You are on page 1of 32

Nr 2/3 - Luty/Marzec 2013 (163/164)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Stypendystami Wjta Gminy Komnice za I procze roku szkolnego 2012/2013 zostali:


Emilia Gaa, Natalia Przelak, Maciej Drab, Dominika Szymczyk, Monika Kwiecie, Mateusz Klekowski, Micha
Piechowicz, Kinga giewka, Anna Maj, Klaudia Musia, Paulina Pluta, Justyna Borowik, Katarzyna Wilk, Julia
Gonera, Piotr Woldan, Jakub Biegas, Katarzyna Chrzstek.

Spotkanie Noworoczne Straakw

Spis treci

Drodzy Mieszkacy Gminy Komnice!


Szanowni Gocie, odwiedzajcy nasz gmin!
Na peen tajemnicy i radoci czas przeywania wit Zmartwychwstania Paskiego
przyjmijcie Pastwo serdeczne yczenia pene mioci i pokoju.
ycz, aby nadzieja i wiara zagociy w naszych domach i towarzyszyy nam kadego dnia, pozwalajc realizowa osobiste i zawodowe zamierzenia, przynoszc duo
szczcia i pogody ducha.
Niech pokj i dobro na stae napeni nasze serca, otwierajc je na potrzeby innych
ludzi. Wesoego Alleluja!

Szanowni Pastwo!

Przed nami kolejne wita Wielkanocne. To najstarsze i najwaniejsze wito


chrzecijaskie, ktre mocno wpisao si w polsk tradycj, chwila sprzyjajca do rodzinnych spotka irefleksji. Na ten wany czas wimieniu wasnym iRady Gminy
Komnice ycz Wam, aby wita Wielkanocne przyniosy rado, spokj oraz wzajemn
yczliwo. Spdzony czas w gronie rodziny i przyjaci by czasem sprzyjajcym
wyciszeniu, zadumie iodpoczynkowi. ycz rwnie, aby ten czas otuchy inadziei,
sta si rdem wzmacniania ducha dla spoecznoci naszej Gminy.
Jarosaw apeta
Przewodniczcy Rady Gminy Komnice
Wesoych, penych nadziei iwiary wit Wielkiej Nocy spdzonych wrd srebrnych
bazi i kochajcej rodziny. Smacznego wiconego jajka oraz mokrego poniedziaku,
atake pogody wsercu iradoci pyncej zfaktu Zmartwychwstania Paskiego.

Redakcja Gazety Komnickiej

Gazeta zastrzega sobie prawo do skracania oraz ingerencji wtre artykuw.


1 strona okadki fot. Pawe Wysocki

Komunikat w sprawie wypowiedzenia


umowy na odbir mieci....................4
ARiMR ostrzega przed oszustami!....4
Wapnowanie gleb..............................5
Ulica Czstochowska ........................5
Walki powstacze na terenie gminy..7
Komentarz do artykuu 150 rocznica
wybuchu powstania styczniowego.....8
Komentarz Polskiego Stronnictwa Ludowego w Komnicach, do artykuu
150 rocznica....................................8
Dzieje rodu Lenickich.....................9
I posiedzenie plenarne zarzdu Rejonowego PZERiI wKomnicach......11
Trzy lata do sukcesu.........................12
Orodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Osb Uzalenionych ........13
Projekt Na Komnickim Jarmarku.14
Wielka Orkiestra witecznej Pomocy
wKonarach.....................................19
Sukcesy uczennic ze Szkoy Podstawowej wKomnicach...........................20
ZAPROSZENIE ...........................20
Mistrz Piknego Czytania ...........21
Sukces orkiestry dtej......................21
Spotkanie Noworoczne Straakw .22
Sesja historyczna OSP Komnice....22
Rosyjski si podoba! .......................24
Jak Ferie to tylko unas!...................24
Wnajbliszym czasie:......................25
Wielki fina rozegrany.....................25
Do tarczy..........................................26
XII Wielkanocny Wycig Kolarski..27
Ferie wOchronce............................27
Widok na gwn ulic Komnic.....28

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl
Gazete redaguje kolegium
wskadzie:
Janik Leszek - red. naczelny,
Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda, Piotr Juszczyk
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra,
Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk: Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

www.klomnice.pl

Komunikat wsprawie wypowiedzenia


umowy na odbir mieci
Dawid Smolarek

zwizku z nowym systemem gospodarowania


odpadami komunalnymi,
jaki ma obowizywa od 1 lipca 2013
r., uprzejmie informujemy mieszkacw Gminy Komnice okoniecznoci
wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbir odpadw komunalnych.
Kady z mieszkacw posiadajcy
umow na odbir odpadw komunalnych, podpisan z uprawnionym do
tego przedsibiorc, powinien indywidualnie wypowiedzie t umow ze
skutkiem na dzie 30 czerwca 2013r.
Po sprawdzeniu okresu wypowiedzenia, zalenego od indywidualnych
zapisw zawartych wumowie na odbir
odpadw komunalnych, naley wysa
wypowiedzenie tej umowy na adres firmy, zktr j podpisano. Wprzypadku
3-miesicznego okresu wypowiedzenia,
aby umowa zostaa uznana za rozwizan zdniem 30 czerwca 2013 r., wypowiedzenie naley wysa z kocem
marca 2013 roku.

..
(nazwisko iimi)

.
(adres zamieszkania)

...................., dnia .............

WZR

Wypowiedzenia

(nr klienta inr umowy).
.
(dane firmy)
WYPOWIEDZENIE
Niniejszym wypowiadam umow nr ... zdnia ..
dotyczc wywozu odpadw komunalnych z posesji pooonej przy ulicy
.... w miejscowoci , ze skutkiem na
dzie 30 czerwca 2013 roku.

..
(podpis)

ARiMR ostrzega przed oszustami!


Adam liwakowski

o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dotary informacje, e rolnicy
z rnych regionw Polski otrzymuj
pisma, opatrzone logotypem udzco
podobnym do logotypu ARiMR, wktrych anonimowy autor zachca do wpacania pienidzy na podany numer konta
bankowego, w celu otrzymania dopat
bezporednich. Reklamuje to pismo
jako zaproszenie, ktre jest najkrtsz
drog do otrzymania dotacji bezporedniej. Dalej wskazuje, e korzystajc ztej
propozycji rolnik zapewni sobie spokj,
relaks i beztroski sen i docza blankiet
przekazu pocztowego z sum do wpaty 246 z., ztytuem przelewu: opata za
wniosek. Anonimowy autor nie precyzuje
jednak na czym ma polega skorzystanie
z jego propozycji. Uywa pojcia bardzo
4

nieprecyzyjnego, mogcego wskazywa


np., e trzeba zapaci za samo dostarczenie wniosku oprzyznanie dopat bezporednich, a przecie taki wniosek rolnik
otrzymuje bez adnych opat. Przesanie
wypenionego przez rolnika wniosku do
Agencji, czy to w formie papierowej czy
elektronicznej, take jest bezpatne.
W zwizku z zaistnia sytuacj
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa owiadcza, e nie ma z tym
pismem nic wsplnego iprosi ozignorowanie go. ARiMR nie prowadzi bowiem
odpatnej dziaalnoci polegajcej na przygotowaniu wnioskw oprzyznanie dopat
bezporednich, czy jakiegokolwiek innego
rodzaju wsparcia finansowego. Wysyanie pism do wielu rolnikw, na ktrych
umieszczono nazw ARMiR udzco
podobn do skrtu ARiMR (Agencja Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)


iznak graficzny bardzo podobny do prawdziwego logo Agencji, wskazuje, e moe
to by oszustwo zaplanowane na szeroka
skal.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem zofert, wktrych brak podpisu,
brak jakichkolwiek danych kontaktowych,
aich przekaz jest bardzo niejasny. Dokumenty te z pewnoci nie pochodz od
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Wprzypadku otrzymania takich ofert
zachcamy do kontaktowania si znaszymi placwkami, wcelu potwierdzenia, czy
takie pisma powstay wARiMR. Wprzypadku podejrzenia, e chodzi ooszustwo
wyudzenia, naley przekaza spraw do
organw cigania.

Wypenianie wnioskw obszarowych


lski Orodek Doradztwa Rolniczego w Czstochowie informuje rolnikw, e ladami lat ubiegych punkt

wiadczcy pomoc przy wypenianiu


wnioskw obszarowych czynny bdzie
w Sali USC Urzdu Gminy Komni-

ce, od dnia 18.03.2013 r wnastpujcych dniach: poniedziaki, rody, pitki


wgodzinach od 900 do 1400.

lska Izba Rolnicza wapnowanie gleb


Adam liwakowski

nformujemy Pastwa e trwa nadal


przyjmowanie wnioskw o wsparcie wapnowania gleb na niezmienionych zasadach do momentu wyczerpania si rodkw II i III transzy
(wsumie pozostao ok. 300.000,00 z).
Zoony inie zrealizowany wniosek
jak rwnie zawarta w roku ubiegym
umowa odofinansowanie nie wyklucza

moliwoci ubiegania si o wsparcie


wroku biecym. Moliwe jest ponowne zawarcie kolejnej umowy odofinansowanie dla rolnikw korzystajcych ze
wsparcia wroku 2012.
W przypadku gdy wniosek zosta
do nas zoony i nie zrealizowany nie
ma potrzeby ponownego go skadania
wroku biecym.

Przewidywane terminy wypat II


i III transzy zostay przesunite (terminy poniej) ze wzgldu na wymg
zamknicia listy zawartych umw na
dan kwot caej transzy, dopiero wwczas po pozytywnym wyniku kontroli
przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
rodki zostaj przekazywane dajc nam
moliwo wypat.

Ulica Czstochowska wKomnicach


Jan Miarzyski

e wrzeniu ub. roku na Zebraniu Wiejskim wKomnicach mieszkacy przyjli uchwa, w ktrej wyrazili swoje
zaniepokojenie stanem chodnikw

i nawierzchni ulicy Czstochowskiej


wKomnicach
Sotys i Rada Soecka w Komnicach zwrcia si z zapytaniem w tej
sprawie do Dyrekcji Drg Krajowych

wKatowicach
Poniej
przedstawiamy
tre
w/wpisma zdnia 28.11.2012 oraz odpowied GDDKiA w Katowicach na
to pismo.
Sz.p Ewa Tomala Borucka
Dyrektor GDDKiA
Oddzia wKatowicach

We wrzeniu br. na Zebraniu Wiejskim wKomnicach mieszkacy wyrazili swoje zaniepokojenie, cigle odkadan wtej miejscowoci przebudow drogi krajowej nr 91. Wimieniu mieszkacw Komnic zwracamy si do Pani Dyrektor zzapytaniem otermin rozpoczcia tej inwestycji. Cigle liczymy na to, e modernizacja tego odcinka drogi krajowej 91 nastpi przed budow autostrady A-1 od Czstochowy do odzi.
Wpimie tym chcielibymy zwrci uwag na dwa tematy:
1. Remont chodnika wKomnicach.
2. Uwagi wnioski do dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej 91
Ad.1. Sprawa dla Komnic jest wana, bo dotyczy duych uciliwoci ibezpieczestwa mieszkacw. Ju teraz wida jak
jest niebezpiecznie dla pieszych izmotoryzowanych, oraz jak nawierzchnia drogi nie wytrzymuje zwikszonego ruchu samochodw, gwnie ciarowych, ktre omijajc roboty lub wypadek na DK -1, przejedaj przez Komnice . Wprojekcie przebudowy
dla poprawy bezpieczestwa ruchu pieszego przewiduje si budow cigw pieszo rowerowych. Ponadto powsta maj elementy
uspokojenia ruchu, takie jak :rondo, czy przejcia dla pieszych zwysepkami pomidzy pasami ruchu oraz wygrodzenia oddzielajce
chodnik od jezdni. To bdzie wszystko piknie, ale s to niestety tylko plany. Termin tej inwestycji ju od 10 lat cigle jest przesuwany
na pniej. Jeeli to si nie zmieni iGDDKiA nie rozpocznie tej przebudowy wroku przyszym, to zwracamy si do Pani Dyrektor
zprob owykonanie w2013 roku remontu biecego chodnika ( po jednej stronie drogi), poniewa obecny stan zagraa zdrowiu
mieszkacw, ktrzy si po nim poruszaj. Szczeglnie dotyczy to osb starszych inajmodszych. Na niektrych odcinkach niemoliwe
jest poruszanie si wzkiem zmaym dzieckiem. Dotyczy to dwch krtkich odcinkw chodnika, tj. od skrzyowania zulic Bartkowick do skrzyowania zulic Sadow, oraz po drugiej stronie drogi od skrzyowania zulic Zdrowsk do cmentarza.
Ad.2. Zblia si kocowy termin wanoci dokumentacji technicznej projektu Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku
granica woj. dzkiego Komnice Rudniki odugoci 15.795 km. Wiele uwag zgoszonych w2010 roku przez Powiat Czstochowski, Gmin Komnice iRad Soeck nie uwzgldniono wtedy na etapie projektu . Teraz byo by dobrze t dokumentacj
GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

www.klomnice.pl

poprawi.. Szczeglnie wnioski te dotycz nie przebudowywanych od siedemdziesiciu lat nasypw na wiadukt od strony Radomska
iRzerzczyc. Tego zakresu nie ujto przy budowie wiaduktu w2003 i2004 roku, poniewa wtym miejscu odbywa si objazd na
czas budowy, atake nie wzito tych robt pod uwag wdokumentacji technicznej z2010 r.
Wnioski te dotycz :
1. Przebudowy nasypu wiaduktu nad torami PKP wKomnicach od strony Radomska oraz nasypu zdrog powiatow 1024
S od strony Rzerzczyc.
2. Odwodnienie w/wwiaduktu na czterech kierunkach: Radomsko, Czstochowa, Rzerzczyce, Zdrowa,
3. Owietlenie na w/w. wiadukcie,
4. Wykonanie chodnika na nasypie do wiaduktu na 4 kierunkach: Czstochowa (DK-91), Radomsko (DK-91), Rzerzczyce
(skrzyowanie zDP 1024 S) ikierunek Zdrowa droga gminna.
5. Zmian lokalizacji wKomnicach dwch zatok autobusowych na kierunku do Czstochowy
Przeniesienie zatoki autobusowej sprzed ronda (wprojekcie) za rondo
Przeniesienie zatoki autobusowej ze skarpy wiaduktowej (w projekcie) o okoo 100m w kierunku Radomska
(do podna skarpy)
6. Wykonanie cigu pieszo rowerowego na odcinku od Komnic do Witkowic.
W/wuwagi wnioski przekazane zostay wpimie Rady Soeckiej z8.01.2010 r. oraz na spotkaniu GDDKiA iprojektanta
zsamorzdem powiatu czstochowskiego wsprawie uzgodnie dokumentacji przebudowy tej drogi wdniu 17.03.2010 r.
Wzwizku zpowyszym uprzejmie prosimy opodjcie stara wcelu uwzgldnienia naszych wnioskw iwykonania wspomnianych robt na DK 91 wmiejscowoci Komnice


Sotys
Stanisaw Matuszczak

Przewodniczcy Rady Soeckiej


Jan Miarzyski

Wdniu 03.01.2013 zGDDKiA wpyna odpowied.


