You are on page 1of 24

Nr 8 - Sierpie 2010 (133)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Kolonie w Chorzenicach

Wakacje z GOK

Kolonie w Zakopanem...

Spis treci

Drodzy czytelnicy!

iedy ten numer Gazety dotrze do Waszych rk bdzie ju wrzesie, a wic


miesic koczcy lato i wakacje dla uczniw naszych szk. Wkrtce zapeni si klasy i korytarze szkolne, uczniami przed ktrymi, kolejne 10
miesicy nauki, a dla niektrych, ostatnie miesice pobytu w szkoach w naszej
gminie. Oczywicie mowa o gimnazjalistach z III klas gimnazjum, ktrzy powinni,
szczeglnie w tym roku, przyoy si do nauki aby za rok znale si w wymarzonych szkoach rednich. Trzeba pamita, o sprawdzianach i konkursie wiadectw.
Z naszej strony, czyli organu prowadzcego szkoy, robimy wszystko co moemy,
aby warunki w jakich uczy si nasza modzie byy coraz lepsze. To zreszt wida
goym okiem. W tym roku 1 wrzenia oddalimy do uytku rozbudowany budynek
Zespou Szk w Rzerzczycach a w pozostaych szkoach przeprowadzano biece remonty. W Rzerzczycach trwaj prace nad budow Orlika co znakomicie
poprawi baz sportow, rwnie dla uczniw, ju od jesieni tego roku. Na maluchw z Witkowic, Chorzenic i Nieznanic czeka piknie odnowiona sala oddziau
przedszkolnego bdca zamiejscowym oddziaem Przedszkola w Rzerzczycach.
Przedszkole w Komnicach rwnie doczekao si od dawna oczekiwanej windy
towarowej do podawania posikw na pitro co znakomicie poprawi system ywienia dzieci w przedszkolu. yczymy wszystkim naszym uczniom, tym duym i tym
maym, aby z ochot i z zadowoleniem, codziennie udawali si do swoich szk
i przedszkoli gdzie czeka na nich bd, yczliwi im nauczyciele.
Jednake nie tylko owiat yje nasza gmina. Od kilku miesicy trwa budowa
kanalizacji i oczyszczalni ciekw, ktra to inwestycja ma by zakoczona w listopadzie przyszego roku. Prace posuwaj si w przyzwoitym tempie, chocia warunki na budowie ze wzgldu na wysoki poziom wd podziemnych, s trudne, ale
waciciele firmy, panowie Stanisaw i ukasz Zaskrscy twierdz, e dadz sobie
rad i w terminie zakocz inwestycj. Nie prnujemy rwnie na odcinku drogowym. Trwa przebudowa drogi z Bartkowic do Konar, czyli ulicy wierczewskiego
i Czstochowskiej. Obie miejscowoci, poczy pikny chodnik i jezdnia o nowej
nawierzchni. Wracaj na plac budowy, firmy realizujce przebudow i remont drogi
powiatowej od drogi krajowej DK 91 poprzez Zberezk, Zawad i Konary do Pacierzowa. Chocia gwnym inwestorem jest tutaj powiat, to gmina Komnice dokada 1015 tys. z do tej inwestycji. Tyle samo daje powiat, a reszta to pienidze
unijne. Przymierzamy si rwnie do dalszych remontw nawierzchni drg gminnych midzy innymi do remontu ul.Gwnej w Wittkowicach, ul Mierniczej i Lenej
w Rzekach oraz Nowej w Garnku. Cay czas trwaj prace projektowe nad przebudow i remontem DK 91, a szczeglnie jej odcinkiem przez Komnice. Wszystko
wskazuje na to, e w 2011 roku rozpocznie si ten tak dugo oczekiwany remont.
Drodzy czytelnicy zblia si koniec kolejnej kadencji samorzdu i przychodzi pora
na podsumowania tego co zostao zrobione w gminie i tego co nie dao si wykona.
Wzorem innych samorzdw, przygotowujemy wydanie specjalne naszej Gazety,
w ktrym zapoznamy pastwa z 4 letnim bilansem naszych zyskw i strat.

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

Informacje z komnickiego GOPS-u .4


Sprostowanie......................................4
Finisz rozbudowy Zespou Szk
w Rzerzczycach................................5
INWESTYCJE W GMINIE...............6
Nowe moliwoci dla rolnictwa.........7
OCALI OD ZAPOMNIENIA!........7
Emeryci z PZER i J Oddz. Rejonowy
w Komnicach na szlaku Pozna
Krnikw- Rogalin............................9
Zwiedzanie Sejmu RP......................10
Klepisko w Sejmie...........................10
Morskie opowieci.......................11
Przyjazne przedszkole lepszy start
w szkole..........................................12
Wspomnienie o Ryszardzie Strzeleckim...................................................12
Pro Memoria Na Pogrzeb Ryszarda
Strzeleckiego....................................13
To ju dziesi lat!...........................14
Noc witojaska 2010....................15
Kolonie w Zakopanem.................16
Najlepsze wakacje tylko w GOK.....16
Zrbmy koo, bdzie nam wesoo.17
Warsztaty Kulturalne Olsztyn 2010.18
Festiwal sportu po raz pierwszy.......19
Gminne zawody sportowo-poarnicze
jednostek OSP..................................19
Obz Karate Dwirzyno...............20
Fotoraport Club - Podsumowanie..20
Strzelecki Turniej Rodzinny............21
Kto tu krci?!... ...............................21
Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt
As..................................................22
Skrawek nieba..................................22

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Gazete redaguje kolegium
w skadzie:
Janik Leszek - red. naczelny,
Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda,
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
liwakowska Magorzata,
Wiewira Ra,
Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

w 2009 r.
kserokopia aktu urodzenia dziecka*
kserokopia dowodu osobistego
Wnioskodawcy*
wyrok sdu o rozwodzie lub separacji oraz o kwocie zasdzonych
alimentw*
zawiadczenie od komornika waciwego rewiru o kwocie wyegzekwowanych alimentw za 2009 r.
orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci*
zawiadczenie z Urzdu Pracy
w przypadku zarejestrowanych
osb bezrobotnych
numer konta bankowego
* dokument nie jest wymagany jeli zosta przedoony w poprzednim
okresie zasikowym i pozostaje aktualny do 31.10.2011r.

Informacje z komnickiego GOPS-u

minny Orodek Pomocy


Spoecznej w Komnicach,
Dzia wiadcze Rodzinnych
informuje, e wnioski o przyznanie wiadcze rodzinnych na nowy
okres zasikowy obowizujcy od 1
listopada 2010 r. do 31 padziernika 2011 r. - bd przyjmowane od 1
WRZENIA 2010 r. w budynku Urzdu Gminy Komnice pokj nr 202.
W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia rodzinne na nowy
okres zasikowy zoy wniosek wraz
z kompletem dokumentw do dnia
30 WRZENIA - ustalenie prawa
do wiadcze rodzinnych oraz wypata
wiadcze przysugujcych za miesic
listopad nastpi do dnia 30 listopada
2010r. Natomiast w przypadku gdy
osoba ubiegajca si zoy wniosek
o wiadczenia rodzinne wraz z kompletem dokumentw w okresie od dnia 1
PADZIERNIKA do dnia 30 LISTOPADA - ustalenie prawa do wiadcze
rodzinnych oraz wypata wiadcze
przysugujcych za miesic listopad
nastpi do dnia 31 grudnia 2010 r.
Ponadto przypominamy, e warunkiem wypaty wiadcze rodzinnych
we wrzeniu i padzierniku 2010r.
(okres zasikowy 2009/2010) jest dostarczenie aktualnego zawiadczenia
ze szkoy ponadgimnazjalnej o kontynuacji lub rozpoczciu nauki przez
dziecko w roku szkolnym 2010/2011
w terminie do 10 wrzenia 2010r.
Niedopenienie warunku przez stron tj. niedostarczenie zawiadczenia
we wskazanym terminie spowoduje
wyganicie prawa do wiadcze ro-

dzinnych w okresie od 01.09.2010 r.


do 31.10.2010 r.
O zasiek rodzinny mona ubiega
si, jeeli dochd na osob w rodzinie
nie przekracza: 504,00z lub 583,00z
(w przypadku, gdy czonkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepenosprawnoci).
Zasiek rodzinny wynosi miesicznie:
68 z na dziecko w wieku do ukoczenia 5 roku ycia;
91 z na dziecko powyej 5 roku ycia do ukoczenia 18 roku ycia;
98 z na dziecko w wieku powyej
18 roku ycia do ukoczenia 24
roku ycia;
Przyznanie dodatkw do zasiku
uzalenione jest od indywidualnej sytuacji rodzinnej Wnioskodawcy.
Wymagane dokumenty w celu uzyskania zasiku rodzinnego oraz dodatkw do zasiku rodzinnego (oryginay
dokumentw do wgldu pracownika
orodka):
zawiadczenie wszystkich penoletnich czonkw rodziny o przychodach i dochodach z Urzdu Skarbowego za 2009 r. (orygina)
nakaz patniczy lub zawiadczenie
z Urzdu Gminy (p. 105)
zawiadczenie o uczszczaniu dzieci do szk ponadgimnazjalnych
(naley je dostarczy do 10 wrzenia 2010 r.)
owiadczenie o wysokoci stypendium otrzymanego na dzieci

STYPENDIUM NA ROK 2010/2011


Zesp Ekonomiczno-Administracyjny Szk w gminie Komnice informuje o moliwoci ubiegania si
o stypendium szkolne na rok szkolny
2010/2011. O stypendium mog ubiega si midzy innymi uczniowie szk
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych,
zamieszkujcy na terenie gminy Komnice, w rodzinach ktrych miesiczny
dochd na czonka rodziny nie przekracza 351,00z netto. Wydawanie wnio4

skw oraz szczegowe informacje


bd udzielane od 15 sierpnia 2010r.
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szk w gminie Komnice, 42270 Komnice, ul. Straacka 20, pokj
nr 3. Przypominamy rwnie o koniecznoci zbierania faktur za zakupione artykuy szkolne. Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium
szkolnego jest zoenie wniosku w terminie od 1 do 15 wrzenia 2010r.

Sprostowanie
W poprzednim numerze wkrad si
bd. Dotyczy on tabeli wynikw zakoczonych rozgrywek ligi strzeleckiej. Za bad przepraszamy i prezentujemy poprawion tabel
Druynowo cznie (karabinek pistolet )
1. Seniorzy - 1328 pkt.
2. Komnice - 1250 pkt
3. Witkowice- 1151pkt.
4. Zdrowa - 1038pkt
5. ULKS - 1026pkt
6. Adamw - 1023 pkt
7. Chorzenice - 989 pkt
8. Michaw Kom.-587 pkt
9. Konary - 244 pkt
Indywidualnie cznie (karabinek
pistolet )
1. Zdzisaw Matusiak 504pkt
(239 265)
2. Przemysaw Zajc 499pkt
(213 - 286 )
3. Anna Kubik 438pkt (227 - 211)
4. Janusz Sambor 421pkt (175- 246)
5. Adam Majer 405pkt (258 147)
6. Robert Owczarek 405pkt (179 - 226)
7. Agnieszka Franc 403pkt (233- 170)
8. Rafa Karczewski 365pkt (186 - 179)
9. Ryszard Brzozowski 362pkt (217 - 145)
10. Konrad Kempa 358pkt (186 172 )

Finisz rozbudowy Zespou


Szk w Rzerzczycach
Dyrektor Ryszard Krok

oniec sierpnia to w kadej


szkole czas przygotowa
do rozpoczcia nowego roku
szkolnego, ale w Zespole Szk
w Rzerzczycach by to czas szczeglny. Trway bowiem intensywne
przygotowania do oddania do uytku nowej czci szkoy. Pierwszego
wrzenia 2010r. o godz. 11.00 nastpio powicenie nowego budynku
oraz przecicie wstgi. Na uroczystoci zwizane z przekazaniem szkoy
spoecznoci uczniowskiej zaproszeni
zostali przedstawiciele organu prowadzcego szko na czele z Wjtem
Gminy Komnice p. Adamem Zajcem, Rada Gminy Komnice wraz
z Przewodniczcym p. Jarosawem
apet, przedstawiciel organu nadzorujcego szko Dyrektor Delegatury
Kuratorium Owiaty w Czstochowie
p. Anna Gamalczyk, dyrektorzy szk
z terenu gminy Komnice oraz przedstawiciele lokalnych organizacji: OSP
Rzerzczyce, LKS Orkan, KGW
Grusza, a take rodzice uczniw
i mieszkacy Rzerzczyc, Niwek
i Adamowa. Po uroczystoci wszyscy
zainteresowani mieli okazj zobaczy,
jakie zmiany nastpiy w naszej szkole. Poza tym przewiduj zorganizowanie w najbliszym czasie dnia otwartego, ktry umoliwi poznanie nowej
szkoy. Stworzy to rwnie szans

na porwnanie wygldu szkoy sprzed


lat z obecnym stanem.
By to wany dzie dla wszystkich mieszkacw Rzerzczyc, Niwek i Adamowa, ktrzy dostrzegajc
konieczno zapewnienia naszym
uczniom komfortowych warunkw
nauki, na miar XXI wieku, przez
cay rok z uwag ledzili prace postpujce na placu budowy. Wyrazem poparcia wszelkich dziaa podejmowanych przez dyrektora szkoy
jest wystpienie z inicjatyw, aby
na szkole umieci podwietlany zegar. Zawizany zosta spontanicznie
komitet spoeczny, pod przewodnictwem Dyrektora szkoy. Dziki staraniom Dyrektora p. Ryszarda Kroka,
przewodniczcego Rady Rodzicw p.
Sawomira Tyrasa oraz sponsora p. Z.
Tomaszewskiego, uzyskano znaczc bonifikat ceny urzdzenia, ktrego cakowity koszt wynis 6500z.
Zbirk pienidzy zorganizowa
i przeprowadzi Pan Z.Tomaszewski.
Do grona sponsorw, ktrzy z wielkim zaangaowaniem wczyli si
w realizacj tego przedsiwzicia nale: Skad Tarcicy Drewbud- 1000z;
Koo Gospody Wiejskich- 1000z;
O.S.P. Rzerzczyce- 1000z; Rada Rodzicw ZS w Rzerzczycach 1080z;
Rada Pedagogiczna ZS w Rzerzczycach 420 z; Dyrektor ZS w Rzerzczycach Ryszard
Krok
200z; Ks.
Proboszcz Ireneusz Trzebski- 200z; p.
Banaszkiewicz
Teresa- 300z;
p. Woek Stanisaw 200z;
p. Gajda Jacek- 200z; p.
Banaszkiewicz
Jakub- 200z;
p.
Pauszka
Waldemar-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

