You are on page 1of 28

Gazeta

ISSN 14260875


GMINNY
BIULETYN INFORMACYJNY

Nr 203/204/205 - CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

Komnicka

TRWAJ PRACE INWESTYCYJNE


WITO FOLKLORU
GOCIE Z DOMINIKANY
SUKCESY STRZELECKIE

Gazeta Komnicka

Drodzy Czytelnicy

Spis treci
Trwaj prace inwestycyjne...............................3
Zwizyt wFriedrichshafen ........................... 4
Gminny Spyw Kajakowy . ............................. 4
Stowarzyszenie Razem na wyyny ogasza
konkursy ..........................................................5
Podpisanie umowy zRaiffeisen-Leasing........5
104 urodziny Pani Rozalii Szwejda . ...............5
Owiadczenie...................................................5
Sprawozdanie zXXIV sesji Rady Gminy........ 6
Absolutorium dla wjta. Czym jest, a czym
by nie moe . ................................................. 6
XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy ..........7
Gmina Komnice rozwija infrastruktur Telekomunikacyjn . ..............................................7
Komnickie wito folklor ............................. 8
Mobilny Uniwersytet Kultury iSztuki . ........ 8
Koncert Reszkowski wGarnku ..................... 9
Reszkowie wDrezdenku ............................... 9
Festyn Pod Grusz....................................... 10
Festyn Szanty wKarczewicach . .................... 11
Noc witojaska wZawadzie . .........................12
Piotr Woldan laureatem festiwalu wPradze....12
Piknik Rodzinny wZawadzie.........................13
Kwiaty zbibuy . .............................................13
Kalendarz wydarze kulturalnych . ..............13
Powitanie Lata 2016 wWitkowicach ........... 14

ddajemy wPastwa rce nowy numer Gazety Komnickiej. Wtym numerze


znajd Pastwo relacje zwielu imprez, festynw iwydarze, jakie wokresie
wakacyjnym zaproponowa mieszkacom Gminny Orodek Kultury, szkoy oraz organizacje pozarzdowe. Wakacje rozpoczlimy od Nocy witojaskiej wZawadzie,
po kilkuletniej przerwie wrcilimy do organizacji festynu w Rzerzczycach,
wKomnicach odby si Festiwal Folklorystyczny Zza miedzy, awKarczewicach
Festyn Szanty. Nie zabrako rwnie innych wydarze, wtym turniejw piki plaowej, zawodw wdkarskich. piknikw rodzinnych, wycieczek, spyww kajakowych
irajdw rowerowych. Nasza gmina pokazaa si wte wakacje zwyjtkowej strony,
za co serdecznie dzikuj organizatorom wszystkich imprez oraz ogromnej grupie
spoecznikw zaangaowanych wich przygotowanie.
Nowy numer przynosi nowe informacje zwizane zdziaalnoci Urzdu Gminy
iRady. Zakoczylimy cz inwestycji, wtym przebudow ul. Ksiycowej czy budow parkingu wGarnku oraz przystpujemy do kolejnych prac. Informujemy rwnie
oefektach naszych dziaa zwizanych zsystemem podatkowym adresowanym do
firm zbrany transportowej. Swoje biuro wKomnicach otwiera jedna znajwikszych
wPolsce firm leasingowych Raiffeisen-Leasing S.A. Podpisana przez nas umowa
pozwala Raiffeisen-Leasing zoenie wnaszej gminie deklaracji podatkowej, a co
za tym idzie pacenie tutaj podatkw. Wchwili obecnej finalizowane s umowy
zkolejnymi podmiotami ztej brany, co przyniesie naszej gminie wniedugiej
perspektywie czasowej konkretne dochody.
Zokazji rozpoczynajcego si nowego roku szkolnego 2016/2017 pragn zoy
wszystkim Nauczycielom iPracownikom owiaty najserdeczniejsze yczenia. Niech
ten rok przyniesie Wam wiele zawodowej satysfakcji isukcesw. Naszym Uczniom
ycz, aby czas spdzony wszkole dawa Wam wiele radoci ipozwala rozwija
si Waszym zainteresowaniom ipasjom. Wszystkim Rodzicom ycz cierpliwoci
ikonsekwencji wwychowywaniu modego pokolenia oraz licznych miych przey
zwizanych zosigniciami Waszych dzieci.

Gminny Konkurs zJzyka Angielskiego ...... 14


XXIV Oglnopolski Zlot Szk Sienkiewiczowskich wOblgorku ................................15
Podsumowanie projektu pracowni tkackiej . .15
Powiatowa Sesja Ekologiczna . ..................... 16
Sukces Biblioteki wRzerzczycach . ............ 16
Pracowite procze . ...................................... 17
Roman Cisowski ijego strzelecka pasja . ..... 18
Strzeleckie Mistrzostwa Gminy Komnice... 19
III Otwarty Turniej Strzelecki z Broni Pneumatycznej im. Wojciecha Ruszkowskiego . . 19
Sukcesy strzelcw zGminy Komnice .........20
Oglnopolski Turniej Karate ........................20
Zawody wdkarskie wZawadzie...................20
Nasi strzelcy wRadomsku . ..........................20
Nasi straacy szkolili si wKrakowie ........... 21
Akcja Wakacje ...............................................22
wiatowe Dni Modziey wZawadzie . ........23
Jeeli my zapomnimy onich, niech Bg zapomni onas........................................................24
Wystawa powicona onierzom Warszyca...25
Odnowiona kapliczka wAdamowie.............26
Oddano hod onierzom AK .......................26
Budynek Szkoy Podstawowej w Witkowicach
obecnie Zespou Szk w Witkowicach ....27

Wydawca
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20, 42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22, fax: 34-328-11-21
www.klomnice.pl, email: ug@klomnice.pl
gazet redaguje zesp wskadzie:
Barbara Mizera, Krzysztof Wjcik,
Katarzyna Sosnowska, Robert Kpa,
Pawe Wysocki.
email:

gazeta@klomnice.pl

druk: Biuro Usugowe ATS


tel. 508 332 162

www.wydajgazete.pl
nakad: 2000 egz.

Zdjcia bez podpisu przekazane zostay przez organizatorw imprez lub pochodz
zarchiwum Urzdu ijednostek podlegych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykuw nadesanych na adres redakcji.

Okadka: fot. Dawid Baran

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

Trwaj prace inwestycyjne


Okres letni to czas intensywnych prac inwestycyjnych na terenie naszej Gminy.
Przedstawiamy gwne dziaania realizowane przez Urzd Gminy Komnice na
naszym terenie.

akoczono prace przy przebudowie


drogi gminnej ul. Ksiycowej w miejscowoci Komnice. Wykonawc robt byo
Przedsibiorstwo Robt Drogowo-Mostowych
MYSZKW. Cakowity koszt inwestycji to
kwota okoo 602 tys. z. rodki na ten cel pochodziy z budetu gminy. W ramach zadania
zostaa wykonana nawierzchnia asfaltowa na
dugoci 0,55 km wraz z chodnikiem ciek rowerow, odwodnieniem i owietleniem ulicznym
informuje Marlena Bk, kierownik Referatu
Zamwie Publicznych i Infrastruktry
Urzdu Gminy Komnice.
Zakoczono prace przy budowie sieci
wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowoci Zawada przy ul. Straackiej.
Wykonawc robt byo Przedsibiorstwo
Produkcyjno-Usugowo Handlowe
EKOINBUD z Piotrkowa Trybunalskiego.
Cakowity koszt zadania to kwota okoo 110
tys. z. rodki pochodziy z budetu gminy.
Wykonano odcinek wodocigu o dugoci
237mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
o dugoci 282 mb informuje Marlena Bk.
Zakoczono prace przy utwardzeniu dziaki przy bibliotece w Garnku. W wyniku prac
powstay nowe miejsca parkingowe oraz teren,

ktry w dalszej perspektywie moe zosta


wykorzystany na cele rekreacyjno-turystyczne. Wykonawc prac byo Przedsibiorstwo
SZYMBUD z Widzowa. Cakowity koszt inwestycji to kwota 98,4 tys. z. rodki na ten cel
pochodziy z budetu gminy.
Wykonano rwnie owietlenie przy
ul.Mstowskiej w Nieznanicach. Zamontowano
8 szt. opraw owietleniowych wraz z osprztem
i przewodem owietleniowym. Wykonawc
prac by Zakad Instalatorski Kazimierz Rzepa
z Nieznanic. Niebawem zostanie ukoczone
dowietlenie ul. Polnej w Rzekach Maych (8
szt. opraw owietleniowych) i ul. Wolnoci
w Karczewicach (5 sztuk opraw owietleniowych). Wykonawc robt jest PPUH SOKBIS z Czstochowy. Cakowity koszt to kwota
okoo 65 tys. z. rodki na ten cel pochodz z
budetu gminy.
Aktualnie trwa procedura przetargowa
przy wyborze wykonawcy robt budowlanych
dotyczcych ulicy kowej w Zawadzie mwi
Marlena Bk. Gmina na ten cel otrzymaa
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntw
Rolnych. Dotacja stanowi blisko 50% wartoci zadania. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na dugoci

0,894 km. wraz z podbudow i utwardzonymi


poboczami.
Podpisano rwnie umow na wykonanie robt budowalnych z Przedsibiorstwem
Robt Drogowo Mostowych MYSZKW
na czn kwot 277,5 tys. z dotyczc odnowy stanu drg gminnych w miejscowociach:
Nieznanice (ul. Lena, Rwnolega, Polna);
Zberezka, ul. Sobieskiego; Rzerzczyce, ul.
Bagnista; Janaszw. Termin wykonania robt
ustalono do 30 wrzenia 2016r. W miejsce starej, zniszczonej nawierzchni drogi zostanie pooona nowa nawierzchnia asfaltowa. rodki na
ten cel pochodz z budetu gminy.
Red.

GODZINY PRACY URZDU GMINY


PRZYJMOWANIE WSPRAWACH SKARG IWNIOSKW
Wjt Gminy wkady wtorek od 13:00 do 17:00
Kierownicy Referatw od poniedziaku do pitku od 7:30 do 15:30
Skargi iwnioski przyjmowane s wpokoju 103 wsekretariacie
przez Pani Dorot Kowalczyk ref. d/s obsugi sekretariatu

poniedziaek 7:30 do 15:30


wtorek 7:30 do 17:00
roda 7:30 do 15:30
czwartek 7:30 do 15:30
piatek 7:30 do 15:30

Gazeta Komnicka

zwizyt wFriedrichshafen
Renata Chrostowska
Wdniach 10-18 czerwca 2016 roku 15-osobowa grupa uczniw Zespou Szk im. Jana
Kochanowskiego wWitkowicach przebywaa wNiemczech. Opiek nad uczniami
sprawoway p. Renata Chrostowska iAnna Zieliska.

e wrzeniu 2015 roku uczniowie


z niemieckiej szkoy Graf-Soden
Gemeinschaftsschule z Friedrichshafen gocili w Polsce. Teraz przysza kolej na rewizyt u naszych zachodnich ssiadw.
Pierwsze dwa dni pobytu wNiemczech uczniowie zWitkowic spdzili urodzin niemieckich

we Friedrichshafen nad malowniczym Jeziorem


Bodeskim. Czekao tam na nich mnstwo
atrakcji tj. zwiedzanie miasta, rejsy statkiem po
jeziorze, wyjazdy na basen, do krgielni, do parku rozrywki, na minigolfa oraz wszwajcarskie
Alpy. Wponiedziaek 13 czerwca nasi uczniowie byli wGemeinschaftsschule Graf Soden we

Gminny Spyw Kajakowy


14 sierpnia odbya si pierwsza edycja Gminnego Spywu Kajakowego rzek Wart na
trasie Skrzydlw Karczewice.

imprezie uczestniczyo 26 osb, wtym


grupa radnych i sotysw, pracownicy Gminnego Orodka Kultury i Urzdu
Gminy z wice wjtem Gminy Komnice

Adamem liwakowskim na czele. Do udziau w spywie zaproszenie przyjli gocie


ze Stowarzyszenia Razem na wyyny oraz
Regionalnego Funduszu Gospodarczego.

Friedrichshafen. Zwiedzili szko, spotkali si


zpani dyrektor iznauczycielami, uczestniczyli
wwybranych zajciach. Po wsplnym obiedzie
wstowce szkolnej grupy niemiecka ipolska
uday si do miejscowoci Schuchsee-Seebrugg
wSchwarzwaldzie. Uczniowie brali tam udzia
wwielu zabawach integracyjnych. Rozwizywali
quizy, zagadki, komunikowali si wjzyku niemieckim iangielskim. Mierzyli swoje siy podczas rozgrywek sportowych, biesiadowali przy
ognisku. Wsplnie kibicowali podczas meczu
piki nonej Polska Niemcy. Kolejnego dnia
uczniowie pojechali do aquaparku Badeparadies
Schwarzwald, gdzie czekao na nich wiele atrakcji. Podczas jednodniowej wycieczki zwiedzili
zielone miasto Freiburg. Poznali jego histori,
zabytki iciekawe miejsca. Wszystkie te przedsiwzicia suyy realizacji wsplnego projektu
pt. Obraz ssiada co nas czy, co nas rni.
Tydzie spdzony razem pozwoli na wzajemne
poznanie si, przeamywanie barier jzykowych,
zwalczanie stereotypw, poznawanie tradycji
i kultury. Wpitek 17 czerwca grupa polska
odjechaa autobusem do Czstochowy. Mamy
nadziej, e mie wspomnienia zwymiany pozostan na zawsze, aprzyjanie podczas niej
zawarte przetrwaj.
Tegoroczna wymiana zostaa dofinansowana przez Polsko-Niemieck Wspprac
Modziey.

Spyw rozpocz si przy jazie wSkrzydlowie,


a jego fina mia miejsce w Karczewicach
wOrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Lena Kraina. Na uczestnikw czeka poczstunek oraz pamitkowe dyplomy. Za pomoc
worganizacji spywu dzikujemy druchom
zOSP Karczewice-Garnek, Fundacji na Rzecz
Promocji iRozwoju Soectwa Karczewice oraz
Orodkowi Rekreacyjno-Wypoczynkowemu
Lena Kraina.
RK

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

STOWARZYSZENIE RAZEM NA WYYNY ogasza KONKURSY


w ramach poddziaania 19.2 Wsparcie na wdraanie strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spoeczno objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich
na lata 2014-2020 na nastpujce przedsiwzicia wskazane w Strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez spoeczno Stowarzyszenia Razem na wyyny na lata
2015-2023 (LSR):
PODEJMOWANIE DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ
- limit rodkw dostpnych w konkursie 300 000,00 z
PODEJMOWANIE DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY
- limit rodkw dostpnych w konkursie 225 000,00 z
ROZWJ DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ
- limit rodkw dostpnych w konkursie 1 400 000,00 z
NIEKOMERCYJNA I OGLNODOSTPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I
TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJCA ZASOBY LGD
- limit rodkw dostpnych w konkursie 1 720 000,00 z
Termin skadania wnioskw we wszystkich konkursach
Wnioski naley skada bezporednio w siedzibie Stowarzyszenia Razem na wyyny
wMykanowie przy ul. Cichej 72, wdniach od poniedziaku do pitku w godzinach od 8:00 do
16:00. Konkursy na powysze dziaania bd ogoszone w padzierniku 2016 roku (dokadny
termin bdzie podany na stronie internetowej Stowarzyszenia).
O terminie zoenia wniosku decyduje data wpywu do biura Stowarzyszenia Razem na
wyyny. Wnioski wraz z zacznikami naley skada na odpowiednich formularzach w 2
egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na pycie CD, przy czym wersja
elektroniczna winna zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
Wzory formularzy, karty oceny zgodnoci operacji z kryteriami wyboru, Strategia rozwoju
lokalnego kierowanego przez spoeczno Stowarzyszenia Razem na wyyny, pena tre
ogoszenia, s dostpne na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Informacje dotyczce zakresu tematycznego operacji, warunkw udzielenia wsparcia,
kryteriw wyboru udzielane s w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu:
(34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania mona kierowa rwnie na adres email:
biuro@razemnawyzyny.pl.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie

Podpisanie umowy z Raiffeisen-Leasing


Jedna znajwikszych wPolsce firm leasingowych Raiffeisen-Leasing SA otwiera
swoje biuro wKomnicach. Umowa dotyczca wsppracy Gminy Komnice
zRaiffeisen-Leasing zostaa podpisana 15 lipca br.
Przedstawiciele Raiffeisen-Leasing nie ukrywaj, e nawizana wsppraca jest wynikiem
bardzo dobrych warunkw podatkowych kierowanych dla firm zbrany transportowej,
jakie oferuje Gmina Komnice. Podatek od
rodkw transportu dla tej firmy to wydatek

wskali roku rzdu kilkudziesiciu milionw


zotych. Podpisana przez nas umowa pozwala
Raiffeisen-Leasing zoenie wnaszej gminie
deklaracji podatkowej oraz pacenie tutaj podatkw - podkrela Piotr Juszczyk, wjt Gminy
Komnice.
RK

104 urodziny Pani


Rozalii Szwejda
Anna liwakowska
12 lipca 2016r swoje 104 urodzin
obchodzia mieszkanka Komnic Pani
Rozalii Szweja. Wizyt Jubilatce zoyli
Zastpca Wjta Pan Adam liwakowski,
Sekretarz Gminy Pani Barbara Mizera,
Zaspca Kierownika Urzdu Stanu
Cywilnego Pani Anna liwakowska oraz
Radny i Sotys Komnic Pan Stanisaw
Matuszczak.

imieniu Wjta Gminy, wasnym oraz w


imieniu wszystkich mieszkacw naszej gminy, Zastpca Wjta zoy Pani Rozalii
yczenia zdrowia na dalsze lata ycia, aby kady dzie wnosi w jej ycie coraz wicej ciepa i mioci rodziny oraz przyjaci. Jubilatce
wrczono bukiet kwiatw oraz okolicznociowy upominek. Oczywicie jak przystao na
tak wspaniae 104 urodziny by tort, lampka
szampana oraz wsplne radosne odpiewanie 200 lat. Dwustu lat, bowiem w rzypadku
naszej wspaniaej jubilatki 100 lat to zdecydowanie za mao. Podczas rozmw z pani
Rozali i jej wnuczk Pani Urszul powrciy
wspomnienia z okresu pracy i codziennego
ycia w Komnicach. Nasza jubilatka cieszy
si dobrym zdrowiem, doskona pamici
oraz sprawnoci fizyczn i nadal prowadzi
gospodarstwo domowe. Takiego zdrowia tylko
pozazdroci.
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia
Pani Rozalio. Pani Rozalia jest najstarsz
mieszkank gminy Komnice urodzia si
wdniu 12 lipca 1912 r.

