You are on page 1of 36

Nr 7/8 Lipiec/Sierpie 2008

Prezes GS w Komnicach - Zbigniew


Wawrowski przyjmuje gratulacje z okazji
jubileuszu 100-lecia Spdzielni

wrczanie odznaki
Zasuony dla Spdzielczoci
Samopomoc Chopska

gratulacje skada take Wjt Gminy Komnice

wrczenie odznaki Zasuony Dziaacz


Ruchu Spdzielczego

uroczysty przemarsz na Msz w.


w intencji Spdzielni i Jej czonkw

100-lecia Gminnej Spdzielni Samopomoc Chopska w Komnicach

Emeryci na wycieczce do Warszawy

Emeryci na turnusie wypoczynkowym w Zakopanem

Spis treci

Do czytelnikw Gazety Komnickiej!

o rok przed wakacjami zwracam si do wszystkich uytkownikw drg


o bezpieczne z nich korzystanie. Nie mam zudze, e moje apele doprowadz do radykalnej zmiany zachowa wszystkich, ktrzy poruszaj si
po naszych drogach. Przecie przez nasza gmin prowadz drogi powiatowe i droga
krajowa, ktrymi to drogami jed ludzie z caego kraju i nie tylko. Do tej pory
na wszystkich kursach prawa jazdy tumaczy si kursantom o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do innych uytkownikw drg. Kady z nas siadajc za kierownic jakiegokolwiek pojazdu jest naraony na wypadek, nawet jeli sam bdzie
mistrzem kierownicy. Wszak drog poruszaj si rni kierowcy, czsto po wypiciu
alkoholu albo z zerowym dowiadczeniem w prowadzeniu pojazdu. Ostatnia tragedia jaka miaa miejsce na drodze w Rzerzczycach jest tego najlepszym dowodem.
Odpowiednie organy zapewne wyjani wszystkie szczegy zdarzenia, ale ycia
ju nikt nie przywrci. Wydawa by si mogo, e modzi ludzie na motorach, ktrzy tak piknie manifestowali swj al po utracie koleanki wycign z tego zdarzenia jakie wnioski dotyczce bezpieczestwa na drodze. Niestety. Tego samego
dnia, kilka godzin po pogrzebie znw rozszalay si motory na naszych drogach.
Nie wiem dlaczego tym modym ludziom wydaje si, e s panami ycia i mierci.
Wemy nasz nowy wiadukt. Jest ukowaty i kto kto wyjeda na niego od strony ul.
Kolejowej lub Dworcowej nie wie, czy nagle nie pojawi si pdzcy z bardzo du
prdkoci motocyklista, ktry zreszt te nie ma pojcia co zobaczy przed sob kiedy przejedzie przez uk wiaduktu. A te wariackie popisy jazdy na jednym kole albo
z pen prdkoci po naszych wskich i krtkich uliczkach. Przecie tam mieszkaj
ludzie, tam moe wybiegn dziecko. Gdzie jest wasza wyobrania!!! Wielokrotnie
mieszkacy naszej gminy zwracali uwag na ten problem. Policja swoj bezradno
tumaczy brakiem odpowiedniej iloci patroli, brakiem fotoradaru i obaw o ycie
zatrzymywanego motocyklisty. Nie bd tutaj przeprowadza polemiki z tymi argumentami, ale owiadczam, e podejmiemy wszystkie dopuszczone prawem dziaania aby wyeliminowa z naszych drg takich kierowcw, ktrym wydaje si, e prawo ich nie obowizuje, bo kask zasania im twarz. Pytam si gdzie s rodzice tych
czsto bardzo modych ludzi? Czy dopiero kolejna tragedia, tym razem z udziaem
motocyklisty ma nam uwiadomi jak cenne jest ludzkie ycie i to, e nie wolno
nim szasta?

Czekamy na mieszne fotki z wakacji.


Bd nagrody!!!.
Redakcja

Inwestycje obecnie realizowane


w naszej gminie.................................2
20.07.2008r pierwsza rocznica
przejcia trby powietrznej...............3
BARDZO PROSZ O POMOC !!!..3
Nasze drogie chodniki.......................4
Nowy most w Garnku.......................4
Poprawiaj wizerunek soectwa........4
Pomoc dla powodzian.......................6
Prezentacja dorobku szk................7
Stypendia szkolne.............................7
Wyniki Biblioteki w Komnicach..8
75-ta rocznica powstania harcerstwa 8
IV Rowerowa Pielgrzymka............ 10
Spotkanie z Posank Sejmu
RP Halin Rozpondek................... 11
Emeryci na turnusie
wypoczynkowym w Zakopanem... 12
Fotoraport Club.......................... 12
Naprawd warto............................. 13
Festyn rodzinny w Zespole Szk
w Komnicach................................ 14
Festyny Komnickiej Pogoni.......... 14
Chorzenalia 2008........................... 15
Podzikowania za wsparcie uroczystoci w Chorzenicach........................ 16
Podzikowanie............................... 17
Kolonie letnie w Chorzenicach . ... 17
Wizy kulturowe zbliaj narody! 18
Zapomnij si i tacz!.................. 19
Chopoki z Klepiska w Kazimierzu 20
Akcja: Wakacje 2008................. 20
Z biegiem Warty! . ........................ 22
Co z kolarstwem w gminie?........... 23
Turniej Siatkwki w Garnku.......... 24
Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Magorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Pawe Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
fax 034 328 52 61
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

Na okadce Delikatesy Centrum nalece do Gminnej Spdzielni w Komnicach


GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

Inwestycje obecnie realizowane w naszej gminie


1. Dobiegy juz koca roboty przy renowacji boiska sportowego w Komnicach.
Wykonano boisko o wymiarach
35x62m o nawierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzone potem z siatki.
Koszt inwestycji to 739.220,51 z.
rodki pochodziy z Budetu Wojewdztwa lskiego (320.000,00 z.)
i z budetu gminy (419.220,51 z.)
2. Obecnie trwaj roboty zwizane
z przebudow ulic: Straackiej, Targowej i Sdowej w Komnicach.
W ulicy Straackiej i Targowej zostanie wykona nawierzchnia asfaltowa
wraz z chodnikami z kostki brukowej
i odwodnieniem ulic. Przy ulicy Sdowej wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej. Termin zakoczenia robt
zaplanowany zosta na koniec sierpnia
2008r. Warto robt budowlanych
to 1.032.767,02 z.
3. Do koca wrzenia br. zostanie rwnie wykonana przebudowa ulicy
Wolnoci w Pacierzowie. Zostanie
wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego, oraz zjazdy do posesji i na drogi polne z betonu asfaltowego. Warto
robt wynosi 495.198,59 z.

4. Do 15 padziernika 2008r. zostanie
wykonana modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w obrbie Komnice (droga na Janaszw)
na dugoci 3200m.
Realizacja inwestycji ma na celu
popraw pynnoci ruchu oraz wyeliminowanie uciliwego dla mieszkacw kurzu. Obecnie ogoszono
przetarg na wyonienie Wykonawcy
robt. Inwestycja zostanie czciowo
wspfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych.
5. Ogoszono przetarg nieograniczony na wyonienie wykonawcy robt
na Remont modernizacj 6,2 km
drg na terenie gminy Komnice. Zaprojektowano nawierzchni asfaltow
na n/w odcinkach drg. Termin realizacji robt zosta zaplanowany na koniec
listopada 2008r.
Poniej wykaz robt przewidzianych
do modernizacji.
2

Lp.

Miejscowo/Nazwa drogi

Rzerzczyce, ul. Bugaj

Rzerzczyce, ul. Lena

Rzerzczyce, ul. Mstowska

Witkowice, za szko

Garnek, ul. Wska

Karczewice, ul. Zachodnia

Garnek, ul. Nowa i Parkowa

Kunica

Zawada, ul. Krtka i ul. Straacka

10

Bartkowice, ul. wierczewskiego

11

Michaw Komnicki, ul. Kwiatowa

12

Zdrowa, ul. Parkowa

13

Zawada, ul. Ogrodowa

14

Nieznanice, ul. Cegielniana

15

Komnice, ul. Dworska

16

Komnice, ul. Projektowana

17

Adamw, ul. Bociania

6. Oprcz inwestycji drogowych gmina


przystpia rwnie do robt zwizanych z dowietleniem drg. Zakoczono juz roboty zwizane z dowietleniem
ulicy Polnej w Pacierzowie. Zamontowano 12 opraw owietleniowych. Warto robt 41.113,56 z.
Niebawem zostan rozpoczte roboty przy dowietleniu ulicy Straackiej
i Kruszyskiej w Zdrowej. Warto
robt to kwota 42.024,85 z.
Zostanie zamontowanych 11 supw owietleniowych wraz z osprztem.
7. Na ukoczeniu jest Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyczami w Komnicach ul. Poudniowa, ul. kowa, ul. Wrzosowa, ul.
Brzozowa, ul. Sosnowa,
o nastpujcym zakresie
robt:
- Kana sanitarny PCV
200/5,9mm o d. 637 mb;
- Przycza kanalizacyjne do pierwszej studzienki PCV 160/4,7mm 27
szt.,
Koszt robt
to 408.452,45 z.
8. Zoono wnioski
o dofinansowanie
ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego


Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013 na:
- Popraw stanu sieci drg gminnych
poprzez przebudow ulic: Czstochowskiej, Bartkowskiej, Gwnej i Ogrodowej w miejscowoci Konary, gmina
Komnice;
- Budow basenu przy Zespole Szk
w miejscowoci Komnice;
- Rozbudow Szkoy w Rzerzczycach;
- Budow kanalizacji sanitarnej
w Rzerzczycach, Hubach i Adamowie
oraz oczyszczalni ciekw w miejscowoci Huby.
Decyzja w sprawie zoonych wnioskw zapadnie do koca biecego
roku.
9. 29 lipca 2008r. Zarzd Wojewdztwa lskiego podj uchwa w sprawie przyjcia i zatwierdzenia listy rankingowej projektw zgoszonych do V
edycji konkursu Przedsiwzi Odnowy Wsi.
W tym konkursie otrzymalimy
dofinansowanie na zakup instrumentwmuzycznych dla Orkiestry
Dtej Ochotniczej Stray Poarnej
w Komnicach. Warto kosztorysowa zakupu instrumentw to 40 000,00
z. Dofinansowanie stanowi 50% kosztw, pozostae to rodki wasne gminy
i rodki Ochotniczej Stray Poarnej
w Komnicach (2.000,00 z)
Ju na przeomie wrzenia
i padziernika tego roku Orkiestra Dta
otrzyma 21 sztuk nowych instrumentw muzycznych.

Roboty na ul. Straackiej

20.07.2008r pierwsza rocznica przejcia


trby powietrznej

szyscy pamitamy dat


20.07.2007r. W tym dniu
mieszkacy trzech soectw naszej gminy: Adamowa, Hub
i Skrzydlowa ucierpieli podczas
przejcia trby powietrznej. W rok
po tragedii wszystko wyglda inaczej. Piknie odbudowane wszystkie
budynki mieszkalne. Trwaj jeszcze
prace zwizane z kosmetyk niektrych budynkw i odbudowa czci
nie odbudowanych budynkw gospodarczych. Pomimo tragedii, ktr przeyli poszkodowani musz powiedzie,

e mieli szczcie. Nikt


nie zgin. Pomoc finansowa zgodnie z deklaracjami
przysza. wiadczy mog
o tym rodki finansowe,
ktre przeznaczone byy
na odbudow. Ogem wydano 7.427,300 z., oprcz
tego kwot 745.776 z. przeznaczono na usunicie i utylizacj eternitu. W rocznic tragedii
w parafii pod wezwaniem w. Stefana
Wgierskiego w Skrzydlowie odbya
si msza dzikczynna w intencji poszkodowanych. Proboszcz parafii ks. kanonik Maciej Woszczyk oprcz wadz kocielnych
na uroczysto zaprosi take
wadze samorzdowe gminy
Komnice. Msza w. rozpocza si o godz. 11.30. Po zakoczeniu naboestwa wszyscy
mieszkacy i zaproszeni gocie
udali si w okolice Skrzydlowa,
gdzie miao miejsce powicenie nowego krzya wmurowanego w miejsce wyrwanego

podczas trby powietrznej. Uroczystoci te skoniy uczestnikw do refleksji i zadumy. Do dnia dzisiejszego
wszyscy mieszkacy naszej gminy,
a zwaszcza najbardziej poszkodowani
czciej spogldaj w niebo. Boj si
kolejnego kataklizmu. Czy wycignlimy jednak lekcje z historii? Chyba
nie. Pienidze porniy ludzi. Coraz
czciej syszymy gosy niezadowolenia i uwagi pod adresem ssiada. Pomimo, e los tak dowiadczy poszkodowanych, nie wszyscy wzili sobie
to do serca. Z posiadanych informacji
wiemy, e nie wszyscy ubezpieczyli swoje domostwa. Miejmy nadziej,
e kataklizmy bd omija nasz gmin i jej mieszkacw.

BARDZO PROSZ O POMOC !!!

azywam si Marcin Czajka, mam 26 lat i pochodz


z Zawiercia. W maju 2006
roku zostaem bestialsko wepchnity pod pocig przez nieznanych
sprawcw
. Na skutek wypadku, amputowano mi lew koczyn doln.
Pomimo niepenosprawnoci, wci
mam wyznaczone wane cele w yciu
i potrafi uparcie do nich dy. Teraz
najwaniejszym z nich jest pozyskanie rodkw na protez, gdy chciabym powrci do penego funkcjonowania w spoeczestwie. Uwielbiam
aktywny, sportowy tryb ycia. Dziki protezie miabym szanse wrci
do uprawiania dyscyplin, ktre wczeniej trenowaem, m.in. tenisa i koszykwki; teraz jest to niemoliwe. Moim

marzeniem jest take podjcie studiw


informatycznych i pracy zawodowej
w tym kierunku, a tym samym usamodzielnienie si i czciowe odcienie
rodzicw od penego utrzymywania
mnie. Zwracam si z gorc prob
do wszystkich ludzi dobrej woli, ktrzy mogliby pomc mi uzbiera rodki
na protez lewej nogi, a tym samym
przyczyni si do lepszego i bardziej
samodzielnego ycia. Koszt nowej protezy wynosi 25.000 PLN, co zdecydowanie przerasta moliwoci finansowe
moje i rodziny.
Fundacja na Rzecz Osb Niewidomych
i Niepenosprawnych Pom i Ty
www.fundacjapomozity.sprint.pl
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
(z dopiskiem: Proteza dla Marcina Czajki)

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

Nasze drogie chodniki


Adam Zajc

a terenie gminy Komnice


powstaje coraz wicej ulic
o nawierzchni bitumicznej.
Jednoczenie tam gdzie to jest moliwe, ze wzgldu na szeroko pasa
drogowego, budujemy chodniki dla
pieszych. W gwnej mierze chodzi
o ich bezpieczestwo. Po oddaniu
nowo wybudowanej drogi do uytku wszyscy potencjalni uytkownicy chwal now inwestycj, wygod
i estetyk. Niestety zachwyt mija
po jakim czasie, a chodnik i problemy z jego utrzymaniem zostaj.
Poniewa wbrew powszechnej opinii,
wcale nie tak duo ludzi chodzi pieszo,
przeto na sabo uywanym chodniku
zaczynaj wyrasta chwasty, a na przestrzeni midzy brzegiem chodnika
i ogrodzeniem posesji tworz si cae
ich poacie. Oczywicie, zdecydowana
wikszo wacicieli i uytkownikw
posesji przed ktrymi jest chodnik
w tym i ja - dbamy o to, aby likwidowa
chwasty, a tam gdzie to jest moliwe
utrzymywa trawniki czy wrcz ogrd-

ki kwiatowe. W ten sposb chcemy


pokaza, e nie jest nam obojtne jak
wyglda chodnik przed nasz posesj.
Dlatego tym bardziej ra te miejsca,
gdzie chwasty sigaj do poowy potu. Wiele osb odwiedzajcych z rnych powodw nasz gmin pytao
mnie, czy w tych posesjach yj jacy
ludzie czy moe s to budynki opuszczone. W takich momentach staram si
zmienia temat rozmowy. Przychodzi
zima a wraz z ni opady niegu, ktry
ma tak dziwn waciwo, e bywa
mokry albo liski, a jeszcze jak pada
przez kilka dni to rwnie utrudnia
poruszanie si. I znw powstaje problem, co z tym niegiem zrobi. Trzeba go usun po to, ebymy mogli
porusza si po chodniku. Jest to obowizek waciciela posesji, nawet jeli
jest to niezabudowana dziaka. Musimy wszyscy pamita, e w naszej
gminie nie istnieje, jak to bywa w miastach, zakad komunalny zajmujcy
si m. innymi wywozem niegu, ktry
zostaje przez wacicieli posesji gro-

madzony na brzegu chodnika. Niektrzy z nas zapominaj, e osoba, ktra


np. zamie nog lub rk na chodniku
przed nasz posesj moe sdownie
dochodzi od nas odszkodowania i najczciej ma spraw wygran. Dlatego
ju teraz latem proponuj zastanowi
si, gdzie bdziemy wyrzuca nieg
z chodnika. Najprociej do wasnego
ogrdka, bo przecie wiosn ten nieg
stopnieje i wsiknie w ziemi. Oczywicie podobnie jak latem, rwnie zim
przed niektrymi domami chodnik wyglda tak jak by nikt w tych domach
nie mieszka. Zway ubitego lub mokrego niegu powoduj, e piesi musz
schodzi na jezdni ryzykujc, e zostan potrceni przez jadce jezdni
pojazdy.
Cay ten wywd dotyczcy naszych
chodnikw ma za zadanie uwiadomienie mieszkacom faktu, e nic si samo
nie zrobi i jeli chcemy aby nasze pienidze wydane na budow chodnikw
nie zostay zmarnowane, to nie wstydmy si przypomnie ssiadom, e wygld chodnika przed ich domem wiadczy o nich samych.

