You are on page 1of 31

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN

95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 1 trong 31 trang

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1

Soạn thảo
Họ tên
Chức vụ
Chữ ký
Ngày ký

Phạm Thanh Phong
Giám Đốc QLCL

Xem xét
Hình thức
Phạm Thanh Phong
Giám Đốc QLCL

Nội dung
DS.Tôn Nữ Quỳnh Như
Giám Đốc Điều Hành

Phê duyệt
DS.Tôn Nữ Quỳnh Như
Giám Đốc Điều Hành

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 2 trong 31 trang

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI
Phiên bản

Ngày sửa đổi

Nội dung sửa đổi

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Trang 3 trong 31 trang

MỤC LỤC
1.

Mục đích.................................................................................................................................... 4

2.

Căn cứ pháp lý ......................................................................................................................... 4

3.

Phạm vi áp dụng ...................................................................................................................... 4

4.

Nội dung bản vẽ ....................................................................................................................... 4
Tầng hầm 2 .................................................................................................................................. 5
Tầng hầm 1 .................................................................................................................................. 7
Tầng 1 .......................................................................................................................................... 9
Tầng lửng .................................................................................................................................. 12
Tầng 2 ........................................................................................................................................ 15
Tầng 3 ........................................................................................................................................ 18
Tầng 4 ........................................................................................................................................ 21
Tầng 5 ........................................................................................................................................ 25
Tầng 6 ........................................................................................................................................ 28

5.

Phát hành ................................................................................................................................ 31

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 4 trong 31 trang

1. Mục đích
Thống nhất sơ đồ pháp lý tại Trung tâm 1.

2. Căn cứ pháp lý
-

Biên bản thẩm định điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động do bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ngày 23/12/2015.
Giấy phép xây dựng số: 201/GPXD ngày 9/11/2012.
Biên bản kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” ngày 19/6/2015.
Biên bản thẩm định Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng ngày 8/01/2016.
Kết quả đo, đánh giá an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế số: 501-2/2 HĐKT-TTHN ngày 16/5/2016.
Kết quả đo, đánh giá an toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế số: 311/ HĐKT-TTHN ngày 24/03/2016.
Biên bản thẩm định phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I ngày 4/6/2015.
Biên bản thẩm định phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II ngày 4/6/2015.

3. Phạm vi áp dụng
Toàn Công ty.

4. Nội dung

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

4.1. Tầng hầm 2
Sơ đồ

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 5 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Trang 6 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

1

Số
phòng

B2.1

Tên phòng

Thay đồ

Chiều rộng (m)

Diện tích (m2)

Căn cứ

Số đo

Căn cứ

Số đo

Căn cứ

Số đo

pháp lý

thực tế

pháp lý

thực tế

pháp lý

thực tế

3.0

2.5

7.5

Căn cứ pháp lý

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

4.2. Tầng hầm 1
Sơ đồ

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 7 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 8 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

Số
phòng

Tên phòng

Chiều rộng (m)

Diện tích (m2)

Căn cứ

Số đo

Căn cứ

Số đo

Căn cứ

pháp lý

thực tế

pháp lý

thực tế

pháp lý

Số đo
thực tế

1

B1.1

Điện trung tâm

3.2

2.0

6.4

2

B1.2

Kỹ thuật

3.2

2.0

6.4

3

B1.3

4.5

3.2

14.4

4

B1.4

Bảo vệ

6.0

6.0

12.0

5

B.1.5

Rác thải

3.0

2.0

6.0

Xử lý nước thải –
Máy bơm

Căn cứ pháp lý

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

4.3 .Tầng 1
Sơ đồ

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 9 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Trang 10 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

Căn cứ
pháp lý

Số đo

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

Diện tích (m2)

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

Số
phòng

Tên phòng

1

1.1

Tiếp tân – Thu phí

3.0

2.8

2

1.2

Nhà thuốc

4.16

2.19

12.53

12.11

3

1.3

Phòng khám
Nội 1

3.7

3.85

2.9

2.67

10.73

10.28

4

1.4

Tiểu phẫu

4.1

4.1

2.9

2.8

11.89

11.48

5

1.5

Tư vấn

6

1.6

Lưu bệnh

4.0

thực tế

3.9

4.0

3.9

Căn cứ pháp lý

8.4

16.0

15.21

Biên bản kiểm tra “Thực hành
tốt nhà thuốc” ngày 19/6/2015
Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015
Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Chiều dài (m)
Stt