Owiadczenie

rzepraszam P. Wand Pomorsk za pomyk


dotyczc kradziey laptopa, ktrej dokonaa
udzco podobna do niej osoba. Sprawa kradziey
laptopa nie miaa nic wsplnego zjej osob.
Wyraam ubolewanie zpowodu nieprzyjemnoci, jakich na skutek tego doznaa.
Teresa Dziubek
5

Gazeta Komnicka

Sprawozdanie zXXIV sesji Rady Gminy


22 czerwca 2016r odbya si XXIV Sesja Rady Gminy Komnice.

godnie z przyjtym porzdkiem obrad


radni podejmowali decyzje wnastpujcych kwestiach:
1. Udzielenie absolutorium Wjtowi Gminy
Komnice caa procedura rozpocza si
od przedstawienia opinii RIO wKatowicach
wsprawie przedoonego przez Wjta Gminy
Komnice sprawozdania zwykonania budetu
gminy za 2015 rok wraz zinformacj ostanie
mienia komunalnego. Nastpnie przedstawiono opini Komisji Rewizyjnej dotyczc wykonania budetu gminy Komnice za 2015 rok
oraz wniosku oudzielenie Wjtowi Gminy absolutorium, nastpnie zaprezentowano opini
RIO wKatowicach wsprawie przedoonego
wniosku Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono wnioski staych komisji Rady Gminy.
Kolejnym punktem byo rozpatrzenie izatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania zwykonania budetu gminy za
2015 r. Ostatnim, najwaniejszym punktem,
byo gosowanie nad udzieleniem absolutorium Wjtowi Gminy Komnice. Gosowanie
to przebiego pomylnie, cho nie byo wrd
radnych jednomylnoci.
2. Zatwierdzenie rocznych sprawozda finansowych instytucji kultury Gminy Komnice za

2015 rok radni zatwierdzili sprawozdania.


3. Przekazanie rodkw finansowych na
Wojewdzki Fundusz Wsparcia Pastwowej
Stray Poarnej.
4. Podjto uchwa zmieniajc uchwa
wsprawie okrelenia wysokoci zryczatowanych diet dla sotysw za udzia wposiedzeniach Rady Gminy inaradach organizowanych
przez Wjta.
5. Zmieniono uchwa nr 48/VII/2011 Rady
Gminy Komnice z dnia 10 czerwca 2011r
w sprawie ustalenia inkasentw podatkw
i opat lokalnych oraz wynagrodzenia za
inkaso.
6. Ustalono inkasentw opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.
7. Okrelono wzr deklaracji o wysokoci
opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci zamieszkaych oraz warunkw itrybu
skadania deklaracji za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej.
8. Uchwalono Regulamin utrzymania czystoci iporzdku na terenie Gminy Komnice:
okrelono szczegowy sposb izakres wiadczenia usug wzakresie odbierania odpadw

komunalnych od wacicieli nieruchomoci


izagospodarowania tych odpadw, termin,
czstotliwo itryb uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Przyjto Regulamin udzielania dotacji na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania
poprzez wymian nisko wydajnych inieekologicznych kotw na paliwo stae oraz innych
rde ciepa zmoliwoci spalania odpadw staych na wysoko sprawne iekologiczne
rda ciepa wbudynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Komnice.
10. Przyjto do realizacji zaktualizowany Plan
gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy
Komnice.
11. Podjto uchwa wsprawie poparcia dziaa
majcych na celu utworzenie niezalenego
lskiego Instytutu Onkologii wGliwicach.
Osoby bliej zainteresowane tematyk podjtych uchwa zapraszamy do kontaktu zwydziaami Urzdu Gminy odpowiedzialnymi
za wymienione dziaania. Szczegowy protok zobrad sesji jest dostpny wbiurze Rady
Gminy.

Komentarz do Sesji

Absolutorium dla wjta


Czym jest, aczym by nie moe
Adam Worwg - Radny zKomnic, Przewodniczcy Rady Gminy
Sprawa udzielenia absolutorium dla wjta jest czsto gorcym tematem na sesjach
rad gminy wcaej Polsce. Skd te nierzadkie emocje przy podejmowaniu decyzji nad
absolutorium?

y odpowiedzie sobie na to pytanie,


po krtce przedstawi istot sprawy.
Udzielenie absolutorium to stwierdzenie
prawidowoci dziaania finansowego organu
wykonawczego, wprzypadku gminy jest ni
wjt, wdanym okresie czasu wprzypadku
gminy za ubiegy rok. Czyli wgosowaniu nad
absolutorium radni oceniaj, czy wjt wsposb naleyty zrealizowa zaoenia budetu,
czy wdanym roku mona zarzuci mu niegospodarno, czy doceni jego dyscyplin
finansow. Ca procedur udzielenia (bd
nieudzielenia) absolutorium rozpoczyna sprawozdanie zwykonania budetu oraz sprawozdanie finansowe, anastpnie przedstawienie
informacji o stanie mienia komunalnego.
Kolejnym punktem jest przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej wsprawie absolutorium zuzasadnieniem, zapoznanie radnych
6

zopini Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczcej sprawozdania zwykonania budetu

(wprzypadku wykonania budetu za 2015 rok


przez Wjta Gminy Komnice opinia ta bya
pozytywna) oraz zopini dotyczc wniosku
komisji rewizyjnej wsprawie absolutorium,
przedstawienie opinii innych komisji rady
dotyczcych wykonania budetu, jeeli takie
opinie byy sporzdzane. Jak widzimy dwukrotnie wtym miejscu przewina si nazwa
Regionalna Izba Obrachunkowa - pastwowego, zewntrznego iniezalenego organu
kontroli i nadzoru jednostek samorzdu

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016
terytorialnego wzakresie gospodarki finansowej. Ijest to najwaniejszy gos wprocesie
absolutoryjnym. Oprcz wystawienia opinii
na temat wykonania budetu przez wjta, RIO
wystawia opini na temat wniosku oudzielenie lub nieudzielenie absolutorium wjtowi
wysunitego przez komisj rewizyjn. Co to
oznacza? e wprzypadku, gdy wniosek komisji rewizyjnej negatywnie odniesie si do kwestii absolutorium, to pozytywna opinia RIO
jest waniejsza. Naczelny Sd Administracyjny
doszed do konkluzji, e pozytywna ocena
sprawozdania wyklucza moliwo nieudzielenia absolutorium. Decyzja oudzieleniu absolutorium musi zosta podjta bezwzgldn
wikszoci gosw. Co wprzypadku Gminy
Komnice stanowi omiu radnych. Czyli osiem
gosw za skutkuje udzieleniem wjtowi absolutorium za ubiegy rok. Aco si stanie, gdy
pomimo pozytywnej opinii RIO, radni zagosuj za nieudzieleniem absolutorium?
Tak sytuacj wietnie obrazuj wydarzenia zgminy Zaleszany (powiat stalowowolski, wojewdztwo podkarpackie). Jak podaje
Echo dnia (Wydawnictwo Polska Press sp.
zo. o.) zdnia 8 sierpnia 2014 roku, radni postanowili nie udzieli absolutorium tamtejszemu wjtowi za rok 2012, pomimo wietnego
wykonania budetu. Przewodniczcy Rady
Gminy stwierdzi, e Zimny prysznic przyda
si gminie Zaleszany, ainny radny, odnoszc
si do pozytywnej opinii wydanej przez rzeszowsk RIO powiedzia: Ta opinia niewiele
dla mnie znaczy (oba cytaty pochodz bezporednio zartykuu). Jak bardzo obaj panowie
byli wbdzie pokazay dalsze wydarzenia.
RIO uniewania wcaoci uchwa mwic
onieudzieleniu absolutorium. Wroku 2014
radni ponownie nie udzielili absolutorium za
rok 2013. RIO iwtym przypadku ponownie
wcaoci uniewania uchwa. Ztego przykadu widzimy, czym nie jest absolutorium
dla wjta. Absolutorium to nie moje widzi
mi si, to nie lubi, nie lubi iinne tego
typu animozje. Absolutorium to jasne irzeczowe podejcie do tematu realizacji budetu.
Albo dochody iwydatki s zgodne zzaoeniami, albo nie. Innych kryteriw nie ma. Jeli
opinia RIO jest pozytywna, radni nie mog
decydowa inaczej (otak brzmicej konkluzji
NSA pisaem wczeniej). Ana spieranie si
nad wizj przyszoci gminy ikierunku dziaa radni maj ca kadencj.
rda:
Echo dnia zdn 8 sierpnia 2014r. Radni
dostali kolejn nauczk. Uchwaa onieudzieleniu absolutorium wjtowi Zaleszan
okazaa si bublem Wyd. Polska Press
Sp. zo. o.;
www.wspolnota.org.pl;
Ustawa osamorzdzie gminnym;
Ustawa ofinansach publicznych.

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy


21 lipca 2016 roku ogodz. 9,00 wsali U.S.C Urzdu wKomnicach odbya si
XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

adni na samym pocztku sesji jednogonie usunli zaproponowany w porzdku


obrad punkt Ustalenie przebiegu istniejcych
drg gminnych inadania im kategorii gminnej
drogi publicznej oraz przeduenia istniejcych
publicznych drg gminnych. Stwierdzono, i
bez konsultacji spoecznych przeprowadzonych wposzczeglnych soectwach radni nie
bd podejmowali decyzji co do ewentualnego
przebiegu drg.
Wtrakcie obrad zajto si nastpujcymi
tematami:
1. Zmiana w budecie gminy na 2016 rok
zabezpieczono rodki na rozpoczcie prac nad projektem rozbudowy ulicy

Dworcowej, odcinka od wiaduktu do targowiska uchwaa zostaa przyjta, cho


nie jednogonie.
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2027 konsekwencja zmian opisanych wpkt. 1 uchwaa zostaa przyjta.
3. Przystpienie Gminy Komnice do
Stowarzyszenia ds. Rozwoju Spoeczestwa
Informacyjnego Subregionu Pnocnego
Wojewdztwa lskiego uchwaa zostaa
przyjta.
4. Przyjcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej
na II procze 2016 r.
Szczegowy protok sesji znajduje si
wbiurze Rady Gminy.

Komentarz do Sesji

Gmina Komnice rozwija


infrastruktur Telekomunikacyjn
Jarosaw apeta - Radny Gminy Komnice ze Zdrowej
Wgrudniu 2015 roku Gmina Komnice oraz 29 miast igmin subregionu
czstochowskiego zakoczyo realizacj inwestycji polegajcej na wybudowaniu
345 km sieci wiatowodowej czcej niemal wszystkie gminy na terenie powiatw
czstochowskiego, kobuckiego imyszkowskiego oraz miasto Czstochow.

race nad projektem ruszyy w2008 roku


kiedy to podpisano wstpne porozumienia
irozpoczto opracowywanie koncepcji budowy sieci szkieletowej. Sie z zaoenia miaa
skada si ztrzech ringw opasajcych wymienione powitay oraz miasto Czstochowa.
Niestety wycofanie si zprojektu Gminy Niegowa
przerwao wpewnej czci ring czcy Lelw
z arkami. Zaprojektowano zlokalizowanie
wzw wkadym Urzdzie Miasta lub Gminy
oraz Starostwach Powiatowych iPolitechnice
Czstochowskiej. Na trasie przebiegu wiatowodu zaprojetowane zostay studnie dostpowe do ktrych podczy si mog operatorzy.
Zzaoenia budowana sie nie przewiduje budowy przyczy do indywidualnych odbiorcw
poniewa nie by to cel projetu oraz przedniot
dofinansowania. Sie zapewnia szybkie poczenia miedzy urzdami iuczelni oraz umoliwia podczenie si do niej operatotw ktrzy
zrealizuj dostarczanie INTERNETU do gospodarstw domowych. Aby to mogo zafunkcjonowa naley zgodnie zzaoeniami projektu powoa jednostk zarzadzajca t infrastruktur.
Dlatego w dniu 21 lipca Rada Gminy
Komnice podja Uchwa upowaniajc Wjta Gminy Komnice do przystpienia Gminy do Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego
Subregionu Pnocnego. Decyzja taka otwiera drog do zawizania stowarzyszenia oraz

prowadzenia dalszych dziaa wkierunku penego wykorzystania wybudowanej infrastruktury.


Dziki projektowi na terenie Gminy powstao
prawie 23 km wiatowodu przebiegajcego
od strony Gminy Kruszyna przez Komnice
a do Ganka w kierunku Dbrowy Zielonej.
Dziki temu jestemy posiadaczami najduszego odcinka wiatowodu wsubregionie zapewniajc podczenia dla operatorw lokalnych.
Do koca biecego roku powininni zosta wybrani operatorzy ktrzy bd realizowali podczenia dla gospodarstw domowych iinstytucji.
Dziki projektowi na pewno podwyszy si jako wiadczonych usug oraz maksymalne przepustowoci jakie wiadcz obecni operatorzy,
umoliwiajc realizacj takich usug jak telewizja
cyfrowa, czy telefon. Biorc po uwag, e sieci wybudowane niegdy przez Telekomunikaj Polsk
s obecnie bardzo zniszczone inikt nie zamierza
ich zbytnio remontowa, to powstanie takiej sieci
przyczyni si znaczco do porawy jakosci usug
teleinformatycznych wiadczonych obecnie.
Jestemy przekonani e wkrtce odczujemy pozytywne efekty tej inwetycji, ktrej
dugi okres realizacji spowodowany by przede
wszsytkim opieszaoci Komisji Europejskiej,
ktra to potrzebowaa kilku lat na wydanie
pozytywnej notyfikacji projektu wzakresie
pomocy publicznej, jak uzyskaj operatorzy
prywatni, ktrzy bd wiadczy usugi na
rzecz mieszkacw.
7

Gazeta Komnicka

Komnickie wito folkloru


Mobilny Uniwersytet

Kultury iSztuki
Renata Krawiec
Celem projektu jaki odbywa si
wsezonie artystycznym 2016 roku
wnaszej instytucji, przy wsppracy
Gminnego Orodka Kultury
wKomnicach iRegionalnego Orodka
Kultury wCzstochowie, od stycznia do
czerwca bya kompleksowa edukacja
kulturalna uczestnikw.

szczeglnoci rozwj wiedzy zzakresu kultury isztuki, ksztatowanie kreatywnoci, ikompetencji wdziedzinie sztuki,
atake postaw izachowa twrczych indywidualnych oraz spoecznych. Dotarlimy do
mieszkacw Rzerzczyc Rok Obrzdowy
zajcia dla Zespou Grusza zRzerzczyc, kultura ludowa prowadzca Ewelina Myska.
Wczylimy do zaj zterenu naszej gminy
Seniorw zajcia plastyczne iorganizacja
po kadych zajciach wystaw. Prowadzca
Magorzata Chebel. Zajcia wgrupach dla
wszystkich szk z terenu naszej gminy
warsztaty teatralne, ktre przeprowadzia
Dorota Musia. Warsztaty filmowe dla dzieci
imodziey znaszych szk pod kierunkiem
Ewelina Stolarskiej Ignaszak. Zatem programy byy zrealizowane wnastpujcych dziedzinach: plastyka, film, teatr, kultura ludowa.
Nasza instytucja dotara wraz z ROK
wCzstochowie znietuzinkowymi zajciami
artystycznymi do mieszkacw miejscowoci
oddalonych nieco od centrw kultury. Czekamy
na nastpne zajcia, by moe od jesieni!
8

Jarosaw Policiski
Folklor, folklor ijeszcze raz folklor. Jeli kto myli e to przeytek, 30 lipca mia
okazj przekona si, e to nic bardziej mylnego. Pracownicy GOK wykorzystujc
komnickie tradycje piewacze zespou Klepisko zorganizowali konkurs piewaczy
poczony zkiermaszem oraz festynem rodzinnym.

pierwszej czci wydarzenia oznamiennej nazwie Zza miedzy (bo przecie


wszyscy jestemy zza jakiej miedzy) zespoy
zcaego wojewdztwa lskiego zaprezentoway kunszt piewaczy. Kady znas mg poczu,
e folklor jest ywy iwszystkim nam niezwykle bliski. Umiejtnoci swe po raz kolejny potwierdzia Orkiestra Dta OSP Komnice, pene
dynamizmu wystpy zespou Pipes & Drums
rozgrzay za publiczno na przyjcie gwiazd
wieczoru - zespou Trebunie Tutki. Koncert
wyzwoli wwidowni pokady energii idobrego
nastroju, dziki czemu tacom przy dyskotekowych rytmach (ukony wkierunku zespou

Ambaras i DJ SZ) nie byo koca. Podczas, gdy


doroli bawili si wtrakcie kolejnych koncertw, dzieci korzystay zlicznych atrakcji wesoego miasteczka.
Pierwsza edycja Zza miedzy ju za
nami. Jej organizacj w duej mierze zawdziczamy dofinansowaniu ze lskiego
Urzdu Marszakowskiego, wramach dziaania 13 Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich.
Mamy nadziej, e kolejne edycje przycign
jeszcze wicej zespow oraz imprez towarzyszcych. Do zobaczenia za rok na kolejnym
Festiwalu Zza miedzy. Ju dzis zaprocie swoich znajomych, ssiadw tych zza miedzy.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016
Budynek garnkowskiej plebanii, pamitajcy
czasy Edwarda Reszke wypeni oryginalny
gos naszego wielkiego artysty.
Garnkowski Koncert zosta zorganizowany dziki wsparciu finansowemu samorzdu Wojewdztwa lskiego, Starostwa
Powiatowego w Czstochowie oraz Gminy
Komnice. Gownymi organizatorami tego
wydarzenia bya Fundacja im. Jana, Edwarda,
Jzefiny Reszkw wGarnku iGminny Orodek
Kultury wKomnicach przy wsppracy Parafii
pw. Niepokalanego Poczcia Najwitszej
Maryi Panny w Garnku, Regionalnego
Orodka Kultury wCzstochowie, Zespou
Szk im. B. Prusa wGarnku, Koa Gospody
Wiejskich Garnkowianki, Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich w Garnku i Polskiego
Zwizku Emerytw, Rencistw iInwalidw
Koo w Komnicach. Za okazan pomoc
i ogromne zaangaowanie serdecznie
dzikujemy.

