You are on page 1of 32

Πρόλογος

Από τη Στοκχόλμη μέχρι την Κρήτη και από τη Λισσαβόνα μέχρι τη Βαρσοβία, 29 οργανισμοί της ΕΕ έχουν ιδρυθεί για να παρέχουν
υπηρεσίες, πληροφορίες και τεχνογνωσία στα κράτη μέλη της ΕΕ και τους πολίτες τους.
Οι οργανισμοί μας αυτοί εμπλέκονται σε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες: στη βελτίωση του περιβάλλοντος, στην προστασία
της υγείας, στην ασφάλεια των τροφίμων και των μεταφορών, στην καταχώριση σημάτων, στη στήριξη της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, στην ενδυνάμωση και προώθηση της πολυγλωσσίας, στη διασφάλιση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και την προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και εκπληρώνει μια ειδική αποστολή. Άλλοι καλύπτουν την ανάγκη επιστημονικής και τεχνικής
τεχνογνωσίας σε ορισμένους τομείς, άλλοι συνενώνουν διάφορες ομάδες συμφερόντων για να διευκολύνουν το διάλογο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Με 2 500 υπαλλήλους και σημαντικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό, οι οργανισμοί και οι δραστηριότητές τους αποτελούν
σημαντικό μέρος της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην υλοποίηση των διαφόρων πολιτικών της.
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οργανισμοί αυτοί είναι σαν τους δορυφόρους: συλλαμβάνουν τα σήματα στο σταθμό εδάφους,
τα επεξεργάζονται και τα εκπέμπουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Μέσω των δραστηριοτήτων τους οι οργανισμοί φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στους ευρωπαίους πολίτες και την καθιστούν πιο κατανοητή. Ενστερνίζομαι απόλυτα το σύνθημα των οργανισμών:
«Ό,τι κι αν κάνετε, εμείς εργαζόμαστε για σας».

José Manuel Barroso
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1

Περιεχόμενα

Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA) ..................................3
Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (OCVV) ......................................4
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση (EAR) .........................5
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ...........................................................6
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα
(Frontex) ..............................................................................................................7
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας
(EASA) ...................................................................................................................8
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
των Νόσων (ECDC) ............................................................................................9
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη
της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ......................................... 10
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) ................... 11
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) ................................. 12
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(EFSA) ................................................................................................................. 13
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης
και Εργασίας (Eurofound) ........................................................................... 14
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) ................................................................. 15
Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) ..................................... 18
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
(υπό σύσταση) ................................................................................................ 19
Eurojust ............................................................................................................. 20

2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια
της Ναυσιπλοΐας (EMSA) ............................................................................. 21
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) ..................................... 22
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών
και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) .......................................................................... 23
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων
και Πληροφοριών (ENISA) .......................................................................... 24
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) . ....................................... 25
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) ................................... 26
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) ................................ 27
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) ................ 28
Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά
(σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) ............................................ 29
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) ................................................................. 30
Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) .................... 31
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EAD) ................................................ 32
Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για Θέματα Ασφάλειας (EUISS) ................................................................. 32

Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
(CFCA)

Έτος ίδρυσης: 2002
Εκτελεστικός διευθυντής:
Harm Koster

Διεύθυνση (προσωρινή):
Rue de la Loi 56
B-1049 Brussels

Τηλ. (32-2) 296 00 09

Ο πρωταρχικός ρόλος της Κοινοτικής
Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (CFCA)
είναι να οργανώνει το συντονισμό και τη
συνεργασία των εθνικών δράσεων ελέγχου και επιθεώρησης με απώτερο στόχο
την τήρηση και την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της κοινής αλιευτικής
πολιτικής της ΕΕ.
Το έργο της υπηρεσίας συμβάλλει στη
διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού
στον τομέα της αλιείας, ώστε να τηρούνται
οι υποχρεώσεις και όλοι οι παράγοντες
του τομέα να αντιμετωπίζονται ισότιμα,
όπου και αν δραστηριοποιούνται. Δεύτερον, θα συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης
αλιείας ενθαρρύνοντας τη συμμόρφωση
με τα υπάρχοντα μέτρα συντήρησης και
διαχείρισης προς όφελος της παρούσας
και των μελλοντικών γενεών.
Ως ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο,
η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τα
περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια
και, όπου κρίνεται αναγκαίο, με τρίτα μέρη
όπως περιφερειακούς αλιευτικούς οργανισμούς.
Η δημιουργία της υπηρεσίας σχεδιάστηκε ώστε να προάγει τη συνεργασία και
να διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας με συστηματικό, ομοιόμορφο και
αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να
παταχθεί η παράνομη, ανεξέλεγκτη και μη
ρυθμισμένη αλιεία όχι μόνο στα ύδατα της
Κοινότητας αλλά, κατ’ αρχήν, σε όλες τις
ζώνες στις οποίες αλιεύουν τα ευρωπαϊκά
σκάφη.
Η CFCA θα έχει την επίσημη έδρα της
στην πόλη Vigo της Ισπανίας. Προς το
παρόν, στεγάζεται προσωρινά στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

E-mail: fisheries-cfca@ec.europa.eu
Internet: www.cfca.europa.eu

3

Σήμερα.eu Internet: www. η προστασία της έρευνας και της δημιουργικότητας στον τομέα των φυτών συνιστά στρατηγική δραστηριότητα.eu Αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιομηχανίας δημιουργίας φυτικών ποικιλιών . Το κοινοτικό σύστημα προστασίας. οι καλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να επενδύουν σε νέες ποικιλίες οι οποίες αντα- 4 ποκρίνονται στα κριτήρια της ποιότητας. (33) 241 25 64 00 Φαξ (33) 241 25 64 10 E-mail: cpvo@cpvo. Όπως συμβαίνει στην περίπτωση των εμπορικών επωνυμιών και των βιομηχανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (OCVV) Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του κλάδου της φυτικής αναπαραγωγής. Με τον τρόπο αυτό. οι καλλιεργητές μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας σε ασθένειες. Η προστασία των φυτικών ποικιλιών είναι μια ειδική μορφή του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Το κοινοτικό σύστημα ενθαρρύνει την εισαγωγή νέων ποικιλιών καλύτερης απόδοσης στην αγορά προς όφελος των αγροτών. με τη διαχείριση του οποίου είναι επιφορτισμένο το OCVV. των καλλιεργητών και των καταναλωτών. Η προστασία των νέων ποικιλιών σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των καλλιεργητών και να αποβαίνουν επικερδείς οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. της προσαρμογής στο περιβάλλον.europa.europa. Έτος ίδρυσης: 1994 Πρόεδρος: Bart Kiewiet Προσωπικό: 43 Διεύθυνση: 3 Boulevard Foch BP 10121 F-49101 Angers Cedex 02 Τηλ. είναι μοναδικό καθώς καλύπτει την επικράτεια των 27 κρατών μελών της ΕΕ.cpvo.

το Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. δηλαδή της βασικής στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. η υπηρεσία συνδράμει την υπόψη περιοχή στην επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ευημερίας και στην πορεία της προς μια ενδεχόμενη ένταξη στην ΕΕ. (30) 2310 505 100 Φαξ (30) 2310 505 172 Επιχειρησιακά κέντρα σε Βελιγράδι. Ποντγκόριτσα. στο Βελιγράδι. Internet: www.eu Στο δρόμο για την Ευρώπη: βοηθώντας τα Δυτικά Βαλκάνια να προχωρήσουν με τις δικές τους δυνάμεις 5 . Ο βασικός στόχος της υπηρεσίας έχει μετεξελιχθεί από την ανασυγκρότηση μετά τον εμφύλιο στην υποστήριξη των χωρών αυτών μέσω μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις. Η υπηρεσία συστάθηκε αρχικά για ένα διάστημα πέντε ετών (2000–2004). Πρόκειται για ανεξάρτητο οργανισμό της ΕΕ. Πρίστινα και Σκόπια E-mail: info@ear.ear. Το έργο της υπηρεσίας αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαδικασίας «σταθεροποίησης και σύνδεσης».europa. η υπηρεσία διαθέτει επιχειρησιακά κέντρα στην Πρίστινα. καθώς και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.europa.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση (EAR) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση διαχειρίζεται τα κύρια προγράμματα βοήθειας της ΕΕ προς τη Σερβία (περιλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου). αλλά στη συνέχεια το γεωγραφικό εύρος της δράσης της διευρύνθηκε. αλλά η λειτουργία της παρατάθηκε δύο φορές με απόφαση του Συμβουλίου και προς το παρόν λήγει στο τέλος του 2008. που είναι υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τελεί υπό την εποπτεία διοικητικού συμβουλίου από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. το οποίο βοηθά τις εν λόγω χώρες να προσεγγίσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη νομοθεσία. EUR. Όντας ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης βοήθειας στα Βαλκάνια. ανάπτυξη και σταθεροποίηση (CARDS). Έτος ίδρυσης: 2000 Εκτελών χρέη διευθυντή: Adriano Martins Προσωπικό: 278 Διεύθυνση (έδρα): Εγνατία 4 GR-54626 Θεσσαλονίκη Τηλ. ποσό προερχόμενο κατά το μεγαλύτερο μέρος του από το πρόγραμμα κοινοτικής βοήθειας για την ανασυγκρότηση. στην Ποντγκόριτσα και τα Σκόπια. Έχοντας έδρα τη Θεσσαλονίκη. η δημόσια διοίκηση και τα δημόσια οικονομικά. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων βοήθειας της ΕΕ που έχει διαχειριστεί η υπηρεσία από το 2000 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 2.eu Ιδρύθηκε το έτος 2000 για το Κοσσυφοπέδιο.86 δισ. Τελευταία η υπηρεσία συμμετέχει επίσης στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ΜΠΣ (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας — IPA).

