You are on page 1of 28

ISSN 14260875

Gazeta

GMINNY BIULETYN INFORMACYJNY

nr 190/191 - MAJ / CZERWIEC 2015

Komnicka

Relacja obchodw 70. rocznicy


zakoczenia II wojny wiatowej

90-Lecie OSP Konary

Maj / Czerwiec 2015

Spis treci

Szanowni Mieszkacy

ematem przewodnim tego wydania Gazety Komnickiej bd zmiany. Pragn si z Pastwem podzieli zmianami w obszarze zatrudnienia jakich musiaem dokona na kilku
wanych stanowiskach kierowniczych w Urzdzie Gminy, jak te innych jednostkach organizacyjnych. Uwaam, e za wyjtkiem zmiany na stanowisku Sekretarza Gminy, ktre byo naturalnym etapem przejcia na emerytur pracownika, pozostae byy koniecznoci w celu przeamania
marazmu jaki w nich panowa.
Od pierwszego czerwca stanowisko Sekretarza Gminy obja po odejciu na emerytur Ry
Wiewiry, Barbara Mizera. Zgodnie z obowizujc ustaw o pracownikach samorzdowych na
to stanowisko moe by powoana tylko taka osoba, ktra spenia warunki ujte w szczeglnoci
w artykule 5 powyszej ustawy. Dlatego mj wybr pad na Barbar Mizer, gdy oprcz tego,
e spenia kryteria to posiada rwnie due dowiadczenie w pracy urzdniczej. Przez ostatnich
kilka lat kierowaa Miejskim Orodkiem Pomocy Spoecznej w Czstochowie. Jest osob zdyscyplinowan, odpowiedzialn i bezkompromisow. Czerwiec by okresem duej zmiany rwnie w
Gminnym Orodku Kultury, gdzie powoaem na stanowisko Dyrektora Pani Adriann Plaszczyk. Nowa Pani Dyrektor bya kandydatk, ktra uzyskaa najwysz ocen Komisji Konkursowej, do czego przyczynio si przede wszystkim ogromne dowiadczenie w pracy zwizanej z
rozwojem kultury regionalnej. Uznanie wzbudzi rwnie upr w deniu do celu oraz bardzo
ciekawa wizja funkcjonowania orodka kultury, ktra w naszej gminie bya bardzo potrzebna. Tak
wic zyskawszy przekonanie, e bdzie to odpowiednia osoba na tym stanowisku, postawiem na
tak zmian.
Obok zmian personalnych, do ktrych od jakiego czasu si przygotowywaem, podyktowanych
naturalnym adem lub potrzeb wprowadzenia wieego spojrzenia i innowacji, czerwiec obfitowa rwnie w inn zmian. Owa zmiana bya smutn koniecznoci zaistniaej w naszej Gminie
sytuacji w jakiej przyszo mi si znale. Ot ze wzgldu na utrat zaufania do Pani Skarbnik spowodowanego doprowadzeniem do ograniczenia pynnoci finansowej gminy (gwnie w zakresie
budetu owiatowego) byem zmuszony skierowa do Radnych odpowiedni wniosek. W zwizku z
powyszym Rada Gminy w odpowiedzi na mj wniosek odwoaa ze stanowiska dotychczasowego
Skarbnika i powoaa na to miejsce Danut Sosnowsk. Jest to osoba z wieloletnim dowiadczeniem
z zakresu ksigowoci budetowej zdobytym w rnych jednostkach podlegych Urzdowi Miasta
Czstochowy. Dobr zmian byo take powoanie na stanowisko p.o. Kierownika Schroniska dla
zwierzt As Dawida Smolarka. Dotychczasowy pracownik Referatu ochrony rodowiska naszego
Urzdu bardzo szybko odnalaz si w zaistniaej sytuacji i w cigu kilku miesicy przeprowadzi
niezbdne prace naprawcze oraz porzdkowe na terenie schroniska, pozyska znaczne iloci suchej
karmy dla zwierzt, a take materiaw budowlanych.
Sami Pastwo widzicie, e ostatni czas upyn pod znakiem zmian personalnych. Dokonujc ich jednak kierowaem si przede wszystkim dobrem Gminy i jej mieszkacw, czyli naszym wsplnym. Chc podkreli to o czym zawsze zapewniaem, a mianowicie Urzd ma suy
mieszkacom, a aby tak byo musi by cisa wsppraca jednostek organizacyjnych gminy z rnymi organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi na naszym terenie np. ze szkoami, wietlicami,
klubami, etc. Innej moliwoci nie ma, przynajmniej ja nie widz.
Na koniec zosta ju tylko miy akcent, ot nadszed czas upragnionych przez dzieci i modzie wakacji. Wakacje, znowu s wakacje. Na pewno mam racj wakacje znowu s piewa jeden
ze znanych kabaretw. Dlatego na ten czas letniego wypoczynku ycz mieszkacom Gminy
wielu sonecznych dni, podczas ktrych mona bdzie oderwa si od codziennych obowizkw
i problemw. Dzieciom i modziey za niczym niezmconej radoci, bezpiecznych podry, sonecznej pogody i niezapomnianych wrae przeytych podczas tego odpoczynku. Nie mogc
zapomnie o naszych Rolnikach ycz im udanych i bogatych zbiorw i oczywicie sonecznej
pogody, ktra im to umoliwi lub chocia w tym nie przeszkodzi.

Rada Gminy Komnice.............................2


Inwestycje gminne....................................2
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.............3
Dzieci listy pisz... dla Ziemi...................4
Aktywno spoeczestwa obywatelskiego..5
70 rocznica zakoczenia II wojny
wiatowej..................................................6
90-lecie OSP Konary...............................7
Przed nowym okresem finansowania .......8
Ku pamici wielkich tego wiata!..............9
Rbmy kultur RAZEM!.........................9
Ju po Festiwalu piosenki Dziecicej!.....10
Biwak wszkole na powitanie wiosny.....11
Nauka skarbem drogim...........................11
Kwiecie peen wiosennych kwiatw......12
Mroczki, Gacki, Nocki iMopki wakcji,
czyli Misja Przyr(g)oda .......................13
Obchody Dnia Ziemi ............................14
Powiatowy Konkurs Mitologiczny..........14
Potrafi myle logicznie......................15
Finalici VII Oglnopolskiego Festiwalu
Twrczoci Maryjnej Sancta Maria .....15
Poznajemy histori wsi...........................16
Gminny Konkurs zjzyka angielskiego..16
English is Fun......................................16
Wiosenne zabawy iwycieczki
przedszkolakw izuchw .....................17
Banie na Dzie Mamy.......................18
Festiwal projektw ................................18
Rodzice dzieciom przedstawienie teatralne
Kopciuszek...........................................19
Niedziela tylko w Skrzydlowie............20
Zrowerowego siodeka...........................21
Wzdrowym ciele zdrowy duch..............21
Zajcia sportowe dla uczniw klas I-III.22
Srebrna medalistka.................................23
Dawny budynek Poczty wKomnicach .24

