You are on page 1of 24

Nr 4 - Kwiecie 2014 (177)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Wizualizacja projektu nowego


komisariatu w Komnicach

IX Regionanlna prezentacja potraw i wyrobw wielkanocnych


w Olsztynie - KGW Skrzydlw

Spis treci

ycz wszystkim mieszkacom gminy, aby nadchodzce wita Wielkanocne wniosy do Waszego serca wiosenn rado iwieo, pogod ducha, spokj,
ciepo inadziej.Zdrowia, szczcia, humoru dobrego,


aprzy tym wszystkim stou bogatego.
Mokrego dyngusu, smacznego jajka
iniech te wita bd jak bajka.

Szanowni Pastwo Mieszkacy Gminy Komnice. Z okazji zbliajcych si


wit Wielkiej Nocy pragn yczy Wam wimieniu wasnym iRadnych Gminy
Komnice przede wszystkim duo zdrowia oraz wiele spokoju podczas rodzinnego witowania tych najwaniejszych wit w yciu chrzecijan. Niechaj te
wsplne spotkania imodlitwa umila rado, yczliwo oraz spokj wewntrzny.
Chciabym aby te podniose chwile byy czasem zadumy, rozwaa pozbawionych
wzajemnej zawici oraz nieyczliwoci wobec innych. ycz rwnie, aby ten czas
otuchy inadziei, sta si rdem wzmacniania ducha dla spoecznoci naszej Maej Ojczyzny Gminy Komnice.
Jarosaw apeta
Przewodniczcy Rady Gminy Komnice
Zokazji wit Wielkiej Nocy skadamy wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze yczenia zdrowia, szczcia, pomylnoci oraz wielu radosnych chwil spdzonych w rodzinnym gronie. Niech te wita bd czasem odpoczynku oraz
rdem energii niezbdnej na co dzie. Smacznego jajka imokrego Lanego Poniedziaku

Redakcja Gazety Komnickiej

Kontynuujemy prace melioracyjne.....4


Zwrot podatku akcyzowego...............4
Dokumenty planistycznie..................4
Informacja z przebiegu zebra sprawozdawczych wOSP........................5
Jestem widoczny - jestem bezpieczny.....6
Ozjawisku krzywdzenia dzieci..........6
Sprawozdanie zdziaalnoci biblioteki
wPacierzowie....................................7
Krlewski apartament na bocianim
rancho................................................8
XI Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego wKomnicach....................9
Jarmark wielkanocny.......................15
Winda dla osb niepenosprawnych
przy Zespole Szk w Skrzydlowie.. 16
Powiatowy konkurs wiedzy oKamieniach na szaniec .............................16
Powiatowy konkurs wiedzy o Ani
zzielonego wzgrza........................16
Dzie
Jzykw
Europejskich
wZespole Szk wRzerzczycach .17
Pierwszy Dzie Wiosny w Zespole
Szk wRzerzczycach....................17
Jestem Polakiem, Europejczykiem, bywatelem wiata.................................18
Gminny konkurs Drzewa..............19
Konkurs na Najpikniejsz Palm Bab
Wielkanocn rozstrzygnity!............ 19
Rusza kurs komputerowy dla Seniorw
w naszej gminie ..............................20
XIV Wielkanocny Wycig kolarski .20
TYMBARK CUP 2014..................21
Budynek Plebanii wKomnicach....22

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax: 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl

Gazete redaguje kolegium


wskadzie:

Janik Leszek - red. naczelny,


Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda, Piotr Juszczyk
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra, Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk: Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1700 egz.
Zdjcie na 1 stronie okadki autorstwa Krzysztofa Wjcika
GAZETA KOMNICKA - KWIECIE 2014

www.klomnice.pl

Kontynuujemy prace melioracyjne


Adam liwakowski

mina Komnice na przeomie miesicy luty, marzec wykonaa przy uyciu


gminnej koparki prace polegajce na
odmuleniu roww, rozplantowaniu
urobku, wykonaniu skarpy w miejscowoci Zdrowa. W miejscowoci
Zawada wykonano rw przydrony na

odcinku zabudowa, wcelu odprowadzenia wd opadowych, zalegajcych


na drodze. Obecnie trwaj prace przy
odtwarzaniu zaniedbanego rowu przydronego w liwakowie. Usuwany jest
take nadmiar ziemi z pobocza, ktry
blokowa spyw wody do rowu. Naley
take zaznaczy, e harmonogram prac

Zwrot podatku akcyzowego


Adam liwakowsk i

zwizku ze zbliajcym
si terminem wypat zwrotu podatku akcyzowego
za I procze przypominamy, e pienidze bd wypacane wterminie do

30 kwietnia 2014 roku. Jednoczenie


producenci rolni, ktrzy nie ubiegali
si wlutym ozwrot podatku akcyzowego powinni wterminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 wrzenia 2014 r. zoy

ustalony zosta woparciu oinformacje


przekazane przez sotysw. W kolejnych wydaniach gazety komnickiej,
bdziemy Pastwa na bieco informowa o wykonanych i planowanych
pracach.

odpowiedni wniosek do wjta, w zalenoci od miejsca pooenia gruntw


rolnych wraz zfakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowicymi dowd zakupu
oleju napdowego wokresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. wramach
limitu zwrotu podatku okrelonego na
2014 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w2014 r. wynosi 81,70 z x ilo
ha uytkw rolnych.

Dokumenty planistycznie Gminy Komnice


Boena Lara

mierza do koca procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania


Gminy Komnice. W dniu 16 kwietnia 2014r. rozpocznie si ostatnie ju
wyoenie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego do
publicznego wgldu. Wyoenie dotyczy jedynie trzech fragmentw terenu
gminy:
1) obrb geodezyjny Garnek dz. nr
3082, 3083, 3084 (teren oznaczony
symbolem PU/U/P)
2) obrb geodezyjny Komnice teren
4

ograniczony ulicami: Pocztow, kow, Poudniow iLen,


3) obrb geodezyjny Komnice i Nieznanice teren pooony przy ul. Czstochowskiej (teren oznaczony symbolem U)
Wyoenie zakoczy si 22 maja
2014r., przy czym uwagi bdzie mona skada do 6 czerwca 2014r. Po zakoczeniu tego terminu projekt planu
miejscowego zostanie niezwocznie
przekazany Radzie Gminy Komnice
celem uchwalenia. Naley pamita,
e projekt planu opracowywany jest

dla caego obszaru gminy jednoczenie


i wszelkie zmiany, nawet fragmentaryczne wstrzymuj procedur dla pozostaego obszaru. Procedur opracowania projektu planu miejscowego
przeduyy rwnie zmiany przepisw
prawa m.in. w zakresie warunkw zabudowy na terenach szczeglnego zagroenia powodzi, co spowodowao
ponowienie uzgodnie projektu planu
ikonieczno ponownych wyoe.
Rada Gminy Komnice podja take uchwa oprzystpieniu do zmiany
Studium i kierunkw zagospodarowa-

nia gminy Komnice. Wnioski dotyczce zmiany studium naley skada na


pimie w sekretariacie Urzdu Gminy
Komnice w terminie do dnia 5 maja
2014r.
Wniosek powinien zawiera: nazwisko, imi, nazw iadres wnioskodawcy,

przedmiot wniosku oraz oznaczenie


nieruchomoci, ktrej dotyczy. Naley
jednak pamita, e wpierwszej kolejnoci bd uwzgldniane wnioski dotyczce kontynuacji lub uzupenienia
istniejcej zabudowy w terenach ju
uzbrojonych. Wprowadzenie nowych

obszarw budowlanych wterenach nieuzbrojonych iznacznie oddalonych od


istniejcej zabudowy bdzie zalene od
prognozy skutkw finansowych tych
zmian oraz od uzasadnionych potrzeb
mieszkacw.

Informacja zprzebiegu zebra


sprawozdawczych wOSP
Jarosaw apeta

zanowni Pastwo, Druhny


iDruhowie Straacy zakoczya si kampania sprawozdawcza
wjednostkach OSP na terenie naszej
Gminy, ktra trwaa od 25 stycznia do
30 marca. Wtym czasie odbyo si 10
zebra w ktrych uczestniczyo 278
druhw czynnych, 4 honorowych,
5 wspierajcych oraz 28 czonkw
MDP. Biorc pod uwag nasz bra
straack bya to znaczna liczba, ktra
za kadym razem gwarantowaa kworum do odbycia zebra w pierwszym
terminie. Wzebraniach licznie uczestniczyli czonkowie Zarzdu Gminnego oraz wadze Gminy Komnice.
Wprzypadku dwch jednostek doszo
do zmiany we wadzach OSP i tak
stao si w Pacierzowie i Chorzenicach. Kada jednostka moga podczas
zebrania pochwali si swoimi sukcesami, ktrych w tym roku nie brakowao ale i wyartykuowa swoje potrzeby iproblemy. Wiele sukcesw byo
moliwe dziki wyjtkowo wysokim
nakadom na dziaalno jednostek.
W roku sprawozdawczym oddano do
uytku przebudowan remiz wPacierzowie a OSP Konary wzbogacia si
o nowy samochd ratowniczo ganiczy. W roku sprawozdawczym obchodzilimy rwnie jubileusz 100 lecia
jednostki OSP Komnice, ktra jest
najstarsz jednostk w naszej Gminie.
Nie brakowao te zakupw sprztu
ratowniczego i umundurowania. I tak
w roku sprawozdawczym z budetu
Gminy wydano po raz kolejny rekordow kwot 1 056 516z za co szczeglnie dzikujemy Wjtowi i Radzie
Gminy Komnice. Dziki temu nasze
jednostki s dobrze wyposaone i nie

musz si wstydzi kiedy dziaaj zjednostkami Pastwowej Stray Poarnej.


