You are on page 1of 20

:. ,.

~ "'

.'

' ,

~; . ~ #-'

'rl

..

. ;

. ,; ;

-.::r--=~/;-~t~ ~ ~ ~

.;;:.
\
~ #' .

~vppo~o e4

feu,.olo 11..<;,. . : f>ie~o

,:e

Wvirx. R' Uf>VtZJa/F;VJ.

Jo~a(t

Lc'

,i
..

.:.

'

Cf:.,eP6 ., - ~WNI~

/'-.. . _

p~olo

"eow~_t.10A.I= 1~~e~lV1IA ~SI Flutl.:"' fe~;;:;::~ )~(r:""'. ~) ~ gVJdp


~i 1..2- 40)

(ired..

~:

.'

. . ..r..,.

,' .:

Jt

'

. .l.' .

.,
.

:, .~

' i \ \ ,,

!
} ~

. ...
I 1

.
. .. , ..

~.

!~ 1

' -

-.

lTEu~~Hfa

Wo P'Ci1c.dc>'t2.:

"

i~

'-.

">. \

,! ..
.

- ~J

'."

:,_ )

..

'Lhl,/}

_.

- ,.....

. ..

P,c~,,_,

.- ;~ ~~:~e~. ~~.~ ~~~~,. _ ~, 'W'.'<..<~.Pt~._rJ j. :: -~ i ,~-:

_. J. - . . .. .-- ! ...
. .

b,

~ j- , \ ..

~ : :r~c,,'!Tp-u~, e ~-q.~ ~ fu 'f"O~ p-4~0~--C:.t:d,


~0 Be,. i:>~~
t I ~f.;Vtt~ h, :: eoat. eu1(f0 'e
d..t-.ie.Htoi.AA'. .. c&Mf'i.vivQ vi.&. ~'-0 ~~J.
1

11

:;, ,"

... '"'
.\

,'

..

...
i
't
f

~'

I J,

,..;_ r

..

I"

'' 'f:i;Q ~~-' . /'~~:

IZM.t

, - -

- ~ -~

,2.(

=t> "!dl;?~ .w,ioua. t"v6~&

-.

(.'

i"~ ..._,: I

~::. ~;

'

.\ l.

;~

) ~ , ; ~> "'

,.:'.'" : , . '

. .

- ._ ,,

;:_:

-GtfW~'

"'ofW.of.v-.
Q~ pv-e.1~ 'O L.c..e

'.. --..!.. -~ .. . .:...._

t1101A
't

..

..,,,
_

JefiJ_ - f-~""Gt'.e. ~ :01


v~'et~ .lJ:/."l:a ~t,::tf'C IM..f.,fA/t:
~ '

i._ . . . . .

"

h,

...

- ~', .... .,,JB

. ' :.

" - . . j .
1 .. . . ,.

.. -

"!"

I '

'' ..., ,.,

' .:.,

~'

' 1

. 1 '

. ... .. ... .

.
~ ~ .....

, t.

. '

:;

"' ' .

;
... -

tl
.

.., ">.__

l"'l '_';.

.:

:'

R."eouio ~ ~

~ = ~h, "3"d(.t+ ~)

3jvvt:i:?>Vido <k. " J..9: <i> '/ves*, ~ f'~ ~ ~y;iJJi0M jo'U1A..~~_1.~~L..JeJ,.


~
e:;VU\O'i.l

li,.: \\ :

..
.

+dl:...')

@:" = dex.vYt"& ~ -..: dv+ @v. Js ~ ~ -t- v-"V -== JJ


dt
~t;
>:? dt
di=
dg c:Jt; ~~

=t:>

~-+ ..'2.\ __ J.. [


~\ I ~) - g

~Isi!)] ~

;;&

\~

Tvl \AO\.l-vlO

;;>v -t-

d~

o .(

t:.,. ~Q/f.M.:ou!C\..

j_

-4.

'~ ;~\ ~

d3\~)

.,

~ipveW'1-i'd e' 1.iAle><A .Q.\;\~,"~ l'W.tCC.v. 1 c~ f~ wf,u-f~


.
d~ 1 ;...,v, 1i~ 1 t'1' peso dd J.0.,.,.'o/o f v-c:::fe#o ( S'olM vMc! el.'
AA.V\ p~-d( roievi.kt~ ~ J,. U V! c,..Lt.dt.ti)
.

.,_.

'' CAR.1CO , I ,.>.IAL.E 11 )

_~ ~
>,o.

.--......;......--------- Re:LAxt oiVe C:....E..

1-10') = ..z. +4=~

v2- =e.dli"-.

~ r R. 1Ne

IL-

E:O(Z.J:H A

~i

S?::, i= /. IV o
l

i::~lJlvClATO:

I.

"e

CYAC.O

+o~

..1J<

Wl~uhe-k{_ eo~ t-c}M:ti &~o


.

WioiO

1-~ 'e)A'a-c-s~

'

(:::i> ~gf>1::.:1M.~ .-ei. 1~03J 1 ~1/_.'fd.) .~ &


dlf& lW1:J '~ oM~Cc. 1.-c. Cd1

J-t

4111~

J'o"lMll~ ~ 1 ~~)

c}i,,cv_

.cAM

~o~t~e:h. 1

~ '7 1.,v' oloJ e.c;.v.

C!? O

J...'

~~Lv f.o

p<A?J..) 1'ov. t-

. .