100z; p. Tomaszewska Daniela- 100z;


p. Winiewski Leszek- 100z; p. Kluska Zbigniew-100z; p. Antoniak Wadysaw- 100z; p. Karczewski Witold50z, rodzice absolwentw gimnazjum
150z.
Zebran kwot przekazano spoecznemu zastpcy dyrektora szkoy
A. Rataj, ktra zajmowaa si sprawami finansowymi zwizanymi z zakupem. Zegar, zamontowany na elewacji
szkoy od strony ulicy Skrzydlowskiej
30 czerwca 2010r., jest sterowany radiowo z Niemiec, automatycznie przecza si przy zmianie strefy czasowej.
Przez pierwszy miesic trwaa regulacja mechanizmu i obecnie urzdzenie dziaa bez zarzutu, wskazujc
mieszkacom i gociom czas.
W ostatnich tygodniach sierpnia
wykonano wiele prac wykoczeniowych: pomalowano ciany, pooono
wykadziny i pytki we wszystkich
pomieszczeniach, zainstalowano urzdzenia sanitarne, w tym take w infrastrukturze sportowej przy sali gimnastycznej, poczono instalacje
elektryczne, pooono ozdobne tynki
na korytarzach, zamocowano porcze
na schodach. W szkole zamontowane
zostao specjalistyczne wyposaenie
pracowni przedmiotowych i biblioteki.
W imieniu spoecznoci szkolnej
i wasnym kieruj sowa podzikowa
dla p. Wjta Gminy Komnice i Rady
Gminy za podjcie decyzji tak wanej
dla rodowiska Rzerzczyc.
5

INWESTYCJE W GMINIE
Marlena Bk

KOMNICE

W miesicu lipcu br. rozpoczto roboty


budowlane zwizane z Budow kompleksu boisk sportowych w ramach programu
Moje boisko Orlik 2012 (boisko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Rzerzczycach, przy ul. Skrzydlowskiej
W ramach inwestycji zostanie wykonane boisko do piki nonej o wymiarach
30,0m x 62,0m, powierzchni 1860 m2, nawierzchni syntetycznej typu sztuczna
trawa, oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m, pow. 613,11
m2, nawierzchni poliuretanowej; zaplecze sanitarno szatniowe; cigi komunikacyjne oraz owietlenie terenu.
rodki finansowe na ten cel pochodz z:
- budetu Wojewdztwa lskiego;
- budetu Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- budetu Gminy Komnice.
Cakowity koszt inwestycji to warto 1.371.949,34 z.

Budowa oczyszczalni ciekw w Hubach oraz kanalizacji


sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzczycach etap I
Trwaj roboty zwizane z budow oczyszczalni ciekw w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w tej miejscowoci. Zakres robt zosta przedstawiony w numerze 4/5 Gazety Komnickiej.
Cakowita warto projektu wynosi - 14 058 898,86 PLN
Cakowite wydatki kwalifikowane projektu wynosz - 11 529 548,25 PLN
Dofinansowanie ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
stanowi 84,53% kwoty cakowitych wydatkw kwalifikowanych projektu tj.

9 745 927,13 PLN


Wkad wasny beneficjenta stanowi
15,47 % kwoty cakowitych wydatkw
kwalifikowanych projektu, tj. 1 783
621,12 z.
Koszty niekwalifikowane projektu
stanowi podatek Vat.

Przebudowa remont ulicy


Czstochowskiej w miejscowoci Konary i ul. wierczewskiego w miejscowoci Bartkowice
Rozpoczto roboty przy przebudowie i remoncie drg w Konarach
i Bartkowicach.
W ramach inwestycji zostan wyremontowane drogi:
ulica Czstochowska w Konarach
o dugoci 1360 mb i szerokoci 5,50
m.
ul. wierczewskiego w Bartkowicach o dugoci 685 mb i szerokoci
5,50 m.
Koszt inwestycji to ponad 2 mln
zoty. rodki finansowe pochodz
z budetu pastwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg
Lokalnych 2008-2011 oraz ze rodkw
wasnych gminy.
Dobiega koca Budowa wietlicy rodowiskowej wraz z zapleczem
i garaem dwustanowiskowym dla
OSP w miejscowoci Zdrowa o konstrukcji murowej, parterowy, przykryty dachem stalowym dwuspadowym,
o pokryciu lekkim. Powierzchnia zabudowy 355,84 m2, powierzchnia uytkowa 179,98 m2, kubatura 1825,45m3.
rodki finansowe pochodz z Unii
Europejskiej w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata
2007-2013, oraz ze rodkw wasnych
gminy. Koszt inwestycji to ponad 965
tys. z.
Rozpoczto rwnie:
Budow odcinka sieci wodocigowej w Witkowicach: ul. Czstochowska, na dugoci 364m, oraz w Adamowie ul. Bociania, na dugoci 147m.
Koszt inwestycji to ponad 100 tys. z.

rodki pochodz ze rodkw wasnych


gminy.
Remont mostu przez rzek Wart w cigu drogi gminnej nr 598106

Skrzydlw Trzska
Zostanie odnowiona konstrukcja nona
mostu, oraz uoona nowa nawierzchnia z dyliny podwjnej i zamontowane

nowe porcze drewniane.


Koszt inwestycji to ponad 120 tys. z.
rodki pochodz ze rodkw wasnych
gminy.

Nowe moliwoci dla rolnictwa i ochrony


rodowiska
Piotr Nowak

gminie Rdziny powstaa


plantacja rolin energetycznych. Rodzinne gospodarstwo Pana Piotra Nowaka zmienio kierunek i zamiast uprawy zb lub
hodowli zwierzt zaj si uprawa takich rolin jak lazowiec pensylwaski czy miskant olbrzymi. Obecnie
jest ona najwiksz plantacj na terenie
poudniowej Polski. W roku 2000 byo
gono na temat wierzby energetycznej
i wwczas wielu z rolnikw niemajcych wystarczajcej wiedzy na temat
produkcji, zbioru oraz zagroe wicych si z upraw tej roliny wieloletniej
zdecydowao si na jej posadzenie. Dzi
okazao sie, e chodzio bardziej o sprzeda sadzonek ni pomoc w rozwoju polskiej wsi. Uprawa wierzby ma racj bytu
na terenach podmokych jednak uciliwo zbioru, choroby, dua wilgotno
(70%-80%) wymagajca dosuszania, jak
rwnie trudna likwidacja plantacji powoduj, e jest ona mao atrakcyjna rolin. Pan Nowak rwnie posadzi niewielk ilo wierzby na prb, lecz kiedy
nie spenia jego oczekiwa poszukiwa
innej alternatywy dla swojego gospodarstwa. I tak w 2001 roku naby pierwsze
sadzonki miskanta z ODR-u w Mikoowie z plantacji dowiadczalnej. Badania
nad t rolin (wzrost, rozmnaanie, nawoenie) trway a do 2009 roku. Dzi
twierdzi z ca stanowczoci, e jest to
doskonay wybr.

Roliny t mona uprawia na nieuytkach, ktrych w naszych gminach


jest pod dostatkiem. Gleba, na ktrej
mog rosn miskant lazowiec to IV
I V klasa. Poniewa s to roliny z rodziny wieloletnich (plonujce przez 1520 lat) nie ma koniecznoci corocznego
uprawiania pola, nawoenia nawozami,
ktrych cena stale rosnie, stosowania
drogich herbicydw(poza pierwszym
rokiem gdzie od dobrego wyprawienia
gleby zaley cae przedsiwzicie) powoduje to, i te roliny staj si bardzo
atrakcyjnymi. Plon z 1 ha moe wynosi
nawet do 30 ton suchej masy. Kolejnymi zaletami obu rolin moe by to, e
wytwarzaj ogromn ilo tlenu, mona
nawozi je od drugiego roku uzdatnionym osadem ciekowym z oczyszczalni
ciekw, ktry ma duo fosforu i potasu. Dodatkowo lazowiec pensylwaski bdnie nazywany malw jest rolin wysoce miododajn. Kwitnie on
na przeomie lipca i sierpnia. Koszt zaoenia plantacji miskanta w 2009 roku
przedstawiany przez ARR ksztatowa
si na poziomie 18000 z, a lazowca
10000 z. W latach 2007-2009 ARR
zwracaa cz poniesionych kosztw
na zaoenia planacji, byo to nawet
40% kwalifikowanych kosztw. Od
2010 roku taka pomoc nie jest przyznawana jak rwnie dopata z ARiMR jest
tylko podstawowa JPO. Przy rosncych
cenach opau, niestabilnej cenie zb

oraz braku zbytu, uprawa tych rolin staje si jeszcze bardziej atrakcyjna. Obecnie elektrociepownie potrzebuj okoo
22000000 ton biomasy. Dzi prbuje
si j pozyska ze somy, ktra pozostaje po produkcji zb, lub sprowadza si
Pelets z Ukrainy, ktry jest bardzo niestabilnym rynkiem. Dla tego wszystkie
elektrociepownie najchtniej kupowayby polski towar. W tym celu powstaa
Polska Gieda Energetyki gdzie mona
bez porednikw sprzeda swj towar
po dobrej cenie. W 2011 roku ma powsta Krajowe Centrum Biomasy z siedzib w Czstochowie lub okolicy, ktre zajmowa si bdzie skupem somy
miskanta i lazowca. Ju zosta zbudowany piec do spalania biomasy w Czstochowie przez firm ELSEN ktra rusza ze skupem przetworzonej biomasy
na Peleus lub brykiet pod koniec tego
roku. To pierwszy taki artyku na temat
moliwoci, jakie daje nowe spojrzenie
na zmieniajce si warunki gospodarstw
rolnych i stosowanych w nich upraw.
Jeeli zainteresuje Was moi Czytelnicy
ten temat to obiecuj, e w nastpnym
numerze opisz, jakie s prawdziwe
koszty zaoenia plantacji, na co naley zwrci szczeglna uwag przy jej
zakadaniu, jakie mog by zagroenia, oraz w jaki sposb obniy cen
sadzonki. Wicej informacji na stronie:
www.migitao.eu.

OCALI OD ZAPOMNIENIA!
Weronika Kluska

ierwszy wrzenia to dzie


rozpoczcia nauki przez
dzieci i modzie, ale rwnie
rocznica wybuchu II wojny wiatowej. Data ta skania do refleksji
nad losami ludzi, ktrzy dzielnie
stawiali czoa agresji hitlerowskiej

i po wojnie z penym zaangaowaniem tworzyli now rzeczywisto.


Chciaabym przypomnie posta
wybitnej nauczycielki, Eugenii Robak, ktra jest zwizana z Komnicami i Radomskiem, bo w Komnicach
w czasie okupacji prowadzia taj-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

ne nauczanie, a po wojnie w latach


1950- 63 bya dyrektorem Liceum
dla Wychowawczy Przedszkoli i Liceum Pedagogicznego w Radomsku.
Niektre gminy powiatu czstochowskiego, w okresie okupacji
wchodziy w skad powiatu radomsz-

czaskiego. W wyniku podziau


na Rzesz i Generaln Guberni,
Komnice znalazy si w tzw. kraju nad Wart Warthegau, gdzie
okupanci bezwzgldnie niszczyli
wszystko, co polskie. Jak podaje Tadeusz Jamuna w ksice Tajne nauczanie na ziemi dzkiej na s.138
Wszystkie ksiki spalono z biblioteki w Komnicach. Mimo terroru
okupanta, Komnice byy wanym
orodkiem tajnego nauczania w powiecie radomszczaskim. Organizatorem tego nauczania by referent
gminny w Komnicach Jan Helbrych
/na zdjciu poniej /.
Tajne nauczanie w okresie okupacji w Komnicach odbywao si najpierw w obecnym domu przy ulicy
Czstochowskiej nr 72 / na zdjciu
obok/, a nastpnie w salce katechetycznej przy kociele.
Widoczne na zdjciu wejcie
boczne do domu prowadzio do salki lekcyjnej, w ktrej Eugenia Robak
w wielkiej tajemnicy i w strachu prowadzia zajcia. W grupie uczniw
znalaza si moja informatorka,
obecna mieszkanka Komnic Krystyna Stpie /na zdjciu obok z rodzicami i bratem/, ktra bardzo dobrze zapamitaa pierwsze spotkanie
z Eugeni Robak z powodu tornistra
szkolnego.

Krystyna Stpie na pierwsz lekcj przysza we wrzeniu 1942 roku


jako 6- letnia dziewczynka. Przybory
szkolne przyniosa w nowym tornistrze, ktrym chtnie si afiszowaa,
zadowolona, e tak starannie zostaa
wyposaona przez rodzicw. Jakie
byo jej zdziwienie i zaskoczenie, e
pani Robak tego zadowolenia nie podzielaa, a wprost przeciwnie, skarcia ma uczennic za jej lekkomylno i niefrasobliwo. Dla 6-letniej
uczennicy bya to pierwsza i zarazem
bardzo wana lekcja, bo pozwolia
zrozumie ca groz sytuacji, ktrej
wczeniej nie pojmowaa. i rodzicami. Do domu wrcia bez tornistra,
odebra go ojciec wieczorem.
Dom przy ulicy Czstochowskiej
nr 72 w Komnicach, w ktrym Eugenia Robak prowadzia tajne nauczanie w czasie okupacji, dalej stoi
w tym samym miejscu, zapewne tylko zmieni waciciela.
W latach 1950 63 Eugenia Robak bya dyrektorem Liceum dla
Wychowawczy Przedszkoli i Liceum Pedagogicznego w Radomsku.
Zmiana nazwy szkoy wizaa si ze
zmian iloci lat nauki z 3 do 4 i 5
oraz z rozszerzeniem programu nauczania. Nie zmienio si to, co byo
w tej szkole najwaniejsze: troska
nauczycieli o wszechstronny rozwj

Po lewej rce Jana Helbrycha siedzi Eugenia Robak. Druga po prawej to Wadysawa Jackowska, po wojnie nauczycielka Liceum
dla Wychowawczy Przedszkoli w Radomsku.
8

osobowoci ucznia i atmosfera yczliwego zdyscyplinowania.