Przede wszystkim duy nacisk przy
dokonywaniu zakupw kadziony jest
na bezpieczestwo zarwno ratownikw jak iosb ratowanych. Dziki tak
doposaonym jednostkom w Gminie
moe czu si bezpieczni. W naszej
Gminie Ochotnicze Strae Poarne
to najwiksza zorganizowana grupa
organizacji pozarzdowych skupiajca
w swoich szeregach cznie 776 osb
wtym 184 kobiety. To wielka grupa ludzi, fascynatw i spoecznikw. Warto
tutaj nadmieni, e w naszej Gminie
druhowie nie pobieraj ekwiwalentu
za wyjazdy do akcji ratowniczo ganiczych i szkolenia. Straacy odnieaj
drogi co jest rwnie duym wkadem wpopraw jakoci ycia wnaszej
Gminie. Szkoda, e znajduj si malkontenci, ktrzy potrafi doprowadza
do zniechcenia osoby udzielajce si
spoecznie. W niektrych miejscowociach Gminy to wanie strae s jedynymi animatorami ycia spoecznokulturalnego miejscowoci. Jednostki
pozyskuj rodki na swoj dziaalno
zfunduszy Unii Europejskiej, Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych, Krajowego Systemu Ratowniczo Ganiczego atake wduej czci wykonuj
prace spoeczne przy realizacji funduszu soeckiego. Itak wroku 2013 jednostki wykazay przychody wwysokoci 307227z awydatkoway 372821z
to znaczne kwoty ktre na pewno przyczyniy si do rozwoju naszej Gminy.
WGminie Komnice mamy nareszcie
dwie prne orkiestry dte, ktre czc siy promuj nasz obszar. Majc
na uwadze ich funkcjonowanie trzeba

podkreli, e zwizane ztym s rwnie niemae wydatki. Poziom orkiestr


wzrastajc mocno wzmaga konieczno zwikszania nakadw, i tutaj te
bardzo bymy prosili opowstrzymanie
si od zoliwoci kierowanych pod ich
adresem inakadw na funkcjonowanie
tych grup. Orkiestry byy na naszym
terenie od dawna ale nigdy wczeniej
nie osigny tak wysokiego poziomu
wtak krtkim czasie. Prby oddzielanie
orkiestr od jednostek to rzecz nienormalna wrcz dyskwalifikujca tak formacj zwzajemnej rywalizacji. Gratulujemy muzykom sukcesw zroku 2013
i yczymy jeszcze wikszych w roku
biecym. Jestemy bardzo zadowoleni
znaszych straakw ibardzo ubolewamy nad tym, kiedy znajduj si osoby
prbujce porni bra straack,
aju niewybaczalne jest kiedy zaczyna
wprowadza si do jednostek polityk
siejc zo jakiego na co dzie dowiadczamy ogldajc media. Dlatego zokazji zbliajcego si wita Straackiego
skadamy wszystkim naszym druhom
oraz ich rodzinom najlepsze yczenia
zdrowia i wszelkiej pomylnoci. yczymy rwnie wiele si ideterminacji
w wypenianiu tej trudnej misji jak
jest praca spoeczna w stowarzyszeniu
odpowiadajcym za ratowanie ycia
i mienia. yczymy rwnie wiele wyrozumiaoci dla rodzin naszych dziaaczy, ktre mog niejednokrotnie czu
si zaniedbywane kosztem dziaalnoci
w Ochotniczych Straach Poarnych.
Mamy nadziej, e ta wsplna praca
przyczyni si do przetrwania tych organizacji przez kolejne 100 lat.

GAZETA KOMNICKA - KWIECIE 2014

www.klomnice.pl

Jestem widoczny- jestem bezpieczny


Edyta Kocan, Katarzyna Szyda

miesicu kwietniu 2014r.


odbywa si w Gminie
Komnice akcja rozdawania
kamizelek odblaskowych dla wszystkich przedszkolakw pod hasem Jestem widoczny- jestem bezpieczny.
Inicjatorem akcji jest Wjt Gminy
Komnice Pan Adam Zajc. Zakup koszulek zosta sfinansowany z budetu
gminy. Akcja zostaa podjta, aby zwikszy bezpieczestwo dzieci, ktre z nadejciem wiosny coraz czciej przebywaj na wieym powietrzu iuczszczaj na
spacery.
Zastpca Wjta Gminy Komnice
Pani Wanda Kusztal odwiedzi wszystkie
przedszkola ioddziay przedszkolne zterenu naszej gminy. Podczas spotka rozmawia zdziemi na temat zapobiegania
niebezpieczestwom na drodze, zachca
do noszenia elementw odblaskowych

przez dzieci iich rodzicw. Wrcza kademu dziecku i pozostaym pracownikom tych placwek kamizelki zlogo akcji
oraz zlogo gminy. Kamizelki te posiadaj
waciwoci odblaskowe, aich kolor jest
atwo odrnialny od ta otoczenia. Noszenie kamizelek odblaskowych, zwaszcza wtrudniejszych warunkach pogodowych ipo zmroku sprawia, e pieszy jest
bardziej widoczny dla kierowcw. Najmodsi uczestnicy spotka uwiadomili
sobie, e ryzyko potrcenia pieszego wyposaonego welementy odblaskowe maleje kilkakrotnie, atym samym zwiksza
bezpieczestwo kadego znas na drodze.
W Przedszkolu w Komnicach
iwPrzedszkolu wRzerzczycach pogadanki dotyczce bezpieczestwa dzieci
na drogach kontynuowaa i wzbogacaa
informacjami aspirant Barbara Klimczak
zWydziau Ruchu Drogowego Komen-

dy Miejskiej wCzstochowie. Policjantka opowiadaa dzieciom jak zachowywa


si na drogach, przekazaa instrukcje oraz
wskazwki dotyczce oglnych zasad
przepisw ruchu drogowego.
Na zakoczenie spotka dzieci zentuzjazmem ubray si wkamizelki iustawiy si do pamitkowych fotografii.
Kamizelki bardzo przyday si dzieciom.
Zwielk radoci zakadaj je na wsplne
wyjcia ispacery.
Przedszkolaki serdecznie dzikuj
Wjtowi Gminy Komnice Panu Adamowi Zajcowi, Zastpcy Wjta Pani
Wandzie Kusztal oraz Pani aspirant Barbarze Klimczak z Komendy Miejskiej
Policji Wydziau Ruchu Drogowego
w Czstochowie za moliwo uczestniczenia w tej pouczajcej akcji oraz za
trosk onasze bezpieczestwo. Dzikujemy!!!

Ozjawisku krzywdzenia dzieci wrodzinie


Magorzata Szafraniec

anusz Korczak susznie podkrela,


e: bez szczliwego dziecistwa
cae ycie jest kalekie.
Rodzina, zaspokajajc potrzeby
dziecka i respektujc jego prawa toruje mu drog do lepszej przyszoci. Ze
wzgldu na wkad wniesiony wtworzenie systemu zabezpieczenia interesw
dziecka, Polska zostaa nazwana ojczyzn
praw dziecka. Prekursorami podmiotowego traktowania dzieci wnaszym kraju
byli: lekarz, pedagog ipublicysta - Janusz
Korczak oraz pomysodawca powstania
najwikszej, midzynarodowej organizacji na rzecz dzieci: UNICEF - Ludwik
Rajchman. Nasz kraj by rwnie inicjatorem powstania Konwencji o Prawach
Dziecka, poniewa przedoy Komisji
Praw Czowieka ONZ jej pierwszy projekt. Dokadnie 7 lipca 1991 r. Polska
jako jeden zpierwszych krajw podpisaa
Konwencj oPrawach Dziecka. Dodatkowo w1981 r. powsta wnaszym kraju
Komitet Ochrony Praw Dziecka, ktry
funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Aktualnie w przypadku podejrzenia
stosowania przemocy w rodzinie wo6

bec dziecka wszczynana jest procedura:


Niebieskiej Karty zgodnie zRozporzdzeniem Rady Ministrw wsprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorw
formularzy Niebieska Karta. Sankcje
karne wobec sprawcy przemocy domowej przewiduje zkolei Kodeks Karny.
Ponadto Ustawa z dnia 10 czerwca
2010 r. ozmianie ustawy oprzeciwdziaaniu przemocy w rodzinie wprowadzia zdniem 1 sierpnia 2010r. nowelizacj
kodeksu rodzinnego iopiekuczego poprzez dodanie do niego art. 96, ktry
zakazuje osobom wykonujcym wadz
rodzicielsk oraz sprawujcym opiek
bd piecz nad maoletnim, stosowania wobec niego kar cielesnych.
Za wprowadzenie cakowitego zakazu bicia dzieci Polska zostaa wymieniona
w raporcie Global Initiative to End All
Corporal Punishment of Children jako
przykad dobrej praktyki obok Szwecji,
Niemiec, Austrii, Finladii i Holandii.
Kary cielesne w wychowaniu, owiacie
iprawie s zakazane wsumie w35 krajach wiata..
Dodatkowo zmianie pogldw Po-

lakw wkwestii krzywdzenia dzieci ma


suy kampania spoeczna: Reaguj.
Masz prawo zainicjowana przez Rzecznika Praw Dziecka.
Mimo aktw prawnych i kampanii
spoecznych najnowsze badania przeprowadzone w Polsce przez TNS OBOP
s niepokojce. W Polsce utrzymuje si
wysoka akceptacja (60%) dla bicia dzieci.
Tylko 35% badanych nie uznaje bicia za
zachowanie niezgodne zprawem. Biorc
pod uwag wyniki bada nie moemy
spocz na laurach, tylko konsekwentnie dy do podmiotowego traktowania
dziecka przede wszystkim na poziomie
lokalnym.
W praktyce sprawy dzieci w Polsce pozostaj w gestii resortu edukacji,
zdrowia, sprawiedliwoci, spraw wewntrznych ipolityki socjalnej. WGminie Komnice aktywnie dziaa Zesp
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziaania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy wRodzinie.
Ponadto pomoc maoletnim ofiarom
przemocy suy:
Terenowy Komitet Ochrony Praw

Dziecka oraz Biuro Porad Obywatelskich 42-207 Czstochowa Aleja


Pokoju 12 tel. (34)365-30-44
Stowarzyszenie Po MOC- oferujce
kompleksowa pomoc dla pokrzywdzonych kobiet 40-019Katowice ul.
Krasiskiego 21 tel.: 32 255 38 69,
694 489 187
Fundacja Dzieci Niczyje, 03-932

Mino ju p roku!

