You are on page 1of 31

Sayfa 1 25.09.

2007

BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU
SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?
Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek
maddedir. Aynı derecede ısıyı bilinen inorganik maddelerden daha etkin bir şekilde
tutma özelliğine sahiptir. Su atmosferik basınçta buharlaştıkça 1600 kez genleşir ve
bu buhar büyük miktarlarda ısı taşıyabilir. Suyun bu eşsiz özellikleri onu ısıtma ve
enerji üretim proseslerinde ideal hammadde haline getirir.
HER SU AYNI DEĞİLDİR
Doğadaki tüm sular değişik miktarlarda çözünmüş madde, askıda katı madde ve
çözünmüş gazlar ihtiva eder. Suda çözünmüş mineral miktarı deniz suyunda 36 ppm
(mg/lt) den temiz suda 0.06 ppm e kadar değişir. Sudaki minerallerin çeşit ve miktarı
kaynağına (göl, nehir, kuyu) ve ülkedeki konuma (doğu, batı, güney) göre değişiklik
gösterir. Buhar üretiminde kullanılacağı zaman sudaki minerallerin giderilme
gerekliliği doğar.
KAZAN BESİ SUYU NE KADAR SAF OLMALI?
Yüksek basınçlı kazanların kullanımına eğilim arttıkça, ön şartlandırma enerji
santrallerinin başarılı çalışmasında anahtar faktör haline gelmiştir. Kazan besi suyu
kimyasal kompozisyonu öyle olmalı ki, kazan suyundaki mineraller kazan tasarım
tolerans limitlerini aşmadan birçok kereler kazan içinde konsantre olabilsin. Eğer besi
suyu bu değerleri taşımıyor ise, pisliklerden arındırmak için ön şartlandırmaya tabi
tutulmalıdır. Tamamen giderilemeyen minerallerin kazan sisteminde depozit oluşumu,
su yürümesi ve korozyona yol açmaması için kimyasal şartlandırmaya tabi tutulması
gerekir.

SU NEDEN EŞSİZDİR?
SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Su saf hali ile tatsız, kokusuz, renksiz bir sıvıdır. Yeryüzündeki doğal ısı koşullarında,
maddenin üç halinde bulunabilen ( katı, sıvı, gaz) tek inorganik maddedir. Kolay
erişilebilir bir ısıda buhara dönüşebilmesi sayesinde, enerji üretimi veya ısı iletiminde
mükemmel bir kaynaktır.,

SLS TEKNİK KİMYA MÜH. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EVKA3 MAH.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. SANAYİ SİTESİ BORNOVA- İZMİR
Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041
E-mail: murat@slsteknik.com Web: www.slsteknik.com

Sayfa 2 25.09.2007
SUYUN KİMYASAL BİLEŞİMİ NEDİR?
Saf su basitçe Hidrojen ve Oksijen bileşimidir. Bilinen formül H2O dur. Bununla
beraber su kaynaklarında bilinen bir çok melez formülü de bulunmaktadır. Su
yaklaşık olarak 300 ppm oranında deuterium oksit ( D2O ) veya ağır su içerir. Bu
durum susuzluk giderimi yada bitkilerin büyümesinde faydasızdır ama, nükleer
reaktörlerin kontrol altında tutulmasında kullanılır. Suyun trityum oksit hali ise
kozmik ışınlar ile radyoaktif hale getirilmiştir. Suyun sadece 1 dakika bu form altında
bulunması bile su kaynağının yaşının ölçülmesi için yeterli olmaktadır. Her ne amaç
için olursa olsun kazanlarda kullanmak için sadece saf su kabul edilmektedir.
SU KAÇ DERECEDE KAYNAR?
Suyun kaynama derecesi uygulanan basınca göre değişir. Atmosferik basınçta su 100
o
C’de kaynar. Basınç artıkça kaynama noktası da yükselir. 14 atü’de su 198 derecede
kaynar. Kritik basınç olan 218 bar’da (suyun hiçbir kayba uğramadan buhara
dönüşebildiği noktada) su 374 derecede kaynar. Basınç düştükçe suyun kaynama
noktası da düşer. Yüksek vakumlama halinde su 1,5 oC gibi düşük sıcaklıklarda
kaynayacaktır.
ISI ENERJİSİ TAŞIMADA BUHAR NEDEN İDEALDİR?
Kaynama noktasında 1 gr. Suyu buhara çevirmek için 538 kcal enerji gereklidir. Bu
miktardaki buharlaşma ısısı buhar tarafından tutulmaktadır. Buhar yoğunlaştığında
tuttuğu enerjiyi serbest bırakır. 1 gr suyun taşıyabileceği ısıyı bir düşünün. Eğer 1 gr
su sıcaklığı başlangıçta 38 derece ise, ısıtmak için 100-38 = 68 kcal. Ve buhara
dönüştürmek için, 538 kcal. Enerji gerekir. Suya toplamda 606 kcal. Enerji yüklenmiş
ve yoğunlaşıp 38 dereceye ulaştığında serbest bırakılmış olur. Isı transferi hiçbir
zaman %100 etkili olmadığından, harcanan enerjinin bir bölümü kaybolur. Bu kayıba
rağmen kullanılan yakıttan alınan ısının büyük bir bölümü kazan suyu tarafından
absorbe edilir, buhar ile taşınır ve gerekli noktalarda serbest bırakılarak enerji olarak
kullanılır.
HER SU AYNI GEĞİLDİR.
NEDEN BÜTÜN SULAR KAZAN KULLANIMINA UYGUN DEĞİLDİR?
Tam anlamı ile saf su yoktur. Tüm doğal sular çeşitli miktar ve cinste mineraller
içerirler. Sudaki mineraller kazan işletiminde probleme yol açacağından dolayı buhar
üretiminde kullanılan suyun kalitesine özen göstermek gerekir.

SLS TEKNİK KİMYA MÜH. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EVKA3 MAH.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. SANAYİ SİTESİ BORNOVA- İZMİR
Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041
E-mail: murat@slsteknik.com Web: www.slsteknik.com

Sayfa 3 25.09.2007
SU NE ÇEŞİT SAFSIZLIKLAR BARINDIRIR?
Doğal sudaki safsızlıklar
Çözünmüş katı maddeler
Çözünmüş gazlar
Askıda katı maddeler
Olarak sınıflandırılabilir. Su, genel bir çözücüdür, temas ettiği kaya ve toprağı,havada
yada toprakta bulunan organiklerden aldığı gazları çözer. Su topraktan askıda katı
maddeleri sürükler ve aynı zamanda endüstriyel atıklar, yağlar ve proses atıkları ile
temas eder. Genellikle sudaki atığın cinsi, ne ile temas ettiğine, atık miktarı ile temas
süresine bağlıdır.
DOĞADAKİ SULAR NE ÇEŞİT ÇÖZÜNMÜŞ MİNERALLER İHTİVA
EDER?
Su, kayalar ile teması sırasında başta kalsiyum karbonat (kireç taşı), magnezyum
karbonat (dolamit) , kalsiyum sülfat (gypsum), magnezyum sülfat (epsom tuzu), silis
(kum), sodyum klorit (sofra tuzu), hidre sodyum sülfat (glauber tuzu) ve az miktarda
demir, manganez, florid,alüminyum olmak üzere birçok madde toplar. Bazı maden ve
endüstriyel proses atıkları yüzey sularını çok asidik hale getirdikleri gibi; dünyadaki
bir çok minerallerde yer altı sularını aşırı alkali hale getirir. Kanalizasyon atıklarına
maruz kalan sularda ise nitrat ve fosfat’a rastlanır.
SU SERTLİĞİ NEDİR?
Büyük miktarlarda kalsiyum ve magnezyum ihtiva eden su ile yıkamak zordur.
Kalsiyum ve magnezyum bileşikleri suda köpürme meydana getirmek için sabunla
reaksiyona girerler. Bu bileşenler su sertliği olarak adlandırılır. Doğal suyun sertliği
birkaç ppm den 500 ppm e kadar çıkabilir. Kalsiyum ve magnezyum bileşenleri suda
çözünemediğinden tortu, kışır ve depozit problemlerine yol açarlar. Su kaynağının
sertliği suyun buhar üretimine uygun olup olmadığına karar vermek için uygun bir
veridir.
HANGİ GAZLAR DOĞAL SUDA ÇÖZÜNÜRLER?
Su %21’i oksijen, %78’i nitrojen, %1 diğer (0.003-0.006 %CO2 Dahil ) gazlardan
oluşan havayı belli miktarlarda çözer. Oksijen suda atmosferik basınç ve oda sıcaklığı
altında 9 ppm’ e kadar çözünebilir. Suyun sıcaklığı arttıkça oksijenin çözünürlük
oranı azalır, ama basınç altında alınan su büyük miktarda çözünmüş oksijen
tutulabilir. Nitrojen doğal sularda çözülebilirse de , etkisiz bir gaz olduğundan kazan
sularında bulunması bir problem yaratmaz. Su genelde havadan 10 ppm in üzerinde
karbondioksit almaz . Karbondioksit suya genellikle topraktaki organizmalar ve bitki
çürümeleri ile nüfuz eder. Her zaman olmamakla beraber sülfür ve metan da suda
çözünebilir. Bu türden gazlar ancak kirletici konumda olduklarında problem yaratırlar.

SLS TEKNİK KİMYA MÜH. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EVKA3 MAH.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. SANAYİ SİTESİ BORNOVA- İZMİR
Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041
E-mail: murat@slsteknik.com Web: www.slsteknik.com

Kazanlar çelik yığını olmasına SLS TEKNİK KİMYA MÜH. KAZAN SUYU NE KADAR SAF OLMALI? KAZAN BESİ SUYU NEDİR? Kazan’a açık buhar kullanımı ve blöf ile olan kayıpları karşılamak amacı ile eklenen suya besi suyu adı verilir.2 gram arasındadır. Petrol.derin veya yüzey kuru olmak üzere yer altı suları olabilir. bu nedenle besi suyunun bileşimi katma su kalitesi ile kondens dönüşü miktarına bağlıdır.Yeraltı suları genelde muhteviyat olarak birbirlerine eş olup. Kazan besi suyu olarak genelde tatlı su kullanılsa da günümüz ön şartlandırma metotları deniz suyu ve benzeri tuzlu suların da metotları deniz suyu ve benzeri tuzlu suların da kullanımını mümkün kılmaktadır.Sayfa 4 25. EVKA3 MAH. Kondens dönüşüne ekleme ihtiyacı duyulan suya ise katma su (make up)denir Katma su olarak şartlandırma prosesinden geçmiş kaynak suyu kullanılır.doğrudan yağmur. bent akıntıları gibi yer üstü .com Web: www. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. İÇMEDE YADA KAZAN BESİSİNDE KULLANILACAK İYİ SU ARASINDA BİR BAĞLANTI VARMI? Lağım atıklarının zararları haricinde içme suyu gerekleri ile kazan besi suyu gerekleri arasında bir benzerlik yoktur. DENİZ SUYU İLE TATLI SU ARASINDA NE GİBİ FARKLILIKLAR VARDIR? Bu iki su arasındaki temel farklılık çözünmüş minerallerin miktarından kaynaklanılır. yağ.bununla birlikte şifalı su olarak adlandırdığımız sular da yüksek minerallidirler.2007 SUDA BULUNABİLECEK DİĞER KİRLETİCİ ETKENLER Doğal sular. renk kum ve tortu şeklinde mineraller de taşır. Renklenmenin sebebi çürümüş bitkilerdir. insan bedeni tarafından atıldığı kadar rahat atılmazlar. Sudaki çamurun ve bulanıklığın sebebi kil ve balçık olabileceği gibi. Sudaki tortular kazan tarafından .İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.lağım ve diğer atık türleri de doğal su kaynakları kirletilebilir. TATLI SU KAYNAKLARI NELERDİR VE BİRLEŞİMLERİ NEYE GÖRE DEĞİŞİR? Tatlı su kaynakları nehir.Kapalı devre buhar kullanımı çoğu zaman yoğunlaşır ve kazan besi suyunun parçası olarak geri döner.com . İçme suyunda bulunan ve suyun tadını etkileyen birçok mineral insan bedeni tarafından absorbe edilir. çok ince bölünmüş organik madde ve mikroorganizmalarda olabilir.Deniz suyu 1 litrede 36 gram mineral ihtiva ederken (genellikle tuz) tatlı sudaki mineral miktarı 1 litrede 0.06 ila 1. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. VE TİC. ŞTİ. LTD.slsteknik.toprak erozyonunu ve endüstriyel atıklar ile etkilenen yüzey sularından daha az miktarlarda askıda katı madde ve tortu taşırlar. Ortalama bir yüzey suyu 95 ppm toplam sertliğe sahip iken bu değer yer altı sularında ortalama 200 ppm ‘e kadar çıkabilir Bazı maden bölgelerinde yer altı suları ve yer üstü sularının demir ve manganez ortalamasının üzerine çıkabilir.gres.09.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. petrol ve endüstriyel atıkların yanı sıra türbidite. Bununla beraber yer altı suları oldukça serttir.

