You are on page 1of 24

ISSN 14260875

Gazeta
Komnicka
Nr 8/9 Sierpie/Wrzesie 2006

Gminny Biuletyn Informacyjny

Spis treci

Szanowni Czytelnicy!

iaem szczery zamiar nie prowadzi swojej


kampanii wyborczej na amach Gazety Komnickiej, eby nie spotka si z zarzutem nieuczciwej konkurencji w stosunku do moich ewentualnych przeciwnikw. Niemniej
jednak nie mog milcze, gdy grupa osb spod znaku Gminnego Stowarzyszenia
Obywatelskiego obrzuca mnie botem i prbuje robi ze mnie przestpc. Manipulujc tekstem z jakiej gazety stwarza si wraenie jakoby nad moj osob ciyy
prokuratorskie zarzuty. Doszo do tego, e kto puci plotk o moim rzekomym
aresztowaniu. Ot owiadczam, e nie postawiono mi adnych zarzutw, nie byem aresztowany ani tym bardziej zwolniony za kaucj.
Twrcy biuletynu Nasza Gmina powinni troch si zastanowi nad tym, co pisz na mj temat i mojej pracy. Dotyczy to zwaszcza byego wjta oraz Pana Miarzyskiego, bo ich rewelacje s tyle warte, co papier, na ktrym s napisane. Z Panem piewakiem polemizowa nie mam zamiaru, bo to nie ten poziom. Natomiast
powinien pamita, e jako radny jest osob publiczn, ktrej bdzie mona publicznie zada par draliwych pyta dotyczcych jego osoby.
Rozumiem, e skoro goym okiem wida efekty pracy wjta a i opinia o nim ze strony ludzi jest nienajgorsza to eby zaj jego miejsce w nadchodzcych wyborach
trzeba chwyta si kadej metody. Nawet podoci i wistwa.
To tylko wiadczy o charakterze i prawdziwej naturze takich ludzi.
Doskonale wiem, e bycie wjtem zmusza czasem do podejmowani niepopularnych decyzji, ale daje take moliwo przyjcia innym z pomoc. Osoby, ktre
interesuj si gmin i wiedz, jakie nastpiy w niej zmiany na korzy same zdecyduj czy mona mi zaufa na najblisze 4 lata.

UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w otrzymanych materiaach!

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

Wnioski do 15 padziernika.............2
Dofinansowanie unijne dla przedsibiorczych .....................................2
Kursy jzykowe... ............................2
Paliwo Rolnicze ...............................3
Nowy PROW cz. 3...........................3
Jubileusz 100-lecia urodzin..............4
Podzia gminy na okrgi i obwody
wyborcze ..........................................4
Speniona obietnica ..........................5
Jak grzyby po deszczu... ..................5
VII Doynki Wojewdztwa lskiego
w Mykanowie...................................5
Park im. Braci Reszke w Garnku .....6
Nowy sztandar dla OSP Garnek ......7
Otwarcie Oddziau Przedszkolnego
w Zdrowej ........................................8
Na upay wakacyjne i nud?! ...........9
Kolonie w Chorzenicach 2006 .......0
Brawo dla zwycizcw!!! ..............0
Szerszenie, osy i .......................2
Pielgrzymka do Leniowa ..............3
,,Pommy naszym dzieciom w harmonijnym rozwoju .......................3
Oczarowani bkitnym morzem i promieniami greckiego soca oraz czeskimi knedlikami ..........................4
Informacje kulturalne .....................6
Sekcja Strzelecka ULKS MILLENNIUM ...........................................6
Zawody wdkarskie .......................7
Moje hobby ....................................8
Taka ryba!!! ...................................8
Z ycia Pogoni ...............................9
Z ycia organizacji pozarzdowej ..20

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Magorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Pawe Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia KEMOT
Czstochowa,
ul Krakowska 45 -hala nr 5
tel. 034 368 30 13,
fax 034 368 30 16
email:
biuro@kemot-drukarnia.pl
Nakad: 1500 egz.

Wnioski do 15 padziernika...

eszo w ycie rozporzdzenie w sprawie warunkw


realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu
zagodzenia skutkw suszy.
Wnioski o jednorazowy zasiek
celowy mona skada do 15 padziernika w orodkach pomocy spoecznej.
Pomoc bdzie wynosi 500 z
w przypadku rodziny rolniczej prowadzcej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha uytkw rolnych,
oraz 1000z w przypadku rodziny rolniczej prowadzcej gospodarstwo rolne o powierzchni powyej 5 ha uyt-

kw rolnych.
Ponadto, jak informuje resort, kwota pomocy zostanie zwikszona o ekwiwalent 1 tony pszenicy, czyli o 392 z,
w przypadku rodziny rolniczej prowadzcej gospodarstwo rolne, w ktrym utrzymuje si bydo, owce, kozy
lub koniowate, jeeli szkody w uytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane klsk suszy wynosz powyej 30%.
Wysoko szkd bdzie ustala kierownik orodka pomocy spoecznej,
na podstawie protokow oszacowania. Pomoc przysugiwa bdzie rodzinom, w ktrych co najmniej jedna oso-

ba jest rolnikiem, w rozumieniu przepisw o ubezpieczeniu spoecznym


rolnikw, ktry podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy. Wnioski zoone po terminie odrzuca si.
Do wniosku naley doczy kserokopi dokumentw:
potwierdzenie opacania skadek
na ubezpieczenie spoeczne w KRUS
przez co najmniej jedn osob w rodzinie.
paszporty wystawione przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (jeeli s hodowcami byda,
owiec, kz bd koni).

Dofinansowanie unijne dla przedsibiorczych

e rodkw pochodzcych
z funduszy unijnych a w szczeglnoci z Europejskiego
Funduszu Spoecznego (EFS) oraz
ze Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) moliwe jest uzyskanie
wsparcia finansowego na podniesienie kwalifikacji lub na otwarcie dziaalnoci gospodarczej.
Z funduszy EFS moliwe jest uzyskanie midzy innymi dofinansowania
w wysokoci 80% kosztw odbycia
studiw podyplomowych. Z pomocy
tej mog skorzysta pracownicy przedsibiorstw oraz kadry zarzdzajce.
Jednym z miejsc, gdzie mona skorzysta z tej formy pomocy jest Wysza Szkoa Zarzdzania i Marketingu
w Sosnowcu. W w/w Szkole prowadzony jest obecnie nabr na podyplomowe studia na kierunki, ktre objte

s dofinansowaniem. S to midzy innymi:


1. Finansowanie projektw przedsibiorstw z funduszy UE,
2. Podatki i prawo podatkowe,
3. Przedsibiorczo i zarzdzanie firm,
4. Rachunkowo i zarzdzanie finansami,
5. System prawny i nowoczesne metody zarzdzania przedsibiorstwem,
6. Windykacja i negocjacje w procesie
zarzdzania.

Inn form pomocy jest moliwo


uzyskania dofinansowania na otwarcie wasnej dziaalnoci gospodarczej.
Tak pomoc oferuje ZPORR w ramach
Programu 2.5 Promocja przedsibiorczoci.
Z tej pomocy mog skorzysta osoby, ktre chc otworzy wasn dziaalno, nie zarejestrowane w Powiatowym Urzdzie Pracy i nie prowadzce
dziaalnoci po 1.01.2004r. Pomoc tak
oferuje midzy innymi Czstochowski
Inkubator Przedsibiorczoci.

Szczegowe informacje:
Szczegowe informacje:
Wysza Szkoa Zarzdzania i Marketingu
ul. Kiliskiego 43
41 - 200 Sosnowiec
Tel. 0 32 36 31 221
www.wszim.sosnowiec.pl/podyplomowe

Czstochowa, ul. dzka 8/12,


42 200 Czstochowa,
tel. 368-33-10
www.zporr.czip.org.pl

KURSY JZYKOWE W GMINIE KOMNICE

rzd Gminy Komnice informuje, i na terenie Gminy


Komnice organizowane bd
kursy jzykw obcych, w ramach projektu Gmina Bliej Europy. Kursy
prowadzone bd metod SITA. Moliwe bdzie uczestniczenie w kursie
jzyka: angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, hiszpaskiego i woskiego. Cena kursu to 296z. Obejmuje ona 50 godzin wybranego kursu.
2

Cena ta bya moliwa do uzyskania


dziki wsparciu sponsorw.
Grupy uczce si organizowane bd
pod ktem zaawansowania uczestnikw. Rozpoczcie kursu nastpi
w chwili, gdy zostanie zebrana odpowiednia liczba chtnych. Zajcia
odbywa si bd w grupach 8-o osobowych. Aby moliwe byo uruchomienie kursu na terenie naszej gminy
musi si zgosi co najmniej 16 osb.

Wszyscy
zainteresowani
udziaem w w/w kursie mog zgosi si
do Urzdu Gminy Komnice. Zapisy prowadzone s przez Bartomieja
Tkaczyka i Adama liwakowskiego.
Numer telefonu do Urzdu Gminy (034) 328-11-22 (sekretariat). Zgoszenia bd przyjmowane do koca
wrzenia br.

Paliwo Rolnicze
U

rzd Gminy w Komnicach informuje e wnioski o Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2006 przyjmowane s w pokoju 208. Ostateczny termin przyjmowania wnioskw wraz z zaczonymi fakturami Vat mija 29.09.2006 r. Druki wnioskw mona pobra w punkcie informacyjnym. Wszelkie informacje udziela Adam liwakowski, tel. (034)3281122.

Nowy PROW cz. 3


Adam liwakowski

amy przyjemno przedstawi Pastwu kolejne dziaania realizowane przez nowy


Program Rozwoju ObszarwWiejskich.
Ostatnim programem wchodzcym
w skad osi 1 jest Korzystanie z usug
doradczych przez rolnikwi posiadaczy lasw. W ramach tego dziaania zakada si zapewnienie dostpu do usug
z zakresu doradztwa rolniczego i lenego rolnikom otrzymujcym patnoci
bezporednie oraz posiadaczom lasu.
Usugi te bd dotyczy przede wszystkim porad w zakresie gospodarki gruntami, ochrony rodowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierzt, zdrowotnoci rolin, zwikszenia
konkurencyjnoci i dochodowoci gospodarstw rolnych i lenych, wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i lenych, poprawy jakoci ycia na obszarach wiejskich oraz wspieranie rnicowania dziaalnoci gospodarczej,
ochrony rodowiska naturalnego, poprawy bezpieczestwa pracy. Beneficjenci bd mogli wystpowa o zwrot
kosztw usug doradczych okrelonych
w katalogu usug doradczych. Warunkiem zwrotu bdzie poniesienie przez
beneficjenta kosztw kwalifikowanych
oraz ich udokumentowanie. Poziom
pomocy wynosi moe nawet 80%
kosztw kwalifikowanych.
Pierwszym programem osi 2
jest Wspieranie gospodarowania
na obszarach grskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Dziaanie to ma by instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych pooonych na obszarach, na ktrych produkcja rolna
jest utrudniona ze wzgldu na warunki
naturalne. Pomoc udzielana bdzie
w postaci corocznych zryczatowanych
patnoci do hektara uytkw rolnych
pooonych w strefie tzw ONW.

Nastpnym programem realizowanym w ramach tej osi s Patnoci dla


obszarw Natura 2000 oraz zwizanych z wdraaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wsparcie rolnikw, ktrzy
musz realizowa zobowizania wynikajce z faktu pooenia gospodarstw
na wyznaczonych obszarach Natura
2000 zwizanych z utrzymaniem stanu
siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunkw ptakw na obszarach rolnych (tj.
siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunkw powizanych z gruntami rolnymi
wszystkich obszarw zatwierdzonych
przez Rad Ministrw i przesanych
oficjalnie do Komisji Europejskiej)
oraz poczwszy od 2010 roku wsparcie dla obszarw, na ktrych obowizuj ograniczenia w zwizku z wdraaniem dyrektywy 2000/60/WE. Dziaanie skada si z dwch schematw:
I patnoci dla obszarw Natura 2000
II patnoci zwizane z Ramow Dyrektyw Wodn
Producent rolny wnioskujc o pomoc finansowan z tego dziaania, zobowizuje si do udziau w programie
przez 5 lat. Patno jest wypacana corocznie, po wykonaniu okrelonego
zestawu wymogw w ramach danego dziaania/wariantu. W przypadku,
gdy producent rolny, obok patnoci
na obszarach Natura 2000, wnioskuje
o patnoci rolnorodowiskowe, skada wniosek rolnorodowiskowy z zaznaczeniem, e wnioskuje o patno
na obszarach Natura 2000. Patno
rolnorodowiskowa bdzie wypacana
razem z patnoci rolnorodowiskow, natomiast finansowanie bdzie pochodzio z dwch dziaa.
Zalesianie gruntwrolnych i zalesianie gruntw innych ni rolne
Schemat 1. Zalesienie gruntw rolnych
Schemat Zalesianie gruntw rolnych dotyczy wycznie lenego zagospodarowania gruntw uprawianych
rolniczo, ktre inicjowane bdzie po-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

przez sadzenie. Wsparcie udzielane


w ramach tego schematu jest zrnicowane, zalenie od grup beneficjentw
oraz celu zaoenia uprawy lenej, i dotyczy ono:
a) zaoenia uprawy lenej (wsparcie
na zalesienie) dostpne dla wszystkich grup beneficjentw (w tym podmiotw publicznych) oraz dla zakadania plantacji drzew szybkorosncych
(cykl produkcyjny okreli rozporzdzenie wykonawcze);
b) pielgnacji uprawy lenej (premia
pielgnacyjna) dostpne tylko dla
podmiotw prywatnych bdcych osobami fizycznymi i prawnymi oraz korporacjami prawa prywatnego, w tym
take dzierawcy osoby fizyczne
i korporacje prawa prywatnego (wsparcie udzielane przez maksymalny okres
5 lat). Wsparcie nie dotyczy plantacji
drzew szybkorosncych;
c) utraconego dochodu z tytuu wyczenia gruntw spod uprawy rolnej
(premia zalesieniowa) beneficjenci jak w pkt. b. Pomoc moe by wypacana przez okres 15 lat od zaoenia
uprawy lenej.
Schemat 2. Zalesianie gruntw nieuprawianych rolniczo
Schemat Zalesienie gruntw nieuprawianych rolniczo dotyczy:
a) zaoenia uprawy lenej (wsparcie
na zalesienie) dostpne dla wszystkich grup beneficjentw (dla prywatnych stawki maksymalne) oraz dla
zakadania plantacji drzew szybkorosncych;
b) pielgnacji uprawy lenej (premia
pielgnacyjna) tylko dla gruntw,
na ktrych zaprzestano uprawy rolniczej (wsparcie udzielane przez maksymalny okres 5 lat).
Odtwarzanie potencjau produkcji
lenej zniszczonego przez katastrofy
i wprowadzenie odpowiednich instrumentw apobiegawczych
z
Dziaanie to ma na celu wsparcie
lasw wszelkiej wasnoci zniszczonych przez rne czynniki oraz wprowadzanie mechanizmw zapobiega-

jcym katastrofom ze szczeglnym potencjau produkcyjnego lasw. Me- tyku powsta w oparciu o materiay inuwzgldnieniem zabezpiecze przeciwpoarowych.
Dziaanie to pozwoli na udzielenie
wsparcia zarzdcom i wacicielom lasw zniszczonych przez czynniki zewntrzne. Pozwoli ono na racjonaln
i zgodn ze sztuk len odbudow

chanizmy zapobiegawcze przyczyni


si do zmniejszenia zakresu strat gospodarczych wynikych z potencjalnie
moliwych katastrof. Na tym zakoczymy opis dziaa wynikajcych z Osi
2 w nastpnym numerze przedstawimy
dziaania Osi 3 i programu Leader. Ar-

formacyjne Ministerstwa Rolnictwa


i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH na lata
2007 -2013 (PROW 2007 -2013)projekt W-04/III/06, Warszawa, marzec
2006 r.