Warszawa ul. Katowicka 31, tel./fax:


22 616 02 68. 22 616 03 14
Fundacja Itaka Centrum Poszukiwa
Ludzi Zaginionych - Caodobowy
dyur telefoniczny. Linia wsparcia:
0-801 247 070. Telefon wsprawie
zaginionych dzieci: 116 000.
Dla krzywdzonych dzieci zostaa
take uruchomiona bezpatna linia in-

Sprawozdanie zdziaalnoci
biblioteki wPacierzowie
Dorota Majchrzak

5 wrzenia ubiegego roku miao


miejsce uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej w Pacierzowie. Wdniu oddania ksigozbir liczy
piset szedziesit woluminw, dzisiaj jest ich prawie dziewiset ibdzie
stale wzrasta. Mieszkacy mog korzysta z nowoczesnego sprztu, Internetu, ksiek i czasopism (prenumerujemy Dziennik Zachodni, Kumpla dla
dzieci oraz Claudi).
Biblioteka to rwnie miejsce spotka
dzieci i modziey. Mog oni uczestniczy wcotygodniowych zajciach literacko-plastycznych. Rwnie doroli czsto
tutaj zagldaj aby wypoyczy ksik
oraz obejrze liczne wystpy.
Wpadzierniku uczniowie Zespou
Szk wKonarach odwiedzili bibliotek.
Dzieci zklas I-III Szkoy Podstawowej
zaznajomili si z katalogiem i ksigozbiorem. Lekcja biblioteczna miaa na
celu ksztatowanie nawyku czytania
i korzystania z ksigozbioru. Rwnie
w padzierniku odby si konkurs plastyczny Mj ulubiony bohater ksikowy pod patronatem Zastpcy Wjta
Gminy Komnice mgr Wandy Kusztal.
Na konkurs wpyno ponad dwadziecia prac. Zwycizcy otrzymali nagrody
ksikowe. W listopadzie obchodzilimy w bibliotece Dzie Pluszowego
Misia. Dzieci poznay histori pluszowego misia, dowiedziay si wielu ciekawostek o niedwiedziach bajkowych
itych prawdziwych, uzyskay informacje
o rnych gatunkach niedwiedzi i ich
zwyczajach, ogwiazdozbiorach Wielkiej
iMaej Niedwiedzicy oraz omiastach,
ktre maj wizerunek niedwiedzia

w herbie. Nastpnie wysuchay bajki


i wykonay pikne misie z plasteliny.
Wystaw mona obejrze w bibliotece.
29 listopada obchodzilimy Andrzejki.
Wzabawie udzia wziy dzieci imodzie. Bya muzyka, poczstunek iwrby andrzejkowe. W grudniu gocilimy
wbibliotece witego Mikoaja. Przybyo wiele dzieci wraz zrodzicami idziadkami. Mikoaj hojnie rozdawa prezenty a dzieci piknie recytoway wiersze.
Rwnie we ferie biblioteka zapewnia
interesujc form spdzenia wolnego
czasu. 21 stycznia odbyo si Spotkanie Noworoczne poczone z Dniem
Babci i Dziadka. Uczniowie z Zespou
Szk w Konarach przedstawili Jaseka
Boonarodzeniowe, recytowali wiersze,
ktre dedykowali babciom i dziadkom
oraz rozdawali kolorowe kwiaty zbibuy wykonane na zajciach literacko-plastycznych wbibliotece. 23 stycznia OSP
Pacierzw wraz z bibliotek zorganizoway Turniej Noworoczny w tenisie

terwencyjna onazwie: Dziecicy Telefon


Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, na
ktry mona dzwoni od poniedziaku
do pitku 800 12 12 12
Podsumowujc moje rozwaania
ponownie zacytuj Janusza Korczaka:
Dziecko nie staje si czowiekiem, ale
ju nim jest.
stoowym, w czterech kategoriach wiekowych. Zwycizcy otrzymali nagrody. We ferie dzieci imodzie oglday
projekcje filmowe, prboway swoich
umiejtnoci kulinarnych, korzystay
zgier planszowych. 1 lutego odbyo si
rozstrzygnicie Konkursu na Najlepszego Czytelnika. Wramach tego spotkania dzieci imodzie wystawiy teatrzyk
kukiekowy zatytuowany Miesice kupuj buty. Na zajciach literacko-plastycznych dzieci samodzielnie wykonay
kukieki, dekoracje oraz przygotowyway si do wystawienia teatrzyku. Zgromadzona publiczno bya zachwycona
zdolnociami modych aktorw. 6 marca w bibliotece odbyo si Spotkanie
zokazji Dnia Kobiet, wramach ktrego
rodzice dzieci oddziau przedszkolnego
zZespou Szk wKonarach przedstawili Czerwonego Kapturka. Wystpiy
rwnie dzieci w wizance tanecznej.
Byy rwnie yczenia dla wszystkich
Pa zokazji ich wita.
Pod koniec marca biblioteka ogosia
Konkurs na Kartk Wielkanocn. Zachcam dzieci do wzicia wnim udziau.
Zapraszam dzieci, modzie oraz dorosych do odwiedzania biblioteki oraz
ciekawego spdzania wniej wolnego czasu a take przegldania strony internetowej biblioteki: bibliotekaklomnice.pl, na
ktrej znajduj si liczne zdjcia.

GAZETA KOMNICKA - KWIECIE 2014

www.klomnice.pl

NOWE GNIAZDA DLA BOCIANW

Krlewski apartament
na bocianim rancho
Jan Milc, Adam liwakowski

poowie lutego, podczas


krtkiej wizyty w warsztacie samochodowym w Lipiczu nasz uwag zwrcia okazaa, metalowa konstrukcja przykryta
drewnianymi elementami ido grub
warstw cienkich gazek brzozowych.
Cao bya wymoszczona pokan
warstw mchu. Obok lea betonowy
sup energetyczny. Po c to wszystko?
- zapytalimy waciciela warsztatu igospodarza posesji p. Tadeusza.
- Jak zpewnoci wiecie na terenie naszej
posesji od kilkunastu lat gniazduj bociany - zacz swoj opowie p. Tadeusz.
- Jesieni ubiegego roku dotychczasowe
gniazdo zostao zniszczone. Topol, na
ktrej ono si miecio przewrci wiatr.

C byo robi...? Poczytalimy wmdrych


ksikach iokazao si, wbrew powszechnym opiniom, e gniazdo bocianie moe
by wykonane take z elementw metalowych. Bocianom to wcale nie przeszkadza. Jedynym warunkiem jest odpowiednia wysoko - eby mogy wystartowa
iswobodny dostp - eby mogy bezpieczne
ldowa. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy
zakupilimy metalowe profile idrewniane
erdzi. Nasz dobry znajomy, waciciel firmy Elektromat p. Wiesaw Boral zBartkowic dostarczy betonowy sup energetyczny. Teraz zaczy sie prace przy wykonaniu
gniazda. Najpierw spawanie i przykrcenie drewnianych elementw. Nastpnie utkanie warstwy z cienkich gazek
brzozowych - t robot wcigu kilkunastu

godzin wykona nasz wsppracownik p.


Robert - wkocu wszystko wymocilimy
suchym mchem. Pod koniec lutego, take
przy pomocy sprztu p. Wiesawa Borala
(potrzebny by dwig ikoparka) zainstalowalimy nowe gniazdo. Teraz z niepokojem oczekiwalimy przylotu pierwszych
bocianw. Troch martwilimy si, e nie
zechc zasiedli nowego gniazda, bo nie
wiadomo czy bdzie im odpowiada...
W czwartek 3 kwietnia, podczas
kolejnej wizyty w warsztacie, z przyjemnoci ogldalimy bociani par
w bocianim apartamencie. Kilka dni
wczeniej przylecia samiec, aby posprzta po zimie iprzygotowa gniazdo dla swojej wybranki. Ale, e sprztania nie trzeba byo wykonywa - ledwie
poprawi kilka gazek - to i czasu na
wypoczynek mia wicej. Wypoczynek
jak si okazao bardzo by potrzebny,
gdy nowe gniazdo upatrzyy sobie take inne bocianie samce. Walki o dom
trway przez kilka dni.
- To byy dosownie zapasy! - opowiada
swoje wraenia p. Tadeusz. - Wikszo
pojedynkw ogniazdo odbywaa si wpowietrzu. Jednak jeden z amatorw by
na tyle zdeterminowany, e podj walk
w gniedzie i prbowa naszego bociana zniego wypchn . Prawie jak podczas
walk sumo. Ale mu si to nie udao iostatecznie pretendenci do lokalu musieli poszuka swojej szansy winnym miejscu.
Bociany od lat regularnie osiedlaj si
wnaszym kraju. 52,5 tys. bocianich par,
to najwicej spord wszystkich krajw
europejskich!. Nie dziwi wic duma irado osb posiadajcych na swoich posesjach tzw. bociece (gniazda bociana
biaego). Na naszym terenie jest 12 taki

gniazd, przy czym nie wszystkie s regularnie zasiedlane.


- Gmina Komnice od wielu lat podejmuje
dziaania majce na celu uatwienie przylatujcym bocianom moliwoci adaptacyjnych - mwi Wjt Gminy Komnice
p. Adam Zajc. - Majc to na uwadze co
roku, przed przylotem bocianw zlecamy
przegld gniazd, przycinanie odrastajcych konarw utrudniajcych bocianom
siadanie na gniedzie i ewentualne remonty. Dobrym tego przykadem byo odnowienie siedliska wKarczewicach, gdzie
pod wpywem silnych wiatrw cae gniazdo runo na ziemi. Sytuacja bya bardzo
napita , gdy bociek ju prbowa siada
na dbie.
Historia ta skoczya si jednak sukcesem, dziki zaangaowaniu sotysa p.
Jerzego Barana, ktry przygotowa materia zdrewna dbowego na konstrukcj

stelau iumiejtnociom alpinistycznym


p. Wojciecha Maolepszego i Roberta Kierzyskiego, ktrzy potwierdzili
swj profesjonalizm, mocujc pod presj
zniecierpliwionego bociana latajcego
nad drzewem ca konstrukcj wysoko
na dbie. Reszt roboty wykona pewnie
bocian, ktry znoszc drobne gazki
odebra roboty budowlane akceptujc
nowe gniazdo.
- WGminie Komnice bociany s zawsze
mile widziane. Znaszej strony pragn zapewni, e bdziemy dokada wszelkich
stara, aby populacja bocianw na terenie
gminy rosa awszystkie gniazdujce tu bociany czuy si jak usiebie - zakoczy
swoje refleksje Wjt Gminy.
Cieszy fakt, e mieszkacom gminy
nie jest obojtny los tych ptakw. Odbieralimy wiele zgosze od naszych mieszkacw w sprawach zego stanu gniazd

bocianw, czy te zranie samych ptakw.


Wzdecydowanej wikszoci przypadkw
przyczyn uszkodze byy ze warunki
atmosferyczne, ale zdarzay si te niezamierzone dziaania ludzi, np: porzucone
sznurki od snopowizaki, ktre bocian
wykorzysta do rozbudowy gniazda, co
w kilku przypadkach przyczynio si do
okaleczenia modego bociana.
Bocian od wiekw w naszym kraju darzony jest sympati. W dawnych
czasach, kiedy budowa swoje gniazdo
na dachu stodoy uwaano, e posesja ijej waciciele otrzymali wielki dar
szczcia ipowodzenia. Zajmowa take szczeglne miejsce wsztuce, choby
znany obraz J. Chemoskiego Bociany. Obecnie urasta do miana symbolu
narodowego imao kto wyobraa sobie
Polsk bez tego piknego ptaka. Iniech
tak zostanie!