Wodpowiedzi na pismo zdnia 28.11.2012 dot. remontu chodnika oraz przebudowy drogi krajowej nr 91 wm. Komnice,
Generalna Dyrekcja Drg Krajowych iAutostrad Oddzia wKatowicach uprzejmie informuje:
Biecy remont chodnika na odcinku od skrzyowania zul. Bartkowick do skrzyowania zul. Sdow oraz od skrzyowania
zul. Zdrowsk do cmentarza (po drugiej stronie drogi) zostanie uwzgldnione wplanie biecego utrzymania drg na rok 2013
ibdzie uzalenione od otrzymanych rodkw finansowych na jego wykonanie.
Ponadto informujemy, e budowa chodnika wcigu drogi krajowej nr 91 wm. Komnice zostaa zgoszona do propozycji Programu Budowy Chodnikw tworzonego przez Central GDDKiA dla caego kraju. Przedmiotowe zadanie po analizie opartej
oalgorytm uwzgldniajcy liczb zdarze zudziaem pieszych oraz rednie dobowe natenie ruchu drogowego na tym odcinku
drogi, zostao sklasyfikowane na 290 pozycji w/wprogramu. rodki finansowe kierowane zbudetu pastwa na drogownictwo,
wtym na realizacj przedmiotowego Programu, bd uruchamiane wkolejnoci wynikajcej zklasyfikacji.
Wzwizku zpowyszym zchwil uzyskania zabezpieczenia finansowego dla omawianego zadania, bezzwocznie przystpimy
do jego realizacji
Dokumentacja projektowa dla zadania Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odc. Granica woj. dzkiego Komnice Rudniki zostaa ukoczona we wrzeniu 2010r. Tut Oddzia nie otrzyma jednak zgody Centrali GDDKiA na zoenie wniosku
owydanie decyzji ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej .
Wchwili obecnej realizowane s priorytety inwestycyjne wynikajce zProgramu Budowa Drg Krajowych na lata 2011-2015,
na ktre kierowana jest wikszo rodkw finansowych jakimi dysponuje Generalna Dyrekcja Drg Krajowych iAutostrad.
Wzwizku zpowyszym Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odc. Granica woj. dzkiego Komnice Rudniki bdzie moliwa do wykonania dopiero po roku 2015 dlatego te, niezalenie od oceny rozwiza projektowych, nie istniej obecnie przesanki
do jakichkolwiek modyfikacji dokumentacji projektowej.
Z-cz Dyrektora ds. zarzdzania drogami imostami
mgr in. Marek Nieacny
W imieniu mieszkacw Komnic
Sotys iRada Soecka wyraa wdziczno pani Jadwidze Winiewskiej
Pose na Sejm RP oraz Izabeli Leszczynie Pose na Sejm RP za zainteresowanie si przebudow odcinka DK
91 w Komnicach czemu day wyraz
6

kierujc w biecym roku interpelacje i zapytania poselskie do Ministra


Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej i GDDKiA w Katowicach.
P.S. Dobrze, e chocia Dyrekcja
Drg Krajowych w Katowicach widzi

w tym roku potrzeb naprawy chodnikw przy ulicy Czstochowskiej


wKomnicach, ale bardzo niepokojc
spraw jest cigle odkadana przebudowa drogi krajowej 91 na odcinku od
Rudnik do Zberezki.

W150-t rocznic wybuchu Powstania Styczniowego 1863r.

Walki powstacze na terenie gminy Komnice


Tadeusz Juszczyk

Artyku powicam dyktatorowi powstania styczniowego generaowi Romualdowi Trauguttowi patronowi II


Liceum Oglnoksztaccego w Czstochowie, bohaterskim powstacom-absolwent Liceum.
nocy z22 na 23 stycznia
1863r. jako odpowied
na tzw. brank carsk dokonano napadw na 17 garnizonw
carskich, a dalszych 7 uderze nastpio 24 i25 stycznia. Z24 atakw
7 przypada na wojewdztwo podlaskie, 5 na augustowskie (wliczajc
Sura lecy ju wGrodzieszczynie, po 3 na lubelskie, sandomierskie imazowieckie, 2 na pockie i1
na kaliskie).
Powstanie styczniowe dotaro na
teren gminy Komnice pod koniec
lata 1863 roku wraz z oddziaami
generaa E. Taczanowskiego naczelnika wojskowego wojewdztwa kaliskiego, ktry wcigu czerwca ilipca
1863 roku zorganizowa brygad jazdy: 2 puki uanw po 422 ludzi.
Ziemiastwo nie szczdzio ofiar
na wyposaenie tej formacji: konie
byy rasowe ijednolitej maci, mun-

dury barwne, bro ujednolicona:


lance, karabinki, paasze, pistolety.
Brygada bya niele podmusztrowana i sprawia wraenie regularnego
wojska.
Taczanowski nie zaczepia nieprzyjaciela, uprawia rajdy wzdu
i wszerz wojewdztwa, samym pojawieniem si podtrzymujc patriotycznego ducha. Przy wielu dobrych
chciach nie okazywa zdolnoci
dowdczych; w szanse walki o wasnych siach nie wierzy, rezerwowa
sw jazd na moment oczekiwanej
interwencji mocarstw. Poniewa unika walki, nie mg da onierzowi
szkolenia bojowego, co miao si te
pomci wchwili prby.
W dniu 26 sierpnia 1863 roku
w Sdziejowicach sotnia kozakw
gwardii natkn si przypadkiem na
puk uanw polskich i na batalion
piechoty. Kozacy zostali wybici co do
nogi, jednake okazao si e jazda
nawet przy tak znacznej przewadze
atakuje mikko iulega panice, e nie
ma wartoci bojowej.
Taczanowski mg si teraz spodziewa odwetu rosyjskiego za prze-

gran, wktrej polego kilku carskich


oficerw sztabowych. Raz jeszcze
chcia uchyli si od walki. przechodzc wSandomierskie.
Mogoby si to uda w przypadku szybkiego marszu wywiczonego
oddziau. Taczanowski wzi jednak
ze sob 1600 wieo zwerbowanych
kosynierw, prowadzi wic blisko
3000 ludzi.
Pochd jego w kierunku Czstochowy natkn si w dniu 29 sierpnia 1863 roku pod Nieznanicami na
kompani carskiej piechoty. Istniay
wszelkie dane do pokonania przeciwnika iwyrbania sobie przejcia.
Dowdca polski zachowa si
biernie i trzyma jazd w obwodzie.
Wysunita do przodu piechota tracia czas na bezskutecznej strzelaninie. Po 7 godzinach strona rosyjska
doczekaa si przybycia posikw
iartylerii, wwczas powstacy pierzchli wpopochu, nie prbujc stawi
oporu. Wtej bitwie pod Nieznanicami zosta ranny, synny artylerzysta
carski Pawe Jakobi, czonek Ziemi
i woli, ktry poszed do powstania
w nadziei, e uda mu si stworzy
druyn rosyjsk. E. Taczanowski
po klsce rzuci wszystko i wyjecha

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

www.klomnice.pl

z Parya. Liczebne straty w bitwie


pod Nieznanicami nie byy znaczne
i siy powstacze w Kaliskim udao
si niebawem odbudowa.
E. Taczanowski przed bitw pod
Nieznanicami w dniu 29 sierpnia
1863 roku nie zdaway sobie sprawy
jaki popoch wrd wadz carskich
Czstochowy wywoaa klska kozakw w dniu 26 sierpnia 1863 r. pod
Sdziejowicami, oczym wiadczy list
z Warszawy z dnia 2 wrzenia 1863
roku podpisany literami B.B.Czart.
rps5739 k.535-538 pochodzcy od
przypadkowego wiadka bitwy, za-

trzymanego na przejedzie przez


kozakw. Pisze on, e po Sdziejowicach wCzstochowie by popoch
niezwyky, e w obozie rosyjskim
by niead, nierzd, przestrach. ojakim nikt wyobraenia na ma.
Mniejsze oddziay powstacze,
ktre w trakcie tej bitwy poszy
w rozsypk, stoczyy kilka potyczek
w okolicach Kruszyny tj. Borowna,
Jackowa i Widzowa oraz Komnic
pod Janaszowem. Powstacy, ktrzy zginli pod Janaszowem w walce z kozakami zostali pochowani na
cmentarzu wKomnicach.

Mieszkacy Komnic w hodzie


bohaterom powstania styczniowego
1863r. wlatach dwudziestych XX wieku wybudowali pomnik, ktry od lat
osiemdziesitych uleg zniszczeniu.
Z inicjatywy Prezesa Koa Gminnego Kombatantw wKomnicach mojego ojca Stanisawa Juszczyka pod
koniec lat osiemdziesitych XX w.
pomnik zosta odrestaurowany, przywrcono mu pierwotny wygld istanowi relikt jak i yw, patriotyczn
histori narodu polskiego, ktry nigdy nie uleg adnej tyranii.

Komentarz do artykuu 150 rocznica


wybuchu powstania styczniowego
Jarosaw apeta Przewodniczcy Rady Gminy Komnice

zanowni Pastwo w numerze


styczniowym ukazaa si bardzo adna prezentacja dziejw historycznych naszego Kraju
w okresie Powstania Styczniowego
zwizana bezporednio z naszym
regionem a szczeglnie Gmin. To
bardzo dobrze, e takie treci publikowane s wlokalnej prasie, poniewa w oglnych podrcznikach
i ksikach trudno doszukiwa si
takich faktw. Jestem gbokim
zwolennikiem prezentacji historii
naszej Gminy, odnoszeniem si do
wydarze majcych miejsce na naszym terenie oraz kultywowaniem
wartoci historycznych i patriotycz-

nych. Jednak zabolao mnie troch


sformuowanie zawarte w tej publikacji czytuj: Mimo oglnego milczenia, w naszej gminie i kilku gminach
ociennych znalaza si grupa patriotw, ktra postanowia zainaugurowa
obchody rocznicy naszego zrywu narodowego.
To troch aroganckie sformuowanie twierdzce, e tylko jedna grupa spoeczna pamita orocznicy. Pragn przypomnie e ju na sesji Rady
Gminy Komnice wdniu 18 stycznia
kolega Radny Leszek Winiewski
przybliy zebranym fakty historyczne zwizane z t rocznic a po jego
wystpieniu uczczono minut ciszy

pami polegych Powstacw. Trudno tutaj mwi ooglnym milczeniu


skoro zarwno w samorzdzie jak
iplacwkach owiatowych ikulturalnych ten temat jest aktualny. Dlatego
uwaam, e uzurpowanie wycznoci przez wybrane grupy do pamici
olosach Naszej Ojczyzny jest troch
niesmaczne ichciabym aby przy kolejnych publikacjach unika wplatania wtkw politycznych i sugestii
o bezczynnoci obecnej wadzy do
historii powszechnej Naszego Kraju.
Szanujc autora artykuu pozwalam
sobie wtrci ten krtki komentarz.

Komentarz Polskiego Stronnictwa Ludowego


wKomnicach do artykuu 150 rocznica...
,

Andrzej Wilk Prezes Zarzdu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

minna organizacja Polskiego Stronnictwa Ludowego


wKomnicach, wyraa ubolewanie z powodu fragmentu artykuu 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego Krzysztofa
Wjcika cyt. Mimo oglnego milczenia w naszej gminie i kilku gminach
8

ociennych znalaza si grupa patriotw, ktra zainaugurowaa obchody


rocznicy naszego zrywu narodowego. Doceniamy i szanujemy t inicjatyw. Informujemy jednak autora
tekstu, e ludowcy, nie tylko przy
okazji okrgych rocznic, ale corocznie podczas obchodw wita Lu-

dowego, wita Czynu Chopskiego


iNarodowego wita Niepodlegoci
skadaj kwiaty i zapalaj znicze na
grobach powstacw styczniowych.
Rocznica powstania winna czy
Polakw, a nie dzieli na patriotw
ipozostaych.

(Cz I)

PISANKA ZOREM WKORONIE

Dzieje rodu Lenickich ostatnich wacicieli


majtku ziemskiego Rzerzczyce
Leszek Winiewski

racujc nad Planem odnowy wsi Rzerzczyce, razem


z innymi osobami, stwierdziem, e historia naszej miejscowoci
jest niezwykle ciekawa. Dostpne
rda pisane, jak i inne s bardzo
skpe, pene niecisoci i bdw,
a pami ludzka coraz bardziej zawodna. Wielu wiadkw wczesnych
wydarze nie ma ju wrd nas.
Ostatnim wspwacicielem majtku ziemskiego w Rzerzczycach
by Tadeusz Piotr Lenicki, herbu
Nacz (ur.1908-zm.1973). Folwark
Rzerzenczyce, (taka nazwa figuruje w akcie notarialnym) zakupiy od
Artura Czermiskiego syna Ludwika siostry: Anna Gabryjela Hoffman
(Lenicka) (ur.1910-zm.1963) oraz
Mieczysawa Hoffman (ur.1907-zm.1956) z Czstochowy mieszkajce przy ulicy Dbiskiego 6/8, crki
Mieczysawa Bolesawa Hoffmana
(ur.1887-zm.1940), syna Karola Boromeusza, synnego nie tylko w Polsce, ale i poza granicami, ogrodnika
i pomologa, twrc wielu odmian
nowych owocw i warzyw, radnego miasta Czstochowa (pochowany
na cmentarzu Kule). Akt notarialny
izakup zosta dokonany 9 lipca 1932
roku. Obszar majtku to 194 morgi
(morga okoo 0,6 ha) i 269 prtw
(prt dawna miara powierzchni ziemi). Cena, za ktr zakupiono majtek, to 180 tysicy wczesnych zotych polskich (1 dolar amerykaski
wwczas to okoo 5z18gr, 1 z wczesny - warto nabywcza okoo 7 z
obecnych). W skad majtku, oprcz
dworu i budynkw gospodarczych,
wchodzio ponadto jeszcze m.in. 11
koni, jeden kuc, trzy rebaki, 15 krw,
jeden byczek, 11 sztuk jaowizny, 3
sztuki trzody chlewnej, narzdzia
rolnicze (pugi, rada, brony, cztery
wozy i inne) oraz bryczka i wolant
(powz, pojazd czterokoowy na resorach). Tadeusz Piotr Lenicki wy-

stpuje we wszystkich dokumentach


jako wspwaciciel czci nalecej
do jego ony Anny izarzdca caoci
majtku. Skd mamy takie dokadne
dane? - Nie byo to atwe do ustalenia, ale praca historyka czsto ma co
zdetektywa. Jednak po kolei. Dziwio
mnie to, e w niektrych kronikach
pojawia si nazwisko Leniewski,
a jeszcze w innych Lenicki, ten
bd wystpuje nawet w opracowaniach naukowych! Zaczem szuka. Zupenie przypadkiem trafiem
w Internecie na stron Dziennika
owieckiego, a w nim wpis na blogu opatrzony nickiem Jacek66 z2009
roku o nastpujcej treci: Rzerzczyce stary powiat Radomsko (chyba)
koo Komnic iCzstochowy. Zapytaem
bo w Rzerzczycach mj dziadek mia
majtek (200 ha), po wojnie skonf iskowany. Przed wojn izaraz po polowa
tam na zajce i z kronik rodzinnych
wiem, e strzeli nawet dzika, polowa
zwyem (dop. autora Mars), ktry zanosi na komend zajce do majtku, nawet zodlegoci kilometra ipotem wra-

ca zpowrotem wpole. Ztego co wiem


zdomu ju nic nie zostao, park popad
w ruin, zostay tylko stawy Fajnie
byoby moe kiedy zapolowa jako go
na tych samych polach Pomin wtym
miejscu wpisy innych internautw, e
miejscowo otakiej nazwie to moe
gdzie na Syberii albo w Rosji pod
Kaliningradem!?
Szukaem dalej, zadzwoniem do
redakcji Dziennika owieckiego,
opisaem cel swoich poszukiwa
ipani podaa mi numer telefonu komrkowego do Jacka 66. Wtym miejscu ogromne podzikowania dla caej
redakcji! Zadzwoniem na podany
numer przedstawiem si i dodaem,
e dzwoni z Rzerzczyc. Z Rzerzczyc? - usyszaem w suchawce To
miejscowo, gdzie urodzi si mj tata,
podam panu numer do jego domu, ale si
ucieszy, niech pan bdzie przygotowany
na dug rozmow. Od razu wybraem
podany numer, odebraa jak si pniej okazao, ona Jerzego Lenickiego, Irena. Dzwoni z Rzerzczyc
- powiedziaem. -To ja ju poprosz