SLS TEKNİK KİMYA MÜH.2007 rağmen insan midesinden daha hassastırlar bu yüzden ön şartlandırma konusunda çok hassas davranılmalıdır. VE TİC. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.demir ve silis gibi bazı safsızlıklar sodyum tuzlarından daha endişe vericidir.000 btu\hr\saft in çok üzerine eski teknolojili kazanların kapasitesinin fazlasına çıkabiliyor. ŞTİ. Besi suyu kullanım miktarına ve kazan dizaynına (basınç. LTD. yüksek basınçlı birçok modern kazan nitelikli kimyasal şartlandırma ile tamamen tortularından arınmış su kullanma gereksinimi duyarlar.ısı transfer oranı ve benzeri özellikler ) göre hangi oranların tolore edilebileceğine bağlıdır. İç şartlandırma tortuların kazan içinde sabitlenmesi işlemidir. buharlaştırma reverse osmos. Bu durum mekan kısıtlaması da göz önünde bulundurulduğunda ABMA limitlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini doğruluyor.Sayfa 5 25.com . oksijeni tüketmek ve kazan suyu kirinin buhara taşınmasını önlemektir. Bu yeni değerler sadece tavsiye niteliğinde olup daha rafine değerler için çalışmaktadır. ÇALIŞMA BASINCI YÖNLENDİRİR? KAZAN SUYU GEREKSİNİMLERİ NASIL Amerikan kazan üreticileri birliği ABMA çalışma basıncına bağlı olarak yüksek buhar saflığı elde etmek için kazan suyu bileşimi limitleri belirliyor. Her sistemin ihtiyacına uygun olan dış şartlandırma (yumuşatma . İç şartlandırma hedef besi suyu sertliğinin bütünü ile reaksiyona girmek. EVKA3 MAH.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. iyon değiştirici) kullanılarak gerekli niteliklerde besi suyu elde etmek mümkündür.09. Günümüz su borulu kazan teknolojisinde ısı akı değerleri 250. Genelde bir yada birden fazla safsızlığın kazan içerisinde tolore edilemeyecek kadar yüksek değerlerde olduğundan kullanılır. Tablo iki de görülen termal enerji sistemi araştırma komitesi ASME’nin besi suyunun tam anlamlı ile saf olması için belirlediği değerlerdir. Düşük basınçlı alev duman borulu kazanlar yüksek sertlikte besi suyu değerlerini tolare edebilirken. Reaksiyon besi hatları yada kazanın bizzat içinde meydana gelir.com Web: www. Kazan suyu bileşimini belirlemede korozyon ve depozitleşme gibi birçok faktör varken ABMA aşağıdaki (tablo 1) tabloda da görüldüğü gibi çalışma basıncı arttıkça kazan suyu gereksinimlerini daha da zorlaştırıyor. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. BESİ SUYU NE KADAR SAF OLMALI? Besi suyu saflığı hem sudaki safsızlıkların miktarına hem de yapısına bağlıdır. BESİ SUYUNDA İÇ VE DIŞ ŞARTLANDIRMA NE DEMEKTİR? Dış şartlandırma sudaki safsızlıkların kazana girmeden azaltılması yada tamamen ortadan kaldırılması demektir. korozyonu kontrol etmek . Besi suyu saflık gereksinimleri çok değişken olabilir.slsteknik. Sertlik. evaporasyon .degazör.

1 0. Kazan suyu şartlandırma programına bağlıdır 4. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. Bu değerler silise özel TABLO 1 SLS TEKNİK KİMYA MÜH.1 0. Sınırlar içindeki gerçek değerler kazan suyundaki toplam çözünmüş katı madde ile doğru orantılı 3. EVKA3 MAH.slsteknik.2—1.05 0.0 301—450 600—3000 120—600 10 0.1—0.05 1.2007 TAVSİYE EDİLEN KAZAN SUYU DEĞERLERİ VE İLGİLİ BUHAR SAFLIĞI (TAM YÜKDE DENGE DEĞERLERİNDE) ALEV DUMAN BORULU KAZANLAR KAZAN DEĞER DEĞER ASKIDA DEĞER İŞLETME TOPLAM TOPLAM KATI TPOLAM BASINCI ÇÖZÜNMÜŞ ALKALİNİTE2 MADDE ÇÖZÜNMÜŞ Psig KATI KAZAN SUYU KAZAN KATI MADDE MADDELER1 ppm SUYU ppm LER2. Yüksek değerler besi suyundaki yüksek.0 601—750 200—1000 40—200 3 0.2—1. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.düşük katı maddeler için.129/3 SOKAK NO: 8/H 4.com . KAZAN SUYU ( MAX) BUHAR ppm ppm (max) (MAX BEKLENEN DEĞER) 0—300 700—3500 140—700 15 0. Besi suyundaki toplam çözünmüş maddeye yansıyan gerçek değerler. 2. LTD.düşük değerler.05 N\A N\A 0.com Web: www.1—0.05 TEK GEÇİŞLİ KAZANLAR 1400 ve üstü 0.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. VE TİC.1—0. ŞTİ.09.5 751—900 150—750 30—50 2 0.0 451---600 500—2500 100—500 8 0.2—1.4.5 901---1000 125—625 25—125 1 0.5 1001—1800 1801—2350 2351---2600 2601--2900 100 50 25 15 NOT(3) 1 N\A N\A N\A 0.Sayfa 6 25.

VE TİC.Kontrol parametresi olarak eğer mümkün ise toplam alkalinite deki limitasyon kontrolü geçmeli.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. NS(Belirtilmemiş) bu durumlarda serbest sodyum yada potasyum – hiroksit alkalinitesi baz alınmalı.200 0. var ve ölçülebilir olacak Tespit edilemez TABLO 2 SLS TEKNİK KİMYA MÜH. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.300 0.com Web: www.0020 1001—1500 0.015 0. Maksimum toplam alkalinite kabul edilebilir buhar saflığı ile aynı prensiplere sahiptir.200 0.010 1501—200 0.yada uçucu şartlandırma. LTD.010 0.slsteknik.küçük ve değişken miktarda tpolam alkalinite ile varsayılan uygun kontrol.SÜREKLİ ÇALIŞMASI İÇİN SU KALİTE SINIRLARI KAZAN BESİ SUYU KAZAN DEMİR ppm Fe İŞLETME BASINCI Psıg 0—300 0.010 0. EVKA3 MAH. Bu yüksek basınç oranlarında .050 451—600 0.100 0.050 ND4 ND4 TOPLAM ALKALİNİTE1 ppm Ca2CO3 ÖZEL İLETKENLİK mho\cm PPM KAZAN SUYU SİLİS Psig SİO2 İŞLETME BASINCI Psıg ppm CaCO3 0—300 301—450 451—600 601—750 751—900 901—1000 1001—1500 1501--200 12- 3- 4- 150 90 40 30 20 8 2 1 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2 NS3 NS3 3500 3000 2500 2000 1500 1000 150 1000 1000 psi’in altındaki kazanlarda maximum OH-(hidroksit) alkalinite seviyesi silis çözünürlüğü ve diğer diğer iç şartlandırma kompenentleri önemsemeden tek başın ölçülmelidir.2007 MODERN ENDÜSTRİYEL SU TÜPLÜ KAZANLARIN GÜVENLİ. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.020 901—1000 0.300 0.050 0.25 751—900 0. Eğer katma su 600-1000 psig’de demineralize su ise kazan suyu alkalinitesi ve iletkenliği 1001— 1500 psi aralığı tablosundaki gibi olmalıdır.20 0.015 0. ŞTİ.09.100 301—450 0.com .030 601—750 00.025 0.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.Sayfa 7 25.020 00.010 BAKIR ppm Cu TOPLAM CaCO3 0.

kazan ısısı sertliğe yol açan kalsiyum ve magnezyum tuzlarının çökelmesine sebep olur. Kazan kışırı ısı transfer yüzeyinde çökelen yada metale yapışıp sert ve yapışkan bir hal alan askıda katı madde halindeki su tortularından meydana gelir.2007 SU ŞARTLANDIRMA NEDEN GEREKLİDİR? SUDAKİ SAFSIZLIKLAR DEPOZİTOLUŞUMUNA YOL AÇABİLİR. Su sıcak maddeler ile temas ettiğinde genellikle bünyesinde bulunan katı maddeler depozitlenmeye yol açar. Yüksek ısı bazı minerallerin parçalanmasına bazılarının da çözünürlük oranlarının düşmesine sebep olur. Su kazan içinde buharlaştıkça besi suyu safsızlıkları da konsantre olur. Yüksek basınçlı kazanlarda çok az miktarlarda olsa bile demir bakır ve silis birikerek depozitlenme problemine yol açabilir. VE TİC.kazanın sıcak metal yüzeyi üzerinde kışır’a sebep olur. Yüksek ısı korozyon oluşumunu hızlandırır.09.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. SUDAKİ SAFSIZLIKLAR DEPOZİTLENMEYE SEBEP OLUR KAZAN DEPOZİTLERİNE SEBEP NEDİR? Kazan suyu buharlaşması. SU KAZAN METALİNDE KOROZYONA YOL AÇAR. Genelde kazan korozyonuna yol açan faktörler suda çözünmüş gazlar (özellikle oksijen) ve yüksek Ph şartlarıdır. Besi suyu kazana girdiğinde.com . Kazan metal korozyonu yüzeysel aşınma ve bölgesel aşınma olarak iki formu olan komplike bir oluşumdur. Kireç taşı oluşumu (kışır) kazan metali yüzeyinde aşırı ısınma ve dolayısı ile metal yüzeyinde aşırı ısınma ve dolayısı ile metal yorgunluğuna sebep olduğundan kimyasal şartlandırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.metal yorgunluğuna yol açar ve kazanda depozit oluşumuna sebep olan reaksiyon ürünleri yaratır.com Web: www. EVKA3 MAH. Korozyon genelde metalin zayıflaması.safsızlıkların konsantre olmasına yol açar.slsteknik. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.tribün ve diğer prosesleri kullanan sistemlerde korozyon ve depozitlenmeye yol açar. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. Sudaki sertlik. Kazan suyu kirinin buhara taşınması süper heater . Bütün bu etkenlerin yanında kullanım faktörlerinin de (mekanik kökenli ve işletim kökenli ) kazan kirinin buhara taşınmasına yol açtığı düşündüğümüzde yüksek buhar kalitesi için suyun niteliklerinin iyi takip edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. LTD. Bu olay kazan suyu kirinin ve tortuların buhara taşınmasına sebep olur.Sayfa 8 25. SLS TEKNİK KİMYA MÜH. DÜŞÜK SAFLIKTA SU DÜŞÜK SAFLIKTA BUHAR VERİR Kazan suyunda yüksek konsantrasyondaki çözünmüş ve askıda katı maddeler suyun buhara karıştığı yüzeyde köpürmeye neden olur.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. ŞTİ.