Nowy most w Garnku

dniem 28.07.2008r. dokonano


formalnego zamknicia mostu
na drodze powiatowej w miejscowoci Garnek. Pierwsze interpelacje, w ktrych poruszalimy problem
pogarszajcego si stanu technicznego
mostu zgaszalimy na Sesjach Rady
Powiatu w roku ubiegym. I tak pocztkowo wyczono z ruchu drogowego praw stron mostu i ograniczono
ruch do jednostronnego. W wyniku
rozstrzygnitego przetargu nieograni-

czonego na przebudow mostu


tymczasowego na obiekt inynieryjny klasy A, wyoniono wykonawc, tj. Firma Mega Bruk
Usugi w zakresie Budownictwa
Drogowego. Na miejscu starego
tymczasowego mostu powstanie
nowy. Koszt inwestycji to niebagatelna kwota 1.298.000 z.
Z czego 671 ty to wkad starostwa,
a pozostae rodki finansowe w wysokoci 627 ty, to dotacja z Ministerstwa

Poprawiaj wizerunek soectwa


Adam liwakowski

szyscy mieszkacy gminy,


w wikszym lub mniejszym stopniu, utosamiaj
si z miejscem swojego zamieszkania i czuj si wspodpowiedzialni
za rozwj i kreowanie wizerunku
4

swojej miejscowoci. Coraz czciej


taki model mona zaobserwowa
na obszarach gmin wiejskich. Czsto
motorem do dziaa na rzecz rozwoju
soectwa i poprawy infrastruktury miejscowoci s sotysi, radni, dziaacze

Infrastruktury. Termin zakoczenia realizacji inwestycji planowany jest w listopadzie br.


samorzdowi, straacy i spoecznicy,
ktrzy swoj prac staraj si pozytywnie oddziaywa na swoje otoczenie,
dajc tym samym wzorcowy przykad
dla spoecznoci lokalnej.
Czasami drobne, ale dobrze przemylane przedsiwzicie realizowane
wsplnie z mieszkacami, przy skromnym udziale samorzdu potrafi w kocowym efekcie da duo zadowolenia
i satysfakcji. Przykady takich dziaa,

widoczne s take na terenie naszej


gminy. Na uwag i podziw zasuguje zagospodarowanie i dopracowanie
terenu play w Karczewicach. Sotys
Jerzy Baran wraz z mieszkacami woyli duo serca i pracy w budow ogrodzenia, stolikw i awek. Wykonali
spoecznie kawa dobrej roboty, ktrej
efekty mona podziwia korzystajc
w niedzielne popoudnie z walorw
przyrodniczych, ktre daje rzeka Warta
na tym odcinku. Pozostaje jeszcze mie
nadziej, e spoeczestwo szczeglnie
to modsze doceni i uszanuje ogrom
pracy jaki woono na ten cel i bdzie
dbao o ad i porzdek na terenie play.
Kolejny przykad dobrej organizacji
i wsplnego zaangaowania to odmulenie i oczyszczenie zbiornika p-po.
w Konarach. W cae przedsiwzicie
zaangaowane byo wiele osb, cznie z sotysem Janem Piechem, radnym
Witoldem Brusiem, komendantem
gminnym Przemysawem Zieliskim,
Panem Stanisawem Basiakiem, straakami ochotnikami oraz lokalnymi
mieszkacami. W efekcie wsplnymi
siami oczyszczono i odmulono zbiornik. Dalszym etapem bdzie opracowanie koncepcji zagospodarowania przylegajcego terenu. Rwnie
w miejscowoci Chorzenice, ktra
wzia udzia w tegorocznym konkursie Najpikniejsza wie wojewdztwa lskiego wida jak wiele osb
w lad za Panem Andrzejem Borkowskim potrafi si wczy w ycie soectwa i wszelkie dziaania zwizane
z kreowaniem wizerunku miejscowoci. Chc w tym miejscu wyrazi swoje uznanie dla ludzi, ktrzy pomimo
wszystko potrafi powici wolny
czas, aby wsplnie dziaa na rzecz soectwa i realizowa zamierzony cel.
Gmina Komnice w Programie Odnowy Wsi Wojewdztwa lskiego.
Soectwa Komnice i Nieznanice zostay zakwalifikowane do cyklu szkoleniowo-aktywizujcego
Programu
Odnowy Wsi Wojewdztwa lskiego,
realizowanego przy udziale rodkw
finansowych Wojewdztwa lskiego,
lskiego Zwizku Gmin i Powiatw,
oraz uczestniczcych gmin.
W soectwach zakwalifikowanych
do programu utworzono picioosobowe grupy odnowy wsi i wyznaczono
koordynatora gminnego.

P O W W
to program skierowany gwnie
do spoecznoci
wiejskich, ktre
utosamiaj si
z wsi i staraj
si kreowa swj
rozwj spoeczno-gospodarczy,
zachowujc przy
tym
najcenniejsze zasoby
i walory ycia
na wsi. Docelowym efektem Programu jest zainicjowanie trwaego i samopodtrzymujcego si rozwoju spoecznoci wiejskich,
na obszarach wybranych gmin i powiatw. W caym projekcie zostan wykorzystane dowiadczenia Programu
Pilotaowego Odnowa Wsi lskiej
realizowanego w latach 2002-2004,
oraz dowiadczenia z innych regionw
Polski.
Pierwszym etapem programu bya
podr studyjna do wojewdztwa opolskiego. Wyjazd mia na celu zapoznanie uczestnikw programu z projektami i przedsiwziciami odnowy wsi
realizowanymi na terenie wojewdztwa opolskiego. Koordynator Programu Rozwj obszarw wiejskich Pan
Witold Magry, oraz Pani Iwona Krlewiecka, m. specjalista ds. rozwoju obszarw wiejskich zapoznali nas
z dziaaniami i inicjatywami siedmiu
soectw, ktre wizytowalimy podczas
wyjazdu.
Kade z soectw ktre mielimy
okazj oglda zrobio na uczestnikach
szkolenia ogromne wraenie. W Kielczy, gmina Zawadzkie przedstawiono
dziaalno Stowarzyszenia Wincentego z Kielczy, autora pieni Gaude
Mater Polonia.
Czonkowie stowarzyszenia podzieleni na 11 zespow: finansowego-ksigowego, dotacji i funduszy zewntrznych, administracyjno-gospodarczego,
Internetu i promocji, przedstawili zrealizowane projekty, z ktrych na uwag zasugiway: Mieszkacy w walce
z poarem, projekt finansowany przez
Komend PSP Strzelce Opolskie; Nauka drogowskazem do lepszego jutra
w ramach programu Wyrwnywanie
szans edukacyjnych dzieci i modziey; Przedsiwzicia wspierajce

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

rozwj infrastruktury spoecznej wsi,


rdo finansowania UMWO Opole;
Maa ojczyzna-Wincenty z Kielczy.
Nastpn miejscowoci, ktr odwiedzilimy byy aziska. Mae soectwo, ktre wykorzystuje obok nazw
urzdowych nazwy tradycyjne, charakterystyczne dla wsi. Dziaalno mieszkacw skupia si gwnie wok zachowania nazw tradycyjnych ktrymi
niegdy mieszkacy nazywali poszczeglne dzielnice wsi: Procz, Koza, Gochowo, Wandzina, Doy.
Nasz uwag zwrci take ciekawy
zwyczaj kultywowany przez mieszkacw z pokolenia na pokolenie. Obrzd
polega na tym, i o pnocy w rdeku
w pobliskim lesie z Wielkiego Czwartku na Wielki Pitek wielu mieszkacw dokonuje obmycia twarzy i ng,
jak przekazuj starsi mieszkacy chodzi o symboliczne oczyszczenie z grzechu.
Kolejne przykady dziaa realizowanych przez Grup Odnowy Wsi podziwialimy w miejscowoci Sprok,
w powiecie Strzelce Opolskie. Z pord najwaniejszych dokona mieszkacw warto przytoczy nastpujce:
realizacja projektu Ptasi Stawek oraz
projekty zwizane z kultywowaniem
tradycji, tj.: Poltenabend-wieczr panieski; Wodzenie Niedwiedzia; Darcie pierza; prace na rzecz upikszania
wsi. Na uwag zasugiwa take plan
architektoniczny wioski Sprok, opracowany przez studentw Akademii
Rolniczej we Wrocawiu.
W Krasiejowie, gmina Ozimek poznalimy czonkw Stowarzyszenia
Mionikw Krasiejowa, oraz stowarzyszenia Dinopark. Widzielimy
rwnie najwaniejsze zasoby wsi, olbrzymie iloci koci dinozaurw, kt-

re zaczto identyfikowa w latach 90- woju Wsi Kuniw, Wiejski Dom Kul- kach wyjazdu studyjnego Dowiadtych ubiegego wieku. Od 2000 roku
na terenie byej kopalni iw prowadzi
si systematyczne wykopaliska i prace
badawcze.
W miejscowoci Jeowa, gmina ubiany, poznalimy wzorcowy model
wsppracy pomidzy parafi a mieszkacami, wietnie zorganizowana spoeczno lokalna, duo przedsiwzi
o charakterze duchowym i materialnym. W Chudobie, gmina Lasowice
Wielkie, poznalimy niektre projekty
realizowane przez OSP, Koo DFK,
Caritas, Rad Soeck i Rad Parafialn. Ponadto z penym podziwem obserwowalimy wystp jedynego w Polsce
mskiego zespou Cheerleaders dziaajcego przy OSP Chudoba.
W Kuniowie, Gmina i Powiat
Kluczbork podziwialimy sztandarowy
projekt Stowarzyszenia na Rzecz Roz-

tury. Inwestycja zrealizowana zostaa


ze rodkw wasnych stowarzyszenia,
rodkw gminy i rodkw SPO na lata
2004-2006. W ramach tego projektu
prowadzone s zajcia dla wszystkich
zainteresowanych mieszkacw przez
pi dni w tygodniu. Dzieci i modzie
korzystaj z sali internetowej, sieci radiowej i kompleksowo wyposaonej
sali bilardowej.
W 2008 r. wie zostaa zgoszona
do Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi
i uzyskaa wyrnienie za wprowadzanie realnych a zarazem wizjonerskich idei oraz za wzajemne realizowanie projektw, jak rwnie za osobisty
wkad, zaangaowanie zapaem mieszkacw wsi
Na zakoczenie pragn doda,
i wraenie, jakie wywary wizyty
w tematycznych wsiach na uczestni-

czenia Odnowy Wsi na dugo pozostan w pamici. Chciaoby si, aby


wanie na naszym obszarze powstaway tak liczne przedsiwzicia i aby
spoeczno lokalna angaowaa si
rwnie mocno jak w wojewdztwie
opolskim.
Grupy osobowe z zakwalifikowanych soectw w tegorocznej edycji poznay od podszewki przykady przedsiwzi i zrealizowanych projektw,
ktre s efektem szerokiej wsppracy
organizacji, spoeczestwa i samorzdu. Czekamy na przyjazd moderatorw
Programu i wizje terenowe soectw,
ktre odbd si w biecym miesicu. Celem wizji bdzie zapoznanie si
moderatorw z potencjalnymi, lokalnymi projektami rozwojowymi, ktre
mogyby by zrealizowane w ramach
programu POWW.

CO TAM PANIE W POWIECIE?

Pomoc dla powodzian w powiecie niatyskim


Jan Milc

dniach 2527 lipca w wyniku silnych opadwdeszczu, ogromne obszary


poudniowo-zachodniej
Ukrainy
znalazy si pod wod. Krtkie, lakoniczne komunikaty rodkw przekazu
nie odzwierciedlaj ogromu tragedii
jaka nawiedzia ten region. Ostatnie
informacje uzyskane w pierwszych
dniach sierpnia mwiy o 40 ofiarach
miertelnych, tysicach zniesionych
bd uszkodzonych domw mieszkalnych i budynkw gospodarczych,
dziesitkach uszkodzonych mostw
i setkach kilometrw rozmytych drg.
Najbardziej ucierpia rejon wojewdztwa iwano-frankowskiego, gdzie fala
powodziowa w dorzeczu rzek Prut
i Dniestr przekraczaa 7 m, a momentami dochodzia do 10 m. Najtrudniejsza
sytuacja miaa miejsce w omiu powiatach tego regionu, w tym take w powiecie niatyskim, z ktrym powiat
czstochowski ma zawarte porozumienie o partnerstwie. Jak informoway
wadze powiatu niatyskiego tylko
w tym powiecie powd zalaa 26 wiosek i miasto niaty. W rejonie kataklizmu znalazo si 1147 budynkw, przy
czym: 49 zostao doszcztnie zniesio6

nych, 369 cakowicie zatopionych


i 749 podtopionych. Zalanych zostao
ponad 3,5 tys.ha upraw rolnych, zniszczonych 6 mostw drogowych i jeden
kolejowy, a take rozmyte zostao 72
km drg. Niestety nie obyo si bez ofiar
miertelnych. Zgino 10 osb, w tym
szecioro dzieci w wieku 2 10 lat.
Ju w pierwszych dniach po otrzymaniu informacji o powodzi, podjto
dziaania zmierzajce do udzielenia
pomocy poszkodowanym, szczeglnie
w zaprzyjanionym powiecie niatyskim. W pitek, 1 sierpnia wyruszyli
ze lska straacy-ratownicy. Wrd
nich znalaz si take mieszkaniec
naszej gminy dh Marcin Milc. W kolejnych dniach akcja pomocowa nabieraa coraz wikszego rozmachu. 7
sierpnia radni powiatu czstochowskiego
jednogonie przyjli
uchwa umoliwiajc udzielenie pomocy
mieszkacom powiatu
niatyskiego, ktrzy
ucierpieli podczas powodzi. Radni wyrazili
zgod na przeznacze-

nie 100 tys. z z budetu powiatu na zakup artykuw najbardziej potrzebnych


powodzianom. Bd to przede wszystkim rodki czystoci, odzie, obuwie,
pociel, artykuy szkolne itp. Ponadto,
zainicjowana zostaa zbirka funduszy.
Omioosobowy klub radnych Porozumienia dla Powiatu Czstochowskiego przekaza dla poszkodowanych 3,5
tys.z. Akcj wsparli take czonkowie
Zarzdu, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pozostali radni przekazujc na rzecz poszkodowanych swoje
prywatne pienidze. Gotowo pomocy powodzianom zgosio take sze
gmin naszego powiatu oraz miasto
Czstochowa.
Zarzd Powiatu podj si funkcji

Prezentacja dorobku szk i przedszkoli


Radny Leszek Winiewski

radycyjnie jak co roku w czerwcu


szkoy i przedszkola z terenu naszej gminy dokonay prezentacji
swojej pracy dydaktycznej, opiekuczej i wychowawczej w roku szkolnym
2007/2008. W spotkaniu uczestniczyli
dyrektorzy szk i przedszkoli, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele wadz
gminnych w tym: Przewodniczca Komisji Owiaty Rady Gminy Komnice
Magorzata liwakowska, z-ca Wjta
Wanda Kusztal, szefowa Biura Obsugi
Owiaty - Halina Tkacz oraz oraz radni:
Stanisawa Majer, Bloma Alfred, Leszek
Winiewski.
Na terenie gminy Komnice funkcjonuje 9 szk podstawowych, do ktrych
uczszcza 931 uczniw, 7 gimnazjw
z 571 uczniami, 8 oddziaw przedszkolnych, do ktrych uczszcza 195 dzieci
oraz 2 przedszkola z 98 wychowankami
w grupach 3, 4, 5 i 6 latkw.
Spotkanie rozpoczo si od wystpw artystycznych dzieci z przedszkola
w Rzerzczycach oraz ze Szkoy Podstawowej w Konarach. By to pikny i wzruszajcy wystp, a dzieci wystpiy w kolorowych, piknych strojach. Przedstawimy
obecnie dorobek poszczeglnych szk
i przedszkoli. Trudno w krtkim artykule
napisa o wszystkim, bo dorobek naszych
placwek owiatowych jest imponujcy.
W Przedszkolu w Komnicach realizowany jest program Dziecko i sztuka,
Z czytaniem za Pan Brat oraz program
pomagajcy dzieciom radzi sobie z problemami ycia codziennego, dzieli si
swoimi wraeniami i pozyskiwa przyjaci p.n. Przyjaciel Zippiego.
W Przedszkolu w Rzerzczycach duy
nacisk pooono na edukacj regionaln
p.n.Moja miejscowo, .dzieci poznaj najciekawsze miejsca i ludzi ze swojej
maej ojczyzny.

W szkole w Zdrowej realizowany jest program innowacyjny Gimnastyka mzgu, w


tej obchodzcej 90-lecie szkole
wykonano wiele prac na placu
szkolnym poprzez nasadzenie nowych drzew i krzeww,
i placu zabaw.
W szkole w Konarach z Europejskiego Funduszu Spoecznego powstaa nowa pracownia komputerowa, uczniowie uzyskali najlepszy
w gminie wynik ze sprawdzianu szecioklasistw. Wana jest praca ukierunkowana na patrona szkoy Jana Pawa II.
W szkole w Skrzydlowie ogromn prac na rzecz pomocy dzieciom i modziey wykonano w zwizku z kataklizmem
jakim bya trba powietrzna, wykonano
boisko wielofunkcyjne, zorganizowano
wyjazd dzieci do Warszawy, aktywnie
dziaaa fundacja Pommy dzieciom
pozna wiat.
Szkoa w Garnku dokonaa multimedialnej prezentacji swojego dorobku,
powstaa nowa pracownia jzykowa,
realizowane s ciekawe programy ekologiczne, organizowano szereg imprez
i uroczystoci.
Warto wspomnie, e duo imprez
i ciekawych zaj organizowanych
jest dla dzieci w szkole filialnej i przedszkolu w Rzekach Wielkich
W szkole w Komnicach powikszya
si baza lokalowa szkoy, powstaa nowa
pracownia komputerowa, realizowany
jest program wolontariatu szkolnego oraz
program innowacyjny
Jestemy razem, Arka Zieleni, Modzi odkrywcy. Placwce nadano tytu
Szkoa uczca si, aktywnie dziaa druyna harcerska Pomie.
W szkole w Witkowicach wspaniale funkcjonuje Szkolne Koo Turystyczno Kra-

joznawcze Buraczanki, organizowane


s marsze na orientacje, rajdy parasolowe,
wzbogacono pracowni komputerow.

Szkoa w Rzerzczycach wymaga
pilnej rozbudowy. Szkoa bierze udzia
w zlotach szk Sienkiewiczowskich.
Uczniowie wygrywali wiele konkursw
i olimpiad, w ramach realizacji edukacji
obywatelskiej zorganizowano modzieowe prawybory do Parlamentu.
Szkoa w Zawadzie ogromna wag
przywizuje do pracy z Patronem Prymasem Tysiclecia Kardynaem Stefanem
Wyszyskim,uczestniczya w zlotach
szk prymasowskich m.in dwukrotnie
na Jasnej Grze. Organizowane s turnieje literackie, warcabowe, melomana.
Dyrektor szkoy corocznie organizuje
kolonie dla dzieci z terenu gminy, w tym
roku wyjechao 50 osb nad morze do Jastrzbiej Gry.
Podsumowywujc caoroczn prac
placwek owiatowych w naszej gminie
naley wyrazi sowa uznania i podzikowania dla dyrektorw szk i przedszkoli,
nauczycieli, rodzicw oraz dzieci i modziey za sukcesy, ktre osignli i ktre
s promocj naszej gminy. Dobitnym tego
przykadem jest chociaby fakt, e na 70
laureatw konkursw przedmiotowych
w Wojewdztwie lskim - 5 pochodzio z naszej gminy. Za t prac w imieniu
Rady Gminy Komnice pragn gorco
podzikowa. Tak trzyma!!!

