmen van de uurregeling (op bv. de
uurregeling van scholen).
° Invoeren van elektrische bussen.
7. Inrijden met de fiets van de A11 bij de opening
(gepland eind 2017).
C-Actie

X

- Voor de opening van de A11 voor auto’s kan deze
weg met de fiets ingereden worden (bv. van Hoeke tot
de Blauwe Toren).
- Mogelijk kan een bekende Vlaming gevraagd worden
om deel te nemen aan deze actie bv. Nic Balthazar, Jill
Peeters, ….
- Met de actie moet de nood aan goede
fietsvoorzieningen en het fietsgebruik onder de
aandacht worden gebracht.
- De A11 loopt op de grondgebieden van Damme,
Knokke-Heist en Brugge maar is een belangrijke
vervoersas in de hele regio.
8. Een werkgroep waarbij gewerkt wordt rond de
problematiek ‘Hoe draagvlak creëren voor grote
windmolens bij de bevolking ?’
B-Actie

Trekker:
KnokkeHeist

Lijkt eerder actie
voor de rechtstreeks
betrokken
gemeente.

Trekker:
Oostkamp

?

- Momenteel sluit het plaatsen van een grote
windmolen op het grondgebied van de stad/gemeente
op veel protest bij de bevolking.
- De bedoeling van de werkgroep is met de
verschillende steden/gemeenten maar eveneens met
andere partners bv. Aspiravi samen te zitten om een
strategie uit te werken om meer draagvlak te creëren
voor grote windmolens bij de inwoners. Verder kunnen
College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

8

Voorstel actie

Wordt
opgenomen
als
groepsactie

ook tips naar bouwheren opgesteld worden om hen te
duiden hoe meer draagvlak gecreëerd kan worden.
9. Testkaravaan
B-Actie

Wordt NIET
opgenomen
als actie

X

Wenst voor
deze actie
op te treden
als trekker

Bemerking

Trekker:
Provincie,
WVI
Klimaat

- In een overleg met de provincie vroeg WVI of er
ruimte is voor groepen van gemeenten om deel te
nemen aan de Testkaravaan (gezien de karavaan te
grootschalig is voor een individuele gemeente).
Concreet vroeg WVI ruimte voor 3 groepen van elk 5
gemeenten voor de regio’s Brugge, Oostende en
Midwest.
- De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor
2017. Indien niet op de kalender in 2017 zijn er 2
alternatieven: deelname aan een lightversie van
Testkaravaan in 2018 of deelname aan een provinciale
actie in kader van de week van de mobiliteit in
september 2017.
Geïnteresseerde gemeenten dienen dit aan WVI
door te geven.
- Bijkomende tip voor geïnteresseerden: koppeling met
bedrijf op het grondgebied zoeken en vraag tot
deelname richten aan de provincie.
In principe nodig: voorafgaande mobiscan of werking
rond een Pendelfonds-dossier.
- Individuele gemeenten reeds op de planning voor
2016: Zedelgem en Torhout.
Artikel 2: De beslissing wordt toegestuurd aan de WVI.

Gezien en goedgekeurd in zitting van 31 mei 2016.
de secretaris,

de voorzitter,

Peter Verheyden

Patrick De Klerck

College van burgemeester en schepenen 24 mei 2016

9