• Κάθε τρεισήμισι λεπτά ένας άνθρωπος πεθαίνει στην ΕΕ από σχετιζόμενα με την εργασία αίτια. εργοδοτών και εργαζομένων και παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές με στόχο τη στήριξη των πρωτοβουλιών του οργανισμού. καθώς και ένα δίκτυο εταίρων σε όλα τα κράτη μέλη αλλά και εκτός αυτών. Σε εθνικό επίπεδο εκπροσωπούμαστε από ένα δίκτυο εστιακών πόλων. Η ασφάλεια και η υγεία είναι θέμα ηθικής. που αποτελούν τους βασικούς φορείς ΕΑΥ στις αντίστοιχες χώρες τους. 33 E-48009 Bilbao Τηλ. το οποίο όμως αφορά ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έτος ίδρυσης: 1994 Διευθυντής: Jukka Takala Προσωπικό: 61 Διεύθυνση: Gran Via. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους που διατρέχουν καθώς και για το πώς να τους αντιμετωπίζουν. Η αποτελεσματική και κατάλληλη αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να επιτευχθεί με προσπάθειες μεμονωμένων επιχειρήσεων ή κρατών μελών. διοργανώνουν εκδηλώσεις στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκστρατειών σε εθνικό επίπεδο και διορίζουν εκπροσώπους σε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους. ο οργανισμός διαθέτει προσωπικό ειδικευμένο στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). • Κάθε πέντε δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος στην ΕΕ υφίσταται εργατικό ατύχημα. Επίσης διαχειρίζονται τις εθνικές ιστοθέσεις του οργανισμού. ένα βασικό δικαίωμα του ανθρώπου. αναλύουμε και κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την ΕΑΥ σε ολόκληρη την ΕΕ. (34) 94 479 43 60 Φαξ (34) 94 479 43 83 E-mail: information@osha.europa. Συγκε- 6 ντρώνουμε.eu Οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου.europa. Οι εργοδότες οφείλουν να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και με ποιον τρόπο μπορούν να το πετύχουν. Η καλή ασφάλεια και υγεία είναι προς όφελος των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό ιδρύθηκε το 1996 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Με έδρα το Μπιλμπάο της Ισπανίας. Αυτοί οι εστιακοί πόλοι συνεργάζονται με εκπροσώπους κυβερνήσεων. υγιέστερου και παραγωγικότερου περιβάλλοντος εργασίας στην Ευρώπη .eu Internet: http://osha. υγιέστερους και παραγωγικότερους μέσα από την προαγωγή μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων. Αλλά τα προβλήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) είναι σύνθετα και πολυσύνθετα.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) Ο τομέας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς πολιτικής της ΕΕ και έναν από τους τομείς με τις μεγαλύτερες προκλήσεις. οι οποίες παρέχουν συμβουλές στον οργανισμό στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης τους.

οργανώνοντας κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα. Τα καθήκοντα του Frontex καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Τα εθνικά συστήματα ασφάλειας των συνόρων συμπληρώνονται από ένα ενοποιημένο σύνολο αποτελεσματικών εργαλείων για τη διαχείριση τυχόν κινδύνων στα εξωτερικά σύνορα. τα εθνοκεντρικά συστήματα κάθε κράτους έχουν παραχωρήσει τη θέση τους στην επιχειρησιακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα.europa. Στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων. αναπτύσσοντας κοινά προγράμματα σπουδών για τους συνοριακούς φύλακες σε ολόκληρη την Ευρώπη.eu Αποστολή του Frontex είναι να ενισχύσει την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της ΕΕ εξασφαλίζοντας το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας με τη χρήση πληροφοριών ασφαλείας.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) Έτος ίδρυσης: 2004 Διευθυντής: Ilkka Laitinen Προσωπικό: 136 Διεύθυνση: Rondo ONZ 1 PL-00-124 Warsaw Τηλ.europa.frontex. Ο Frontex συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών πραγματοποιώντας αναλύσεις κινδύνου. Ο Frontex δημιουργήθηκε κυρίως για να ενοποιήσει τα εθνικά συστήματα διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών έναντι των διαφόρων απειλών που θα μπορούσαν να προκύψουν στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά τη διέλευσή τους. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες έρευνες για την προστασία των συνόρων και επικουρώντας τα κράτη μέλη στην οργάνωση κοινών επιχειρήσεων για τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών. ενώ η ευθύνη του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων ανήκει στα κράτη μέλη. οι οποίες ενισχύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. (48) 22 544 95 00 Φαξ (48) 22 544 95 01 E-mail: frontex@frontex. Ο Frontex συνεργάζεται στενά με τους φορείς επιβολής του νόμου όλων των κρα- τών μελών της ΕΕ και των χωρών που είναι συνδεδεμένες με τη συνθήκη Σένγκεν (Ισλανδία και Νορβηγία). 7 . καθώς και με τις αρχές συνοριακού ελέγχου τρίτων χωρών.eu Internet: www.

η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναλάβει μια κοινή πρωτοβουλία με σκοπό να διατηρηθούν ασφαλείς και βιώσιμες οι αεροπορικές μεταφορές. Το όραμά μας είναι να δούμε τους ευρωπαίους πολίτες να απολαμβάνουν το πλέον ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα πολιτικής αεροπορίας στον κόσμο. Οι αρμοδιότητες του οργανισμού περιλαμβάνουν: • την παροχή γνωματεύσεων στην ΕΕ για την κατάρτιση νέας νομοθεσίας· • την εφαρμογή και παρακολούθηση των κανόνων ασφάλειας.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) 8 Οι αεροπορικές μεταφορές είναι όχι μόνο ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους ταξιδιού αλλά και ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος. Η πρωτοβουλία αυτή ονομάζεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). καθώς θα παγιώνει τη θέση του ως κέντρο αριστείας της Ευρώπης στην ασφάλεια της αεροπορίας. καθώς και την έγκριση των φορέων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό. Έτος ίδρυσης: 2003 Διευθυντής: Patrick Goudou Προσωπικό: 350 (επί του παρόντος) Διεύθυνση: Ottoplatz 1 D-50679 Köln Τηλ. Ο EASA προωθεί τα υψηλότερα κοινά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στην πολιτική αεροπορία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αποτελεί τον κεντρικό άξονα ενός νέου συστήματος το οποίο εξασφαλίζει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για την αεροπορική βιομηχανία.eu Internet: www.europa. Για το λόγο αυτό. λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλειας.eu Αποστολή μας είναι η ασφάλειά σας . Οι αρμοδιότητες του οργανισμού διευρύνονται.europa. στην παραγωγή και τη συντήρηση των αεροναυτικών προϊόντων· • τη διεξαγωγή ανάλυσης ασφάλειας και σχετικών ερευνών. τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των ιπτάμενων πληρωμάτων και τις εγκρίσεις ασφαλείας μη ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών. Ένα επίτευγμα-ορόσημο του οργανισμού τον Δεκέμβριο του 2006 ήταν η πιστοποίηση του Airbus A380. Κατά τα προσεχή έτη. (49-221) 899 90 00 00 Φαξ (49-221) 899 90 95 16 E-mail: communications@easa. θα συνεχίσει να προσλαμβάνει ειδικούς και διοικητικά στελέχη υψηλού επιπέδου. Στο μέλλον. απασχολεί ήδη 350 επαγγελματίες από ολόκληρη την Ευρώπη. συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη· • την πιστοποίηση τύπου των αεροσκαφών και των εξαρτημάτων τους.easa. του μεγαλύτερου επιβατικού αεροσκάφους στον κόσμο. προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα των αεροπορικών μεταφο- ρών. οι αρμοδιότητες αυτές θα περιλαμβάνουν τη θέσπιση νομικώς δεσμευτικών κανόνων σχετικά με τις αεροπορικές δραστηριότητες. Ο οργανισμός. ο οποίος έχει την έδρα του στην Κολονία.