Tadeusz iAnna Leniccy zdziemi przed domem wRzerzczycach


GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

www.klomnice.pl

ma, on tak czsto wspomina Rzerzczyce, by tam ostatnio w ubiegym


roku.- Suchawk przej Pan Jerzy.
Dlaczego, mwi pan do mnie Lenicki, my nazywamy si Leniccy przez
z z kreseczk. I tak pierwsza nieciso, ktra jest wtylu dokumentach
zostaa wyjaniona!
Duga rozmowa, ponad dwie godziny, ale kto by patrzy na zegarek,
kiedy Pan Jerzy jest tak ciekawym
rozmwc. Wiele wspomnie, wiele
miych, ale te tych bolesnych. Wizyta wRzerzczycach w1995 roku, kiedy
jeszcze dworek sta i skurcz garda, bl
serca na widok jak niszczeje. Przyjechalimy nastpnie w 1996 i ogarno nas
przeraenie, zo, bezsilno, pozostay
tylko zgliszcza (dworek spon w1996
roku). Wie pan, - na zdjciu gdzie stoj nad pogorzeliskiem ztyu napisaem:
Tyle zostao zmojego rodzinnego domu.
Dzikuj ci Rzeczypospolito!
Ostatni raz byem wRzerzczycach
zcrk wubiegym roku 2012, rozmawiaem z ludmi, wspominaem swoj
modo, nawet si cieszyem, e s boiska sportowe, powsta Orlik, zadbany
jest teren wok staww, tylko ten park
niszczeje, a moi rodzice wkadali tyle
serca, aby piknie wyglda. Warto zadba oniego, aby mg suy mieszkacom, te drzewa rosy razem ze mn, s
wiadkami mojego dziecistwa.
Dalsza opowie o rodzicach
i przodkach tak bardzo kochajcych
swoj Ojczyzn Polsk. Pytam odokumenty, zdjcia, zapiski - sysz bardzo chtnie, mj wnuczek Mateusz
Nacz Lenicki studiuje informatyk

Rodzinne zdjcie przed domem


wOlsztynie zna si na tym, to przele.
Prosz ode mnie pozdrowi wszystkich
mieszkacw Rzerzczyc irad gminy.
9 lutego 2013 roku drog mailow
otrzymaem pierwsze zdjcia idokumenty.
Lata midzywojenne
Tadeusz Piotr Lenicki urodzi
si 14.01.1908 roku w miejscowoci
Rudniki koo Woszczowej. By synem Stefana iWalerii zdomu Wrblewska. Brat Walerii Lenickiej, Bolesaw Bonawentura Wrblewski, by
proboszczem katedry czstochowskiej iposem sejmu Ikadencji (1919
r.). Waleria iStefan Nacz - Leniccy mieszkali w majtku Szoniec powiat uromin, ktrego byli wacicielami awczasie okupacji hitlerowskiej

Dzieci Tadeusza iAnny Lenickich (1973r.)


10

w majtku Rzerzczyce. Pochowani zostali wraz z bratem Walerii na


cmentarzu Kule wCzstochowie.
Anna Gabryjela Lenicka z.d.
Hoffman (jej mama Anna bya crk
warszawskiego ogrodnika Stanisawa
Wjcickiego) urodzia si 29.10.1910
roku wWierbce, gmina Pilica, powiat
zawierciaski. Nastpnie razem zrodzicami przeprowadzia si do Czstochowy, gdzie odebraa staranne
wyksztacenie wszkoach prowadzonych przez siostry zakonne (Zgromadzenie s.s Najwitszej Rodziny
zNazaretu).
Tadeusz Lenicki uczy si
w szkoach w Warszawie i Bydgoszczy, a w 1929 roku ukoczy szko
rolnicz wGrudzidzu.
Tadeusz i Anna zawarli zwizek maeski 25 lutego 1933 roku
w Czstochowie. Po lubie zamieszkali razem w majtku Rzerzczyce. Byli rodzicami 11 dzieci: Halina
ur. 1934r., Jerzy Tadeusz ur. 1935r.,
Witold ur. 1937r. zm.2012r., Marek ur. 1938r.,Teresa ur. 1939r., Maria ur. 1941r., Tadeusz ur.1943r.,Jacek ur.1944r.zm.1995r., Wojciech
ur.1947r., Andrzej ur.1949r., Anna
ur.1951r..
Majtek nie by zbyt dochodowy,
przewaay tradycyjne uprawy takie
jak: ziemniaki i yto ze wzgldu na
sabe ziemie. Sadzono drzewa owocowe i krzewy np. porzeczki, agrest
iinne. W1936 roku Tadeusz Lenicki
za prowadzenie swojego sadu otrzy-

ma nagrod na pokazie rolniczym.


Posadzono rwnie 2 ha rabarbaru,
ktry wKomnicach by przerabiany
na marmolad. Hodowano konie, krowy i trzod chlewn. Jak wspomina
Pan Jerzy, ojciec prbowa hodowa
rwnie owce merynosy, ale barana
wypoyczonego z majtku w Skrzydlowie, w wiadomym celu, skradziono w nocy. Niewtpliwie wizytwk
dworu by park o powierzchni 1,94
ha, peen licznych cennych odmian
drzew ikrzeww.
Dzieci
pastwa
Lenickich
uczszczay do szkoy powszechnej
w Rzerzczycach. Dwr dawa prac
wielu mieszkacom wsi. Zatrudnieni
byli m.in. P.P Nowakowska(kucharka), Wojtala Anna, Kuliska Jzefa,

Kowalik Aleksander, Jzef, Wojciech,


Mieczysaw, Jamrozik Roman (kowal), Gorgo, Mielczarek Andrzej,
Lepiarscy, Gawroscy, Politascy
i inni. W czasach kryzysu i biedy
posiadanie pracy pozwalao przey
i utrzyma rodzin. Wiele starszych
osb zachowao w yczliwej pamici
Tadeusza iAnn oraz starsz pani,
jako ludzi skromnych, uczciwych,
szczerych, nigdy nie odmawiajcych
pomocy potrzebujcym. Tadeusz
Lenicki poycza konie i sprzt do
prac polowych, nie odmawia pomocy wrazie choroby, nawet gdy wnocy
trzeba byo jecha zdzieckiem do lekarza. Po prostu, tak zwyczajnie po
ludzku, by dobrym czowiekiem! Takim pozosta i pozostanie w pami-

ci wielu mieszkacw. W 1937 roku


podjto prb parcelacji majtku,
zatrudniono nawet biegego mierniczego, ale wojna zniweczya te plany.
Naley wspomnie jeszcze o jednej
wielkiej pasji Tadeusza, by zapalonym myliwym, t pasj kontynuuj
jego syn Jerzy, wnuk Jacek iprawnuk
Mateusz. Ostatnie due polowanie
w Rzerzczycach odbyo si w 1938
roku, zjechali si ziemianie zokolicznych dworw i Czstochowy, upolowano wiele zajcy a sam Tadeusz
Lenicki upolowa 17 zajcy. Takie
polowania odbyway si corocznie.
Nadcigajca zawierucha wojenna
ipniejsze totalitaryzmy diametralnie zmieniy losy tej rodziny.

Iposiedzenie plenarne zarzdu


Rejonowego PZERiI wKomnicach
Prezydium Oddziau Rejonowego

dniu 7 lutego 2013 roku


Zarzd Oddziau Rejonowego zaprosi czonkw RKR oraz pani Kronikarz
Oddziau Rejonowego na wsplne
posiedzenie, na ktrym poruszono
poniej wymienione sprawy:
1. Realizacja budetu igospodarki finansowej OR za rok 2012
2. Zatwierdzenie
opracowanego
przez Prezydium OR rocznego
projektu preliminarza budetowego Oddziau Rejonowego na 2013
rok
3. Przyjto po wniesieniu poprawek
plan imprez, wycieczek i wypoczynku dla czonkw zwizku na
rok 2013 r
4. Podjto uchway zatwierdzajce
rozliczenie finansowe za ubiegy
rok,
5. Przyjto preliminarz budetowy
na rok 2013
6. Przyjto uchway, ktre bd porzdkoway dziaania w Oddziale
Rejonowym i Kole Pawno oraz
Cikowice.
7. Przyjto
rozliczenie
spotkania opatkowo - noworocznego, ktre odbyo si w dniu

06 stycznia 2013r
Zatwierdzony plan wycieczek
oraz wypoczynku w2013 roku, ktry
obejmuje:
Spotkanie opatkowo-noworoczne
06.01.2013
Teatr Mio ipolityka
03.02.2013r
Teatr Mieszczanin szlachcicem
01.03.2013r
Dzie Kobiet 08.03.2013r
Kino Syberiada 12.03.2013r
Wycieczka do Cieszyna wraz ze
zwiedzaniem Cieszyna zprzewodnikiem 22.03.2013r
Teatr lub kino kwiecie 2013
Uniejow baseny wraz ze zwiedzaniem zamku 20.04.2013r
Spotkanie integracyjne 1 Majowe 01.05.2013r
Wycieczka Kakw/Godw-w.
Krzy 18.05.2013r
Wycieczka rowerowa
25.05.2013r
Wycieczka do Warszawy
08.06.2013r
Zakopane turnus wypoczynkowo turystyczny od 19 do
29.06.2013r

Wycieczka rowerowa
27.07.2013r
Wycieczka Bieszczady od 19 do
20.07.2013r
Dzwirzyno lipiec 2013r
Kpielisko Belchatow +Ostrowy impreza integracyjna
31.08.2013r
winoujcie turnus
wypoczynkowy od 21.09 do
01.10.2013r
Dzie Seniora 10.10.2013r
Kino lub teatr listopad 2013r
Wycieczka do Cieszyna + Bdzin
listopad 2013r
Dyskusja, ktra si odbya bya
merytoryczna irzeczowa. Poruszono
rwnie sposb prowadzenia kroniki.
P. Danuta Wilk zaprezentowaa dwie
kroniki, wktrych wsposb chronologiczny ujta zostaa historia naszego Oddziau Rejonowego PZER iI.
Czonkowie zarzdu wysoko ocenili
wkad pracy i zaangaowanie pani
Danusi z prob o kontynuowanie
pracy, ktra nie pozwoli nam zapomnie wydarze imprez, wycieczek
organizowanych pod naszym kierownictwem.

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

11

www.klomnice.pl

Trzy lata do sukcesu


Sylwester Politaski

ziaalno Stowarzyszenia
GRUSZKA od powstania do
koca 2012 roku.
W 2007 roku grupa dwudziestu
omiu osb z Rzerzczyc, ktrym
przywiecaa wsplna wizja zagospodarowania dziaki ze znajdujcymi si
na niej stawami, ktre niegdy naleay do majtku ziemskiego w Rzerzczycach, postanowia zaoy stowarzyszenie aby majc osobowo
prawn stara si o uytkowanie tej
dziaki. W grudniu tego roku stowarzyszenie zostao zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym
w Czstochowie pod nazw ,,Wiejska
Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Natur GRUSZKA. Nazwa
miaa w peni odzwierciedla zakres
dziaalnoci. W skrcie ,,Stowarzyszenie Gruszka nawizywao do symboli wsi ilokalnego nazewnictwa oraz
powszechnie znanego wypoczynku
wczasy pod grusz. Pierwszym prezesem w wybranym zarzdzie zosta
gwny inicjator powoania tego stowarzyszenia - Sylwester Politaski.
Stowarzyszenie w pierwszych dwch
latach swej dziaalnoci zaatwio
wszelkie potrzebne formalnoci urzdowe i opracowao zasady funkcjonowania, a nastpnie opracowao plany
zagospodarowania wspomnianej wczeniej dziaki.
W sierpniu 2009 roku Stowarzyszenie Gruszka przystpio do konkursu ogoszonego przez Wjta Gmi12

ny Komnice pana Adama Zajca pod


nazw ,,Zagospodarowanie staww
pooonych na dziace gminnej wRzerzczycach wzwizku zwyganiciem
umowy z dotychczasowym uytkownikiem LKS ,,ORKAN Rzerzczyce.
Projekt zagospodarowania dziaki 9708
zoony przez Stowarzyszenie Gruszka zdoby wiksze uznanie w oczach
komisji konkursowej itak od wrzenia
2009 roku uytkownikiem tej dziaki
zostao Stowarzyszenie Gruszka zsiedzib wRzerzczycach.
Jeszcze tego samego roku czonkowie stowarzyszenia wliczbie trzydziestu szeciu osb przystpili do wykaszania iuprztania caego terenu po byym
uytkowniku oraz pozyskano drzewo
zdziaki gminnej na wykonanie ogrodzenia. W2010 roku rozpoczto dziaania na kilku paszczyznach. Gwnym
celem byo utrzymanie caego terenu
w naleytym porzdku. Same stawy
zarybiono zachowujc rwnowag biologiczn. Teren zosta wyrwnany, obsiany traw i ogrodzony oryginalnym
ogrodzeniem z oskrowanych erdzi
sosnowych. Wstarostwie powiatowym
uzyskano pozwolenie na zagospodarowanie dziaki elementami maej architektury ogrodowej ibudow parkingu.
Na ten cel stowarzyszenie uzyskao
dofinansowanie z funduszu soeckiego
irozpoczto budow altany. Wszystkie
prace wykonywali czonkowi stowarzyszenia, ktrzy take wspfinansowali
rozpoczte dziaania . Stowarzyszenie

