You are on page 1of 26

Καταστατικό του Κομμουνιστικού

Κόμματος Ελλάδας
Αθήνα 1996
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν καταστατικό από το 15ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που πραγματοποιήθηκε το
Μάη του 1996. Διαμορφώθηκε από την τροποποίηση και συμπλήρωση των
καταστατικών που εγκρίθηκαν από το 9ο, το 10ο και το 13ο συνέδρια του ΚΚΕ.
Αξιοποιήθηκε επίσης η εμπειρία παλιότερη και πρόσφατη.
Το καταστατικό καθορίζει τους σκοπούς και το χαρακτήρα του ΚΚΕ, τις αρχές
συγκρότησης και λειτουργίας του. Ορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα βασικά
καθήκοντα και τους κανόνες δράσης των μελών, των οργανώσεων και των οργάνων
του Κόμματος.
Η μεγάλη αξία και σημασία των καταστατικών αρχών και των κανόνων λειτουργίας
του Κόμματος νέου τύπου έχουν πλήρως επιβεβαιωθεί στις οχτώ περίπου δεκαετίες
ύπαρξης και δράσης του ΚΚΕ, καθώς και από την πλούσια πείρα του διεθνούς
κομμουνιστικού κινήματος. Η συνειδητή και αποφασιστική υπεράσπιση των αρχών
αυτών, όπως και η επίμονη και δημιουργική τήρηση και εφαρμογή τους, αποτελεί
πρώτιστο καθήκον κάθε μέλους του Κόμματος. Καθήκον που ταυτίζεται με την
υπεράσπιση αυτής της ίδιας της ύπαρξης του Κόμματος και των βασικών
προϋποθέσεων για να μπορέσει να εκπληρώσει την ιστορική του αποστολή. Στα
πλαίσια των καταστατικών αρχών εξασφαλίζονται οι βασικές προϋποθέσεις ώστε να
εκδηλώνονται και να αναπτύσσονται ανεμπόδιστα οι προσωπικές αρετές, ικανότητες
και η δράση κάθε μέλους, να συνδυάζονται αρμονικά με αυτές των άλλων μελών και
να συμβάλλουν ως ένα σύνολο στην αποφασιστική ενίσχυση του Κόμματος και της
πολιτικής του επιρροής, στην αποτελεσματική υπεράσπιση και προώθηση των
άμεσων και μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εργατικής τάξης και όλων των
εργαζομένων και την ανύψωση των ιδεών και αξιών του Κόμματος.

Εισαγωγή
α. Το ΚΚΕ είναι το Κόμμα της εργατικής τάξης, η συνειδητή οργανωμένη
πρωτοπορία της, η ανώτατη μορφή οργάνωσής της. Είναι επαναστατική οργάνωση
εθελοντών ομοϊδεατών και αγωνίζεται για την ανατροπή του καπιταλισμού και την
οικοδόμηση της σοσιαλιστικής-κομμουνιστικής κοινωνίας, στην οποία θα
καταργηθεί κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κάθε καταπίεση και θα
διασφαλιστεί ένα ανώτερο επίπεδο ζωής και δικαιωμάτων για το λαό, ισότητα
δυνατοτήτων και δικαιωμάτων, ολόπλευρη πρόοδος του ελληνικού λαού.
Το ΚΚΕ φιλοδοξεί να δόσει όλες του τις δυνάμεις για την οικοδόμηση της ανώτερης
αυτής κοινωνίας, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι θα είναι έργο των ίδιων των
εργαζομένων και της ουσιαστικής συμμετοχής τους, τόσο στον αγώνα για την
κατάκτησή της, όσο και στην οικοδόμηση, διαφύλαξη και στερέωσή της.
Το ΚΚΕ, στον αγώνα αυτόν, εκφράζει ταυτόχρονα τα συμφέροντα και όλων των
εργαζομένων, στις πόλεις και τα χωριά, των γυναικών και της νεολαίας, όλων όσοι
υποφέρουν από την εξουσία του κεφαλαίου και έχουν συμφέρον από την
αντικατάστασή της. Η εργατική τάξη, φορέας τη σοσιαλιστικής αλλαγής,
πρωτοστατώντας στην πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού, αγωνίζεται όχι
μόνο για τη δική της απελευθέρωση, αλλά και για την απελευθέρωση όλων των
εργαζομένων.
Για τους λόγους αυτούς η ύπαρξη του ΚΚΕ και η ισχυροποίησή του στην ελληνική
κοινωνία αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα. Η εργατική τάξη, για να αναπτύξει με
επιτυχία την πάλη της ενάντια στην καθημερινή καταπίεση του κεφαλαίου και να
θέσει τέρμα στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, έχει ανάγκη από τη δική
της αυτοτελή πολιτική οργάνωση, από ένα μαζικό επαναστατικό Κόμμα, ικανό να
καθοδηγεί την πάλη της για τα ζωτικά της συμφέροντα και την οικοδόμηση μιας
νέας κοινωνίας.
β. Στη δράση του για την υλοποίηση των υψηλών αυτών σκοπών, το ΚΚΕ
καθοδηγείται από την κοσμοθεωρία του μαρξισμού-λενινισμού και τον
προλεταριακό διεθνισμό. Εμπνέεται από τη μεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική
Επανάσταση, από τις πλούσιες αγωνιστικές παραδόσεις του ελληνικού λαού.
Αξιοποιεί τα διδάγματα, θετικά και αρνητικά, από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού
που γνωρίσαμε.
Το ΚΚΕ στηριγμένο στην κοσμοθεωρία του, διαμορφώνει το πρόγραμμα και την
πολιτική του, με βάση την ανάλυση της ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας, τη
γενίκευση της πείρας των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων και την πρόοδο της
γνώσης στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.
γ. Το πέρασμα από την καπιταλιστική κοινωνία, που βρίσκεται σε βαθιά κρίση, σε
μια σοσιαλιστική κοινωνία προϋποθέτει την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από

συλλογική και ατομική ευθύνη. το λαό. Η ιδεολογική. Διαπαιδαγωγεί τα μέλη του στο πνεύμα του προλεταριακού διεθνισμού. μέσα από καθημερινούς αγώνες. αντιμονοπωλιακές και δημοκρατικές αλλαγές. για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων.την εργατική τάξη. δημοκρατικών και επαναστατικών παραδόσεων του ελληνικού λαού. Η συνεπής. ήθος και αναπτυγμένο αίσθημα κριτικής και αυτοκριτικής στάσης και στη συνεχή διεύρυνση. πολιτική και οργανωτική ενότητα του Κόμματος είναι απαραίτητος όρος για την εκπλήρωση των σκοπών του. δημοκρατική συζήτηση και λειτουργία και ταυτόχρονα ενιαία συνειδητή πειθαρχία στη δράση. στα κοινά οράματα και τους σκοπούς των κομμουνιστών όλων των χωρών. ντόπιας και ξένης για ουσιαστικές αντιμπεριαλιστικές. εξασφαλίζει ενότητα λόγων και έργων. Είναι γνήσιος και αντάξιος κληρονόμος των εθνικών. Το ΚΚΕ βασίζεται στην αρχή του προλεταριακού διεθνισμού. . για την ειρήνη και την προστασία του περιβάλλοντος. και ειδικά του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Εκπληρώνει με συνέπεια τις διεθνιστικές του υποχρεώσεις. συμμετέχει στον αγώνα για την ανασυγκρότηση. την υπεράσπιση και διεύρυνση των οικονομικών. ο έλεγχος. για να συνειδητοποιηθεί αυτή η ανάγκη από την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. εθνικισμού. Στηρίζει το διεθνισμό του στα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης. πολιτικών. σοβινισμού και ρατσισμού. την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας. Το ΚΚΕ συνδέει διαλεκτικά το διεθνισμό με τον πατριωτισμό. Η οργανωτική συγκρότηση και η λειτουργία του ΚΚΕ βρίσκεται σε αρμονία με τους σκοπούς και τον επαναστατικό χαρακτήρα του. Συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση αγωνιστών με κύρος. στην ασύδοτη εκμετάλλευση και δράση της οικονομικής ολιγαρχίας. Αντιπαλεύει κάθε εκδήλωση φασισμού. Θεμελιακές αρχές του είναι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. ε. του λαού. την ενότητα και το δυνάμωμα του διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος. Στον αγώνα αυτόν επιδιώκει τη συνένωση όλων των εργαζομένων σε μια ισχυρή συμμαχία ενάντια στον ιμπεριαλισμό. ολοκληρωμένη και δημιουργική εφαρμογή των αρχών αυτών. την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής και την απελευθέρωση της δημιουργικής δράσης των εργαζομένων. η συλλογικότητα. Το ΚΚΕ αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις του. Στα πλαίσια αυτά εξαντλεί κάθε δυνατότητα. της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας με τους εργαζομένους όλου του κόσμου. δ. τους εργαζομένους. πολιτιστικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών. της νεολαίας. συνδικαλιστικών. και ενίσχυση των δεσμών του με την εργατική τάξη. η κριτική και αυτοκριτική.

