You are on page 1of 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
FACULTATEA ECONOMIE ŞI INFORMATICĂ
CATEDRA ECONOMIE ŞI FINANŢE

CURRICULUM
la disciplina

Bazele activităţii de turism
(ciclul I )

AUTOR:
Danaia Beţivu
magistru în turism, lector univer.
Total ore: 150
Contact direct: 60/24
Curs teoretic: 30/16
Lecţii practice: 30/8
Forma de evaluare: examen
Nr. de credite: 5
Aprobat la şedinţa Catedrei Economie şi Finanţe
din: 14.05.2013, proces-verbal Nr. 9
Examinat de Consiliul facultăţii Economie şi
Informatică, USEM la, 15.05.201,3 proces-verbal Nr. 5
Aprobat la şedinţa Senatului USEM
din : 01.07.2013, proces – verbal Nr.9
Chişinău -2013

încasările din turism. Pentru a identifica rolul şi locul turismului în cadrul economiei naţionale se va aduce la cunoştinţă studenţilor indicatorii cei mai reprezentativi pentru caracterizarea activităţile turistice şi circulaţia turistică. evoluţia demografică corelată cu dinamica populaţiei şi mutaţiile în structura acesteia. Turismul reprezintă o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii. în vederea introducerii studenţilor în teoria turismului şi a le face cunoştinţă cu mecanismul după care operează industria turismului. acţiunile guvernamentale şi facilităţile acordate de organizatorii de turism. durata medie a sejurului. a veniturilor. progresul tehnic. preţurile şi tarifele.I. ca urmare a creşterii nivelului de trai. cultural şi politic. a timpului liber. . rolul său activ în societate. tradiţiile. Industria turistică este acea parte a economiei. ce acţionează ca un factor stimulator al progresului. PRELIMINARII Turismul este o activitate social-cultural-recreativă. pe de alta.turist. care a cunoscut o evoluţie spectaculoasă în decursul ultimului secol. Multiplele sale conexiuni şi implicaţii în plan economic. numărul zile. pe de o parte. Cursul Bazele activităţii de turism are ca scop de a le face cunoştinţă studenţilor din anul I cu noţiunile utilizate în turism şi formele principale ale turismului. social. şi transformările sale ca fenomen. dorinţa de cunoaştere şi instruire. aceştia fiind: numărul de turişti. Cursul este destinat studenţilor din anul I de la specialitatea Turism. argumentează actualitatea preocupărilor pentru cunoaşterea conţinutului turismului. preferinţa relativă a turiştilor. moda. dar şi datorită dezvoltării transporturilor care au permis deplasarea la mari distanţe într-un timp scurt şi bineînţeles apariţiei unor noi regiuni şi centre turistice. alcătuită dintr-o sumă de activităţi sau mai multe ramuri a căror funcţie comună este satisfacerea nevoilor turiştilor. densitatea circulaţiei turistice. procesul de urbanizare. al dezvoltării. oferta turistică. Cea mai mare influenţă asupra cererii turistice o au următorii factori: veniturile populaţiei. numărul mediu de turişti. Ea are o structură complexă şi multipli cactori de natură eterogenă care o influenţează. timpul liber.

Unităţi de conţinut Realizarea în timp C S zi LI f/r zi f/r zi f/r 1 Aspecte generale privind activitatea de turism 1 1 1 1 1 1 2 Evoluţia fenomenului turistic 3 1 3 1 3 1 3 Funcţiile turismului 3 2 3 2 3 2 4 Importanţa economică-socială.O.02.II. culturală şi ecologică 3 2 3 2 3 2 5 Structura fenomenului turistic 2 1 2 1 2 1 Organizarea şi coordonarea turismului 14 8 14 8 14 8 5 Circulaţia turistică 2 1 2 1 2 1 6 Tipuri şi forme de turism 2 1 2 1 2 1 30 16 30 8 90 126 Total .02. zi I. Codul modulului / disciplinei în planul de învăţămînt S. FR Numărul de ore Total ore II II 60 24 Evaluarea C S L 30 16 30 8 90 126 Resp. 5 Ex. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Anul de Semes studii trul I.023 S.021 III. Danaia Beţivu Danaia Beţivu TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR Nr . de modul / disciplină Nr.O. Forma de de credite evaluare 5 Ex.

