You are on page 1of 3

INSPECTORATUL l>COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Tel. 0251/420961;
0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
Email: isjdolj@isdolj.ro Web: www.isjdolj.ro

MIN!STERUL EDUCATlEI NATIClNALE
~I CERCETARII ~TIIN'f!FICE

NOTA
Nr:~gq

din 13.09.2016

CATRE,
TOATE UNITAJILE DE TNVAJAMANT PREUNIVERSITAR DIN JUDEJUL DOU
iN ATENTIA DIRECTORULUI

Prin prezenta va facem cunoscuta adresa Ministerului Educa\iei Nationale ~i Cercetarii
~tiintifice nr. 1282/DGMRU/09.09.2016, lnregistrata la lnspectoratul ~colar Judetean Dolj cu nr.
1059/12.09.2016.

Inspector ~colar General,
Prof. Elena Lavinia CRAIOVEANU

Inspector ~colar pentru M.I.,
Prof. Alexandru DRAGNEA

Jv

2014 pfivi# Meiodologla . .• . ".·.. • ' • • • "h ·. $( RESURSfi UMANE ' .'9Pi aun. 46211201$ peiJ!rn modijicatea}! cotnpl~r.. ·· •elevi . <le actmmrsfuitre. de adminl'stratie la ~intelela eare se dezbat prob~ematiciprivind eleVii... - • • • • .. ••- • • .a reptezentantuli\i ·ele'Vllor. .j)9.•. 1~ !. ·· · · · ·.~ cqpsfit)lirea ._ de 2.._. · * M .:-.112011. '··>.-. la toate ._:. consiliululprofesoral. ·. - . \inui reprezepfll. . · · cu : .· ... *Art.nt al eJe:Vilor.···.i. . :U. ·.r2. ·. ·la ayjzienil JirntitiI de 1nva._"~ • • • • ••• • .~in.te...i>afa pm-hlfilor.: . i:U pnic. · · · •· • · · ·.lp9~nta c911~iHului .. care a ~:pli!litvarsJa deJ8 ~. ...3dere."'¥ 14 prlvind :pµblicai'e:a pe pagina web §i.izjl.-. · •~ . . 4~2112pl.tnµtis~pe~ 1ii~iti1<1Jiil~ pi.:. . :· ·. ~ a ~plitjj vfilosta de•J8 IU)i. in toate WU~~le de ~~ti{µ~~ pep~ rii~Jµt~~ful'\liJ. · ' ~ .mamtci#Z<fre 1nespectmi.•· .~·~i~tt~ ~~~~hitWi¢6f~d~~id ~on~o~f~~ligatoriL••ae·q~~ pte~eam~Je · coD8iliuJiii de l1dm4ilstrllpe. .·.illllll/\iipi\iltli. .ihrelUl µpi~µide tnv~j~ti:w exist! ·• .. _.ile.lterlO(lfe (fJr. ·.///····. ' · . . cfi i11')o4i/1carile §/ complefl7r. 09..-•.:·. . admin/sttaffe . . ·:·. Jinn~toarele. · · .. >.4(il 9/22.2.ql)1J~lfH{ui.·. '. Edur:afiei ·na/ionale nr. 1.~e. fihl4 convoc~tot>ligatoiiµ de pre~cfu\tele consiliuli. ~ .c\l#·:~~~ife#. -:. . .Yenfl~re ~i al~ OMEN nr. . ..-.e. ~· . ap'robatlf priir ()rdi1JI{/ minisfrlllui..imnant a·hotaranlor ~~risi~ui\V. ····· ':· .ii. Qiclusiv· repartizi\i:~ iiiNi !de\ 9\kllt~pt de.. .. .iMA.!fli11c1f(Jrl<ke. SECRETAlfDE STAT .e a·· ·consi/iu/uFde admfnistrafie din unitaftie ·dQ inv&famant preuniverSitai.p .)ie'~P!ictiv•'pr?V~deii{iart.lJrevederile - • • : • • • -.. · · . r~ 13pe~~ ~~llll¥~~~te..:: • ': .<: acJ.· Yo.5)P!i\rindcotj.··· .gaµi. .\t1..q Met44<Jlogiei~cadru de otgcmizare .&~~~l~:4: a~~~~e. 1~.'_:· _:.. '• -: ·: ·. madiftcarile •ii 'itimp_letar-ite..·.Jfrprivind adoptar~a ho~ilor ~ot!Smutuide administr!ltie.G~NERAJ. (2) tlinLegea.09.. ·1~ v~ r~~~ ~ ~~~~ ()pllgli~~ d~ ~ id~ntifi~ §f ~plic~ modltli~ti ~~. . Ditectoiii unitatilor de invatmnl!ilt pe· razajµde]Uluilmunicipiului .. futico ~edil}Ia a.016.J-iAGEMBNT . preiwtetin periciad(J2.·.Bucure$ti au obligaµa sa .. : ..'.r.: .: • . yo~·. .::·:\. ·. . iini.car~· au tmplinit v~sta de i g. D!RE~TJ:i.i r~ettouarea qousiliululdii :adllii'iisirafle ..··aspecte cuprh:iselnfo¢iodq1o~e:·-·· < .dinul nr.··. . ~dintele ~OIJSjllului ~. t~prezeiltantiJl e!evUor e~e..ifi:!Jion4le_. ~JeffelJltfei: I>riViD.. · · · ·· · · • · ·· · . . nk..fi . (~faijs:(modi:tlea~e conf11rmDtdmu~ufnr.qre _.de itd~stratie. .· •.: .•6]~/20{4)•. ·• •· •1Vt::16.lie: pr.onsiliiilui cJe administr!ltie.§i/uncfiotll11'..·<}·.v. editcafiei.· .Cks~~#e '!ldiisiliul elevi!~r ~i · participa-cu statut de observator la ~edmleJe c.4re.· .cfll'. din unitafile de fnv&t&iiuiht jireiiniversitar. ·.2DJ6 .· · · · > . .