την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για τον έλεγχο της ετοιμότητάς τους σε ενδεχόμενη πανδημική γρίπη και την ανάπτυξη προγράμματος δράσης κατά της φυματίωσης στην ΕΕ.europa.europa.eu Internet: www. Προσφέρει τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση στις αρχές των κρατών μελών και διευκολύνει την από κοινού χρήση εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών.ecdc. Για να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές άμυνες κατά των μεταδοτικών ασθενειών. να αξιολογήσει και να γνωστοποιήσει τις απειλές που ενέχουν οι μεταδοτικές ασθένειες για την ανθρώπινη υγεία στην Ευρώπη. ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και τη συγκέντρωση γνώσεων. την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρου συναγερμού κατά των επιδημικών εξάρσεων και την παροχή στήριξης στις χώρες για την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους και της αντίδρασής τους στις επιδημίες. Αποστολή του ECDC είναι να αναγνωρίσει.Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) Έναρξη λειτουργίας: 2005 Διευθύντρια: Zsuzsanna Jakab Προσωπικό: 200 έως τα τέλη του 2007 (περίπου 300 έως τα τέλη του 2008) Διεύθυνση: Tomtebodavägen 11A S-171 83 Stockholm Τηλ. Το ECDC διαθέτει ένα υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει άμεση αντίδραση σε περίπτωση που ένα συμβάν της δημόσιας υγείας λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) συνεργάζεται στενά με εθνικούς φορείς ελέγχου των νόσων. η οποία παρέχει μια επισκόπηση της κατάστασης των μεταδοτικών ασθενειών στην ΕΕ και τις χώρες του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ. δημοσιεύει πλήθος εκθέσεων για συγκεκριμένες ασθένειες και εκδίδει ετήσια επιδημιολογική έκθεση για τις μεταδοτικές ασθένειες στην Ευρώπη. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του ECDC περιλαμβάνουν την παροχή επιστημονικών συμβουλών. Για να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές άμυνες κατά των μεταδοτικών ασθενειών 9 . αρχές σε επίπεδο ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. Επίσης. την ενίσχυση της αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής σε επίπεδο ΕΕ. απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ενδυναμωθεί η λήψη μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Το κέντρο έχει ως αποστολή να γνωστοποιήσει τόσο στους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του. Οι προτεραιότητες των εργασιών του κέντρου περιλαμβάνουν τον ιό HIV/AIDS και τις αφροδίσιες λοιμώξεις. (46-8) 58 60 10 00 Φαξ (46-8) 58 60 10 01 E-mail: info@ecdc.eu Καθώς οι μεταδοτικές ασθένειες μπορούν να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον κόσμο με τρομακτική ταχύτητα. την ενίσχυση της επιτήρησης σε ολόκληρη την Ευρώπη (συλλογή και διάδοση συναφών δεδομένων σχετικά με τις μεταδοτικές ασθένειες).

το κέντρο προτείνει νέα μέτρα πολιτικής. του Μάαστριχτ το 2004 και του Ελσίνκι το 2006 έγινε στενότερη η συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής κατάρτισης. Mε βάση τις εμπειρίες που αποκομίζονται μέσα από την έρευνα. Το Cedefop συμβάλλει στην επίτευξη των αλλαγών αυτών. Σχεδόν ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού. Με τα ανακοινωθέντα της Κοπεγχάγης το 2002. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. σε οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ για εκπαίδευση.eu Internet: www.trainingvillage. την ανάλυση και τη δικτύωση. είναι ανειδίκευτοι. προσανατολίζει την έρευνα. αλλά και να αλλάξουμε το χώρο και το χρόνο στον οποίο αποκτούμε νέες γνώσεις.Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Aνάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Για να βρίσκουμε και να διατηρούμε καλές θέσεις εργασίας. 80 εκατομμύρια άνθρωποι. είναι πλέον απαραίτητο να αποκτούμε νέες δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής. κατάρτιση ή εργασία· τη συγκρισιμότητα των προσόντων τους ανά την ΕΕ με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων· το συνυπολογισμό της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης άλλης χώρας στα τυπικά προσόντα τους. χάρις στο Europass.eu Διαδραστικός ιστότοπος: www. δημιουργεί ευκαιρίες για διάλογο και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ιστοσελίδων. Έτος ίδρυσης: 1975 Διευθύντρια: Aviana M. Το επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ είναι χαμηλό σε σύγκριση με εκείνο των κυριότερων ανταγωνιστών της. εκδόσεων.gr 10 . Το έργο του Cedefop έχει στόχο να δώσει στους πολίτες της ΕΕ νέες δυνατότητες. όπως: την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας τους ως τυπικού προσόντος· την απρόσκοπτη μετακίνησή τους.cedefop.europa. χάρις σε πανευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς μονάδων κατάρτισης. συνεδρίων και του προγράμματος επισκέψεων μελέτης — πάντα με σκοπό τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους τους πολίτες. (30) 23 10 49 01 11 Φαξ (30) 23 10 49 00 49 E-mail: info@cedefop. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει η ΕΕ. Bulgarelli Προσωπικό: 121 Διεύθυνση: ΤΘ 22427 GR-55102 Θεσσαλονίκη Τηλ. Αυτός είναι ο στόχος στον οποίο επικεντρώνονται οι εργασίες του Cedefop. προσφέρει επιστημονικές συμβουλές.europa. Η βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι θεμελιώδους σημασίας.

Ένας από τους κύριους στόχους του οργανισμού είναι να παρέχει επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες σε εταιρείες —ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)— για το πώς θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου κανονισμού REACH. στην εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης τους και την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ο οργανισμός θα συστήσει επιτροπές κρατών μελών. σε έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με το REACH και σε άλλα εργαλεία που βοηθούν τις εταιρείες να συμμορφώνονται με τη νέα νομοθεσία.europa. Αποστολή του είναι να εξασφαλίζει συνέπεια στη διαχείριση των χημικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να παρέχει τεχνικές και επιστημονικές συμβουλές. Ο οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των υποχρεώσεων που θέσπισε ο νέος κανονισμός REACH. Για το σκοπό αυτό. και θα δημιουργήσει ένα φόρουμ στο οποίο θα συμμετέχουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας. αξιολόγησης και αδειοδότησης των χημικών προϊόντων και τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά. ο οργανισμός διαθέτει πολύγλωσσο δικτυακό τόπο. ο οργανισμός θα ασχοληθεί με την οργάνωσή του.eu Internet: www. Θα διαχειρίζεται τις διαδικασίες καταχώρισης. αξιολόγησης κινδύνων.echa. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τις ΜΚΟ. καθοδήγηση και πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα.europa. ενώ τρία μέλη εκπροσωπούν τη βιομηχανία. Οι διαδικασίες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα.eu 11 . Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. ώστε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως την 1η Ιουνίου 2008. και κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων. Ο δικτυακός τόπος αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης σε γενικές πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) Έτος ίδρυσης: 1η Ιουνίου 2007 Προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής: Geert Dancet Διεύθυνση επισκέψεων: Annankatu 18 FI-00120 Helsinki Ταχυδρομική διεύθυνση: PO Box 400 FI-00121 Helsinki Τηλ. ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (358-9) 68 61 80 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2007. Κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες. Φαξ (358-9) 68 61 82 10 E-mail: info@echa.

την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. χρήση γης και χωρικές πληροφορίες. διαχείριση και ανάλυση δεδομένων. καθώς και για το ευρύ κοινό.europa. Προσπαθούμε να προσδιορίζουμε πιθανές μελλοντικές τάσεις και προβλήματα με τη χρήση σεναρίων και άλλων τεχνικών. Συνεργαζόμαστε στενά με υπηρεσίες της Επιτροπής. Ο ΕΕΑ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του. συστήσαμε και συνεργαζόμαστε στενά με πέντε ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα στους εξής τομείς: ατμόσφαιρα και κλίμα. η Eurostat και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ).Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) είναι ο οργανισμός της ΕΕ που στοχεύει στην παροχή σωστής και αδέσμευτης πληροφόρησης για το περιβάλλον. Ασχολούμεθα επίσης με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και την αποτελεσματικότητά τους. 12 Τα εθνικά εστιακά σημεία είναι αρμόδια για το συντονισμό των εθνικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν περίπου 300 οργανισμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη.europa. Έτος ίδρυσης: 1994 Εκτελεστικός διευθυντής: Prof. συνήθως εθνικές υπηρεσίες περιβάλλοντος ή Υπουργεία Περιβάλλοντος στις χώρες μέλη. Για να υποστηρίξουμε τη συλλογή. Ο προϋπολογισμός του οργανισμού ανέρχεται σε περίπου 34 εκατ. Παρέχουμε ευρύ φάσμα πληροφοριών και αξιολογήσεων σε ό.eea. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. και ύδατα. προσαρμογή. μεταξύ άλλων.eea. EUR. το Σχέδιο Δράσης για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP). όπως η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. βιοποικιλότητα. πόροι και απόβλητα. καθώς και τις οικονομικές και κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις που τις ασκούν.eu Πληροφορίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη . Σε διεθνές επίπεδο συνεργαζόμαστε στενά. τις πιέσεις στο περιβάλλον. με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Συνεργάζεται στενά με τα εθνικά εστιακά σημεία (ΝFPs).eu/ help/infocentre/enquiries Internet: www. Jacqueline McGlade Προσωπικό: 150 Διεύθυνση: Kongens Nytorv 6 DK-1050 København K Τηλ.τι αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις διαγραφόμενες τάσεις μέσα σε αυτό. Μία από τις κύριες πηγές πληροφοριών είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων για το περιβάλλον (Eionet). (45) 33 36 71 00 Φαξ (45) 33 36 71 99 Πληροφορίες: www. την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών θεωρήσεων στις οικονομικές πολιτικές και την επίτευξη προόδου προς τη βιωσιμότητα.