IV.să cunoască noţiunile fundamentale din turism.să manifeste o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de rolul şi importanţa turismului în activitatea economică şi socială . OBIECTIVELE GENERALE 1. La nivel de integrare . 2. specifice specialistului în turism. 3. fundamentate pe opţiuni valorice explicite. La nivel de aplicare . Competenţe specifice:  Cunoaşterea noţiunilor utilizate în turism şi formele principale ale turismului.să cunoască tipurile de turism determinate de resursele turistice specifice 2. pentru evaluarea factorilor care influenţează fenomenul turistic .  Formarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor statistice în evaluarea circulaţiei turistice. tehnicilor şi instrumentelor în vederea cercetării activităţii turistice dintr-o zonă sau ţară.să înţeleagă rolul resurselor turistice şi valorificării lor eficiente şi raţionale în economie .să respecte normele de deontologie profesională.să cunoască factorii determinanţi ai industriei turistice. .culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă.să elaboreze a noilor proiecte şi cu soluţiile de stimulare a circulaţiei turistice şi de asigurare a integrării turismului în economia teritoriului . Orientarea în spaţiul turistificat 3.să fie capabili să analizeze şi să sintetizeze fenomenele generate de activitatea turistică.  Utilizarea metodelor.să realizeze conexiuni între noţiunile specifice turismului . COMPETENŢE Competenţe generice: 1. . V.să analizeze fenomenul turistic prin prisma complexităţii potenţialului turistic şi a fenomenelor social-economice condiţionate de valorificarea acestuia . Dezvoltarea continuă a potenţialului propriu. . La nivel de cunoaştere . Activitatea în echipă.

3.să conştientizeze rolul statului în 6. Consideraţii generale privind industria turistică produsul turistic.4. Rolul statului în dezvoltarea şi organizarea dezvoltarea turismului.1. Aspecte generale privind activitatea de turism Obiectivele de referinţă Conţinuturi . 4. . Factorii determinanţi ai evoluţiei turismului . OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUTURI TEMA 1. Organizarea şi coordonarea activităţilor coordonarea activităţilor turistice turistice. Structura fenomenului turistic Obiectivele de referinţă Conţinuturi .2. turismului.să cunoscă conceptele de turism 1.3.3. Transporturile în turism 4. Dezvoltarea turismului durabil culturală ale turismului.să cunoască conceptul de turism durabil şi premisele lui.să cunoască componentele care formează 4. Bazele geografice ale fenomenului turistic component al industriei turistice. .1.să cunoască evoluţia conceptului de turism 1.să cunoască factorii determinanţi ai 2. Evoluţia fenomenului turistic Obiectivele de referinţă Conţinuturi .2. Conexiuni macroeconomice ale turismului ale turismului. Alimentaţia TEMA 5.să cunoască politicile turistice 6.1. Repere istorice . Semnificaţii socio-culturale ale turismului . 4. TEMA 6.2.5.1. Abordări actuale ale noţiunilor fundamentale în timp din turism TEMA 2.4. Importanţa economică-socială. internaţionale de organizarea şi 6. culturală şi ecologică Obiectivele de referinţă Conţinuturi . .VI. . Organizarea şi coordonarea turismului Obiectivele de referinţă Conţinuturi . Integrarea şi concentrarea ofertei turistice.2. Organismele internaţionale de turism.să conştientizeze semnificaţia socio3. 3.să identifice alte sectoare de activitate turismului umană care favorizează dezvoltarea prusului 4. Motivaţia călătoriei evoluţiei turismului ca activitate economică.să cunoscă etapele evolutive ale turismului 2. Baza tehnico-materială a turismului turistic. 2. Repere istorice privind evoluţia turismului TEMA 3.3.să cunoască organismele naţionale şi 6. TEMA 4. şi componenţa ei.2.6. Rolul factorilor antropici în dezvoltarea . Obiectivele de referinţă Circulaţia turistică Conţinuturi .să recunoască conexiunile macroeconomice 3.1.să conştientizeze locul şi rolul fiecărului 4.