Taki kierunek wyznaczaa dyrektor szkoy Eugenia Robak.
Zmara bezpotomnie 11.07.1973
roku, w wieku 67 lat.
Jest pochowana na cmentarzu
w Komnicach, obok swego brata
Mieczysawa.
Chromy od zapomnienia posta
Wielkiego Pedagoga Eugenii Robak
oraz Jej zasugi dla owiaty.
Wszelkie uzupenienia tematu
mile widziane przez autork artykuu.
Kontakt: centrum.wkluska@interia.eu, tel. 44/682 19 06

Na zdjciu od lewej Krystyna Stpie


w okresie wczesnoszkolnym z bratem

Emeryci z PZER i J Oddz. Rejonowy w Komnicach


na szlaku Pozna Krnikw- Rogalin
Danuta Wilk, Halina Zieliska, Zenona Tomaszewska

d wielu lat czonkowie Zwizku korzystaj z organizowanych turnusw wypoczynkowo


zdrowotnych. W dniach od 20 do 27
czerwca 93 osoby z terenu naszej Gminy i K w Pawnie i w Cikowicach
odpoczyway w DW wierk pod kierownictwem Kol. Kazika Maklesa, Irenki Bardziel i Ryka Causa, ktrzy przygotowali plan wycieczek i wyjazdw do
rnych atrakcyjnych miejsc na Podhalu.
Mimo deszczowej pogody wiele osb
pieszo zwiedzio gry i rne budowle
zabytkowe oraz witynie w tym Sanktuarium matki Boej Fatimskiej na Krzeptwkach. witynia powstaa jako votum
wdzicznoci za ocalenie ycia Ojca w.
Jana Pawa II w czasie zamachu 13 maja
1981 r. w kolejnym dniu gdy poprawia
si pogoda bardzo liczna grupa wyruszya do pooonej na wys. 947m n.p.m.
Bachledwki, korzystajc z moliwoci
patrzenia i podziwiania Tatr i Beskidw.
Celem naszym byo rwnie zwiedzenie
wityni Matki Boej Czstochowskiej,
zbudowanej i piknie ozdobionej w latach 1985 91. Jest to rwnie orodek
duszpastersko rekolekcyjny. Nastpnie
krtymi drogami wrd malowniczych
wsi gralskich, k ze stadami owiec
dotarlimy do znanego orodka kultu
Podhalu w Ludmierzu. Sanktuarium to
istnieje ju ponad 700 lat. Warto przypomnie o zdarzeniu w czasie uroczystoci
koronacji Matki Boej Ludmierskiej w
dniu 13 sierpnia 1963 r. W czasie procesji z rki Matki Boej wypado bero,
ktre pochwyci wczesny biskup Karol Wojtya. Obecny tam Prymas Polski
Kardyna Stefan Wyszyski powiedzia:
Karolu, Matka Boa przekazuje ci wadze. W niedugim czasie tj. 3 czerwca
1977 r. podczas modlitwy racowej
przekazano odwiedzajcemu Ojczyzn
Ojcu w. Janowi Pawowi II replik bera
Krlowej Podhala. W kad uroczysto
piesz tumnie wierni do swej Krlowej- Gadziny Podhala. W czasie pobytu
mona byo korzysta z leczniczych wd
termalnych w Szaflarach, ktre organizowaa Irena Bardzel. Korzystalimy z
hydromasau, jaccuzi, zjedalni, biczy

wodnych i wielu innych atrakcji. Zorganizowana bya rwnie dla chtnych


i wytrwaych piechurw podr w Dolin Chochoowsk. Wdrowalimy tzw,
drog papiesk rwnie kolejk linow, czsto w strugach deszczu. W sobotni dzie zrealizowano wypraw poprzez
Wierch Poroniec na Rusinow Polan i
dalej do Wiktorwki. Z tej polany zwanej te Jaworzyn lena zeszlimy do kaplicy m. Boej Jaworzyskiej- Krlowej
Tatr na Wiktorwce. Legenda gosi, e w
1861 roku w miejscu gdzie zbudowano
kaplic 14- letniej pasterce Marysi, ktra zgubia owce ukazaa si na skwerku
Janiejca Pani . Do dzi Krlow Tatr
odwiedzaj licznie i modl si grale
oraz turyci, cho droga bardzo trudna i
daleka. Organizatorom wycieczek i wdrwek po grach tj. Kaziowi i Rysiowi skadamy serdeczne podzikowania.
Nadmienia si rwnie, e posiki byy
bardzo smaczne i obfite, a obsuga mia.
Naley stwierdzi, e turnus ten by udany i fajny. Bdziemy dugo wspomina
pobyt w D.W. wierk mimo nienajlepszej pogody.
Tam, gdzie warta toczy wody swe,
Gra Przemysawa wznosi si gdzie kolebk swoj sawi Piasta rd, ley stary
Pozna nadwarciaski grd i tam wanie w dniu 17 sierpnia 2010 r. udaa si
grupa emerytw z Odz. Rej. PZERi I w
Komnicach. Zwiedzanie rozpoczlimy

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

od najstarszej czci Poznania- Ostrawia Tumskiego i jego najcenniejszego


zabytku Katedry z 968 roku. Znajduje
si w niej synna Zota Kaplica Mauzoleum Mieszka I i Bolesawa Chrobrego a obok Katedry z wykopaliskami
z okresu pocztkw pastwa polskiego,
np. misa chrzcielna. Z Ostrowa Tumskiego udalimy si na stare miasto, ktrego
centralnym punktem jest Ratusz gdzie
na specjalnej platformie pod zegarem
codziennie o godzinie 1200 ukazuj si
dwa trykajce si kozioki. Bylimy tez
wiadkami patriotycznego widowiska w
wykonaniu roty uaskiej, a odtwarzajcego scen z okresu powstania wielkopolskiego. Na rynku obejrzelimy midzy innymi prgierz, fontanny pomnik
Bamberski, ciekawe domki budnicze i
Bazar, w ktrym zatrzymyway si tak
zwane postacie jak I. Paderewski, Jan
Kiepura czy H. Sienkiewicz. Po krtkim
odpoczynku ruszylimy w kierunku Krnika, gdzie znajduje si paac Dziayskich. Posiada on nietypow architektur
i rewelacyjne wntrza. Due wraenia
robi bogato zdobione podogi, drzwi,
sufity oraz meble. Rezydencja synnie z
bogatej biblioteki, ktrej ksigozbir liczy okoo 40 tys. wolumenw. O zamku
kr liczne legendy, z ktrych najsynniejsza jest ta o Biaej Damie. Uroku posiadoci dodaje arboretum czyli, park o
pow. 33 ha. Ronie w nim okoo 3 tys.

gatunkw krzeww i drzew z caego

wiata i gdzie mona zobaczy gruszki


na wierzbie.
Nastpny etap naszej wycieczki to
paac w Rogalinie. Mieci si tam synna
galeria malarstwa. Wntrza paacu nie-

stety nie moglimy zobaczy gdy trwaj


tam prace remontowe. Podziwialimy
natomiast synne dby rogaliskie. Najsynniejsze z nich to Lech, Czech i Pius
majce po okoo 700 lat. I tak spacerem
po Rogaliskim Parku Krajobrazowym

Zwiedzanie Sejmu RP
Henryk Przech

planie dziaalnoci Oddziau Rejonowego PZER i J


na 2010r. Prezydium Zarzdu uwzgldnio wyjazd do Warszawy na zwiedzanie Sejmu i Senatu
RP. Wyjazd pierwotnie by planowany
na 23 kwietnia. Katastrofa lotnicza pod
Smoleskiem i aoba narodowa spowodowaa zmian terminu na 8 lipca.
Nadmieniam, e wyjazd ten mia rwnie cel promocji naszej gminy Komnice. Po uzgodnieniu z P. Adamem
Zajcem- Wjtem Gminy do wyjazdu
zaprosiem piewaczy Zesp Folklorystyczny Klepisko z Komnic.W organizowaniu zwiedzania i moliwoci
wystpu w pomieszczeniach budynku
sejmowego pomagaa mi P. Halina Rozpondek- Pose RP.
W dniu 8 lipca dojechalimy dwoma
autobusami przed gmach Sejmu w liczbie 80 osb. Na placu oczekiwaa na nas
Pani Halina Rozpondek. Po zaatwieniu
formalnoci w Biurze Przepustek grupa podzielia si i czonkowie zespou
wraz z Pani Pose poszli do pomieszcze aby przebra si w stroje naszego regionu i przygotowa do wystpu.
Pozostaa grupa, w ktrej byli gwnie
czonkowie Zwizkw Emerytw, ale
rwnie przedstawiciele Rady Gminy
w Komnicach zostali skierowani przez
Stra Marszakowsk do budynku sejmowego, w ktrym oczekiwaa na nas
mia pani przewodnik. Pani po krtkiej informacji o zakresie zwiedzania
owiadczya, e w pierwszej kolejnoci
zajmiemy miejsca na Galerii i bdziemy
obserwowa i przysuchiwa si prowadzonym obradom Sejmowym. Czonkowie Klepiska ustawili si w hallu
gwnym, udalimy si rwnie i my
by mc wsplnie prezentowa gmin
Komnice. Dla wielu osb byo wielkim
przeyciem gdy grupy osb zwiedzajcych i posowie oraz liczni kamerzyci
10

i fotoreporterzy oklaskiwali Komnicki


zesp, przy ktrym uczestniczya grupa naszych posw PO. piewane pieni
patriotyczne i ludowe byy przez widzw przyjmowane z aplauzem. Miaem
moliwo przedstawienia naszej grypy
zwiedzajcej i zoenia podzikowa
za pomoc wraz z kwiatami Pani mgr
Halinie Rozpondek. Wystpy Zespou
bardzo si podobay, a jedna z opiekunw innej grupy zwiedzajcej poprosia
mnie o podanie telefonu by mc nawiza kontakt celem zaproszenia Klepiska na wystpy dla podopiecznych Zakadu dziennego pobytu osb starszych.
Mieszkacy caej Polski mogli usysze
i zobaczy Zesp piewaczy z Komnic w rnych telewizjach oraz czasopismach. Sdz, e wszyscy moemy
mie wspln satysfakcj z tej promocji
gminy i jej siedziby tj. Komnic. Skadam podzikowania za udzielon pomoc przez nasze wadze samorzdowe
a w szczeglnoci Panu Wjtowi. Panie
przewodniczki z Wszechnicy Sejmowej poprowadziy grypy do zwiedzania pomieszcze sejmowych a nastpnie zaprezentoway wykad o historii
i wspczesnoci polskiego parlamentu,
przekazujc informacj na temat:
organizacji i zasadach funkcjonowania wspczesnego Sejmu,
przebiegu procesu ustawodawczego,
pracy parlamentarnej posw,
zapleczu organizacyjno- technicznym Sejmu,
Zamierzenie zwiedzania Paacu Wilanowskiego stao si niemoliwe ze
wzgldu na prowadzone prace remontowe i w zwizku z tym skrcony czas dla
zwiedzajcych. Udao si nam zwiedzi
park i ogrody oraz wystaw obrazw
i innych dzie sztuki.
Jeszcze przed wyjazdem do Komnic autobusy podjechay pod plac jeszcze nie ukoczonej budowy wityni
Opatrznoci Boej. Zwiedza mona

zakoczylimy nasza wycieczk. Pozostan nam w pamici historyczne miejsca


i legendy o miejscach gdzie przed tysicem lat bya kolebka naszej pastwowoci.

tylko w soboty w godzinach od 17:00


i w niedziel. Okazuje si, e zwiedzanie obiektw w Warszawie jest bardzo
utrudnione gdy prowadzi si duy zakres prac remontowo- budowlanych
i drogowych, brak parkingw w pobliu obiektw zwiedzanych, co koliduje
z przepisami ustalonymi dla kierowcw
autobusw. Powysze utrudnienia i bardzo wysoka temperatura w tym dniu nie
sprzyjaa dogodnoci dla zwiedzania.
Dzikuj tym uczestnikom, ktrzy
starali si przezwyciy zmczenie
i przyczyniali si do utrzymywania
miej atmosfery. Kady turysta wie, e
mog by rne przeszkody a stare powiedzenie mwi, e Kto furmani ten
furmanki nie do goni.

Klepisko
w Sejmie
Halina Zajc
8 lipca b.r. Zesp Folklorystyczny
KLEPISKO promowa gmin Komnice w Sejmie R.P. W krtkiej prezentacji znalazy si fragmenty wesela
czstochowskiego, jako przykad udokumentowanej, lokalnej twrczoci ludowej, oraz kilka pieni patriotycznych
take z ludowym rodowodem. Wystp
koczya Jdrusiowa dola popularna
w caej Polsce piosenka, ktr skomponowa zwizany z Komnicami pan
Henryk Fajt. Zarwno dobr repertuaru
jak i krtkie sowo wice zostay opracowane z wykorzystaniem zasad wspczesnego marketingu, std przywoanie
wiatowej sawy piewakw operowych
- rodzestwa Reszkw, wspomnianego
wyej kompozytora, pana Henryka Fajta
i aktualnego, wybitnego Komniczanina
pana profesora Tomasza Bugaja. Pomimo ogromnej tremy, spotgowanej rang
miejsca i obecnoci znakomitej publicz-

noci prezentacj mona uzna za udan,


skoro doczekaa si wzmianki w oglnopolskich programach TVP i TVN. Trzeba przy tym zaznaczy, e dzie 8 lipca
w sejmie obfitowa w nadzwyczajne wydarzenia, by to dzie wyboru nowego
marszaka i wadzy trzech prezydentw.