Số
phòng

Tên phòng

7

1.7

Cấp cứu

8

1.8

Máy phát điện

Căn cứ
pháp lý

4.0

Số đo
thực tế

4.0

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

3.5

Trang 11 trong 31 trang

Diện tích (m2)

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

3.6

(4.0 x 3.5) – 1.4
= 12.6

Căn cứ pháp lý

Biên bản thẩm định điều chỉnh
(4.0 x 3.6) – 1.8 nội dung Giấy phép hoạt động
= 12.6
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

4.4 . Tầng lửng (Tầng M)
Sơ đồ

Trang 12 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 13 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

1

M.1

Tên phòng

Phòng khám
Răng hàm mặt

2

M.2

Tiêm chủng

3

M.3

Theo dõi
Sau tiêm chủng

4

1

Số
phòng

M.4

Phòng khám
Nội 2
(Tư vấn tiêm chủng)

Diện tích (m2)

Chiều rộng (m)

Căn cứ

Số đo

Căn cứ

Số đo

Căn cứ

Số đo

pháp lý

thực tế

pháp lý

thực tế

pháp lý

thực tế

4.6

5.40

4.77

6.1

2.9

3.00

3.05

4.0

Diện tích đã được tính trong Phòng Tiêm chủng

3.85

2.9

2.9

13.34

16.20

2.67

13.83

Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
hoạt động do bổ sung
phạm vi hoạt động chuyên
môn ngày 23/12/2015

17.69

Biên bản thẩm định Cấp
giấy chứng nhận đủ điều
kiện tiêm chủng ngày
8/01/2016.

8.71

2.9

2.7

Căn cứ pháp lý

10.8

10.28

Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
hoạt động do bổ sung
phạm vi hoạt động chuyên
môn ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

5

M.5

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phòng khám
Tai mũi họng 1

3.9

3.94

3.0

3.03

(3.9 x 3.0) – 1.4
= 10.3

Trang 14 trong 31 trang
Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
(3.94 x 3.03) – 1.8
hoạt động do bổ sung
= 10.11
phạm vi hoạt động chuyên
môn ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

4.5. Tầng 2
Sơ đồ

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 15 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 16 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

1

2

3

4

Số
phòng

2.1

2.2

2.3

2.4

Tên phòng

Phòng khám
Nhi khoa

Phòng khám
Nhãn khoa

Phòng khám
Tai mũi họng 2

Phòng khám
Da liễu

Căn cứ
pháp lý

3.5

5.0

3.1

3.1

Số đo
thực tế

3.52

5.0

3.0

3.47

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

3.5

2.2

3.5

3.5

Số đo
thực tế

3.5

3.04

3.46

3

Diện tích (m2)
Căn cứ
pháp lý

12.25

11.0

10.85

10.85

Số đo

Căn cứ pháp lý

thực tế

12.32

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

11.58

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.15

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.2

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016
Chiều dài (m)

Stt

5

6

7

8

9

Số
phòng

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Tên phòng

Xông mũi – họng

Phòng khám
Phụ khoa

Phòng khám
Nội 3

Phòng khám
Nội 4

Phòng khám
Sản khoa

Căn cứ
pháp lý

3.0

3.7

4.0

4.0

4.0

Số đo
thực tế

2.9

3.7

3.6

3.8

3.9

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

2.0

2.9

2.7

2.7

2.7

Số đo
thực tế

2.07

2.9

2.9

2.7

3.0

Trang 17 trong 31 trang
Diện tích (m2)

Căn cứ
pháp lý

6.0

10.73

10.8

10.8

10.8

Số đo

Căn cứ pháp lý

thực tế

6.0

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.5

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.44

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.26

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.07

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động do
bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

4.6. Tầng 3
Sơ đồ

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 18 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Trang 19 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

1

2

3

Số
phòng

3.1

3.2

3.3

Tên phòng

Phòng khám
Nội 5

Phòng khám
Nội 6

Phòng khám
Nội 7

4

3.4

Phòng khám
Nội 8

5

3.5

Tiếp tân – Thu phí

Căn cứ
pháp lý

3.0

3.0

3.0

3.0

Số đo
thực tế

3.4

3.1

3.0

3.0

3.2

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

3.7

3.7

3.7

3.7

Số đo
thực tế

3.6

3.5

3.5

3.5

2.1

Diện tích (m2)
Căn cứ
pháp lý

11.1

11.1

11.1

11.1

Số đo

Căn cứ pháp lý

thực tế

12.24

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.85

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.5

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.5

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

6.72

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Chiều dài (m)
Stt

6

Số
phòng

3.6

Tên phòng

Phòng khám

Căn cứ
pháp lý

3.0

Số đo
thực tế

2.9

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

3.7

Số đo
thực tế

3.7

Trang 20 trong 31 trang
Diện tích (m2)