. Forme de turism practicate în Republica Moldova 5.. VIII Strategii de realizare Criterii de evaluare  Studierea bibliografiei  Identificarea elementelor cheie  Analiza strategiilor turistice . LUCRU INDIVIDUAL Nr.1.să definească conceptul de flux turistic .creativitatea. 6. Produsul preconizat 1 Referat pe tema aleasă din lista tematică de la cap. Activitatea turistică dintr-o zonă (la alegere) 13. Tendinţele circulaţiei turistice din Republica Moldova 6.să identifice tipurile de turism şi activităţile 6.2014 VIII. TEMATICA REFERATELOR pentru lucru individual la disciplina Bazele activităţii de turism 1. Baza tehnico-materială dintr-o zonă (la alegere) 15. Impactul turismului asupra economiei din Republica Moldova 4. Turismul monastic în Republica Moldova 10.să cunoască indicatorii care permit studierea circulaţiei turistice. 7. 7. Industria turistică – factori de influenţă.2.05. Indicatorii circulaţiei turistice. VII. Obstacole în dezvoltare turismului în Republica Moldova 12. Turismul viti-vinicol în Republica Moldova 9.4.5. Turismul balnear în Republica Moldova 8. Fluxurile turistice majore 7.coerenţa şi tratarea tuturor cerinţelor. Impactul turismului asupra forţei de muncă din Republica Moldova 3. 6. . Termen de realizare Până la 01.1. Resursele naturale dintr-o zonă (la alegere) . 7. 6. Tipuri şi forme de turism Obiectivele de referinţă Conţinuturi .3. Tipuri de turism după criteriul localizării şi al turistice caracteristice tipului. . Tipuri de turism după criteriul temporal.să cunoască fluxurile turistice majore . 14.să cunoască fluxurile turistice minore .acurateţea formatării şi tehnoredactării.2.să cunoască tipurile de turism 6. Distribuţia geografică a resurselor antropice din Republica Moldova 11. Consideraţii generale. Protecţia patrimoniului turistic. Organisme naţionale de organizare şi coordonare a turismului din Republica Moldova 7. motivaţiei. Rolul statului în dezvoltarea turismului din Republica Moldova 2. Fluxurile turistice minore TEMA 7. Tipuri de turism după criteriul geografic.4.3. Tipuri de turism după criteriul agregativ.

2. Universitatea. Prezentaţi impactul macroeconomic ale turismului 2. ex. paragrafe şi secţiuni: Capitolul 1 ( include fundamentare teoretică.2.3. Catedra. a problemei cercetării) 1. Factori primari 3. Prezentaţi noile abordări ale noţiunilor din turism 1. Introducerea: aproximativ 1 pagină.: 1. p. ex.1. Turismul internaţional şi comerţul mondial. Evaluarea curentă se va realiza prin susţinerea proiectului.. Evaluare parţială: Bibliografie: suportul de curs.1. Concluzii generale şi recomandări (aproximativ 1 pagină) 6. Precizaţi ce este un vacanţier II.3.12 pagini 1. 2.1. conducător ştiinţific.1..3. … Trimiterile: I variantă permisă în text după citat. etc. se evidenţiază actualitatea şi importanţa problemei cercetate legătura cu specialitatea 4. (2. … Capitolul 2 (aplicare.3.1. Impactul economic al turismului 2. Factori secundari .1.1.1. Foia de titlu: Ministerul. 1999. Cultura comunicării.2.2. Turismul şi ocuparea forţei de muncă 2. 1.CERINŢE înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului: Volumul minic al referatului: 10. Noua aborbare a conceptului “turism” 1. sinteze.2. participarea activă la discuţiile din cadrul seminarului şi îndeplinirea sarcinilor din timpul seminarelor. Palii A. 2.) 2. rezultate cercetări. 1 I. etc. studii de caz.2.1. Cuprinsul (planul) 3. p. precum şi prin evaluarea parţială a materiei prin 2 teste. Prezentaţi principalii factori determinanţi după importanţa (rolul) lor în determinarea fenomenului turistic: 3.: [9.1. analiză. EVALUAREA DISCIPLINEI 1. etc.199] II variantă permisă în subsol. -199. Tema. III. a elaborat. Referinţe bibliografice: nu mai puţin de 5 surse IX.1. localitate şi anul (Chişinău 2014) 2. (1. Chişinău: Epigraf. Conţinutul: structurat în capitole.) 1. etc. Facultatea. 5.2.) 2. Test nr. Noua aborbare a conceptului “turist” 1. 1.