Pomysodawc i organizatorem caego przedsiwzicia by pan Henryk


Przech w porozumieniu z pani pose
Platformy Obywatelskiej Halin Rozpondek, ktra opiekowaa si zespoem
na terenie Sejmu. Udanego wystpu
gratulowali te inni posowie Platformy

Morskie opowieci
Sylwia Janusiak

d 01.01.2010r. do 30.06.2010r.
w Przedszkolu w Rzerzczycach realizowany by projekt
wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego
Funduszu Spoecznego NIEZWYKE PRZYGODY PRZEDSZKOLAKW -program edukacyjny dla
dzieci z terenw wiejskich.
Program rozpoczto uroczyst inauguracj projektu podczas balu karnawaowego przedszkolakw, ktry
odby si w Przedszkolu w Rzerzczycach w dniu 27.01.2010r.
Odbiorcami projektu byli: dzieci, rodzice i nauczyciele. Gwnym celem
byo wsparcie edukacji przedszkolnej
40 dzieci w wieku 3,4,5,6 lat z terenu
gminy Komnice w zakresie umiejtnoci uatwiajcych dalsz edukacj i egzystencj w spoeczestwie
z uwzgldnieniem rwnych szans dla
chopcw i dziewczt. Przeprowadzono 180 zaj z dziemi - 60 zaj
z kad grup w cigu 6 miesicy realizacji projektu. Kade dziecko otrzymywao sukcesywnie podczas trwania
projektu: kolorowe ksieczki, z ktrych dzieci uczyy si czyta, formularze, ktre wspomagay nauk czytania
i pisania oraz kartonowe formularze
z grami (memo, bingo, Czarny Piotru)
do gry z rodzicami w domu. Kady
nauczyciel otrzyma komplet tablic
z wyrazami, tablic obrazujcych omawiane zjawiska, plastrony do zabawy
z wyrazami oraz tablice z literkami.
W ramach projektu przedszkole wzbogacio si o materiay szkoleniowe dla
nauczycieli (scenariusze i programy
May odkrywca oraz materiay edukacyjne dotyczce psychologii rozwojowej dziecka): zestaw laboratoryjny
z odczynnikami, trzy atlasy przyrod-

niczo geograficzne, materiay dla


przedszkola dla kadej z grup, telewizor LCD, laptop z oprogramowaniem,
materiay biurowe, pimiennicze i plastyczne.
W cigu 6 miesicy, podczas ktrych realizowany by projekt dzieci
realizoway szereg eksperymentw
fizycznych i chemicznych. Program
by rwnie bardzo ciekaw przygod poznawcz. Dzieci modsze byy
inspirowane do poznawania zjawisk
i do rozwizywania problemw przez
tajemniczego Zaczarowanego Zajczka. Midzy innymi nauczyy si zmienia napicie powierzchniowe wody,
gdy puciy na ni kropl pynu; poznay proces fotosyntezy, dziaanie termometru; si nacisku si tarcia (sanki
sun poniewa podczas tarcia topi si
ld i jest lisko); pompoway balon
bez dmuchania wytworzyy dwutlenek wgla w reakcji sody oczyszczonej
z octem; dowiedziay si, e samolot
nie spada, poniewa powstaje sia nona, a take o tym, e okrt podwodny si wynurza, gdy ma zbiorniki
z powietrzem, a zanurza si, poniewa
zbiorniki napeniaj si wod. Wiedz
take, e petwonurek musi mie kombinezon ciepa woda unosi si wyej,
im niej tym zimniej, a nurek Kartezjusza pokaza dlaczego ryba nie tonie,
moe si zanurza i wynurza; poznay
proces parowania i skraplania. W wyniku fermentacji drody w butelce
korek wystrzeli, a efektem eksperymentu z drodami bya pyszna pizza.
Dzieci wykonay take wiele innych
ciekawych eksperymentw i dowiadcze.
Dzieci starsze odbyway podr
w czasie i przestrzeni. Bdc rozbitkami na wyspie wykonay solne sta-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

Obywatelskiej, reprezentujcy ziemi


czstochowsk, a take pose Tadeusz
Ross, oraz szef komisji finansw, pose
Tadeusz Arkit. Wszyscy Oni z radoci
stanli do pamitkowego zdjcia.

laktyty, uwolniy ksiniczk z wiey, wykonay odlew miecza ze srebra.


W Afryce wykonay maski i wziy
udzia w Balu Masek Plemiennych;
poznay hieroglify i stroje egipskie;
w Chinach jady paeczkami i wykonay papier czerpany dla cesarza; wykonay tub i telefon; odpaliy lont, by
wypali ukryt informacj wypisan
saletr; pokonay indyjskiego demona
Marha; wywoay ducha Ifryta z butelki, by speni yczenia dzieci oraz
wykonay wiele ciekawych eksperymentw.
Na zakoczenie realizacji programu May odkrywca w przedszkolu
w dniu 24.06.20101r dzieci zaprezentoway rodzicom i zaproszonym
gociom przedstawienie pt. Morskie
opowieci. Dzieci podzielone zostay
na: grup marynarzy podrnikw
pyncych morzami i oceanami, dzieci mieszkajcych na rnych wyspach:
piratw, wyspiarki afrykaskie oraz
dzieci z Chin. Kada z grup miaa przygotowane przepikne, kolorowe, szyte
na miar stroje. Caa sala Przedszkola
w Rzerzczycach udekorowana zostaa
w tym dniu w morskie dekoracje i motywy przewodnie z przedstawienia.
Dzieci recytoway swoje wierszyki,
pieway szanty i wcielajc si w kolejne role oprowadzay przybyych goci po krajach, ktre poznay podczas
realizacji programu. Po przedstawieniu
gocie mieli moliwo obejrzenia pokazu multimedialnego, ktry take by
swoistym sprawozdaniem z realizacji
projektu unijnego. Rodzice obejrzeli
mnstwo zdj wykonywanych podczas zaj, na ktrych dzieci bawiy si,
baday zjawiska oraz eksperymentoway. Nastpnie dzieci otrzymay certyfikaty uczestnictwa w projekcie i razem
z rodzicami uday si na przygotowany
z tej okazji poczstunek. W przedszkolu zorganizowana bya rwnie wystawa prac plastycznych i technicznych
oraz wynikw eksperymentw, jakie
dzieci wykonay w trakcie trwania
projektu. Przedstawienie jak rwnie

11

wyniki pracy dzieci bardzo podobay

si przybyym gociom. Sowa uznania i szczeglne podzikowania przedszkolaki oraz nauczyciele usyszeli od

radnego Gminy Komnice pana Leszka


Winiewskiego. Umiechy na twarzach
dzieci, uznanie rodzicw oraz przybyych goci sprawiy nam - pracowni-

kom przedszkola wielk rado i day


motywacj do dalszej pracy.

Przyjazne przedszkole lepszy start w szkole


Sylwia Kuban

raz z pocztkiem roku


szkolnego 2010/2011 Gmina Komnice przystpia
do realizacji projektu Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki w ramach Priorytetu IX - Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaania 9.1. Wyrwnywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakoci usug edukacyjnych
wiadczonych w systemie owiaty,
Poddziaania 9.1.1 Zmniejszanie
nierwnoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, pod
nazw: Przyjazne przedszkole
lepszy start w szkole. Realizatorem
projektu w okresie od 01.09.2010r.
do 30.06.2011r. jest Przedszkole
w Rzerzczycach.
Gwnym celem projektu jest poprawa dostpu do edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich z terenu Gminy
Komnice. Cel ten zostanie osignity
poprzez:
utworzenie dodatkowego Oddziau
Zamiejscowego w Witkowicach;
w ktrym dzieci bd objte opiek
od godz. 7.00 do 17.00;
wyduenie czasu funkcjonowania Przedszkola w Rzerzczycach
do godz. 17.00;
stworzenie warunkw do wszech-

stronnego rozwoju dzieci poprzez


realizacj podstawy programowej
i udzia w zajciach dodatkowych:
umuzykalniajcych, z j. angielskiego oraz zajciach z logoped, zarwno dla dzieci uczszczajcych
do Przedszkola w Rzerzczycach,
jak i Oddziau Zamiejscowego
w Witkowicach;
zaangaowanie rodzicw w tworzenie, organizowanie i funkcjonowanie przedszkola.
Projektem zostan objte dzieci w wieku 3-5 lat (25 dzieci w nowo
utworzonym Oddziale Zamiejscowym w Witkowicach oraz 35 dzieci
w Przedszkolu w Rzerzczycach) oraz
rodzice dzieci objtych projektem (60
osb). Oddzia w Witkowicach otrzyma rodki finansowe z Europejskiego
Funduszu Spoecznego na zakup wyposaenia: mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, ksieczek, niezbdnego sprztu elektronicznego, placu
zabaw oraz na zatrudnienie personelu
pedagogicznego. Dzieci bd uczestniczyy w zajciach edukacyjnych
zgodnych z podstaw programow,
ktra bdzie wzbogacona o ciekawe
zajcia dodatkowe, imprezy, wycieczki i wiele innych atrakcji. Dzieci bd
miay moliwo rozwijania talentw

muzycznych, bd mogy uczestniczy w zajciach z jzyka angielskiego


i zostan objte opiek logopedyczn.
Natomiast dla rodzicw zorganizowane zostan bezpatne warsztaty umiejtnoci spoeczno wychowawczych.
Wniosek o dofinansowanie projektu Przyjazne przedszkole lepszy
start w szkole zosta bardzo wysoko
oceniony, uzyska 101,5 pkt i na licie
rankingowej w wojewdztwie lskim uzyska 8 pozycj na 127 wnioskw, ktre przeszy pozytywn ocen formaln. Projekt niemal w caoci
(98,5%) jest finansowany ze rodkw
Europejskiego Funduszu Spoecznego, cakowita warto projektu to
359948,00 z, a kwota dofinansowania
wynosi 354450,28 z.
Edukacja przedszkolna jest jednym z najwaniejszych etapw ycia maego dziecka i ma pozytywny
wpyw na jego rozwj. Dzieci, ktre
nie uczszczay wczeniej do przedszkola, maj trudnoci w odnalezieniu
si w szkole, nie s wiadome posiadania talentw i zdolnoci. Uczestnictwo
tych dzieci w projekcie z pewnoci
rozbudzi ich ciekawo, rozwinie zdolnoci i wpynie na wszechstronny rozwj, a tym samym zwikszy ich szanse
w dalszej edukacji.

Wspomnienie o Ryszardzie Strzeleckim


Adam Zajc

iedy w kwietniu 2009 roku


podczas obchodw 90 lecia
harcerstwa w Komnicach
dowiedzielimy si, e bdzie z nami
go z dalekiej Australii wiele osb
pytao si, kto to taki. Pniej zobaczylimy i usyszelimy starszego
pana, ktry ze swoistym humorem
przedstawi si jako rodowity Kom12

niczanin. Dla obecnych goci- tych


z metryk urodzin sprzed II wojny
wiatowej, osoba Pana Ryszarda Strzeleckiego nie bya nieznana, ale i oni
rwnie nie znali dziejw jego ycia.
2 sierpnia tego roku pochowalimy
.p. Ryszarda na cmentarzu w Komnicach i dopiero w czasie pogrzebu, ze
sw wygoszonych nad trumn zmar-

ego moglimy si dowiedzie jakim


by czowiekiem. Aby pami o nim
i jego yciu nie zagina, pozwoliem
sobie na umieszczenie w naszej Gazecie caego sowa poegnalnego jakie
wygosi pan Wojciech Owsianowski z
Poznania (za zgod autora).

Pro Memoria Na Pogrzeb Ryszarda Strzeleckiego


Wojciech Owsianowski

zanowni Pastwo! Pogreni w smutku i zadumie nad


przemijaniem wszystkiego co
doczesne, spotkalimy si na Cmentarzu w Komnicach w cieniu Klasztoru Jasnogrskiego, aby poegna
Ryszarda Strzeleckiego. Dla osb
bliskich to poegnanie nieodaowanej pamici ma, ojca, tecia i dziadka, dla grona przyjaci to poegnanie
czowieka o wielkiej dobroci serca,
pogodzie ducha i radoci ycia. Dla
towarzyszy broni, z ktrych wikszo
od dawna ju peni wieczn wart i dla
nas wszystkich, to poegnanie onierza wrzenia 1939 r. oraz bohaterskiego onierza Polskich Si Zbrojnych
na Zachodzie, w ktrych szeregach
walczy Ryszard do 1945 r. Dla wielu
osb nieznanych lecz bliskich zmaremu, to poegnanie niestrudzonego
dziaacza spoecznego oraz filantropa.
Ryszard Strzelecki urodzi si dnia 5
maja 1922 r. w Aurelowie, w powiecie radomskim, w woj. dzkim, jako
syn Michaa oraz Cecylii Radowskiej
w rodzinie wielodzietnej, mia 5 sistr
i 3 braci. W 1939 r. jako ochotnik
wstpi do Wojska Polskiego do 21
Puku Dzieci Warszawy, stacjonujcego w Cytadeli Warszawskiej. Po rozpoczciu dziaa wojennych kolumna
wojsk gen. Waleriana Czumy, w ktrej uczestniczy zostaa rozbita pod
Garwolinem, a on wrci do oblonej
stolicy, gdzie wzity do niewoli niemieckiej zosta przekazany jako jeniec
do obozu w Pruszkowie, skd uciek
w okolice Puszczy Biaowieskiej.
Stamtd przedosta si do Francji,
a pniej do Anglii. Po krtkiej subie w oddziaach polskich zosta jako
skoczek-cichociemny zrzucony w pnocnej Francji w okolicach Calais. Po
dwch latach pobytu na ziemi francuskiej wrci ponownie do Anglii, gdzie
rozpocz sub jako onierz oddziaw specjalnych wywiadu brytyjskiego. Suy w oddziaach cznoci
u gen. Stanisawa Mczka, uczestniczy w walkach na Froncie Normandzkim. Za zasugi wojenne otrzyma cznie 26 odznacze w tym 6 polskich,