XI Oglnopolski Turniej Taca


Towarzyskiego wKomnicach
Krzysztof Chmielarz

arzec, to miesic ktry od


dziesiciu lat trwale zapisa
si w grafiku imprez kulturalnych organizowanych wGminie
Komnice. W dniu 22 marca 2014
roku na Hali Sportowej odby si kolejny XI Oglnopolski Turniej Taca
Towarzyskiego oPuchar Wjta Gminy Komnice, ktrego uroczystego
otwarcia dokonaa V-ce Wjt Gminy
Komnice P. Wanda Kusztal.
W rywalizacji tanecznej uczestniczyo 97 par tanecznych z 29 klubw
taca z 24 miast Polski, takich jak:
Bielsko Biaa, Czstochowa, Dbrowa
Grnicza, Gogw, Jaworzno, Kalisz,
Kty, Kielce, Kluczbork, Komnice,
Krakw, d, Mykanw, Mysowice,
Pabianice, Pock, Radomsko, Rybnik,
Sosnowiec, Tarnowskie Gry, Warszawa, Wodzisaw, Wrocaw, ory.
Wpiknej scenerii, wkolorowym wietle reflektorw moglimy podziwia
kunszt i pikno taca standardowego - walca angielskiego, wiedeskiego,
tanga, quikstepa oraz latynoamerykaskiego - samby, cza-czy, rumby, pasodoble, jiwe w wykonaniu par tanecznych
od najmodszej kategorii H poprzez

G, F, E, D, C, do kategorii B iwieku
tancerzy od 8 do 20 lat.
Wtrakcie zmaga tanecznych niezawodny by komnicki smok Dyzio, ktry wychodzc ze swej jaskini na
kadym bloku tanecznym wyprowadza
tancerzy na parkiet irozbawia publiczno. Rozpoczcia prestiowej czci
turnieju Gali wieczorowej dokona
zesp Komnickie Pomyczki prezentujc wpiknych strojach szlacheckich
narodowego poloneza, apniej taniec
ludowy. Gala wieczorowa bya te okazj do zaprezentowania pokazu taca
wwykonaniu najmodszych pocztkujcych tancerzy z klubu taca STYL
Komnice prowadzonego przez trenera
Krystiana Chmielarza, ktrych niemae ju wyczyny obficie wynagradzano
oklaskami. Za wspaniay wystp kady
najmodszy tancerz otrzyma pamitkowy medal za zajcie 1 miejsca na turnieju, nagrod rzeczow, asmok Dyzio
dodatkowo rozdawa sodycze.
Wrd startujcych par tanecznych
tancerze zKTT STYL Komnice zajli nastpujce miejsca:
Wkategorii H do 7 lat:
- 1 miejsce Kuba Mielczarek & Ania

Micho,
- 2 miejsce Kuba Kuda & Agatka
Gra,
- 2 miejsce Dominika Misiewicz &
Pawe Kowalik,
Wkategorii 8-9 H:
- 2 miejsce Mateusz Frymus &
Oliwia Matuszczyk,
- 2 miejsce Dawid Marchewka &
Justyna Wysmoek ,
- 2 miejsce Micha Romianowski &
Kinga Chwakowska,
- 2 miejsce Filip Fresel & Martyna
Idziak.
Wkategorii 10-11 H
- 1 miejsce Kornel Trybulak &
Martyna Tylec,
- 2 miejsce Konrad Wysmoek &
Maja Stelmaszczyk
Wkategorii 12-13 F
- 5 miejsce Maciej Kubik & Ola
Krlik,
Wkategorii 12-13 b
- 5 miejsce Wojciech Rataj & Julia
Romianowska.
Warto przedstawi Czytelnikom
Gazety, e wzorem od 8-miu lat tegoroczny turniej mia charakter charytatywny. Wprzerwie na wieczorowej gali

GAZETA KOMNICKA - KWIECIE 2014

www.klomnice.pl

przekazany zosta czek dla Fundacji


Dzieciom Zdy zPomoc wWarszawie, ul. omiaska 5, tytuem pomocy wleczeniu idla ochrony zdrowia
dla kolejnego dziecka z terenu gminy
Komnice.
Tancerzom, ktrzy stanli na podium wrczano pikne puchary, ufundowane przez Wjta Gminy Komnice,
medale, dyplomy idodatkowo nagrody
od Sponsorw. Podczas Turnieju tancerze cay czas mieli zapewnion opiek
medyczn. Funkcj t sprawowa lekarz
- P. Grzegorz Kupczak, za co serdecznie dzikujemy.
Turniej pod przewodnictwem
Gwnego Sdziego Tadeusza Pitkowskiego z Krakowa sdziowali:
Leszczyska Dominika Gliwice, Skawiski Micha Wrocaw, Felzenowski
Maciej Wrocaw, Urban Tadeusz
Nowa Sl, Kijkowski Grzegorz Wrocaw, Wolinowski Wojciech Rybnik.
Na koniec Wjt Gminy Komnice P. Adam Zajc gratulujc wszystkim tancerzom wspaniaych wystpw
iosigni wrywalizacji sportowej dokona uroczystego zamknicia turnieju.
XI Oglnopolski Turniej Taca
Towarzyskiego zosta zorganizowany
dziki staraniom i zaangaowaniu rodzicw dzieci itancerzy naszego Klu-

fot. Micha Bk

10

bu i mg si odby dziki ludziom


dobrego serca Sponsorom, ktrzy
wspierali organizatorw. Szczeglne
podzikowania organizatorzy turnieju
Gminny Orodek Kultury wKomnicach oraz Klub Taca Towarzyskiego
i Nowoczesnego STYL przy GOK
w Komnicach skadaj Przedstawicielom Gminy Komnice; Wjtowi Panu Adamowi Zajc, Sekretarz - Pani
Ry Wiewira, Skarbnik - Pani Halinie Paruzel Tkacz za wszelk pomoc
izawsze okazywan yczliwo wrozwijaniu taca towarzyskiego na terenie
naszej Gminy.
Dlatego t drog serdecznie jeszcze
raz Wszystkim dzikujemy.
SPONSORZY XI OTTT 2014
wKomnicach.
-Bank Spdzielczy w Komnicach Gwny Sponsor Turnieju
-P.P.U. MAG-RY Rdziny
-Zakad Metalowo Elektrotechniczny BAJPAX Nieznanice
-Piekarnia KRYSIAK s.c. w Komnicach
-RONZONI -MAGRY sp. z o.o.
Rdziny
-Dyrektor Zespou Szk w Komnicach
-Paac wNieznanicach Waciciel P.
Elbieta Lubert

-Pracownia
Obuwia Tanecznego
FLAMENCO Dudki
-Szkka Drzew i Krzeww Ozdobnych Komnice
-NOWODVORSKI Lighting Czstochowa
-P.H. FAMA Rdziny
-P.P.H.U. MIKO-POL Import-Eksport Komnice
Biuro Rachunkowe Komnice
-P.W. SOLO KOLOS Zakad Pracy Chronionej Czstochowa
-Maopolska Hodowla Rolin Sp. zo.o.
Krakw
-P.P.H.U. CENTURION Widzw
-P.H.U. DOM-MAR Komnice
-Zakad
Handlowy
ROLBUD
Nieznanice
-P.W. AMGA Czstochowa
-Firma Handlowa EWA Komnice
-P.U.P.H.ROMEO Roman Sapaa
Borowno
-Z.U.H.P. ELEKTROMAT BIS
-Gospodarstwo
Agroturystyczne
NIEZAPOMINAJKA wGarnku
-Sklep Wielobranowy M iB Ligoccy
-MOTIS Trofea Sportowe - Czstochowa
-Centrum Dekoracji lubnej Witkowice
-Bezimienni.

fot. Krzysztof Chmielarz

fot. Krzysztof Chmielarz

XI Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego wKomnicach


fot. Micha Bk (oprcz podpisanych)

XIV
Wielkanocny
Wycig
kolarski
fot. Pawe Wysocki

fot. Wanda Kusztal

Jarmark wielkanocny

Jarmark wielkanocny

Katarzyna Jurkowska, Jadwiga Kaczorowska ZS wKomnicach

dniu 06.04.2014r. na Hali


Sportowej w Komnicach
po raz drugi spotkalimy
si na Jarmarku Wielkanocnym. Pomysodawcami irealizatorkami jarmarku
byy Panie dziaajce wKole Rkodzielniczym bdcym sekcj Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice.
W czasie jarmarku odby si kiermasz
wyrobw rkodzielniczych, ozdb wielkanocnych oraz produktw regionalnych.
Nadrzdnym celem tego typu imprez jest popularyzacja i przypomnienie
tradycji zwizanych ze witami Wielkanocnymi. Wystawcami byy nie tylko
Panie nalece do Koa, ale rwnie inne
osoby zajmujce si rkodzieem oraz
wytwarzaniem wtradycyjny sposb chleba czy sera. Swoje stoisko mieli rwnie
uczniowie zZespou Szk wSkrzydlowie dziaajcy w Kole Bardzo Modych
Gospody Wiejskich, ktrego opiekunem jest Pani Elbieta giewka.
Podczas trwania imprezy wrczone
zostay nagrody zwycizcom Konkursu
na Baby iPalmy Wielkanocne zorganizowanego przez Gminny Orodek Kultury wKomnicach.
Po poudniu odbyy si wystpy zespow folklorystycznych, solistw z terenu Gminy Komnice iGidle oraz koncert Orkiestry Dtej Gminy Komnice.
Jako pierwszy wystpi Folklorystyczny Zesp piewaczy Klepisko, ktry
zaprezentowa wizank pieni z Gr-