ani §colari incbelati nu s~ solicit! cadrclol'.. ·~· .timfion.~sg16. ·· · .c11reri scrise.-.171cdlficarile· ~i complemrl/e ulterioare.e s(.\NAgJ.!LJs:r:i .icipiul Bucure~ti . · · · ·· · ·· · ·· · · · · ·· ·· · · Pentrµ e!iberarea adeverin\ei privirtd calificativel~ obtillute in ultimii 5.ltH-l. -$:r:cl!:itiCJ:Ji'ti!l. .c11lificatlvele· obtinµte ..de JS ' s'epte1#1i)e •ieprezinta d~~ '(c\pp~· con~$tatii) . fu situatille exceptiOMle in care documentuinu' pCiate fitransmis. . 2014~2015 Ji 201s.0ENT .ro . cadrele dida~tic~ ~are ~u ~t~au (}es~urat.. pAilafa4iltll c!el6 septe~brie Z9t6 ~~ eliJier~e fiecarqi ca4ru .re •§i~au desfft$urat activitatea til anii pr~e4entj.:o. Cadrele. ..~~:. GeMrot ~~helot Tel: •i02f~5 62 00.. (fdr~li ~a tta~~ilitr. 2012:2013. · Pani .sa fie cunoscute de int-reg pnrs'o#a\ul didactic. prezenuin4 ~i motivele..·planul. .'.. Pentt1l· a fuua in.~ ~)n ~~ Jl}kd·e-~J:li$urat act\vita~e.SEP...· . ". 0 . '-.. CiltectOml . 96 (7) b) din Ltgea· educafiei naffondlelir.····· .· . l!llitatii d~ invatillllfint va infornm inspeotoratlll §CO!ftl' Yn sods.- ..:·~·:~_:{:· •. .tr1·ili·=.12.~#itiiJile·d~fni. . . . 4. . care nu 4oresc · ·eiiberarea ilceste. . str. ··.·'J"e:t'JtAr. data .i~ ..CD www.· · · · · .H '$1''1lN·"f1'11. llitii!.. s11u.. ..· scanat.-.. . c!i~tice. _-. ·'.. · · · ·· · · la d~ta de 15.. . any! scofar 20f6 ·•2017 'Jn ypitatea.09.tu. procedma de eviil\W'~ a.20 .. rit.iO ..·· .. $1!..preiinte conflcicerif ·· · unitl!Jii Meverintele care atesta ca1ificative1e acordiite ·ae fiecare·uhitate de invatMifult in ca. . . :'· · · · · ·.. ." ·-· ·~ pGMRU ·· .-.e7tiva U!lirate ~~. ·'i.. . .. . ·.. gidactio 1ncadrat in .e<ti:i..--~----. 2014. _' '. 11Ctivitafea ··~ ultimil s•-~· ..AM. didacticli. . ~· 1n u!li!aji . 21.i ~everlptet§i:vorex~§a~ptiWi~aihs!lri~.. ·.electronic.finalizata. .tnv4~t Sµii~ Qbllgat. ultiiiili. ~ucur.· • •.~·-·' ··...):l.tf.i)20JJ. · · · · ·· · · I~~~it~ililiit~W4fl~~ . _ ·-· . · -· - '.5 iilii §coJ3rltncbeiati.·:=. ll<lovefintii pri'11Jld .·'. ...· . lunitii° compliiWile Ultetfoare. semnat ~-··~tampil11t._ . . ·: ··•·. dl<lactillll depu11erea 1mei .. 2s. :' ' --. © '..2016 directoni· iututor unititi!oJ: d~ invati\nidnt de pe raza judetU!uilml.. ~:+. p1!l$d\'l~ G(lNUR/\E.oJte'. .· · · · ·..:..tamtulµiJtlevilor aprotiat p1'in 01'rfE'foC§ nr. :. ·. .0-02 /004 ·. astfeUncat acestea." .de d~oU3r:~ijns.._· .· il'tJi.fi!.. re~peefiv'2()Jli2012.~cedent .. ' ' .. :Se' jurldica din}ude]/Jnu-.~cti'tj~tii desf~ate de pefsoimlw aidactic §i dtdactic amdlill! ailul §COiar p. . .. . .llliciphtlui Bucme~ti vor tfllnsmite inspectoratului ~colllf.iJl tesp._. i1ro:J.. :.' .....itl• ... de tnv~tl!iii@t.. ".:.~lifa.·>im. ·.sitar cu perscnalilate Prezenta ..6J~~~ttfpreunive.to. .- • • . 20l3-..·..·. ··-. tn Solicita!ri tuturor ~ctorilor wiitatllor ~i institutiilor de invAtibnfint preuniversitar de pe raia Ju\kltuiul!munfoipiului Buctire~tLCa. ~ 10168.-··:·'..--. . · ·· · ··· ·· · · · . -". . .4upa. mfomiAt ..••.:-_. 474~1201~.•::..·I.• la c~e trebuie . .· ''.-·.·._-·_.. ~r:t.2016 H:42 02131454.-.•·! f0515 P.. ..>.lBSUltSEUMA'NE ·s.· .. poseSia acestor ~everlnte. .T'C'jl)> ..l~tatiicleirivit~®itillanul·de·actiune a ~colii) cate ·respec~ (ll'f.