You are on page 1of 28

Nr 6/7 - Czerwiec/Lipiec 2010 (131/132)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Na finiszu rozbudowy Zespou Szk w Rzerzczycach

Otoczenie placu zabaw w Bartkowicach po i przed zrealizowanym zadaniu

Stypendia Wjta Gminy Komnice dla uczniw szczeglnie uzdolnionych za II semestr roku szkolnego 2009/2010 otrzymali:
Zesp Szk w Komnicach - Bik Emil, Centkowski Piotr, Kaczorowski Tomasz, Kupczak Maciej, Musia Natalia, Pluciski
ukasz, Szymczyk Dominika, urek Paulina; Zesp Szk w Rzerzczycach - giewka Wiktoria, Makles Daria, Szymczak
Kamil; Zesp Szk w Garnku - Bednarczyk Justyna, Kowalczyk Daria, Musia Klaudia, Szumlas Piotr, Topolska Judyta;
Zesp Szk w Skrzydlowie - Bajor Monika; Zesp Szk w Zawadzie - Borowik Justyna, Gonera Klementyna, Pluta Monika;
Pastwowa Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna w Czstochowie Borkowski Mikoaj.

Odznaczenia dla kombatantw

Spis treci
Drodzy czytelnicy!
Jak wszyscy wiemy w maju i pocztkach czerwca nad naszym krajem przeszy ulewne deszcze powodujc powodzie
na niespotykan od dziesicioleci skal. Do tej pory wiele
domw stoi jeszcze w wodzie albo na terenach tak zdegradowanych biologicznie, e nie wiadomo kiedy uda si je
przywrci do normalnego funkcjonowania. Telewizja pokazywaa nam tragiczne sceny z zatopionych miast i wsi,
osuwiska wraz ze zniszczonymi doszcztnie budynkami,
jednym sowem ludzkie dramaty. W naszej gminie powd
te miaa miejsce i obja swoim zasigiem tereny wiksze
ni w 1997 roku. Pod wod znalazo si ponad 1500 ha w tym 28 ha terenw zabudowanych. Podtopionych zostao kilkanacie budynkw mieszkalnych i drugie tyle gospodarczych. Najwicej strat ponieli mieszkacy Karczewic i Garnka, gdzie Warta i Wiercica
wystpiy z brzegw i zalay cz tych miejscowoci. To, e Karczewice nie zostay zalane cakowicie, zawdzicza moemy gwnie straakom z naszych OSP, ktrzy uoyli
zapory z workw z piaskiem, a nastpnie pompowali wod z zalanych terenw. Trzeba
przyzna, e rwnie wielu mieszkacw tej wsi jak i innych pomagao w walce z wod,
chocia nie brakowao takich, ktrzy bezczynnie przygldali si jak woda zalewa ssiadw. Podobna sytuacja miaa miejsce w liwakowie , gdzie dziki wytonej wielogodzinnej pracy straakw oraz wojska z Krakowa, udao si nie dopuci do zalania miejscowoci. Sztab kryzysowy, ktry mieci si w gminie, cay czas kontrolowa rozwj sytuacji
jednoczenie dbajc o odpowiednie zaopatrzenie w worki, piach, wyywienie i wod pitn
dla osb biorcych udzia w akcji ratunkowej, i osb pozbawionych moliwoci samodzielnego przygotowywania poywienia. Od pocztku pomocy poszkodowanym udziela
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej, dostarczajc wyywienie i szacujc straty, po to
aby jak najszybciej, mona byo wypaci pierwsze pienidze powodzianom. Gmina otrzymaa pomoc materialn ze strony rzdu z przeznaczeniem na zasiki dla poszkodowanych
w kwocie do 6000 z w zalenoci od wielkoci strat. W takich wypadkach musimy cile
przestrzega zasad udzielania pomocy, ktre s okrelane na poziomie wojewdztwa i za
przestrzeganie ktrych jestemy szczegowo rozliczani. Szacowania strat trwaj w dalszym cigu i dotycz gwnie terenw rolniczych. Ponielimy rwnie straty w mieniu
komunalnym. Odbudowa musimy most nad Wart w Karczewicach, kadk nad Wart
w Skrzydlowie, umocni przyczki mostu nad Wart w Konarach, odtworzy zerwane
zjazdy do posesji w Karczewicach oraz naprawi uszkodzenie na kilku drogach, ktre znalazy si pod wod. Trzeba doda, e na cele walki z powodzi gmina otrzymaa zaraz
w pierwszych dniach 100 tys.z od rzdu, co umoliwio nam prowadzenie dziaa, bez
znaczcego naruszania naszego budetu co nie znaczy, e nie wydalimy z budetu adnych pienidzy. Dodatkowo na napraw uszkodzonych budowli o ktrych bya mowa wyej otrzymalimy z budetu pastwa pomoc finansow do 1600 tys z. Oczywicie rwnie
i te pienidze mog by wydatkowane tylko zgodnie z zasadami jakie okrelio MSWiA.
Podsumowujc zdarzenia zwizane z powodzi naley stwierdzi, e nasza gmina poniosa
stosunkowo mae straty w porwnaniu z innymi gminami a nikt z naszych mieszkacw
nie pozosta bez dachu nad gow. W duej mierze zawdziczamy to ogromnej pracy jak
wykonali nasi straacy ochotnicy po raz kolejny udowadniajc, e pienidze jakie co roku
przeznaczamy na sprzt, szkolenia, zawody, remonty i budowy stranic, to pienidze wydawane jak najbardziej rozsdnie. Dzikujemy Wam druhowie ochotnicy. Dzikujemy
rwnie wszystkim ludziom, ktrzy ruszyli z pomoc poszkodowanym chocia im samym
woda nie zagraaa. Jednoczenie zachcamy wszystkich, ktrzy mog pomc powodzianom w innych gminach w Polsce aby skorzystali z ogaszanych w mediach apeli o pomoc
i przekazywali dla nich dobrowolne datki. Tak wielu ludzi utracio wszystko. Jednoczenie
informujemy, e na stronie internetowej naszej gminy zamieszczone bd zdjcia z czasu
powodzi w gminie w tym zdjcia wykonane z samolotu, ktre najlepiej obrazuj zakres
powodzi u nas.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

Powd...............................................4
Trwa szacowanie strat........................4
Kolejny raz pomogli..........................4
Na finiszu rozbudowy Zespou Szk
w Rzerzczycach................................5
Podzikowania...................................5
Jak gosowalimy...............................6
Powszechny Spis Rolny 2010............6
Orze Agrobiznesu.............................7
Koncert dedykowany powodzianom.. 8
Uroczysto z okazjiwita Matki.....9
Majwka Emerytw.........................10
Dzie Europejski..............................11
Magnolie jak malowane..................12
Kolejne sukcesy artystyczne uczniw
zespou szk w Komnicach...........12
wito w gromadzie zuchowej........17
Opowiem ci o wolnej Polsce........17
Szlachetne zdrowie,nikt si nie dowie,jako smakujesz,a................18
Targi Naukowe Dziwny jest ten
wiat Skrzydlw 2010....................19
Szkoa jest super!.............................20
20 lat piosenki w Komnicach......21
Hej!, Hej! Bawmy si!.....................21
Schronisko dla Zwierzt As.........22
Ks Komnice mistrzem JLAS .........23
Podsumowanie Ligi Piki Siatkowej.24
Zakoczenie rozgrywek ligi strzeleckiej.24
Druyny sportowe OSP zakoczyy
trzeci edycj wspzawodnictwa....25
Sukces to mao powiedziane Turniej
Przyrodniczo owiecki ...................26

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Gazete redaguje kolegium
w skadzie:
Janik Leszek - red. naczelny,
Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda,
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
liwakowska Magorzata,
Wiewira Ra,
Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

POWD
Adam Rwniak

zanowni Pastwo w miesicu


maju tego roku, dotkna Nasz
Gmin powd, ktra zaistniaa
w caym kraju, a spowodowana zostaa
obfitymi opadami deszczu. Na terenie
Naszej Gminy pierwsze informacje
o lokalnych podtopieniach miay miejsce w niedziel 16.05. 2010 roku. W Konarach woda z pl wlewaa si na drog
i zalane zostay podwrka posesji pooonych przy tej drodze. W tym dniu take
otrzymalimy informacj o podtopieniach
w miejscowoci Zawada, gdzie rowy nie
byy w stanie odebra tak duej iloci
wody. Kolejnym dniem gdzie napyway informacje o kolejnych podtopieniach
to poniedziaek, dysponowano jednostki
OSP do wypompowywania wody z piwnic i podwrek na terenie caej Gminy.
Dziaania jednostek OSP trway do pnych godzin nocnych.
We wtorek nadal trwao wypompowywanie wody z piwnic, a cz jednostek OSP dziaaa w Skrzydlowie przy
zabezpieczaniu budynkw przed podnoszc si wod w rzece Warta. W godzinach popoudniowych otrzymalimy
informacj o wodzie wdzierajcej si
na podwrka w miejscowoci Karczewi-

ce. Zadysponowano wszystkie jednostki


OSP do pomocy w Karczewicach, dziaania trway ca noc. Kolejnymi miejscowociami jakie zostay czciowo
zalane to Garnek i Kunica. Od godzin
wieczornych w rod do okoo godziny
18:00 w czwartek trwao zabezpieczanie
workami z piaskiem w miejscowoci liwakw przed zalaniem wody, ktra zagraaa posesjom tam pooonym.
W trakcie prowadzonych dziaa
udzia wzio 164 druhw z jednostek
OSP z tereny Gminy, uruchomione zostay wszystkie pompy jakie s w dyspozycji. Do zabezpieczenia uyto 20 tys.
workw oraz prawie 1000 ton piasku.
W trakcie dziaa pomogo Nam take
wojsko w iloci 36 onierzy, ktrzy pomagali ukada worki z piaskiem w Sliwakowie, ich pomoc pozwolia na chwil
odpoczynku dla straakw z jednostek
OSP, ktrzy ukadali worki od rody
i byli ju u kresu si.
W wyniku powodzi zalanych zostao
okoo 1500 ha z czego 28 ha to tereny
zurbanizowane.
W tym miejscu chciabym podzikowa wszystkim druhom z jednostek OSP,
ktrzy brali udzia w akcji, i zgodnie
z przesaniem Bogu na chwa, ludziom
na poytek nieli pomoc powicajc
swj czas nie otrzymujc za to adnej
gratyfikacji finansowej jedynie gorcy
posiek.

Trwa szacowanie strat


Adam liwakowski

zwizku z powodzi ktra


przesza przez teren Gminy
Komnice, powodujc tym
samym znaczne straty w uprawach
rolnych, Gmina Komnice wystpia w dniu 21.05.2010 r do Wojewody
lskiego Zygmunta ukaszczyka
z wnioskiem o powoanie komisji d/s
szacowania strat w gospodarstwach
rolnych i dziaach specjalnych produkcji rolnej.
Odpowied przysza szybko, bo ju
w dniu 24.05.2010 r. ukazao si Zarzdzenie Wojewody lskiego z dnia 24
maja powoujce komisje d/s oszacowania zakresu i wysokoci szkd doznanych
w gospodarstwach rolnych i dziaach specjalnych produkcji rolnej. Do zada komisji naley oszacowanie zakresu i wy4

sokoci szkd oraz przygotowanie opinii


do wnioskw o kredyty bankowe udzielane na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub dziaach specjalnych
produkcji rolnej znajdujcych si na obszarach dotknitych klsk.
Do oszacowania strat zgoszono blisko 300 gospodarstw rolnych. Z wstpnych szacunkw ustalono e zalana powierzchnia upraw wynosi okoo 820,52
ha. Najwiksze szkody w uprawach zaistniay w miejscowociach pooonych
przy rzece Warcie i Wiercicy, tj.: Karczewice, Garnek, Skrzydlw, Kunica,
Rzeki Wielkie, Rzeki Mae, Chmielarze,
liwakw, Zawada, Zberezka.
Wstpna analiza z lustracji gospodarstw dotknitych powodzi wykazaa
jednoznacznie, e wrd upraw kt-

Kolejny raz
pomogli
Adam liwakowski

przecigu kilku lat kolejny


kataklizm nawiedzi teren
gminy Komnice. W tych
trudnych chwilach po raz kolejny samorzd mg liczy na pomoc ze strony
Maopolskiej Hodowli Rolin HBP Sp.
z o.o. Stacja Hodowli Rolin Nieznanice, ktra jako pierwsza zadeklarowaa
pomoc dla zwierzt z poszkodowanych
gospodarstw rolnych. Podobnie byo po
przejciu trby powietrznej w roku 2007,
gdzie skala zniszcze byo ogromna.
Maopolska Hodowla Rolin HBP Sp.
z o.o. Stacja Hodowli Rolin Nieznanice
przekazaa wwczas zboe do siewu, oraz
zboe paszowe, ktre pozwolio poszkodowanym rolnikom wykarmi zwierzta
inwentarskie, oraz dokona zasieww.
Pomoc w tej postaci okazaa si tym razem konieczna w jednym gospodarstwie
z miejscowoci Garnek. Korzystajc
z okazji chciabym serdecznie podzikowa Pani Halinie Mazeli Maolepszej
za zaangaowanie, wspprac, oraz gotowo do niesienia pomocy poszkodowanym wskutek klsk rolnikom z terenu
gminy Komnice.
re w najwikszym stopniu ucierpiay
na skutek powodzi znajduj si zboa
jare i ozime, ziemniaki i ki (pierwszy
pokos). Komisja jest w trakcie prac,
jednak ostateczny termin oszacowania
wszystkich strat to okres do 60 dni od
dnia stwierdzenia skutkw klski. Przed
komisj jeszcze sporo pracy zarwno w terenie, jak i przy wyliczaniu poszczeglnych strat na podstawie wykazw upraw rolniczych, rednich plonw
z 3 lat, rednich cen z 3 lat, redniej ceny
prognozowanej i kosztw zbioru na podstawie danych WUS i danych z ODR.
Podczas szacowania strat czsto pojawia si problem z brakiem oznakowania
numeru domu. Gdyby na kadym domu
by numer komisja nie traciaby czasu
na poszukiwanie gospodarza. W wielu
przypadkach uliczny wywiad jest niezbdny by dojecha do nieoznakowanej
posesji. W zwizku z powyszym prosz
o naleyte oznakowanie domu. Moe
nasza komisja jeszcze jako sobie z tym

fantem radzi, ale podczas gdy licz si


sekundy, nie wyobraam sobie kierowcy

karetki szukajcego konkretnego domu


na chybi trafi.

