You are on page 1of 20

Spis treci

Drodzy Czytelnicy!

ielokrotnie ju na amach naszej Gazety...


pisaem o koniecznoci oszczdzania wody
w okresie letnich upaw. Tegoroczne lato,
rwnie daje si nam wszystkim we znaki i dlatego ponownie zwracam si z apelem do mieszkacw gminy. Wod z wodocigu mona uywa tylko do celw bytowych i do pojenia inwentarza. Nie wolno tej wody uywa do podlewania ogrdkw, trawnikw, boisk, do napeniania basenw i mycia samochodw. Studnie
z ktrych czerpiemy wod do wodocigw maj okrelon pojemno i taki zwikszony rozbir wody musi si odbi na jej jakoci i cinieniu w rurach Mamy dopiero poow lipca a ju docieraj do nas sygnay o chwilowych zakceniach w dostawach wody jednoczenie, zauwaamy zwikszony jej pobr. A przecie z tej samej sieci korzysta stra poarna do gaszenia poarw. Dlatego od paru lat prowadz
akcj odnawiania starych zbiornikw p. po bo w chwili wikszego poaru, wody
w hydrantach po prostu moe zabrakn. Zachcam te wszystkich, ktrzy jeszcze
posiadaj stare studnie, aby przywracali je do ycia i z tych wanie studni brali wod nie przeznaczon do picia. Sam jestem wacicielem takiej studni i od lat
z niej korzystam do nawadniania ogrodu i trawnikw. Miejscowo Rzrzczyce
jest podczona do sieci wodocigowej z Komnic i dlatego w okresie letnim w domach spada cinienie w instalacjach wodocigowych. Aby poprawi sytuacj zleciem opracowanie projektu na wybudowanie studni o gbokoci 200 m. Aktualnie
czekamy na uzgodnienia ze starostwem a nastpnie rozpoczniemy starania o pozyskanie pienidzy na ten cel. Po uruchomieniu tej studni problem wody w Rzerzczycach tak jak i problem z jakoci wody w Witkowicach na pewno znikn.
Tak wic prosz o cierpliwo i przestrzeganie zalece naszych sub wodocigowych.

UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w otrzymanych materiaach!

GAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

Nowy PROW cz. 2...........................2


Utrzymanie czystoci i porzdku
na terenie Gminy Komnice ............3
Projekt wspfinansowany ze rodkw
Unii Europejskiej... .........................4
ABC zbieracza grzybw ..................4
Wy jestecie sol ziemi, Wy
jestecie wiatem wiata...............5
Pielgrzymki ......................................6
Festyn rodzinny w Skrzydlowie.......7
IV Festyn Straacki w Zawadzie .....8
Turniej Przyrodniczo owiecki ...8
Przyja, modo, rock and roll
postscriptum ..................................9
Brawo gimnazjalici z Komnic! ...11
IX Midzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne... ...........................12
Zawody wdkarskie w Zdrowej .....13
Udao si! 100 tys.km pokonane
rowerem! .......................................14
Na w. Grk Przepron
i przeomem Warty ........................15
Nobilitacja rzeki Warty ..................17
Podsumowanie sezonu 2005/2006 .18
Podsumowanie z pierwszego
procza 2006 ................................18
Spawikowe Zawody Wdkarskie
z okazji Dnia Dziecka ....................20
Skrzydlw gr!!! ..........................20

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Magorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Pawe Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia KEMOT
Czstochowa,
ul Krakowska 45 -hala nr 5
tel. 034 368 30 13,
fax 034 368 30 16
email:
biuro@kemot-drukarnia.pl
Nakad: 1500 egz.

Nowy PROW cz. 2


Adam liwakowski

godnie z obietnic kontynuujemy opis nowych dziaa realizowanych w ramach PROW


ze rodkw nowego budetu Unii Europejskiej. W biecym numerze opisane zostan dziaania wynikajce z Osi
1, w kolejnych wydaniach przedstawimy krtkie charakterystyki pozostaych programw pomocowych. Kolejn form wsparcia w nowym budecie
jest Uczestnictwo Rolnikw w Systemach Jakoci ywnoci. Program ten
jest skierowany do producentw rolnych, ktrymi s osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadajce osobowoci prawnej,
bdce posiadaczami gospodarstw rolnych lub posiadaczami zwierzt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o krajowym systemie ewidencji producentw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskw o przyznanie patnoci (Dz. U. z 2004 r. Nr.
10, poz. 76). Celem programu jest poprawa jakoci produkcji i produktw
rolnych przeznaczonych do spoycia
przez ludzi, oraz wsparcie rolnikw
nastawionych na produkcj ywnoci
wysokiej jakoci. Realizacja celu nastpuje przez wsparcie beneficjentw
uczestniczcych w dobrowolnych systemach dotyczcych jakoci ywnoci. Istniej dwa gwne podziay systemw na krajowe i wsplnotowe.
1) systemy wsplnotowe:
a) System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznacze Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoci w rozumieniu
nastpujcych przepisw: rozporzdzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia
14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
oznacze geograficznych i nazw pochodzenia produktw rolnych i rodkw spoywczych, rozporzdzenie
Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca
1992 r. w sprawie wiadectw o szczeglnym charakterze dla produktw rolnych i rodkw spoywczych;
b) rolnictwo ekologiczne w rozumieniu rozporzdzenia Rady (EWG)
nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r.
w sprawie produkcji ekologicznej produktw rolnych oraz znakowania pro2

duktw rolnych i rodkw spoywczych;


2) systemy krajowe:
a) Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie rolin z dnia
18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 94 z pn. zm.);
b) Tradycja, Jako- Program Polskiej
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Udzielana pomoc przyjmuje form
rocznej patnoci motywujcej i przydzielana jest na okres piciu lat. Wsparcie mog otrzyma producenci rolni, ktrzy zostali wpisani do ewidencji
producentw stanowicej cz krajowego systemu ewidencji producentw
oraz ewidencji gospodarstw rolnych,
oraz speni wymogi waciwe dla kadego z systemw jakoci.
a) System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznacze Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoci:
Doczenie do wniosku dokumentu powiadczajcego udzia w systemie jakoci ywnoci i wytwarzanie produktw przeznaczonych do spoycia przez
ludzi, wydany przez jednostk upowanion do kontroli w Systemie Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych
Oznacze Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoci:
aktualny certyfikat zgodnoci procesu produkcji ze specyfikacj wydany przez jednostk certyfikujc upowanion przez Ministra waciwego
ds. rynkw rolnych oraz akredytowan
zgodnie z Polsk Norm PN-EN 45011
Wymagania oglne dotyczce dziaania jednostek prowadzcych systemy
certyfikacji wyrobw w zakresie certyfikacji wyrobw regionalnych i tradycyjnych wiadectwo jakoci potwierdzajce zgodno procesu produkcji
ze specyfikacj wydane, zgodnie z planem kontroli zadeklarowanym w specyfikacji wyrobu, przez Wojewdzkiego Inspektora Jakoci Handlowej Artykuw Rolno Spoywczych.
b) rolnictwo ekologiczne
Doczenie do wniosku dokumentu powiadczajcego udzia w systemie jakoci ywnoci i wytwarzanie pro-

duktw przeznaczonych do spoycia


przez ludzi, wydany przez jednostk
upowanion do kontroli w rolnictwie
ekologicznym:
- kopia certyfikatu zgodnoci wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym bd
- dokument powiadczajcy, e gospodarstwo rolne znajduje si w okresie przestawiania na produkcj rolnicz metodami ekologicznymi wydane przez upowanion jednostk certyfikujc albo
- dokument powiadczajcy, e gospodarstwo rolne jest objte planem kontroli, wydane przez upowanion jednostk certyfikujc.
c) integrowana produkcja
Doczenie do wniosku aktualnego certyfikatu integrowanej produkcji wydanego przez Wojewdzkiego Inspektora
Ochrony Rolin i Nasiennictwa.
d) Tradycja, Jako
Program Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Wsparcie mog
otrzyma producenci rolni, ktrzy:
1) zostali wpisani do ewidencji producentw stanowicej cz krajowego
systemu ewidencji producentw oraz
ewidencji gospodarstw rolnych;
2) docz do wniosku zawiadczenie
Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego potwierdzajce, e produkt
jest w systemie i jest przeznaczony do
spoycia przez ludzi;
3) docz do wniosku certyfikat wydany przez jednostk certyfikujc zgodnie z norm PN-EN 45011:2000, upowanion przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Kolejnym programem pomocowym jest dziaanie 1.8 Dziaania informacyjne i Promocyjne. Celem dziaania jest zwikszenie popytu na produkty rolne i rodki spoywcze objte
mechanizmami jakoci ywnoci wczonymi do Programu w ramach dziaania Uczestnictwo rolnikw w systemach jakoci ywnoci; oraz pogbienie wiedzy konsumentw o walorach produktw rolnych. Cel tego
dziaania zamierza by osignity poprzez wszelakie dziaania promocyjnoinformacyjne przeprowadzane na ryn-

ku wewntrznym UE. Maj one zwrci uwag na walory i zalety produktw


rolnych. Mwic krtko dziki temu
programowi producent rolny pozyska
rodki finansowe na reklam. Pomoc
bdzie wypacana w postaci zwrotu
70% kosztw kwalifikowanych, czyli takich, ktre zostay faktycznie poniesione na realizacj projektu. Grupa
producentw moe ubiega si o zwrot
kosztw kwalifikowanych jeeli:
reprezentuje podmioty skupione wok produktw uczestniczcych w systemach jakoci ywnoci;
zoy projekt, na ktry si skadaj
dziaania informacyjne lub promocyjne;
poszczeglne dziaania informacyjne lub promocyjne nie mog by objte pomoc w ramach rozporzdzenia
(WE) nr 2826/2000 z 19 grudnia 2000

r. w sprawie dziaa informacyjnych


i promocyjnych dotyczcych produktw rolnych na rynku wewntrznym
UE.
Nastpne dziaanie rwnie skierowane do grup producentw rolnych bdzie miao za cel umoliwienie wsplnej sprzeday produktw powstaych
w gospodarstwach czonkw grup,
zwikszenie zyskw poprzez zmniejszenie kosztw. Wsparcie moe by
udzielane na zakadanie i administracyjne koszty dziaania grup producentw przez okres 5 lat od momentu
ich powstania.
Bdzie ono udzielane grupom producentw rolnych zakadanym w celu
wsplnego dostosowania standardw
produkcji przez czonkw takich grup
oraz wyksztacenia systemu wsplnej
sprzeday produktw. Wsparcie gru-

pa moe uzyska tylko raz w przecigu


caego okresu swego istnienia. Kwota
wsparcia zostanie wyliczona na podstawie rocznej wartoci netto produkcji
sprzedanej wyprodukowanej w gospodarstwach czonkw grupy i nie przekroczy kwoty:
w pierwszym i drugim roku
100.000 EUR;
w trzecim roku
80.000 EUR;
w czwartym roku 60.000 EUR;
w pitym roku
50.000 EUR.
W kolejnych numerach Gazety
Komnickiej bdziemy przedstawia
nastpne dziaania wyaniajce si
z nowego PROW. Nasze informacje
przedstawione zostay dziki materiaom udostpnionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (W04/III/06).

Utrzymanie czystoci i porzdku na terenie Gminy


Komnice

dniu 29 czerwca 2006


roku na Sesji Rady Gminy w Komnicach zosta
uchwalony, zaopiniowany wczeniej
pozytywnie przez Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czstochowie, nowy regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Komnice. Wejdzie on
w ycie w terminie 14 dni od dnia ogoszenia w dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i zastpi on obo-

wizujcy do tej pory regulamin z dnia


19 marca 1997 roku.
Regulamin okrela zadania gminy
oraz obowizki wacicieli nieruchomoci dotyczce utrzymania czystoci
i porzdku na swojej posesji oraz na terenie gminy.
Waniejsze wymagania w zakresie
utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci:
- waciciel nieruchomoci jest obowizany utrzymywa w czystoci sanitarnej
i oglnym porzdku swoj posesj jak rwnie przylegy do niej
chodnik;
- zabrania si wylewania nieczyInformujemy, i rozpoczyna si reali- stoci ciekych poza wyznaczozacja kolejnej edycji unijnego programu nymi do tego celu stacjami zlewPEAD, ktrego celem jest nieodpatne prze- nymi;
kazywanie pomocy ywnociowej dla naj- - zabrania si indywidualnego
uboszej ludnoci.
oprniania zbiornikw bezodW/w pomoc przekazywa bd orga- pywowych przez wacicieli nienizacje pozarzdowe dziaajce na terenie ruchomoci;
Gminy Komnice przy wsppracy z Gmin- - zobowizuje si wszystkich wanym Orodkiem Pomocy Spoecznej.
cicieli nieruchomoci do proZakup produktw ywnociowych fi- wadzenia selektywnej zbirki odnansowany jest z budetu gminy. rodki padw;
przekazane na ten cel w 2005 roku to 5947 - na kadej nieruchomoci zaz., a w 2006 roku - 3000 z.
mieszkaej powinien si znajdowa pojemnik lub worek na od-

Informacja

GAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

pady;
- waciciele nieruchomoci s zobowizani do zawarcia umw z podmiotem uprawnionym na odbir odpadw
komunalnych;
- waciciele nieruchomoci, ktrzy nie maj moliwoci technicznych
podczenia swoich posesji do sieci kanalizacyjnej, s zobowizani do podpisania z podmiotem uprawnionym,
umowy na oprnianie zbiornika bezodpywowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ciekw;
- waciciel nieruchomoci jest zobowizany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usug podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadw komunalnych lub
oprniania zbiornikw bezodpywowych. Dowody uiszczania opat za odbir odpadw i oprnianie zbiornikw
bezodpywowych, waciciel nieruchomoci jest obowizany przechowywa
przez okres 5 lat.
Nadzr nad realizacj obowizkw wynikajcych z niniejszego Regulaminu,
sprawuje wjt gminy.
Kto nie wykonuje obowizkw okrelonych w niniejszym Regulaminie,
podlega karze grzywny.
3

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA


W CZSTOCHOWIE
42-200 Czstochowa ul. Gminna 42
tel. ( 034) 362-83-52; 362-83-59; 362- 73-28

