You are on page 1of 24

Gazeta

Komnicka

ISSN 14260875

Nr 7/8 (97/98) Lipiec-Sierpie 2007

Gminny Biuletyn Informacyjny

Zesp z Litwy
Zesp z Wgier

Kierownik zespou Greckiego


Zesp z Grecji

X Midzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z Daleka i Bliska


fot. Micha Bk

Zesp z Serbii

Grupa najmodsza Komnickich Pomyczkw

Zesp z Czech

Zesp Dach z Biaorusi

Spis treci
Min miesic!..................................1
Trba powietrzna..............................2
Zaproszenie do Warszawy................3
Pomoc dla poszkodowanych przez
trb powietrzn................................3

Min miesic!

rodzy czytelnicy Gazety Komnickiej. W chwili gdy Gazeta dotrze do waszych rk minie ponad miesic od tragicznych wydarze jakie miay miejsce w naszej gminie w dniu 20 lipca tego roku. W dalszej czci Gazety
umieszczone zostay relacje z dziaa ratowniczych jakie zostay podjte przez gmin zaraz po ogoszeniu alarmu na ratunek. Dzisiaj z perspektywy czasu moemy ju spokojniej dyskutowa czy dziaania te zostay podjte odpowiednio szybko
i odpowiednio sprawnie. Myl e tak. Nikt z nas nie spodziewa si, takiej siy
ywiou i ogromu zniszcze jakie spowodowa. Od pocztku wszelkie dziaania prowadzone byy z myl o ratunku dla ewentualnych ofiar w ludziach. Na szczcie
okazao si, e nikt nie zgin, chocia pewno t uzyskalimy dopiero po pnocy,
gdy ekipy straakw zakoczyy przeszukiwanie ruin zburzonych domw i budynkw gospodarczych. Od nastpnego ranka rozpoczlimy pomoc skierowan bezporednio do mieszkacw. Rozlego terenu na ktrym wystpia trba powietrzna spowodowaa, e nie mona byo do wszystkich dotrze w tym samym czasie.
Podobnie dzisiaj wyglda sprawa odbudowy zniszcze. Brakuje firm budowlanych
w takiej iloci, aby u wszystkich rwnoczenie trway prace przy odbudowie zniszcze. Ale w tym wszystkim jest rwnie kilka pozytywnych faktw, a gwnie ten,
e ze strony wadz naszego kraju ruszya istotna pomoc finansowa, ktra pozwala
mie nadziej, e wszyscy odzyskaj dach nad gow do zimy. Nie mniej wana
jest pomoc ze strony wadz samorzdowych Wojewdztwa lskiego oraz ze strony
innych samorzdw lokalnych, a take ze strony organizacji pozarzdowych. Trzeba jednak pamita, e kada pomoc finansowa jest ograniczona przepisami prawa
finansowego, co nie zawsze umoliwia pene wykorzystanie pozyskanych kwot. S
to tak zwane dotacje celowe, czyli pienidze, ktre mona wyda tylko na okrelony cel. Dla mnie dzisiaj najwaniejsze jest, aby wszyscy poszkodowani do zimy
mieli odbudowane budynki mieszkalne. Wana jest rwnie odbudowa budynkw
gospodarczych, w ktrych musz znale przed zim schronienie zwierzta hodowlane. Trzeba rwnie odbudowa pomieszczenia na pasz dla tych zwierzt. A przecie mamy ju kocwk sierpnia i nie wiadomo jak dugo potrwa sezon budowlany.
Dlatego wszdzie gdzie mona apelujemy o pomoc ze strony firm budowlanych.
O pomoc odpatn, byle fachow. Na terenie kadej miejscowoci dotknitej kataklizmem zatrudnilimy inspektorw budowlanych, ktrzy nadzoruj wykonywane prace, penic jednoczenie rol doradcw dla poszkodowanych. Kada rodzina
moe liczy na pomoc finansow, ale musi w peni wsppracowa z tymi, ktrzy t pomoc nios. W dalszej czci Gazety s artykuy powicone tym, ktrzy
w chwilach penych grozy ruszyli z pomoc dla poszkodowanych. Myl gwnie
o straakach tych zawodowych i tych z OSP oraz kadetach ze Szkoy Poarnictwa,
myl o policji i jej roli w zapewnieniu porzdku i bezpieczestwa, myl rwnie
o pracownikach z pomocy spoecznej zarwno z naszej gminy jak i z terenu powiatu
i miasta. W akcji ratowniczej pracowaa rwnie caa grupa wolontariuszy, ktrych
nie sposb wymieni w tym artykule.

Wszystkim skadam serdeczne podzikowanie!

Jakie formalnoci naley speni przy


odbudowie budynkw gospodarczych
zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku trby powietrznej..............4
Na nich zawsze mona liczy!..........6
Aktualnoci z prac Rady Gminy.......8
To bya Jubileuszowa edycja!........ 14
Ostatnie poegnanie....................... 15
Wci mao nam wakacji!.............. 16
Dzieci Dzieciom............................ 16
60 lecie LKS Pogo Komnice... 17
Powitanie lata w Witkowicach....... 18
Zawody wdkarskie w Zdrowej..... 18
Pikarska Kadra Czeka
na naszych zawodnikw............ 19
Z bibliotecznej pki..................... 20

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Magorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Pawe Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia KEMOT
Czstochowa,
ul Krakowska 45 -hala nr 5
tel. 034 368 30 13,
fax 034 368 30 16
email:
biuro@kemot-drukarnia.pl
Nakad: 1500 egz.

UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w otrzymanych materiaach!

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

Trba powietrzna
fot. W. Skalik

Katarzyna Gaa, Sawomir Witkowski

itek 20 lipca 2007r. na dugo


pozostanie w naszej pamici. Ogldajc filmy takie jak
np. TWISTER zapewne nikt z nas
nie przypuszcza, e na wasne oczy
zobaczy bdziemy mogli trb
powietrzn i pozna jak potna
jest natura.
Okoo 18:30 do stanowiska kierowana PSP w Czstochowie dotary
pierwsze informacje o wystpieniu zjawiska trby powietrznej powalonych
drzewach oraz pozrywanych dachach,
na terenie trzech soectw: Adamw,
Huby i Skrzydlw.
W zwizku z zaistnia sytuacj
Wjt Gminy w trybie alarmowym
zwoa posiedzenie Gminnego Zespou
Reagowania Kryzysowego.
Na spotkaniu wstpnie oszacowano
rozmiar strat i podjto pierwsze ustalania dotyczce pomocy poszkodowanym oraz pomocy w prowadzeniu akcji
ratowniczej.
Zadysponowane jednostki OSP
z terenu gminy zajy si udranianiem
drg, bowiem powalone drzewa uniemoliwiay dojazd do wielu domw,
co utrudniao dalsz akcj ratownicz.
Okoo godziny 21:00 odbyo si kolejne posiedzenie Zespou Reagowania
Kryzysowego, w ktrym uczestniczyli
midzy innymi Wjt Gminy p. Adam
Zajc, Zastpca Wjta Gminy p. Wanda
Kusztal, Sekretarz Gminy p. Ra Wie2

wirka, Starosta Czstochowski p. Andrzej Kwapisz, bryg Zbigniew Hibner


Komendant miejski PSP w Czstochowie, p. Mark Rczka Z-ca Komendanta
Wojewdzkiego PSP w Katowicach.
Na
podstawie
meldunkw
od dowdcw poszczeglnych odcinkw ustalono obraz pierwszych zniszcze. Przedstawione informacje byy
na tyle powane, e do akcji na terenie
gminy Komnice zadysponowano kadetw z CSP w Czstochowie oraz jednostki PSP z Dbrowy Grniczej, Tychw, Mysowic, Chorzowa, Gliwic,
Bytomia. cznie do akcji wczono
38 zastpw stray, w skad ktrych
weszo 212 straakw i kadetw.
Na teren gminy zadysponowano 3
karetki pogotowia, a dziki dziaaniom
policji zamknito teren dotknity stratami po to, aby udaremni prby kradziey mienia nalecego do poszkodowanych oraz uniemoliwi wjazd
gapiom, utrudniajcym akcj.
Dziki uprzejmoci lokalnych
przedsibiorcw Urzdowi Gminy
udao si zapewni foli, gwodzie
i inne materiay niezbdne do zabezpieczenia uszkodzonych budynkw.
Jednake zgromadzone zapasy nie starczyy na dugo i okoo godz. 23:15 zadysponowano z PSP Tychy samochd,
ktry mia przywie foli z Bierunia.
W midzyczasie zapewniono 50 miejsc
noclegowych w szkole w Skrzydlowie

i zorganizowano zaplecze logistyczne


dla straakw biorcych udzia w akcji.
Szczciem w nieszczciu byo
to, e aden z mieszkacw poszkodowanych terenw nie dozna powaniejszych obrae. Straacy musieli
dokadnie sprawdzi kady dom, kad
zagrod i bilans strat zamkn si na 5
osobach lekko rannych.
W pierwszych dniach po przejciu trby na terenie poszkodowanych
soectw pojawili si pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ktrzy oszacowali straty
w zabudowie miejscowoci; zniszczeniu ulego 97 budynkw mieszkalnych
48 w Adamowie, 29 w Hubach, 20
w Skrzydlowie, oraz 124 budynki gospodarcze. Na miejsce kataklizmu przybyli rwnie pracownicy Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej w Komnicach, ktrzy od pitkowego wieczoru
do chwili obecnej organizuj pomoc
i udzielaj informacji poszkodowanym
mieszkacom. W kadej z trzech miejscowoci ustawione s punkty informacyjne, w ktrych dyuruj pracownicy
orodka pomocy. W urzdzie gminy
zosta uruchomiony sztab akcji ratunkowej.
Na chwil obecn suby ratownicze
zakoczyy usuwanie skutkw nawanicy. Do poszkodowanych pynie pomoc
- finansowa i rzeczowa. Na podstawie
decyzji Kierownika Gminnego Orod-

ka Pomocy Spoecznej poszkodowani


otrzymali pierwsze zasiki pienine na zagodzenie skutkw trby powietrznej. Urzd Gminy zorganizowa
kontenery mieszkalne dla osb, ktrych domy w chwili obecnej nie nadaj
si do zamieszkania. Na zaproszenie
wadz Warszawy na kolonie pojechay
dzieci, ktrych rodzinne domy zostay
uszkodzone podczas nawanicy.
Mieszkacy poszkodowanych miejscowoci zaczynaj odbudowywa
zniszczone domy oraz budynki gospodarcze.
Moliwie najszybciej przystpiono do prac porzdkowych i odbudowy
zniszcze. Z ulic i domostw stopniowo znikaj powalone drzewa i gruz,
a na budynkach pojawiaj si nowe pokrycia dachowe. Trudno jednak przewidzie kiedy wszyscy z poszkodowanych mieszkacw wrc do swoich
domw. Mimo e od pierwszych dni
po tragedii z caej Polski napywa pomoc, nie tylko finansowa, ale rwnie
w formie darowizn, cay czas brakuje
rk do pracy oraz firm budowlanych
niezbdnych w odbudowie zniszcze.
Wspomnienia wydarze z 20 lipca
pozostan w pamici wielu osb, przede
wszystkim za tych ktrzy w kilkanacie minut utracili to, na co pracowali
przez cae ycie.