Na finiszu rozbudowy Zespou


Szk w Rzerzczycach
Dyrektor Ryszard Krok

race budowlane w Zespole Szk


w Rzerzczycach, przewidziane
do realizacji w ostatnich miesicach, przebiegaj zgodnie z harmonogramem. Co tydzie odbywaj si
narady, na ktrych obecni s przedstawiciele Urzdu Gminy Komnice, kierownik inwestycji p. Jadwiga Zawadzka, kierownictwo firmy realizujcej
projekt, specjalici z zakresu rnych
dziedzin budownictwa, inspektorzy
nadzoru budowlanego, kierownik budowy. W kadym spotkaniu uczestniczy
Dyrektor ZS w Rzerzczycach p. Ryszard
Krok. W miar moliwoci, ze wzgldu
na liczne obowizki, w spotkaniach bierze
udzia Wjt Gminy Komnice p. Adam
Zajc.
Szeroki front robt wymaga szczegowych ustale, umoliwiajcych terminowe dostarczanie materiaw budowlanych i waciwe wykorzystanie dostpnej
siy roboczej.
W celu zapewnienia prawidowego
funkcjonowania szkoy po rozbudowie,
jako jednego obiektu, kontrole instalacji
elektrycznej i przeciwpoarowej objy
rwnie dotychczasowy budynek. Prace
wykoczeniowe wewntrz obiektu szkoy umoliwiy pooenie nowego dachu.
W czasie prac dekarskich okazao si, e
konieczna jest rwnie wymiana stolarki
i pokrycia dachowego na starej czci budynku. Dziki temu powstaa dua przestrze, ktra moe by zagospodarowana
zgodnie z potrzebami uczniw i mieszkacw Rzerzczyc.
W nowej czci szkoy przeprowadzono
szereg prac, zaawansowanie ktrych budzi
podziw mieszkacw i odwiedzajcych placwk. W dobudowanym skrzydle zostay
wykonane instalacje: elektryczna i wodnokanalizacyjna, ogrzewanie, pooono tynki,
na poddaszu zamontowane gipsowe sufity.
W toaletach wykadana jest glazura. Wstawiono wszystkie okna i ocieplono now
cz szkoy. Na elewacji od strony ulicy
Skrzydlowskiej przygotowane zostao miej-

sce, gdzie znajdzie si duy zegar.


Trwaj prace przy wykonywaniu elewacji: dziaania przy cianie zachodniej
zmierzaj ku kocowi, rozpoczto docieplanie starej czci budynku.
Warto nadmieni, e szkoa zostanie
wyposaona w nowoczesn, ekologiczn
kotowni opalan peletami. W zwizku
z tym wybudowano specjalne pomieszczenie na opa, ktry bdzie automatycznie, za pomoc podajnika, przekazywany
do pieca.
Budynek jest dostosowywany do potrzeb osb niepenosprawnych. Wykonano
ju podjazd prowadzcy do wejcia gwnego szkoy. Trwa urzdzanie odpowiednich sanitariatw.
Trwaj intensywne prace adaptacyjne
zmierzajce do wykoczenia zaplecza sali
gimnastycznej, gdzie zaplanowano sanitariaty, szatnie sportowe, natryski. Wykonano ju dojcie na antresol. Otworzenie
przestrzeni widowni na sal gimnastyczn
wymusi powany remont pomieszczenia.
Rada Rodzicw podja decyzj o sfinansowaniu nowego sufitu, bezpiecznego,
speniajcego wymagania przeciwpoarowe oraz odnowieniu parkietu. Nadmieni
trzeba, e rodzice z wielkim zainteresowaniem obserwuj zmiany zachodzce w naszej szkole i dlatego nie szczdz si oraz
rodkw wypracowanych w minionych
latach na polepszenie warunkw nauki
dzieci.
Jak ju pisaem, w projekcie obiektu
przewidziano nowoczesne pracownie chemiczno- fizyczn i jzykowe. Rwnoczenie z pracami budowlanymi trwa ustalanie szczegw odnonie ich urzdzania.
W najbliszym czasie przewidziano prace
wykoczeniowe w rodku budynku. Pooone zostanie te ponad 800m2 kostki brukowej wok szkoy i na dziedzicu wewntrznym. W zwizku z rozbudowan
sieci hydrantw na terenie szkoy, zaistniaa konieczno zmiany zasilania wodnego obiektu z przycza przy ul. Skrzydlowskiej, ktre ma wiksz wydajno.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

Komunikat ARiMR
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Czstochowie informuje,
i zgodnie z Regulaminem pracy
od dnia 1 lipca 2010 r nastpuje
zmiana godzin pracy w ARiMR, tj.
praca odbywa si bdzie od poniedziaku do pitku w godzinach 7.30
do 15.30.
Wsplnie z gronem pedagogicznym
zaplanowalimy odnowienie terenw zielonych, ktre ulegy zniszczeniu w czasie
rozbudowy szkoy. W zwizku z tym pozyskalimy z fundacji Silesia z Katowic
rodki na zakup drzew i krzeww ozdobnych.
Do zakoczenia roku szkolnego zostao bardzo mao czasu i tu po rozpoczciu
wakacji firma prowadzca prace budowlane wejdzie do starej czci szkoy. Trwa
mobilizacja rodkw i siy roboczej, aby
zdy ze wszystkimi pracami przed kocem sierpnia. Oczekujemy, e z pierwszym dzwonkiem wkroczymy do nowej
i przestronnej szkoy.

Podzikowania
Rada Soecka i sotys wsi Bartkowice Celina Jendras pragn podzikowa
wszystkim mieszkacom, ktrzy pomagali w porzdkowaniu placu zabaw
i sadzeniu drzew i krzeww: Mieczysaw Kmita, ukasz Mielczarek, Bartosz
Draganiuk, Dariusz Kpa, Alek i Micha
Okupni, Micha Pauszka, Remigiusz
Adamczyk, Magorzata Cender, Dominik Mariankowski, aneta i Marek Kwapisz, Danuta Sambor, Konrad Jendras,
Marcin Zag, oraz dzieciom Przemkowi
Okupnemu, Juli Pudzie, a w szczeglnoci siedmioletniej Oli Kwapisz, ktra
moe by stawiana za wzr innym dzieciom i modziey bo zamiast bawi si
na placu zabaw dzielnie i wytrwale cay
czas pomagaa dorosym. Dzikujemy
rwnie panu Bogusawowi Sokoliskiemu za udostpnienie sprztu do porzdkowania placu oraz pani Ani Koblaskiej
za pomoc w zaprojektowaniu placu i za
ziemi. Ponadto panu Alkowi Okupnemu
za to, e przez cay sezon dba o plac zabaw, wykasza go i porzdkuje.
5

Marek.Jurek

Jarosaw Kaczyski

Bronisaw Komorowski

Janusz.Korwin-Mikke

Andrzej.Lepper

Kornel.Morawiecki

Grzegorz.Napieralski

Andrzej.Olechowski

Waldemar.Pawlak

Bogusaw Zitek

uprawnionych.do.
gosowania

wydano.kart

Frekwencja.

Opracowaa Ra Wiewira

Jak gosowalimy...

I TURA WYBORW PREZYDENCKICH 20 czer wiec 2010r . - Gmina Komnice

Komnice

10

454

466

34

18

240

27

35

2355

1300

55,20%

GOK Komnice

126

83

45

647

275

42,50%

Witkowice

193

151

10

119

19

953

519

54,46%

Nieznanice

88

100

34

495

237

47,88%

Zdrowa

93

61

71

17

491

262

53,36%

Skrzydlw

276

95

13

12

95

19

1031

525

50.92%

Rzeki.Wielkie

104

60

43

548

233

42,52%

Rzerzczyce

347

218

16

16

150

11

14

1575

776

49,27%

Garnek

166

187

18

15

118

10

23

1277

547

42,83%

Zawada

195

82

14

84

18

881

422

47,90%

Konary

120

62

41

498

247

49,60%

Pacierzw

89

49

43

420

200

47,62%

Ogem

43

2251

1614

130

102

1083

76

173

23

11171

5543

49.62%

0,78%

40,90%

Z OSTATNIEJ
CHWILI!!!

30,21%

2,36%

1,85%

0,09%

19,69%

1,38%

3,15%

0,42%

5500
gosy
wane

Wyniki II tury Wyborw Prezydenckich w dniu 04 lipca 2010r.


Jarosaw Kaczyski 3272 gosw tj. 58,5 %
Bronisaw Komorowski 2326 gosw tj .41,5%
Frekwencja w gminie wyniosa 50,63 %

Powszechny Spis Rolny 2010

roku biecym, we wrzeniu i padzierniku, Gwny Urzd Statystyczny


zaplanowa przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.
Spis zostanie przeprowadzony w celu:
dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach
okrelonych przez Komisj Europejsk,
zapewnienia bazy informacyjnej
o gospodarstwach rolnych i zwizanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki
rolnej i spoecznej na wsi,
analizy zmian, jakie zaszy w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
wykonania zobowiza Polski w zakresie dostarczenia informacji dla
potrzeb innych ni EUROSTAT organizacji midzynarodowych (FAO,
OECD i inne),
aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych
i lenych, a tym samym przygotowanie operatw do rnotematycznych
6

bada reprezentacyjnych z zakresu


rolnictwa (w latach nastpnych).
W stosunku do poprzedniego spisu z 2002, nastpio sporo zmian.
W znacznie wikszym stopniu zostan
wykorzystane dane juz gromadzone
przez niektre urzdy. Po raz pierwszy
spisa moemy si sami przez internet.
Jeli tego nie zrobimy spodziewa si
moemy bd telefonu od ankietera,
bd wizyty rachmistrza, ktry przez
miniaturowy komputer wprowadzi
dane do ankiety ju w gospodarstwie
do systemu informatycznego.
Rachmistrzowie dla potwierdzenia
swojej tosamoci wyposaeni bd
w stosowne identyfikatory.
Przypominamy, e podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 bd
zbierane informacje :
wedug stanu na 30 czerwca 2010 r.
(prosimy o zapamitanie lub zapisanie informacji o swoim gospodarstwie rolnym)
- prowadzenie dziaalnoci rolniczej,

- uytkowanie gruntw,
- powierzchnia zasieww,
- pogowie zwierzt gospodarskich,
- cigniki, maszyny i urzdzenia rolnicze
z 12 miesicy poprzedzajcych
dzie 30 czerwca br.
- struktura dochodw gospodarstwa
domowego
- prowadzenia dziaalnoci innej ni
rolnicza bezporednio zwizanej
z gospodarstwem rolnym,
- aktywno ekonomiczna,
- zuycie nawozw mineralnych,
wapniowych i organicznych.
Mimo jesiennego terminu waciwego spisu nie dziwmy si jeli rachmistrzowie zapukaj do naszych
drzwi ju w sierpniu. Wanie w tym
miesicu prowadzony bdzie obchd
majcy potwierdza lokalizacje oraz
istnienie gospodarstw, ktre maj
uczestniczy we waciwym spisie.
P.W.

Wicej informacji: http://www.stat.gov.pl/gus/6435_PLK_HTML.htm

CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE SPRAWY

Orze Agrobiznesu
na Jubileusz 85-lecia!

ozmowa z Barbar Dominiak


Prezesem Zarzdu i Janem
F. Milcem Przewodniczcym
Rady Nadzorczej Banku Spdzielczego w Komnicach.
Jan Milc: 25 lutego 1925 roku zosta
zarejestrowany pierwszy Statut Kasy
Spdzielczej Samopomoc w Komnicach. By to bardzo wany moment
w yciu gospodarczym mieszkacw
Komnic i okolicy. Z doskonale zachowanych dokumentw moemy dowiedzie si wielu niezmiernie ciekawych
faktw. Wiemy, e stuprocentow
pewnoci, kto by zaoycielem Kasy
prekursora dzisiejszego Banku Spdzielczego. Gwne role w dziele zaoycielskim mieli m.in. ks.kan. Roman
Kossowski, Kazimierz Policzkiewicz,
Stefan Klawe, Artur Czubiski, Kazimierz Czekajewski, Wacaw lzak,
Marcin Bugaa, Jan Bugaa, Franciszek
Kozio, Jan Gonera, J. Bugaj, Adam
Rakowski, Andrzej Karasiski i inni.
cznie w Zebraniu Zaoycielskim
wzio udzia ponad 40 osb. Wszyscy
ci ludzie jako cel nadrzdny uznali niesienie wzajemnej pomocy w trudnych
chwilach...
Barbara Dominiak: Tak, ten pierwszy
Statut jest dokumentem bezcennym.
wiadczy o tym jakie potrzeby mieli wczeni mieszkacy naszej gminy
i okolicy. Warto wiedzie, e w tym
czasie najblisze banki w znajdoway
si w Czstochowie bd Radomsku.
Pod koniec lat 20-tych jeszcze dziaao na naszym terenie Towarzystwo
Oszczdnociowo-Poyczkowe, jednak
najwyraniej zaoyciele Kasy Spdzielczej Samopomoc nie chcieli
dalej korzysta z jego usug. Ju sama
nazwa Kasa Spdzielcza Samopomoc wiadczy o charakterze i zamiarach jego twrcw. W okresie wiatowego kryzysu lat 30-tych ub. wieku,
przez lata okupacji hitlerowskiej, przez
lata zwalczania autentycznej spdzielczoci w Polsce Ludowej, Bank nasz
przetrwa. Przetrwa dziki determinacji
swoich czonkw, ktrzy nie szczdzili
wysikw, aby uchroni go przed zli-

kwidowaniem. Placwka nasza przechodzia rne losy, przechodzia rne


formy organizacyjne, ale zawsze bya
spdzielni.
J.M.: Zawsze te wadze spdzielni
pamitay o misji spdzielczoci. Jest
wiele dowodw wiadczcych o tym
B.D.: U podstaw powstawania wszelkiego rodzaju spdzielni, w tym o charakterze finansowym lega potrzeba wzajemnej pomocy. Po to wanie tworzono
te organizmy gospodarcze, aby bdcy
w potrzebie ich czonkowie mogli korzysta z ich pomocy. W naszym archiwum znajduje si sporo dokumentw
wiadczcych o takim wanie dziaaniu. Szczeglnie uwidocznione jest to
w okresie bezporednio poprzedzajcym wybuch drugiej wojny wiatowej i
w okresie okupacji hitlerowskiej.
J.M.: Kiedy czytaem te dokumenty w pamici utkwi mi zapis z posiedzenia Rady Nadzorczej z 11 kwietnia
1939 roku, podczas ktrego postanowiono przeznaczy na Fundusz Obrony Przeciwlotniczej 3000 z. Bya to
kwota niebagatelna. Drugi szczeg, to
pomoc dla pogorzelcw po pacyfikacji
jednej z wiosek w 1943 roku. Wspominam o tym dlatego, gdy dziaalno
prospoeczna naszego Banku Banku
Spdzielczego w Komnicach w obecnej dobie prawie si nie zmienia. Teraz
take wspomagamy potrzebujcych.
Nie byo to przez wiele lat moliwe, ale
w ostatnim X-leciu ta pomoc staa si
faktem.
B.D.: Wrc jeszcze na moment do historii. Zawsze, mimo wszelkich zakusw
i pozbawienia samorzdnoci wacicielami Banku Spdzielczego, a wczeniej Spdzielni Oszczdnociowo-Poyczkowej byli czonkowie-spdzielcy.
Kiedy nadszed czas przemian ustrojowo-gospodaczych lat 90-tych wydawao si, e zostan przywrcone swobody
dla samorzdu gospodarczego. Przynajmniej tak si wydawao w pierwszych
latach tych przemian. Jednak szczcie
i rado nie trway zbyt dugo. Wprowadzono nowe przepisy, ktre znacznie
ograniczyy t swobod Ale mwmy