ABC zbieracza grzybw

astwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czstochowie,


w zwizku z rozpoczynajcym
si okresem urlopowym oraz zbliajcym si sezonem grzybobrania, uprzejmie informuje:
Zbieranie grzybw w naszym kraju byo
i jest bardzo popularne, a spoywanie
ich jest tradycyjnym zwyczajem ywieniowym polskiego spoeczestwa.
Grzyby s chtnie spoywane przez
ludzi ze wzgldu na walory smakowe
i zapachowe. Pobyt w lesie jest take
bardzo dobr form aktywnego wypoczynku. Jednak w naszych lasach ronie wiele gatunkw grzybw o rnej
toksycznoci. Wrd nich wystpuj
grzyby trujce, jadalne i niejadalne.
Szczeglnie niebezpieczne s grzyby
trujce, ktre mog sta si przyczyn miertelnych zatru pokarmowych.
Aby unikn tak powanych zagroe
dla ycia i zdrowia, naley zbiera te
grzyby, ktre dobrze znamy.
ABC zbieracza grzybw*
Nie zbieramy grzybw bardzo modych, starych i przejrzaych, a take gatunkw, ktrych nie znamy. Nie niszczymy adnych grzybw, trujcych,
poniewa s potrzebne w ekosystemie
lenym.
Zbieramy grzyby cae poprzez wykrcenie z podoa. Pozostay doek za-

sypujemy ziemi i lekko przygniatamy,


poniewa w ten sposb zabezpieczamy
grzybni.
Zbieranie grzybw przez uamanie trzonu lub obcicie noem dolnej
jego czci jest szkodliwe dla grzybni,
a take utrudnia rozpoznanie wszystkich charakterystycznych cech grzyba,
tak bardzo istotnych do okrelenia jego
bezpieczestwa dla zdrowia ludzi.
Zbieramy grzyby tylko do ubianek i przewiewnych koszykw. W torebkach, siatkach i koszykach plastikowych grzyby atwo ulegaj zaparzeniu
i zepsuciu. Nawet w jadalnych gatunkach grzybw mog wtedy wytwarza
si substancje trujce i szkodliwe dla
zdrowia.
Nie oceniamy grzybw nam nieznanych na podstawie smaku, poniewa
przykadowo miertelnie trujcy muchomor sromotnikowy ma smak agodny, nie wyrniajcy si niczym szczeglnym. Nie wierzmy te starym przesdom mwicym o ciemnieniu cebuli lub czernieniu srebrnej yki, woonych do potrawy z grzybw, co miaoby wiadczy o tym, e jest ona sporzdzona z gatunkw grzybw niejadalnych czy trujcych.
ABC przyrzdzania i spoywania
potraw z grzybw*

ym dzieciom, ludziom w podeszym


wieku oraz osobom cierpicym na choroby ukadu pokarmowego.
Potrawy z grzybw naley spoywa wiee, bezporednio po sporzdzeniu.
Nie wolno przetrzymywa potraw
z grzybw nawet w lodwce, poniewa
atwo si one psuj i szybko powstaj
w nich substancje trujce.
Naley pamita, e zatrucia grzybami
objawiaj si blami gowy, brzucha,
nudnociami i biegunk. W takich sytuacjach niezwocznie naley zgosi
si do lekarza.
Naley wiedzie, e przy zatruciach
muchomorem sromotnikowym wystpuje faza pozornej poprawy, po ktrej
stan chorego gwatownie si pogarsza.
Zgoszenie si w por do lekarza moe
choremu uratowa ycie.
Pastwowa Inspekcja Sanitarna yczy
bezpiecznego grzybobrania i przyjemnego wypoczynku w lesie.
*(na podstawie opracowania p. Elbiety ata i Marii Suchowiak Gwny Inspektorat Sanitarny, konsultacja:
grzyboznawca Anna Oleko Wojewdzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie)

Grzyby s potraw ciko strawn


i dlatego nie wolno podawa ich ma-

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii


Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i z budetu pastwa. Rozbudowa Szkoy
Podstawowej i Gimnazjum w Komnicach
W dniu 07.07.2006r. zostaa podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
Cakowity koszt robt budowlanych
4

wynosi: 2.108.159,21 z.
Dofinansowanie stanowi:
58,14 % - z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego;
10,00 % - z budetu pastwa;
31,86 % -z budetu gminy.

Wy jestecie sol ziemi, Wy jestecie


wiatem wiata- przebieg uroczystoci nadania imienia Jana Pawa II Szkole
Podstawowej w Konarach.
Walentyna Wilk, Magorzata Fabiszewska-

amy wiadomo trudnoci, jakie stoj przed szko, szczeglnie w obecnych


czasach kryzysu wartoci i braku
autorytetw. Pragniemy zmienia
wiat w tym maym odcinku, jaki zosta nam dany, przywoujc nauk
Ojca witego i wybierajc Jego osob na Patrona naszej szkoy...
Nasze przygotowania do tej uroczystoci rozpoczy si ju w lutym 2005
r. Wwczas to Rada Pedagogiczna postanowia podj dziaania zmierzajce
do wyboru wzorca osobowego i postaci godnej naladowania przez uczniw,
rodzicw i nauczycieli. We wrzeniu
ustalono harmonogram dziaa zmierzajcych do nadania imienia szkole
podstawowej. Przygotowano i przeprowadzono wiele konkursw powiconych yciu i dziaalnoci Jana Pawa II.
W maju odbya si wycieczka do Zakopanego, gdzie zwiedzalimy ulubione
miejsca Papiea. W czerwcu natomiast
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele
uczestniczyli w wycieczce do Wadowic. Wydalimy specjalny numer gazetki Szkolny Ekspres w caoci powicony Patronowi. Zostaa zaoona

Kronika Patrona, w ktrej bd dokumentowane najwaniejsze wydarzenia z ycia szkoy, a zwizane z Jego
osob. Bibliotek szkoln wzbogacono
o pozycje ksikowe o Janie Pawle II
oraz Jego autorstwa. W kadej klasie
wykonano gazetki powicone yciu
i osobowoci Jana Pawa II. Z postaci
patrona modzie zapoznawaa si poprzez obejrzenie dostpnych w szkole filmw biograficznych. Natomiast
w lutym by zorganizowany wyjazd
do kina na film Jan Pawe II. Opracowany przez nas Dekalog ucznia zawierajcy myli Papiea, z pewnoci
bdzie drogowskazem dla naszych wychowankw.
22 czerwca 2006 roku mieszkacy miejscowoci Konary i Pacierzw
przeywali wyjtkow uroczysto
nadania imienia Jana Pawa II Szkole
Podstawowej w Konarach, ktrej rang
podkrelili swoj obecnoci zaproszeni gocie:
- Jego Ekscelencja Biskup Jan Wtroba;
- P.o. dyrektora Delegatury Kuratorium Owiaty w Czstochowie Alicja
Janowska;
- Starosta Powiatu czstochowskiego

Mieczysaw Chudzik;
- Przewodniczcy Rady Powiatu Ryszard Rosiski wraz z radnymi;
- Wjt Gminy Komnice Adam Zajc
wraz z pracownikami gminy;
- V-ce Wjt Gminy Komnice Wanda
Kusztal;
- Przewodniczcy Rady Gminy Sawomir urek wraz z radnymi;
- Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Owiaty Wadysawa Tkaczyk;
- Prezes Banku Spdzielczego
w Komnicach Barbara Dominiak;
- Proboszcz Parafii p.w. w. Marcina
w Komnicach ks. Mirosaw Turo;
- dyrektorzy szk wraz z delegacjami uczniw;
- rodzice i mieszkacy.
Dyrektor Zespou Szk w Konarach, mgr Anna Gaa powitaa zaproszonych goci sowami: Dzi przeywamy niecodzienne wydarzenie. Oto
szkoa nasza zyska patrona Jana Pawa
II, najwikszego czowieka epoki. Jego
sowa i czyny miay wpyw na losy
Rzeczpospolitej, Europy, caego wiata. Jako niestrudzony ordownik pokoju, dialogu i pojednania przyczyni si
do zniesienia wielu barier dzielcych
narody i religie. Treci Jego nauczania
docieray do wszystkich, krzepiy serca
i poruszay sumienia. Dla milionw ludzi by prawdziwym autorytetem, duchowym przewodnikiem.
Po powitaniu goci rozpocza si
Msza w. celebrowana przez Jego Ekscelencj Biskupa Jana Wtrob, ktry
dokona powicenia sztandaru szkoy i skierowa do zebranych sowo pasterskie. Po zakoczeniu Mszy w.
Przewodniczcy Rady Gminy S. urek odczyta Akt Nadania Szkole Podstawowej imienia Jana Pawa II. Wjt
Gminy Komnice A. Zajc wrczajc
w/w akt pogratulowa trafnego wyboru
patrona. Wyjtkowym momentem uro-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

czystoci byo przekazanie sztandaru. dzialnym za siebie i innych. W dalszej imienia


Na komend mistrzw ceremonii Leokadii Perliskiej i Pawa Urbaniaka
zebrani powstali, a przedstawiciele
Rady rodzicw wrczyli sztandar Dyrektorowi Szkole jako wyraz uznania
dla pracy szkoy i wsppracy szkoy
z rodzicami.
Mgr A. Gaa przekazujc sztandar
w rce modziey powiedziaa: W wasze uczniowskie rce przekazuj ten
sztandar, a wraz z nim honor i godno
szkoy. Przewodniczca Samorzdu
Uczniowskiego Wioletta Gaa podzikowaa za ten cenny dar, a nastpnie
odczytaa rot lubowania. Po lubowaniu uczniowie odpiewali hymn szk
noszcych imi Jana Pawa II. W dalszej czci uroczystoci przystpiono
do skadania symbolicznych gwodzi.
Niezapomnianym momentem pozostanie odsonicie przez A. Ga tablicy pamitkowej ufundowanej przez
ks. kanonika M. Turonia proboszcza
parafii Komnice, a powiconej przez
Jego Ekscelencj Biskupa Jana Wtrob. Widniejce na tablicy sowa Papiea Wymagajcie od siebie nawet
wwczas, gdy inni od was wymaga
nie bd s najlepszym programem
wychowawczym dla naszej modziey.
Tkwice w tym zdaniu postulaty wzywaj do pracy nad sob, bycia odpowie-

czci uroczystoci mistrzowie ceremonii zaprosili zebranych do wysuchania montau sowno-muzycznego


przygotowanego przez uczniw Zespou Szk w Konarach. Na dugo pozostanie w pamici krakowiak w wykonaniu najmodszych tancerzy oraz
scenki przedstawiajce kolejne etapy
ycia Karola Wojtyy. Cao uwietni wystp chru w skad ktrego weszli nie tylko uczniowie, lecz take
ubiegoroczne absolwentki. W gwarze
gralskiej wykonano m.in. pie, jak
Ojcu witemu piewali grale podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny.
Wsplnie zapiewano pie Abba Ojcze, ktra wielokrotnie towarzyszya spotkaniom Papiea z modzie.
Szczegln uwag goci przycigaa
gwardia papieska, dzielnie penica stra podczas caej ceremonii. Niewtpliwie du atrakcj tego dnia by
wystp kapeli gralskiej Rodziny Bugajskich. Jan Pawe II kocha przyrod, wyraajc swoje uczucia niejednokrotnie w wierszach. Dlatego uwieczeniem uroczystoci byo zasadzenie
przed szko sosny obok kamienia,
na ktrym wyryto nastpujce sowa:
Wotum wdzicznoci Papieowi Janowi Pawowi II mieszkacy wsi Konary i Pacierzw w dniu nadania szkole

22.06.2006 r. Po czci artystycznej gocie udali si do budynku szkoy,


gdzie mogli obejrze wystawk ksiek o Janie Pawle II oraz wykonane
przez uczniw prace plastyczne.
Jan Pawe II tak wiele czyni w trakcie swego ycia i papieskiego pontyfikatu. Zjednoczy wok siebie miliony
ludzi i na przeomie drugiego i trzeciego tysiclecia zmienia oblicze ziemi, tej ziemi. A jak tego dokona? Kochajc niezgbion mioci innych
i ciko pracujc, dlatego te mottem
naszej szkoy staa si Jego myl, ktr
wyeksponowalimy w Kciku Patrona:
Czyny mwi goniej, ni sowa.
Zaangaowanie rodzicw i caej
spoecznoci szkolnej w zorganizowanie tak wanej uroczystoci budzi nadziej, e: ziarno prawdy goszone
przez Jana Pawa II, a zasiane przez
nas, nauczycieli w sercach i mylach
wychowankw, pozostawi trway lad
i bdzie wezwaniem dla nich do wcielenia tych treci w ycie. Stanowi bdzie inspiracj do dalszych osobistych
poszukiwa celu, sensu i szczcia
powiedziaa Dyrektor A. Gaa.

okresie przejd pielgrzymi zmierzajcy do sanktuarium Najwitszej Maryi


Panny Jasnogrskiej. W zwizku z tym
zwracam si z prob do mieszkacw
gminy Komnice o pomoc strudzonym

pielgrzymom oraz prosz o wyrozumiao za utrudnienia w ruchu drogowym.

Pielgrzymki

iesic sierpie, tradycyjnie


ju, charakteryzuje wzmoony ruch pielgrzymkowy.
Przez miejscowoci znajdujce si na
terenie gminy Komnice w najbliszym

Kalendarz przej grup pielgrzymkowych przez nasz gmin


Data
29.07.2006
03.08.2006
11-12.08.2006
12-13.08.2006
13.08.2006
14.08.2006
23-24.08.2006
24.08.2006
24.08.2006
24-25.08.2006
05.09.2006

Pielgrzymka

Nocleg

Piesza Pielgrzymka Parafii N.M.P. Bolesnej w Gidlach


Bez noclegu
XVII Pielgrzymka Biegowa z parafii w. Filipa Neri w Bytowie
Bez noclegu
XX Biaostocka Piesza Pielgrzymka
11.08.2006 Zawada Pacierzw
Piesza Pielgrzymka Parafii podwyszenia Krzya w. w Opocznie
12.08.2006 Karczewice
XV Piesza Pielgrzymka Niepenosprawnych
13.08.2006r.Konary
Piesza Pielgrzymka Duszpasterstwa Akademickiego w Warszawie
Bez noclegu
Piesza Pielgrzymka Parafii Opieki w. Jzefa w Milejowie
23.08.2006r. Zawada
Piesza Pielgrzymka Parafii Naj. Serca Pana Jezusa w Woli Krzysztoporskiej Bez noclegu
Piesza Pielgrzymka Parafii w. Floriana w Sulejowie
Bez noclegu
Piesza Pielgrzymka Parafii Niepokalanego Poczcia NMP w Koluszkach 24.08.2006 Witkowice
Piesza Pielgrzymka Parafii w. Wojciecha w Jaworznie
Bez noclegu