. o(;... ti.::.~~.'UMc.\.b1 '-<..e.


et /o f.i "cJ,. tf V'd d
1

.J

,t.i,,

v..cl.t tv~}1M1cl.):1ov...' M2 1 tM~1~ , e.w.;!i~


~

f~'~ ~~J

~ .lA L-1 g~ob rv-cJeJ:G ~~l/t,tl i -<'rteo11V1 p'Z--~l-i 1 i;'(e.


.i>fe.c...'jt'ca . ~" vi,,~"1.-T..(M..<... eoi"tlvt,i:e &~o .oJ>l.A.A..

!2 e w>~~ wi.e.ee-1t-, ~

~ ic.

ved.'

fO!M'1iAf?A,Jf1,

E / ~fuol.c'~iU

ivc:WitfO"C<'

Ffu~ ( ,~ v.,, .~, ~di{.,. ' ,;


fVe2.

ocf.tM. 0

.r:t~ wao'.6 pVtWlcl.\ll eA"-/:e. oi u.~ f~do p~ p~~111.'1 .<.A C.01MfP."'t':. vu 1 ~;le
I

\) '- L I

~o'ic5_, O~-f.,
f!lvecl..t 1 d.RfJ?<:S

~~

\e

}{/

,,
Te.o?.(,WiQ

~
d M.14

J..' B.vevrovll<.'

1
'

~rc(,n~

pe!.>~\..d:( ,A.,ieo1MfV1.IM 1/,/le,.


(1'i tl.1...t,o

ot/LZ, OVI~

..:JA -+ fA- +
51~,vl FlCAT-0

Il'; =

E~. H~!<teTCO

....t-i;a. *

ek..
1

IA.d ve~o

d...'

ed

1t

1M.01D

li,~

~.J~ d.,.

tJ..u'
.

fk ~ V~

-~

.:Zc +
.

fof"JJ2:

J1 + i.J}.
~

QVc,(.,,'

.: e.o=>+

11

.utA

~0...-w'~

'11&-o!f&L<..-<.

1eo1'<Et-IA

~i

/3-GR>-Jt..?LL /

l 1i ~'e11v1 e,

~J2 ,"E.9 vc\J,. Ol.\.R, Geo6d&


./:~10~..t. dd! qvod-eo g<Jt-V1 tv1do (!6
;.111 __g-<-'ot.:o
(}(,/CC,

l="'Lvil::.o

Pt::P- FC::TTO

F'lv1b.o INCOHP~ 1 Nll?..llE


I-foro PeR.H'A IJ~J..).-e (,.p

A02 1

G'.lf.A?-> 10'-'<

rp'Wev11 '"!k

fo-Z.VV!~ 0

~-w\A_oLo

cl

c.V1A/'CJ-1 '

'flA.<t.,1-&

&g 1? v1.l.~ 'cL ~'.fo'.:.!.1'

( =\:>

e~

IT=

=i> ~"~=O)

p-==o

ij'-(J.;,

tcl."\f''2vi..t7 '& 1 ')

~, .2i))

(~ .~li ' Eqvcl.bi"l)l.o.il h2il I s~;ri/~ )


11

lw1,,.t.Wi6

.h '

~--

'C<...~../ o cc\ VUL i-t.-'U ~

:.u.koM ,' ,J.1.

&trr-o~o ck, JQ ~0.M.clo s. pil.~1t1~ R. ~ei:J-o r::Jk. Jb0~ fo>..6.:..1 d.'


dQ l'.}.VV1 po $.S o.-< t<'.l-..JriOv1~ =>
..d-) k = Jo-~z!.<~ ~e"'~ Jlu t,( vi vd u11-u,d:5 : f ta. 1.-,c.lo

V111 c.1 gsd

ctV'-<'o.- 6

.fk :: (- g
~ 1>.~.n...u,,olo ~

.., .uv.

~ ~ -~~\ - duK :::


~K
cJt

,/f.<?
f,K
T

[i t- g i)

k _

pK

/tl

}l C7-.:::vK ~ - dK = /~~) +
P
Jt
l~ IK

<:. E.HEU.1A

ei.;eR?, 1,.:1

"-1 .?7)1

'b.1 P-cv

l ea/\-T,4

J<ol>

-:::P d,iiAdo

f;K_ ~~"'Uk
Y
r

J_~ i=t.f7i:'AJ.l t;ILEE.

PeR.. v tv1 iA- '

.J:,. =

i"~, 0-K

,All e

ffieS'!2 1ov1

E~ J<: lil CA~"" '"' "E<T1'"',,


s

fv ti:5 ;eir

f ~

~ .~ 07~,..

cq,i
G~1'Q

q,A ~.i (~j ~ %~) + ~~,t-V:~)


IJ,j,l:

,________.,
ID

)_

e-k

'tCl.1.ncb
\~ct
~
' oit. \Aoit 1 c. ~ 1 "-:::. .~
\7A IY

=- 'l?:Vf~ =

~ .::

cL ~uc\av11Q ddli

teW1p

/"\

\.<

Q_

))(.,

l.

v'J

0:-&

\J)v

lQH,IM ;v..t lv,md~

-':-

&

,(,

= 7(~,~ - ~. ~)-+ J(VK.~ -~:.t-) +~ (~JG -v;,,$


'-----.,.----'

LV n,

u..;j

i.V.i-

l~IM.'w d.. Vtc:.dv.tioL...i..


d... Ew.}jr~t' W~)

Jt)

..tl.cLc Ar; Uovo...o


sul\~ Jrov.-t~~ dJi. 1,.~-~

JlL':;b

~ [3\'H = - ~ , 1; _ v"' w

-+"V ft' w

..___~

(f)

~e- ~ ,,

tr)

i IVt'O ~.b? o . . ~~

j)_ ;::

).-?'Q'{'i.Jk =

~~=0

H ::f~) =~-

(iole4' .