.

turism intern si internaţional b. religie/pelerinaje.Test nr. turism itinerant şi turism de sejur c. continuu şi turism sezonier c. recreere şi vacanţe (odihnă).1. turism itinerant şi turism de sejur b. . afaceri şi motive profesionale. În funcţie de locul de provenienţă sau originea turiştilor.2. 2 I. c. turism itinerant şi turism de sejur b. b. continuu şi turism sezonier c. turism continuu şi turism sezonier 4) După motivaţia călătoriei a. recreere şi vacanţe (odihnă). loisir. afaceri şi motive profesionale. religie/pelerinaje. a. 3) Din punctul de vedere al periodicităţii sau frecvenţei de manifestare a cererii. Rezolvaţi testul grilă de mai jos. încercuind răspunsul sau răspunsurile corecte: 1. Structura şi conţinutul potenţialului natural 1. se distinge a. Structura şi conţinutul potenţialului antropic II. loisir. Structura şi conţinutul potenţialului turistic 1. se distinge turism intern si internaţional turism itinerant şi turism de sejur continuu şi turism sezonier 2) După gradul de mobilitate a turistului există: a.

sport. vizitatorii permanenţi 3. excursionişti. călători. studii sau religie). 1800 b. loisir. Excursioniştii sunt: a. familie. misiuni şi reuniuni. Utilizarea cuvântului turist este consemnată în anul: a. sănătate.2. reprezintă vizitele la prieteni 5. odihnă. afaceri. ceea ce exclude călătoriile mai mult sau mai puţin regulate între domiciliu şi locul de muncă sau de studii. Factorii determinanţi ai evoluţiei turismului după conţinutul sau natura acestora sunt: a. sociali. vizitatori temporari ce călătoresc pentru propria plăcere şi stau mai puţin de 24 de ore în ţara vizitată c. studii sau religie). tehnici. Turiştii sunt: a. economici. b. odihnă. nu poate depăşi 12 luni consecutive. sport. trebuie efectuat într-un loc situat în afara reşedinţei obişnuite. turişti 6. 1900 c. sănătate. educativi b. misiuni şi reuniuni. Evaluarea sumativă se va realiza luându-se în consideraţie evaluările curente (ponderea de 0. b. vizitatori temporari ce stau cel puţin 24 ore în ţara vizitată şi ale căror motive de călătorie pot fi grupate în: loisir (recreere.6) şi evaluarea finală (0. b. 2000 2. vizitatori temporari ce călătoresc pentru propria plăcere şi stau mai puţin de 24 de ore în ţara vizitată c. După rezidenţă vizitatorii sunt grupaţi în: a. sezonieri. factori cu acţiune permanentă sau de durată. vizitatori temporari ce stau cel puţin 24 ore în ţara vizitată şi ale căror motive de călătorie pot fi grupate în: loisir (recreere. afaceri. statutul de rezident. recreere şi vacanţă b. conjuncturali . psihologici. Voiajul a. vizitatorii permanenţi 4. c. 1 Încercuiţi răspunsul sau răspunsurile corecte: 1. peste acest prag vizitatorul având.4) care se va materializa într-un examen scris incluzând subiecte componente ale cursului. cum ar fi: Testul nr. demografici. din punct de vedere statistic. familie. vizitatori internaţionali şi vizitatori interni c.