Festyn rodzinny w Skrzydlowie


W imieniu Zarzdu Fundacji Pommy Dzieciom Pozna wiat prezes Dorota Tomczyk
Radoci ycia rodzinnego
s najpikniejsze na wiecie,
a rado, jakiej rodzice dowiadczaj
na widok swych dzieci, jest najwitsza.
/Johann Heinrich Pestalozzi/

ak przyjemnie mona ca rodzin spdzi niedzielne popoudnie


przekonali si wszyscy Ci, ktrzy
gocili 11 czerwca 2006 roku na Festynie Rodzinnym zorganizowanym
na terenie Zespou Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie.
To dla nich czonkowie Zarzdu i Rady Fundacji Pommy Dzieciom Pozna wiat, jak rwnie nauczyciele i rodzice niezrzeszeni w fundacji przygotowali szereg atrakcji i niespodzianek.
Dzieciaki mogy zabawi si w dmuchanym zamku , sprawdzi swoje moliwoci na strzelnicy , a take zmierzy
si w konkursie plastycznym i konkursach sprawnociowych.
W trakcie festynu nie zabrako wystpw naszych wychowankw i zaproszonych goci. Najmodsi uczniowie z kl. 0- III zaprezentowali si
w przedstawieniu przygotowanym
przez nauczycieli ksztacenia zintegrowanego Kochana Mamo Kochany
Tato, natomiast starsze uczennice wystpiy w pokazie akrobatycznym oraz
w wystpach Disco Show. Przybyych goci swoimi popisowymi numerami zabawia nasz szkolny kabaret
Bzdura. Atrakcj niedzielnego popoudnia by rwnie niepowtarzalny
wystp zespou Styl z Komnic, ktry uczyni z nas przez chwil goci programu Taniec z modymi gwiazdami
oraz pokazy innych zespow tanecznych z ssiednich szk a nawet gmin.
Szczeglne zainteresowanie wzbudzi koncert zespou Czterech na keje.
Prezentowana przez nich muzyka
szantowa zahipnotyzowaa na chwil wszystkich zgromadzonych na placu szkolnym i przeniosa w daleki morski wiat.
Przez cay czas trwania festynu prowadzona bya sprzeda kawy, herbaty,
napoi, ciast, lodw, surwek oraz kiebasy i kaszanki z grilla.
GAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

Oczywicie najwiksz atrakcj


zarwno dla maych jak i duych
bya loteria fantowa, a najbardziej
oczekiwanym momentem losowanie
nagrd gwnych. Pord nich byy
m.in. yworolki ufundowane przez
radnego p. Andrzeja piewaka, telewizor od naszego sponsora p. Zygmunta Tomaszewskiego, awa przekazana przez p. Wiesawa Maciga,
Wielki Atlas wiata przekazany
przez radn p. Krystyn widersk, telefon bezprzewodowy ufundowany przez radnego p. Jarosawa Poroszewskiego, a take talony do zrealizowania u p. Marii i Marka Kapustw oraz w sklepie p. Renaty i Arkadiusza Franc w Rzerzczycach. Nagrod gwn by rwnie odtwarzacz
MP3 od anonimowego sponsora, stolik z firmy TRIO, przejazd autokarem do Niemiec ufundowany przez
Biuro Podry ORBIS, a take odtwarzacz DVD, ktrego sponsorem
by waciciel sklepu Baby Dreams
oraz komplet piknych, drewnianych
mebli ogrodowych przekazanych przez
p. Mirosawa Miedziskiego.
Jak co roku na naszym festynie
oprcz losowania nagrd gwnych,
wyonilimy jeszcze Rodzin z klas. Tytu ten i nagrod otrzymaa rodzina, ktra bya najbardziej aktywna
w trakcie festynu (zgromadzia co najmniej 30 naklejek). W tym roku nagrod dla takiej rodziny by tygodniowy
pobyt w Orodku Wypoczynkowym
Pod Grzybkiem w Zawadach.
Po emocjach losowania wszystkich
nagrd na zgromadzonych czekaa
piknie przystrojona sala, zesp i czterogodzinna zabawa.
Korzystajc z okazji skadamy serdeczne podzikowania wszystkim
sponsorom nagrd gwnych loterii
fantowej oraz ofiarodawcom fantw. Wyrazy wdzicznoci kierujemy
rwnie do p. Jarosawa i Katarzyny
Berdysw, ktrzy nieodpatnie przekazali wdliny na grillowanie oraz do p.
Janusza Krysiaka za pieczywo.
To wanie dziki WAM i wszystkim tym (nauczycielom i rodzicom),
ktrzy powicili odrobin swojego prywatnego czasu nasza fundacja

wzbogacia si o niebagateln kwot,


dziki ktrej bdziemy mogli w dalszym cigu pomaga dzieciom z rodzin
znajdujcych si w trudnej sytuacji finansowej, jak rwnie wspiera dziaania suce podnoszeniu jakoci pracy w naszej szkole.
Corocznie organizowany w Skrzydlowie Festyn Rodzinny stanowi przyjemn form spdzania wolnego czasu
wsplnie z rodzin. Bawi si wwczas
doskonale wszyscy uczestnicy i zaproszeni gocie.
My natomiast cieszymy si widzc
rado na twarzach tych, ktrym moemy pomc dziki uzyskanemu dochodowi. Tak rado sprawilimy
uczniom Zespou Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie finansujc
m.in. z dochodu uzyskanego na ubiegorocznym festynie wyposaenie profesjonalnej pracowni jzykowej oddanej do uytku na pocztku 2006 r.
Koczc rok szkolny nie zapomnielimy o tych, ktrzy potrzebowali naszej pomocy i dla 5 dzieci sfinansowalimy pobyt na koloniach w Chorzenicach zorganizowanych przez nasz Gmin Komnice.
Niech auj wszyscy Ci, ktrzy
nie odwiedzili nas 11 czerwca! Ale,
nic straconego! Zapraszamy za rok
na kolejny Festyn Rodzinny ! Gwarantujemy wspania zabaw, liczne
atrakcje i niespodzianki!
Nigdy nie jest tak, eby czowiek,
czynic dobrze drugiemu,
tylko sam by dobroczyc.
Jest rwnoczenie obdarowywany,
obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z mioci.
/Jan Pawe II/
7

IV Festyn Straacki w Zawadzie


Jarosaw Grabarczyk

dniach 08 - 09 lipca 2006


w miejscowoci Zawada
odby si czwarty z kolei Festyn Straacki zorganizowany przez OSP Zawada. Pogoda bya
wymienita i dlatego festyn odby si
na placu przy ulicy Ogrodowej. Organizatorzy zadbali o cao imprezy.
W sobot festyn rozpocza na scenie Kapela z Czatachowa przygrywajc skoczne utwory przez ponad dwie
godziny. Dla kibicw futbolu ustawiono duy telebim na ktrym mona byo
obejrze pfina i fina Mistrzostw
wiata piki nonej. Na koniec sobotniej nocy odbya si zabawa taneczna .
W niedziel straacy zorganizowali
szereg zabaw i konkursw. Dla dzieci
najwiksz atrakcj buy biegi we worku na czas. Dla dorosych odby si turniej strzelecki z broni pneumatycznej,
konkurs picia piwa na czas, rzut orczykiem i podkow. Najwicej emocji wrd uczestnikw festynu wzbudzi pokaz juniora Wicemistrza Polski mini crosa i druynowego Mistrza

Polski Damiana Romaczuka z CKM


Zomrex Wkniarz Czstochowa.
Mistrz wykona kilka efektownych wiray swoim motorem, oraz udziela odpowiedzi na pytania kibicw ula.
Nie mniej emocji wzbudzi pokaz
Pastwowej Stray Poarnej z Czstochowy z udziaem naszych dzielnych
straakw. Bardzo dokadnie pokazali
swoj codzienn prac ktr wykonuj. Z zapartym tchem bylimy wiadkami uwizienia w wyniku wypadku
drogowego dwch osb w palcym si
samochodzie. Dzielni straacy szybko przybyli na miejsce zdarzenia, ugasili poar, wdarli si do rodka pojazdu
zbijajc szyby i tnc karoseri, zajli
si poszkodowanymi a do momentu
przyjazdu karetki pogotowia. Dalej poszkodowanymi zajli si sanitariusze
i lekarz z karetki. Przypominam i by
to tylko pokaz zagroenia pod kontrol
profesjonalistw z PSP z Czstochowy
i nikomu nic zego si nie stao.
Nie sposb zapomnie wystpu
na scenie Wielkopolskiego Kabaretu

EWG z Doruchowa, ktry bawi do ez


publiczno. By on nagradzany wielokrotnie wybuchami miechu i gromkimi brawami na koniec wystpu.
Zwieczeniem festynu byo rozstrzygnicie loterii fantowej z atrakcyjnymi nagrodami od sponsorw. Po wylosowaniu wszystkich nagrd i obejrzeniu pikarskiego finau Mistrzostw
wiata odbya si zabawa taneczna dla
wszystkich uczestnikw festynu.
Moim zdaniem festyn w Zawadzie
pokaza po raz kolejny to, e Ochotnicza Stra Poarna potrafi nie tylko
ratowa nas przed poarem i wszelkiego rodzaju zagroeniami, ktre nas
spotykaj w yciu codziennym, lecz
potrafi rwnie skutecznie zorganizowa wietny festyn obfitujcy i zaskakujcy atrakcjami. Straakom z OSP
Zawada nale si brawa i oby idea festynu bya realizowana w kolejnych latach. Do uczestnictwa w przyszym V
Festynie Straackim gorco zapraszam
ju dzi, o ile tak ch kontynuacji
wyra wadze OSP Zawada.

Turniej Przyrodniczo owiecki c.d.


Robert Detka

ina Turnieju Przyrodniczo-owieckiego


rozegrany
9 czerwca 2006 roku, w hali
sportowej w Komnicach, by zwieczeniem kilkumiesicznej i intensywnej pracy uczniw, nauczycieli
i myliwych. W kilkunastu gminach
powiatu czstochowskiego i lublinieckiego, po kolei odbyway si eliminacje szkolne i gminne. Modzie z gimnazjw braa udzia w Turnieju Wiedzy a uczniowie szk podstawowych
w Turnieju Plastycznym, ktry zosta
rozegrany w trzech kategoriach( fotografii, rzeby i malarstwa).
Najlepsi uczniowie z poszczeglnych gmin, spotkali si 9 czerwca na finale Turnieju.
Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy a szczeglnie cenne nagrody odebrao 18 laureatw wszystkich czci
Turnieju, oraz 6 najlepszych zawodnikw w zawodach strzeleckich(bro
pneumatyczna).
8

Oprcz rozgrywek finaowych


uczestnicy oraz gocie mogli obejrze
wystaw psw myliwskich, przygotowan przez Komisj Kynologiczn
Okrgowej Rady owieckiej w Czstochowie, wystaw Klubu Kolekcjonera PZ z bardzo ciekawymi eksponatami oraz piknymi obrazami Kazimierza Piekarskiego. Ciekawy a dla
niektrych zaskakujcy pokaz wabienia zwierzyny przedstawi Czesaw
Tyrol.
Cay fina nie odbyby si tak sprawnie
gdyby nie praca spoeczna myliwych
polujcych na terenie gminy Komnice
z trzech k owieckich-Cyranka Sosnowiec, o Czstochowa i owiec Radomsko.
Peen wrae dzie w Komnicach
zakoczono kiebaskami z rusztu.
Okoo godziny 15 wszyscy napojeni
i nakarmieni rozjechali si do domw.

Myliwskie podzikowania
Myliwi z K owieckich; Cyranka Sosnowiec, o Czstochowa,
owiec Radomsko skadaj serdeczne
podzikowania wadzom gminy Komnice a szczeglnie Wjtowi Adamowi
Zajcowi, vice Wjt Wandzie Kusztal,
pedagogom; Barbarze Kanoniak, Katarzynie Jurkowskiej, Ewie Drab, Marzenie Borkowskiej, mieszkacom gminy;
Sawomirowi Kowalikowi, Cezarowi
Zatoniowi, Jarosawowi Grabarczykowi, Zdzisawowi Matusiakowi, Wiktorowi Zajcowi, Mieczysawowi Oborowskiemu, Robertowi Owczarkowi,
Zbigniewowi Szymczykowi, straakom
OSP za pomoc i wspprac przy organizacji midzypowiatowego Turnieju
Przyrodniczo-owieckiego Komnice
2006.
DARZ BR!

Z HISTORII MODZIEY ZIEMI KOMNICKIEJ (7).

PRZYJA, MODO, ROCK AND


ROLL
postscriptum
Jan Milc

1972 roku przewodniczcy


koa ZMW w Komnicach
i jednoczenie przewodniczcy Zarzdu Gminnego Tadeusz
Juszczyk zosta powoany do penienia
odpowiedzialnej funkcji w swoim macierzystym zakadzie pracy. W zwizku z tym zakoczy swoj dziaalno
w ZMW na terenie naszej gminy, aczkolwiek nie zerwa z ni kontaktu.
Swoje wspomnienia Tadek skupi niemal wycznie na kole w Komnicach.
Miao to swoje uzasadnienie, gdy
koo to, jako najsilniejsze, wywierao
bardzo duy wpyw na dziaalno pozostaych k w gminie. W pocztku
lat 70-tych na terenie gminy Komnice dziaao 14 k ZMW skupiajcych
ponad 640 czonkw (pniej liczba
ta zmalaa do 12 k i ok. 440 czonkw). Szczeglne nasilenie rozwoju
dziaalnoci modzieowej w poszczeglnych wsiach miao miejsce w latach 1969-1973 po pierwszych sukcesach koa ZMW w Komnicach. Modzi z pozostaych miejscowoci byli
take godni sukcesu. Wzili sprawy w swoje rce i wkrtce okazao
si, e wiele istotnych dla modych zagadnie, ktre dotychczas wydaway
si niemoliwe do osignicia znalazy
si w zasigu rki. Jak grzyby po deszczu zaczy powstawa Kluby Modego Rolnika i Kluby RUCH, byy
to tzw. klubokawiarnie. To wanie
z inicjatywy modych we wsiach pojawiay si te placwki. Mogli si tam
spotka mieszkacy na zebraniach lub
po prostu przy kawie, a dla modziey
byy miejscem pracy kulturalnej i powstawania wielu inicjatyw. W klubokawiarniach koncentrowao si ycie organizacji modzieowych. Sam bardzo
czsto, jako przewodniczcy Zarzdu
Gminnego uczestniczyem w rnych
spotkaniach w tych placwkach. Kierowali nimi w wikszoci ludzie modzi, czonkowie k ZMW. W tym czasie panowao niepisane porozumienie,
na mocy ktrego kandydata na kierownika klubokawiarni opiniowao miejGAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

scowe koo ZMW. Jednym sowem


w klubokawiarniach dziao si wiele.
To wanie w tych placwkach rodziy
si pomysy wsplnych imprez i dziaa spoecznych, ktre si rzeczy zaowocoway zacienianiem wsppracy
pomidzy poszczeglnymi koami.
Najbardziej znanym na to przykadem
bya wsppraca pomidzy koami
ZMW w Komnicach, Zawadzie, Adamowie, Garnku i Rzekach przy organizacji wita Modoci Nocy witojaskiej w 1974 roku na terenie Rzek.
Bya to impreza zorganizowana z duym rozmachem. Czonkowie poszczeglnych k w czasie przygotowania
tego wita wykazywali si wielkim zaangaowaniem i nie lada pomysowoci. Jako przykad niech posuy fakt,
e dla uatrakcyjnienia zabawy czonkowie koa w Rzekach, poza przydziaem wybudowali kadk na jedn
z wysp na Warcie gdzie pniej odbywaa si cz przygotowanego wsplnie programu artystycznego. Podobnie
jak w Zawadzie, take i tu zapony
ogniska nad Wart, tylko e na wiele
duszym odcinku, bo od granic gminy
Mstw a do rejonu Pawna w gminie
Gidle. Stao si tak dziki pomysowi
Basi giewki z Garnka i Krysi Szumlas z Zawady, ktre zdopingoway kolegw w swoich koach i oni to wanie
ustawili ponad 40 ognisk, ktre kolejno
rozpalano. Efekt by wspaniay! Czego
takiego nikt w naszej okolicy dotychczas ani nie widzia, ani nie przey.
W przygotowaniach tej imprezy wzio udzia ponad 180 czonkw z piciu
k ZMW.
Inn wielk imprez organizowan
przez koo ZMW w Komnicach byy
Doynki Powiatowe w 1972 r. Miay one mie charakter gminny, jednak
wadze powiatowe poprosiy o poszerzenie zasigu na cay powiat radomszczaski. Opraw artystyczn
i cz wiecow przygotowa komnicki Zesp Pieni i Taca. Praca nad
przygotowaniem tej imprezy trwaa kilka tygodni, opacio si efekt by wspa-