0H

\7H ::: gv~.:J.,.

<Af ilo Sp

p,o

~>

e'

dv tc:t..<
ef<S.
= 0 )

u.vi

H-1 k

~1:1i~gt:

,,

c;J.A'

t=~g'2v~;.:o

ck, 0.iet'

''~p.t&cf' Vlvo'io .~T!V'~ b>ttQ,111t'~

"

Lu.a ';. ~0'00 ~~ Y>e.ll ~~ o .,,.,11.2 /


Jov.do dl .u.v. 't:e.ei'pt eVit'e,

l.Lld"'eV\'lev.-fv<e<etviolo <? ~,'o~J


; h ~- .i'r.2 eov1t%1,,o . crvo~ t;..,f~~
1

-li. st;e:,>

'-/ V

e.Ll Jd p<do ec1u..do YI~ ~e<(.u"e.v.-tz

~ '.i'T? W'l~:Jo ": ~- ~ oth

00'7Jce\l'lte

d'\e. h. o-os-t\.U., ~

fi~. po-e.h .ti,, e>e.< 'O"l:e. JRP


i'.bVlfo-z:lilO .ilitfo .i'Q p<-'Ch G'be>eo (~ .e'
9UA.\110L' ~_g1-1t"' M G'c('-'-" d.o eff~tJl.Vll"t)

U.v1<.\

~ ~'Th~ eoVl~v.o Jll~

,f.~, vivCO~ ...:"' ~ ~"'tq ill.ll


~;,;o\A.Q.

eovit:.:~tro

G.u.,.

E'~

e.ia
<?t,ei

f'"e4' JA ~o

eooce vit ~t pu.o' Q.ov.Srt~0-ee,, '',gvdo{~(J,,,12.u"t V't-''f "


-9 lt.o V.illc. J/~ ~ 'bu..J UJi.. .{ Jw.:$ f-o:f-:?. e/1{/Q.

(o ,,e VI OcSCR. "J


(i~i'O\.U.,

E~ ~+~)==o
l_db \ !f

) c)h
LJ.,,, + 42\.,,. _J.. ~=o,, LP+ .e.\,. -l: Ju]
\
6V/ B ~
c)il \
<J&J
g ei&

w:

fi '(~'eo .tQ ''\eaoz\lll!


Btlt'1i1oull/-'" :
~ '= o :)> H&>= ..i -1- ~ + ~ : <?D!l.'t".
e)~

(j.

d,.~,~1 v.J,'ow.

J;

E"'~ 1 ~ Pom-11.;b/~

NcirA"

&

~v-~
~

9<>

:O

(2.J~ vioV>

pv-,?3~.'md ~Q p<!fu Q.i.en:o p:J.Y.Yo


8o'Aa/O d~ ~& 'f'.'e..111 t( Il. (Id ~ki'Oki <!0V1P~r;i- ~
i'

Wlol.2:1o

+-v.Sfev<cY-<.<,

9<!-

d.Jlr~"'.i<;;!

~ k"' .e;W.L.t,~ p.e~ovt~?d l~ ~ Jo4do c.R "a!0pie0-/":,


~
(5 = d./si611.J,~
vt:\
.....do d.J 'O!e,'rp,'ewf( {' jij,,/o~
eo""f-.,,,~
h, >? S- -=11> o~ o :p 0- "::::: ~ Forn~v,_4 ~' To1~R 1 et:L(..l : 4 vdoe.. ~ ' el' "'}Jav~ ~
{lM-$0

.uVttl

Gv~ e' p /"('..r', - (fl:J~. o_( ~V~Ma .uM gv&(.('e_, I


/..,,,, .(;,-etM.w:f t(IJ ffU-i'eif, o&:lei,,Jo ,u.J? v1.1_;1o fUt .u.u ' <M!hit;,
Ltj v~

d2_

G(y-e.(;1c.7

~ Jol!Mvfu Q' etJ~tr.::..


.tt~u..,;1 J_,.' uw effe}J10u.t( ev'?i/tf;LA; C17 == ~&<J}j1 ~~t[, Jv ' v~c/~
ok Q' u..s;u~~ :( -c~!ro-dO JVd (?o. v 'flfb<? ~ I ~.th".,e. '~: ~ rw.@. -ro~ ~-~~~ \)6 . . ( =lP CLJ': R!Vt-) =P
~ Ve = Cv- -.Q~ h'.,
~ quetit6 tiew cm~ <1&PP dJJJ,p:ow ~~;_;/-:~
\>-

&

vo@J~, ~~~'e.

viel\.{

(6. rod-~,

d..oV(Q,, '1f''i:..\M.VU (!; .Jt:Q,. dJJ)f!6 J-eb,'o'-<.(.


ddl 0Jee, "'A "IA.wl/'fl u;... ~'Zo
1

eov,~tt". :Ae J.."' -j>vvt.tiol.(.e Je.(J) l~


eoeJJ,'cc'e.1,t\" eo'deeJt,..,:_,,o : Ce :::. ~' Cofgg, et'i2t11~ oli" eotA.T'?'..b?Ot.u.." ( C/e ""'
1

Ae;A)

CASO

==$>, ;

H "'dA +fu ::: ~B + ..-t lf~

-lh

_L

;,

(Ge =0 6l) .~ A~~= d rr:-o)~.)