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

raczej o rzeczach przyjemnych i takich,


z ktrych jest wiele satysfakcji, a tych
mamy najwicej w momentach, kiedy
moemy udzieli pomocy i widzimy
pniej efekty tego wsparcia. W dniu
18 czerwca obradowao Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Przedstawicieli
naszego Banku. Przedstawilimy tam
m.in. kwoty i kierunki naszego wsparcia
w ostatnim czteroleciu.
J.M.: Przypomnijmy te najwaniejsze
B.D.: Dofinansowalimy dziaania
majce na celu przywrcenie penosprawnoci, wspieralimy fundacje
i organizacje osb niepenosprawnych,
zakupilimy dwa rowerki rehabilitacyjne, komor ozonow i specjaln mat
do wicze dla dzieci z dysfunkcj ruchu. Pomagalimy poszkodowanym
przez trb powietrzn mieszkacom
Adamowa, Hubw i Skrzydlowa. Dooylimy 5 000 z dla pogorzelcw
z Chmielarzy. Wspomagalimy adaptacj budynku na kaplic modlitw intencjonalnych w Komnicach i budow kocioa w Witkowicach. Jestemy
fundatorami nagrd gwnych w najwikszych na terenie gminy przedsiwziciach sportowych: Wielkanocnego
Oglnopolskiego Wycigu Kolarskiego
i Oglnopolskiego Turnieju Taca Towarzyskiego. W okresie lat 2006 2010
na wsparcie finansowe przeznaczylimy
ponad 180 tys.z. Wszyscy jestemy
dumni, e jestemy czonkami takiego
banku, ktry nie zapominajc o dziaalnoci gospodarczej podejmuje take
dziaania charytatywne i wspiera inicjatywy spoeczne. Nasza dziaalno,
zarwno gospodarcza jak i na niwie
spoecznej znajduje uznanie w oczach
przedstawicieli wadz samorzdowych
i spoecznych. W roku 2010, a wic
w roku Jubileuszu 85-lecia, Bank otrzyma godo Orze Agrobiznesu. Jest
to nagroda Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS dla firm z brany rolno-spoywczej i jej otoczenia za sukces
rynkowy. Nagrody przyznawane s
przez Kapitu, w skad ktrej wchodz
politycy, handlowcy i specjalici zajmujcy si jakoci. Przewodniczcym
Kapituy jest pose na Sejm Franciszek
J. Stefaniuk. Patronat honorowy nad nagrod obja wicemarszaek Sejmu Ewa
Kierzkowska. Bardzo sobie cenimy to
prestiowe wyrnienie. Otrzymalimy
take certyfikat Fundacji Dzieciom

Zdy z pomoc (po mierci prof.

Zbigniewa Religi firmowan przez Beat Tyszkiewicz). Ostatnio Wjt Gminy


Komnice uhonorowa nasz Bank Statuetk X-lecia Wielkanocnego Oglnopolskiego Wycigu Kolarskiego. Cho
nie czynimy tego dla pochwa i nagrd,
to jednak mio jest kiedy nasze wysiki
s zauwaone i docenione.
J.M.: Jestemy dumni z naszego Banku. Podkrelam to z ca moc. Jednak
mimo bardzo uroczystego charakteru
tej rozmowy pozwol sobie na nieco
sarkazmu. Jestemy jedn z niewielu
placwek gospodarczych, ktre systematycznie wspomagaj rozmaite przedsiwzicia i potrzeby. O pomoc zwracaj
si do nas organizacje spoeczne, rne
miejscowe i pozamiejscowe fundacje,
zwizki wyznaniowe i osoby prywatne.
Wszyscy s w potrzebie i to pilnej!
Oczywicie mamy dobre serce i w miar
moliwoci udzielamy tej pomocy. Jed-

nak rodzi si pytanie. Co otrzymujemy


w zamian? Nie oczekujemy dyplomw
i wyrnie, cho to mie. Nasi obdarowani mogliby okaza cho troch
lojalnoci. Szczeglnie dziwnie zachowuj si niektre fundacje, ktre konta
swoje maj w innych bankach, ale my
je obdarowujemy, bo przecie dziaaj
na naszym terenie. Czyby miay one
zaufanie wycznie do pienidzy, ktre od nas otrzymuj? Czyby posiadanie konta w banku na wsi byo dla nich
dyshonorem? Najwyraniej niektrzy
dziaacze nie znaj sowa wsppraca.
To przykre. Jeli chcemy wszyscy mie
korzyci z dziaalnoci naszego Banku
to powinnimy take robi wszystko,
aby budowa wsplnie jego wizerunek.
Pki co w wielu przypadkach tak nie
jest. Szkoda.
B.D.: Tak, to rzeczywicie bardzo dziwnie wyglda Jednak mam nadziej, e
przyszo i to ta najblisza, zweryfiku-

Koncert dedykowany
powodzianom
Robert Kpa

onad p tysica widzw


uczestniczyo w Koncercie Pamici Edwarda Reszke, ktry
odby si 23 maja w kociele w Garnku. W koncercie zaprezentowano
utwory Angelus i Exodus Wojciecha Kilara. Wystp czstochowskich filharmonikw, uczniw Szkoy
Muzycznej i trzech chrw dedykowany by osobom poszkodowanym
podczas powodzi. Koncertowi towarzyszya wystawa zdj archiwalnych
powicona rodzinie Reszkw. Podczas koncertu zorganizowano kwest
na rzecz powodzian. Specjalnym gociem koncertu bya Maria Bilowicz,
wnuczka Edwarda Reszke i zaoycielka Fundacji im. Reszkw.
Sakralne dziea Wojciecha Kilara
prezentowane s rzadko i towarzysz
zwykle najwaniejszym polskim i zagranicznym festiwalom. Tym razem
prezentacja utworw Kilara rozpocza
cykl imprez dedykowanych rodzestwu
Reszkw, wiatowej sawy piewakom
operowym, realizowany w ramach projektu Reszkowie Szlak Muzycznej
8

Sawy. wiatowe kariery. Promocja dorobku muzycznego Edwarda, Jana, Jzefiny, ktry jest wspfinansowany przez
Uni Europejsk. W koncercie wystpia Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Czstochowskiej, Zesp Instrumentalny Zespou Szk Muzycznych im. M.
J. ebrowskiego w Czstochowie, Chr
Instytutu Muzyki Akademii im. Jana
Dugosza, Rzemielniczy Chr Mski
Pochodnia oraz Chr Resonans Con
Tutti z Zabrza. Partie solowe wykonaa
sopranistka Ingrida Gapova. Caoci
dyrygowa Krzysztof Popiech, gwny
pomysodawca koncertu.
Utwory Kilara zabrzmiay w sposb
przejmujcy, skaniajcy do refleksji i
wzruszenia. Exodus Kilara powsta w
1981 roku, w najtrudniejszych czasach
systemu komunistycznego, ale rwnie
w chwili, kiedy Polak zosta wybrany
Papieem, kiedy rodzi si ruch Solidarnoci. Muzyka Kilara oddaje nadziej,
jaka towarzyszya ludziom w tamtych
czasach i ktra jest tak potrzebna w
chwili powodzi, ktra dotkna Polsk
powiedziaa podczas koncertu Beata
Mynarczyk, dyrektor czstochowskiej
Filharmonii. Widzowie owacjami na sto-

je te relacje.
J.M.: Pani Prezes, sprbujmy podsumowa t rozmow
B.D.: Nasz Bank, Bank Spdzielczy
w Komnicach tworzy 177 autentycznych i wiernych czonkw. Mamy cakiem eleganck siedzib. Proponujemy
nowoczesne produkty bankowe, takie
jak home-banking i osobiste konta internetowe. Mamy dobrze przygotowan
i odpowiedzialn zaog
J.M. mamy bardzo dobrze pracujcy Zarzd. Tworzymy znakomit grup
osb zaangaowanych w sprawy Banku.
B.D. i J.M.: Moemy wic miao spoglda w przyszo i mie uzasadnion
nadziej na dalszy rozwj Banku. Zapraszamy do korzystania z usug naszej
placwki.
Rozmow notowa Jan F. Milc
jco podzikowali artystom za wspaniae
widowisko.
Majowy koncert tradycyjne zosta
powicony Edwardowi Reszke w 93.
rocznic mierci oraz w sposb szczeglny osobom poszkodowanym podczas
tegorocznej powodzi. Powodzi zostay
dotknite tereny zwizane z Reszkami,
miejscowoci lece nad Wart w gminie Komnice. Wiele domw zostao
zalanych wod. Ju dzi szacuje si, e
straty poniesione przez mieszkacw
naszej gminy bd liczyy setki tysicy
zotych. Dziki inicjatywie Fundacji im.
Reszkw oraz modziey ze wietlicy
Ochronka w Garnku po koncercie zostaa przeprowadzona kwesta na rzecz
powodzian, podczas ktrej zebrano 3820
z 90 gr oraz 5 euro. Zebrane rodki zostay przeznaczone na dofinansowanie
zakupu pompy dla OSP Garnek oraz na
dziaania wietlicy w Garnku adresowane do dzieci i modziey z terenw dotknitych powodzi.
Co roku koncert dedykowany Edwardowi Reszke odbywa si dziki spoecznemu zaangaowaniu i zaufaniu wielu
osb. W tym roku w imieniu organizatorw chciabym serdecznie podzikowa
za wsparcie i pomoc Ks. Proboszczowi
Alojzemu Zatoniowi, czonkom i sympatykom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Garnku, dyrekcji i pracownikom
Zespou Szk w Garnku oraz modziey
ze wietlicy Ochronka.

Uroczysto z okazji
wita Matki
Danuta Wilk
Jest jedna taka mio, ktra nie
liczy na wzajemno, nie szczdzi ofiar,
pacze i przebacza, odepchnita wraca
to mio macierzyska
oceniajc t mio i pragnc
zoy wszystkim Matkom
hod za ich serce, w GOK
w Komnicach w dniu 22 maja 2010r.
odbya si wzruszajca uroczysto
pod honorowym patronatem p. Haliny Rozpondek posanki na Sejm RP
oraz Wjta Gminy Komnice p. Adama Zajca. Organizatorem spotkania
by Zarzd Rejonowy PZER i I pod
przewodnictwem p.H.Przecha .
Zainteresowani tym wydarzeniem
uczestniczyli najpierw we Mszy w.,
ktr w intencji wszystkich Matek sprawowa proboszcz miejscowej parafii ks.
kanonik Mirosaw Turo. W wygoszonej homilii w piknych i wzruszajcych sowach ks. proboszcz podkreli
rol Matek w yciu rodziny, polecajc
je opiece boej oraz yczc zdrowia,
szacunku i nieustajcej mioci dzieci.
Pan przew. Henryk Przech serdecznie
podzikowa ks. proboszczowi za pikn i podnios Msz w. oraz yczenia
dla Matek. Przekaza te podzikowania
dla chru parafialnego i panu organicie
Mariuszowi za pikne wykonanie pieni
podczas Mszy w.
Po zakoczonym naboestwie
liczna grupa jego uczestnikw przesza
do GOK, gdzie miao miejsce spotkanie
Matek z zaproszonymi gomi oraz wystpy artystyczne.
Zebran publiczno powitaa orkiestra OSP w Komnicach wykonaniem
wizanki rytmicznych melodii, a nastpnie p. Wanda Kusztal zastpca Wjta
Gminy w imienu nieobecnego p. Adama Zajca, ktry nie mg przyby ze
wzgldu na sytuacj powodziow, powitaa zaproszonych goci, ktrymi byli:
- p. Halina Rozpondek posanka na Sejm
RP
- p. Irena Pianka przew. Oddziau Okrgowego PZERi I w Czstochowie
- p. Bronisawa Pikos honorowa przewodniczca Zarzdu Rejonowego PZE-

RiI w Komnicach
- dyrektorzy szk
- wykonawcy biorcy udzia w uroczystoci
-orkiestra OSP w Komnicach
Pani wice Wjt zoya wszystkim
Matkom pikne yczenia z okazji ich
wita. Pan przew. Henryk Przech podzikowa orkiestrze OSP w Komnicach
za uwietnienie dzisiejszej uroczystoci,
a zesp zrewanowa si wykonaniem
wizanki popularnych melodii.
Utwory byy zagrane tak brawurowo, e nogi same podryway si do marszu, a moe nawet i do taca, bo jednak
jest w orkiestrach dtych jaka sia jak
susznie mwi sowa piosenki.
Wykonawcy otrzymali gromkie brawa od zachwyconej publicznoci .
Gdy oklaski ucichy gos zabraa p.
Halina Rozpondek posanka na Sejm
RP, ktra podzikowaa orkiestrze za
pikny wystp , a p. Henrykowi Przechowi za zaproszenie na uroczysto
do Komnic, gdzie zawsze bardzo chtnie przyjeda oraz zoya yczenia
wszystkim Matkom yczc im nieustajcej radoci ze swoich dzieci.
Potem byy yczenia od p. Ireny
Pianki przewod. Oddziau Okrg. PZERiI w Czstochowie, ktra podkrelia
przemi atmosfer kadego spotkania,
w ktrym ma przyjemno uczestniczy, co jest zasug p. przew. H. Przecha, ktry w tak pikny sposb potrafi
zintegrowa rodowisko. Pani Irena odczytaa pikny wiersz o matce, ktry by
jednoczenie wyrazem mioci i hodu
dla wszystkich Matek.
Pani przew. Irena Pianka wrczya
dyplomy uznania nastpujcym paniom:
- Alfredzie Owczarek
- Zofii Czarneckiej
- Mariannie Makles
- Halinie Przech i Wiesawie Szumlas
Byy to dyplomy przyznane przez
Zarzd Gwny i Oddzia Okregowy
PZERiI , ale na wniosek Zarzdu Oddz.
Rej . PZERiI w Komnicach.
Przew. Zwizku p. Henryk wraz
z miymi sowami wrczy odznaczo-

