You are on page 1of 1

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………………………………………………
posesor (oare) a C.I. seria …………. nr…………………………………………………………………………….…
(“Mandant”),

în

calitatea

mea

de

Director/Reprezentant

legal

……………………………………………………………………………………………………………………………….
sediul

în

al

cu

……………………………………………………………………………………………………………….,

România, identificată cu numărul …………………………………... împuternicesc prin prezenta pe
domnului/doamnei (“Mandatar”) ………………………………… ………………………………………………,

posesor a (l) C.I. seria……, numărul……………… și confer acestuia dreptul de participare și
reprezentare a unității de învățământ mai sus menționate în cadrul programului
Olimpiadele Kaufland („Programul”), .

În îndeplinirea mandatului sau, Mandatarul va reprezenta unitatea de învățământ sus-

menționată urmând a completa și a semna în numele și pe seama acesteia orice document

solicitat de organizatorul Programului, necesar în vederea participării la Program, orice

acțiune a Mandatarului în cadrul Programului fiind pe deplin opozabilă unitătii de
învățământ.

Perioada exercitării prezentului mandat începe la data semnării acestuia și va fi în vigoare
pe toată durata desfășurării programului, respectiv până la data de 1 octombrie 2016.
Data……………………….
Denumirea mandantului …………………………..……………………………………………………………………

……..…..…………………………………. reprezentată legal prin (nume, prenume) ………………………......
..................…………......, având funcația …………………………………………………..
________________________________________________
(Semnătura autorizata și stampilă)

Școala de Valori

strada Ion Nistor nr. 2, ap. 1, sector 3, Bucureşti, România
office@scoaladevalori.ro I 40 745 267 871 I 0378 107 900
www.scoaladevalori.ro