\Ji

"

~g

H _(~e+

R\ -::

r------r--~~'

62, ,.. ) oJ:::;, ~ .;

C~o 3

//fj!/'1;.

=t;>

;::\>

n/

=)>

d'

eft

(\-\ - e' e

( 1\4Vi &oWivvi~

a..)

1
')

A. \A

9v~

eo

.>-TQ~o ~t,Oll\.'\1.~,(I'.o ~ .e1eo...c0' eR.


e~ o. v<Zlbei \--1 h t2o .Jt9Ro vMb ce,, F( tvth { r V vi'h d.iJl).
~'ov...t. eov<'l~~tt: e ek ~Q v~f?olt t-e.o'C<eo ( icJilc1'eellt' uo) 'Cc'.'tvlCf :
0

>vtlt

<?SO

Co--;

TV

Cb.u,e; ewfX' . V.ei-ctrt.k.t ~IAllfri:o

I~ ''T'2DZRAMo d.;. 0CV1ou . 11 e


ko 'r~/C'JD tA-0.Se/ut5 ve& do ( Jbt:J.5 r:MefclM . ~ A- 'pc> ~A.) pVC
)1,V\Q,
~~ol.6 -r~t~tfon6 I evd eVev1c/Dxl-1. ~ lli/1 1 ..i'vttek~ W'Vr2tAti d/ Je;i-/ow
\,(,(,'f-? ' ,
Ra( S ~(!).'Id.o , cL Co\1111 Vh e1t"e>a .!);Vi eJOeo'"Ce- ( f-78 ev ~ ~. (V' -.e ' e' &ef_o Jl~.Yi '=: o~ L<..e. cf_,,
.,g v~vt~ cL qvekt2o eo\.Nlvw>go ~do -lva9euredo & dJ.QM~'ou.,,,' c0 e.iwcy<-ci) 1 t'VI u.11ta
'' eoivw4't( g~oe~,, eut vt:Ye1~ 1 ' ~.:h "t-ru. e.o .J.e-IMpe/eeut e,vl1f- i-u_e. te;vWi-1 <-U.. e-~co
(A. v~~rb ' "V
dv' :v'..gcl/ puvch' ciA' {,MA(.\ Y..baL~ i;/cl-Y ver~~ C<OIA 2 v.efbe 'la

Ji

li

v!:% .

w-.wL ~

. - .-

- - - -f
~

( t__

1~ .

~'

r.----v.'

'

--~ -i__ _
t .
f'!. '//

//,

JL

\~
/

A~

./

'

h,,e,

i?- _

=-

~. ~H

=\> )C. ~vH

:::

:::

fi.e + ,6 fh0

;f (

kl'f -

= Ji'. ~E.+ ,6 ~
A) +

L .fvv. =P

. e. -- -
--+r---_
-

'I'- - . - - .
.o.

. - ~. -

..

-------

..

-t=

e111e><g~ Vvi ee&:.'IA-1 .~ S.:1 h1'80l..


1110v1 hcl.S!eu~;~ ( 1oV-i' cLs.!.:pd.l:i'oL<")~
:$> ~ 0 '1<.U\. o~ t.:o.:/ct . o~ ./( 1 N) <:1/jToYJi~~t.:i."t

r-->- l

Gov\u_ OV.tio\11+-~ I \l'1 tDVvtlA{Lt/5

LllA

fM,j/cJU

(tJoVi b1~1-0 ..:\.(::iox(v.e ir tufo d.efJ IM&u~"fV'~


qve.-;tO -fvoue.:> d.i"~e.u-fi _
)

\!"'
~ ==

A~ T v~_g ~~-~I
iA~-A~ ~
~
Al1

(ve.J< P"3. f'v~.tile:)

r- w.r- '

~
.W~ cL\.~u\wJ i'ou.t.

'\JL'

_J

~ f'PLIG<U 1 0N1 'b:.~L

CD)
TeoRr=l-IA

E ' u -vio ~fi:cu\IVlevdo ~ VVt.~v-cd. ~=e.c?Wie.vi"'f. r?~


0mktltA.f :t

-rv-c

WVvi~'Ol-""diVCVlQ. iQ

1vvi.i:1o"' ""' C1, V\t'o :


e\.t -t.111V~(e UVI o.lt-'eo/2o

eov.st'c/~co .u,111.;. oo'r.lt:Qv.t'e,

l'

Jew.'d.L .

UV\

eD'C(-'0

c{,I' o 'voi'2v,.6.10l.1..<'...

ddi 1 o$ ~eoeo, h~

~'l()cJl,\At-"", ~~~ ,\~Ae01 cWi.r"'.>!~ ~ V"1 o vile.


~ <2 1 -=-'~< cJ_; .t. ' Wilo'Y, 0\l'e<'..~ de12Jl ' os~eoeo h~

f -e0ik&

l:::i,

Br:RIVo iJ LL..

veece. h)
O

vieeee_

~YT -\OIM.l/i5!f1"t."'i i).

-lrcie..~rc-i e

Oti,tt,,(e ~

&. E1o c.o cG.'u.b,o l.d .

/--

~ -

~V $31~ ~ V\ '\Q_\M Q.11\"ti

J4

r2oV'tV\.O

dJI' Olloeol'b fvc~ ~~


eti'attlll*i l"~s~ 't<' ~.1.i1;14
l"_,(,l,\ \-Wt&~

--_ ~t
=~~~dJ
~
'i~

:i;: ~

b-r.u si.e~

UM

da,\11..l. ' oVJ..-

<J

gdo

v..

atro .