niay. Wczeniej nagralimy na tamie


magnetofonowej ca cz artystyczn
po to, aby w czasie doynek odtworzy
j za porednictwem wza naganiajcego tak, eby uczestnicy imprezy
dokadnie syszeli przypiewki i zawoania. Bya to zwyka konieczno
poniewa nie dysponowalimy wystarczajc iloci mikrofonw na kablu, a bezprzewodowych to w tamtym czasie nawet zawodowe estrady
nie miay. Prba zastosowania playbacku powioda si nadspodziewanie.
Otrzymalimy bardzo wiele gratulacji
od najwaniejszych osobistoci obecnych na doynkach. Naczelnik Gminy
p. Jerzy Kozakiewicz i I sekretarz KG
PZPR p. Marian Kubiak rwnie byli
komplementowani za nasz udany wystp. Z tej imprezy przypominam sobie
niewielki epizod cakowicie odbiegajcy od jej zasadniczego tematu. Ot
przy obiedzie I sekretarz KP PZPR
w Radomsku p. Wodzimierz Woskowski zapyta jakie s nasze typy na olimpiad w Monachium (doynki odbyway si tu przed olimpiad). Wymienialimy Iren Szewisk, sztafet
400-metrowcw, Wadysawa Komara
i kilku innych sportowcw co do ktrych mielimy pewno zdobycia medali. W tym momencie p. Woskowski
stwierdzi: a wiecie, ja stawiam
na pikarzy!. Wszyscy bylimy kibicami piki nonej i poddalimy w wtpliwo tak tez, jednak jak si pniej okazao p. Woskowski mia racj!
Na olimpiadzie w Monachium rozpocz si tryumfalny marsz Orw Grskiego!
Kolejn naprawd wielk imprez
by Wojewdzki Zlot Modziey pnym latem 1975 roku. W organizacj Zlotu wczyy si wszystkie niemal koa z terenu gminy. Imprez organizowalimy wsplnie z Zarzdem
Rady Wojewdzkiej FSZMP w Czstochowie. Wsplnie przygotowalimy
miasteczko zlotowe na jednej z polan w lesie nieznanickim i du scen na boisku pikarskim, na ktrej pre-

zentoway si rne modzieowe ze- ach. To wanie za ich przyczyn Pryc, Zygmunt Witczak ze Skrzyspoy artystyczne z wojewdztwa czstochowskiego. Tu trzeba odda ukon
w stron wadz gminy, ktre wspary nasze dziaania materialnie odnoszc si do nich z wielk yczliwoci.
Z ramienia RW FSZMP wsppracowa
z nami Tadeusz Juszczyk!, ktry by
wtedy Kierownikiem Wydz. Organizacyjnego Rady Wojewdzkiej. Ta dwudniowa impreza zostaa oceniona bardzo wysoko. Otrzymalimy wiele pochwa i podzikowa. Tak od osb
oficjalnych jak rwnie, co nas najbardziej cieszyo, od uczestnikw zlotu.
O ile pamitam w pniejszym okresie
nie powtrzono ju tak duego przedsiwzicia. Gwn przyczyn takiego
zaniechania prawdopodobnie byy wysokie koszty. Bya to te impreza, ktra koczya moj dziaalno w ruchu
modzieowym.
Takie wsplne dziaanie sprzyjao
lepszemu wzajemnemu poznaniu si
i zawieraniu przyjani. Z wielk satysfakcj mog po latach powiedzie,
e wiele przyjani i znajomoci przetrwao do dzi. Nie potrafi okreli ile maestw (doliczyem si 16,
ale z pewnoci byo ich duo wicej)
zostao zawartych z powodu wzajemnego zauroczenia na imprezach organizowanych przez koa ZMW. Zacienianiu
wsppracy pomidzy poszczeglnymi koami sprzyjaa ch zmieniania
wiata wok siebie, a take wymiana pogldw i dowiadcze. Wszystko to miao suy poprawie naszego
ycia na wsi. Warto tu powiedzie,
e modzi nie czekali a spadnie im
przysowiowa manna z nieba, a wrcz
przeciwnie w wielu przypadkach
to z ich inicjatywy wczesne wadze
byy zmuszone podejmowa dziaania. W II poowie lat 70-tych podjlimy prb wprowadzenia do Gminnej Rady Narodowej jak najliczniejszej
reprezentacji modziey. Zamierzenie
powiodo si ponad nasze oczekiwania.
Na pidziesiciu radnych w wczesnej GRN ponad poowa miaa mniej
ni 30 lat! By to znaczcy sukces modziey na terenie naszej gminy. Po latach mona powiedzie, e bya to chyba najlepsza rada w tamtym okresie.
Jednak osiganie sukcesw i stay rozwj dziaalnoci nie byyby moliwe
bez niespokojnych, a jednoczenie dobrych duchw w poszczeglnych ko10

w wielu miejscowociach naszej gminy dokonyway si zmiany. To wanie oni organizowali ycie kulturalne,
przeprowadzali czyny spoeczne, prowadzili dziaalno sportow i rekreacyjn, a take aktywnie uczestniczyli
w yciu spoecznym. Dziki takim osobom jak: Zbyszek i Tomek Szymczyk,
Halina Mycha Gonera, Marysia Idzikowska, Krysia Romianowska, Tadek i Marysia Juszczyk, Zbyszek Gonera, Wojtek Biaas, Ela Grabna, Zbyszek Kucharski, Bogdan Siewierski,
Jurek Rycki, Boena Gonera, Klemens i Zdzisaw Chrzstek, Anka Wiewirowska, Zenek Wiewira, Jzek
Mucha, Jurek Wojtasiski, Ewa i Basia
Koodziejczyk, Gienek Niemen Majchrzak, (a propos Gienka, by on wielbicielem talentu Czesawa Niemena
do tego stopnia, e nawet ubiera si tak
jego idol. Na festiwalu w Opolu Niemen wystpi w dobrze dopasowanym
garniturze w szerokie prki. Za kilka
dni nasz Gienek wszed do Domu Kultury z wielkim pakunkiem. Okazao
si, e kupi garnitur z podobnego materiau jak Niemena, tyle tylko, e by
on chyba ze dwa numery za duy i naleao go przerobi, ale to by dla
Gienka aden problem), Andrzej Pikos, Ania Tomaszewska, Krysia Dziubek, Andrzej Karo, Magosia liwakowska, Basia Grabna, Ania, Tomek
i Mirek Bugaa, Czesiek Milc, Ewa
Wypych, Anka Dziubek, Mirek Turek,
Adam Grabny, Anka Szwejda-Gaa,
Ewa Dziubek, Krzysiek Somka Biczyk, Witka Majchrzak, Marek Zajc,
Andrzej Miarzyski, Tomek Bakalarz
z koa z Komnic, Anka Musia, Rysiek
Karo, Edek Wietecha i jego siostra Jadzia z koa w Lipiczu, Marek Jurczyk,
Marysia i Wojtek Lubienieccy, Jadzia
Deszcz, Irek Gonera z koa w Bartkowicach, Stasiek Wilk, Wiesiek i Marysia Wacek, Tadek Ciupa, Janka Sikora, Henia giewka z koa z Konar,
Tomek Rachwalik, Krysia Misiewicz
z koa w Pacierzowie, Marian i Krysia Szumlasowie, Mietek Szumlas, Andrzej Wilk, Grzesiek Juraszek, Jurek
Rachwalik z koa w Zawadzie, Basia
giewka, Stasiek Jafra z Garnka, Zbyszek Wiewira, Basia Wiewira (pniej ona Zbyszka), Edek Wiewira,
Jurek Piwowarczyk, Witek Wiewira
z koa w Rzekach, Basia Bartnik, Edek

dlowa, Marek Janeczko, Zosia Kiebik z Witkowic, Gienek Rak, Romka


Kuras, Fredek Kowalik z Rzerzczyc,
Dzidka Bielawska, Hela Soniak
z Adamowa, Basia ata, Dzidka Policiska, Teresa Bera z koa w Zdrowej,
Jurek Burzyski, Krysia Gra z Nieznanic we wsiach naszej gminy ttnio
ycie. W kolejnych latach nastpoway zmiany, dziaalno podejmowali
nasi nastpcy, m.in. byli to: Sta Pindych, Ela Zato (pniej ona Stasia
Pindycha), Alicja Koodziejczyk, Danuka Grabna, Todzia i Mirek Adamus, Wojtek Ogoczyk, Janek Miarzyski, Leszek Janik, Rysiek Kdra,
Romek Dbrowski, Celina Sambor, Janek Bielawski, Andrzej Pluta i wielu
innych. Cho formy dziaania ulegay
cigym zmianom, to cel by ten sam,
a wywodzi si ze sloganu propagandowego: zmieniamy kraj, zmieniamy
wie, zmieniamy siebie. Dziaalno
w koach ZMW bya niewtpliwie znakomit szko, gdzie modzi ludzie nabierali umiejtnoci organizatorskich
i wspdziaania w grupie. Dzi, z perspektywy kilkudziesiciu lat mona
pokusi si o twierdzenie, e znakomita wikszo wczesnych dziaaczy ruchu modzieowego w dalszym swoim
yciu radzia i radzi sobie cakiem niele wykorzystujc dowiadczenia nabyte w dziaalnoci modzieowej.
Nie wszyscy z najbardziej oddanych dziaaczy doyli do dzi. Wielu
z naszych wsplnych przyjaci odeszo
na wieczn wdrwk: Todzia Adamus
mia, sympatyczna i bardzo odpowiedzialna - zgina w wypadku samochodowym, Jej brat Mirek mimo swojej
uomnoci bardzo pogodny i zabawny
Walerek - zmar po dugiej chorobie,
Janek Bielawski cigle pieszcy si
do rozlicznych zaj - zgin tragicznie, Wojtek Biaas systematyczny i zawsze bardzo konkretny - zmar po wyczerpujcej chorobie, Marysia Juszczyk bardzo odpowiedzialna i znakomita koleanka, prawnik - zmara
po dugiej, cikiej chorobie, Marian
Szumlas znakomity organizator
zmar po nieuleczalnej chorobie, Czesiek Milc lekarz - zmar po wylewie,
Rysiek Karo kierownik wydziau
w POM Lipicze zmar nagle, Tomek
Szymczyk trefni i pozorny trzpiot zmar po nieuleczalnej chorobie, Edek

Pryc - kierownik gospodarstwa w SK


Skrzydlw - zmar po dugiej chorobie,
Jurek Wojtasiski znakomity muzyk
- zmar nagle, Zbyszek Wiewira rolnik, dziaacz spdzielczoci - zmar
po nieuleczalnej chorobie, Adam Grabny dobroduszny i wspaniay kolega
zmar nieoczekiwanie, Andrzej Pluta zmar nieoczekiwanie. Mieli jeszcze wiele do zrobienia, jednak otrzymali powoanie do innej suby
W pierwszej poowie lat 70-tych
ruch modzieowy w Polsce, mimo,
e prowadzony (a moe wanie dlatego!) w kilku niezalenych organizacjach by tak silny, e w niektrych regionach zagraa dominujcej wszechwadnej PZPR. Najlepszym sposobem
do osabienia aktywnoci modziey
byo jej przemieszanie. eby to uczyni
podjto dziaania zmierzajce do zjednoczenia ruchu modzieowego. Naj-

pierw wszystkim organizacjom (za wyjtkiem ZHP, bo si nie ugili i ZMS,


bo ju mieli) do nazw dodano przymiotnik socjalistyczny. Od tego momentu
nie byo ju ZMW tylko ZSMW. By
to te moment rezygnacji z czonkostwa wielu oddanych zwizkowi dziaaczy, ktrzy nie chcieli zaakceptowa
usocjalistycznienia zwizku. Nastpny krok to sfederowanie ju socjalistycznych zwizkw w FSZMP (Federacja Socjalistycznych Zwizkw
Modziey Polskiej). Kolejnym, jak
si pniej okazao zgubnym dla ruchu
modzieowego zabiegiem byo utworzenie ZSMP. Zatracia si odrbno
dziaania modziey wiejskiej z ca
przynalen temu rodowisku specyfik. Ruch modzieowy na wsi zacz
powoli upada. Niestety przypado
ta dotkna take modzie z naszej
gminy. Jeszcze przez jaki czas gru-

pa dziaaczy podejmowaa do udane prby reaktywowania dziaalnoci,


jednak wprowadzenie stanu wojennego
definitywnie pooyo te zabiegi. Nastpia gboka zapa, zapa z ktrej
wiejski ruch modzieowy nie moe si
podnie do dzi. Co prawda w Zawadzie dziaa koo odrodzonego ZMW,
jednak zakres jego oddziaywanie
jest jeszcze niewielki. Niemniej chyl nisko gow przed modzie z Zawady za podjcie tej piknej inicjatywy
i ycz, w imieniu wszystkich byych
czonkw ZMW z terenu naszej gminy,
aby ich praca zostaa zwieczona wielkim sukcesem.
Specjalne podzikowanie kieruj
do Tadka Juszczyka za trud jaki woy w przypomnienie naszych dziaa
sprzed 40 lat.