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

nym pikne czerwone re. Byy podzikowania, serdeczne umiechy oraz


sesja zdjciowa p. przewod. z odznaczonymi paniami. Pan Henryk Przech
przedstawi te krtki rys historyczny
wita Matki, ktre jest obchodzone od
1914r. , a ustanowione byo w Stanach
Zjednoczonych na wniosek wczesnego
prezydenta jako wyraz hodu dla matczynego trudu. Pani Bronisawa Pikos
serdecznie podzikowaa za Msz w.
w intencji Matek oraz za tak pikn uroczysto oraz kontynuowanie dziaalnoci zwizkowej . I na tym zakoczya si cze oficjalna Konferansjerem
czci artystycznej by Dawid Chybalski
z GOK w Komnicach.
Jako pierwszy wystpi zesp Wesoa piciolinia czyli grupa dzieci ze
szkoy w Komnicach , ktra zapiewaa
kilka piosenek zwizanych tematycznie
z Dniem Matki. Chwil pniej bylimy
wiadkami wystpu grupy przedszkolakw z Komnic w montau sownomuzycznym Zabawy przy piosence
przygotowanym przez p. Renat Mizer. Dziewczynki piknie pieway i recytoway z dziecicym wdzikiem strofy o kochanych mamach. Wrd tych
wszystkich wzruszajco wykonanych
tekstw najwiksze brawa otrzymaa
piosenka o mamie zapiewana w rytmie
tanga przez Magosi Przech. I dalej
trway pikne wystpy tym razem dzieci
z kl. I Szkoy Podstawowej w Konarach
przygotowane przez Aldon Chrzstek.
Dziesicioro pierwszoklasistw przedstawio barwne widowisko wprowadzajc wiosenny nastrj poprzez kolorowe
stroje, rnokolorowe parasolki, humorystycznie wykonane dialogi. By to bardzo miy, naturalny popis dziecicego
hodu dla wszystkich Mam.
Po tym wystpie zaprezentowaa si
Kasia Przech ze Studia Piosenki dziaajcego przy GOK w Komnicach prowadzonym przez Pani Asi Kluczniak.
Pikne wykonanie utworw zostao
nagrodzone przez zebranych gromkimi
brawami.
I za chwil mamy zmian nastroju.
Na scenie pojawili si tancerze z Klubu
Taca Towarzyskiego Styl prowadzonego przez Pana Krystiana Chmielarza. Wystp skada si z dwch czci. Pierwsza to tace standardowe jak
walc, tango lub walc angielski. W przerwie midzy drug czci tacw wystpia znana nam ju z innych imprez

solistka Paulina Makles, w ktrej wy-

konaniu usyszelimy trzy piosenki:


Mae tsknoty, Gram o wszystko
i To co mam. Byo to pikne wykonanie lirycznych i trudnych utworw,
ale sympatyczna Paulina jest przecie
profesjonalistk i suchanie jej piewu
to prawdziwa uczta dla duszy. Wielkie
brawa dla Pauliny!
Na scen tanecznym krokiem wyszli
tancerze, by zataczy tym razem kilka
tacw latynoamerykaskich. Zobaczylimy midzy innymi samb, rumb
i inne. Tancerze zaprezentowali si piknie zarwno w pierwszej jak i w drugiej
czci. Podziwialimy wdzik, urod
i talent modych wykonawcw. Ich
kierownik pan K. Chmielarz moe by
dumny i mie osobist satysfakcj ze
swoich uczniw.
Na zakoczenie uroczystoci zosta
nam jeszcze jeden rodzynek, to jest
zesp Klepisko pod kierownictwem
pana Mieczysawa Tkacza. Ostatnio zesp zaj drugie miejsce na festiwalu
folklorystycznym w Dbrowie Grniczej, a Pani Irena Janus (czonkini zespou) zaja 3 miejsce w wystpach indywidualnych. Pan Mieczysaw powita
piknie zebranych i przedstawi program
wystpw. By to monta sowno muzyczny pieni i wierszy o Matce przygo-

towany specjalnie na uroczysto wita Matki. Na pocztek zesp odpiewa


Wiwat, ktry wielokrotni powtarza
w czasie wystpw, wiwat na cze
wszystkich Matek. Suchalimy wierszy
w wykonaniu Pana Tkacza, ktry, jak
mielimy okazj przekona si, nie tylko
wspaniale piewa, ale rwnie piknie
recytuje. Miaabym problem z rozstrzygniciem, ktre wykonanie jest pikniejsze? piew czy recytacja? Jedno
i drugie w wydaniu Pana Mieczysawa
to maestria! Dodatkow atrakcj byo
przepikne instrumentalne wykonanie
pieni o matce przez skrzypaczk Pani
Beat Garbarz. Mielimy okazje te po
raz pierwszy wysucha recytacji i piewu w wykonaniu solisty Pana Michaa
Jafry, ktry ma gos dwiczny i mocny
jak dzwon. Sowa uznania dla pana Michaa oraz yczenia dalszych udanych
wystpw.
Cay zesp piewa tak piknie, z tak
wielkim uczuciem i tak przejmujco, e
wzruszenie zapierao dech w piersiach,
a zy same cisny si do oczu i mona
byo straci poczucie czasu i rzeczywistoci.
Niestety Klepisko zakoczyo
swj pokaz pozostawiajc u widzw
uczucie niedosytu. Nagrodzeni oklaskami wykonawcy zeszli ze sceny i na tym

Majwka Emerytw
Henryk Przech

potkanie emerytw, rencistw


i osb z niepenoprawnoci
w dniu 1 maja br. miao charakter integracyjno- rekreacyjny .
Grillowanie, opiekanie kiebasek

10

wraz z ich konsumpcj sprzyja skromnemu biesiadowaniu. Uczestnicy mieli


moliwo wsplnego piewania znanych piosenek, suchaniu ciekawych
utworw muzycznych w wykonaniu panw: Marka i Kazimierza Zajcw.
Wielu uczestnikw
nie wahao si taczy
na placu przed budynkiem, z ktrego korzysta LZG Pogo .
Organizatorzy,
gwnie wiceprzewodniczca Zwizku Emerytw Pani Grayna
Jurczyska przygotowaa zabawne konkursy
wraz z wyrnieniami
dla zwycizcw.
Przeprowadzone

zakoczya si ta pikna i wzruszajca


uroczysto. Kaniamy si nisko caemu zespoowi i jego kierownikowi Panu
Mieczysawowi i dzikujemy za pikne
chwile wzruszenia
Na pewno uczestnicy tego spotkania
dugo nie zapomn tego co zobaczyli
i usyszeli i zachowaj we wdzicznej
pamici pikne melodie, wiersze i ich
wykonawcw. A wszystko to zawdziczamy jednemu czowiekowi, jego determinacji w zorganizowaniu tego wita, obchodzonego w ten sposb po raz
pierwszy w naszej gminie. Tym czowiekiem jest przew. Oddziau Rejonowego PZERiI w Komnicach Pan Henryk
Przech, ktry chce i potrafi zgromadzi
wok siebie i zachci do spoecznego
dziaania grup osb, ktra idc ladem
przewodniczcego wcza si do pracy.
W zorganizowaniu tej uroczystoci szczeglne podzikowania kieruj
do Pana Adama Zajca Wjta Gminy
Komnice. Dzikujemy za wspprac Leszkowi Janikowi Dyrektorowi
GOK wraz z pracownikowi.
Podzikowanie skadamy dyrekcji
szk w Komnicach, Konarach i przedszkola w Komnicach.
Jest nam mio podzikowa Panu
Zbigniewowi Wawrowskiemu Prezesowi GS za udzielon pomoc.
konkursy byy dobr okazj do wsplnej
zabawy i koleeskiego wspzawodnictwa. Chtni mogli rwnie kibicowa
naszej druynie pikarskiej LZS Pogo
w rozgrywaniu meczu .
Mile spdzony czas bdziemy wspomina i czeka na kolejne spotkanie.
Emeryci, rencici i osoby niepenosprawnoci zrzeszeni w Zwizku chc
wsplnie, w sposb zorganizowany,
spdza wolny czas. Wiele osb dopiero po przejciu na emerytur ma czas,
aby realizowa swoje marzenia i potrzeb dziaalnoci kulturalnej. Zachcamy
do zrzeszania si w Zwizki Emerytw,
Rencistw i Osb z niepenosprawnoci. Zapisy w biurze Zarzdu w kady
poniedziaek i czwartek od godziny 1000
do 1200 , Komnice ul. Straacka 18 (II
pitro).
Skadam podzikowania za udostpnienie nam pomieszcze i placu dla Zarzdu LZS Pogo, a w szczeglnoci p.
mgr Arturowi Raniakowi prezesowi
i p. Gienkowi Kotasowi gospodarzowi .

DZIE EUROPEJSKI W ZESPOLE


SZK W RZERZCZYCACH
Monika Wrzalik- Bru, Izabela Szkop

bchody Dnia Europejskiego


to ju tradycja naszej szkoy.
Jest to jest jeden z elementw
edukacji europejskiej, ktrej celem
jest poszerzanie wiedzy o krajach
Unii Europejskiej. Dzie ten skupia
uwag na nauce jzykw obcych; jest
to wito jak sama nazwa wskazuje caej Europy, a przede wszystkim jzykw, ktrymi posuguj si
Europejczycy. Podczas obchodw
uwiadamiamy sobie jak wiele korzyci przynosi czowiekowi nauka jzykw. Dzie ten jest doskona okazj
do zaprezentowania umiejtnoci posugiwania jzykiem innym ni polski
przez naszych uczniw. Nauka dwch
jzykw obcych: angielskiego i niemieckiego, zapewnia dobry start w dorose ycie, lepsze moliwoci rozwoju
dziecka, oraz pozwala bliej pozna
tradycje i kultur krajw, w ktrych
uywa si tych jzykw. Staraniem
Pana Dyrektora Ryszarda Kroka w naszej placwce ju od wielu lat uczniowie maj moliwo nauki nie jednego,
a dwch jzykw obcych.
W tym roku Dzie Europejski odby si 10 kwietnia i przywiecay mu
sowa J.W. Goetheego: Ile znasz jzykw, tyle razy jeste czowiekiem
Organizatorami obchodw byy nauczycielki jzykw obcych: mgr Izabela Szkop, mgr Monika Wrzalik- Bru
oraz p. Olga Izydorczyk. Wczeniej
kada klasa wylosowaa nazw kraju, ktry miaa zaprezentowa i wraz
z wychowawc rozpocza sumienne przygotowania: uczniowie zajli
si wykonaniem rnorodnych flag,
ukadali nietypowe hasa nt. swoich
krajw, przygotowywali pikne stroje,
wcieli si w role wybitnych postaci.
Prezentacje pastw na sali gimnastycznej byy prawdziwym widowiskiem,
w ktrym uczniowie popisywali si
swymi talentami aktorskimi, wokalnymi i jzykowymi. W tym roku, po
raz pierwszy uczniowie zaprezentowali swe umiejtnoci nie tylko w jzy-

ku angielskim i niemieckim, ale take


francuskim i woskim.
Obchody dnia zostay rozpoczte prezentacj multimedialn, dziki
ktrej przypomnielimy podstawowe
informacje nt. UE. Nastpnie, dziewczta z kl. I gimnazjum zaprezentoway swe umiejtnoci wokalne, piewajc wosk piosenk pt. La Chate Mi
Cantare. W dalszej czci programu
poszczeglne klasy prezentoway pastwa, a kady wystp poprzedzony by
hymnem danego kraju. Jako pierwsi
na scenie pojawili si najmodsi czyli
oddzia przedszkolny, ktry zaprezentowa Szwecj. Warto tu podkreli, e
pomimo i by to pierwszy taki wystp
maluchw, stanli oni na wysokoci
zadania. 5-latki ubrane w kolory flagi szwedzkiej, zaprezentoway synne
osoby z tego kraju, na czele ktrych
stana wspaniaa para krlewska.
Uczniowie klasy I mieli za zadanie
przybliy nam Holandi; dominoway tu kolory biay i niebieski, a kady
z uczniw trzyma wasnorcznie wykonanego tulipana lub wiatrak. Natomiast na ogromnym transparencie
moglimy odczyta haso Holandia
to wiatrakw szum, Holandia to tulipanw tum. Niemcy z klasy II zrobili na wszystkich wraenie piknymi
strojami w kolorze flagi tego kraju.
Mielimy szans zobaczy papiea
Benedykta XVI, kanclerz Angel Merkel oraz niemieck aktork i modelk
Claudi Schiffer. Dziki klasie III moglimy dowiedzie czego wicej na temat najstarszej europejskiej monarchii,
ktr jest Dania. Uczniowie nie tylko
zaprezentowali si w czerwono biaych barwach pastwa, moglimy ujrze krlow Magorzat II wraz z mem, ksiciem Henrykiem.
Po wystpie klas 0 III SP jury rozpoczo burzliwe obrady, a pozostali
mogli wysucha krtkich inscenizacji
oraz piosenek w jzyku niemieckim.
Po ogoszeniu wynikw, uczniowie
klas IV-VI rozpoczli swe pokazy.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

Klasa IV przeniosa nas do sonecznej


Hiszpanii. Wystpili torreadorzy, para
krlewska, a dziewczynki w tradycyjnych strojach zataczyy flamenco.
Wszystko to spowodowao, e kady
zapragn odwiedzi ten kraj. Klasa V
zaprezentowaa nam Irlandi. Zobaczylimy pokaz mody, na ktrym mona byo podziwia kreacje na rnorodne okazje. Klasa VI z kolei, przybliya
nam Francj. Odwiedzi nas Bonaparte
oraz trzej muszkieterowie, usyszelimy o Coco Chanell i Pierre Cardin
oraz przenielimy si na Lazurowe
Wybrzee.
Po wystpach uczniw Szkoy Podstawowej z klas IV VI komisja oceniajca ponownie rozpocza obrady.
W tym czasie wysuchalimy piosenki
w jzyku angielskim pt. Daddy, Daddy, Can I have some ice-cream ?, ktr zapiewaa kl. II SP.
Nastpnie
zaprezentowali
si
uczniowie klas gimnazjalnych. Herosw i bogw greckich panujcych
na Olimpie w tradycyjnych strojach
przedstawia klasa I gimnazjum.
Uczniowie klasy II prezentujc wierszyki i rymowanki przenieli nas
do Italii. Na tle muzyki synnego zespou z Liverpoolu bawia nas klasa III
gimnazjum. Chopcy wcielili si w role
zespou The Beatles, a dziewczta
Spice Girls. Gdy jury podejmowao
decyzje co do wystpw, widownia
moga wysucha francuskiej piosenki
pt. Frre Jacques w wykonani kl. IV.
Wszystkie zwyciskie klasy: kl. II
i kl. IV SP oraz kl. III gimnazjum otrzymay dyplomy i upominki ufundowane
przez Spdzielni Uczniowsk oraz
wydawnictwo Pol-Anglo, z ktrym
szkoa wsppracuje od dawna.
Nastepnym punktem programu by
quiz. Wiedz na temat krajw europejskich mogli wykaza si przedstawiciele wszystkich klas, biorc udzia
w konkursie. Zwycizcy take zostali
nagrodzeni.
Komisja oceniajca jak i wszyscy
zgromadzeni byli pod wraeniem pomysowoci uczniw.
Wystpy wszystkich klas byy
niezwykle ciekawe i barwne. Podsumowujc uroczysto, Pan Dyrektor
Ryszard Krok podzikowa uczniom,
wychowawcom i przypomnia raz jeszcze jak, istotna w obecnych czasach
jest nauka jzykw obcych.
11

MAGNOLIE JAK MALOWANE


Magorzata Dziwiska

iele radoci i umiechu


sprawio dzieciom ogoszenie wynikw konkursu
plastycznego pod hasem magnolia. Konkurs zorganizowaa Gazeta
Wyborcza i czstochowski magistrat
(fundator nagrd).
Dzieci z oddziau przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Konarach
z zapaem przystapiy do wykonania
prac. ucja Ciechowska, Zuzia Latosiska i Patrycja Wrblewska wykonay prac zbiorow. Naklejay na duym
kartonie bibukowe kwiaty przedstawiajce magnoli w kolorach biaym
i rowym. Domalowyway farb plakatow licie i dorysowyway tust pastel kolorowy wiat owadw. Mikoaj
Misiewicz, Ewelinka Maolepsza, Daria Trzeciak i Wiktoria Piras rysoway

Kiedy mieje si dziecko, mieje si cay wiat


Janusz Korczak
ukwiecone krzewy pastelami tustymi.
Wszystkie prace plastyczne byy bajecznie kolorowe, pene radoci z duym rozmachem i bogat gam barw.
Dzieciaki zgodnie postanowiy, aby
wysa ich prace na konkurs.
12 maja 2010 roku zakoczona zostaa sidma edycja, ,wita Magnolii.
Do konkursu przystpio kilkadziesit
placwek owiatowych z Czstochowy
i powiatu.
Prace nadesay szkoy, przedszkola, wietlice rodowiskowe, oddzia
szpitalny.
Komisja uznaa, e wszyscy otrzymaj po jednej magnolii, a najbardziej
oryginalnym pracom przyznano dwie
sadzonki. Pord prac nagrodzonych
dwoma magnoliami by oddzia przedszkolny ze Szkoy Podstawowej im.