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN


Danuta Wjcik

dniu 01 wrzenia 2006


roku swoje urodziny obchodzia Pani Rozalia
MUSIA mieszkanka liwakowa.
Nie byy to zwyke, kolejne urodziny,
Pani Rozalia MUSIA ukoczya
100 lat. W tym uroczystym dniu Szanown JUBILATK odwiedzili Wjt
Gminy Komnice Adam ZAJC, Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego Danuta WJCIK oraz przedstawiciele
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

ecznego w Czstochowie.
Wjt Gminy Komnice obdarowa
Jubilatk olbrzymim koszem z kwiatami, byy prezenty i wiele, wiele ycze.
Pani Rozalia MUSIA urodzia si
01 wrzenia 1906 roku w liwakowie.
W roku 1930 wysza za m za Antoniego MUSIA. Z tego maestwa
przyszo na wiat troje dzieci :synowie
Stanisaw i Julian oraz crka Jadwiga.
Z czasem rodzina powikszya si o
dziewiciu wnukw i dwunastu pra-

wnukw.
Pani Rozalia MUSIA mieszka razem z synem Stanisawem i Jego on
Stanisaw, ktrzy otaczaj J troskliw opiek.
Myl, e bd wyrazicielk woli
wszystkich czytelnikw naszej gazety
i w imieniu Pastwa zo dostojnej
Jubilatce najlepsze yczenia; zdrowia,
mioci bliskich, dni bez trosk na dalsz drog w Zotej jesieni ycia.

Podzia gminy na okrgi i obwody wyborcze w najbliszych


Liczba radnych
Numer
wyborach samorzdowych
Granice okrgu
wybieranych
okrgu

Numer
obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Soectwo Komnice

Szkoa Komnice

Soectwo Bartkowice
Soectwo Michaw
Soectwo Lipicze

GOK Komnice

Soectwo Witkowice
Soectwo Chorzenice
Soectwo Michaw Rud.

Szkoa Witkowice

Soectwo Nieznanice

OSP Nieznanice

Soectwo Zdrowa

Szkoa Zdrowa

Soectwo Skrzydlw
Soectwo Adamw

Szkoa Skrzydlw

Soectwo Rzeki

Szkoa Rzeki

Soectwo Rzerzczyce
Soectwo Niwki

Szkoa Rzerzczyce

Soectwo Garnek
Soectwo Karczewice
Soectwo Chmielarze
Soectwo Kunica

Szkoa Garnek

10

Soectwo Zawada
Soectwo liwakw
Soectwo Zberezka

Szkoa Zawada

11

Soectwo Konary

Szkoa Konary

12

Soectwo Pacierzw

OSP Pacierzw

w okrgu

Soectwo Komnice

Soectwo Bartkowice
Soectwo Pacierzw,
Soectwo Michaw

Soectwo Witkowice,
Soectwo Chorzenice,
Soectwo Michaw Rud.

Soectwo Nieznanice

Soectwo Zdrowa

Soectwo Skrzydlw
Soectwo Adamw

Soectwo Rzeki

Soectwo Rzerzczyce
Soectwo Niwki

Soectwo Garnek

10

Soectwo Karczewice,
Soectwo Chmielarze,
Soectwo Kunica

11

Soectwo Zawada,
Soectwo liwakw,
Soectwo Zberezka

12

Soectwo Konary
Soectwo Lipicze

Speniona obietnica
Jarosaw Grabarczyk

a amach Gazety Komnickiej Nr 6 z czerwca 2006 Wjt


gminy Komnice zdradzi
plany dotyczce budowy placw zabaw dla dzieci w naszej gminie. I tak
w Zawadzie zosta oddany do uytku
nowy plac zabaw znajdujcy si na terenie szkoy podstawowej. Wszystkie
znajdujce si tam hutawki i zjedalnie oraz inne urzdzenia zabawowe posiadaj atest i s bezpieczne. Pomimo
to bezpieczestwo przebywajcych
na placu zabaw dzieci w gwnej mierze zaley od ich samych. Najmodsi
uczestnicy zabaw powinni przebywa
tam pod okiem opiekuna lub osoby dorosej. Pamitajmy rwnie, e prawidowe korzystanie z urzdze tam po-

stawionych na pewno wyduy okres ich eksploatacji,


a take bdzie mie dla naszego otoczenia.
Ze wzgldu na du ilo
dzieci ta inwestycja jest trafna i bardzo potrzebna. Dobrze si stao, e w okresie
wakacji zostaa ona zrealizowana, poniewa wikszo uczniw
szkoy pozostaa w swej miejscowoci. Naley te doda i w tym okresie
w Zawadzie powstaa dziki przychylnoci Wjta sztuczna plaa przy rzece
Warcie. I ta drobna inwestycja zostaa
sfinansowana przez gmin. Myl, e
w przyszym roku plaa ta zostanie powikszona z uwagi na du ilo cht-

nych korzystajcych z kpieli sonecznych i wodnych.


W imieniu dzieci serdecznie dzikuj wszystkim ktrzy przyczynili si
do powstania placu zabaw i play.
Uwaam i priorytetem powinno si
sta inwestowanie w rado naszych
dzieci co w przyszoci bdzie miao
niewymierne skutki dla nas dorosych.

Jak grzyby po deszczu...

czasie tegorocznych wakacji na terenie gminy Komnice powstay 4 nowe place


zabaw dla dzieci, w miejscowociach:
Garnek, Skrzydlw, Zawada, Nieznanice. W sumie na dzie dzisiejszy
mamy 8 placw zabaw.
Plac zabaw w Garnku wraz z urzdzeniem parku powsta z rodkw budetu gminy, a take z dotacji pozyskanych z Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora ywnociowego
oraz Rozwoju Obszarw Wiejskich

2004-2006. Pozostae place w miejscowociach: Zawada, Nieznanice, Skrzydlw, a wczeniej w Chorzenicach,


Komnicach i Rzekach Wielkich powstay wycznie z rodkw budetu
gminy, poprzez realizacj Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Program ten tworzony jest na bazie rodkw wpywajcych do budetu gminy
z opat za wydane przez wjta zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych.
System wyposaenia placw zabaw

spenia wszelkie aktualnie obowizujce przepisy dotyczce bezpieczestwa.


Place zabaw maj suy przecie rekreacji i bezpiecznej zabawie dzieci.
Zabawa to nieodzowny element wieku dziecicego. Pomaga przezwyciy stresy, rozwija i wyzwala inicjatyw. Nowy plac zabaw przyciga
i cieszy ,chtnie gromadz si na nim
dzieci i modzie, dlatego apel zwaszcza do starszej modziey, uszanujcie
te miejsca aby suyy i cieszyy przez
dugie lata
Red.

VII Doynki Wojewdztwa lskiego


w Mykanowie
Adam liwakowski

dniu 27 sierpnia w Mykanowie odbyy si VII


Doynki
Wojewdztwa
lskiego. Nasza gmina miaa okazj po raz pierwszy wzi udzia i zaprezentowa si w tak prestiowej imprezie jak stanowi Doynki Wojewdzkie. Gmin Komnice reprezentowali: Wjt Adam Zajc, Zastpca Wjta Wanda Kusztal, oraz Se-

kretarz gminy Ra Wiewira. Wieniec


doynkowy w imieniu Gminy Komnice przygotowa piewaczy Ludowy
Zesp Folklorystyczny Klepisko.
Tegoroczne doynki uwietnione
zostay obecnoci znamienitych goci.
Przedstawicielstwa swoje wydelegoway najwaniejsze urzdy w pastwie
i wojewdztwie, wrd nich znaleli
si: Podsekretarz Stanu w Minister-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Sebastian Filipek-Kamierczak, Wojewoda


lski-Tomasz Pietrzykowski, Wicewojewoda lski Artur Warzocha,
Marszaek Wojewdztwa lskiegoMicha Czarski, Starosta Powiatu Czstochowskiego-Mieczysaw Chudzik,
oraz posowie i samorzdowcy regionu
czstochowskiego.
Po mszy w. celebrowanej przez

arcybiskupa czstochowskiego Sta-

nisawa Nowaka korowd doynkowy


przemieci si na teren boiska sportowego gdzie odbyway si pozostae
ceremonie doynkowe. Wanym punktem w programie doynek byy prezentacje artystyczne poszczeglnych
gmin. Na scenie wystpiy zespoy
oraz solici z bardzo urozmaiconym
repertuarem. Nasz gmin reprezentowa piewaczy Ludowy Zesp Folklorystyczny Klepisko, ktry w piciominutowej prezentacji postara si
o obpiewanie wieca doynkowe-

go. Szkoda tylko, e tak wany element ceremoniau doynkowego tak w przypadku
Zespou Klepisko jak i innych reprezentacji gminnych
odbywa si na bocznej estradzie. Wiemy e gospodarze
doynek chc wykorzysta
t okazj do zaprezentowania
swoich zespow (i rozumiemy to) jednak tak wany element ceremoniau doynkowego powinien mie miejsce
na estradzie gwnej.
W programie uroczystoci na estradzie gwnej znalazy si wystpy
kapeli, zespow piewaczych z gminy Mykanw oraz Zesp Pieni i Taca Czstochowa. Swoje umiejtnoci
zaprezentoway pary z Klubu Taca
Towarzyskiego Zorba z Mykanowa
a w dalszej czci programu publiczno zabawia Kabaret OTTO i zesp Trebunie Tutki. Gwiazd wieczoru by Szymon Wydra, ktrego wystp podgrza atmosfer wrd fanw,
szczeglnie pci przeciwnej.

Stoisko naszej gminy byo bardzo


atrakcyjne i najliczniej odwiedzane
przez wszystkich uczestnikw doynek. Szeroko zaprezentowalimy nasz Gmin, oraz produkty pochodzce
z jej okolic, w tym produkty pszczele z pasieki Pana Jerzego Lary, oraz
owoce z gospodarstwa Pana Andrzeja
Gorzelaka. Dodatkow atrakcj byy
ywe pszczoy, ktre mona byo oglda podczas pracy w ulu przez szybk. Na naszym stoisku wszyscy mogli sprbowa chleba ze swojskim
smalcem; wszystkich gatunkw miodu i produktw pochodzenia pszczelego, oraz owocw, w tym liwek, jabek i gruszek. Pragniemy serdecznie
podzikowa Pani Agnieszce Kisiel,
za prac i wkad poniesiony w przygotowanie i pikne przystrojenie naszego
stoiska, nasze podzikowania kierujemy rwnie dla Pana Henryka Krysiaka, za smaczny i artystycznie ozdobiony chleb doynkowy, oraz dla wszystkich osb zaangaowanych w przygotowaniach wystawy doynkowej.

Park im. Braci Reszke - zielony azyl dla


spoecznoci szkolnej w Garnku
Dorota Kozowska i Joanna Wjcik

dniu 20 sierpnia 2006 r.


o godz. 15.00 odbya si
uroczysto przekazania
Zespoowi Szk w Garnku caego terenu Parku im. Braci Reszke.
Akt oddania tego obiektu pod opiek szkoy nastpi w obecnoci znakomitych goci: wjta Gminy Komnice,
pana Adama Zajca, z-cy wjta, pani
Wandy Kusztal, sekretarz gminy, pani
Ry Wiewiry, proboszcza Parafii
Garnek, ks. Alojzego Zatonia, dyrektora Zespou Szk im. B. Prusa w Garnku, pani Anidy Chybalskiej, przewodniczcego Rady Gminy Komnice,
pana Sawomira urka oraz radnych
Gminy Komnice. W tym wanym dla
naszej szkoy momencie nie zabrako
rwnie uczniw oraz mieszkacw
miejscowoci.
Wjt gminy mgr Adam Zajc
na rce pani dyrektor, Anidy Chybalskiej przekaza dokument stwierdzajcy, e Park im. Braci Reszke ma suy
6

spoecznoci szkolnej. Doda rwnie,


e ten pikny obiekt wybudowany zosta z funduszy unijnych, jak rwnie
za pienidze naszych podatnikw. Ponadto wyrazi przekonanie, e mieszkacy Garnka, a zwaszcza dzieci i modzie, doo wszelkich stara, aby ten
park by rzeczywistym miejscem rekreacji i wypoczynku.
Nastpnie odbyo si tradycyjne
przecicie biao czerwonej
wstgi, co symbolizuje oficjalne otwarcie obiektu.
Pani dyrektor, Anida Chybalska dzikujc,
zobowizaa si do dbania o nowe mienie. Stwierdzia, e park wzbogaci wyposaenie szkoy i stanie si
atrakcj dla uczniw. Ponadto zwrcia si z prob
do absolwentw i wszystkich mieszkacw, by korzystali z niego w sposb

kulturalny.
Kolejnym punktem uroczystoci
bya msza w. pod przewodnictwem
ksidza kapelana Stray Poarnej. Akt
oddania Parku im. Braci Reszke zwizany by z powiceniem nowego
sztandaru OSP w Garnku.
Po czci oficjalnej wszyscy uczestnicy mogli dokadnie przyjrze si inwestycji. W Parku im. Braci Reszke po-

wstay trzy boiska: do piki nonej, minipiki nonej oraz siatkwki. Od ulicy
zostay one odgrodzone wysok siatk, aby zapewni bezpieczestwo grajcym. Nie zapomniano rwnie o naszych milusiskich, dla ktrych zosta
stworzony plac zabaw m. in. z piaskownic, hutawkami i zjedalni. Cz
parku ssiadujca z kocioem zostaa

zagospodarowana z myl o pielgrzymach, ktrzy w cieniu drzew bd mogli wypocz, jak rwnie skorzysta
z biecej wody. W parku powstay
alejki, przy ktrych postawiono nowe
awki dla spacerowiczw.
Opisana inwestycja okazaa si
strzaem w dziesitk, poniewa
bdzie duym udogodnieniem dla

uczniw i nauczycieli wychowania fizycznego. Park przysporzy wiele radoci najmodszym, a sympatykom sportu pozwoli rozwija zainteresowania.
Cao obiektu wspaniale komponuje
si z centrum miejscowoci i j uatrakcyjnia.