Căn cứ
pháp lý

11.1

Số đo
thực tế

10.73

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.44

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.26

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

11.4

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

Nội 9

7

3.7

Phòng khám

3.0

2.9

3.7

3.6

11.1

Nội 10

8

3.8

Phòng khám

3.0

2.7

3.7

3.8

11.1

Nội 11

9

3.9

Tư vấn

3.0

3.0

3.7

3.8

11.1

Căn cứ pháp lý

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

4.7. Tầng 4
Sơ đồ

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 21 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Trang 22 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

Số
phòng

Tên phòng

Căn cứ

Số đo

pháp lý

thực tế

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

Diện tích (m2)

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

1

4.1

Đo mật độ xương

3.3

3.27

3.3

3.2

10.9

10.46

2

4.2

Kỹ thuật X quang

2.8

2.7

4.7

4.55

12.6

12.28

3

4.3

X quang

5.7(1) 5.5(2)

5.68

3.56

19.55(1) 19.8(2)

20.22

3.5(1)

3.6(2)

Căn cứ pháp lý

Kết quả đo, đánh giá an toàn
bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết
bị X-Quang chẩn đoán y tế
số: 501-2/2 HĐKT-TTHN
ngày 16/5/2016
Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
hoạt động do bổ sung phạm
vi hoạt động chuyên môn
ngày 23/12/2015
(1)
Kết quả đo, đánh giá an
toàn bức xạ tại cơ sở sử dụng
thiết bị X-Quang chẩn đoán
y tế số: 311/ HĐKT-TTHN
ngày 24/3/2016
(2)
Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
hoạt động do bổ sung phạm
vi hoạt động chuyên môn
ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Chiều dài (m)
Stt

4

5

6

7

2

Số
phòng

4.4

4.5

4.6

4.7

Tên phòng

Nội soi
Tiêu hóa trên

Phòng khám
Nội 12 2

Siêu âm 1

Thăm dò chức năng

Phòng khám Nội 12 có thực hiện Siêu âm

Căn cứ

Số đo

pháp lý

thực tế

3.1

3.1

3.8

2.7

2.92

2.93

3.81

2.87

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

3.7

4.7

3.0

4.0

Trang 23 trong 31 trang
Diện tích (m2)

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

3.64

3.9

2.87

3.8

11.47

11.47

11.4

10.8

Căn cứ pháp lý

10.56

Biên bản thẩm định bổ sung
phạm vi chuyên môn Phòng
Nội soi Tiêu hóa trên ngày
18/8/2016

11.26

Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
hoạt động do bổ sung phạm
vi hoạt động chuyên môn
ngày 23/12/2015

10.93

Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
hoạt động do bổ sung phạm
vi hoạt động chuyên môn
ngày 23/12/2015

10.91

Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
hoạt động do bổ sung phạm
vi hoạt động chuyên môn
ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Chiều dài (m)
Stt

8

Số
phòng

4.8

Tên phòng

Lấy mẫu

Căn cứ

Số đo

pháp lý

thực tế

4.0

3.92

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

2.73

Trang 24 trong 31 trang
Diện tích (m2)

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

3.01

10.9

10.06

Căn cứ pháp lý

Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy phép
hoạt động do bổ sung phạm
vi hoạt động chuyên môn
ngày 23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

4.8. Tầng 5
Sơ đồ

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 25 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 26 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

1

2

3

4

3

Tên phòng

Số
phòng

Phòng khám
Ngoại khoa

5.1

5.2

Kế hoạch hóa gia đình

5.3

5.4

Siêu âm Sản khoa

Siêu âm 2 3

Nội soi
Tiêu hóa dưới

Căn cứ
pháp lý

Số đo
thực tế

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

Diện tích (m2)