Depozitler çoğunlukla korozif maddeler.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Kalsiyum karbonat. VE TİC. demir ya da bakır oksitleri ve silis karışımları en sık rastlanan depozit kompozisyonlarıdır. SIK GÖRÜLEN KAZAN DEPOZİTLERİ NELERDİR? Şartlandırılmamış kazan sularında mineraller depozitlenmeye sebep olduğu gibi yeryüzü katmanlarına görülenlere benzer kristarilize oluşumlar da yaratır. SLS TEKNİK KİMYA MÜH. diğer parçacıklar ile de birleşmiştir.Kalsiyum karbonat kristalleri iri olmakla beraber.slsteknik. sülfat yada silis. Lignin gibi organik çamurlar ile kolayca etkileşime girdiğinden yapışkan değildirler. Kalsiyum sülfat ısıya bağlı olarak daha az çözünür olur. Besi suyu ile sisteme giren askıda yada çözünmüş demir de (korozyon artıkları) kazan metali yüzeyinde depozitlenmeye yol açar. magnezyum hidroksit yada silis. Karbonat depoziti asidik bir çözeltinin içine atıldığında rahatlıkla erimesi ile fark edilebilir. Karbonat depoziti asidik bir çözeltinin içine atıldığında rahatlıkla erimesi ile fark edilebilir. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.Sayfa 9 25.com .sabit buhar tabakalarında veya var olan gözenekli depozitlenmelerde olduğu gibi su kuruma noktasına gelecek kadar buharlaşmadıkça depozitlenmezler. Bu karbonatlar doğrudan kazan metaline çökerir yada kazan yüzeyinde depozitlenmeye yol açacak şekilde yapışkan çamur haline gelir. ŞTİ. Kalsiyum fosfat (hidroksiepatit) genelde kazan depoziti analizlerinde en sık karşılaşılan depozittir.böylelikle kışır yoğun ve bir bütün halde görülür. KARBONAT DEPOZİTİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Karbonat depoziti genellikle granül şeklinde ve deliklidir. Sodyum bileşenleri kuru tüplerde. Karbon dioksit baloncukları kışırdan ayrılıp kolayca eriyeceklerdir.su atıkları ve minerallerin karışımlarından meydana geldiği gibi seyrek olarak tek maddeden de oluşabilir. Fosfat depozitleri genelde yumuşak kahverengi yada gri renkte ve normal temizlik ile kolaylıkla temizlenebilen bir depozit türüdür.com Web: www.2007 NE ÇEŞİT TORTULAR DEPOZİTLENMEYE YOL AÇAR? Kalsiyum ve magnezyum çözünmüş bikarbonatları ısı altında parçalanarak çözünmez karbonatlar ve CO2 açığa çıkarırlar.Bunlar yüksek sertlikte sularda atık fosfat programı uygulandığında tercih edilen reaksiyon ürünleridir. EVKA3 MAH. Silis çok büyük miktarlarda görülmekle beraber bazı özel durumlarda oldukça fazla kışıra yol açar.09. Sülfat ve silis genelde doğrudan kazan metali üzerine çöker ve çamurlaşamaz bu yüzden çok daha büyük problemlere yol açarlar ve temizlenmeleri zordur. LTD. Eğer besi suyunda fosfat var ise kazan suyundaki çamur depozitleri kalsiyum ve magnezyum fosfat içerebilir. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. Petrol ve diğer proses atıkların depozitlenmesi arttırdığı gibi bizzat depozitlenme de yapar. FOSFAT DEPOZİTLERİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR? Fosfat depozitleri fosfat bazlı şartlandırma programı uygulanan kazanlarda görülen depozitlerdir.

Depozitler metal üzerinde izolasyon etkisi yaparak borulardan dolaşan suya ısı geçişini engellerler. Depozitlenmenin altında korozif bir tabaka oluşması ihtimali de kazan için ayrıca bir tehlike teşkil etmektedir.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. DEMİR DEPOZİTLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Paslanma veya kazana eklenen taze su yolu ile gelen demir depozitleri çok koyu renktedir . Korozyon geniş yüzeyleri etkileyeceği gibi toplu iğne başı büyüklüğünde deliklerde açabilir.hesapta olmayan harcamalar ve yüksek temizlik maliyetlerine sebebiyet vererek işletme veriminin düşmesine yol açabilir. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Aşırı ısınma belli bir noktadan sonra metal yorgunluğuna sebebiyet verir.Sayfa 10 25.com . DEPOZİTLER NE GİBİ PROBLEMLERE YOL AÇARLAR? Depozitlerin yol açtığı en büyük problem aşırı ısınmadan dolayı boru patlamalarıdır. Kazanda korozyonun temel sebebi metalin oksijen ile reaksiyona girmesidir. SU KAZAN METALİNDE PASLANMAYA YOL AÇAR KOROZYON NEDİR? Basit anlamı ile korozyon metalin özüne dönmesidir. Sülfat depoziti daha kırılgan . BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.Yine de korozyon prosesi kompleks bir elektro kimyasal reaksiyondur. Sıcak asitte koyu kahverengi bir hal alarak çözülürler. Bu kışır çok kırılgan . Demir korozyon sonucu demir oksit haline dönüşür. VE TİC.2007 SÜLFAT DEPOZİTİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Kristal yapısı karbonattan daha küçük olan sülfat depoziti çok daha sert ve bir miktar daha yoğundur. Kazan depozitleri borularda kısmen tıkanmaya ve daralmaya yol açarak ısı iletim veriminde yetersizliğe ve borularda aşırı ısınmaya yol açar.kolayca ufalanmayan ve asidik solüsyona atıldığında erimeyen bir yapıya sahiptir. SİLİS DEPOZİTİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Yüksek bir silis depoziti porselen benzeri bir sertliğe sahiptir. Kazan depozitleri genel anlamda düşük verim . pH değerleri ve özel kimyasal korodetler de değişik korozif etkilere yol açar.slsteknik. ŞTİ. Bu olay metalin aşırı ısınmasına yol açar.09. Kazandaki demir depozitleri genellikle manyetiktirler. bununla birlikte yoğun stres . dağılıp toz haline gelmeyen ve hidroklorik asitte çözülmeyen bir yapıya sahiptir.com Web: www. SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Silis kristalleri çok küçük olup yapısı çok yoğun ve su geçirmeyen kışır halindedir. EVKA3 MAH. LTD. aşırı yakıt tüketimi .

LTD. Kazandaki yüksek ısı ve basınç da korozif mekanizmayı hızlandırıcı bir etkendir.kaba ve yüzey boyunca devam eder şekildedir. Kaynaklı kazanların kullanılmaya başlanmasından itibaren kullanılan yuvarlatılmış boru uçları hala bu saldırıya karşı zayıftır. 2. Kazanda korozyon ise . BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.com .karbondioksit ve düşük ph ihtiva ettiği durumlarda meydana gelir. Buhar ve kondens sistemlerinde korozyon genelde karbondioksit ve oksijen gazlarının bir arada bulunması ile meydana gelir. İlkinde ani ısı değişikliği (ani ısıtma veya soğutma ) sonucu metal üzerinde oluşacak streslerden kaynaklanacak korozyon belli noktalardan konsantre olur ve metal yüzeyi üzerinde yoğun pürüzlenmelere yol açar. METALDE KOROZYON YORGUNLUĞU NEDİR? Kazan metalinde korozyon yorgunluğundan dolayı oluşacak çatlamalar. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. Bu tip delinme veya pürüzlenmeler genellikle korozyon korumasının yetersiz kaldığı durumlarda gerçekleşir.09. Sülfür esaslı gazlar ya da amonyak gazı sistemdeki bakır alaşımların korozyona uğramasını hızlandıran kirleticilerdir.Korozyon yorgunluğundan kaynaklanan çatlamalar genellikle kalın .iki tür mekanizma ile gerçekleşir. Kazan suyu Kostik ihtiva ettiğinde . Genelde tüplerin iç yüzeylerinde oluşmaya başlayarak dış yüzeylerine doğru ilerler.kazan suyu alkalinitesi çok düşük veya çok yüksek olduğu durumlarda çalışma yada duruş esnasında oksijene doymuş su kazan içinde beklediğinde oluşur. Metal yoğun basınca maruz kalınca. Herhangi bir şartlandırma programına başlarken Kostik çatlama da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi çatlamalar aşağıdaki durumlarda görülür 1.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.Sayfa 11 25.2007 KOROZYON ÖZELLİKLE NERELERDE GÖRÜLMEKTEDİR? Korozyon genellikle besi suyunun çözünmüş oksijen .metal yüzeyler üzerinde oluşan yoğun bir oksit film tabakası ani ısı değişiklilerinden kaynaklanan stres sonucu çatladığında görülür. SLS TEKNİK KİMYA MÜH.com Web: www. VE TİC. ŞTİ. İkinci tipte ise yüksek saflıkta besi suyu kullanan kazanlarda görülen metal yorgunluğu çatlamalarıdır. Ufak sızıntı gibi bir mekanizma kazan suyunun basınçlı metali üzerinde yoğunlaşmasına yol açınca Kostik çatlama özellikle eski tip perçinli bölgelerde ve birleşim yerlerinde yarıklar oluşturması ile ciddi bir problemdir. 3. Kazan suyunda az bir miktar da olsa silis bulunduğunda 4.slsteknik.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. EVKA3 MAH. Bu tür çatlamalar . KOSTİK ÇATLAMA NEDİR? Kostik çatlama (Kostik kırılganlık) genellikle iç damarlaşma şeklinde oluşan çok ciddi bir kazan metal yorgunluğu çeşididir.

Buhar kondens dönüş hatlarında korozyondan dolayı hatların ve ekipmanın değişimi çok pahalıyla mal olabilir.com Web: www. Bu test korozyon oluşumunda ortaya çıkan hidrojen gazına dayanılarak yapılır. Bu tür bir bilgi iyi eğitimli ve deneyimli bir mühendis tarafından incelendiğinde çalışan kazanda korozif bulgular olup olmadığı rahatlıkla anlaşılır. depozit altı korozyonlar ise boru patlamalarına sebep olmaktadırlar.2007 BAŞKA NE GİBİ MADDELER KAZAN KOROZYONUNA SEBEP OLUR? Fazla miktarda şelatartıkları (CaCO3 olarak 20 ppm) yada yanlış uygulanan şelat programları kazanda korozyon oluşturur. Korozyona karşı etkili olacak kimyasalın seçimi ve kontrolünde tam anlamı ile korozyon sebeplerini anlamak ve doğru ölçüm almak ve doğru doğru ölçüm almak çok önemlidir. KOROZYONDAN KURTARMAK İÇİN NELER Korozyondan korunmanın en bilinen yöntemleri: besi suyundan çözünmüş oksijenin alınması. Ancak korozyon değişik kimlikler ile karşımıza çıkmaktadır. Kazan katı atıklarının yüksek ısı bölgelerinde yoğunlaşması da kazan korozyonuna sebep olur. kazan suyuna alkali koşullar sağlamak.09. Salınan hidrojen gazının miktarı ölçülerek yükteki ani dalgalanmalar kazan suyu nitelikleri ve yakıt değişiklikleri incelenebilir. KAZAN KOROZYONU NASIL ÖLÇÜLÜR Günümüzde yüksek ısı akışına sahip kazanlara olan eğilim korozyonun enerji üretim santralleri için büyük bir problem haline gelmesine yol açmıştır.slsteknik. LTD. SLS TEKNİK KİMYA MÜH. iç yüzeyleri temiz tutmak.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. kazanı servis dışı olduğu sürece koruma altına almak. buhar ve kondens sistemlerinde oluşan korozif gazlara kimyasal şartlandırma ile engel olmak. belli noktalarda derin çukurcuklar olacak şekilde aşınmalar boru delinmelerine . Kazan suyu korozyon potansiyelini ölçebilmek için hidrojen gazı örneklemesi uygulanmaktadır. KAZAN SİSTEMİNİ YAPILMALIDIR. Kazan korozyonu oluşmaması için su şartlandırma uzmanının tavsiyeleri özenle uygulanmalıdır. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.Sayfa 12 25.Kazandaki toplam yüzeyin homojen bir şekilde korozyona .İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.aşınmaya maruz kalarak incelmesi daha az önem verilen bir olaydır çünkü tüm kazanlarda kullanım süresince korozyondan dolayı genel bir aşınma yaşanmakta ve normal karşılanmaktadır.Bu problemlerden ilki metalin kendisinin bozulması ikincisi ise yüksek ısı yayan kazan bölgelerinde korozyon ürünlerinin depozitlenmesidir. KOROZYON NE GİBİ PROBLEMLERE SEBEP OLUR? Korozyon iki yönden problem yaşatır. VE TİC.com . ŞTİ. EVKA3 MAH.

NEDEN KÖPÜRME OLUR? Kabarma. buhar ihtiyacındaki ani değişimlerden yada buharın yüzeye karıştığı bölgede aşırı su seviyesi bulunmasından dolayı olur. aynen sodalı su şişesinin açıldığında olanlar benzeri ani bir kabarmadır. Bu sürüklenmenin bir çok sebebi vardır.com Web: www.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Bu alet kazan suyu kirleticilerinin miktarını ölçmek için soğutulmuş buhar örneğindeki sodyum iyon miktarını ölçer. Alkalilerin petrol atıklarının. SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Kazan yüzeyinde kabarcıklar yada köpüklenme oluşur ve bunlar buharla birlikte kazanı terk ederler.Sayfa 13 25.D 1066 model buhar örnek ağızlığı kullanılması tavsiye olunur. Buna köpürme denir ve sabun köpürmesine benzetilebilir. yükteki ani değişimin yol açtığı. yağların.T. Buna bazen aquaglobection denir ve esasen köpüğün oluşmadığı sadece ufak su parçacıklarının su yüzeyinden yükselmesi ile oluşan bira yada şampanya köpüğü gibidir. Buhar kirlenmesi aynı zamanda kazan haznesindeki buhar ayrıştırıcı ekipmanın düzgün monte edilmemesinden kaynaklanan sızıntı ile de oluşur. Sodyum iyon analizörü yoğunlaştırılmış buhardaki sürüklenmeyi 1 ppb’den itibaren ölçebilir.09. EVKA3 MAH. Kabarma kazan suyunda yaşanan. VE TİC. LTD.S. Buhar saflık ölçümü için A. Bu olay genellikle kazan suyu alkalinitesi ve sabunlaşan yağ ile ilgilidir. KAZAN SÜRÜKLENMESİ NASIL ÖLÇÜLÜR? Buhar saflığı sodyum iyon analizörü kullanılarak yapılır. NEDEN KÖPÜKLENME OLUR? Suda çözünebilen yada çözünmez nitelikteki katı atıklar olması kazan suyunda yoğun olarak köpürmeye yol açar.slsteknik. kazan suyunda belirlenen üst limitlerin aşıldığı koşullarda çalışılmasından.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Buhar çıkış yüzeyinde hızla yükselen baloncukların patlaması ile buğu ve serpinti şeklinde ufak su zerrecikleri açığa çıkar.2007 DÜŞÜK SAFLIKTAKİ SU DÜŞÜK SAFLIKTA BUHAR VERİR: KAZAN SUYU SÜRÜKLENMESİ NEDİR? Kazan suyu sürüklenmesi kazan suyu kirlerinin ve tortularının buhara sürüklenmesidir.com . YAĞ SÜRÜKLENMEYİ NASIL ETKİLER? Pompalar ve diğer yağlanmış ekipman kazan besi suyunda yağ atıklarına sebep olur ve köpüklenmemelere yol açabilir. ŞTİ. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. greslerin. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. zarar görmüş buhar ayrıştırma ekipmanından.M. askıda katı madde ve belli özelliklere sahip organik maddelerinde köpüklenmeye sebep olduğu bilinmektedir.