Koncert Reszkowski wGarnku


Robert Kpa
Wniedziel, 19 czerwca 2016 roku wkociele pw. Niepokalanego Poczcia
Najwitszej Maryi Panny wGarnku, odby si koncert symfoniczno-oratoryjny
w99rocznic mierci Edwarda Reszke oraz w1050 rocznic Chrztu Polski.
Organizatorem koncertu bya Fundacja im. Edwarda, Jana, Jzefiny Reszkw oraz
Gminny Orodek Kultury wKomnicach.

rogram koncertu wypeniy dziea polskich


kompozytorw, wtym oper Stanisawa
Moniuszki, takich jak Halka i Straszny
Dwr oraz Jana Stefaniego Krakowiacy
i Grale oraz Polonez Wojciecha Kilara
wwykonaniu Orkiestry Symfonicznej iChru
Zespou Szk Muzycznych im. ebrowskiego

w Czstochowie oraz Chru Archikatedry


iWyszego Instytutu Teologicznego Basilica
Cantans, pod batut Zygmunta Nitkiewicza.
Podczas koncertu znakomicie zaprezentowali
si modzi solici: Aleksandra Hanus (sopran),
Marta Mika (mezzosopran), Andrzej Grniak
(tenor) iKrzysztof Cygan (bas). Cao prowadzia Beata Mynarczyk. Podczas koncertu zastpca wjta Gminy Komnice Adam
liwakowski zoy podzikowania ks. kanonikowi Alojzemu Zatoniowi za pomoc worganizacji 10 edycji koncertu.
Wrd zaproszonych goci obecni byli
potomkowie Reszkw, w tym Jan Szymon
Bilowicz, prawnuk Edwarda Reszke wraz zrodzin, posowie na Sejm RP Lidia Burzyska
iSzymon Giyski oraz senator Ryszard Majer,
atake radna Sejmiku Wojewdztwa lskiego
Krystyna Jasiska, czonek zarzdu powiatu
czstochowskiego Jan Miarzyski, wiceburmistrz Koniecpola Andrzej Perliski, dyrektor
Regionalnego Orodka Kultury wCzstochowie
Magorzata Majer, przedstawiciele organizacji spoecznych, orodkw kultury iszk.
Co najwaniejsze na tegoroczny koncert przybya rekordowa liczba publicznoci.
Po koncercie na plebani odbyo si spotkanie zRomanem Olszowym zBechatowa
pasjonatem muzyki gramofonowej, ktry kolekcjonuje gramofony zepoki przeomu XIX
iXX wieku oraz pyty gramofonowe. Go
zaprezentowa zaproszonym gociom pyt
z1933 roku znagraniem arii Edwarda Reszke.

Reszkowie
wDrezdenku
Wjt Gminy Komnice Piotr Juszczyk
wsplnie zFundacj im. Edwarda, Jana,
Jzefiny Reszkw uczestniczy wotwarciu
wystawy fotografii Reszkowie mistrzowie polskiego bel centa
wDrezdenku wwojewdztwie lubuskim.

ystawa powstaa zinicjatywy Wiesawa


Pietruszaka prezesa Stowarzyszenie
Sauerianum oraz przy wsparciu finansowym
Fundacji PZU. Wystawa bya okazj do prezentacji dorobku rodzestwa Reszkw, jako wybitnych przedstwicieli kultury, ale rwnie jako
mieszkacw Ziemi Komnickiej. Gratulujemy
inicjatywy izapewniamy mionikw rodzestwa Reszkw, e drezdeska wystawa ju
niebawem zostanie zaprezentowana wnaszej
gminie.
RK
9

Gazeta Komnicka

Festyn Pod Grusz


Renata Krawiec
Rado jest najlepsz drog do osignicia doskonaoci, dlatego po raz kolejny
organizacja festynu rekreacyjno-sportowego Pod Grusz wRzerzczycach.
Organizator GOK wKomnicach iOSP wRzerzczycach przez aktywno uczestnictwa
caych rodzin, spoeczestwa ma motywacj do dalszych ich organizacji.

rzez tyle lat uczestnicy festynw lokalnych


maj ju uksztatowany nawyk sensownego spdzania wolnego czasu. Sowem Trzymaj
form, albo Ale to ju byo tak jakby wraca ze
zwikszon si do spoeczestwa Rzerzczyc.
Uroczystego otwarcia dokona zastpca Wjta
Gminy Komnice Adam liwakowski wraz
zDyrektorem GOK wKomnicach Katarzyn
Sosnowsk. Wcigu dwch dni angaowalimy do udziau wwystpach nasze najlepsze
zespoy artystyczne, ludowe igocinnie przybye. Zadaniem jest - doda do dozna artystycznych odbiorcw festynowych. Pord artystw wystpili: Orkiestra Dta OSP Komnice
pod kierunkiem Marcina Gay, solici zgminy
Komnice: Lena Bajor ze Skrzydlowa ijej starsza siostra Karolina Bajor oraz Piotr Woldan
zZawady. Wszyscy zwyjtkowymi usposobieniami wokalnymi. ZKlubu Taca Towarzyskiego
Styl zKomnic prowadzonego przez Krystiana

10

Chmielarza, wystpiy dzieci zsukcesami tanecznymi: Mateusz Drd iMaja Gra kat
8-9 lat, Jarosaw Kak iZuzanna Niedzielska
- kat 8-9 lat klasa H, Bartek Bk iBarbara
Foina - kat 8-9 lat klasa H, Kornel Trybulak
iMartyna Tylec kat 12-13 lat klasa G, Konrad
Wysmoek iPatrycja Brondel kat 12-13 lat.
Na boisku odby si mecz piki nonej seniorw: LKS Orkan Rzerzczyce iGrom Mied.
Wdrugim dniu rozegrano mecz pomidzy: LKS
Orkan, aLKS Warta Zawada. Pokaz ratownictwa medycznego iratownictwa technicznego
przez dwa dni, zOSP Rzerzczyce, pod kierunkiem Komendanta Gminy Komnice OSP
Przemysawa Zieliskiego. Byy gry izabawy
dla dzieci znagrodami. KGW zGarnka ze piewem przygotowanym pod kierunkiem Agaty
Sojdy. Elbieta giewka przygotowaa program
zZespoem Wokalnym KGW ze Skrzydlowa.
Duo humoru, prawdziwa rozgrzewka wzimny

deszczowy wieczr pierwszego dnia festynu da


publicznoci Zesp Disco Polo Casandra
zaoycielk iwokalistk jest Elwira Matysiak
zBiaej Podlaskiej wraz zuroczymi tancerkami.
Drugi dzie festynu rozpocz si od
Darcia Pierza w wykonaniu Zespou
Obrzdowego Grusza zRzerzczyc. Pieni
biesiadne i ludowe w wykonaniu Zespou
piewaczego Kocielanki zKocielca w minie Rdziny. Folklorystyczny Zesp piewaczy
Klepisko zGOK wKomnicach zkierownikiem Mieczysawem Tkaczem, zsuit pieni
lskich. Zesp Pieni iTaca Komnickie
Pomyczki z GOK w Komnicach z programem: Cieszyn, Czstochowa i Beskid.
Piotr Szumlas zwycizca Programu TV Polsat
Must Be The Music prezentowa technik gry
na gitarze fingerstyle. Koncert Zespou Pieni
iTaca ywczanie z ywca. Kierownik zespou Andrzej Kurpiel. Dynamiczny iywioowy zesp, ktrego zprzyjemnoci ogldalimy. Dobra polska muzyka rozrywkowa,
utwory zrepertuaru Stana Borysa, Krzysztofa
Krawczyka iCzesawa Niemena, ale rwnie
wiele wasnych kompozycji prezentowa Zesp
Centurion wprogramie p.t. Dawnych wspomnie czar. Zesp zwoj. witokrzyskiego
Exlusiv zMkarzowa przypomnia omuzyce
tanecznej disco polo. D.J. Kriss sprosta wymaganiom festynowych zmaga tanecznych,
stworzy wyjtkowy klimat.
Organizatorzy zapewnili bezpieczestwo,
swobod wyboru form kulturalnych. Zimprez
towarzyszcych: Wesoe miasteczko, Centrum
Dietetyki iKsztatowania Ciaa Format miao
swoje imprezowe oferty oraz Firma Oriflame.
Strefa dzieci gry izabawy wpierwszym dniu.
Wymalowane tysice dziecicych buzi przez
Mart Goner zPracowni Plastycznej Szalona
Kredka zGOK wKomnicach. Wolontariuszce
Akcji Charytatywnej Dzieci Dzieciom przy
GOK wKomnicach - Emilce Kugiel wyraamy
wdziczno za pomoc organizacyjn.
Pragniemy podzikowa wszystkim czonkom klubu LKS Orkan za pomoc w przygotowaniu imprezy.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

Festyn Szanty wKarczewicach


Anna Kpa
13 i14 sierpnia nad zbiornikiem wodnym wKarczewicach odby si Festyn Szanty.
Imprezie towarzyszyo wiele atrakcji, wtym piosenka eglarska imuzyka szanty.
Organizatorem festynu bya Fundacja na Rzecz Promocji iRozwoju Soectwa Karczewice,
Gminny Orodek Kultury oraz Orodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Lena Kraina.

odczas imprezy nie zabrako akcentw


folklorystycznych. Uczestnicy festynu
mogli wysucha wystpu Koa Gospody
Wiejskich z Garnka i Skrzydlowa oraz
Folklorystycznego Zespou piewaczego
Klepisko. Zespoy zadbay, aby wich prezentacjach nie zabrako akcentw zwizanych
zpiosenk eglarsk. Na scenie wystpili najlepsi modzi solici, Ludowy Zesp Pieni
iTaca Komnickie Pomyczki, Klub Taca
Towarzyskiego Styl oraz Orkiestry Dte OSP
Karczewice Garnek iKomnice wraz zmaoretkami. Swj koncert zaprezentowa Piotr
Woldan. Nad caoci imprezy czuwa nieoceniony pirat Jack Sparrow, wrol ktrego wcieli si Pawe Leniak iprowadzcy imprez

Jakub Konieczko. Do taca publiczno zaprosi DJ BASQ i zesp Ambaras. Licznie


zebrana publiczno gromkimi brawami
nagrodzia gwiazd wieczoru zesp szanty
Old Marinners ze Skaryska Kamiennej, ktry zaprezentowa wspaniay koncert muzyki
eglarskiej iszanty.
Podczas pierwszego dnia odbyy si mecze grupowe ifinaowe Straackich Zawodw
w Pice Prdowej Wasserball Karczewice
2016 zorganizowane przez Ochotnicz Stra
Poarn Karczewice-Garnek. Do rywalizacji
stano 5 jednostek OSP zterenu naszej gminy. Po zacitej rywalizacji zwycistwo przypado OSP Konary, drugie miejsce zajo OSP
Rzerzczyce, atrzecie miejsce OSP Pacierzw.

Kolejne miejsca zajli OSP Karczewice iOSP


Komnice. Zwyciskie druyny otrzymay
puchary ufundowane przez Gmin Komnice
oraz nagrody pienine ufundowane przez
organizatorw Festynu oraz specjalne nagrody
ufundowane przez prezesa OSP Karczewice
Garnek dh Jzefa Koz. Drugiego dnia Festynu
rwnie nie zabrako straakw. Druhowie
zOSP Komnice przygotowali pokaz ratownictwa wodnego z wykorzystaniem odzi
motorowej. Po pokazie zainteresowane osoby
mogy przepyn si motorwk po akwenie
wKarczewicach. Podczas imprezy wrczono
dyplomy Gminnego spywu kajakowego.
Festyn odby si dziki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy iPolityki
Spoecznej w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, sponsorw gwnych firmy
Trans-Gra Rafaa Gry, firmy Zom-Stal
Jzefa Kozy, VIV Roberta Wjcika oraz pozostaych sponsorw firmy POLMAT Jarosawa
Kuklewskiego iTRANSYM Sylwestra Strojca
oraz partnera naszej imprezy Regionalnego
Funduszu Gospodarczego S.A. Za okazan
pomoc i wsparcie serdecznie dzikujemy
izapraszamy za rok na Szanty do Karczewic.

11

Gazeta Komnicka

Noc witojaska wZawadzie


Marian Szyszka
XIII edycja Nocy witojaskiej wZawadzie tradycyjnie odbya si nad brzegiem rzeki
Warty. Organizatorzy zadbali, aby kady zprzybyych goci znalaz co ciekawego dla
siebie. Pierwsze przewidziane atrakcje skierowane byy da naszych milusiskich.

ao imprezy niestety zostaa przesunita


wczasie. Organizatorzy nie mogli przypuszcza, i wtym samym czasie odbdzie si
arcywany mecz Polska Szwajcaria podczas
Mistrzostw Europy wPice Nonej. Tak, wic
wystpy sceniczne odbyy si znacznie pniej
(dogrywka ikarne) za to ju watmosferze glorii
ichway po wygranym pojedynku ze Szwajcari.
Dziki czemu przybywajcy do nas gocie byli
ju wznakomitych humorach.
Jako pierwsi na scenie pojawili si modzi
adepci sztuki wokalnej. Uczniowie przygotowani zostali przez panie Magorzat Gojevi
oraz Sylvi Baszysk. Kolejna na scenie pojawia si pani Elbieta giewka zzespoem
Skrzydlowianki reprezentujc zebranym tradycyjne pieni folklorystyczne.
Dla wielbicieli zespow dtych przewidziany zosta wystp Orkiestry Dtej OSP

Karczewice-Garnek. Muzycy zaskoczyli publiczno brawurowymi interpretacjami takich przebojw jak m. in. Smoke on the water Deep Purple. Po popisach orkiestry dtej
widzowie mieli okazj podziwia modych
tancerzy zgrupy tanecznej Styl zKomnic.
Zaprezentowane zostay nie tylko tace standardowe, ale ilatynoamerykaskie.
Punktualnie ogodzinie 19-tej rozpocz si
wystp naszej gwiazdy wieczoru - zesp FOX.
Tym razem organizatorzy postawili na przedstawicieli nurtu muzycznego, jakim jest DISCO
POLO! Niewtpliwie przystojny pan Dominik,
aprzede wszystkim jego urocze skpo ubrane
tancerki podbiy serca naszej publicznoci.
Wprzerwie wystpu zespou FOX, kiedy
zapad ju zmrok izapalone zostay wszystkie
pochodnie iogniska, piknie owietlajc brzegi
rzeki rozpoczo si waciwe misterium Nocy

Piotr Woldan laureatem


festiwalu wPradze
Za nami V Midzynarodowy Festiwal Modych Talentw Zote Talenty wZotej
Pradze. Odbywajce si wdniach 27 czerwca 1 lipca zmagania przycigny
rekordow ilo 105 wykonawcw wkategoriach wokalnych. Gmin Komnice ipowiat
czstochowski reprezentowa Piotr Woldan.

egoroczny absolwent Gimnazjum


wZawadzie zaprezentowa na praskiej
scenie znany angielskojzyczny utwr, wykonywany wczeniej m.in. przez takich artystw jak Nina Simone czy Michael Buble
Feeling Good. Jury w midzynarodowym
skadzie, praska publiczno oraz inni wokalici gorco przyjli wystp naszego reprezentanta, ktry wostatecznym rozrachunku
12

zaj pierwsze miejsce wkategorii Pop-Jazz


Vocal 14-17 lat.
Poziom tegorocznego festiwalu sta na
bardzo wysokim poziomie, co zgodnie przyznawao midzynarodowe jury. Imiejsce na
tegorocznym festiwalu wPradze to do tej pory
najwikszy sukces wokalny Piotra, ktry do wystpu przygotowywa si pod pilnym okiem
mgr Sylvii Baszyskiej.
Red.

witojaskiej. Wprzedstawieniu teatralnym


uczniowie Zespou Szk wZawadzie przygotowani przez panie Walentyn Wilk oraz Mariol
Stefaniak zaprezentowali wszystko, co zNoc
witojask moe nam si kojarzy. Byy wic
czary, pikne panny, zakochani chopcy, byy
strzygi iwiedmy oraz nieodczne kwietne
wianki. Na szczcie opowiedziana historia zakoczya si happy endem jak na porzdn
Noc witojask przystao.
Gdy ju cakiem nastaa noc wystpili jak
co roku nasi przyjaciele zKrakowa. Teatr Ognia
Locomotora przenis publiczno wwiat
ognia, ciemnoci, wiata iporywajcej muzyki.
Wystp Locomotory zakoczy spektakularny
pokaz sztucznych ogni.
Kiedy przebrzmiay ostatnie dwiki witojaskiej pieni Wkoo Jana, wkoo Jana, anad
Wart pogasy ostatnie pochodnie nadesza
oczekiwana przez wielu chwila, awic - zabawa taneczna przy akompaniamencie lokalnego
zespou Pikni inaczej.
Tegoroczn edycj Nocy witojaskiej
wZawadzie odwiedzia rekordowa liczba goci. Mona by rzec, e brzegi rzeki pkay
wszwach. Atmosfera jak zwykle dopisywaa
ijeszcze dugo, dugo pno wnoc, dao si
sysze gdzie midzy stolikami: Polskaaa
Biao-Czerwoni!
Jak kadego roku nale si podzikowania naszym sponsorom, bez ktrych impreza
nie mogaby si odby. S to: Gmina Komnice,
Gmina Rdziny (udostpnienie sceny), firma Baj-Pax z Chorzenic, Sklep Dom-Mar
Komnice, piekarnia p. Krysiakw, Grzegorz
Woldan - usugi dekarskie Gidle, Wojciech
liwakowski-Konary, Tomasz Drab-Evita,
Helena Kozak Miodowy Dwr. Do zobaczenia za rok!