Straty w rolnictwie spowodowane


trb powietrzn i gradobiciem

wyniku trby powietrznej i gradobicia na terenie


gminy Komnice poszkodowanych zostao 98 gospodarstw.
Uszkodzeniu ulegy uprawy rolne, szklarnie, tunele foliowe, budynki
gospodarcze, stodoy oraz maszyny
rolnicze. Oglna powierzchnia upraw
dotknitych klsk wynosi 549 ha,
z czego najwicej szkd wystpio
w uprawach pszenicy, pszenyta, jczmienia, yta, owsa oraz rzepaku. Najmniej strat odnotowano w uprawach
ziemniakw, tj. 1,03 ha. W wyniku
gradobicia w znacznym stopniu uszkodzonych zostao 7 szklarni. Powierzchnia wybitych przez grad szyb wynosi
okoo 3000 m2. Uszkodzeniu ulegy
rwnie dwa tunele foliowe o cznej

ZAPROSZENIE
DO
WARSZAWY
W zwizku z tragedi jaka dotkna
Gmin Komnice Prezydent Miasta
Stoecznego Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz zaprosia
wszystkie dzieci z rodzin poszkodowanych na wakacje do Warszawy. W dniu 25 lipca 2007 roku
38 dzieci z rodzin poszkodowanych przez ,,trb powietrzn
wraz z nauczycielami z Zespou
Szk w Skrzydlowie wyjechao
na kolonie. Pobyt w stolicy pozwoli dzieciom odzyska spokj
i rwnowag przed rozpoczciem
roku szkolnego. Wicej o pobycie dzieci na koloniach napiszemy
w nastpnym numerze gzaety.

Adam liwakowski
powierzchni 3420 m2. Wrd maszyn
rolniczych na terenie miejscowoci
dotknitych trb powietrzn komisja
odnotowaa nastpujce uszkodzenia:
6 cignikw rolniczych, 4 przyczepy
jednoosiowe, 1 sadzarka, 1 przewracarka i 2 siewniki. Stopie uszkodze
maszyn by bardzo zrnicowany. Najwiksze i zarazem najdotkliwsze zniszczenia powstay w budynkach gospodarczych oraz stodoach. Z pord
odnotowanych 50 przypadkw uszkodzonych stod dziewidziesit procent zostao cakowicie zniszczonych.
Z kolei w budynkach gospodarczych
(obory, szopy, magazyny na ziarno)
uszkodzeniu ulego 74 budynki. Procent uszkodze by zrnicowany.

fot. Jacek Tittl

Pomoc dla poszkodowanych


przez trb powietrzn
Bloma Alfred - Sotys wsi Garnek

ada soecka w Garnku spotkaa


si dn. 23.07.2007 i postanowia
zorganizowa zbirk pienidzy w soectwie dla poszkodowanych przez trb powietrzna. Podzielia si ulicami
i w cigu dwch dni zebraa kwot
6 101,60 z (sze tysicy sto jeden
z i szedziesit gr.). Ofiarodawcw
byo 173, w tym sklepy i zakady pracy. Pienidze zostay przelane na konto
Gminy Komnice z dopiskiem: dla po-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

szkodowanych przez trb powietrzn.


Zostaem pozytywnie zaskoczony przy
zbirce przez dwoje dzieci, ktre swoje oszczdnoci przekazay na pomoc
ofiarom i s to:
- Kamil Karbowiak lat 6
- Ola akoma lat 10
W imieniu rady soeckiej chciabym
podzikowa wszystkim w miejscowoci Garnek za pozytywne podejcie
do sytuacji jaka miaa miejsce.
3

Jakie formalnoci naley speni przy odbudowie


budynkw gospodarczych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku trby powietrznej
Boena giewka

o przejciu trby powietrznej


przez miejscowoci Skrzydlw,
Adamw i Huby rozpocza si
intensywna odbudowa budynkw;
zarwno budynkw mieszkalnych
jak i budynkw gospodarczych, ktre zostay zniszczone w wyniku dziaania ywiou. Zaczo si jednak pojawia si ze strony mieszkacw tych
terenw wiele pyta dotyczcych zasad i przepisw obowizujcych przy
odbudowie budynkw, aby zachowa
zgodno z przepisami prawa budowlanego i aby ta odbudowa nie okazaa
si samowol budowlan .
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego wyda niedawno decyzje, na podstawie ktrych mieszkacy
mog dokona odbudowy budynkw
bez dodatkowych formalnoci. Decyzje te dotycz jednak w znacznej wikszoci budynkw mieszkalnych.
A co z pozostaymi budynkami ktre wymagaj odbudowy?
W dniu 25 lipca 2007r Prezes Rady
Ministrw zmieni rozporzdzenie
do ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r zaliczajc miejscowoci przez ktre przesza trba powietrzna do miejscowoci
w ktrych stosuje si szczeglne zasady odbudowy, remontw i rozbirek
obiektw budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku dziaania
ywiou, kwalifikujc je do terenw
na ktrych zastosowanie maj uproszczone procedury budowlane.
Dla wacicieli posesji, na ktrych zostay zniszczone budynki ma
to olbrzymie znaczenie, gdy w duym
stopniu wpywa na uproszczenie procedur administracyjnych.
Podkreli naley, e Ustawa
o szczeglnych zasadach odbudowy
remontw i rozbirek jak i wspomniane rozporzdzenie, dotycz jedynie
odbudowy budynkw. Odbudowa
oznacza odtworzenie obiektu budowlanego w caoci lub w czci w miejscu
4

i o wymiarach obiektu zniszczonego


lub uszkodzonego, przy czym mona
zastosowa wyroby budowlane inne
ni uyto przy budowie budynku poprzedniego. Odbudowa zniszczonych
budynkw wymaga jedynie zgoszenia
do Starostwa Powiatowego w Czstochowie do Wydziau Administracji Architektoniczno - Budowlanej.
W zgoszeniu tym naley okreli zakres i sposb wykonania robt budowlanych oraz termin ich rozpoczcia.
Zgoszenie odbudowy w uproszczonym trybie zastpuje wszelkie pozwolenia i zgoszenia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane. Osoby,
ktre zamierzaj dokona odbudowy
budynkw gospodarczych mog rwnie dokona zgoszenia odbudowy
w Urzdzie Gminy w Komnicach (pokj 210), ktry przekae zgoszenie
do Starostwa Powiatowego w Czstochowie wedug waciwoci.
Czsto zdarza si jednak, e osoby,
ktrym trba powietrzna uszkodzia
budynek zamierzaj budowa nowy budynek w miejscu innym ni usytuowa-

ny by budynek poprzedni. W takim


przypadku zobowizane s one do dokonania zgoszenia lub uzyskania pozwolenia na budow (w zalenoci
od wielkoci budynku) na podstawie przepisw prawa budowlanego.
Na podstawie dokonanego zgoszenia
mona budowa: parterowe, wolnostojce budynki gospodarcze oraz wiaty o powierzchni zabudowy do 25m2,
jak rwnie na podstawie zgoszenia
mona budowa budynki gospodarcze
o powierzchni do 35m2, ktre bd
stanowiy uzupenienie istniejcej zabudowy siedliskowej i przeznaczone
bd na cele rolnicze zwizane z prowadzonym gospodarstwem rolnym.
Pozostae budynki gospodarcze
o powierzchni wikszej ni wymienione powyej, wymagaj uzyskania
pozwolenia na budow na podstawie
przepisw Ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie informacje oraz pomoc
w tym zakresie mona uzyska w Urzdzie Gminy w Komnicach w pokoju
nr 210.

fot. Jacek Tittl

O dobru,ktre czynisz dzisiaj, ludzie zapomn pewnie ju jutro


Czy dobro, mimo wszystko

Matka Teresa z Kalkuty

PODZIKOWANIE
W imieniu wszystkich poszkodowanych przez trb powietrzn w dniu 20 lipca 2007r., skadam na Wasze rce serdeczne podzikowania za inicjatyw dokonania wpaty, a take przekazania darw rzeczowych przeznaczonych na pomoc osobom dotknitym klsk. Gorco dzikuj tym ktrzy przybyli na miejsce klski aby
wiadczy nieodpatnie usugi swoim sprztem czy prac swoich rk. Z ogromn
wdzicznoci przyjmujemy ten dar serca, stawiajcy Was w szeregu ludzi, ktrym
nieobojtny sta si los tych, ktrym ywio w kilka minut zabra dobytek caego
ycia.
Raz jeszcze prosz przyj serdeczne podzikowanie za okazan pomoc. Wielu
ludziom, ktrzy zostali dotknici skutkami trby, przywrci ona nadziej i da wiar
w czowieka, ktry potrafi wycign do bliniego pomocn do.
Powoli odbudowuj si i remontuj domy, odtwarzane s budynki gospodarcze, ludzie dwigaj si, na ile im si i rodkw pieninych starcza do nowego
ycia i trwania. Jake oni s wdziczni tym wszystkim, ktrzy solidarnie i ofiarnie
stanli przy nich w chwilach prawdziwego nieszczcia. Kada pomocna do, kada zotwka i bochenek chleba miay dla nich w tym czasie warto zota. Pierwsze
chwile grozy, niepohamowanego ywiou sparalioway wszystkich. To, co si stao, wydawao si czym niezrozumiaym, co w byskawicznym tempie zwalio si
z olbrzymi wichur. Jednak gdy mino pierwsze oszoomienie, paraliujce jakkolwiek myl racjonalnego dziaania, kto mg niezwocznie pospieszy na ratunek.
Wszystkie rodki pienine, materiay budowlane i inne dary rzeczowe s na bieco przekazywane potrzebujcym. Ze swej strony zapewniam, e kady dar zostanie
spoytkowany zgodnie z intencj ofiarodawcw.