VE TİC.açık buhar kullanılan bir çok proseste kirlenmeye yol açabilir SÜRÜKLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN NE GİBİ TEDBİRLER ALINABİLİR? En etkili yöntem kazan suyundaki katı madde konsantrasyonlarını tavsiye edilen sınırlarda tutmaktır.2007 ASKIDA KATI MADDELER SÜRÜKLENMEYİ NASIL ETKİLER? Askıda katı maddeler buhar baloncuğunun yüzeyinde toplanarak bir tabaka oluşturur ve buharın sertleşmesine sebep olur.com Web: www. Kazan basınçları 400psi’nin üzerine çıktıkça silisin buhara seçici olarak taşınmasında kabul edilebilir miktarının üzerine çıkma eğilimi gösterdiği olmuştur.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Askıda katı madde miktarı çoğaldıkça baloncuk üzerinde topaklanmalar o oranda çoğalır.korozyon . SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Buhar baloncuğu bu sertleşme yüzünden kırılmaya. ŞTİ. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. Kirlenmiş kondens dönüşü de çok sıklıkla sürüklenmeye sebep olur.aşırı kazan yüklemeleri ve ani yük değişikliklerini engellemek de sürüklenmenin oluşumunu engeller. Sonraki aşamada silis gaz gibi hareket eder ve seçici olarak sürüklendiği varsayılır. Yüksek su seviyesi . Bu gibi durumlarda kondens tankı kirlenmenin oluştuğu bölge bulunup müdahale edilinceye kadar geçici olarak boşaltılıp.Sayfa 14 25.süper heater ve türbinler üzerinde depozitlendiğinde. dağılmaya karşı koyar ve köpüklenir. Buharda silis oluşumu genel kazan suyu sürüklenmesi ile yada uçucu formu ile buhara girmesi ile olur. Son olarak ise kazan rutin kontrol için kapatıldığında buhar ayrıştırıcı eleman montajının kontrolü ve hatasız montajı bir çözüm sunulabilir. taze su ile doldurulmalıdır. Deneyimler göstermiştir ki bazı durumlarda yüksek miktarlarda askıda katı madde içeren bir kazan suyunda sürüklenme olmamakta bununla beraber limitlerin çok altında bir miktarda askıda katı madde içeren bir kazan suyunda sürüklenme görülebilmektedir. Kazan suyundaki çözünmüş maddeye karşı kirlilik yoğunluğuna bağlı olarak köpüklenmeyi engelleyici bir kimyasal kullanımı da çok etkili olabilir. aşırı ısınma. Katı maddeler . EVKA3 MAH. SÜRÜKLENMENİN YARATTIĞI PROBLEMLER NELERDİR? Kazan suyundaki herhangi çözünmüş yada asılı kalmış madde buhar ve kondens sisteminde depozitlenmeye yol açar.slsteknik. SEÇİCİ SİLİS SÜRÜKLENMESİ NE EDEMEKTİR? Silis buhar yoluyla iki şekilde sürüklenebilir. LTD.ısı tüpleri yorgunluğu ve türibün etkinliğinde azalma ile sürüklenen katı atıklar . SANAYİ SİTESİ BORNOVA.com .129/3 SOKAK NO: 8/H 4.09. Bu gösteriyor ki sürüklenmede etkin olan askıda katı maddenin miktarı kadar türüdür.

Örneğin kalsiyum bikarbonat Ca (HCO3)2 kalsiyum katyonu (Ca2) ve bikarbonat anyonu (HCO3. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.slsteknik.com Web: www. Genellikle askıda katı madde partikülleri çökmeyecek kadar küçük olup bunun yerine filtrelerden geçebilir. Bu tipik bir yumuşatma şartlandırmasıdır. kül. Anyonlar sudan özel iyon değişim reçineleri kullanılarak da atılabilir. Bu gibi durumlarda tavsiye ekipmanları çökeltme havuzlarını da içerebilir . oksijen ve karbondioksit’i indirgemek ve distile su elde etmek için buharlaştırma (kondens) ve tüm çözülmüş mineralleri gidermek için reverse osmos KOAGULASYON VE ÇÖKERTME KLARİFİKASYON NEDİR ? Tavsiye.) oluşturur.Sayfa 15 25.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. VE TİC. sertliği. Askıda katı madde. çökeltme ve iyon değişimi gibi metotların birçok kombinasyonu mevcuttur.soda. EVKA3 MAH.2007 SUDAKİ SAFSIZLIKLARIN GİDERİLMESİ KOAGULASYON VE FLOKULASYON Koagulantlar su kaynağında bulunan askıda katı madde parçacılarının yükünü nötralize edip onları çökelen yada filtre edilebilen tortular haline dönüştüren kimyasallardır. LTD.sodyum aluminat gibi) yumuşatıcı kimyasallar eklemek çözülmüş sertlik tuzlarının çökelmesini. En yaygın iyon değişim formu. ŞTİ. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. Suyun demineralizasyonu yada çözünmüş maddelerin tamamen arındırılması anyon ve katyon değişim reçinelerinin beraberce kullanılması ile gerçekleştirilir.com . toplam çözülmüş katı atıkları ve alkaliniteyi etkin biçimde giderdiği gibi bazı durumlarda sudaki silis miktarını da düşürür. su kaynaklarındaki askıda katı madde ve renklenmenin giderilmesidir. İYON DEĞİŞİM KOLONLARI Tuz suda çözüldüğünde pozitif iyonlar (katyon) ve negatif iyonlar (anyon) oluşturur.09. Suya (kireç. SLS TEKNİK KİMYA MÜH. suyu kalsiyum ve magnezyum katyonlarını sodyum ile değiştiren bir reçineden geçirmeyi içerir.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Diğer metotlar ise degazör (suyun ısıtılıp açığa çıkan gazların ventile edilmesi). DİĞER METODLAR Sudaki pislikleri temizlemede koagulasyon. Bu gibi bölünmüş yada askıda kalmış maddelerin yok edilmesi için koagulantlar gerekebilir. hali hazırda yerleşmiş büyük partiküller de içerebilir. dolayısıyla askıda katı maddeyi.

Bu sebeple koagulasyon işlemi negatif yükleri nötralize edip birbirleriyle yapışmalarını sağlayıcı çekirdek oluşturan bir işlemdir.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.2007 KOAGULASYON NEDİR? FLAKULASYON NEDİR? Koagulasyon sadece bölünmüş ve asılı kalmış pisliklerin yük nötrlemesi yapılarak aniden çökebilecek yada filtrelenebilecek kütlelere dönüştürülmesidir. ferik klorit. Başarılı bir kullanımı ile bu koagulantlar suda . Kireç.Mg(OH)2 + 2 CaCO3 + 2H2O Kieç Magnezyum Bikarbonat Magnezyum Hidroksit Kalsiyum Su Hidroksit SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Su şartlandırılmasında en çok kullanılan kimyasal çökertme metodu kireç soda yumuşatmasıdır.com Web: www. Askıda katı maddelerin askıda kalmalarını sağlayabilecek kadar geniş yüzeyleri vardır. NE TÜR KOAGULANTLAR KULLANILIR? En yaygın kullanılan koagulantlar demir ve alüminyum tuzlarıdır (ferik sülfat. Flakulasyon ise pıhtılaşmış partiküllerin birbirleri ile bağlantılandırılmasıdır. Bununla beraber partiküller birbirine yapışmayıp aksine itecek negatif elektrik yüklere sahiptir.129/3 SOKAK NO: 8/H 4.Sayfa 16 25. alüminyum sülfat ve sodyum aluminat) Ferik ve alüminyum iyonlarının her biri üç pozitif yük taşır bu yüzden etkinlikleri negatif yüklü askıda katı maddeler ile reaksiyona girme oranları ile ilişkilidir . askıda katı madde toplayacak olan bir ağ gibi kabarcıklar oluşturur .Bazı durumlarda pıhtılaşma işine yardımcı olması amacı ile organik polimerler ve özel tipte killer kullanılır. LTD.Polielektrolit adı verilen sentetik maddeler pıhtılaşma amacı ile üretilmiştir. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. EVKA3 MAH.com .09.Bu maddeler artı yüklü uzun zincir şeklinde moleküllerden oluşur.Bu reaksiyon aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir Ca(OH)2 + Ca (HCO3) ---------------2CaCO3 +2 H2O Kireç Kalsiyum Bikarbonat Kalsiyum Karbonat Su 2Ca(OH)2 +Mg(HCO3)2------------------------. ŞTİ. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. Bunlar tanelerin daha hızlı çökmesi için onları ağırlaştırarak pıhtılaşma işine yardımcı olurlar KİMYASAL ÇÖKTÜRME NEDİR? Çökelme prosesinde suya eklenen kimyasallar suda çözünemeyen reaksiyon ürünü elde etmek amacı ile çözünmüş sertlik alkalinite ve bazen de silis miktarını düşürmek için kullanılır.slsteknik. Yumuşatma Prosesinde Nasıl gösterir? Hidrojene kireç (kalsiyum hidroksit )çözünmez çökelticiler oluşturmak amacı ile çözünebilir kalsiyum ve magnezyum bi karbonatlar ile reaksiyona girer . VE TİC.

• Kimyasal reaksiyon ve çamur çökelmesi için bekleme ve • Yumuşatılmış suyun sürekli deşarjı için hazırlanması aşamalarını içerir. silis giderilmesi artırır ve daha yüksek kaliteli su üretimini sağlar. ŞTİ. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.129/3 SOKAK NO: 8/H 4.Kesikli yumuşatmanın eski metodu ise kimyasal bir tank içinde su ile karıştırmak. Kireç Magnezyum sülfat ve klorit ile reaksiyona girerek magnezyum hidroksiti çökeltir .çözülebilir sülfat ve klorit oluşur. LTD.slsteknik. • Kimyasalların gelen suya parça parça yedirilmesi.2007 Kalsiyum karbonatın büyük bölümü ve magnezyum hidroksit. reaksiyon için yeterli zaman tanımak ve çamurun dibe oturmasına zaman vermek ve temiz suyu dışarı atmaktır(deşarj) Sürekli (kontini) Kireç –Soda yumuşatmasının daha modern metodu ise özel tasarlanmış bölmeli tankın .SODA YUMUŞATMA METOTLARI NELERDİR? İki genel tip kesikli ve süreklidir.Kireç –Soda yumuşatması suyun ısısına bağlı olarak sıcak yada soğuk olarak ikiye ayrılabilir. EVKA3 MAH.Sayfa 17 25.CaCO3 + Soda külü Kasiyum Kalsiyum Sülfat Karbonat Na2SO4 Sodyum Sülfat Na2CO3 + CaCl 2 -----------------------------. Aşağıdaki gibi çalışır Na2CO3 + CaSO4 ------------------------------. fakat bu işlemde çözülebilir kalsiyum . SODA KÜLÜ YUMUŞATMA İŞLEMİNDE NASIL REAKSİYONA GİRER? Soda külü öncelikle bikarbonatı olmayan sertliği (sülfat sertliği yada kalıcı sertlik olarak da geçer) gidermede kullanılır. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. VE TİC. Sıcak işlem yumuşatıcıları kimyasal reaksiyon oranları. Kireç kalsiyum sülfatları ve kloritleri (kalıcı sertlik) önlemekte etkili değildir. fakat bu işlemde çözülebilir . KİREÇ. çökertme ve filtrasyon ile yok edebilecek bir çamur oluşturur .09. Neden Koagulantlar Kireç – Soda İşleminde Kullanılır? SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Sonuç itibariyle oluşan sodyum sülfat ve klorit yüksek çözünürlükte ve tortusuz bir oluşumdur.com Web: www.CaCO3 + 2 NaCl Soda külü Kalsiyum Kalsiyum Sodyum Klorıd Karbonat Klorid Reaksiyon sonucunda oluşan kalsiyum bikarbonat çamur olarak çökelir. Bu yüzden kireç bikarbonat alkalinitesini yükselttiği gibi bikarbonat formunda (geçici sertlik) bulunan sertliği de yok eder .İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.com .