recreere şi vacanţe (odihnă). sezonieri. primari. factori cu acţiune permanentă sau de durată. sociali. Olanda. Franţa. Germania. factori cu acţiune permanentă sau de durată. turism itinerant şi turism de sejur b. alimentaţie. Franţa. psihologici. Din punctul de vedere al periodicităţii sau frecvenţei de manifestare a cererii. Danemarca c. Luxemburg. Norvegia. turism itinerant şi turism de sejur c. tehnici. sociali. Factorii determinanţi ai evoluţiei turismului după durata acţiunii lor sunt: a. Italia. Norvegia. Din categoria emiţătorilor de turişti se remarcă: a. Factorii determinanţi ai evoluţiei turismului după importanţa lor sunt: a. primari. 15. economici. economici. Suedia. conjuncturali c. educativi şi de b. potenţialul turistic b. conjuncturali c. continuu şi turism sezonier 12. 13. turism continuu şi turism sezonier 14. educativi şi de b.c. afaceri şi motive profesionale. Italia 11. Italia 10. Oferta turistică este constituită din: a. În categoria receptorilor de turişti se remarcă ţările europene: a. se distinge a. Italia. loisir. psihologici. se distinge a. Spania. Marea Britanie. Luxemburg. loisir. Olanda. sezonieri. demografici. continuu şi turism sezonier c. secundari 8. Spania. secundari 7. Danemarca c. recreere şi vacanţe (odihnă). tehnici. După gradul de mobilitate a turistului există: a. turism itinerant şi turism de sejur b. baza materială specifică . turism intern si internaţional b.de cazare. religie/pelerinaje. agrement etc . secundari 9. Germania. primari. Austria b. turism itinerant şi turism de sejur c. În funcţie de locul de provenienţă sau originea turiştilor. După motivaţia călătoriei a. demografici. Suedia. turism intern si internaţional b. afaceri şi motive profesionale. religie/pelerinaje. Austria b. continuu şi turism sezonier c. Marea Britanie.

Transporturile în turism 1. nivelul de pregătire 16. prin funcţiile sale. Rolul transporturilor în turism 2. c) instalaţiile de agrement . 2 1. b. d) perfecţionarea activităţii turistice. Fluxurile turistice minore 2. Definiţia conceptului de flux turistic 2. 19. b) închirierea de automobile. 18. Agrementul turistic. forţa de muncă.1. structura. Destinaţiile receptoare ale fluxurilor turistice minore . d) satele turistice . c) realizarea echilibrului pietei.3.2. b) serviciile de alimentaţie şi informare. Testul nr. Din categoria serviciilor turistice suplimentare fac parte: a) transportul. b) ocuparea mai bună a forţei de muncă. În categoria serviciilor de bază se includ: a) servicii de informare şi intermediere. Caracteristicile fluxurilor turistice minore 2. d) agrementul. vestigii arheologice şi monumente de artă: cetăţi. numărul. dintre care: a.3. e) toate acestea.1. Transporturile teleferice 1. palate. statui. c) tratamentul – în anumite condiţii. În structura potenţialului antropic pot fi identificate mai multe grupe. Din componenţa bazei tehnico-materiale generale (infrastructura) a turismului fac parte: a) mijloacele de transport pe cablu . c) serviciile de cazare şi alimentaţie. castele. elemente de etnografie şi folclor c.c. e) alimentaţia. obeliscuri etc. b) instalaţiile de telecomunicaţii . e) nici unul din acestea.2. instituţii şi evenimente cultural-artistice 17. contribuie la: a) creşterea competitivităţii staţiunilor . Tipurile de transport 1. 20.

Formele de turism durabil .2. Tipuri şi forme de turism 3. Criteriile de clasificare a turismului 3.3.1.3. Definiţia turismului 3.