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

Z powaaniem Wjt Gminy Adam Zajc

BOGU NA CHWA, LUDZIOM NA POYTEK

Na nich zawsze mona liczy!


Jan Milc

gminy. Wkrtce doczyli do nich straacy z PSP Czstochowa, Centralnej


Szkoy Poarniczej i gmin ociennych
(Mstw, Rdziny, Mykanw, Dbrowa
Zielona). cznie w pierwszym etapie
akcji ratowniczej uczestniczyo 38 zastpw w liczbie 212 straakw i kadetw, w tym 130 druhw Ochotniczej
Stray Poarnej (16 zastpw).
- Kiedy przedar si do mnie, poprzez
odgosy tukcego po dachu gradu,
dwik syreny sdziem, e jak to w takich przypadkach bywa, wzywaj nas
do zwalonego gdzie drzewa. Kiedy jednak zobaczyem rozmiar szkd
jakie wyrzdzia burza oniemiaem
wspomina jeden ze straakw z OSP
Komnice. Bylimy pierwsz jednostk na miejscu zdarzenia. Po kilku minutach dojeday nastpne. Wkrtce
przyjechali take straacy z PSP. Wszyscy nie potrafilimy ukry przeraenia
jakie nas ogarno, kiedy patrzylimy
na zniszczenia. Ale przecie nie przyjechalimy tu na ogldanie, lecz do wykonania konkretnego zadania. Natychmiast przystpilimy do usuwania
zwalonych drzew z drg dojazdowych
do poszczeglnych posesji, aby mogy
dojecha z pomoc sanitarki i suby
ratunkowe. Wycinalimy dosownie
wwozy wrd poamanych i poskrcanych pni i gazi. Przeszukujc zwalisko nie wiedzielimy na co moemy si
natkn. Na szczcie, poza drobnymi
zranieniami kilku osb, nikt nie odnis
powaniejszych obrae.
Dzie chyli si ku zachodowi kiedy odgos pracujcych pi spalinowych
od czasu do czasu zacz przygusza
potny grzmot. Nadchodzia
kolejna burza. Pozbawionym dachw budynkom grozio zalanie
cznie z tym wszystkim co w nich
zostao. Na szczcie dojechaa
na miejsce pierwsza dostawa folii.
Straacy natychmiast przystpili
do okrywania uszkodzonych budynkw. Nie bya to praca atwa,
tym bardziej, e wzmg si wiatr
i utrudnia prac. Prowadzcy akcj poprosi o przysanie drabiny

mechanicznej. Drabina wkrtce dojechaa, co w znakomity sposb przyspieszyo, na razie prowizoryczne, zabezpieczenie budynkw.
- Gdyby nie powicenie i determinacja straakw to nasze straty byyby
jeszcze wiksze. To czego nie zabraa
nam trba powietrzna, na pewno zalaaby nocna burza mwi wdziczni
mieszkacy zniszczonych wsi.
Nastaa noc, pierwsza noc po kataklizmie. Poszkodowani mieszkacy,
jakby zagubieni w swoim nieszczciu,
jeszcze do koca nie uwiadamiali sobie sytuacji w jakiej si znaleli. Niektrym puszczay nerwy i zaczli
za katastrof obwinia wszystkich
i wszystko, nie omijajc take straakw. Jednak spokj druhw i konsekwencja w dziaaniu szybko zagodzia powstajce konflikty. Znw byo
sycha tylko warkot pi spalinowych
i pokrzykiwania dowdcw.
Rankiem 21 lipca pracujcym zastpom straakw ukaza si widok niemal apokaliptyczny. Wszdzie gruzy,
ruiny, poamane drzewa i zwalone linie energetyczne. Mimo, e pracowali
nieprzerwanie przez ca noc niewiele
udao si uporzdkowa.
- Od momentu podjcia akcji straacy mieli za zadanie przede wszystkim
udroni dojazdy do zniszczonych wsi
i poszczeglnych posesji. To zostao
wykonane mwi Komendant Gminny
OSP st. kpt. po Przemysaw Zieliski. Teraz przysza kolej na nastpne czynnoci, takie jak oczyszczenie
z wywrconych drzew poszczeglnych
zagrd, a take rozbirka, przy pomo-

fot. Jan Milc

pitek 20 lipca ok. godz


18.30 nad trzema ssiadujcymi
wioskami:
Adamw, Huby i Skrzydlw w gminie Komnice, a take nad czci
ssiednich gmin Rdziny (Konin)
i Mstw, przeszo potne tornado,
ktremu towarzyszya ulewa, grad
i silne wyadowania atmosferyczne.
Sia niszczycielska nawanicy bya niewyobraalnie wielka. W cigu niespena 10 minut zniszczonych zostao 97
budynkw mieszkalnych i 87 gospodarczych. Ponadto na 80 budynkach
uszkodzone zostay poszycia dachowe.
Wiatr przesuwa samochody, cikie
maszyny (kombajn zboowy, cigniki)
i narzdzia rolnicze, wyrywa drzewa
i supy elektryczne. W powietrzu latay
arkusze blachy, konstrukcje dachw,
konary drzew i sprzty gospodarskie.
Na szczcie wikszo mieszkacw
wysza z tego kataklizmu bez urazw,
jedynie 7 osb wymagao pomocy medycznej.
- To cud, e waciwie nikomu nic si
nie stao. Do tej pory nie mog oswoi si z widokiem latajcego niczym
migo, trzyskibowego puga cignikowego opowiada swoje przeycia
jeden z mieszkacw Hubw. Trb zauwayem w momencie, kiedy
zamykaem stodo z przywiezionym
przed kilkoma minutami zboem.
W pierwszej chwili sdziem, e jaki
gupek znowu podpali som na polu
i jest to chmura dymu, jednak kiedy
usyszaem dobiegajcy ryk wiatru zrozumiaem, e nie jest to poar, ale mimo
to nie skojarzyem tego leja z tornadem.
Wszystko trwao raptem kilka minut.
To co zobaczyem po przejciu trby
jest nie do opisania. Dachy, drzewa,
supy elektryczne, sprzty gospodarcze,
rne narzdzia leay przemieszane
i totalnie zniszczone. Tu, u nas nie ma
ani jednego budynku, ktry nie byby
uszkodzony.
Akcj
ratownicz
rozpoczto
o godz. 18.50. Natychmiast po ogoszeniu alarmu do akcji przystpili druhowie z jednostek OSP z terenu naszej

cy specjalistycznego sprztu, uszkodzonych cian i konstrukcji budynkw


zagraajcych bezpieczestwu mieszkacw i dalsze zabezpieczanie budynkw przed zalaniem. Tym razem
ju cikimi i duo mocniejszymi ni
folia plandekami.
Jedenacie dni trwaa akcja straakw przy usuwaniu skutkw trby
powietrznej w Skrzydlowie, Adamowie i Hubach. Codziennie, po kilkanacie godzin, nasi druhowie, wsplnie
z druhami z wszystkich gmin powiatu
czstochowskiego, wspierani specjalistycznym sprztem przez straakw
z PSP i Centralnej Szkoy Poarniczej,
a take druhowie z powiatu radomszczaskiego, pracowali przy zabezpieczaniu uszkodzonych budynkw przed
opadami, rozburzaniu zniszczonych
cian i wycinaniu zwalonych i poamanych drzew porzdkujc teren kataklizmu. Ustawiali za pomoc dwigu
kontenery mieszkalne dla pozbawionych dachu nad gow. Wykonywali
te zadania kwatermistrzowskie dowoc pracujcym ratownikom i mieszkacom posiki, wod i drobny sprzt
budowlany oraz wartownicze dyurujc w polowych punktach informacyjnych, gdzie pilnowali zgromadzonego
tam mienia. Prac straakw, jak mwili poszkodowani, wida na kadym
kroku.
Szczeglnie trzeba podkreli fakt,
e mimo wielkiego zmczenia, nikt
z druhw nie odmwi uczestnictwa
w akcji.
W pierwszym dniu akcji ratunkowej, jak ju podaem wyej pracowao
38 zastpw w liczbie 212 straakw,
w tym 130 z OSP, w drugim dniu byo
26 zastpw i 143 straakw (102
z OSP), w trzecim dniu wzio udzia
21 zastpw w liczbie 113 straakw
(72 OSP), w czwartym odpowiednio: 27 119 (76 - OSP). Pitego dnia,
kiedy ju najniezbdniejsze zadania
zostay wykonane, zmniejszono liczb jednostek uczestniczcych w akcji.
W dniu tym pracowao tylko 18 zastpw liczcych 81 straakw, w tym
z OSP 56, nastpny dzie to 21 zastpw w sile 79 osb (52 z OSP). Sidmego dnia w akcji uczestniczyo 16
zastpw w liczbie 74 straakw (58
z OSP), smego, odpowiednio 16 57
(52 z OSP), a dziewitego 22 87 (72).
W niedziel (dziesity dzie akcji)