Jana Pawa II w Konarach.


Pikne odmiany magnoliowych
krzakw ozdobiy ogrd przed szko.
Dzieci z ogromnym przejciem
oglday sadzonki i z dum prezentoway je rodzicom.
Teraz bd doglda i dba o roliny, ktre piknie komponuj si wrd
innych szkolnych kwiatw.
To jest ich may wiat-wiat przyrody, radoci i umiechu.
Dziki takim akcjom budowana jest
wrd dzieci wiedza o wiecie przyrodniczym oraz wychowanie dla poszanowania rolin i otaczajcego rodowiska. Jednoczenie wprowadzane
zostaj w wiat wartoci estetycznych
poprzez sztuki plastyczne.

KOLEJNE SUKCESY ARTYSTYCZNE


UCZNIW ZESPOU SZK W KOMNICACH
Elbieta Twardoch

oczcy si ju rok szkolny przynis liczne sukcesy uczniom Zespou Szk


w Komnicach. Odnosili je w wielu
dziedzinach: muzycznej, plastycznej, sportowej, olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wanie
osignicia artystyczne stay si udziaem trzech uczennic klasy III b, ktrej jestem wychowawczyni. Wziy
one udzia w Regionalnym Konkursie
Plastycznym Na Znaczek Pocztowy
CHRONIONE GATUNKI ROLIN
W POLSCE, organizowanym przez
Zarzd Okrgu Ligi Ochrony Przyrody w Czstochowie oraz Szko Podstawow im. Kornela Makuszyskiego
w Brzyszowie. pod patronatem Kuratorium Owiaty w Katowicach -Delegatura w Czstochowie. Uczennice Klaudia Kowalczyk i Anna apeta zdobyy
w tym konkursie II miejsce, a Katarzy12

na Kupczak III miejsce.


Gwnymi celami konkursu byo:
podniesienie wiadomoci spoecznej
wrd najmodszych w zakresie ochrony rolin, zwrcenie uwagi na rol rolin w naszym yciu, zachcenie dzieci, rodzicw i nauczycieli do podjcia
lokalnych dziaa na rzecz ochrony
zagroonych gatunkw rolin yjcych
w Polsce. Konkurs by adresowany
do uczniw szk podstawowych z regionu czstochowskiego z klas I- III,
a warunkiem uczestnictwa byo wykonanie pracy plastycznej w formie
znaczka pocztowego, przedstawiajcej
chronione gatunki rolin w Polsce.
Sukces naszych uczennic jest tym
wikszy, e na konkurs nadesano a
sto siedemdziesit prac plastycznych
z kilkunastu szk powiatu czstochowskiego, lublinieckiego i kobuckiego. Uczestnicy rywalizowali ze

sob w trzech kategoriach: dla klas


pierwszych, drugich i trzecich, a poziom konkursu by bardzo wysoki.
Jury w skadzie: p. mgr Maria Wasik Tyraa - konsultant RODN WOM
w Czstochowie, p. mgr Sylwia Kucab- konsultant RODN WOM
w Czstochowie, p. mgr Wadysawa
Tkaczyk- starszy wizytator Delegatury
w Czstochowie Kuratorium Owiaty
w Katowicach, p. mgr Maria Jasiska- wiceprezes Zarzdu Okrgu LOP
w Czstochowie, po rozpatrzeniu prac
przyznao nagrody i wyrnienia. Fina
konkursu wraz z jego podsumowaniem
odby si 27. 04. 2010 r. w Szkole podstawowej w Brzyszowie, a zaproszenie
na t uroczysto otrzymali laureaci
i ich opiekunowie. Oprcz w/w osb
zasiadajcych w Jury, obecna na nim
bya p. mgr Renata Dziura- zastpca
Dyrektora Delegatury w Czstochowie

Opowiem ci o wolnej
Polsce

Orze Agrobiznesu

wito w gromadzie zuchowej...

Hej!, Hej! Bawmy si!

20 lat piosenki w Komnicach

Garnek

Chmielarze

Powd w naszej gminie

Karczewice

Skrzydlw

Garnek

Garnek

Garnek

Losowanie stanowisk

Organizatorzy: M. Makles, S. Politaski, S. Kowalik, R. Amborski, H. Kowalik,


M. Kowalik, M. Mielczarek, T. Bachowiak

A. Franc i S. Kowalik. Ci to potrafi si ustawi,


ale kiebasek i napojw nie brako dla nikogo

Dzie Dziecka w wdkarskich Rzerzczycach

Robert Detka

Dziesiec lat temu w gowach Sylwestra Politaskiego i Sawomira Kowalika zrodzi si pomys by urzdzic w Rzerzczycach owisko wdkarskie z prawdziwego zdarzenia. Po licznych problemach zapalecy ze Stowarzyszenia Gruszka stworzyli wzorcowe miejsce gdzie mog wypoczywac wszyscy mieszkacy Rzerzczyc i ich gocie. Czonkowie
Stowarzyszenia maj wicej planw zwizanych ze stawami, trzymamy za nich kciuki. W zawodach 3 czerwca wzio
udzia dwadziecia dziewic wikszych i mniejszych dzieciakw, oczywicie z rodzinami. Nagrody otrzymali wszyscy
uczestnicy.

Kuratorium Owiaty w Katowicach.


Laureaci otrzymali pikne dyplomy
i nagrody oraz pamitkowe zdjcia,
a uroczysto uwietni pikny wystp
uczniw Szkoy Podstawowej w Brzyszowie. Nasze uczennice i ja jako ich
opiekun czuymy si bardzo wyrnione i docenione, poniewa jest to dla
nas ogromny sukces, tym bardziej, e
dziewczynki od dawna interesuj si
plastyk i maj w tej dziedzinie nie-

przecitne zdolnoci.
Oprcz sukcesw plastycznych
na uwag zasuguj rwnie sukcesy
solistek chru Wesoa Piciolinia
z naszej szkoy, ktry od wielu lat prowadz. Zostay one kolejny raz laureatkami XX Gminnego Jubileuszowego
Festiwalu Piosenki Dziecicej: w kategorii klas I- III I miejsce otrzymaa
Klaudia Kowalczyk z kl. III b, a wyrnienia- Dorota Woniak i Patrycja

Lisowska, te z kl. III b; w kategorii


klas IV- VI- I miejsce zdobya Ewa
Woszczyska z kl. VI b, II miejsce
zdobya Olga Chodyna z kl. VI a, a wyrnienie- Ewa Rozpdek z kl. VI b.
Bardzo cieszymy si z tych osigni, zarwno plastycznych jak i wokalnych i yczymy naszym uczennicom dalszych sukcesw.

wito w gromadzie zuchowej


Czerwone Promyczki
Henryka Bartnik

zieci z klasy I Zespou Szk


w Komnicach w zbirkach
uczestniczyy ju od pocztku roku szkolnego, ale penoprawnymi zuchami poczuy si dopiero
2 czerwca, kiedy zoyy uroczyst
Obietnic.
Dzieci dugo oczekiway na ten
dzie. Dla kadego z nich bya to bardzo wana i wyjtkowo emocjonujca
zbirka, a take okazja, by zaprezentowa to, czego nauczyy si w cigu
roku. W zuchowym wicie uczestniczyo wielu wanych goci: komendant
hufca ZHP hm. Adrian Staroniek,
namiestnik zuchowy phm. Ewelina
Micho, wicedyrektor Zespou Szk
w Komnicach mgr Katarzyna Jurkowska, dh Agnieszka Borowiecka
z druyn harcerzy Pomie, nauczyciele, rodzice i sympatycy ZHP. Wszyscy zgromadzili si wok kominka.

Przed zoeniem Obietnicy dzieci


musiay przej rnorodne prby: np.
moczenie nosa w zimnej wodzie, apanie abki ukrytej w soju, zjedzenie
ostrych kanapek i wypicie mikstury
mieszaniny wody, soli i soku z cytryny, i inne. Dzieci bez problemw
sprostay wszystkim wyzwaniom, udowadniajc innym, a przede wszystkim
sobie, e w peni zasuguj na miano
zucha. Jak si okazao, nie tylko znaj
poszczeglne punkty Prawa Zucha, ale
przede wszystkim gotowi s je wypenia.
Przekonani o tym byli wszyscy
zgromadzeni. Nie pozostao zatem
nic innego, jak zoy Obietnic, ktr przyj komendant hufca ZHP hm
Adrian Staroniek i namiestnik zuchowy phm Ewelina Micho. Dzieci
z dum wypowiaday sowa: Obiecuj

by dobrym zuchem, zawsze przestrzega Prawa Zucha. Bya to bardzo podniosa chwila. Nastpnie zuchy otrzymay znaczki i legitymacje, a take
zoyy odcisk kciuka w Ksidze Gromady. Nie zabrako rwnie piosenek
i plsw zuchowych.
Zbirka zakoczya si przekazaniem iskierki przyjani z udziaem
wszystkich uczestnikw uroczystoci.
Zuchy podzikoway wszystkim zaproszonym gociom i rodzicom, ktrzy
tak dzielnie kibicowali ich zmaganiom.
Otrzymay take upominki od harcerzy
i rodzicw. Nastpnie przyszed czas
na zabawy i rywalizacji ze starszymi
kolegami harcerzami.
Kiedy emocje ju opady wszyscy
zgromadzili si wok ogniska. Impreza zakoczya si sodkim poczstunkiem i wsplnym pieczeniem kiebasek.

Opowiem ci o wolnej Polsce konferencja 2010


Magorzata Raniak

dniach 30.05 01.06.10


uczennice klasy VI a Szkoy Podstawowej w Komnicach Monika Kwiecie, Aleksandra
Pruciak i Olga Soniak uczestniczyy w konferencji finaowej III edycji
programu edukacyjnego Opowiem
ci o wolnej Polsce, ktra odbya si
w Warszawie. Uczennice zaprezentoway w Centrum Edukacyjnym In-

stytutu Pamici Narodowej projekt


Szare Szeregi w Komnicach oraz
film Harcerskie Gawdy May Sabota w Komnicach. Projekt i film
zosta zrealizowany przez uczniw
pod kierunkiem mgr Barbary Kanoniak. W czasie prezentacji wszystkie
projekty przygotowane przez uczniw
z kilkudziesiciu szk z Polski oraz
z Biaorusi, Czech, Szwecji, Nie-

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

miec, Rosji i Ukrainy byy oceniane


przez ekspertw: Magorzat aryn
z Muzeum Historii Polski, Andrzeja
Zawistowskiego z Instytutu Pamici
Narodowej, Pawa Ukielskiego z Muzeum Powstania Warszawskiego, Piotra Salaka z TVN, Piotra Gursztyna z
Rzeczpospolitej oraz Adama Czetwertyskiego z IV Liceum Oglnoksztaccego w Warszawie. Uczennice

17

naszej szkoy rozmawiay z Piotrem

Salakiem, ktry z duym zainteresowaniem obejrza film z harcerskimi


wspomnieniami Zbigniewa Majewskiego i wysucha uwag na temat realizacji i przygotowania projektu.
Wieczorem wraz ze wszystkimi
uczestnikami konferencji zwiedzaymy Warszaw. Przewodnicy opro-

wadzili nas po centrum miasta. Zwiedzanie Warszawy wieczorn por


pozostawio niezapomniane wraenia.
Nastpnego dnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odby si
pokaz filmw zrealizowanych przez
uczniw, a po jego zakoczeniu rozmowa z zaproszonymi gomi: Emilianem Kamiskim, Michaem Bukojem-

skim i Wodzimierzem Dusiewiczem,


ktrzy opowiedzieli o swojej pracy
i udzielili zebranym wskazwek dotyczcych np. realizacji filmu. Po
wrczeniu dyplomw i nagrd zwiedziymy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Szlachetne zdrowie,nikt si nie


dowie,jako smakujesz,a si zepsujesz
Magorzata Gonera

maja 2010r. - sobotni poranek


- po deszczowych dniach wymarzona pogoda, aby rozpocz
I Gminne Marsze na Orientacj Na
zdrowie. Nazwa nie jest przypadkowa, gdy powinna kojarzy si nam ze
znan fraszk Jana Kochanowskiego
patrona Zespou Szk w Witkowicach. Jednym z celw przywiecajcych tej imprezie turystycznej jest promowanie sylwetki najwybitniejszego
poety polskiego renesansu, wielkiego
humanisty.
Organizator marszw Szkolne
Koo Krajoznawczo Turystyczne
w Witkowicach, baza las w Nieznanicach, uczestnicy uczniowie ze
szk gminy Komnice. Na trasie mar-

18

szu stany dwu- i trzyosobowe zespoy


(cznie 80 uczniw ). Ich zadaniem byo
znalezienie punktw kontrolnych (PK),
zaznaczonych na wrczonych przed startem mapkach. Kada druyna otrzymaa kart startow, na ktrej znajdoway
si miejsca na potwierdzenie obecnoci
na punktach kontrolnych, poprzez wpisanie odpowiednich kodw. Dodatkowo
nauczyciele stojcy na trasie marszu,
wrczali kolejnym druynom zadania
do wykonania, zwizane z patronem naszej szkoy. Bya m. in. wykrelanka
dotyczca miejsc, w ktrych przebywa
Jan Kochanowski, a nastpnie odczytanie hasa z pozostaych liter. Ta konkurencja okazaa si najtrudniejsza, gdy
tylko nielicznym udao si poprawnie

zoy kocowe haso cytat z Pieni XX. Bya rwnie twrczo wasna uczniw - czterowiersz, ktrego
wersy zaczynay si literami ze sowa
LIPA. Oto jeden z nich:
Las nasz pikny, ukochany,
Idzie wiosna, id zmiany.
Pikno naszej przyrody dzi widzimy,
A za chwil rajd koczymy.
W kocowej klasyfikacji liczy
si czas. Minuty karne byy doliczane
za niewykonanie zadania lub bdne
wpisanie kodu.
Warto zaznaczy, e druyny,
wypeniajc karty startowe, musiay
poda wymylone przez siebie nazwy grup. Niektre z nich byy do
oryginalne, co wida poniej.
Oto wyniki:
I miejsce ZS Rzerzczyce druyny: Promyczki i Kamikaze
II miejsce ZS Witkowice - druyny:
Frutki i Czoto i spka
III miejsce ZS Komnice druyna
Przyrodnicy oraz ZS Witkowice
druyna Faceci w czarnym
Dodatkowo jury zdecydowao
o przyznaniu szeciu wyrnie dla
dwch druyn z Komnic, dwch
druyn z Rzerzczyc, druyny ze
Skrzydlowa i druyny z Witkowic.
Po tak emocjonujcej rywalizacji
przyszed czas na pieczon kiebas
i herbat oraz plsy i zabawy integrujce uczestnikw.
Gratulujemy wszystkim dotarcia
do mety i zapraszamy za rok!!!