Gruszka wystpio wkonkursach ogaszanych przez Wjta Gminy Komnice


i uzyskao dofinansowanie na zoone
projekty: ,,Wakacje zwdk i,,Spyw
kajakowy rzek Wart kierowane dla
dzieci i modziey z terenu gminy
Komnice. Czonkowie stowarzyszenia mogli wdkowa w zarybionych
stawach ibra udzia wwewntrznych
zawodach wdkarskich .
Wgrudniu 2010 roku odbyy si kolejne wybory zarzdu iprezesa, ktrym
na trzyletni kadencj zosta Sawomir
Kowalik. Pozostay skad zarzdu to
zastpca prezesa Tomasz Bachowicz,
sekretarz - Sylwester Politaski, skarbnik- Marek Mielczarek, gospodarz
Arkadiusz Franc oraz czonkowie
Marek Makles iMirosaw Kowalik.
Nowy zarzd postanowi kontynuowa podjte przedsiwzicia. W2011
roku dokoczono budow altany,
a wzdu ogrodzenia Urzd Gminy
w Komnicach sfinansowa posadzenie drzew. Cay teren nabiera coraz adniejszego wygldu co wyraali
w swoich opiniach przybywajcy tam
mieszkacy Rzerzczyc. Organizowane zawody wdkarskie ispyw kajakowy a przede wszystkim organizowany
,,Dzie dziecka, gdzie oprcz zawodw dla modych wdkarzy byo szereg innych atrakcji dla przedszkolakw
w tym dmuchana zjedalnia zyskay
due uznanie wrd mieszkacw gminy Komnice.
W trzecim roku od przejcia tego
ternu przez Stowarzyszenie Gruszka
wygld ,,Doliny Dwch staww, gdy
tak nazw wybrano dla tego miejsca, by ju imponujcy. Zielony adnie przystrzyony trawnik, oryginalne

ogrodzenie iwdole dwa pikne stawy:


wikszy ,,Studzienka imniejszy ,,ezka. Latem 2012 roku zorganizowano
szereg imprez plenerowych: ,,Dzie
dziecka, ,,Rodzinne wdkowanie,
,,Powitanie lata, i dwudniowy spyw
kajakowy rzek Wart. Gwnym zadaniem sta si projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej za
porednictwem Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego pod
nazw ,,ABC wdkowania. W projekt ten bardzo mocno zaangaowa
si prezes Sawomir Kowalik, apolega
on na szkoleniu teoretycznym i praktycznym trzydziestu modych wdkarzy z terenu dziaania LGD ,,Razem
na wyyny . Wramach tego projektu
zajcia odbyway si na terenie ,Doliny Dwch Staww oraz rzeki Pilicy
izalewu wOstrowach. Na zakoczenie
caego cyklu modzi uczestnicy szkolenia podczas zawodw podsumowujcych zdobyte umiejtnoci wdkarskie
otrzymali certyfikaty ukoczenia szko-

lenia oraz nagrody. Oczywicie tak jak


podczas wszystkich poprzednich spotka by poczstunek dla uczestnikw,
gdzie oprcz sodyczy i przysmakw
z grilla bya take pyszna grochwka.
T podsumowujca imprez zaszczycili
licznie przybyli zaproszeni gocie. Korzystajc zfunduszu soeckiego rozpoczlimy budow kolejnych elementw
maej architektury ogrodowej takich
jak : grill, miejsce na ognisko, aweczki
i pomost .W tym miejscu dzikujemy
Radzie Soeckiej i wszystkim mieszkacom Rzerzczyc za wspieranie naszych dziaa .
Za te wszystkie dziaania Urzd
Gminy w Komnicach zgosi Stowarzyszenie Gruszka jako twrc projektu ,,Dolina Dwch Staww do konkursu ogoszonego przez Marszaka
Wojewdztwa lskiego w kategorii
- Najlepsze przedsiwzicie w ramach
Odnowy Wsi. Po rozstrzygniciu konkursu ,,Dolina Dwch Staww zdobya drugie miejsce. Okazay puchar ina-

grod pienin wSali Sejmu lskiego


podczas Forum Sotysw wojewdztwa
lskiego odbierali byy iobecny prezes
Stowarzyszenia Gruszka - Sylwester
Politaski iSawomir Kowalik wobecnoci sotysw iprzedstawicieli gminy
Komnice obecnych na tej uroczystoci.
Za zdobyt nagrod Zarzd stowarzyszenia za porednictwem Urzdu Gminy zakupi altank ktra stana na terenie Doliny Dwch Staww.
Zarzd Stowarzyszenia Gruszka
skada podzikowania dla wadz Gminy Komnice za dotychczasow pomoc
oraz zgoszenie Stowarzyszenia Gruszka do konkursu za ktre dostalimy tak
znamienite wyrnienie.
Wszystkim czonkom Stowarzyszenia Gruszka dzikujemy za zaangaowanie, asponsorom za wszelk pomoc
wrealizacji podjtych przedsiwzi .
Zapraszamy wszystkich mieszkacw naszej gminy do odwiedzenia tego
miejsca , ktre zkadym rokiem bdzie
coraz atrakcyjniejsze.

Orodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny


dla Osb Uzalenionych Betania
Zbigniew Wawrzyniak

rodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Osb Uzalenionych Betania zosta zaoony


w 1982 r. przez dwch modych ludzi poprzednio uzalenionych od narkotykw,
ktrzy opierajc si na wasnych dowiadczeniach uznali, e s wstanie pomaga ludziom dotknitym podobnym problemem.

Nazwa Betania wie si z miejscowoci znan z Ewangelii, gdzie Jezus wskrzesi azarza. We Wsplnocie
Chrzecijaskiej Betania uzalenieni
budz si do nowego ycia, wolnego
od naogu. Organem zaoycielskim
Orodka Rehabilitacyjno - Readaptacyjnego dla Osb Uzalenionych Betania jest archidiecezja Czstochowska.
W roku 1985 Betania znalaza swoj
siedzib w Mstowie, gdzie mieci si
wzakupionych przez Ks.Bp.Czesawa
Domina dwch domach. Orodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Osb
Uzalenionych Betania zosta oficjalnie
zarejestrowany przez Ministra Zdrowia w1987 r. Orodek jest finansowany

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, posiada rekomendacje Krajowego Biura ds.


Przeciwdziaania Narkomanii do prowadzenia stay klinicznych. Kadr stanowi
7 certyfikowanych specjalistw terapii
uzalenie, psycholog, lekarz psychiatra, pielgniarka i duszpasterz (rwnie
specjalista terapii uzalenie). Orodek
posiada 27 miejsc. Placwka oferuje leczenie stacjonarne dla penoletnich osb
uzalenionych od rodkw odurzajcych. Do placwki nie s przyjmowane
osoby uzalenione od alkoholu. Orodek
ma charakter koedukacyjny. Do Betanii przyjmowane s osoby niezalenie
od ich wyznania. Opracowany program terapii trwa 12 miesicy. Ponadto
wCzstochowie znajduje si Hostel na
10 miejsc dla osb po odbytej terapii.
Tradycj Orodka jest coroczna piesza
pielgrzymka z Krakowa do Czstochowy. Podopieczni Orodka maj moliwopodejmowania nauki szkolnej poza
terenem orodka na poziomie szkoy
ponadgimnazjalnej i wyszej, podno-

szenie swoich kwalifikacji zawodowych


poprzez udzia wrnych kursach zawodowych, rozwijania wasnych zainteresowa, uporzdkowania spraw zdrowotnych i wykonania niezbdnych bada.
Podopieczni Orodka s zobowizani
do przestrzegania nastpujcych zasad:
abstynencji narkotycznej, alkoholowej,
seksualnej, zachowania tajemnicy grupy,
powstrzymywania si od przemocy fizycznej i psychicznej, czynnego udziau
w zajciach terapeutycznych i sportowych, przestrzegania zasad domu iharmonogramu dnia, realizacji ustale spoecznoci iproponowanych zada. Pobyt
wOrodku oparty jest take na zasadzie
dobrowolnoci. Orodek ma do zaoferowania terapi indywidualn, grupow, zajciow, zajcia sportowe i obozy
terapeutyczne, elementy terapii rodzin
i praktyki religijne. Osoby zainteresowane mog kontaktowa si zsiedzib
Orodka pod adresem: Mstw ul. Lena 13/14, tel. 34 328 40 72.

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

13

www.klomnice.pl

Projekt Na Komnickim Jarmarku

Autorzy projektu: Katarzyna Jurkowska, Jadwiga Kaczorowska, Marta Ojrzyska iBeata Wyrwa

Zespole Szk w Komnicach od kilku miesicy


odbywaj si spotkania
uczestnikw projektu Na Komnickim
Jarmarku realizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Komnice. Uczestnikami warsztatw
s panie zterenu gminy oraz uczennice
znaszej szkoy. Wramach projektu realizowane s:
I. Warsztaty twrcze wyszywania makatek ihaftu ludowego;
II. Warsztat kulinarny Przygoda z chlebem;
III. Konkurs na ciasto regionalne;
IV. Komnicki Jarmark - rozstrzygnicie
konkursu na ciasto regionalne ikiermasz
wytworzonych podczas warsztatw wyrobw oraz innych prac rkodzielniczych
uczestniczek projektu. Swoje stoiska bd
miay take inne osoby zajmujce si szeroko rozumian twrczoci ludow.
Warsztaty twrcze wyszywania makatek ihaftu ludowego dobiegaj koca.
Wtrakcie kolejnych spotka uczestniczki projektoway i kopioway na ptno
wzory makatek do wasnorcznego wykonania. Inspiracj do ich tworzenia byy
stare makatki wypoyczone od mieszkacw, ktre dawniej stanowiy nieodzowny element dekoracyjny wkadej
wiejskiej kuchni. Obok funkcji estetycznej miay take przekaz edukacyjny, np.
wiea woda zdrowia doda lub Dobra
gospodyni dom wesoym czyni. Kada uczestniczka warsztatw otrzymaa
zestaw materiaw i przyborw do szycia. Haftowanie makatek odbywao si
bezporednio na kolejnych warsztatach
ijako praca domowa. Kolejne spotkania
na warsztatach byy okazj do nauki haftu od podstaw oraz poznania nowych
technik hafciarskich, np. richelieu, krzyykowego czy matematycznego. Makatki oraz rnorodne prace rkodzielnicze
wpostaci obrazkw wykonanych haftem
krzyykowym, serwet iobrusw richelieu
oraz szydekowych zostay zaprezentowane na uroczystej Biesiadzie w dniu
07.02.2013r. wZespole Szk wKomnicach. Wtym dniu naszymi gomi byli:
przedstawiciele wadz Gminy, czonkowie Folklorystycznego Zespou piewaczego Klepisko, radni Gminy, osoby
14

zaangaowane w prac Stowarzyszenia


Na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice,
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej, nauczyciele, sympatycy szkoy itwrcy ludowi. Zesp Klepisko przedstawi
nam pikny repertuar. Moliwo suchania starych pieni ludowych ipatriotycznych w takim wykonaniu to czysta
przyjemno. W czasie spotkania swoje
umiejtnoci wokalne zaprezentowali
uczniowie naszej szkoy pod kierunkiem
Pani Elbiety Twardoch. Porywajcy by
te wystp Orkiestry Dtej pod kierunkiem Pana Krzysztofa Jaboskiego. Ponadto naszym gociem bya Pani Janina
Chrzstek, ktra wzruszajco recytowaa
swoje wiersze i ciekawie opowiedziaa
wszystkim oswojej twrczoci. Gociem
na Biesiadzie bya rwnie Pani Magdalena Komorowska, ktra pokazaa pikne
rzeby recyklingowe i obrazy tematycznie zwizane zkrajobrazem wsi polskiej.
Ponadto moglimy podziwia prace
Pani Agnieszki Kwiatkowskiej wykonane rnorodnymi technikami. Wsplne biesiadowanie uwiadomio nam, e
wok nas mieszka wiele ciekawych osb
ornorodnych talentach izainteresowaniach, ktre przez twrcz dziaalno realizuj swoje pasje, zapeniaj wolny czas
lub wanie wten sposb wyraaj swoj
osobowo. Spotkania osb owsplnych
zainteresowaniach to ciekawe dowiadczenie, ktre, mamy nadziej, zaowocuje
systematycznymi warsztatami robtkowymi po zakoczeniu projektu. Liczymy,
e docz do nas inne osoby iuczniowie,
ktrzy maj podobne zainteresowania
lub chc nauczy si czego nowego ipoytecznego. Obecnie zostao wyremontowane i jest urzdzane pomieszczenie
w bloku nauczycielskim z przeznaczeniem na pracowni rkodzielnicz oraz
siedzib Zespou Klepisko.
Kolejnym zadaniem realizowanym
wramach projektu byy warsztaty Przygoda z chlebem obejmujce kilka spotka. Na pierwszym uczestnicy poznali tradycyjne sposoby wypieku chleba,
oktrych opowiedzia Pan Lech Jdryka
piekarz czstochowski z wieloletnim
dowiadczeniem, a jednoczenie Wiceprezes Stowarzyszenia Mynarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie drugie

to zajcia praktyczne, na ktrych, pod


okiem dowiadczonej gospodyni, znajcej dawne sposoby wypieku chleba, wszyscy uczestnicy wyrabiali ciasto chlebowe
iformowali bochenki. Zostay one potem
upieczone wpiekarni GS. Wtym miejscu
bardzo dzikujemy Panu Prezesowi ipiekarzom za pomoc wrealizacji tego zadania. Bardzo ciekawym dowiadczeniem
bya wizyta ugospodyni, ktra wsposb
tradycyjny, wprawdziwym piecu chlebowym opalanym drewnem, piecze chleb.
Uczestniczylimy w wypieku chleba od
etapu powstania ciasta chlebowego do
gotowego produktu, czyli piknych ibardzo smacznych bochenkw prawdziwego, wiejskiego chleba przygotowanego na
zdrowym zakwasie. Na zakoczenie tych
warsztatw wszyscy zabrali do swoich
domw porcj chleba oraz okruszki na
zaczyn do wyrobu wasnego pieczywa.
Dla niektrych osb to wydarzenie to
przypomnienie smakw dziecistwa, adla
innych motywacja do zdobycia nowych
umiejtnoci iupieczenia wasnego chleba.
Na zakoczenie warsztatw Przygoda z chlebem odbya si wycieczka
do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Uczestnikami wycieczki byy panie
i uczennice biorce udzia w projekcie,
czonkowie Zespou Klepisko , uczniowie naszej szkoy inauczyciele. Wtrakcie zwiedzania muzeum mielimy okazj
zobaczy wiele rnorodnych sprztw
wykorzystywanych w dawnym gospodarstwie domowym, ciekawe naczynia,
formy do wypieku ciasta, elementy dekoracyjne mieszka, wtym makatki, ktre
zdobiy kuchnie lskie, wyposaenie
piekarni, ciekawy salonik iklas szkoln,
tak, w jakiej wielu z uczestnikw poznawao pierwsze litery itajniki wiedzy.
Kady mia okazj do zrobienia swojej
bueczki, ktr mg si posili na koniec
tej wizyty przy filiance kawy lub herbaty. Podstawowy przekaz zwiedzania muzeum to utrwalanie szacunku dla chleba,
ktrego, na szczcie dzisiaj nie, ale kiedy
czsto brakowao w wielu polskich domach. Mia atmosfera wczasie wycieczki, midzypokoleniowa bitwa na gosy
wautokarze iprzypadkowe spotkanie ludzi zgodnie zzasad,, Gra zgr si nie
zejdzie, ale czowiek z czowiekiem za-

Sesja historyczna OSP Komnice


fot. Magdalena Milc

fot. Leszek Janik

fot. Rafa Cielak

fot. Rafa Cielak

Fina Gminnej Ligi Halowej Piki Nonej


fot. Jan Milc

Najlepszy brakmarz turnieju

Krl strzelcw

Najlepszy zawodnik turnieju

Reprezentant zwycizcy fair play

Puchar i tytu Mistrza Gminnej Ligi Halowej Piki Nonej pojecha do Rzerzczyc

wsze, miaa tu swoje mie isympatyczne


uzasadnienie. Ostatnim etapem projektu
bdzie Jarmark Komnicki, na ktrym

rozstrzygnity zostanie konkurs na ciasto


regionalne oraz odbdzie sie kiermasz
wyrobw rkodzielniczych. Serdecznie

zapraszamy wszystkich do naszej szkoy


wniedziel wdniu 24.03 2013r. od godziny 1000.