pozostae to odznaczenia francuskie


i angielskie. Po wojnie zosta skierowany do obozu przejciowego, a pniej do cywila. W 1947 r. zawar zwizek maeski z Iren z ktr doczeka
si dwch synw Leszka i Janusza. Jak
wynika z wojennego yciorysu Ryszarda, jego modo to walka w obronie
umczonej ojczyzny, do ktrej nie
byo mu dane wrci. Z koniecznoci
zamieszka w Anglii, a w 1957 r. wyjecha z rodzin na stae do Australii,
gdzie pozna gorzki smak emigracyjnego chleba i gdzie po latach otrzyma
obywatelstwo tego kraju, tam pracowa
w czterech zawodach: takswkarza,
pracownika ubezpieczeniowego, technika dentysty oraz tumacza przysigego. W 1964 r. otrzyma w Australii
zaszczytn godno Sdziego Pokoju,
ktra to funkcja peniona jest doywotnio. W latach 1957 2008 uczestniczy w dziaalnoci spoecznej wielu
organizacji australijskich i polskich
o charakterze kulturalnym, sportowym
i kombatanckim. Jego dom w Sydney
by domem otwartym dla setek Polakw odwiedzajcych Australi, gocili
w nim marynarze, eglarze, artyci, aktorzy, sportowcy, studenci, itp.. Wielu
z nich korzystao z jego bezinteresownej pomocy. Nie mona si dziwi, e
mieszkajc w Sydney i noszc nazwisko Strzelecki - Ryszard zosta czonkiem powstaego w Sydney Spoecznego Komitetu Budowy Pomnika Pawa
Edmunda Strzeleckiego w Jindabyne,
w pobliu Gry Kociuszki w Australii, ktr synny podrnik odkry,
zmierzy i nazwa w 1840 r., sawic
tym samym imi Polski, ktra bya wymazana z mapy Europy przez trzech
zaborcw. Ryszard Strzelecki owadnity podziwem dla dokona wielkiego podrnika i odkrywcy pooy
due zasugi w popularyzacji dokona
P.E. Strzeleckiego w Australii i Polsce.
Z tej racji przyjeda do kraju, czynnie
uczestniczc w imprezach zwizanych
z wielkim odkrywc i podrnikiem.
Monumentalny pomnik, bdcy wyrazem tsknoty Polonii Australijskiej za
Ojczyzn zosta odsonity 14 listo-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

pada 1988 r. Ryszard kilkakrotnie goci w Szkole Podstawowej im. Pawa


Edmunda Strzeleckiego w PoznaniuGuszynie, ktr wspiera materialnie
i finansowo. Pragn nadmieni, e
w biecym roku w padzierniku szkoa bdzie obchodzia jubileusz 50-lecia nadania imienia P.E.Strzeleckiego,
w ktrych to uroczystociach Ryszard
pragn uczestniczy. Za dziaalno
spoeczn otrzyma wiele odznacze,
wyrnie i dyplomw, z ktrych
wymieniam tylko najwaniejsze. Za
caoksztat dziaalnoci na rzecz sportu wrd modziey, Polski Komitet
Olimpijski przyzna jemu Zot Odznak z Diamentem. By jedyn osob
w Australii, posiadajc to zaszczytne
odznaczenie. W 2005 r. otrzyma Odznak Honorow Za Zasugi dla Wojewdztwa Wielkopolskiego, a take
Srebrny Medal Labor Omnia Vincit
za krzewienie pracy organicznej, przyznany jemu przez Towarzystwo im.
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Za
zasugi wojenne zosta awansowany
do stopnia pukownika. Po transformacji politycznej jaka dokonaa si w kraju Ryszard mg powrci do Polski
na stae, co uczyni i zamieszka w odzi, gdzie w 2008 r. zawar zwizek
maeski z Kazimier Jdrychowicz,
ktra zasuonego kombatanta i ma
otoczya troskliw opiek.
Ryszardzie! Ty przebywasz ju w innym lepszym wiecie wolnym od problemw doczesnych, pozostawiwszy
nas w alu i smutku. Wiemy jednak,
e swoim pracowitym, penym powicenia yciem, zarwno w Polsce
jak i w Australii, dae dowody umiowania wartoci najwaniejszych dla
kadego Czowieka i Polaka, ktrymi
s Bg, Honor i Ojczyzna. Bdziesz
y w naszych mylach, sowach i pamici. Spoczywaj w spokoju, w umiowanej ojczystej ziemi, za ktr zawsze
tsknie i do ktrej w kocu dotare,
a Matka Boska Czstochowska niechaj
bdzie dla Ciebie oson po latach wojennej i ziemskiej tuaczki.

13

ZDROWIE

To ju dziesi lat!
Jan Milc

ija dziesi lat od momentu,


w ktrym w naszej gminie
uleg przeksztaceniu system
podstawowej opieki zdrowotnej. Byo
to moliwe dziki - chyba jedynej udanej - reformie suby zdrowia w 1998
roku. W zdecydowanej wikszoci
mieszkacy naszej gminy te przemiany
uznali za bardzo dobre. Pojawiy si bowiem nowe usugi, a dotychczasowe zostay rozbudowane.
O skal i zakres wykonywanych zada zapytalimy twrc pierwszego Niepublicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej
w Komnicach pana doktora Krzysztofa
Nadaja:
- Sdz, e zmiany jakie dokonay si
w subie zdrowia na terenie naszej
gminy, przyniosy znakomity poytek
jej mieszkacom. Zwikszy si bowiem
dostp do lekarzy rnych specjalnoci,
diagnostyki i leczenia. Tu po utworzeniu NZOZ przy ul. Straackiej w Komnicach zaczem organizowa opiek
zdrowotn wg nowych standardw. Ju
na samym pocztku, w 2000 roku uruchomiem cztery nowe poradnie: okulistyczn, neurologiczn, dermatologiczn i laryngologiczn. W nastpnych
latach zaczy funkcjonowa kolejne
nowe poradnie i gabinety, ktre wiadcz usugi w zakresie pulmonologii,
psychiatrii, leczenia nerwic, urologii,
kardiologii, leczenia blu, cukrzycy, tarczycy, reumatologii oraz ortopedii. Ponadto pracuj gabinety ginekologiczny
i chirurgiczny. Niewtpliwym sukcesem
jest cieszca si bardzo duym oboeniem poradnia rehabilitacyjna. Kolejnym osigniciem byo utworzenie
dugoterminowej opieki pielgniarskiej.
Jest to domowa opieka nad obonie
chorymi. Ten rodzaj usugi prowadzimy
jako jedyni, poza miastem Czstochow.
Take jako jedyni w gminie zajmujemy
si higien szkoln. Wszystkie te dziaania (za wyjtkiem poradni ortopedycznej) objte s kontraktami NFZ i nasi
pacjenci nie ponosz adnych kosztw
w zwizku z korzystaniem z usug zdrowotnych. Jednak przydzielane rodki (
w ostatnich dwch latach NFZ obniy
14

warto kontraktw o 10% w poradniach


specjalistycznych i 30% w rehabilitacji) nie pozwalaj na pene unowoczenienie zakadu. Wiele rodkw trzeba
byo przeznaczy na biece remonty,
aby sprosta wymogom sanitarnym.
Dotychczasowy waciciel wynajmowanego przeze mnie budynku przychodni nie kwapi si zbytnio z naprawami.
Obecnie budynek jest wasnoci gminy
i jestem pewien, e Wjt Gminy pan
Adam Zajc, znany powszechnie jako
dobry gospodarz, podejmie konieczne
dziaania, aby przywrci temu obiektowi wymagane walory techniczne. Mam
przy tym wiadomo, e nie wszystkie
wymagania stawiane przez przepisy
bd moliwe do spenienia w krtkim
czasie. Z pewnoci na niektre zmiany trzeba bdzie poczeka nieco duej.
Pki co, staramy si pracowa najlepiej jak potrafimy. Warto tu wskaza
na wielko wiadczonych usug. Jako
przykad przytocz niektre dane: podstawowa opieka zdrowotna (lekarz
pierwszego kontaktu) rednio 130
osb dziennie, a w okresie przezibie
do 180 osb (atwo wyliczy, e w cigu minionych 10 lat kady statystyczny
mieszkaniec naszej gminy przynajmniej
dwa razy korzysta z usug naszej przychodni), chirurgia 75 osb w cigu
tygodnia, poradnia diabetologiczna 25
osb tygodniowo, dermatologiczna 60
osb na tydzie, neurologiczna take
60 osb tygodniowo, poradnia leczenia
blu 25 osb tygodniowo, reumatologiczna 50 osb w miesicu, ginekologia i poonictwo 50 osb w tygodniu,
laryngologia 50 osb na tydzie, urologia 50 osb w miesicu, psychiatria 60 osb na miesic, rehabilitacja: diagnostyka 30 osb na tydzie,
zabiegi 50 osb dziennie, kardiologia 50 osb na tydzie, okulista 50
osb w tygodniu, pulmonolog 50 osb
w miesicu. Ponadto w przychodni swoje usugi wiadcz stomatolodzy, wykonywane s zastrzyki, pomiary cinienia
krwi i cukru, dziaa take laboratorium
analityczne. Wszystkie te dane wiadcz
o wielkoci zada jakie realizuj leka-

rze, pielgniarki, rehabilitanci i technicy w naszej przychodni. Warto take


wiedzie, e nasza przychodnia udziela
wiele wiadcze ponad limity wyznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
a co za tym idzie wiadczenia te nie s
refundowane. Jako przykad podam
dane za ostatnie trzy lata, w ktrych mielimy wykonanie wysze o 10 40% od
przydzielonych kontraktw! To tyle co
do dziaalnoci merytorycznej. Jednak
czowiek nie tylko prac yje, dlatego
z racji tego skromnego Jubileuszu chc
zoy najserdeczniejsze podzikowania
wszystkim moim wsppracownikom,
za wielki wkad jaki wnieli w popraw
opieki zdrowotnej wrd mieszkacw
gminy. Dzikuj take wadzom samorzdowym gminy za odwane decyzje
pozwalajce na przeksztacenie suby
zdrowia w niepubliczn, a take za pomoc materialn wiadczon na przestrzeni tych lat. Po latach okazao si jak
wane i korzystne dla mieszkacw byy
to decyzje. Jestem pewien, e najblisze
lata przynios dalsz popraw jakoci
naszych usug zdrowotnych.
O swoje spostrzeenia poprosilimy take Wjta Gminy Komnice pana Adama
Zajca:
- Reforma suby zdrowia z 1998 roku
bya jak dotd jedyn udan, cho nie
w peni. W momencie realizacji przeksztace, take w naszej gminie pojawiay si gosy wyraajce obaw o dostpno do wiadcze i ich koszt dla
pacjentw. Wyobraano sobie bowiem,
e po przeksztaceniu trzeba bdzie za
wiadczenia paci. Teraz po latach,
kiedy ju wszystko funkcjonuje po nowemu, zgodnie z zasadami gospodarki
rynkowej i nikt nie musi wnosi adnych opat, take najwiksi przeciwnicy przeksztace przekonali si do tych
zmian. Uwaam, e na terenie gminy
mamy bardzo dobrze zorganizowan sub zdrowia. Mamy bowiem trzy
NZOZ-y, przy czym wiodc rol w tym
systemie ma NZOZ przy ulicy Straackiej w Komnicach. Jest to najwiksza
placwka, pod wzgldem liczby pacjentw i zakresu wiadczonych usug zdrowotnych. Gmina, po wielu zabiegach
ponownie staa si wacicielem budynku przychodni. Dokonalimy ju kilku
niezbdnych napraw. Jednak obiekt nie
by waciwie konserwowany przez wiele
lat i trzeba ponie znaczne koszty, aby
przywrci mu poprawno technicz-

n, nie mwic ju o jego modernizacji.


Wiem jak znaczny jest zakres niezbdnych zmian. Jednak ich realizacj, ze
wzgldu na koszty trzeba bdzie rozoy
na duszy czas. W najbliszych tygodniach zwrc si w tej sprawie do Rady

Gminy. Natomiast z racji 10-lecia


NZOZ chc podzikowa kierownictwu
i wszystkim pracownikom przychodni za
ofiarn i dobr prac w minionych latach. ycz dalszych sukcesw w pracy
na rzecz mieszkacw gminy.

Nie znano kiedy imienia Boga.


Nikt darw nie nis Mu do otarza.
Mimo to Pan Bg nawet dla pogan
Pikno tej nocy ju w Raju stwarza.

Noc witojaska 2010


Dawid Chybalski

dniu 19 czerwca 2010 roku


w Zawadzie nad rzek
Wart, odbya si II Edycja Nocy witojaskiej, obchodzonej
z 23 na 24 czerwca, zwana wczeniej
Noc Kupay. To wito sigajce nie
tylko gboko w obyczaje sowiaskie,
ale zawierajce te pierwiastki celtyckie, germaskie i indoeuropejskie.
Podczas imprezy, zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Jedno w dziaaniu z/s w Zawadzie, przy wspudziale ZMW, OSP, KS WARTA w Zawadzie, kady mg znale co dla siebie.
Poczwszy od wesoego miasteczka,
przejadek kucykiem, konkursw
z nagrodami oraz barem, polecajcym
wietne menu, skoczywszy na rnorodnych wystpach artystycznych.
Wrd wykonawcw, ktrzy zaszczycili nas swoj obecnoci, przekazujc pikno swojego artystycznego
kunsztu, znalaza si Kapela Podwrkowa U Andrzeja. W niemal kabaretowy sposb przekazywali swoj muzyk
publicznoci, ktra wietnie na ni reagowaa. Wszystko za spraw repertuaru, ktry skada si z klasyki muzyki
podwrkowej, starych warszawskich
i lwowskich utworw. Nic dziwnego, e
publiczno nie moga rozsta si z zespoem.
Nastpnym punktem programu by
wystp solistw z terenu naszej Gminy
Komnice. Przed licznie zgromadzon publicznoci zaprezentowali si
uczniowie z Zespow Szk: w Rzerzczycach, Zawadzie i Konarach. Wszystkich wykonawcw przygotowaa pani
Magorzata Gojevi, prowadzca ich
muzycznie od wielu lat. Dziki czemu
mog si pochwali wieloma sukcesami
nie tylko na terenie naszej Gminy. Publiczno bya oczarowana wystpem
Justyny Borowik, uczennicy z Zespou

Do ycze przycza si take redakcja GK: wszystkiego dobrego,


wielu sukcesw i tustych kontraktw
z NFZ!