Στόχος να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη 13 . και ακόμη διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη συλλογή και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων από ολόκληρη την ΕΕ για υποστήριξη της εκτίμησης κινδύνων στην Ευρώπη. δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στα πλαίσια ενός ευρέος προγράμματος για βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων στην ΕΕ. Η αποστολή της EFSA δεν καλύπτει μόνο την ασφάλεια τροφίμων και διατροφής.europa. δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. την προστασία και την υγεία των φυτών. άλλα κοινοτικά όργανα και οργανισμοί. (39) 0521 036 111 Φαξ (39) 0521 036 110 E-mail: info@efsa. Στο σύστημα ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ η εκτίμηση κινδύνων γίνεται ξεχωριστά από τη διαχείριση των κινδύνων. Palli 5/a I-43100 Parma Τηλ. Η αρχή ενεργεί επίσης ζητώντας την άποψη των διαφόρων ενεργά συμμετεχόντων και συλλέγοντας κατά προνοητικό τρόπο από τους ενδιαφερόμενους φορείς στοιχεία χρήσιμα για τις εργασίες και τις δραστηριότητές της.eu Internet: www. διεθνείς οργανισμοί και άλλες αντίστοιχες αρχές ανά τον κόσμο. αλλά επίσης τη θρέψη.efsa. κυρίως σε τομείς όπου η γνώση συνεχώς ανανεώνεται. το Ευ- ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. ενώ το 2007 οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν και σε άλλους τομείς όπως η νανοτεχνολογία και η κλωνοποίηση ζώων. Οι γνωμοδοτήσεις της EFSA παρέχουν πληροφόρηση στους κοινοτικούς φορείς διαχείρισης κινδύνων. Ως φορέας εκτίμησης κινδύνων η EFSA παρέχει επιστημονικό συμβουλευτικό έργο που χρησιμεύει ως στέρεη βάση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές.europa. επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και αποκατάσταση και διατήρηση της εμπιστοσύνης στη διάθεση τροφίμων εντός της ΕΕ. τα παρασιτοκτόνα και η γρίπη των πουλερικών. την υγεία και ευζωία των ζώων.eu Μετά από σειρά κρίσεων με τα τρόφιμα στα τέλη της δεκαετίας του 1990.Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Έτος ίδρυσης: 2002 Διευθύντρια: Catherine Geslain-Lanéelle Προσωπικό: 300 (τέλη 2007) Διεύθυνση: Largo N. τα πρόσθετα τροφίμων. Έχοντας έδρα στην Πάρμα της Ιταλίας η EFSA εργάζεται όντας σε επαφή με τις κρατικές αρχές ασφάλειας τροφίμων στην ΕΕ και συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό εταίρων όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όπως οι αναδυόμενοι κίνδυνοι. νομοθεσίες και αποφάσεις. Η EFSA έχει μέχρι στιγμής εκδώσει πάνω από 500 επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σε ποικίλα θέματα όπως οι ασθένειες ΣΕΒ/ΜΣΕ. Η αρχή ιδρύθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2002 ως ανεξάρτητη πηγή παροχής επιστημονικών συμβουλών και ενημέρωσης για τους κινδύνους που σχετίζονται με την αλυσίδα των ειδών διατροφής. Η EFSA αναλαμβάνει επίσης έργο με δική της πρωτοβουλία.

Loughlinstown.europa. οι εργασιακές σχέσεις και η ποιότητα της εργασίας. Το ίδρυμα είναι ένας τριμερής οργανισμός που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ενημερωτικά δελτία και ενδελεχείς αναλυτικές εκθέσεις.relations@eurofound.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλλει στο σχεδιασμό καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη.eu Internet: www. Dublin 18 Ireland Τηλ. Ένα δίκτυο εθνικών κέντρων (National Outreach Centres) διαχέει τις πληροφορί- 14 ες που προέρχονται από το ίδρυμα στην οικεία χώρα και παρέχει έναν βασικό δίαυλο σύνδεσης με τους πολίτες για τα κοινωνικά ζητήματα που τους απασχολούν περισσότερο. Μέσα απότις συγκριτικές έρευνες και αναλύσεις που εκπονεί και οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης τόσο σε βασικούς παράγοντες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής στην ΕΕ όσο και στους ίδιους τους ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον. καθώς και η ποιότητα ζωής και η κοινωνική συνοχή.eu . Παρέχοντας επίκαιρες και σε βάθος αναλύσεις σε τομείς όπως η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα. Το ίδρυμα είναι ανοιχτό για το κοινό και παρέχει ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα επισκέψεων. Το ίδρυμα διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις για να αναδείξει βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και εκδίδει ποικίλα έντυπα δημοσιεύματα. Προώθηση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης Έτος ίδρυσης: 1975 Διευθυντής: Jorma Karppinen Προσωπικό: 100 Διεύθυνση: Wyattville Road. όπως το μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο Eurofound News. το ίδρυμα μπορεί να διερευνά πολιτικές και πρακτικές. το ίδρυμα επιδιώκει τη στήριξη της συνεχούς βελτίωσης της ζωής των ευρωπαίων πολιτών. το ίδρυμα διασφαλίζει κεντρική παρουσία στην καρδιά των τεκταινόμενων στην ΕΕ μέσω του γραφείου σύνδεσης στις Βρυξέλλες. τους κοινωνικούς εταίρους και τις κυβερνήσεις. Όλες οι δημοσιεύσεις διατίθενται δωρεάν για τηλεφόρτωση στον δικτυακό τόπο του ιδρύματος.eurofound. (353) 12 04 31 00 Φαξ: (353) 12 82 64 56 E-mail: customer. οι οποίες λειτουργούν αποτελεσματικά.europa. καθώς και με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Οι δραστηριότητες αυτές έχουν στόχο την υπογράμμιση της συνάφειας και της σπουδαιότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλους εντός της ΕΕ. Στόχος είναι η εδραίωση του σεβασμού και η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως μέρος του συστήματος αξιών και του πολιτισμού της ΕΕ. 168/2007 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007 και βασίζεται στο έργο του προγενέστερου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC). η έρευνα και ανάλυση. της δημοκρατίας. σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) Έτος ίδρυσης: 2007 Διευθυντής: Morten Kjaerum Διεύθυνση: Rahlgasse 3 A-1060 Wien Τηλ.fra. ενδιαφερομένους και όσους εφαρμόζουν πολιτικές και δραστηριοποιούνται σε βασικά επίπεδα της ΕΕ και των κρατών μελών της. και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θεμελιώδη δικαιώματα. η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) ιδρύθηκε για να συμβάλλει στην εν λόγω διαδικασία. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. Διαθέτει ένα χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ο οποίος αντικατοπτρίζει τα δικαιώματα που είναι κοινά για τις συνταγματικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών της. Ο οργανισμός δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συνεργασία με πλήθος ομάδων και με το ευρύτερο κοινό μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων.eu Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας. του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.europa. Είναι σημαντικό η δράση της ΕΕ να διέπεται από όσο το δυνατό ευρύτερη γνώση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα και με ζητήματα που σχετίζονται με αυτά.europa. εθνικούς εξειδικευμένους φορείς και την κοινωνία των πολιτών. σεμιναρίων και συνόδων εργασίας. η βελτίωση της συγκρισιμότητας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων. Ο οργανισμός παρέχει συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο οργανισμός ξεκίνησε τις εργασίες του την 1η Μαρτίου 2007 και η έδρα του βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας. 15 . Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται με τη μορφή πορισμάτων και γνωμοδοτήσεων προς αρμοδίους για τη χάραξη πολιτικής.eu Internet: www. (43-1) 580 30 60 Φαξ (43-1) 58 03 06 99 E-mail: information@fra. και στο κράτος δικαίου. στα θεσμικά όργανα και στους φορείς της Κοινότητας και τα κράτη μέλη. τη χρήση νέας τεχνολογίας και την έκδοση στοχευμένου υλικού. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τα βασικά καθήκοντα του οργανισμού που είναι η συλλογή δεδομένων.

Βέλγιο rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȥȽȸȻɄɃȸɄɒɀɋɁ Lille και Valenciennes. Πορτογαλία 16 rȖɄȵɈȹɐɃȘɁȵɄɀɒɁȽɅȻɌɅɆȻɁȘɅɋɆȹɄȽȾɏȔȷɃɄɍ ɅɏɀȵɆȵ ɅɉɎȸȽȵȾȵȽɇƂɃȸȹɐȷɀȵɆȵ Aλικάντε. Γαλλία rȝɃȽɁɃɆȽȾɏȧƂȻɄȹɅɐȵȘȿɎȷɉɃɇɆȻɌȔȿȽȹɐȵɌ Vigo. Γαλλία rȜɁɅɆȽɆɃɓɆɃȟȹȿȹɆɕɁɆȻɌȘɇɄɋƂȵɑȾɏɌȭɁɋɅȻɌȷȽȵțɎɀȵɆȵȔɅɈɍȿȹȽȵɌ Παρίσι. Ισπανία rȗɃɄɇɈɃɄȽȾɒȝɎɁɆɄɃɆȻɌȘɇɄɋƂȵɑȾɏɌȭɁɋɅȻɌ Μαδρίτη. Ηνωμένο Βασίλειο r&VSPKVTU‡ȚɀɃɁɍȸȵȸȽȾȵɅɆȽȾɏɌɅɇɁȹɄȷȵɅɐȵɌɆȻɌȘɇɄɋƂȵɑȾɏɌȭɁɋɅȻɌ rȘɇɄɋƂȵɑȾɏȔɅɆɇɁɃɀȽȾɏȧƂȻɄȹɅɐȵ Χάγη. Κάτω Χώρες rȘƂɃƂɆȽȾɏȔɄɉɏɆɃɇȘɇɄɋƂȵɑȾɃɓ(/44 rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȬɀɇɁȵɌ Βρυξέλλες. Ισπανία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȷȽȵɆȻɁȔɅɈɍȿȹȽȵɆȻɌȠȵɇɅȽƂȿɃɖȵɌ rȘɇɄɋƂȵɑȾɒȝɎɁɆɄɃȣȵɄȵȾɃȿɃɓȼȻɅȻɌȠȵɄȾɋɆȽȾɕɁȾȵȽȦɃɂȽȾɃɀȵɁɐȵɌ Λισσαβόνα. Γαλλία rȝɃȽɁɃɆȽȾɒȖɄȵɈȹɐɃȨɇɆȽȾɕɁȣɃȽȾȽȿȽɕɁ Ανζέ. Ιρλανδία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȨȵɄɀɍȾɋɁ Λονδίνο.rȘɇɄɋƂȵɑȾɒȯȸɄɇɀȵȷȽȵɆȻȕȹȿɆɐɋɅȻ ɆɋɁȥɇɁȼȻȾɕɁȗȽȵȶɐɋɅȻɌȾȵȽȘɄȷȵɅɐȵɌ Δουβλίνο. Ηνωμένο Βασίλειο rȘɇɄɋƂȵɑȾɏȔɅɆɇɁɃɀȽȾɏȔȾȵȸȻɀɐȵ Bramshill. Ισπανία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȷȽȵɆȻɁȔɅɈɍȿȹȽȵȾȵȽɆȻɁȧȷȹɐȵɅɆȻɁȘɄȷȵɅɐȵ Μπιλμπάο. Ισπανία .