αγρότες. γίνονται απευθείας τακτικά μέλη με τη σύσταση δύο ταχτικών μελών του Κόμματος και των κομματικών μελών του καθοδηγητικού οργάνου της αντίστοιχης οργάνωσης της ΚΝΕ. διανοούμενοι και άλλα πρόσωπα πρωτοπόροι στους αγώνες του λαού. άλλοι εργαζόμενοι. Το δόκιμο μέλος έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μέλους εκτός από το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. οι οποίοι πρέπει να τον γνωρίζουν το λιγότερο ένα χρόνο. με τον όρο ότι αποδέχεται το πρόγραμμα και το καταστατικό του. στο κομματικό του μητρώο σημειώνεται ο χρόνος που ήταν στην ΚΝΕ. Τα κομματικά μέλη που κάνουν τις συστάσεις είναι υπεύθυνα απέναντι στο Κόμμα για την πρότασή τους. Για να γίνει ένα δόκιμο μέλος τακτικό. που έχουν την απαιτούμενη ηλικία και ένα (1) τουλάχιστο χρόνο ζωής στην ΚΝΕ και ζητούν να μπουν στο Κόμμα. Μέλος του ΚΚΕ μπορεί να γίνει κάθε άνδρας και γυναίκα. Αρθρο 2. πριν γίνει μέλος του Κόμματος. Για να γίνει κάποιος μέλος του Κόμματος πρέπει πρώτα να γίνει δόκιμο μέλος. Η κομματική ηλικία του μέλους του Κόμματος υπολογίζεται από τη μέρα που η συνέλευση της ΚΟΒ αποφάσισε την ένταξή του στο Κόμμα ως δόκιμου μέλους. Τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ). Η απόφαση παίρνεται με πρόταση του Γραφείου της ΚΟΒ παρουσία του . άνω των 18 χρόνων. να αφομοιώνουν δημιουργικά τις αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του Κόμματος. Για το μέλος του Κόμματος που προέρχεται από την ΚΝΕ. ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν σωστά την κομματική τους ζωή. ότι ανήκει και να δουλεύει σε μία από τις οργανώσεις του και ότι πληρώνει κανονικά τη συνδρομή του. β) Η ένταξη νέων μελών στο Κόμμα γίνεται μόνον ατομικά. ως χρόνος θητείας στην ΚΝΕ. γ) Η ένταξη στο Κόμμα του δόκιμου μέλους γίνεται με τη σύσταση δύο τακτικών μελών του Κόμματος. Το γραφείο της ΚΟΒ οφείλει να δίνει κάθε δυνατή βοήθεια στα νέα μέλη. Η δοκιμασία διαρκεί 6 μήνες.Μέλη του Κόμματος: Υποχρεώσεις και δικαιώματα Αρθρο 1. Η ένταξη στο Κόμμα αποφασίζεται από τη συνέλευση της ΚΟΒ και η απόφαση αυτή επικυρώνεται από το αμέσως ανώτερο όργανο το αργότερο μέσα σε δύο μήνες. αποφασίζει η συνέλευση της Κομματικής Οργάνωσης Βάσης. α) Μέλη του Κόμματος γίνονται εργάτες. Η ψήφος του είναι συμβουλευτική.

Το μέλος του Κόμματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: Να συμμετέχει στις συνελεύσεις της ΚΟΒ που ανήκει. Αρθρο 3. Μετά την έγκριση αυτή εξετάζεται από την ΚΟΒ ατομικά η αίτηση κάθε μέλους της ομάδας. Ομαδική προσχώρηση στο ΚΚΕ από άλλα πολιτικά κόμματα μπορεί να γίνει ύστερα από έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής. την ικανότητα και μαχητικότητα των μελών του. με έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής.εδιαφερομένου. Επίσης χρειάζεται έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής για να γίνει δεκτό στο Κόμμα μέλος άλλου κομμουνιστικού ή εργατικού Κόμματος. ανεξάρτητα από τις προσωπικές του απόψεις. τη λήψη αποφάσεων και στην πρακτική δουλιά της οργάνωσής του. Αρθρο 4. μετά από σύσταση δύο μελών του Κόμματος με δύο χρόνια κομματική ζωή. στη διαφώτιση και στην οργάνωσή τους. απαιτείται απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. την πρωτοβουλία. Να προβάλλει στους εργαζομένους την πολιτική και την ιδεολογία του Κόμματος. ε) Μέλη του ΚΚΕ που ζουν σε άλλη χώρα μπορούν να περάσουν στο αντίστοιχο κόμμα της χώρας αυτής. Οταν πρόκειται για ηγετικά στελέχη άλλου κόμματος. το κύρος και τη δύναμή του στην ενεργητικότητα. Να εφαρμόζει τις αποφάσεις της ΚΟΒ και των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων. τις γνώμες και τις διαθέσεις τους και είναι υπεύθυνο για την προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής. Το ΚΚΕ στηρίζει την επιτυχία των άμεσων και μακροπρόθεσμων σκοπών του.Να παίρνει μέρος προσωπικά στη συζήτηση. Να φροντίζει για την άνοδο της κυκλοφορίας του åΡιζοσπάστηå και των άλλων εντύπων του Κόμματος. Να συμβάλλει στη στερέωση και διεύρυνση των δεσμών του με τους εργάτες και τους άλλους εργαζομένους. δ) Πρώην μέλη άλλων κομμάτων γίνονται δεκτά ως δόκιμα μέλη του ΚΚΕ. Συνδέει το Κόμμα με τους εργαζομένους του χώρου. μεταφέρει στην οργάνωση που ανήκει τα προβλήματα. Το μέλος του ΚΚΕ παντού όπου βρίσκεται και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας του αντιπροσωπεύει το Κόμμα. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται επικύρωση από την Επιτροπή Πόλης ή τη Νομαρχιακή Επιτροπή. Από τη σχέση αυτή απορρέουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα μέλη του Κόμματος. των θέσεων και αποφάσεων του Κόμματος. . στ) Το μέλος του ΚΚΕ δεν μπορεί να ανήκει και σε άλλο κόμμα. Η απόφαση επικυρώνεται από το αμέσως ανώτερο καθοδηγητικό όργανο μέσα σε δύο μήνες. Να συμβάλλει στην επεξεργασία της πολιτικής του Κόμματος με τον προβληματισμό του και την πείρα από την πρακτική του δράση.