Nobilitacja rzeki Warty


Adam Zajc

zeka Warta na terenie naszej


gminy mimo swojego urokliwego biegu nigdy nie bya wykorzystywana turystycznie na wiksz
skal. Owszem, od czasu do czasu kilku
mionikw turystyki kajakowej przepywa jej (Warty) wodami, ale niestety
s to sporadyczne przypadki. Od paru
lat prbuj zachci rne stowarzyszenia do zajcia si t form wypoczynku, ale na moje apele nie ma odezwy.
Tymczasem ostatnio, a konkretnie 1
lipca br. mieszkacy nadwarciaskich
wiosek mogli obserwowa prawdziwy
spyw kajakowy i to w obsadzie midzynarodowej.
Ot stowarzyszenie Warta z Poznania zorganizowao spyw na trasie
490 km. tj. od Czstochowy do Poznania. W spywie wzio udzia 119
osb z 5 krajw tj. Niemiec, Holandii, Ukrainy, Bugarii i Polski. Gmina Komnice bya organizatorem 1 postoju w Zawadzie. Uczestnicy spywu
wypynli z Czstochowy okoo godz.
10.00 a pierwsi dotarli do Zawady okoo 16 tej. Jest to rzek odcinek 40km,
a na rzece w naszej gminie znajduje si
a 5 budowli przegradzajcych rzek.
Obejcie tych przeszkd dla kajakarzy wymagao sporej pracy, bo przeGAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

cie trzeba byo przenie kajaki. I tutaj do akcji przystpiy jednostki OSP
z Komnic i Garnka oraz zawodnicy
z Klubu Metal w Rzekach, a take
okoliczni mieszkacy, ktrzy pomagali
przenosi kajaki. Natomiast druhowie
z OSP Zawada pomagali przy wodowaniu kajakw w Zawadzie i przez ca
noc pilnowali ich zoonych na brzegu.
Kajakarze spywu zjedli w szkole w Zawadzie posiek przygotowany przez
Panie z Przedszkola w Komnicach.
Po nocy spdzonej w Zawadzie uczestnicy spywu zwodowali z pomoc druhw z OSP Zawada kajaki za elektrowni w Zawadzie i popynli do Wanych
Mynw, gdzie mieli zaplanowany nastpny postj. Wieczorem 1 lipca miaem moliwo spotkania si z Kierownictwem tych ekip w GOK w Komnicach. Z przyjemnoci wysuchaem
podzikowa i pochwa pod adresem
straakw i wszystkich osb, ktre pomagay spywowiczom. Ludzie, ktrzy
maj za sob tysice przepynitych
kilometrw po rzekach caej Europy
nie mogli si nachwali yczliwoci
i gocinnoci z jak si u nas spotkali.
Oczywicie do tych podzikowa doczam swoje bo bya to doskonale, cho
spontanicznie przeprowadzona akcja.

Dzikuj rwnie Paniom z Komnic i z Zawady, ktre przygotoway


i sprawnie wyday posiek dla tak duej
iloci osb. Za rok ten spyw zostanie
przeduony a do Berlina i mam nadziej, e przynajmniej na czci jego
dugoci popynie ekipa z naszej gminy. Tak liczny spyw obnay jednak
pewne nasze saboci, jak chociaby
brak oznakowanych miejsc do wodowania z maymi pomostami na ktrych kajakarze mog wysi z kajaka
i do niego wsi. Brakuje nam rwnie miejsc pod pola namiotowe z odpowiedni infrastruktur tj. paleniska,
awki i stoy. Od duszego ju czasu
prowadz rozmowy z Wjtami z ssiednich gmin, aby na trasie od Mstowa do Jankowic (okoo 60 km.) przygotowa takie miejsca. Mam nadziej,
e rwnie mieszkacy naszych gmin
odkryj uroki turystyki kajakowej,
a by moe kto osoba prywatna lub
stowarzyszenie wyczuj w tym okazj
do zrobienia interesu jako organizator
spyww.
11

IX Midzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne- otwarci na bezporednie
poznanie kulturalnej wsplnoty
Renata Krawiec

zczerze cieszylimy si, e bylimy wiadkami wydarzenia kulturalnego, na ktre czekamy


cay rok? Pastwa obecno w dniu 30
czerwca i 1 lipca bya ewidentnym dowodem tego!
Plac Targowy wzbogacony przez
form upowszechniania kultury. Czar
muzyki, piewu i taca niezaprzeczalnie zwiza oboplnie silnymi wizami, nas organizatorw: Gminny Orodek Kultury w Komnicach wraz z Komitetem Rodzicielskim Zespou Pieni i Taca Komnickie Pomyczki
oraz wszystkich chtnych, wicej - wyrobionych odbiorcw (pojcie wedug
dziaalnoci kultury).
IX Midzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne Z Daleka i Bliska
- uroczycie otworzy Wjt Gminy
Komnice P. Adam Zajc. Mali gospodarze dzieci z ZPiT Komnickie
Pomyczki rozpoczy wystpy Zabawami czstochowskimi. Po nich
wystpi z daleka, bo a z Ukrainy
Zesp Rodina. Pochodz z Regionu niatyskiego. Powstanie zespou
przypada na rok 1986. Muzykuj rodzinnie, wielopokoleniowo. Zespl liczy 40 osb.
Kolejnym zespoem zagranicznym
jaki poznalimy podczas spotka by
Zesp Soneczko ze Sowacji. Dziaa on od 2000 roku w miejscowoci Detva na Sowacji. Skupia bardzo grzeczne dzieci ze szkoy muzycznej w wieku od 8 do 15 lat. Prezentowali folklor
swojego regionu i zabawy dziecice.
Dziecicy Narodowy Zesp Olsinka
przyjecha z Orowej (Czechy). Dziaa od 1992 roku. Liczy 40 osb, dzieci
w wieku od 5 do 15 lat. Do kapeli nale doroli i modzie. Prezentuj tace i zwyczaje z regionu Orowej. Wystpowali w Bugarii, Polsce i Litwie.
Na zaproszenie Gminnego Orodka
Kultury przyjecha do nas Reprezentacyjny Zesp Folklorystyczny Ziemia ywiecka z ywca. Zesp z tra12

dycjami, gralski. Pikni modzi ludzie z zespou , ktrych fascynuje folklor, taniec, piew i muzyka. Zesp
jest autentyczny, bo popularyzuje obrzdy i zwyczaje. Do ogromnych sukcesw zespou przyczynio si, to ,
e opiekunami zespou byli i s wielkie
osobowoci: P. Jan Gsiorek i P. Jan
Brodka (tata Moniki Brodki- zwyciczyni programu muzycznego Idol).
Maj bardzo bogaty repertuar, m.in.
.Program gralski, Synie ywiec,
suity tacw z rnych regionw. Koncertowali we wszystkich krajach Europy. Posiadaj bardzo znaczc nagrod
im. Oskara Kolberga za wybitne zasugi w ksztatowaniu kultury ludowej.
ywioowo i dynamika zespou, sowem wielki artyzm uj ca publiczno, to si czuo!
Pord zespow rodzimych wystpowa Zesp Folklorystyczny Koziegowy z Koziegw. Reaktywowany
w roku 2001, dzieli si na: piewaczy
kobiecy, modzieowy i kapel.
Zespl Folklorystyczny Przyrowskie Nutki z Przyrowa, dziaa przy
GOK, od roku 1998. W swoim repertuarze maj melodie i tace z rnych regionw. Maj troch sukcesw. S radoni w tacu i pieniach.
Nasz Zesp Komnickie Pomyczki zakoczy spotkania. Prezentowali nastpujcy repertuar: Cieszyn, Rzeszw, i najnowszy program
Polk Pszczysk. Ostatnie sukcesy
w Rybniku i Tczewie s dobr prognoz w perspektywie na wartociow drog dalszych artystycznych poczyna
wszystkich dzieci i modziey. Zaangaowanie Komitetu Rodzicielskiego
tylko dopinguje i utwierdza, e wychowanie artystyczne oywia osobowo
i ksztatuje wizi spoeczne. Piszc ten
artyku , nasuwa si refleksja: A nam
jest szkoda, e tak szybko min czas
festiwalowych wystpw...
Wszystko, co pikne i dobre szybko si koczy. Ale najwaniejsze,

e otwarci na bezporednie poznanie


kulturalnej wsplnoty kontynentu, dostrzec potrafimy wartoci wasnego
dziedzictwa.
Pnym wieczorem ciepo, rozrywkowo, z humorem, z niespotykanym tacem, prezentowali si przed nami artyci
z Pastwowego Zespou Pieni i Taca
lsk w Biesiadzie Rodzinnej.
Umwieni wszyscy wsplnie na nastpny dzie 1 lipca, stawilimy si
z radoci, bo przecie to drugi dzie
imprez towarzyszcych Midzynarodowym Spotkaniom Folklorystycznym.
Uroczycie imprez otworzya Zastpca Wjta Gminy Komnice P. Wanda Kusztal. Dzieci rozpoczy Gal,
tak malutk piosenki i disco show.
Wszyscy laureaci obdarowani byli nagrodami . W imieniu organizatorw
wrczaa nagrody P. Wanda Kusztal.
Wrd wykonawcw najlepszych zdobywcw pierwszych miejsc w rnych
kategoriach mona byo zobaczy: Patrycj Lisowsk (Przedszkole Komnice), Ew Woszczysk (SP Komnice), Paulin Makles (Gimnazjum Rzerzczyce).
Z Disco Show prezentowa si Kamil Szymczak jako Crazy Frog
z chrkiem dziewczt: Marta Ciesielska, Magda Rak, Kamila Burzyska,
Angelika Wjcik.
Z przyjemnoci moglimy obejrze
dwukrotnie piewaczy Folklorystyczny Zesp Klepisko z dobrze dobranym repertuarem i opracowanym
w II czci przez prowadzcego Mieczysawa Tkacza. Duo humoru dostarczy nam Zesp Obrzdowy Grusza ze strachami , ktre mwiy Janek i Zoka, Polowanie - wszystko wedug p. Janiny Gody. Tancerze
Z Klubu Taca Towarzyskiego Styl
grupa pocztkujca oraz grupa zaawansowana prezentowaa dobry poziom tacw standardowych oraz acin. Sympatyczni, a zarazem ambitni
w sensie stopniowania ich umiejtnoci

tanecznych.
Loteria Fantowa, a raczej fina
gwnych nagrd przycign liczn rzesz, majcych nadziej na prawdopodobiestwo wygranej. Przy takiej
wysokiej spoecznie ocenie (z powodu duej publicznoci!) przyszo gra
Kabaretowi EWG z Doruchowa (wojewdztwo wielkopolskie). Ju w godzinach nocnych swj przepikny koncert powtrzyli i z entuzjazmem zostali
przyjci, jak w I dniu - Reprezentacyjny Zesp Folklorystyczny Ziemia ywiecka z ywca. Sama nazwa
wskazuje o wysokim poziomie i kunszcie artystycznym zespou. To wszystko
i pierwszy dzie Midzynarodowych
Spotka Folklorystycznych, i imprezy
towarzyszce drugiemu dniu byo moliwe dziki pomocy finansowej sponsorw. Wdziczni jestemy za wdziczno wanie, wszystkim sponsorom:
- Bank Spdzielczy w Komnicach
(Gwny Sponsor)
- Gminna Spdzielnia S-Ch w Komnicach
- Mawi Wytwrnia Makaronu
w Rzerzczycach P. Wiesaw Wodarczyk
- Firma Stolbud w Rzerzczycach P. Wiesaw Antoniak

- Firma Ekobrass w Rzerzczycach P. Marek Kapusta


- Firma Eroform w Rzerzczycach P. Jerzy Stysiski
- Bruki w Witkowicach -P. Zbigniew Tomaszewski
- Masarnia w Rdzinach P. Andrzej
Kosiski
- Zakady Misne w Oowiance P.
Mieczysaw Gawron
- Sklep AGD i Spoywczy w Komnicach P. Wodzimierz gowik
- Sklep Spoywczy U Stasia w Komnicach P P. Jolanta i Zdzisaw Stacherczakowie
- Sklep Spoywczy w Komnicach P.
Jadwiga Stpie
- Spldzielnia Mleczarska Radomsko
- Spdzielnia Mleczarska Pak w Jawinach
- Sklep Misny w Komnicach - PP.
Krystyna i Andrzej Rymarkowie
- Sklep ABC w Komnicach P. Beata Szyda
-Sklep Evita w Komnicach P. Tomasz Drab
-Sklep Dom-Mar w Komnicach P.
Jerzy Wsikowski
- Firma Dar-Gaz w Bartkowicach
P. Dariusz Jendras
-Wytwrnia Majonezw Dotis S.C .

Komnice
- P. Wanda Kusztal - Zastpca Wjta
Gminy Komnice
- P. Jan Milc Radny Gminy Komnice
- Kamieniarstwo w Komnicach P.
Janusz Dzionek
-P. Krystyna widerska Radna Gminy Komnice
- Biuro Podatkowe Sukces w Komnicach - P. Renata Zaremba
- P. Krzysztof Nadaj Przychodnia Lekarska w Komnicach
Pragniemy te w imieniu organizatorw serdecznie podzikowa Wjtowi Gminy Komnice p. Adamowi
Zajcowi za pomoc w organizacji Festiwalu, Starostwu Powiatowemu
w Czstochowie oraz p. Wojciechowi
Gwczyskiemu Dyrektorowi Domu
Dziecka w Chorzenicach za udostpnienie lokalu, ukaszowi Kuachowi
i Darkowi Wiewirze za obsug techniczn imprezy, druhom ze Stray Poarnej w Komnicach oraz wszystkim
rodzicom dzieci z LZPiT Komnickie
Pomyczki ktrych praca przyczynia
si do organizacji Festiwalu.
Piknie dzikujemy wszystkim Ludziom Dobrej Woli, Darczycom, ktrych nie wymienilimy z imienia.