Kireç – Soda işleminde suyun ön temizliğinin yapılması gerekli değildir.2007 Koagulantlar.Koagulantların etkili kullanımı yumuşatma işleminde silisin giderilmesinde yarar sağlar. Örneğin su basit bir katyon değişim yumuşatıcısından geçirilerek tüm kalsiyum ve magnezyum iyonları giderilip sodyum iyonları ile yer değiştirilebilir.com .beslenen kireç ve soda külü miktarını ayarlamayı da içerdiğinden .Sodyum aluminat’ın Kireç Soda yumuşatmasında koagulant olarak özel bir avantajı vardır. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.com Web: www. Katı madde miktarındaki düşüşten dolayı Enerji sarfiyatı düşüşü gözle görülür seviyelerde gerçekleşir. ham su bileşimi ile su akış miktarındaki değişikler yüzünden kontrolü zor bir hal almıştır KİREÇ – SODA YUMUŞATMANIN AVANTAJLARI NELERDİR? En büyük avantajı sertliği giderirken alkaliniteyi. Diğer koagulantlardan ayrı olarak alkalindir ve hatta magnezyum seviyesini düşürerek yumuşatma reaksiyonlarına da yardımcı olur.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Başka bir avantajı ise sürekli sıcak proses yumuşatmasında bir miktar oksijen ve karbondioksit giderilmesinin de mümkün olmasıdır. Örneğin. enerji ve su tasarrufu sağlar İYON DEĞİŞİM MEKANİZMALARI İYON DEĞİŞİMİ NEDİR? Mineraller suda çözündüklerinde iyon adı verilen elektrik yüklü iyon adı verilen elektrik yüklü partiküller oluştururlar.slsteknik. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.kalsiyum karbonat pozitif yüklü (katyon)bir kalsiyum iyonu ile negatif yüklü bikarbonat iyonu (anyon) oluşturur. Anyon değişim reçineleri ise sadece bikarbonat(HCO3-) ve sülfat (SO4-2) gibi negatif yüklü iyonlar ile reaksiyona girerler Bir çok katyon değişim reçinesi olmasına SLS TEKNİK KİMYA MÜH. EVKA3 MAH.Koagulantlar çamurlaşma hızını % 20-%50 oranında arttırılabilirler. İyon değişim reçineleri genelde küçük boncuk taneleri şeklinde olup suyun içinden akacağı yüzlerce metre uzunluğunda bir yatak oluştururlar İYON DEĞİŞİM REÇİNELERİNİN TÜRLERİ NELERDİR? İyon değişim reçineleri anyon ve katyon olmak üzere iki tiptir Katyon değişim reçineleri sadece Ca+2 ve Mg+2 gibi pozitif yüklü iyonlar ile etkileşime girer. LTD. klarifikasyonda askıda katı maddeleri giderdiği gibi yumuşatmada da partikülleri kümeleme görevini üstlenirler. Metot .Sayfa 18 25. Bu düşüş besi suyunun iletkenliğini düşürür ve blöf miktarını azaltarak. KİREÇ SODA YUMUŞATMASININ DEZAVANTAJLARI NELERDİR? En önemli dezavantajları demir yüzdesinin azaltılmasına rağmen tamamen yok edilmemesidir. Bir çok doğal ve sentetik madde değişim amacı ile sudaki mineral iyonlarını giderme özelliğine sahiptir.toplam çözünmüş katı maddeleri ve silisi de gidermesidir.09. ŞTİ. VE TİC.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Çamurun koagulasyonu esnasında silis baloncuk tarafında emilir.

slsteknik.Sayfa 19 25. SPLİT AKIŞ YUMUŞATMASI NEDİR? Bu proses sodyum çemberinde çalışan katyon değiştirici çıkışını karıştırmayı içerir .com .com Web: www. Anyon değiştiricileri Hidroksit iyonlarını yenilemek için Kostik (NaOH) yada amonyum hidroksit (NH4OH)ilerejenere edilir. Bu sudaki tüm katyonları sodyum yada hidrojene dönüştürmek için dizayn edilebilir demektir.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Bu durumda İyon değişim maddeleri önceden sudan arındırılmış iyonları bırakır veiyonlar sistemden temizlenmiş olur İyon değişim ünitesi bu aşamadan sonra çalışmaya hazır hale gelir. Sodyum çemberinde çalışan iyon değiştiricilerinde sodyum kapasitesini yenilemek için tuz (NaCl ) yada hidrojen kapasitesini arttırmak için asit (H2SO4 veya HCl ) eklenir. VE TİC. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.Zayıf bazlı reçineler iyon değişiminden öte emilmeye benzer bir proses ile karbondioksit yada silisi değil (esasen karbonik asit ve silice ousasid)sadece kuvvetli asit anyonlarını giderir.Sodyum çemberi alkalinitesi etkilenmediği için ve hidrojen çemberi asidik su oluşturduğundan.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.Amaç suyun alkalinitesini düşürmektir. ŞTİ.2007 rağmen genelde sodyum yada hidrojen çemberinde işlem görürler . Güçlü tabanlı anyonlar genellikle hidroksit çemberinde çalışırlar. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. yada saf sudan oluşur. DEMİNERALİZASYON NEDİR? Bu işlem suyun hem anyon hem de katyon değişim reçinelerinden geçirilmesi ile olur .09. Katyon değişim prosesi hidrojen çemberinde çalışır Tüm katyonların yerini hidrojen alır. Anyon değiştirici hidroksit çemberinde çalışır ve tüm anyonları hidroksit ile değişir . DEALKALİZASYON NEDİR? Su alkalinitesini düşürmek için kullanılan bir iyon değişim prosesi dealkalizasyon olarak adlandırılır.Anyon reçineleri Zayıf Taban Kuvveti Taban olarak iki bölümde ele alınırlar. Öte yandan güçlü tabana sahip anyonlar hem silis ve karbondioksit hem de kuvvetli asit anyonlarını düşük değerlere çekebilir .Karışık SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Bu proses suyun klorit çemberinde çalışan bir anyon değiştiriciden geçirilmesini kapsar Değiştirici karbonat bikarbonat ve sülfat gibi alkali anyonları giderip bu iyonların yerine kloriti yerleştirir. Rejenerasyon . Deminerilizasyon prosesi birçok formda görülebilir . Dealkalizasyon prosesi katyon değişim yumuşatması ile desteklenmelidir. Alkalinitenin düştüğü durumlarda ise dealkalizasyon amacı ile Klorit anyon değişimi kullanılır İYON DEĞİŞİM REJENERASYONU NEDİR? İyon değişim reçineleri sudaki iyonların giderilmesinde sınırlı bir kapasiteye sahiptir Kapasiteleri kullanıldığında rejenere edilirler Bu genelde iyon değişim prosesini tersine çevirerek yapılır. Dealkalinizasyonun klorit formunda anyon reçineleri rejener etmek için tuz (NaCl) kullanılır. sitemi devre dışı bırakarak konsantre solüsyon olarak hazırlanmış canlandırıcı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu prosesteki en son çıkış temel olarak hidrojen ve hidroksit iyonlarından .istenilen düzeyde bir alkalinite elde etmek için çıkışların karşılaştırılmasıdır. EVKA3 MAH. LTD.

slsteknik.2007 yatak prosesinde anyon ve katyon değiştirici maddeler özel olarak bir ünitede karıştırılır .İki temel tip buhar degazörü vardır .129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Flaşh tipi SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Toplamda sistem kireç – soda sisteminden daha az yer kaplar ve daha yumuşak su verir. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. Demineralizasyondaki problem ise yüksek miktarda askıda katı madde içeren ham sulardaki yüksek arıtma maliyetidir. İyon değişim demineralizasyonunun temel avantajı diğer herhangi bir metottan daha kaliteli su elde edilmelidir. DİĞER METOTLAR: UÇUCU GAZLARIN SIYRILMASI DEAERASYON Sudaki çözünmüş oksijen kazan korozyonuna sebep olduğundan su kazana girmeden oksijenden arındırılmalıdır.Etkiyi ve ısı ile buharlaşmayı arttırmak için birinci kazandaki buhar ikinci kazanda buhar bobinlerinden geçirilir. Çok yataklı düzenlemelerde katyon değişim yatakları . iyon değişim veriminde azalma ve diğer zorluklara yol açabilir. Buharın çözünmüş oksijeni taşıyan kısmı ventile sudan atılır. Sprey tip Degazörde püskürtülen buhar üniteye püskürtülen besi suyu ile karıştırılır. Asit değiştiricilerinin kullanımı düşük alkalinitede yumuşak suya ihtiyaç duyulduğundan daha büyük avantajlara sahiptir. İYON DEĞİŞİMİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR? Sodyum çemberi iyon değiştirici yumuşatmasının en büyük dezavantajı ham su toplam katı madde. Besi suyu deaerasyonu çözünmüş oksijeni Degazörde deaeratörün buharı ile sudan atar. EVKA3 MAH. Ham su sertliğindeki yada akış oranındaki sıradan değişimler yumuşatma prosesinin bütünlüğünü etkilemez. İYON DEĞİŞİMİNİN AVANTAJLARI İyon değişiminin en büyük avantajı kontrol kolaylığıdır.Sayfa 20 25. LTD. Hidrojen çemberinde gerçekleştirilen iyon değişiminde ortaya çıkan problem ise akışkanın asidik PH’ ından kaynaklanan korozyondur.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Bir çok yerde iyon değişim prosesi su kaynağında ön şartlandırmaya ihtiyaç duyulabilir.zayıf yada güçlü tabanlı anyon değişim yatakları ve degazörlerden oluşabilir. Tabaka tipli degazörlerde .com Web: www.com . Genellikle ham sudaki askıda veya koloidal maddelerin yoğunluğu . VE TİC. Tabaka tipte ise sisteme giren su bir çok tabakalara temas ettirilip küçük damlacıklar haline getirilerek püskürtülen buhar ile irtibatı sağlanır . EVAPORATÖRLER NASIL KULLANILIR Su tamamen saf buhar elde etmek amacı ile ön şartlandırmaya tabi tutulur ve sonra yoğunlaştırılıp kazan besi suyu olarak kullanılır Bir çok tip evaporatör vardır ve en basit tipi [eşanjör] bir tank suyun içinden geçen buhar bobinlerinin suyu kaynama noktasına getirmesi sistemine dayalı olandır. degazör bölümünde temas süresi fazladır. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. ŞTİ. ve silis değerlerinin düşürülmesidir.09. alkalinite .