Wydawca:

Urzd Gminy Komnice


ul. Straacka 20, 42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22, fax: 34-328-11-21
www.klomnice.pl, email: ug@klomnice.pl
gazet redaguje zesp wskadzie:

Adrianna Plaszczyk, Barbara Mizera,


Katarzyna Sosnowska, Krzysztof Wjcik,
Pawe Wysocki, Robert Kpa.
email:

gazeta@klomnice.pl

Drukarnia FOGRA
Radostkw-Kolonia
Wesoa 155,
42-233 Mykanw
nakad: 1700 egz.
druk:

Zdjcia niepodpisane przekazane zostay przez


organizatorw imprez lub pochodz z archiwum
Urzdu Gminy i jednostek podlegych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
artykuw nadesanych na adres redakcji.
Okadka fot. Adrian Pruszek

www.klomnice.pl

Wiadomoci zycia Urzdu

Rada Gminy Komnice


Barbara Mizera

statnie Sesje Rady Gminy Komnice odbyy si 28 maja 2015 r


iwdniu 3 czerwca 2015 r.
Sesja majowa bya sesj Uroczyst
zokazji 25-lecia powstania Samorzdu
Gminy Komnice. Sesji przewodniczy
p. Andrzej piewak przewodniczcy Rady Gminy Komnice. Na sesj
oprcz radnych obecnej kadencji przybyli zaproszeni gocie: radni gminy,
radni powiatu penicy swoje funkcje

wpoprzednich kadencjach sotysi oraz


kierownicy jednostek organizacyjnych.
Sesj uwietni wystp orkiestry dtej
przy OSP w Komnicach oraz wystp
Zespou ze Szk wKomnicach Wesoa piciolinia. Nastpnie minut
ciszy uczczono pami zmarych samorzdowcw, a obecnym wrczono
pamitkowe grawertony.
Sesja czerwcowa bya sesj bardzo
wan dla Wjta Gminy Komnice po-

niewa bya to sesja tzw absolutoryjna.


Po otwarciu Sesji istwierdzeniu prawomocnoci przyjto porzdek obrad. Nastpnie gosowano kady punkt przyjtego porzdku obrad, wrd ktrych by
ten najwaniejszy dotyczcy udzielenia
Wjtowi Gminy Komnice Piotrowi
Juszczykowi absolutorium. Rada Gminy
po odczytaniu przez Komisj Uchwa
iWnioskw opinii RIO, opinii Komisji
Rewizyjnej oraz wnioskw staych komisji Rady Gminy, udzielia Wjtowi
absolutorium dajc tym samym duy
mandat zaufania na co wpeni zasuguje.

Projekt wspfinansowany wramach dziaania


Podstawowe usugi dla gospodarki iludnoci wiejskiej
objtego PROW na lata 2007-2013

Inwestycje gminne
Marlena Bk

obiega koca rozliczenie budowy


kanalizacji sanitarnej wmiejscowoci Rzerzczyce wulicach Ogrodowej, Mstowskiej, Wolnoci i Zachodniej.
Przypomnijmy, e umow na wykonanie prac Gmina Komnice podpisaa
wdniu 15.01.2015r. zfirm: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickim Przedsibiorstwem Budownictwa Przemysowego Spka Akcyjna.
Warto robt budowlanych netto
to kwota 2.550.000,00 z.
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich stanowi
75% kosztw kwalifikowanych inwestycji.
Przepraszamy wszystkich mieszkacw za utrudnienia, ktre trway w czasie wykonywania tak trudnych robt ziemnych, gdzie na
pewnych odcinkach borykalimy si

z silnym napywem wd gruntowych.


Trzeba byo odwadnia teren igofiltrami aby wtak krtkim okresie czasu
wykona naprawd duy zakres robt.
Cieszymy si bardzo, e wsplnymi
siami udao nam si pokona rne
przeszkody na etapie wykonywania inwestycji, lecz efekty s widoczne iniebawem mieszkacy bd mogli podcza swoje posesje do sieci kanalizacji
sanitarnej.
Chcielimy bardzo serdecznie podzikowa mieszkacom za yczliwo
iwyrozumiao podczas wykonywania
robt, zarwno znaszej strony jak rwnie ze strony Wykonawcy tj. Firmy
Mostostal Zabrze.
Rozpoczto prace przy remoncie
mostu na rzece Warcie w msc. Rzeki Wielkie, ktry uleg w listopadzie
2014 r. uszkodzeniu. Remont wykonuje firma MAGPOL z Chorzowa,

a termin zakoczenia prac przewidziany jest na koniec sierpnia 2015 r.


Przepraszamy bardzo mieszkacw za
utrudnienia podczas prowadzenia prac
remontowych.
W czerwcu biecego roku zakoczono prace przy Renowacji
i modernizacji boiska sportowego
w miejscowoci Komnice przy ul.
Czstochowskiej 3. Roboty rozpoczto wpadzierniku 2014 r., azakoczono wczerwcu 2015 r.
Wramach inwestycji wykonano renowacj boiska, tj.:
uksztatowanie terenu wraz z robotami ziemnymi
nawierzchnie komunikacji pieszej
ipieszo - jezdnej
odwodnienie boiska
trybuny dla widzw.
Wykonawc robt bya firma P.H.U.
SZYMBUD z Widzowa. Oglny koszt robt 894.811,31 z. brutto,
z czego 437.057,00 z. stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
zWarszawy.

GODZINY PRACY URZDU GMINY


ul. Straacka 20, 42-270 Komnice, tel.: 34 328 11 22, fax: 34 328 11 21, mail: ug@klomnice.pl
poniedziaek

7:30
7:30
roda 7:30
czwartek 7:30
wtorek

piatek

do
do
do
do

15:30
17:00
15:30
15:30

7:30 do 15:30

PRZYJMOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKW


Wjt Gminy w kady wtorek od 13:00 do 17:00
Kierownicy Referatw od poniedziaku do pitku od 7:30 do 15:30
Skargi i wnioski przyjmowane s w pokoju 103 w sekretariacie
przez Pani Dorot Kowalczyk insp. d/s obsugi sekretariatu