Targi Naukowe Dziwny jest


ten wiat Skrzydlw 2010
Elbieta giewka, Dorota Tomczyk

poprzednich
numerach
Gazety
Komnickiej
przedstawialimy
Pastwu niektre dziaania prowadzone
przez Fundacj Pommy Dzieciom
Pozna wiat ze Skrzydlowa, w ktrych brali udzia uczniowie z terenu
naszej gminy. Byo to moliwe dziki
funduszom jakie w ramach konkursu dotacyjnego uzyskalimy z Fundacji PZU, a wykorzystywane s
one w ramach projektu Dziwny jest
ten wiat. W miesicu maju projekt
ten zosta nieformalnie podsumowany
w formie Targw Naukowych, w ktrych prezentowali swoje osignicia
uczniowie ze wszystkich szk gminy
Komnice.
Ju od godziny 12.15 do budynku Zespou Szk w Skrzydlowie zaczli przyjeda pierwsi uczniowie
wraz z opiekunami, aby wzi udzia
w prezentacji swoich dokona. Targi
Naukowe byy okazj do pokazania rwienikom czego nauczyli si, o czym
dowiedzieli si i co zaobserwowali
podczas spotka projektowych. Zreszt
na widowni zasiadali nie tylko uczniowie z terenu naszej gminy, ale rwnie
z gminy Mstw, Rdziny i Gidle.
Jednym z punktw projektu Dziwny jest ten wiat byo rozreklamowanie dziaa prowadzonych w gminie
Komnice przez Fundacj Pommy
Dzieciom Pozna wiat ze Skrzydlowa oraz zachcenie innych szk
i organizacji pozarzdowych do prowadzenia tego typu zaj. Dlatego te
na targi zaproszeni zostali nauczyciele
i uczniowie z gmin ssiednich.
Punktualnie o godzinie 13.00 rozpoczy si prezentacje najefektowniejszych dowiadcze prowadzonych
w ramach projektu. Uczniowie z poszczeglnych szk przedstawiali po
jednym dowiadczeniu z fizyki, chemii
oraz przyrody, ktre nastpnie byy
punktowane przez publiczno. By
to konkurs na najbardziej efektowne
dowiadczenie. Komisj sdziowsk

byy osoby siedzce na widowni. Kady z uczestnikw otrzyma po jednym znaczku- kwiatuszku i po zakoczonych pokazach mia przyklei go
na planszy z tytuem tego dowiadczenia, ktre zrobio na nim najwiksze
wraenie.
Wrae byo sporo, bo ogldalimy
np. wybuchajcy wulkan, poncego
zielonego smoka, samozapalajc si
wod, rkawiczki ktre same si nadmuchiway, fruwajce w powietrzu
torebki, piki i wiele innych. Kady zesp postara si jak najciekawiej przedstawi swoje dowiadczenie, wygrao
jednak dowiadczenie z odrzutow butelk prezentowane przez Magdalen
Rutkowsk i Wiolett Ociepa- uczennice z gimnazjum w Skrzydlowie.
Po przerwie, podczas ktrej uczestnicy targw mogli posili si kiebask
z grilla, wypi ciep herbatk lub te
zje kawaek pysznego ciasta, zostay
ogoszone wyniki konkursw na najciekawsze zdjcie, film z przebiegu
zaj dowiadczalnych oraz na prezentacj z niezwykymi zjawiskami atmosferycznymi.
Konkursy te zostay ogoszone
jako jeden z elementw dziaa projektowych prowadzonych w poszczeglnych szkoach. W skad komisji
sdziowskiej powoano p. Mariana
Szyszk- nauczyciela fizyki, dyrektora ZS w Zawadzie, p. Agnieszk Borowieck i p. Adama Burzyskiego
nauczycieli z terenu naszej gminy.
Niezalena komisja miaa bardzo duy
problem z wyborem najlepszych prac.
Przekazanych zostao 20 zdj konkursowych, 18 filmw i 13 prezentacji
multimedialnych.
W konkursie na najefektowniejsze
zdjcie z wykonywanych dowiadcze
prowadzonych w ramach projektu
Dziwny jest ten wiat zwyciyli:
I miejsce Fale
wyk. Marcin Janik i Mateusz Kusak ucz. kl. II Gimnazjum w Komnicach, II miejsce
Widmo wiata biaego wyk. Kata-

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

rzyna Drd ZS Konary, II miejsce


Reakcja cynku z solami amonowymi - wyk. Julia Wojtysiak, Katarzyna
Micho, ukasz Baran - ZS Konary,III miejsce Iskrzcy dermatol wyk.
Pawe Deszcz ucz. kl. II Gimnazjum
w Komnicach, III miejsce Lokomotywa wyk. Julia Raj i Kamila Wrbel ZS Witkowice.
W konkursie na najefektowniejszy
film z wykonywanych dowiadcze
prowadzonych w ramach projektu
Dziwny jest ten wiat wyniki ksztatoway si nastpujco: I miejsce
Kto ciska butelk? Agata Kurzacz
i Julia Raj - ZS Witkowice, II miejsce
Redukujce waciwoci glukozy Klaudia Drd ZS w Zawadzie, II
miejsce Strzelajcy gaz Wioletta
Ociepa , Anna Pluta- ZS Skrzydlw,
III miejsce Dziury w wodzie Kamila Postawa i Julia Raj ZS w Witkowicach, III miejsce- Masa piany
wyk. Joanna Kowalczyk, Anna Pluta
ZS Skrzydlw.
Wrd prezentacji multimedialnych
o niecodziennych zjawiskach atmosferycznych najlepszymi okazay si:
I miejsce Atmosfera- wyk. Paulina
Hofman ZS Skrzydlw, II miejsce
Niecodzienne zjawiska atmosferyczne- wyk. Weronika Piwowarczyk
i Klaudia Momot SP Zawada, II miejsce Niecodzienne zjawiska atmosferyczne- wyk. Justyna Biliska i Paulina Koza - Gimnazjum w Konarach, III
miejsce Paulina Strczyska i Olga
Drd Gimnazjum w Konarach, III
miejsce Magdalena Strzelecka ZS
Rzerzczyce.
Wszyscy laureaci otrzymali z rk
pani prezes fundacji Doroty Tomczyk
nagrody, ktre mamy nadziej jeszcze
bardziej rozwin ich zdolnoci i umiejtnoci fizyczno- chemiczno-przyrodnicze. Widzowie mogli obejrze
na ekranie nagrodzone zdjcia, filmy
i prezentacje.
Na zakoczenie wszystkie osoby uczestniczce w targach otrzymay pamitkowe torby oraz publikacj
Dowiadczamy, odkrywamy, przeywamy wydan podczas poprzedniej
edycji projektu, mogy te same prbowa swych si w wykonywaniu najprostszych eksperymentw.
Sowa uznania dla wszystkich
uczniw i ich opiekunw oraz dyrektorw szk skierowaa obecna na tar-

19

gach p. wjt gminy Komnice Wanda

Kusztal. Stwierdzia ona, e tego typu


dziaania na pewno zaowocuj w przyszoci wikszym zainteresowaniem
naukami cisymi oraz lepszymi umie-

jtnociami wrd nie tylko gimnazjalistw, ale te uczniw klas modszych.


Pamitkowe zdjcie z wszystkimi
uczestnikami Targw Naukowych oraz
z przybyymi gomi zakoczyo im-

Szkoa jest super!


Nauczyciele Zespou Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie

adego dnia do kioskw trafiaj dziesitki, jeli nie setki,


czasopism. W kadym z pism
znajdziemy dziesitki, jeli nie setki,
informacji. Kadego dnia wysuchujemy dziesitek, jeli nie setek, wiadomoci. Jake trudno z tego informacyjnego
chaosu wyowi to, co wane. Jak atwo
przegapi sprawy ciekawe. Na szczcie
nauczycielom z Zespou Szk w Skrzydlowie udao si przeczyta Super Ekspres bez przeoczenia tego, co przynioso
szkole sukces.
Na pocztku roku szkolnego Super
Ekspres ogosi konkurs Super Szkoa Super Ekspresu. Nie by to jednak
aden plebiscyt, w ktrym do zwycistwa potrzebny jest niekiedy tylko ut
szczcia. Dziennikarze postawili przed
uczestnikami konkretne, wcale nieatwe,
zadanie. Na pocztku uczniowie wypeniali ankiet opisujc stosunki panujce
w szkole. Okazao si, e na dobr opini modziey o szkole wpyw ma nie,
jak wielu sdzi, panujcy w niej luz,
lecz poszanowanie prawa, porzdek, ad
i wzajemny szacunek. To by jednak dopiero wstp do najwaniejszej czci konkursu. Komisja wybraa spord zgoszo-

20

nych szk te, ktre zakwalifikoway si


do drugiego etapu. Teraz dopiero zacza
si ostra rywalizacja. Zadanie konkursowe polegao na przygotowaniu pracy,
ktra zaprezentuje dziaalno gminy
na rzecz rodowiska naturalnego. Modzie ze Skrzydlowa opracowaa i przeprowadzia wrd mieszkacw gminy
ankiety dotyczce ochrony rodowiska
oraz zanalizowaa ich wyniki. Na podstawie uzyskanych danych uczniowie przygotowywali prezentacj multimedialn,
w ktrej przedstawiali dziaania gminy
Komnice na rzecz ochrony rodowiska
naturalnego. Do redakcji Super Ekspresu
napyno napradw wiele prac. Komisja, w skadzie ktrej znalaz si m. in.
lider zespou Feel, miaa trudne zadanie.
Musiaa wybra spord setek prac t
jedn, jedyn. Wreszcie podjto decyzj.
Chyba wszyscy ju si domylili, e nagroda dla Super Szkoy Super Ekspresu powdrowaa do Skrzydlowa. A nagroda to nie byle jaka- zwyciska szkoa
otrzymaa sprzt komputerowy (laptopy,
urzdzenie wielofunkcyjne, projektor
multimedialny, oprogramowanie i router) za sum 20 tys. zotych. Po odbir
nagrody wrczanej podczas wielkiej gali

prez.
O innych dziaaniach w ramach projektu Dziwny jest ten wiat opowiemy Pastwu ju w nastpnym numerze
Gazety Komnickiej.
w siedzibie Super Ekspresu w dn. 19
kwietnia 2010r. wyruszyli reprezentanci
klas gimnazjalnych pod opiek dyrektor
Lidii Burzyskiej isprawczyni caego
zamieszania, p. Doroty Tomczyk, ktra
pilotowaa realizacj projektu. Gociem
specjalnym bya p. wicewjt Wanda
Kusztal. W tym miejscu skadamy wjtowi gminy Komnice, panu Adamowi
Zajcowi, serdecznie podzikowanie
za sfinansowanie podry uczniw
do Warszawy.
W stolicy okazao si, e prcz emocji podczas gali na uczestnikw wyjazdu
czekaj inne niespodzianki. Dyrektor Burzyska skontaktowaa si wczeniej z posem ziemi czstochowskiej, p. Szymonem Giyskim, ktry wprowadzi ca
grup do budynku Sejmu RP i zechcia
suy caej grupie za przewodnika po jej
korytarzach, za co uczniowie i opiekunowie s mu niezwykle wdziczni. Wydarzenie to utkwio w pamici wszystkich
uczestnikw wyjazdu, a w gowie niejednego z nich powstaa by moe myl, e
moe, kiedy, kto wie
Nie mona zapomnie, e na radoci
modziey kad si cie tragedii z 10
kwietnia. Dyrektor Burzyska przekazaa w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwoci ksig kondolencyjn, ktr
zapeniaj spontaniczne, z serc pynce
wyrazy blu i wspczucia dla p. Jarosawa Kaczyskiego. Mieszkacy Skrzydlowa i okolic chcieli w ten chocia sposb pokaza, e nie zapomnieli wsparcia,
jakiego p. Kaczyski udzieli ich miejscowoci po katastrofalnej w skutkach
trbie powietrznej z 2007r.
Syci wrae gimnazjalici wrcili
z opiekunami do Skrzydlowa. Prcz nagrody przywieli certyfikat Super Szkoy, ktry zawis na szkolnym korytarzu.
Uczniowie Gimnazjum w Skrzydlowie
mog odtd z penym przekonaniem
mwi, e szkoa jest super!, bo maj
na to dowd na pimie.
Uczniowie Gimnazjum w Skrzydlowie chcieliby w tym miejscu najserdeczniej podzikowa p. Dorocie Tomczyk,
bez zaangaowania ktrej nie udaoby
si osign im takiego sukcesu. Pani
Doroto, dzikujemy!

20 lat piosenki w Komnicach


Renata Krawiec

zeczywicie Festiwalowi stukno 20 lat. Przez lata organizacji starannie dobieralimy


Jury. Same sawy, nie wiem czy kto
ze spoeczestwa zda sobie z tego spraw. Spord specjalistw znaleli si:
piewaczka operowa, nauczyciel emisji
gosu, kierownicy muzyczni zespow,
muzycy, kompozytorzy. Najwaniejsze jest to, e lubili dzieci i szanowali
modzie. A wszyscy uczestnicy przez
lata edycji rozwijali si i wyjtkowo
twrczo oywiali swoje zainteresowania, talenty i usposobienia. Na uwag
zasuguje Agnieszka Twardoch, dzi
studentka Akademii Muzycznej, pochodzca z Komnic. Paulina Makles
i Dagmara Bogucka tegoroczne maturzystki, wci piewajce, wystpujce,
zwikszajce poziom. I wielu wspa-

niaych modych ludzi, ktrych tu nie


sposb wymieni z Imienia i Nazwiska.
Wyraamy ogromny podziw dla kunsztu nauczycielek z zakresu edukacji
muzycznej dzieci i modziey. Dzikujemy za wyjtkowe zadbanie o kade
dziecko, prac indywidualn z kadym
dzieckiem z predyspozycjami wokalnymi przez lata organizacji naszych festiwali, nastpujcym nauczycielkom P.
Halinie Krok (Rzerzczyce), P. Magorzacie Gojevi (Rzerzczyce), P. Elbiecie Twardoch (Komnice), z Przedszkoli: P. Renacie Mizerze, P. Teresie
Tuzinowskiej (Komnice), P. Ingridzie
Gajda (Rzerzczyce). XX Jubileuszowa Edycja Festiwalu Piosenki Dziecicej, miaa swj fina 26 maja w Dzie
Matki w GOK w Komnicach. Zajrzyjcie do protokou i obejrzyjcie zdjcia

na stronie: www.gokklomnice.pl. Tym


samym zapraszam na kolejn XXI Edycj Festiwalu za rok. Do zobaczenia!