&il~ v~r~ 1 l;,, ~u~ ~\Lo v ~!Vto ~


~;Q f>Uv'lt5 "t:,"' IA Q\/\..l J.;.;tJO 0 h.~ '' 0 cLt' '' ~~J' \A.O "
\Q h.odvr?o 4"'

'f"'

::p eov.~~"" (o ci~


o1vofa.

t, ' A " Q 'e:,"

f-''v V\

/.,.

9u~o r uJ..Ct'v...:;. ~fl

fii.J~~

(? :e.to m e;t~:e

jv~

0 cr.uob

jo'CO

q""'"'o\..'

JJJh

~~ ."e,vo c.c'Q e

Q' !A 1n1) l ~v...,~ 11rt6

d.d/;.

v~i1'
eMekt
( i'(/

-1.'t-teo ~om,;:b

f' 'v'

eom,v~

L't_,

<' J(?

(,t1"

.U,U 1eo

w..o~ d.,. '

~ff"'C.tf~\) ct,,IN\?fs

PrvidltiZ )

d,~t6.,,,.6.). SurJ."C~-lA-/i ~ pvvJa J_; ' raie.\ (dcv.t e' ~ i}'vf/<J J;v'lclW. iC)
~el..t 1 '2R. fvd,e,.-Uoc. -r~idf ~ .'.>1AO t:c. d@ u..:s~ () o~,~ 1cY'(.Ad.
J c:t.bi'ov..e...

olv...t

o:.a.o '"' 'e,yv cw; ~

~ l\,, 41A/e;t'e, ,=I> (f<l- ~1<1.b<'o d eR


1no"' ;;""' pecl<xl!ll Q b't.u 31J~

Ju, ~, o\Af

=f

oli'
1t.'

UA
1

E~ln~t:Vi~~ -~
\ '=Of<\'.::l'IA

'b1

tioJ?..:i

bt='QIVOUlL.1

v-v<o
Jjg.:

~o

dl::ivv.e ea,i-w3'foi,i.,;

Sie,

0,i

/eoGe1md
e1 .':lvJee,tf.{'l-L 'fi di
A\"~>-GT1 , Cf'1'lvM8'0 J2JJ.' .tpo/-Q$t'

~ + J~) =
~g

2f

.
T
.L-10

ic>i62e
cJt-l.t

<J.T

r-f1'.:br<

C!o'Oa1"-f

U. Vic:\

.Sveeu.kli'V..e

fe vvifo'G v..eA

.<t-i

c.)g

~ I . ~ \.i- I 'o \..(_(

g 0c

l-l (o)

==

ddf!.c.

ee.;_~10--v. r2ot?i2.:

J,u..,

=::p

f-'v1bo e,, e(.,,di~a~ GU1,.1 f~ Jt:.!(d.A.de -=:!>


VO.l?v~' &LJ..l"f.v1f;z =l>
":
Q,(2) = c>o)/. ..:::!> ve.l.oei ti, iwdd. = 'C/~'j ""eosr_ =t>
OJu..t ,.{: fJ.l/lt_ ~ ~ = ~ .:::: eo~+-. euf/:gO fcJ ~VrRV/.ti
);
~ (,.!. L1 jt~.Jl, lb 1 'J.fc.11,J.

Mv.

rve

> H _ _ 1 dv

v~ c:-i

pv\/\ b.

_,1U<1 o~u

/1

1\) 1?4;f-~

:.ertwi<lMe.vit)

li.CA.

Eqvc.\t:lOLU?. cli' &V'-t.~vi.,h


'==I ~(ceMtt..11 f qveJT'0 V-~

IVi

!'Moto

&>cYe1eo

irr

t-flfh_

;...,

111J r=.;+11r:=iVr r=
- ,,

cle,;t'e;-cVlti ,,"&tr..:.i i ic>v-.-f / .;."{?


c..\..QS>v VV\.l 'r:A
e,th 'vw. l'Vl e/I\ h
P V\11 -i-.{

:={;> A ?e<::\.

(HoN

{!oVl'evitz d.,;i' J)f-cJ,,-e"-c.e -t vi .uv, eudo .t~~~--. v./e / C) 1w.lcu1Atl/t.-tz;


ciLl/6 e,uto cJ.R-.,. ecYUe.L fZ> f;;k!1 ,, <Jv.v1Jo ~cl.u o vioti ). '

ds> _ .,.

2A.'~oe, '
eo1-1TE

lt.o:

&ivi

E~Q1/Jllp-l'o :
{M.~QleJw
~

pVCl.IM<'>v.~Vite

to

.ti,,eo.11p'C''1M.1~,Lt,
T'id.A ~ f;l-OVt~ :

1.

V6ere-i &>v
.1.\.,

f
g
dt
J

~ -P. Eqv.Z..1vLl cl1 ' ,1,q,, Wl..:>10 VtW-'O euvtqv .Ullld


>h
~3tec;f0c< Ll1' u.111 jfu1do P'"~'~111t1, pi~fo)

I y, re.$ v->.., olo J V~ ~ f V VI tA' d.tl/ 6.


H-.e, - 1-l.1. = _

11);1

e _ge.w.>t{}e~.-J-1 OLt ..'

re

eJ.e. :

V?;c:;>'

I~ -

H..t

t:

_J_ f-.eT

5)_L C>t

1-l(O) = 1-10

~ Ho - .~) ~/r

=t>

).