Wiadomoci zycia Urzdu

Sowo

od Redakcji
S

zanowni czytelnicy Gazety Komnickiej! W naszym biuletynie informujemy Was owszystkich sprawach
dziejcych si wgminie, aszczeglnie
ozmianach jakie maj miejsce.
Jako redakcja chcielibymy te
zmieni Gazet Komnick, tak aby
lepiej suya spoeczestwu. Postanowilimy podzieli biuletyn na dziay,

tak aby kady atwo mg znale interesujce go informacje. Kadym ztych


dziaw bdzie opiekowa si jeden
zredaktorw.
Pragniemy te zaprosi Was, drodzy
czytelnicy, do wsptworzenia Gazety
Komnickiej, przysyania swoich uwag,
propozycji zmian oraz materiaw
krtkich informacji icaych artykuw.
Aby poprawi przejrzysto zamieszczanych artykuw prosimy jednak
ozachowanie pewnych regu. Artykuy
powinny by nadsyane wformie elek-

Maj / Czerwiec 2015


tronicznej, zawiera do 2 tys. znakw
i by podpisane przez autora. Dusze
artykuy wymagaj konsultacji zredakcj. Aby uatwi w przyszoci kontakty
z zespoem redaktorw i jednoczenie
pomc autorom publikacji, planujemy
zorganizowa dla wszystkich chtnych
warsztaty dziennikarskie. Oich terminie irekrutacji powiadomimy Pastwa
wkrtce! Pozdrawiamy wszystkich naszych czytelnikw!
Zesp Redaktorski Gazety Komnickiej

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk


zFunduszu Spjnoci
wramach Programu Infrastruktura irodowisko

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Sylwia Kuban

pocztkiem roku 2015 Gmina


Komnice przystpia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Poprzez tablice informacyjne
oraz stron internetow Gminy Komnice podano do publicznej wiadomoci zasadno opracowania PGN, cel
i planowany harmonogram realizacji.
Wyszczeglniono take korzyci jakie
przyniesie opracowanie ipniejsza realizacja Planu.
Kolejne prace polegay na zebraniu
informacji idanych od szerokiej rzeszy
administratorw i firm dostarczajcych
media do wszystkich odbiorcw na terenie Gminy Komnice. Poprzez druk bezadresowy skierowano prob do wszystkich mieszkacw Gminy Komnice
oinformacje oposiadanych budynkach,
ich termoizolacyjnoci, energochonnoci, a take potrzebach inwestycyjnych.
Nie zapomniano take o przedsibiorcach, wyszczeglniono kilkadziesit najwikszych przedsibiorstw, do ktrych
zwrcono si z prob o udzielenie informacji. Zebrano take informacj od
wszystkich zarzdcw i administratorw budynkw uytecznoci publicznej
w tym szk i przedszkoli. Wszystkie
proby podparto upowanieniem Wjta
Gminy Komnice, ktry zwrci si do
mieszkacw iprzedsibiorcw zprob o wypenianie ankiet w celu zebrania danych do opracowania dokumentu

opartego na realnych i rzeczywistych


danych.
Gwnym celem Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej jest redukcja emisji gazw cieplarnianych, zwikszenie udziau
energii pochodzcej ze rde odnawialnych, zwikszenie efektywnoci energetycznej, poprawa jakoci powietrza oraz
zmniejszenie kosztw energii.
Dziaania, ktre zostan wpisane
do harmonogramu realizacji zada to
m. in.:
wbudynkach uytecznoci publicznej:
$$ docieplenie cian zewntrznych
oraz dachu wbudynku sali gimnastycznej Zespou Szk wSkrzydlowie,
$$ docieplenie cian oraz stropu,
wymiana czci okien, instalacji
centralnego ogrzewania oraz wymiana rda ciepa (kota grzewczego) w starej czci budynku
Zespou Szk wZawadzie,
$$ termomodernizacja czci budynku Urzdu Gminy wKomnicach,
wbudynkach wsplnot:
$$ docieplenie blokw nr 1-7 nalecych do Spdzielni Mieszkaniowej wSkrzydlowie,
$$ docieplenie
stropu
budynku Wsplnoty Mieszkaniowej
w Nieznanicach,
wbudynkach innych jednostek:
$$ docieplenie cian oraz instala-

cje nowego systemu centralnego


ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynku Ochotniczej Stray Poarnej wZawadzie,
$$ wymiana stolarki okiennej i docieplenie cian w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej
wGarnku,
wbudynkach prywatnych:
$$ docieplenie cian, stropw i dachw,
$$ wymiana kotw centralnego
ogrzewania,
$$ monta kolektorw sonecznych,
$$ monta ogniw fotowoltaicznych.
Wszystkie te dziaania przyczyni
si do poprawy jakoci powietrza na terenie Gminy Komnice.
Aktualnie trwaj prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz zelementami zaoe do planu
zaopatrzenia wciepo energi elektryczn i paliwa gazowe. Plan ten przyczyni
si do zmniejszenia zanieczyszczenia
powietrza na terenie Gminy Komnice,
a jednoczenie umoliwi Gminie oraz
innym wacicielom obiektw m. in.
pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej
na realizacj projektw inwestycyjnych
przyczyniajcych si do ograniczenia
emisji CO2, atake do ochrony powietrza na terenie Gminy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
zostanie przyjty uchwa Rady Gminy
Komnice, wwczas stanie si on obowizujcym dokumentem strategicznym, przyczyniajcym si do zrwnowaonego rozwoju Gminy Komnice.
5

www.klomnice.pl

Wiadomoci zycia Urzdu

Dzieci listy pisz... dla Ziemi


Sylwia Kuban
Wbiecym roku Gmina Komnice po raz kolejny przyczya si do oglnopolskiej akcji Listy dla Ziemi organizowanej przez Fundacj Ekologiczn ARKA.
Wzwizku ztym wszystkie szkoy iprzedszkola zterenu naszej gminy miay
moliwo wzicia udziau wkonkursie ekologicznym Listy dla Ziemi.

wnymi celami akcji s edukacja ekologiczna oraz promowanie


wanych tematw z zakresu ekologii.
W 2015 roku tematem przewodnim
jest moliwo ograniczania odpadw
opakowaniowych oraz promocja postaw ekokonsumenckich. Akcja doskonale wpisuje si wpotrzeb prowadzenia dziaa edukacyjnych zwizanych

z tzw. ustaw mieciow. Do szk


i przedszkoli trafiy materiay edukacyjne papiery listowe, plakaty, pakiety edukacyjne, filmy, scenariusze
lekcji. W czasie trwania akcji, uczniowie pisali listy na temat: NIE BD
JEDNORAZOWY, natomiast prace
najmodszych uczestnikw przybray
form rysunkw iwycinanek. Uczniowie wlistach przedstawiali pomysy na
to, co mona zrobi na etapie zakupw,
a nastpnie w domach, szkole, w wolnym czasie, aby minimalizowa ilo
wytwarzanych kadego dnia mieci.
Przypominali rwnie, czym mona
zastpi foliowe jednorazwki i z jakimi konsekwencjami dla rodowiska

wie si wyrzucanie odpadw wmiejscach niedozwolonych.