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

Piknik Rodzinny wZawadzie


Magorzata Szafraniec

Wdniu 6 sierpnia wmiejscowoci Zawada odby si Piknik Rodzinny


zorganizowany przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej wKomnicach przy
wsppracy zRad Rodzicw iRad Soeck.

mpreza stanowia integraln cz Programu


Aktywnoci Lokalnej Projektu Partnerskiego
Druyna Powiatu wspfinansowanego przez
Uni Europejsk w ramach Europejskiego
Funduszu Spoecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata
2014 -2020, Poddziaania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osb igrup zagroonych wykluczeniem spoecznym, osi priorytetowej IX
Wczenie Spoeczne, ktry jest realizowany
wZawadzie.
Na scenie pojawi si Folklorystyczny Zesp
piewaczy Klepisko, Klub Taca Towarzyskiego
Styl oraz Zesp Pieni iTaca Komnickie
Pomyczki. Dla mieszkacw Zawady zagraa
take Orkiestra Dta OSP Karczewice Garnek
pod batut Krzysztofa Jaboskiego.
Na scenie nie mogo zabrakn wystpu
Tomasza Lisowskiego. Znany mieszkacom DJ
TomBeats zaprezentowa program peen modzieowych akcentw muzycznych.

Wpierwszej czci imprezy zaoferowalimy


gry izabawy dla dzieci zudziaem animatora,
konkurs dla mieszkanek miejscowoci Zawada
na najlepsze ciasto oraz bezpatny poczstunek. Na Pikniku nie brakowao take atrakcyjnych nagrd dla zwycizcw konkursw.
Wszyscy pracownicy Gminnego Orodka
Pomocy Spoecznej w Komnicach wraz
zuczestnikami Projektu: Druyna Powiatu,
stanowicy obsug imprezy, grillowali kiebask, podawali ciepe izimne napoje, czstowali
kanapkami, owocami isodyczami zaproszonych goci oraz okolicznych mieszkacw.
Druga cz imprezy zostaa zorganizowana przez Rad Rodzicw i Rad Soeck.
Wtym czasie odby si konkurs rzutw karnych
zorganizowany przez Klub Sportowy Warta
Zawada. Na Piknik przyjechali straacy wozem
straackim, czym sprawili ogromn przyjemno najmodszym mieszkacom. Dzieci miay
okazj zobaczy wntrze pojazdu izrobi sobie

zdjcia. Na imprezie pojawiy si maskotki:


Puchatek iMinionek, ktre bezskutecznie prboway wtopi si wtum uczestnikw imprezy. Rada Rodzicw zorganizowaa take wystp
modych solistw. Dla dzieci dodatkowe atrakcje
zapewni Magik Klub Komnice, tworzc wiosk indiask. Du popularnoci umodego
pokolenia cieszyy si dmuchace, aopadym
zsi animuszu dodawa popkorn idarmowe
napoje.
Idea Pikniku Rodzinnego spotkaa si
z du aprobat lokalnej spoecznoci.
Korzystajc z okazji pragniemy szczeglnie gorco podzikowa za okazan pomoc,
charytatywne zaangaowanie i wsparcie:
Dyrektorowi Zespou Szk wZawadzie Panu
Marianowi Szyszka, Panu Mirosawowi Jaros,
straakom iosobom znim wsppracujcym,
Panu prezesowi OSP Komnice Stanisawowi
Piechowi, Dyrektor GOK Komnice - Pani
Katarzynie Sosnowskiej, Sotysowi Andrzejowi
Wilk, Sotysowi Stanisawowi Matuszczak,
Ksidzu Proboszczowi Szczepanowi Wyla,
Orkiestrze Dtej OSP Karczewice Garnek,
Folklorystycznemu Zespoowi piewaczemu
Klepisko, Klubowi Taca Towarzyskiego
Styl, Zespoowi Pieni iTaca Komnickie
Pomyczki oraz wszystkim mieszkacom
Zawady.

Kalendarz
wydarze
kulturalnych

2
2
3
10
23
2
25
4

wrzenia gminne uroczystoci zwizane z rocznic wybuchu II Wojny


wiatowej, cmentarz parafialny wKomnicach
wrzenia Wieczr wspomnie zpoezj, GOK Komnice

wrzenia Narodowe Czytanie Quo


vadis, Zesp Szk wKomnicach

Kwiaty zbibuy
Karolina Gonera
Wdniu 13 czerwca 2016 roku Gminny Orodek Kultury wKomnicach zorganizowa
bezpatny wyjazd na warsztaty rkodziea artystycznego do Regionalnego Orodka
Kultury wCzstochowie wramach programu Mobilnego Uniwersytetu Kultury iSztuki.

iczna grupa kobiet (czterdzieci osb)


zterenu naszej gminy poznaa ciekaw
form tworzenia kwiatw. Zkolorowej krepiny
- bibua omarszczonej fakturze, suca do
wyrobu elementw dekoracyjnych, wzaledwie trzy godziny stworzyy prawdziwe dziea.

Warsztaty prowadzia specjalistka pani


Dorota Supkowska z Fundacji Wspierania
Aktywnoci Twrczej i Spoecznej Stara
Szkoa wRyczowie w gminie Ogrodzieniec.
Kolejne warsztaty ju niebawem.

wrzenia rajd rowerowy Gmina


Komnice zrowerowego siodeka,

Skrzydlw

wrzenia Wystawa prac plastycznych modych twrcw zGminy


Komnice, GOK Komnice
padziernika Wdkarski Piknik
Rodzinny, Dolina Dwch Staww
Rzerzczyce
listopad XXVII Edycja
Konkursu Sztuki Recytatorskiej,
GOK Komnice
listopad - Wernisa wystawy
Krajobrazy w malarstwie autorstwa Stefana Gadziny, GOK Komnice
13

Gazeta Komnicka

Powitanie Lata 2016 wWitkowicach


Jarosaw Poroszewski
Wniedziel 12 czerwca 2016 r. wZespole Szk wWitkowicach odby si
Festyn szkolno-parafialny Powitanie Lata 2016. Organizatorzy Zesp Szk
wWitkowicach, Rada Rodzicw oraz parafia w. Stanisawa BM wWitkowicach
przygotowali wiele atrakcji dla dorosych idzieci.

ak co roku najmodsi mogli skorzysta


zdmuchanych zjedalni isuchego basenu,
odby przejadk konn izagra wpaintball.
Program imprezy obejmowa wystpy uczniw
Zespou Szk wWitkowicach iprzedszkolakw Zamiejscowego Oddziau Przedszkolnego
wWitkowicach. Wystpi take Ludowy Zesp
Pieni iTaca Komnickie Pomyczki itancerze zKlubu Taca Towarzyskiego Styl. Duym
zainteresowaniem cieszy si pokaz gimnastyczny modzieowej grupy zCzstochowy
oraz pokaz ratownictwa medycznego przygotowany przez druhw OSP ChorzeniceWitkowice. Grupa uczniw Zespou Szk
wWitkowicach zaprezentowaa zumb, ktr
trenuj od stycznia raz wtygodniu wramach
dodatkowych zaj. Na wszystkich goci czekaa kawiarenka, st wiejski, grill, wata cukrowa
ilody oraz ciasteczka, ktre upiekli uczniowie
IV klasy. Przygotowano rwnie stref kibica,
aby zainteresowani gocie mogli obejrze mecz
Polska - Irlandia Pnocna na Euro 2016. Na

zakoczenie imprezy dla wszystkich zagra DJ


HELOU.
Organizatorzy dzikuj wszystkim osobom, ktre zaangaoway si wprzygotowanie
imprezy tj. rodzicom, nauczycielom, uczniom,

druhom OSP Chorzenice Witkowice oraz


sponsorom festynu: firmom, prywatnym osobom, ksidzu proboszczowi imieszkacom
Parafii Witkowice. Serdecznie dzikujemy
pani Pose Lidii Burzyskiej, panu Wjtowi
Piotrowi Juszczykowi, panu Radnemu Janowi
Miarzyskiemu, panu Radnemu Leszkowi
Winiewskiemu, pani Sotys Witkowic
i Radnej Magorzacie Nalewajce, panu
Sotysowi Chorzenic Januszowi Bawatowi,
panu Andrzejowi Borkowskiemu za ufundowanie wycieczki dla uczniw Zespou Szk
wWitkowicach zokazji 11 rocznicy nadania
szkole imiennie Jana Kochanowskiego.

Gminny Konkurs zJzyka Angielskiego English is Fun


Ewa Kuchciska, Aneta Prokop
24 maja 2016 wZespole Szk wKomnicach odbya si pita edycja Gminnego
Konkursu pod hasem English is Fun. Konkurs przygotowany zosta przez
nauczycielki jzyka angielskiego p. Ew Kuchcisk uczc wZespole Szk
wKonarach oraz p. Anet Prokop zZespou Szk wKomnicach. Wzili wnim
udzia uczniowie ze wszystkich szk zterenu gminy.

odczas konkursu uczniowie pracowali


w trzyosobowych druynach. Konkurs
skada si zdwch czci. Po ukoczeniu testu pisemnego sprawdzajcego zakres materiau zjzyka angielskiego dla klas modszych
szkoy podstawowej, uczniowie przystpili do
quizu. Uczestnicy konkursu zmagali si ztakimi zadaniami jak odgadywanie co kryje si

14

na obrazku oraz ukadanie zda zrozsypanki


wyrazowej.
Po zsumowaniu punktw za obie czci
konkursu okazao si, e najlepiej poradzili sobie uczniowie ze Szkoy Podstawowej
w Witkowicach: Natalia Zaspa, Karolina
Zikowska oraz Adam Walicki, II miejsce zaja reprezentacja szkoy wKonarach: Klaudia

Chrzstek, Martyna Berska oraz Kamil Antos, III


miejsce zaja grupa uczniw zZawady wskadzie: Natalia Piasecka, Izabela Majchrzak oraz
Tomasz Goda. Wyrnienie otrzymali uczniowie
ze szkoy wRzerzczycach: Nadia Kuban, Dawid
Koniecki oraz Wojciech Wyszka.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, natomiast laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez wydawnictwo Oxford University
Press. Wrczenia dyplomw oraz nagrd dokonaa
Pani Dyrektor Barbara Kanoniak. Serdecznie dzikujemy przedstawicielom wydawnictwa Oxford
University Press za ufundowanie nagrd oraz dyrektorom szk pani Barbarze Kanoniak ipani
Ewie Drab zZS wKomnicach, pani Annie Gale
z ZS w Konarach oraz opiekunowi sklepiku
szkolnego wZS wKomnicach pani Agnieszce
Kloczkowskiej za pomoc worganizacji konkursu. Podzikowanie kierujemy rwnie do nauczycieli, ktrzy przygotowali uczniw do konkursu
oraz penili funkcje czonkw komisji konkursowej dzikujemy pani Annie Wawrzkiewicz
(ZS wSkrzydlowie), p. Renacie Chrostowskiej
(ZS wWitkowicach), p. Sylwii Koodziejczyk
(ZS wRzerzczycach), p. Magorzacie Zibie (ZS
wGarnku), oraz p. Arkadiuszowi Sitkowi (ZS
wZawadzie). Gratulujemy zwycizcom wraz zich
opiekunami iserdecznie zapraszamy na kolejn
edycj konkursu wroku 2017.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

XXIV Oglnopolski Zlot Szk


Sienkiewiczowskich wOblgorku
Dorota Rokicka-Anklewicz

Wdniach 20-22 maja 2016r. delegacja ze Szkoy Podstawowej im. Henryka


Sienkiewicza wRzerzczycach wskadzie Lena Anklewicz - kl. VI, Dorota Wyszka kl. VI ipani Dorota Rokicka-Anklewicz uczestniczya wXXIV Oglnopolskim Zlocie
Szk Sienkiewiczowskich wOblgorku. Tym razem na zlocie pojawio si 50 szk
zcaej Polski oraz jedna zCzech, wktrej uczniowie ucz si jzyka polskiego.

ierwszego dnia po przyjedzie wszyscy


zlotowicze zostali zakwaterowani wBursie
Szkolnej nr 2 wKielcach. Nastpnie przewieziono nas na ulic H. Sienkiewicza, gdzie
wstrojach bohaterw zdzie H. Sienkiewicza
wzilimy udzia wpochodzie. Przy dwikach
orkiestry dtej, zudziaem wadz miasta oraz
potomkw pisarza wszyscy zlotowicze ztarczami swoich szk byli podziwiani ioklaskiwani
przez mieszkacw Kielc. Tak dotarlimy do
Kieleckiego Centrum Kultury, gdzie obejrzelimy przepikn gal, na ktrej byli obecni potomkowie H. Sienkiewicza: wnuk pisarza Juliusz
Sienkiewicz, prawnuczka Anna Dziewanowska,
dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza wWoli
Okrzejskiej Maciej Cybulski oraz odtwrcy rl
zTrylogii - Daniel Olbrychski iJan Nowicki.
Potem wrcilimy do miejsca zakwaterowania
na kolacj idyskotek.
Drugiego dnia zlotu udalimy si do
Chemiec, gdzie uczestniczylimy we mszy
witej wkociele parafialnym pw. w. Marii
Magdaleny iw. Mikoaja. Potem przewieziono
nas na cmentarz parafialny, gdzie zoylimy
kwiaty na grobie potomkw H. Sienkiewicza.
Nastpnie pojechalimy do Zespou Placwek
Owiatowych wOblgorku. Mielimy tam okazj obejrze wystpy uczniw iwzi udzia
w festynie. Zostay tam ogoszone wyniki

oglnopolskich konkursw. Podobnie, jak na


poprzednich zlotach itym razem nie zabrako
tam rwnie akcentu zRzerzczyc, bo wkonkursie literackim na list Lena Anklewicz zdobya wyrnienie, awkonkursie plastycznym
Zuzanna Gajewicz rwnie wyrnienie.
Wtrakcie festynu spotkalimy wnukw, prawnukw, praprawnukw pisarza oraz dyrektora
muzeum wWoli Okrzejskiej, zktrymi zrobiymy sobie pamitkowe zdjcia ipoprosiymy
oautografy. Nastpnie wszyscy zlotowicze pochodem ztarczami szk udali si na piknik do
paacyku Henryka Sienkiewicza wOblgorku.
Tam wziymy udzia wgrach, zabawach edukacyjnych, zwiedziymy paacyk iobejrzaymy
przedstawienie teatralne. Potem wrcilimy do
szkoy wOblgorku, gdzie nastpio przekazanie chorgwi zlotu szkole wPuawach, poniewa
tam za rok odbdzie si XXV Oglnopolski Zlot
Szk Sienkiewiczowskich. Wszystkie szkoy otrzymay rwnie pamitkowe certyfikaty
uczestnictwa wzlocie wOblgorku. Nastpnie
uczestniczylimy wdyskotece, awieczorem peni wrae wrcilimy do bursy.
Trzeciego dnia zlotu udalimy si do Zamku
Krlewskiego wChcinach, gdzie zwiedzalimy
jego ruiny, baszt iskarbiec. Nastpnie pojechalimy do Centrum Nauki Leonarda da Vinci
w Podzamczu Chciskim. Tam uczniowie

mogli sprbowa swoich si wrnych grach, zabawach edukacyjnych na inteligencj ilogiczne


mylenie zzakresu matematyki, biologii, chemii, fizyki iinnych. Nastpnie wszyscy uczestnicy zlotu wrcili do miejsca zakwaterowania,
gdzie poegnali si iruszyli wdrog powrotn
do swoich domw wrnych rejonach Polski
inie tylko.
Wszyscy Sienkiewiczacy przez te trzy dni
stworzyli po raz kolejny wielk rodzin. Sowa
uznania ipodzikowania nale si panu dyrektorowi Ryszardowi Krok, ktry od lat wraz
zgronem pedagogicznym znaszej szkoy pielgnuje t wspania tradycj udziau wzlotach.
Dzikujemy rwnie Radzie Rodzicw za finansowe wsparcie, ktre umoliwio nam udzia
wtej doniosej uroczystoci. Mamy nadziej,
e tradycja ta przetrwa przez nastpne lata,
bo jest doskona okazj do promocji szkoy
wRzerzczycach, atym samym gminy Komnice
na terenie caego kraju.