peniono jedynie sub wartownicz


w skadzie dwch zastpw w liczbie 6
straakw-ochotnikw. W poniedziaek, pracowao 15 zastpw w sile 43
straakw w tym 31 z OSP. Nastpnego dnia, 31 lipca o godz. 8.00, oficjalnie zakoczy si udzia straakw
w tej akcji ratunkowej.
W tej statystyce szczeglne miejsce maj druhowie z naszej gminy.
To przecie oni pierwsi podjli akcj
ratownicz i uczestniczyli w niej do samego koca. W usuwaniu skutkw kataklizmu wziy udzia wszystkie,
dziesi jednostek OSP. Uyte zostay
wszystkie moliwe rodki transportu,
narzdzia mechaniczne, a take opaty,
siekiery i kilofy. W cigu trwania akcji druhowie z naszych OSP zaliczyli 89 wyjazdw, w ktrych uczestniczyo 133 druhw. Przepracowali oni
cznie ponad 4100 godzin wycinajc
zwalone drzewa, okrywajc plandekami uszkodzone budynki, dowoc
posiki, wod mineraln i zaopatrzenie
dla pracujcych druyn i mieszkacw.
Udzia w akcji poszczeglnych jednostek przedstawia tabela na dole strony.
I nie chodzi o to, aby ustawia ranking jednostek, ale o to eby w sposb
moliwie najprostszy pokaza zaangaowanie i wysiek straakw. Bowiem kada jednostka zmobilizowaa
wszystkich i wszystko co byo tylko
w jej moliwociach.
- Waciwie to nasze zadania zakoczyy si w momencie, w ktrym udronilimy wszystkie drogi gwne i dojazdowe
do posesji oraz usunlimy zagraajce fragmenty konstrukcji i cian budynkw. Ten stan osignlimy czwartego
dnia akcji. Teraz przysza kolej na suby porzdkujce mwi Komendant
Miejski PSP w Czstochowie bryg.

Zbigniew Hibner. Jednak, widzc


ogrom pracy jak trzeba wykona, aby
doprowadzi ten teren do wzgldnego porzdku postanowilimy pozostawi nasze jednostki na dalszych kilka
dni. W tym celu zmobilizowane zostay
wszystkie jednostki Ochotniczych Stray Poarnych z terenu powiatu czstochowskiego, a take jednostki ochotnicze z terenu miasta Czstochowy. Chc
wyrazi sowa uznania i podzikowania
za wielk prac jak wykonali druhowie z OSP. To dziki ich determinacji
i oddaniu udao si bardzo szybko opanowa t trudn i niezwyk sytuacj.
Podzikowania straakom przekaza w dniu 23 lipca, Prezes Rady Ministrw Jarosaw Kaczyski podczas
wizytacji miejsca kataklizmu. Wielokrotnie dzikowa te Wjt Gminy dh
Adam Zajc zarwno bezporednio bdc na miejscu zniszcze, jak te za porednictwem prasy, radia i telewizji.
Mimo, e mino kilkanacie dni od oficjalnego zakoczenia straackiej akcji,
to nasze jednostki nadal s wzywane
do pomocy poszkodowanym. A to przelotna burza zerwaa plandeki i trzeba
je ponownie nacign, a to trzeba wyci, wczeniej nie zakwalifikowane
do usunicia drzewo, a to potrzebna
jest wysoka drabina, a czasem mio
jest mie pod rk zawsze chtnych
do pomocy straakw.
Straty s ogromne. Niektrzy poszkodowani utracili dosownie wszystko co posiadali. Usuwanie skutkw
tornada i porzdkowanie terenu potrwa
jeszcze wiele dni. Odbudowane zostan zniszczone budynki, poty, sie
elektryczna i czno. ycie powrci
do normalnoci.
Czy aby na pewno ?

L.p.

Nazwa OSP

Ilo
wyjazdw

czna ilo
godzin

Ilo straakw cznie


we wszystkich wyjazdach

1.

Chorzenice

300

10

2.

Garnek

270

3.

Komnice

28

965

28

4.

Konary

360

12

5.

Nieznanice

420

14

6.

Pacierzw

270

7.

Rzerzczyce

12

450

15

8.

Skrzydlw

330

10

9.

Zawada

300

10

10.

Zdrowa

480

16

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

Aktualnoci z prac Rady Gminy


Radny Leszek Winiewski
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Komnice.

en lipcowy wieczr mieszkacy


naszej Gminy, a w szczeglnoci
miejscowoci Adamowa, Hub i Skrzydlowa zapamitaj na cae ycie.
Dzie ogromnej tragedii, osobistych
dramatw i cierpie. W ten wieczr
trba powietrzna, ktra przesza przez
te miejscowoci zabraa niektrym
dorobek caego ycia, ale czsto te
nadziej. W takim momencie sowo
solidarno nabiera szczeglne znaczenie. Tak wanie solidarnoci wykazay si wadze gminy i mieszkacy.
Ju wkrtce po zdarzeniu na miejscu
by Wjt Gminy i tego samego dnia
powoany zosta sztab kryzysowy.
Rwnie radni gminy byli na miejscu tragedii, aby nie tylko zobaczy,
ale zastanowi si w jaki sposb pomc
mieszkacom. W dniu 24 lipca odbya
si nadzwyczajna sesja Rady Gminy
Radni wysuchali informacji na temat
sytuacji w poszkodowanych miejscowociach i podjli decyzj o korekcie
budetu gminy. Na likwidacj skutkw
kataklizmu radni przeznaczyli kwot
ok. 700tys. z ,w tym po 1000 z dla
kadej poszkodowanej rodziny. Oczywicie jest to kropla w morzu potrzeb.
Mieszkacy miejscowoci naszej gminy rozpoczli zbirk pienidzy i materiaw. W tych trudnych dniach wykazujemy ogromn ludzk solidarno.
Mamy nadziej, e podobne kataklizmy nie dotkn naszej gminy, ale wa-

ne jest to, e potrafimy by solidarni,


e umiemy i chcemy pomaga sobie
nawzajem w trudnych sytuacjach.
Prezentacje dorobku szk i przedszkoli.

radycyjnie pod koniec czerwca


w naszej gminie odbya si prezentacja dorobku szk i przedszkoli.
W spotkaniu z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami wzili udzia :St. Wizytator KO Wadysawa Tkaczyk, Wjt
Gminy Adam Zajc, V-ce Wjt Wanda
Kusztal oraz Przewodniczca Komisji
Owiaty Rady Gminy Magorzata liwakowska i radny Leszek Winiewski.
W pierwszej czci narady p. Wizytator
poinformowaa o kompetencjach rad
rodzicw, a nastpnie przedstawiciele
szk i przedszkoli prezentowali dorobek swoich placwek. Trudno napisa
o wszystkim, zreszt tej tematyce ma
by powicony specjalny numer Gazety Komnickiej. Warto jednak wspomnie o niektrych ciekawych formach
pracy i sukcesach uczniw w konkursach przedmiotowych i sportowych,
a byo ich bardzo wiele. W Z.S. w Witkowicach prowadzona jest wymiana
modziey z Niemcami oraz wsppraca z zespoem folklorystycznym Kaszubskie Skrzaty. Z.S. w Rzerzczycach to szkoa z certyfikatem. Ciekawe
imprezy to Np Dzie Europejski,
wito patrona. Rwnie w szkole
w Zawadzie wana jest praca z patronem, w tym wsppraca ze szkoami

noszcymi imi Prymasa Tysiclecia.


W szkole w Konarach ogromn wag
przywizuje si do wychowania patriotycznego, spotkania z kombatantami,
odwiedzanie miejsc pamici narodowej su wychowaniu dobrego Polaka.
Skrzydlw znany jest z pracy fundacji
Pommy dzieciom pozna wiat,
z pracy z patronem, z Kwadransw
z Kultur. Z.S. w Garnku to chociaby
happeningi ekologiczne, Eko-smerfy, ycie w zgodzie z przyrod. Szkoa w Komnicach znana jest z festiwalu
nauki oraz dziaalnoci koa wolontariatu, ktre wspiera ludzi sabszych,
potrzebujcych pomocy, wiele imprez
organizuje druyna harcerska. Ta szkoa, chocia maa wkrtce bdzie obchodzi 90-lecie swojego istnienia, chodzi
o Zdrow. Otwarty tam zosta oddzia
przedszkolny i prowadzone s innowacje dotyczce czytania. W naszej gminie funkcjonuj dwa przedszkola. Rwnie w nich organizowane jest wiele
ciekawych imprez chociaby z okazji
Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka,
Jaseka, Mikoajki itp.. Maluchy mimo
swojego wieku maj wiele przernych
sukcesw.
Pani Wizytator, Pan Wjt, przewodniczca Komisji podzikowali
wszystkim dyrektorom, nauczycielom
uczniom i rodzicom za ogrom pracy.
Z naszych placwek owiatowych moemy by dumni, poniewa ich praca
przynosi efekty i jest promocj gminy
w powiecie, wojewdztwie, kraju a nawet poza jego granicami.