Z YCIA OCHOTNICZYCH STRAY POARNYCH

NOWY SZTANDAR DLA OSP GARNEK


Jan Milc

niedziel, 20 sierpnia
w Garnku odbya si doniosa uroczysto. Przed
licznie zgromadzonymi mieszkacami Garnka, Karczewic, Chmielarzy
i Kunicy Ochotnicza Stra Poarna
w Garnku otrzymaa nowy sztandar.
Sztandar ufundowao spoeczestwo
Garnka i okolicznych miejscowoci.
Punktualnie o godz. 15.00 komendant uroczystoci druh Przemysaw
Zieliski wprowadzi poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z terenu
gminy i kompani straakw na teren
odbudowanego parku im. Braci Reszke. Nastpnie przy dwikach Hymnu Pastwowego wcignito na maszt
Flag Narodow. Po powitaniu zaproszonych goci i zgromadzonych mieszkacw rozpocza si liturgia Mszy
w, ktr celebrowa kapelan straakw w pow. czstochowskim ks.kan.
Sawomir Galasiski.
W tym podniosym i uroczystym
nastroju przedstawiciele mieszkacw
przekazali oficjalnie sztandar na rce
Prezesa Zarzdu WO ZOSP RP w Katowicach druha Alojzego Gsiorczyka,
ktry z kolei przekaza go Prezesowi
Zarzdu OSP w Garnku druhowi Sawomirowi urkowi. Po prezentacji
sztandaru i przyjciu go do straackiej
rodziny druh Sawomir urek przybliy zgromadzonym histori i teraniejszo OSP Garnek. Oto skrt jego wystpienia:
- 5 maja 1918 roku staraniem mieszkacw Garnka, Karczewic i Kunicy
zaoono w Garnku Stowarzyszenie
Ochotniczej Stray Poarnej. Inicjatorami tego dziea byli: Alfred i Stefan
Klawe, Franciszek Koodziej, Adam
Szyda, Piotr Ciastek, Antoni giewka

i Konstanty Koza. W okresie midzywojennym jednostka liczya 49 czonkw


czynnych i 72 popierajcych. Pierwsze wyposaenie stanowia 4-koowa
sikawka Tryumf, wz rekwizytowy,
we, bosaki, haki i liny. Utworzono
te 19-osobow orkiestr dt. Instrumenty i wynagrodzenie kapelmistrza finansowane byy ze skadek czonkw.
W 1920 roku jednostka wzia udzia
w III Oglnopolskim Zjedzie i Konkursie w Poznaniu, gdzie uzyskaa IV
nagrod! W tym czasie jednostk kierowa Zarzd w skadzie: Stefan Klawe Prezes, Adam Rakowski Wiceprezes, Adam Klawe Naczelnik, Antoni Rakowski z-ca Naczelnika, Jan
Szatkowski Sekretarz, Franciszek
Koodziej Gospodarz, Ignacy Pluta Skarbnik oraz czonkowie Zarzdu: Wacaw lzak, Micha Jamrozik
i Wodzimierz Grabowski.
Oprcz czonkw czynnych niemay
wkad w rozwj naszej jednostki mieli czonkowie popierajcy. Byli wrd
nich m.in. Emilia Reszkwna Danielczukowa, Wadysaw Bem, Stefan Klawe, Adam Rakowski, Micha Jamrozik, Jan Turski, Aloiza Banaszkiewicz,
ks. Kazimierz Znamierowski, Jzef Grecki, Bronisaw Gonera, Wodzimierz
Grabowski i wielu innych. Czonkiem
honorowym by Naddyrektor Huty Pokj w Katowicach p. Brunwia Absolon.
2 maja 1929 roku w miejscowym
kociele powicono pierwszy sztandar naszej OSP, ktry po wojnie zosta spalony przez zwolennikw nowego adu ustrojowego, prawdopodobnie
z powodu zawartych na nim akcentw
religijnych. W 1947 roku ufundowano
nowy sztandar, ma ktrego drzewce

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

wbito ocalae gwodzie z pierwszego


sztandaru. Sztandar ten suy naszej
jednostce do dzi, a wic przez blisko
60 lat!
Pierwsza motopompa pojawia si
w naszej jednostce w 1958 roku. Funkcj prezesa piastowa w tym czasie
druh Wadysaw Kamiski. Natomiast
pierwszy samochd zakupiono w 1960
roku przy wsparciu finansowym Gromadzkiej Rady Narodowej. By to wojskowy Doge. W 1964 roku do jednostki przyjecha Star 20. Natomiast
w 1994 roku do eksploatacji wprowadzony zosta nowoskarosowany samochd Star 29.
Z inicjatywy Stefana Klawe, Antoniego Tkaczyka, Wadysawa Kamiskiego, Mieczysawa Ciastka i Stanisawa Rakowskiego przystpiono do budowy nowej stranicy, ktr oddano
do uytku 1 wrzenia 1968 roku. Obiekt
ten suy nam do dzi.
W 2003 roku jednostka wybraa
nowy Zarzd. Skad jego tworz: Sawomir urek Prezes, Piotr Franas
Wiceprezes, Pawe Gonera Naczelnik, Waldemar Basiak Sekretarz, Stanisaw Jafra Skarbnik, Mariusz Wiewira Gospodarz i Wojciech Franas.
W 2004 roku dziki przychylnoci
Wjta Gminy p. Adama Zajca oraz
Rady Gminy i Zarzdw Powiatowe-

go, Wojewdzkiego i Gwnego ZOSP Sportowo-Poarniczych i reprezento- n uroczystoci przygotowaa orkiestra


do jednostki zosta sprowadzony i skarosowany samochd terenowy Star
266.
Tak przed laty jak i obecnie nasza
OSP bierze czynny udzia w zwalczaniu wszelkich zagroe. Uczestniczy
take w yciu religijnym i rodowiskowym zgodnie z widniejcym na naszym
nowym sztandarze mottem: Bogu
na chwa blinim na ratunek.
Warto doda, e druhowie z OSP
Garnek w latach 2003, 2004, 2005
zwyciali w Gminnych Zawodach

wali nasz gmin na zawodach szczebla powiatowego.


Gratulacje i yczenia dla jednostki
zoyli m.in. Wjt Gminy Komnice p.
Adam Zajc, Starosta Czstochowski
p. Mieczysaw Chudzik, Proboszcz Parafii w Garnku ks.kan. Alojzy Zato,
Prezes Zarzdu WO ZOSP RP w Katowicach dh Alojzy Gsiorczyk, Prezes
Zarzdu PO ZOSP RP w Czstochowie
dh Ireneusz Skubis, z-ca Komendanta
Miejskiego PSP w Czstochowie bryg.
Jarosaw Piotrowski. Opraw muzycz-

dta OSP Komnice. Uroczysto, ktr sprawnie i zgodnie z obowizujc


procedur przeprowadzi dh Jarosaw
apeta Prezes OSP Zdrowa, zakoczya defilada jednostek straackich
i pojazdw bojowych.
Redakcja GK przycza si do gratulacji osigni jakie OSP Garnek odniosa na przestrzeni jej istnienia, yczy dalszych wspaniaych sukcesw
oraz zadowolenia z wykonywania zaszczytnej funkcji straaka.

Otwarcie Oddziau Przedszkolnego przy


Szkole Podstawowej w Zdrowej
Marta Soniak

nia 1 wrzenia 2006 roku


rozpocz swoj dziaalno
Oddzia Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Zdrowej.
Do nowopowstaego oddziau uczszcza 26 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.
Dziki Wjtowi Gminy Komnice
panu Adamowi Zajcowi, ktry podda propozycj utworzenia Oddziau
Przedszkolnego, w budecie Gminy
uwzgldniono rodki na ten cel, zaplanowano etat dla nauczyciela oraz rodki finansowe na zagospodarowanie
i dostosowanie pomieszcze. W czasie
wakacji, w szkole w Zdrowej, odbyy
si prace remontowe, podczas ktrych
zaadaptowano jedn z klas lekcyjnych
na sal przedszkoln. Pomieszczenie
zostao pomalowane, zamontowano
umywalk, przystosowano rwnie
jedn ze szkolnych azienek do potrzeb
i warunkw fizycznych maluszkw.
Sala przedszkolna zostaa wyposaona w nowe meble, stoliki, krzesa oraz
wykadzin dywanow, zakupiono take nowe zabawki i gry dydaktyczne.
4 wrzenia, po uroczystym rozpoczciu roku szkolnego, do sali przedszkolnej, z lekkim niepokojem i obawami zawitay pierwsze przedszkolaki.
Jednak ich lk nie trwa dugo, po kilku
minutach zabawy nastpio oglne rozlunienie i najmodsi poczuli si jak
u siebie.
Nasze przedszkole jest miejscem
przyjaznym zarwno dzieciom jak i rodzicom. Miejscem, gdzie powierzone
8

nam dziecko moe wszechstronnie rozwija si pod wzgldem umysowym


i fizycznym, ksztatowa wyobrani
oraz spoeczn i emocjonaln dojrzao, uczy si wasnej wartoci . Dzieci
maj okazj do gromadzenia dowiadcze od chwili, gdy przyjd i zdejm
kurtk i buty, a do momentu, gdy pod
opiek dorosych opuszczaj przedszkole. Du, o ile nie najwaniejsz,
zalet przedszkola jest sam fakt przebywania dziecka w grupie dziecicej
pod okiem nauczyciela. Dziecko uczy
si wspycia z rwienikami, uczy
si koleeskoci, zaczyna rozumie,
na czym polega ycie spoeczne trzeba nieraz ustpi, trzeba wyrzec si
swojej przyjemnoci na korzy grupy,
trzeba umie bawi si zgodnie, wsplnie z kolegami, nauczy si cierpliwie
na co czeka, potrafi
nie tylko wygra, ale i przegra. Dziecko nabywa wiele umiejtnoci i wiadomoci o otaczajcym go wiecie, bliszych i dalszych
znajomych. W domu, gdzie
coraz czciej jest tylko
jedno dziecko, nie jestemy
w stanie stworzy grupy
rwieniczej, w ktrej nasze dziecko bdzie si realizowao,
nawizywao
przyjanie, uczyo rozwizywa konflikty i nabywao umiejtnoci wspycia w grupie. Przedszkole

dostarcza rwnie wiedzy rodzicom


o ich pociechach, tutaj zawsze mog
zasign obiektywnej rady, opinii dotyczcej rozwoju ich dziecka. Czasami,
to wanie w przedszkolu ujawniaj si
szczeglne zdolnoci dziecka i wtedy,
nauczycielka wraz z rodzicami dy
do ich rozwijania i doskonalenia. Dostrzega rwnie deficyty w rozwoju,
a wtedy wsplnie z rodzicami stara si
pomc dziecku w jak najlepszy sposb.
Dlatego warto zapisa dziecko
do przedszkola, spokojnie przetrwa
okres adaptacji, nawiza yczliwy,
bezporedni kontakt z wychowawczyni i z radoci obserwowa wszechstronny rozwj swojej pociechy.

Na upay wakacyjne i nud?!