Bu proses konsantre bir bir solüsyondan daha az konsantre bir solüsyona iyon geçişine izin veren ama tersini engelleyen yarı geçirgen bir zar (membran) ile gerçekleştirilir. VE TİC. Reverse Osmos prosesi tersine döndürerek çözülmüş katı maddelerin daha yüksek yapan bir basınç ile osmotik basıncın üstesinden gelip zarın bir yüzeyine yapıştırır. Bu suyun kireç vasıtası ile sertlik .zeolit prosesidir. Besi suyu sertliği ile reaksiyona girecek kimyasallar.Bu proses her tür suda kullanılabilir fakat bazen maliyet ve montaj bu sistemden kaçınılmasına neden olabilir. Eksiksiz bir kimyasal şartlandırma programı aşağıdaki gibi olmalıdır. 3. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. En sık ve etkili kullanılan şartlandırma kombinasyonu sıcak kireç. alkalinite ve silis indirgenmesi . besi suyu ön şartlandırma şarttır. 1.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. organikler yada çamur çökeltisi ihtiva eden sular iyon değişim prosesinden önce temizlenmelidir.alkalinite ve bazen silis miktarını düşürür ve devamında katyon değişim yumuşatması ile şartlandırmaya devam eder. Evaporatörler ham suda çözülmüş katı madde lerin çok olduğu durumlarda Deminerilizasyon prosesine de avantaj sağlar GENELDE NE TÜR ÖN ŞARTLANDIRMA METOT KOMBİNASYONLARI KULLANILIR? Daha önceden de belirtildiği gibi askıda katı maddeler.çözünmüş yada askıda katı madde bunması işletme sorunlarına yol açacağından . KAZAN BESİ SUYU KİMYASAL ŞARTLANDIRILMASI ŞARTLANDIRMA AMACI Suda az miktarda bile olsa . Buharlaştırıcılar ısısının sonucu açığa çıkan buharı kaynak olarak kullanma avantajına sahiptir.com Web: www.2007 Evaporatörler ise vakum altında suyun kaynama noktasını düşürerek düşük sıcaklıklarda evaporasyon ilkesine dayanır. yumuşatma .slsteknik. askıda katı madde ve çamurlaşmanın ortadan kaldırılması gibi pek çok işlevi yerine getirir. EVKA3 MAH. 2.09. Reverse Osmos ham sudaki çözünmüş katı madde miktarını düşürerek son akışkanı daha ileri ön şartlandırmaya hazırlarlar.Sayfa 21 25. Basit katyon değişimi su kaynağındaki toplam katı maddeleri azaltmadığından bazen çökelme yumuşatıcı ile birlikte kullanılır. Normal çalışma basıncı 300-400 PSI arasıdır. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. Korozyonu önleyecek oksijen tüketici kimyasallar. Kazan suyu sürüklenmesini önleyici köpük kesiciler SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Askıda katı maddelerin kazan metaline yapışmasını önleyecek sentetik yada doğal yumuşatıcılar. ŞTİ.com . REVERSE OSMOS NEDİR? Reverse Osmos (RO)’ u anlatmak için önce Osmos’u anlamak gerekir. Su şartlandırma prosesi .129/3 SOKAK NO: 8/H 4. LTD.

silis demir) ne miktarda olursa olsunlar ön şartlandırmadan sonra kimyasal şartlandırma ile giderilmesi gerekmektedir. Buhar ve Kondens dönüş sisteminde korozyonu önlemek. LTD. VE TİC. Servis dışı kazanların duruş süresince en uygun kuru veya ıslak metod ile saklamaya alınarak korunmasına önem vermek gereklidir. kazan besi suyu hattında kışır ve korozyonun önlenmesi 2.2007 KİMYASAL ŞARTLANDIRMA NASIL KONTROL EDİLİR? Beslenen kimyasalların uygun dozajda sürekliliğinin garantilenmesi için sisteme en uygun dozaj sistemi seçilmelidir.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. besi suyu için büyük miktarda kondens buharı kullanılan durumlarda yada kullanılan ham su yeterli kalitede olduğunda gerekli tek şartlandırma olarak yer alabilir. Şartlandırmanın uygun dozajlarda olması ve sürekli kontrolünün yanı sıra.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. kazan operasyonunun emniyetli olması açısından uygun blöf ler yaparak kazan suyundaki erimiş ve askıda katı maddelerin miktarını düşürmek de önemlidir. Proses ve yağ kirlenmesinin önüne geçilmesi ve 5.slsteknik. Kazan suyu şartlandırma programının kontrol temelini düzenli su testleri ve sürekli analizler oluşturur. Kazan içi depozit oluşumu ve korozyonun önlenmesi.Sayfa 22 25. EVKA3 MAH. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.com . 4. Besi suyu tortu ve paslanmasını önlemek . 3. Günümüz yüksek ısı transfer değerlerinde ufak bir depozitlenme kazan borularında problemlere ya da yakıt kaybına yol açabilmektedir.com Web: www. Bununla beraber orta ve yüksek basınçlı kazanlarda iyi sonuçlar elde edebilmek için katma suya ön şartlandırma gerekli olmaktadır.09. oksijen. kazan düşük basınç ile çalıştığında. Sisteme beslenen besi suyu sertliği ile reaksiyona girip kazanda çökelmesine veya metale yapışıp taşlaşmasını SLS TEKNİK KİMYA MÜH. ÖNEMLİ: 1. KİMYASAL ŞARTLANDIRMANIN AMACI Kazan Besi Suyu Kimyasal Şartlandırması Ne Zaman Gereklidir? Kazan besi suyu ön şartlandırmadan geçmiş olsun yada olmasın kazan içinde kimyasal şartlandırma şarttır. Otomatik kontrol sistemleri yaygınlaştıkça kazan kontrolü için tracerlar kısmi kontrollerden daha güvenilir hale gelmektedir . Kazan suyu kontrolünün en önemli içeriği ise kimyasala olan harcamaları yatırımın geri dönüşü olarak gösterebilmektir. Bu yüzden kimyasal şartlandırmayı ön şartlandırmanın tamamlayıcısı olarak da görebiliriz çünkü besi suyu ile kazana giren safsızlıkların (sertlik. Kimyasal şartlandırma. ŞTİ. Bazı durumlarda su kaynağı kimyasal şartlandırmaya ihtiyaç duymaz ve su sadece ön şartlandırma metotları ile iyileştirilebilir. İYİ BİR KİMYASAL ŞARTLANDIRMA PROGRAMI NELER GETİRİR? Kimyasal şartlandırma programı içeriği beş aşamalıdır.

magnezyum silikat ) metal yüzeylere yapışmaması için dışarı atılabilecek nitelikte bir çamur oluştururlar.Sayfa 23 25. hidrazin. Kondens sistem koruması uçucu nötralize edici aminler yada uçucu film yapıcı aminler tarafından sağlanabilir.Kazan korozyonunu engelleyebilmek için belli bir alkalinite seviyesini sağlamak Komple bir kimyasal şartlandırma programı besi suyu hattında korozyon ve kışır oluşumunu engellemeli ve buhar kondens dönüş sistemindeki korozyona karşı koruma sağlanmalıdır. Polimerler. sülfit. Köpüklenmeye karşı koruma oluşturup kazandaki çözünmüş ve askıda katı maddelerin belli bir konsantrasyonda tutulmasını sağlayarak kazan suyunda köpük kesici görevi görmek . VE TİC. LTD. Kazan besi suyundaki oksijeni sıyırmak . Dispersant polimerler kullanıldığında reaksiyon ürünleri sadece askıda katı maddelerin blöf ile atılması için koşulandırılırlar. KİMYASAL ŞARTLANDIRMADA NE TÜR KİMYASALLAR KULLANILIR? Günümüz modern enerji santralleri çok çeşitli kimyasal şartlandırma kimyasalı kullanılır.fosfat. Kazanda bulunan sertlik minerallerin oluşturduğu çamur gibi askıda katı maddeleri kazan içinde muhafaza edip kazan metaline yapışmasını önlemek ve yumuşatmak.com Web: www.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Sodyum karbonat yüksek ısılarda kısmen parçalanarak sodyum hidroksit(kostik) ve karbondioksit oluşturur . ŞTİ. SUDAKİ SERTLİK KİMYASAL REAKSİYONLAR GEÇİRİR? ŞARTLANDIRMADA NE TİP Besi suyu ile giren Kalsiyum bikarbonat normal kazan işletme ısısında parçalanarak kalsiyum karbonatı oluşturur. Solüsyondan çökelen mineraller (kalsiyum . Fosfat olsun şelat yada polimer olsun tüm şartlandırıcılar kalsiyum ve magnezyum tuzlarını besi suyunda muhafaza ederler.slsteknik.SLSTREAT® gibi kimyasallar kullanılır. Yeterli hidroksit (kostik) alkalinitesi bulunduğunda magnezyum bikarbonat magnezyumhidroksit olarak çökelecek veya magnezyum silikat oluşturmak için herhangi bir silis reaksiyonuna girecektir.magnezyum hidroksit. Bu çamur blöfle dışarı atılır şelat yada polimer programı kimyasal şartlandırma amacı ile kullanıldığında çözülebilir karışımlar oluşturmak üzere kalsiyum ve magnezyum tuzları ile reaksiyona girerler Bu yeni oluşturulmuş kompleksler sadece çözünmüş katı maddeler ile birleşir ve sürekli blöf ile dışarı atılırlar.2007 önlemek .09. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. EVKA3 MAH. Şelat ve polimerler sertlik ile çözünebilir bileşimler oluştururken fosfatlar sertliği çökeltirler çamur yumuşatıcılar (doğal organik maddeler ve sentetik polimerler ) çökelmiş sertliğin yapışmasını önlerler .İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Kazan çalışma basıncında dayanıklı ve etkin olmaları nedeni ile bu maddeler köpük kesici olarak etkili olurlar. Kalsiyum karbonat oldukça zor çözündüğü için çökelir.com . İç şartlandırmada fosfat kullanıldığında kalsiyum bikarbonat ile reaksiyona girip kalsiyum fosfat (hyroxyapatite) ve sodyum karbonat (sodyum kükürdü) oluşturur. SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Besi suyu oksijen giderilmesinde sodyum. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. Şelat ve Polimer türü kimyasalların üretimine kadar Fosfatlar kireç oluşumuna karşı kullanılıyordu Bu şelat veya polimer tipli kimyasal şartlandırmalar kışır olmayan metal yüzeyler elde etmede fosfatlardan çok üstün bir performansa sahiptirler.

Nişasta gibi bazı organik maddeler fiziksel bir etkileşim ile silisin kazan metaline yapışmasını önler. ÇAMUR KİMYASAL ŞARTLANDIRMADA NASIL YUMUŞATILIR? Sudaki sertliğin kazan içinde çözünmez tortular oluşturduğu her tür kazan suyu şartlandırma programında sürekli bir çamur oluşumu gözlenecektir. Belli başlı organik çamur yumuşatıcıları.slsteknik. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. silis su içinde askıda olmasını sağlayacak derecede yüksek düzeyde tutmayı amaçlar.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Silis kimyasal şartlandırması kazan suyu alkalinitesini.09. Şelatler yada polimerler kimyasal şartlandırıcı olarak kullanıldığında kalsiyum ve magnezyum bu maddeler ile blöf vasıtasıyla kolayca giderilebilecek çözülebilir kompleksler oluştururlar.2007 demir oksit gibi kazana girebilecek herhangi bir askıda katı madde kirlenmesini de kontrol altına alırlar. hem de katma su sistemi veya kazan besi suyu hattı korozyonundan taşınırlar. Özel sentetik polimerler de magnezyum silikatın kazan metal yüzeylerine yapışmalarını önler. EVKA3 MAH.com .hem de buhar saflığını etkiler. ŞTİ. VE TİC. SÜLFATLAR KİMYASAL ŞARTLANDIRMADA NE TÜR REAKSİYONLAR GEÇİRİR? Kalsiyum ve Magnezyum sülfatları besi suyu ile kirletici olarak sisteme girdiğinde kazan ısısı onları çözünmez hale getirir.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Bu askıda katı maddeler sıcak kazan metal yüzeylerinde bir çok değişik oranlarda depozitlenir.Sayfa 24 25.fosfat ve Kalsiyum sülfattan daha az yapışkan ve muhafazaya daha müsait reaksiyon ürünü olan alkalinite üretici hidroksipatit ile reaksiyona girer Fosfatlar Magnezyumu magnezyum sülfat olarak çökeltebilmesine rağmen uygun kazan kimyasalı tercihen magnezyumu daha az yapışkan ve daha kolay kontrol altına alınabilen magnezyum hidroksit yada magnezyum silikat olarak çökeltilecektir.İç şartlandırıcı olarak fosfatlar kullanıldığında Kalsiyum . SİLİS KİMYASAL ŞARTLANDIRMA REAKSİYONLARA GİRER? BOYUNCA NE TÜR Şartlandırılmamış sularda silis kazan metal yüzeylerine tabaka halinde çökelir ya da kalsiyum ile birleşerek sert kalsiyum silikat tabakaları oluşturur . BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.Böylece kazan suyuna askıda katı maddeler taşınmış olur .com Web: www. Organik çamur yumuşatıcıları bu katı maddelerin kazan metal yüzeylerinde tabakalaşmalarında ve depozitlenmelerinde önleyici rol oynarlar. SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Genellikle su içinde silisin çamur halinde çökelmesine yetecek kadar magnezyum vardır. Kazana bu şekilde besi suyu yolu ile taşınan ya da sonradan kazan suyu içinde oluşan her tür askıda katı madde hem kazan içi temizliğini . Bununla beraber partikül halindeki metal oksitler de (çözünmez korozyon ürünleri) kazan suyunda hem kondens dönüşlerinden sürüklenerek gelir . LTD.