Stypendia szkolne na rok szkolny 2008/2009

iuro Obsugi Owiaty w Komnicach informuje o moliwoci ubiegania si o stypendia


szkolne na rok szkolny 2008/2009.
O stypendium mog ubiega si midzy innymi uczniowie szk podstawowych, gimnazjw, szk ponad-

gimnazjalnych oraz policealnych


zamieszkujcy na terenie gminy Komnice, w rodzinach ktrych miesiczny
dochd netto na osob nie przekracza
351,00z.
Wydawanie drukw wnioskw oraz
szczegowe informacje uzyska mo-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

na od dnia 15 sierpnia 2008r. w Biurze


Obsugi Owiaty w Komnicach w budynku Urzdu Gminy pokj nr 3 (tel.
0-34 366 84 09) oraz w Punkcie Informacyjnym Urzdu Gminy.
Wnioski naley skada w terminie
od dnia 1 do 15 wrzenia 2008r.
7

Wyniki Biblioteki w Komnicach


Barbara Charaziak

yrekcja Biblioteki lskiej


corocznie przesya tabele statystyczne zawierajce wskaniki analityczne dotyczce dziaalnoci bibliotek samorzdowych
wojewdztwa lskiego w 2007 roku.
Analiza danych pozwala na ocen
pracy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Komnicach.
Nadmieniam, e GBP funkcjonuje
wraz z czterema filiami bibliotecznymi
pooonymi w Garnku, Rzerzczycach,
Skrzydlowie i Zawadzie.
- liczba zakupionych, ze rodkw samorzdowych, woluminw w przeliczeniu na 100 mieszkacw wyniosa
11 i jest najwysza w powiecie czstochowskim
- liczba zarejestrowanych czytelnikw
wyniosa 14 czytelnikw na 100 mieszkacw, co daje 3 miejsce w powiecie
czstochowskim
- liczba wypoycze na zewntrz
i na miejscu wyniosa 374 pozycje
w przeliczeniu na 100 mieszkacw,
i jest take jednym z wyszych wskanikw w powiecie czstochowskim.
Aby bliej scharakteryzowa wy-

niki czytelnicze podam niektre dane


w liczbach. I tak w cigu roku przybyo
ogem 1948 woluminw (w tym zakupione ze rodkw samorzdowych,
z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dary od czytelnikw, Biblioteki lskiej, Urzdu
Gminy w Komnicach oraz od Towarzystwa Przyjaci Czstochowy), zarejestrowano 1 886 czytelnikw, ktrzy wypoyczyli na zewntrz 41 647
tomw ksiek. Natomiast na miejscu
udostpniono 2 633 woluminw gwnie z ksigozbioru podrcznego (encyklopedie, sowniki, pozycje ksikowe
z rnych dziedzin naukowych i inne
opracowania z literatury popularnonaukowej).
Dobre wyniki czytelnicze umocniy
Gminn Bibliotek Publiczn w Komnicach na drugim miejscu w agregatowym indeksie aktywnoci samorzdowych bibliotek publicznych woj.
lskiego.
Z przeprowadzonej przez instruktora Biblioteki lskiej w marcu tego
roku wizytacji placwek bibliotecznych wynika, e na popraw warunkw

lokalowych czeka placwka centralna,


gdzie nie ma warunkw do urzdzenia
prawdziwej czytelni, gdzie mona zorganizowa zajcia dla dzieci; nie ma
te pomieszczenia przeznaczonego
na zaplecze biurowe i opracowywanie
zbiorw bibliotecznych.
Korzystajc z okazji chciaabym
przypomnie mieszkacom gminy,
e Biblioteka w Komnicach oraz Filie
biblioteczne pracuj normalnie w okresie wakacyjnym. Mog by mae przerwy w dziaalnoci bibliotecznej na Filiach z uwagi na sezon urlopowy.
Zapraszam serdecznie wszystkich
potencjalnych czytelnikw do odwiedzania placwek bibliotecznych; zapewniam, e kady znajdzie co interesujcego dla siebie. Posiadamy bogaty
ksigozbir literatury piknej dla dorosych, literatur dla dzieci oraz pozycje
popularnonaukowe z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny, historii,
ekonomii, geografii itd.
Dysponujemy spor iloci wszelkiego rodzaju poradnikw z rnych
dziedzin.

75-ta rocznica powstania harcerstwa w Komnicach


oraz 50-ta rocznica wybudowania obecnej szkoy
im Grzegorza Piramowicza przy ul. Szkolnej 1
Pwd. Jdrzej Moderski Czonek Szarych Szeregw ZHP

omnice w okresie midzywojennym (lata 20-ste, 30-ste)


byy szczeglnym miejscem
wyrniajcym si na tle innych
miejscowoci w okolicy. Mimo i
nie bya orodkiem administracyjnym,
gdy naleay do gminy Kruszyna,
to znajdowao si tutaj wiele instytucji: stacja kolejowa, poczta przy ulicy
Pocztowej 2, Sd Ziemski (ul Sdowa),
szkoa, koci parafialny, Spdzielnia
Spoem, Bank itp.
Wszystko sprawiao, e ycie
w Komnicach toczyo si wartkim
nurtem, a sama miejscowo nie bya
8

zabita deskami.
Linia kolejowa i stacja w Komnicach ju od 1842r. stymuloway
rozwj gospodarczy i demograficzny
Komnic. Pojawia si grupa zawodowa zwizana z kolej, dla ktrej wybudowano w 1896r budynek mieszkalny
tu przy dworcu kolejowym. Zlokalizowana w Komnicach stacja kolejowa
umoliwia powstanie dalszych kilku
zakadw przemysowych jak: Fabryki
Cykorii w 1888r., ktrej wspwacicielem by Aurelii Wunsche, tartaku
ktrego wspwacicielami byli ydzi,
wytwrni narzdzi i maszyn Antoniego

Bugaja 1908 oraz szereg zakadw


rzemielniczych.
Do Komnic zaczli przybywa ludzie, ktrzy pniej odegrali znaczc
rol w yciu spoecznym. Pierwsz
grup stanowili nauczyciele szkoy
powszechnej w Komnicach. Jednym
z nich by kierownik Szkoy Wadysaw Borczyk (1929r.) Wczeniej jeszcze przybyli midzy innymi Jan Helbrych i Mikoaj Hryciw.
Nie ograniczali si oni do zwykego
wykonywania obowizkw nauczycielskich, ale starali si wpywa na spoeczestwo dziaalnoci spoeczn,

kontynuujc dzieo pedagoga Wacawa


Centkowskiego, ktry w cigu kilku
lat ma wiejsk szko przeksztaci
w pen siedmioklasow szko powszechn im. Grzegorza Piramowicza,
jedyn na duym obszarze.
Pan Hryciw prowadzi spdzielni
uczniowsk w szkole, Pan Jan Helbrych chr szkolny i nauk piewu
w szkole. Niezalenie od nauczycieli
szerok dziaalno prowadzi sdzia
pokoju Antoni Jamroziski ostatni
sdzia Sdu Grodzkiego w Komnicach
przeniesionego pniej do Pawna.
Przyby do Komnic rwnie lekarz
Jzef Grajkowski prowadzcy swoj
praktyk od lat 30-stych do lat 60-tych.
Take w tym prawie czasie przyby felczer Pan Lucjan Majewski, ktrego syn
Zbigniew by zwizany z harcerstwem
Komnickim. Zaoona jeszcze przed
I Wojn wiatow miejscowa spdzielnia, stale si rozwijaa i rozszerzaa swoj dziaalno. Pod koniec lat
30-stych bya ju spor firma handlow
ze sklepami w kilku miejscowociach
i wasnymi magazynami. Pracowao
w niej wielu Komniczan, wsppracowali z ni rolnicy, a wypracowane
rodki wspomagay nastpne przedsiwzicia gospodarcze. Tak due przedsiwzicie wymagao ju fachowej obsugi finansowej dziau ksigowego.
Wtedy to wadze Spdzielni sprowadziy modego buchaltera z Radomska
Wacawa Foksa. Urodzi si On 8
padziernika 1911r. we wsi Zawada,
powiat Brzeziny koo Tomaszowa Mazowieckiego. Ukoczy siedmioklasow szko powszechn w Kamiesku.
W latach 1926-29 uczszcza do Szkoy Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Radomsku. W tym rodowisku
zapozna si z dziaalnoci harcerstwa, ktre tam miao swoje druyny.
Po ukoczeniu szkoy 1930r rozpocz prac w Spdzielczym Stowarzyszeniu Spoywcw Zorza, gdzie
doskonali praktycznie umiejtnoci
zdobyte w szkole. Po bez maa dwch
latach, opuszcza Radomsko i udaje si
do Komnic. Trudno si byo rozsta
z przyjacimi z pierwszej pracy i tak
wspomina w swoim dzienniku: Jeszcze cay czerwiec 1930r pracowaem
w Radomsku. Od 1 lipca biecego
roku egnany przez zarzd rad nadzorcz i grono pracownikw spdzielni Zorza wyjedam do Komnic by tam

obj rwnorzdn posad w wikszej do druyny harcerskiej dziaajcej przy


okrgowej spdzielni Spoem. Ze z szkole w Komnicach. Zarwno dyrekw oku opuszczaem Radomsko czo- cja szkoy jak i Wjt Gminy wyrazili
poparcie dla tej inicjatywy i zadeklawiek potrafi si tak gboko zy
Wacaw Foks po objciu stanowiska rowali pomoc w organizacji obchobuchaltera spdzielni Spoem pisze dw, na ktre ju dzi zapraszam bye
Harcerki i Harcerzy oraz zainteresow swoim pamitniku:
Trzy rzeczy byy programem mego y- wanych t dziaalnoci mieszkacw
cia. Na pierwszym miejscu cze i sza- Komnic.
cunek dla Matki Boskiej
Jasnogrskiej, praca
spoeczna nad wychowaniem modziey
w druynie harcerskiej
i wreszcie na kocu mj
zawd w oparciu o spdzielczo. To wszystko powizane piknie
w jedn cao dawao
mi pene zadowolenie
wewntrzne i byo bodcem do pracy na dalek
przyszo. Nic te dziwnego e po przyjedzie
do Komnic pocza
Syn Wacawa Foksa wraz z Jdrzejem Moderskim
kiekowa myl zorganizowania harcerstwa. W biurze praca
trwaa do godziny szstej wieczr, reszt wolnego czasu plus wita i niedziel
Moja wie Zdrowa
przeznaczyem dla modszych Powysze sowa z pamitnika Wacawa FokJanina Chrzstek
sa traktuj jako Jego yciowy program
z ktrego w peni si wywiza.
Napisa On, e w kwietniu 1933r.
Tu w Zdrowej si wychowaam
przy szkole powszechnej zaoy druI nie pjd nigdzie std
yn harcerska msk im. Zawiszy
Chocia moj Polska caa
Czarnego. Opiekunem druyny HarcerJa tam wol ten swj kt.
skiej z ramienia szkoy zostaje nauczyciel Mikoaj Hryciw. Druyna naleaa
Ludzie tutaj pracowici
do hufca ZHP w Radomsku, chorgwi
Bardzo
zdolni i radoni
dzkiej, gdzie uzyskaa nr 23.
Czsto
ich
na swoich amach
W czerwcu 2008 roku przysza
Gazeta
Komnicka
goci.
mi myl zorganizowania uroczystej
75-tej rocznicy powstania harcerstwa
w Komnicach, a take 50-tej rocznicy powstania nowoczesnego budynku szkolnego, obecnie Zespou Szk
w Komnicach. Osobicie znaem
druha Wacawa Foksa, ktry w czasie okupacji pracowa w Spdzielni
Spoem, tak jak mj ojciec Lucjusz
Moderski, dlatego czsto spotykaem
si z Panem Wacawem. Wreszcie pod
koniec okupacji tj. 1943-44 Pan Wacaw wprowadzi mnie do Harcerstwa,
ktre w tym czasie nazwano Szarymi Szeregami. Zwrciem si z propozycj zorganizowania jesieni br.
uroczystych obchodw tych rocznic

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

A Komnice moja gmina


Te pochwali jest si czym
Tyle piknych w niej obiektw
Nie wiadomo kto ma prym.
Oby dalej tak si dziao
I pikniay wszystkie wsie
Ale ja, mieszkanka Zdrowej
Wie najbardziej lubi t.
Lecz czasami przecie trzeba
Poza gmin gdzie wyjecha
Wtedy myl o mej wiosce
Zapowiadam masz tu czeka!
9

IV Rowerowa Pielgrzymka
do Sanktuarium Matki
Boej Leniowskiej
Magorzata liwakowska

d czterech lat Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


w Witkowicach organizuje
rowerow pielgrzymk do Sanktuarium Matki Boej Leniowskiej
Patronki Rodzin.
Sanktuarium Matki Boej Leniowskiej - Patronki Rodzin pooone
jest na Wyynie Krakowsko- Czstochowskiej w obrbie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Jest ono czci
zespou klasztornego OO. Paulinw
pooonego koo rda Leniwki.
Jak mwi pielgrzymi, a szczeglnie
ludzie tam mieszkajcy, e leniowskie rdeko pynie dla wszystkich
ywych, a take dla tych; ktrzy si
jeszcze nie urodzili.
W tym roku w dniu 02 lipca ju po raz czwarty o godz. 5.20
z Komnic i z Witkowic wyruszya
IV Pielgrzymka Rowerowa. Te dwie
grupy spotkay si w Rzerzczycach
w okolicy skrzyowania przy dworcu.
Pielgrzymom przewodniczy ksidz
proboszcz z Witkowic Tomasz Dyjan.
W pielgrzymce uczestniczyo okoo
40 osb w wieku od 10 do 73 lat. Pisz okoo 40 osb, gdy byy osoby,
ktre wyjechay wczeniej lub jechay
inn tras, a z nami wracay. Pogoda od samego rana bya wymarzona,
ciepo, lekki wiaterek wiejcy w plecy. Trasa nasza do Leniowa wioda
przez: Rzerzczyce, Skrzydlw, Krasice, Mokrzesz, uraw, Piasek, Janw,
Zoty Potok, arki. Trasa ta jest bardzo
urozmaicona. Jest teren rwninny i pagrkowaty. Z grek w okolicy urawia
byo tylko sycha wist opon, a pod
grki pojawia si u niektrych z nas
pot na czole. Take pod grk byo
to czsto poczenie jazdy na rowerze
z pieszym pielgrzymowaniem. Oczywicie wszyscy pielgrzymi byli oznaczeni plakietkami np. IV Pielgrzymka
Rowerowa, Aleksandra o co zadba
ks. Proboszcz Tomasz.
10

W czasie drogi do Leniowa mielimy cztery postoje:


Krasice, Piasek, okolice Janowa, arki. Ca drog towarzyszy nam samochd straacki z Ochotniczej Stray
Poarnej w Chorzenicach, ktrego kierowca pozbiera od nas cisze bagae ,a take wz straacki to zaplecze
z czciami, kluczami do naszych rowerw. Bez maych awarii si nie obeszo np. uchodzce powietrze z dtki,
poluzowanie rub Uczestnicy przestrzegali przepisw ruchu drogowego.
Tempo jazdy wedug mnie byo dostosowane do moliwoci wiekowych
pielgrzymw. W czasie jazdy zawierano nowe znajomoci, prowadzono rozmowy, a take by czas na modlitw,
bo to przecie pielgrzymka. Panowaa
atmosfera yczliwoci, wzajemnej pomocy. W arkach przy kociele zatrzymalimy si na duej. Uczestniczylimy w prelekcji, a take na plebanii
zorganizowano dla nas niadanie. Tutaj doczy do nas ks. Marek Szumilas z grup pielgrzymw z jego nowej
parafii Kodrb. Wypoczci o godz.
10.30 wyruszylimy wraz z procesj
z arek do Leniowa. Szo nam si
lekko w rytm melodii granych przez
tamtejsz orkiestr. Ju w bramie wiodcej do Sanktuarium Rodzinnych Bogosawiestw wita pielgrzymw Metropolita Czstochowski Arcybiskup
Stanisaw Nowak. Na placu przy sanktuarium znalelimy miejsce zacienione dla naszych rowerw ,a take kady
dla siebie w celu penego przeycia
gwnej uroczystoci Matki Boej Leniowskiej na Mszy witej sprawowanej przez Abp. Stanisawa Nowaka
i ksiey o godz. 11.00. Msza ta bya
przepeniona rozwaaniem na temat
rodziny .Tego, co znaczy sowo rodzina, dom, blisko, praca Kady
z nas przychodzi na wiat w rodzinie,
ktra jest fundamentem ksztatujcym
jego osobowo. Niezalenie od tego,

czy przepenia j mio, czy moe


smutek, a moe problem alkoholowy Wielu pielgrzymw skorzystao z sakramentu pokuty i pojednania.
Do godz. 14.30 mielimy czas wolny,
ktry kady dowolnie zagospodarowa. Odwiedzilimy serce leniowskiej
wityni, gdzie jest lipowa figurka
Najwitszej Maryi Panny pochodzca z XIV wieku. Ta 70 centymetrowa figurka wedug mnie umiecha
si do pielgrzymw, cieszy J widok
matek, ojcw, dzieci A Dziecitko
Jezus, ktre trzyma na rce bogosawi nas podniesion rczk. By czas
na przetarcie si i napicie wody z cudownego rdeka, a take zabranie
buteleczki wody dla domownikw,
znajomych Zaopatrzeni w pamitki,
ciasteczka leniowskie z bogosawiestwem na cay nastpny rok od Matki
Rodzin wyruszylimy w drog powrotn. Oczywicie uwiecznilimy nasz
pielgrzymk na zdjciach.
Droga powrotna wioda przez: Zoty
Potok, Janw, Przyrw, wit Ann,
Garnek, Karczewice, Pacierzw, Bartkowice, Komnice i Witkowice. Postj
by w Zotym Potoku na rybk , a take w witej Annie, gdzie zwiedzilimy Zesp Klasztorny. Jedna z sistr
dominikanek spotkaa si z nami. Zapoznaa nas z ich planem dnia, odpowiadaa na nasze pytania oraz przedstawia kilka historii uzdrowie za spraw
witej Anny, do ktrej swe modlitwy
powinni zanosi szczeglnie ludzie
nie majcy potomstwa. W tym miejscu
przychodz mi na myl sowa starej
pieni: wita Anno, proe Wnuka,
niech ma kady, czego szuka.
Dalszy etap trasy ju rwninny min bardzo szybko i sprawnie. W Garnku wydarzya si maa kolizja, gdzie
bya poszkodowana jedna z dziewczt.
Midzy godz. 19.00 a 20.00 wszyscy

uczestnicy pielgrzymki dotarli z bogosawiestwem Matki Rodzin do swo-

ich domostw. Trasa nasza wedug licznikw modziecw liczya 102-106

km. Spotkajmy si w wikszym gronie


na pielgrzymkowej trasie za rok.