Renata Krawiec

ak, najlepsze rozwizanie


wolny wakacyjny czas spdzi
korzystajc z oferty Gminnego Orodka Kultury w Komnicach. Akcja Wakacje 2006. Jestemy prawdopodobnie, jeli nie jedyn, to bardzo moliwe wysoko wyspecjalizowan instytucj k-o w powiecie, ktra nie przypadkowo, lecz
systematycznie od 16 edycji organizuje
letni wypoczynek dla dzieci i modziey. Zwaszcza dla tej, ktrej nie sta
na wyjazd poza miejsce zamieszkania.
To, e moglimy si spotyka od 7 lipca do 2 wrzenia, jest zasug P. Ry
Wiewiry Przewodniczcej Komisji
Rozwizywania Problemw Alkoholowych, ktra wspara finansowo wszystkie dzieci, umiejce korzysta w sposb czynny, sensowny i celowy z Akcji
Wakacje 2006. Piknie dzikujemy!
Przez wiele lat najlepszym ogoszeniem i zacht o akcji byo przekazanie
informacji w Kociele p.w. w. Marcina w Komnicach. Piknie dzikujemy
Ksidzu Proboszczowi Ksidzu Kanonikowi Mirosawowi Turoniowi.
I przede wszystkim Panu Bogu,
e dane nam byo bezpiecznie i zdrowo, i radonie wytrwa najpikniejszy
wakacyjny czas! S rzeki, s lasy, s ludzie, s miejsca, e chobymy kilka
razy tam byli, wci odkrywamy co
nowego. Nic dwa razy si nie zdarza!
Bezporedni kontakt z przyrod, dobra
kondycja fizyczna, odpowiedni strj,
postawa i oczywicie sprawny rower
to wszystko skada si na peny czynny wypoczynek. Z dala od zgieku, licytowania si i przecigania (nawet,
a moe przede wszystkim wrd dzieci) o markowe ciuchy, super komrki,
komputery, dobra uciuane przez zapobiegliwych dorosych. U nas bya
normalno, sycha byo: Przecudna
woda, zimna, brrr nie ciepa, nawet
gorca!
Sprawdziem
ju
gboko
wody, Buduj od nowa zamek,
Bawmy si w chowanego (najlepsze
miejsca w kach nad rzek w Konarach). Wycieczki rowerowe s wietn
okazj do wystawiania ocen z zachowania. Tu ksztatuj si postawy dzie-

ci, kultura osobista i wyobrania. Tu s twarde


reguy, jednakowo dotycz one tych, ktrzy
jed z nami ju kilka lat, ale te tych, ktrzy przychodz po raz
pierwszy, pozostaj, lub
nie wytrzymuj dyscypliny. Na ich miejsce
jest wiele innych dzieci. Ale za to wszystkie
mogy skorzysta z ofert
sobotnich. Byy ogniska, bale, gry dramatyczne- teatr dzieci (dobrze zapowiadajcy si mody reyser Dawid
Ch.). Bya te forma happeningu. Dyskoteki (D.J. Jakub, Tomek i Beniamin).
Gry i zabawy ruchowe. Zajcia musz
by urozmaicone, bo tam gdzie nuda,
nic si nie uda! Wprowadzilimy te,
popisy kulinarne: w jak sobot byy
Pieroki drodowe z jabkiem (udadz si z ca pewnoci kademu bez
solidnego wyrabiania, jak np. ciasto
drodowe). Podobno, przepis, kursuje
gdzie na miecie w Komnicach. Bya
te Pizza. W jak jeszcze inn sobot (nie musz zerka do Harmonogramu, wystarczy zapyta Piotra J. on datami sypie, jak z rkawa. Jest ponadto
wybitnym modym synoptykiem, autentycznie zaangaowanym w sprawy:
aura, chmury, temperatury, opady itp.
skrztnie notuje!)bya Saatka owocowa
z lodami, obsypanymi patkami czekoladowymi, oblanymi syropem malinowym. Na to wszystko tylko rower przywraca nas do porzdku! Jecha wci
dalej i dalej.Wakacje mamy wci
w sobie, rado te, nawet z tego, e jestemy nad rzek w Zawadzie, Skrzydlowie, Rzekach. Co jest, e chcemy
powraca...? Doczcie w przyszym
roku do nas, to sami si przekonacie.
Jeli bdziecie od pierwszego dnia wakacji do ostatniego, i o dwa dni duejto wtedy dopiero spotka was nagroda,
tak jak wszystkie nasze dzieci. Bya
ni Wycieczka do Aqua Parku w Tarnowskich Grach, do Sztolni Czarnego Pstrga. Pyn dkami na dugoci 600m, wskimi podziemnymi
korytarzami, hm chcecie? Cinema

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

City w Czstochowie- te atrakcja z filmem p.t. Piraci z Karaibw. Przejazd


Busem wszystko najmilsze, bo dzieci zadowolone! To, dobrze, e kada sobota bya dla nich. W ten sposb,
by moe odcigamy dzieci i modzie
od zych wzorw zachowa, od rnych niepowodze, czy trudnoci ekonomicznych dorosych, z ktrymi coraz
bardziej si borykaj. Tu czas pyn
nam fantastycznie! Moja asystentka,
gimnazjalistka Kinga D. wprawiona
w trasy rowerowe, mogaby ju prowadzi, takie mae wycieczki rowerowe. Perfekcja w organizacji do przygotowa duych imprez wakacyjnych,
zwaszcza sobotnich. Wszyscy wr
jej jeszcze karier stylisty i wizaysty.
Bez chopcw, ich sprytu, umiejtnoci technicznych (wysun si na czele mody informatyk Kamil M.) nasza Akcja niewiele by znaczya. Cho
byli i temperowani, nieco z powodu
komentowania uwag dorosych. Przemylawszy jednak spraw zmieniali
swe oblicze, nie chcc popa w niepopularno wrd rwienikw. Kiedy, to dokadnie opisz! Omielam
si z myl o dzieciach zwrci si
do wszystkich Ludzi Dobrej Woli, lub
Klubw Sportowych, Sklepw Rowerowych (Gazeta jest czytana w rnych
miejscach), by na stanie w GOK, mogy pojawi si rowery, cho na pocztek ze dwa (by moe ujm sw szczeroci). Majka, Ela, Kacper i Kuba mogliby jedzi na dobrych. Bo jeszcze
tylko Ferie zimowe i znw Wakacje
w 2007 roku.

Kolonie w Chorzenicach 2006


Wychowawcy drugiego turnusu

u po raz kolejny dziki yczliwoci wadz Gminy Komnice,


odbyy si kolonie letnie zorganizowane na terenie Domu Dziecka w Chorzenicach. Organizacj wypoczynku dla dzieci z caego terenu
gminy, tradycyjnie zajmuj si dyrektorzy szk: Zespou Szk w Komnicach mgr Barbara Kanoniak i Zespou Szk w Konarach mgr Anna
Gaa. Akcja ta nie mogaby odby si
bez przychylnego nastawienia dyrektora Domu Dziecka pana Wojciecha
Gwczyskiego, ktry udostpnia pomieszczenia placwki na potrzeby kolonii. Opiek medyczn nad dziemi
sprawuje Niepubliczny Zakad Opieki
Zdrowotnej Przychodnia Lekarska lek.
med. Krzysztofa Nadaja.
Opiek nad kolonistami sprawuj
nauczyciele zatrudnieni w szkoach
na terenie Gminy Komnice, ktrzy
pracuj jako wolontariusze. Dbaj oni
o zdrowie i bezpieczestwo podopiecznych oraz organizuj czas kolonistom.
Obsug kuchni stanowi panie zatrudnione w miejscowych szkoach.
Uczestnikami kolonii s dzieci z miejscowoci znajdujcych si na obszarze
gminy.

Tegoroczne kolonie odbyy


si w dwch dziesiciodniowych turnusach. Na pocztku
kadego z nich odbya si pogadanka z funkcjonariuszami
policji na temat bezpiecznego spdzania czasu wolnego podczas wakacji. Opiekunami byli: na pierwszym
turnusie; Agnieszka Borowiecka, Ewa
Bk, Agnieszka Fertacz, Monika Kowalczyk, Monika Wrzalik na drugim
turnusie; Izabela Ciupa, Beata Kos-Jafra, Karolina Raniak, Aldona Siemiska, Anna ciko
Uczestnicy kolonii w czasie dziesiciu dni brali udzia w wycieczkach
do: Parku Wodnego w Dbrowie Grniczej i kina IMAX w Katowicach, chorzowskiego Zoo, Rogowa, Smardzewic
a take do Tomaszowa Mazowieckiego. Kolonici mogli si wykaza swoimi umiejtnociami biorc udzia
w takich konkurencjach jak: turniej piki siatkowej, nonej i koszykowej, ringo, warcaby, szachy, rozwizywanie
szarad. Dzieci mogy rwnie pokaza
swoje zdolnoci malarskie i rysunkowe tworzc prace plastyczne w plenerze zatytuowanym Chorzenice w na-

szych oczach. Wieczorami uczestnicy


kolonii bawili si na dyskotekach, piewali karaoke oraz ogldali filmy. Organizowano konkursy tj. Kabareton, wybory Super Dziewczyny i Super Chopaka Kolonii oraz Czycioszki 2006.
Mimo i dzieci przebyway blisko
domu, kolonie byy dla nich du atrakcj, mile spdzonym czasem, podczas
ktrego uczyli si samodzielnoci, zawarli nowe znajomoci, poznali nowe
miejsca. Organizowane dla nich konkursy stworzyy im moliwo rozwijania wyobrani i aktywnoci twrczej
oraz day szans na wspania zabaw.
Cieszymy si , e udao nam si wsplnie zapeni wolny czas dzieci, jednoczenie majc nadziej , e w roku
nastpnym znowu spotkamy si na koloniach w Chorzenicach.

ZAWODY SPORTOWO-POARNICZE

BRAWO DLA ZWYCIZCW!!!


Przemysaw Zieliski
GMINNE ZAWODY SPORTOWOPOARNICZE

tym roku Gminne Zawody


Sportowo - Poarnicze odbyy si 27 sierpnia 2006r.,
a gospodarzem zawodw bya OSP
Zawada. W zawodach udzia wzio
cznie 15 druyn straackich w tym:
10 mskich, 3 kobiece i 2 modzieowe.
Celem takich zawodw jest w szczeglnoci mobilizowanie do intensywnego
szkolenia poarniczego, zmierzajcego
do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczoganiczych, ocena stanu wyszkolenia poarniczego, popularyzacja
10

wrd spoeczestwa zagadnie ochrony przeciwpoarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyszego
szczebla.
Jak zwykle zawody rozpoczy
si wprowadzeniem wszystkich druyn na pyt boiska i meldunkiem Komendanta Gminnego dh Przemysawa
Zieliskiego skadanym Prezesowi Zarzdu Oddziau Gminnego ZOSP RP
dh Adamowi Zajcowi, ktry po powitaniu wszystkich druyn i komisji sdziowskiej otworzy zawody.
Picioosobowej komisji sdziowskiej z Komendy Miejskiej PSP w Czstochowie przewodniczy bryg. Janusz

Sokoowski. Zaraz po otwarciu odbya


si odprawa dowdcw druyn z komisja sdziowsk. Wylosowano kolejno
startw i omwione zostay szczegy
sdziowania poszczeglnych konkurencji. Po odprawie druyn rozpocza si rywalizacja. Najpierw odbya
si konkurencja: sztafeta poarnicza
w kadej kategorii, a nastpnie druga cz zawodw czyli wiczenie bojowe popularnie nazywane bojwk.
W sztafecie poarniczej druyny miay za zadanie pokona dystans 7x50 m,
z ustawionymi w kadej strefie przeszkodami w jak najkrtszym czasie,
nie popeniajc bdw technicznych.

Niestety nie wszystkim udao si zadanie to wykona bezbdnie. Jako pierwsze wystartoway druyny kobiece, potem Modzieowe Druyny Poarnicze
a nastpnie seniorzy.
W wiczeniu bojowym druyny musiay zbudowa: dwie linie ganicze, linie
ssawn, uruchomi motopomp, zassa
wod ze zbiornika i w jak najkrtszym
czasie, nie popeniajc oczywicie bdw, wykona zadanie. Rywalizacja
w kadej kategorii bya bardzo zacita.
Kady zesp dawa z siebie wszystko.
Nikt si nie oszczdza, a bdy, ktre
popeniono komisja sdziowska skrupulatnie wyapywaa i niestety doliczane byy punkty karne. I trzeba tu jasno
powiedzie, e za nieznajomo regulaminu, druyny otrzymyway rwnie
niepotrzebne punkty karne, dlatego zachcam druyny do lektury.
Zgromadzona publiczno moga
by zadowolona z poziomu sportowego imprezy. Szkoda tylko, e nasze zawody odwiedzio troch mao kibicw
i naley wycign wniosek, ze o terminie zawodw straackich trzeba powiadamia mieszkacw poprzez wywieszenie plakatw.
Po zakoczeniu rywalizacji i po podliczeniu wynikw wszystkie druyny
zostay ponownie wprowadzone na pyt boiska na odczytanie wynikw i zakoczenie zawodw. Przewodniczcy
komisji sdziowskiej bryg. Janusz Sokoowski odczyta protok z zawodw. I tak: w kategorii Modzieowych
Druyn Poarniczych I miejsce zaja
druyna OSP Komnice, II miejsce
zaja druyna OSP Chorzenice. Brawo modziki!!! W klasyfikacji druyn
kobiecych najlepszy wynik i I miejsce
zajy dziewczta z OSP Komnice,
na II miejscu drugim sklasyfikowano
OSP Rzerzczyce i III miejsce zaja druyna OSP Chorzenice. Brawo
dziewczyny!!! Rywalizacja wrd seniorw tym roku zakoczya si inaczej
ni jak to byo przez ostatnie trzy lata,
gdzie zwycizcami bya druyna z OSP
Garnek. W tym roku I miejsce zaja
druyna z OSP Zdrowa, II miejsce
druyna z OSP Nieznanie, III miejsce druyna z OSP Garnek. Pozostae
druyny: IV miejsce- OSP Komnice,
V miejsce OSP Skrzydlw, VI miejsce- OSP Zawada, VII miejsce- OSP
Konary, VIII miejsce- OSP Pacierzw,
IX miejsce- OSP Rzerzczyce, X miej-

sce- OSP Chorzenice.