Wielka Orkiestra witecznej Pomocy wKonarach


Asia Gawroska, Karolina Zalas uczennice ZS Konary

dniu 11 stycznia wZespole


Szk w Konarach odbya
si pierwsza akcja charytatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry
witecznej Pomocy. W czasie imprezy otwarta bya kawiarenka iodbywaa
si loteria fantowa. Jedn z gwnych
atrakcji wieczoru by wspaniay koncert
Orkiestry Dtej Gminy Komnice, ktra powstaa z poczenia orkiestry dtej
z Komnic oraz orkiestry dtej Garnek
Karczewice. Charytatywnie wystpi
rwnie dla nas indie rockowy zesp
zCzstochowy noszcy nazw Bats and
the Butterfly. W programie wieczoru
znalaza si rwnie licytacja gadetw
otrzymanych ze Sztabu Wielkiej Orkiestry w Czstochowie oraz przekazanych przez sponsorw indywidualnych.
Licytowane byy midzy innymi: oryginalne przypinki serca WOP oraz monety lokalne o nominale 10 Finakw
WOP wydane przez Mennic Jurajsk,
koszulki, kubki, karnety na krgle podarowane przez Krgielni Hula Kula.
Z biletw wejciowych rozlosowane
zostay nagrody gwne ywy, sprzt
AGD oraz przenone pamici komputerowe. Ostatnim punktem pitkowej akcji
charytatywnej bya szkolna dyskoteka
poprowadzona przez naszego absolwenta
DJaMateusza Pietraszewskiego.
Inicjatorami imprezy byli p. Ewa
Bk, p. Pawe Urbaniak oraz Samorzd
Uczniowski, jednak w organizacji akcji
pomagali rwnie pozostali nauczyciele, pracownicy obsugi, uczniowie szkoy podstawowej i gimnazjum, rodzice
uczniw, a take czonkowie OSP Konary. Uroczysto poprowadzia przewodniczca Samorzdu Uczniowskiego
Monika Psiuk wraz z Dawidem Jurczykiem i Katarzyn Micho. Wrd
organizatorw naley rwnie wymieni
uczniw klasy II iIII gimnazjum: Piotra
Murasa, Pawa Chrzstka, Juli Wojtysiak, Weronik Sznober, Asi Gawrosk, Karolin Zalas, Bartomieja Fabiszewskiego, Agnieszk Pek i Karolin
Franas, ktrzy powicili bardzo wiele

czasu na przygotowanie caej imprezy.


Dyrektor szkoy Pani Anna Gaa wrczya uczniom dyplomy podzikowania
oraz pamitkowe upominki.
Nasza akcja nie odbyaby si bez
pomocy sponsorw, ktrym serdecznie
dzikujemy za przekazanie wartociowych nagrd rzeczowych, gadetw na
loteri oraz pczkw i artykuw spoywczych do kawiarenki. Aoto ioni:
Czstochowskie Przedsibiorstwo
Komunalne Dyrektor Krzysztof
Sznilik
Starostwo Powiatowe wCzstochowie - Wydzia Edukacji, Zdrowia,
Kultury, Sportu iPromocji Powiatu
Naczelnik Piotr Juszczyk
Urzd Marszakowski Wojewdztwa
lskiego Wiesaw Bk
Makro Cash & Carry Hala wCzstochowie
Zielarnia Urszula Prokop wCzstochowie
Krgielnia Hula Kula wRdzinach
Sklep Evita Tomasz Drab
Zakad Piekarniczo Cukierniczy
Robert Rybak
Piekarnia Henryk Krysiak
Hurtownia Spoywcza WAFELEK
A&D
Sklep Elektryczno-Meblowy UNIVERSAL -BIS Sylwester Nierobot
Sklep Wielobranowy Jacek Pindych
Sklep MINIMARKET FH gowik
Sklep wielobranowy DOMINO

Ewa Szymczyk
Przedsibiorstwo Handlowe CARINA Krystyna Rachwalik
Firma handlowa EWA Ewa Brewczyska
Sklep jubilerski Gramet
Sklep RAF -MOT AUTO CZCI Rafa Rachwalik
Gminna Spdzielnia Samopomoc
Chopska wKomnicach
Sklep oglnospoywczy ABC Arkadiusz iWiesawa Muras
Sklep Spoywczo Przemysowy
Sawomir Bednarek wPacierzowie
Dziki Pastwa pomocy moglimy
pomc wgromadzeniu rodkw finansowych na sprzt medyczny dla noworodkw oraz seniorw. Podczas pitkowej
akcji naszej niewielkiej szkole udao si
uzbiera a 2065z. Ucieszy nas dodatkowo fakt, e bylimy szko, ktra na terenie powiatu czstochowskiego uzbieraa najwicej pienikw na rzecz WOP.
13 stycznia 2013r. podczas Wielkiego
Finau WOP wcaej Polsce kwestowao 120 tysicy wolontariuszy. Wrd nich
znalazo si siedmioro uczniw naszej
szkoy, ktrzy mimo mronej pogody
wytrwale zbierali pieniki rano na terenie Komnic, a po poudniu na Placu
Biegaskiego podczas Wielkiego Finau
WOP wCzstochowie.
Na koniec, jeszcze raz dzikujemy
wszystkim, ktrzy przyczynili si do zorganizowania naszej akcji! Zapraszamy za
rok! Sie ma!

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

19

www.klomnice.pl

Sukcesy uczennic ze Szkoy Podstawowej


wKomnicach
Elbieta Owczarek, Beata Wyrwa

wie nasze uczennice z klasy pitej wziy udzia 11


grudnia 2012 r. w humanistycznych konkursach powiatowych.
Julia Boral walczya oGsie piro Mikoaja Reja w XI Powiatowym Konkursie Poprawnej Polszczyzny organizowanym przez Gimnazjum nr 5
im. Mikoaja Reja w Czstochowie

izaja Imiejsce. Wrecytacji poezji


renesansowej wII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Pikno poezji
renesansowej pod Honorowym Patronatem Kuratorium Owiaty wKatowicach Delegatura w Czstochowie
piknie zaprezentowaa si Julia Matuszczyk izdobya II miejsce. To duy
sukces naszych uczennic, gdy stan-

ZAPROSZENIE
Organizatorzy

esp Szk w Komnicach


jest szko skadajc si
ze Szkoy Podstawowej im.
Grzegorza Piramowicza i Gimnazjum. Pracujemy w klubie Szk
Uczcych Si, w ramach programu
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Bdziemy organizatorami regionalnego spotkania nauczycieli jzyka polskiego oraz bibliotekarzy na
temat: Mj sposb na lektury- jak
zachci uczniw do czytania?
Celem tego spotkania jest szeroko rozumiane propagowanie czytelnictwa oraz dzielenie si ciekawymi
pomysami wtej dziedzinie.
Serdecznie zapraszamy w dniu
20

16.04.2013 r. ogodz. 9.30 do Zespou Szk w Komnicach ul. Szkolna


1, 42-270 Komnice: nauczycieli jzyka polskiego oraz przedstawicieli
bibliotek publicznych i szkolnych
oraz wszystkich zainteresowanych t
tematyk.
Program spotkania:
9.30 10.00 rejestracja uczestnikw; powitanie goci przez Dyrektora Szkoy przedstawienie programu
przez moderatora
10.00 11.45 Warsztaty pani prof.
dr hab. Wigi Bednarkowej Wielointeligentne czytanie
12.00 12.45 Wykad pani dr Da-

y do rywalizacji z gimnazjalistami.
To ju kolejne osignicia uczennic.
W ubiegym roku Julia Matuszczyk
zaja I miejsce w Gminnym Konkursie Sztuki Recytatorskiej organizowanym przez GOK w Komnicach, a Julia Boral osiga sukcesy
woglnopolskich konkursach humanistycznych. Gratulujemy i yczymy
dalszych sukcesw.
nuty Krzyyk Praca nad spjnoci
uczniowskich tekstw - teoria ipraktyka dydaktyczna
12.45 13.15 obiad
13.15 - 14.00 Wykad iwarsztaty
pani dr Danuty Krzyyk Praca nad
ortograf i rodzaje dyktand
14.15 15.00 Warsztaty moderator CEO Oceniania Ksztatujce
15.15 16.15 - Wykad i warsztaty
pani dr Magorzaty Wjcik Dudek Mwi bom smutny isam peen
winy lektury uczniw inauczycieli
16.15 dyskusja, podsumowanie
izakoczenie spotkania.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematem nauczycieli i bibliotekarzy.
Prosimy take o podzielenie si
swoimi pomysami i przysyanie na
adres joanna.suliga@onet.pl dobrych
praktyk (maks. jedna strona A4) na

ww. temat, ktre doczymy do materiaw konferencyjnych.


Prosimy o potwierdzenie udziau

wspotkaniu do 11.04.2013r.
Telefon (0 34) 3281 038
email zs_klomnice@o2.pl, joanna.

suliga@onet.pl

II Gminny Konkurs
Mistrz Piknego Czytania

oraz Zuzanna Kosmala


(ZS wGarnku)
II miejsce Emilia Kugiel
(ZS wKomnicach)
III miejsce Kamila Witczak
(ZS wWitkowicach)

Kategoria klasy VI
Imiejsce Monika Frymus
(ZS wKomnicach)
II miejsce Piotr Szlg
(ZS wWitkowicach)
III miejsce Anna Maj
(ZS wRzerzczycach)
Organizatorki konkursu pragn
serdecznie podzikowa nauczycielkom p. Magorzacie Gonerze,
p. Agnieszce Berskiej, p. Wioletcie
Gale, p. Jadwidze Kaczorowskiej, p.
Elbiecie Owczarek, p. Agnieszce
Rataj oraz p. Agnieszce Miarzyskiej, ktre przygotoway uczniw
do zmaga otytu Mistrza Piknego
Czytania.

Joanna Suliga, Beata Wyrwa

1 stycznia 2013 r. w ZS
w Komnicach odby si II
Gminny Konkurs Mistrz
Piknego Czytania, ktrego organizatorkami byy pani Beta Wyrwa
oraz pani Joanna Suliga. W konkursie udzia wzio 23 uczniw klas
IV-VI ze szk podstawowych zRzerzczyc, Garnka, Konar, Witkowic
iKomnic.
Zadaniem uczestnikw konkursu
byo gone odczytanie fragmentu
wylosowanej wczeniej ksiki. Jury
- w skadzie: pani Barbara Charaziak, pani Renata Surlej-Krawiec
oraz pani Mariola Woek - oceniao pynno czytania, dykcj oraz

rozumienie czytanego tekstu. Kady uczestnik konkursu mg zdoby


maksymalnie 30 punktw.
Wyniki konkursu
Kategoria klasy IV
I miejsce Kamil Urbaczyk (ZS
wWitkowicach) oraz Paulina Koodziejczyk (ZS wKomnicach)
II miejsce Maja Chrzstek
(ZS wKomnicach)
III miejsce Patrycja Brondel
(ZS wKonarach)
Kategoria klasy V
Imiejsce Gabriela Dobrzaska
(ZS wKonarach)

Sukces orkiestry dtej Gminy Komnice


Krzysztof Jaboski

1 stycznia modzie zZespou


Szk wGarnku oraz Zespou
Szk w Komnicach pod nazw Modzieowa Orkiestra Dta
Gminy Komnice reprezentowaa
nasz gmin na X Wojewdzkim
Festiwalu piosenki pt.Droga do
gwiazd przez gimnazjum. Pomimo
bardzo wysokiego poziomu zmaga
oraz mocnej konkurencji nasi modzi muzycy zajli pierwsze miejsce
w kategorii zesp wokalno-instrumentalny deklasujc inne zespoy
zcaego Wojewdztwa lskiego.
Orkiestrze wokalnie towarzyszyy
uczennice: Justyna Borowik z Zespou Szk w Zawadzie, Katarzyna
Chrzstek zZespou Szk wKonarach oraz Olga Chodyna z Zespou Szk w Komnicach. Uczennice
te zajy czoowe miejsca w kategorii solista: Justyna Borowik - 1
miejsce, Olga Chodyna oraz Kata-

rzyna Chrzstek ex aequo - 3 miejsce. Stron wokaln przygotowaa


p. Magorzata Gojevi, ainstrumentaln kapelmistrz gminnej orkiestry p. Krzysztof Jaboski. 3 marca
2013r. orkiestra wraz zwokalistkami
wystpia na koncercie laureatw,
podczas ktrego otrzymaa dyplomy
oraz pamitkowy puchar.
Organizatorzy byli pod ogromnym wraeniem artystycznym, pod-

krelajc rwnie mody wiek naszych muzykw (w90 % jest to grupa


w przedziale 10-15 lat). Gratulacje
kapelmistrza Orkiestry Dtej Kopalni
Wgla Kamiennego Knurw poparte
byy nieoficjalnym zaproszeniem do
wzicia udziau w obchodach Dni
miasta Knurw.
Gratulujemy wszystkim muzykom i solistkom oraz yczymy im
dalszych sukcesw.

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

21

www.klomnice.pl

Spotkanie Noworoczne Straakw


Jarosaw apeta

radycja Straacka w Gminie


Komnice mwi, e pocztek
roku to przede wszystkim rozpoczcie kampanii sprawozdawczej
wjednostkach OSP. Aby tej formalnoci stao si zado 19 stycznia w Sali
OSP Komnice posiedzeniem Zarzdu
Oddziau Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych w Komnicach podsumowano rok 2012 i rozpoczto kampani sprawozdawcz.
W przedstawionych sprawozdaniach
Zarzdu znalaza si cz finansowa,
ktr prezentowa Prezes ZOG Adam
Zajc oraz cz merytoryczna prezentowana przez Jarosawa apet sekretarza ZOG iPrzemysawa Zieliskiego
komendanta Gminnego ZOG.
W swoim sprawozdaniu dh Prezes
przedstawi podzia kwoty 401 591,94
z., ktr wydatkowano w2012 roku na
strae. Wtym najwiksz cz bo prawie 100 tys. zotych wydano na zakupy
wyposaenia i materiaw, koszty paliwa to prawie 62 tys z, remonty sprztu iwyposaenia prawie 24 tys., zakupy
energii elektrycznej 14,5 tys., ubezpieczenia straakw i pojazdw oraz przegldy rejestracyjne samochodw to 13,5
tys., zakup opau do stranic to 19,5 tys.,
usugi telekomunikacyjne 8,1 tys, wynagrodzenia bezosobowe to 62,3 tys, rodki
wydatkowane z funduszu soeckiego to

53,5 tys. ponadto finansowano nagrody


wzawodach, dofinansowano obz MDP,
prowadzono badania lekarskie iinne biece dziaania jednostek.
Po stronie merytorycznej sprawozdania znalazy si informacj o dziaaniach organizacyjnych Zarzdu w tym
organizacji eliminacji Gminnych Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej, wspzawodnictwa sportowego,
zawodw sportowo poarniczych, letniego wypoczynku dla modziey, szkoleniach dla czonkw OSP. Wato tutaj
przypomnie o sukcesach naszych reprezentantw i tak Jakub Biegas ucze
Szkoy Podstawowej wZawadzie wygra
eliminacje Powiatowe i Wojewdzkie
Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej ireprezentowa Wojewdztwo
lskie weliminacjach Krajowych wWile, zkolei druyna mska OSP Zdrowa
zaja II miejsce wPowiatowych Zawodach Sportowo Poarniczych o Puchar
Starosty Czstochowskiego, III miejsce
w tych zawodach zaja druyna modzieowa zOSP Komnice.
W zebraniu Zarzdu brali udzia
rwnie przedstawiciele wyszych wadz
Zwizku OSP RP wosobach Ireneusza
Skubisa czonka Zarzdu Gwnego,
Wiceprezesa Zarzdu Wojewdzkiego
iPrezesa Zarzdu Powiatowego ZOPSP
RP, ksidz Kapelan Straakw Archi-