Wjt Gminy Komnice, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne,


Rodzice i Uczniowie Zespou Szk w Komnicach
serdecznie zapraszaj na uroczyste otwarcie nowej czci
budynku Zespou Szk w Komnicach,
ktre odbdzie si 8 wrzenia 2007 (sobota) o godzinie 10:00
8

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

KOMUNIKAT WOJEWDZKIEGO INSPEKTORATU


OCHRONY ROLIN I NASIENNICTWA
W KATOWICACH
Uwaga producenci, dystrybutorzy ziemniakw !
Obrt ziemniakami towarowymi jako rolinami nioscymi ze sob szczeglne ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania si
wielu organizmw kwarantannowych podlega specjalnym regulacjom.
Zgodnie z aktualnie obowizujcymi przepisami:
-
-

-

ustawa o ochronie rolin z 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 11 z 2004 r., poz. 94 ze zm.)
rozporzdzenie MRiRW z 26 marca 2004 r w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu si organi
zmw kwarantannowych (Dz.U. Nr 61 z 2004 r., poz. 571 ze zm.)
rozporzdzenie MRiRW z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobw oznakowania bulw ziemniakw innych ni
sadzeniaki (Dz.U. Nr. 83 z 2004 r. poz. 776)

bulwy ziemniakw mog by wprowadzane do obrotu i przemieszczane, jeli s spenione nastpujce warunki i wymagania:
1. PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY I IMPORTERZY ZIEMNIAKW S ZAREJESTROWANI W REJESTRZE
PRZEDSIBIORCW
2. ZIEMNIAKI KONSUMPCYJNE, PRZEMYSOWE S ZAOPATRZONE W OZNAKOWANIE ZAWIERAJCE:
- numer wpisu do rejestru podmiotu, ktry je uprawia,
- numery podmiotw, ktre je nastpnie przemieszczay, magazynoway, sortoway lub pakoway na terytorium Polski,
- numer statystyczny powiatu, na terenie, ktrego ziemniaki byy uprawiane,
3. ORAZ
- pochodz z powiatu uznanego za wolny od grzyba Synchytrium endobioticum (raka ziemniaka)
Ponadto ziemniaki przemieszczane do pastw czonkowskich musz by zaopatrzone w zawiadczenie wydane przez
Wojewdzkiego Inspektora Ochrony Rolin i Nasiennictwa potwierdzajce niewystpowanie w partii bulw ziemniaka bakterii powodujcych chorob bakterioz piercieniow ziemniaka.
Za nieprzestrzeganie powyszych wymogw gro sankcje karne:
1. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie rolin (Dz. U. Nr 11 z dnia 27.01.2004 r., poz.
94 ze zm.) grzywna w drodze mandatu karnego,
2. na podstawie art. 108 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie rolin (Dz. U. Nr 11 z dnia 27.01.2004 r.,
poz. 94 ze zm.) w przypadku wprowadzania do obrotu ziemniakw przez podmiot nie wpisany do rejestru
przedsibiorcw opata sankcyjna w wysokoci 2 270 z.
Informuje si, e przemieszczane przesyki na terytorium Polski oraz krajw czonkowskich nie speniajce
przedmiotowych wymogw s przez suby ochrony rolin pastw czonkowskich kierowane powrotnie do miejsca
pochodzenia.


Wojewdzki Inspektor
Ochrony Rolin i Nasiennictwa

Ogoszenie

Od dnia 23 lipca 2007 roku a do odwoania w kady poniedziaek zostaj wyduzone godziny pracy do 18:30 w zwizku z przyjmowaniem wnioskw o wymian dowodw osobistych. Zapraszamy do pokoju nr 5 (parter) Urzd Gminy
Komnice ul. Straacka 20
GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

13

To bya Jubileuszowa edycja!


Renata Krawiec

ho pocztek imprezy z powodu aury by nieco stresujcy dla organizatorw


X Edycji Midzynarodowych Spotka Folklorystycznych Z Daleka
i Bliska, to ju za kilkanacie minut wszystko zmienio si na dobre.
To dziki istnieniu i dziaalnoci Zespou Pieni i Taca Komnickie Pomyczki jest moliwa kontynuacja organizacji Spotka Folklorystycznych.
Wszyscy , ktrzy pojawili si w tym
dniu 28 czerwca na Placu Targowym
w Komnicach, jednakowo cieszyli
si z udziau w Jubileuszowej Edycji
Spotka Folklorystycznych. Choby
z racji formy imprezy- jest ona zrozumiana przez wszystkich,
wicej
bez wzgldu na wiek, zainteresowania, nie pacc, nie wyjedajc stajemy si odbiorcami. Napisz, pragnc
dodatkowo zaakcentowa t spraw:
Kultura ludowa jest tym co szczeglnie przemawia do ludzi, jednoczy,
otwiera serca ku poznaniu i zrozumieniu tego co stanowi korzenie wasnego Narodu. Uroczystego otwarcia X
Edycji Midzynarodowych Spotka
Folklorystycznych Z daleka i Bliska
dokona Wjt Gminy Komnice P.
Adam Zajc. Grupa modsza Zespou
Komnickie Pomyczki rozpocza

Spotkania Folklorystyczne zabawami


czstochowskimi. Pi gmin przyjo
zespoy folklorystyczne z zagranicy.
Pierwszym zespoem z zagranicy,
jaki prezentowa si na Placu Targowym w Komnicach by Zesp Szil
z Wgier, z miasta o tej samej nazwie
Szil, ktre ley w pnocno-zachodniej czci kraju, w sercu maej Niziny Wgierskiej. Repertuar pochodzi
z Regionu Szil i okolic. Zesp z tradycjami, istnieje od 1930 roku. Kolejnym bardzo dynamicznym Zespoem
by Zelecnicar z Serbii, nalecy
do jednego z najlepszych amatorskich
zespow w tym kraju. Powsta w miecie Kraljevo w roku 1946 roku. Nasz
zesp Komnickie Pomyczki goci
w t edycj dwa zespoy z zagranicy:
z Czech i Biaorusi. Pierwszy to Kanafaska z Velke Bystrice powsta w roku
2004, jako najmodszy z czterech zespow. Pozostae dziaaj od 1976
roku, maj bogate tradycje i sukcesy.
Kanafaska przez treningi artystyczne
dorwnuje poziomowi pozostaym starszym zespoom. Drugim zespoem by
Dach-Diowekt z Biaorusi, powsta
w 2005. Poczenie bajanu z ludowymi
instrumentami strunowymi, piewem
i baletem, nadaje zespoowi charakter
i wyjtkowy klimat. Zesp ma wiele

sukcesw, w wikszoci zdobytych


w Polsce, m.in. Tczew, Sopot, Gdask,
Kaszuby. Zesp z Grecji Merraklides, pochodzi z miasta Agrinio, lecego w zachodniej czci Grecji. Da
400 koncertw w swoim kraju i za granic. Warto wcieli w ycie motto Zespou, ktre jest sowami greckiego poety:
Jeli znasz swoje korzenie, to wiesz
dokd zmierzasz i znajomo ta pozwoli Ci sta si dobrym czowiekiem.
Z Litwy poznalimy Zesp witezianka, powsta w 1997 roku, w Wilnie. W swoim repertuarze maj folklor
oglnopolski, jak i wileski oraz litewski, i obrzdy. Pozostaje mi jeszcze
napisa o rwnie dobrych i prezentujcych si zespoach rodzinnych, bliskich
nam, jak nasza kultura ludowa. Ona
nie zginie, skoro podtrzymuje j w tacu i piewie Zesp Komnickie Pomyczki pod opiek choreograficzn
P. Aleksandry aczkowej i kierownika muzycznego P. KazimierzaKoska. Sowa uznania kierujemy - Komitetowi Rodzicielskiemu Zespou, ktry
zosta uhonorowany w dniu imprezy
podzikowaniami i gratulacjami. ZPiT
Komnickie Pomyczki grupa rednia Krakowiakiem, a grupa starsza(kultowa) Beskidem lskim zakoczya
wystpy zespow. Nieco wczeniej
od naszego wystpiy, takie
zespoy jak: Zespl Folklorystyczny Kamienica z Kamienicy Polskiej, Zesp Folklorystyczny Wrzosowianie
z Wrzosowej, Zesp Pieni
i Taca Tcza z Poczesnej
oraz Zespl Pieni i Taca
Koziegowyz Koziegw.
Upominki dla zespow przekazywali: Wjt Gminy Komnice- P. Adam Zajc i zastpca P. Wanda Kusztal,
Przewodniczcy Rady Gminy
P. Jarosaw apeta, czonek
Zarzdu Powiatu P. Jan Miarzyski. Wjt zamknwszy X
Edycj Midzynarodowych
Spotka Folklorystycznych
NOWOCZESNEJ
podzikowa Organizatorom, pozostawiajc jednakowo nadziej wszystkim, kt-

BANK W DOMU
Z DNIEM 01.08.2007 r.

BANK SPDZIELCZY W KOMNICACH


URUCHOMI NOWY PRODUKT

eBankNet

OBSUGA KONT OSOBISTYCH


PRZEZ INTERNET
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TEJ
USUGI
14

rzy w przyszym roku pragn po raz


kolejny uczestniczy, a moe dopiero
maj zamiar po raz pierwszy wybra
si, ale ju nie na jubileuszow ,tylko na XI Edycj MSF.To piknie zapraszamy! Wdziczno pragniemy
okaza za wdziczno wanie- sponsorom, darczycom, ludziom dobrej
woli. Oto oni:

W wydaniu czerwcowym przez przypadek zosta pominity artyku dotyczcy


dotyczcy poegnania poegnaa emerytowanego nauczyciela .p. Antoniego
Wojciecha Molika. Za zaistnia sytuacje przepraszamy. Redakcja