A.'~rlc~vi t
Ot.Jv'

'

pw

51

cJg

== _ ,..

!3

rlveds:
dc )J

= _

.b e/.; v~

ti):;-

=f>

pr&'ta.> :
.9+-u..cl.-1 '0 d..R.RP, } l/Vi-w.e Vl+:s d.Jj)

\Vi

.Ul/l

IMois'

,t Vl

je}(~ { 'o ;

~t" ~ l'Mo-tvL :

lCl rn-vi ~ ~~eur&t 'C2i &


'a?l.U' f7? "tb.e. e 9u1 'uo(.,. ' f1

pvt.cG-11 d,,' e~-ld. ( 9u.,.i...J-<


~ ~ ~f12-1ec1~ -tf2
"teo UW!~ c1' eJ-OVlov l~ 11 tM1/
goit1116 p<\) .~wp~ee d~
~2v a.:h~ ).' J>ewoL' ev-s.fath)
- H(W\/111 -~,w , ~, e,fc:, , deJJ ?l2u-1 'dc
2e (h. ~do~ .t 1:,"r:i?_;;/,z J!.e
1

\/cYt1'c\..6 t'OLA". ~ p ~ 1 lU1..{,l[/l

c:iA .

p1,1.v11"8 gu.ve-ieo dule,

l'\llLl.l:lS~

~0,(,1'Ci .J.)1. tt/..teV1t

;~"16c11d.hh\ W7 ev.-fe

d!.f->r:o

t \,i

Lv'

puV< t.J

- -

(~E)b.<: ;.~~~~ o~ {~J~o; g ~)]


~(J0..L.do riOo ~viff .t'v.eo1111~v..,'/~;/..e ./i.. 9lM~ =I>
l.&~ 'eeol.<.u' pd.

r~ (j)

, ~b-llldO

c?.cM.olotf-,

a..

e'

67JU/e,

fl'Slo lvwdVt.! ~ ,'() ~...k .,. -8:fv.J

eow:io't:f" e' elu'vg~

A r e.o b'f:<.JJ1t?~Vvi e.vrte P~ eokdo tt6

d? e.9l,.Uofo

.Jl' doVV'v!Cfl<(! ..\ V1

~ i?6 d/~f">ecod,v.),-10LWL,.

9u..1'e;fe

ckl(; p~101.v1 e' "-dr:~ f-~'e~

/-1 ":::::!f> A~ "N A.o " p N ,,.. o ~ p~e>( fVt'. " N su~ov..<.J-~ (i), e ~eo'-t4 .Q. "v= O " ~ pv-c '"H'' dt.te.e P~ e,~ ~, ~e-h..,' to t-~

\"' f ~f:f: :

~eeovi-ie e~

('-1 G?J ~

/-/o -

e.l.1.<16

ck.'

.tt

= c.Us.~ve[b

-fof-,~..' e'

Ctyeie.,'

Jv~

"--._. IJ, ,~

"(;e.~

~f ~eo t<sf-~"

p.e. t ".@ ed "H"


Hj@ = ~ e. eo -to~@. , 1-i.(!I~ .su .01.<.t N

.=P v~u

c...<IA.:;)

,Q

A.."'-1~~ del{ ' d r;edJJ(t..Vf/oL<.L

(~ ~

le t ~=O

-~ Yo
L

.;:i

-===t>

.:P p.e. 1.: . :: p.e.l;-.

Hd' s. cz,.,..1em'

2:p r I: =o b

~ ~r, veJ. fc{gi'11.0 fPV.RZdt.ut)

~eeo1M.~ K.U/)~ u..ti'ow

~ ~ Yo

.{ \./'

doVe

(h vefoe,fc:.,

orag UVi ofo

l> J:i0,;,01-U.

(!:!V

IM.Uf.,,.-; J..'v..rj;~f!uawt wi..Jlld., v.d prco;v.e.>..>/i,t;>.u...-./e_

d,\' hpo ~oi..w.14,t;,'~ -=:l> &1~ .2-i"fv..6,'ou.x o l ~-'"4-e, pwtilv1vi.ftvi,f:t $t ~J1 ' v":f .i.vi' ~vdo~C ( eu.. ' co'7J&'s.rucie p ?.b. ; p.e.b4<J)
e f?d. i2c ~d
~ s.t1.16*~ &:.i u \.f~ J./~b.i,i.b~ Yo = '[i~
1 dov-i! "'\70.:: v~e: +-6 ' tol-(X,ezt/.,,'64~)

'1 1

f-e.o<v e~\M e-de


~ eJ;;o v.Wtl-e.e~

..t'1.1

-...,,;..!::>

'{)!A

~(~-e.

c;/.A' mot.5 ll-C.O e' cor:e.tfve-..i..;,cs:fo J~ .ltlllci p>i:oJvzzgji'Vd c/A'!Nti'vic.; .:;-10~ d.ffPd
~--,, eR,'V\.r1o4.JI. ckRkk 0 'v..u ~ . L.Wlie~. te:> f-~' .R. f"'t?.io~ 'ed- 12 dd. U.4 eo '?:O f~ ve.JJ /vo

l.Q

p'COCS9.o

!ov. t;;.Vid~~\,"'0

"""" "'te"',_ ""lo~< pi>'<>il e& ,

.3.r "'d'VR

""o!;:. o

ell(

"''l.j ebl1ve>. u.u ule &tio4"a <>< '

[>" wh' A

'd -(
1

p.e <-' . // P i:;. I:. ~eh' 1 ~eoxk-v.d.o ~


( ~Qb pva~-t) ~ h~:

Ho1A :

h., ': ~ ;- f.,?.

o.i

i-I : ~ + .2
Jl

.)<-"<;<

'J = V

:Se.. V~ , rueed?<Yt::e.
~~

ecif!edk

4J:l.-:::
d

f12..