JUBILEUSZ OSP KOMNICE

Sesja historyczna OSP Komnice


Jan Milc

ak ju wczeniej informowalimy
rok 2013 jest rokiem Jubileuszu
100-lecia dziaalnoci Ochotniczej
Stray Poarnej w Komnicach. Z tej
te okazji, wsobot 2 marca odbyo si
uroczyste spotkanie byych iobecnych
czonkw jednostki, atake osb, instytucji istowarzysze zni wsppracujcych. Obecni byli take: Wiceprezes Zarzdu Oddziau Powiatowego ZOSP RP
wCzstochowie m.bryg. Przemysaw
Zieliski oraz proboszcz parafii pw.w.
Marcina BW w Komnicach - ks.kan
22

Mirosaw Turo. Spotkanie, w ktrym


wzio udzia bez maa 200 osb miao
bardzo szczeglny charakter. Powicono
je bowiem uhonorowaniu najbardziej zasuonych czonkw iprzyjaci jednostki specjalnymi, wybitymi na t wanie
okazj Medalami 100-lecia.
Wprowadzenia w atmosfer historyczn dokona p. Jan F. Milc, ktry
w swoim wystpieniu, podpartym prezentacj zdj i dokumentw archiwalnych, przybliy zebranym dorobek
jednostki. J.F. Milc zwrci szczegln

diecezji Czstochowskiej i jednoczenie


czonek Zarzdu Powiatowego ZOSP
RP w Czstochowie Sawomir Galasiski oraz modszy brygadier Wojciech
Wieczorkiewicz reprezentujcy Komendanta Miejskiego PSP w Czstochowie. Zaproszeni Gocie podzikowali
druhom za ofiarn prac i yczyli wiele
szczcia wrozpocztym nowy roku.
Wan informacj byo zaproszenie
wystosowane przez Prezesa OSP Komnice na obchody 100 lecia jednostki, ktre
odbdzie si wmiesicu czerwcu ibdzie
pierwszym tak dostojnym jubileuszem
w Naszej Gminie. wito to na pewno
bdzie miao rang wita na szczeblu co
najmniej Gminnym azpewnych propozycji dh Ireneusza Skubisa wynikao e
moe by to wito szczebla Powiatowego. Takie fakty wiadcz o gbokich
tradycjach ochotniczego poarnictwa
w naszej Gminie i s na pewno materiaem do refleksji podczas dyskutowania ostraakach ochotnikach. Poniewa
czasem te dyskusje maj dosy krytyczne
spostrzeenia warto si zastanowi jaka
organizacja spoeczna wGminie ma bogatsz histori.
Po czci oficjalnej Zarzdu rozpoczo si spotkanie noworoczne zudziaem przedstawiciele wszystkich jednostek
OSP, ktre byo okazj do wsplnych
wspomnie, wymiany dowiadcze iplanowania dziaa wroku 2013.
uwag na dokonania minionych pokole straakw, na okres mao znany, bd
w ogle zapomniany. Zebrani z du
uwag wysuchali tej prezentacji i z zainteresowaniem ogldali przedstawiane
zdjcia idokumenty.
Woparciu oistniejce materiay historyczne ustalono take list osb zasuonych dla jednostki, ktre niestety nie
doczekay tego wspaniaego Jubileuszu.
Medale dla wyrnionych pomiertnie
odbierali najblisi czonkowie ich rodzin.
Byy przy tym zy wzruszenia iniekoczcy si potok wspomnie. Jednostka
uhonorowaa nastpujcych zmarych
straakw: Czopik Jan, Drod Stefan,
Dzionek Wadysaw, Gonera Edward,
Gonera Henryk, Grabny Stefan, Grajkowski Jzef, Kaczmarek Bolesaw, Klekot Stefan, Konieczny Stanisaw, Kubat

Stanisaw, Moderski Lucjusz, Mroziski


Wadysaw, Pindych Tadeusz, Pomorski
Jzef, Szwejda Ignacy, Szwejda Jzef,
wierczewski Bolesaw, wierczewski
Jan, Wiewira Stefan, Wojna Jacek, Wjcik Marian, Zato Jerzy.
Wrd wyrnionych instytucji, stowarzysze iprzedsibiorstw znalazy si:
Gmina Komnice, Rada Gminy Komnice, Parafia pw. w. Marcina BW wKomnicach, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Komnice, Stowarzyszenie
Razem na wyyny, Bank Spdzielczy
w Komnicach, GOK w Komnicach,
GS SCh wKomnicach,
Zarzd jednostki uzna, e 25 osb,
ktre wszczeglny sposb zasuyy si
komnickiej stray poarnej zostanie
uhonorowanych specjaln limitowan
seri Medali 100-lecia. Na licie znalazy si nastpujce osoby: Adam Zajc,
Stanisaw Piech, Bogumi Czarnecki,
Jerzy Topolski, Marcin Milc, Cezary Zato, Jan F. Milc, Piotr Krzemiski, Jan
Krzemiski, Leszek Szwejda, Stanisaw
Bartnik, Stanisaw Matuszczak, Wiesaw
Micho, Stanisaw Chmielarz, Czesawa
Szymczyk, Dariusz Kozakiewicz, Jacenty
Woszczyski, Jerzy Burzyski, Jarosaw
liwakowski, Barbara Dominiak, Zbigniew Tomaszewski, Henryk Krysiak,
Jerzy Wsikowski, Adam wierczewski,
Zbigniew Wawrowski.
Medale otrzymay take Gmina
Komnice iRada Gminy Komnice. Wyrniono rwnie wszystkich radnych.
W grupie wyrnionych czonkw
wspierajcych znaleli si: Pani Wanda
Kusztal, Pani Ra Wiewira, Pani Halina Paruzel-Tkacz, Pan Marek Kurczych,
Pan Wiesaw Bk, Pan Jerzy Kozakiewicz, Pan Mieczysaw Matuszczyk, Pan
Wadysaw Bugaa, Pan Tadeusz Goskowski, Pan Wacaw laski, Pan bryg.
Zbigniew Pyka, Pan Tomasz Drab, Pan
Janusz Krysiak, Pan Piotr Burzyski, Pan
Andrzej Perliski, Pan Henryk Szyda,Pan Eugeniusz Woldan, Pan Leszek
Rybak.
Medalami 100-lecia uhonorowano
take stu byych i obecnych czonkw
jednostki. Wrd nich znaleli si czonkinie i czonkowie druyny kobiecej,
druyny mskiej imodzieowej oraz orkiestry. Wtym gronie znalazy si nastpujce osoby:
- druyna eska: Bachowicz Agnieszka,
Boczkowska (Skorupa) Katarzyna, Bugaj
Anna, Gonera Sandra, Gonera Sylwia,

Grecka Agnieszka, Grygiel Anna, Jafra Renata, Janicka Martyna, Kpa Sandra, Klec Paulina, Koodziejczyk Kinga,
Krl Agnieszka, Kulejewska (Drod)
Agnieszka, Majchrzak Andelika, Majchrzak (Gonera) Iwona, Malinowska
Agata, Malinowska Monika, Muras
Karina, Powronik Anna, Ppke Anna,
Winiewska aneta, Wochal (Gonera)
Ewelina, Rachwalik Olga, Zajder Olga,
Zebisz Klaudia;
- druyna mska i czonkowie wadz:
Adamczyk Marek, Bachowicz Piotr,
Brzeszczak Zdzisaw, Bystrzanowski
Marek, Chdzyski Krzysztof, Chruciel
Mariusz, Chybalski Jerzy, Chybalski Micha, Ciesielski Tadeusz, Cielak Henryk,
Dobrowolski Piotr, Dolniak Wadysaw,
Dzionek Andrzej, Dzionek Bartosz,
Dzionek Janusz, Gajowczyk Marian,
Gaa Marcin, Gaa Wojciech, Gonera
Piotr, Idzikowski Stanisaw, Idzikowski
Marcin, Idzikowski Jakub, Idzikowski
Henryk, Jamrozik Jakub, Janicki Mariusz, Janicki Piotr, Jurczyk Czesaw,
Kluska Marcin, Kluska Tomasz, Koodziejczyk Kamil, Koodziejczyk Patryk,
Kowalczyk Piotr, Koza Damian, Koza
Dominik, Koza Sawomir, Krajewski
Tomasz, Krzyczmonik Konrad, Kuchciski Piotr, Kwarciak Sylwia ( Janicka)
i Tomasz, gowik Lech, Maksymiuk
Janusz, Maolepszy Pawe, Matuszczak
Adam, Matuszczak Olga (Szydlik) iDamian, Miarzyski Stanisaw, Mrz Mariusz, Muras Pawe s. Stanisawa, Niedzielski Mirosaw, Olesiski Damian,
Olesiski Norbert, Ogoczyk Dariusz,
Ogoczyk Robert, Owczarek Micha,
Pzik Mirosaw, Pindych ukasz, Pindych Piotr, Postawa Jan i Krystyna,
Przech Henryk, Rachwalik Przemysaw,
Sambor Reginald, Soniak Daniel, Soniak Mariusz, Stempie Adam, Stpie
Artur, Szaowscy Justyna (Pzik) iSebastian, Szaowski Tomasz, Szwejda Stefan,
Szyda Rafa, Tomaszewska (Szymczyk)
Magdalena, Tomaszewski Piotr, Tomaszewski Sawomir, Trzeciak Kazimierz,
Urbaczyk Pawe, Walko Katarzyna
(Deszcz) i Mateusz, Wiewira Jacek,
Wilk Piotr, Winiewski Kacper, Wodarczyk Piotr, Wojna Krzysztof, Woldan
Mariusz, Worwg Tomasz, Woszczyski
Dariusz, Wrbel Eliza (Klec) iKrzysztof,
Zato Bartomiej, Zato Piotr, Zato
Radosaw, Koodziejczyk Kuba, Woszczyska Justyna, Jaboski Krzysztof,
Rachwalik Rafa, Wiewira Dariusz.

Szkoda tylko, e nie wszyscy wyrnieni tymi specjalnymi medalami odpowiedzieli na zaproszenie jednostki i nie
wzili udziau wtym wanym wydarzeniu. Ich absencja nie umniejszya wadnym razie rangi spotkania, jednak pozostawia may niesmak.
Chcc godnie uczci t rocznic, postanowiono wporozumieniu zwadzami
samorzdowymi Gminy wyda monografi jednostki. Prace nad tym dzieem
powierzono Janowi F. Milcowi kronikarzowi OSP od 2004 roku. Opracowan iwydan wformie ksiki monografi
zaprezentowano iudostpniono wszystkim uczestnikom uroczystoci. Ksika
wzbudzia bardzo due zainteresowanie,
czemu trudno si dziwi, jako e jej tre
dotyczy bezporednio nie tylko uczestnikw spotkania ale take czonkw rodzin, znajomych i przyjaci wikszoci
mieszkacw Komnic. Staranne opracowanie graficzne idruk na dobrym papierze dodaj dodatkowych wartoci tej publikacji. Warto tu podkreli udzia wjej
przygotowaniu uczniw szk podstawowych zterenu dziaania LGD Razem na
wyyny, ktrzy w ramach rozpisanego
konkursu na ilustracj na okadk ksiki
przygotowali inadesali do oceny blisko
pidziesit prac. Zwycizc konkursu
zosta Dawid Witczak zZespou Szk
wGarnku, ajego praca piknie prezentuje si na tytuowej okadce opracowania.
Natomiast wszystkie wyrnione prace
znalazy si na wystawie, przygotowanej
specjalnie na t uroczysto przez nauczycieli Zespou Szk wKomnicach.
Wydanie monografii byo moliwe dziki dofinansowaniu ze rodkw
Unii Europejskiej w ramach dziaania
Wdraanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 2013, atake
yczliwoci iosobistemu zaangaowaniu
si w przedsiwzicie Wjta Gminy p.
Adama Zajca.
Dobrym, straackim zwyczajem jest,
e przy okazji takich spotka s wrczane
odznaczenia iodznaki zwizkowe. Podczas tej uroczystoci takie odznaki otrzymali czonkowie Modzieowej Druyny Poarniczej. By to bardzo wany
moment dla modych straakw. Zot
odznak MDP nadano Patrykowi Koodziejczykowi opiekunowi druyny
chopcw. Odznaki brzowe otrzymali:
Konrad Chrzstek, Robert Czarnecki, Jakub Gonera, Kuba Koodziejczyk,
Mateusz giewka, Jan M. Milc, Piotr

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

23

www.klomnice.pl

Pogoda, Dominik Rogaczewski, Dariusz


Szpringiel, Marcin Wjcik.
Spotkanie, ktre prowadzi dr historii
Robert Owczarek uwietnia coraz lepiej
grajca orkiestra dta OSP Komnice

pod dyrekcj Marcina Gay.


Sobotnie spotkanie zainaugurowao
obchody Jubileuszu. Gwne uroczystoci odbd si 30 czerwca 2013 roku,
podczas ktrych odbdzie si m.in. pre-

Rosyjski si podoba!
Katarzyna Ciela

ramach realizacji autorskiego projektu Gminy Komnice, kilka miesicy temu


ruszy kurs, ktrego gwnych zaoeniem byo zaznajomienie uczniw naszych szk z nieco zapomnianym ju
Jzykiem Rosyjskim. W padzierniku
2012 roku, wtrzech placwkach owiatowych wnaszej gminie rozpoczy si
bezpatne zajcia dodatkowe z jzyka
rosyjskiego, zktrych skorzystao cznie ponad 200 uczniw. Kurs odbywa
si wdwch wariantach zaawansowania.
Pierwszy znich - Rosyjski dla malucha,
czyli nauka przez zabaw skierowany
by dla uczniw klasy O, klasy Ioraz II
SP. Dzieci poznaway jzyk poprzez konwersacje znauczycielem, piosenki, bajki,
czy te gry izabawy prowadzone wjzyku rosyjskim. Drugi wariant pod hasem
Poznajemy alfabet rosyjski skupia
uczniw klas III-VI SP oraz klasy gimnazjalne. Pierwsze spotkania obejmoway
tzw. okres ustno suchowy (najwaniejszy na pocztkowym etapie poznawania
jzyka obcego) gdzie uczniowie, rwnie
zapoznawali si zjzykiem poprzez kon-

wersacje, suchanie muzyki oraz ogldanie bajek rosyjskojzycznych, natomiast


kolejne zajcia skupiay si na stopniowym wprowadzaniu liter alfabetu rosyjskiego.
W trakcie trwania caego kursu odbyway si take przygotowania do
IGminnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej pt. Matrioszka zorganizowanego pod honorowym patronatem Wjta
Gminy Komnice. Uczniowie biorcy
udzia wzajciach mieli moliwo przygotowania si pod moim okiem, wjednej
zdwch kategorii: Duet/Trio, bd Solici, aefekty swojej pracy zaprezentowali
na konkursie, ktry odby si 3.03.2013r.
ogodzinie 16:00 wGminnym Orodku
Kultury w Komnicach. Uczestnikw
konkursu oceniao Jury, ktrego skad
tworzyli: Pani Genowefa Mysek - emerytowany nauczyciel jzyka rosyjskiego,
Pani Magorzata Gojevi nauczyciel
muzyki, oraz kapelmistrz Orkiestry Dtej OSP z terenu naszej Gminy - Pan
Krzysztof Jaboski. Jurorzy oceniali czysto i poprawno wykonania zarwno
pod wzgldem muzycznym jak i jzy-

Jak Ferie to tylko unas!