W ramach programu przewidziany
zosta oglnopolski konkurs na najpikniejszy List dla Ziemi, ktry jest
czci oglnopolskiej akcji organizowanej przez Fundacj Ekologiczn
Arka. Do tegorocznej edycji projektu
przyczyo si prawie 300 gmin itysice placwek zcaej Polski. Zgosiy one
do akcji prawie 250 tys. uczestnikw.
Po wielu dniach czytania listw, segregowania ich idebatowania jury wybrao
finaowe 100 prac. Wrd nich znalaz
si rwnie list uczennicy Leny Anklewicz zZespou Szk wRzerzczycach.
Gratulujemy!
Dzikujemy wszystkim uczniom,
wychowankom i nauczycielom placwek owiatowych z terenu Gminy
Komnice za udzia wakcji ekologicznej
,,Listy dla Ziemi. Mamy nadziej, e
zapocztkuj one w rodzinach naszych
dzieci, nowe, dobre nawyki ekologiczne,
zwizane z ograniczaniem iloci odpadw iekokonsumpcj.

Wieci zpowiatu
Jan Miarzyski
Powiat Czstochowski koczy scalenie
gruntw na obiekcie Witkowice,
Chorzenice iMichaw Rudnicki
liczcym 823 ha. Wostatnich dniach
zakoczono budow blisko 22 km. drg
dojazdowych do pl.
Drogi te wykonano wtrzech standardach wszystkie z podbudow
zkruszywa ogruboci 22 cm.
Standard I - szer. 4m, z poboczem
i z dwukrotnym powierzchniowym
utrwaleniem asfaltem cznie odugoci 8 km
Standard II - szer.4m, z kruszywa
cznie odugoci 8.5 km
Standard III - szer. 3,5 m, zkruszywa
cznie odugoci 5,3 km
W maju br. w zwizku z dodatkowo pozyskanymi rodkami w kwocie
ponad 1 mln z. Rozszerzono oponad
3 km. zakres budowy drg w stosunku do przyjtych zaoe. Wyduono przebudow drg w Chorzenicach
6

Zakoczono scalenie
w terenie zabudowanym: ul. Len,
Wsk, Wiosenn, Parkow ikow
oraz w Witkowicach uwzgldniono
pierwszy odcinek wczeniej nie brany
pod uwag ul. Polnej.
Historia scalenia gruntw w Witkowicach, Chorzenicach i Michaowie
Rudnickim
30.01.2013 wszczcie postepowania
scaleniowego
Luty-maj 2014 opracowanie projektu
scalenia przez Czstochowskie Biuro
Geodezji (Witkowice) i Beskidzkie
Biuro Geodezji z ywca (Chorzenice
iMichaw Rudnicki)
15.05.2014 zatwierdzenie projektu

scalenia wczci drogowej


09.06.2014 - 08.08.2014 wyoenie
i okazanie mieszkacom i wacicielom nieruchomoci nowego podziau
dziaek
15.09.2014 data objcia w posiadanie
nowego stanu na gruncie
10.12.2014 zatwierdzenie projektu
scalenia wczci geodezyjnej
10.10.2014 - 10.06.2015 zagospodarowanie poscaleniowe budowa drg
iroww
30.06.2015 termin nowego stanu wrejestrze ewidencji gruntw ibudynkw
isporzdzenie dokumentacji do nowego stanu wksigach wieczystych.

Problemy spoeczne gminy

Maj / Czerwiec 2015

Aktywno spoeczestwa
obywatelskiego
Zarzd Lokalnego Forum Obywatelskiego iSamorzdowego
Jestemy wiadkami rnych wydarze wyciu publicznym naszego
spoeczestwa iprowadzonej dyskusji onaprawie pastwa, demokracji
isamorzdnoci. Zachodzi potrzeba organizowania oddolnie dziaa
spoecznych wtrosce odobro wsplne na poziomie lokalnym.
Wyniki wyborw Prezydenta RP wykazay, e znaczna cz wyborcw
domaga si wprowadzenia zmian ireform na rzecz budowania iwzmacniania
spoeczestwa obywatelskiego, zreformowania dotychczasowego systemu
sprawowania wadzy przez nowo powsta klas partyjno urzdnicz mimo,
e czonkowie rnych partii stanowi nieznaczny procent ogu polskiego
spoeczestwa.

demokratycznym pastwie
prawnym, urzeczywistniajcym sprawiedliwoc spoeczn, ojakoci wprowadzonych zmian winien
decydowa nard. Ustawa Prawo
o stowarzyszeniach umoliwia obywatelom korzystanie z rwnego, bez
wzgldu na przekonania, prawa czynnego uczestnictwa w yciu publicznym iwyraania zrnicowanych pogldw oraz realizacji indywidualnych
zainteresowa. Na wniosek komitetu
zaoycielskiego sd rejestrowy pod
koniec 2014 roku wyda postanowienie ozarejestrowaniu stowarzyszenia
o nazwie Lokalne Forum Obywatelskie i Samorzdowe (LFOiS) z siedzib w Komnicach, ktre posiada
osobowo prawn i jest wpisane
do Krajowego Rejestru Sdowego.
Czonkiem stowarzyszenia moe
by obywatel polski majcy pen
zdolno do czynnoci prawnych
i nie pozbawiony praw publicznych.
Czonkiem LFOiS moe by rwnie osoba maoletnia wwieku od 16
do 18 lat, ktra korzysta z czynnego
i biernego prawa wyborczego (moe
wybiera iby wybieranym do wadz
stowarzyszenia LFOiS).
Czonkowie zrzeszeni w LFOiS maj ustawowo zagwarantowane
prawo wypowiadania si w sprawach
publicznych. Wstatucie stowarzyszenia zapisane s cele iformy realizacji,
ktre wpisuj si wobecne ycie publiczne i spoeczne dotyczce wprowadzenia reform i zmian. Zrzeszeni w tym stowarzyszeniu bdziemy

mogli wpywa na jako samorzdu


terytorialnego, aby stawa si obywatelski izaspokaja potrzeby wsplnoty gminnej bez zbdnej biurokracji
urzdniczej, z moliwoci sprawowania kontroli spoecznej iuczestniczenia w procesie stanowienia prawa
miejscowego oraz wyraania opinii
iocen dotyczcych spraw publicznych
i spoecznych soectwa, gminy i powiatu. Bdziemy stara si izabiega
o pen jawno ycia publicznego
inieskrpowany dostp do informacji
oraz prawo do uzyskiwania informacji odziaalnoci organw wadzy publicznej oraz osb penicych funkcje
publiczne.
Bdziemy rwnie podejmowa
dziaania na rzecz ochrony rodowiska naturalnego, ochrony i promocji
zdrowia, turystyki i krajoznawstwa,
rodziny oraz kultu religijnego. Na realizacj celw stowarzyszenia chcemy
wystpowa z wnioskami o pozyskiwanie rodkw finansowych, w tym
pochodzcych zUE oraz innych funduszy. Formy realizacji zaoonych
celw s rne midzy innymi:
wystpowanie
z
wnioskami
o utworzenie modzieowej rady
gminy igminnej rady seniorw,