Γερμανία rȟȹɆȵɈɄȵɅɆȽȾɒȝɎɁɆɄɃɆɋɁȢɄȷɍɁɋɁɆȻɌȘɇɄɋƂȵɑȾɏɌȭɁɋɅȻɌ Λουξεμβούργο. Δανία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒȜɁɅɆȽɆɃɓɆɃȷȽȵɆȻɁȜɅɒɆȻɆȵɆɋɁȨɓȿɋɁ  ɇƂɒɅɓɅɆȵɅȻ Βίλνιους. Σουηδία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȣȹɄȽȶɍȿȿɃɁɆɃɌ Κοπεγχάγη. Ελλάδα rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȷȽȵɆȻɁȔɅɈɍȿȹȽȵȗȽȾɆɓɋɁȾȵȽȣȿȻɄɃɈɃɄȽɕɁ Ηράκλειο. Πολωνία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȔɅɈɍȿȹȽȵɌɆȻɌȔȹɄɃƂɃɄɐȵɌ Κολονία. Ελλάδα 17 . Ιταλία rȘɇɄɋƂȵɑȾɏȔɄɉɏȷȽȵɆȻɁȔɅɈɍȿȹȽȵɆɋɁȦɄɃɈɐɀɋɁ Πάρμα. Λουξεμβούργο rȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌțȹɀȹȿȽɋȸɕɁȗȽȾȵȽɋɀɍɆɋɁɆȻɌȘɇɄɋƂȵɑȾɏɌȭɁɋɅȻɌ Βιέννη. Ιταλία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒȝɎɁɆɄɃȷȽȵɆȻɁȔɁɍƂɆɇɂȻɆȻɌȘƂȵȷȷȹȿɀȵɆȽȾɏɌȝȵɆɍɄɆȽɅȻɌ rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȔɁȵɅɇȷȾɄɒɆȻɅȻɌ Θεσσαλονίκη.r ȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȩȻɀȽȾɕɁȣɄɃɑɒɁɆɋɁ Ελσίνκι. Φινλανδία r ȘɇɄɋƂȵɑȾɒȝɎɁɆɄɃȣɄɒȿȻɊȻɌ  ȾȵȽȘȿɎȷɉɃɇɆɋɁȠɒɅɋɁ Στοκχόλμη. Αυστρία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒȯȸɄɇɀȵȘƂȵȷȷȹȿɀȵɆȽȾɏɌȘȾƂȵɐȸȹɇɅȻɌ Τορίνο. Λιθουανία rȘɇɄɋƂȵɑȾɒɌȢɄȷȵɁȽɅɀɒɌȷȽȵɆȻȗȽȵɉȹɐɄȽɅȻ  ɆȻɌȘƂȽɉȹȽɄȻɅȽȵȾɏɌȥɇɁȹɄȷȵɅɐȵɌ  ɅɆȵȘɂɋɆȹɄȽȾɍȥɓɁɃɄȵ Βαρσοβία.

έναντι των κατόχων αδειών εκχώρησης που είναι αρμόδιοι για τις λειτουργίες και την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος Galileo. στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.europa. (32-2) 297 16 16 Φαξ (32-2) 29-67238 E-mail: info@gsa. Με την Ευρώπη στη θέση του οδηγού.eu Internet: www. Έτος ίδρυσης: 2004 Διευθυντής: Pedro Pedreira Προσωπικό: 50 Διεύθυνση: Rue de la Loi 56 B-1049 Brussels Τηλ.europa. η Ευρώπη ανοίγει νέες πόρτες στην ανάπτυξη βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. αλλά και της ανάγκης να διασφαλιστούν η δέουσα προστασία και εκπροσώπηση των βασικών συμφερόντων του κοινού σε αυτό τον τομέα. και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους όρους των σχετικών συμβάσεων· • κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται ή αναπτύσσονται υπό τα προγράμματα Galileo και EGNOS. το σύστημα Galileo έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου συστήματος ραδιοπλοήγησης και προσδιορισμού στίγματος του μέλλοντος. Η GSA: • διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά προγράμματα πλοήγησης μέσω δορυφόρου. Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προσδιορισμού στίγματος και πλοήγησης μέσω δορυφόρου.eu . θέτοντας ταυτόχρονα τα θεμέλια ενός απόλυτα σταθερού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος. ελέγχει τη χρήση των κεφαλαίων και διαχειρίζεται τις σχετικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης· • είναι υπεύθυνη για ζητήματα τα οποία άπτονται του δικαιώματος χρήσης των συχνοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των συστημάτων.Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) Αναπτύσσοντας μια νέα γενιά παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS). της πιστοποίησης των εξαρτημάτων τους και της ασφάλειας και προστασίας τους· • θα αποτελεί την αρμόδια για τη χορήγηση αδειών αρχή. στα οποία περιλαμβάνονται τα προγράμματα EGNOS και Galileo.gsa. η Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) ιδρύθηκε με σκοπό να διαχειριστεί τα συμφέροντα του κοινού 18 και να αποτελεί τη ρυθμιστική αρχή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης.

του οποίου ο ιδρυτικός κανονισμός εγκρίθηκε επίσημα από το Συμβούλιο της 20ής Δεκεμβρίου 2006.ec. καθώς και την ανάπτυξη των κατάλληλων μεθο- δολογικών εργαλείων που θα αφορούν πιο συγκεκριμένα την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής. Λιθουανία Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Το ινστιτούτο θα αρχίσει να λειτουργεί πλήρως το 2008 με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας.europa. Το ινστιτούτο θα εξασφαλίζει τη συλλογή και ανάλυση αντικειμενικών.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (υπό σύσταση) Έτος ίδρυσης: 2006 (θα αρχίσει να λειτουργεί πλήρως το 2008) Διεύθυνση: Βίλνιους. αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών και δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο. Θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων και θα αυξάνει την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με το θέμα.eu/employment_social/gender_equality/ gender_institute/index_en.html 19 . προορίζεται να παρέχει τεχνική υποστήριξη τόσο στα κράτη μέλη όσο και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης (ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για τη βέλτιστη εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων. Ιστότοπος (προσωρινός): www.

στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων και. περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας. παρέχοντας συντονισμό και συνδρομή στο πλαίσιο ατομικών διώξεων και ερευνών. Η Eurojust διατηρεί το δικαίωμα της ενασχόλησης με ένα ευρύ φάσμα ποινικών αδικημάτων. και δύο δικαστικοί σύνδεσμοι. αναπληρωτές και βοηθοί.Eurojust — Η μονάδα δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προοπτική της Eurojust είναι να διαδραματίσει βασικό ρόλο και να αποτελέσει κέντρο αριστείας σε δικαστικό επίπεδο για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης κατά του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος στην ΕΕ. Η Eurojust διαδραματίζει μοναδικό ρόλο όσον αφορά τη στήριξη των εθνικών αρχών των κρατών μελών. ανώτεροι εισαγγελείς ή δικαστές. Ο στόχος της Eurojust είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών ανακριτικών και διωκτικών αρχών. διοικητικός διευθυντής Προσωπικό: 144 (101 άτομα διοικητικό προσωπικό συν 43 εθνικά μέλη. Η Eurojust είναι το πρώτο μόνιμο όργανο που ιδρύθηκε με σκοπό τη δικαστική συνεργασία στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη. μεμονωμένα και συλλογικά. το σημαντικότερο.eurojust.eu 20 .eu Internet: www. (31-70) 412 50 00 Φαξ (31-70) 412 50 05 E-mail: info@eurojust. ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου. πρόεδρος του συλλογικού οργάνου· Ernst Merz.europa. η ταχεία και αποτε- λεσματική προσαγωγή των εγκληματιών ενώπιον της δικαιοσύνης. της παραβατικότητας σε σχέση με τα ναρκωτικά και της σοβαρής απάτης. Αποστολή της είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση των διεθνικών ποινικών υποθέσεων. ένα από κάθε κράτος μέλος. Νορβηγία και ΗΠΑ) Διεύθυνση: Maanweg 174 2516 AB The Hague Netherlands Τηλ. Τα εθνικά μέλη είναι έμπειροι.europa. της εμπορίας ανθρώπων. Έτος ίδρυσης: 2002 Διεύθυνση: Michael Kennedy. Η Eurojust λειτουργεί ως συλλογικό όργανο αποτελούμενο από 27 εθνικά μέλη. τα οποία εργάζονται μόνιμα στη Χάγη. Ορισμένα εθνικά μέλη επικουρούνται από αναπληρωτές ή βοηθούς.