Renata Krawiec

realizowano form wypoczynku dla dzieci i modziey nie


tylko z Komnic, ale dojeday dzieci z innych miejscowoci
naszej gminy. Wcigu 10 dni zapewnilimy dzieciom imodziey wwieku
od 6 lat do 18 lat wiloci 35-45, opiek wychowawcz ispecjalistyczn artystyczn. Uczestnicy mogli korzysta
z zakupionych pomocy plastycznych:
farby, kredki, plastelina, owki, kolorowe kleje, i inne przybory plastyczne
mogy malowa, rysowa, bra udzia
wwielu konkursach tematycznych, sugerowanych przez prowadzcych zaj24

cia, lub wymylonych przez dzieci. Najlepsz form przestrzenno-plastyczn


by smok zrobiony metod recyklingow, pod kierunkiem utalentowanej
Marty Gonery uczennicy czstochowskiej szkoy artystycznej. O magicznej
formie - Festiwalu Baniek Mydlanych
wspomnie pragn, co mnie napawa zawsze dziecic radoci! Dzieci
i modzie uczestniczyli w zajciach
teatralnych majc, do dyspozycji nowo
zakupione rekwizyty: maski, opaski,
kostiumy. Intrygujce konkursy to
Konkurs Krzyku iKonkurs miechu.
Podobnie z zajciami tanecznymi

zentacja sprztu poarniczego i pojazdw straackich. Odalszych szczegach


organizatorzy poinformuj w pniejszym terminie.

kowym. Ponadto byo brane pod uwag


oglne wraenie artystyczne oraz umiejtno prezentacji. W obu kategoriach
przyznano I, II i III miejsce, natomiast
pozostali uczestnicy otrzymali Wyrnienia
Laureaci kategorii Duet/Trio:
Imsc-e: Julita Mrz iWiktoria Nierobot
(SP wKomnicach)
II msc-e: Aleksandra Matyjaszczyk
iDorota Wyszka (SP wRzerzczycach)
III msc-e: Rozalia Ligocka i Marzena
Powronik (SP wKomnicach)
Laureaci kategorii Solici:
I msc-e: Anna Maj (SP w Rzerzczycach)
II msc-e: Luiza Ggaa (SP wGarnku)
III msc-e ex aequo: - Weronika Kowalik (SP w Rzerzczycach) oraz Monika
Owczarek (SP wRzerzczycach)
Szczeglne Wyrnienia trafiy do
najmodszych uczestnikw - uczniw
klasy I oraz II ze Szk Podstawowych
w Komnicach i Rzerzczycach, ktrzy piewajc rosyjskie piosenki dzielnie
rozpoczli cae wydarzenie. Wszystkim
uczestnikom konkursu jeszcze raz serdecznie Gratuluj!
prowadzonymi pod kierunkiem Karoliny Gonery. Rwnie korzystay zzaj
sprawnociowych, ruchowych w grupach-druynach. Rozgrywane byy
konkursy tenisa stoowego. Nagrody
przewanie sodycze, lub maskotki
iinne drewniane bibeloty.
Prezentacje kulinarne odbyy si
dwukrotnie: babeczki zczekolad itruskawkami pieczone, ozdobione lukrem,
cukiereczkami i innymi. Rwnie na
zakoczenie ferii pieroki drodowe
zjabkiem. Niech mnie tylko kto poprosi to zprzyjemnoci podam przepis, nawet na amach gazety.
Zorganizowalimy trzy wycieczki
autokarowe do Czstochowy Planetarium AJD, do Kleszczowa Solpark
oraz do Muzeum Zapaek w Czstochowie. Na zakoczenie w sobot

Podsumowanie Ferii 2013, przy zaproszonych rodzicach wrczanie dyplomw znagrodami.


Codziennie na dzieci i modzie
czekaa herbata iskromny poczstunek.
Witane zradoci przy drzwiach przez

organizatorki, a zarazem wychowawczynie. Udoskonalona forma sprzed


dwudziestu trzech lat, ale wci nowe
edycje icieszce si ogromn popularnoci, nie w Warszawie, nie w Czstochowie, ale unas w Komnicach.

Wnajbliszym czasie:
-26 marca o godzinie 10.00 dowiemy
si kto zrobi najpikniejsz Palm
Wielkanocn, Kraszank iPisank
-Zapraszamy wdniu 10 maja na IFestiwal Teatralny O Rkawiczk Melpomeny zasig powiatowy. Celem
festiwalu jest stworzenie moliwo-

ci zaprezentowania przedszkolnych
iszkolnych spektakli na scenie wprawdziwej teatralnej atmosferze, wzbogacenie wiedzy idowiadcze przez ogldanie spektakli w wykonaniu innych
zespow. Wyonienie spektaklu, ktry w czerwcu mgby reprezentowa

GMINNA LIGA HALOWEJ PIKI NONEJ

Wielki fina rozegrany


Jan Milc

niedziel, 3 marca w Hali


Sportowej w Komnicach
rozegrano finaowe mecze
Gminnej Ligi Halowej Piki Nonej.
Pomysodawcami zorganizowania rozgrywek pikarskich byli panowie Jzef
Koza. Pan Jzef Koza jest te gwnym
fundatorem nagrd. On te wsplnie zpp
Waldemarem Basiakiem - vice Prezesem
OSP Karczewice-Garnek iSawomirem
Kowalikiem - Prezesem Stowarzyszenia
Gruszka przyj na siebie obowizki organizatora rozgrywek. Utworzono
Komitet Honorowy rozgrywek, w ktrym znaleli si: Wjt Gminy Komnice - Adam Zajc, Przewodniczcy Rady
Gminy Komnice - Jarosaw apeta,
Komendant Gminny OSP m.bryg. Przemysaw Zieliski, Prezes OSP Karczewice - Pawe Gonera, Radny Gminy
Komnice - Grzegorz Gala. Opracowano
regulamin rozgrywek i zaproszono do
nich reprezentacje wszystkich soectw
zterenu gminy.
Poczwszy od 7 grudnia 2012 roku
przeprowadzono pi turniejw wdwch
grupach eliminacyjnych. Mecze rozgrywano systemem kady z kadym. Do
turnieju finaowego awansoway dwie
pierwsze druyny zkadej grupy. Warto
podkreli due zainteresowanie kibicw,
ktrzy licznie wypeniali widowni Hali
Sportowej podczas meczw eliminacyjnych. Poniej prezentujemy tabele rozgrywek eliminacyjnych.

Do turnieju finaowego, rozgrywanego systemem pucharowym awansoway


druyny: zgrupy A- Zawada IiKarczewice, z grupy B - Skrzydlw i Rzerzczyce.
Wpierwszym meczu turnieju zmierzyy si zespoy Zawady I i Rzerzczyc. Po znakomitej walce, prowadzonej
w duchu fair play do finau awansowali
pikarze zRzerzczyc pokonujc swoich
rywali wstosunku 1:2.
W drugim meczu dnia wystpiy
nadwarciaskie druyny Karczewic
i Skrzydlowa. Po zacitej, obfitujcej
w wiele znakomitych zagra i wspaniaych interwencji bramkarza z Karczewic, Skrzydlw pokona Karczewice
9:0. Niewtpliwie na gr druyny zKarczewic ikocowy wynik miaa kontuzja
wpierwszych minutach meczu, jednego
Grupa A:

Oferta bya skierowana do wszystkich


dzieci, modziey, bez wzgldu na
wiek izamono - dlatego tak licznie
ichtnie korzystay.

zwycisk gmin. W festiwalu mog


uczestniczy przedszkolne i szkolne
grupy teatralne z terenu naszej gminy
igmin powiatu czstochowskiego. Regulamin i karty zgoszenia na naszej
stronie internetowej.
z czoowych zawodnikw Jakuba Kozy.
Wdrugiej czci meczu uraz stawu skokowego wyeliminowa take drugiego
podstawowego zawodnika tej druyny
Mariusza Grzesika.
Mecz otrzecie miejsce pomidzy Zawad Iiosabionymi Karczewicami zakoczy si wynikiem 4:0. Tu znowu day
zna osobie wysokie umiejtnoci iintuicja karczewickiego bramkarza.
Niesamowitych wrcz emocji dostarczy licznie zgromadzonej publicznoci
mecz finaowy w wykonaniu zespow
z Skrzydlowa i Rzerzczyc. Obie druyny wystawiy swoje najsilniejsze skady. Przestay si liczy zimne kalkulacje
typu: z kim byoby najlepiej zagra aby
awansowa, tu ju grano o zwycistwo
i tytu Mistrza Ligi. Nie oszczdzano
si zatem i z upywem czasu zaczynaa
rysowa si lekka przewaga Rzerzczyc.
Jednak ambicja inieustpliwo zawodnikw ze Skrzydlowa powodowaa, e
Rzerzczyce nie udowodniy swej przewagi bramk, awrcz przeciwnie utraciy j! Jednak wkocu dao zna osobie

Lp
1
2
3
4
5
6

Nazwa druyny
Zawada I
Karczewice
Adamw
Chorzenice
Lipicze
Zawada II

M
5
5
5
5
5
5

Pkt
13
12
7
6
3
3

W
4
4
2
2
1
1

R
1
0
1
0
0
0

P
0
1
2
3
4
4

Br
25-8
14-7
11-13
11-22
13-16
14-22

Bil.
+17
+7
-2
-11
-3
-8

Lp
1
2
3
4
5
6

Nazwa druyny
Skrzydlw
Rzerzczyce
Garnek
Rzeki
Konary
Old Boys

M
5
5
5
5
5
5

Pkt
12
12
9
6
6
0

W
4
4
3
3
2
0

R
0
0
0
0
0
0

P
1
1
2
2
3
5

Br
17-8
24-7
19-16
11-18
11-17
7-23

Bil.
+9
+17
+3
-7
-6
-16

Grupa B:

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

25

www.klomnice.pl

wiksze dowiadczenie i spryt pikarzy


z Rzerzczyc. Skrzydlowianie popenili
dwa kardynalne bdy, ktre zpremedytacj wykorzystali ich rywale. Ostatecznie po wspaniaej walce mecz zakoczy
si zwycistwem Rzerzczyc 3:1. Trzeba
podkreli, e w obu druynach wystpujcych wduym finale grali zawodnicy
na co dzie wystpujcy wbarwach Orkana Rzerzczyce, awic bya to niemal
walka bratobjcza. Puchar i tytu Mistrza Gminnej Ligi Halowej Piki Nonej pojecha do Rzerzczyc.
Kocow kolejno prezentuje ponisze
zestawienie:
1. Rzerzczyce;
2. Skrzydlw;
3. Zawada I;
4. Karczewice;
5. Adamw;
6. Garnek;
7. Rzeki;
8. Chorzenice;
9. Lipicze;
10. Konary
11. Zawada II;
12. Old boys;
W trakcie rozgrywania poszczeglnych turniejw eliminacyjnych i finaowego prowadzone byy take inne klasyfikacje. Jedn z najcenniejszych bya
klasyfikacja fair play w ktrej zwyciya druyna Karczewic. Za najlepszego

Do tarczy...
Janusz Sambor

biegoroczna Liga Strzelecka


wystartowaa w tym roku ju
w styczniu zmieniajc nieco
swj profil. Przeksztacia si wDruynowe i Indywidualne Mistrzostwa
Gminy Komnice w Strzelectwie
Sportowym. Wmyl regulaminu kada miejscowo moe wystawi dowoln ilo druyn. Druyny mog by
mieszane i skada si z zawodnikw
pochodzcych z rnych wsi. Indywidualnie mog startowa zawodnicy nienalecy do adnego zespou. W kadej zdruyn trzech zawodnikw strzela
z karabinku pneumatycznego i jeden
z pistoletu pneumatycznego. Suma
punktw wszystkich zawodnikw stanowi wynik druyny. Wyniki druyn
ustalaj kolejno miejsc wdanej rundzie. Za zajte przyznawane s punkty
(jak wGrand Prix) ito one zdecyduj
26

bramkarza Ligi uznano Przemysawa


Cielaka take z Karczewic, a Marka
Burzyskiego ze Skrzydlowa za najlepszego zawodnika. ukasz liwakowski
z Zawady zdoby tytu krla strzelcw.
Natomiast najadniejsz bramk rozgrywek strzeli Mateusz Mielczarek zRzerzczyc.
Nagrody, ktrych fundatorem by p.
Jzef Koza przedsibiorca zKarczewic
oraz puchary idyplomy wrczali czonkowie Komitetu Honorowego turnieju
oraz jego organizatorzy.
Po zakoczeniu turnieju powiedzieli:
Adam Zajc Wjt Gminy Komnice:
- To bardzo cenna inicjatywa. Jest to kolejna, jedna z wielu propozycji poytecznego
izdrowego spdzenia wolnego czasu, skierowana do ludzi modych (inie tylko modych). Gratuluj pomysodawcom iwszystkim uczestnikom tych rozgrywek. Mam
nadziej, e wroku biecym Gminna Liga
Halowej Piki Nonej wystartuje ponownie.
Jzef Koza organizator igwny fundator rozgrywek: - Nie przypuszczaem,
e zapa wrd czonkw poszczeglnych
druyn bdzie na tyle duy, e dotrwaj
do wielkiego finau. Czsto niestety zdarza
si, e po pierwszej euforii emocje opadaj
iniejednokrotnie bardzo ciekawe inicjatywy
kocz si niepowodzeniem. Nas na szczcie ta przypado omina! No, c. Zdo-

bylimy sporo dowiadczenia worganizacji


tego rodzaju rozgrywek. Myl, e bdzie to
owocowa wprzyszoci. Mam nadziej, e
ponownie zorganizujemy rozgrywki imoe
wejd one na stae do kalendarza sportowych
imprez Gminy Komnice. Liga nie mogaby
gra, gdyby nie zaangaowanie wszystkich organizatorw, kierownikw druyn
i oczywicie zawodnikw. Za t postaw
wszystkim bardzo dzikuj. Dzikuj take
wadzom Gminy Komnice za wsparcie tej
inicjatywy. Wielkie sowa podzikowania
kieruj do Dyrekcji Zespou Szk wKomnicach za umoliwienie przeprowadzenia
rozgrywek. Szczeglnie chc podzikowa
p. Annie Dylczyk kierownikowi Hali
Sportowej, za yczliwo ipowicenie wielu dni dla tej imprezy. Gratuluj wszystkim
uczestnikom tych sportowych zmaga.
Zakoczy si pierwszy sezon Gminnej Ligi Halowej Piki Nonej, ale Liga
nie zakoczya dziaalnoci. Ju w momencie podsumowywania rozgrywek
ich organizatorzy zapowiedzieli kolejny
sezon. Wyraali przy tym nadziej, e
w nastpnej edycji Ligi wystpi reprezentacje wszystkich 23 soectw zterenu
gminy, a by moe swoje reprezentacje
wystawi take przedsibiorstwa.
Gratulujemy znakomitego pomysu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
rozgrywek ligowych.

oostatecznej klasyfikacji. Analogicznie


przyznawane s s punkty wklasyfikacji indywidualnej.
Dotychczas odbyy si trzy rundy
(20 i 27 stycznia oraz 10 lutego), po
ktrych klasyfikacje przedstawiaj si
nastpujco:
Druynowo uczestnicz: Bartkowice, Chorzenice, Komnice, Lipicze,
Michaw Komnicki, Rzerzczyce,
Seniorzy, Witkowice iZdrowa
1. Seniorzy - 90 pkt (wygrali wszystkie
rundy)
2. Witkowice - 54 pkt
3. Chorzenice - 34 pkt
4. Komnice - 31 pkt
5. Lipicze - 28 pkt
6. Rzerzczyce - 15 pkt
Indywidualnie w kategorii karabinek
pneumatyczny
1. Matusiak Zdzisaw - 150 pkt
2. Majer Adam - 113 pkt
3. Soniak Sebastian - 105 pkt
4. Karczewski Rafa - 103 pkt
5. Janik Marcin - 94 pkt

6. Tkacz Tomasz - 83 pkt


Indywidualnie w kategorii pistolet
pneumatyczny
1. Brzozowski Ryszard - 150 pkt
2. liwakowski Tomasz - 123 pkt
3. Zajc Przemysaw - 118 pkt
4. Przybyowicz Patrycja - 112 pkt
5. Poroszewski Jarosaw - 106 pkt
6. Kuc Robert - 82 pkt
Nowa krew w tegorocznych rozgrywkach to druyny Lipicza iBartkowic. Ich zawodnicy robi cige postpy
i wkrtce mog zagrozi najlepszym.
Zastanawia ismuci saba postawa druyny ze Zdrowej ikompletny brak zainteresowania ze strony sotysa tej wsi.
Mimo buczucznych zapowiedzi maj
kopoty ze skompletowaniem choby
jednej druyny. Podobnie rzecz ma si
z ekip z Michaowa Komnickiego,
ich sotys kompletnie si nimi nie interesuje. Ju wkrtce wiosna, obudcie
si sotysi! Jest jeszcze czas na popraw!
Serdecznie Wam tego ycz!