Spotkanie z Posank Sejmu RP Halin Rozpondek


Henryk Przech

arzdy dwch organizacji


pozarzdowych Polskiego
Zwizku Emerytw, Rencistw
i Inwalidw i Gminnego Towarzystwa
Samorzdowego zaprosiy swoich
czonkw i wszystkich mieszkacw
gminy Kom nice na spotkanie z Pani
Pose, ktre odbyo si 18 lipca w sali
konferencyjnej budynku gminnego
w Komnicach przy ulicy Straackiej 18.
Liczba
osb
uczestniczcych
w spotkaniu bya niewielka. W spotkaniu uczestniczy Wjt Gminy Adam
Zajc i Z-ca Wjta Wanda Kusztal.
Pani Pose przedstawia zebranym informacj o swojej dziaalnoci poselskiej w Sejmie i Komisjach sejmowych
oraz w terenie. Jako dowiadczony samorzdowiec peni funkcj Zastpcy
Przewodniczcego Komicji Samorzdu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Po ciekawym wystpieniu Posanki, gos
mogli zabiera uczestnicy spotkania.
Prowadzcy spotkanie Henryk Przech
prosi zebranych o zwize i rzeczowe
wypowiedzi zakoczone pytaniami lub
wioskami kierowanymi do przybyej Posanki.
Pierwsz osob w zgoszeniu si
do zabrania gosu by mieszkaniec
Zdrowej, ktry przedstawi swoje starania i napotkane trudnoci w kontaktach
z wadzami samorzdowymi powiatu
czstochowskiego w sprawie szerokopasmowego internetu. Jest to sprawa bardzo wana a w szczeglnoci dla ludzi
modych mieszkajcych na terenach nisko pooonych, gdzie nie zdaje egzaminu korzystanie z internetu droga radiow. Mieszkaniec Komnic Pan Grzegorz
przedoy Pani Pose pytania wydrukowane na papierze proszc o udzielenie odpowiedzi. Pani Danuta w imieniu emerytw i rencistw oraz osb
niepenosprawnych szeroko omwia
ich potrzeby, trudnoci jakie napotykaj
w swojej jesieni ycia oraz oczekiwania ich kierowane pod adresem Rzdu
i Parlamentu RP. Przygotowane na pimie wnioski, postulaty i oczekiwania

tej grupy ludzi przekazaa rwnie Pani


Pose. Zabraem rwnie osobicie gos
w imieniu Zarzdu Gminnego Towarzystwa Samorzdowego, uwzgldniajc
fakt i jest to zbiene z kompetencjami
i zakresem zada w pracy parlamentarnej
naszego zacnego gocia. Wnioski i postulaty oraz uwagi byy przez Zarzd przygotowane na pimie i zostay wrczone
Pani Pose po wczeniejszym ich skrtowym przedstawieniu. Wnioski dotyczyy
gwnie wprowadzenia we wszystkich
gminach powiatach do rad tzw. wikszociowych tj. na takich samych zasadach
jakie s prowadzone w naszej gminie
(do 20 tys. mieszkacw) Jedno z uzasadnie to upodmiotowienie wyborcw.
Obecnie w duych gminach i powiatach
prowadzone s wybory tzw. proporcjonalne. Wyborca mimo, e w jego okrgu jest sze mandatw i bdzie szeciu
radnych to moe swj gos odda tylko
na jednego kandydata a praktycznie
na parti polityczn. Wybory proporcjonalne ze wzgldu na moliwo zgaszania bardzo wielu kandydatw s mao
przejrzyste i sprawiaj rnym osobom
wyborcom wiele problemw i niejasnoci. Przykadem mog by ostanie
wybory do rad powiatw i wydrukowane
ksieczki z kandydatami. Bardzo wiele
osb czuo si zagubionymi i gosowali
bez zadawania sobie trudu szukania danej osoby w ksieczce lub zapoznania
si ze wszystkimi kandydatami. Wniosek dotyczy rwnie bezporednich
wyborw starostw.
W temacie naprawy pastwa
zgoszonych przez Zarzd byo bardzo wiele wnioskw do rozwaenia
w pracach parlamentarnych, a midzy innymi:
- zmniejszenie liczby posw
- utrzymanie drugiej izby tj. Senatu
(tak lub nie)
- w 50% wprowadzenie okrgw
jednomandatowych
- wprowadzenie wanoci dobrze
przygotowanego referendum bez
wzgldu na liczb osb biorcych

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

udzia w referendum tj. na tej samej zasadzie jak obecnie uznaje si wano
wyborw (bez adnego progu)
Pani Pose staraa si udziela wyjanie
do zgaszanych tematw i pyta. Zoya
zapewnienie e zgoszonymi tematami
osobicie bdzie si interesowa. Stwierdzia rwnie, e nie zgadza si osobicie
aby referendum pozbawi 30% udziau
wyborcw jako wymg by uzna referendum za wane. Do wielu ustosunkowa si Pan Adam Zajc jako Wjt Gminy i dziaacz samorzdowy. Nadmieni
rwnie e pod koniec spotkania zwrciem si do Pose z prob, aby zechciaa
skuteczniej interesowa si modernizacj drogi krajowej na odcinku Komnic
(tj. ul. Czstochowskiej)
Staraem si rwnie broni naszego
wniosku o likwidacj progu dla referendum, poniewa nie ma konsekwencji i tak wybory wane bez adnego
progu, a referendum tylko po uzyskaniu
frekwencji wyborczej 30% i wyszej
i wanie dlatego ponad 90% rnych referendw jest niewane. Zatem ta demokratyczna forma udziau ludzi w sprawowaniu nadzoru i kontroli sprawowanej
wadzy oraz innych bardzo wanych decyzji traci na aktualnoci. Niektrzy ludzie cytuj vox populi vox Dei i twierdz, e ich gos winien by zauwaony.
W imieniu organizatorw spotkania
skadam Wszystkim Pastwu uczestniczcym serdeczne podzikowania.

USUGI PROJEKTOWE,
NADZORY BUDOWLANE,
KOSZTORYSY,
PORADY BUDOWLANE

mgr in. Grzegorz Jureczko


ul. Sobieskiego 83, Zawada
42-270 Komnice
tel. 034 329 70 93,
tel. kom. 0 604 34 62 73
11

Emeryci na turnusie
wypoczynkowym w Zakopanem
Marianna Kunicka, Irena Bardzel

arzd Oddziau Rejonowego


Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw
w Komnicach zorganizowa dla
swych czonkw wyjazd na turnus wypoczynkowy do Zakopanego w dniach od 15 do 22 czerwca.
Do uczestniczenia w tzw. wczasach
zgosio si 75 osb, a ostatecznie
wyjechao 71 osb. Przez siedem
dni uczestniczy byli zakwaterowani
w Domu Wczasowym ,,wierk. Pobyt w Zakopanem by urozmaicony
wieloma dodatkowymi imprezami wg.
upodoba i zainteresowa poszczeglnych uczestnikw. Sprzyjajca pogoda
miaa dodatni wpyw na nasze samopoczucie i humor. Atmosfera w gronie
uczestnikw bya koleeska i nacechowana sympati i serdecznoci. Codziennie poszczeglne grupy uczestnikw wdroway w grach a nawet
,,zdobyway niektre szczyty grskie.
Osb tak silnych i odwanych byo
mniej ni osb kierujcych si do zwie-

dzania dolin np. Kocieliska czy Chochoowska i inne.


Atrakcyjn imprez byo zwiedzanie miasta i terenw przylegajcych
w specjalnych wozach z zaprzgiem
konnym, mona je nazwa tramwaje
konne. Grale, ktrzy powozili okazali si bardzo mili i sympatyczni
a jednoczenie wietnie bawili swoich pasaerw. Opowiadaniom rnych dowcipw, anegdot i kawaw
nie byo koca. Zmczeni miechem
i wybuchami radoci i wesela najlepiej,
wypoczywalimy bo przecie miech
to zdrowie.
W czasie trwania tej imprezy bylimy goszczeni i czstowani w maym
zajedzie gralskim u Mrowca Wadysawa. Zaproszeni do ogniska i pieczenia kiebasek moglimy dalej bawi
si i wesoa piewa. Mielimy rwnie moliwo zasmakowania kwanicy gralskiej, czerwonego barszczu
i grzaca podhalaskiego. Gospodarz
wiele opowiada o sobie i swoich doko-

naniach tj. objecha konno obszar Polski wzdu jej granic. Bdziemy mile
wspomina ca imprez.
Dla wielu uczestnikw atrakcj by
wyjazd i kpiel w gorcych rdach
w Szaflarach. Uczestnicy ci byli tak
zadowoleni, e kpiel powtrzyli dwukrotnie.
Kolejna dodatkowa impreza to wyjazd busami do Bachledwki i Sanktuarium Matki Boej Krlowej Podhala
w Ludmierzu mona byo pomodli
si ale i zwiedzi ogrd rajski ufundowany przez Polakw mieszkajcych
w USA.
W niedziel 22 czerwca dojechay
do nas autobusy i musielimy poegna si z grami i ich mieszkacami.
Ju w autobusach spogldajc na gry
i przepikne widoki dla rozweselenia byy piewane znane strofy ,, Id
emeryci przez las, nie maj pienidzy
ale maj czas lub ,,Myl, dumaj
i cay rok na wczasy do Zakopanego
oszczdzaj.
W imieniu wszystkich uczestnikw
pragniemy wyrazi nasze zadowolenie
i podzikowania dla organizatorw
tego turnusu wypoczynkowego.
yczymy dobrego zdrowia i spotkania si na wczasach w nastpnym
roku.

Fotoraport Club
Marta Ojrzyska

d czerwca tego roku, przy


Zespole Szk w Komnicach
zacz sw dziaalno Club
Fotoraport.Tworz go zarwno
uczniowie naszych szk jak i rwnie absolwenci.
Skd si wzi ten pomys? Jak powsta nasz klub? Zaczo si od naszych
zaj w ramach Klubu Fotograficznego prowadzonego przez mgr Mart

Kuchciski Piotr Piskl

12

Ojrzysk czyli przeze mnie. Wiele


naszych zdj pokazywanych na rnych wystawach, np. przy okazji Konkurs Przyrodniczo owieckiego, Dnia
Przyjaci Szkoy wzbudzio zainteresowanie, a ich autorzy otrzymali wiele
pochwa. Pomylaam wic o propozycji, aby najciekawsze zdjcia publikowa w Gazecie Komnickiej. Propozycja zostaa przyjta i std pojawi
si na wiosn tego roku pomys klubu
fotoreporterw. Od razu wzbudzi due
zainteresowanie uczestnikw. Wymylilimy wic konkurs fotograficzny:
Pikno niezauwaane, ktry sta si
podstaw do przyjcia uczestnikw
do klubu. Rozstrzygnicie wspomnianego konkursu dao nam moliwo
przygotowania pierwszego zestawu
zdj do fotoreportau, a rwnoczenie
pozwolio utworzy grup pierwszych

Frymus Aleksandra
Punkt widzenia kwiatw

fotoreporterw. Zdjcia zamieszczone


w tym numerze prezentuj ukryte pikno, czyli to, obok czego przechodzimy
na co dzie, nie dostrzegajc niezwykoci i uroku.
Pragn zauway, e wszystkie prezentowane zdjcia, nasi fotoreporterzy
robi samodzielnie, poniewa zasad
klubu jest uczy si na wasnych bdach i przez dowiadczenie. Kade
zdjcie jest omawiane na spotkaniach.
Myl wic, e wszyscy bdziemy
wiadkami, jak zdjcia naszych modych fotografikw bd z miesica

Miejsce i rok

Zwycizc
rozegrania finau turnieju (miejsce w fina

2004 Komnice Komnice


2005 Boronw I Boronw, II K
III Konopiska
2006 Komnice I Boronw, II K
III Koszcin
2007 Komnice I Komnice, II K
III Mstw
2008 Konopiska I Komnice, II K
III Mykanw

cy

ale)

Koszcin,

Komnice,

Konopiska,

Konopiska,

M. Borkowska, Z. Nowak, T. Depta, A . Zajc, P. W Sobala

I. Chd

M. Organa

Organizatorzy i przyjaciele Turnieju

M. Chudzik

Elbieta i Roman Moka

J. Socha

K. Walisko

W. Hylla

Polski Zwizek owiecki


Koo owieckie o Czstochowa
Koo owiecki Cyranka Sosnowiec
Koo owieckie owiec Radomsko
Gminy: Komnice, Boronw,
Dbrowa Zielona, Lelw,
Kamienica Polska, Rdziny, Konopiska,
Herby, Woniki, Mykanw,
Pawonkw, Starcza, Koszcin, Poraj,
Przyrw, Poczesna, Mstw,
Kruszyna, Janw, Olsztyn
M. Dybski

Z. Korzekwa D. Skoczylas, R. Modestowicz, M. Jeleski, W. Baran

Urzd Miasta i Gminy Blachownia


Urzd Miasta i Gminy Koniecpol
Starostwo Powiatowe w Czstochowie
Starostwo Powiatowe w Lublicu
Nadlenictwo Koszcin
Nadlenictwo Herby
Nadlenictwo Zoty Potok
Nadlenictwo Kobuck

R. Detka

E. Drab, B. Kanoniak, K. Jurkowska

Nadlenictwo Koniecpol
Zesp Parkw Krajobrazowych
Wojewdztwa lskiego
Polski Zwizek Wdkarski
Koo Wdkarskie Wykromet

M. A. Parkitny

G. Rybak

W. Kusztal

Cz. Tyrol

C. Zato, S. Kowalik, J. Grabarczyk

Dawid Kulawiak urodzi


si 19 czerwca. Way
3250g, mierzy 52cm.
Z rodzicami Magorzat
i Grzegorzem mieszka
w Lipiczu.

Zofia Bduch urodzia si


25 czerwca. Waya 2950g
dugo 52cm. Mieszka
w Skrzydlowie z Rodzicami Karolina i Piotrem.

na miesic doskonalsze technicznie


i artystycznie.
Co chcemy robi? Mamy mnstwo
pomysw, jednak tematy przez nas
podejmowane bd dotyczy naszej
Gminy i ssiadw. Chcemy prezentowa interesujce miejsca, ludzi i wydarzenia. Mamy zamiar fotograficznie

przybliy czytelnikowi GK pikno


naszego rodzimego krajobrazu, wydoby i uchwyci to, co nie zawsze
jest zauwaane lub co zaciera si w pamici. W planach mamy rwnie szkolenia, plenery, ekspedycje badawcze
i wystawy.
Dzi prezentujemy zdjcia naszych

Naprawd warto...
Danuta Wilk

nia 23 lipca grupa emerytw


PZERiI z Komnic, Pawna,
Cikowic i ytna pod przewodnictwem p. H. Przecha wyruszya wczesnym rankiem na wycieczk
do Warszawy. Celem wycieczki bya
wizyta w Sejmie oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
W gmachu Sejmu spotkalimy si
z pani pose H. Rozpondek, ktra
zorganizowaa nam wejcie do Sejmu.
W krtkich sowach p. pose zapoznawaa nas z prac Sejmu a pani przewodnik zaprowadzia nas na galeri, skd
moglimy przysuchiwa si obradom
sejmowym pod przewodnictwem pana
marszaka Jerzego Szmajdziskiego.
Wystpienia poselskie dotyczyy nowych zapisw w ustawie o ochronie
przeciwpoarowej a dotyczcych straakw ochotnikw i jednostek Ochotniczych Stray Poarnych. W naszym
odczuciu temat wany i bardzo nam
bliski, jednak liczba posw na sali obrad bya zbyt maa. Chcemy wierzy,
e obrady te przynios oczekiwane rezultaty i rozwizania zgaszane przez
straakw ochotnikw i ich Zwizkw.
Po opuszczeniu galerii sejmowej zrobilimy wsplne zdjcie pod tablic upamitniajc zmarych posw. Mielimy te okazj zobaczy synne schody
sejmowe, na ktrych odbywa si wikszo wywiadw z posami.
Po wyjciu z gmachu Sejmu odbylimy spacer po azienkach, bardzo
piknych i kolorowych o tej porze
roku. Nastpnie autokarem pojechalimy na ulic Przyokopow 38 na Woli,
gdzie znajduje si siedziba Muzeum
Powstania Warszawskiego. Muzeum
zostao otwarte w 60 rocznic wybuchu Powstania. Mieci si w dawnej
elektrowni tramwajowej, zabytkiem architektury przemysowej z pocztkiem

XX wieku. O lokalizacji zdecydowa


wczesny prezydent Warszawy Lech
Kaczyski. Dziki determinacji W-wy
oraz ogromnemu zaangaowaniu wielu
osb powstao Muzeum nowoczesne
i ponadpokoleniowe.
Po spotkaniu z przewodnikiem ruszylimy razem zwiedza ekspozycje
muzealne.
Po przekroczeniu progu stanlimy
na warszawskim granitowym bruku wrd murw pokrytych dziurami
po pociskach i emblematami Polski
Walczcej, ktre z naraeniem ycia
malowali podczas okupacji harcerze.
Nad wejciem na ekspozycje widnieje motto Muzeum, ktre oddaje intencje
inicjatorw Powstania - ,,Chcielimy
by wolni i wolno sobie zawdzicza. Sowa te wypowiedzia Delegat
Rzdu RP na Kraj jednoczenie wicepremier Jan Stanisaw Jankowski.
Gwnymi elementami wystawy
s zdjcia w wielkich formatach, monitory i komputery. Wytyczona trasa
przedstawia chronologi wydarze
i prowadzi przez poszczeglne sale tematyczne.
Sercem Muzeum jest stalowy monument przechodzcy przez wszystkie
kondygnacje budynku. Na jego cianie
wyryte s daty kolejnych dni Powstania,
a dobiegajce z niego brzmienie bijcego
serca symbolizuje ycie Warszawy 1944
roku. Bijce serce to nie jedyny dwik.
Zewszd dochodz do nas odgosy wystrzaw, sycha nurkujce bombowce,
nawoywania o pomoc, okrzyki rannych
i walczcych, powstacze piosenki i audycje radio ,,Byskawica.
Na parterze przedstawiono czas
okupacji i sam wybuch Powstania godzin ,,W.
W oddzielnym pomieszczeniu eksponowane s maszyny drukarskie z lat

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

pierwszych fotoreporterw: Kariny


Muras, Weroniki Machalskiej, Emilii
Woldan, Aleksandry Frymus, Norberta
Kowalika i Piotra Kuchciskiego.
W nastpnym numerze relacja fotograficzna z wyprawy Dolin Warty
- warto zobaczy.