(351) 21 12 09-200/211 Φαξ (351) 21 12 09-210 E-mail: information@emsa. Ο οργανισμός παρέχει επίσης στήριξη στα κράτη μέλη. σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επιπέδου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία εντός της Κοινότητας.emsa. ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.eu 21 .europa. συστήματα ελέγχου πλοίων από το κράτος λιμένα.5 P-1998-001 Lisboa Τηλ. Ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχειρίζεται τρία κύρια λειτουργικά συστήματα: • ένα σύστημα ανίχνευσης πλοίων και των επικίνδυνων φορτίων τους (SafeSeaNet)· • έναν υποστηρικτικό μηχανισμό ετοιμότητας κατά της πετρελαϊκής ρύπανσης και αντιμετώπισής της. Internet: www.europa. ο οργανισμός βρίσκεται στην καρδιά του δικτύου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας της ΕΕ και συνεργάζεται με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου και δημόσιους φορείς. Στα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον οργανισμό περιλαμβάνονται η παροχή συνδρομής προς τα κράτη μέλη για τη σωστή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και η παρακολούθηση της εφαρμογής της. πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας που συνδέονται με τα πλοία· εγκαταστάσεις υποδοχής των λιμένων· θαλάσσιος εξοπλισμός και πρότυπα για την ασφάλεια των πλοίων. περιλαμβανομένου ενός μικρού ναυλωμένου στόλου αντιρρυπαντικών σκαφών επιφυλακής· • μια υπηρεσία για την επιτήρηση της σκόπιμης και ακούσιας δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων μέσω δορυφόρου (CleanSeaNet).06.2. για παράδειγμα στους ακόλουθους τομείς: νηογνώμονες. Ο οργανισμός αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ και παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.Ευρωπαϊκός Οργανικός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (EMSA) Έτος ίδρυσης: 2002 Διευθυντής: Willem de Ruiter Προσωπικό: 153 (τέλη 2007) Διεύθυνση: Avenida Dom João II Lote 1. διευκολύνει τη μεταξύ τους συνεργασία και διαδίδει βέλτιστες πρακτικές.eu Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) ιδρύθηκε με στόχο τη διασφάλιση ενός υψηλού.

ο EMEA συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφανών και εναρμονισμένων κανονιστικών πρακτικών.europa.eu Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Ορισμένες επιτροπές περιλαμβάνουν επίσης εκπροσώπους οργανώσεων ασθενών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη και χρησιμοποιούν τους βέλτιστους διαθέσιμους πόρους στην Ευρώπη προκειμένου να διατυπώνουν αντικειμενικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες βασίζονται σε αμιγώς επιστημονικά κριτήρια. Ο EMEA ιδρύθηκε με στόχο τον συντονισμό της αξιολόγησης και της παρακολούθησης των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με την κεντρική διαδικασία της ΕΕ για την έγκριση φαρμάκων. θεμελιωμένος στη διεθνή συνεργασία και εργαζόμενος με γνώμονα την επιστήμη και κίνητρο την ανάγκη για υψηλής ποιότητας ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα.eu Internet: www. οι προσπάθειες των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας οι οποίοι εργάζονται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών και λοιμώξεων θα υπονομεύονταν σοβαρά. στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την καινοτομία στην ΕΕ και στην παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τα εγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα σε ασθενείς. της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας· τη συνεχή παρακολούθηση των φαρμάκων μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά. Επιστήμη. Υγεία . σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA).Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Τα υψηλής ποιότητας. Με τη διαδικασία αυτή.emea. (44-207) 418 84 00 Φαξ (44-207) 418 84 16 E-mail: info@emea. Φάρμακα. Έτος ίδρυσης: 1993 Διευθυντής: Thomas Lönngren Προσωπικό: 441 (2007) Διεύθυνση: 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Τηλ. Παράλληλα με τα βασικά επιστημονικά του καθήκοντα. η οποία. οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση στον EMEA. με την επιφύλαξη της θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής του οργανισμού. φάρμακα για σπάνιες ασθένειες και βοτανοθεραπευτικά φάρμακα. σε επαγγελματίες της υγείας και στο ευρύ κοινό. 22 Στον EMEA λειτουργούν επί του παρόντος πέντε επιστημονικές επιτροπές. φάρμακα για κτηνιατρική χρήση. συμβάλλει στη διαθεσιμότητα των κατάλληλων φαρμάκων μέσα από: την ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτομικών φαρμάκων· την παροχή συνδρομής σε φαρμακευτικές εταιρείες με διαδικασίες έγκρισης για τα φαρμακευτικά προϊόντα τους· την αξιολόγηση της ποιότητας.europa. φάρμακα για παιδιατρική χρήση. Χωρίς αυτά. είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς για την καλύτερη υγεία στην Ευρώπη. μπορεί να οδηγήσει στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. έκαστη με χωριστές αρμοδιότητες για: φάρμακα για ανθρώπινη χρήση. Ο EMEA.

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των πληροφοριών σχετικά με τα ναρκωτικά στην ΕΕ αποτελούν τον πυρήνα των εργασιών του κέντρου.eu Πριν από μία ακριβώς δεκαετία η δυνατότητα της Ευρώπης να παρακολουθεί το πρόβλημα των ναρκωτικών ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. ήταν αδύνατο να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα για τα πρότυπα και τις τάσεις της χρήσης ναρκωτικών στην ΕΕ. Ο ρόλος του ΕΚΠΝΤ είναι να παρέχει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη μια αντικειμενική συνολική εικόνα των προβλημάτων της ΕΕ που συνδέονται με τα ναρκωτικά και ένα κοινό πλαίσιο πληροφόρησης για την υποστήριξη της συζήτησης σχετικά με το θέμα αυτό. η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης είναι επιβεβλημένη.europa. Με άλλα λόγια. ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για τον εντοπισμό νέων ναρκωτικών και νεοεμφανιζόμενων τάσεων. Στην παρούσα φάση προσφέρει στους αρμοδίους για χάραξη πολιτικής τα επιστημονικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση νομοθεσίας και στρατηγικών για τα ναρκωτικά και βοηθά τους επαγγελματίες και τους ερευνητές να υποδείξουν βέλτιστες πρακτικές και νέους τομείς ανάλυσης. Με την παραγωγή της κοκαΐνης και της ηρωίνης να έχει φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και με 7 000 Ευρωπαίους να πεθαίνουν κάθε χρόνο από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Το ΕΚΠΝΤ παρακολουθεί την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τομέα των ναρκωτικών. Οι προσεγγίσεις του θέματος σε εθνικό επίπεδο διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους και δεν υπήρχαν αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ναρκωτικά.europa.emcdda.Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) Έτος ίδρυσης: 1993 Διευθυντής: Wolfgang Götz Προσωπικό: 92 Διεύθυνση: Rua da Cruz de Santa Apolónia. ΕΚΠΝΤ. 23–25 PT-1149-045 Lisboa (Η νέα ταχυδρομική διεύθυνση του κέντρου για το 2008 διατίθεται στον δικτυακό τόπο) Τηλ. το ΕΚΠΝΤ βασίζεται σε ένα δίκτυο 30 περίπου εθνικών κέντρων παρακολούθησης (δίκτυο Reitox) για τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων από διάφορες χώρες βάσει κοινών προτύπων και εργαλείων συλλογής δεδομένων. (351) 218 11 30 00 Φαξ (351) 218 13 17 11 E-mail: info@emcdda. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) ιδρύθηκε το 1993 με απώτερο στόχο να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο διαβιβάζονται στο κέντρο και αναλύονται τελικά στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Για να επιτευχθεί αυτό.eu Internet: www. το δικό σας σημείο αναφοράς για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη 23 . την τοξικομανία και τις επιπτώσεις τους.

των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και του Διαδικτύου κ. Σήμερα. των κρατών μελών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.europa.enisa. έχει πρωταρχική σημασία. (30) 28 10 39 12 80 Φαξ (30) 28 10 39 14 10 E-mail: info@enisa. συστάσεις και πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και διευκολύνοντας την επαφή μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Συνεπώς. των κινητών τηλεφώνων. ENISA — Προασπίζοντας το μέλλον Έτος ίδρυσης: 2004 Εκτελεστικός διευθυντής: Andrea Pirotti Διεύθυνση: PO Box 1309 GR-71001 Ηράκλειο-Κρήτη Τηλ. Το μέλλον αυτό χρειάζεται να προστατευτεί. 24 Το μέλλον επιφυλάσσει ακόμα περισσότερα για την κοινωνία της πληροφορίας· το μέλλον αυτό όμως απειλείται.europa. Η σωστή λειτουργία των υπολογιστών. Επομένως. όπως ο ηλεκτρισμός ή το νερό. τα ατυχήματα. Ποιος δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο ή ποιος δεν έχει λάβει ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα στη θυρίδα του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας στους πολίτες της ΕΕ. καθώς τα στοιχεία αυτά αποτελούν την «ψηφιακή οικονομία». η ασφάλεια των δικτύων επικοινωνιών παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον από οικονομική άποψη.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) Καθημερινά βιώνουμε την κοινωνία της πληροφορίας. τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες και την κοινωνία. Τα ασφαλή δίκτυα γίνονται ολοένα και περισσότερο απαραίτητα. στο σπίτι και στη δουλειά. παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ENISA ασχολείται με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών για λογαριασμό της ΕΕ και των κρατών μελών. Τα διασυνδεδεμένα δίκτυα επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. τα δίκτυα επικοινωνιών και τα συστήματα πληροφοριών αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας.eu Internet: www.eu .λπ. Το γεγονός αυτό πηγάζει από την πολυπλοκότητα των συστημάτων πληροφοριών. ο ENISA συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας. τα λάθη και τις επιθέσεις που δέχονται οι υποδομές.