Podsumowanie projektu pracowni tkackiej


Katarzyna Jurkowska, Marta Ojrzyska, Anna Cebula
Wnaszej szkole wtym roku szkolnym zosta zrealizowany projekt Od owieczki do
zapaski iobrazka. Jego uczestnikami byli uczniowie zklas 0-III oraz ich rodzice.
Wtrakcie cotygodniowych spotka od stycznia do czerwca 2016 r. dzieci uczyy
si zakadania osnowy itkania na ramkach tkackich, wykorzystujc rnorodne
materiay iwczki.

adanie to byo poprzedzone wizyt wgospodarstwie agroturystycznym, wktrym


poznali zasady hodowli ipielgnacji owiec
oraz sposb pozyskiwania runa owczego. Na
kolejnych spotkaniach uczestnicy zobaczyli
przdzenie weny na koowrotku imetody
barwienia. Warsztaty tkania na ramkach
odbyway si wgrupach iobejmoway sze
spotka dla kadej z nich. Jednym z zada projektowych by wyjazd do Muzeum
Wkiennictwa wodzi. Wczasie wycieczki
zobaczylimy dawne zakady wkiennicze

iich wyposaenie, Domek Przdki iTkaczki


oraz wiatow Wystaw Tkanin. Ostatni
etap warsztatw to wsplne spotkanie
wszystkich uczestnikw poczone zwarsztatami przdzenia na koowrotku izajciami
plastycznymi.
Dzieci kilkakrotnie prezentoway
swoje umiejtnoci tkackie: na Jarmarku
Wielkanocnym w Gminnym Orodku
Kultury wKomnicach, na apelu szkolnym
dla uczniw klas I-III oraz wDniu Dziecka
6 czerwca br. wczasie prezentacji projektu

caej spoecznoci szkolnej oraz gociom


zaproszonych wtym dniu na oficjaln uroczysto otwarcia Pracowni Tkackiej. Zpowodzeniem dzieci zaprezentoway swoje
umiejtnoci take wTelewizji Regionalnej
NTL Radomsko.
Wanym aspektem projektu by udzia
Rodzicw we wszystkich warsztatach iwycieczkach oraz wsplna praca przy tkaniu,
doborze kolorw imateriaw.
Projekt ,,Od owieczki do zapaski iobrazka zosta sfinansowany wwysokoci 8437,00
z przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a1200
z to wkad wasny Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Komnice, ktre byo wnioskodawc projektu. Zapraszamy na zajcia do
Pracowni Tkackiej isamodzielne wykonanie
tkanin na ramkach, duych krosnach, atake
na krosnach gobelinowych.
15

Gazeta Komnicka

Powiatowa Sesja Ekologiczna


Ewa Popiech, Monika Merda, Dagmara Nitecka
Sesja ekologiczna zorganizowana wnaszej szkole 3 czerwca 2016 r. odbywaa
si pod hasem Palcy Temat - Niska Emisja, podobnie jak obchodzony
wkwietniu br. Dzie Ziemi. Gwny cel, ktry przywieca zorganizowanej sesji,
to promocja odnawialnych rde energii, dziaania na rzecz ochrony klimatu oraz
przeciwdziaanie produkcji zanieczyszcze powietrza.

szystkich zebranych, a mianowicie:


uczniw, nauczycieli i zaproszonych
goci, powitaa Pani Anna Gaa Dyrektor
Zespou Szk wKonarach. Wmurach naszej
szkoy mio byo nam goci przedstawicieli
wadz powiatowych: Czonka Zarzdu Powiatu
Czstochowskiego Pana Jana Miarzyskiego
oraz reprezentujcego Rad Powiatu Pana
Leszka Winiewskiego.
Swoj obecnoci zaszczyciy nas rwnie:
Pani Barbara Zgrzebna sotys wsi Pacierzw
oraz Pani Aneta Krok sotys wsi Konary.
Ponadto na sesji obecny by leniczy Pan
Tomasz Banaszkiewicz zNadlenictwa Gidle.
Wramach sesji ekologicznej odby si konkurs wiedzy, do ktrego przystpili uczniowie
gimnazjum wGarnku, Komnicach, Konarach,

Kruszynie, Skrzydlowie, Widzowie oraz


wZawadzie.
Uczniowie wykazali si wysokim poziomem wiedzy zprzedmiotw: biologia, geografia ichemia. Nie s im obce zagadnienia
zwizane zglobalnym zagroeniem dla rodowiska przyrodniczego izasobw przyrody
znaj skutki oraz przyczyny zanieczyszcze
biosfery, posiedli wiedz na temat wykorzystania alternatywnych rde energii.
Poziom wiedzy uczestnikw konkursu by
wyrwnany, po tecie okazao si, e Imiejsce
zaja Julia Gonera zZS wZawadzie, II miejsce powdrowao do Aleksandry liwakowskiej
uczennicy ZS wKonarach, III miejsce zaja
Katarzyna Kupczak z ZS w Komnicach.
Wyrnienia otrzymali: Dawid Witczak zZS

Sukces Biblioteki wRzerzczycach


Monika Rczkowska
Wstyczniu 2016 r. nasza Biblioteka zakwalifikowaa si do oglnopolskiego konkursu
dla bibliotek publicznych iszkolnych: Skd si wziy mapy wInternecie?.
Zorganizoway go Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego
iWydawnictwo Widnokrg.

a pocztku marca okazao si, e Biblioteka


zRzerzczyc znalaza si wgronie 5 laureatw konkursu. Rywalizowalimy zduymi
bibliotekami takimi jak wojewdzkie, miejskie
czy pedagogiczne. Jest to zatem duy sukces filii
wRzerzczycach. Do zwycistwa przyczyniy si

16

biblioteczne tablety, ktre Gminna Biblioteka


Publiczna w Komnicach zdobya w 2015 r.
wkonkursie Programu Rozwoju Bibliotek.
Biblioteka wRzerzczycach od lutego tego
roku posiada bezpatny dostp do e-learningowego kursu jzyka angielskiego FunEnglish.pl. Kurs

wGarnku, Norbert Zygaa zZS wKruszynie,


Arkadiusz Krt zZS wWidzowie. Zwycizcy
Konkursu Ekologicznego otrzymali dyplomy
iatrakcyjne nagrody ksikowe.
Przebieg sesji uwietni wystp artystyczny
wwykonaniu uczniw Szkoy Podstawowej
im.Jana Pawa II wKonarach. Przygotowali
oni przedstawienie pt. Nie ma ycia bez wody,
ktrego tematyka po czci nawizywaa do
tematyki sesji, mwia okoniecznoci ochrony
zbiornikw wodnych, racjonalnego ioszczdnego uywania wody.
Zpewnoci wanym punktem sesji byy
warsztaty ekologiczne, ktre poprowadzi Pan
Tomasz Banaszkiewicz leniczy Nadlenictwa
Gidle. Podczas prelekcji uczniowie mogli dowiedzie si wielu ciekawostek odnonie osobliwoci przyrodniczych naszego regionu.
Jestemy przekonani, e udzia w sesji
ekologicznej dostarczy pozytywnych emocji
iwrae wszystkim zebranym, wzbogaci ich
wiedz na temat podejmowanych dziaa na
rzecz ochrony klimatu iredukcji zanieczyszcze. Mamy te nadziej, e poprzez organizowanie tego typu przedsiwzi, nigdy nie
pozostaniemy obojtni na ekologiczne problemy Ziemi.

przeznaczony jest dla dzieci wwieku 6-12 lat.


Mona korzysta zniego samodzielnie - potrzebny jest tylko komputer zdostpem do Internetu.
Tydzie zInternetem to kolejny projekt
FRSI, wktrym Biblioteka wzia udzia. Jest
to doroczna, oglnoeuropejska kampania,
ktrej celem jest zachcenie jak najwikszej
liczby osb do poznania moliwoci, jakie daje
Internet. Modym uczestnikom wydarzenia
znw przyday si biblioteczne tablety.
Od kwietnia Biblioteka wRzerzczycach
bierze udzia winnym projekcie FRSI: Link do
przyszoci. Zaprogramuj swoj karier. Celem
projektu jest zachcenie modych ludzi zmaych
miejscowoci do nauki kodowania. Rywalizujc
zponad 60 instytucjami zcaej Polski, m. in.
biblioteki, szkoy, orodki kultury, znalelimy
si wrd 23 szczliwcw, ktrym zostay wypoyczone amerykaskie roboty Finch do nauki programowania dla dzieci. Dziki wsparciu
FRSI powsta wBibliotece wRzerzczycach
Lokalny Klub Kodowania (LKK). Oprcz zaj
wLKK odbyo si 6 warsztatw promujcych
nauk kodowania zwykorzystaniem robotw
Finch. Brali w nich udzia uczniowie Szk
Podstawowych zRzerzczyc iWitkowic oraz
dzieci zPacierzowa iZawady. cznie wwarsztatach wzio udzia 84 dzieci.
Poza tym Biblioteka Publiczna
wRzerzczycach stale promowaa czytelnictwo iusugi Biblioteki wrd dzieci imodziey,
wsppracujc zbibliotekami szkolnymi przy
ZS w Rzerzczycach i w Witkowicach oraz
z miejscowym Przedszkolem i Oddziaem
Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

Pracowite procze
Danuta Wilk
Wdzisiejszym artykule postaram si przedstawi Pastwu, szanowni Czytelnicy,
dokonania Zarzdu Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw iInwalidw
w Komnicach wokresie od stycznia do lipca 2016 r.

owa odsona dziaalnoci Zwizku rozpocza si spotkaniem opatkowym wdniu 6


stycznia 2016 r. Na spotkaniu tym mielimy zaszczyt iprzyjemno goci p. Lidi Burzysk
posank na Sejm RP ijej sekretarza p. Sylwi
Zasp oraz, jak zawsze, serdecznie przyjmowane na naszych uroczystociach wadze
gminne reprezentowane wtym dniu przez p.
Adama liwakowskiego wicewjta, p. Adama
Worwga przewodniczcego Rady Gminy
ip. Barbar Mizer sekretarza Gminy. Swoj
obecnoci zaszczyci nas te proboszcz miejscowej parafii ks. kanonik Mirosaw Turo oraz
koleanki ikoledzy zK Pawno iCikowice,
atake bardzo liczne grono niezawodnych jak
zawsze czonkw naszego Zwizku. Spotkanie
prowadzi przewodniczcy Zwizku p. Ryszard
Caus. Byy serdeczne yczenia od wszystkich
Goci dla czonkw Zwizku oraz dyplomy ipodzikowania dla najbardziej aktywnych izaangaowanych. Spotkanie opatkowe upyno
wrodzinnej, ciepej atmosferze.
Kolejn okazj do spotkania by Dzie
Kobiet. Uczestniczyy wnim wadze gminne: p.
Piotr Juszczyk wjt Gminy Komnice, p. Adam
liwakowski wicewjt oraz p. Barbara Mizera
sekretarz Gminy. Dla pa byy serdeczne yczenia zdrowia iwszelkiej pomylnoci, kwiaty
isodycze. Od p. wjta otrzymalimy ponadto
wspaniay prezent wpostaci nowego lokalu
na biuro zwizku. Otrzymalimy taki lokal,
jakiego sobie yczylimy.
Kolejna impreza to spotkanie integracyjne
wdniu 1 maja wRzerzczycach. Uczestnicy
imprezy bawili si wietnie we wasnym gronie. Byy gry, zabawy ikonkursy znagrodami,
awic iduo emocji.
Oprcz wymienionych spotka zorganizowane zostay turnusy wypoczynkowe do
Darwka (czerwiec), Zakopanego (czerwiec)
i Krynicy-Zdrj (czerwiec-lipiec). Wyjazdy
zdrowotno-wypoczynkowe ciesz si du popularnoci, aich uczestnicy chwal sobie organizacj wyjazdw, wyywienie istosunkowo
niskie koszty pobytu, dziki czemu zwyjazdw
moe skorzysta wiksza liczba zwizkowcw.
Womawianym okresie byy te wycieczki
turystyczne: trzydniowa Elblg-FromborkMalbork oraz jednodniowe do Cieszyna,
Uniejowa, Sandomierza iowicza zpobliskim
Nieborowem. Sandomierz powita nas upaem. Temperatura sigaa 40oC, ale emeryci to
twardy gatunek ludzkoci imimo niesprzyjajcej aury zwiedzilimy wiele zabytkowych
miejsc, midzy innymi Bram Opatowsk,

Podziemn Tras Turystyczn ze synnymi


piwnicami. Wysuchalimy legend, w tym
najsynniejszej odzielnej Halinie Krpiance.
Odbylimy rwnie rejs statkiem po Wile,
podczas ktrego podziwialimy panoram
Sandomierza oraz pikno miejscowej przyrody zdoskonale widocznymi wtle Grami
Pieprzowymi. Wycieczka do owicza te bya
udana pod kadym wzgldem. Dopisaa nam

prawdziwie wycieczkowa pogoda, mielimy


niezwykle sympatycznego ikompetentnego
przewodnika, asam owicz zachwyci nas swoj bogat histori, zabytkami isynnymi wycinankami oraz innymi cudami owickiej kultury.
Nie mniej interesujcy okaza si Nieborw ze
wspaniaym paacem iciekawym parkiem.
Duym zainteresowaniem icoraz wiksz
popularnoci wrd czonkw Zwizku ciesz
si wycieczki rowerowe po najbliszej okolicy
Skrzydlw, Kruszyna, Rzerzczyce, ytno,
Gidle. Byy dwa takie wyjazdy iplanowane s
nastpne. Wrd imprez kulturalnych wymieni naley rwnie wyjazdy do kina iteatru.
Womawianym proczu odbyo si take
ciekawe spotkanie zkomendantem Policji pod
hasem Bezpieczny senior. Poza tym czonkowie Zwizku brali czynny udzia worganizacji koncertu im. Reszkw, ktry corocznie
odbywa si wkociele wGarnku oraz czynnie
uczestniczyli wzajciach gimnastycznych dla
seniorw prowadzonych przy Zespole Szk
wKomnicach.
WII proczu 2016 r. plan pracy obejmuje: wielopokoleniow wycieczk rowerow,
turnus wypoczynkowy Dwirzyno (sierpie),
turnus wypoczynkowy winoujcie (wrzesie-padziernik), wycieczk integracyjn
Kleszczw-Ostrowy (wrzesie), Dzie Seniora

(padziernik), zawody strzeleckie opuchar


wjta Gminy Komnice Dzie Niepodlegoci
(listopad) oraz wyjazdy do kina, teatru iby
moe jaka operetka.
Plan pracy Zarzdu PZERiI jest imponujcy
ajego realizacja wymaga mnstwo przygotowa, wielu godzin pracy ipowicenia wasnego wolnego czasu na rzecz innych. Uzyskane
efekty s te wynikiem zgodnej wsppracy caego Zarzdu, osb wspomagajcych
isponsorw.
Szczeglne podzikowania nale si wadzom gminnym, ktre s bardzo przyjazne
emerytom. Okazuj im szacunek wyraany nie
tylko sowami, ale przede wszystkim konkretn
pomoc. Ich przedstawiciele s obecni na kadej organizowanej imprezie, mimo rozlicznych
wasnych obowizkw znajduj czas, aby by
na zebraniach Zarzdu, pomagaj finansowo,

dziki czemu Zwizkowi atwiej jest realizowa swoje plany izamierzenia. Awisienk
na torcie tej pomocy jest przyznanie lokalu
biurowego owikszej powierzchni ibardziej
przyjaznego emerytom, poniewa mieci si
na Ipitrze, atym samym jest mniej schodw
do pokonania. Za ten wspaniay prezent, zainteresowanie dziaalnoci Zwizku oraz wielk
yczliwo bardzo serdecznie dzikujemy wadzom gminnym.
Wpodsumowaniu pracy Zwizku nie moe
zabrakn sw uznania dla czowieka, ktry wspaniale potrafi zmobilizowa do zgodnej iowocnej wsppracy Zarzd, sponsorw
iwszystkich zwizkowcw, pozostajc samemu osob skromn iprawie anonimow. Ten
kto to pan Ryszard Caus przewodniczcy
Zwizku, wspaniay organizator ikolega, czowiek niezwykle yczliwy ioddany pracy zwizkowej. Dzikujemy Mu za to co byo iczekamy
na dalsze poczynania.
Zarzd ijego przewodniczcy maj te propozycj dla tych, ktrzy zechcieliby powici
swj wolny czas dla innych, s przyjanie nastawieni do ludzi, maj pogodne usposobienie
oraz lubi poznawa wiat, Polsk inajblisze
okolice. Zapiszcie si do Zwizku! Serdecznie
zapraszamy!
17

Gazeta Komnicka

Od lewej: Dawid Topolski, Roman Cisowski, Patrycja Przybyowicz, Janusz Sambor

Roman Cisowski ijego strzelecka pasja


Jan F. Milc
Od 2005 roku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice dziaa
- zdobrymi wynikami - sekcja strzelectwa sportowego. Warto przypomnie, e
inicjatorem utworzenia tej sekcji by p. Zdzisaw Matusiak. Obecnie kieruje ni
p. Jarosaw Poroszewski.

d momentu utworzenia w sekcji nastpio wiele bardzo istotnych zmian.