nego lska. Z kolei moglimy podziwia Komnickie Pomyczki wtacach


z rnych regionw Polski. Najmodsza
grupa zataczya michaka i koz,
najstarsza grupa tace rzeszowskie, natomiast rednia m.in. polk pszczysk.
Na koniec Pomyczki zataczyy polk
warszawsk. Zesp Obrzdowy Grusza zRzerzczyc, ktry obchodzi wtym
roku, podobnie jak Komnickie Pomyczki, 20 lecie dziaalnoci artystycznej, zaprezentowa obrzd pod tytuem
Wchaupie uszewca Morcina.
Nastpnie na scenie podziwialimy
grup utalentowanych wokalistw. Marysia Markiewicz, reprezentujca GOK
w Gidlach, ma na swoim koncie wiele
sukcesw. Ostatnio moglimy j oglda
na Gali Viva Najpikniejsi w Warszawie, na ktrej zapiewaa piosenk To
nie ja w duecie z Edyt Grniak. Na
jarmarku wysuchalimy czterech piosenek w wykonaniu tej bardzo modej
artystki obdarzonej niezwykym gosem. Kasia Chrzstek zZS wKonarach
wykonaa dwa utwory (przygotowaa j
pani Magorzata Gojewi), wystpiy te
uczennice zZS wGarnku przygotowane
przez pana Pawa Szumlasa: Weronika
Dziagacz, Luiza Ggaa i Anita Topolska. Na naszym jarmarku wystpia rwnie wielokrotnie nagradzana wokalistka
z Zawady Justyna Borowik. Zesp
Szk wKomnicach reprezentowa chr
i zesp Wesoa Piciolinia pod kie-

runkiem pani Elbiety Twardoch. Chr


modszy wykona dwa utwory, potem podziwialimy solistw modszych: Oliwi
Matuszczyk, Patrycj Ociep, Dorotk
Stanisz oraz duet Karolinka Rachwalik
iBartek Bk. Nastpnie wywioowym
repertuarze zaprezentowa si zesp wokalny Wesoa Piciolinia. Na zakoczenie brawurowo zagraa Orkiestra Dta
Gminy Komnice pod kierunkiem pana
Krzysztofa Jaboskiego.
W czasie trwanie imprezy czynna
bya kawiarenka, ktr sprawnie prowadziy Panie Ewa Eliasz iAnna Dzionek.
Oferoway licznie przybyym gociom:
kaw, herbat, pyszne ciasta oraz chleb ze
swojskim smalcem.
Jarmark Wielkanocny posuy integracji mieszkacw naszej Gminy, ktrzy
nie tylko mio spdzili niedzielne popoudnie, mogli rwnie zakupi pikne
wyroby rkodzielnicze i ozdoby wielkanocne. Dochd uzyskany z kawiarenki
zosta przeznaczony na cele Stowarzyszenia.
Dzikujemy wszystkim, ktrzy zachcieli spdzi znami czas, aszczeglnie
Pani Wandzie Kusztal Wicewjt Gminy Komnice, Radnym i przedstawicielom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Komnice.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych twrczoci rkodzielnicz do wczenia si wdziaalno naszego Koa.

GAZETA KOMNICKA - KWIECIE 2014

15

www.klomnice.pl

Winda dla osb niepenosprawnych


przy Zespole Szk w Skrzydlowie
Marlena Bk

marcu br. zakoczono roboty budowlane przy budowie windy dla osb niepenosprawnych w Skrzydlowie.
Wykonawc robt by Zakad Metalowo Elektrotechniczny BAJPAX
z Nieznanic. Koszt robt to kwota 87

tys. z.
Cz rodkw na ten cel w wysokoci 60% zadania pozyskano z PFRON
(Pastwowego Funduszu Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych) w ramach
Programu wyrwnywania rnic midzy regionami II w obszarze B. Pozo-

stae koszty to rodki wasne gminy.


Realizacja projektu oraz uzyskane
dofinansowanie pozwolio zrealizowa
postawione cele a mianowicie:
Dostosowa placwk do potrzeb
uczniw osb niepenosprawnych
ruchowo;
Zniwelowa bariery architektoniczne w placwce owiatowej;
Stworzy moliwoci uczestniczenia
w yciu spoecznym, edukacyjnym i
kulturalnym osb z niepenosprawnoci ruchow lub z deficytami ruchu.

Powiatowy konkurs wiedzy oKamieniach


na szaniec Aleksandra Kamiskiego
Joanna Suliga

5 marca br. w Zespole Szk


wKomnicach odby si Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kamieniach na szaniec Aleksandra
Kamiskiego. Na zaproszenie organizatorek konkursu, tj. p. Joanny Suligi,
p. Marioli Woek i p. Sylwii Krzyszkowskiej, odpowiedziao 18 gimnazjw
z powiatu czstochowskiego. W zmaganiach konkursowych uczestniczyo
36 uczniw, zktrych a dziewicioro
zostao nagrodzonych.
Imiejsce
Paulina Misiewicz Gimnazjum
wZawadzie
Weronika Kowalik Gimnazjum
wKomnicach
II miejsce
Igor Jelonek Gimnazjum nr 2 wKoniecpolu

Agata Pisarska Gimnazjum w Witkowicach


III miejsce
Klaudia liwakowska Gimnazjum
wWitkowicach
Paulina ata Gimnazjum nr 12
wCzstochowie
Wyrnienia
Kacper Deska Gimnazjum w Przyrowie
Aleksandra wierczewska Gimnazjum wKomnicach
Marta Wrbel - Spoeczne Gimnazjum
Nr 2 im. Z. Herberta STO wCzstochowie
Jury konkursu - w skadzie: pani Katarzyna Bodziachowska (nauczycielka
jzyka polskiego w IX LO im. C. K.
Norwida wCzstochowie), pani Dorota Majchrzak (pracownik Gminnej Bi-

Powiatowy konkurs wiedzy


oAni zzielonego wzgrza
J. Kaczorowska, E. Owczarek- ZS wKomnicach

Szkole Podstawowej
wKomnicach po raz drugi odby si konkurs wiedzy olekturze. Jego organizatorkami
byy nauczycielki j. polskiego- Jadwi16

ga Kaczorowska i Elbieta Owczarek. Tym razem uczestnicy musieli


wykaza si doskona znajomoci
powieci Lucy Maud Montgomery,
,Ania zZielonego Wzgrza oraz wie-

blioteki Publicznej wKomnicach, filia


w Pacierzowie) oraz pani Beata Wyrwa (nauczyciel historii oraz bibliotekarz wZS wKomnicach), zwrcio
uwag na znakomite przygotowanie
uczniw do tegorocznych zmaga nad
utworem Kamiskiego. Gimnazjalici
wietnie orientowali si nie tylko whistorii okresu II wojny wiatowej, ale
take w zagadnieniach teoretyczno-literackich. Warto rwnie podkreli, i
kady zuczestnikw konkursu doskonale zna tre Kamieni na szaniec.
Nagrody dla uczestnikw ufundowali:
dyrektor ZS wKomnicach pani Barbara Kanoniak, pani Magdalena Milc
(m home nieruchomoci), pani wicewjt - Wanda Kusztal oraz Gdaskie
Wydawnictwo Owiatowe. Serdecznie
dzikujemy!
dz dotyczca biografii autorki. Zmagania miay miejsce 25 marca 2014
r. Przybyo do nas 34 uczniw wraz
zopiekunami z16 szk wnaszym powiecie.
Nad prawidowym przebiegiem
konkursu czuwaa niezalena komisja
wskadzie: p. Halina Zieliska emerytowana nauczycielka jzyka polskiego,
p. Teresa Raniak Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej wKomnicach, p.
Renata Micho- pracownik teje biblioteki oraz p. Joanna Wjcik- polo-

nistka ibibliotekarka zZS wGarnku.


Wczasie oczekiwania na wyniki gocie
wysuchali koncertu orkiestry dtej pod
kierunkiem p. Krzysztofa Jaboskiego, wokalistw przygotowanych przez
p. Elbiet Twardoch oraz piosenek
wwykonaniu harcerzy.
Jury po sprawdzeniu prac wyonio zwycizcw. I miejsce zaja Anna
Jureczko (SP wZawadzie), II miejsce

Natalia Celt (SP w Konopiskach),


III miejsce ex-aequo - Julia Miszta (SP w Olsztynie), Paulina Koodziejczyk (SP w Komnicach), Julia
Mucha (SP w Kruszynie), natomiast
wyrnienia otrzymali: Kinga apeta (SP w Jackowie), Micha Jagusiak
(SP wWitkowicach), Zuzanna Ociepa
(SP wJackowie) oraz Julia Brych (SP
w Koniecpolu). Pani Wicedyrektor

Dzie Jzykw Europejskich


wZespole Szk wRzerzczycach
Aldona Mroziakiewicz

nia 27 marca obchodzilimy


po raz kolejny Dzie Europejski. Tegoroczne obchody przebiegay pod hasem Sweet
holidays. Akademi rozpoczy
wystpy artystyczne uczniw kl. IV,
I, II SP oraz IG, ktrzy zapiewali
utwory w jzyku angielskim i niemieckim. Nastpnie wszystkie klasy
zaprezentoway walory turystyczne
krajw unijnych. Przenielimy si
do sonecznej Italii, Hiszpanii, Grecji
czy Chorwacji jak i te deszczowej

Wielkiej Brytanii. Oczywicie, nie


omina nas wdrwka po Polsce.
Honorowym gociem bya krlowa
Elbieta II. Pojawi si rwnie detektyw Sherlock Holmes wraz z doktorem Watsonem.
W trakcie akademii jury wybrao
zwyciskie prace plastyczne , promujce jzyki obce. Wkategorii klas I-III
Szkoy Podstawowej zwyciy ucze
kl. IFilip Fresel, IV-VI Dorota Wyszka, Gimnazjum- Patrycja Plewiska.
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz

Katarzyna Jurkowska wrczya zwycizcom nagrody ksikowe, a pozostaym uczestnikom dyplomy za udzia
wkonkursie.
Spotkanie przebiego wmiej iserdecznej atmosferze. Dao nauczycielom okazj do wymiany informacji i nawizania wsppracy poprzez
udzia wrnych konkursach humanistycznych.
ksiki jzykowe ufundowane przez
wydawnictwo Oxford. Klasy gimnazjalne rwnie zaprezentoway si
wscenkach jzykowych.
Dyrektor podzikowa organizatorce p. Aldonie Mroziakiewicz oraz
wychowawcom za wspaniae przygotowanie uczniw do akademii. Przypomnia jak wana jest znajomo
jzykw obcych wdzisiejszym wiecie,
bo kto jzyki obce zna, ten wwiecie
rade sobie da!
Obecnie uczniowie mog pozna
jzyki obce od najmodszych lat uczc
si jzyka angielskiego od oddziay
przedszkolnego. Ich drugim jzykiem
jest niemiecki. Aktualnie uczniowie
Szkoy Podstawowej maj szans nauki jzyka rosyjskiego na zajciach dodatkowych-pozalekcyjnych.