Franciszek Kobryczuk - Noc witojaska


Szk w Zawadzie, ktra osiga sukcesy
w kraju, jak i za granic. Uczestniczya
w Festiwalu w Odessie, zajmujc tam
pierwsze miejsce. Gratulujemy i yczymy dalszych muzycznych sukcesw!
Podczas Nocy witojaskiej zapiewaa z repertuaru Violetty Villas List
do Matki, Umiechy oraz Musimy
Wierzy.
Uczniowie z Zespou Szk w Zawadzie, przygotowani pod kierunkiem
pani Ewy Flaszki, zaprezentowali Obrzd Nocy witojaskiej, pokazujc,
e jest to wito jednoci, poczenia
ognia i wody, soca i ksiyca, mczyzny i kobiety, urodzaju i podnoci,
mioci i radoci, penym magii i wrb.
Nie mona zapomnie take o nowo
powstaym, debiutujcym podczas tej
imprezy zespole rockowym Fabryka, dziaajcym zaledwie rok. Tworz
go modzi, utalentowani ludzie, ktrzy
chc osign sukces w przyszoci
i muzyka jest dla nich wszystkim.
Pomimo chodnej nocy, nad rzek
Wart impreza trwaa dalej, bawili si
wszyscy, integrujc si z mieszkacami
wielu miejscowoci, nie tylko z terenu
naszej gminy Komnice, ale te ssiednich gmin. Dziki wspaniaej publicznoci, wiat staje si pikniejszy i radoniejszy, a podczas Nocy witojaskiej
w Zawadzie wszyscy byli wspaniali,
mona wic mwi o ogromnym sukcesie tej imprezy.
Ostatnim finaowym punktem programu by fire show, przygotowany
przez Grup Locomotora z Krakowa.
Zaprezentowaa ona spektakl Arabeska, podczas ktrego mielimy okazj
obejrze taniec z ogniem zakoczony
pokazem fajerwerkw.
Noc witojaska jeszcze przez
dugi czas pozostanie w naszej pamici. Wszystko za spraw doborowego

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

towarzystwa, ludzi, ktrzy potrafi si


bawi, nie wstydz si gono krzykn, zawoa w kierunku sceny, dajc
jeszcze lepsz moliwo kontaktu
i wsppracy z publicznoci, ktra jest
najwaniejsza. Wielkie misterium ognia
i wody, magiczna noc czaru i jednoci,
harmonii i rwnowagi, zakoczya si
w pnych godzinach nocnych.
Do zobaczenia za rok, podczas kolejnej edycji Nocy witojaskiej nad
rzek Wart w Zawadzie.
Organizatorzy serdecznie dzikuj
sponsorom:
Wadzom samorzdowym Gminy
Komnice, Gminnemu Orodkowi Kultury w Komnicach, Firmie STEMAK
-E. i S. Makowscy, Skad opau Konary
-W. liwakowski, Firmie DOMMAR
-M. i J. Wsikowscy, Piekarni w Komnicach - H. Krysiak, Polsat Cyfrowy Tomasz Musia, Firmie Maa Elektrownia Wodna MEGAWAT - Piechurski,
Kramarski, Zakady Misne GAWRON
- M. Gawron, Firmie COSINUS - B.
Dobrzaska, Firmie DOMEX - T. Matyjaszczyk, Kopalnia Piachu Ruda - R.
liwakowski, Gospodarstwo Agroturystyczne NIEZAPOMINAJKA -E. i M.
lzak, Sklep EVITA - T. Drab, Tartak
w Zawadzie - E. i R. Musia, Sklep spoywczy - A. Pachulski, Sklep spoywczy - A. i M. Widuliscy, Sklep spoywczy - A. Myliska, Panu Adamowi
Zajcowi - Wjtowi Gminy Komnice,
Panu Janowi Miarzyskiemu - czonkowi Zarzdu Powiatu, Panu Adamowi
liwakowskiemu - radnemu Powiatu,
Panu Janowi Milcowi - radnemu Powiatu
Dzikujemy wszystkim pozostaym,
ktrzy przyczynili si do zorganizowania tej wspaniaej imprezy, bez Waszej
ogromnej pomocy Noc witojaska
nie byaby tak wspaniaa.
15

Kolonie w Zakopanem
Martyna Juszczyk, Dawid Chybalski

areszcie WAKACJE, upragniony czas na wypoczynek


i zabaw. Koniec z nauk i ze
wszystkimi szkolnymi obowizkami.
Ju 29 czerwca, we wtorek po zakoczeniu roku szkolnego, wyjechalimy
we wczesnych godzinach porannych
z Zespou Szk w Zawadzie na Kolonie Letnie do Zakopanego, a dokadnie
do Bustryka.
Na miejscu przywitaa nas soneczna
pogoda i pikny widok na gry, ktre
otaczay nas ze wszystkich stron. Zakwaterowalimy si w Orodku Wypoczynkowym Harna i przez 8 dni
wietnie si bawilimy.
Opiekunowie zabierali nas na grskie wycieczki. Ju pierwszego dnia
wybralimy si na Gubawk, wdrujc kilka kilometrw w gr, obserwowalimy krajobraz, poznajc nowych
przyjaci. Nastpne dni mijay nam
szybko. Kilkanacie razy odbywalimy
piesze wycieczki, ktre w wietny sposb pomagay nam odreagowa stres,
zwizany ze szko. Na Krupwkach
wydawalimy wszystkie nasze oszczdnoci, nie moglimy si oprze tym
wszystkim smakoykom i pamitkom,
ktre si tam znajdoway. Podczas pobytu na Krupwkach zwiedzilimy
drewniany Kociek oraz cmentarz
na Pksowym Brzysku, gdzie pochowane s znane osoby z dziedziny literatury

polskiej i nie tylko, m.in. Kornel Makuszyski, twrca synnej Awantury


o Basi i Kozioka Matoka.
Podczas tegorocznych kolonii, atrakcji nie brakowao. Kady mg znale
co dla siebie. Bylimy w Aqua Parku
w Zakopanem (ogromny budynek i wiele niespodzianek w rodku). Nastpnie
odwiedzilimy Kpielisko przy Hotelu
Mercure, z ktrego wyszlimy bardzo zadowoleni i opaleni, bo soce
mocno przygrzewao. Kolejnym wodnym szalestwem by wyjazd na baseny
termalne. Tam rwnie atrakcji nie brakowao. Du frajd by dla nas wjazd
wycigiem krzesekowym na Butorowy
Wierch i wspinanie si po grach, zagldanie do ciemnych jaski, w ktrych
yj nietoperze i suchanie z zaciekawieniem opowiada naszego przewodnika, ktry oprowadza nas po grach.
Kolonie w Zakopanem w wietny
sposb wpyny na nasze kontakty
z ludmi. Poznalimy nowych przyjaci, zapoznalimy si te z prawdziwymi Gralami, ktrzy ucieszyli si z naszej wizyty w piknym Zakopanem.
Pewnego dnia do naszego Orodka przyby Gawdziarz Gralski, ktry
zaproponowa nam udzia w konkursach. Miay one na celu zapoznanie
nas z dawnymi zwyczajami i pracami,
ktre w dzisiejszych czasach powoli
zostaj zapomniane. Mianowicie do-

ilimy krow (nie tak prawdziw, by


to tylko manekin, ale wyglda bardzo
realistycznie), a pniej dowiedzielimy si, w jaki sposb wyrabiano
dawniej maso. Wikszoci z nas, kolonistw, pomys na przeprowadzenie
takich konkursw bardzo si spodoba.
Oprcz tych dwch konkurencji, mielimy moliwo obejrze dawne stroje
gralskie i zrobi sobie w nich zdjcia.
Wysuchalimy take krtkiej historii,
opowiadajcej o osadzeniu si ludnoci
na dzisiejszych terenach Zakopanego
i okolic.
Mile bdziemy wspomina take
dyskoteki i konkursy, ktre zorganizowali dla nas nasi opiekunowie. Codziennie piewalimy przy akompaniamencie
gitary, poznajc nowe zabawy i piosenki.
Cho nasz kolonijny czas dobieg
koca, nadal chtnie wracamy do tych
omiu dni, ktre spdzilimy grup 48
osb w Zakopanem. Trudno byo nam
si rozsta, ale cieszymy si e nasze
kontakty nie skoczyy si wraz z koloniami, nadal spotykamy si, piszemy
i dzwonimy. To wietne, e nadal mamy
o czym rozmawia i co wspomina. Nastpny wyjazd za rok, w kolejne wakacje. Zobaczymy, gdzie tym razem si
spotkamy
W szczeglny sposb dzikujemy
organizatorom, za to, e niezmiennie od
wielu lat, organizuj letni wypoczynek
dla dzieci i modziey z terenu naszej
Gminy Komnice.
Dziki Wam jestemy bogatsi
o nowe przyjanie i dowiadczenia.
Dzikujemy!!!

Najlepsze wakacje tylko w GOK


Dawid Chybalski, Karolina Gonera, Renata Krawiec

akacje s udane wtedy, gdy


spdza si je z najlepszymi
przyjacimi i w dobrym
gronie. Gminny Orodek Kultury
zorganizowa ju po raz dwudziesty
Akcje: Wakacje dla dzieci i modziey z terenu naszej Gminy Komnice. Wszystko byo wietne. Wakacje
spdzone w GOK, rni si od tych
odbytych w szkole lub na koloniach.
Tutaj wszyscy si lubi, jest duo miechu i zabawy, kady moe znale co
dla siebie. Podczas wycieczek rowero16

wych, na ktrych moglimy przey


niesamowit przygod, poszukiwalimy
te nowego talentu. Warto byo z nami
jedzi, w Rzekach Maych na urokliwej play, odkrylimy wedug tradycji Akcji Wakacje - Talent, prosty
skromny chopczyk, ktry z iskr w oku
opowiada... Ma hobby - modele latajce, samoloty, uczestniczy w Rudnikach na Midzynarodowym konkursie
modeli latajcych. Cieszy go przyroda,
rodowisko naturalne, o ktrym tyle wie
i cieszy si. Niepowtarzalna rado go

przejmuje mwic o tym, co lubi najbardziej. Wiecie kto to taki - Kamil Terka - Komnice.
Tegoroczne wakacje day nam
moliwo wyjecha na trzy wycieczki autokarowe, odwiedzilimy stare
miejsca, w ktrych mielimy okazje
ju przebywa. Bylimy kolejny raz
na Grze Kamiesk w Gminie Kleszczw. Poznalimy te magiczne miejsce Solpark w Kleszczowie. Piknie
pooony, wietnie urzdzony. Sprawia
wraenie kameralnego, wida wszyst-

kie urzdzenia. Porzdek i ad. Wanny


SPA, rura zielona, rzeka, basen sportowy, brodzik dla dzieci ze zjedalni
i wiele innych intrygujcych spraw. Na
zakoczenie Cinema City w Czstochowie i film Shrek forever w nowej
technologii 3D, pozostawi nam mie
wraenia. Kiedy pogoda nie pozwalaa
na wyjazdy rowerowe, obieralimy w te
dni form teatraln zaj. Metod stolikow - czytalimy przepikne, proste
i dziecice (cho kademu dorosemu
te teksty zapewne przypadyby do gustu) teksty Jana Brzechwy. Podzieleni
na kilka grup staralimy si wybra inn
interpretacj, inny charakter postaci.
wiczylimy pilnie kultur ywego sowa, a niektrym wydao si to nieco...
sztuczne. Tak bawi si sowem? Mona i trzeba, rzeczywicie, to wzbogaca,
czyni nas doskonalszymi i pikniejszymi. I ju w nastpnym dniu, odby si
pokaz teatralny. Wszyscy przygotowywali si solidnie. Prby, charakteryzacja, kostiumy. A przede wszystkim gra.
Niektrzy zrobili ze zwykego tekstu
niesamowite show. Tyle miechu, radoci i penego podziwu dla modych
aktorw, reyserw i wszystkich. Trzeba mie tak Akcj, jak ta nasza kom-

nicka, by wszystko si udao, zwaszcza


teatr. W innym dniu przygotowalimy
prezentacj kulinarn, bya w sam raz
na aur, panujc za oknem. Sezonowo,
bo jest urodzaj na cukinie, zrobilimy
placuszki cukiniowe. I jeszcze z cukini w panierce pyszne talarki. Ci, ktrzy
wybrali grup teatraln i taneczn mogli wzi udzia w etiudzie teatralnej pt.
Wyjazd na wakacje, inni przygotowywali swoje prace plastyczne na konkurs.
Zawody sprawnociowe, sesja zdjciowa i karaoke, to tylko jedne z licznych
atrakcji, ktre czekay na uczestnikw
zaj. Za kady konkurs otrzymywali
symboliczne nagrody. A trudno jest
si rozsta, po tylu wsplnych wakacyjnych dniach, spdzonych na rowerach,
w GOK-u i wycieczkach autokarowych.
Poegnanie, rozdanie dyplomw, sw
kilka celem podsumowania kolejnej XX
Edycji Akcji Wakacje. Gratulacje,
podzikowania. Pord licznie zachowujcych si dobrze dzieci i modziey na szczegln uwag i wyrnienie
zasuguje postawa Julii Pudy z Bartkowic. Jest uczynna i opiekucza,
zwaszcza w kontaktach z modszymi
od siebie. Nagradzamy Ci pochwa! Serdeczne podzikowania za to, e

moglimy jedzi na sprawnych rowerach, czu komfort jazdy - dzikujemy


P. Janowi Milcowi z Komnic (jest
radnym Powiatu Czstochowskiego).
Gminnej Komisji Rozwizywania
Problemw Alkoholowych za wsparcie finansowe dwch wycieczek autokarowych do Kleszczowa do Solparku i Cinema City. Dyrektorowi GOK
w Komnicach za akceptacj kosztw
organizacyjnych Akcji Wakacje 2010.
W sposb szczeglny pragn podzikowa za lata wspaniaej wsppracy
mojemu asystentowi Dawidowi Chybalskiemu, ktry kontynuujc prac artystyczn, pragnie oywi osobowo
uczszczajc do szkoy artystycznej.
Wiele sukcesw, radoci z poznania
i szukania nowych rozwiza w dziedzinach najbardziej satysfakcjonujcych Ciebie. W okresie wakacji udowodnia ogromn odpowiedzialno,
zaangaowanie, wyobrani i niebywa sympati w stosunku do wszystkich uczestnikw Akcji - asystentka,
pracujca sezonowo - P. Karolina Gonera. Piknie dzikujemy i do zobaczenia w Ferie zimowe, ale ju 2011.
Ahoj!!! Fotorelacja jest dostpna
na stronie www.gokklomnice.pl