Nagrody, puchary i dyplomy wrczali: Wjt Gminy Komnice, Prezes
ZOG ZOSP RP dh Adam Zajc, Komendant Gminny ZOSP RP st.kpt. dh
Przemysaw Zieliski, Sdzia Gwny
zawodw bryg. Janusz Sokoowski.
Zwycizcy w poszczeglnych kategoriach bd reprezentowa nasz gmin
w zawodach szczebla powiatowego.
Przygotowanie takiej imprezy wymaga
bardzo duego wysiku organizacyjnego i najzwyklejszej pracy fizycznej.
Dlatego kieruj sowa podzikowania do gospodarzy zawodw druhw
z OSP Zawada, ktrzy przygotowali
obiekt do zawodw oraz smaczny poczstunek.
WOJEWD ZKIE ZAWODY
SPORTOWO-POARNICZE

wrzenia 2006 roku na stadionie


sportowym Centralnej Szkoy Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie odbyy si Wojewdzkie Zawody Sportowo- Poarnicze jednostek
Ochotniczych Stray Poarnych wojewdztwa lskiego.
W kraju rozgrywane s zawody
na trzech szczeblach tj. powiatowym,
wojewdzkim i krajowym. Zwycizcy
zawodw krajowych reprezentuj Polsk na midzynarodowych zawodach
druyn poarniczych.
Wojewdzkie Zawody SportowoPoarnicze jednostek Ochotniczych
Stray Poarnych wojewdztwa lskiego zostay poprzedzone cyklem zawodw powiatowych i miejskich , podczas ktrych druyny walczyy o prawo startu w zawodach wojewdzkich.
Do zawodw zakwalifikowao si
cznie 42 druyny (16 kobiecych i 26
mskich). cznie w zawodach wojewdzkich wzio udzia 420 kobiet
i mczyzn czonkw Ochotniczych
Stray Poarnych. W tych zawodach
braa udzia nasza druyna kobieca
z OSP Rzerzczyce, ktra w 2004r
zdobya I miejsce na zawodach powiatowych i zakwalifikowaa si do zawodw szczebla wojewdzkiego.
Klasyfikacja kocowa zawodw dla
druyn kobiecych przedstawia si nastpujco:
I miejsce - OSP Czstochowa Beszno
II miejsce - OSP Pawowice /pow.
pszczyski/

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

III miejsce - OSP Zendek /pow.tarnogrski/


V miejsce OSP Rzerzczyce
Nasze dziewczyny z Rzerzczyc
przystpiy do zawodw z ogromn trem, poniewa pierwszy raz bray udzia w zawodach tego szczebla.
Jednak pomimo ogromnego obcienia psychicznego zajy bardzo dobre
V miejsce, (na 16 druyn startujcych)
nie ustpujc wiele tym najlepszym.
Widziaem w ich oczach przeraenie,
ale i ogromn ch do walki. Brawo
dziewczyny!!!
Na terenie wojewdztwa lskiego
dziaa:
1011 jednostek Ochotniczych Stray Poarnych zrzeszajcych 31 951
czonkw zwyczajnych, 22 438 czonkw wspierajcych, 2604 czonkw
honorowych .
25 Kobiecych Druyn Poarniczych
zrzeszajcych 468 kobiet.
ZAWODY SPORTOWO POARNICZE O PUCHAR STAROSTY
CZSTOCHOWSKIEGO MIECZYSAWA CHUDZIKA

wrzenia w sobota na boisku sportowym GLKS LOT w Konopiskach


odbyy si zawody o Puchar Starosty.
Rozgrywane byy wedug regulaminu
Modzieowych Zawodw SportowoPoarniczych CTIF (w konkurencjach:
bieg sztafetowy z przeszkodami na 400
m i rozwinicie bojowe) oraz regulami-

11

nu Zawodw Sportowo - Poarniczych IV miejsce (bojwka II i sztafeta V) im na zajcie II miejsca- brawo!!! NaOchotniczych Stray Poarnych z 11
kwietnia 2006 r. (konkurencje: sztafeta poarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
oraz wiczenie bojowe). Do tych zawodw z naszej gminy zakwalifikoway po rozegranych zawodach gminnych: seniorzy z OSP Zdrowa, dwie
druyny kobiece z OSP Komnice jako
zwycizcy zawodw gminnych i z OSP
Rzerzczyce jako zwycizcy na zawodach w 2004r o Puchar Starosty, a take MDP z OSP Komnice.
W klasyfikacji generalnej nasze
cztery druyny zajy czoowe miejsca,
i tak: seniorzy z OSP Zdrowa zajli

brawo!!! Nasze dziewczyny okazay


si najlepsze na zawodach. Dziewczyny z OSP Rzerzczyce po troch nieudanej sztafecie (biegnca Olga Stysiska polizgna si na mokrej trawie i przewrcia si oraz punkty karne za przekroczenie strefy zmian) byy
do zniechcone do dalszej rywalizacji, ale do wiczenia bojowego przyoyy si i jest I miejsce- brawo!!!
To jeszcze nie wszystko! Dziewczyny
z OSP Komnice piknie wystartoway
na sztafecie i miay I czas. Do bojwki
przystpiy skoncentrowane i gotowe
na wszystko. Uzyskany wynik pozwoli

sza Modzieowa Druyna Poarnicza


z OSP Komnice zaja rwnie wysokie IV miejsce, o krok od puda.
Jak wida z przedstawionych wynikw sport poarniczy jest w naszej
gminie na wysokim poziomie. Zajte
miejsca przez nasze druyny mwi
same za siebie, nie potrzeba komentarza. Ja jako Komendant Gminny jestem
dumny z tych wynikw, a druynom,
prezesom, naczelnikom i trenerom serdecznie gratuluj. Brawo, byle tak dalej!!!

Szerszenie, osy i nowe pomysy


Jan Milc

inionego lata do czsto


spotka mona byo troch
dziwnie ubranych osobnikw taszczcych z sob opryskiwacz,
drabiny, latarki, rozmaite mioteki, opatki i wielk beczk. Zainteresowany przechodzie chccy podejrze jakie to czynnoci bd wykonywane
by uprzejmie, ale stanowczo proszony o oddalenie si na znaczn odlego, gdy w odpowiedzi usysza:
bdziemy zbiera gniazdo os. Po takiej informacji ciekawo natychmiast
opuszczaa zainteresowanych. Mowa
tu oczywicie o pracy jak wykonuj
od kilku sezonw druhowie z OSP Nieznanice. Jednostka ta jako jedyna w naszej gminie i jedna z niewielu na terenie powiatu czstochowskiego wyspecjalizowaa si w usuwaniu gniazd
owadw niebezpiecznych. W roku biecym zanotowano ponad 40 wyjazdw ekipy pszczelarzy, jak nazywani
s straacy z Nieznanic, podczas ktrych zostao zdjtych ponad 140 gniazd
os i szerszeni oraz kilka rojw pszcz.
W roku biecym interweniujcy straacy poruszaj si fabrycznie nowym
Fordem trasitem, przesiedli si
na niego ze starego ponad 20-letniego
uka
- Jednostka nasza od dawna poszukiwaa takiej specjalizacji, na ktr byoby spoeczne zapotrzebowanie. Jestemy jednostk niewielk, cho mamy
ambicje posiadania porzdnego, nowoczesnego wyposaenia ganicze12

go, to zdajemy sobie spraw, e nasze


moliwoci w tym wzgldzie s bardzo
ograniczone mwi Prezes OSP Nieznanice dh Wojciech Milczarek. Dlatego uznalimy, e wanie usuwanie zagroe jakim s gniedce si w ludzkich siedzibach owady niebezpieczne
jest dla nas najodpowiedniejsz specjalizacj. Obecnie mamy przeszkolonych i przebadanych (badania wysokociowe i na odporno na ukszenia
owadw) szeciu druhw, ktrzy bior
udzia w tych akcjach. Nie zaniedbujemy oczywicie szkolenia w zakresie
ochrony ppo Ostatni du akcj byo
usuwanie gniazda szerszeni z poddasza
Paacu Nieznanice. Owady ulokoway
si w tak trudnodostpnym miejscu,
e trzeba byo uy podnonika, aby
si do nich dosta. Ponadto naleao
zdemontowa kawaek dachu, ktry
pniej przy
naszej asekuracji dekarze
przywrcili
do pierwotnego stanu..
Nasza praca
jest odbierana
przez spoeczestwo z duym uznaniem,
co jest dla nas
bardzo wane i utwierdza w poczuciu dobrze

spenionego obowizku. Do niedawna


kontynuuje dh Prezes jedzilimy
starym wyeksploatowanym ukiem
i przed kadym wyjazdem mczyo
nas pytanie ruszy, czy nie?. Obecnie ju nie mamy takiego dylematu.
Od grudnia 2005 roku jestemy w posiadaniu nowiutkiego Forda-transita o wartoci 130 tys.z. z czego my
jak te wszyscy mieszkacy Nieznanic
jestemy bardzo zadowolenii. Tu chc
podkreli wielk przychylno dla
tego zakupu Wjta Gminy p. Adama
Zajca, a take radnych Rady Gminy,
ktrzy uchwalili na ten cel kwot 70
tys.z. natomiast pozosta kwot otrzymalimy z ZG ZOSP. Wielkie dziki!
Mimo wysokiego stopnia wyspecjalizowania si w usuwaniu niebezpiecznych owadw OSP przygotowuje si
do drugiej specjalizacji - ratownictwa

drogowego.
- Jednostka nasza liczy 31 czonkw czynnych. W wikszoci s to ludzie modzi i wysportowani. wiadczy
o tym m.in. zajcie drugiego miejsca
w Gminnych Zawodach Sportowo-Poarniczych. Ponadto swj udzia w zespole ratowniczym zadeklaroway trzy
koleanki, ktre ucz si zawodu pie-

lgniarki. Uwaam, e s realne przesanki, aby w najbliszej przyszoci powstaa sekcja ratownictwa drogowego
w naszej OSP snuje swoje plany dh
Milczarek.
Dziaalno
OSP
Nieznanice
to nie tylko zwalczanie zagroe,
to take praca dla swojej miejscowoci
i jej mieszkacw. Kiedy wadze gmi-

ny uznay, e w Nieznanicach trzeba


wybudowa plac zabaw i zastanawiano
si gdzie go zlokalizowa, odzew jednostki by natychmiastowy udostpnimy nasz nieruchomo. Tak te si
stao. Urzdzenia placu zabaw ulokowane zostay obok stranicy, skd dobiega wesoy gwar urzdujcych tam
dzieciakw

Pielgrzymka do Leniowa
Stanisawa Pauszka

niedziel 20.08 wybralimy si z pielgrzymk


do Leniowa, dojazd 2
autokarami, 96 osb, by wsplnie
uczestniczy w Leniowskim Roku
Jubileuszowym rozpocztym 2 lipcu
b.r.. Okazji do ogoszenia tego wydarzenia jest wiele: pierwsza to 300 lecie
obecnoci w Sanktuarium Ojcw Paulinw, druga to 70 lecie powrotu Ojcw Paulinw po Kasacie, trzecia to 40
rocznica Koronacji Cudownej Figury
Matki Boej. Wszystkie te wydarzenia
zawarte s midzy 2 lipca 2006r. do 19
sierpnia 2006r. Rok jubileuszowy powicony jest niemal w caoci rodzinie Maryja czczona tu od ponad 600
lat jest Patronka Rodzin.
O godzinie 11:00 poszlimy na Msz
wit odprawian przez Ojcw Paulinw, kazanie nawizywao do ycia
rodzinnego, jako e Pani Leniowska
jest Patronk Rodzin, wskazano take
na aspekt ycia zakonnego, poniewa
w Klasztorze leniowskim mieci si
jakby jego rdo pauliski nowicjat.
Po mszy otrzymalimy jubileuszowo
rodzinne bogosawiestwo z symboliczn wiec.
Nastpnie idziemy obejrze Kapli-

c p.w. Matki Anielskiej, zbudowanej


w dobie Wielkiego Jubileuszu Roku
2000, upamitnia miejsce na ktrym
jak podaje pradawna tradycja w sposb cudowny wytrysno obfite rdo.
Woda z leniowskiego rdeka
przez wiele lat traktowana jest jako
wita.
Za jej porednictwem przy wsparciu wiary proszcych, dokonao si
tu na przestrzeni wiekw tysice cudw.
Przewodniczcy Wacaw Urbaniak,
postanowi uatrakcyjni wycieczk
wyjazdem nad zalew w Poraju.
Dopenieniem przyjemnego odpoczynku nad zalewem by poczstunek.
Przygotowano posiki bueczki, herbat, kaw, napoje, kiebaski z grila i chleb z pysznym smalcem, sporzdzonym przez p. Wadysaw Urbaniak, ktry jado si wedug swoich potrzeb.
Wielk atrakcj przygotowa nam
p. Marek Petryczko, syn czonkini
Marii przejazdy aglwkami po zalewie, przygotowa take stoy, awki by wszyscy wygodnie odpoczywali,
czy te pywali aglwkami i dba o na-

sze bezpieczestwo.
Czas przy zalewie umila nam p.
Jan Postawa, ktry gra na akordeonie
pikne melodie do taca.
Tak tu spdzilimy mile por obiadow i kolacj.
Godzina 18:30 - wszyscy wyjedamy ponownie do Leniowa.
W Leniowie od godziny 15:00
by koncert zespow regionalnych
a o godzinie 19:45 wystpuje Zesp
lsk, na ktry dojedamy przed
czasem by znale odpowiednie miejsce, czy siedzce, czy stojce dla nas.
Zesp lsk rozpocz wystp
pieniami religijnymi a potem piewa
piosenki ze swojego repertuaru w ktre byy wkomponowane piosenki gralskie i tace wykonane brawurowo.
Opis tej wycieczki przedstawia jak perfekcyjnie i pomysowo organizatorzy:
Przewodniczcy Wacaw Urbaniak
i skarbnik Zofia Cudak wzbogacili program poprzez atrakcje.
Zarzd przekazuje sowa podzikowania dla p. Marka Petryczko za rodzinne przyjcie, yczliwo i do zobaczenia w przyszym roku.