przypado smerfom zklasy VI. Wrd


gimnazjalistw najciekawszy strj zaprezentowali uczniowie zklasy II, ktrzy przebrali si za marzanny.
W kolejnej czci programu rozstrzygnito konkurs na Super Marzann 2014- najpikniejsz okazaa si
marzanna wykonana przez Jakuba Powadzy wszkole przez uczniw. Prze- litaskiego zklasy IV. Wtym dniu odwodniczcy SU - Kacper Wilk z ra- byy si rwnie wybory na Miss iMidoci odebra klucz do murw szkoy stera Wiosny, ktrymi zostali Martyna
a hasem Dzie Wiosny czas zacz Bartczak i Adrian Franc. Z wielkim
da znak do rozpoczcia obchodw.
utsknieniem uczniowie uczestniczyTego dnia zgromadzeni na sali li w zabawie Azorek, podczas ktrej
gimnastycznej uczniowie prezentowa- nauczyciele wraz z uczniami rywalili si niezwykle barwnie i kolorowo. zowali o zwycistwo. Nastpnie caa
Przepikne i pomysowe przebrania spoeczno szkolna wyruszya w kouczniw przykuway uwag wszyst- rowd wiosenny ulicami Rzerzczyc.
kich. Stroje byy bardzo starannie icie- Uczniowie z hasem Witaj Wiosno
kawie przygotowane. Itak mona byo obwiecili nadejcie upragnionej pory
zobaczy motylki, abki, pszczki, roku. Wiosenny korowd zakoczy
bociany, smerfy, ogrodnikw, piochw si spaleniem marzanny. Na zakoczeoraz marzanny. Byo bardzo kolorowo nie uroczystoci odbyo si przekazanie
iwesoo. Wklasach O- III zwyciyy klucza przez przewodniczcego Samopszczki ibiedronki zklasy II. Wka- rzdu Uczniowskiego.
tegorii klas IV- VI pierwsze miejsce

Pierwszy Dzie Wiosny wZespole


Szk wRzerzczycach
Monika Wrzalik- Bru

czniowie ZS w Rzerzczycach w radosnych nastrojach


obchodzili nadejcie wiosny. Wszyscy z utsknieniem czekali
na 21 marca, ktry okaza si dniem
wyjtkowo ciepym i sonecznym.
Pierwszy Dzie Wiosny obchodzony
jest wnaszej szkole jako Dzie Samorzdnoci Uczniowskiej. Jest to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych
przez Samorzd Uczniowski, ktrego
przedstawiciele opracowuj program
tej uroczystoci. Tradycyjnie obchody
Dnia Samorzdnoci rozpoczy si od
symbolicznego przekazania klucza do
szkoy przez Pana Dyrektora Ryszarda Kroka przewodniczcemu SU. Przekazanie klucza jest wyrazem przejcia

GAZETA KOMNICKA - KWIECIE 2014

17

www.klomnice.pl

Jestem Polakiem, Europejczykiem,


obywatelem wiata
Monika Wrzalik- Bru

uropa jest wielojzyczna- to bogactwo, ale izobowizanie. Unia


Europejska susznie postuluje,
eby jak najwczeniej rozpoczyna nauk dwch jzykw obcych, co pozwoli
odpowiednio reagowa na zmieniajce
si warunki ycia w naszym coraz bardziej zglobalizowanym wiecie. Dobra
znajomo jzyka angielskiego to dzi
standard, ale naley si zastanowi, jakie
inne jzyki obce mog uatwi dzieciom
lepszy start wprzyszo. Polska jest krajem, w ktrym jzyk niemiecki stwarza
wiele szans imoliwoci. Kilka argumentw, dla ktrych warto uczy si jzyka
niemieckiego. Jzykiem niemieckim jako
ojczystym posuguje si najwiksza liczba
mieszkacw Europy.
Jzyk niemiecki jest jzykiem ojczystym dla ponad 100 milionw osb. Poza
tym ponad 55 milionw posuguje si
nim jako jzykiem obcym. Jzyk naszego ssiada cieszy si wielk popularnoci
wPolsce, gdzie uczy si go 2,35 mln osb.
Niemcy s najwaniejszym partnerem gospodarczym Polski. Coraz wicej
firm otwiera swoje przedstawicielstwa
w Niemczech. Ponad 25% wszystkich
polskich produktw sprzedawana jest do
Niemiec- najwaniejszy partner handlowy Polski. Na polskim rynku dziaa wiele
firm z niemieckim kapitaem, a pracodawcy czsto wymagaj od kandydatw
znajomoci jzyka niemieckiego. Od lat
bardzo dobrze rozwija si polsko- niemiecka wsppraca w dziedzinie nauki
i kultury. wiadczy o tym intensywna
wymiana uczniw istudentw. Najwicej
stypendiw pynie do studentw zPolski
wanie zNiemiec, wicej ni zWielkiej
Brytanii i Francji. Polsko- Niemiecka
Wsppraca Modziey umoliwia na
przestrzeni ostatnich 20 lat ponad dwa
miliony spotka midzy modymi ludmi
zNiemiec iPolski.
Wedug Komisji Europejskiej modzie do matury powinna opanowa co
najmniej 2 jzyki obce wstopniu komunikatywnym. Nauka jzyka niemieckiego
umoliwia bezporedni kontakt zludmi
wwielu krajach Europy idaje due szan18

se edukacyjne i zawodowe. Niemieckie


uczelnie wysze oferuj znakomite moliwoci rozwoju naukowego, zwaszcza
wkierunkach technicznych. Odwiedzaj
nas niemieccy turyci w 2009 byo to
4,7 milionw czyli blisko 37% wszystkich odwiedzajcych nasz kraj. Znajomo jzyka niemieckiego to szansa na
lepsze poznanie dziedzictwa kulturowego
naszego zachodniego ssiada. Jzyk naszych zachodnich ssiadw uwaany jest
take za jzyk kultury nauki, jzyk wybitnych poetw, pisarzy, artystw, filozofw
iuczonych.
Jzyk niemiecki ze wzgldu na swoj
logiczn jasn struktur wspiera rozwj
umiejtnoci analitycznego i logicznego
mylenia. Znajomo jzyka niemieckiego uatwia nauk innych jzykw obcych.
Dzieci, ktre zaczy nauk od posiadajcego bardzo logiczn struktur jzyka
niemieckiego, w pniejszym okresie
miay mniej problemw z nauk kolejnych jzykw obcych. Zasady pisowni s
stosunkowo proste do opanowania pisze si prawie tak, jak si syszy.
Take w Zespole Szk w Rzerzczycach podejmowane s akcje majce
na celu zwikszenie motywacji do nauki
jzyka niemieckiego. Zrealizowano pro-

jekt Deutsch Wagen Tour poczony


zDniem Jzyka Niemieckiego. Deutsch
Wagen Tour ma na celu promocj nauki
jzyka niemieckiego wrd dzieci imodziey. Projekt realizowany jest przez
Instytut Goethego oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
W ramach akcji pi samochodw
zlogo projektu odwiedza wcaej Polsce
przedszkola, szkoy i uczelnie. Jednym
z hase projektu jest Deutsch - Wagen?- te samochody inspiruj do nauki
jzyka niemieckiego. Pomysodawczyni
i organizatorem uroczystoci w szkole
bya nauczycielka jzyka niemieckiego
i angielskiego mgr Monika WrzalikBru. Take wnaszej szkole profesjonalnie przygotowana lektorka prowadzia
warsztaty zjzyka niemieckiego. Poprzez
gry, zabawy ikonkursy uczniowie bardzo
chtnie brali udzia w zajciach. Po zakoczonych warsztatach wszyscy zgromadzili si w piknie udekorowanej na
t okazj sali gimnastycznej, gdzie miay
miejsce dalsze obchody Dnia Jzyka Niemieckiego. Wczeniej uczniowie przygotowywali flagi, foldery, plakaty krajw
niemieckojzycznych. Wformie prezentacji multimedialnej uczennice gimna-

zjum przedstawiy informacje o Niemczech. Nastpnie lektorka projektu- pani


Joanna Lay przedstawia cele swej wizyty
oraz zapoznaa z prezentacj na temat
Dlaczego warto uczy si jzyka niemieckiego?. Wdalszej czci Dnia Jzyka Niemieckiego uczniowie zaprezentowali swe umiejtnoci jzykowe recytujc
wiersze ipiewajc piosenki po niemiecku. Nastpnie odbya si prezentacja syn-

nych osb pochodzcych zNiemiec, byli


to przedstawiciele niemieckiej muzyki,
nauki, polityki, sportu oraz filmu. Take
najmodsi uczniowie wystpili w piknych przebraniach Krlewny nieki
isiedmiu krasnoludkw, Kopciuszka oraz
Kota w butach. Na scenie mona byo
zobaczy piknie przebranych: Claudi
Schiffer, Helmuta Kohla, Steffi Graf,
Marlene Dietrich, Martina Schmidta,

Alberta Einsteina, Wilhelma Roentgena,


Bawarczykw, Michaela Schumachera,
Schillera, Goethego. Uczniowie zataczyli take walca wiedeskiego. Podsumowujc, aby jak najlepiej przygotowa
naszych uczniw do ycia we wspczesnym wiecie staramy si zapewni im
optymalne warunki do rozwoju umiejtnoci lingwistycznych.

Gminny konkurs plastyczny Drzewa


Aleksandra Knysak

nia 25 marca 2014 r. wZespole Szk im. J. Kochanowskiego w Witkowicach odby si


Gminny Konkurs Plastyczny Drzewa,
przeznaczony dla uczniw klas IV- VI
szkoy podstawowej. Celem niniejszego
konkursu byo rozwijanie zainteresowa
przyrodniczych uczniw, ksztatowanie
umiejtnoci posugiwania si rnorodnymi technikami inarzdziami plastycznymi oraz prezentacja twrczoci owysokich walorach estetycznych. Tematem

bya prezentacja drzewa lub kilku drzew


wdowolnej stylizacji artystycznej iwdowolnej technice plastycznej. Organizatorem konkursu bya p. Aleksandra Knysak.
Prace konkursowe uczniw ocenia komisja w skadzie: p. Genowefa Mysek,
p. Katarzyna Sosnowska oraz p. Andrzej Kempa. Wkonkursie wzili udzia
uczniowie reprezentujcy kad ze szk
naszej gminy. Spord 17 uczestnikw
jury wyonio 9 najlepszych prac. Oto
wyniki konkursu: I miejsce- Zuzanna

Gajewicz, kl. VI (Rzerzczyce), II miejsce Kinga giewka, kl. VI (Rzerzczyce),


III miejsce Gabriela Dobrzaska, kl. VI
(Rzerzczyce), wyrnienie: Gracjan Kowalczyk , kl. VI (Zawada), Justyna Kpka,
kl. IV (Garnek), Dominika Micho, kl. V
( Garnek), Oskar Szymczyk, kl. V (Witkowice), Julia Matuszczyk, kl. VI (Komnice), Katarzyna Ligocka, kl. VI (Komnice). Wszystkim zwycizc, uczestnikom
konkursu oraz nauczycielom przybyym
na konkurs serdecznie dzikujemy.