OSTATNIE POEGNANIE

gbokim alem zawiadamiamy, e 21 maja 2007 roku


na Cmentarzu Komunalnym
- Pomoc Drogowa, Wulkanizacja, Mechanika
w Czstochowie spoeczno szkolSamochodowa P. Jzef Bik Witkowice
na i lokalna Skrzydlowa poegnaa
- P. Adam Wiewira Rzeki
emerytowanego nauczyciela .p. An- P. Jolanta Berdys - Masarnia Skrzydlw
toniego Wojciecha Molika.
- P. Arkadiusz Muras Sklep Spoywczy- Rzeki
- Firma Dom-Mar - P. Maria i Jerzy Wsikow- To, jakim by czowiekiem, nauczycielem i przyjacielem najbardziej
scy Komnice
-Kominki, Obrbka kamieni P. Janusz Dzio- oddaj sowa, ktre nad trumn wyponek Komnice
wiedziaa dyrektor Zespou Szk im.
- Polmir P. Mirosaw Niedzielski Czstochowa Kornela Makuszyskiego w Skrzydlo- Sprzeda Wgla P. Stanisaw Drod Konary
wie mgr Lidia Burzyska.
- Sklep Spoywczy P. Jarosaw Rachwalik
Bg stworzy wiat dzielc
Komnice
go na dzie i noc. Kady dzie zaczyna
- Sklep Spoywczy U Stasia- P. Jolanta i Zdzisi wschodem i koczy zachodem sosaw Stacherczakowie Komnice
ca. Dla Ciebie Wojtek 17 maja so- Sklep Spoywczy P. Jadwiga Stpie
- Sklep Misny P. Krystyna i Andrzej Rymarkowie ce na ziemi zaszo, aby mg cieszy
si yciem wiecznym. I tak jak rne
- Sklep sieci Lewiatan - Komnice P. Adam Krlik
- Sklep Spoywczy P. Wodzimierz gowik s dni: soneczne, deszczowe, zimne,
- Komnice
ciepe, tak i rne s powoania ludzi
- Sklep ABC P. Beata Szyda Komnice
na ziemi. Twoim powoaniem bya edu- Sklep Carina Komnice- P. Krystyna Rachwalik
kacja dzieci i modziey i temu bye
- Piekarnia Komnice P. Ewa i Henryk
wierny przez cay czas.
Krysiakowie
W 1970 roku rozpocze prac
- Spdzielnia Mleczarska Radomsko
- Zkady Misne P. Mieczysaw Gawron w Szkole Podstawowej w Skrzydlowie
i przez 30 lat do 2000 roku ta placwka
Oowianka
bya dla Ciebie najwaniejsza. Wycho- Gminna Spdzielnia S- Ch Komnice
wae wiele pokole, z ktrych moesz
- Bank Spdzielczy Komnice
- Elektromat Bis P. Wiesaw Boral Bartkowice by dumny. Jako nauczyciel i kolega
- Aramet Firma P. Zbigniewa Modlasiskiego miae wiele cech rzadkich we wsp Michaw Komnicki
czesnym wiecie. Umiae sucha
- Gramet Firma Jubilerska Komnice - P. Ta- innych. Wierno i oddanie byo dla
deusz Modlasiski
Ciebie czym wanym. Jako emeryto-

- Solo- Kolos P. Izabela i Krzysztof Urbanikowie Michaw Rudnicki


- Rolbud Zakad Handlowy P. Wiesaw
Frymus -Komnice
-Czarbud Firma P. Cezarego Zatonia
Komnice
- Gospodarstwo Sadownicze- P. Andrzej Gorzelak Nieznanice
Piknie dzikujemy Starocie Powiatu P. Andrzejowi Kwapiszowi za moliwo nieodpatnego zakwaterowania Zespou z Czech w Domu
Dziecka w Chorzenicach . Dyrektorowi Domu
Dziecka - P. Wojciechowi Gwczyskiemu
za organizacj pobytu Zespou Kanafaska z
Czech oraz dobr wspprac w cigu X-letniej
tradycji organizacji MSF.
Ponadto dzikujemy Rodzicom dzieci z ZPiT
Komnickie Pomyczki, Pastwu: E. i J. Pindychom, M. i J. Zibom, A. i S. Stpniom, A. i
J. Dzionkom za zakwaterowanie w cigu tygodniowego pobytu Zespou z Biaorusi.

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

wany nauczyciel ye nasz szko.


Odwiedzae nas. Kady jej sukces
sprawia Ci rado, a kada poraka
bya dla Ciebie bolesna. Bye wierny ziemi skrzydlowskiej. Odszede
od nas, ale pami o Tobie pozostanie
wci ywa. Mimo, e nie spoczniesz
w skrzydlowskiej ziemi, tylko tu na czstochowskim cmentarzu, w Skrzydlowie nigdy o Tobie nie zapomnimy. Tak
jak Ty par dni przed mierci wypowiedziae do mnie ostatnie sowa
Trzymaj si szefowa tak i ja egnam
Ciebie Niech ziemia lekk Ci bdzie
Moliczku.
Mamy nadziej, e osoba .p. Wojciecha Molika zostanie we wdzicznej
pamici mieszkacw naszej gminy,
ktrzy go znali lub tylko syszeli.
Koleanki i koledzy czynni i emerytowani Zespou Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie

15

Wci mao nam wakacji!


Renata Krawiec

minny Orodek Kultury wystartowa od pierwszych dni


wakacji z ofert XVII Edycji Akcji Wakacje dla dzieci i modziey. W programie wycieczki rowerowe. Piknie dzikujemy P. Janowi
Milcowi z Komnic, radnemu powiatowemu za to, e zrealizowa wczeniejsze obietnice. Dostrzeg dzieci i modzie, pragnc aktywnie uczestniczy
w akcji Wakacje, a nie majc rowerw. Wypoycza trzy rowery, doskonale sprawdzaj si w rnym terenie.
Rado nie ma granic! Pan to sprawi,
e mog jedzi i odkrywa nowe
miejsca, urokliwe zreszt, cho nie raz
ju tam bylimy. Niezaleni w czasie
i przestrzeni wsplnie wypoczywamy, obserwujemy, bawimy si, py-

wamy, cieszymy si z bezporednich


kontaktw z przyrod. W naszej grupie jest dobra, przyjazna atmosfera.
Co by byo gdybymy nie mieli rowerw, nie byoby wycieczek, wyjtkowa
nuda, a strach pomyle!
Jako ciekawostk podam, e w te wakacje z Prezentacji Kulinarnych, w rankingu potraw, wykonanych przez dzieci i modzie Akcji Wakacje 2007
na pierwszym miejscu uplasoway si:
Placuszki z Cukini, nastpnie Naleniki z demem Sorell i bit mietan
oraz Gofry.
Wszak nie tylko specjalizujemy si
w jedzie rowerowej i wycieczkach.
Jak by nam byo tego mao to - uwielbiamy gry dramatyczne teatr improwizowany, cho ju niektrzy radz

sobie cakiem dobrze z pisaniem scenariuszy na potrzeby naszego Teatru


Akcji Wakacje. 1/3 dzieci z Komnic
(to statystyka) potrafi dobrze chodzi
na szczudach. Pokrtce tylko o Akcji
Wakacje 2007. Przebywamy tu chtnie i codziennie, a trudno uwierzy ,
e to zblia si ju koniec.
13 lipca w Sali widowiskowej GOK
Komnice dzieci z Akcji Wakacje
z ogromn sympati i gocinnoci
przyjmoway wszystkich bez wzgldu na wiek na spektakl p.t. Kozucha
Kamczucha w wykonaniu Studia
Teatralnego Art -Re z Krakowa. Widownia znakomita i liczna. Dzikujemy!

Dzieci Dzieciom Poszkodowanym!

edc niejednokrotnie t sam


tras i bdc w tym feralnym
dniu 20 lipca w pitek, nieopodal Skrzydlowa, bo w Rzekach, obserwowalimy ze strachem i modlitw na ustach trb powietrzn jak
tu pozosta obojtnym na los ludzi?
Ludzi, ktrzy wczeniej przyjmowali
nas dzieci i modzie na ulicach wsi
Skrzydlw z umiechem, machajcym
nam, kiedy jechalimy w kierunku rzeki. Dobre serca dzieci, nieodparta ch
niesienia pomocy innym, a zwaszcza
wychowanie m.in. zdobyte w naszej
instytucji k-o przez organizacj Akcji
Wakacje sprawiy to W dniu 29
lipca , niedziela impreza charytatywna na rzecz poszkodowanych, miejsce
podwrko przed GOK w Komnicach. Dzieci dzieciom poszkodowanym! Cay tydzie trway przygotowania do niedzielnej imprezy, ale jak si
ma tak ekip, to sama przyjemno,
wicej rado tworzy imprez. Zebralimy bez maa 660 z. W programie:
kwestoway z nami, piewajc, aktorka
P. Paula Kwietniewska, Agnieszka
Twardoch solistka, piewaa malutka
Dorotka Woniak z Komnic. Dziki
16

P. Ilonie a plastyczce z Komnic


powstay Strachy Polne, sprzedane
od rki. Naleniki i gofry pachnce
wypiekane przed publicznoci przez
nasz King Dbrowsk, schodziy lepiej ni wiee chrupice bueczki. A te
wakacyjne tatuae robione przez ukasza Ogrodniczaka zrobiy plastyczn
furor, jeden wart by 50 z, tak uzna
pewien darczyca. Prognoza pogody
bya wyczerpujca nie ustpowaa telewizyjnej. Ale takie zainteresowania
ma tylko Piotr Jafra z Kominc. Gratulujemy! Filmik, o trbie powietrznej
widzianej w Rzekach, nagrany telefonem komrkowym przez Beniamina
Dbrowskiego obejrzao 16 osb i przybyy za to kolejne pienidze na kwest.
Inne osoby zawzicie uczyy si chodzi na szczudach, owi rybki, w ruch
wprawi Narty Maysza, za to wszystko
pobrane pienidze mogy zasili konto
poszkodowanych. Z wdzikiem, mimo
debiutu zachca do udziau i kwestowania konferansjer Dawid Chybalski.
Dzieci z GOK raz jeszcze udowodniy
tkwice w nich niesamowite zdolnoci
organizacyjne, a przede wszystkim predyspozycje wychowawcze. Sekretarz

fot. Micha Chybalski

Renata Krawiec

Starch polny na akcji charytatywnej

Gminy w Komnicach P. Ry Wiewirze piknie dzikujemy za obecno na naszej imprezie, zawsze wspiera nas w poczynaniach kulturalnych.
Dzikujemy wszystkim wystpujcym
na rzecz poszkodowanych: P. Pauli
Kwietniewskiej. Agnieszce Twardoch,
maej Dorotce Woniak i P. Ilonie a,
ukaszowi Kuachowi. Dzikujemy
wspaniaej publicznoci, ktra wspieraa nasze dzieci w czasie realizacji
imprezy charytatywnej, a tym samym
zasilia dochd kwesty na rzecz poszkodowanych. Dzikuj Wam kochani- Dzieci i Modzie , za wspania
prac. Wyszo najlepiej, jak tylko mona byo tego oczekiwa!
P.S. Telefonicznie po przejciu trby