,,Pommy naszym dzieciom


w harmonijnym rozwoju
v-ce wjt gminy mgr Wanda Kusztal
,,Pommy naszym dzieciom w harmonijnym rozwoju to nazwa programu realizowanego w szkoach
na terenie gminy Komnice w ramach
rodkw pozyskanych z zewntrz.
W dniu 28.04.2006 roku zosta zo-

ony wniosek do Kuratorium Owiaty w Katowicach w ramach konkursu


na regionalne i lokalne programy wyrwnywania szans edukacyjnych dzieci i modziey w 2006 roku o dofinansowanie LOKALNEGO PROGRAMU

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

WYRWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MODZIEY w ramach Rzdowego programu


wspierania powstawania i realizacji
regionalnych lub lokalnych programw wyrwnywania szans edukacyj-

13

nych dzieci i modziey w 2006 roku w Zdrowej oraz drugi ju oddzia przed- wg wskaza
Aktywizacja i wspieranie jednostek
samorzdu terytorialnego i organizacji
pozarzdowych w zakresie udzielania
uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
W maju okazao si, e wniosek
zosta wysoko oceniony i program
ten zosta zatwierdzony do realizacji,
co wicej jestemy jedn z nielicznych
gmin, ktrej udao si pozyska dodatkowe rodki na owiat w ten sposb. Program uzyska tak wysok ocen gwnie, dlatego e udzia rodkw
finansowych z budetu naszej gminy na owiat jest bardzo znaczcy.
Jestemy nieliczn gmin, ktra zatrudnia w szkoach specjalistw takich
jak: pedagodzy, logopedzi. Innowacj
jest take tworzenie oddziaw przedszkolnych w naszej gminie. W biecym roku szkolnym utworzono oddzia
przedszkolny w Szkole Podstawowej

szkolny w Szkole Podstawowej w Rzekach. rodki na w/w przedsiwzicia


pochodz z budetu gminy.
W dniu 9 sierpnia 2006 roku zostaa podpisana umowa pomidzy Wojewod lskim, a Wjtem Gminy dotyczca przekazania rodkw w wysokoci 76 600 zotych na dodatkowe
zajcia dla uczniw naszych szk.
Program bdzie realizowany w okresie
od wrzenia do listopada, cznie uzyskalimy rodki finansowe na 220 godzin tygodniowo na dodatkowe zajcia
w szkoach. Szczegowe cele naszego
programu obejmuj:
wyrwnywanie deficytw i zaburze rozwojowych uczniw,
pobudzanie motywacji do pracy nad
doskonaleniem wasnej osobowoci
pomoc dzieciom z problemami
w nauce
pomoc dzieciom z opiniami z PPPP

usuwanie zaburze mowy


usprawnianie techniki czytania i pisania
rozwijanie sprawnoci ruchowej.
Formami realizacji programu bd
zajcia:
zajcia psychoedukacyjne wspierajce rozwj uczniw
zajcia korekcyjno-kompensacyjne
zajcia dydaktyczno-wyrwnawcze
z wszystkich przedmiotw w szkoach
podstawowych
zajcia dydaktyczno-wyrwnawcze
z przedmiotw obejmujcych blok humanistyczny i przyrodniczo-matematyczny w gimnazjach
indywidualna praca z dzieckiem
z upoledzeniem umysowym.
zajcia preorientacji zawodowej
zajcia sportowe
zajcia rozwijajce zainteresowania
ucznia koa zainteresowa

Oczarowani bkitnym morzem i promieniami


greckiego soca oraz czeskimi knedlikami
Justyna Chrzstek Kowalik, Leszek Janik

recja marzenie niejednego


Polaka o przepiknych kurortach palmach i plaach.
Co do jednego si zgodz plae s cudowne. Poczwszy od piaszczystej penej muszli play w Korinos (Morze
Egejskie zatoka Thermaikos Kolpos
czyli w jzyku polskim zatoka Termajska ) Przez pene gorcych kamieni
i plae urozmaicone skaami na wyspie
Lefkada. Natomiast tak zamieconych
poboczy to jak yje nie widziaam.
Ale moe zaczn od pocztku Zesp Komnickie Pomyczki jako jedyny z Polski zosta zaproszony na spotkania folklorystyczne do miasta Agrinio w Grecji. Zupenie przypadkiem zostaam jednym z opiekunw tych bardzo utalentowanych, szalonych modych ludzi. Za co szczerze dzikuj.
Wyjechalimy ok. poudnia spod
GOK w Komnicach kapitalnym autokarem(sprawdzi si w 100%) podr
nasza bya koszmarnie duga, ale bardzo ciekawa. Przejedalimy przez
takie pastwa jak: Czechy, Sowacj,
Wgry, Macedoni oraz Serbi.
I po 22 godzinach jazdy musie14

limy, a raczej nasi kierowcy mieli omiogodzinny zasuony odpoczynek. Przybilimy w okolice miasteczka turystycznego Korinos. Cae
popoudnie spdzilimy na play bogo rozmarzeni kpic si w lazurowej
ciepej wodzie Morza Egejskiego. Niektrzy z nas zbierali kolorowe muszelki, ktre jest do trudno znale
na innych greckich plaach. Po takiej
przyjemnej przerwie dalsze 10 godzin
drogi mino bardzo szybko. Rankiem
dnia 22.08.2006r dotarlimy do Agrinio, gdzie przewodnik zaprowadzi nas
do miejsca zakwaterowania. Nie byy
to luksusy, bo mieszkalimy w szkole, ale mielimy oddzielne klasy i nowe
bardo wygodne ka polowe. By tylko jeden problem z wod i prysznicami, ale nasi dzielni kierowcy ubrani jak
bracia Mario naprawili wszystkie mankamenty hydrauliczne, ktrych greccy
specjalici naprawi nie umieli. Wszyscy wiemy, e Polak wie, Polak potrafi.
Kadego dnia dojedalimy autokarem na posiki. Byy one bardzo
skromne za wyjtkiem niektrych ko-

lacji. Zreszt musielimy si przyzwyczai do ycia codziennego Grekw. Oni z reguy nie jedz niada
tylko rano pij kaw. Dlatego te, rano
dostawalimy ok. 120 kcal. na osob. Lunch te nie powiem by dobry,
ale to za mao na nasze puste brzuszki. Natomiast kolacje byy do obfite,
ale o porach szalenie pnych. Wszystkimi siami prbowalimy dokarmia
godnych chopakw.
Najprzyjemniejsze z caego pobytu
dla mnie byy wystpy Pomyczkw
. W porwnaniu do wystpw grup
z innych krajw tj.: Turcja, Czechy,
Modawia, Rosja, Ukraina Serbia, Wochy, polski zesp reprezentowa si
kolorowo i mia bardzo urozmaicony
program. adna inna grupa nie zaskakiwaa publicznoci tak czst zmian
strojw jak i rnorodnoci tacw.
Wieczorem dnia 22.08.06r pojechalimy wraz z nasz greck opiekunk bardzo sympatyczn 17-letni
dziewczyna o imieniu Zoi na koncert
do Thermo. Bya to bardzo malownicza miejscowo pooona w grach
a dojazd do niej upikszaj ogromne
jeziora.Polscy artyci zostali tam przyjci gromkimi brawami. Kolejny kon-

cert by zorganizowany w miejscowoci Paravola, gdzie nasze gwiazdy


wystpiy wraz z zespoami z Woch
i Turcji. W poowie pobytu w Agrinio
odby si pierwszy korowd przez cae
miasto, w ktrym zaprezentoway si
wszystkie zespoy i kady przedstawi
swj 15 min. program artystyczny.
Dnia
25.08.06r
pojechalimy
na wycieczk na wysp Lefkada. Widoki przepikne, caa droga lini brzegow zaraz przy morzu. I wreszcie kpiel w bajecznych falach Morza Joskiego. Nastpnego dnia wieczorem
pojechalimy do przemiej maej miejscowoci Messolongi. Po koncercie
poszlimy na kolacj, gdzie waciciele
restauracji ugocili nas rnymi smakoykami greckiej kuchni. Osobicie
uwielbiam oliwki i sos tzatziki.
Ostatniego wieczora w Agrinio odby si koncert finaowy i bal na wieym powietrzu wraz z pozostaymi zespoami. Byo bardzo sympatycznie
bawilimy si do pnych godzin wieczornych.
Przez cay pobyt midzy koncertami czas uprzyjemniay nam wypady
na baseny lub dalsze wycieczki na nadmorskie plae.
29 sierpnia wyjechalimy z Grecji
do Serbii, po drodze zatrzymujc si
w miecie Zrenjanin na nocleg, gdzie
w zeszym roku nasz zesp koncertowa. Pani Magosia Gojevic zaatwia dla wszystkich wreszcie pene pyszne wyywienie i nocleg(dziki
jej za to). Mieszkalimy w adnych pokojach gdzie byy azienki z prysznicami z gorc wod. Dla nas to bya nowo a jaka przyjemno.
Rankiem dnia nastpnego ju zapakowani udalimy si w drog do Czech
Czechy to nastpny przystanek na tournee artystycznym Komnickich Pomyczkw. Tak si zoyo e od dnia
31 sierpnia rozpoczyna si w miejscowoci Velka Bystrica Festiwal Folklorystyczny na ktry zosta zaproszony
nasz zesp. Ale, za nim cay zesp
mg zaprezentowa swoje umiejtnoci na scenach festiwalowych w Czechach, spod Orodka Kultury w Komnicach w dniu 31 sierpnia 2006r. o godzinie 8 wyjechaa najmodsza grupa
Komnickich Pomyczkw. Dla
wikszoci z nich jest to pierwszy wyjazd zagraniczny. Ostatnie pocaunki,
tskne spojrzenia w stron rodzicw.

Ruszamy. Po drodze zabieramy choreografa zespou P. Ole aczek oraz kapel zespou. Dowiadujemy si e grupa Grecka jest ju w Czechach. Z autokarem wracajcym z Grecji oraz kadr (p. B.Dzionek, J. Chrzstek-Kowalik, I. Ciupa- tumaczka, M. Gojewi) spotykamy si w Polsce. Szybka informacja o Grecji, ruszamy, oni
do Komnic my do Czech. Wreszcie
przyjedamy do miejscowoci Velka Bystrica w ktrej spotykamy si
z grup Greck. Umiechnite i opalone buzie wskazuj e mimo zmczenia i tsknoty za domem, s gotowi
do nastpnych wystpw.
Nim to jednak nastpi, organizator
prowadzi nas do miejsca zakwaterowania. Jest to internat studencki w miecie Olomouc, w naszym nazewnictwie
jest to miasto Oomuniec ( starsi czytelnicy gazety przypomn sobie e w latach 60-70 w tym miecie koczyy si
etapy kolarskiego Wycigu Pokoju,
na drodze do Pragi). Zakwaterowanie
przebiega szybko i sprawnie, pomimo
zmczenia i prby zespou, do pnych
godzin nocnych sycha miechy oraz
rozmowy czonkw zespou dzielcych
si wraeniami z wyjazdu do Grecji.
Rozpoczynaj si dni festiwalowe.
Organizator w pierwszym dniu zabiera
zesp na wycieczk do miejscowoci
Ronov pod Radhotem gdzie ogldamy skansen wsi czeskiej, majc
moliwo dowiedzenia si i zobaczenia jak, Czesi mili ziarno, wyrabiali
ptno oraz wykuwali
elazo
w kuni. Po zwiedzaniu wyruszamy do miejscowoci Praslavice
gdzie zesp daje
swj
pierwszy
koncert wsplnie
z zespoem z Czeczenii.
W
trzecim
dniu pobytu koniec przyjemnoci, pena mobilizacja, zesp
prezentuje
si
po raz pierwszy na scenie festiwalowej. Czesi uwanie obserwuj nasz zesp, czy aby dobrze trafili zapraszajc
nas na festiwal. Peny sukces! Mio
byo usysze pochway oraz komple-

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

menty pod adresem zespou. Od pani


Oli ( ktra biegle wada jzykiem czeskim) otrzymujemy informacj e, kierownik jednego z zespow czeskich
uczestniczcych w festiwalu chce bardzo zaprosi nasz zesp w przyszym
roku na festiwal organizowany w innej czci Czech. Jednak, oprcz blaskw s te i cienie. Na kwaterze nieszczliwemu wypadkowi ulega Gosia
Kdra, skrcona kostka oraz dua opuchlizna zmusza nas aby Gosi wysa
do szpitala. Jedynym pocieszajcym
akcentem, jak wynika z relacji Gosi to,
bardzo miy i przystojny lekarz ktry
udziela poszkodowanej pierwszej pomocy.
Czwarty dzie zapowiada si bardzo pracowicie. Zesp musi da dwa
wystpy. W czci nazwanej przez organizatorw konkursowej o godzinie
13 najmodsza grupa, a o godzinie 17
grupa modzieowa. I znw gorczkowe przygotowania. Panie opiekunki, B. Soniak, K. Modlasiska, prasuj koszule, spodnie, starsze dziewczyny maluj i czesz najmodsze
dziewczynki. Miy widok, kiedy starsza grupa pomaga i opiekuje si najmodszymi. I ju po wystpach. Jak
mylicie, co znw syszymy? Brawo,
brawo i jeszcze raz brawo. Pani Ola
przekazuje nam nastpn informacj,
sekretarz generalny Midzynarodowej
Rady Stowarzysze Folklorystycznych
Festiwali i Sztuki Ludowej w Czechach (odpowiednik naszego CIOFFu)

jest zainteresowany wymian kulturaln z naszym zespoem, przekazujc wizytwk do dalszego kontaktu.
Pity dzie to gorczkowe pakowanie si gdy w tym dniu wyjedamy

15

do Polski, po drodze dajc jeszcze je- tournee festiwalowym.

l e dobrze by byo aby oprcz lekcji, Ministerstwo dofinansowywao


wyjazdy takich zespow jak Komnickie Pomyczki, gdy na takich
wyjazdach modzie w najwikszym
stopniu moe doceni te walory wychowawcze. Gwnym wszak rdem
wiedzy s osobiste dowiadczenia zdobywane w trakcie poznawczej i twrczej aktywnoci dziecka.

Informacje kulturalne

z repertuarem Pieni Przygodne. yczymy wszystkim sukcesw, zwaszcza tego, by znaleli si w gronie laureatw i wystpili w Koncercie Laureatw w Filharmonii Czstochowskiej
16 grudnia 2006 roku.

den wystp w miejscowoci Bystrovany, u jednego ze sponsorw festiwalu.


Wystp ma miejsce w przepiknym
ogrodzie botanicznym. Wystp ten dajemy wsplnie z bardzo dobrze prezentujcym si zespoem z Bugarii
I tak o godzinie 23 w dniu 04 wrzenia
2006r. meldujemy si przed Orodkiem
Kultury w Komnicach po europejskim

Renata Krawiec

minny Orodek Kultury


jako wsporganizator zaprasza w imieniu Starostwa
Powiatowego w Czstochowie na V
Przegld Dziecicych i Modzieowych Wokalistw Zoty Mikrofon 2006 oraz Zespow Artystycznych Zota Lilia 2006 ktry odbdzie si w Gminnym Orodku Kultury w Komnicach. Przegld skada
si z dwch czci. Swoje umiejtnoci
wokalici bd mogli zaprezentowa
w dniach 2-3 padziernika, a zespoy
artystyczne 5-6 padziernika. Modych artystw ocenia bdzie Komisja Konkursowa, ktra wyoni spord
wszystkich uczestnikw, laureatw
Przegldu. Trzyma bdziemy kciuki
za powodzenie wszystkich naszych dzieci!

Reasumujc, wyjazd ten mimo


e by dugi oraz kosztowny, przynis zespoowi niezapomniane wraenia, jednoczenie zesp mg pokaza pikno kultury Polskiej, uczc
si przy tym co to jest tosamo narodowa oraz patriotyzm. Na kanwie
obecnej dyskusji dotyczcej wychowania patriotycznego w szkoach, my-

dniach 20 do 22 padziernika
w Kobucku odbdzie si VIII
Jurajski Festiwal Folklorystyczny.
Jest on swego rodzaju promowaniem
i przyblieniem wartoci kultury ludowej regionu poprzez prezentacj
tego, co najcenniejsze w muzyce, piewie i tacu ludowym. Udzia wezm
dwa nasze zespoy: piewaczy Folklorystyczny Zesp Klepisko(cz
mska zespou Chopoki z Klepiska) oraz Zesp Obrzdowy Grusza z Rzerzczyc. Chopoki z Klepiska prezentowa bd piewy Boonarodzeniowe. Wystpi ponadto
solici: P. Irena Janus, P. Mirosawa
Urbanik-Wolska i P. Marian Gajowczyk (we dwoje debiutuj, jako solici). Zespl Obrzdowy wystpowa
bdzie w kategorii zespow a capella

CELNE OKO, LEKKA RKA.