starania ozorganizowanie klubw:


a) modziey aktywnej spoecznie,
b) klubu seniorw
tworzenie sieci dziaaczy lokalnych,
cisa wsppraca z Lokaln Grup Dziaania Razem na Wyyny,
ktra bdzie rozpatrywa wnioski
o rodki unijne i podejmowa decyzje oich przyznawaniu.
Kady mieszkaniec gminy Komnice, ktry nie chce by bierny i tylko narzeka, moe aktywnie dziaa
w interesie swojej lokalnej spoecznoci i wspdecydowaniu oraz samorzdzeniu si, wstpujc do tego
stowarzyszenia.
Zachcamy izapraszamy do zrzeszania si w Lokalnym Forum Obywatelskim iSamorzdowym.
W dziaalnoci niezalenej organizacji obywatelskiej wane jest odrodzenie zainteresowania sprawami
publicznymi lokalnej spoecznoci.
Dokonywanie zmian ireform na lepsze uzalenione jest od aktywnoci
izaangaowania si ludzi wraliwych,
uczciwych, mdrych sowem przyzwoitych. Niezbdne jest oczyszczenie elity wadzy poprzez eliminacje
tych, ktrzy maj obowizek stanowi
wzory moralne, a staj si zaczynem
powszechnej demoralizacji. Zdominowane ycie publiczne przez partie i ich politykw oraz urzdnikw
wrd wielu obywateli jest negowane
iodrzucane.
Nasze stowarzyszenie ma ambicje uczestniczy wdobrych zmianach
zachowujcych wi i solidarno
midzypokoleniow, warunki do pobudzania aktywnoci obywatelskiej
oraz uczestniczy wrzdzeniu na poziomie lokalnym.

Wicej informacji jest dostpne wzamieszczonym statucie stowarzyszenia:


www.klomnice.pl/attachments/article/statut.pdf oraz kontaktach telefonicznych
(nr tel. do kontaktu 782099586) lub wbiurze stowarzyszenia, ktre jest czynne
we wtorki od godziny 13.00 do 17.00 imieci si wbudynku gminnym (II pitro)
wKomnicach przy ul. Straackiej 18A.

Sesja historyczna
www.klomnice.pl

Relacja obchodw 70. rocznicy


zakoczenia II wojny wiatowej
Ewelina Wilk, Anna ya, Jdrzej Moderski
Wcaym kraju dnia 8 maja 2015r. odbyy si obchody
70. rocznicy zakoczenia II wojny wiatowej.
Rwnie wnaszej gminie miao miejsce uczczenie pamici wszystkich
polegych.

godz. 9.00 delegacja wskadzie:


Piotr Juszczyk Wjt Gminy
Komnice oraz p. Jdrzej Moderski
harcmistrz iinni przedstawiciele urzdu gminy, udaa si na cmentarz do
Zawady, gdzie zostay zoone kwiaty
oraz odpiewano hymn wraz zuczniami i gronem nauczycielskim. Nastpnie delegacja udaa si na cmentarz
w Garnku oraz na spotkanie z pani
dyrektor Anid Chybalsk imodzie
zZespou Szk wGarnku. Ostatnim
punktem uroczystoci by przyjazd
na cmentarz w Komnicach, rwnie
w celu zoenia wiecw na grobach
harcerzy i onierzy polegych w II
wojnie wiatowej. Hod polegym
oddaa rwnie reprezentacja Druyny Harcerskiej Pomie z Komnic.
Uroczystoci zakoczyy si okoo
godz. 13.00.
Dnia 11 maja ogodz 18.00 p.Anna
Gaa Dyrektor Zespou Szk
wKonarach zaprosia delegacj Urzdu Gminy Komnice oraz przedstawiciela Zwizku Kombatantw Koa Nr
17 na uroczyst akademi zakoczenia
II wojny wiatowej. Udzia wzili V-ce
8

Wjt Gminy Komnice p. Adam


liwakowski, przewodniczcy Rady
Gminy p. Andrzej piewak, czonek
Zarzdu Kombatantw harcmistrz
p. Jdrzej Moderski oraz cae grono
nauczycielskie tej szkoy. Na piknie
udekorowanej sali sportowej uczniowie wykonali kilka pieni partyzanckich indywidualnie oraz zespoowo.
Przedstawiciel Kombatantw harcmistrz p. Jdrzej Moderski przedstawi okres okupacji i nawiza do
obecnej wolnoci, w ktrej modzie
i Polacy mog si uczy i rozwija
swoje talenty. Pan V-ce Wjt podzikowa organizatorom za tak wspania
organizacj iprzygotowanie modziey do tej akademii.
Dnia 14 maja ogodz. 9.00 Zesp
Szk w Zawadzie zorganizowa sesj na temat 70 rocznicy zakoczenia
II wojny wiatowej. Na powysz sesj
zostaa zaproszona delegacja z Urzdu Gminy Komnice, w ktrej wzi
udzia pan V-ce Wjt Gminy Komnice p. Adam liwakowski oraz czonek
Zarzdu Kombatantw p. harcmistrz
ZHP Jdrzej Moderski.

Sesja rozpocza si zorganizowaniem konkursu z wiedzy o sprawach


historycznych II wojny wiatowej.
Utworzono 12 grup 3-osobowych
do rozwizywania zada jakie przedstawiono wformie ankiety. Grupy byy
powoane ze szk z Komnic, Garnka,
Witkowic, Zawady, Skrzydlowa, Konar oraz Rzerzczyc.
Po upywie czasu przeznaczonego
na rozwizywanie zada zebrano ankiety izarzdzono przerw. Powoana
komisja wyonia zwycizcw konkursu oraz wrczya nagrody poszczeglnym grupom. Nastpnie przystpiono
do II czci - artystycznej dotyczcej
zakoczenia II wojny wiatowej, pod
kierownictwem p. Magorzaty Gojevi. Pan Jdrzej Moderski zosta
poproszony o opowiedzenie swoich
wspomnie odnonie przeytej wojny
okupacji, owalce partyzanckiej ijej
znaczeniu. Wypowiedzia si take
oznaczeniu wolnoci jak uzyskalimy
70 lat temu, owalce ipatriotyzmie Polakw wczasie wojny.
Pan V-ce Wjt oraz dyrekcja szkoy
wraz z modzie podzikowaa P. Jdrzejowi Moderskiemu za tak cenn
lekcj historii. Liczne brawa i podzikowanie odbyy si na stojco. Wrczono pikny bukiet zywych kwiatw.
Na tym zakoczono sesj historyczn.