Ειδικότερα η CEPOL επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην πάταξη της διασυνοριακής εγκληματικότητας με: την παροχή ειδικής εκπαίδευσης.5 εκατ. Βελτίωση της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας μέσω της επιμόρφωσης 25 . περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου. η Eurojust και η Ιντερπόλ. Ο οργανισμός συνεργάζεται με ευρύ φάσμα φορέων. Η CEPOL διοργανώνει 80 έως 100 μαθήματα. RG27 0JW United Kingdom Τηλ.europa. τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η γραμματεία εδρεύει στην Bramshill. EUR (2007) και χρηματοδοτείται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. (44-1256) 60 26 68 Φαξ (44-1256) 60 29 96 E-mail: info@cepol. Η CEPOL έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με τρίτα κράτη μέλη (Νορβηγία. του νόμου και της τάξης. την εξασφάλιση κατάρτισης των εκπαιδευτών. Η CEPOL θεσμοθετήθηκε ως οργανισμός της ΕΕ το 2006. την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων για την εναρμόνιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Ισλανδία και Ελβετία) και έχει συνάψει σχέσεις με τρίτα κράτη μέλη και διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. σεμινάρια και συνέδρια το χρόνο με επίκαιρα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις της Ευρώπης σήμερα.Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) Έτος ίδρυσης: 2006 (2001) Διευθυντής: Ulf Göransson Προσωπικό: 22 Διεύθυνση: CEPOL House Bramshill Hook Hampshire. Η CEPOL έχει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 7.cepol. την εξασφάλιση εκπαίδευσης για τις αστυνομικές αρχές των υποψήφιων προς ένταξη χωρών και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. για παράδειγμα άλλους οργανισμούς επιβολής του νόμου όπως η Ευρωπόλ. Το 2007 γύρω στα 1 350 ανώτε- ρα στελέχη των αστυνομικών υπηρεσιών συμμετείχαν σε μια δραστηριότητα της CEPOL.europa.eu Internet: www. Η CEPOL φέρνει σε επαφή τα ανώτερα στελέχη των αστυνομικών υπηρεσιών.eu Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) αναλαμβάνει τη διοργάνωση ενεργειών επιμόρφωσης των ανώτερων στελεχών των αστυνομικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το αρκτικόλεξο CEPOL σχηματίζεται από την ονομασία του οργανισμού στα γαλλικά «Collège européen de police» (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία στα ελληνικά). στηρίζει την ανάπτυξη δικτύου και ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την πάταξη της εγκληματικότητας και για την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας. Οι δραστηριότητες υλοποιούνται στα εθνικά ιδρύματα αστυνομικής εκπαίδευσης. τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και απόσπασης αστυνομικών.

ενίοτε.europa. Ειδικότερα. καθώς και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης.eu Ευρωπόλ: Προώθηση της ελευθερίας. η Ευρωπόλ παρέχει στρατηγική στήριξη μέσω των δύο κύριων εκδόσεών της. Στόχος της Ευρωπόλ είναι να συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να συνεργαστούν πιο στενά και αποτελεσματικά για την πρόληψη και την καταπολέμηση της οργανωμένης διεθνούς εγκληματικότητας και ιδιαίτερα της διακίνησης ναρκωτικών. οι οποίες εκδίδονται σε ετήσια βάση. της εμπορίας ανθρώπων.europol. την παροχή επιχειρησιακής ανάλυσης και την οργάνωση επιχειρήσεων υποστήριξης στα κράτη μέλη. του εμπορίου κλαπέντων οχημάτων. η Ευρωπόλ είναι αρμόδια για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών. της αξιολόγησης απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ (OCTA) και της έκθεσης για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT). εκτός αυτής στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας. καθώς και μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών τελωνειακών αρχών και μετανάστευσης. των υπηρεσιών ασφαλείας. των κυκλωμάτων λαθρομετανάστευσης. συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Η Ευρωπόλ είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός με πολυτομεακό χαρακτήρα που περιλαμβάνει τακτικούς αστυνομικούς. της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην ΕΕ μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας τους κατά την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας. Τα μέλη του προσωπικού του πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ευρωπόλ λογοδοτεί στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) Η Ευρωπόλ είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός επιβολής του νόμου ο οποίος έχει σκοπό να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία τους κατά την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης. Η Ευρωπόλ στηρίζει τα κράτη μέλη παρέχοντας διάφορες πλατφόρμες 26 ανταλλαγής απόψεων και ποικίλα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης για τους σκοπούς της αστυνομικής συνεργασίας εντός της ΕΕ και. Έτος ίδρυσης: 1999 Διευθυντής: Max-Peter Ratzel Προσωπικό: 460 προσωπικό της Ευρωπόλ και 120 αξιωματικοί σύνδεσμοι Διεύθυνση: Raamweg 47 2509 LW The Hague Τηλ. δηλαδή στους υπουργούς δικαιοσύνης και εσωτερικών του συνόλου των κρατών της ΕΕ. της συνοριακής αστυνομίας και της υπηρεσίας δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Επιπλέον. . της παραχάραξης νομισμάτων και της πλαστογραφίας άλλων μέσων πληρωμής. της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και άλλων σοβαρών μορφών της οργανωμένης διεθνούς εγκληματικότητας. (31-70) 302 50 00 Φαξ (31-70) 302 58 96 Internet: www. του παράνομου εμπορίου ραδιενεργών ουσιών και πυρηνικών υλικών και της τρομοκρατίας.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) European Railway Agency Agence ferroviaire européenne European Agency Έτος ίδρυσης:Railway 2004 Agence ferroviaire européenne Εκτελεστικός διευθυντής: Μarcel Verslype Προσωπικό: 90 Διεύθυνση: Immeuble Philippa du Hainaut European Railway Agency 160. Για να εξυπηρετήσουν αυτή την ολοκληρωμένη αγορά. Boulevard de Leeds F-59000 Lille Τηλ. Βασικό καθήκον του είναι η ανάπτυξη κοινών και οικονομικά βιώσιμων τεχνικών προτύπων και διαδικασιών ασφαλείας. Η οικονομική ενοποίηση και η ταχεία ανάπτυξη του εμπορίου τροποποίησαν τις μεταφορικές ανάγκες της ΕΕ.eu Η δημιουργία ενός ασφαλούς. απώτερος στόχος του οποίου είναι η εκπόνηση ενιαίων προτύπων σηματοδότησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.europa. Ο οργανισμός λειτουργεί επίσης ως υπεύθυνη αρχή συστήματος στα πλαίσια του σχεδίου δημιουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Το σύνολο των εργασιών του οργανισμού αποσκοπεί στην αύξηση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των επιβατών. τις εθνικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. σε στενή συνεργασία με τους φορείς του τομέα των σιδηροδρόμων. χωρίς να περιορίζονται από τα εθνικά σύνορα. Η εισαγωγή τυποποιημένου σιδηροδρομικού εξοπλισμού θα μειώσει επίσης το κόστος και θα βοηθήσει τον τομέα των σιδηροδρόμων να γίνει πιο δυναμικός και ανταγωνιστικός.europa. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων συστάθηκε για να συμβάλει στη δημιουργία αυτού του ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. οι σιδηρόδρομοι πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να προσφέρουν ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.eu Internet: www. καθώς και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. η οποία έχει αναγνωριστεί ως κέντρο αριστείας και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των σιδηροδρόμων. με την απλοποίηση των τεχνικών διαδικασιών και τη μείωση των καθυστερήσεων που προκαλεί η ασυμβατότητα των εθνικών συστημάτων. Boulevard Henri Harpignies F-59300 Valenciennes Agence ferroviaire européenne και Espace International 299. σύγχρονου και ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού δικτύου αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της ΕΕ. (33) 327 09 65 00 Φαξ (33) 327 33 40 65 E-mail: press-info@era. Ο οργανισμός έχει την έδρα του στη γαλλική περιφέρεια Nord–Pas-de-Calais.era. 27 . ενθαρρύνοντας την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα.

ETF — Ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα κατάρτισης Έτος ίδρυσης: 1994 Διευθυντής: Δρ Muriel Dunbar Προσωπικό: 105 Διεύθυνση: Viale Settimio Severo. Πολλές από τις χώρες με τις οποίες συνεργάζεται το ETF αντιμετωπίζουν τεράστια κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά προβλήματα που σχετίζονται με τη φτώχεια. τις υποδομές. το ETF βοηθά 30 συνολικά χώρες σε αυτές τις περιφέρειες ώστε οι άνθρωποι να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώση. το δε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ETF) υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε γειτονικές περιφέρειες όπως τα Βαλκάνια. με αποτέλεσμα την αύξηση της ευημερίας. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε χώρας. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου των δεξιοτήτων που είναι διαθέσιμα στην αγορά εργασίας της κάθε χώρας αποτελούν μέρος της λύσης σε αυτά τα προβλήματα. την ανεργία και την πρόσβαση σε επενδύσεις. (39) 011 630 22 22 Φαξ (39) 011 630 22 00 E-mail: info@etf. στον εκδημοκρατισμό και τη γενικότερη ποιότητα ζωής. ενώ ταυτόχρονα έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία. τη διακυβέρνηση.europa. Το έργο του ETF βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. η Μέση Ανατολή και η πρώην Σοβιετική Ένωση.eu Internet: www. την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης στις χώρες με μεταβατική οικονομία και τις αναπτυσσόμενες χώρες. η Βόρεια Αφρική. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν επίσης αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής ανάπτυξης. μεταδίδοντας αξίες αλληλεγγύης. καθώς και για τη σχέση της με την παγκόσμια οικονομία.eu .Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 28 Οι σχέσεις με τους γείτονές μας έχουν καταστεί κύρια εξωτερική προτεραιότητα της ΕΕ μετά τη διεύρυνση του 2004. 65 I-10133 Torino Τηλ. ίσων ευκαιριών και κοινωνικής συμμετοχής. προάγοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές κοινωνίες που σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και την πολιτισμική πολυμορφία. Εργαζόμενο για λογαριασμό της ΕΕ.etf.europa.