129/3 SOKAK NO: 8/H 4. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.aynı zamanda çözünmez demir ve bakır artıklarını da etkin şekilde yumuşatma özelliğine sahiptirler. uygun şartlandırma programının seçilmesini .Besi suyu ön şartlandırmasının kalitesi sürekli takip edilmelidir. VE TİC. • LİGNİNLER:Fosfat türevi çamurlarda etkilidirler. SU YÜRÜMESİ(SÜRÜKLEME) : Türbin kanatlarında depozitlenmelere . EVKA3 MAH.2007 • TANİNLER:Karbonat ihtiva eden yüksek sertlikteki besi sularını yumuşatmada etkilidirler. KİMYASAL ŞARTLANDIRMADA KARŞILAŞILABİLİR? NE TÜR ZORLUKLAR İLE Kazan suyu şartlandırma programında sorun çıkarabilecek üç büyük problem vardır. güvenli operasyonunu ve yüksek buhar kalitesini elde edilmesini sağlayabilir.Sayfa 25 25. • NİŞASTALAR:Yağ kirlenmesinin problem yarattığı yüksek silis ihtiva eden besi sularında etkilidirler • SENTETİK POLİMERLER:Tüm çamur türleri için mükemmel Yumuşatıcıdırlar. KOROZYON: Kazan borularında patlamalara sebebiyet verip kazanın devre dışı kalmasına üretimin durmasına ve yüksek bakım onarım masraflarına yol açar. SLS TEKNİK KİMYA MÜH.com Web: www.09. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.korozyona . TABAKALAŞMA VEYA DEPOZİTLENME :Şartlandırma programının sistem için zayıf veya yetersiz kaldığı durumlarda (Kimyasal dozajın yetersiz kalması veya sistem için yanlış programın uygulanması gibi) kışır ve depozit oluşumu ısı iletim verimini düşürerek enerji sarfiyatının artmasına sebeb olur . programın besleme ve kontrol açısından iş gücü tasarrufu sağlar. Çamur yumuşatıcıların amacı kazan suyundaki askıda katı maddelerin kazan metal yüzeylerinde depozitlenmesini ve tabakalaşmasını önlemektir. 2. 1. Bununla beraber kimyasal şartlandırmanın kullanım kolaylığı .proses kirliliğine ve süper heater arızalara sebep olur.uygulama metotlarına karar verilmesini ve kontrol limitlerini planlı bir program dahilinde tutmayı gerektirir. Kazan besi suyu şartlandırması .com . Şartlandırma programı en iyi besi suyu konsantrasyonunun takibi için titiz bir bakım ve düzenli servise ihtiyaç duyar.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. LTD. ŞTİ. KİMYASAL ŞARTLANDIRMANIN AVANTAJLARI NELERDİR? Kimyasal Şartlandırma temel avantajı çoğu zaman besi suyu ön şartlandırma ekipmanı kurma gereğini ortadan kaldırarak su şartlandırma maliyetini düşürmesidir.slsteknik. Su şartlandırması konusunda tecrübeli bir danışman size kazan sisteminiz için en uygun su kalitesini belirleyerek kazan işlemi veriminin yüksek olmasını .

hidrazin.polimer.fosfatlar.rutin bir su testi düzeni uygulayarak .ŞARTLANDIRMA NASIL KONTROL EDİLİR? Sayfa 26 25.09. VE TİC. LTD. kazana besi suyu hattından beslenmeli ve istenen reaksiyonların . Buhar ve kondens sisteminde korozyonu önleyici kimyasallar kullanılan kimyasala bağlı olarak doğrudan buhar kolektörüne .com Web: www.şelat. Kimyasal besleme besi suyu debisine göre oranlanabilir. 1. ŞTİ. Besi suyu hattındaki kışır.fosfat.sülfit.uygulanan kazan suyu şartlandırma programının türüme göre çeşitlilik gösterebilir fakat genellikle alkalinite .organik renk . SANAYİ SİTESİ BORNOVA. 2. Kazan suyu kimyasalları .depozit oluşumu ve korozyonu önleyecek kimyasallarda (kostik .com . Otomatik kontrol sistemleri kimyasal şartlandırma programları için çok daha güvenli kontrol sağlar Kimyasal Şartlandırma Programı Kontrolü İçin Ne Tür Kazan Suyu Testleri Uygulanır? Kazan suyu rutin kontrol testleri. 3. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.Şelat testi toplam şelat (reaksiyona girmiş ve reaksiyona girmemiş)yada ihtiyaç fazlası şelat (reaksiyona girmemiş) Üzerinden uygulanır. Polimerler de toplam yada residual olarak test edilebilir. Eğer dozajlama manuel olarak yapılacak ise operatör. Sülfit testleri . Bir bilgisayar ile etkileşimli çalışan iyon sensörleri gerekli kontrol hareketini sağlayarak dozajlama yapar. şok dozaj besleme de bazı durumlarda yeterli olabilmektedir. Sürekli besleme genelde tercih edilmekle birlikte . buhar üretim alanlarından önce gerçekleşmesi sağlanmalıdır.129/3 SOKAK NO: 8/H 4.2007 SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI NASIL BESLENİR? Yaygın besleme metotları kimyasal çözelti tankları ve dozaj pompalarını içerir.ortamda sülfit fazlası bulunduğunda besi suyu oksijeninin tümünün giderildiği varsayımı ile yapılır : bu varsayım sülfit beslemesinin kesikli yapıldığı durumlarda geçerli değildir. SLS TEKNİK KİMYA MÜH.PH ve toplam çözünmüş madde testlerini içerir. Otomatik kimyasal kontrolü birçok şekilde yapılabilr. EVKA3 MAH. Sudaki çözünmüş oksijen ile reaksiyona girecek kimyasallar besi suyu hattında olabildiğince önce (degazörün su haznesine veya çıkışına ) sürekli şekilde beslenmelidir. Kazan suyu şartlandırma kimyasalları genellikle (polimerler . KİMYASAL DOZAJLAR NASIL KONTROL EDİLİR? Kimyasal dozajlar manuel yada otomasyon yolu ile kontrol edilebilir.slsteknik.besi suyu hattına yada kazana beslenebilirler. organikler) sürekli beslenmelidir. sonuçlarına göre program ayarlaması yapılmalıdır. Sudaki kimyasal oranını belirleyen ve hep aynı oranda kalmasını otomasyon ile sağlayan tracer (indikatör) kullanımı.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.Orta fosfatlar kazan buhar haznesine bağlanan ayrı bir hat üzerinden de beslenebilir. şelatlar ve kostik) kazan besi suyu hattından degazörden sonra kazan haznesine girişten önce bir noktadan beslenir.

Silisin .genellikle kondens dönüşü ile besi suyuna sürüklenen korozyon artıklarının belirlenmesinde kullanıldığı gibi . Kazandaki blöf suyu kaybı . Kalsiyum karbonatın moleküler ağırlığı ( CaCO3 ) 100 dür Kimyasal dozaj hesaplarını basitleştirmek için tüm kimyasal sonuçlar kalsiyum karbonatın kimyasal ağırlığı baz alınarak hesaplanır ve CaCO3 olarak belirtilir. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. Yüksek SLS TEKNİK KİMYA MÜH. BLÖF NEDİR? Blöf .com Web: www. Çünkü silis konsantrasyonları . Blöf miktarı ayarı ile kazan suyundaki katı madde ve mineral kompozisyonu kontrol edilir. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN.1 ppm e eşittir. kazan suyunun konsantre halde çözünmüş ve askıda katı maddelerini ihtiva eden kısmının dışarı atılması işlemidir.anormal kirlenmeleri ve blöf gereksinimlerini belirlemek açısından faydalıdır. NE KADAR BLÖF YAPMAK GEREKİR? Blöf miktarı .Sayfa 27 25..İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Bu birim ppm in maddenin eşit ağırlığı ile bölünmesi sonucu bulunur (eşit ağırlık moleküler ağırlığın valans sayısına bölünmesidir) SU NEDEN ‘CaCO3’ CİNSİNDEN BELİRTİLİR? Su şartlandırma reaksiyonları reaksiyona giren maddelerin birleşen birleşen ağırlıklarına dayanır.349 grain olduğuna göre bir gpg tuz suda her 58. VE TİC.taze su ilavesinde de limit üzeri demir tespiti sağlar.kazan suyunda belli oranda bulunmasının doğal olması ile birlikte. Bir galon su 58. ŞTİ.slsteknik. yağ ve silisi içerir . Toplam demir testleri. Örneğin bir ppm tuz (NaCl) 1 kg sudaki bir mg tuz demektir. Yine eski ama hala sıklıkla kullanılan birim ise galonda grain dir (gpd) Bu birim kesin bir ağırlık ifade eder : bir grain pound un 1\7000 ine eşittir.129/3 SOKAK NO: 8/H 4.besi suyu ile gelen çeşitli safsızlıkların kazan içinde ne oranda konsantre olduğuna tolore edebildiğine bağlıdır. Sık kullanılan kontroller demir . Örneğin BU sistemi kullanarak bir ppm soda külü ( CaCO3 cinsinden ) bir ppm kalsiyum sülfat ile ( CaCO3 cinsinden ) reaksiyona girer. Analizler bazen de milyonda eşit (epm) olarak da birimlendirilirler.349 luk miktar için 1 birim tuzu temsil eder . kazan suyu seyrelir ve konsantrasyonu düşer.kazan işletim şartlarına göre belirlenmiş limitlerin altında tutulmalı ve üzerine çıktığında blöf yapılmalıdır.com . Esasen 106 pound soda külü (moleküler ağırlığı 106) 136 pound kalsiyum sülfat ile (moleküler ağırlığı 136) reaksiyona girmektedir. LTD.09. kazan işletim şartlarının .Yağ testleri genelde laboratuar imkanları gerektirse de. periyodik takibi .2007 KİRLİLİK KONTROLÜ İÇİN HANGİ TESTLER UYGULANILIR? Burada da testler şüphelenilen kirlenme türlerine göre çeşitlilik gösterir. SU ANALİZ SONUÇLARINI BELİRTMEK İÇİN KULLANILAN BİRİMLER En sık kullanılan birim (ppm) dir.çok az miktarda mineral içeren taze besi suyu ile telafi edildiğinde. Su örneğindeki bir ppm madde bir milyon birim suda bir birim maddeyi temsil eder.yüksek derecede kirlenmeler gözle fark edilebilir. EVKA3 MAH. Bir gpg 17.

Blöf gereksinimlerinin nasıl hesaplandığını görmek için . gerekli ayarlamalar ile yapılır. ani blöfteki su miktarını da azalttığından . Besi suyu konsantrasyonunu arttırmak blöf ihtiyacını düşürür .birikmiş çamur ve konsantre katı atıkların dışarı atılımını sağlar. silis veya demirdir. alkalinite. Kazanların çoğunda blöf için su – buhar temas alanının hemen altında su seviyesinde off-take bağlantıları bulunmaktadır ve buradan sürekli olarak çok az miktarda su dışarı verilmektedir. EVKA3 MAH.2007 konsantrasyonlara tolore daha az blöf gerektirir. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. Yakıt tasarrufu sağlar. Kondens dönüşü ısısı genellikle katma suyundakinden yüksektir 2.09. ŞTİ. güvenli kazan operasyonu için çok önemlidir. ENERJİ TASARRUFU İÇİN BLÖF KONTROLÜ NEDEN GEREKLİDİR? Kazan besi suyu ısı ihtiva eder .slsteknik. Örneğin besi suyunun 10 kez konsantre olmasına yatkın bir kazanda blöf besi suyunun %10 una eşittir 20 konsantrasyonda çalışıldığında ise sadece besi suyunun ½5 2i kadar blöf gereklidir. 1.su enerji ve kimyasal tasarrufu sağlar.besi suyu konsantrasyonunu sınırlayan diğer faktörler askıda katı madde . Blöf en kolay şekilde su iletkenliği ölçülerek.com .Sayfa 28 25. VE TİC.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Bu kazana her 100 pound su eklendiğinde çözünmüş katı maddelerin kazan suyunda 500 ppm sınırını aşmaması için kazan suyunun yaklaşık 10 poundunun blöf edilmesi gerekliliğini gösterir. Bu blöf vanalarını belli aralıklarla kısa süreler için açmak . Blöfü kontrol etmek için alternatif ölçümlerde yapılabilir SÜREKLİ BLÖF VE KESİKLİ BLÖF ARASINDA NE TÜR FARK VARDIR? Birçok kazanda blöf bağlantıları kazan suyu çamurun rahatlıkla toplandığı alt kısımdadır. İletkenlik ölçümleri su kirliliklerinden etkilenir.com Web: www. ancak kazan işletim gereksinimleri ve su kalitesi göz önünde bulundurularak blöf ihtiyacı ile ilişkilendirilmelidir. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. İletkenlik çok kolay ölçülebilir bir parametredir. Bu yüzden günümüz modern enerji santralleri ısı telafi sistemlerine sahiptirler Bu telafi sistemleri düşük basınçlı buhar ve ham su (besi suyu yada ) ısı değiştiricisinin bulunduğu blöf flash tankına sahiptirler . Eğer besi suyu 50 ppm çözünmüş madde ihtiva ediyor ise sadece 10 kat kadar konsantre edilebilir. bir kazanın tolore edebileceği çözünmüş katı madde konsantrasyonunun 500 ppm olduğunu varsayın. Kondens dönüş suyunun iletkenliği genellikle katma suyunkinden düşüktür. BLÖF MİKTARINI UYGULANABİLİR ? BELİRLEMEK İÇİN NE GİBİ TESTLER Blöf kontrolü . LTD. kazan suyundaki konsantre minerallerin ve kimyasal atıkların miktarlarının uygun limitlerde daha kolay tutulmalarını sağlar. Sürekli blöf kazan suyu sirkülasyonunda ve operasyonunda zararlı değildir. Sürekli blöf. Toplam çözünmüş katı madde her durumda sınırlayıcı limit olabilir. Manuel yada dip blöf ile birlikte sürekli blöfün kullanımı . ÖNEMLİ: SLS TEKNİK KİMYA MÜH. Blöf ısı kurtarması bir anlamda yakıt tasarrufudur. Blöf suyu atıldığında bu ısı da kaybolur.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. Kondens dönüş miktarını arttırmak iki yönden blöf yapma gereksinimini düşürür.