powietrznej przez nasz gmin, wyrazy


ubolewania, wspczucia i zainteresowanie naszym spoeczestwem okazali
artyci, ktrzy wsppracowali z nasz
instytucj k-o. Piknie im dzikujemy ,
do nich naleeli: P. Jan Brodka , prowadzcy Zesp Reprezentacyjny
Ziemi ywieckiej, P. Zbigniew Bugajski z Rodzinn Kapel z Kt oraz
cay Kabaret EWG z Doruchowa.
- W dniu 10 sierpnia Uczestnicy
Akcji Wakacje2007 spdzili czas
w Cinema City w Czstochowie, tytu
filmu: Harry Potter i Zakon Feniksa.
Byo mio, bo razem i dobry film.
- W dniu 11 sierpnia w Gminnym
Orodku Kultury dla dzieci i modziey
odbyy si Warsztaty Teatralne, przeprowadzone przez P. Jana Chmiela-

aktora i Przewodniczcego Bielskiego


Stowarzyszenia Artystycznego Teatr
Grodzki. Pan Jan Chmiel otrzyma stypendium Marszaka Wojewdztwa
lskiego w dziedzinie kultury. Bliej
lalek program warsztatw, jest realizacj programu stypendialnego. Podstawy animacji, rodzaje lalek, etiudy
to wszystko - bawio nasze dzieci w
wakacyjn sobot. Dzikujemy!
- 9 wrzenia Zesp Obrzdowy
Grusza z Rzerzczyc wemie udzia
w Doynkach Powiatowych w Olsztynie. Pikny wieniec, dobrze dobrana
przypiewka jest najlepszym wizerunkiem naszej Gminy na kolejnych Doynkach Powiatowych.

60 lecie LKS Pogo Komnice


Adam Worwg

dniach 23-24 czerwca odby si festyn sportowy,


ktry by jednoczenie
witem piki nonej w Komnicach. Ludowy Klub Sportowy Pogo
Komnice obchodzi Jubileusz 60
lecia istnienia.
Program festynu by niezwykle bogaty i obfitowa w przerne atrakcje.
W sobot w ramach jednej z atrakcji
festynu rozegrano fina ligi okrgowej
modzikw. W finale tym udzia wziy cztery najlepsze druyny sezonu: Liswarta Krzepice, Rakw Czstochowa,
Ajaks Czstochowa i rewelacja sezonu (wszystkie wygrane mecze), czyli
zesp z Pogoni Komnice. Niestety,
tak jak udany by cay sezon, tak naszym zawodnikom nie uda si fina
i ostatecznie druyna z Komnic zaja czwart lokat. Zwycizc finau
zostaa druyna Rakowa, dalej Ajaks
i Liswarta. Przez cay czas na terenie
obiektu odbyway si gry i zabawy
sportowe prowadzone przez trenerw
Pogoni.
W drugi dzie (niedziela) o godzinie 14 w kociele parafialnym pw. w.
Marcina w Komnicach odbya si uroczysta msza wita, w intencji zmarych dziaaczy i pikarzy LKS Pogo
Komnice. O godzinie 15 na boisku
pikarskim gos zabra prezes Pogoni
Wiesaw Cielak. Przywita wszyst-

kich i podzikowa tym, ktrzy przyczynili si do rozwoju piki nonej


na terenie Komnic. Byli to dziaacze,
pikarze a take sponsorzy. Pord
osb wymienionych by rwnie Zbigniew Myski, ktry odebra oprawion kart zawodnika i zakoczy sw 30
letni karier pikarsk. Odznaczony
za zasugi zosta rwnie pan Stanisaw Chmielarz ikona komnickiej
piki. Kolejnym punktem byo odsonicie tablicy pamitkowej wmurowanej z okazji 60 lecia. Powicenia tablicy dokona ks. proboszcz Mirosaw
Turo. Po tej oficjalnej czci wszyscy, dawni i obecni dziaacze i pikarze
ustawili si do pamitkowego zdjcia.
W niedziel w ramach festynu zostay
rozegrane jeszcze dwa mecze: juniorzy Pogoni zagrali z juniorami Lotnika Kocielec (4:4),
a seniorzy z druyn
Orkana Rzerzczyce (3:2). Przez cay
czas trenerzy uwijali
si przy grach i zabawach, ktre sami
wymylili, trwaa te
sprzeda losw loterii fantowej. By te
wystp orkiestry dtej z OSP Komnice,
pokaz onglerki oraz
pokaz walk wschodu

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

w wykonaniu najmodszych. Sowem:


atrakcja gonia atrakcj.
Na koniec czas wymieni ludzi,
dziki ktrym Jubileusz 60 lecia
LKS Pogo Komnice mg by tak
uroczysty. Podzikowania naley zoy na rce ks. proboszcza Mirosawa
Turonia, za odprawion msz wit
i powicenie tablicy. Panu Januszowi
Dzionkowi za wykonanie i ufundowanie tablicy pamitkowej. Przedsibiorcom z terenu gminy za ufundowanie
nagrd na loteri fantow. I w kocu
podzikowa trzeba dziaaczom i pikarzom klubu, ktrzy na dugi czas przed
dat festynu spotykali si i ustalali
wszystkie szczegy tego pikarskiego
wita. Jak wida ustalenia byy owocnie...

fot.Pawe Wysocki

17

Powitanie lata w Witkowicach


Monika Kowalczyk, Jarosaw Poroszewski

ada Rodzicw Zespou Szk


im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach przy wsparciu
nauczycieli i uczniw zorganizowaa
10 czerwca festyn pod hasem Wsplne powitanie lata. W czasie tego wita
wystpoway atrakcyjne zespoy: Dziecicy Zesp Pieni i Taca Komnickie Pomyczki, Dziecicy Zesp Taca
Towarzyskiego Styl, odbyy si pokazy taca Grupy X Team oraz pokaz
grafitti w wykonaniu rwnie tej grupy.
Moglimy posucha zespou rockowego Rewolta i wystpu kobziarzy,
obejrze pokaz sztuki walki Capoeira.
Chtni mogli sprbowa swoich si
w konkursie wiedzy o szkole lub wzi
udzia w karaoke. Ponadto wystpowaa modzie szkolna w inscenizacji
fraszek Jana Kochanowskiego, a take
grupa teatralna w przedstawieniu Zota rybka. Honorowym gociem by
mistrz wiata w boksie Henryk rednicki, ktry opowiedzia histori swojej

kariery sportowej i zachca modzie


do uprawiania sportu. Pogoda dopisaa, a na godnych i spragnionych czeka
dobrze zaopatrzony bufet.
Zapewne najwiksz atrakcj bya loteria fantowa. Odbya si ona dziki naszym sponsorom: Bankowi Spdzielczemu w Komnicach,Wjtowi Gminy
Komnice, Annie i Piotrowi Burzyskim, Pani Dyrektor Zespou Szkl
w Witkowicach, Barbarze i Grzegorzowi Postawa, Anecie i Tadeuszowi
Jagusiakom, Magorzacie i Wiesawowi Frymusom, Wojciechowi i Beacie
Milczarek, Zbigniewowi Tomaszewskiemu Bruki, Wytwrni Makaronu Goliard, Sotysowi Witkowic Andrzejowi
Nalewajce, Irenie i Zbigniewowi Krzyszczykom, Magorzacie
i Mariuszowi Kubikom, Marii
i Jerzemu Wsikowskim, Renacie i Sawomirowi Kopackim,
Irenie i Stanisawowi Kowackim,

Ewie i Tomaszowi Drab, Irenie i Bogdanowi Woniakom, Wodzimierzowi


Kubikowi Hurtownia Napoi w Zdrowej, Gminnej Spdzielni Samopomoc
Chopska w Komnicach, Tomaszowi
Matyjaszczyk Domex, Magorzacie i Zdzisawowi Surlejom, oraz pastwu Kosok i Kosiskim. Wszystkim
tym osobom i firmom serdecznie dzikujemy.
Wyjtkowa atmosfera i niepowtarzalny klimat, jaki panowa podczas
festynu sprawi, e dugo bdziemy
go pamita i na pewno kontynuowa.

Zawody wdkarskie
Jarosaw apeta

u po raz drugi na owisku specjalnym OSP Zdrowa odbyy si


spawikowe zawody wdkarskie
o puchar Wjta Gminy Komnice.
W zawodach wzio udzia 34 wdkarzy z pord ponad 50 zrzeszonych
w sekcji wdkarskiej dziaajcej przy
Ochotniczej Stray Poarnej w Zdrowej. Zawody sdziowa sdzia Polskiego Zwizku Wdkarskiego pan Pawe
Wroski, ktry zapewni niezawiso
wyniku zawodw. I tak w klasyfikacji
kocowej I miejsce zaj Marcin Kowalik z Komnic, ktry to w ostatnich
minutach zawodw zapewni sobie
zwycistwo wycigajc piknego amura, II miejsce zaj Grzesiek Pluciski
ze Zdrowej a III miejsce wywalczy
Wodek Jarosz rwnie ze Zdrowej.
W sumie skalsyfikowano tylko 8 zawodnikw a wrd nich byli: Grzesiek
Konstanciak, Arek Konieczny, Pawe
Kpa i Micha Kurzelewski (pogoda
i ryby nie sprzyjay braniu). Nie uda18

o si utrzyma pucharu zwycizcy


I zawodw ktrym by Rafa Matusiak
naczelnik OSP Zdrowa. Nagrody oraz
puchar tradycyjnie wrcza mionik
wdkarstwa, mecenas dziaalnoci
spoecznej w Gminie Komnice Wjt
Gminy Adam Zajc (Wjt jest rwnie
czonkiem sekcji wdkarskiej dziaajcej w Zdrowej).
Sekcja wdkarska dziaa od roku
2006 kiedy to po renowacji zbiornika
grupa zapalonych wdkarzy bdcych
jednoczenie czonkami OSP postanowia zarybi zbiornik. Od razu dziki
owocnej wsppracy z Gminn Komisj
Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Komnicach zorganizowano
I zawody wdkarskie. Zbiornik wodny
w Zdrowej jest wasnoci OSP i obecnie stanowi bardzo atrakcyjn form
rozrywki dla mionikw wdkarstwa
z okolicznych miejscowoci. Sekcja
wdkarska zrzesza mieszkacw Zdrowej, Nieznanic, Jackowa, Kruszyny,

