You are on page 1of 2

Ang Ika-anim na Huling Wika ni Jesus ay mula sa ebanghelyo ayon kay San Juan.

Maaalala nating sa ikalawang kabanata ng ebanghelyo ni San Juan din natin
unang narinig kay Jesus ang mga katagang “hindi pa sumasapit ang oras Ko.”
Sinabi Niya ito sa Mahal na Inang Maria sa kasalan sa Canaa, hindi ba?
“Hindi Ko pa oras” – pero ngayon, oras na Niya! Oras na nga ng Kanyang
kamatayan. At yaon din ang oras ng Kanyang kaluwalhatian. Bakit oras ng
Kanyang kaluwalhatian ang oras ng Kanyang kamatayan? Dahil ang oras na ito
ang hudyat ng Kanyang paghahari sa sanlibutan matapos Niyang lubusang
magampanan ang Kanyang misyon sa daigdig. Kaya, hindi Siyang nangingiming
ipagsigawan: “Tetelestai!”
Ang sabi ni Jesus, “Natapos na. Natupad na” at hindi, “Matatapos pa lang” o
“Patapos na.” Napakalinaw – tapos na raw. Telelestai!
Ang pangungusap na binubuo ng dalawang salita sa ating wika – Natapos na – ay
isang salita lamang sa orihinal na wika ng Ebanghelyo: tetelestai. Mula sa mga
nadiskubreng matandang papyri o sulatan ng mga Griyego, ang salitang
“tetelestai” ay karaniwang ginagamit noong unang panahon para sabihing
“Bayad na.” Sa madaling sabi, resibo. Noong panahon ni Jesus, kapag nagbayad
ka ng buwis, bibigyan ka ng resibong tinatakan ng tetelestai na ang ibig sabihin
ay “Bayad na ang buwis ng taong ito.”
Pero hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng pagkakautang ginagamit ang
katagang tetelestai. Ang tetelestai ay hiyaw rin ng taong panalo. Ang tetelestai
ay sigaw ng tagumpay. Kaya kung ikaw ay bayad na, kung ikaw ay wagi, isigaw:
Tetelestai!
Pero teka, nang gamitin ni Jesus ang katagang ito, nakapako Siya sa krus.
Magpapako ka muna bago ka magsisisigaw diyan. Biro lang, dahil hindi na mo
nang kailangang magpapako kasi ang ibig sabihin nga ng tetelestai ni Jesus ay
ito: Hindi na kailangan at hindi na tayo dapat magpapako sa krus. Bakit? Kasi
nga tetelestai. Natapos na ito ni Jesus. Nagawa na Niya ito para sa atin. At
ganap, buo, lubos, walang labis at walang kulang Niyang ginawa ang nararapat
para sa ikatutubos natin. Nabayaran Niya nang buung-buo ang ating utang.
Napagtagumpayan na Niya nang lubos ang kasalanan at ipakikita Niya ito sa
magmuling-pagkabuhay Niya. Ito pa nga ang panunuya ni San Pablo Apostol sa
kamatayan: : “Nasaan, kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, O kamatayan,
ang iyong kamandag?” (Where, O death, is your victory? Where, O death, is
your sting?) (1 Cor 15:55). Parang sinasabi ni San Pablo, “O, ano, kamatayan,
wala ka palang binatbat! Itsura mo lang. Tse!”

Sinasabi sa atin ni Jesus. Masasabi lang din natin ito kung pagsisikapan nating hindi na muling magkaroon ng utang na dapat bayaran. oras mo na rin ba? Ang oras mo rin ba ay oras ng kaluwalhatian? Ano ang sigaw ng oras mo: tetelestai o nilulustay? .” Natapos na. Naganap na. Huwag na tayong muling magpapagapi sa anumang uri ng tanikala. Huwag na tayong muling magpapalipin pa. Kapag gayon.” Natapos na. Sinagot Ko na. Ikaw.” Tinubos tayo ni Jesus mula sa walang patutunguhang pamumuhay at kaalipinan. at huwag nating hahayaang magdusa tayong muli sa pasanin ng pagkaalipin” (Gal 5:1). kung gayon.” “It is finished. ng kasalanang dapat ihingi ng kapatawaran. Maging matatag. hindi pa natin oras para sabihing “Tetelestai”. Wala ka nang utang. Natapos na ang ating pagiging mga alipin. Masasabi lang din natin ito kung gagawin natin ang lahat upang manatili sa atin ang tagumpay na nakamit ni Kristo. Winawaldas natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. “Bayad ka na. Ito ang sabi ni San Pablo Apostol: “Pinalaya tayo ni Kristo para sa kalayaan. Pinalaya na tayo ni Jesus. sa halip na tetelestai. ang dapat nating sabihin ay “nilulustay!” Nilulustay natin ang tagumpay ni Jesus para sa atin. Kapag tayo ay nagba-backslide o patuloy na namumuhay na talunan.” “It is finished.“Tetelestai. “Tetelestai.