XII Wielkanocny Wycig Kolarski


Adam Rwniak

dniach 13 i 14 kwietnia
2013 roku odbdzie si
XIII edycja Wielkanocnego Wycigu Kolarskiego o puchar
Wjta Gminy Komnice, ktry bdzie
jednoczenie I seri Pucharu Polski
EOOM.
Wpierwszym dniu na trasie Komnice, Michaw, Rzeki odbdzie si
jazda indywidualna na czas w kategoriach: KOBIETY: ELITA, JUNIOR-

KA, JUNIORKA M. MODZICZKA ORAZ: JUNIOR, JUNIOR M.,


MODZIK.
Start i meta usytuowane bd na
ulicy Pocztowej w Komnicach koo
Urzdu Gminy.
Drugi dzie to wycig ze startu
wsplnego, a jego trasa przebiega tak
samo jak w latach poprzednich, czyli
start imeta usytuowane bd wKomnicach na ulicy Pocztowej koo Urzdu

Ferie wOchronce
Robert Kpa

wietlica dla dzieci i modziey


Ochronka w Garnku zafundowaa swoim podopiecznym
wczasie ferii zimowych wiele atrakcji.
Dzieci korzystay ze wietlicy codziennie od poniedziaku do soboty, uczestniczyy w zajciach muzycznych,
warsztatach decupage i linorytu. Tradycyjnie nie zabrako feryjnego wyjazdu
do kina ido parku wodnego. Furor zrobiy spotkania z cyklu Ciekawi ludzie
z mojej miejscowoci. Finaem ferii
byo rozstrzygnicie konkursu, rozdanie
nagrd i wystawa prac dzieci. Sponsorem ferii w Ochronce bya Fundacja
Wspomagania Wsi zWarszawy.
Ferie wOchronce rozpoczy si od
wyprawy do gospodarstwa pana Jerzego
Marciniaka, ktry zajmuje si hodowl
danieli. Dzieci miay moliwo poznania upodoba tych, yjcych wnaturze
w dzikich odstpach lenych, zwierzt
oraz dowiedzie si wicej odziaalnoci gospodarstwa pana Marcinika, ktry
wGarnku obok hodowli prowadzi rwnie Gospodarstwo Agroturystyczne
Poreszkowo.
Kolejn osob zGarnka, ktr mogy
pozna dzieci by Jerzy Lara, pszczelarz
prowadzcy Gospodarstwo Pszczelarskie Pszczka. Pan Jerzy opowiedzia
oyciu iobyczajach pszcz, oich wanej roli w przyrodzie. Prawdziw gratk bya degustacja przernych rodzajw miodw, ktre Pan Jerzy nie tylko
zaprezentowa, ale rwnie przekaza

dzieciom ze wietlicy. Uczestnicy zaj mogli rwnie wykona pod okiem


pszczelarza woskowe wiece i odla
zform woskowe figurki.
Jeli kto pomyla, e w Garnku
nie ma ju wicej osb zajmujcych si
niezwykymi rzeczami jest w duym
bdzie. W wietlicy dzieci odwiedzi
Wodzimierz Grabowski, grafik komputerowy pracujcy wfirmie VIV, ktra
w Garnku produkuje dmuchane urzdzenia i zjedalnie. Go opowiedzia
oswojej przygodzie zgrafik komputerow, zrealizowanych projektach dmuchanych urzdze otych tradycyjnych
dmuchanych zjedalniach, ale rwnie
o niezwykych projektach, jak dmuchany koci wykonany charytatywnie
przez firm VIV dla polskiego misjonarza zKamczatki.
Dziki uprzejmoci waciciela firmy
VIV Roberta Wjcika, dzieci odwiedziy fabryk dmuchanych urzdze. Pan
Grabowski oprowadzi dzieci od miejsca, gdzie pracuj graficy komputerowi,
ktrzy wymylaj i projektuj urzdzenia, przez zakad, gdzie s wycinane
iszyte fragmenty dmuchanych zabawek,
a do miejsca, gdzie gotowe urzdzenia
s napeniane powietrzem. Wogromnej
hali dzieci mogy podziwia zjedalni-cignik produkowan wGarnku dla
firmy CLAAS.
Obok spotka z ciekawymi ludmi w czasie ferii nie zabrako warsztatw artystycznych. Kolorowe szkatuki,

Gminy, nastpnie peleton przejedzie


przez Rzerzczyce, Adamw, Skrzydlw i dojedzie do Rzek, gdzie skrci
wlewo na ulice prowadzca do Bartkowic, Michaowa i Komnic. W godzinach trwania wycigu zorganizowane
bd objazdy dla ruchu pojazdw mechanicznych. Dokadne godziny trwania wycigu podane zostan wpniejszym terminie.

kolczyki, zakadki ibransoletki, to prace wykonane podczas warsztatw decoupage prowadzonych przez Joann
Rodziewicz. Rwnie atrakcyjnie prezentoway si prace wykonane podczas
warsztatw linorytu, prowadzonych
przez Ann Konieczko. Nie zabrako
rwnie warsztatw muzycznych. Dzieci pod okiem Justyny Kpy mogy uczy
si gry na pianinie i gitarze. Co warte
podkrelenia wszyscy prowadzcy zajcia oraz opiekunowie podczas wycieczek
pracowali w charakterze wolontariuszy
nieodpatnie, za co im serdecznie dzikujemy.
Dziki wsparciu finansowemu Fundacji Wspomagania Wsi dzieci mogy uczestniczy w wyjedzie do kina
w Czstochowie na film Zambezja
oraz do parku wodnego wKleszczowie.
Wtrakcie ferii wietlica zorganizowaa
konkurs plastyczny dla dzieci na plakat
zachcajcy do opieki nad zwierztami
domowymi podczas zimy. Przygotowane przez dzieci prace pokazyway dobre
przykady opieki nad zwierztami.
Jury poddao ocenie 10 prac zoonych na konkurs. Pierwsze miejsce zaja: Justynka Kpka, II miejsce Ewelina
Zato, III miejsce Anita Topolska, wyrnienia zdobyli Mariusz Kuziel, Weronika Magdziarz, Klaudia Wroska,
Wiktoria Hamerla, Lena Lara, Dawid
Wawarczyk, Julia Drodyska. Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz prezenty.
Fina konkursu poczony zwrczeniem
nagrd i wystaw prac dzieci odby si
22 lutego w Ochronce. W spotkaniu
uczestniczyli licznie rodzice i dziadkowie podopiecznych wietlicy.

GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

27

www.klomnice.pl

UROK STARYCH FOTOGRAFII

Widok na gwn ulic Komnic


koo witego Jana (Nepomucena)
Krzysztof Wjcik

rzenosimy si w tym numerze Gazety okoo 200 metrw wkierunku zachodnim na


skrzyowanie ulicy Czstochowskiej
ze Zdrowsk i Sdow. Stare zdjcie,
ktre teraz prezentuj zostao wykonane koo kapliczki w. Jana Nepomucena, najstarsi mieszkacy jeszcze do
niedawna mwili o tym miejscu: koo
witego Jana co zupenie wystarczao
do jego identyfikacji.

Na fotografii widoczne s tylko
dwa obiekty istniejce do dzisiaj: koci
parafialny p.w. w. Marcina zdzwonnic,
ktrego brya widoczna jest wperspektywie przy kocu ulicy oraz murowany
(ceglany) budynek mieszkalny po lewej
stronie, wktrym obecnie mieszcz si
sklepy. Za tym budynkiem wida fragmenty jeszcze dalszego domu chaty
krytej strzech wtym miejscu dzisiaj
s nastpne murowane budynki isklepy.
Obok miejsca, z ktrego wykonano

28

zdjcie, wida betonowy murek, ktry


wikszo nas powinna pamita. Byy
dwa takie murki po obydwu stronach
drogi tworzc opraw mostku nad ciekiem wodnym cigncym si z ulicy
Sadowej wkierunku dzisiejszego stawu
na pasterniku. Owe murki zostay zlikwidowane cakiem niedawno (~2000
r.). Po lewej stronie na pierwszym planie widoczny jest drewniany budynek
sklepu, w ktrym rwnie oferowano
towary przemysowo budowlane. Na
powikszonym fragmencie odczyta
mona: cement, papa, itp.. Obok sklepu
stoi furmanka, zaprzgnita w jednego
siwka. Owa furmanka to tzw. linijka skadajca si zjednej dechy wzdu
(dylnica) z pooon derk, na ktrej
siadali ludzie ale mona byo przewie
cisze ale niedue towary. Obecnie
wtym miejscu jest sklep UStasia.
Prawa strona ulicy jest rwnie ciekawa, bo aden z widocznych na niej

budynkw dzisiaj nie istnieje. Pierwszy


z brzegu nalecy niegdy do rodziny
Karasiskich jeszcze pamitam zlat 60tych. Pniej zosta rozebrany i przez
jaki czas by tu pusty plac, aby wlatach
90-tych naby go nowy waciciel ipostawi na nim obecny sklep ogrodniczy.
Wacicielami nastpnych dwch
budynkw byli komniccy ydzi. Pierwszy z nich zosta zakupiony przez p.
Mielczarka, po II wojnie wiatowej zosta rozebrany ina tym miejscu powsta
murowany, pitrowy budynek, wktrym
zamieszka jego waciciel. W kadym
razie na zdjciu z1956 r. ten budynek,
z charakterystycznym balkonem ju
istnia itez byy wnim sklepy. Sam pamitam tam ksigarni. Obecnie jest to
Minimarket. Drugi ztych budynkw
musia znikn znacznie wczeniej, bo
wlatach 30-tych XX wieku sta wtym
miejscu ju murowany niewielki budyneczek, ktry wostatnich latach swego
istnienia mieci to kwiaciarni, to sklep
drogeryjny. Obecnie, po zlikwidowaniu

tego obiektu stoi tu sklep Lewiatan.


Nastpny, widoczny na starym zdjciu,
budynek sta jeszcze do koca XX wieku, po czym tez zosta rozebrany ipowsta na tym miejscu pawilon handlowo- mieszkalny usytuowany nieco dalej
od jezdni drogi ni ten poprzedni.
Najwicej wtpliwoci budzi budynek widoczny na archiwalnej fotografii na samym kocu, niemal na osi tej
gruntowej drogi (Utwardzona droga po-

wstaa dopiero pod koniec lat 30-tych.).


Domylam si, e jest to budynek Komnickiego Towarzystwa Mleczarskiego,
ktre funkcjonowao jeszcze w czasie
zaboru rosyjskiego. Problem w tym, e
nie mog znale nikogo, kto mgby
powiedzie, kiedy znikn ten budynek
itylko jedna starsza osoba wogle pamita jaks mleczarni stojc naprzeciw kocioa.
Na koniec chciabym wrci do zdj-

cia zpoprzedniego numeru- salki parafialnej. Wedug informacji otrzymanej


od p. Tadeusza Frymusa tu przed wojn
iwczasie okupacji wtej czci budynku
parafialnego mieszkali imieli swj sklep
p.p. Krlowie. Po wojnie mieszkali tam
ksia prefekci.
Jak zwykle oczekuj na Pastwa
uwagi pod adresem krzysztofwojcik15@
gmail.com izgry za wszystkie dzikuj.

OB WIE S ZC ZE N IE
Starosty Czstochowskiego

owszczciu postpowania administracyjnego wsprawie wydania decyzji ozezwoleniu na realizacj


inwestycji drogowej

na podstawie:

art.11a ust.1 oraz art. 11d ust. 5 ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. oszczeglnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
wzakresie drg publicznych (tekst jednolity Dz. Uz2008 r. Nr 193, poz.1194 zpn. zm.)
art. 10 iart. 61 4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z2000 r.
Nr 98, poz. 1071 zpn. zm.)
zawiadamia si, e wdn. 29 01 2013r
na wniosek Gminy Komnice reprezentowanej przez Wjta Gminy P. Adama Zajca, zdn. 29 01 2013r
zostao wszczte postpowanie
wsprawie: wydania decyzji ozezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
pn. Rozbudowa ul. Ksiej wm. Komnice

Inwestycja prowadzona bdzie na dziakach onr ewidencyjnych:


obrb Komnice, jed. Komnice 216/2; 217/5; 2175/6; 2173/11, 2172/9; 4075; 2166/6, 3162/2
oraz na dziakach powstaych wwyniku podziau ( wnawiasach podano nr przed podziaem nieruchomoci)
obrb Komnice, jed. Komnice 265/4265/2); 2177/4(2177/2); 2175/8(2175/3); 2173/13(2173/7); 2172/11(2172/8);
2172/15(2172/2); 2170/5(2170/1); 2169/3(2169/1); 2168/3(2168/2); 2167/1(2167); 2163/1(2163)

Dziaki podlegajce ograniczeniu w korzystaniu w zwizku z obowizkiem przebudowy istniejcej sieci


uzbrojenia terenu iobowizkiem przebudowy drg innych kategorii

obrb Komnice, jed. Komnice dz nr ewid 265/1; 218; 1001; 161; 4074; 4076; 4077; 217/4; 217/3; 217/2; 301; 399/1; 360; 2183/2;
2182/2; 2181; 2180; 2609/4; 2609/1; 2179; 2174/2; 2177/3; 4072; 4071; 2166/2; 3162/3; 4033; 4034; 2166/1; 2166/8

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postpowania administracyjnego, obwieszczenie uwaa si za dokonane po upywie 14 dni od dnia
publicznego ogoszenia.
Wzwizku zpowyszym informuj, e wterminie 14 dni od daty dokonania ogoszenia strony mog zapozna si zaktami
sprawy, uzyska wyjanienia wsprawie oraz skada wnioski izastrzeenia wWydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Starostwa Powiatowego wCzstochowie, ul. Sobieskiego 9 pokj nr 205 drugie pitro.
Rozdzielnik
1. Tablica informacyjna istrona internetowa
-Urzdu Gminy Komnice
-Starostwa Powiatowego wCzstochowie
2. Gmina Komnice Penomocnik P. Krzysztof Urbanczyk
3. Prasa lokalna
4. Strona BIP Starostwa
5. A/a
GAZETA KOMNICKA - luty / marzec

29

www.klomnice.pl

30

Wielka Orkiestra witecznej Pomocy wKonarach

II Gminny Konkurs Mistrz Piknego Czytania


Dzieje rodu Lenickich...

Jerzy Lenicki z wnukiem Mateuszem

Jerzy Lenicki z rodzin przed dworkiem (1995)

Ferie z GOK

Ferie w Ochronce

Konkurs piosenki rosyjskiej