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

Căn cứ pháp lý

3.9

3.73

3.5

3.46

13.65

12.91

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

D1: 2.3

D1: 2.3

R1: 5.3

R1: 5.3

D2: 0.8

D2: 0.8

R2: 1.8

R2: 1.8

(2.3 x 5.3) +
(0.8 x 1.4) =
13.31

(2.3 x 5.3) +
(0.8 x 1.4) =
13.31

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.67

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.53

Biên bản thẩm định bổ sung
phạm vi chuyên môn Phòng Nội
soi Tiêu hóa dưới ngày
18/8/2016

3.1

3.1

3.08

3.05

3.7

3.7

3.5

3.49

11.47

11.47

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Chiều dài (m)
Stt

5

6

7

Số
phòng

Tên phòng

5.5

Tiếp tân – Thu phí

5.6

5.7

Phòng khám
Nội 13

Phòng khám
Nội 14

Căn cứ
pháp lý

Số đo
thực tế

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

3.2

3.1

3.1

2.95

2.88

Diện tích (m2)

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

2.1

3.7

3.7

Trang 27 trong 31 trang

3.7

3.7

6.72

11.47

11.47

10.8

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.66

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

10.29

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

11.7

Biên bản thẩm định điều chỉnh
nội dung Giấy phép hoạt động
do bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày 23/12/2015

Phòng khám
8

5.8

3.1

2.68

3.7

3.84

11.47

Nội 15

Phòng khám
9

5.9

3.1
Nội 16

3.0

3.7

3.9

Căn cứ pháp lý

11.47

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

4.9. Tầng 6
Sơ đồ

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Trang 28 trong 31 trang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Phiên bản: 01

Trang 29 trong 31 trang

Mô tả
Chiều dài (m)
Stt

Số
phòng

Tên phòng

Căn cứ
pháp lý

Số đo
thực tế

Diện tích (m2)

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

Căn cứ pháp lý

bản thẩm định
điều chỉnh nội dung Giấy
phép hoạt động do bổ
sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày
23/12/2015 (Trong biên
bản ghi chung diện tích
của 2 phòng)
(3)Biên

1

6.1

Xét nghiệm
Vi sinh

5.5

10.7(3)

2

6.2

Xét nghiệm
Hóa sinh – Huyết học

4.6(3)

6.0

20(4)

4.63

25.5

49.22(3)

4.93

Biên bản thẩm định
phòng xét nghiệm an
toàn sinh học cấp II ngày
4/6/2015
(4)

26(5)

29.6

bản thẩm định
phòng xét nghiệm an
toàn sinh học cấp I ngày
4/6/2015
(5)Biên

3

4

6.3

Giám đốc4

Phòng Giám đốc – Phòng họp

6.0

4.2

25.20

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016
Chiều dài (m)

Stt

4

5

Số
phòng

Tên phòng

Căn cứ
pháp lý

Số đo
thực tế

Diện tích (m2)

Chiều rộng (m)
Căn cứ
pháp lý

Trang 30 trong 31 trang

Số đo

Căn cứ

Số đo

thực tế

pháp lý

thực tế

6.4

Hành chánh nhân sự Kế toán –
Nghiệp vụ bảo hiểm y tế

4.2

3.0

12.60

6.5

Công nghệ thông tin

4.2

2.0

8.4

7

6.6

Thanh trùng

8

6.7

Không gian mở

3.9

3.7

4.41

3.0

3.0

3.91

11.7

11.1

(4.41 x 3.91) 1.7 = 15.5

Căn cứ pháp lý

Biên bản thẩm định điều
chỉnh nội dung Giấy
phép hoạt động do bổ
sung phạm vi hoạt động
chuyên môn ngày
23/12/2015

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN
95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Email: info@hepacentre.com – Website: www.hepacentre.com

Phiên bản: 01

SƠ ĐỒ PHÁP LÝ TRUNG TÂM 1
Mã tài liệu: S7.2.SD.001
Ngày hiệu lực: 31/08/2016

5. Phát hành
Sơ đồ pháp lý Trung tâm 1 được phát hành thông qua thư viện điện tử của Công ty đến
Tổng Giám Đốc
Giám đốc Điều Hành
Giám đốc phòng chuyên môn
Giám đốc trung tâm
Phòng DVKH
Phòng KHTC
Phòng CMY
Phòng DLS-XN
Phòng QLCL
Phòng TBKT
Phòng TCKT
Phòng CNTT
Trưởng/Phó khoa, phòng tại các Trung tâm.

Trang 31 trong 31 trang