Z /ycia
Maj
CzerwiecOSP
2015

90-lecie OSP Konary


Rafa Cielak
Druchowie Ochotniczej Stray Poarnej w Konarach witowali
13 czerwca br. 90-lecie istnienia swojej jednostki.

roczysto rozpocza si przemarszem pocztw sztandarowych i orkiestry dtej z ul. kowej


na boisko szkolne przy Zespole Szk
wKonarach.
Po przybyciu na miejsce uroczystoci odpiewano hymn straakw.
O godzinie 16.00 ks. Mirosaw Turo, proboszcz lokalnej parafii rozpocz Msz wit wintencji straakw
i jednostki. Po zakoczonej mszy dowdca uroczystoci dh. Tomasz Wilk
zameldowa Komendantowi Gminnemu dh. Przemysawowi Zieliskiemu
o gotowoci i przybyciu zaproszonych

jednostek. Po meldunku przystpiono


do odpiewania Hymnu Pastwowego
ipodniesienia flagi przez poczet flagowy. Nastpnie przywitano wszystkich
zaproszonych goci m.in. przedstawiciela Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie
kpt. Wojciecha Prokopa, Komendanta Gminnego dh. Przemysawa
Zieliskiego, Wjta Gminy Komnice
Pana Piotra Juszczyka, Prezesa ZG
ZOSP RP Dh. Jarosawa apet iinnych. Z racji tego, e rwnie podczas
tej uroczystoci obchodzono Gminny
Dzie Straaka wrczono odznaczenia

straakom zOSP wKonarach izterenu Gminy Komnice. Odznaczono druhw za wysug lat, zasugi dla poarnictwa oraz uhonorowano niektrych
Wzorowym Straakiem, a modzie
medalami Modzieowa Druyna
Poarnicza. Jednak najpierw decyzj
Zarzdu Gwnego ZOSP RP odznaczono sztandar Konarskiej jednostki za
Zasugi dla Poarnictwa. Odznaczenia
byy ostatni czci oficjalnej czci
uroczystoci. Po zakoczeniu rozpocza si jej artystyczna strona. Mona byo zobaczy wystp Maoretek,
a take posucha koncertu Gminnej
Orkiestry Dtej. Wystpia take Kapela Podwrkowa. Po wystpach mona byo potaczy na dyskotece, ktra
planowo miaa zakoczy si ok. godz.
2.00, jednak burza pokrzyowaa te plany ipostanowiono zakoczy wszystko
wczeniej.

www.klomnice.pl

RAZEM NA WYYNY

Przed nowym okresem finansowania


Edyta Bau, Jan F. Milc
12 czerwca br. wsali sesyjnej Rady Gminy wKomnicach odbyo si Walne
Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Razem na wyyny.
Czonkowie Stowarzyszenia dokonali oceny jego dziaalnoci za 2014
rok ipodjli stosowne wtym wzgldzie uchway. Podczas obrad wiele
uwagi, obok zagadnie biecych, powicono zadaniom, jakie stoj przed
Stowarzyszeniem wnajbliszym czasie wzwizku zprzygotowaniami
do kolejnego okresu programowania.
- Najwaniejszym inajbardziej pracochonnym zadaniem jest przygotowanie
nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
obszaru LGD Razem na wyyny.
Strategii, ktra przejdzie przez sito
konkursowe ipozwoli na realizacj
pomysw mieszkacw wkolejnym
okresie programowania wlatach
2015 - 2023 - mwi Jolanta Brzozowska-Ciura, prezes Stowarzyszenia. - Dlatego ju teraz rozpoczlimy
przygotowania do opracowania tego
dokumentu. Utworzony zosta zesp
osb aktywnych, reprezentujcych
wszystkie gminy zobszaru LGD, chccych pracowa nad t strategi. Mamy
nadziej, e wcigu najbliszych kilku
miesicy powstanie dokument, ktry
speni oczekiwania mieszkacw iwymagania komisji konkursowej.
Na nadchodzcy okres finansowania Komisja Europejska przygotowaa
nowe kryteria doboru ioceny projektw. Wiksz ni dotychczas uwag
zwrcono na tworzenie iutrzymanie
miejsc pracy. Na to zadanie skierowane zostanie 50% rodkw przyznanych dla LGD.
Ponadto zakres pomocy obejmie:
1. Wspieranie partycypacji spoecznoci lokalnej wrealizacji LSR lub
wzmocnienie kapitau spoecznego,
wtym przez podnoszenie wiedzy
spoecznoci lokalnej wzakresie
ochrony rodowiska izmian klimatycznych, take zwykorzystaniem
rozwiza innowacyjnych;
2. Rozwj przedsibiorczoci:
a. podejmowanie dziaalnoci gospodarczej,
b. dywersyfikacja rde dochodu
wgospodarstwie,
c. tworzenie lub rozwj inkubatorw przetwrstwa lokalnego,
d. rozwijanie przedsibiorstw,
10

e. podnoszenie kompetencji osb


zobszaru LGD, wpowizaniu
zoperacjami, oktrych mowa
wpunktach: a, b, c, d.
6. Tworzenie sieci podmiotw lokalnych wsppracujcych wzakresie:
a. wiadczenia usug turystycznych,
b. krtkich acuchw ywnociowych,
c. rynkw zbytu produktw
iusug lokalnych;
4. Rozwj rynkw zbytu, zwyczeniem targowisk;
5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
6. Rozwj oglnodostpnej iniekomercyjnej infrastruktury:
a. turystycznej lub rekreacyjnej,
b. kulturalnej,
c. drogowej, gwarantujcej spjno terytorialn wzakresie
wczenia spoecznego;
4. Promowanie:
a. produktw iusug lokalnych,
b. rynkw lokalnych,
c. turystyki,
d. rekreacji ikultury
Pomoc nie bdzie przyznawana na:
a. operacje suce zaspokajaniu
partykularnych potrzeb beneficjenta;
b. organizacj operacji cyklicznych, za wyjtkiem wydarzenia
inicjujcego cykl wydarze lub
specyficznego dla danej LSR,
wskazanego iuzasadnionego
wLSR;
c. promocj indywidualnych
przedsibiorcw, ich produktw
iusug.
Owsparcie finansowe ubiega si
mog m.in.:
1. Osoby fizyczne,
2. Osoby prawne: gmina, powiat,