Przede wszystkim dyspozycja sportowa zawodnikw znalaza si na bardzo wysokim
poziomie. wiadcz otym osigane wyniki
wzawodach szczebla oglnopolskiego ilokalnego. Warto tu wskaza na niedawny
sukces w VII Oglnopolskich Zawodach
Strzeleckich, ktre byy Memoriaem im.
Wojciech Ruszkowskiego, jaki odnis czonek sekcji p. Roman Cisowski.
Pan Roman Cisowski jest czonkiem
izawodnikiem sekcji ju 7 lat. Swoj przygod z tym sportem rozpocz jako ucze
6-tej klasy komnickiej podstawwki (obecnie uczszcza do trzeciej klasy technikum).
Ostatnie cztery lata to bardzo intensywny
okres treningowo-startowy. W Memoriale
im.W.Ruszkowskiego zmierzy swoje umiejtnoci zczonkiniami iczonkami Kadry
Narodowej pp. Wiolett Pawluczak, Oliwi
Dbrowsk iMaciejem Rymskim, gdzie zaj
znakomite 3 miejsce! Jak doszo do tego niebywaego wydarzenia? Oto relacja naszego
Mistrza:
- Zawody rozegrano 9 kwietnia 2016 roku
na strzelnicy sportowej w Czstochowie.
Do konkurencji, obok reprezentantw wielu
klubw strzeleckich przystpili take reprezentanci Polski wtej dyscyplinie. Wrd takich
18

znakomitoci byem take ja. Ze wzgldu na


du liczb uczestnikw rozegrano rund
kwalifikacyjn, w wyniku ktrej wyoniono
osiem osb znajlepszymi wynikami. Ku mojej
wielkiej radoci te znalazem si wtej grupie, zczwartym wynikiem! Wiele zadowolenia inieukrywanej dumy daa mi prezentacja
finalistw. Kiedy spiker przedstawia czonkw
Kadry Narodowej lista ich osigni, zdobytych
pucharw i uczestnictwa w renomowanych
zawodach bya imponujca, natomiast przy
mojej prezentacji byo: Roman Cisowski, karabinek, Komnice! inic wicej! Ja czowiek znikd jestem wrd najlepszych. C za wielka
rado! Niektrzy pytali mnie gdzie znajduj
si te Komnice? odpowiadaem najspokojniej jak potrafiem pokazujc lokalizacj na
do duej mapie. Zdziwienie niektrych byo
wrcz zabawne... Fina rozegrano wformie
sukcesywnego wyeliminowywania zawodnikw
znajsabszymi wynikami po kadej rundzie.
Nie miaem pojcia jak przygotowa si do
tej czci zawodw, podgldaem wic najlepszych, jeli Wioletta wykonywaa skon, to ja
te, wiczya donie, to ja te... Takie papugowanie, ale nic innego wtym momencie nie
przychodzio mi do gowy. Jednak wchwili,
kiedy naoyem suchawki wiat zewntrzny
przesta dla mnie istnie. Byem tylko ja, karabinek itarcza. Po kolejnych rundach trzymaem

si 9-tek izajmowaem drug lokat, tu za


Wiolett Pawluczak oraz wyprzedzaem Oliwi
Dbrowsk. Jednak wkolejnej rundzie popeniem minimalny bd iustrzeliem 8. Bya to
dua strata, ale itak ostatecznie byem trzeci! TRZECI wmoim pierwszym wyciu finale
wzawodach oglnopolskich!!!
Na pytanie: co daje strzelectwo? p. Roman
tak odpowiada: - Mnie ten sport da wiele.
To moja pasja. Przede wszystkim nauczyem
si koncentracji, potrafi si wyciszy iskupi na konkretnym zadaniu. Nauczyem si
radzenia wtrudnych sytuacjach, szczeglnie
podczas zawodw, kiedy zdarza si sabszy
strza. Wtedy pena koncentracja pozwala na
poprawienie wyniku. Nie mona si poddawa,
trzeba myle pozytywnie, awtedy wynik na
pewno bdzie lepszy. Izwykle jest.
Sekcja boryka sie zwieloma kopotami.
Najbardziej dokucza brak nowoczesnego
sprztu iodpowiednich ubiorw. S to kosztowne rzeczy, a budet, ktrym dziaacze
dysponuj nie wystarcza nawet na przejazdy
zawodnikw na zawody. Czsto wic sami
zawodnicy inwestuj wsprzt. Tak te jest
zp.Romanem, ktry wostatnich dniach zakupi strj strzelecki, stabilizujcy sylwetk
zawodnika i umoliwiajcy mu robienie
dobrych ipowtarzalnych wynikw.
Dziaacze maj pomysy na poprawienie
finansw sekcji, jednak wydaje si, e bez
wsparcia systemowego, czy to wformie dotacji zbudetu Gminy Komnice (wszak sukcesy
zawodnikw s znakomit promocj naszej
Gminy), czy te sponsoringu zamierzenia aktywu nie poprawi znaczco sytuacji.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

Strzeleckie Mistrzostwa Gminy Komnice


Zdzisaw Matusiak
Rozgrywane od stycznia do kwietnia piciorundowe Mistrzostwa Gminy
wStrzelectwie zbroni pneumatycznej cieszyy si bardzo duym zainteresowaniem.
Zawody rozgrywano zarwno wklasyfikacji druynowe j jak iindywidualnej.
Kada druyna skadaa si ztrzech zawodnikw strzelajcych zkarabinka
pneumatycznego po 20 strzaw ocenianych ijednego zpistoletu pneumatycznego.

uma wszystkich wynikw wpywaa na


kocowy wynik druyny. Podobne zasady
obowizyway wklasyfikacji iindywidualnej.
Do turnieju druynowego przystpio 9 druyn,
ktre wtakiej liczbie ukoczyy Mistrzostwa.
Due zainteresowanie tak wrd modziey
jak iseniorw daje nadziej na dalszy rozwj
tej dyscypliny sportowej w naszej Gminie.
Rekordowa ilo druyn i zawodnikw rywalizujcych opuchary, medale idyplomy to
wduej mierze zasuga wszystkich tych, ktrzy wczyli si worganizacj tych zawodw.
Wrd duej grupy zawodnikw, ktrzy maja
ju za sob udzia wzawodach ornym stopniu
trudnoci byli take uczestnicy startujcy po
raz pierwszy wtego rodzaju turnieju. Wszyscy,
ktrzy debiutowali wMistrzostwach zasuguj
na szczeglne wyrnienie tak za swoj postaw sportow jak iza wol walki ojak najlepszy
wynik. Na wyrnienie wrd tej grupy zasuguj: wkonkurencji karabinek pneumatyczny
p. Anna Koza ip.Stanisaw Stpie, wpistolecie pneumatycznym p. Adam Worwg ip.
Magorzata Nalewajka.
Wkonkurencji karabinek pneumatyczny
startowao 36 zawodnikw natomiast wpistolecie pneumatycznym 14 zawodnikw. Grono zawodnikw reprezentujcych spoeczno gminn wzawodach powiatowych, okrgowych itp.
sukcesywnie si rozrasta osigajc godne uwagi wyniki sportowe. To Patrycja Przybyowicz,
Roman Cisowski, Dawid Topolski, Krystian
Gakowski, ukasz Bitner imajcy ogromny

niewykorzystany potencja sportowy Jakub


Kowalik na dzie dzisiejszy s zawodnikami
modego pokolenia, zktrymi wie si najwiksze nadzieje. Uzupeniajc skad osobowy
reprezentantw naszej gminy oosoby Jarosawa
Poroszewskiego nie tylko dobrego strzelca, ale
rwnie dobrego organizatora icenionego pedagoga oraz Janusza Sambora, ktry wsprawny
ifachowy sposb prowadzi dokumentacj kadych zawodw, mona optymistycznie spojrze
na przyszo.
Klasyfikacja indywidualna do 6 miejsca:
Karabinek pneumatyczny (Kpn) 1. Roman
Cisowski, 2. Jarosaw Poroszewski, 3. ukasz
Bitner, 4. Krystian Gakowski, 5. Tomasz
liwakowski, 6. Janusz Sambor. Pistolet pneumatyczny (Ppn) 1. Zdzisaw Matusiak, 2. Patrycja

Przybyowicz, 3. Janusz Sambor, 4. Adam


Worwg, 5. Roman Cisowski, 6. Jakub Kowalik.
Juniorzy Kpn 1. Krystian Gakowski, 2. Dawid
Topolski, 3. Damian Bekus, 4. Jakub Micho,
5. Ewa Kaniewska, 6. Wojciech Owczarek,
7. Kamil Urbaczyk. Kobiety 1. Patrycja
Przybyowicz, 2. Anna Koza, 3. Magorzata
Nalewajka, 4. Jolanta Puszek, 5. Ewa Kaniewska,
6. Dominika Cubaa. Klasyfikacja druynowa:
1. CiS, 2. Seniorzy, 3. OSP Chorzenice-Witkowice,
4. Los Amigos, 5. Komnice, 6. Rzerzczyce, 7.
Radni, 8.Witkowice, 9. Myliwi.
Uroczyste zakoczenie Mistrzostw odbyo
si 19 maja 2016 r. wsali sesyjnej Urzdu Gminy
w Komnicach. Puchary idyplomy zwycizcom wrczyli: p. Adam liwakowski Zastpca
Wjta Gminy Komnice, p. Barbara Kanoniak
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Komnice, p. Ewa Drab Czonek Zarzdu
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Komnice, p. Stanisaw Matuszczak Radny
Gminy Komnice oraz p. Jarosaw Poroszewski
kierownik sekcji strzeleckiej przy Stowarzyszeniu
na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice.

III Otwarty Turniej Strzelecki zBroni


Pneumatycznej im. Wojciecha Ruszkowskiego
Jarosaw Poroszewski
Wdniu 8 maja 2016 r. ju po raz trzeci odby si turniej strzelecki zbroni pneumatycznej
upamitniajcy posta Wojciecha Ruszkowskiego, trenera ipopularyzatora strzelectwa
sportowego. Organizatorem zawodw byo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Komnice, a patronat nad nimi obj Wjt Gminy Komnice.

urniej przeprowadzono wHali Sportowej


przy Zespole Szk w Komnicach.
Uczestniczyo wnim 33 zawodnikw izawodniczek zterenu powiatu czstochowskiego,
Dbrowy Grniczej, Radomska iBechatowa.
Wyniki rywalizacji wposzczeglnych konkurencjach ikategoriach przedstawiaj si

nastpujco: Karabinek pneumatyczny kategoria Open: 1. Roman Cisowski, 2. Jarosaw


Poroszewski, 3. ukasz Bitner, 4. Jolanta
Puszek. Karabinek pneumatyczny kategoria Modzik do 17 lat: 1. Ewa Mariankowska,
2. Piotr giewka, 3. Krystian Gakowski,
4. Dawid Topolski, 5. Damian Bekus, 6.

Wiktoria Pachulska, 7. Micha Gody,


8. Jakub Micho. Pistolet pneumatyczny kategoria Open: 1. Grzegorz Kawalec,
2. Kacper Bobrowski, 3. Mariusz Sobolewski,
4. Edward Kosmala, 5. Rafa lzak, 6. Anna
Sobolewska. Pistolet pneumatyczny kategoria Modzik do 17 lat: 1. Wiktor Blada,
2. Patrycja Przybyowicz, 3. Sylwia Szwed,
4. Mateusz Szwed.
Organizatorzy turnieju pragn podzikowa wszystkim zawodnikom za udzia
wzawodach oraz wszystkim osobom, ktre
przyczyniy si do ich organizacji.
19

Gazeta Komnicka

Sukcesy strzelcw Zawody wdkarskie wZawadzie


zGminy Komnice

Marian Szyszka

Wczesnym rankiem 5 czerwca 40 uczestnikw zameldowao si nad zalewem


wZawadzie zokazji kolejnej edycji Zawodw wdkarskich zokazji
Midzynarodowego Dnia Dziecka opuchar Wjta Gminy Komnice.

Roman Cisowski
Dnia 20 czerwca 2016 roku wDbrowie
Grniczej odbyo si rozdanie nagrd
za Strzeleck Lig Szkoln. Nasi
strzelcy pomimo i nie uczestniczyli
we wszystkich z6 spotka rozgromili
konkurencj wywoujc poruszenie
wrd organizatorw jak irywali.

ak ju to czsto bywa zawodnicy znaszej


gminy zajli czoowe miejsca wwielu kategoriach. Przedstawi szczegowe wyniki. Kategoria: szk rednich (chopcy):
2 miejsce ukasz Bitner, 4 miejsce Roman
Cisowski, 5 miejsce Piotr giewka, 7 miejsce
Krystian Gakowski; gimnazjum (dziewczta): 1 miejsce Patrycja Przybyowicz, 5 miejsce Josephin Viscio; gimnazjum (chopcy):
2 miejsce Dawid Topolski, 14 miejsce Damian
Bekus. Klasyfikacja druynowa: szkoy rednie
(chopcy): 1 miejsce TZN Czstochowa (reprezentowany przez zawodnikw mieszkajcych
wGminie Komnice uczcych si wTZN-nie);
gimnazjum (dziewczta): 2 miejsce druyna
z Gminy Komnice; gimnazjum (chopcy)
3 miejsce druyna zGminy Komnice.

od okiem gwnego sdziego pana


Arkadiusza Komorowskiego, zawodnicy w
2 kategoriach wiekowych, korzystajc zprzygotowanych przynt polowali na co wiksze
okazy. Wkategorii modszej (do 12 lat) Imiejsce zdoby Oskar Jamrozik zKomnic, II miejsce Julia Szymocha zKonar aIII miejsce Kamil
Bru zZawady. Wkategorii starszej (powyej
12 lat) Imiejsce zdoby Kacper Koza zKonar,
II miejsce Grzegorz Kamiski z Garnku, aIII
miejsce Bartosz Ciastek zGarnku.

Oglnopolski Turniej Karate


Barbara Musia
Wdniu 11 czerwca 2016r. na Sali Sportowej wGarnku odby si IOglnopolski
Turniej Karate Uechi-Ryu. Patronat nad Turniejem obj Wjt Gminy Komnice
Piotr Juszczyk. Organizatorem Zawodw bya Akademia Sportowo-Rekreacyjna
OkinawaUechi-Ryu.

Turnieju wzili udzia adepci z12 sekcji karate, w sumie 60 zawodnikw.


Zawodnicy znaszych sekcji- zGarnka: Krystian
Koodziejczyk, Micha Koodziejczyk, Tomasz
Bartnik, Dawid Nowakowski, Mateusz Wjcik,
Alan Mokrzycki, Oliwier Jurczyk, Mateusz
Rembielak, Klaudia Baran, Milena Baran,
Kajetan Rutkowski, zRzerzczyc: Igor Patyk,
zGidel: Mariusz Musia, zRdzin: Kacper
Bala, Jarosaw Kak, Jakub Kwasek, Sebastian
Anzorge. Na Turniej przybyli rwnie zawodnicy zsekcji: Makowiska, Kieczygw,

20

Starcza, d, Andrzejw, Brzeziny,


Czstochowa iPoraj. Swoj obecnoci zaszczycili nas przedstawiciele Gminy Komnice
Pani Barbara Mizera oraz Pan Robert Kpa,
Sotys wsi Garnek Pani Wiesawa Jdras oraz
Pani Dyrektor Anida Chybalska. Zawodnicy
zmagali si wdwch konkurencjach: sumo-grappling i karate z podziaem na grupy
wiekowe iwagowe. Rywalizacja bya bardzo
zacita, nikt bez walki si nie podda. Jednak
pomimo trudu iwysiku dostarczy wszystkim
wielu emocji iwrae, nie tylko zawodnikom
ale rwnie wszystkim ogldajcym zmagania. Na zwycizcw czekay oczywicie nagrody: puchary, medale idyplomy. Wszystkim
zawodnikom serdecznie gratulujemy!
Pragniemy podzikowa Dyrekcji Szkoy
wGarnku za wspprac iudostpnienie sali.
Nie bez znaczenia jest rwnie zaangaowanie
ipraca rodzicw dzieci zsekcji wGarnku, ktrzy przygotowali Turniej izadbali osprawny
jego przebieg. Zniecierpliwoci czekamy na
kolejny Turniej.

Zwycizcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Obok nagrd ipamitkowych


dyplomw przygotowany by poczstunek
dla zawodnikw oraz wszystkich obecnych.
Organizatorem Zawodw Wdkarskich zokazji Dnia Dziecka, jak co roku, byo stowarzyszenie Jedno wdziaaniu zZawady oraz PZW
Zawada.
Dzikujemy wszystkim modym wdkarzom za uczestnictwo izapraszamy za rok!!