40 tych. Otrzymalimy na pamitk


ulotki drukowane na maszynach powstaczych.
Wjedajc wind na antresol syszelimy powstacz piosenki ,,Hej
chopcy, bagnet na bro, a na szklanej
obudowie windy biao czerwone opaski powstacze. Ekspozycja na antresoli wprowadzia nas w atmosfer walk
powstaczych i ycia codziennego
w walczcej Warszawie. Bylimy te
na seansie w kinie ,,Palladium, gdzie
wywietlane s trzy powstacze kroniki
filmowe Biura Informacji i Propagandy
AK pokazywane w czasie Powstania.
Na trasie zwiedzania widzielimy
aranacj kanau jakim powstacy przechodzili z jednej dzielnicy do drugiej.
Oczywicie ten kana jest suchy, nawet
bez ladu nieczystoci i o wiele krtszy.
Jednak wejcie do niego, przejcie kilkunastu metrw w ciemnociach, kiedy
z gonikw dochodzi dwik ,,pyncej
pod nogami wody i ciekw nie naley
do rzeczy atwych i przyjemnych. Kana i schody prowadz na pitro. Przewodnik informuje nas, e ten fragment
ekspozycji pokazuje upadek Powstania
i nastpujce po nim wydarzenia powstanie i dziaalno PKWN, decyzje
wielkiej Trjki, kapitulacj i exadus
ludnoci Warszawy. Wyrnion czci jest Miejsce Pamici, w ktrym
znajduj si groby powstacw na pododze, zbiorowa mogia zasypanych.
Wszystko to budzi refleksje i zmusza do mylenia nad losem tych wszystkich, ktrzy zginli.
Na tym zakoczylimy zwiedzanie
Muzeum. Poegnalimy si z przewodnikiem, ktremu p. Przech serdecznie
podzikowa za profesjonalne i emocjonalne przekazanie wiadomoci.
Na zewntrz obejrzelimy jeszcze
okalajcy budynek Muzeum, Park Wolnoci, ktrego zasadniczym elementem
jest 156 metrowy Mur Pamici, na ktrym wyryte s nazwiska Powstacw,
ktrzy polegli w walkach sierpniowych
i wrzeniowych 1944 r.

13

W centralnej czci muru zawieszo- Troch zmczeni, ale peni nowych wra- atmosfer tego niezwykego miejsca,
ny jest wacy 230 kg dzwon ,,Monter powicony gen. bryg. Antoniemu
Chrucielowi.
Po opuszczeniu terenu Muzeum pojechalimy na Stare Miasto. Mielimy
tzw. czas wolny i kady mg indywidualnie zwiedza Starwk i oglda to,
co go najbardziej interesowao.

e wrcilimy przed pnoc do domw.


Bya to bardzo udana i pouczajca
wycieczka przede wszystkim ze wzgldu na pobyt w troch innym Muzeum.
W tym wyjtkowym miejscu zobaczylimy najnowsz histori Polski, pokazan
w sposb ciekawy i komunikatywny.
Nie sposb w krtkim artykule odda

ale niech bdzie on zalet do odwiedzenia Warszawy tej dzisiejszej i tej z okresu Powstania tak przejmujco pokazanej
w salach muzealnych.
Jedcie zobaczcie i sprbujcie zrozumie to Miasto, ktre zdecydowao si
na nierwn walk z najedc.
Naprawd warto!!!

Festyn rodzinny w Zespole Szk w Komnicach


Karolina Stacherczak, Martyna Macig przedstawiciele Samorzdu Uczniowskiego

zwartego czerwca na placu


i boisku szkolnym przy szkole
w Komnicach odby si festyn
rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Nagrody gwne za wygrane w poszczeglnych konkurencjach zostay zasponsorowane przez firm PZU. S.A.
Najwikszy skad w zorganizowanie
festynu woyli nauczyciele, pomagali im oczywicie gimnazjalisci.
Imprez prowadzili Agnieszka
Wartacz i Norbert Kowalik, a sprztem
muzycznym zajli si Micha Okupny
i Adrian Bugaj. Zabawa zacza si
po pitej lekcji okoo godziny 1230.
Na pocztku prezentoway si przedszkolaki z grupy 0. Po ich wystpie
chr Wesoa Piciolinia pod kierunkiem p. Elbiety Twardoch zaprezentowa krtki program artystyczny. Nastpnie uczniowie klas IV VI pokazali
przygotowane wczeniej skecze kabaretowe. W tej konkurencji widzowie
mogli dokona oceny prezentacji wrzu-

cajc kartonik z jednym gosem do urny


danej klasy. Pierwsze miejsce zaja
klasa VI b, drugie przypado klasie
V b. To nie koniec atrakcji. Uczniowie brali rwnie udzia w konkurencjach sportowych. Ponadto, w czasie
trwania festynu, odbya si loteria fantowa zorganizowana przez Samorzdy Uczniowskie Szkoy Podstawowej
i Gimnazjum. Ponad dwiecie nagrd,
ktre mona byo wygra dostalimy
od okolicznych sklepw za co serdecznie dzikujemy. O 17:00 odbyo
si losowanie nagrd gwnych, a byy
to midzy innymi: talon o wartoci
200z na zakupy w sklepie EVITA,
elazko, dwa komplety pocieli, dwie
piki, robot kuchenny, dmuchany delfin do pywania i dwie due pluszowe
maskotki. Kolejny konkurs to wybory
supermamy, supertaty, superbabci i superdziadka. Supermama p. Grayna
Kowalik, otrzymaa ekspres do kawy;
supertata p. Pawe Kowalik, kosiark

Festyny Komnickiej Pogoni


Wiesaw Cielak

dniach 21 i 22 czerwca
2008r. odby si festyn rekreacyjno sportowy organizowany po raz trzeci przez Zarzd LKS Pogo Komnice. Tak
si skada, e co roku festyn jest jakby podsumowaniem zaoe i planw
dziaaczy klubu. W 2006r. na festynie
podsumowano efekty pracy Zarzdu
za okres: od listopada 2005 do czerwca 2006. Obok poprawy wynikw
sportowych zawodnikw (seniorzy zakoczyli rozgrywki ligowe na 7 miejscu) udao si przeprowadzi kapitalny
14

remont pomieszcze klubowych, powstay trybuny dla kibicw oraz boisko


treningowe. Rok 2007, to 60 rocznica
utworzenia klubu. |Z tej okazji zostaa
wmurowana pamitkowa tablica i uroczycie odsonita na organizowanym
festynie przez wadze Gminy Komnice i powicona przez proboszcza Parafii Komnice ks. Mirosawa Turonia.
Zostaa odnowiona zewntrzna elewacja budynku klubu, a na placu przed
budynkiem uoono chodnik z kostki
brukowej i pooono dywanik asfaltowy. Na festyn zaproszeni zostali wszy-

do trawy; a superbabcia p. Irena Mikulska, robot kuchenny; niestety zabrako odwanych dziadkw. Rozstrzygnlimy take konkurs Zgadnij Kto,
ktry polega na odgadniciu, ktry
z nauczycieli znajduje si na fotografii. Dodam, e byy to zdjcia z dziecistwa naszego szanownego grona
pedagogicznego (w wikszoci czarnobiae). Aparat fotograficzny nagrod
w konkursie, wygraa Martyna Macig.
Oprcz konkursw byo wiele innych
ciekawych atrakcji: kiermasz prac plastycznych, gieda kwiatowa, dla maluchw dmuchane zamki i zjedalnie,
a w kuchni mona byo kupi smaczne zapiekanki, hot dogi i ciasta oraz
napoje. Imprez zakoczya trwajca
od 1830 do 2030 dyskoteka.
Serdecznie dzikujemy dyrekcji
Zespou Szk za zorganizowanie tej
ciekawej imprezy, a wszystkim sponsorom i firmie PZU S.A. za fantastyczne nagrody.
scy byli zawodnicy Pogoni na czele
z najstarszym yjcym dzi zawodnikiem panem Pindychem. Ciesz rwnie wyniki sportowe zawodnikw.
Seniorzy sezon 2006/2007 kocz na 5
miejscu, juniorzy modsi na I miejscu,a
utworzona druyna modzikw zajmuje I miejsce w swej grupie.
W II poowie 2007 r. otwiera si
szansa na budow boiska o nawierzchni sztucznej finansowanego ze rodkw
unijnych. Byskawicznie jest zoony
odpowiedni wniosek, a Wjt Gminy
usilnie zabiega o przyjcie naszego
wniosku. Mimo wielu perypetii ostatecznie pienidze na boisko Gmina
otrzymuje z funduszu Marszaka Wojewdztwa. Organizowane s procedury przetargowe. W listopadzie 2007r.

ruszaj prace ziemne.


Tegoroczny festyn by wic okazj do uroczystego oddania do uytku
nowego boiska o nawierzchni sztucznej pikarskiej o wymiarach 32m.
na 62m. Naley podkreli, e tego
typu boisko jest pierwszym na terenie
powiatu czstochowskiego (nie liczc
boiska KS Rakw Czstochowa).
Kada uroczysto jest zawsze okazj
do zaprezentowania swoich osigni.
Ju 2 tygodnie przed festynem nastpuje pena mobilizacja dziaaczy klubu.
Trzeba byo woy wiele pracy (spoecznej) by stadion klubu przygotowa
na przyjcie wielu zaproszonych goci.
Wielu mieszkacw Komnic, gminy
Komnice i goci jest mile zaskoczona
wygldem obiektu sportowego. Dziki
hojnoci zakadu VIV z Garnku stadion

otrzymuje nagonienie i owietlenie


bocznej czci boiska.
Drugi dzie festynu (22.06.2008r.
niedziela) rozpoczyna si tradycyjnie
Msz wit w kociele parafialnym
w intencji obecnych i zmarych sportowcw. Nastpnie nastpuje uroczyste przekazanie nowego boiska sportowego. Przecicia wstgi dokonuj
wadze gminy, klubu i sportowcy. Proboszcz Parafii Komnice ks. Mirosaw
Turo dokonuje powicenia. Pikna
pogoda zarwno sobot jak i w niedziel ciga du rzesz mieszkacw
Komnic i nie tylko. Przygotowany
program sportowy i rekreacyjny mg
zadowoli wszystkich. Od pierwszego
dnia Zarzd Klubu Pogo Komnice
sta na stanowisku, e boisko na ktre
wydano sporo pienidzy rwnie z bu-

Chorzenalia 2008
Agnieszka Borowiecka

zie 15 czerwca 2008 roku


dla kadego mieszkaca
Chorzenic na dugo pozostanie w pamici. Na wspomnienie tego
dnia ezka zakrci si w oku, ezka
radoci, dumy bd sentymentu.
Przyznam, e dla mnie te jest to niezapomniany czas.
Od wczesnych godzin rannych
po dugich przygotowaniach rozpoczy
si Chorzenalia 2008 wito spoecznoci lokalnych, ktre byo wielkim
finaem programu Wie wojewdztwa
lskiego XXI wieku pod patronatem
Marszaka Bogusawa migielskiego.
Ale od pocztku...
W ramach programu zorganizowane zostao 80-lecie OSP Chorzenice
oraz Gminne Obchody Dnia Straaka.
Do Chorzenic przyjechay jednostki stray poarnej z gminy Komnice i okolic.
Swoj obecnoci zaszczycili: rodzina pierwszego prezesa pukownika
Adama Nieniewskiego wnuczka Katarzyna Mossakowska z mem przylecieli specjalnie z Anglii , wnuk pukownika Adam Donimirski z Krakowa,
posanka na sejm RP Jadwiga Winiewska, czonek zarzdu Wojewdztwa
lskiego vice - marszaek Piotr Spyra, starosta Andrzej Kwapisz, czonek
zarzdu Starostwa Powiatowego Jan
Miarzyski, zastpca komendanta miej-

skiego PSP w Czstochowie brygadier


Jarosaw Piotrowski, v-ce prezes Zarzdu Oddziau Powiatowego Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czstochowie
dh Tadeusza Ciastko, wjt i zarazem
prezes zarzdu gminnego Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej pan Adam Zajc,
przedstawiciele rady gminy Komnice
na czele z przewodniczcym Rady Gminy Komnice panem Jarosawem apet, Zwizek Podhalan, Oddzia Grali
ywieckich na czele z panem Adamem
Banasiem prezesem Oddziau Grali
ywieckich Zwizku Podhalan oraz panem Zbigniewem Kopciem przewodniczcym Rady Gminy Rajcza.
Uroczystoci rozpoczy si defilad
jednostek OSP z pocztami sztandarowymi, pocztu sztandarowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i pocztu
sztandarowego Oddziau Grali
ywieckich Zwizku Podhalan.
Po defiladzie nastpio odsonicie tablicy pamitkowej i powicenie kapliczki w. Floriana
w cianie remizy straackiej.
Tu obok na placu Domu Dziecka mieszkacy Chorzenic i gocie
w skupieniu czekali ju na rozpoczcie mszy polowej, ktr odprawili ks. Tomasz Dyjan i ks. Marek

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

detu gminy winno suy dla wszystkich chtnych. Dlatego mimo wysokiej
siatki ogrodzeniowej otwarta brama
zaprasza wszystkich do uprawiania
sportu i korzystania ze sztucznej nawierzchni.
W trakcie trwajcych wakacji nowo
oddane boisko jest zajte od rana
do wieczora. Czsto zdarza si, e niektrzy chtni musza odczeka pewien
okres by mc wej na boisko, z ktrego schodz poprzednicy. By byo
ono w peni wykorzystane w okresie nadchodzcej jesieni niezbdne
jest wykonanie owietlenia. Pozwolioby to prowadzi zajcia i rozgrywki
w pniejszych godzinach.
To bdzie gwnym celem Zarzdu
w nadchodzcym okresie.

Szumilas. Pikn opraw muzyczn


podczas naboestwa zapewnili: kapela
Grajcowianie, Komnicka Orkiestra
Straacka i zesp Arka ks. Marka.
W procesji darw ofiarnych uczestniczyy delegacje mieszkacw Chorzenic, Nieznanic, Witkowic, Przybyowa,
straakw OSP Chorzenice oraz grale
Zwizku Podhalan Oddzia Grali ywieckich.
Po mszy witej sztandar OSP Chorzenice udekorowany zosta zotym medalem zasugi. Przyznano rwnie odznaczenia zasuonym straakom. Potem
by czas na gratulacje i przemwienia.
Po zakoczeniu oficjalnych obchodw Dnia Straaka scena oddana zostaa
w rce artystw. A naprawd wielu zacnych i bardzo zdolnych goci wystpio.
Jako pierwsi zaprezentowali si
modzi artyci piewajcy - laureaci
przegldu Kultura Modych Twrcw
Lemoniadowy Joe 2008. Otrzymali
oni dyplomy i nagrody.
Po wystpie laureatw na scenie
pojawi si jeden z jurorw przegldu

15

- pan Stanisaw Brzezina Kakus - aktor Trafnym podsumowaniem caej im- - to wszystko przypomina nam wspaniai zaoyciel teatru Stodoa w Olsztynie ze swoim monologiem Jurajskie
Bajanie. Nastpnie z piknej Jury
przenielimy si w Beskid ywiecki
a to za spraw kapeli Grajcowianie
z Wieprza, ktra nam piknie zapiwaa. Wrcilimy do siebie dziki
zespoowi ludowemu Grusza, chrowi Contabile z Radomska, duetowi
akordeonistw Zespou Szk Muzycznych z Czstochowy oraz zespoom tanecznym : Twist z GOK Rdziny oraz
STYL z GOK Komnice. Kolejni artyci znw nas zabrali w podr. Tym
razem nad morze i jeziora. Na scenie
pojawi si zesp folkowo-szantowy
DRAKE z Czstochowy.
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht?
... Gdzie ta brama na szeroki wiat? ...
chciao si zawoa po piknym i bardzo ywioowym koncercie.
A emocje jeszcze rosy, poniewa
odbyo si losowanie nagrd gwnych
loterii fantowej, ktrej losy mona byo
naby przez cay dzie.
Na wieym powietrzu, do pnych
godzin wieczornych, przy dwikach
muzyki zespou Sweet Drems bawili
si modzi i starsi. I to by ostatni punkt
Chorzenaliw 2008.
Ale to jeszcze nie wszystko, co zaoferowali nam organizatorzy. Poza wystpami na scenie w parku te si duo
dziao, oj, dziao.
Z nieba zlatywali spadochroniarze, na ziemi walczyli zacini rycerze
z regimentu Anielska Rota, ktrzy prochu nie aowali, a ziemia draa. Chtni
prbowali swoich si w ucznictwie dziki ucznikom z ULKS Kmicic Kruszyna.
Na stoiskach promocyjnych prezentowali si: grale ywieccy (warsztaty bibukarskie pani Urszula Kope
z Rajczy, rzebiarstwo pan Roman Kokociski ze widnej), garncarze z pracowni Stodoa w Garnku, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Dbrowa Zielona Dbrowiacy, pani
Monika Banaszkiewicz (malowanie na
szkle, zdobienie jaj strusich, kubkw),
pan Zenon Guzek (dobrze znany mieszkacom Chorzenic i Witkowic ludowy artysta) prezentowa swoje pikne
miniaturowe powozy. Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Oddzia Dekanalny Komnice wystawi swoje materiay
oraz mennic ksic z wasn monet
zwan Denarem Stanisawowskim.
16

prezy s sowa redaktora telewizji NTL


z Radomska, pana Emila Kopczyskiego: Na dzisiejszej imprezie mamy
szanty, mamy Sowian, mamy skoki
spadochronowe, garncarzy wierzcie,
warto tu by ... rewelacyjna impreza.
Tablica pamitkowa i kapliczka w. Floriana piknie prezentuj si na cianie
remizy, zoty medal byszczy na sztandarze OSP Chorzenice, a wrd zotwek brzczy moneta Stanisawowska
i jeszcze folder Parki i ciekawe obiekty
przyrodnicze gminy Komnice i okolic

y dzie 15 czerwca 2008 roku. Dzie


soneczny i radosny. Zostaj w pamici
i sercu niezapomniane chwile wzrusze,
ale i wietnej zabawy.
Gratuluj pomysodawcy tego przedsiwzicia - panu Andrzejowi Borkowskiemu oraz wszystkim organizatorom.
Podziwiam i chyl czoa. Ogromne
zaangaowanie wielu jednostek tworzy
wspania spoeczno lokaln.