Zawody wdkarskie w Zdrowej


Jarosaw apeta Prezes OSP Zdrowa.

dniu 9 lipca 2006 na zbiorniku wdkarskim OSP


Zdrowa odbyy si pierwsze w historii miejscowoci spawikowe zawody wdkarskie o Puchar Wjta Gminy Komnice.
Do zawodw przystpio 25 wdkarzy zrzeszonych w kole wdkarskim
przy Ochotniczej Stray Poarnej w
Zdrowej. Wszyscy zawodnicy z wielkim zapaem przez trzy godziny wdkowali przy niesprzyjajcej wdkarzom
pogodzie. Zawodnikom kibicowaa
dua grupa mieszkacw Zdrowej oraz
okolicznych miejscowoci. Zawody zakoczyy si o godzinie 2000 waeniem
i pomiarami zowionych ryb. Nastpnie
Puchar dla zwycizcy wreczy osobicie Wjt Gminy Komnice Adam Zajc. Zwycizcy otrzymali rwnie pamitkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagody dla laureatw czterech czoowych
miejsc. Zwycizc zawodw zosta RaGAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

fa Matusiak Zdrowa, drugie miejsce


zdoby Ryszard Rachwa Komnice,
trzecie miejsce przypado Dariuszowi
Owczarkowi Zdrowa a czwarte miesce zaj Mariusz Dbrowski z Rzerzczyc. Zawodom towarzyszya przyjazna piknikowa atmosfera, dziki rodzinnemu dopingowi dla zawodnikw
biorcych udzia w zawodach.
Zwycizcom gratulujemy wygranych i zapraszamy na kolejne zawody
ktre bdziemy cyklicznie organizowa w cigu roku.
Dziki przychylnoci Wjta Gminy
i Radnych w naszej miejscowoci pojawia si nowa forma rodzinnego spdzenia czasu wolnego w rodzinnym
gronie. Dla przypomnienia zbiornik
nalecy do Stray Poarnej w Zdrowej w roku 2004 zosta oczyszczony
po dugiej przerwie w eksploatacji.
Stao si tak dzieki decyzji Rady Gminy Komnice, ktra na wniosek Wj-

ta przeznaczya pienidze na modernizacj zbiornika w zamian za spoeczn


prac kierowcw w OSP Zdrowa podczas odnieania drg w okresie zimy.
Wiosn tego roku Zarzd OSP Zdrowa powoa sekcj wdkarsk, ktra do
na dzie dzisiejszy liczy 50 czonkw.
Due zaangaowanie druhw straakw ktrzy nie szczdzc wasnego
czasu doprowadzili do uruchomienia
zbiorka oraz jego zarybienia daa bardzo wymierny efekt w postacji nowej
formy rodzinnej rekreacji i wypoczynku. Obecnie do zbiornika w Zdrowej
wpuszczono ponad ton narybku oraz
ryby wymiarowej do wdkowania.
Dzikuj wszystkim, ktrzy zaangaowali si w organizacj zawodw oraz
zagospodarowanie zbiornika wodnego.
Mionikw wdkarstwa zainteresowanych wdkowaniem na naszym zbiorniku prosimy o kontakt po numerem telefonu 508-036-609.
13

CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE SPRAWY

Udao
si!
100
tys.km
pokonane
rowerem!
Jan Milc

zy mona pokona rowerem


turystycznym dystans wikszy ni 100 tys. km? Odpowiedzi na to pytanie jest wyczyn
maestwa Krystyny i Jerzego Klekotw z Komnic, ktrzy w cigu kilku lat dokonali tego, jedc popularnymi rowerami turystycznymi.
Trzy lata temu, kiedy pisaem (GK
4/54 z wrzenia 2003r) o ich 70 tysicach rowerowych podry zapowiedzieli, e dojad do 100 tysicy i dojechali!!! Rozmawiajc wtedy z nimi dopytywaem si o wpyw jaki wywiera
na ich samopoczucie i zdrowie jazda
rowerem. Widzc ich dzi nie mona
waciwie dostrzec najmniejszej zmiany w ich sposobie zachowania. Tryskaj doskonaym humorem, sprawnie poruszaj si wykonujc rozmaite czynnoci w swojej posesji i nadal uprawiaj turystyk rowerow. Pan Jurek
w momencie przejcia (13 lat temu)
na emerytur stan nagle przed faktem
posiadania nadmiaru wolnego czasu.
Poniewa przez wiele lat czynnie uprawia sport (by bramkarzem w LKS
Pogo Komnice) mia nawyk czynnego spdzania wolnych chwil. Nawyk
ten spowodowa, e w myl hasa RUSZAJ SI, BO ZARDZEWIEJESZ
postawi na aktywny styl ycia. Wybr, po wielu innych przymiarkach,
pad na uprawianie turystyki rowerowej. Dzi po 13 latach od powzicia takiej decyzji pastwo Klekotowie zgodnie uznaj, e by to najlepszy wybr.
Zainteresowany dalszymi planami pastwa Klekotw, po pokonaniu rowerem
tak wielkiego dystansu, umwiem si
z nimi na rozmow.
JM. Gratuluj znakomitego osignicia. Kiedy rozmawialimy trzy lata
temu i suchaem Waszych zapowiedzi, przyznaj, e gdzie gboko miaem obawy czy aby uda si Wam dojecha do tych 100 tysicy km. Dzi
widz, e moja niepewno bya nieuzasadniona.
Jerzy Klekot: Przyznaj, e nasza wczesna deklaracja troch mnie samego
zaskoczya, ale sowo si rzeko
Krystyna Klekot: Ja te przeywaam
podobne obawy, ale po gbszej ana14

lizie naszych dotychczasowych osigni doszam do wniosku, e jestemy


w stanie pokona ten dystans. Oczywicie niczego nie robilimy na si.
Nigdy nie forsowalimy si ponad nasze moliwoci. Byoby zwyk gupot naraanie zdrowia. W dalszym
cigu przejedalimy wyprbowane
wczeniej odlegoci. Czasem zdarzao
si, e przy sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych (odpowiedni kierunek wiatru, temperatura, brak opadw) zwikszalimy dzienny dystans,
ale nigdy nie doprowadzalimy si
do nadmiernego wysiku.
JK. Poza tym nie byo powodu aby
dzie w dzie przejeda wyliczone
kilometry. Przecie w naszej deklaracji
nie chodzio o to, aby pobi jaki rekord, a wrcz przeciwnie, aby nie bijc rekordw osign zamierzony cel
i to nam si udao.
JM. Chyba jednak gdzie w podwiadomoci askotaa was myl o zdobyciu popularnoci
KK. Jeli, to bardzo malutk odrobink Przejechalimy ten dystans przede
wszystkim dla siebie, dla poprawy naszego samopoczucia i utrzymania naszych organizmw w dobrej kondycji.
JK. Poza tym chcielimy udowodni,
e emeryci to osoby o duych moliwociach i jeli tylko chc mog robi
rzeczy, na ktre wczeniej, bdc czynnymi zawodowo, nie mieli czasu.
JM. Pokonalicie t magiczn odlego 100 tys. kilometrw, co teraz?
Czy w dalszym cigu bdziecie mie
motywacj do pokonywania kolejnych
kilometrw, a moe znalelicie inne
wyzwania?
KK. No c, rozpoczlimy
drugie 100 tysicy, ale nie sdz aby udao si nam do nich
dojecha. Chyba, e na setne
urodziny To oczywicie
art. Nie, nie zamierzamy
przerywa naszej rowerowej
przygody. To, e jedzimy
od lat tymi samymi drogami
i przez te same miejscowoci
wcale nie zmniejszyo atrakcyjnoci naszych wypadw.
Wrcz przeciwnie poznaje-

my coraz nowych ludzi, a z niektrymi


mieszkacami jestemy zaprzyjanieni. To jest naprawd przyjemne.
JK. Kilka razy zdarzyo si, e nie przejedalimy do dugo przez ktr z miejscowoci i od razu nasi znajomi wyraali swj niepokj, czy aby
co zego nam si nie przytrafio
Poza tym zdarzaj si nam wci nowe
przygody. A to drog zablokuj krowy
i trzeba do umiejtnie omija lady
ich przemarszu, eby nie upaka si
od stp do gw, a to znowu jaka mija zaatakuje.
JM. mija!?
JK. Tak. W biecym roku jest, w mojej ocenie niespotykanie dua ilo tych
gadw. Bardzo czsto wygrzewaj si
na jezdni i nie zawsze zd w por
uciec przed nadjedajcym pojazdem. Byem wiadkiem dwch zdarze
z udziaem wanie mij. Przejedajc
w okolicach Klekowca zauwaylimy
stojcy na poboczu wzek z may dzieciakiem, po chwili dostrzegem charakterystyczny wijcy si i suncy
w kierunku wzka ksztat, jeszcze kilkadziesit centymetrw i mija staaby
si bardzo realnym zagroeniem dla
dziecka, ale w tym momencie nadjecha samochd i zagroenie mino
KK. Drugi przypadek dotyczy bezporednio mnie. Przejedalimy przez
kompleks leny koo ytna. W pewnym
momencie poczuam jakby w szprychy
tylnego koa mojego roweru wpad jaki patyk, w tej samej chwili usyszaam
go Jurka mija! uwaaj!. Wystarczyo kilka centymetrw i dostaabym
zastrzyk jadu w ydk. No c, tym ra-

zem nie trafia i atak na moj nog zakoczy si dla niej przykro.
JM. To moe lepiej jedzi poza sezonem mijowym?
JK. Przecie my jedzimy take zim,
o ile pozwalaj na to warunki. Przede
wszystkim nie powinno by lisko,
a temperatura nie powinna przekracza
5-6 stopni mrozu. W takich warunkach
pokonanie kilkunastokilometrowego
dystansu nie sprawia adnego problemu.
JM. Co moecie poradzi osobom,
ktre chciayby jedzi rowerem,
a nie mog si do tego zabra?

KK. Zasada jest jedna: musisz wierzy, e jeste w stanie osign zamierzony cel. Jeli chtni do uprawiania
tej lub jakiejkolwiek innej formy ruchu osign ten stan wewntrznej wiadomoci to w tym momencie nikt i nic
nie jest w stanie ich zatrzyma! Prosz
mi wierzy, to jest naprawd atwe.
JK. Na pocztek naley planowa kilkukilometrowe etapy, nastpnie stopniowo je wydua. Trzeba przy tym
pamita, aby nie przeforsowa si,
to bardzo wane. Czsto, w zasadzie
kademu, zdarza si, e po pierwszych przejadkach nie mona usi,

bo bardzo boli dolna cz plecw.


No c, tej przypadoci nie udao si
nikomu wyeliminowa, ale to przemija
po kilkunastu dniach i wtedy ju adne
siodeko rowerowe nie bdzie przeszkadza w pokonywaniu dystansu. Po prostu trzeba dopasowa si
do siodeka.
JM. Dzikuj za rozmow i ycz dalszych sukcesw.
KK, JK. My take dzikujemy. Korzystajc z okazji pozdrawiamy wszystkich jedcych rowerami dla wasnego zdrowia i przyjemnoci. Do zobaczenia na trasie!

DOKD ROWEREM (5)

NA W. GRK PRZEPRON I PRZEOMEM WARTY


Jan Milc

poprzedniej GK zapowiadaem zakoczenie opisw


serii wycieczkowych tras
rowerowych. Jednak po ostatniej wizycie na w. Grce Przepronej postanowiem co bardziej wytrawnym cyklistom przedstawi tras, ktra czy
w sobie wszystkie elementy jazdy technicznej oraz daje moliwo poznania
nowych ciekawych miejsc w najbliszej nam okolicy. Sdz, e bdzie si
ona cieszy du popularnoci.
Wycieczka VII.
KOMNICE Rdziny Jaskrw
Czstochowa Mirw Siedlec Mirowski Mstw Zawada k/Mstowa
Kobukowice KOMNICE 46,4
km.
Charakterystyka.
Trasa do duga, wymagajca podstawowego przygotowania kondycyjnego.
Znakomicie nadaje si na caodzienny
wypad. Daje bowiem moliwo zaplanowania kilku duszych postojw tak
w piknych zaktkach doliny Warty
jak te w miejscach kultu religijnego.
Oczywicie silny, z dobrym przygotowaniem rowerzysta moe j pokona
bez zsiadania z roweru, ale moje propozycje skierowane s przede wszystkim do osb lubicych jazd rowerem
i traktujcych j jako element rekreacji
i sposobu poznawania okolicy. Trasa w wikszoci prowadzi drogami
asfaltowymi, cho wystpuj te odGAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

cinki, szczeglnie na pograniczu gminy Mstw i miasta Czstochowy, ktrych nawierzchnia nie jest godna tego
sowa! Na tej wycieczce spotkamy kilka miejsc kultu religijnego z chyba najwaniejszym Sanktuarium w. Ojca
Pio na w. Grce Przepronej w okolicy wsi Siedlec. Znajduj si tu take
ciekawe zaktki nad Wart o niepowtarzalnej urodzie i klimacie.
Uwaga!!! Trasa wycieczki, szczeglnie jej pierwszy odcinek, prowadzi
ruchliw drog DK-91, dlatego naley zachowa szczegln ostrono
i rozwag podczas jazdy.
Opis trasy.
0,0 km Komnice plac obok GOK.
Ruszamy ul. Czstochowsk w kierunku Czstochowy. Po 3,8 km wjedamy do Witkowic. Jeli nie mamy
istotnego powodu, nie zatrzymujemy
si i kontynuujemy jazd.
4,8 km Chorzenie. Przy skrzyowaniu ul. Czstochowskiej z ul. Gwn znajduje si niewielka kaplica, ktrej historia nierozerwalnie czy si
z rodzinami Reszkw i Nieniewskich.
Od niedawna spoczywaj tu prochy
crki pk. Nieniewskiego - Haliny Donimirskiej. Po krtkim postoju jedziemy dalej w kierunku Czstochowy.
9,3 km jestemy na wiadukcie nad
lini kolejow w Rudnikach. Po lewej stronie widoczna jak na doni fabryka kurzu czyli Cementownia Rud-

niki, natomiast po prawej pikna panorama Nowych Rudnik, Kocielca,


Karoliny i dalej pooonych miejscowoci. Za nami widok na gmin Komnice z wyrniajc si wie paacu
w Nieznanicach.
9,9 km Rudniki. Mijamy gwne skrzyowanie w Rudnikach i podjedamy pod niewielkie wzniesienie,
z ktrego roztacza si widok na jurajskie wzgrza i Rdziny z charakterystyczn wie kocieln. Mkniemy
w d w kierunku Rdzin.
12,0 km Rdziny. Mijamy skrzyowanie z ul. Now i Weso i rozpoczynamy do dugi podjazd na wzgrze
kocielne w Rdzinach.
13,5 km jestemy obok kocioa. Moemy chwil odpocz. Nie polecam
duszego postoju ze wzgldu na duy
ruch samochodw i zwizany z tym haas oraz swd spalin.
13,6 km skrcamy w lewo w ul.
Szkoln i zjedamy w kierunku Jaskrowa. Pocztkowa nawierzchnia asfaltowa zmienia si po 700 m na szutrow. Poniewa droga ma spore nachylenie naley zachowa ostrono
aby nie zaliczy niepotrzebnego
upadku.
15,3 km dojedamy do rozwidlenia drg; w lewo do Jaskrowa, w prawo do Wyczerp. Skrcamy w lewo (ul.
Oowianka) w drog biegnc skrajem
niewielkiego lasu o bardzo kiepskiej

15

nawierzchni. Jadc jednak niezbyt wspaniay widok na Czstochoszybko unikniemy nieznonego podskakiwania na wybojach i dziurach.
16,0 km Jaskrw. Dojedamy
do szosy Czstochowa Koniecpol,
ktr, pokonujemy na wprost (uwaga,
duy ruch samochodw!!!) i wjedamy w drugi odcinek take dziurawej
drogi.
17,3 km Czstochowa Mirw. Jedziemy ul. Zawodziask mijajc rozrzucone zabudowania na peryferiach
Czstochowy.
18,5 km przejedamy przez most
na Warcie i kierujemy si do ul. Mstowskiej.
18,6 km skrcamy w lewo (uwaga
na znaki drogowe!!!) w ul. Mstowsk.
Czeka nas niezbyt trudny 500-metrowy
podjazd, po ktrego pokonaniu pdzimy w d do granic Czstochowy.
19,4 km dojechalimy do Klubu Jedzieckiego Pegaz. W orodku znajduje si bar, w ktrym mona si posili i uzupeni wypocone pyny. W tym
miejscu musimy zdecydowa o dalszej jedzie. Mamy bowiem dwie moliwoci: I na wprost czerwonym szlakiem (szlak pielgrzyma) i II - w prawo alej klonow. Propozycja pierwsza jest do trudna technicznie i troch mczca, czeka tam na nas do
stromy, kamienisto-piaszczysty podjazd i zjazd, jednak prowadzi szlakiem
biegncym przeomem Warty przez
naprawd urokliwe miejsca (nie polecam jadcym rowerami klasycznymi), natomiast druga propozycja o wiele atwiejsza jest niestety troch dusza. Poniewa sdz, e wikszo wycieczkowiczw nie bdzie si porywa
na ekstremalne wyczyny opisz tras
atwiejsz.
19,5 km po wyjciu z obiektw Pegaza skrcamy w prawo w spokojn
alej modych klonw i lip. Pocztkowo jedziemy drog asfaltow, ktra po 600 metrach zmienia si w szuter
i wznosi agodnie w kierunku Siedlca.
20,4 km wyjedamy na odkryt
przestrze, po lewej naszej stronie wida rozpoczt budow stacji Drogi
Krzyowej przy Sanktuarium w. Ojca
Pio.
20,7 km skrcamy w lewo w drog
dojazdow, wykonan prowizorycznie
z pyt betonowych. Jedziemy w kierunku Sanktuarium, do ktrego dojedamy po 200 metrach. Roztacza si std
16

w z dominujc nad nim wie klasztoru jasnogrskiego.