Konkurs na Najpikniejsz Palm iBab


Wielkanocn rozstrzygnity!
Renata Krawiec

ostaa zmieniona w tym roku


formua konkursu. Formy takie
jak: kraszanka ipisanka zamieniono na Bab Wielkanocn, z moliwoci rozdania podopiecznym GOPS.
Zostaa palma, ktr dzieci zAkcji Charytatywnej Dzieci-Dzieciom przy GOK
w Komnicach sprzedaway w Hali na
Jarmarku Wielkanocnym iprzy naszych
sklepach. Wyjad na pewno za zarobione
pienidze ze sprzeday palm, na wycieczk wakacyjn. Konkurs ma zasig powiatowy. Spord gmin uczestniczcych
wnaszym konkursie byy: Janw, Rdziny, Mstw, Olsztyn, Komnice. Statystyka
wyglda nastpujco: Rzerzczyce zdominoway wszystkie miejscowoci naszej
gminy iinne, zarwno wpalmie ibabie.
Na kolejnych miejscach wyrniaj si
nastpujce szkoy zmiejscowoci: Witkowice, Skrzydlw i Konary. Pozostae

z innych gmin: Piasek, Kusita, Konin


i Rdziny. Ogem dostarczono Organizatorowi 114 szt. palm wielkanocnych
i 46 szt. bab przewanie drodowych,
przepiknie ozdobionych lukrem, kolorowe, zrnymi witecznymi ozdobami,
nawizujcymi do wit Wielkanocnych.
Nie zabrako maych babeczek zforemek,
tak misternie iwiosennie zarazem przybranych lukrem, e mio byo patrze na
wybitne zdolnoci zwycizcw konkursu.
W tym roku rozszerzylimy kategori
wiekow- doroli. Wystartoway Panie
zGarnka, pod kierunkiem energicznych,
zaradnych Pa: Bibliotekarki -Magosi
Smolarczyk i Sotys Garnka Wiesawy Jdras. Wszystkie palmy otrzymay
nagrody. Jedne wielkie, drugie mae, ktre wybra? Nie wielko, a urok palm,
a zwaszcza regionalizm, to co wiadczy
o naszej tradycji, co powinnimy pie-

lgnowa. Nie wzorowa si naley na


nowoczesnych, sztucznych, udziwnionych przez wstki, materiay przerne
ikonstrukcje. Tak jak stylici podkrelaj
elegancja tkwi wprostocie. To te, te proste iskromne palmy, nasze polskie wtym
osadzone gboko wtradycji. Iniech tak
pozostanie! Jeli pragniecie pozna najlepszych spord zwycizcw, to prosz
wej na stron GOK w Komnicach
www.gokklomnice.pl
Informujemy uprzejmie, e uroczysto wrczania nagrd zwycizcom
odbya si w dniu 6 kwietnia w Hali
Sportowej na imprezie pn. Jarmark Wielkanocny. Nagrody wrczali: P. Wanda
Kusztal zastpca Wjta Gminy Komnice, P.Lidia Burzyska- Radna powiatowa oraz P. Stanisaw Matuszczak Radny
Gminy Komnice. Wszyscy nasi gocie
zoyli yczenia, do nich doczy P. Zbi-

GAZETA KOMNICKA - KWIECIE 2014

19

www.klomnice.pl

gniew Wawrzyniak kierownik GOPS


wZdrowej.
P.S Wrs si w nasz poyteczn dziaalno Akcji Charytatywnej Dzieci-Dzieciom P. Cezary Zato Firma Przewozowa Czarbud z Komnic, piknie

dzikujemy za przewiezienie wystawy do


Hali Sportowej na imprez pn. Jarmark
Wielkanocny.
Drugim wspaniaym przyjacielem
Akcji Charytatywnej Dzieci-Dzieciom
przy organizacji paczek ywnociowych

ze sprzeday aniow przekazanie toreb firmowych przez P. Tomasza Drab


Sklep Evita w Komnicach. Takim
ludziom jak Panowie nasza dziaalno
merytoryczna nabiera blasku i serdecznoci!

Rusza kurs komputerowy dla Seniorw w naszej gminie


Wanda Kusztal

a jednym ze spotka Zwizku Emerytw, Rencistw i


Inwalidw w Komnicach
pada propozycja zorganizowania
kursu nauki podstawowej obsugi
komputera. Pan Adam Zajc -Wjt
Gminy Komnice bardzo mile zosta
zaskoczony t propozycj i zapewni, e
zrobi wszystko, aby marzenie Naszych
Emerytw spenio si. Po ogoszeniu
naboru okazao si, e zainteresowanie
tym tematem jest bardzo due. Zastpca wjta Pani Wanda Kusztal temat ten
poddaa dyskusji na spotkaniu z Dyrektorami Szk. Okazao si, e szkoy bardzo chtnie zaangauj si w organizacj
kursu komputerowego dla seniorw. I tak
ju po witach rozpoczn si pierwsze
zajcia kursu komputerowego Komputer Oknem na wiat skierowanego dla
seniorw z Gminy Komnice. Kurs ten
bdzie bezpatny. Ch uczestnictwa w
kursie zadeklarowao okoo 70 emerytw

i rencistw. Program bdzie obejmowa


20 spotka z zakresu podstawowej obsugi komputera, edytora tekstu i Internetu. Zajcia bd prowadzone w szkolnych pracowniach komputerowych przez
nauczycieli. Pomoc w zdobyciu umiejtnoci komputerowych zadeklarowali
rwnie wnuczkowie uczestnikw kursu.
Kady uczestnik kursu komputerowego
otrzyma pomoc edukacyjn Poradnik
dla Seniora. Poradnik ten zosta opracowany i wydany dla Seniorw przez Pani
mgr Patrycj Burzysk nauczycielk informatyki w Zespole Szk w Skrzydlowie oraz Pani mgr Agnieszk Drd
nauczycielk informatyki w Zespole
Szk w Garnku. Serdeczne podzikowania dla Pa za powicony czas i wkad
w organizacj kursu komputerowego.
Wszystkim Seniorom yczymy owocnej
przygody z komputerem i Internetem
oraz samych szstek na wiadectwie.

XIV Wielkanocny Wycig kolarski


Adam Rwniak

u po raz czternasty Gmina Komnice gocia kolarzy, ktrzy bardzo


licznie skorzystali z zaproszenia
do udziau w Wielkanocnym Wycigu Kolarskim o Puchar Wjta Gminy Komnice, ktry by jednoczenie
pierwsz eliminacj Pucharu Polski dla
nastpujcych kategorii: kobiety open,
juniorka modsza, junior i junior modszy, a w zwizku z tym, i by to rwnie
jedyny wycig kolarski w Polsce organizatorzy spodziewali si rekordowej
liczby uczestnikw. W pierwszym dniu
rozegrano jazd indywidualn na czas.
Kolarze przy piknej sonecznej pogodzie pokonywali dystans 11 kilometrw,
ktry prowadzi z Komnic przez Michaw, Bartkowice do Rzek i tam przy
20

ulicy Mierniczej kolarze zawracali z powrotem w kierunku Komnic, gdzie na


ulicy Pocztowej bya usytuowana meta.
Do startu zgosio si ponad 350 zawodnikw i zawodniczek i jak podkrelali
wszyscy zawodnicy trasa z pozoru wydawaa si atw, lecz niewidoczne dla oka
wzniesienia robiy swoje, a dodatkowo
jazd utrudnia wiejcy wiatr. W drugim dniu zawodw odbyway si wycigi
ze startu wsplnego, gdzie do kategorii,
ktre cigay si w pierwszym dniu doczyy grupy modziczek i modzikw,
a czna liczba przekroczya liczb piciuset zawodnikw i zawodniczek. Jako
pierwsze na mecie ustawiy si juniorki
modsze, ktre miay do pokonania cznie ponad 36 kilometrw. Nastpnie do

startu ustawiy si modziczki do rywalizacji na dystansie 18 kilometrw. W obydwu wycigach nie byo zdecydowanych
ucieczek, cay peleton jecha razem, a o
zwycistwie decydoway finisze z peletonu. Kolejn grup, ktra stana do startu
byli juniorzy modsi, ktrych do wycigu
zgosia si rekordowa liczba uczestnikw 197 kolarzy, z obawy o zamieszanie
jakie bdzie powstawao przy starcie tak
duej liczby sdzia gwny pan Mirosaw Wojdak postanowi start Juniorw
modszych przenie o 300 metrw za
linie mety, co pozwolio na swobodne
ustawienie si kolarzy i wozw technicznych. Dua liczba kolarzy spowodowaa,
e byo wiele upadkw, suby ratownicze
udzielay pomocy przedmedycznej za-

www.klomnice.pl
wodnikom, ktrzy mieli otarcia na okciach, kolanach, biodrach, dwch zawodnikw zostao przetransportowanych do
szpitala z powaniejszymi urazami. W
tym wycigu moglimy zobaczy co jest
kwintesencj kolarstwa czyli ucieczki
z peletonu i wanie po takiej ucieczce
najlepszym zawodnikiem okaza si kolarz z grupy KTK Kalisz Czubak Dawid,
ktry ze znaczn przewaga wjecha na
met przed reszta peletonu. Po juniorach
modszych w odstpie 3 minut do startu
ustawili si modzicy, ktrzy rywalizowali
na dystansie 36 kilometrw i w tym wycigu rwnie o zwycistwie zadecydowa
finisz z peletonu. Jako ostatni do rywalizacji stany grupy juniorw i kobiety
open. Juniorzy rywalizowali na dystansie
91 kilometrw, natomiast kobiety na 73
kilometrach. Rwnie w tych wycigach
do mety dojechay cae grupy. W trakcie
trwania ostatnich wycigw dokonywano dekoracji zwycizcw w kategoriach
modzieowych za jazd indywidualn
na czas i za jazd ze startu wsplnego,
po zakoczeniu wycigu juniorw i kobiet dekorowano zwycizcw w tych
kategoriach za jazd indywidualn na
czas i za start wsplny. Kady zwycizca
otrzyma statuetk, ktr mona zdoby
tylko zwyciajc w Komnicach i tak jak
podkrelano to niejednokrotnie w trakcie trwania wycigu wanie takie stoj
u najlepszych obecnie polskich kolarzy
Rafaa Majki czy Michaa Kwiatkowskiego, ktrzy zdobywali swoje kolarskie
szlify rwnie uczestniczc w wycigu
w Komnicach. Dekoracji dokonywali:
Wjt Gminy Komnice pan Adam Zajc,
Czonek Zarzdu Powiatu Czstochowskiego pan Jan Miarzyski, panie Radne
Powiatowe pani Lidia Burzyska i pani
Barbara Mizera, Zastpca Wjta Gmi-