SEKCJA STRZELECKA
ULKS MILLENNIUM
Zdzisaw Matusiak

roku biecym reprezentacja Gimnazjum w Komnicach odniosa kolejny sukces w zawodach strzeleckich z broni
pneumatycznej o puchar Wjta Gminy Komnice. Startujc wrd 19 druyn, nasi zawodnicy zajli pierwsze
miejsce, co dla samych zawodnikw
jak te opiekunw byo i jest wielk satysfakcj. Musz tu wspomnie, e inicjatywa utworzenia sekcji strzeleckiej
pojawia si w 2003 roku i nie zostaa
przyjta zbyt przychylnie w rodowisku szkolnym. Trzeba byo sporo czasu
16

eby oponentw przekona do tej dyscypliny sportowej. Jednak dziki przychylnoci dyrekcji Zespou Szk
w Komnicach doprowadzono w 2004
roku do utworzenia pierwszej w gminie sekcji strzeleckiej. Sekcja wchodzi
w skad wielosekcyjnego ULKS Millennium. Szefem sekcji jest p. dr Robert Owczarek.
Na przestrzeni minionych trzech
lat zainteresowanie strzelectwem byo
bardzo due. Tak jest rwnie obecnie. W treningach prowadzonych
pod nadzorem p. dr Roberta Owczar-

szystkich
zainteresowanych
sztuk recytacji uprzejmie informujemy o organizowanym w naszej instytucji k-o, w dniu 24 listopada
kolejnej edycji Gminnego Otwartego
Konkursu Sztuki Recytatorskiej dla
dzieci i modziey ze szk z terenu naszej gminy.

Uwaga!!!

dniu 2 padziernika o godz. 17


w sali sesyjnej Urzdu Gminy w Komnicach odbdzie si nabr
dzieci do Klubu Taca Towarzyskiego Styl!!!
ka zawsze jest bardzo wielu chtnych,
bywa, e uczestniczy w nich ponad 25
dziewczt i chopcw. Uczestnicy zaj to osoby o bardzo rnych charakterach, nie zawsze pokorni i zdyscyplinowani, jednak w trakcie zaj w peni
podporzdkowani s poleceniom prowadzcego. Jest to niewtpliwie zasuga szefa sekcji, ktry w sobie znany sposb potrafi zdyscyplinowa tych
modych, energicznych ludzi.
Fakt, e sekcja powstaa, moe istnie, bra udzia w zawodach i rozwija si jest zasug wielu osb. Przede
wszystkim naley wskaza na yczliwo i pomoc organizacyjn dyrektora
Zespou Szk w Komnicach p. Barbary Kanoniak i Wjta Gminy Komnice - p. Adama Zajca, radnych Rady
Gminy pp. Jana Milca i Zbigniewa Modlasiskiego. Niezastpione s rusznikarskie umiejtnoci p. Tomasza liwakowskiego, ktry powica wiele

czasu na konserwacje i naprawy sprztu. W skad naszej sekcji wchodz take osoby posiadajce uprawnienia instruktorskie i sdziowskie. Jest to podstawowy warunek jaki naley speni,
aby sekcja moga dziaa oficjalnie.
Osoby posiadajce te uprawnienia pragn zachowa anonimowo, dlatego
nie wymieniam ich nazwisk, niemniej
chc bardzo serdecznie podzikowa
im za wielki wkad pracy w szkolenie
modziey.
Gwnym celem naszej dziaalnoci jest jak najszersze zainteresowanie
modziey gimnazjw z terenu naszej
gminy sportem strzeleckim. Nie wszyscy modzi ludzie mog by (cho
z pewnoci chc!) wybitnymi pikarzami, siatkarzami czy kolarzami.
Dlatego gwnie do modych, ktrzy
nie maj predyspozycji do tych sportw skierowalimy nasz propozycj. Sport strzelecki tylko z pozoru
jest mao atrakcyjny i nie wymagajcy
wiedzy. Jest to sport dla osb o duym

poczuciu odpowiedzialnoci i woli


walki. W czasie treningw i zawodw
ksztatuj si nowe cechy, takie jak
umiejtno koncentracji, wewntrznego wyciszenia i podejmowania waciwych decyzji. Postaw tak prezentowa na ostatnich zawodach Darek
Woszczyski. Maksymalnie skupiony,
wypracowywa kady strza do najdrobniejszego elementu wykorzystujc
w peni przewidziany czas. Taka postawa zapewnia Darkowi zwycistwo
tak w turnieju druynowym jak te indywidualnym.
Na samym pocztku, jeszcze przed
oficjalnym utworzeniem sekcji, trenowalimy na terenie mojej posesji
na sprzcie poyczonym z Zarzdu
Powiatowego LOK w Czstochowie.
Obecnie treningi odbywaj si w Hali
Sportowej w Komnicach (tu chc podzikowa p. Annie Dylczyk i pozostay paniom z obsugi za wspprac
i okazywan yczliwo dla czonkw
naszej sekcji) mamy te ju sporo wa-

snego sprztu. S to przede wszystkim


zakupy dokonane ze rodkw przyznanych przez Rad Gminy, a take nagrody jakie zdobywali nasi zawodnicy. Przypomn, e dwukrotnie
(2004 i 2006 r) nasze zespoy zwyciay w zawodach o puchar Wjta Gminy otrzymujc obok pucharw
i dyplomw rwnie karabinki sportowe fundowane przez firm Kolter
z Czstochowy. Wraz z rozpoczciem
nowego roku szkolnego rozpocz si
take nowy cykl szkoleniowy. Wszystkich chtnych, zarwno dziewczta jak
i chopcw zapraszam do podjcia treningw w naszej sekcji.
Zdzisaw Matusiak - pomysodawca,
wsptwrca i jeden z opiekunw sekcji strzeleckiej w Uczniowskim Ludowym Klubie Sportowym Millennium przy Zespole Szk w Komnicach. W przeszoci p. Zdzisaw
czynnie uprawia sport strzelecki.
Red.

Zawody wdkarskie w Pacierzowie


Piotr giewka- Prezes OSP Pacierzw, Krzysztof Kaczmarek sekcja wdkarska

dniu 15 sierpnia 2006 roku


na zbiorniku wdkarskim
OSP w Pacierzowie odbyy
si pierwsze w historii miejscowoci
zawody wdkarskie o Puchar Wjta Gminy Komnice dla dzieci z Zespou Szk w Konarach.
W zawodach wzio udzia dwanacioro dzieci. Emocje byy bardzo
due. Zawodom towarzyszya przyjemna atmosfera oraz kibicowanie
przez rodzicw. Nad prawidowym
przebiegiem zawodw czuwa Sdzia Gwny Pan Sawomir Kowalik z Rzerzczyc. Po dwch godzinach
wdkowania szczliwcem okaza si
ucze Gimnazjum w Konarach Konrad Chrzstek z Pacierzowa zajmujc
pierwsze miejsce. Drugie miejsce zaj Krzysztof Boral, a trzecie miejsce Baran ukasz. Byli to najmodsi
zawodnicy zawodw. Po zwaeniu
wszystkie ryby wrciy do wody. Zwycizcom pierwszych miejsc Pani Wanda Kusztal v-ce wjt gminy Komnice
wrczya puchary. Wszyscy uczestnicy
zawodw wdkarskich otrzymali pamitkowe dyplomy oraz sodkie pre-

zenty.
W dniu 03.09.2006 roku z inicjatywy czonkw sekcji wdkarskiej
na tym samym zbiorniku w Pacierzowie odbyy si zawody wdkarskie dla
mieszkacw Pacierzowa. Tym razem
do zawodw przystpio pitnastu zawodnikw. Zawody przebiegay w koleeskiej atmosferze. Szczliwcem
I miejsca okaza si Przemysaw Jurczyk mieszkaniec Pacierzowa ucze
szkoy redniej, ktry jak si okazao
pniej wdkarstwem pasjonuje si
od kilku lat. Przemek zaj nie tylko
I miejsce w zawodach, ale take da koleesk lekcj wdkowania pozostaym uczestnikom. Za zajcie I miejsca
Przemek otrzyma z rk Wjta Gminy
Komnice Pana Adama Zajca pikny puchar. Puchary otrzymali rwnie
Zbigniew Kowalczyk za zajcie II
miejsca oraz Roman Rachwalik za zajcie III miejsca. Na koniec uczestnicy zawodw rozmawiali o swojej pasji
wdkarskiej, byy te kiebaski z grila.
Zwycizcom gratulujemy wygranych
i zapewniamy, e w przyszoci bdziemy takie zawody organizowa.

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

Na koniec pragniemy doda,


e zbiornik we wsi Pacierzw istnia od kilkunastu lat. Niestety jego
wygld znacznie odbiega od obecnego wygldu, zanieczyszczony przypomina jedno wielkie szambo. Rne
byy pomysy co do dalszego istnienia
tego zbiornika, byy te pomysy aby
go zasypa. Dziki przychylnoci wjta gminy Pana Adama Zajca w roku
2004 zbiornik zosta oczyszczony, odyy rda , ktre powoduj e zbiornik jest peen wody nawet podczas takiej suszy jak w biece lato. rodzia
si take inicjatywa powstania sekcji
wdkarskiej przy OSP w Pacierzowie.
Pomys by trafiony. Obecnie sekcja
wdkarska liczy ponad 30 czonkw.
Dziki duemu zaangaowaniu druhw straakw, ktrzy nie szczdzc
wasnego czasu doprowadzili do zagospodarowania oraz jego zarybienia
w Pacierzowie jest miejsce, gdzie mio
mona spdzi czas nad wod i rozwija zainteresowanie wdkarstwem
zwaszcza wrd dzieci modziey.

17

Moje hobby
Przemysaw Jurczyk-mieszkaniec Pacierzowa

itam serdecznie !
Nazywam si Przemysaw
Jurczyk mam 18 lat, uczszczam do technikum hotelarskiego im.
Stefana eromskiego w Czstochowie.
Swoj przygod z wdkarstwem wyczynowym zaczem gdy miaem 10
lat. Przez te 8 dugich lat udao mi si
zdoby wiele nagrd oraz wygra wiele bardzo wanych zawodw: 16 miejsce na Mistrzostwach Polski we Wrocawiu, 14 miejsce na Mistrzostwach
Polski w Gdasku, 8 miejsce na Mistrzostwach Polski w Opolu,3-krotny
Mistrz Okrgu Czstochowskiego, 8krotny Mistrz Koa Pnoc, 2-krotny
Mistrz Klubu Pnoc - Sensas Czstochowa, 3-krotny zwycizca pucharu Dyrektora Poczty Polskiej w Czstochowie, 2 miejsce w Oglnopolskich
zawodach w kat junior w Tarnowskich

Grach, 1 miejsce w zawodach


wdkarskich o Puchar Wjta Gminy Komnice
Jednym z moich sukcesw
jest take zdobycie odznaki Wzorowego Wdkarza oraz Medal za zasugi w rozwoju wdkarstwa.
Nie jest to atwy sport, poniewa wymaga on wiele wyrzecze: musz wstawa bardzo wczenie,
w niedzielne poranki nawet np. o 3
rano. Take treningi na nowych owiskach zajmuj mi bardzo duo cennego
czasu, a musz go poczy z wieloma
obowizkami w szkole. Ale dla chccego nic trudnego !
Teraz prawie w kad niedziel wyjedam na GP Okrgu Czstochowskiego na ktrych zajmuje zawsze bardzo wysokie miejsca.

Taka ryba!!!

rzy, e jest tak dua i e mj sprzt


wdkarski wytrzyma wszystkie targnicia, nawroty i nage zrywy ryby.
- Na co wzi amur ?
- Zaoyem na haczyk kilka pinek (robaki), a spryn oblepiem zant, ktr sam sporzdzam.
- Jaki sprzt da rad wycign z wody
tego amura?
- yka o gruboci 0,22 mm zakoczona
krtlikiem z przyponem o gruboci 0,1
mm (plecionka), oraz haczyk nr 8 firmy
Gamakatsu. Wdzisko elastyczne firmy Kormoran. Jedynym mankamentem mojego zestawu
okaza si koowrotek, ktry nie wytrzyma tak duego
obcienia i praktycznie by
nie do wyregulowania podczas holu ryby, co w duym
stopniu utrudnio mi pynne
cignicie ryby.
- Na koniec, co by pan yczy kademu wdkarzowi
naszej Gminy i nie tylko?
- Oczywicie zowienia takiej i wikszej ryby, poniewa wraenia w trakcie holu
ryby s nieprawdopodobne.
Widok tak duej ryby w wodzie zapitej na haczyk wyzwala du ilo adrenaliny,

Sawomir Kowalik

dniu 18.08.2006 w godzinach wieczornych zosta zowiony na wdk


amur o wadze 7,2 kg i dugoci 85
cm, na zbiorniku wodnym w Zawadzie nalecym do Koa Wdkarskiego
Komnice. W godzin po wycigniciu
z wody tej okazaej ryby miaem okazj
oglda j i rozmawia z wdkarzem,
ktry tego dokona - Jarosawem Grabarczykiem z Zawady.
- Jakie wraenia po zowieniu tak duej ryby?
- Jest to moja najwiksza zowiona ryba
i jestem zaskoczony, e daem rad wycign j z wody.
- Amur to ryba bardzo trudna do zowienia. Ile trway zmagania z ni?
- Okoo godziny ryba walczya w wodzie. Kilka minut przed wycigniciem
jej z wody stana w miejscu nieruchomo i mylaem, e owina yk wok gazi w dnie. Jednak by to odpoczynek dla niej nazywany w argonie
wdkarskim ,,murowaniem. Z pomoc kolegw wdkarzy wycignlimy
j z wody na brzeg. Nie mogem uwie18

Dziki takim imprezom jak te zawody mogem zwiedzi praktycznie


ca Polsk, poniewa jestem zapraszany na zawody na terenie caego kraju. Wbrew pozorom wdkarstwo wyczynowe jest bardzo drogim sportem,
ale czego si nie robi dla swojego hobby. Moim marzeniem jest zdobycie
Mistrzostwa Polski, by moe uda
mi si to w przyszym sezonie. Pozdrawiam...
a przecie o to chodzi w tym sporcie.
No c, ryba ktr zowi pan Jarek budzi duy szacunek i mog tylko
potwierdzi, e jest to ryba uznawana
przez wdkarzy za jedn z trudniejszych ryb do zowienia. Ja ze swojego
dowiadczenia wdkarskiego, a jestem
Sdzi Klasy Okrgowej mog tylko
pogratulowa tak duej ryby i yczy
na przyszo jeszcze wikszych okazw by moe medalowych.