Zrbmy koo, bdzie nam wesoo


Aneta apeta, Agnieszka Borowiecka, Monika Jurczyk, Magdalena Szymczak

akacje to czas, kiedy


wszystkie dzieci odpoczywaj po dziesiciomiesicznej nauce. Jedni wyjedaj z rodzicami na wczasy, drudzy na obozy,
a jeszcze inni na kolonie.
Jak co roku Organ Prowadzcy
w naszej gminie zorganizowa wypoczynek w Chorzenicach dla 42 dzieci. Pen par kolonie ruszyy 7 lipca.
W czasie caego pobytu kolonici mieli
zapewnionych mnstwo atrakcji. Zwiedzili ogrd zoologiczny w Opolu, ciekawe miejsca na Jurze Krakowsko- Czstochowskiej (zamek w Bobolicach,
Mirowie, Jaskini Gbok). Podczas
dwch upalnych dni miay okazj zaywa kpieli wodnych w Parku Wodnym
Nemo w Dbrowie Grniczej oraz
Solparku w Kleszczowie. Mio spdziy czas w Centrum Rozrywki HulaKula w Rudnikach. Bardzo ciekaw

wycieczk okaza si wyjazd do Zabrza


i zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Wgla Kamiennego Guido. Duym przeyciem dla dzieci by zjazd wind grnicz na 170 i 320m pod ziemi. Wszyscy
mieli moliwo zobaczy i poczu jak
cika jest praca grnika. Zaprzyjaniona druyna harcerska Pomie zorganizowaa i przeprowadzia gr terenow
Bajkowy wiat. Grupa Elementaris przeprowadzia warsztaty kuglarskie: onglerk, jazd na monocyklu,
itp. Prawidowe odczytanie mapy topograficznej przydatne okazao si podczas Marszw na orientacj w lesie
w Michaowie Rudnickim. Dzieci bardzo chtnie bray udzia we wszystkich
zaproponowanych przez wychowawcw zabawach, grach, konkursach.
Hitem okazay si plsy: Osioek,
Obama, Biegany polonez itp.. Festiwal Piosenki Kolonijnej, wsplne

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

piewanie karaoke, piama party i dyskoteki zintegroway ca grup. Wszyscy wietnie si bawili. Byy rwnie
konkursy: na najczystszy pokj kolonisty, plastyczny, lepienie z masy solnej.
Kadego wieczoru wszyscy uczestnicy
turnusu zbierali si w krgu na podsumowanie dnia. Kady mia okazj wyrazi swoje zdanie na temat minionego
dnia. W przedostatni dzie kolonii odbyo si poegnalne ognisko.
Chcemy serdecznie podzikowa
tym wszystkim, ktrzy bezinteresownie powicili swj czas, aby uatrakcyjni i urozmaici pobyt na koloniach.
Dzikujemy p. Krzysztofowi Wjcikowi, harcerzom 35 CDH Pomie,
grupie Elementaris. Panie kucharki
z Z.S. w Komnicach serwoway dla nas
przepyszne jedzenie natomiast p. Lidia
Danielewska- pielgniarka z Orodka
Zdrowia w Komnicach obja wszyst-

17

kich kolonistw opiek przedlekarsk.


Kierownikiem kolonii bya p.
Barbara Kanoniak- dyrektor z Z.S.
w Komnicach. Wychowawcami byy
nauczycielki: Aneta apeta i Agnieszka Borowiecka z Z.S. w Komnicach,
Monika Jurczyk z Z.S. im. B. Prusa
w Garnku- filia w Rzekach Wielkich
oraz Magdalena Szymczak z Z.S. im. K.
Makuszyskiego w Skrzydlowie.
Na zakoczenie kolonii dzieci otrzymay nagrody za udzia w konkursach.
P.S. A tak dzieci wspominaj kolonie w swoich wierszach:

Kolorowe kolonie 2010


Na koloniach wci wycieczki
Nie zdarzay si ucieczki.
Co dzie byo supernowo
Bardzo fajnie odjazdowo.
I zabawy i kaway
Tak nam min tydzie cay.
Potem byy mae spicia
Nawet doszo do przegicia.
Ale panie si nie day
I dzieciaki pokonay.
Smutno byo std wyjeda
I bdziemy tu przyjeda.
Zuzanna Eliasz, Kasia Nalewajka, Ewa
Wieczorek.

Proste Bogu si podoba...

Warsztaty Kulturalne Olsztyn 2010


Agnieszka Borowiecka kierownik warsztatw

akacje w Olsztynie dla


dzieci z dekanatu Komnice i nie tylko stay si ju
tradycj. W tym roku po raz kolejny odbyy si Warsztaty Kulturalne Olsztyn 2010. Organizatorzy
tego przedsiwzicia: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji
Czstochowskiej, Fundacja Edukacji
i Integracji Spoecznej Szerokie Horyzonty i Fundacja Pommy Dzieciom Pozna wiat - stworzyli szanse spdzenia niezapomnianych chwil

dzieciom dla ktrych w wikszoci bya


to jedyna moliwo wyjazdu i wypoczynku w czasie wakacji. Przez pi dni
w Orodku Rekolekcyjnym: wita
Puszcza czterdziestu modych ludzi
bardzo aktywnie spdzao wakacyjny
czas. W warsztatach bray udzia dzieci
z Garnka, Widzowa, Skrzydlowa, Rdzin i Kodrbu.
18

W tym miejscu pragn podzikowa wychowawcom: pani Aleksandrze


Koaczkowskiej, pani Anecie Woch,
pani Martynie Plucie, animatorom muzycznym Magorzacie Januszewskiej
i Kamili Kowalskiej za dobr wspprac i odpowiedzialno.
Cay nasz pobyt w Olsztynie wypeniony by ciekawymi zajciami. Kady
mg znale co dla siebie zarwno dla
ciaa jak i dla ducha. Dzie rozpoczynalimy Msz wit. Dzikuj Wszystkim za wsplna modlitw, szczeglnie
ksiom za posug. Po
niadaniu odbywa si
pierwszy blok zaj, po
obiedzie kolejny, a wieczorem wszyscy wietnie
si bawili podczas Pogodnych Wieczorw. We
wsplnym krgu koczylimy kady bardzo owocnie spdzony dzie. Zanim
do naszych serc trafia
iskierka przyjani podsumowywalimy kolejny
bardzo pracowity dzie
i piewalimy Apel Jasnogrski.
Zajcia aktorskie w teatrze Stodoa
prowadzi pan Stanisaw Brzezina Kaukus. Dzieci na scenie teatru czuy si
jak prawdziwi aktorzy. Pan Stanisaw
reyserowa scenki, podpowiada jak
zachowa si na deskach teatru i bardzo
ciekawie opowiada o sztuce teatralnej.
Inne zdolnoci artystyczne dzieci mogy

Na koloniach
Na koloniach czas pynie jak sen.
I jest tu czysty tlen.
S tu fajne zabawy i nocne wyprawy.
Wycieczki fantastyczne
Super, ekstra gimnastyczne.
Nasze panie s wspaniae
No i w nocy wytrzymae.
Dania byy bardzo zdrowe
Super, ekstra wyborowe.
Ani smutku, ani ez
Te kolonie s the best.
Pawe Wiewira, Daniel Jurczyk, Micha
Wasiak, Dawid Gagaa, Bartek Boral.

rozwija podczas zaj plastycznych


i muzycznych.
Mieszkalimy w malowniczym miejscu na Jurze Krakowsko-Czstochowskiej dlatego podczas naszego pobytu
w Olsztynie nie mogo zabrakn pieszych wycieczek krajoznawczych. Po
okolicy oprowadza nas i bardzo ciekawie
opowiada pan Krzysztof Wjcik. Dzielnie wdrowalimy po Grach Sokolich.
W upalny dzie przyjemnym chodem
przywitaa nas Jaskinia Olsztyska.
W ramach warsztatw odbyo si
take spotkanie i wykad z terapeut
pani Liliann Kamierczak w ramach
dziaa profilaktyki przeciw uzalenieniom i otwarty miting z grup AA
Omega.
Wieczorem podczas podsumowania dnia kady by zmczony i bardzo
szczliwy. Z dnia na dzie stawalimy
si bardziej zgran grup. Wielu z nas po
raz kolejny uczestniczyo w warsztatach
co jest dowodem na to, e takie przedsiwzicia s potrzebne i daj poczucie
dobrze spdzonych wakacji. Po piciu
dniach wsplnie spdzonego czasu z alem si rozstalimy. Dla wikszoci z nas
oczywiste jest to, e za rok znw si spotkamy w witej Puszczy.
Dla mnie by to po raz kolejny bardzo
owocny i niezapomniany czas. Dzikuj
organizatorom za zaufanie i ciesz si,
e mogam tam by.
W imieniu wszystkich uczestnikw
warsztatw i swoim wasnym dzikuj
organizatorom za wspania przygod.
Dziki Wam dzieci mogy odpocz,
rozwin swoje zdolnoci, pozna nowych ludzi, cieszy si i mia.
Dzikujemy, e czynicie dobro
mimo wszystko.

Festiwal sportu po raz pierwszy


Mateusz Magdziarz

niedziel (13 czerwca)


w Hali Sportowej w Komnicach odby si Festiwal
Sportu 2010. Pierwsza edycja imprezy zorganizowanej przez Modzieowy Klub Sportowy Zryw Garnek
powicona bya siatkwce.
W turnieju wystpiy jedne
z bardziej dowiadczonych ekip siatkarskich powiatu czstochowskiego.

Mowa o reprezentacjach gmin Mykanw oraz Komnice. To wanie midzy tymi druynami rozstrzygna si
walka o zwycistwo. Ostatecznie, lepsi
okazali si siatkarze z Komnic i to oni
zgarnli puchar za pierwsze miejsce
ufundowany przez wjta gminy Komnice.
Trzeci druyn biorc udzia
w turnieju bya ekipa MKS Zryw Gar-

nek organizatorzy turnieju. Niedzielny turniej, powinni potraktowa jako


lekcj gry a uczniami s pojtnymi,
co udowodnili chociaby w rywalizacji
z reprezentacj gminy Mykanw, przegrywajc 3, ostatniego seta w meczu
na przewagi, 27:25.
Organizator imprezy - Stowarzyszenie MKS Zryw Garnek dzikuje
Gminie Komnice oraz administracji
Hali Sportowej w Komnicach za pomoc w przygotowaniu turnieju.
Relacja video z zawodw na stronie
internetowej www.mkszryw.pl

Gminne zawody sportowo-poarnicze jednostek OSP


Przemysaw Zieliski

ak co rok w Naszej Gminie 22


sierpnia odbyy si Zawody Sportowo- Poarnicze jednostekOSP.
Podobnie jak rok temu zawody odbyy si na obiektach Klubu Sportowego
Pogo w Komnicach, za co bardzo
dzikujemy Prezesowi Panu Arturowi Raniak.
W zawodach udzia wzio cznie
15 druyn straackich w tym: 8 mskich, 2 kobiece i 5 modzieowych.
Celem takich zawodw jest w szczeglnoci mobilizowanie do intensywnego
szkolenia poarniczego, zmierzajcego
do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo ganiczych, ocena stanu wyszkolenia poarniczego, popularyzacja
wrd spoeczestwa zagadnie ochrony przeciwpoarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyszego
szczebla.
Zawody rozpoczy si wprowadzeniem wszystkich druyn na pyt boiska
i meldunkiem Komendanta Gminnego
dh Przemysawa Zieliskiego skadanym Przewodniczcemu Komisji Sdziowskiej. Nastpnie Wjt Gminy
Adam Zajc, powita wszystkie druyny yczc sportowej rywalizacji po czy
dokona oficjalnego otwarcia zawodw.
Picioosobowej komisji sdziowskiej powoanej przez komendanta
Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie przewodniczy
st. bryg. Roman Soluch. Po otwarciu
odbya si odprawa dowdcw druyn
z komisja sdziowsk. Wylosowano
kolejno startw i omwione zostay

szczegy sdziowania poszczeglnych


konkurencji. Po odprawie druyn rozpocza si rywalizacja. Najpierw odbya si konkurencja: sztafeta poarnicza
w kadej kategorii, a nastpnie druga
cz zawodw czyli wiczenie bojowe popularnie nazywane bojwk.
W sztafecie poarniczej druyny miay
za zadanie pokona dystans 7x50 m,
z ustawionymi w kadej strefie przeszkodami w jak najkrtszym czasie, nie
popeniajc bdw technicznych. Niestety nie wszystkim udao si zadanie
to wykona bezbdnie. Jako pierwsze
wystartoway Modzieowe Druyny
Poarnicze, potem druyny kobiece,
a nastpnie seniorzy.
W wiczeniu bojowym druyny musiay zbudowa: dwie linie ganicze,
linie ssawn, uruchomi motopomp,
zassa wod ze zbiornika i w jak najkrtszym czasie, nie
popeniajc
oczywicie bdw, wykona zadanie. Rywalizacja w kadej
kategorii bya bardzo
zacita. Kady zesp dawa z siebie
wszystko. Startujcy dawali z siebie
wszystko a bdy,
ktre
popeniano
komisja sdziowska
skrupulatnie wyapywaa i doliczano
punkty karne.
Zgromadzona pu-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

bliczno moga by zadowolona z poziomu sportowego imprezy, a wspaniaa


pogoda zachcaa do ogldania caoci
zawodw i oczekiwaniu na wyniki kocowe
Po zakoczeniu rywalizacji i po podliczeniu wynikw wszystkie druyny
zostay ponownie wprowadzone na pyt boiska celem odczytania wynikw
i zakoczenia zawodw. Przewodniczcy komisji sdziowskiej st. bryg. Roman Soluch odczyta protok z zawodw. I tak: w kategorii Modzieowych
Druyn Poarniczych I miejsce zaja
druyna OSP Chorzenice, II miejsce
zaja druyna OSP Konary, III miejsce OSP Garnek, IV miejsce OSP
Komnice, V miejsce OSP Pacierzw.
W klasyfikacji druyn kobiecych najlepszy wynik osigna OSP Komnice
i II miejsce zajy dziewczta z OSP

19

Rzerzczyce. Rywalizacja wrd seniorw tym roku zakoczya si inaczej ni


jak to byo przez ostatnie dwa lata, gdzie
zwycizcami bya druyna z OSP Garnek. W tym roku I miejsce zaja druyna z OSP Zdrowa, IImiejsce druyna
z OSP Rzerzczyce, IIImiejsce druyna z OSP Garnek. Pozostae druyny:
IVmiejsce- OSP Komnice, Vmiejsce
OSP Chorzenice, VImiejsce- OSP Pacierzw, VIImiejsce- OSP Nieznanice,
VIII miejsce- OSP Zawada.
Puchary i dyplomy wrczali: Wjt