Nasi strzelcy
wRadomsku
Roman Cisowski, Janusz Sambor

Tegoroczne Dni Radomska


obchodzone byy wweekend 18 i19
czerwca imiay bardzo uroczysty
charakter, gdy uczczono jednoczenie
750-lecie lokacji miasta (1266-2016).
Imprezie towarzyszy tradycyjny
turniej strzelectwa pneumatycznego
zorganizowany przez Klub Strzelecki
10-tka zRadomska.

tym roku zawodom patronowa prezydent miasta p. Jarosaw Ferenc, ktry


ufundowa nagrody dla najlepszych strzelcw.
Klasyfikacja zawodnikw bya prowadzona
w kategoriach wiekowych: dzieci (do gimnazjum wcznie) idoroli. Gmin Komnice
reprezentowao siedmiu strzelcw - czonkw
sekcji strzeleckiej przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozwoju Gminy Komnice. Wkategorii Open dla dorosych najlepszy okaza si
nasz kolega Tomasz liwakowski zwynikiem
97 pkt. Wpierwszej dziesitce znaleli si:
Roman Cisowski 92 pkt, Zdzisaw Matusiak
91 pkt, Jarosaw Poroszewski 91 pkt iJanusz
Sambor 91 pkt, startowao 340 zawodnikw.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

Nasi straacy szkolili si wKrakowie


Rafa Cielak
Dziesiciu druhw wdniach 3-5 i25-26 czerwca szkolio si wWojewdzkim Orodku
Szkolenia Komendy Wojewdzkiej PSP wKrakowie ina poligonie Szkoy Aspirantw
PSP wKrakowie. Straacy doskonalili swoje umiejtnoci zzakresu zwalczania
poarw wewntrznych, do ktrych zalicza si m.in. poary mieszka, domw.

ruhowie poznali nowe techniki gaszenia


poarw, ktre od lat znane s ipraktykowane wm.in. Stanach Zjednoczonych, atake doskonalili prac wsprzcie ochrony drg
oddechowych. Na pierwszym zjedzie przypominano sobie teorie - zjawisko poaru, rozgorzenia czy wstecznego cigu pomienia (backdraft). Po zajciach teoretycznych - praktyka.
Zajcia odbyway si na dworze iwspecjalnym
mobilnym trenaerze, w ktrym panowaa
podwyszona temperatura ibardzo due zadymienie. Wystpoway tam te elementy, ktre
si paliy, astraacy mogli zobaczy symulowane zjawisko zapalenia sie gazw poarowych.
Po wiczeniach - typowe zajcia na koszarach
- sprztanie ikonserwacja sprztu, sprztanie
koszar. Nastpny zjazd caociowo powicony by na zajcia na poligonie. Instruktorzy SA
PSP wKrakowie pokazali na maym domku
zjawisko backdraftu irozgorzenia, czy pokazanie granic wybuchowoci gazw. Szybkie
przypomnienie podawania prdw ganiczych

iwejcie do komory rozgorzeniowej, wktrej


panowaa bardzo wysoka temperatura. Mona
byo zobaczy spalajce si gazy poarowe.
Instruktorzy uczyli jak kontrolowa poar by
byo bezpiecznie izjak najmniejszymi stratami. Pokazali straakom na co zwraca uwag
ijak odczytywa oznaki poaru.
Dzikujemy serdecznie za wsparcie Gminy
Komnice przy opatach wynikajcych ztego
szkolenia. Wszkoleniach brali udzia druhowie zjednostek OSP - Pacierzw, Konary,
Karczewice-Garnek, Komnice, Rzerzczyce,
Zdrowa, Zawada iSkrzydlw. Szkolenie zorganizowa dla naszych straakw naczelnik
OSP Pacierzw, a gwnymi organizatorami by Wojewdzki Orodek Szkolenia KW
PSP w Krakowie, Szkoa Aspirantw PSP
w Krakowie i Ochotnicza Stra Poarna
wRozkochowie. Zapraszamy serdecznie zainteresowanych tematem poarw wewntrznych na stron CFBT.pl ifacebook - CFBT
iProjekt LIDER.
21

Gazeta Komnicka

Akcja Wakacje
Renata Krawiec

Akcja wakacje, to cykliczna impreza dla dzieci imodziey, na ktr


czekaj cay rok. Tegoroczny program bardzo bogaty, rekreacyjno-sportowa forma:
wycieczki rowerowe jako swego rodzaju bezporedni kontakt wpoznaniu rodowiska
przyrodniczego, tradycji, zabytkw kultury ihistorii, wycieczki autokarowe
do Opola iOgrodzieca.

kcji Wakacje GOK w Komnicach przywieca podnoszenie sprawnoci fizycznej


przez aktywny udzia korzystania zform pracy
zdziemi oraz integracja pord uczestnikw.
Od poniedziaku 27 czerwca wsppracujemy
zwszystkimi chtnymi dziemi zcaej gminy,
prawie zwszystkich miejscowoci. Odbywaj
si zajcia teatralne, choreograficzne, plastyczne. Komnicka Noc Wakacyjna dostarczya wiele emocji. Malowanie kostiumw iorganizacja
happeningu wyzwolia wuczestnikach ekspresj, iotworzya ich w grach dramatycznych
- teatru dzieci imodziey. Nocne ogldanie
filmw isen zdala od rodziny, wwielkiej sali,
da wszystkim moliwo poczucia samodzielnoci, integracji. Byo te czytanie bajek
ibani, na podstawie, ktrych powstay prace
plastyczne, wystawione wTczowej Krainie.
Poszukiwanie skarbw wtajemniczej komnacie wymagao od poszczeglnych dziecicych

22

druyn odwagi, bystroci umysu, a nawet


umiejtnoci logistycznych. Wszystko si udao, wicej nagrodzeni sodyczami wspominaj
atrakcje Wakacyjnej Nocki wnaszej instytucji.
Poznanie Rzek Maych iplay oraz pierwsza
kpiel bya przyjemnoci. WAdamowie kontakt dzieci zManufaktur Mlekiem Pync
rozszerzy horyzonty edukacyjne dotyczce:
hodowli kz, atmosferze gospodarstw iwygldzie wspczesnych wsi, ludzi zpasj iautentycznym zaciciem artystycznym, osiadych na
naszych terenach, ktre je piknie promuj.
Kolejna trasa prowadzia nasz eskapad rowerow przez Rzrzczyce, Niwki do Mstowa,
atrakcyjnej miejscowoci, pooonej na Jurze
krakowsko-czstochowskiej. Zwiedzanie miejsc
ciekawych, wdrwka do Skay Mioci irdeka, Sanktuarium Matki Boej Mstowskiej
Miosierdzia, klasztor, park wywar na dzieciach
niezapomniane wraenia. Program wycieczki

autokarowej do Opola: ZOO, Amfiteatr, Aleja


Gwiazd Polskiej Piosenki, zielony mostek, fontanna, katedra zkaplic Piastw opolskich.
Drugim elementem programu wakacji
przygotowanym prze GOK byy Wakacje na
Tczowej Krainie. 2 lipca odbyo si iOtwarcie
Wystawy prac plastycznych maych twrcw
zGminy Komnice. Prace powstay pod wpywem wakacyjnych przygd izaj wramach
Akcji Wakacje 2016 r w Gminnym Orodku
Kultury. Banie, bajki, bajeczki wformie plastycznej zachwyciy dziecic ekspresj, barw,
kresk prowadzon przez rado dziecicych
wakacyjnych dni. Ekspozycji dokonano na planszach przy urzdzeniach rekreacyjno- rozrywkowych wTczowej Krainie wiloci 64 prac.
Autorami prac byy dzieci imodzie wwieku
od 5 do 16 lat.
Kolejne spotkanie pn. Wakacyjna Impreza
Integracyjna odbyo si 9 lipca. Imprezie towarzyszy Jarmark Garaowy - sprzeda, lub wymiana rzeczy znalezionych na strychu, wzakamarkach mieszka, piwnicach. Pord rzeczy,
wsprzeday znalazy si rwnie artykuy kulinarne: galaretki zowocami sezonowymi, ciasta,
ciastka imufiny. Zabawy igry ruchowe, dobre
muzyczne konkursy, zgaduj zgadule, teatr
podwrkowy, malowanie buzi igrill dopeni
dziecicemu wydarzeniu wTczowej Krainie.
Wyjtkowe atrakcje czekay na dzieci 24 lipca
podczas Teatralnej Niedzieli. Etiudy teatralne
wymylone przez wasn twrczo dziecic.
Kostiumy i lekcja charakteryzacji dopeniy
tacom, piewom. Dla upamitnienia miych
chwil w Tczowej Krainie sesja zdjciowa
w charakterystycznych teatralnych strojach.
Podobnie byo 7 sierpnia, kiedy to wTczowej
Krainie w Komnicach dzieci porwa taniec!
wietna zabawa taneczna dla maych dzieci
porwaa rwnie rodzicw! Przez dwie godziny
wamfiteatrze mona byo zobaczy prawdziwe
taneczne show! Zainteresowanie dzieci tacem
jest ogromne, mode pokolenie niepodwaalnie czuje rytm! Zajcia przeprowadzia Aneta
Mokrzycka Instruktor zumby zCzstochowy.
Fina Wakacji na Tczowej Krainie odby
si 27 sierpnia. Program: Jarmark Garaowy.
Konkurs - turlanie dyni za pomoc miote
przypad najlepiej do gustu zawodnikom konkursw. Rewia mody isesja zdjciowa. Zabawy
muzyczne, ruch isprawno dziki aktywnemu odpoczynkowi wwakacje daa satysfakcj
wszystkim dorosym, wychowujcych dzieci.
Obdarowane dzieci symbolicznymi nagrodami
idyplomami, poczuy si dumne zdoceniania
ich. Posiek zgrilla wsobotnie popoudnie przyda si. Anam organizatorom dao satysfakcj
z korzystania przez odbiorcw z ofert programowych forma praca zdziemi przez nasz
instytucj kultury, wmiejscu Plac Rekreacyjno
Rozrywkowy Tczowa Kraina.
Cieszymy si, e praca zdziemi jest zawsze wnaszej instytucji na wysokim poziomie,
azwaszcza wczasie wolnym od nauki.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

wiatowe Dni Modziey wparafii wZawadzie


Ewa Baran
Wwakacje mieszkacy Zawady, liwakowa iZberezki byli wiadkami historycznego
wydarzenia, ktre ju na zawsze zapisze si na kartach historii naszej parafii.
Gocilimy pielgrzymw uczestniczcych wwiatowych Dniach Modziey.

23

lipca po godzinie 9 rano do naszej miejscowoci dotar autokar zpielgrzymami


na pokadzie. Nie byo to adne zaskoczenie
gdy parafianie od wielu dni przygotowywali si na to spotkanie. Pielgrzymi pochodzili zDominikany. Dugo na nich czekalimy,
ale dla nich podr bya duga i mczca.
ZDominikany przylecieli do Madrytu samolotem, nastpnie kolejny lot do Monachium,
anastpnie autokarem przyjechali do Polski.
Wnaszej parafii pozostao 11 osb, reszta po
krtkim odpoczynku iposiku odjechaa do
parafii Strzelce Wielkie i Brzenica Nowa.
Pielgrzymw przyjy rodziny pastwa
Serdelskich, Ociepw, Jamrozikw, Dembskich
ipan A. Powronik. Pierwszego dnia gocie odwiedzili Jasn Gr i Muzeum Monet im. Jana
Pawa II.
Niedziela to czas spdzony z rodzin.
Wsplne niadanie ibardzo uroczysta Msza
wita ogodz. 11.00. Na Mszy witej moglimy
usysze nasz rodzimy jzyk, atake jzyk angielski, hiszpaski iwoski. Ksidz Jarosaw wygosi kazanie wdwch jzykach, zwracajc si
do naszych goci zDominikany. Podczas Mszy
witej uczestniczyli take kolarze z klubu
Dario-Team. Nasz parafialny chrek Promyk
nadziei wystpi wjednakowych koszulkach
izadedykowa dla kolarzy ipielgrzymw dwa
utwory. Nasi przyjaciele z Dominikany wykonali dla nas jeden utwr. Pod koniec Mszy
witej Wjt Gminy Komnice, pan Piotr
Juszczyk, powita naszych goci iwrczy im
drobne upominki. Po Mszy witej byy jeszcze
piewy iwsplne zdjcia. Po rodzinnym obiedzie o15.30 pojechalimy do Gidel, gdzie nasi

pielgrzymi zwiedzili bazylik oraz uczestniczyli wpikniku, na ktry zaprosi nas Wjt Gminy
Gidle, pan Janusz Pachulski. Poczstowano
nas kiebaskami zgrilla, ciastem ikaw. Byy
tace iwsplna zabawa. Wieczorem dziki
uprzejmoci rodzin pastwa A. K. Musiaw
iJ. M. Ociepw byo wsplne ognisko na ich
posesji. Nasi pielgrzymi zDominikany pokazali
nam wiele zabaw, wktre wsplnie si bawilimy. My odwdziczylimy si im tym samym.
Bawilimy si wKaczuszki, Mam chusteczk
haftowan, Stary niedwied iwiele innych.
Gociom smakoway pieczonki zrobione na
ognisku przez rodziny. Spdzilimy bardzo
udany wieczr. Wsplnym rozmowom, miechom izabawom nie byo koca. Na zakoczenie wsplnego ogniska wszyscy obecni wsplnie si pomodlili iodpiewali Apel Jasnogrski.
Wponiedziaek pielgrzymi zostali zaproszeni przez Wjta Gminy Komnice, pana Piotra
Juszczyka, do Gminnego Orodka Kultury
wKomnicach. Bya kawa iciasto, atake krtki
wystp Komnickich Pomyczkw. ZKomnic
udalimy si do paacyku w Nieznanicach,
gdzie nasi gocie zwiedzili paacyk, atake
park. Znw bya kawa iciasto. Po powrocie
do Zawady by obiad z rodzinami. Po nim
nadszed czas poegnania. Dziki staraniom
naszego Ksidza Proboszcza, Pan Wjt udostpni busa, ktry na koszt gminy, mia odwie naszych pielgrzymw do Stryszawy
Dolnej. Ogodzinie 15 zebralimy si koo kocioa, aby poegna przyjaci zDominikany.
Bya wsplna modlitwa wkociele ibogosawiestwo Ksidza Proboszcza. Polao si wiele ez, gdy przyjanie zawizay si bardzo

szybko, mimo bariery jzykowej iinnej kultury. Ciko im byo opuci nasz parafi,
gdy jak mwili byo im znaszymi rodzinami
bardzo dobrze. Przed odjazdem dzikowali za
serdeczno, dobre jedzenie iwielkie serce.
Do Stryszawy dotarlimy przed godzin 20.00.
Naszych pielgrzymw przejli wolontariusze
iksidz ztamtejszej parafii. Mieli troszk obaw
jak im bdzie wnowych rodzinach, ale mamy
nadziej, e tak samo dobrze jak unaszych
parafian.
Wimieniu pielgrzymw oraz wszystkich
mieszkacw Zawady skadam serdeczne
podzikowania na rce: ksidza Proboszcza
za to, e moglimy goci ludzi ztak odlegej
Dominikany, jako jedyna parafia wdekanacie
Komnickim, poniewa do Widzowa, niestety
pielgrzymi nie dotarli. Dzikuje rodzinom,
ktre tak ciepo izwielkim oddaniem przyjli pielgrzymw. Dziki Wam czuli si unas
jak wdomu. Dzikuje za Wasze dobre serce.
Dzikuj ks. Jarkowi za posug wczasie Mszy
w. ipowicony nam czas wniedziel wieczorem. Dzikuj panu Piotrowi Juszczykowi
- Wjtowi Gminy Komnice za zaproszenie
naszych goci na kaw iciasto oraz za udostpnienie busa, ktrym moglimy odwie
pielgrzymw do Stryszawy. Dzikuj take pani
Barbarze Mizera za obecno na tym spotkaniu, atake Pani Beacie Fornalik, ktra bya
tumaczem na spotkaniu zwadzami gminy.
Dzikuj kierowcy - Panu Nowakowi, ktry
wsobot zawiz nas do Czstochowy. Panu
Wjtowi Gminy Gidle - J. Pachulskiemu za ciepe przyjcie nas na pikniku. Dzikuje siostrze
Teresie, ktra bya naszym tumaczem na Jasnej
Grze. Panu Krzysztofowi Witkowskiemu
zMuzeum Monet. Panu kierowcy Andrzejowi
piewakowi dzikujemy za to, e szczliwie
odwiz goci do Stryszawy anas szczliwie
dowiz do Zawady.
23

Gazeta Komnicka

Postacie Ziemi Komnickiej (2)

Jeeli my zapomnimy onich, niech Bg zapomni onas ...


Tadeusz Juszczyk
Wtym numerze Gazety Komnickiej przybliymy postacie dwch komnickich
kapanw ks. Arnolda Przeradzkiego iks. Stanisawa Piwowarskiego. Ich praca
duszpasterska, zaangaowanie spoeczne ipatriotyczne niech bd uzupenieniem
refleksji oprzypadajcym wtym roku jubileuszu 1050 Rocznic Chrztu Polski.