Potenţialul turistic al unei zone 2. Turismul durabil. Noile abordări ale noţiunilor din turism 2. Transporturile teleferice în turism 16. Tipuri de turism după criteriul agregativ. 17. 21. Tipuri de turism după criteriul geografic. Circulaţia turistică 12. Activitatea turistică dintr-o zonă (la alegere) 14. Rolul statului în dezvoltarea turismului 5. 6. Tipuri de turism după criteriul temporal. Semnificaţia socio-culturală a turismului 7.X. Fluxurile turistice minore 18. 23. Baza tehnico-materială dintr-o zonă (la alegere) 15. Forme de turism practicate într-o zonă 8. Impactul economic al turismului 4. Tipuri de turism după criteriul localizării. Transporturile în turism 14. Organisme internaţionale în organizarea activităţii turistice 25. Evoluţia turismului XI. Resursele naturale dintr-o zonă (la alegere) . Caracteristicile serviciilor turistice 13. 22. Turismul monastic dintr-o zonă 13. Impactul macroeconomic ale turismului 3. Organizarea şi coordonare a turismului 10. Turismul viti-vinicol dintr-o zonă 12. Alimentaţia în turism 15. TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ 1. Factorii determinanţi şi rolul lor în determinarea fenomenului turistic 8. Turismul şi ocuparea forţei de muncă 5. Structura şi conţinutul potenţialului turistic 9. Impactul turismului asupra forţei de muncă 6. Fluxurile turistice majore. 19. Evoluţia fluxurilor turistice dintr-o zonă 4. Structura şi conţinutul potenţialului natural 10. SUBIECTE PENTRU EXAMEN 1. Forme de manifestare ale turismului într-o zonă 3. Tendinţele circulaţiei turistice dintr-o zonă 9. Turismul balnear dintr-o zonă 11. Structura şi conţinutul potenţialului antropic 11. 20. 24. Turismul internaţional şi comerţul mondial. Impactul turismului asupra economiei 7. Tipuri de turism după criteriul motivaţiei.

Muntele I.. Firoiu Daniela. Resursele umane în turism.. Dinu Mihaela. 2005. Gheorghilaş A. Editura Universitară. Bucureşti. Flament.ro/ http://www. Stănciulescu Gabriela. 2009. Paris. 3. 2003. Bran Florina. Bucureşti. Editura Sylvi. Bucureşti. 2005. 2005. 2. 2000 4.H. Micu Cristina. Bucureşti. Glăvan V. Economie şi gestiune în turism. Stănciulescu Gabriela.M. 15. Editura C. 11. Editura Uranus. Ecoturism şi turism rural.. 4. Turismul şi dezvoltarea durabilă. 3.statistica. Turism rural. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine... proiecte şi studii de caz. Bucureşti. Glăvan V. 2006. 2003. Geografia turismului. Ecoturism.. 12. Probleme.. 14. Geografia turismului. 5. Bucureşti. Geografia turismului internaţional. 6. SEDES. Bucureşti. E. Economia turismului şi amenajarea turistică a teritoriului. Ioncică Maria. Bucureşti. Economia turismului şi serviciilor. 2005. Editura Sedcom Libris. Le tourisme. Dewailly J.europa. Economia turismului – teorie şi practică.XII. Geografia turismului. 2006. Cimpoeru Irina. Geografia turismului. amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic. 9.. Agroturism.md/ www. 2006. 13.. Editura Didactică şi Pedagogică.org . Iaşi. 2002. 16. Bucureşti. Bucureşti. metode şi forme de manifestare spaţio-temporală. Turism durabil. Iaţu C.eu http://www. 10. Editura Universitară. Glăvan V. Neacşu N. Editura Expert. Editura ASE.. 2. 8. Potenţialul turistic şi valorificarea sa. 7. 2002. 2000. Bucureşti.. 2007. EdituranUniversitară. Cândea Melinda. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. Concepte. Organizarea. Bucureşti. Firoiu Daniela. WEB: ec.. 2006. Nistoreanu P.unwto. Nistoreanu P. Beck. 1.id-hyperion. Editura ASE. Editura Fundaţiei România de Mâine. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Glăvan V. Editura Economică.