Gminy Komnice i zarazem Prezes Zarzdu Oddziau Gminnego ZOSP RP


dh Adam Zajc i przewodniczcy
komisji sdziowskiej st. bryg. Roman
Soluch. Czoowe druyny nagrodzone
zostay take nagrodami pieninymi,
za ktre bd mogy zakupi sprzt lub
umundurowanie poarnicze.
Zwycizcy
w
poszczeglnych
kategoriach bd reprezentowa nasz
gmin w zawodach o Puchar Starosty
czstochowskiego ju 18 wrzenia, ktre
odbd si w Borownie. Zapraszamy

Obz Karate Dwirzyno


Barbara Musia

olska Federacja Uechi-ryu


Karate-Do Okinawa reprezentowana przez Zbigniewa
Rychlewskiego w dniach 27.06.09.07.2010r. w Orodku Wczasowym
Grd Piastw w Dwirzynie po
raz drugi zorganizowaa letni obz
sportowo-wypoczynkowy. W obozie
wziy udzia dzieci i modzie z rnych sekcji Karate Uechi-ryu, rwnie z sekcji w Komnicach. Wszystko byo zaplanowane i nie byo czasu
na nud. Jedn z atrakcji bya wycieczka do Koobrzegu, rejs statkiem i wejcie na Latarni Morsk. Wiele emocji
przyniosy wybory Miss ktr zostaa-

Aleksandra Frymus z Komnic i Mistera - Krzysztof z Czstochowy. Swoj


obecnoci na obozie zaszczyci nas
reprezentant Uechi-ryu w Europie Sensei Yukonobu Shimabukuro- 9 Dan.
Go aktywnie uczestniczy w wyjciach na pla, kpielach wodnych
i sonecznych, grze w pik z dziemi.
Codziennie po niadaniu Sensei prowadzi treningi dla wszystkich, natomiast wieczorem tylko dla osb dorosych. Po treningach, ktre odbyway
si na play Yukinobu Shimabukuro
pokazywa rne gry i zabawy, ktre
podobay si uczestnikom obozu. Odbya si rwnie nauka jzyka japo-

kibicw tych druyn do ogldania


zawodw i gorcego dopingu druyn
reprezentujcych nasz gmin.
Przygotowanie takiej imprezy wymaga bardzo duego wysiku organizacyjnego i najzwyklejszej pracy
fizycznej. Dlatego kieruj sowa podzikowania dla druhw z OSP Rzerzczyce za przygotowanie wyywienia
dla startujcych druyn oraz dla druhw
z OSP Garnek i OSP Konary za przygotowanie torw do poszczeglnych konkurencji.
skiego, ktr zaproponowa i osobicie
poprowadzi sam Mistrz. Na koniec
obozu odby si egzamin na wyszy
stopie KYU. Niestety nie wszystkim
udao si go zda. Gratulujemy adeptom z Komnic, ktrzy pomylnie przeszli na wyszy stopie KYU. Pomimo
intensywnych treningw by to take czas wymienitej i dobrej zabawy.
Dzikujemy Sensei Yukinobu za udzia
w naszym obozie oraz wszystkim
uczestnikom za mile spdzone chwile. Zapraszamy na stron internetow
www.uechi.pl oraz wszystkich chtnych na kolejny obz- do zobaczenia
za rok. ZAPROSZENIE - Polska Federacja Uechi-ryu Karate-Do Okinawa
bdzie we wrzeniu 2010r. organizowa bezpatny Kurs Samoobrony dla
Kobiet Wszystkie panie serdecznie
zapraszamy! Informacja pod numerem
telefonu 664 082336.

Fotoraport Club - Podsumowanie


Marta Ojrzyska

zisiejszy artyku bdzie powicony naszym sukcesom


oraz nowym fotoraporterom, ktrych najlepsze zdjcia zaprezentujemy.
W cigu minionego roku szkolnego,
prawie cakowicie wymieni si skad
Clubu, z pierwszych czonkw zostay
trzy osoby zainteresowane i wsppracujce: Karina Muras, Norbert Kowalik, Emilia Woldan. Do naszego grona
doczyli uczniowie klas III i II Gimnazjum. W prezentacji pokaemy zdjcia czterech osb: Patrycja Juszczyk,
Katarzyny Jurczyk, Justyny Dzionek,
20

Magdaleny ukasik.
Teraz par sw o naszych sukcesach. W Gminnym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Zesp
Szk w Witkowicach, Patrycja Deszcz
zaja II miejsce a Piotr Centkowski
dosta wyrnienie. Tematyka zdj
dotyczya zimy, niestety jeszcze nie tej
atrakcyjnej fotograficznie bo grudniowej.
Czonkowie Clubu brali rwnie
udzia w Konkursie Organizowanym
przez Telewizj NTL Radomsko, rwnie zimowym. W tym Konkursie Patrycja Juszczyk z klasy II gimnazjum

zaja I miejsce. Moe niektrzy czytelnicy mieli okazj oglda w telewizji wrczenie nagrd i wywiad z laureatami.
Naszym wsplnym duym sukcesem jest rwnie to, e zdjcia Henryka
Bystrzanowskiego i Kariny Muras znalazy si w Folderze Ziemia Komnicka wydanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji
Czstochowskiej.
Mam nadziej, e ten rok bdzie
jeszcze bardziej obfity w sukcesy Clubu poniewa plany mamy wielkie...

Strzelecki Turniej Rodzinny


Stanisaw Matuszczak

dniu 13.06.2010 r na
strzelnicy Zespou Szk
w Komnicach odby si
pierwszy rodzinny turniej strzelecki
z broni pneumatycznej dugiej. Organizatorem tej imprezy byo Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Komnice. W zawodach wzio udzia
8 druyn. Kada druyna skadaa si
z trzech zawodnikw (bez wzgldu na
pe). Strzelano do tarczy na odlego
10 m. Kady zawodnik mia do oddania po 3 strzay prbne, a nastpnie 10
ocenianych. Poniewa na strzelnicy
rwnoczenie moe przebywa okrelona ilo osb, to pozostali zawodnicy oczekujcy na swoj kolejno mieli
okazj zapozna si z pasj modelarsk
pana Ryszarda Brzozowskiego z Michaowa, ktry prezentowa wybrane
modele samolotw. W wyniku rywali-

zacji kolejno druyn przedstawia si


nastpujco:
Rodzina Brzozowskich 142 pkt
Rodzina Samborw 133 pkt
Rodzina Zajcw 126 pkt
Rodzina Francw 109 pkt
Rodzina Krlikw 106 pkt
Rodzina Matuszczakw 95 pkt
Rodzina Drabw 88 pkt
Rodzina Kanoniakw 62 pkt
Wszystkie druyny otrzymay dyplomy a 6 pierwszych rwnie puchary ufundowane przez panw Adama
Zajca, Tomasza Draba i Jarosawa
apet, ponadto nagrody ksikowe
ufundowane przez Okrgowy Zwizek
owiecki w Cz-wie, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice i
p. Agnieszk Franc otrzymali: najlepsza zawodniczka turnieju p Agnieszka
Franc, najlepszy zawodnik p. Janusz

Sambor i najmodsza zawodniczka


turnieju z rodziny Francw Sylwia
Rogulska. Puchary i nagrody wrczali: Prezes Stowarzyszenia p. Barbara
Kanoniak oraz czonkowie Zarzdu
Stowarzyszenia p. Ewa Drab, Stanisaw Matuszczak, Zdzisaw Matusiak
i Przewodniczcy Rady Gminy p. Jarosaw apeta oraz p. Robert Detka w
imieniu Prezesa Okrgowego Zwizku
owieckiego w Cz-wie pana Ireneusza
Chda, na ktrego rce kierujemy podzikowania za ufundowanie nagrody
,a take za wspieranie sekcji strzeleckiej dziaajcej przy Stowarzyszeniu.
Dzikujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si do zorganizowania tej wyjtkowej w swoim rodzaju imprezy, a
ktra- mamy tak nadziej- wejdzie na
stae do programu zawodw strzeleckich.

W sprawie Wielkanocnego Wycigu Kolarskiego

Kto tu krci?!...
Andrzej Perliski

omnice zaistniay na kolarskiej mapie naszego kraju


dziki wycigowi Wielkanocnemu. Nikt co do tego nie ma wtpliwoci. Rozmach z jakim organizowano pierwsz edycj imprezy, budzi
uznanie nie tylko wrd uczestnikw
i zaproszonych goci, ale take sporej
grupy przedstawicieli mediw. Dlatego w tym miejscu musz sprostowa niektre fakty dotyczce samego
zamysu organizacji imprezy przytoczone w Gazecie Komnickiej nr 4/5
(kwiecie maj 2010). Ich autorem
jest Wiesaw Bk.
Pomys organizacji wycigu wyszed nie ze strony wczesnego starosty czstochowskiego, wspomnianego
na wstpie Wiesawa Bka i prezesa
Polskiego Zwizku Kolarskiego Wojciecha Walkiewicza, lecz ze strony
wadz gminy na czele z moj skromn
osob oraz dziaaczy kolarskich zwi-

zanych z czstochowskim Kolejarzem


i lskim Zwizkiem Kolarskim. By
nie by goosownym zacytuj tutaj
informacj uzyskan z ust jednego
z najbardziej cenionych dziaaczy tego
sportu w regionie, Zygmunta Raskiego.
- Spotkalimy si wsplnie - ja, jeden
z twrcw grupy zawodowej Zibi Casio Kolejarz Czstochowa Mirosaw
Barczyk, trener i dziaacz Kolejarza
Dariusz Kuro i wjt Andrzej Perliski wspomina Zygmunt Raski.
Rozmowy byy niesychanie rzeczowe.
To w ich trakcie zapada decyzja, e
robimy taki wycig, e gmina w przygotowanie tych zawodw mocno si
angauje. Wjt Perliski by motorem
napdowym wszystkich dziaa.
Nic doda nic uj. Starosta Bk,
podobnie jak ksidz proboszcz Zdzisaw Bednarz, owszem wsparli pomys, ale to na naszych barkach spo-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie 2010

czy wszystkie sprawy organizacyjne


zwizane z wycigiem.
Inicjatywa organizacji kolarskiego
klasyku w Komnicach w przededniu
wit Wielkanocnych spodoba si
wodarzom Polskiego Zwizku Kolarskiego. Impreza wpisana zostaa niemal natychmiast do oficjalnego kalendarza PZKol.
Dzi ze swej strony ciesz si, e
nasza wsplna idea, moja i dziaaczy
kolarskich, jest kontynuowana, co tylko potwierdza jej trafno.
21

Schronisko
dla Bezdomnych
Zwierzt As
Serdeczne podzikowania dla czytelnikw Gazety Komnickiej za
zainteresowanie losem zwierzt przebywajcych w schronisku. Pokazani
w poprzednim numerze nasi podopieczni w wikszoci znaleli prawdziwe
domy i kochajcych opiekunw.
W tym wydaniu pokazujemy pieski
miniaturki - to znaczy pieski do 5-7 kilogramw wagi
i rwnie mae szczeniaczki:

w schronisku od 14.07.2010r. - ta maa


moda suczka potrzebuje kogo, aby j
przytuli i pogaska.

Adopcji psa lub kota mona dokonywa: od poniedziaku do soboty


w godzinach od 7.00 -15.00 w siedzibie schroniska (Jamrozowizna 1, 42270 Komnice).
W celu dokonania adopcji osoba
powinna by penoletnia i posiada dowd tosamoci.

Te psiaki i kociaki oczekuj, aby


kto da im dom i je pokocha.
Pusia (suczka) wiek ok. 1,5 roku,
w schronisku od 26.07.2010r. bardzo
mia i szukajca kontaktu z czowiekiem, mona si w niej dopatrze cech
jamnika szorstkowosego.

Fenek (samiec) wiek ok. 6 m-cy,


w schronisku od 25.06.2010r. - troch
przestraszony, ale nasze wolontariuszki Paulina i Monika pracuj nad tym,
aby zaufa czowiekowi i cakiem dobrze im to wychodzi. Fenek z kadym
dniem staje si coraz bardziej ufny.

22

Skrawek nieba
Powodzianom
wiersz ten powicam
Janina Chrzstek

Jestem czowiekiem zdanym na cierpienie,
A moja wytrwao w niebie odkupienie.
Tak mi ycie daje - raz dobrze, raz le
I czsto od nowa zaczyna si chce.
A kiedy uo sobie po swojemu,
To mi kae zmienia, nie wiadomo czemu!
Miesza mi si wszdzie, czasem gdzie
nie trzeba,
Ale przecie ycie to wskazwka z Nieba.
I chocia z rozpaczy nie raz serce boli,
To musz si trzyma, wanie z Nieba woli.
W Nim caa nadzieja, musz to szanowa,
To mi dopomoe siy odbudowa.

Mizia (kotka) wiek ok. 3 m-cy moda kicia, uwielbia si wspina po siatce
w boksie oraz by gaskana i pieszczona, zaatwia si w kuwecie.

Finka (suczka) wiek ok. 6 m-cy,

Adres strony internetowej:


www.schronisko.klomnice.pl
Kontakt: e-mail schronisko@klomnice.pl, tel. adopcyjny 34 3215987.

ycie tylko jedno na tym wiecie mam


I jeszcze mam mio, ktr Tobie dam,
A jeli j przyjmiesz, nic mi ju nie trzeba,
To ju bdzie wszystko taki skrawek nieba.

Morskie opowieci

Emeryci na szlaku...

Gminne zawody OSP

Noc witojaska 2010

Obz Karate - Dwirzyno

Justyna Dzionek
Katarzyna Jurczyk

Katarzyna Jurczyk

Magdalena ukasik

Patrycja Juszczyk

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko, pochwalcie si Czytelnikom naszej


lokalnej gazety. Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na poczt e-mail:
gazeta@klomnice.pl

Laura Zaspa
Urodzia si 12.01.2010r.
Waya: 3670 g. Mierzya:
57 cm. Mieszka z bratem
Fabiankiem i rodzicami w
Zdrowej.

Hubert Gra
Urodzi si 8.03.2010r. Way
3800g i mia 55 cm. Mieszka z rodzicami Agnieszk i
Markiem oraz bratem Konradem w Witkowicach.

Anna Maria Wochal


Urodzia si 12 maja 2010
roku. Waya 3800 g. Wraz
z rodzicami Ewelin i Rafaem mieszka w Komnicach.

Fabian Dziadak
Urodzi si 22.06.2010r.
Way 3700g, mierzy 57cm.
Mieszka z rodzicami Mart i
Mariuszem oraz siostrzyczk
Oliwi w Rzerzczycach.