1050 Rocznic Chrztu Polski i 225


Rocznic Konstytucji 3 Maja 1791 r.,
drugiej na wiecie po Konstytucji Stanw
Zjednoczonych Ameryki i pierwszej
wEuropie, najbardziej nowoczesnej ipostpowej wwczesnym wiecie, obowizujcej
tylko 14 miesicy, do drugiego rozbioru Polski
przez Rosj iPrusy, naley zada pytanie,
jak do tego doszo ico byo tego przyczyn. Najwikszy obszarowo kraj wczesny
Europy, ktry do kultury europejskiej, zgodnego wspycia narodw ireligii, rozwoju
nauki i prawa w tym midzynarodowego
wnis olbrzymie zasugi, na 123 lata straci niepodlego przez wewntrzne spory
uprzywilejowanej kasty narodu targowicy,
ktra wobronie swoich interesw, przywilejw, zwrcia si opomoc do Rosji iPrus
iktre to kraje zpremedytacj wykorzystay
wewntrzne wanie Polakw dokonujc rozbioru Polski.
Polska nie musi wEuropie wstydzi si
swojej przeszoci ikultury. Tzw. polscy euro-entuzjaci przyjmujcy bezkrytycznie
wszystko co do Polski trafia zEuropy, wtym
multi-kulti zapominaj inie wiedz, e ju
w1831 r. Polak Wojciech Jastrzbowski przygotowa Konstytucj Przyszej Zjednoczonej
Europy czego wiatli urzdnicy europejscy
nie wiedz lub nie chc wiedzie!!!
Trzy kolejne przegrane powstania narodowe uwiadomiy Polakom, e pastwa
europejskie, ktre na polskich zrywach
powstaczych uzyskay niepodlego np.
Belgia (ktrych obecni politycy zasiadajcy
wEuroparlamencie ztak zajadoci atakuj Polsk), nie protestoway na wiadomoci
docierajce zPolski okrwawych jatkach, wywzkach caych rodzin po kadym powstaniu, aszczeglnie po styczniowym w1863 r.
Te tragiczne wydarzenia uwiadomiy
Polakom, e niepodlego mona uzyska
tylko poprzez dynamiczny rozwj nauki, kultury ipodnoszeniu wiadomoci szerokich
rzesz spoeczestwa.
Inteligencja polska zrozumiaa, e praca na rzecz spoeczestwa bya nobilitacj
izaszczytem oraz dawaa wysoki status spoeczny, dlatego te garny si do niej najbardziej przedsibiorczy iwyksztaceni Polacy,
dla ktrych pozytywizm, praca upodstaw,
ksztacenie, samoksztacenie byy wymogiem
czasu idrog do uzyskania niepodlegoci.
24

ks. Stanisawa Piwowarski

Patriotyzm tych lat wymaga od Polakw


wzorowej pracy nie tylko na swoim stanowisku, lecz szczeglnie wielkiego zaangaowania wswoim rodowisku, wpracy spoecznej
na rzecz nauki, postpu irozwoju powstajcych jak grzyby po deszczu szk elementarnych, kas samopomocowych Stefczyka,
Abramowicza, Spdzielni Samopomoc
Chopska, Kek Rolniczych, ktrych zaoycielami ipierwszymi czonkami bardzo
czsto bya inteligencja maych ojczyzn,
aktra po wybuchu niepodlegoci w1918
r. staa si czsto tak doskona kadr administracyjn igospodarcz II Rzeczypospolitej.
Komnicka maa ojczyzna miaa swych
wielkich bohaterw, o ktrych nastpne
pokolenia nie maj prawa zapomnie, gdy
maj obowizek tych ludzi bra za przykad
patronw wspczesnego patriotyzmu, etyki
imoralnoci.
W galerii wielkich postaci ziemi
komnickiej, chciabym przedstawi postaci dwch komnickich kapanw ks.
Arnolda Przeradzkiego i ks. Stanisawa
Piwowarskiego.
Ksidza Arnolda Przeradzkiego by zwyksztacenia mgr farmacji, zaoycielem w1908
r. Spdzielni Samopomoc Chopska, Kka
Rolniczego, Kasy Zapomogowo-Poyczkowej,
Ochronki - wczesnego Przedszkola Stray
Ogniowej. By wielkim patriot ispoecznikiem, ktry wrodowisku Komnic nis

postp irozwj przez organizowanie si tego


spoeczestwa.
Ksidz Stanisaw Piwowarski kapelan kapitan AK iKonspiracyjnego Wojska
Polskiego, ps. Witowski. 24 padziernika
1942 r. zosta zaprzysiony wobecnoci synnego dowdcy oddziau AK Ry Stanisawa
Sojczyskiego Zbigniewa po wojnie organizatora idowdcy Konspiracyjnego Wojska
Polskiego ps. Warszyc. Do zakoczenia II
wojny wiatowej wlesie odprawia Msze wite ibra udzia wpogrzebach polegych partyzantw. Wsierpniu 1944 r. przebywa w27
puku AK, wramach akcji Burza idcemu
na pomoc walczcej Warszawie. Po wojnie
utrzymywa stae kontakty zoddziaem KWP
na terenie powiatu radomszczaskiego, ktrym dowodzi Jan Roglka ps Grot.
9 maja 1946 r. wpierwsz rocznic zakoczenia II wojny wiatowej udzieli ostatniej posugi kapaskiej 12 onierzom KWP
Niezomnym z Oddziau Jana Roglki
skazanym na kar mierci w Radomsku.
Wanie po spowiedzi ikomunii witej, tej
nocy z9 na 10 maja 1946 roku, zostali bestialsko zamordowani wpodziemiach UB.
Ciaa pomordowanych zostay wywiezione
noc iwrzucone do poniemieckiego bunkra
w okolicach Bkowej Gry. Na przeomie
maja iczerwca 1946 r. ludno wykrya ich
zwoki. Zawiadomiono rodziny iwnocy z11
na 12 czerwca 1946 r. dokonano ekshumacji
wasycie oddziau Konspiracyjnego Wojska
Polskiego, wskad ktrego wszed Stanisaw
Lubieniecki ps. Ponton.
Badania cia iopisu patologicznego dokona przywieziony z Komnic przez Jana
Zajca byego onierza AK dr n. med. Jzef
Grajkowski porucznik ps. Sp byy dowdca d/s medycznych podobwodu AK
Komnice. Ciaa byy wokrutny sposb okaleczone. Miay wbite wgow gwodzie, wykute
oczy, odcite donie, poamane koczyny dolne igrne oraz ebra, wycite jzyki, zdart
zgowy skr itd. GLORIA VICTIS.
Ludzie, ktrzy tego dokonali s wrd
nas. Uczucie nienawici, jakim paali do
pomordowanych tkwio wnajniszych ich
ludzkich instynktach, ktre wnich wyzwolia iopieraa si wadza komunistyczna. Za
to, e ta ohydna zbrodnia ujrzaa wiato
dzienne Jan Zajc zosta skazany na kilka lat
wizienia, ktre odsiedzia w katowniach
iwizieniach UB, tak samo, jak idr n. med.
Jzef Grajkowski, ktremu amnestia /brak
lekarzy/ pozwolia wrci zkatowni iwizie
UB-skich, wtym Wronek po roku.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

Wystawa powicona
onierzom Warszyca
Robert Kpa
Powracaj zniebytu onierze Niezomni - upaszko, Warszyc, Zapora iinni.
Od poniedziaku 25 kwietnia przez ptora miesica wszkoach naszej gminy
moglimy obejrze niezwyk wystaw powicon onierzom Konspiracyjnego
Wojska Polskiego igen. Stanisawowi Sojczyskiemu Warszyc przygotowan
przez Zbigniewa Bonarskiego, dziaacza czstochowskiej Solidarnoci
iprzewodniczcego Stowarzyszenia Solidarno iNiezawiso przy wspudziale
Urzdu Gminy Komnice iszk znaszej gminy.

ystawa odbywa si pod patronatem Wjta Gminy Komnice


Piotra Juszczyka ipose na Sejm RP Lidii
Burzyskiej i Anny Milczanowskiej.
Inauguracja wystawy odbya si wZespole
Szk w Komnicach, a potem kolejno
w Zespole Szk w Garnku, Skrzydlowie,
Zawadzie, Konarach, Witkowicach oraz
wRzerzczycach. Prezentowanej wystawie
w kadej ze szk towarzyszya niezwyka lekcja historii prowadzona przez pana
Zbigniewa Bonarskiego. W spotkaniach
uczestniczy rwnie dh Jdrzej Moderski,
harcerz Szarych Szeregw, ktry dawa wiadectwo postawy jego pokolenia wtrudnych
czasach wojny. Wyjtkowym uzupenieniem
lekcji historii byo spotkanie z Jednostk
Strzeleck Warszyc zCzstochowy. Modzi
strzelcy zaprezentowali elementu umundurowania iuzbrojenia wspczesnych polskich jednostek wojskowych oraz opowiedzieli jak dzi rozumiej patriotyzm isub
ojczynie.
Na zakoczenie wystawa zostaa zaprezentowana 23 czerwca w Gminnym
Orodku Kultury wKomnicach. Wystawie
towarzyszyo spotkanie z dr Ksawerym
Jasiakiem z Instytutu Pamici Narodowej.
Go przedstawi wykad pt. Dziaalno
Konspiracyjnego Wojska Polskiego na
przykadzie oddziau bojowego sier. Jura.
Na zakoczenie spotkania wystpili solici Piotr Woldan oraz Antoni Sosnowski
oraz Folklorystyczny Zesp piewaczy
Klepisko.
25

Gazeta Komnicka

Odnowiona kapliczka wAdamowie


Zdzisawa Woek
Adamw to maa wioska, pooona na skraju gminy Komnice. Domy po jednej
stronie drogi nale do Adamowa, ale ju po drugiej stronie stoi dom, ktrego
adres to Kuchary, gmina Mstw. Do wioski prowadz dwie drogi. Droga czciej
uczszczana czy Adamw z innymi wioskami gminy Komnice izsamymi
Komnicami. Druga droga, polna, rzadziej uczszczana czy Adamw zMstowem.

ieszkacy korzystaj gwnie z tej


pierwszej, bo prowadzi do szkoy,
sklepu, na stacj kolejow czy przystanek
autobusowy. Pamitam jednak, e dawniej
byo inaczej - droga wkierunku Mstowa bya
rwnie bardzo wana, amoe waniejsza dla
mieszkacw Adamowa. To wanie t drog
Adamowianie szli do kocioa, na jarmark we
Mstowie. To wreszcie ta droga bya ostatni
drog odprowadzanych mieszkacw na
cmentarz we Mstowie.
Na rozdrou stoi kapliczka, przy ktrej
zatrzymywa si kondukt aobny, odbywao
si ostatnie poegnanie zwiosk, zssiadami. Po odmwionej modlitwie kondukt rusza
dalej, astarsi, chorzy mieszkacy, ktrzy nie
mieli siy i siedem kilometrw na cmentarz,
wracali do domw.
Kapliczka zostaa wybudowana przez
mieszkacw Adamowa wlatach pidziesitych poprzedniego wieku. Stana wmiejsce drewnianego, zniszczonego, chylcego
si krzya. Adamowianie wymurowali j

z kamienia, otynkowali i pobielili. Sadzili


kwiaty i dbali o jej wygld. Jednake czas
zrobi swoje ipo latach tynk zacz odpada,
akamienie kruszy.
Kolejne ju pokolenie, wnukowie budowniczych podjli decyzj oodnowieniu kapliczki. Przeprowadzono zbirk rodkw pieninych, poproszono murarzy iwsplnymi
siami uratowano ten kawaek historii maej
wioski Adamw. Oczywicie kad inicjatyw
musi kto zainspirowa. Wtym przypadku
bya to pani Krystyna Dbrowska, ktra nie
szczdzia swojego czasu iwysiku, aby przedsiwzicie doprowadzi do koca. Obecnie
mieszkacy (przede wszystkim rodzina
Dbrowskich) dbaj oodnowion kapliczk,
sadz kwiaty ipal lampki. No ioczywicie
kadego roku wmaju spotykaj si przy niej,
aby wsplnie modli si i piewa majwk
ku czci Maryi Panny. Odnowiona kapliczka
to rwnie pewien symbol idowd na to, e
pamitamy onaszych przodkach: rodzicach,
dziadach, pradziadach.

Oddano hod onierzom AK


Robert Kpa
Tablica pamitkowa powicona onierzom Armii Krajowej zostaa odsonita 23 czerwca
na murze Zespou Szk im. Bolesawa Prusa wGarnku. Fundatorem tablicy jest rodzina
Wadysawa Kosmali ps. Zdrj, ostatniego dowdcy placwki Armii Krajowej wGarnku.

ablic odsoni Witold Kosmala syn


zmarego dowdcy AK, Stanisawa
Grecka ps. Stokrotka ostatni yjcy onierz garnkowskiej placwki AK, dh harcmistrz Jdrzej Moderski harcerz Szarych
Szeregw iprezes komnickiego Koa Zwizku
Kombatantw RP, Piotr Juszczyk wjt Gminy
Komnice wraz z wicewjtem Adamem
liwakowskim, Wiesaw Jdras sotysem
Garnka i Anid Chybalsk dyrektorem
Zespou Szk wGarnku. Ks. kanonik Alojzego
Zato wmodlitwie wspomnia polegych onierzy AK ipowici tablic. Wuroczystoci uczestniczya modzie ze szk zterenu
Gminy Komnice, harcerze oraz licznie przybyli mieszkacy Garnka iokolicy.
Na zakoczenie uroczystoci zpatriotycznym programem wystpia Orkiestra Dta
OSP Karczewice-Garnek oraz dzieci imodzie zZespoy Szk wGarnku. Po wystpie
26

odby si Piknik Historyczny przygotowanych przez druyny harcerskie zRzerzczyc


iKomnic oraz Jednostk Strzeleck Warszyc
zCzstochowy.
Tablica pamitkowa oddaje hod blisko
70 onierzom placwki Armii Krajowej,
amiejsce jej umieszczenia ma symboliczny
charakter. 6 stycznia 1944 r. wgarnkowskiej
szkole zostali aresztowani przez Niemcw
onierz AK ikierownik szkoy wGarnku Jan
Szatkowski ps. Szersze wraz ze swoj on
Mari, nauczycielk wtej szkole. Oboje zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego
wGross-Rosen. Kierownik szkoy wGarnku
ijego ona zostali tam zamordowani ispaleni
wkrematorium wlipcu 1944 r. Po 70 latach
od zakoczenia wojny Maria iJan Szatkowscy
oraz inni onierze AK maj swj lad wrodzinnej miejscowoci.

CZERWIEC/LIIPIEC/SIERPIE 2016

udynki wygodne ifunkcjonalne, stanowi dum lokalnej spoecznoci. Istniej


jednak dopiero od 1995 -97 r., kiedy zostay
wybudowane. Przed t dat wtym miejscu
otwiera si zupenie inny widok cho bardzo malowniczy. Ot zza zakrtu wyania
si obszerny dwr zwysokim mansardowym
dachem zczerwonaw dachwk ibiel cian
parteru. To tutaj miecia si poprzednio
szkoa wwczas Szkoa Podstawowa.
Podobiestwo do dworu nie byo przypadkowe. Wspominany przez nas budynek
powsta w1934 r. wwyniku stara wczesnych
mieszkacw iokolicznych ziemian, wktrych gwn rol odgrywa wczesny kierownik szkoy Czesaw Krl. Miejscowy waciciel majtku (prawdopodobnie Wodzimierz
Grabowski) przekaza prawie hektar gruntu
pod budow, azorganizowany lokalny komitet wraz zwadzami sprzeda cz ziemi
izakupi stary dwr wNieznanicach przeznaczony ju do rozbirki. wczesny waciciel
majtku Nieznanice Aureli Wunsche wybudowa sobie kilka lat wczeniej okazay paac
istarego dworu chcia si pozby. Pozyskany
materia posuy do budowy szkoy powszechnej ipowstajcy budynek si rzeczy
powtarza architektoniczny ksztat pierwowzoru, czyli nieznanickiego dworu.
Budynek na pewno poprawia wczesne warunki bytowe szkoy, gdy zawiera
kilka sal lekcyjnych ito wjednym miejscu.
Jednake solidna podmurwka bya chyba
jedynym trwaym elementem budynku.
Cao bya niestety z mao trwaych materiaw: drewno, lekkie tynki itp. Mimo
to budynek suy uczniom ilokalnej spoecznoci ponad szedziesit lat. Byem
wtedy kilkakrotnie we wntrzach tej wczesnej szkoy irzeczywicie nie bya ju
wdobrym stanie. Potwierdzali to fachowcy
budowlani. Duej ju nie mona byo czeka. wczesne wadze gminne odrodzonego samorzdu wraz z miejscowymi dziaaczami: dyrektor Mari Rzeszot, radnymi
Wadysawem Buga (wtedy dyrektorem

Urok starych fotografii (27)

Budynek Szkoy Podstawowej


w Witkowicach obecnie
Zespou Szk w Witkowicach
Krzysztof Wjcik

W obecnym artykule chciabym powrci do zmian, ktre odbyy si na
naszych oczach , tu po przeomie lat 89/90. Nadjedajc do naszej gminy od strony
Czstochowy, tu przed Witkowicami otwiera si przed nami widok na nowoczesne
budynki Zespou Szk im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach.
SHR Nieznanice), rozpoczy budow iwe
wrzeniu 1996 r. uczniowie mogli rozpocz
nauk w nowym nowoczesnym budynku,
ktry moemy podziwia do dzisiaj. Wnastpnych latach dobudowano sal gimnastyczn zzapleczem i uporzdkowano
teren. Wmidzyczasie rozebrano stary budynek szkoy, ktry wiele lat suy lokalnej
spoecznoci.

Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za sowa uznania, za informacje idzielenie si swoimi zbiorami oraz zachcam do kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.com.
Poszukuj od dawna zdj niektrych obiektw wKomnicach iokolicy, np. starego dworu wKomnicach, dworu wKonarach, itp.
Zgry dzikuj ijednoczenie zachcam do
poszukiwa!

27