& p-z:o_gv42j~1 v~ v'cY-Gc '~J,1bL.<...t


J&u o l~ 0,,~o ~ 3~
& 'ertti>c.i :

dH *~.d3

=dH
eJt . dC

e)~

JE

c>L;- \

~+

d"

l-{ [ ~ ~ 6

+ Vd

<9 ~

U:)::: ~
~ +a.E+ IJ:d_V
);j- .3 c>b

~j)

::o

.e

:: _ J.. .dv
.J8
( VeJ; 'ICU><iwt.\ J.;

+..

ob'v$~ S~l>I~~ cL H -=

m~ ~:: ~6:
db

::: !@,~ 1 ~

gt?:,QIWLov/t;'
.Jb

=t> V ~\-\ :: _ \r
e>~

dV
dC

J,. '

CX@) "' ckn+:

A&),,. eo:it;
e.:.~1 ~

l -={>

,1.F/e~ ' tL..1'.:b-i'.Q;

{W( )rp, :

\T(J)z:

~r~91'J1 'c~ ''H"

6J;,t'.

<tl '

<e)

.
.
R
<..1\1\v\l\e<O

1/1_

.O()
X.lt~

~ pe>W4' {',.
~"'-~~
V~

{'

j&u'o/o pexjeJ;lo ~ l=Lv1~0

&

t-0Vte>l!/CV-...t.10 v-<.

~le(,f,M~e. / ,.(2

"\-\ ''

oL

clf22 1 A.'pot.1,1'

'21'111uvi<v.'o

E 11~1~
.

I.I, )

a.u1

.,,i.e,,.;,'J;;' J,f J!k'o/o

LI
n.eee~ 1,,,,.:~

R-eAL 1:

Il

P"'"""" Jo,d,,,;lf 't? 'ko-fo ,

P '' k8o:tj'eJ1:<.

eu.i' ~~vouo ('lv.it';d1LA.t J vv.oh5) eos:h'-f-v~& J:SJ/~..vrolAR. d.; e~1a


1
e,i'oe f'tdg~hi1My101-<e. cl e~16 -<-1 &l&-"t.e
( 1 ;,.-f~bl-"' ~ ~? V7r.,i/ )

V\llc\IA

Vl-\~IA.O

J.i\M.,'v iueMol.oQI

VVielA:f--u (?~ ge~C

d:::t~ e:~"'le ~ ~o Oc t'7 a.i'e.-tiod

- . -

. . - . -2-~~ :

.- . -

pci-d:<~

.J..<'

WIVOV

~01e),1. ,( .,, /-\

(>.r.:.-.h. A

Pd. v~e.t. 1

'b)Ll<l P':~owi~:'d ~lici

.-

I
I

Vb

Ub

( ro."ek.t': V: ea:;t-.)

l .-- -.
,1

/ ,+- \ ~

1-l(.s:'):::: Ho - 3 s

<!'

f7.<.~eu-w~/u)

F3effo

eovawt' == p.e ..t.'. l3

(// ~Il~ eld Jq,, (c\, i:,c~ : To~ i(/'C


f 1 u_1-1 ,)oi1M('t. d.J 'MO-fo; V=CQ)-t.)

'

lij~_gg-'

J..,' vl<...iO

Hell '-tf;om-1 cL e. ~Jv


_1;i h .
lofl ' 'MIJ~ (O()a11,ft,,,.. p. c.t.

o.) L.;,,e~ aie/ -c. c~,

1 -

S!}b1.i-] I

rr:L' <2.1ow'olo
f'V1fetf6 :
t

H e(?Q 1 .t'F-{Qg,.,

{.;

/_;,;V\9':P (} ' .t~teite

-f?;t~Q.' ~ ~hcl~.2~

=t> l ' /il! lvr:o

tc>0

c;ovdo/d-~
dv111Cfve

oL'.~.e. ve&

d.bb.33.-w.e-l/f,16

fl

~"-\

l. }" =l>
vV~r,oJ.-1'.:1.-i'oW1..

J.,. r!.u"tf_)~M~ "L

p>CeZd.QAAf,

(q) v.ei.-U(..

dP.ll 1 ~;f{-"'~ e. i...dl'c~

Y- :
~JA..i1 'vt I ' e~vfrc. :

pc\:f1'111

J + v~

J..it'I~

'u' iu0t-~

1
' ,,

l?d i2,~ 6

~e,

f&i..'

eov(.{A,d1: iatf> / e/ :ie' .

=i./

~' Ll,i re>c~


A.V! '

.l~/cc'

Ji.'l.21 'p~

ew111~ . Ftl,(..bi~
e,,'u_dtcd,

pur

'e

VW..lA.fi

"WJ /Wi<l.l::.e

J'..i '

frcc\J,joz.lM .a.

e~

~vti"Z

...'c?o

l 'i..,

p0f:

.i\.... e0 \.<t'i,&f-l" J6{/ci

'f~
Vl e/.A..c..

c?o/'rfr:el/t.fe _

~!.'GV'lr'tG.v1.i eh(!
Poteltl:i:

di

~ Vt <\

""Go uvn

(:o'C..~V'~

cl. 15e><vioui/( &J u111~


t~

Uvlc'

<'.'.ioavi12. .

