You are on page 1of 2

   

SUMARIO
Pgs.

PRÒLEG
Ramon Pratdesaba Ricart i M. Elena Lauroba Lacasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

PRIMERA PARTE
DOCTRINA
Luis Puig Ferriol: Introducció al dret successori català . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Antoni Bosch Carrera y Tatiana Cucurull Poblet: El judici de capacitat als
testaments notarials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Jordi Medina Ortiz, Meritxell Gabarró i Sans y Raquel Franco Manjón: Desheretament per manca de relació familiar. Anàlisi jurisprudencial . . . . . . . . . . . . . .

39

Arantxa Tobaruela Carrera y Pilar Pérez Valenzuela: La sucesión intestada
del cónyuge viudo y el conviviente en pareja estable: la conmutación del usufructo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Juan José López Burniol y María Moína Vilamayor: La sucesión «mortis causa»
de la empresa familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

José Alberto Marín Sánchez: La nueva Ley de jurisdicción voluntaria: el papel
del notario en el ámbito sucesorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Rogeli Montoliu i Casals: Aspectes controvertits dels pactes successoris a la
llum del llibre IV del Codi Civil de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Maria Montserrat Romaguera Edo: El concurs de l’herència . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Joaquim Bayo Delgado: El reconeixement i l’execució de decisions judicials en
matèria successòria a la llum del Reglament UE 650/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Jesús Gómez Taboada: Sucesión «mortis causa» y prueba del Derecho extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

COLECCIÓN RJC

Revista Juridica Cataluña-Monogr-2016.indb 7

7

5/9/16 12:46

n REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

Isidre Bartumeu Martínez: La nova regulació de la successió per causa de mort
al Principat d’Andorra; Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per
causa de mort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Jaume Tarabal Bosch: La transmissió post mortem de béns al marge de la successió. Una aproximació a la regulació nord-americana dels will substitutes . .

175

Enric Montagut Costafreda: Tributació en l’impost sobre successions i donacions del fideicomis de residu a Catalunya: comentari a la resolució del Tribunal
Econòmic Administratiu Central de 16 d’abril de 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

Màrius Miró Gili: Resolució alternativa de conflictes i dret de successions . . . . . .

205

SEGUNDA PARTE
JURISPRUDENCIA
Rosa Barceló Compte: Doctrina judicial sobre dret de successions a Catalunya .

217

Rosa Barceló Compte: Annex de jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241

ANNEX BIBLIOGRÀFIC
Selecció bibliogràfica sobre dret de successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313

NOTA
La REVISTA no s’identifica necessàriament
amb els criteris dels treballs que s’hi publiquen

8

Revista Juridica Cataluña-Monogr-2016.indb 8

COLECCIÓN RJC

5/9/16 12:46