Zarzdzamy sobie odpoczynek
szczeglnie dla osb wjedajcych czerwonym szlakiem. Zwiedzamy Sanktuarium
i jego otoczenie. (Podobnie
jak w przypadku innych wity najlepiej zwiedza w niedziele i wita, poniewa wtedy jest otwarte i mona spotka
sympatycznego ksidza, ktry
z ochot opowie nam o historii w. Grki Przepronej i powstajcego Sanktuarium. Unikajmy zwiedzania w czasie naboestw.) Wracamy na tras naszej wycieczki, ktr moemy kontynuowa czerwonym
szlakiem prowadzcym wsk
ciek, a nastpnie szutrow
drk wysokim nadwarciaskim brzegiem (przeom Warty), lub
wrci do szerokiej drogi prowadzcej
do Siedlca i dalej do Mstowa. Proponuj ten drugi wariant.
21,1 km skrcamy w lewo w kierunku Siedlca.
21,8 km wjedamy do Siedlca dug
do stromo opadajc asfaltwk zabudowan po obu stronach. Bez podkrcania dojedamy do drogi Mstw
Srocko.
22,8 km skrcamy w lewo w kierunku Mstowa i znowu mamy do dugi odcinek drogi gdzie nie trzeba pedaowa.
23,6 km mijamy skrzyowanie,
na ktrym spotykamy si z osobami jadcymi czerwony szlakiem, ostro skrcamy w prawo i zielonym szlakiem
rowerowym zjedamy w kierunku
Mstowa.
24,2 km Mstw. Wjedamy ul. Czstochowsk i kierujemy si do rynku.
25,3 km jestemy na rynku. Skrcamy w prawo w ul. Wolnoci. Po 800
metrach dojedamy do drogi Czstochowa Koniecpol.
26,1 km skrcamy w prawo i zaczynamy si wspina w kierunku Zawady
(2 km). Pocztkowo idzie do atwo,
niestety czym dalej tym droga staje si
bardziej stroma. Warto po ok. 400 metrach podjazdu dobra odpowiednio
mikkie przeoenie, aby w wyszym jego odcinku nie manipulowa
manetkami tracc rytm jazdy.

28,2 km jestemy w Zawadzie k/


Mstowa. Gratulujemy sobie pokonania
do uciliwego podjazdu i podziwiamy pikn panoram doliny Warty.
Od tego miejsca droga opada agodnie
tote wynagradza nam trud wspinaczki.
28,5 km mijamy po lewej sklep spoywczy (mona zaopatrzy si tam
w napoje, cho bywa, e jest zamknity) i tu za nim skrcamy w lewo w ul.
Gwn. W dalszym cigu droga opada w kierunku koryta Warty, zatem
nie trzeba podkrca. Pokonujc dwa
niewielkie zakrty wyjedamy z Zawady.
29,2 km koczy si droga asfaltowa, jedziemy dalej szutrem wrd pl
i nadwarciaskich k. Objedajc
szerokim ukiem w prawo niewielkie
wzniesienie kierujemy si w stron
uszczyna.
31,8 km po przejechaniu pod lini
wysokiego napicia skrcamy w lewo,
w kierunku Kobukowic jadc nadal
wrd malowniczych k. Od Zawady jazda, mimo e w znacznej czci
po drodze szutrowej nie sprawia nam
wikszego problemu, poniewa cay
jedziemy z grki.
32,9 km wjedamy na most w Kobukowicach. Jest tu jeden z pikniejszych
nadwarciaskich zaktkw.
Warta meandrujc utworzya kilka uroczych zatoczek, nad ktrymi pochylaj si wierzby i olchy, tworzc nastrj
spokoju i penego relaksu.

Koniec podziwiania, wracamy na tras wycieczki. Po przejechaniu mostu,


skrcamy w prawo i wsk asfaltow
drog, wspinajc si na skarp tu
przy paacowym parkanie, dojedamy
do drogi Mstw Karczewice.
33,2 km skrcamy w prawo, przejedamy obok neogotyckiego paacyku i niedokoczonej budowy centrum
szkoleniowego i udajemy si w kierunku Skrzydlowa.
36,0 km Skrzydlw, jedziemy
na wprost przez skrzyowanie zosta-

wiajc z lewej Szko Podstawow,


a po prawej osiedle mieszkaniowe i ul.
Gwn wjedamy do wsi.
39,6 km Rzeki W. Skrcamy w lewo
w ul. Komnick. (ten odcinek trasy opisaem szczegowo w wycieczce I).
46,4 km Komnice plac obok
GOK. Zmczeni wielogodzinn jazd
ale szczliwi i dumni z naszych dokona umawiamy si na nastpny wypad. Koniec wycieczki.
Uwaga dla wybierajcych jazd czerwonym szlakiem (szlakiem piel-

grzyma): po zjedzie od zabytkowej kapliczki na w. Grce Przepronej dojedamy do skrzyowania.


Drogi prowadz: na wprost na niewielki most na Warcie i do kilku zabudowa na jej prawym brzegu i dalej
w kierunku Mirowa. Chcc dojecha
do Mstowa naley na tym skrzyowaniu skrci w prawo, aby po ok. 1-kilometrowej jedzie dojecha do drogi
Mstw Srocko i zielonego szlaku rowerowego.

Brawo gimnazjalici z Komnic!


Zdzisaw Matusiak

niedziel 12 czerwca 2006


roku ju po raz trzeci
w Hali Sportowej w Komnicach rozegrano Mistrzostwa Gimnazjw Strzelaniu z Broni Pneumatycznej o Puchar Wjta Gminy
Komnice.
Podobnie jak w latach minionych
organizatorami zawodw byli: Wjt
Gminy Komnice, Sekcja Strzelecka ULKS Millenniumprzy Zespole
Szk w Komnicach, Czstochowska
Akademia Sztuki Walk, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice, GOK Komnice, AZS Czstochowa
i OSP Zdrowa. W rozgrywkach druynowych wystartowao 12 zespow.
Po trzy zespoy wystawiy Gimnazja
z Komnic i Rzerzczyc, dwie druyny
reprezentoway Czstochowsk Akademi Sztuki Walk, natomiast Gimnazja z Konar, Witkowic, Zawady i Garnka miay po jednym zespole. Szkoda,
e nie byo reprezentantw Gimnazjum
ze Skrzydlowa. W konkurencji indywidualnej wzio udzia 50 osb. Druyny skaday si z czterech zawodnikw,
ktrzy w konkursie oddawali po 10
strzaw do tarcz z odlegoci 10 metrw, natomiast w konkursie indywidualnym zawodnicy strzelali piciokrotnie. Po prawie czterogodzinnych zmaganiach zesp sdziowski w skadzie:
dr Robert Owczarek przewodniczcy, Robert Kaczmarczyk, Wiktor Zajc, Przemysaw Zajc i Zdzisaw Matusiak ogosi wyniki Mistrzostw. Oto
one:
Klasyfikacja druynowa.
Miejsce I Gimnazjum Komnice I;
Miejsce II Gimnazjum Komnice II;
GAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

Miejsce III Gimnazjum Komnice III;


Miejsce IV Gimnazjum Witkowice;
Miejsce V Gimnazjum Garnek;
Miejsce VI Czstochowska Akademia Sztuki Walk I;
Nastpne miejsca kolejno zajy: Gimnazjum Konary, Rzerzczyce I, Czst.
Akademia Sztuki Walk II, Rzerzczyce
III, Rzerzczyce II, Zawada.
W klasyfikacji indywidualnej najlepsze wyniki osignli: Dariusz Woszczyski Gimnazjum Komnice - 40
punktw, Dawid Dwiczyk Czst.
Akademia Sztuk Walki 38 pkt, Micha Krlik Gimnazjum Komnice
35 pkt, Dominika Cubaa Gimnazjum
Witkowice 33 pkt, Paulina Kalota
Gimnazjum Rzerzczyce 32 pkt, Anita Grzyb Gimnazjum Komnice 32
pkt. Po 31 punktw wystrzelali: Adrian
Nowak i Adrian Pruszek z Garnka, 30
Maciej Mielczarek z Rzerzczyc. 29
punktw uzyskali Katarzyna Sowiska z Czstochowy i Pawe Burzyski
z Rzerzczyc, 27 Przemysaw Dudek, 26 Roman Woch, Adrian Kaczmarczyk i Bartosz Dzionek,
25 Katarzyna Dwiczyk
i Mateusz Litwiniak. Pozostali
zawodnicy uzyskali rezultaty
poniej 25 punktw na 50 moliwych. Wrd
dziewczt najlepszy
wynik
uzyskaa
Dominika Cubaa

z Gimnazjum w Witkowicach.
Druyna Gimnazjum w Komnicach
po raz drugi zdobya tytu mistrzowski
i Puchar Wjta Gminy Komnice oraz
nagrod gwn karabinek pneumatyczny - ufundowan przez Firm
Kolter Czstochowa. Pozostaymi
fundatorami nagrd byli: EVITA
Tomasz Drab Klomnice, Kamieniarstwo - produkcja z piaskowca Janusz
Dzionek Komnice, POL-MIR KOMINKI Mirosaw Niedzielski Czstochowa, Zbigniew Modlasiski i Jan
Milc Radni Rady Gminy Komnice
oraz GS SCh Komnice.
Puchary, dyplomy i nagrody wrczali gocie honorowi Mistrzostw:
Wjt Gminy Komnice p. Adam Zajc,
Wice Wjt p. Wanda Kusztal, Radny
Powiatu Czstochowskiego p. Wiesaw Bk, Radny Rady Gminy Komnice p. Zbigniew Modlasiski oraz
Prezes Stow, na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice p. Andrzej Pikos.

17

PIKA NONA

Podsumowanie sezonu 2005/2006


11 czerwca zakoczyy si rozgrywki
w pikarskie, w ktrych udzia bray druyny z naszej gminy. W klasie-A reprezentoway nas trzy kluby: Pogo Komnice w grupie pierwszej oraz Orkan Rzerzczyce i Warta Zawada w grupie drugiej. W rozgrywkach klasy -B uczestniczya druyna Metalu Rzeki Wielkie.
Pogo Komnice grajca drugi sezon na tym szczeblu rozgrywek z dorobkiem 43 punktw zaja 6 miejsce

w tabeli. W porwnaniu z ubiegym


sezonem (przedostatnie miejsce w sezonie 2004/2005) wida wyranie coraz lepsz gr tego zespou.
Orkan Rzerzczyce klub ten wystpowa w drugiej grupie klasy-A. Zaj
dobre 7 miejsce w tabeli kocowej rozgrywek zdobywajc 36 punktw.
Warta Zawada zesp grajcy razem z Orkanem w drugiej grupie niestety wypad troch sabiej w tym sezonie, praktycznie do koca rozgrywek

nie by pewny utrzymania, jednak dziki wielkiej determinacji zawodnikw


z 26 punktami zaj ostatecznie 12
miejsce.
Metal Rzeki Wielkie klub grajcy
w klasie -B z 23 punktami zaj w swojej klasie rozgrywkowej 11 miejsce
Druyny modzieowe Pogoni
Komnice i Orkanu Rzerzczyce bray udzia w rozgrywkach Juniorw
Modszych. Pogo zaja 5 miejsce
gromadzc w 18 meczach 22 punkty, a

Klasa A grupa I

Klasa A grupa II

L.p. Nazwa druyny


Mecze Z R P Zd. Str. Punkty
1. Odlewnia Kobuck
26 19 4 3 96 19 61
2. Pogo Kamyk
26 19 3 4 70 26 60
3. Unia Rdziny
26 19 1 6 81 27 58
4. Junior Szarlejka
26 17 4 5 60 37 55
5. Oksza obodno
26 16 3 7 50 41 51
6. Pogo Komnice
26 14 1 11 57 57 43
7. Sok Wrczyca
26
9 7 10 36 45 34
8. Bkitni Libidza
26 10 3 13 38 62 33
9. Grom Miedno
26
8 5 13 36 55 29
10. Naprzd Ostrowy
26
8 2 16 38 54 26
11. Liswarta Krzepice
26
7 4 15 50 56 25
12. Polonia-Unia Widzw 26
5 6 15 23 58 21
13. Bkitni Aniow
26
4 3 19 20 79 15
14. Pomie Czarny Las
26
3 2 21 20 59 11

L.p. Nazwa druyny


Mecze Z R P Zd. Str. Punkty
1. Polonia Poraj
26 16 7 3 66 27 55
2. Kamienica Polska
26 17 4 5 63 27 55
3. Skra Czstochowa
26 14 7 5 61 33 49
4. Sok Olsztyn
26 11 8 7 40 27 41
5. Czstochwka Cz-wa 26 11 7 8 54 52 40
6. Olimpia Huta Stara
26 10 7 9 39 43 37
26 10 6 10 41 49 36
7. Orkan Rzerzczyce
8. Pajk Wsosz
26
9 6 11 56 45 33
9. Orkan Gnaszyn
26
9 5 12 48 52 32
10. Alkas Aleksandria
26
9 5 12 41 47 32
11. Piast Przyrw
26
8 8 10 25 43 32
12. Warta Zawada
26
7 5 14 36 48 26
13. Orze Kiedrzyn
26
7 1 18 37 71 22
14. Sparta Szczekociny
26
4 4 18 27 70 16

Klasa B grupa I
L.p. Nazwa druyny
Mecze Z R
1. Rakw II Czstochowa
26 23 0
2. Piast Lubojna
26 18 5
3. Amator Golce
26 17 3
4. KS Panki
26 15 4
5. Grom Cykarzew
26 15 4
6. Kmicic Kruszyna
26 16 0
7. wit Borowno
26 11 5
8. Maraton Walenczw
26 11 2
9. Olimp-Gol Rybna
26
9 5
10. Pomie II Ku. Mar.
26
9 5
11. Metal Rzeki Wielkie
26
7 2
12. Ory Kusita
26
4 2
13. Orkan II Gnaszyn
26
3 4
14. Pajk II Wsosz
26
2 3

P
3
3
6
7
7
10
10
13
12
12
17
20
19
21

Zd.
216
97
87
61
59
80
58
62
47
40
44
24
30
28

Str. Punkty
20 69
45 59
36 54
31 49
51 49
52 48
65 38
58 35
52 32
66 32
96 23
123 14
112 13
126 9

18

Z YCIA LKS POGO KOMNICE

Podsumowanie z pierwszego procza 2006


Wiesaw Cielak - Prezes LKS Pogo

Nowo wybrane wadze klubu w roku 2006 postawiy sobie dwa gwne cele: popraw bazy socjalno-bytowej
dla zawodnikw oraz popraw wynikw
R P Zd. Str. Punkty rednia pkt na mecz
sportowych.
1 11 57 57 43
1,65
Jeli chodzi o pierwsze zagadnie6 10 41 49 36
1,38
nie to w okresie od grudnia do czerw5 14 36 48 26
1,00
ca 2006 roku wyremontowano wszyst0,88
2 17 44 96 23
kie pomieszczenia budynku klubowego

Tabela porwnawcza wystpw w sezonie 2005/2006


L.p. Nazwa druyny
Mecze Z
1. Pogo Komnice
26 14
26 10
2. Orkan Rzerzczyce
3. Warta Zawada
26
7
4. Metal Rzeki Wielkie
26
7

Orkan z 20 punktami uplasowa si na 6 miejscu.