kka rolnicze, organizacje pozarzdowe, stowarzyszenia, kocioy,


zwizki wyznaniowe iinne,
3. Jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym
ustawy przyznaj zdolno prawn.
Kwoty wsparcia bd zrnicowane. Zalenie od wielkoci irodzaju
przedsiwzicia wynosi bd:
1. 300 tys. z limit na operacj,
zwyczeniem operacji zzakresu
rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej, tworzenia inkubatorw
oraz operacji realizowanych przez
jednostki sektora finansw publicznych
2. 500 tys. z limit na utworzenie
inkubatora przetwrstwa lokalnego
3. 100 tys. z limit na operacj
zzakresu rozpoczcia dziaalnoci
gospodarczej
4. 50 tys. z limit na operacj wasn
5. 50 tys. z limit kwoty grantu
wramach projektw grantowych
6. Minimum 50 tys. z kwota pomocy realizowana poza projektem
grantowym
Warto doda, e w przypadku
wsparcia w zakresie rozwijania dziaalnoci gospodarczej, uzyskanie
pomocy powyej 25 tys. z wymaga
utworzenia co najmniej jednego
miejsca pracy. W przypadku zakadania dziaalnoci gospodarczej take
wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (wtym samozatrudnienie).
W najbliszym czasie kontynuowane bd intensywne prace nad
opracowaniem nowej LSR. O wynikach tych prac bdziemy szanownych
Czytelnikw informowa zarwno na
amach GK, jak te na www.razemnawyzyny.pl.

Wiadomoci kultruralne
Robisz pikne zdjcia imylisz
opokazaniu ich innym?
Piszesz wiersze, ktre trafiaj
do szuflady, achcesz je
opublikowa? Marzysz ozagraniu
wspektaklu teatralnym? Chcesz
podzieli si niebanalnym
hobby? Przyjd do Gminnego
Orodka Kultury iopowiedz
nam oswoich pomysach na
dziaania kulturalne, artystyczne,
edukacyjne ispoeczne!
Wasze propozycje, nasza pomoc,
wsplna realizacja to najlepsza
recepta na dziaania kulturalne,
ktra pozwoli nam wszystkim cieszy
si ciekaw ofert GOK-u.

Maj / Czerwiec 2015

Rbmy kultur RAZEM!


Ada Plaszczyk

Organizowane projekty powinny by


odbiciem Waszych pomysw izainteresowa, dlatego te serdecznie zapraszam
wszystkich mieszkacw do wspudziau wdecydowaniu otematyce podejmowanych przez GOK przedsiwzi.
Jeli jestecie osobami penymi
zapau, macie zgran ekip, chtn wzi udzia w niebanalnych projektach,
i chcecie wpywa na zmian wasnego
otoczenia, przyjdcie i porozmawiajcie

z nami o swoich pasjach, inspiracjach,


inicjatywach. Bdzie to znakomita okazja do poznania si, nawizania kontaktu. Wsplnie podejmiemy si realizacji
najciekawszych projektw. Pomoemy
Wam opracowa plan dziaania ibdziemy Was wspiera na kadym etapie jego
wykonania. Wykorzystajmy Wasz potencja i nasze dowiadczenie, a razem
tchniemy powiew wieoci wycie kulturalne Gminy.

Ku pamici wielkich tego wiata!


Renata Krawiec
W 98. rocznic mierci Edwarda Reszke, wiatowej sawy piewaka
operowego, oraz dla uczczenia roku Krzysztofa Popiecha, inicjatora
ipomysodawcy promocji dorobku Rodziny Reszkw, 17 maja wKociele
wGarnku po raz 9. odby si koncert symfoniczno-oratoryjny.

rzed licznie przyby publicznoci zaprezentowali si modzi muzycy: Chr Instytutu Muzyki
AJD w Czstochowie (przygotowanie: Przemysaw Jeziorowski) oraz
Orkiestra Symfoniczna iChr Mieszany Zespou Szk Muzycznych
im. M. J. ebrowskiego w Czstochowie pod dyrekcj Zygmunta Nitkiewicza.

W programie koncertu znalazy


si utwory G.Verdiego, H. Wieniawskiego, J. Rutera i innych. Melomani mieli okazj zobaczy iposucha
solistki: sopranistk Sylwi Retersk
(absolwentk ZSM w Czstochowie, studentk Akademii Muzycznej
we Wrocawiu) iskrzypaczk Mari
Belic, uhonorowan licznymi nagrodami wrnych konkursach. So-

wo omuzyce przekazaa Beata Mynarczyk. Modzi artyci stworzyli


wyjtkowy klimat, zapewniajc mie
doznania wszystkim uczestnikom.
Koncertowi towarzyszya podniosa
ceremonia. Wjt Gminy Komnice Piotr Juszczyk wraz z Przewodniczcym Rady Gminy Andrzejem
piewakiem oraz Zastpc Przewodniczcego Wiesaw Jdras poinformowali widzw o przyznaniu
tytuu Honorowej Obywatelki Gminy Komnice Marii Bilowicz oraz
zoyli gratulacje na rce obecnego
na koncercie Adama Donimirskiego,
prawnuka Edwarda Reszke.
Na koncercie zaprezentowa11

www.klomnice.pl

ny zosta portret Edwarda Reszke,


przedstawiajcy go w roli Mefisto.
Haftowany obraz, wykonany technik krzyykow na kanwie, przygotowaa Grupa Rkodzielnictwa
Artystycznego Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Komnice
wskadzie: Anna Dzionek, Aleksandra Dobrzaska, Anna Cebula, Ewa
Eliasz, Teresa Zato, Iwona Postawa, Zenona Brzezczak. Inicjatorem

Wiadomoci kultruralne
stworzenia obrazu jest Krzysztof
Wjcik.
Koncertowi towarzyszya te
wystawa fotografii ladami Reszkw autorstwa Boeny Kownackiej
zCzstochowy.
Serdeczne
podzikowania
kierujemy do osb, ktre wspary organizacj koncertu: Koo
Gospody Wiejskich z Garnka
(przygotowanie ciast), Wiesawa
Jdras radna i sotys Garnka
(kwiaty), Zwizek Emerytw
i Rencistw z Komnic oraz
Stowarzyszenie
Rodzin
Katolickich z Garnka
(pomoc organizacyjna), uczniowie i nauczyciele z Zespou
Szk im. Bolesawa Prusa z Garnka, Zesp Pieni
i Taca Komnickie Pomyczki,
Halina i Robert
Rybakowie Piekarnia
Ciastkarnia
w Komnicach, Anna
Operacz (wsparcie organizacyjne i promo-

cja koncertu pord melomanw


wCzstochowie).
Organizatorzy koncertu: Gminny Orodek Kultury w Komnicach,
Fundacja im. Edwarda, Jana, Jzefiny Reszkw w Garnku, Regionalny
Orodek Kultury w Czstochowie,
Stowarzyszenie Przyjaci Gaude
Mater wCzstochowie.
Koncert dofinansowany ze rodkw Samorzdu Gminy Komnice
i Samorzdu Powiatu Czstochowskiego, przy wsparciu finansowym
Jzefa Kozy Zomstal Karczewice.
Honorowy Patronat: Starosta Czstochowski, Wjt Gminy Komnice
oraz Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczcia NMP wGarnku.
Patronat medialny: TV NTL, Radio Fiat, Czstochowskie 24, Radio
Ankra, Gazeta Czstochowska, Gazeta Komnicka.
Gminny
Orodek
Kultury
i Urzd Gminy Komnice zachca do wczenia si do opieki nad
grobem Edwarda Reszke. Skadajmy kwiaty i zapalajmy znicze, aby
pami o tym wybitnym piewaku
bya nadal ywa wcaej naszej spoecznoci.