ταυτόχρονα με τις υποχρεώσεις.Να ανήκει στο σωματείο του. να παλεύει αποφασιστικά και με αδιαλλαξία ενάντια στην αστική ιδεολογία. Να προσελκύει στο ΚΚΕ νέα μέλη. να συμβάλλει ακούραστα για το οργανωτικό δυνάμωμα του Κόμματος και τη διαρκή βελτίωση των μεθόδων της κομματικής δουλιάς. Αρθρο 5. να τηρεί και να υπερασπίζεται το καταστατικό και τις αρχές του. τις δεξιές και αριστερές παρεκκλίσεις από τη θεωρία του μαρξισμού-λενινισμού. Να αγωνίζεται δραστήρια για την ιδεολογική. για τη βελτίωση του ιδεολογικού-μορφωτικού και πολιτικού του επιπέδου. Να περιφρουρεί το Κόμμα στην πρακτική του δουλιά. Να αναπτύσσει την εσωκομματική δημοκρατία και να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε παραβίαση των κανόνων λειτουργίας. Να αντιμετωπίζει αποφασιστικά κάθε απόπειρα παρεμπόδισης της κριτικής ενάντια σε καθετί που προκαλεί ζημιά στο Κόμμα και δυσκολεύει την ελεύθερη έκφραση γνώμης και. Να φροντίζει διαρκώς για τη γνώση της θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού. την οικογενειακότητα και τον τοπικισμό. στις συνδιασκέψεις και τα συνέδρια ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος. Να υπερασπίζεται παντού. να απευθύνεται γι΄αυτό στα κομματικά όργανα ως την Κεντρική Επιτροπή. στην ανάκριση. την επανάπαυση. . Να περιφρουρεί το Κόμμα από τις επιθέσεις των κάθε λογής αντιπάλων του. την άδικη κριτική. πολιτική και οργανωτική ενότητα του Κόμματος. Να μελετά το åΡιζοσπάστηå και τα άλλα έντυπα του Κόμματος για να μπορεί να προβάλλει την πολιτική του και να την υπερασπίζεται από τις διαστρεβλώσεις. χωρίς υποχωρήσεις τα ιδανικά και τους σκοπούς του Κόμματος. ανεξάρτητα από πρόσωπα. Το μέλος του Κόμματος έχει τα παρακάτω δικαιώματα: Να συμμετέχει στη συζήτηση για τη διαμόρφωση της πολιτικής του Κόμματος στις συνελεύσεις της ΚΟΒ και στα όργανα που είναι μέλος. το συνεταιρισμό ή άλλη μαζική λαϊκή οργάνωση του χώρου εργασίας ή της περιοχής του και να είναι πρωτοπόρος στα πλαίσια αυτών των οργανώσεων. ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνει με συνέπεια τον πρωτοπόρο ρόλο του. Να συμμετέχει στις συζητήσεις και το διάλογο που ορίζει η Κεντρική Επιτροπή μέσω του κομματικού τύπου. τη συκοφαντία. Να δουλεύει δραστήρια για τη δημιουργία μαζικών οργανώσεων όπου δεν υπάρχουν. πάντοτε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. το δικαστήριο και τη φυλακή και να υπερασπίζεται σταθερά τις αξίες και τον υψηλό τίτλο του μέλους του ΚΚΕ. αναπτύσσοντας την επαναστατική επαγρύπνηση. την ιδιοτέλεια. να αγωνίζεται με σταθερότητα. τα δικαιώματά του που απορρέουν από το Καταστατικό του Κόμματος. Υποχρέωση του κομματικού μέλους είναι να ασκεί.

Να παίρνει μέρος στις κομματικές συνελεύσεις και συνεδριάσεις των οργάνων ή επιτροπών που ανήκει. Το μέλος του ΚΚΕ καλλιεργεί και αναπτύσσει τη συντροφικότητα στην αντιμετώπιση των κομματικών ζητημάτων και στις σχέσεις του με τους συντρόφους του. Να απαιτεί υπεύθυνη πληροφόρηση από τα κομματικά όργανα για τα κομματικά ζητήματα. που αγωνίζεται για την ισοτιμία των δύο φύλων στην κοινωνία. Ολα τα μέλη του Κόμματος έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. καθώς και σε οποιοδήποτε ανώτερο καθοδηγητικό όργανο της οργάνωσής του μέχρι την ΚΕ και το συνέδριο του Κόμματος. Να ενημερώνεται με κάθε δυνατή επάρκεια για την ιδεολογική και πολιτική στήριξη των αποφάσεων που μπαίνουν για εφαρμογή. Να απευθύνεται για κάθε κομματικό ή προσωπικό ζήτημα στην οργάνωση που ανήκει. Ολες οι κομματικές οργανώσεις οφείλουν να αναπτύσσουν μόνιμα και σταθερά τη δράση τους για τα δικαιώματα των γυναικών και τη συμμετοχή τους στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Να απαιτει να του δίνονται έγκαιρα αιτιολογημένες απαντήσεις σε προτάσεις ή ερωτήματα και όταν τις θεωρεί μη ικανοποιητικές ή έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Ο κομμουνιστής δεν μπορεί να έχει ο ίδιος ούτε να ανέχεται να υπάρχουν προνόμια από τη συμμετοχή του στο Κόμμα. Αρθρο 7. Αρθρο 8. Να εκφράζει ελεύθερα και υπεύθυνα στα αρμόδια όργανα και σώματα τη γνώμη του για τη δράση κάθε μέλους και στελέχους του Κόμματος οποιουδήποτε καθοδηγητικού οργάνου και οργάνωσης. μπορεί να επανέρχεται. καθώς και για τη δράση των οργάνων και των στελεχών. Αρθρο 6. Διακρίνεται για το ήθος του απέναντι στους συνανθρώπους του.Να παίρνει μέρος στην εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων του Κόμματος και να εκλέγεται σ΄αυτά. Η ένταξη γυναικών στο Κόμμα πρέπει να είναι μόνιμη φροντίδα. Οι ΚΟΒ ή τα καθοδηγητικά όργανα είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα οποιοδήποτε θέμα προκύπτει σε βάρος μέλους του Κόμματος και να φροντίζουν για την έγκαιρη ενημέρωσή του. Το ΚΚΕ. Να απαιτεί την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας των οργανώσεων και των οργάνων του Κόμματος. θεωρεί προϋπόθεση γι΄αυτό την προώθηση της ισοτιμίας μέσα στις γραμμές του. . την οικογένεια και γενικότερα την καθημερινή ζωή. εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του Καταστατικού. όταν εξετάζεται ζήτημα που αφορά τη δράση του. στην εργασία.

Κάθε μέλος που μετακινείται από μια οργάνωση στην ακτίνα δράσης άλλης οργάνωσης οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα την οργάνωσή του. . για να σταλεί η κομματική του σύνδεση στην οργάνωση που πηγαίνει. Για μετακίνηση στελεχών χρειάζεται έγκριση του αντίστοιχου καθοδηγητικού οργάνου.

των εξωκομματικών και των εργαζομένων. από το Γραφείο της Οργάνωσης Βάσης ως την Κεντρική Επιτροπή. μέσα από πλατιά και ελεύθερη συζήτηση.Οργανωτικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του ΚΚΕ Αρθρο 9. σύμφωνα με το Καταστατικό. να καταλήγει σε συλλογικές αποφάσεις και ταυτόχρονα να δρα με ενότητα. Διασφάλιση του δικαιώματος να εκφράζουν ελεύθερα και υπεύθυνα τη γνώμη τους σε όλα τα ζητήματα του Κόμματος. Συστηματική ενημέρωση των κομματικών οργανώσεων για τις αποφάσεις τους. Βασικά συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού είναι η εσωκομματική δημοκρατία και ο συγκεντρωτισμός. Η συγκρότηση και λειτουργία του ΚΚΕ στηρίζεται στην αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Εσωκομματική Δημοκρατία σημαίνει: Ισότητα όλων των μελών του Κόμματος ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. . Εξασφάλιση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα μέλη του Κόμματος. Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός διασφαλίζει στο Κόμμα την ικανότητα. Αιρετότητα και ανακλητότητα των καθοδηγητικών οργάνων ή μελών αυτών των οργάνων. Με βάση την αρχή αυτή η δημιουργία και δράση οργανωμένων oμάδων στο Κόμμα δεν επιτρέπεται. Τακτική και έκτακτη λογοδοσία στις οργανώσεις και τα σώματα που τα εξέλεξαν. να γενικεύει τις απόψεις και εμπειρίες των μελών του Κόμματος. τη δημοκρατική του λειτουργία και την αποτελεσματικότητά του στη δράση. Διασφάλιση της προσωπικής συμβολής.που είναι το ανώτατο όργανο για την περίοδο μεταξύ των συνεδρίων. πρωτοβουλίας και ευθύνης όλων των κομματικών μελών στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων. αποφασιστικότητα και πειθαρχία για την εφαρμογή τους. Υπονομεύει την ενότητά του. Πρωτοβουλία όλων των κομματικών οργανώσεων να λύνουν τα τοπικά τους ζητήματα με αυτοτέλεια και ευθύνη μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και των γενικών θέσεων του Κόμματος. Συγκεντρωτισμός σημαίνει: Ενταξη της λειτουργίας και δράσης όλων των οργανώσεων του Κόμματος κάτω από ένα ενιαίο Κέντρο -την Κεντρική Επιτροπή.