Oksijen ile birleşen Amonyak ise bakır alaşımlara zarar verir.com .09. kazan içinde ve buhar kondens hatlarında korozyon potansiyeli yaratacaktır.slsteknik. ŞTİ. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. SANAYİ SİTESİ BORNOVA.129/3 SOKAK NO: 8/H 4.besi suyu alkalinitesi düşük ve oksijen kontrolünün iyi yapıldığı sistemlerde çok uygundur. bu amaç için en çok kullanılan kimyasallardır. Besi suyunun içerdiği oksijen miktarının su kazana girmeden önce tamamı ile tüketilmesi gerektiğinden . NÖTRALİZEEDİCİ İNHİBİTÖR İLE FİLM YAPICI İNHİBİTÖR ARASINDA SEÇİM YAPMAK NEYE DAYANIR? En uygun seçimin yapılması kazan sistemine. Katalize edilmemiş sülfit aynı şartlardaki suyun oksijeninin %30’unu ancak 10 dakikada tüketilebilir. Kimyasal program.işletme şartlarına ve besi suyu kompozisyonuna dayanır. BUHAR KONDENS KOROZYONU NASIL ÖNLENİR? Genel yaklaşım besi suyundaki oksijeni kimyasal ve mekanik yöntemler ile gidermek .kondens hatlarına eşanjör deliklerinden veya buhar hatlarında deliklerden kaçaklar olması. reaksiyonun olabildiğince hızlı olması önem taşır. Çok düşük mertebelerde oksijen bile kazan suyunda ve buhar kondens hatlarında ciddi korozyon sorunlarına yol açabildiğinden. Film yapıcı inhibitörler SLS TEKNİK KİMYA MÜH.kondens dönüş hatlarının uzunluğuna . kondens dönüş miktarı yüksek. Bununla birlikte etkili bir kimyasal şartlandırma programı gereklidir.2007 Kondens sistem korozyonuna genellikle buhar ile sisteme taşınan karbondioksit ve oksijen gazları sebep olur. En iyi tasarıma ve işletim şartlarına sahip degazörler oksijeni 0.Buhar Kondens Sistemlerinde Korozyona Sebep Olan Nedir? Sayfa 29 25. Kondens olan buharda çözünen karbondioksit korozif olan karbonik asiti oluşturur . ekonomizerde .İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. KİMYASAL OKSİJEN TÜKETİCİLER KONDENS KOROZYONUNU ÖNLEMEDE NASIL FAYDALI OLUR? SİSTEM Daha önce de belirtildiği gibi besi suyu oksijenini gidermede genellikle mekanik yöntemler (degazör) kullanılır. karbondioksit nötralizasyonu için uçucu aminler. Besi suyundan tamamı ile yok edilmeyen az miktardaki oksijen bile kazan suyundan buhar ve kondens hatlarına taşınacak . metal ve korozif yapıdaki kondens arasında koruyucu bir bariyer oluşturmak amacı ile film yapıcı aminler kullanılmayı içerir. LTD.007 ppm mertebesine kadar düşürülebilir.besi suyunu ön şartlandırmadan geçirerek kazan içinde karbondioksit oluşumunu minimum düzeye indirmektir. Genellikle uçucu nötralize edici aminler. Sistemde korozyona sebep olacak mekanik kökenli kaynaklarda (buhar ayrıştırma ekipmanında mekanik yetersizlikler .Eğer karbondioksitin varlığında oksijen de ortamda bulunuyor ise korozyon riski daha da yükselir ve bölgesel delinmelere yol açar. EVKA3 MAH. VE TİC. Sodyum sülfit.com Web: www.hatların duruşlar sırasında ıslak kalması gibi) giderilmelidir. Sülfit katalize edildiğinde oksijen tüketme kapasitesi artar. besi suyu oksijeninin tamamen tüketilmesi amacı ile kimyasal şartlandırma gerekmektedir. Katalize sodyum sülfit oda sıcaklığındaki suyun çözdüğü oksijen miktarını 30 saniyeden az bir sürede doyma noktasından sıfıra indirger.

şartlandırma kimyasallarının besi suyu sertliği ile erken reaksiyona girmesi sebebi ile de gerçekleşebilir. kondens sistemi korozyonu için en iyi sonucu sağlar. Çoğu kez her iki kimyasal korumanın birlikte kullanılması. Besi suyu hattında korozyon genellikle besi suyunun düşük alkaliniteye sahip olmasından veya su içinde çözünmüş oksijenden kaynaklanır.Sayfa 30 25. ŞTİ.4 gibi çok düşük oranlarda olduğunu ispatlanmıştır. Kullanılan başka bir metod ise Koordineli fosfat-Ph metodudur. katalize sodyum sülfit veya diğer oksijen tüketiciler ile besi suyu oksijeninin giderilmesi korozyon potansiyelini indirger. çok miktarda taze su ilavesi gerektiren. KAZAN SUYUNDAKİ YAĞ NE GİBİ PROBLEMLER YARATIR? SLS TEKNİK KİMYA MÜH. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. Sertlik yapıcı minerallerin çökelmesini engelleyecek kimyasalların sisteme .09. KOSTİK ÇATLATMAYI NELERDİR? (KIRILGANLIK) ÖNLEME METODLARI Lignin gibi bazı organik maddelerin kazan suyuna uygulanması deneyimler ile göstermiştir ki.com . besi suyu alkalinitesinin yüksek olduğu ve kesikli operasyon ile çalışan işletme şartlarında korozyon potansiyeline karşı daha ekonomik koruma sağlanmaktadır. Suyun düşük PH derecesini kostik yada amin beslemesi ile yükseltmek. VE TİC. Koruma için yaygın kullanılan bir program kazan suyu organik madde miktarını 50100 ppm sodyum nitrat miktarını ise 50 ppm seviyesinde tutmayı hedefler. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. Bu yöntem sadece besi suyu yüksek saflıkta olduğunda kullanılabilir.com Web: www.Depozit oluşumu. Yüksek basınç ve sıcaklıkta bozunmamalı ve çözünmez yan reaksiyon ürünleri bulunmamalıdır.2007 genellikle. Sodyum nitrat kazan suyundaki kostik sodanın 0. Bu metod kazan suyu alkalinitesini teorik olarak kostik soda yerine trisodyum fosfat formunda tutmayı hedefler.129/3 SOKAK NO: 8/H 4.buhar ile kondens arasında en uygun oran ile dağılmalı ve böylece tüm buhar kondens sisteminde eşit dağılımı ile koruma sağlanmalıdır.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik.slsteknik. suya hava kaçaklarının çok olduğu. BESİ SUYU ÖNLENİR? SİSTEMLERİNDE DEPOZİT ve KOROZYON NASIL Besi suyu sistemlerinde depozit oluşumu en çok su besi suyu ısıtıcılarından geçerken yada besi hatları kazana girerken yüksek sıcaklık sonucu çökelen sertlik yapıcı minerallerden kaynaklanır.erken reaksiyona girmeyecek şekilde doğru yerden sürekli besleme ile verilmesi depozit ve kışır oluşumuna karşı koruma sağlar.kazan içinde veya buhar kondens sisteminde depozitlenmeye yol açacak film sıyrılmaları olmayacak şekilde koruyucu filmler oluşturabilmelidir. İYİ BİR KONDENS KOROZYON İNHİBİTÖRÜ NE GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALI? İyi bir uçucu nötralize edici amin.İyi bir film yapıcı amin su içinde eşit dağılımı sağlayacak derecede mükemmel çözünmelidir. kazan metalinde kostik çatlamaları önlemede etkilidir. İşletim şartlarına uygun ve dayanıklı olmalı. EVKA3 MAH. LTD.

Bu sebeple kazanlar duruş süreçlerinde korozyona karşı koruma altına alınmalıdır. Eğer kirlenmenin kaynağı kondens dönüşleri ise dönüş temiz gelinceye kadar deşarj edilmelidir. Bu metot kazan suyuna ekstra kimyasal (genelde alkalinite oksijen yiyici ve bir çözücü) eklenmesi ile gerçekleştirilir. Sudaki serbest yağ suyu emici filtrelerden geçirme yolu ile giderilebilir. Korozyon ıslak metalin havadaki oksijen ile temasından meydana gelir.Mümkün olduğu kadar suya yağ kirlenmesinin önüne geçilmelidir. Yağ kirliliği ciddi boyutlarda ise kazan devre dışı bırakılmalı ve ilk fırsatta kazan yüzeylerinden yağlı kir temizlenmelidir.Sudaki serbest yağ suyu emici filtrelerden geçirme yolu ile giderilebilir. KAZAN DİNLENDİRME SÜRECİNDE ISLAK METOD NEDİR? Bu metot kazanın su dolu şekli ile bekletilmesi ve her an servise hazır olmasına dayanır. EVKA3 MAH. SANAYİ SİTESİ BORNOVA. YAĞ KİRLİLİĞİ İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR? Ani veya beklenmeyen bir yağ kirlenmesi ortaya çıktığında genel prosedür yoğun bir blöf yapılması var olan yağın atılması ve kirlilik kaynağının giderilmesi üzerinedir.09. BİLGİSAYAR BİLİŞİM SAN. kazan sistemi ve kazan suyu karakteristiğine göre değişebilir.İZMİR Tel: 0232 4647632 Fax: 0232 4637041 E-mail: murat@slsteknik. SLS TEKNİK KİMYA MÜH.2007 Kazan suyundaki yağ kirliliği üç açıdan zararlıdır. Eğer yağ su tarafından özümlenmiş ise daha kompleks metotlara ihtiyaç vardır. Flotasyon.com . ŞTİ. yada şartlandırılmış saf su ve nötralize edici bir amin kullanılır. VE TİC. Hava girişi engellenmiş kazanlarda pozitif basınç oluşturmak ve böylece oksijen sızıntısını önlemek için Nitrojen gazı kullanılır.129/3 SOKAK NO: 8/H 4. Bu metotlar Özümlemeyi kıracak kimyasalların filtre yataklarını takiben kullanımını suyu kumlu yada kağıt filtrelerden geçirme. Yağ yapışkan bir çamur oluşumuna sebep olarak bu çamurun ısı iletim yüzeylerine yapışmasına yol açar. Yağ metal yüzeyler üzerinde depozitlenerek ısı iletim veriminin düşmesine ve metalin aşırı ısınmasına sebep olur.Büyük miktarda askıda katı madde ihtiva eden kazan suları yağ askıda katı maddelerce absorbe edilebildiği için daha fazla yağ kirliliğini tolare edebilirler. Bu yüzden kazan servis dışı iken korozyonu önlemek için bir çok tedbir alınması gerekir. LTD. Sistemin tolare edebileceği su işindeki yağ miktarını belli limitler ile sınırlandırmak zordur çünkü bu yağın cinsine.com Web: www. Kazan suyunun süper ısıtıcılara girmesi engellenmelidir. Bazı organik şartlandırma kimyasalları küçük miktardaki yağ kirlenmelerinin etkilerini yok edebilir ama büyük kirliliklerde etkisiz kalır.slsteknik. Süper ısıtıcıları korumak için demineralize su. SERVİS DIŞI KAZANLAR ÖZEL ŞARTLANDIRMA GEREKTİRİR Mİ? Evet. İşletim şartlarında besi suyunun yağ ile kirlenmesi sürekli ve önüne geçilmez bir problem ise suyu yağdan arındırmak için bazı metotlara ihtiyaç vardır. Yağ kazan suyunun köpürmesine ve su yürümesine sebep olur.Sayfa 31 25. Kazan ve ilgili ekipmanları servis dışı duruş süreçlerinde korozyona uğrayabilir bunun sebebi ıslak metal yüzeylerin havadaki oksijen ile reaksiyona girerek korozyon potansiyeline açık hale gelmesidir. koalesansı içerir. Eğer yağ su tarafından özümlenmiş ise daha kompleks metotlar gerekir. Beklemedeki kazanda hava boşluklarını önlemek için su seviyesi yükseltilir ve kazan ağzına kadar şartlandırılmış su ile dolu halde bekletilir.