Komnic. Jak oceni to obecny na zawodach Pawe Wroski jest to profesjonalnie zorganizowana grupa wdkarzy. Dziki wymianie dowiadcze
cz czonkw koa ze Zdrowej posiada ju karty wdkarskie Polskiego Zwizku Wdkarskiego i aktywnie uczestniczy w jego dziaaniach.
Krystian Dbrowski i Roman Leciak
ze Zdrowej dwukrotnie wygrali zawody zorganizowane przez podokrg czstochowski PZW w roku 2007. Wida
zatem e taka niepozorna dziaalno
sekcji wdkarskiej przynosi ju pierwsze efekty na poziomie nie tylko Gminy Komnice ale i regionu czstochowskiego.
Zapraszamy wszystkich chtnych
zapalonych wdkarzy do wstpienia
w szeregi naszej sekcji i kolejnych imprez organizowanych przez wdkarzy
ze Zdrowej

Pikarska Kadra Czeka na naszych


zawodnikw
Pawe Urbaniak

uy sukces odniosa reprezentacja Gminy Komnice


w pice nonej, zajmujc
drugie miejsce w wojewdztwie lskim. Pikarska Kadra Czeka to jeden
z najwaniejszych modzieowych
turnieji w Polsce organizowany przez
Zrzeszenie Ludowych Zespow Sportowych. Brali w nim udzia chopcy
ze szk gimnazjalnych.
Wszystko rozpoczo si 8 maja
na boisku Orkana Rzerzczyce, gdzie
odbywaa si pierwsza eliminacja Turniej Powiatowy. Nasza reprezentacja rozpocza nie najlepiej, bowiem
ulega po wyrwnanym meczu rwienikom z Gminy Koniecpol 0:1. Pniej byo ju tylko lepiej, zwycistwa
nad gminami: Olsztyn 2:0, Rdziny
3:0, Mykanw 1:0 day nam pierwsze
miejsce i prawo reprezentowania Powiatu Czstochowskiego w rozgrywkach Midzypowiatowych. Zwycizcy

swoich Powiatw zmierzyli si 15 maja


rwnie na boisku w Rzerzczycach.
W tych zawodach modzie z naszej
gminy zagraa jeszcze lepiej, pokonujc reprezentantw Powiatw: Lublinieckiego 2:0, Myszkowskiego 6:0,
Kobuckiego 3:0. Zajmujc pierwsze
miejsce w regionie czstochowskim
znalelimy si w wojewdzkim finale wraz ze zwycizcami w regionach:
katowickim i bielskim. 23 maja udalimy si do Wodzisawia lskiego,
gdzie mia miejsce turniej finaowy.
Gospodarzem zawodw by reprezentant Katowic - klub z Wodzisawia Gosaw Jodownik, z Bielska przyjecha
Byskawica Drogomyl. W pierwszym
meczu zmierzyli si nasi przeciwnicy.
Gospodarze pewnie wygrali z druyn
z Drogomyla 4:0 w oczach obserwatorw urastajc do roli faworyta rozgrywek. W drugim spotkaniu Gmina
Komnice rywalizowaa z przegranym
w pierwszym meczu Drogomylem. Mecz uoy si dla nas
pomylnie. Na samym pocztku
objlimy prowadzenie z rzutu
karnego i kontrolowalimy gr.
Do przerwy 1:0, ale najlepsze
chwile miay dopiero nadej,
wspaniaa kocwka w wykonaniu naszych pikarzy i grad bramek. Po ostatnim gwizdku jest 5:0
dla nas i przed finaowym spotkaniem jestemy w doskonaej
sytuacji, bowiem do kocowego
sukcesu w pojedynku z Jedownikiem wystarcza nam remis.
Przed finaem wyczuwao si napicie w obu druynach, wszyscy
zdawali sobie spraw, e zesp
gospodarzy musi atakowa a my
przed meczem nie jestemy faworytami. Rozpocz si mecz
a wraz z nim twarda walka o kady metr boiska. Nasi zawodnicy
postawili wysoko poprzeczk
przeciwnikowi, mao e nie dali
si zepchn do obrony to gronie atakowali. W cigu meczu
to my stworzylimy groniejsze
sytuacje, ktre mogy wyprowa-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2007

dzi nas na prowadzenie, jednak nadal


0:0, ale upragniony koniec ju blisko. Zawodnicy Jedownika postawili
wszystko na jedn szal,w ostatnich
minutach rzucili si do ataku. Nieco
chaotycznego, ale pod nasz bramk
zawrzao. Nasi chopcy grajcy drugi mecz z rzdu mieli prawo czu si
zmczeni, przez cay turniej dawali z siebie wszystko. I stao si,nowo
wprowadzony zawodnik gospodarzy
w zamieszaniu pod bramkowym zdoby zwycisk bramk. Na odpowied
nie byo ju czasu. Przykro jest przegra mecz w ostatniej minucie, ale futbol pisze nieprzewidziane scenariusze.
Omin nas fina oglnopolski w odzi
jednak jestemy wicemistrzami wojewdztwa lskiego. To najwikszy
sukces naszych uczniw a wywalczyli
go: Piotr Gral, Mateusz Wrzalik, Tomasz Wypych, Dawid Jurczyk, Jakub
Kluska, Jakub Borowiecki, Sylwiusz
Majchrzak, Krzysztof Wypych wszyscy Gimnazjum w Komnicach, Mateusz Politaski, Dawid Jamrozik, Mateusz Mielczarek, Micha Tazbir Gim.
w Rzerzczycach, Adam Milczarek,
Pawe Woniak, Norbert Kubacki
Gim. w Witkowicach, Krystian Czekaa
Gim.w Konarach, Bartomiej Dudek
Gim. w Zawadzie. Ponadto w pierwszym turnieju brali udzia: Mateusz
Mizera Konary, Arkadiusz Mendak,
Kamil Banaszkiewicz, Marcin Pruban
Rzerzczyce, Adrian urek Skrzydlw. Druyn prowadzi Sawomir
Bekus,pomaga mu Pawe Urbaniak.
Naley doceni wkad Pana Andrzeja piewaka, ktry by organizatorem
dwch pierwszych turnieji oraz wyjazdu do Wodzisawia. Dzikujemy Wjtowi Gminy Panu Adamowi Zajcowi
za dofinansowanie wyjazdu na turniej
finaowy.
Ten sukces jest kolejnym krokiem
w rozwoju piki nonej w naszej gminie a naszym modym zawodnikom
ycz, aby nasza kadra doczekaa si
na ktrego z nich.

19

Z BIBLIOTECZNEJ PKI
Barbara Charaziak
Powie sensacyjna
Cornwell Patricka
LAD

Pi lat po wymuszonym odejciu ze stanowiska gwnego kornera Wirginii doktor Kay
Scarpetta wraca do Richmond. Obecny gwny specjalista od medycyny sdowej stanu zwraca
si do niej o pomoc w trudnej i delikatnej sprawie mierci czternastoletniej dziewczynki. Nic
nie wskazuje na to, e Gilly Pulsson zostaa zamordowana, ale Kay ma coraz wicej wtpliwoci. Spdza dugie godziny w prosektorium, badajc zagadkowy mikroskopijny lad, ktry
znalaza w ciele zmarej nastolatki; taki sam odkryto w zwokach ofiary wypadku na budowie.
Jedynie martwi znaj przeraajc prawd i to oni bd musieli przemwi.

Powie obyczajowa
Philipsa Carr
CZAS NA MILCZENIE
Lucinda oraz jej przyjacika Annabelinda przebywaj w ekskluzywnej pensji dla panien
w belgijskim La Piniere. Ich ycie koncentruje si na nauce, zabawach, przychodzi pora pierwszej mioci oraz gorzkich rozczarowa. Tymczasem w caej Europie narastaj niepokoje zwiastujce wojn. W sierpniu 1914 roku rodzice dziewczt podejmuj w kocu decyzj o powrocie
crek do domu. Ich opiekunem na czas podry zostaje major Marcus Merrivale

Literatura polska
Magorzata Warda
RODEK LATA
Pewnego dnia- rzecz si dzieje w Trjmiecie znika Sylwia, dziewczyn z dobrego domu.
Po roku poszukiwa, kiedy ju nikt nie wierzy w jej odnalezienie, moda dziennikarka rozpoczyna wasne ledztwo. Taki jest punkt wyjcia rodka lata. Ale wtek kryminalny to tylko
pretekst w tej bogatej w obserwacje obyczajowe, wietnie skonstruowanej i napisanej historii
pytanie o winnego nie jest wcale najwaniejsze.

Literatura modzieowa
Rosie Rushton
WYSZA Z DOMU
ycie pitnastoletniej Katie nie moe by ju cisze. Naga mier ojca wszystkim trojgu
w ich domu dopieka. Cho modszy brat Tom chyba mniej rozumie, a w dodatku jest chory
na autyzm. Matka potrafi tylko topi smutki w szklaneczce brandy i robi awantury crce.
A kolejna ostra ktnia wanie przewaya szal. Katie mwi: do. Zwaszcza, e poznaa Joego, przystojniaka z samochodem, ktry zabierze j daleko od domu. Na krtko ale tak, eby
przestraszy mam. I teraz chodzi tylko o jedno: eby nie doszo do kolejnej tragedii w rodzinie
Katie

20