Podzikowania za wsparcie uroczystoci


w Chorzenicach
Dzikujemy Urzdom, instytucjom,
firmom, osobom:
Urzd Marszakowski Woj. lskiego
Starostwo Powiatowe w Czstochowie
Gmina Komnice, Bank Spdzielczy
Komnice, Nadlenictwo Gidle, firma
GIDPOL Andrzej piewak, DOMAR
Maria i Jerzy Wsikowscy, BRUKI
Zbigniew Tomaszewski, Adam Zajc
Wjt Gminy Komnice, Andrzej Perliski Dyrektor Powiatowego Urzdu
Pracy, Sklep Uniwersal bis Nierobot Sylwester- Komnice, Sklep Wielobranowy Andrzej Wartacz Komnice, , Przemysaw Zieliski - komendant
Gminny OSP, Barbara i Grzegorz Postawowie gospodarstwo ogrodnicze
Witkowice, Ewa i Tomasz Drabowie
Sklep EVITA Komnice, Cezary Nems
Zakad Stolarski Chorzenice, Janusz
Kryczka firma PERFEKT Chorzenice,
Zbigniew Borczuch firma ZBIG-MAR
Chorzenice, Marek i Baej Ligoccy
sklep wielobranowy Komnice.
Panu Wodzimierzowi Skalikowi za pokaz skokw spadochronowych.
Dzikujemy wszystkim tym, ktrzy
na rne sposoby wspomogli nasze
dziaania:
Radna Gminy Komnice Stanisawa
Majer, Sotys Andrzej Nalewajka, sotys Janina Hajdas, Wodzimierz Wasiak
ULKS Kmicic Kruszyna, prof. Annie
Jakiewicz z Zespou Szk w Czstochowie, Zdzisaw Mazur z Mstowa.
Panom za pomoc w transporcie grup
wystpujcych na imprezie: Cezary
Zato, Zdzisaw Surlej, Andrzej piewak, Adam Szkop, Andrzej piewak,
Andrzej Woszczyk, Tomasz Banasz-

kiewicz. Marcin Gaa orkiestra dta


OSP Komnice. Paniom za zrobienie
ciast: Zofia apeta, Beata Witkowska,
Ewa Micho, Antonina Ku, Janina
Adamus, Alfreda Wierus, Marzanna
Borkowska, Magorzata Kapusta, Zofia Wary, Renata Matyjaszczyk.
Dzikujemy rodzinom Mossakowskim
z Anglii i Donimirskim z Krakowa
za wsparcie finansowe na tablice pamitkowe.
Gwni organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddzia Dekanalny Komnice oraz OSP Chorzenice
dzikuj za wspprac :
1) Dom Dziecka w Chorzenicach
2) Druyna Harcerska Pomie
z Komnic
3) GOK Komnice
4) GOK Rdziny
5) Stowarzyszenie Rodzik Katolickich
oddzia z Garnka
6) Stowarzyszenie Razem na Wyyny
7) Sotysi i Rady Soeckie Chorzenice,
Witkowice , Nieznanice
8) Zarzd Gminny OSP
9) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Dbrowa Zielona Dbrowiacy
10) Zwizek Podhalan, Oddzia Grali
ywieckich
Dzikujemy wszystkim mieszkacom Chorzenic i Witkowic za wszelk
pomoc i wsparcie imprezy poprzez
dobrowolne wpaty na organizacj uroczystoci.
Na koniec dzikujemy ksiom
za odprawienie uroczystej mszy w.:
ksidzu Markowi Szumilasowi z parafii
Kodrb oraz ks. Tomaszowi Dyjanowi
z parafii Witkowice.

Podzikowanie

dniach
12.07.2008
i 13.07.2008 odby si festyn szkolny w Konarach.
Po mimo e aura nam nie sprzyjaa,
byo bardzo piknie i wesoo.
Na boisku szkolnym rozbiy si
pikne dmuchawce i inne przyjemnoci
nie tylko dla dzieci, ale nawet dla dorosych. Jak co roku du atrakcj byy
pokazy, ktre zorganizoway O.S.P.
z Konar i O.S.P. z Pacierzowa.
Prezesi obydwu stray przy pomocy organizatorw upozorowali kilka
ognisk poaru, ktre gasili. Najwicej
radoci mieli najmodsi gdzie po skoczonych akacjach odby si przejazd

samochodami straackimi.
Okoo godz. 20.00 odbyo si losowanie nagrd gwnych w loterii fantowej.
Pragn serdecznie podzikowa
sponsorom tych nagrd, a byli to:

10. Wiesawa i Arkadiusz Muras


11. Krystyna Nierobot i Sylwester
Nierobot Sklep elektryczno - meblowy UNIWERSAL
12. Krystyna Rachwalik Sklep
CARINA w Komnicach
13. G.S. Samopomoc w Komnicach
14. Ryszard i Robert Zalas -
Mech-Poj. w Komnicach
15. Agnieszka i Sebastian Zalas
16. Anonimowi sponsorzy
A take druhom z O.S.P. Konary,
O.S.P. Pacierzw oraz rodzicom i pracownikom szkoy.

1. Rada Rodzicw
2. Dyrektor Szkoy w Konarach
mgr Anna Gaa
3. Pracownicy Z.S. w Konarach
4. Monika i Sawomir Bednarek
5. Market Kopczyk w Bartkowicach
6. Gospodarstwo Rolne w Bartkowicach
7. Agnieszka i Robert apeta
Dzikuje:
8. Maria i Jerzy Wsikowscy Sklep
DOM-MAR w Komnicach
9. Beata i Wiesaw Macig Bartkowice
Przewodniczcy Rady Rodzicw
Wyrb Stow i Krzese
Wilkoszewski Kazimierz

Kolonie letnie w Chorzenicach


Wychowawcy kolonii

olonie letnie w Chorzenicach


zostay zorganizowane w tym
roku po raz szsty. Byo
to moliwe dziki yczliwoci wadz
Gminy Komnice, dyrektora Domu
Dziecka w Chorzenicach oraz pracy
organizatorek: pani dyrektor Zespou Szk im. B. Prusa w Garnku
Anidzie Chybalskiej oraz pani Dorocie liwakowskiej- penicej obecnie
obowizki dyrektora Zespou Szk
w Witkowicach.
Podczas dwch turnusw, ktre
odbyy si w terminach 10.07.2008
do
19.07.2008
i
22.07.2008
do 31.08.2008 dzieci ze wszystkich
szk gminy Komnice miay moliwo skorzystania z kolonijnego wypoczynku. Dziki pracy wolontaryjnej
nauczycielek: Henryki Bartnik, Sylwii
Drd, Grayny Grabowskiej, Moniki Jurczyk, Karoliny Raniak, Anny
Rwniak, Magdaleny Szymczak, Katarzyny Kopery, Joanny Dudy, Agaty
Krok i Anny Pietras uczniowie mogli
ciekawie spdzi kilka wakacyjnych
dni. Dla uczestnikw kolonii wychowawcy organizowali takie atrakcje jak:
dyskoteki, ogniska, plenery malarskie,
konkursy, gry i zawody sportowe, karaoke, spacery po okolicy i projekcje
filmowe. Du frajd dla kolonistw
bya moliwo kpieli w basenie rozstawionym przed budynkiem Domu

Dziecka.
Due urozmaicenie pobytu poza
domem stanowiy wycieczki:
- do Parku Jurajskiego w Koacinku, w czasie ktrej dzieci zdobyy
informacje na temat ycia dinozaurw, a take bawiy si w poszukiwanie zota,
- wyjazd do kina IMAX w Katowicach
i Parku Wodnego w Dbrowie Grniczej wraz z pobytem w krgielni,
- wycieczka autokarowa po Jurze Krakowsko- Czstochowskiej ze zwiedzaniem ruin zamkw w Smoleniu,
Mirowie, Bobolicach, Ogrodziecu
i Rabsztynie.
Kolonie dla wszystkich byy szans
wykazania si wasn pomysowoci,
kreatywnoci i umiejtnoci wsppracy w zespole. Potwierdzeniem tego
s prace dzieci: rysunki, plakaty, wytwory z masy solnej i materiau przyrodniczego a take teksy piosenek. Oto
fragment piosenki napisanej przez kolonistw:
Dzi kolonie w Chorzeniach,
Dzis kolonie takie s,
Wszystkie dzieci ju si ciesz,
Na kolonie jecha chc.
wieci soce, jest cieplutko,
Na koloniach jest fajniutko.

Nie napisz wic nie bdzie,


Nie ma si co rozpisywa,
Teraz trzeba odpoczywa.
Na wycieczkach kolorowo,
W Dinoparku odjazdowo,
My si razem tu bawimy,
My si tutaj nie nudzimy.
Kiedy nam si nie chce spa,
kady lubi sobie bryka,
tu s panie tak cierpliwe,
ze to pikne zbyt prawdziwe.
Nikomu chyba nie trzeba przypomina, e inicjatywa organizowania
wypoczynku letniego w Chorzenicach
jest bardzo potrzebna i godna pochway. Dla wielu dzieci jest to jedyna moliwo letniego wypoczynku. Najlepsz
nagrod za trud woony przez organizatorw i wychowawcw s umiechy
i rado dzieci a take wiadomo,
e dobrze si bawiy.

Ref. A refrenu w mej piosence,

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

17

Wizy kulturowe zbliaj narody!


Renata Krawiec

ak co roku Midzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne Z
daleka i Bliska s wydarzeniem, oboplnym: dla spoeczestwa
i organizatorw. Ci zwaszcza staraj
si sprosta rosncym wymaganiom
odbiorcwi artystw.W tym roku
w Komnicach trzykrotnie odbyy si
koncerty: powitalny w Hali Sportowej
dla wszystkich zespow w dniu 1 lipca oraz w dniach 4 i 5 lipca na Placu
Targowym. Spotkania Folklorystyczne s jednak przede wszystkim okazj
do wzajemnego poznania naszych narodowych kultur. A nic tak nie zblia
narodw, jak wizy kulturowe. Nasze
Spotkania maj dugoletni tradycj,
wic tym bardziej zwizani jestemy
emocjonalnie i staramy si to przedsiwzicie artystyczne wykona jak najlepiej, profesjonalnie. I cho wiao i pada
deszcz, to w kadych warunkach artyci
musz wystpi. Z zagranicy wystpi
dla nas Zesp Alunelul z Kiszyniowa - Modawia. Grupa Taneczna znana
jest z oryginalnoci kostiumw i rnorodnoci tacw. Wystpowali na wielu
scenach koncertowych wielu krajw.
Z P. i T. Komnickie Pomyczki
mia przyjemno goci dwa zespoy.
Pierwszy ze Stanw Zjednoczonych,
z Chicago Wawel. Cho zesp ten
dzia dwa lata, to piknie prezentuj
na scenie repertuar polskich melodii
i tacw ludowych. Kultywuj tradycje
swoich przodkw.
adne stroje ludowe, wikszo
dzieci mwi wietnie po polsku, niezaprzeczalnie dopenia si przez to urok
artystyczny Zespou Pieni i Taca
Wawel.
Kolejnym zespoem, zaproszonym
przez nasze Komnickie Pomyczki
by Zesp Folklorystyczny Bunjevacko Kolo z Serbii, z miasta Subotica.
W swoim repertuarze posiadaj 15 tacw z rnych regionw bakaskich.
Zesp oddawa charakter obrzdowy
rdzennych Serbw. Warto byo czeka
w dniu 4 lipca na wystp kolejnych zespow. Z Macedonii z miasta Delczewo
wystpi Zesp Kud Goce Delczew.
Charakterystyczne mieli stroje i ciekawe rytmy folklorystyczne. Na swoim
18

koncie posiadaj a tysic koncertw.


Sympatyczny, dynamiczny zesp
z Ukrainy to Umiech, z miasta Tarnopol. W przyszym roku obchodzi bdzie 30-lecie dziaalnoci artystycznej.
W swoim repertuarze posiadaj tace
narodowe, ukraiskie, nowoczesne i baletowe. I rwnie duo sukcesw.
Zesp Folklorystyczny Dorna
Dorului z Rumunii. Prezentuj tace
i melodie z regionw: Bukowiny, Modawii, Olteni, Banat, Ardeal. Zesp
skupia najbardziej utalentowanych muzykw i tancerzy rumuskich, sukcesy
sypi si na pewno, jak z rkawa
To byy wszystkie zespoy z daleka.
Z bliska nasz zesp Komnickie Pomyczki. Rozgrzewaa ich udzielajc
im ostatnich wskazwek tu przed wystpem choreograf Aleksandra aczkova oraz kierownik kapeli Kazimierz
Kosek wraz z doborowym skadem
muzykw. Prezentoway si wszystkie
grupy wiekowe. Najstarsza grupa debiutowaa nowymi tacami: cygaskimi. Powtrzyli ten repertuar w drugim
dniu imprez towarzyszcych.
Uroczystego otwarcia XI Edycji
MSF Z Daleka i Bliska dokona Wjt
Gminy Komnice- P. Adam Zajc.
Wrcza upominki i dyplomy wystpujcym. Do tej ceremonii przyczy
si Przewodniczcy Rady Gminy
w Komnicach P. Jarosaw apeta.
Pnym wieczorem nastpio zamknicie Spotka Folklorystycznym przez
Wjta Gminy Komnice. Wydawa
by si mogo, e to tak niedawno byo
dopiero, co Koncert Powitalny w Hali
Sportowej w dniu 1 lipca otwieraa
zastpca Wjta Gminy Komnice- P.
Wanda Kusztal. A tu ju po wszystkim.
Znw przyjdzie nam czeka cay rok,
ale czego si nie robi dla podtrzymania
tradycji lokalnych, dziki istniejcemu
Zespoowi Pieni i Taca Kominckie Pomyczki z zaangaowaniem
i zadbaniem organizacyjnym Komitetu
Rodzicielskiego, wszystkich Rodzicw dzieci i modziey z zespou. No
i oczywicie warto czeka na nastpn edycj Spotka Folklorystycznych
ze wzgldu na publiczno, i na prac, ktra najpewniej wszystkim daa

rado: organizatorom i artystom tym


z daleka, i tym z bliska.
Tradycyjnie pozostawiamy w naszej
gazecie lad wdzicznoci, za wdziczno wanie wszystkim darczycom,
ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe piknie dzikujc!
- Bank Spdzielczy w Komnicach
- Adam Zajc Komnice
- Ra Wiewira Komnice
- Wanda Kusztal- Pacierzw
- Aneta i Jarosaw apeta- Zdrowa
- Gminna Spdzielnia S.Ch.
w Komnicach
- Zakad Kamieniarski - Stacja Kontroli
Pojazdw P. Andrzej piewak, Lipicze
- Pp. Katarzyna i Jarosaw Berdysowie
- Masarnia Skrzydlw
- Dar-Gaz P. Dariusz Jdras
- PPHU Mada P. Adam Wiewira
- Firma Cezar P. Cezary Wilk
- P. Dariusz Krakowiak - Komnice
- P. Wiesaw Cielak Radny Gminy
- Jan Milc - Komnice
- Firma ARAMET Zbigniew Modlasiski
- Sklep U Stasia w Komnicach
Pp. Jolanta i Zdzisaw Stacherczakowie
- Sklep Spoywczy w Komnicach
P. Wodzimierz gowik
- Sklep Misny w Komnicach
Pp. Krystyna i Andrzej Rymarkowie
- Biuro Geodezyjne P. Hieronim Wilk
- Okrgowa Spdzielnia Mleczarska
Radomsko
- Sklep Spoywczy ABC w Komnicach
P. Beata Szyda
- P. Andrzej Borkowski Chorzenice
- Masarnia P. Andrzej Kosiski - Rdziny
- Baj Art. Pp. Jolanta i Ryszard Pawerowie
- Tygodnik Katolicki Niedziela
- Drukarnia Cyfrowa Andrzej Kalasiski
- MOKER-CZANIEC Producent
Pocieli i Rcznikw
- Magorzata i Jarosaw Ziba
- Carina- Sklep Odzieowy
- Salon meblowy NEMS STYL
K.Krawczykowska -H.Nems
- Sklep EVITA - Tomasz Drab- Komnice
- P.H.U POLMAT E. Kuklewska
- DOM- MAR J. i M. Wsikowscy
- KOMINKI - Janusz Dzionek
- POLMIR - Mirosaw Niedzielski
- Szkka Krzeww Ozdobnych - A. i R.
Koblascy - Komnice

- GRAMET Firma Jubilerska Tadeusz


Modlasiski - Komnice
- D.M. GRAMET - Dominik Modlasiski
- Adam liwakowski Radny Powiatowy
- Zakad Meblowy - Dariusz Majchrzak
- Sklep UNIWERSAL BIS Sylwester
Nierobot Komnice
- TOMEX Marek Tomczyk Lipicze
- Sklep Wielobranowy Marek i Baej
Ligoccy
- DIKSA-Sklep Motoryzacyjny- Adam
Krzemiski
- Salon Fryzierski ALINA Komnice
- Fryzierstwo Damskie- Elbieta Skorupa
- AUTO NAPRAWA - Robert i Ryszard
Zalas- Komnice
- Zakad Tapicerski Adam Zakrzewski
- Sklep Spoywczy Arsen Karpatyan
Bez drogich nam darczycw
i wszystkich fundatorw nagrd gwnych w drugim dniu imprez towarzyszcych nie mona byoby z rozmachem
zrealizowa imprez i jeszcze w dodat-

ku dwudniow. W dniu 5 lipca nie zabrako nam soca. Popisy artystyczne


przy adnej pogodzie, wypadaj zawsze
korzystniej. Kolejno wystpoway zespoy: Folklorystyczny piewaczy Zesp Klepisko z repertuarem pieni
onierskich dobrany przez P. Mieczysawa Tkacza i sowem wywaonym
z historii muzyki, tak by doda blasku
wystpom. Zaszczyciy sw obecnoci
na estradzie rozbawione pary taneczne
z Klubu Taca Towarzyskiego Styl
w tacach standartowych i latynoamerykaskich. Po raz kolejny mielimy
okazj zobaczy ZPiT Komnickie
Pomyczki w tacu cygaskim, akompaniowa P. K. Kosek. W dobrych
klimatach przyjci zostali rwnie:
Zesp Folklorystyczny Bunjevacko
Kolo z Serbii, Zesp Pieni i Taca
Wawel Chicago USA. Po loterii
Fantowej nastpi Fina Nagrd Gwnych. I dalej szkoda, e nie byo wi-