το ΓΕΕΑ επιδιώκει να εξελιχθεί σε ένα πραγματικά ηλεκτρονικό γραφείο. 4 E-03008 Alicante Τηλ. ηλεκτρονικές πληρωμές. ενώ το κοινοτικό σήμα τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 1996 και το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο και υπόδειγμα επτά χρόνια αργότερα.eu 29 . εργαλεία αναζήτησης και εξατομικευμένους λογαριασμούς πρόσβασης για τακτικούς χρήστες.Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα.europa.eu Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των συστημάτων καταχώρισης των κοινοτικών σημάτων και των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. με στόχο ο οργανισμός να καταστεί περισσότερο προσβάσιμος και φιλικός προς το χρήστη. όπου η γεωγραφική θέση και η ώρα δεν θα έχουν καμία σημασία για τους χρήστες του. Το ΓΕΕΑ προσφέρει ευρεία ποικιλία υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού μέσω του δικτυακού τόπου του. (34) 965 13 91 00 Φαξ (34) 965 13 13 44 E-mail: information@oami. Εμπορικό σήμα είναι ένα σήμα που μπορεί να κάνει διακριτή την εμπορική προέλευση των αγαθών και των υπηρεσιών μιας εταιρείας στην ΕΕ.europa.oami. όπως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Το ΓΕΕΑ εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας από την ίδρυσή του το 1994. Υπό την έννοια αυτή. Περίπου 250 χιλιάδες επιχειρήσεις από 200 χώρες παγκοσμίως έχουν υποβάλει αιτήσεις για την καταχώριση πλέον των 600 000 κοινοτικών σημάτων και 250 000 κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. επιχειρήσεις από ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να αποκτήσουν προστασία του εμπορικού σήματος και του σχεδίου και υποδείγματός τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Internet: www. είτε για κοινοτικό σήμα είτε για καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα. και σχέδιο/ υπόδειγμα είναι η εξωτερική εμφάνιση του ίδιου του προϊόντος. τον Απρίλιο του 2003. σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) Έτος ίδρυσης: 1994 Πρόεδρος: Wubbo de Boer Προσωπικό: 677 Διεύθυνση: Avenida de Europa. Υποβάλλοντας μία μόνο αίτηση στο ΓΕΕΑ.

cdt.eu Internet: www. Σήμερα εκτελεί μεταφραστικό έργο για λογαριασμό τουλάχι- στον 30 κοινοτικών υπηρεσιών. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας. έχει δώσει τη δυνατότητα συγκέντρωσης των αρχείων ορολογίας όλων των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ. στην εναρμόνιση των διαδικασιών και σε μια γενική εξοικονόμηση στο χώρο των κοινοτικών μεταφράσεων.europa. Το σχέδιο αυτό. Έτος ίδρυσης: 1994 Διευθύντρια: Gailė Dagilienė Προσωπικό: 200 Διεύθυνση: 1. Αποστολή του Μεταφραστικού Κέντρου είναι ακόμη να συμμετέχει ενεργά στη διοργανική συνεργασία ανάμεσα στις μεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ. (352) 421 71 11 Φαξ (352) 421 71 12 20 E-mail: cdt@cdt. αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή ορολογίας στον κόσμο. οργάνων και οργανισμών.europa. Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας από τους φορείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου της Ένωσης για την πολυγλωσσία.5 εκατομμύρια όρους. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται βάσει συμφωνιών που καθορίζουν τους όρους συνεργασίας του κέντρου με καθέναν από τους πελάτες του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας είναι αναμφίβολα η δημιουργία της κοινοτικής βάσης δεδομένων ορολογίας IATE (Inter Active Terminology for Europe). που ξεκίνησε το 1999 με πρωτοβουλία του Μεταφραστικού Κέντρου. Η IATE. Αποστολή του είναι να παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία άλλων αποκεντρωμένων κοινοτικών οργανισμών και να απορροφά ενδεχόμενο υπερβολικό φόρτο εργασίας των κοινοτικών οργάνων και φορέων που διαθέτουν δικό τους μεταφραστικό τμήμα. rue du Fort Thüngen L-1499 Luxembourg Τηλ.Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) όσον αφορά τις γλώσσες αποδέχεται σαφώς ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί πλεονέκτημα το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε και να προάγουμε.eu 30 . με περισσότερους από 8.

europa. το EUSC παρέχει επίσης στήριξη σε διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το NATO. αναλυτικές εκθέσεις και συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους σχεδιασμού και τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων φορείς σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ωστόσο. 511 E-28850 Torrejón de Ardoz. Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ μέσω της παροχής γεωχωρικών πληροφοριών βάσει της ανάλυσης δορυφορικών εικόνων και άλλων συναφών δεδομένων. Madrid Τηλ. Το Συμβούλιο της ΕΕ.eu 31 . (34) 916 78 60 00 Φαξ (34) 916 78 60 06 E-mail: info@eusc.eu Internet: www. αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της σωστής λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ). καθώς και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή καταστροφών προκαλούμενων από τον άνθρωπο. de Correos. όταν λαμβάνει σχετική εξουσιοδότηση από τον γενικό γραμματέα/ύπατο εκπρόσωπο της ΚΕΠΠΑ.Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) Η ακριβής και έγκαιρη ενημέρωση. Αυτές οι γεωχωρικές πληροφορίες περιλαμβάνουν συνήθως εικονοχάρτες.eusc. τα κράτη μέλη και η Επιτροπή είναι οι κύριοι χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών του EUSC. και ιδιαίτερα οι γεωχωρικές πληροφορίες. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν επιχειρήσεις για την πάταξη της τρομοκρατίας. τη διαχείριση κρίσεων. την αποτροπή της διάδοσης καθώς και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Έτος ίδρυσης: 2001 Διευθυντής: Frank Asbeck Προσωπικό: 75 Διεύθυνση: Apdo.europa.

Στα καθήκοντα του οργανισμού περιλαμβάνονται η επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης και συστηματικής προσέγγισης για τον ορισμό και την κάλυψη των αναγκών της ESDP. Έτος ίδρυσης: 2004 Διεύθυνση: Rue des Drapiers 17–23 B-1050 Bruxelles Τηλ.iss. το ινστιτούτο συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινής εξωτερικής πολιτι- κής και πολιτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτελώντας διάφορα κύρια καθήκοντα: οργανώνει την έρευνα και τη συζήτηση για καίρια θέματα όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα που είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. του Καναδά και των ΗΠΑ. (32-2) 504 28 00 Φαξ (32-2) 504 28 15 E-mail: info@eda.europa. (33) 156 89 19 30 Φαξ (33) 156 89 19 31 E-mail: info@iss. χάρη στο συσχετισμό τους. Οι δραστηριότητες του ινστιτούτου αφορούν την ανάλυση δεδομένων και την υποβολή των απαραίτητων συστάσεων για τη χάραξη πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο. Το «συγκριτικό πλεονέκτημα» του οργανισμού συνίσταται στην ικανότητά του να επιλαμβάνεται όλων των παραπάνω θεμάτων και. Το ινστιτούτο έχει αυτονομία και πνευματική ανεξαρτησία. παρέχοντας την καλύτερη δυνατή διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κέντρων λήψης αποφάσεων και των διαφόρων κύκλων ανεπίσημων ειδικών. η προώθηση της ευρωπαϊκής έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας υγιούς τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας. Στόχος του ινστιτούτου είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να στηρίξει τον στρατηγικό διάλογο. Έτος ίδρυσης: 2001 Διεύθυνση: 43.eda.europa. να επιτυγχάνει τις μεταξύ τους συνέργειες.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EAD) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν τις αμυντικές τους δυνατότητες στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ESDP).eu .europa.eu Internet: www.eu Internet: www. και ακόμη αναπτύσσει διατλαντικό διάλογο για όλα τα θέματα ασφάλειας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.europa. Τούτο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: επιδίωξη συλλογικής αξιοποίησης των εθνικών κονδυλίων έρευνας και τεχνολογί- ας στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για έρευνα και τεχνολογία στον τομέα της άμυνας που θα ιεραρχεί τις προτεραιότητες. προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τους αμυντικούς εξοπλισμούς που θα συμβάλει στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου.eu Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (EUISS) 32 Το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας δημιουργήθηκε βάσει κοινής δράσης του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2001. και ακόμη στενή συνεργασία του οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία μιας διεθνώς ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικών εξοπλισμών. avenue du Président Wilson F-75775 Paris Cedex 16 Τηλ. καθώς και ο προσδιορισμός και η κάλυψη μελλοντικών αναγκών. το οποίο σημαίνει ότι δεν εκπροσωπεί ούτε προστατεύει εθνικά συμφέροντα. προβαίνει σε μελλοντικού προσανατολισμού ανάλυση των αμυντικών θεμάτων για το Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης και τον ύπατο εκπρόσωπο.