ny - Wanda Kusztal, Sekretarz Gminy Komnice Ra Wiewira, Radni


Gminy Komnice Stanisaw Matuszczak, Witold Bru oraz sponsorzy, ktrzy
wsparli organizacj wycigu. Takie due
przedsiwzicie nie mogoby si odby,
gdyby nie praca i pomoc wielu ludzi,
ktrych pozwol Pastwo, ze wymieni:
Bank Spdzielczy w Komnicach, ZME
BAJPAX w Nieznanicach, ROLBUD
Nieznanice, KOMOBEX INEL
Czstochowa, VIV Garnek, DOM
MAR Komnice, Gminna Spdzielnia
SCH w Komnicach, Piekarnia KRYSIAK Komnice, Krzysztof Sotys, Jacek
Gajda, Daniel Soniak, Zbigniew Myski, Patryk Zalas, Artur Raniak. Naley
rwnie wspomnie o osobach, ktre zabezpieczay bezpieczestwa uczestnikw
wycigu, a mianowicie druhw straakw
z jednostek OSP z terenu Gminy Komnice, Policjantw z Wydziau Ruchu
Drogowego komendy Miejskiej w Czstochowie, Stranikw Gminnych.
Wyniki indywidualnej jazdy na
czas: Junior: 1.Mateusz Pacan UKS
Gimnazjum Twoja Merida Imielin,
2.Patryk Soliski GKK OPTY Mazowsze, 3.Daniel Staniszewski Kolarski Klub Sportowy Ciechanw; Junior
Modszy: 1.Dawid czkiewicz UKS
Kominianka Kominek, 2.Dawid
Czubak KTK Kalisz, 3.Karol Zdun
KKS Gosty; Kobiety OPEN: 1.Anna
Plichta TKK Pacific Toru,2.Paulina
Brzena-Bentkowska TKK Pacific
Toru, 3.Monika Brzena TKK Pacific Toru; Juniorka: 1.Daria Pikulik
BCM Nowatex Ziemia Darowska,
2.Agata Drozdek BCM Nowatex
Ziemia Darowska, 3.Natalia Nowotarska UKS Jedynka Krnik; Juniorki
Modsze: 1.Patrycja Lorkowska GKS

TYMBARK CUP 2014


Artur Raniak

czwartek 20.03.br. na
stadionie Skry w Czstochowie rozegrano midzy-powiatowy turniej dla dziewczyn
w pice nonej w dwch kategoriach
wiekowych U-10 i U-12. W obu kategoriach udzia bray druyny zAkademii Sportu Gminy Komnice. Nasze
druyny zagray bardzo dobrze zajy

pierwsze miejsca iawansoway do finau wojewdztwa lskiego. Dziewczyny


w swoich meczach z tyu zagray na
zero.
Wyniki zawodw U-10:
AS KOMNICE-GOL CZSTOCHOWA 3-0
SOKRATES CZSTOCHOWA AS KLOMNICE 0-5

Cartusia Kartuzy, 2.Katarzyna Socha


KLKS Azalia Brzza Krlewska, 3.Karina Topolska BCM Nowatex Ziemia
Darowska.
Wyniki ze Startu wsplnego: Junior: 1.Daniel Staniszewski Kolarski
Klub Sportowy Ciechanw, 2.Stanisaw
Aniokowski BDC NOSIR Nowy
Dwr Mazowiecki, 3.Patryk Soliski
GKK OPTY Mazowsze; Junior Modszy: 1.Dawid Czubak KTK Kalisz,
2.Pawe Kostrubski LKK Warmia Biskupiec, 3.Sebastian Grabis Kolarska
Zagbie Sosnowiec; Kobiety OPEN:
1.Paulina Brzena-Bentkowska TKK
Pacific Toru, 2.Natalia Mielnik LKS
Atom Boxmet Dzieroniw, 3.Daria Pikulik BCM Nowatex Ziemia Darowska; Juniorki: 1.Daria Pikulik BCM
Nowatex Ziemia Darowska, 2.Monika
Graczewska LUKS JF-Duet BCM
Nowatex Goleniw, 3.Agata Drozdek
BCM Nowatex Ziemia Darowska;
Juniorki Modsze: 1.Katarzyna Makarewicz Mayday Team Start Lublin,
2.Klaudia Bielawska UKS Kominianka Kominek, 3.Magdalena Zieliska
UKS Sok Kty; Modzik 1.Cezary
Bzdak ULKS Pajczno, 2.Mateusz Jakubasz UKS Kominianka Kominek,
3.Kornel Klementowicz LKS Trasa
Zielona Gra; Modziczka: 1.Paulina
Petri KS Spoem Ulisse Central d,
2.Aleksandra Woniak KS Spoem
Ulisse Central d, 3.Edyta Goek
Dobre Sklepy Rowerowe Author LK
UKS Pszczyna.
Wicej informacji na temat wynikw
zmaga w XIV Wielkanocnym Oglnopolskim Wycigu Kolarskim znale
mona na oficjalnej internetowej stronie
Gminy Komnice www.klomnice.pl

Wyniki zawodw U-12


AS KOMNICE KOBUCK 7-0
PORAJ AS KOMNICE 0-4
38 CZSTOCHOWA AS KOMNICE 0-4
Skady druyn:
U-10: O.Pauszka,W.Pluta, J.Woldan,
M.Musia,Marlena Musia,Z.Piwowarczyk,W.Misiewicz,O.Mynek,N.
Mynek,D.Skorupa
U-12: N.Wojciechowska,A.Wasilenko,K.Skorupa,E.Fidler,K.Bednarczyk,Z.Kumorek, Z.Mirowska, A.Kosmala, O.Pyda,I.Chciska.

GAZETA KOMNICKA - KWIECIE 2014

21

www.klomnice.pl

Urok starych fotografii

Budynek Plebanii wKomnicach


Krzysztof Wjcik

tym numerze cigle pozostajemy w starym, historycznym centrum Komnic.


Spjrzmy, jak dzisiaj wyglda plebania
naszej komnickiej parafii. Budynek
moe nie okazay, ale mieszkaj w nim
zarwno proboszcz, jak iksia, atake
mieci si kancelaria iznajduje si salka
parafialna. Jest wic nadzwyczaj pojemny
ifunkcjonalny. Budynek ten powsta dopiero po zakoczeniu II wojny wiatowej,
wybudowany w latach pidziesitych
staraniem wczesnych proboszczw:
Mariana Kubowicza (1935-49), ktry
zgromadzi materia i Jan Massalskiego
(1949-70). Poprzednio znajdowaa si
w pobliu poprzednia plebania i take
bya usytuowana frontem w kierunku
do ulicy Czstochowskiej. Z boku sta
mniejszy, nie istniejcy dzi, budynek
mieszkalny.
Na starej, jeszcze przedwojennej fotografii, widzimy do duy drewniany
budynek z przeszklonym gankiem, pokryty dachwk. Drewniane oszalowa-

22

nie pomalowane byo na kolor brzowy


(przynajmniej w ostatnich latach przed
rozbirk), aotwarte okiennice nadaway budynkowi charakterystyczny wygld.
Zdjcie wykonano przy okazji bezpatnego kursu kroju iszycia zorganizowanego
przez Singera, znana firm produkujca
maszyny do szycia. Widoczny na nim
w centrum ks. proboszcz Roman Kossowski odszed zparafii w1935 r., awic
musiao by wykonane przed t dat.
Przed plebani ustawione s stoy zrozoonymi efektami pracy kursantek. One
same siedz za stolami iprzewanie s to
bardzo mode dziewczta. Najprawdopodobniej bya to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Modziey eskiej,
jakie dziaao wtedy wKomnicach. Pamitam, e otakich kursach wspominaa moja babcia Wadysawa Sankowska,
zdomu Rymarek. Moe s osoby, ktre
rozpoznaj si na tych zdjciach lub te
z przekazw rodzinnych wiedz, kto na
nim jest. Mimo, e zdjcie nie jest dobrej
jakoci iwdodatku nie najlepiej zeskano-

wane. Wiem, ze byo kilka zdj ztego


wydarzenia, ale jedno, ktre miaem
w rku, byo bardzo zniszczone, wrcz
nieczytelne.
Nie znalazem informacji o powstaniu starej plebani, ale najprawdopodobniej powstaa jeszcze w XIX wieku, bo
o niej wspomina korespondent Przegldu Katolickiego z 1896 r.. Materia,
z ktrego bya zbudowana plebania by
solidny iprzetrwa wdobrym stanie do
rozbirki, bo belki podczas niej uzyskane zostay sprzedane jednemu z mieszkacw i uyte do nastpnej budowy.
Wedug relacji starszych mieszkacw
Komnic, niedaleko plebanii znajdoway
si budynki gospodarcze. Cz z nich
stoi tam nadal.
Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za sowa uznania, za informacje
idzielenie si swoimi zbiorami oraz zachcam do kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.com. Zgry dzikuj!

Jestem widoczny- jestem bezpieczny

Pierwszy Dzie Wiosny

Powiatowy konkurs wiedzy oAni zzielonego wzgrza

TYMBARK CUP 2014

Dzie Jzykw Europejskich

Nasze Soneczka!!!

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko,


pochwalcie si Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na poczt
e-mail: gazeta@klomnice.pl

Nadia Kaczmarek
Urodzia si 19.11.2013r.
Waya 3660g i mierzya 56cm.
Crka Olgi i ukasza.
Tata pracuje w Komnicach.

Ania Szymczyk
crka Moniki i Grzegorza
mieszka w Komnicach.
Urodzia si 17.12.2013r.

Powiatowy konkurs wiedzy


oKamieniach na szaniec
Aleksandra Kamiskiego
Gminny konkurs plastyczny Drzewa