Jarosaw Grabarczyk i pikna zdobycz

Z ycia Pogoni
Wiesaw Cielak

dniach 5 i 6 sierpnia 2006


roku Zarzd Klubu Sportowego Pogo organizowa Festyn Rekreacyjno Sportowy.
Gwnym celem tej imprezy byo propagowanie sportu i rekreacji w rodowisku oraz pozyskanie dodatkowych
rodkw finansowych niezbdnych
w dziaalnoci statutowej klubu.
W pierwszym dniu (5.08.2006r.)
prowadzone byy gry i zabawy dla dzieci. O godzinie 17.00 odby si mecz
piki nonej pomidzy druynami juniorw i seniorw, ktry zakoczy si
wygran seniorw 4:2.
W niedziel (06.08.2006r.) jednym
z waniejszych punktw sportowych
by mecz najmodszych naszych zawodnikw (trampkarzy) ze swoimi ojcami. Mecz zakoczy si wynikiem
remisowym 8:8. O rozstrzygniciu zadecydoway rzuty karne, w ktrych
zwycisko wyszli najmodsi.
Najwaniejszym jednak punktem
programu sportowego niedzieli by turniej piki nonej 6-cio osobowej zakadw pracy i organizacji spoecznych
naszej gminy o puchar Wjta Gminy

Komnice. W turnieju wystpiy druyny:


1. Bajpax Burzyskich z Nieznanic
2. Piekarze Henryka Krysiaka
3. Druyna OSP Komnice
4. Druyna OSP Komnice modzieowa
I miejsce i puchar Wjta Gminy
zdobya druyna Bajpaxu, II miejsce
i puchar Wjta Gminy druyna pana
Krysiaka, III miejsce druyna OSP
Komnice.
W programie festynu oprcz programu sportowego byy wystpy kapeli Ludowej z Myszkowa, Zespou Muzycznego i pokazy sztucznych ogni.
Zadbano rwnie o najmodszych, dla
ktrych zorganizowano wesoe miasteczko (zjedalnie, karuzele i wiele
innych). Przez cay czas czynne byy
bufety, w ktrych mona byo si posili i napi. Zarwno sobota jak i niedziela koczya si dyskotek dla modziey.
Nasz program festynowy mg
by zrealizowany dziki powiceniu
i olbrzymiemu zaangaowaniu dziaaczy
sportowych.
Pragn zoy serdeczne podzikowanie za wkad pracy dla: Stanisawa

Chmielarza, Stanisawa Pindycha, Jan


Strychalskiego, Andrzeja Urbaniaka, Eugeniusza Kotasa, Bogdana Wolaskiego, Leszka Kamiskiego, Stanisawa Zatonia, Mariusza Michonia,
Zbigniewa Myskiego, Pawa Wolaskiego, Janusza Krysiaka. Rwnie chciaem podzikowa trenerom
Pogoni: Arturowi Raniakowi, Sawomirowi Bekusowi i Pawowi Urbaniakowi za opracowanie i przeprowadzenie programu sportowego.
Szczeglne podzikowania Zarzd
Klubu skada panu Janowi Milcowi,
ktry przez 2 dni festynu by naszym
konferansjerem. Podzikowanie skadamy rwnie Dyrektorowi GOK -u
za opiek techniczn i udostpnienie
sprztu naganiajcego.
Korekta do poprzedniego art. z ycia Pogoni:
W podzikowaniu za woon prac na rzecz klubu zosta pominity
pan Marek Ligocki. Za wyniky bd
przepraszamy.

Prezes Klubu Pogo Komnice

Terminarz rozgrywek rundy jesiennej 2006/2007 druyn naszej gminy


09.09.2006r. (trampkarze) godz. 11:00
Jedenastka Czstochowa Pogo Komnice,
Olimpijczyk Czstochowa Orkan Rzerzczyce
10.09.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Pogo Komnice- Pomie Kunica Marianowa
Warta Zawada- wit Borowno
10.09.2006r. (seniorzy) godz.16:30
Pogo Komnice Naprzd Ostrowy
Warta Zawada- Orkan Gnaszyn
Orkan Rzerzczyce Czstochwka Cz-wa
Olimp - Gol Rybna Metal Rzeki Wielkie

Metal Rzeki Wielkie-Pomie II Kunica


Marianowa

16.09.2006r. (trampkarze) godz. 11:00


Pogo Komnice-Jurajskie Wilki Cz-wa
Orkan Rzerzczyce Unia Redziny
17.09.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Polonia Unia Widzw -Pogo Komnice
Pomie Kunica Marianowa-Warta Zawada
16.09.2006r. (seniorzy) godz.16:30
Piast Lubojna -Pogo Komnice
17.09.2006r. (seniorzy) godz.16:30
Czarni Starcz-Warta Zawada
Olimpia Huta Stara- Orkan Rzerzczyce

30.09.2006r. (trampkarze) godz. 11:00


Pogo Komnice Unia Rdziny
Orkan Rzerzczyce- Ajaks I Czstochowa
01.10.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Lotnik Kocielec -Pogo Komnice
Warta Zawada- Piast Lubojna
01.10.2006r. (seniorzy) godz.16:00
Pogo Komnice Rakw II Czstochowa
Alkas Aleksandria -Warta Zawada
Orkan Gnaszyn -Orkan Rzerzczyce
Metal Rzeki Wielkie-Ory Kusita

23.09.2006r. (trampkarze) godz. 11:00


Olimpijczyk Czstochowa Pogo Komnice
K.S. Czstochowa Orkan Rzerzczyce
24.09.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Pogo Komnice- Warta Zawada
24.09.2006r. (seniorzy) godz.16:00
Pogo Komnice Bkitni Aniow
Warta Zawada- Orze Kiedrzyn
Orkan Rzerzczyce- Sok Olsztyn
Amator Golce- Metal Rzeki Wielkie

07. 10.2006r. (trampkarze) godz. 11:00


K.S. Czestochowa -Pogo Komnice
Orkan Rzerzczyce- Rakw II Czstochowa
08.10.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Pogo Komnice- Piast Lubojna
Sok Olsztyn -Warta Zawada
08.10.2006r. (seniorzy) godz.15:30
Bkitni Libidza- Pogo Komnice
Warta Zawada- Pogo Blachownia
Orkan Rzerzczyce- Czarni Starcza
Maraton Walenczw- Metal Rzeki Wielkie
14.10.2006r. (trampkarze) godz. 11:00
Pogo Komnice - Orkan Rzerzczyce
15.10.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Bkitni Aniow -Pogo Komnice
Warta Zawada Junior Szarlejka
15.10.2006r. (seniorzy) godz.15:00
Pogo Komnice Grom Miedno
Warta Zawada- Skra Czstochowa
Orze Kiedrzyn - Orkan Rzerzczyce
Pomie Czarny Las- Metal Rzeki Wielkie
21.10.2006r. (trampkarze) godz. 11:00

GAZETA KOMNICKA - Sierpie/Wrzesie 2006

19

Rakw II Czstochowa -Pogo Komnice


Orkan Rzerzczyce Warta Mstw
22.10.2006r.(juniorzy) godz. 11:00
Pogo Komnice- Sok Olsztyn
Polonia - Unia Widzw-Warta Zawada
22.10.2006r. (seniorzy) godz.14:30
Liswarta Krzepice -Pogo Komnice
Kamienica Polska- Warta Zawada
Orkan Rzerzczyce- Alkas Aleksandria
Metal Rzeki Wielkie- Kmicic Kruszyna

28.10.2006r. (trampkarze) godz. 11:00


Pogo Komnice Ajaks I Czstochowa
Jedenastka Czstochowa-Orkan Rzerzczyce
29.10.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
wit Borowno - Pogo Komnice
Warta Zawada Lotnik Kocielec
29.10.2006r. (seniorzy) godz.14:00
Pogo Komnice - Polonia -Unia Widzw
Warta Zawada- Orkan Rzerzczyce

Salos Czstochowa- Metal Rzeki Wielkie


05.11.2006r. (seniorzy) godz.13:30
Lotnik Kocielec -Pogo Komnice
Pajk Wsosz-Warta Zawada
Orkan Rzerzczyce Skra Czstochowa
Metal Rzeki Wielkie-Pajk II Wsosz

Z ycia organizacji pozarzdowej


Henryk Przech

ragniemy pastwa poinformowa, e Gminne Towarzystwo Samorzdowe z siedzib


w Komnicach jest stowarzyszeniem,
ktrejest wpisane do krajowego rejestru sdowego nr 0000108113
i posiada REGON nr 152144333.
Towarzystwo realizujc swe cele
statutowe pragnie obecnie zaj si
umocnieniem w gminie samorzdu
wiejskiego a w tym pozycji sotysa,
rady soeckiej i soectwa.
W tym celu zorganizujemy spotkanie, na ktre zaprosimy sotysw,
czonkw rad soeckich i inne osoby
zainteresowane tym tematem.
Pragniemy, aby w przyszoci czyni starania o wiksze ni dotychczas
umocowanie prawne samorzdu soeckiego i zwikszenie jego samodzielnoci. Chcemy wypracowa wsplne propozycje do nowej Rady Gminy
w Komnicach, do okrelenia zakresu
zada przekazywanych soectwu oraz
sposb ich wykonania jak rwnie zasad przekazywania rodkw budetowych na realizacj zada przez te jednostki, co wynika z art. 18, ust. 2, pkt.
7, ustawy o samorzdzie gminnym.
Zgodnie z zaoonymi celami Towarzystwo samorzdowe chce w peni wczy si w kampani wyborcz
do samorzdu gminy. Na naszej licie
chcemy zamieci kandydatw, ktrzy
maj dowiadczenie i wiedz z zakresu
samorzdu oraz cechuje ich zaangaowanie i nienaganna postawa obywatelska. Nasz list pragniemy udostpni
kandydatom rekrutujcym si z modziey.
Ponadto pragniemy poinformowa, e Zarzd postanowi zwrci
si z pismem do Ministra Sprawiedliwoci o zajcie stanowiska w sprawie
20

zgaszania i rejestrowania kandydatw


na radnych. Powszechnie wiadomo,
e aby zosta kandydatem naley posiada bierne prawo wyborcze i na stae zamieszkiwa na terenie danej rady.
Naczelny Sd Administracyjny i Trybuna Konstytucyjny orzek
nie pozostawiajc adnych wtpliwoci, e zameldowanie na pobyt stay
nie mona utosamia ze staym zamieszkaniem. w przeszoci dwie osoby w naszej gminie przed padziernikowymi wyborami samorzdowymi
w 2002 roku jedynie przemeldoway si
t.j. jeden do Garnku a drugi do Komnic i by to zameldowanie na pobyt stay.
Dzi mieszkacy Garnka i Komnic,
ktrzy s ludmi rzetelnymi i prawdomwnymi mog wypowiedzie si
czy te osoby faktycznie w padzierniku
2002 roku i po tym miesicu mieszkay
na stae w miejscach tego zameldowania, czy te po zakoczeniu pracy wracay do swego prawdziwego staego
miejsca zamieszkania wraz ze swoimi
rodzinami t.j. w Czstochowie i Kobucku.
Zgodnie z prawem wyborczym,
aby mogli kandydowa do rady powiatu podpisywali owiadczenie
a w tym, e stale zamieszkuj na terenie dziaania rady powiatu.
Tak Czstochowa jak i Kobuck ley
poza terenem powiatu czstochowskiego.
Zatem rodzi si pytanie, czy panowie sprawujcy zawd publicznego
zaufania owiadczyli prawd czy te
skamali?
Sdzimy, e gwnie mieszkacy
tak Garnka jak i Komnic znaj prawd i mog sobie odpowiedzie na wyej wymienione pytanie.
Okazao si rwnie, e podpisane

przez nich owiadczenie nie byo wystarczajce, aby Powiatowa Komisja


Wyborcza zarejestrowaa ich jako kandydatw na radnych, bo musieli by
jeszcze wpisani do rejestru wyborcw
tej gminy. O wpisaniu ich do rejestru
wyborcw mg tylko zadecydowa
Wjt Gminy Komnice.
Sdzimy, e wczesny Wjt zna
prawd o ich staym zamieszkiwaniu,
ale podj decyzj o wpisaniu ich do rejestru. Pytanie: dlaczego to zrobi?
Chcielibymy, aby mieszkacy naszej
gminy wyrobili sobie wasne zdanie
w sprawie, czy byo popenione naduycie prawa wyborczego, ktre mona nazwa oszustwem wyborczym,
czy te osoby te jak i byy Wjt s bez
skazy i w tym przypadku postpili jako
rzetelni, prawdomwni i prawni obywatele?
Ale to ju drodzy Pastwo kady
w swym sumieniu odpowie sobie sam
a moe i Pan Minister Sprawiedliwoci.
Chcemy, aby nadchodzce wybory
samorzdowe w naszej gminie odbyy
si z poszanowaniem prawa wyborczego a w szczeglnoci w zachowaniu
rzetelnoci i prawdomwnoci wobec
wyborcw.
Jak wiadomo jeden z panw zosta
radnym powiatu a w wyborach zaufao
mu najwicej wyborcw? A jak utrzymywa wi z wyborcami penic swj
mandat to wiadomo np. w zebraniu
wiejskim do tej pory nie uczestniczy
ani raz. Mona byo rwnie na sesji
rady Gminy w Komnicach usysze
ocen formuowan przez niektrych
radnych

Related Interests