Hej!, Hej! Bawmy si!


Renata Krawiec

echa pocig z daleka i dojecha do Rzek. Tak cudownie,


tyle dzieci z rnych miejscowoci naszej gminy Komnice oraz
z Kusit, Gmina Olsztyn i Borowno,
Gmina Mykanw. Pocig podjecha
pod scen przed zabytkow szko
Wjt Gminy Komnice - P. Adam
Zajc, przyj wszystkie dzieci i uroczycie otworzy II Edycj Gminnego
Dnia Dziecka. I zacza si prawdziwa
zabawa, ekspresja dziecica i wyjtkowa rado, mimo upau, czulimy
si wszyscy wietnie. A w programie:
zgaduj-zgadule, Laureaci piosenki
dziecicej z GOK Komnice, spektakl
w wykonaniu Zielonych Ludkw
z ZS z Kusit, Caa Polska czyta
Dzieciom, czytali: Zastpca Wjta
Gminy Komnice P. Wanda Kusztal, P. Lidia Burzyska dyrektor ZS
w Skrzydlowie, a zarazem radna powiatu oraz P. Anida Chybalska dyrektor ZS w Garnku. Nastpnie Mix
taneczny hip-hopowy z ZS Kusita,
Konkurs plastyczny Marz mi si wakacje, Spektakl pica krlewna-

Studio Teatralne Art-Re z Krakowa,


zabawy muzyczne, taneczne, pokaz
mody, lekcja o zioach hodowlanych
dla rodzicw, Narty Maysza, chodzenie na Szczudach. Zwyciski udzia
w konkursach nagrodzony drobnymi
upominkami. Atrakcj byy urzdzenia rekreacyjne dmuchane, Bbniarze
z Radomska z bbnami djembe, Policyjna Maskotka Sznupek z Komendy Miejskiej w Czstochowie to tak
telegraficznym skrtem. I oczywicie
pyszne pczki, i napoje, cukierki.

Nasi darczycy, ktrych


szanujemy i piknie dzikujemy,
pozdrawiajc, oto oni:
1. P. Tomasz Drab Sklep Evita
Komnice
2. P. Norbert Klekowski PiekarniaCiastkarnia w Kamiesku, Sklep firmowy w Komnicach
3. P. Mirosaw Frukacz Przewozy
Autokarowe Cegielnia, gmina Mstw

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

4. P. Robert Wjcik Firma ViV


Garnek
5. P. Adam Szkop Firma Przewozowa Garnek
6. P. Mariusz Powronik usuga
transportowa
7. Komenda Miejska Policji Wydzia
Ruchu Drogowego w Czstochowie
Kolejni sponsorzy, ktrym podzikowania za pomoc w organizacji skada Pan Tadeusz Dumin:
Hurtownia Budowlana Rzeki
KS Klub Sportowy Rzeki
Pan Jerzy Soniak
Pan Mirosaw lzak
Pan Dariusz Topolski
POLMAT Garnek
Pan Alfred Bloma
Pan Tadeusz Dumin
Pan Jarosaw apeta
Pan Pawe Gonera
Pan Adam Wiewira
Pan Robert Raniak
Pan Arkadiusz Muras
Pani Anna Koza
OSP Zdrowa

21

Schronisko dla Bezdomnych


Zwierzt As
Te psiaki i kociaki oczekuj, aby
kto da im dom i je pokocha.

chronisko dla Bezdomnych


Zwierzt As w Jamrozowinie ju od prawie piciu lat
opiekuje si bezdomnymi psami i kotami na terenie naszej gminy oraz
gmin przylegych. Do naszego schroniska przyjmowane s zwierzta porzucone przez wacicieli, zagubione,
czsto ranne i wygodzone.
W schronisku maj zapewnion
opiek weterynaryjn, jedzenie, kojec
i bud, lecz wszystkie te rzeczy nie s
w stanie zastpi prawdziwego domu
i staego kontaktu z czowiekiem. Mimo
naszych dziaa majcych na celu
zwikszenie iloci adopcji zwierzt
przebywajcych w schronisku ich liczba stale wzrasta. W schronisku obecnie
przebywa okoo 350 psw i 20 kotw.
Za porednictwem Gazety Komnickiej pragniemy w tym i kolejnych
numerach przedstawia czytelnikom
po kilku naszych podopiecznych, ktrzy poszukuj dla siebie nowych, spokojnych domw i kochajcych opiekunw.
Wiksz ilo zwierzt bdcych
obecnie w schronisku mona zobaczy
na stronie internetowej www.schronisko.klomnice.pl, a pytania dotyczce
zwierzt zamieszczonych na stronie,
jak rwnie dotyczce sposobu adopcji
mona przesya drog elektroniczn
na adres e-mail:schronisko@klomnice.
pl. Informacje o zwierztach mona te
uzyska pod numerem telefonu adopcyjnego: 34 3215987.
Adopcji psa lub kota mona dokonywa: od poniedziaku do soboty
w godzinach od 7.00 -15.00 w siedzibie schroniska (Jamrozowizna 1, 42270 Komnice).
W celu dokonania adopcji osoba
powinna by penoletnia i posiada dowd tosamoci.
22

atek (samiec) wiek 8 tygodni, may


kocurek jak na takiego malca przystao
uwielbia si bawi, zaatwia si w kuwecie.

Szafir (samiec) wiek ok. 2 lata,


w schronisku od 29.05.2010 r. spokojny przyjazny pies skory do zabawy
i pieszczot.

Huba (samiec) wiek ok. 8 tygodni,


urodzony w schronisku piesek sdzc po wielkoci jego mamy bdzie
maym dochodzcym do 5-7 kg dorosym psem.

Bigi (samiec) wiek ok. 1,5 lat, w schronisku od 19.01.2010 r. bardzo miy lubicy ruch i zabaw piesek, troch podobny do rasy beagle (czyt. bigl).

Neli (suczka) wiek ok. 3 lata, w schronisku od 15.05.2010 r. ta sunia poszukuje domu zachowuje si jak typowa
przytulanka lubi pieszczoty.

Tosia (suczka) wiek ok. 1 roku,


w schronisku od 09.03.2010 r. maa
troch wystraszona sunia potrzebuje kogo aby j przytuli i od czasu
do czasu przeczesa futerko.

KS KOMNICE MISTRZEM
JLAS W CZSTOCHOWIE!!
Rafa Cubaa

ruyna KS Komnice dziaajca przy Stowarzyszeniu


na Rzecz Rozwoju Gminy
Komnice zdobya zoto w Jurajskiej
Amatorskiej Lidze Siatkwki w Czstochowie! W pitek 28 maja 2010
roku zesp ten zmierzy si w trzecim spotkaniu z LKPS Borowno
i zwyciy.
Warto zauway ze pocztki zespou w tej lidze nie byy rowe. Pierwszy
mecz przegrany z przecitn Politechnik II Czstochowa nie wry tak dobrego miejsca, lecz druyna ta z meczu
na mecz zacza gra coraz lepiej, zwycistwa kolejno z Garmondem Czstochowa oraz z Tygrysami Krzepice day
nadzieje na lepsz lokat.
Po meczach w rundzie zasadniczej
przyszed czas na play-off. Tutaj druyna z Komnic napotkaa na swojej
drodze najlepszy zesp pierwszej fazy
rozgrywek czyli KU AZS Politechnik Czstochowsk, ktra dotychczas
przegraa raptem jedno spotkanie.
Dla ciekawostki w zespole studentw
z Polibudy wystpuj zawodnicy
na co dzie reprezentujcy barwy profesjonalnych klubw z III oraz II ligi.
Dlatego te nasza druyna bya z gry
skazana na porak w tym spotkaniu.
Jednak znw okazao si ze sport jest
nieprzewidywalny i zawodnicy reprezentujcy biao-niebieskie barwy
stawili czoa dobrze zorganizowanej

grupie z AZS wygrywajc pierwsze spotkanie 2-1. MVP tego spotkania zosta
Marcin Mizera. Przed rewanem emocje byy duo wiksze poniewa, sprawiona niespodzianka daa wiar w wyjcie obronn rk z tego dwumeczu.
Drugi mecz zesp zagra w osabieniu
bez najlepszego atakujcego Dawida
Chachulskiego, lecz na swoje barki gr
wzi Kamil Basiak koczc niemal
wszystkie swoje ataki i dokadajc bardzo mocn zagrywk. Mecz zakoczony
zwycistwem rwnie w tie breaku 2-1.
W drugich meczach pfinaowych gr
byli zawodnicy LKPS Borowno prowadzeni przez Jacka Staniewskiego, ktrzy
odprawili z kwitkiem Garmond Czstochowa zwyciajc kolejno 2-1 oraz
2-1. Istotnym faktem jest to, e druyny, ktre znalazy si w finale nie byy
faworytami. Plan minimum zosta wic
wykonany.
Pierwszy mecz finaowy rozegrany
by 12maja w Zespole Szk przy ulicy
Szczytowej w Czstochowie, gdzie miay miejsce wszystkie spotkania. W trakcie tego widowiska wida byo jakie
emocje towarzysz zawodnikom i kibicom obu druyn, lecz nie miao to wpywu na wysoko stojcy poziom tego spotkania, wynik 2-0 (25:22, 25:19) MVP
Dawid Chachulski. Drugie spotkanie zawodnicy KS-u rozpoczli do pewnie,
lecz to ich zgubio, nie dali rady bardzo
dobrze dysponowanemu tego dnia te-

Tabela po rundzie zasadniczej wygldaa nastpujco:

ZESP
1.KU AZS Politechnika Czstochowska I
2.LKPS Borowno
3.Drukarnia Garmond
4.KS Komnice
5.UKS Tygrysy Krzepice
6.Drukarnia Udziaowiec
7.ARSONSISI Farby proszkowe
8. KU AZS Politechnika Czstochowska II
9.Alfa Team Czstochowa
10.GKS Grabowa
11.Gmina Poczesna
12. KU AZS Politechnika Czstochowska III

MECZE
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

PKT
54
48
47
47
38
35
32
30
22
18
13
11

SETY
38:9
37:15
33:15
36:17
31:24
27:25
26:27
26:29
20:34
16:37
10:37
10:41

amowi z Borowna przegrywajc 1-2


(25:18, 12:25, 10:15). Najlepszym
w ekipie z Komnic okaza si kapitan
Marcin Gonera. W efekcie potrzebny
by trzeci mecz. Pierwszy set szybko na korzy naszej druyny 25:15.
Bardziej zacit walk obserwowa
byo mona w secie drugim, gdzie
komniczanie przegrywali w pewnym
momencie wynikiem a 14:19, lecz
po kilku efektownych akcjach mona
powiedzie, e wrcili z dalekiej podry wygrywajc set 28:26 i zarazem cae finaowe spotkanie 2-0!
W spotkaniu o 3 miejsce gr byli
gracze z KU AZS Politechniki Czstochowskiej ktrzy zwyciyli 2-0
Garmond Czstochowa.
Zotymi medalistami s:
Basiak Kamil 20 lat 184cm przyjmujcy
Cubaa Rafa 23 lata 192cm rodkowy
Chachulski Dawid 23lata 191cm
atakujcy
Dylczyk Kacper 24 lata 182cm
libero
Gonera Marcin 33 lata 184cm rozgrywajcy kapitan zespou
Knopik Sebastian 23lata 191cm
rodkowy
Mizera Marcin 32lata 188cm przyjmujcy kierownik zespou
Nowak Filip 16lat 196cm atakujcy
Pianka Dawid 21 lat 186cm libero/
przyjmujcy
Serwiak Patryk 22lata 188cm przyjmujcy/atakujcy
Rokosa Damian 27 lat 197cm rodkowy
Wrzalik Mateusz 19lat 190cm
przyjmujcy
Podsumowujc pragn podzikowa w imieniu moim i zawodnikw
zarzdowi Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Komnice, pani Annie Dylczyk, panu Zdzisawowi Matusiakowi oraz pani Barbarze Kanoniak,
bez ktrych ten sukces nie miaby
miejsca za wzgldu na rodki finansowe ktrych nam udzielili. Dzikujemy
take sponsorowi firmie Bruki- Tomaszewski za udzielone wsparcie finansowe.
P.S. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stron internetow gdzie
dowiecie si duo wicej o wspzawodnictwie w JLAS. www.siatkowka.
iplus.com.pl
23

Podsumowanie Gminnej
Ligi Piki Siatkowej
R.A.

marcu tego roku po raz


pierwszy w historii naszej
Gminy zostaa zorganizowana Gminna Liga Piki Siatkowej. Do rozgrywek pod patronatem
Stowarzyszenia Rozwoju na rzecz
Gminy Komnice przystpio 7 zespow z terenu Gminy Komnice.
Miejscem rozgrywek byy sale gimnastyczne przy szkoach w Witkowicach, Rzerzczycach, Komnicach
i Zawadzie.Szczeglnie pragn podzikowa dyrektorom tych szk za
pomoc w rozgrywaniu meczw. Kada z druyn posiadaa swojego opie-

kuna, ktry by gwnym organizatorem i kierownikiem swojej druyny.


W Chorzenicach Woniak Pawe,
Michaw-Jurczyk Andrzej, Komnice - Mizera Marcin, Rzerzczyce Politaski Sylwester, Witkowice - Nalewajka Andrzej, Zawada-Borowik
Piotr i Zdrowa Dylczyk Anna. Rwnie pragn podzikowa tym osobom i zawodnikom, ktrzy spdzony
wolny czas na sportowo powicili
w sportowy rozwj naszej Gminy.
Po zakoczeniu GLPS-u odby si finaowy turniej pomidzy zespoami,
ktre zajy cztery pierwsze miejsca

w Lidze. Byy to druyny z Komnic-1miejce, Witkowic-2 miejsce,


Rzerzczyc - 3 miejsce i Zdrowa 4
miejsce. W finale spotkay si druyny z Komnic i Witkowic. Wygraa
druyna z Komnic, trzecie miejsce
zaja druyna ze Zdrowej. Puchary
ufundowa Wjt Gminy Komnice
pan Adam Zajc, a wrczya pani v-c
Wjt Wanda Kusztal.
Chcemy podkreli, jak wane
jest dla nas, e w druynach GLPS-u uczestniczyli tylko mieszkacy
naszej Gminy, a w wikszoci druyn
zawodnikami byli mieszkacy danego soectwa.
Liga cieszya si duym zainteresowaniem i ju wszyscy czekaj
na rozpoczcie rozgrywek w nowym
sezonie 2010/11.
Dokadne informacje i wyniki
w nastpnym numerze Gazety Komnickiej.