Zapomnij si i tacz!
Gosia Kdra

ay lipiec roztaczony. Tylko


zakoczylimy XI Midzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z Daleka i Bliska
a ju w byskawicznym tempie rozpoczlimy przygotowania do wyjazdu
za granic. Tym razem odwiedzilimy
Bugari gdzie 23 lipca rozpocz si
wspaniay festiwal w maej miejscowoci Dorkovo, pooonej we wschodnich Rodopach.
Nasz zesp goci ju na wielu podobnych imprezach, ale na adnej z nich
nie byo a tylu uczestnikw. Z samej
Bugarii przybyo 97 przernych grup
tanecznych i piewaczych, ponadto
8 zagranicznych w tym m.in. zesp
z Hiszpanii, Woch, Gruzji, Macedonii,
Grecji, Chorwacji czy Sowenii, z ktrym to zespoem zawarlimy blisze
przyjanie i kto wie, czy na kolejnym
festiwalu nie spotkamy si wanie
u nich.
Cennym dowiadczeniem zwaszcza
dla tancerzy, ktrzy po raz pierwszy wyjechali w tak dalek podr byo poznawanie kultury innych narodw. Zespoy, ktre mielimy przyjemno spotka
w Dorkovie byy zafascynowane naszym folklorem. Podziwiali nasze stro-

je i tace regionalne. Bylimy dumni,


kiedy uznano nas za najwiksz atrakcje tego festiwalu. Najwiksz furor
wrd widzw zrobi oczywicie Beskid i tu na pochwa zasuguj gwnie popisy chopakw. Mimo kiepskich
warunkw, jakie panoway na scenie
czulimy si w tacu naprawd dobrze.
Kade drobne przewinienie obracalimy
w art i nawet nikt nie zauway, gdy
Micha straci kierpca przy pierwszym
skoku, Ania w podnoszeniu obijaa
gow o mikrofon a Gosia z Piotrkiem
zderzyli si czoowo w szpalerze
udao nam si tak zatuszowa te sytuacje, e tylko sami o nich wiedzielimy
i moglimy si z nich mia za kulisami.
Umiechy, piski, gwizdy i dobra energia towarzyszya nam od pierwszych
krokw postawionych na tej zakurzonej
scenie a do samego koca. Trudne warunki estradowe, jakie nam zaoferowano byy dla nas tylko kolejnym wyzwaniem, jakiemu musielimy stawi czoo
i trzeba przyzna, e si udao, najbardziej wiadcz o tym gromkie brawa,
jakie dobiegay z widowni.
Caa organizacja niestety nie przebiegaa tak sprawnie jakbymy sobie tego
yczyli. Zdarzao si, e koncert zapla-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

cej publicznoci, bowiem zagraa bardzo


dobra Orkiestra Kurcband, z solistk.
Muzyka amerykaska lat 40 i 50.
P.S. Na pewno podoba si naszym
czytelnikom w pierwszym dniu Spotka Folklorystycznych(cho byo
ju pno) wystp Zespou Sweet
Dreams- Anna i Pawe Szumlasowie.
I ja tam byam, to wszystko widziaam,
i naszym drogim czytelnikom napisaam! Sprbujcie wszyscy czytelnicy
w przyszym roku wybra si na to wydarzenie kulturalne.

nowany na godzin 14-15 odby si dopiero okoo godziny 21, zmuszeni, wic
bylimy czeka na swoj kolej w autokarze, ktry i tak w ostatnim czasie
zastpowa nam dom. Mimo wszystko
atmosfera festiwalu bya niepowtarzalna, cae ulice obstawione kolorowymi
straganami oferujcymi owoce, sodycze, lody, biuteri, potrawy z grila,
wspaniae raczuszki, ubrania, ceramik, a w kadym miejscu sycha byo
wspania festiwalowa muzyk, ktra
rozbrzmiewaa przez wszystkie dni.
Bugaria sama w sobie jest piknym,
cho naprawd ubogim krajem, dlatego mimo niespodzianek, jakie nas tam
spotkay warto poleci j innym. Niezapomniane widoki, malownicze gry,
pogoda lubica pata figle, lecz przede
wszystkim mia atmosfera i wielki zapa
do szerzenia kultury na pewno na dugo
pozostan w naszej pamici.
Poznalimy ju Grecj, Ukrain,
Serbi, Czarnogr, Wochy, Niemcy, Estoni, Wgry, Czechy, dlatego
uwaam, e Bugari i panujce w niej
zwyczaje te warto byo wreszcie pozna. To, czego tam nie byo musielimy sobie wyobrazi i wtedy naprawd
wszystko nabierao lepszego wyrazu,
zreszt w takim towarzystwie kady
wyjazd jest udany.
p.s.: Zdjcia z wyjazdu w nastpnym numerze
19

Chopoki z Klepiska w Kazimierzu


Halina Zajc

upalne dni koca czerwca,


cilej 28 i 29 dzie tego
miesica, panowie z zespou Klepisko uczestniczyli w 42 Festiwalu Kapel i piewakw Ludowych
w Kazimierzu Dolnym. By to rezultat
nagrody gwnej na 7 i 8 Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kobucku organizowanym przez Regionalny
Orodek Kultury w Czstochowie.
Panowie zaprezentowali mao znane
pieni pasyjkowe z regionu radomszczaskiego i piotrkowskiego, zanotowane w Cisowej i Gomulinie pow.
piotrkowski. Byy to pieni religijne
o Mce Paskiej, ale nie te piewane
w kocioach. Dawniej, pieni pasyjkowe piewali chopcy w Wielki Czwartek lub Wielki Pitek obchodzc domy
z pasyjk, czyli krzyykiem ozdobio-

nym wstkami.
Festiwal Kapel i piewakw Ludowych w Kazimierzu jest imprez
o zasigu oglnokrajowym, organizowanym pod patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego,
Polskiego Radia i Telewizji S.A., przez
Wojewdzki Orodek Kultury w Lublinie. W tym tegorocznym uczestniczyy: 22 kapele, 32 zespoy piewacze,
13 instrumentalistw, 23 solistw i 21
grup wykonawczych duy may,
w sumie ponad 800 artystw ludowych.
Koncerty prowadzili barwnie i ywo,
znani grale: Jzef Broda i Stanisaw
Jaskuka, oraz dziennikarka redakcji
rolnej telewizji pani Magorzata Siennicka.
Nasi panowie piewali w drugim

Akcja: Wakacje 2008


Dawid Chybalski
Nie ma dzieci s ludzie, o innej skali poj, innym zasobie dowiadcze,
o innej grze uczu.
Janusz Korczak

kocu wakacje!!! Koniec


lekcji i obowizkw, ktre
wi si z uczszczaniem
do szkoy. Nasze pierwsze wakacyjne spotkanie odbyo si w dniu 24
Czerwca, pomagalimy w przygotowaniach imprezy masowej XI
Midzynarodowych Spotka Folklorystycznych Z daleka i bliska.
Uczestniczylimy w Koncercie Powitalnym MSF w Hali Sportowej przy
Zespole Szk w Komnicach. Wczeniej przed festiwalem folklorystycznym plakatowalimy nasz gmin
w afisze reklamujce to niezwyke
wydarzenie. Potem w dniu 8 Lipca
wyruszylimy na nasz pierwsz wakacyjn wycieczk rowerow do Konar. Naszymi staymi zabawami w tej
miejscowoci s: oczywicie zabawa
w chowanego, nie moe jej tam zabrakn, bo mamy wietne kryjwki.
Kolejna wspaniaa zabawa w tych stro20

nach to Poszukiwanie Skarbu Pirackiego. Trudno go znale w tych zawiych


gszczach. Dobra kondycja, sprawny
rower i w drog to nasze motto wakacyjne dotyczce wycieczek rowerowych. Staymi miejscami, ktre odwiedzamy na wycieczkach s: Skrzydlw,
Rzeki Wielkie i Mae, Zawada, Konary. Jedzimy ju razem ponad osiemnacie lat. Nasz gmin przejechalimy
ponad milion razy. Przeje-chalimy tysice kilometrw. Schudlimy ? Kiedy aura nie dopisuje, w Gok Komnice
odbywaj si zajcia m.in. konkursy
i zabawy dla dzieci i modziey. Zawody w chodzeniu na szczudach, skakanie na skakance itp. W naszym asortymencie mona rwnie znale
Narty Maysza dla trzech osb. Podczas zabawy, uczestnicy wicz swoj
rwnowag i wspprac w grupie. S
rwnie wdkarze oso, wgorz,
szczupak to rybki, ktre mona sobie
zowi na nasze specjalne wdki. Odbywaj si sobtki kulinarne na wzr
programu telewizyjnego SmaczneGO. W Menu znalaza si ju pyszna
pizza z pieczarkami, gofry z bit mie-

dniu festiwalu w godzinach popoudniowych. Trzeba przyzna, e zapiewali bardzo dobrze, czysto, z bezbdn intonacj; piknym brzmieniem
wywoali ogromny aplauz wrd licznie zgromadzonej publicznoci. Cho
nie znaleli si na licie nagrodzonych, to mog by usatysfakcjonowani
opini redakcji muzycznej Polskiego
Radia, ktra zaprosia ich na nagranie.
Efekty tej sesji nagraniowej bdziemy
mogli pozna wszyscy w przyszym
roku w okresie wielkiego postu, wtedy to pieni pasyjkowe w wykonaniu
Chopokw z Klepiska bd wyemitowane na antenie oglnopolskiej Polskiego Radia. Poyjemy, posuchamy.
A na 9 Jurajski Festiwal przygotowuj
dla odmiany pieni weselne, tym razem
z regionu czstochowskiego.
tan, demem lub czekolad, desery
lodowe. Organizowane byy rwnie
ogniska z kiebaskami, czsto nad rzek podczas wycieczek rowerowych.
Nasz teatr wakacyjny rozbawi wszystkich, nawet najwikszych smutasw,
to dziki pani Renacie Krawiec, naszej opiekunce, wychowawczyni, ktra powica dla nas swj wolny czas,
jedzi na wycieczki, bawi si z nami.
Dzikujemy!!! Od wielu lat organizuje
akcje: Wakacje i Ferie. Znosi nasze wybryki i cza-sem ze zachowanie.
Jest jak druga mama. Pani Renata prowadzi warsztaty teatralne m.in. czytanie tekstu ze zrozumieniem i aranacja
rl na scenie, panowanie nad emocjami,
rwnie trem, ktra przeszkadza podczas publicznych wystpw na scenie.
Musz rwnie wspomnie o tym,
e mamy wspaniaego reysera, ktry
przy udziale dzieci i modziey zrealizowa ju bardzo wiele spektakli dla

dzieci. Jego najnowsz sztuk jest:


Ba o kapeluszu pana Meketa- musical club. Inne dzieci rwnie pracuj,
dziki nim reszta modszej grupy, ktra uczszcza do Goku na zajcia moe
mie wspaniae wakacje. Mowa tutaj
o starej kadrze s w niej m.in. Kinga
Dbrowska prawa rka pani Renaty
Krawiec, nasza wakacyjna stylistka
i spec od wizau, kolejnymi bardzo
pomocnymi chopcami, s na pewno
Beniamin Dbrowski, Kamil Mielczarek, Piotr Jafra i Artur Bochmann.
Ci chopcy robi bardzo wiele. Przy
kadej organizowanej przez Gok imprezie pracuj, nosz ciki sprzt
nagonieniowy, rozkadaj pawilony,
krzesa, stoy, po to aby publicznoci,
ktra przyjdzie oglda jakiej widowisko byo mio i wygodnie. Trzeba
powiedzie, e organizuj dla nas muzyk na dyskoteki, bale przebieracw.
Chyba wszystkich tu wypisz, ale naprawd osoby te zasuguj na nagrod,
wypisanie w tym artykule, bo ich praca
i zaangaowanie nie moe by ukryte,
zapomniane. Naley ich tu wymieni
i w ten sposb podzikowa za tyle lat
dobrego. W dniu 26 Lipca 2008r. bylimy na wycieczce autokarowej w Aqua
Parku w Tarnowskich Grach. Bawilimy si przez dwie godziny korzystajc ze wszystkich atrakcji Aqua. Pniej bylimy w restauracji MC Donald
s na obiedzie, gdy po basenie po prostu zgodnielimy. Dostalimy pikne,
kolorowe baloniki od pracownikw
MC Donald s. Na tym zakoczya si
nasza wycieczka do Aqua Parku, wrcilimy w dobrych nastrojach do Goku
w Komnicach na podsumowanie wyjazdu. 2 Sierpnia zorganizowalimy
imprez integracyjn Dzieci Dzieciom, na ktr zaprosilimy dzieci
z fili Gok w Mariance Rdziskiej,
niestety dzieci i modzie z przyczyn
organizacyjnych nie mogy dotrze
do Komnic, ale i tak impreza bez nich
si odbya. Na szczcie mieszkacy
naszej gminy nie zawiedli, dowiedzieli
si o imprezie z wczeniej przygotowanych plakatw i zaprosze. Byy dzieci z Witkowic, Chorzenic, Nieznanic,
Skrzydlowa, Rzerzczyc, Komnic,
Zawady, Konar, Bartkowic i wielu innych miejscowoci w naszej Gminie
Komnice. Po serdecznym przywitaniu
konferansjerw: pani Renaty Krawiec
i mnie Dawida Chybalskiego, odpa-

lono Happy Mixy, ktre wiadczyy o rozpocztej imprezie.


Wnis je na scen kelner - Artur
Bochmann. Pniej obejrzelimy
film dokumentalny zrealizowany przez dzieci i modzie z akcji: Wakacje 2008. Opowiada on o dziaalnoci Gminnego
Orodka Kultury w Komnicach
na rzecz dzieci i modziey, ktrzy w okresie wakacji uczszczaj
do Gok u na spotkania wakacyjne. Chciabym serdecznie podzikowa naszym sponsorom za ogromn
pomoc w organizowaniu akcji: Wakacje 2008 s to m.in. pan Jan Milc
- Radny Powiatowy, wypoycza nam
rowery ze swojego sklepu w Komnicach, abymy mogli jedzi na wycieczki rowerowe. Jest gboko zainteresowany wychowaniem artystycznym
i sportowym dzieci i modziey z akcji:
Wakacje 2008 Kolejn sponsork
jest pani Ra Wiewira- Sekretarz
Gminy i Przewodniczca Komisji
do Spraw Rozwizywania Problemw
Alkoholowych. Pani Ra przeznaczya cz pienidzy z gminy, na nasz
wycieczk autokarow do Aqua Parku
w Tarnowskich Grach. Dziki niej bylimy rwnie w MC Donald s. Sodkie nagrody po wycieczkach rowerowych to rwnie zasuga pani sekretarz
gminy. Naszym wszystkim sponsorom
serdecznie dzikujemy za okazan pomoc i mylimy, e nadal bd nas sponsorowa do koca wakacji i jeden dzie
duej. Wracajc do imprezy integracyjnej, po obejrzeniu filmu o wakacjach
2008 przyszed czas na poczstunek,
na podwrku przed Gok rozstawiono
wielki pawilon, w ktrym mieci si
bufet ze sodkociami. Potem odby si
pokaz Freestyle w wykonaniu Adriana
Franca Franka i Marcina Bednarka Bronxa. Ich niesamowity wystp
zachwyci wszystkich, ktrzy przybyli
do Gok w Komnicach na nasz imprez integracyjn. Byy wystpujce
dzieci Dorotka Woniak piewaa
utwr Z liciem na trzy czwarte, publiczno bya zachwycona jej piknym czystym gosem. Ewa Woszczyska z utworem Wrzu na luz,
widownia czekaa na bis. Imprez zaszczyciy rwnie przybye gwiazdy
disco show. Paulina Pluta jako Hanna
Ordonwna i jej sceniczny wielbiciel
Piotr giewka - zataczyli pikny

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

taniec, (gra aktorska bya znakomita).