στη διαπαιδαγώγηση στελεχών και μελών.Υποχρεωτική εφαρμογή των αποφάσεων των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων από τα παρακάτω όργανα. Αν. Αρθρο 11. Ανώτατη αρχή της κομματικής καθοδήγησης είναι η αρχή της συλλογικότητας. Η κριτική όμως πρέπει να γίνεται μόνο μέσα στα αρμόδια όργανα και σώματα του Κόμματος. σε τρίτη τελική ψηφοφορία εκλέγονται με βάση τη σειρά προτίμησης σε σταυρούς. Η αρχή της συλλογικότητας δεν καταργεί την ατομική ευθύνη ούτε και υποβαθμίζει την ατομική προσφορά. Αρθρο 10. στη διόρθωση λαθών. η κριτική και η αυτοκριτική είναι συστατικά στοιχεία της λειτουργίας του Κόμματος. τη σωστή διαπαιδαγώγηση των στελεχών. διασφαλίζει τις πιο σωστές και ολοκληρωμένες αποφάσεις. όσοι διαφωνούν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την απόφαση που πάρθηκε από την πλειοψηφία. συμβάλλει στην ενότητα δράσης του Κόμματος. την ανάπτυξη της δραστηριότητας και πρωτοβουλίας των κομματικών μελών. Στελέχη και μέλη που εμποδίζουν την κριτική φέρνουν σοβαρή ευθύνη και αντιμετωπίζουν κυρώσεις. στην αντιμετώπιση των αδυναμιών. στη γενίκευση της πείρας. Ο έλεγχος. μετά από δύο συνεχείς ψηφοφορίες οι υποψήφιοι δεν συγκεντρώνουν το 50%+1 για να εκλεγούν. των γραμματέων και των γραφείων τους. μέχρι και διαγραφή από το Κόμμα. Βοηθούν στην εφαρμογή των αποφάσεων και την ανάπτυξη της δράσης. Η αρχή της συλλογικότητας περιορίζει τον υποκειμενισμό. αφού έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη από τον κανονισμό διαδικασία. καθώς και των αντιπροσώπων για τα σώματα. στο δυνάμωμα της συνειδητής κομματικής πειθαρχίας. Στα πλαίσια της συλλογικότητας μπορεί και πρέπει να αναδείχνονται τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε κομματικού μέλους. γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση διαφωνίας. Η εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων. Συνειδητή κομματική πειθαρχία και υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία. Θεωρούνται εκλεγμένοι εκείνοι που συγκεντρώνουν το 50%+1 των ψήφων των παραβρισκομένων με δικαίωμα ψήφου. Ολες οι άλλες αποφάσεις για πολιτικά ζητήματα. καθώς και για τρέχοντα προβλήματα παίρνονται με ανοιχτή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Αρθρο 12. τις κομματικές οργανώσεις και τα μέλη του Κόμματος. Στο Κόμμα δεν πρέπει να υπάρχουν μονοπρόσωπες αποφάσεις που να υποκαθιστούν τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων. όρος απαραίτητος για την κανονική λειτουργία και δράση των κομματικών οργανώσεων. .

η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να δημιουργεί ΚΟΒ και κομματικές ή αχτιδικές επιτροπές με την άμεση καθοδήγησή της. νομών. εφόσον κρίνεται αναγκαίο. σε πόλεις και χωριά. Θεσ/νίκης αντιστοιχούν σε οργανώσεις Περιοχών.Αρθρο 13. . Πειραιά. στις υπηρεσίες. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οι οργανώσεις βάσεις δημιουργούνται στις βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις. περιοχών. στους κλάδους και τους τόπους κατοικίας. β) Οι Κομματικές Οργανώσεις Βάσης συνενώνονται σε οργανώσεις αχτίδων. γ) Βασικά οργανωτικά επίπεδα είναι: Η Κομματική Οργάνωση Βάσης Η Αχτιδική Επιτροπή Η Νομαρχιακή Επιτροπή Η Επιτροπή Περιοχής Η Κεντρική Επιτροπή Οι Κομματικές Οργανώσεις Αθήνας. Τα κομματικά μέλη που εργάζονται σε μεγάλες βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ανήκουν στις οργανώσεις αυτές. Οι εξαιρέσεις αποφασίζονται από τις νομαρχιακές επιτροπές. α) Το Κόμμα οικοδομείται σε παραγωγική-εδαφική βάση. δημιουργούνται κομματικές οργανώσεις στις χώρες που ζουν Ελληνες μετανάστες και φοιτητές. Σε χώρους και κλάδους με ιδιαίτερη σημασία.

Καθοδηγητικά όργανα του ΚΚΕ Αρθρο 14. Εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. από τις συνδιασκέψεις περιοχών και τις οργανώσεις που καθοδηγεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή. αποτελούν την πλειοψηφία των αντιπροσώπων που εκλέχτηκαν. από τη μέρα που υποβλήθηκε. Η Κεντρική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τη θέσει στην κρίση των άλλων επιτροπών περιοχής και των επιτροπών πόλεων Αθήνας-Πειραιά-Θεσσαλονίκης μέσα σε 3 μήνες το αργότερο. Τακτικό συνέδριο συγκαλείται από την Κεντρική Επιτροπή κάθε 4 χρόνια. Οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο εκλέγονται με ενιαίο μέτρο. Η πρόταση αυτή πρέπει να υποβληθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Το συνέδριο του Κόμματος: Συζητά και κρίνει την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Και στις δυο περιπτώσεις δεν μπορεί να ζητηθεί σύγκληση έκτακτου συνεδρίου για τα ίδια θέματα πριν περάσει ένας χρόνος. εφόσον αυτή εγκριθεί και από άλλες επιτροπές περιοχής που εκπροσωπούν το 50% των μελών. Εκτακτο συνέδριο μπορεί να συγκληθεί: Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Με πρόταση μιας επιτροπής περιοχής ή μιας από τις επιτροπές πόλης ΑθήναςΠειραιά-Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο είναι σε απαρτία. Η απόφαση για τη σύγκληση του συνεδρίου και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ανακοινώνονται από την Κεντρική Επιτροπή. Αρθρο 16. . Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου που δεν έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι παίρνουν μέρος στο συνέδριο με δικαίωμα λόγου. Το συνέδριο είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος. τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη σύγκλησή του. Αρθρο 15. Καθορίζει τη γενική γραμμή και τακτική του Κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή υποχρεούται να προχωρήσει στην πραγματοποίηση του συνεδρίου το αργότερο σε δύο μήνες. που καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή. αν οι παρόντες αντιπρόσωποι. Ψηφίζει ή τροποποιεί το πρόγραμμα και το καταστατικό του Κόμματος.

Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει Γενικό Γραμματέα και Πολιτικό Γραφείο. Η Γραμματεία ασχολείται με την καθοδήγηση των οργανώσεων. τις επιχειρήσεις και όλη την περιουσία του Κόμματος. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. δ) Tοποθετεί τους υπεύθυνους στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Κόμματος. γ) Καθορίζει την πολιτική και τις σχέσεις του Κόμματος με άλλα Κόμματα ή οργανώσεις με βάση τις κατευθύνσεις του συνεδρίου. Διαχειρίζεται τα οικονομικά. Το πολιτικό γραφείο έχει την ευθύνη της καθοδήγησης του Κόμματος ανάμεσα στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής με βάση τις αποφάσεις της. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια: α) Καθοδηγεί όλη την ιδεολογική-πολιτική-οργανωτική δράση του Κόμματος. Το Πολιτικό Γραφείο με την όλη του τη δράση και λειτουργία οφείλει να ενισχύει τον καθοδηγητικό ρόλο και την ευθύνη της ΚΕ. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της Γραμματεία. Αρθρο 17. ε) Aποφασίζει τη δημιουργία βοηθητικών τμημάτων και επιτροπών της Κεντρικής Επιτροπής και τοποθετεί τους υπεύθυνους σε αυτά. ζ) Aποφασίζει για την ανάκληση από δημόσιες αιρετές θέσεις της χώρας. με τον έλεγχο εφαρμογής των αποφάσεων και τη διεκπεραίωση τρεχόντων ζητημάτων της Κεντρικής Επιτροπής . Αρθρο 18. μελών του Κόμματος που τις κατέχουν. η) Kαθορίζει το ποσοστό των εσόδων που πρέπει να αποδίδουν οι οργανώσεις του Κόμματος στο Κεντρικό Ταμείο. έντυπα και ηλεκτρονικά. β) Εξετάζει τακτικά τον απολογισμό δράσης του Πολιτικού Γραφείου. στ) Aποφασίζει για τους υποψήφιους σε δημόσιες αιρετές θέσεις ευρύτερης ή πανελλαδικής σημασίας.Για να εκλεγεί κάποιος στα όργανα αυτά πρέπει να έχει 7 τουλάχιστον χρόνια κομματική ηλικία. Ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου καθορίζεται από το συνέδριο. Στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής το Πολιτικό Γραφείο ενημερώνει τα μέλη της για τα ζητήματα του Κόμματος.

Στην περίπτωση που κρίνει ότι έχει προκύψει σοβαρό ζήτημα στην πολιτική ζωή ή ότι υπάρχει εξαιρετικά σοβαρή ανάγκη να συζητηθούν προβλήματα που αφορούν το Κόμμα. στην περίπτωση που υπάρχει απόφαση προηγούμενου συνεδρίου. Εξετάζει αιτήσεις αποκατάστασης μελών του Κόμματος που για διάφορους λόγους έχουν χάσει την κομματική τους ιδιότητα και προσδιορίζει την κομματική τους ηλικία. καθώς επίσης και τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων διαγραφής από το Κόμμα ή επιβολής άλλων κομματικών ποινών. Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου ελέγχει την οικονομική δραστηριότητα. του προγράμματος. η Κεντρική Επιτροπή συγκαλεί ευρεία σύνοδο όπου παίρνουν μέρος και άλλα κομματικά στελέχη που καθορίζει η ίδια. τα οικονομικά των επιχειρήσεών του και ενημερώνει τακτικά την Κεντρική Επιτροπή. Ο αριθμός των μελών της Γραμματείας και οι ακριβείς αρμοδιότητές της. το ταμείο. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου συμμετέχουν στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου και συμβουλευτικής ψήφου. Σ΄αυτήν παίρνουν μέρος: τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. οργανα και οργανώσεις. Η Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρό της. Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρό της. Συντάσσει σχετικό πόρισμα με τις προτάσεις της προς την Κεντρική Επιτροπή. για εξέταση ειδικού ζητήματος. Αρθρο 20. Αρθρο 22. Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται σε ταχτική σύνοδο κάθε 4 μήνες και έκτακτα με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου. της κομματικής πειθαρχίας. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου (ΕΚΕ). Σε ειδικές περιπτώσεις.και του Πολιτικού Γραφείου. Αρθρο 19. Αρθρο 21. για τελικές αποφάσεις. καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή. η οποία: Εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται από τις κομματικές οργανώσεις και μέλη του Κόμματος για παραβιάσεις από μέλη. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στην περίοδο ανάμεσα στα συνέδρια μπορεί να συγκαλέσει κομματική πανελλαδική συνδιάσκεψη: Υποχρεωτικά.Πειραιά- . αντιπρόσωποι των κομματικών οργανώσεων που εκλέγονται από τις Επιτροπές Περιοχών και τις Επιτροπές Πόλης Αθήνας. του καταστατικού. τη διαχείριση των οικονομικών του Κόμματος. τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Θεσσαλονίκης. περιοχών εκλέγουν γραμματέα και Γραφείο. σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνδιάσκεψης και την ανακοινώνει έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη σύγκλησή της. Στο διάστημα ανάμεσα στις κομματικές συνδιασκέψεις είναι η αντίστοιχη Αχτιδική και Νομαρχιακή Επιτροπή. Αρθρο 24. Η συνδιάσκεψη παίρνει αποφάσεις στα πλαίσια του προγράμματος και του καταστατικού του κόμματος και μπορεί να συμπληρώσει έως και το 1/10 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. που εκλέγονται με ενιαίο μέτρο. όπου συγκαλείται κάθε δύο χρόνια. Συζητούν και αποφασίζουν για τα ζητήματα της κομματικής δουλιάς στο χώρο τους. Η εκλογή των μελών των της Επιτροπής. Ανώτατο όργανο των κομματικών οργανώσεων. του γραμματέα και του Γραφείου της επικυρώνεται από το παραπάνω καθοδηγητικό όργανο. καθώς και η Επιτροπή Περιοχής. στην Νομαρχιακή Επιτροπή τρία (3) και στην Επιτροπή Περιοχής πέντε (5) χρόνια.Θεσσαλονίκης. Οι συνδιασκέψεις των κομματικών οργανώσεων: Συζητούν και αποφασίζουν για την έκθεση των καθοδηγητικών οργάνων και των επιτροπών οικονομικού ελέγχου. νομών. περιοχών είναι η αντίστοιχη κομματική συνδιάσκεψη και για την ΚΟΒ η Γενική Συνέλευση των μελών της. β) Με απόφαση παραπάνω οργάνου. με εξαίρεση τις αχτιδικές οργανώσεις Αθήνας. Οι αντιπρόσωποι για τις αντίστοιχες συνδιασκέψεις των οργανώσεων εκλέγονται με ενιαίο μέτρο που καθορίζεται από τα αντίστοιχα καθοδηγητικά όργανα. αχτίδων. Το Γραφείο καθοδηγεί όλη τη δουλιά ανάμεσα στις συνεδριάσεις των Επιτροπών. Αρθρο 25. Αρθρο 23. συγκαλείται κάθε δύο χρόνια από τις αντίστοιχες επιτροπές. Εκλέγουν το καθοδηγητικό όργανο και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων. Για να εκλεγεί κάποιος στην αχτιδική επιτροπή χρειάζεται να έχει δύο (2) χρόνια κομματική ηλικία. Εκτακτες συνδιασκέψεις συγκαλούνται: α) Με αποφάσεις των αντίστοιχων καθοδηγητικών οργάνων και με έγκριση του αμέσως παραπάνω οργάνου. Τακτική συνδιάσκεψη νομών και περιοχής. Τακτική αχτιδική συνδιάσκεψη συγκαλείται από την Αχτιδική Επιτροπή κάθε χρόνο. . Τα καθοδηγητικά οργανα αχτίδων.Πειραιά. γ) Οταν το ζητήσουν καθοδηγητικά όργανα ή ΚΟΒ της συγκεκριμένης οργάνωσης που εκπροσωπούν το 1/3 των μελών της. νομών. Αρθρο 26.