Swoje mecze rozgrywali te nasi najmodsi pikarze,
dla ktrych na pewno nie lada przeyciem bya moliwo zmierzenia si z rwienikami Rakowa czy Victorii Czstochowa. I tak w rozgrywkach Trampkarzy Starszych Warta Zawada z dorobkiem 16 punktw zaja 11
miejsce. W rozgrywkach Trampkarzy Modszych Orkan
Rzerzczyce zaj 7 miejsce zdobywajc 18 punktw, a
Pogo Komnice z 6 punktami zaja 9 miejsce.

(szatnie goci i gospodarzy, magazyn, anie) stwarzajc


trenujcym zawodnikom godne warunki do uprawiania
sportu. Dla kibicw stworzono lepsze warunki do obserwowania zmaga pikarzy oddajc trybuny i montujc
na nich awki. Wykonano take nowe boisko do piki siatkowej i treningowe boisko do piki nonej. Nad popraw
wynikw sportowych czuwaa kadra szkoleniowa, ktra
swoj wiedz fachow i pedagogiczn (wszyscy s nauczycielami wychowania fizycznego) dzielili si z podopiecznymi. Za pierwsz druyn odpowiedzialny by
mgr Artur Raniak - II klasa trenerska, za druyn Juniorw Modszych mgr Sawomir Bekus II klasa trenerska, a za druyn Trampkarzy Modszych mgr Pawe Urbaniak instruktor piki nonej. Jeli chodzi o wyniki sportowe to wida goym okiem wyran popraw.
Szczeglnie wystpy pierwszej druyny w rozgrywkach
klasy A i jej 6 miejsce na koniec sezonu jest dobrym
osigniciem. Zarzd klubu stara si propagowa uprawianie piki nonej i pogbia wspprac ze sponsorami
poprzez organizowane turnieje: I Turniej Sponsora Pogoni Komnice i I Midzyzakadowy Turniej Piki Nonej o Puchar Wjta Gminy Komnice. Oba turnieje w pice nonej halowej rozegrane zostay na Hali Sportowej
w Komnicach i cieszyy si duym zainteresowaniem tak
ze strony druyn jak rwnie kibicw.
Zarzd klubu pragnie gorco podzikowa przyjacioom, ktrzy wsparli klub finansowo: Piekarni pana Henryka Krysiaka, Prezesowi Banku Spdzielczego w Komnicach pani Barbarze Dominiak, Firmie Eko- Mak i panu
Ryszardowi Kaczorowskiemu, panu Piotrowi Bugale
i firmie P.A.T., firmie Bajpax i panu Piotrowi Burzyskiemu, panu Zdzisawowi Tomaszewskiemu Tartak
Rzerzczyce, panu Marianowi Wochowi z Konar producentowi ogrodze betonowych, panu Zbigniewowi Tomaszewskiemu i firmie BRUKI-TOMASZEWSKI, Urzdowi Gminy Komnice i panu wjtowi Adamowi Zajcowi., jak rwnie czonkom LKS Pogo Komnice i innym osobom prywatnym. Dzikujemy wszystkim czonkom klubu za regularno w opacaniu skadek czonkowskich, ktrych inicjatorem utworzenia by honorowy
prezes naszego klubu pan Stanisaw Chmielarz.
Przy pracach na rzecz klubu spoecznie udzielali si
dziaacze, trenerzy, zawodnicy i czonkowie klubu. Zarzd LKS Pogo Komnice pragnie szczeglnie wyrni
za prac na rzecz poprawy bazy sportowej, budowy i wykoczenia trybun, utrzymania pyty gwnej i budowy boisk sportowych: Bogdana Wolaskiego, Krzysztofa i Tomasza Kwarciaka, Piotra i Stanisawa Pindycha, Leszka
Kamiskiego, Stanisawa Zatonia, Janusza Krysiaka, Zbi-

Juniorzy Modsi grupa III


L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwa druyny
Mecze Z
Ajaks Czstochowa
18 15
Pogo Blachownia
18 11
KS Czstochowa
18 11
Pomie Czarny Las
18 11
Pogo Komnice
18
7
Orkan Rzerzczyce
18
5
Bkitni Aniow
18
6
Warta Mstw
18
4
Orkan Gnaszyn
18
4
Polonia-Unia Widzw
18
2

R
3
5
5
3
1
5
0
4
2
0

P
0
2
2
4
10
8
12
10
12
16

Zd.
85
55
59
50
34
23
42
27
22
21

Str. Punkty
7
48
38
16
15
38
36
25
22
74
42
20
18
65
46
16
14
65
63
6

R
0
2
1
1
0
2
2
1
3
0
1
2
1

P
1
3
3
7
8
9
11
14
15
17
18
19
22

Zd.
151
108
119
79
76
61
91
47
31
34
36
19
14

Str. Punkty
12
69
59
13
17
58
49
32
36
48
41
33
74
32
28
59
21
64
122 21
16
94
162 11
4
148

R
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

P
1
1
5
6
7
10
12
15
16
16

Zd.
157
112
108
42
85
65
35
19
14
14

Str. Punkty
10
51
13
51
37
32
44
34
33
43
24
67
87
18
9
131
6
118
106
6

Trampkarze Starsi gr. II


L.p. Nazwa druyny
Mecze Z
1. Rakw Czstochowa
24 23
2. Ajaks Czstochowa
24 19
3. Victoria Czstochowa
23 19
4. Pomie Ku. Mar.
24 16
5. Znicz Kobuck
24 16
6. Lot Konopiska
24 13
7. UKS Jedenastka Cz-wa
23 10
8. Polonia Poraj
24
9
9. Jura Niegowa
24
6
10. Jurajskie Wilki Cz-wa
24
7
11. Warta Zawada
24
5
12. Oksza obodno
24
3
13. Beniaminek Cz-wa
24
1

Trampkarze Modsi gr. III


L.p. Nazwa druyny
1. Liswarta Krzepice
2. Rakw I Czstochowa
3. Olimpia Truskolasy
4. Naprzd Ostrowy
5. Ajaks II Czstochowa
6. Bkitni Libidza
7. Orkan Rzerzczyce
8. Unia Rdziny
9. Pogo Komnice
10. Odlewnia Kobuck

Mecze
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Z
17
17
12
11
11
8
6
3
2
2

gniewa Myskiego, Tomasza Lepiarskiego, Krzysztofa Kdr,


Tomasza Brusia, Piotra Bodank, Mariusza Michonia, trenera
Artura Raniaka oraz wszystkich niewymienionych tutaj dobroczycw ktrzy wasny czas i siy powicili dla dobra naszego klubu.

A oto tabela porwnawcza wystpw druyn modzieowych w sezonie 2005/2006


L.p. Nazwa druyny
1. Pogo Komnice (juniorzy modsi)
2. Orkan Rzerzczyce (juniorzy modsi)
3. Orkan Rzerzczyce (trampkarze modsi)
4. Warta Zawada (trampkarze starsi)
5. Pogo Komnice (trampkarze modsi)

GAZETA KOMNICKA - Lipiec 2006

Mecze
18
18
18
24
18

Z
7
5
6
5
2

R
1
5
0
1
0

P
10
8
12
18
16

Zd.
34
23
35
36
14

Str. Punkty rednia pkt na mecz


74 22
1,22
42 20
1,11
1,00
87 18
94 16
0,67
0,33
118 6

19

Spawikowe Zawody Wdkarskie z okazji Dnia Dziecka

10

czerwca br. na zbiorniku wodnym w Zawadzie odbyy si


zawody wdkarskie o Puchar Wjta Gminy Komnice dla dzieci i modziey z terenu naszej gminy.
Wzio w nich udzia 33 zawodnikw (9 z Garnku, 8 z Rzerzczyc, 5
z Zawady, 5 z Konar, 4 z Komnic i 2
z Chorzenic). Po losowaniu stanowisk
uczestnicy wyposaeni w profesjonal-

ny sprzt wdkarski rozpoczli rywalizacj. W oczekiwaniu na taaak ryb


dopingowali zawodnikw ich opiekunowie.
O godzinie 11:00 sdziowie zawodw dokonali dokadnego waenia
zowionych ryb. I chocia wdkarstwo
to podobno mskie hobby, to zwycizc
zawodw zostaa... dziewczyna, Daria
Makles z Rzerzczyc. II miejsce zaj

Skrzydlw gr!!!
Sawomir Kowalik

o kilkudniowych opadach deszczu dzie 11 czerwca 2006r.


mia by pogodny. Nadchodzcy wy nis masy ciepego powietrza
na tereny poudniowej Polski.
Peen optymizmu udaem si o godzinie szstej na miejsce zbirki zawodw wdkarskich o Puchar Wjta Gminy Komnice do miejscowoci
Karczewice nad rzek Wart.
Karczewice Bonie to miejsce
oderwane od codziennego zgieku.
Wrd wysokich traw mona zaobserwowa pasce si sarny, przez cieki przymykaj zajce, szum wody zakca piew ptakw, gniazdujcych
w nadbrzenych krzakach. To wszystko powoduje, ze po raz kolejny w tym
wanie miejscu odbywaj si nasze zawody.
Puchar ufundowany przez Pana
Adama Zajca Wjta Gminy Komnice, plus nagrody rzeczowe (koowrotki, wdki i inne akcesoria wdkarskie)
to trofea o ktre zawalczy dzi 24 wdkarzy z rnych k wdkarskich
Koo Wykromet, ktrego jestem
czonkiem jest organizatorem zawodw.
Mimo piknego poranka wdkarze
nie s zachwyceni to nag zmian pogody. Nage rnice w cinieniu atmosferycznym w bardzo istotny sposb wpywaj na intensywno erowania ryb. Moe to mie istotny
wpyw na wyniki. Mimo tych obaw,
jako sdzia gwny wraz z koleg Miosawem Kowalikiem dajemy sygna
do rozpoczcia zawodw. Jest godzina
sidma trzydzieci. Zawody potrwaj
do godziny dziesitej trzydzieci. Ryba
eruje bardzo sabo. Sprawdziy si
20

obawy kolegw wdkarzy; ryb


dzisiaj bdzie niewiele. Wrd
poawianych gatunkw dominuj pocie, kiebie i okonie. Wdkarze
to jednak nard cierpliwy i nie obce
im s takie dni kiedy ryby le eruj.
Systematycznie obawiaj zancane
miejsca. Ochotka i biae robaki to najlepsza przynta na dzisiejszy dzie. Na
godzin przed kocem zawodw wyaniaj si liderzy, ktrzy nie oddadz
ju swoich miejsc do koca zawodw.
O godzinie dziesitej nad brzegiem
Warty roznosi si zapach grilowanych potraw. Dla wdkarzy to znak,
e zawody dobiegaj koca. Zapach
z grila wzmaga apetyt wrd uczestnikw i co bardziej niecierpliwi zaczynaj zwija sprzt wdkarski i kocz
zawody. Waenie ryb trwa do godziny
jedenastej. Ryby po zwaeniu trafiaj
z powrotem do wody.
W trakcie obliczania wynikw nastpuje bardzo mia uroczysto.
Na wniosek Zarzdu Koa Wykromet Zarzd Okrgu P.Z.W. w Czstochowie przyzna medal Za Zasugi
W Rozwoju Wdkarstwa Okrgu Czstochowa Panu Adamowi Zajcowi.
Medal wrczy osobicie Prezes Zarzdu Okrgu PZW w Czstochowie
kol. Maciej Brudziski. Oklaski i gratulacje dla Wjta Gminy
Komnice Pana Adama
Zajca od wszystkich
wdkarzy s dowodem
na to, i bra wdkarska
popieraa i bdzie popiera nadal jego starania
w rozwoju tej dyscypliny sportu na terenie naszej gminy.
Rekultywacja zbiornikw wodnych w miejscowoci naszej gminy bya pocztkiem tego

Marcin Janik z Komnic, a III Micha


Zato z Zawady. Zwycizcy otrzymali
z rk Wjta Gminy Pana Adama Zajca puchary i dyplomy. Dyplom dla najmodszego uczestnika zawodw otrzymaa Andelika Burza z Zawady.
Na zakoczenie imprezy odby si
poczstunek dla wszystkich biorcych
udzia w zawodach.
wielkiego szalestwa jakie ogarno
modych i starszych mieszkacw. Pod
wzgldem iloci wdkarzy przypadajcych na jednego mieszkaca gminy,
plasujemy si w czowce powiatu.
Panie Wjcie oby tak dalej.
Po tym miym akcencie nastpio ogoszenie wynikw zawodw.
Puchar Wjta Gminy Komnice zdoby
mieszkaniec Skrzydlowa :
1. kol. Karol Jamrozik
620pkt.
Koo Wykromet
2. kol. Andrzej Michalak 320pkt.
Kolo Wykromet
3. kol. Dawid Jamrozik
300pkt.
Kolo Wykromet
Puchar i nagrody wrczy osobicie
Wjt Gminy Komnice Pan Adam Zajc. Nieodzownym elementem zawodw wdkarskich jest pocztek: grilowana kiebasa i kaszanka.
Pomoc w zorganizowaniu poczstunku otrzymalimy od sponsora Pana
Jarosawa Berdysa i Pan Janusza Krysiaka.
Zarzd Koa Wykromet serdecznie dzikuje sponsorom za ich bezinteresowny wkad w nasze zawody.
Pod protokoem sdziowskim podpisali si sdziowie klasy okrgowej Sawomir Kowalik i Mirosaw Kowalik.