Zuzia Eliasz daa wietny pokaz taca
towarzyskiego. Jej popisowe tace to:
Samba i Jive. Nie zabrako rwnie
naszych wspaniaych stylistek, ktre
pracoway w swoim salonie kosmetycznym. Madzia ukasik zdobia paznokcie jest w tym wietna, Kinga
Dbrowska stylizowaa fryzur, a Zuzia Eliasz dobieraa makija dla kadej
uczesanej klientki, pniej wykonywaa make up na jej twarzy. Nie mona zapomnie te o Weronice Witczak
i Oli Bana, ktre rwnie pracoway w salonie kosmetycznym i wielu
innych miejscach podczas imprezy
integracyjnej. Zosta jeszcze jeden
pracownik salonu kosmetycznego,
jest nim Mateusz Ros, ktry wykonuje pikne tatuae z wczeniej przygotowanych wzorw. Klienci nie ukrywali
zadowolenia na twarzy, wszystkim
bardzo si podobaa praca naszych
stylistek i wizaystek. Nastpnym
punktem programu by kilkuminutowy
spektakl przygotowany przez dzieci
i modzie z akcji wakacje, ktre
pod moim czujnym okiem reyserskim
przygotowyway ten niezwyky spektakl - Ba o Kapeluszu pana Meketa
- musical club. Jest to historia pewnego
czowieka, ktry jak dowiedziaa si
publiczno podczas spektaklu by piratem z krwi i koci. Odpowiednia muzyka, owietlenie i scenografia sprawiy, e przedstawienie musical club
zostao szczeglnie docenione przez
widowni, ktra ogldaa spektakl
z zapartym tchem. Pniej przeszlimy
na podwrko przed Gok, gdzie odbywaa si dalsza cz imprezy Dzieci
- Dzieciom. Konkursy sprawnociowe przygotowane przeze mnie i pani
Renat Krawiec zachciy wszystkich
do udziau w zabawach. Konkursy
w szybkim karmieniu osoby, ktra
miaa zawizane oczy chust, ile przy

21

tym byo miechu. Kolejnym konkur- baski. Podeszli do tego zadania bardzo cji: Wakacje. Dzikujemy wszystkim
sem byo wypicie soku z cytryny bez
adnej skrzywionej miny. Wszystkim
udao si wypi sok, (nikt nie by skrzywiony). Konkurs chodzenia na szczudach i nartach Maysza, wiele
osb nauczyo si chodzi na naszych
przyborach, jak profesjonalni szczudlarze. Zabawa z chust i wycig urawi rozemia uczestnikw a do ez.
Za wszystkie konkursy, ktre odbyy
si podczas imprezy uczestnicy otrzymali od organizatorw sodkie nagrody. Wspaniaa atmosfera towarzyszya wszystkim obecnym w ten dzie
w Gok u. Po grach i zabawach przyszed czas na ognisko z kiebaskami.
Starsi chopcy z naszej akcji: Wakacje
2008 przygotowali ognisko, zadbali
o najdrobniejsze szczegy. Zorganizowali sobie drewno, ktre byo potrzebne
do ogniska, wystrugali kijki, na ktrych pieklimy potem wsplnie kie-

profesjonalnie i praktycznie. W bufecie


pojawio si wieutkie pieczywo, ktre pniej jedlimy wraz z upieczonymi kiebaskami, ktrych starczyo dla
wszystkich uczestnikw imprezy. Ketchup, musztarda i chrzan czekali w pogotowiu. Po pysznej kolacji nadszed
czas na Wybr Miss i Mistera Wakacji
2008 uczestnikw byo bardzo wiele,
a jury miao trudny orzech do zgryzienia. Po kilku pytaniach, ktre zadaa
komisja i prezentacji uczestnikw nadszed czas na rozstrzygnicie konkursu.
Po kilku minutach dla fotoreporterw
rozpocza si dyskoteka, na ktrej bawilimy si i ci mniejsi i wiksi. Prawdziwa integracja Dzieci Dzieciom,
uwaam, e impreza bya wietna, wiele
osb powie to samo, jeeli kogo spytacie, osob co bya, widziaa i uczestniczya w imprezie w tym dniu. 2 Sierpnia
2008r. na stae zapisze si w historii ak-

za przybycie i zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach wakacyjnych. Dziaamy do koca wakacji


i jeden dzie duej. Pisz to do dzieci,
aby nie odrzucay mojego zaproszenia
do udziay w zajciach i wycieczkach
rowerowych, naprawd warto do zobaczenia!!! Jestem uczestnikiem od kilku
lat akcji: Wakacje i dlatego to co obserwuj to opisuj. Zapraszam na stron
internetow Gminnego Orodka Kultury w Komnicach, gdzie moecie pastwo dowiedzie si wielu ciekawych
informacji o akcji: Wakacje 2008
i poprzednich. S tam rwnie zdjcia
z naszych wakacyjnych spotka i wycieczek rowerowych, moe gdzie si
tam zobaczycie? www.gokklomnice.
pl Zapraszam w imieniu dzieci i modziey z akcji: Wakacje 2008 wraz
z opiekunk pani Renat Krawiec.

Z biegiem Warty! Kolejny spyw kajakowy


na szlaku od Mstowa do Karczewic
Krzysztof Wjcik uczestnik spywu

ystry nurt wody, zmieniajcy


si co chwila kierunek meandrujcej rzeki, zwisajce nad
wod gazie, przewalone w poprzek
nurtu pnie oto przygody jakie spotkay nas podczas sobotniego spywu
kajakowego (2 sierpnia) na trasie
od Mstowa do Karczewic. Spyw by
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Arch. Czst.
a uczestnikami byli mieszkacy naszej
gminy w ronym wieku od modziey gimnazjalnej do osb dojrzaych
po pidziesitce.
Kontynuujc tematyk turystyki
na naszym terenie, chciabym przedstawi kolejn moliwo atrakcyjnego
spdzenia czasu przeznaczonego na odpoczynek i rekreacj. W poprzednim
numerze opisywaem rajd ladami
Reszkw,ktrego czci by spyw
kajakowy. Warto teraz opisa wraenia i atrakcje czekajce na tych, ktrzy
zdecyduj si pokona Wart kajakiem.
Jest to tym atwiejsze, e w okolicy
mona ju wypoycza sprzt i uzyska
pomoc w jego przewiezieniu.
22

Szlak wodny Warty midzy Mstowem a Garnkiem mona podzieli


na dwa odcinki rnice si znacznie
midzy sob. Pierwsza cz do Skrzydlowa jest niespokojna, z wieloma
przeszkodami, ktre trzeba pokonywa
i tak manewrowa, aby nie da si wcign pod gazie lub pod pnie. Pozostaa cz jest ju spokojniejsza, nurt
wolniejszy, mona pyn leniwie.
Nasz grupa, armada liczca 16 kajakw, wypyna z przystani w Mstowie okoo 10-tej rano. Wszyscy ubrani
w kapoki, w kadym kajaku przynajmniej jeden uczestnik, ktry ju kiedy
pywa takim sprztem. Grupa, ktr
sformowalimy w naszym Stowarzyszeniu, to modzie ze wietlicy Nasza Przysta w Witkowicach, panie
i panowie w dojrzaym wieku oraz
tzw. modzie dorosa z naszym prezesem Andrzejem Borkowskim na czele.
Zaraz po starcie dostalimy si
w zmienny nurt rzeki i pojawiy pierwsze problemy. W ostatnich dniach
Warta miaa niski stan wody i to stwarzao dodatkowe trudnoci, gdy na-

potykalimy pycizny a z dna wystawao wiele puapek (typu stare pniaki


i gazie),.Wzgrza z Kobukowicami
mielimy raz po lewej, raz po prawej
stronie. Najdramatyczniejszy by moment, kiedy trzeba byo przepyn
pod zwalonym pniem, lecym w poprzek nurtu. Trzeba byo trafi w wski
przesmyk tu przy brzegu i w pewnym
momencie niemal si pooy, aby pie
nie wywrci nas wraz z kajakiem.
Dwch odwanych kolegw odaowao swych suchych spodni, weszlo
do wody i pomagao kolejnym ekipom
przedostawa si bezpiecznie na drug
stron. Podobnych, cho mniej niebezpiecznych, przeszkd byo wiele. Byy
miejsca, gdzie na powierzchni pojawiay si pikne wodne roliny z kwiatami,
towarzyszyy nam waki i ciemnoniebieskie opalizujce motyle. W krzakach i trzcinach przy brzegu czaiy si
pajki i inne robactwo. Minlimy most
w Kobukowicach i po jakim czasie
spokojna, wrcz stojca woda zasygnalizowaa pierwsz przenosk - ma
elektrowni wodn w Skrzydlowie.

Stoj tam jeszcze, na tej samej posesji,


trzy wiatraki elektrownie wiatrowe
jak to si teraz mwi. Trzeba byo wyldowa przed zapor i wasnymi rkami przenie cikawy sprzt do rzeki
za tam i go zwodowa. Uporalimy si
z tym do szybko zwaszcza, e wszyscy uczestnicy wzajemnie sobie pomagali.
Po krtkim odpoczynku ruszylimy
dalej. Rzeka bya tutaj ju spokojniejsza, trzeba byo jednak nadal uwaa
na przeszkody ukryte pod powierzchni wody. Okoo 2 km dalej pojawia
si nastpna przeszkoda prg wodny.
Rnica poziomw niewielka ale nie da
si go pokona wprost. Trzeba wysi
przed nim na pytkiej wodzie i albo delikatnie przenie kajak nad progiem
albo te wycign go na brzeg i przenie kilka metrw dalej. Pierwszego
sposobu nie polecam, bo atwo przy
tym uszkodzi przy tym kajak. Dalsza
droga bya spokojna, przeszkd byo
mniej i poruszalimy si tylko dziki pracy naszych wiose. Minlimy
most w Skrzydlowie (na Trzsk), potem kolejne dwa mostki na Zamyniu
i dotarlimy do Rzek Wielkich. Stojca
niemal woda znw zasygnalizowaa
nam blisko nastpnej Maej Elek-

trowni Wodnej. Znad


szuwarw wida dach
dworku a zarazem szkoy w Rzekach, minlimy bagnist wysepk
poronit olszynami
i powoli zblialimy
si do mostu i zapory.
Ldowanie, jak zwykle, wymagao wysiku
przy przenoszeniu kajakw. Tutaj mielimy
do wyboru dwie drogi,
gdy rzeka rozdwaja
si opywajc wysp
z budynkiem elektrowni oraz fabryk
zakadem meblarskim. Lewa odnoga
ma nurt nieco gbszy i szybszy, natomiast prawa obfituje w piaszczyste
pycizny, przez ktre niestety trzeba
byo przeciga nasze kajaki. Cz
z nas wybraa t pytsz odnog i miaa przyjemno brodzi po pyciznach
cignc za sob swj sprzt. Za wysp
(a waciwie szeregiem wysepek) dotarlimy do nastpnego mostu w Rzekach Maych. Jeszcze dalej dotarlimy
do miejsca zwanego Zagrzem i ladw po dawnym mynie Trejtowicza.
Std ju niedaleko do Karczewic. Przy
drewnianym mocie prowadzcym

KOLARSTWO

Co z kolarstwem w gminie?
Jan Milc

u od dwch sezonw nie istnieje


sekcja kolarska w ULKS Witkowice. W momencie kiedy jej czoowa zawodniczka Justyna Kuna
podja nauk w szkole redniej,
co si rzeczy ograniczyo ilo czasu
powicanego na treningi, znacznie
zmalaa aktywno tej sekcji. W tym
samym czasie opiekunowi modych
kolarzy p. Kazimierzowi Kunie dodatkowe obowizki zawodowe uniemoliwiy zaangaowanie w sprawy sportowe na dotychczasowym poziomie.
Efektem tych zdarze by coraz niszy
poziom wyszkolenia, a tym samym
brak wynikw. W konsekwencji sytuacja ta doprowadzia do upadku sekcji. Czy mona byo temu zapobiec?
Z pewnoci tak. Jednak chyba zabrako determinacji, a szkoda, gdy trenujcy w sekcji modzi zawodnicy mieli

potencja, a w kilku przypadkach mona mwi o predyspozycji. No c


Obecnie nasz gmin w sportach
kolarskich reprezentuje Kasia Barczyk
ze Zdrowej (w Zawodowej Grupie Kolarskiej PRIMUS d), Agnieszka
giewka z Adamowa (CKKS Kolejarz-Jura Czstochowa) i Dariusz Flak
(CTC Czstochowa). O ile Kasia Barczyk i Dariusz Flak s ju zawodnikami
z duym dowiadczeniem sportowym
(specjalny materia powicony p. Kasi
i p. Darkowi zaprezentujemy w nastpnych numerach GK), o tyle Agnieszka giewka to dowiadczenie zdobywa, co w jej przypadku do czsto
bywa bolesne. Jak pamitamy podczas
VIII Wielkanocnego Oglnopolskiego
Wycigu Kolarskiego o Puchar Wjta
Gminy Komnice, na kilkaset metrw
przed met miaa niezawiniony upadek.

GAZETA KOMNICKA - Lipiec / Sierpie 2008

do karczewickich k sotys urzdzi


ma pla i miejsce na ognisko. Tutaj
te zakoczylimy nasz spyw.
Ostatni godzin spdzilimy przy
ognisku piekc kiebaski i czekajc
a ekipa p. H. Dworaka z Mstowa zabierze kajaki. Zmczeni, gdy ostatnie
kilka kilometrw naleao mocno wiosowa. Zadowoleni, bo cztery godziny spdzilimy sam na sam z przyrod, niekiedy dzik ale zawsze pikn.
Szczliwi, poniewa pokonalimy
okoo 20 kilometrw krtej rzeki i dalimy rad.

Zdarzenie to pozbawio j czoowego


miejsca na mecie. W kolejnych startach
take zaliczya kilka wywrotek. Jednak jest to twarda dziewczyna i nie zrazia si niepowodzeniami. Uparcie trenujc osigaa coraz wysz form,
coraz czciej zajmujc czoowe lokaty w kolejnych wycigach. Najwikszy
sukces w tym sezonie mam nadziej,
e jeden z pierwszych w jej sportowej
karierze odniosa wygrywajc klasyk w Mstowie. Niestety zwycistwo
okupione zostao powan kontuzj.
Tu po pomiarze czasu na mecie doszo do potnej kraksy, w ktrej leaa take Agnieszka. Upadek skoczy
si niestety pkniciem lewej rki
i silnymi otarciami. Rka powdrowaa w gips, co uniemoliwia przez okres
dwch miesicy podjcie normalnego
treningu.
- W Mstowie startowaymy razem z seniorkami i juniorami modszymi, gdy
byo nas niewiele (14 zawodniczek),
a do przejechania mielimy taki sam
dystans. Wobec czego organizatorzy,
za zgod sdziw, poczyli obie ka-

23

tegorie w jeden wycig. Uwaam, e kim do Mistrzostw Polski


nie jest to najszczliwsze rozwizanie,
cho czsto praktykowane. Chopcw
byo ponad czterdziestu, co w sumie
utworzyo cakiem duy peleton. Dominowaa, co oczywiste, ch zwycistwa.
Powodowao to, szczeglnie podczas
atakw, powstawanie niebezpiecznych
momentw. Kady chcia zabra si
z ucieczk, kraksa wisiaa na wosku.
Ja czuam, e mog ten wycig wygra
i jechaam w samym czubie na drugiej trzeciej pozycji. Wszyscy chcieli
wygra, a trzeba pamita, e ten wycig by klasyfikowany w trzech kategoriach: kobiety open, juniorka i junior
modszy. W zwizku z tym rozgrywano
poniekd trzy finisze. Na kilkadziesit
metrw przed met, kiedy bylimy rozpdzeni do ok. 65-67 km/godz. jadca
przede mn zawodniczka nagle upada
zahaczajc jednego z zawodnikw. Byam tu za nimi i stao si Chyba jeszcze zbyt mao potrafi opowiada
swoje wraenia Agnieszka giewka.
- Upadek wyglda bardzo gronie
dodaje trener i opiekun sekcji kolarskiej CKKS Kolejarz-Jura Dariusz
Kuro Agnieszka przekoziokowaa
wraz z rowerem kilka razy. Niestety
odniosa do powane obraenia. Wykluczy to jej udzia w zawodach w najbliszym czasie.
Agnieszka giewka przygotowywaa
si do najwaniejszych zawodw kolarskich w sezonie 2008. Przede wszyst-

i Grskich Mistrzostw
Polski na Szosie. Forma
zwykowaa i rozbudzaa
nadzieje na osignicie
dobrych rezultatw.
- Agnieszka bya dobrze
przygotowana
przede wszystkim pod
wzgldem kondycyjnym,
co ma szczeglne znaczenie w wycigach grskich.
Uwaalimy w klubie, e
jest w stanie znale si
w strefie medalowej. Niestety niezawiniona kontuzja zniweczya
nasze nadzieje mwi Dariusz Kuro.
W najbliszym okresie Agnieszka bdzie wiczy technik. Jej umiejtnoci w tym wzgldzie, cho nie s mae,
wymagaj jednak dalszego doskonalenia. Technika jazdy jest podstawowym elementem bezpiecznej jazdy
w grupie i w zdecydowanej wikszoci przypadkw pozwala na uniknicie przykrych zdarze.
W momencie, kiedy pisz ten tekst
Agnieszka ma jeszcze na rce gips.
Ma jednak nadziej, e niebawem
zostanie zdjty i podejmie treningi.
- Bardzo chciaabym ju wsi
na rower. Lubi kolarstwo. Myl,
e zwi si z tym sportem na duej mwi Agnieszka. Tego sezonu
nie mog zaliczy do zbyt udanych.
Cho uzyskaam kilka niezych re-

zultatw (IV miejsce w klasyku


w Poczesnej, VIII w Mistrzostwach
lska, VI klasyku w Sosnowcu,
III w Malcu i I w Pucharze Polski
w Mstowie), to jednak kontuzja pozbawia mnie udziau w najwaniejszych dla kadego sportowca zawodach Mistrzostwach Polski.
Drug poow tegorocznego sezonu chyba trzeba bdzie zapisa
do straconych. Nie sdz bowiem, aby
po tak cikiej kontuzji lekarze pozwolili Agnieszce na starty. Pozostaje trening i doskonalenie umiejtnoci technicznych.
yczymy modej zawodniczce rychego powrotu do penej sprawnoci
i osignicia zamierzonych celw.

Turniej Siatkwki w Garnku


M.Magdziarz
18 maja w Garnku zosta rozegrany
Turniej Siatkwki. Udzia wzili :
K.S Komnice -miejsce pierwsze
ViV Garnek -miejsce drugie
Konary -miejsce trzecie
OSP Garnek -miejsce czwarte
W meczach pfinaowych K.S Komnice pokonali zesp z Konar a VIV Garnek wygra z druyn OSP Garnek.
Oba mecze zakoczyy si w stosunku 3-0 dla wygranych druyn. W meczu
o trzecie miejsce zagray OSP Garnek
i zespl z Konar. 3-0 dla drugiej z tych
druyn i Konary zdobywc trzeciej lokaty. W meczu finaowym spotkay si
druyny ViV-u Garnek i K.S Komnice. Mecz zakoczy si w trzech setach,
24

23-25;26-28,25:22 wygran zespou z Komnic.


Na uwag zasuguje wysoki
poziom meczu finaowego, jak
rwnie fakt e cay turniej by
przeprowadzony w atmosferze
fair play.
Turniej zosta rozegrany jako impreza wspierajca
otwarcie gospodarstwa agroturystycznego Niezapominajka
w Garnku. Z powodu niesprzyjajcych
warunkw atmosferycznych caa impreza zostaa przeprowadzona na sali
gimnastycznej w Garnku. Wszystkie
druyny skorzystay z zagwarantowanego przez organizatorw turnieju

poczstunku. Organizatorami turnieju


byli Mirosaw lzak(Gospodarstwo
Agroturystyczne
Niezapominajka
i Mateusz Magdziarz(klub siatkarski
ViV Garnek).

Festyn Komnickiej Pogoni

Festyn Rodzinny w Komnicach


Chorzenalia 2008

Midzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

Related Interests