Τα καθοδηγητικά όργανα από την ΚΕ ως το Γραφείο της ΚΟΒ. Στα άλλα καθοδηγητικά όργανα ανάμεσα στις συνδιασκέψεις δεν αποκλείεται να γίνονται προσλήψεις νέων μελών με ευθύνη του αντίστοιχου καθοδηγητικού οργάνου. κρίνουν τη δουλειά του οργάνου και των μελών του. Η πρόσληψη νέου μέλους απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών του συγκεκριμένου οργάνου και την έγκριση του παραπάνω καθοδηγητικού οργάνου. Η εναλλαγή των στελεχών στα καθοδηγητικά όργανα.Η Επιτροπή Περιοχής συνέρχεται σε τακτική σύνοδο κάθε 3 μήνες. Η επιλογή και ανάδειξη στελεχών στα καθοδηγητικά όργανα απαιτεί αυξημένη συναίσθηση κομματικής ευθύνης. Αρθρο 28. την κανονική συγκέντρωση των συνδρομών και τη διαχείριση των οικονομικών των αντίστοιχων οργανώσεων ως την ΚΟΒ. την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το μαζικό κίνημα πρέπει να είναι μόνιμο στοιχείο στην πολιτική στελεχών. Διαρκής πρέπει να είναι η φροντίδα για την εκλογή γυναικών σε όλα τα καθοδηγητικά όργανα. ως κόμματος της εργατικής τάξης. τα ταμεία. . Αρθρο 30. Η κάλυψη κενών θέσεων που τυχόν δημιουργούνται στη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής ανάμεσα στα συνέδρια γίνεται με εκλογή νέων μελών από πανελλαδική συνδιάσκεψη. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού. Εκτακτα συνέρχονται με απόφαση των Γραφείων των Επιτροπών ή με απόφαση του παραπάνω καθοδηγητικού οργάνου. Αρθρο 27. η Νομαρχιακή και η Αχτιδική Επιτροπή κάθε 2 μήνες. Οι προσλήψεις νέων μελών δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1/10 των μελών του οργάνου. εφόσον κρίνονται αναγκαίες. Οι εκτιμήσεις αυτές δίνονται για ενημέρωση σε όλες τις ΚΟΒ της ευθύνης τους. καθώς και σε αιρετές θέσεις στο δημόσιο. Να εξασφαλίζεται επίσης ο αρμονικός συνδυασμός παλιών και νέων σε ηλικία στελεχών. εφόσον κριθεί αναγκαίο από την ΚΕ. Τα διαδικαστικά ζητήματα διεξαγωγής των εκλογικών συνελεύσεων και συνδιασκέψεων καθορίζονται με κανονισμό που αποφασίζεται από την ΚΕ. Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα να επιδείχνεται για τη σύνθεση των καθοδηγητικών οργάνων. Αρθρο 29. ενδιάμεσα και στο τέλος της θητείας τους. Οι Επιτροπές Οικονομικού Ελέγχου ελέγχουν την οικονομική δραστηριότητα. Αρθρο 31. Να διασφαλίζεται η συλλογική εκτίμηση της απόδοσης των στελεχών και οι ουσιαστικές διαδικασίες κατά την εκλογή τους. Η αναγκαία αντιπροσώπευση σε αυτά όλων των τομέων δουλιάς του Κόμματος πρέπει να αντανακλά και να ενισχύει τον χαρακτήρα του.

Αρθρο 32. Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την έκδοση και τις γενικές κατευθύνσεις του και ορίζει τη διεύθυνσή του. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τους όρους. Η "Κομμουνιστική Επιθεώρηση" (ΚΟΜΕΠ) είναι το θεωρητικό-πολιτικό περιοδικό του Κόμματος. όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. είναι η καθημερινή εφημερίδα του Κόμματος. .Για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των διαφόρων ζητημάτων και για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων του Κόμματος. Ενημερώνει ολόπλευρα για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στον κόσμο. Προβάλλει και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα των εργαζομένων και του λαϊκού κινήματος. Αρθρο 34. Για τα στελέχη που μετέχουν στα βοηθητικά τμήματα. Ο "Ριζοσπάστης" προβάλλει και υπερασπίζεται την ιδεολογία και την πολιτική του ΚΚΕ. Ο "Ριζοσπάστης". Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. πριν από τη λήψη αποφάσεων γενικότερης σημασίας και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Αποτελεί υποχρέωση των καθοδηγητικών οργάνων. Το ΚΚΕ διαθέτει μέσα μαζικής επικοινωνίας. Οι συσκέψεις αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. να παίρνουν τη γνώμη των παρακάτω οργάνων και των μελών του Κόμματος. κομματικές ομάδες και επιτροπές δίπλα στα καθοδηγητικά όργανα. δημιουργούνται ειδικά βοηθητικά τμήματα. απαραίτητα ζητείται και παίρνεται υπόψη η γνώμη των ΚΟΒ και των οργάνων στα οποία ανήκουν. Τα καθοδηγητικά όργανα συγκαλούν τακτικά συσκέψεις στελεχών της κάθε οργάνωσης. Το ΚΚΕ μπορεί να δημιουργεί ή να συμμετέχει σε άλλα κεντρικά ή και περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. τις κομματικές ομάδες και τις επιτροπές. Αρθρο 33. τα πλαίσια και τις επιδιώξεις του ΚΚΕ σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Κομματική οργάνωση βάσης (ΚΟΒ) Αρθρο 35. όταν είναι παρόντα το 50% +1 των μελών της. Η Κομματική Οργάνωση Βάσης (ΚΟΒ) είναι το θεμέλιο του Κόμματος. την επαγγελματική απασχόληση. Αρθρο 38. Η συνέλευση των ΚΟΒ εγκρίνει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που πρότεινε το Γραφείο ή με όσα αποφασίζει η ίδια να συζητηθούν. ΚΟΒ δημιουργούνται σε κάθε αυτοτελή χώρο. είναι το κόμμα στο χώρο δράσης της. ΚΟΒ που δεν ανταποκρίνονται στον προορισμό τους διαλύονται με απόφαση του παραπάνω οργάνου και έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής. την ειδίκευση. εκλέγεται γραμματέας και αναπληρωτής του. Η συνέλευση της ΚΟΒ συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα με απόφαση του Γραφείου της ΚΟΒ ή του παραπάνω οργάνου. Σε ΚΟΒ με δέκα και πάνω μέλη εκλέγεται Γραφείο. Ο Γραμματέας της ΚΟΒ εκλέγεται απευθείας από τη γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΒ. Αρθρο 36. Για τη σύγκλησή της απαιτείται η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση όλων των μελών της. Σε ΚΟΒ με δύναμη μέχρι δέκα (10) μέλη. Η ΚΟΒ μια φορά το χρόνο συνέρχεται σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση. Για την καλύτερη λειτουργία τους οι ΚΟΒ μπορούν να δημιουργούν τμήματα ή ομάδες εργασίες με κριτήριο τον τόπο κατοικίας. συνεδριάζουν για την εξειδίκευση αποφάσεων της ΚΟΒ και τον έλεγχο της εφαρμογής τους από τα μέλη στο χώρο τους και λογοδοτούν στη συνέλευση της ΚΟΒ. Ο αριθμός των μελών του καθορίζεται από τη συνέλευση της ΚΟΒ. . όταν υπάρχουν τουλάχιστο τρία κομματικά μέλη. ανάλογα με τη δύναμή της. με έγκριση του παραπάνω οργάνου. Αρθρο 37. εκλέγει γραμματέα και Γραφείο που λογοδοτεί στην ΚΟΒ. Η συνέλευση έχει απαρτία. Τα τμήματα και οι ομάδες εργασίας εκλέγουν τον υπεύθυνό τους. Σε χώρους που δεν υπάρχουν ΚΟΒ δημιουργούνται με ευθύνη παραπάνω οργάνου από κομματικά μέλη που ανήκουν σε άλλες ΚΟΒ.