Zakoczenie rozgrywek ligi strzeleckiej


Zdzisaw Matusiak

dniu 9.06.2010 r. zakoczono 4 rund Gminnej


Ligi Strzeleckiej. Do rozgrywek zgosio si 9 druyn z naszej
gminy, rywalizacje ukoczyo 7 druyn. Zgodnie z regulaminem, kady
zawodnik strzela z dwch rodzajw
broni pneumatycznej tj z pistoletu
i broni dugiej. Trzeba przyzna, e
lepsze wyniki osigano w strzelaniu
wanie z broni dugiej. Zawody odbyway si na strzelnicy w Zespole
Szk w Komnicach, po raz kolejny
pokazujc, jak trafn decyzj byo
zaadaptowanie poddasza na ten cel.
Strzelectwo sportowe, w strzelaniu
z broni pneumatycznej, cieszy si coraz wikszym zainteresowaniem ze
strony modziey i osb dorosych.
cznie ju kilkadziesit osb zajmuje si t dyscyplin sportow. Modzie szkolna trenuje pod okiem pana
dr Roberta Owczarka, a dorosym,
ktrych wikszo jest czonkami
sekcji strzeleckiej, Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice, instruktau udzielaj panowie,
Wiktor Zajc i Zdzisaw Matusiak.
24

O bro trzeba dba, dlatego oprcz


w/w zajmuj si tym jeszcze panowie
Tomasz liwakowski i Ryszard Brzozowski. Wracajc do ligi strzeleckiej,
podajemy wyniki w konkurencji druynowej i indywidualnej, w cznej
klasyfikacji tj. bro duga i pistolet.
Druynowo Indywidualnie cznie (karabinek pistolet )
1. Seniorzy - 1328 pkt. 1.Zdzisaw
Matusiak 504pkt (239 265 )
2. Komnice - 1250 pkt 2.Przemysaw Zajc 499pkt (213 - 286 )
3. Witkowice- 1151pkt 3.Anna Kubik 438pkt (227 - 211)
4. Zdrowa - 1038pkt 4.Janusz Sambor 421pkt (175- 246)
5. ULKS - 1026pkt 5. Adam Majer
405pkt (258 147)
6. Adamw - 1023 pkt 6. Robert
Owczarek 405pkt (179 - 226)
7. Chorzenice - 989 pkt 7.Agnieszka
Franc 403pkt (233- 170)
8. Michaw Kom.-587 pkt 8.Rafa
Karczewski 365pkt (186 - 179)
9. Konary - 244 pkt 9.. Ryszard
Brzozowski 362pkt (217 - 145) 1

10. Konrad Kempa 358pkt (186


172 )
Patronat nad rozgrywkami ligi
strzeleckiej obj Wjt Gminy Komnice pan Adam Zajc, a gwnymi
organizatorem byo Stowarzyszenie
na Rzecz rozwoju Gminy Komnice z pani Prezes Barbar Kanoniak
na czele. Organizatorzy dzikuj za
pomoc wszystkim osobom zatrudnionym w hali sportowej jak i w Zespole
Szk w Komnicach oraz sotysom
wsi Komnice panu Stanisawowi
Matuszczakowi i wsi Witkowice
panu Andrzejowi Nalewajce a take
panu Robertowi Detko z koa myliwskiego o za wsparcie finansowe. Dzikujemy za pomoc panu
Jarosawowi apecie oraz panu Tomaszowi Drab. Mamy nadziej e
kolejna edycja ligi strzeleckiej, bdzie cieszya si nie mniejszym zainteresowaniem.

Druyny sportowe OSP zakoczyy


trzeci edycj wspzawodnictwa
Jarosaw apeta

27

czerwca w niedzielne popoudnie zakoczya si


trzecia ju edycja sportowego wspzawodnictwa druyn
OSP z terenu gminy Komnice. Dla
przypomnienia warto podkreli,
e pomysodawc tej imprezy jest
Prezes Zarzdu Gminnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych
w Komnicach druh Adam Zajc.
To jego inicjatywa zostaa przyjta
przez Zarzd gminny jako nowatorska
forma dziaalnoci stray poarnych
dotychczas kojarzona tylko z gaszeniem poarw. Inicjatywa przycign

ado stray duo modziey i dorosych,


ktrych nie do koca pasjonowao gaszenie poarw i ratowanie ludzi. Druyny walcz o puchar przechodni Wjta
Gminy Komnice, ktry po trzykrotnym
wywalczeniu go przez druyn zostaje na przekazany na jej wasno. W tej
chwili wspzawodnictwo odbywa si
w czterech dyscyplinach tj. strzelanie
z broni pneumatycznej, pika siatkowa, tenis stoowy i pika nona. W roku
biecym zdecydowano o przeniesieniu
rozgrywek w pik non z hali sportowej na wiee powietrze i odbyy si
one na boisku Klubu sportowego Pogo
Konkurencje

Strzelanie
z broni pneumatycznej

Tenis
stoowy

Pika
nona

Pika
siatkowa

RAZEM

OSP Rzerzczyce

10

32

OSP Zdrowa

10

31

OSP Pacierzw

27

OSP Chorzenice

26

OSP Konary

22

OSP Garnek

10

20

OSP Skrzydlw

10

20

OSP Komnice

12

OSP Nieznanice

OSP Zawada

Druyna

Ochotnicza Stra Poarna w Zdrowej oraz Rada Soecka w Zdrowej


dzikuj firmie:
Skad Wgla H.U.T. Wojciech liwakowski Konary ul. Polna 4A
Tel. 34-3281-411 kom. 600-072-028
Oferujcej najwyszej jakoci wgiel z polskich kopal, wgiel z Kazachstanu, ekogroszek PIEKLORZ, ekogroszek kazachski, ekogroszek czeski, mia oraz pospk(mia z wglem) w promocyjnych cenach.
Firma zaprasza od poniedziaku do pitku w godz. 8-17 w soboty 8-14 za
pomoc rzeczow w wykonaniu boiska do piki plaowej w miejscowoci Zdrowa.
GAZETA KOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010

Komnice. W efekcie zakoczono


rywalizacj, a wyniki przedstawia
ponisza tabela.
Koczc ten artyku nie sposb pogratulowa zwycizcom
oraz podzikowa zawodnikom
za wspaniae sportowe widowisko. W wyniku zacitej rywalizacji
zwycistwo po raz drugi odniosa
druyna OSP Rzerzczyce drugie
miejsce zaja druyna OSP Zdrowa, a trzecie miejsce zaja druyna OSP Pacierzw. Szkoda tylko,
e cigle nie wszystkie jednostki
uczestnicz we wszystkich konwencjach. Nie mniej jednak cieszymy si z duej frekwencji i liczymy, e w przyszym roku wszystkie
jednostki wystawi swoje druyny
do wszystkich konkurencji. Podsumowujc nie sposb zapomnie tutaj o ludziach ktrzy nie bdc dziaaczami OSP mocno zaangaowali
si w pomoc przy organizacji tego
wspzawodnictwa i tak dzikuj
tutaj pani Ani Dylczyk kierownikowi Hali Sportowej w Komnicach
za pomoc w organizacji wszystkich
turniejw oraz nieodpatne sdziowanie rozgrywek w siatkwk. Za
nieodpatn pomoc dzikujemy
rwnie panom Zdzisawowi Matusiakowi i Witoldowi Zajcowi
za sdziowanie i pomoc w organizacji zawodw w strzelaniu z broni
pneumatycznej, panu Tomaszowi
Drabowi za sdziowanie meczw
siatkwki oraz panu Piotrowi Kamiskiemu za sdziowanie zawodw w tenisa stoowego. Ju
w grudniu tego roku rusza kolejna
edycja wspzawodnictwa do ktrej
gorco zapraszamy.

25

Sukces to mao powiedziane


Turniej Przyrodniczo owiecki
Robert Detka

u osiem lat mino od czasu gdy


po raz pierwszy Marek Organa
z Koa owieckiego o Czstochowa i Robert Detka z Cyranki Sosnowiec spotkali si i wsplnie zastanawiali jak propagowa
owiectwo. Co zrobi aby myliwi
byli lepiej postrzegani. eby nikt nie
twierdzi, e jelonek to m sarny.
Z codziennych kontaktw ze rodowiskami poza owieckimi, wiemy, e
skala problemu jest ogromna. Mona
nic nie robi, ponarzeka przy ognisku,
zamkn si hermetycznie w swoim
rodowisku. Wymylili, e zorganizuj turniej dla dzieciakw ze szk
podstawowych i gimnazjw. Zaczli
od najbliszego otoczenia. Obwody
owieckie obu k stykaj si w Gminie Komnice i pierwszy turniej odby
si wanie tam. Wjt gminy Adam
Zajc wspar bez zastrzee ide propagowania wiedzy o przyrodzie i owiectwie. Wsplny jzyk znalelimy
rwnie z nauczycielami z Zespou
Szk w Komnicach. Pani Dyrektor
Barbara Kanoniak, vice dyrektorki p.
Katarzyna Jurkowska, Ewa Drab cae
grono pedagogiczne rozumiao ide
i zarwno efektywnie jak i efektownie
przekadao to na codzienn praktyk.Z perspektywy omiu lat wida jak
mozolnie i ciko byo stworzy co od
podstaw. Dzi widzc efekty zapominamy jak duego wysiku trzeba byo,
aby przeoy dobre chci i potrzeb
dziaania na wymierne efekty.
Turniej Przyrodniczo owiecki rozgrywany jest w kilkudziesiciu gminach naszego regionu i jest skierowany do kilkunastu tysicy modziey.
Propagujemy wszystkie istotne dla nas
wartoci; tradycj owieck, staropolskie sownictwo, kynologi, znajomo
ojczystej przyrody. Wypracowalimy
formu skadajc si z trzech konkursw; wiedzy przyrodniczo-owieckiej,
plastycznego oraz budowy budek lgowych dla ptakw.
W tym roku po Konopiskach i Blachowni fina Turnieju odby si w Kom26

nicach. W konkursie wiedzy zwyciya


reprezentacja gminy, w ktrej Turniej
Przyrodniczo owiecki rozgrywany jest
wzorcowo, od etapu szkolnego przez
pfina gminny, czyli z Komnic. Praca
Marzanny Borkowskiej (ony lenika)
nauczycielki biologii owocuje kilkakrotnymi z rzdu zwycistwami w Turnieju.
Zwyciska reprezentacja to: Emil Bik,
Tomasz Kaczorowski i Piotr Centowski.
Drugie miejsce zdobya reprezentacja
Konopisk w skadzie: Oskar Sinicyn,
Anna Kowalik, Anna Koun. Trzecie
reprezentacja gminy Kruszyna, a w niej:
Anna Tarnowska, Emil Krzemiski,
Ewelina apeta. W konkursie budek lgowych dla ptakw zwyciy Przemysaw Bartyzel z Wrczycy Wielkiej, druga bya Monika Borzcka z Blachowni,
a trzecia Monika Pyrzyna z Konopisk.
W konkursie plastycznym pierwsza bya
Monika Kwiecie z Komnic, druga Joanna Jdryka z Poczesnej, trzeci Adam
Tomyski z Konopisk. W Komnicach
by rozgrywany rwnie konkurs strzelecki z broni pneumatycznej. Zwyciy ukasz Drd z Komnic- opiekun
Robert Owczarek, druga bya Paula
Sawicka z Krzepic, a trzecim by Artur
Domagaa z Kruszyny. Kilkuset uczestnikw (widownia, zawodnicy i gocie)
finau obejrzao prezentacj ptakw owieckich, wystaw Klubu Kolekcjonera
i Tradycji owieckiej PZ, pokaz wabienia zwierzyny ownej w wykonaniu
Czesawa Tyrola. Tegoroczna edycja
Turnieju odbya si pod patronatem Marszaka Wojewdztwa lskiego p. Mariusza migalskiego. Przedstawicielem
Marszaka na Finale by p. Wiesaw Bk,
byy Starosta Czstochowski.
Gocilimy wielu lenikw min. p.
A. Borkowskiego- przedstawiciela Nadlenictwa Gidle, nadleniczych z Herb,
Zotego Potoku. Byli przedstawiciele
Kuratorium Owiaty, wjtowie ssiednich gmin min. p. Smela. Szefostwo
Polskiego Zwizku owieckiego z Czstochowy w osobach Prezesa P.W. Sobali i owczego Okrgowego Ireneusza
Chda. Szef Pastwowej Stray o-

wieckiej p. Jan Szpila. Dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy p.Andrzej Perliski.


Radni min. p. Lidia Burzyska. Doceni
naley Koo owieckie owiec Radomsko, ktrego myliwi przygotowali
biesiad myliwsk. Wszystkich zaangaowanych w realizacj projektu Turniej
Przyrodniczo owiecki Komnice 2010
nie sposb wymieni, ale mona podzikowa co niniejszym czyni.
Wszystkich zgodnie z tradycj nakarmilimy i zaprosilimy do udziau w nastpnej edycji Turnieju Przyrodniczo
owieckiego.

Dla Ciebie Matko


Janina Chrzstek
Dla Ciebie Matko zakwita ra
Pjd j zerwa w ogrodzie
Bo chocia zawsze Ci kocham
Dzie Matki nie zdarza si co dzie.
Dla Ciebie Matko rodz si dzieci
By dobrze je wychowaa
By sznur pokole trwa na wiecie
A Tobie za to chwaa.
Dla Ciebie Matko pki kwiatw
Tych najpikniejszych od Twych
dzieci
One s trwae i nie zwidn
Ni jeden patek im nie zleci.
Dla Ciebie Matko wieci soce
Przynajmniej tak mi si wydaje
Bo gdzie Ty jeste tam jest dobrze
I wszystko wok pachnie majem.
Dla Ciebie Matko umiech mej twarzy
Aby moga si cieszy do woli
Bo wiem, e kiedy jest mi smutno
To Ciebie wtedy serce boli.
Dla Ciebie Matko wiec gwiazdy
Na piknym srebrzystym niebie
A ja Ci bardzo kocham
I jestem blisko Ciebie.
Kochana Matko dla Ciebie wszystko,
To jest zapata za serce Twoje
Bo dziki niemu ja czuj spokj
I niczego si nie boj.

KS. Komnice

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko, pochwalcie si Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na poczt
e-mail: gazeta@klomnice.pl lub sekretarz@klomnice.pl.
Sprostowanie.
W zeszym numerze w opisie dotyczcym ukasza Raka
wkrad si bd. Za bd przepraszamy i zamieszczamy
Jego dane raz jeszcze

ukasz Rak
Urodzi si 04.01.2010r.,
way 3750g, mierzy 57 cm.
Mieszka z rodzicami Dorot
i Adamem w Komnicach.

Ja peta
Urodzi si 03.03.2009. Way 3100g, mierzy 54cm.
Mieszka z rodzicami Paulin i Tomaszem w Nieznanicach.

KS. Komnice

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko, pochwalcie si Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na poczt
e-mail: gazeta@klomnice.pl lub sekretarz@klomnice.pl.
Sprostowanie.
W zeszym numerze w opisie dotyczcym ukasza Raka
wkrad si bd. Za bd przepraszamy i zamieszczamy
Jego dane raz jeszcze

ukasz Rak
Urodzi si 04.01.2010r.,
way 3750g, mierzy 57 cm.
Mieszka z rodzicami Dorot
i Adamem w Komnicach.

Ja peta
Urodzi si 03.03.2009. Way 3100g, mierzy 54cm.
Mieszka z rodzicami Paulin i Tomaszem w Nieznanicach.

Related Interests