S},.;<' , .;;1'1'.,~~

~"eeow,e

-'2 leotl~1cl o(,..' ~111oul/" p "o' ef.futc.e ==I/' s:, e.J/efd- ~r~vyoev.f ~e &;Jl/7 eeJ:f"o oli. ' eoT"l=1'-'~A
( VV1 ed,. ~v.te '1 u., g to
.e. p u.o' f' ~e.. ~ ,y-a vi-t j'.e 'o ?'d
c.tf>e-<'6UA't'b uvi ~gwj. c<>iO eV> vc~eo
.\'u..
d. pp (2,_.>c\._~,.o!M.. ~ (/e. eo10a,.._.,"b. . cfA ' .Qe.,6-;o~ fLi.<..,: ~)

---

---

.::...

- - I . ~ - l -

----

.::,.

I
I

..

- .-

'J

-'

'

~' 0to e-~ e11.pj,f V.I.A , ~


1

>U7<'}Vvcg~ i!<!> ~.bo~

---'------------~---'----'----'--..!.__;___J()_._v_
o I~ e~ '-.? =
Potl111fo
C!IYVC2V111

dii
Vi

J.-&tt-o d,,' : dE :: J"-. dtX- H


elid

f2~0

,ge..l 10ue,

dt)

p .-gS

pvt

~ \\/\ r-~~v.olo,,. ePeorlo fo


.!k.J,, 1'0"'-l
1-'lUl'vexY~) o

Q: =

Y.

fW

8.e _ S-t '

e-k

d "

vv.;,&
,)<[

telM/ o,

d U-dA =)-!. d

Q.,

=!'>

-~uqfl(/ fo~
.!.'pee. '.j .ea.

rewyo

J...i ,Z(L,,ot.-<.1 g.\,,-''~ ( { 'vt~ vo

eo"*-twte
J

tJ<;.\ Je.J., ~

ui,, ,' l-'

~ H d 12 = Y J: H v-clA =

-fe V~ eg o 1A..o
.t (>dei.- cLeft.

12i2' .<.~l(!k<=!

( -' +

(2"'?..-~r.),,.

Cf 1-4-t

L.oL: <l. {1

"eQ,")

ft -1-. f)v-d j fore "''""

);,

u,.,.

rljt;~ =D>

c;;r>e<"'~Tli

..fA

cl B1?Jawvlti "
( pVtd.: 11 \11 lJ /I.e ~ tM ol?
p-v-c lM ~ V\.t .,.,f1. )
'TeouU<cl

J~
I

d./

:=t> H = eo. rt: :::p J?=eo.:it-. ~ tJ.e.Q IM.o'b [WYW1.!.V1 -t?w-tf d.,' uv. Jeu..dcJ.e, == eoJT.
~e,t:to i \....eowp 'tA 0 1-t-<- 0 ~/ k t?d eteu.lr<4
~. vvt ~~hw.

ev

~JtSO

J,u. Be&>,; \ / .e

eo~f-c'-v..:1e / C-1 b f!'1 ctJJ~Ut.<.<.

.ti..,
t:Ut'f -&
.U,2.--/oU-1 ' -fV<;\,2VB"r:.rfd.R:

V64'te,

cL'pe111 ole

d~
rJ;Jlfb ve.Cbe: ~'
t'it Sl. VfJ<9.dk

c1 g j'tflbV.)-10 l.\..e,
~~

. u,;.,' 0'-<.t.

R,'s.oo'vo
p

"

(J- ''

1f

heeo

\-bf'f1,1.l di'

~ +~"')'reLA ~

W"IQ}do

UVl

\v. t-'U)ciJJ eo

U\n

eo 1JJ\

LlcYt~ ''

Co<ztevde Gv..dv.{iw J? v.f

w...c;1.

J" ~f

~)vJ A + rt ~ udA

f~ !:(X.,,'vvrf!.e,.
A~ rVt/M ;,v._'
ci' (/M re, ~ VI d,_,.' ;:c2g'\) <>r' e'o

j'~"ti

@ \

J<(~+ fj,) &

+ .0e

il

Efdt "t-wlftdo
f'ui'2>-l.h A

w -co'

'

Pe:.n. Lt:.

(;E,.;~RUIA gP~Ctl=I C.A H't:.'btA hi:L Fi..v,J::.O


ek_ ~V V~ Q6 ~10\1\..(...

~,j)

1
~M-1\jo-evw_ ~~~vi,-;;o ..9vf*.
A#t1 'f-.' d..e.2
~-.a 7. =I>
=t> J?e. eo f.D~O
~M~
~
L
&?IMvn .eifo M .i-t
~u p 1 t3&><2o
6'o, g-<.'v-~g,'ed f? ' ~Wiwi.:u>/ot-<i ,fc>f.::;1-6 _/,,., Cfvo/!,eJM ed~ pv.RC2dv4Jt w...P..12.e ff~r:'JL-,'01..<-i ' dd!
1
"iuni11111 cL' Be.>u-iovll/ ; <jj:fpt::f"<-tdo ,..;,, IA~
~{'pvoJ,q, 'lll'lo.f-~ 61.ot.el...e [41-e oo'VrM-t!A ' d., ' ~.2. f'o ~
J;~.:t-~
.su~ rv->pv1P?,., ,01At- v~d.-8 .pu-r 4
~ ~ Ma.t'eW"'C'e. {c.:>...., ~ =-d...)

''C)t' '

VVIOto

~td,, ' :f~'