δ) Συμμετέχει υπεύθυνα και ενεργά στην επεξεργασία της πολιτικής και των αποφάσεων του Κόμματος. Οι βασικές αρμοδιότητες της ΚΟΒ είναι: α) Φροντίζει για την ένταξη νέων μελών στο Κόμμα και στις αντίστοιχες οργανώσεις της ΚΝΕ. θ) Δίνει αμέριστη ιδεολογική-πολιτική και οργανωτική βοήθεια στις αντίστοιχες οργανώσεις της ΚΝΕ. Αρθρο 40.Εισήγηση στη συνέλευση παρουσιάζει το Γραφείο της ΚΟΒ. . Σε κάθε συνέλευση. Εξασφαλίζει την πολιτική τους ενημέρωση και τη γνώμη τους για την πολιτική. Εξασφαλίζει συνεχή δημιουργική συνεργασία. και στο διάστημα ανάμεσα σε δύο συνελεύσεις οργανώνεται συστηματικά ο έλεγχος για την εφαρμογή των αποφάσεων και τη δραστηριοποίηση όλων των μελών. επιδιώκοντας την πλατύτερη αποδοχή τους από τους εργαζομένους. ζ) Καταβάλλει προσπάθειες για τη συγκέντρωση και ανάπτυξη των οικονομικών πόρων του Κόμματος και διαχειρίζεται με δική της ευθύνη το ποσό που της αναλογεί για τις οικονομικές της ανάγκες. Εξειδικεύει. η) Συνδέεται με τις μαζικές οργανώσεις του χώρου της και επιδιώκει το συντονισμό της κοινής πάλης. β) Εχει ευθύνη και αποφασίζει για τα ζητήματα του χώρου της μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και των αποφάσεων του Κόμματος. τα παραπάνω καθοδηγητικά όργανα. καταλήγει σε συγκεκριμένες αποφάσεις. ε) Οργανώνει ιδεολογική-διαφωτιστική δουλιά για τα μέλη της και γενικότερα για τους εργαζομένους και τη νεολαία. Συζητάει τα προβλήματα της νεολαίας και αναπτύσσει το καθημερινό ενδιαφέρον των κομματικών μελών της για την ΚΝΕ. εκλαϊκεύει και εφαρμόζει δημιουργικά την πολιτική του Κόμματος και τις αποφάσεις των καθοδηγητικών οργάνων. στ) Φροντίζει καθημερινά για τη διάδοση και μελέτη του "Ριζοσπάστη" και του έντυπου υλικού του Κόμματος. Γνωρίζει. Η συνέλευση τοποθετείται στην εισήγηση. σε πρακτικά μέτρα και καταμερισμό δουλιάς για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΚΟΒ και των παραπάνω οργάνων. γ) Επεξεργάζεται και προβάλλει θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα του χώρου της. Συμβάλλει και πρωτοστατεί στην οργάνωση της πάλης για τη λύση τους. με ευθύνη του Γραφείου της ΚΟΒ και της ίδιας της συνέλευσης. Αρθρο 39. τις αποφάσεις και τη δράση του Κόμματος. καθώς και κομματικά μέλη με έγκριση του Γραφείου. συνδέεται άμεσα και αξιοποιεί τους οπαδούς-φίλους και ψηφοφόρους του Κόμματος.

Ολα τα μέλη της ΚΟΒ αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα και δουλεύουν για να ανταποκριθούν σε αυτά. ελέγχουν και ελέγχονται για τη δράση τους και τη δράση της ΚΟΒ. συμμετέχουν κανονικά στην ΚΟΒ τους. Η ΚΟΒ μπορεί να απευθύνεται στα καθοδηγητικά όργανα και στην ΚΕ για να ζητήσει πληροφορίες και να προτείνει θέματα για λύσεις. Τα καθοδηγητικά όργανα έχουν υποχρέωση σε σύντομο χρονικό διάστημα να δίνουν ή να διαβιβάζουν υπεύθυνες απαντήσεις στη συνέλευση της ΚΟΒ με την παρουσία μέλους παραπάνω καθοδηγητικού οργάνου. αναλαμβάνουν και για την ΚΟΒ καθήκοντα και συμβάλλουν στην υποδειγματική δράση της. Αρθρο 41. Λογοδοτούν. . Τα στελέχη του Κόμματος. σε όποιο καθοδηγητικό όργανο κι αν ανήκουν.

Τα μέλη του Κόμματος που εκλέγονται σε νομοθετικά σώματα. Οι κομματικές ομάδες συζητούν τα προβλήματα του τομέα δράσης τους. Αρθρο 43.Οι κομμουνιστές στις μαζικές οργανώσεις και σε δημόσια αξιώματα Αρθρο 42. την ενιαία δράση τους και γενικά την εκπλήρωση της αποστολής τους μέσα στις αντίστοιχες μαζικές εργατικές και λαϊκές οργανώσεις. Το Κόμμα παίρνει υπόψη τις ανάγκες των στελεχών οι οποίες απορρέουν από τις απαιτήσεις του αξιώματος και φροντίζει. κομματικές ομάδες που δρουν κάτω από την καθοδήγησή τους. στη βάση των γενικών θέσεων του κόμματος και των κατευθύνσεων των αντίστοιχων καθοδηγητικών οργάνων. σε αντιπροσωπευτικά ή άλλα αιρετά όργανα εφαρμόζουν την πολιτική και τις αποφάσεις του Κόμματος και υπερασπίζονται με συνέπεια γενικότερα τα λαϊκά συμφέροντα. αποζημιώσεις και συντάξεις ή άλλα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την αιρετή θέση διατίθενται σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. μπορούν να κάνουν συσκέψεις των κομματικών μελών και οπαδών που ανήκουν και δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. Υπερασπίζονται την αυτοτέλεια. Οι μισθοί. Για το συντονισμό των μελών του Κόμματος. Το ΚΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και τον ταξικό προσανατολισμό του μαζικού κινήματος και σε πρώτη γραμμή του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. τα καθοδηγητικά κομματικά όργανα. με σύμφωνη γνώμη των κομματικών οργανώσεων. συγκροτείται ολιγομελής κομματική ομάδα από μέλη που ανήκουν και δουλεύουν δραστήρια στο συγκεκριμένο φορέα. Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές μέλη του Κόμματος αποτελούν την κοινοβουλευτική ομάδα. να καλύπτονται. πρέπει να παίρνεται η γνώμη της ΚΟΒ και των οργάνων που ανήκουν. από τα εκλεγμένα στις διοικήσεις τους και από άλλα κομματικά μέλη. Για να προταθούν κομματικά μέλη σε αιρετές θέσεις. τη δημοκρατική λειτουργία και αναπτύσουν τον ταξικό προσανατολισμό των φορέων που δραστηριοποιούνται. συγκροτούν. Εάν δεν υπάρχουν εκλεγμένα κομματικά μέλη. Οι κομματικές ομάδες. Το αξίωμα που κατέχουν είναι στη διάθεση του Κόμματος. Η λειτουργία και το περιεχόμενο δράση της καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος . στο μέτρο του δυνατού.

πολιτικά από το ΚΚΕ. β) Τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος φροντίζουν να συντονίζεται η δράση της ΚΝΕ από το ΚΣ ως τις ΟΒ. για την αγωνιστική διαπαιδαγώγηση των μελών της και την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στις γραμμές του ΚΚΕ. . Καθοδηγείται ιδεολογικά. δέχεται το πρόγραμμα του ΚΚΕ και προωθεί την πολιτική του.ΚΝΕ Αρθρο 44. την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και τη διεύρυνση της επιρροής της στη νεολαία. στα σώματα του Κόμματος και στις συνδιασκέψεις των κομματικών οργανώσεων με αντιπροσωπία τους που έχει δικαίωμα λόγου. οργανωτικά αυτοτελής. γ) Οι αντίστοιχες οργανώσεις της ΚΝΕ αντιπροσωπεύονται στο συνέδριο. Εχουν την ευθύνη να παρέχουν στις οργανώσεις της ΚΝΕ κάθε δυνατή πολιτική και ιδεολογική βοήθεια που χρειάζεται για τη συσπείρωση και αγωνιστική κινητοποίηση των νέων.Σχέσεις Κόμματος . Το ΚΚΕ στην ιστορική του διαδρομή πάντα έδινε και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διαπαιδαγώγηση και τα προβλήματα της ελληνικής νεολαίας: α) Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας είναι μαζική πολιτική οργάνωση της ελληνικής νεολαίας. με τη δράση του Κόμματος.

Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου μπορεί να ελέγχει τα οικονομικά των κομματικών οργανώσεων. Κάθε Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου παρουσιάζει έκθεση και οικονομική κατάσταση στα σώματα από τα οποία έχει εκλεγεί. Η Κεντρική Επιτροπή διαχειρίζεται τα οικονομικά και την περιουσία του Κόμματος και ενημερώνει τακτικά τα μέλη του Κόμματος για τη γενική πορεία των οικονομικών. δωρεές ή κληρονομιές. η οποία παρακολουθεί και καθοδηγεί τους αντίστοιχους τομείς. Αρθρο 49. Ορίζει επίσης το ποσοστό που πρέπει να αποδίδουν στην Κεντρική Επιτροπή οι οργανώσεις από την οικονομική τους δραστηριότητα. Η κατάχρηση οικονομικών του Κόμματος τιμωρείται με διαγραφή. από προαιρετικές εισφορές. από επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το Κόμμα. Ορίζει Επιτροπή Οικονομικών. Αρθρο 48. Αρθρο 47. Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος προέρχονται από τις συνδρομές των μελών. . Η Κεντρική Επιτροπή ορίζει το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών. Ο προϋπολογισμός κάθε οργάνωσης εγκρίνεται από τα αντίστοιχα όργανα. Τα μέλη που έχουν να πληρώσουν τη συνδρομή τους πάνω από 6 μήνες. από οικονομικές εξορμήσεις. χωρίς συγκεκριμένη αιτία. Η οικονομική διαχείριση που ασκούν οι κομματικές οργανώσεις ελέγχεται σε μόνιμη και διαρκή βάση από τις αντίστοιχες επιτροπές οικονομικού ελέγχου. δεν μπορούν να παραμένουν στο Κόμμα. από τους μισθούς. το οποίο δεν μπορεί να είναι κάτω από το 1% των εσόδων τους.Τα οικονομικά του Κόμματος Αρθρο 45. Οι εκθέσεις και τα πορίσματα των επιτροπών αυτών είναι πάντα στη διάθεση των κομματικών οργάνων και των κομματικών μελών της αντίστοιχης οργάνωσης. συντάξεις και αποζημιώσεις που παίρνουν τα εκλεγμένα ή εξουσιοδοτημένα από το Κόμμα σε δημόσια αξιώματα μέλη του και από την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούται το Κόμμα. Ο προϋπολογισμός του ΚΚΕ εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή. Αρθρο 46.

Διαγράφονται οπωσδήποτε από το Κόμμα μέλη που οι πράξεις και η διαγωγή τους δε συμβιβάζονται με την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος. Η υπόσκαψη της κομματικής ενότητας. η παραβίαση των κανόνων περιφρούρησης του Κόμματος τιμωρούνται με αυστηρότητα. ανάλογα με τη σοβαρότητα τους. ειδικά. που κάνουν καταχρήσεις χρημάτων του Κόμματος ή άλλων οργανισμών στους οποίους εκπροσωπούν το Κόμμα. Διακοπή της οργανωτικής σχέσης του μέλους με το Κόμμα γίνεται ή με την αποχώρησή του ή με τη συνεχή αδικαιολόγητη απουσία του από τις κομματικές . η απόπειρα δημιουργίας παρατάξεων και ομάδων. Η τήρηση και υπεράσπιση των διατάξεων του καταστατικού είναι ευθύνη κάθε μέλους. να φτάνουν ως τη διαγραφή. οργανώσεις και όργανα που παραβιάζουν το καταστατικό υπόκεινται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις.Μέτρα για την τήρηση και υπεράσπιση του καταστατικού Αρθρο 50. Μέλη του Κόμματος. μέλη που προδίνουν το Κόμμα στον ταξικό εχθρό. οργάνωσης και οργάνου του ΚΚΕ. Αρθρο 52. στην Ασφάλεια. στελέχη. Επίσης διαγράφεται από το Κόμμα το μέλος που. καθώς και άλλες ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Κόμματος και παραβιάζουν την κομματική πειθαρχία συνεπάγονται κομματικές κυρώσεις που μπορεί. Η άρνηση εκτέλεσης αποφάσεων του Κόμματος. καθώς και μέλη που η κομματική τους διαγωγή και συμπεριφορά δεν συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις της κομματικότητας και της κομματικής ηθικής. Αρθρο 51. δεν πληρώνει την οικονομική του συνδρομή πάνω από 6 μήνες συνέχεια. στην ανάκριση. χωρίς δικαιολογημένη αιτία. στο δικαστήριο. μέχρι και τη διαγραφή από το Κόμμα. ανάλογα με το παράπτωμα: Παρατήρηση Μομφή Προειδοποίηση διαγραφής Διαγραφή από το Κόμμα Για σοβαρά παραπτώματα που αφορούν στελέχη καθοδηγητικών οργάνων μπορεί να επιβληθεί από το αντίστοιχο όργανο και ποινή καθαίρεσης.

Τα παραπάνω από την ΚΟΒ σώματα και όργανα μπορούν να κάνουν προτάσεις για διαγραφή στην ΚΟΒ. Αν θεωρηθεί αναγκαίο. μέχρι την Κεντρική Επιτροπή. Για τη διαγραφή από το Κόμμα αποφασίζει η συνέλευση της ΚΟΒ και η απόφαση εκτελείται ύστερα από την επικύρωσή της από το αμέσως παραπάνω όργανο. να εξακριβώνεται αν είναι πραγματικά βάσιμες οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί. χρειάζεται η έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής.δραστηριότητες. Αρθρο 54. Κυρώσεις έχουν δικαίωμα να επιβάλουν οι ΚΟΒ και όλα τα κομματικά σώματα και όργανα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Κεντρική Επιτροπή. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις η ΚΟΒ προχωράει στη διαγραφή του από τη δύναμή της. Κανένα κομματικό μέλος δεν αντιμετωπίζει συνέπειες για τις προσωπικές απόψεις που εκφράζει στα πλαίσια του καταστατικού. Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται σε οποιοδήποτε μέλος. . Κάθε μέλος του Κόμματος που θεωρεί ότι είναι άδικη ή υπερβολική η κύρωση που του υποβλήθηκε έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση στα ανώτερα κομματικά όργανα. μπορεί να αποφασίζει τη διαγραφή μέλους του Κόμματος. τότε η κύρωση από τα αμέσως παραπάνω κομματικά όργανα. αν δεν έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του και χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει και να υποστηρίξει την άποψή του στο όργανο ή σώμα που συζητείται η υπόθεσή του. η απόφαση διαγραφής δημοσιεύεται στον κομματικό τύπο. Αρθρο 53. Η απόφαση για οποιαδήποτε ποινή και ιδιαίτερα για διαγραφή από το Κόμμα πρέπει να παίρνεται με τη μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα. Η χρήση αυτού του δικαιώματος γίνεται όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και αφορά μέλη του Κόμματος που ο τομέας ευθύνης τους είναι εξω από τα όρια της ΚΟΒ που ανήκει. Οταν η παραβίαση του καταστατικού γίνεται από ολόκληρη οργάνωση ή καθοδηγητικό όργανο. την Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου και το συνέδριο του Κόμματος. μπορεί να φτάσει ως τη διάλυση αυτής της οργάνωσης ή του οργάνου και να ακολουθήσει ανασυγκρότησής τους. Για να μπει σε εφαρμογή μια τέτια απόφαση. Αρθρο 56. Αρθρο 55.

Επανεξέταση των κυρώσεων μπορεί να γίνει από τα σώματα ή τα όργανα που τις επέβαλαν ή από τα παραπάνω όργανα και την Κεντρική Επιτροπή. .