Gminny Festiwal Piosenki Dziecicej!


Renata Krawiec

wietna atmosfera, bo i okoliczno


zwizana z 25. edycj Gminnego
Festiwalu Piosenki Dziecicej. Troch
wspomnie imyl ta sama, by cieszy si
dalej ijeszcze wicej zpracy zdziemi.
By zawsze repertuar by trafiony,
amuzyka sprzyjaa, wdzik irado wystpujcych uzupeniay t ca magi
sceny. Okoliczno dobra na poznanie
przez wsppracujce z nami od lat tak
owocnie, nowej dyrektor - Adrianny
Plaszczyk. Jurorzy sdziujcy festiwalowi to dobrzy znajomi wszystkich dzieci,
nioscy pomoc i uwagi dla podniesienia
poziomu festiwalu i jego uczestnikw.
W dniu przesucha zwycizcy po werdykcie zostali obdarowani nagrodami
i dyplomami. wieciy si w rkach naszych dzieci imodziey statuetki wformie mikrofonu, bez ktrego solista nie
wyobraa sobie wystpu na scenie. Zadowoleni rodzice, babcie idziadziusiowie,
12

przeywajcy nauczyciele przygotowujcy dzieci s miodem na serca wszystkich pracujcych w Gminnym Orodku
Kultury w Komnicach. W uroczystoci
rozdania nagrd idyplomw uczestniczy
zastpca Wjta Gminy Komnice Adam
liwakowski.

Tr w a A k c ja W a
k a c je
Sz c ze g y n a
n a sz e j
st ro n ie in te rn
e to w e j
w w w .g o k k lo m
n ic e .p l

W przyszym roku rozszerzamy zasig festiwalu o midzygminny. yczmy


sobie wszyscy oboplnie sukcesu! Protok ozwycizacach na stronie internetowej GOK wKomnicach.

Wiadomoci owiatowe

Maj / Czerwiec 2015

Biwak wszkole na powitanie wiosny


Patrycja Burzyska
Wnocy z20 na 21 marca 2015r.
sala gimnastyczna Zespou Szk
im. Kornela Makuszyskiego
wSkrzydlowie zamienia si dla35
uczniw wprzytuln sypialni, teren
zabaw, pieww oraz sal kinow.
Podwrko szkolne stao si terenem
podchodw iposzukiwa ukrytych
skarbw.

u o 19.00 podekscytowani nowoci uczniowie zaczli pojawia si


w szkole, przywoeni z biwakowym
ekwipunkiem przez zaintrygowanych
rodzicw. Wszyscy z niecierpliwoci
oczekiwali na zaplanowane atrakcje, ktrych przygotowano ca moc.
Jupierwsze zadanie wywoao wielk
rado wrd zebranych.
Uczniowie klas III, IV iV wyposaeni w mapy, karty zadaniowe oraz latarki zaciekle szukali ukrytych znakw.
Dobra kondycja fizyczna, orientacja
w terenie po zmroku byy niezbdne,
gdy liczy si czas wykonania zada.
Nie byo przegranych, wszyscy odszukali ukryte punkty, awnagrod otrzymali
kieszonkowe latarki, ktre przydadz si
podczas nastpnego nocnego biwaku.
Po takich emocjach niezbdna bya
chwila wyciszenia. Uczestnicy biwaku
samodzielnie przygotowali sobie miejsca dospania oraz pyszny posiek. P-

niej czekay na nich kolejne atrakcje.


Zabawy zchust animacyjn, kostk, walka na poduszki, karaoke oraz
nocny seans filmowy sprawiy dzieciom
wiele radoci iprzyczyniy si do integracji grupy szkolnej. Jednak gwn
atrakcj wieczoru byo spanie na materacach wpiworach.
O poranku biwakowicze wsplnie z opiekunami przygotowali sobie
zbilansowane niadanie wedug zasad
zdrowego ywienia. Niebrako rwnie
porannej gimnastyki przy muzyce oraz
zabaw zepiewem.
Podczas biwaku, ktry trwa od godziny 19.00 do 9.00, dzieci wiele si
nauczyy, zyy i aktywnie wypoczy.
Wsplna zabawa, posiek, przygotowania do snu, sprztanie po biwaku, to
swego rodzaju szkoa ycia dla dzieci.

Nauka skarbem drogim...


Anna Baszczyk, Magorzata Gonera
Wtym roku mija 10 lat od nadania Zespoowi Szk wWitkowicach sztandaru
iimienia Jana Kochanowskiego. Zmyl oobchodach tego jubileuszu podjlimy
szereg dziaa zwizanych zsylwetk patrona ijego twrczoci.

anym punktem bya wycieczka


autokarowa ladami poety: Zwole Czarnolas. Wyjtkowa iniezwykle
ciekawa lekcja historii wMuzeum Jana
Kochanowskiego w Czarnolesie przybliya uczniom czasy renesansu wPolsce. Warto zaznaczy, e 10 lat temu,
w ramach przygotowa do ceremonii
nadania imienia, w takiej wycieczce
uczestniczyli wszyscy uczniowie.

Przeprowadzilimy take kolejn


edycj Powiatowego Konkurs Literacki
dla Dzieci i Modziey Powiconego
yciu i Twrczoci Jana Kochanowskiego. Konkursowi patronowa Starosta
Czstochowski oraz Wjt Gminy Komnice. Dla modszych uczniw ze szk
naszej gminy przygotowalimy konkurs
plastyczny zwizany z ilustracjami do
fraszek Jana Kochanowskiego. Do ce-

Bo tylko nauka przez dziaanie pomoe


dziecku samodzielnie pokona trudnoci czekajce go wdorosym yciu.
Mio jest patrze na umiechnite
twarze dzieci, a takich nie brakowao
podczas pierwszego nocnego biwaku
na powitanie wiosny. Uczestnicy byli
zadowoleni iszczliwi, pytali otermin
nastpnego spotkania. Wspomnienia
z nocnych wojay zostay zatrzymane
wkadrze.
O dobr zabaw i mi atmosfer
zadbay nauczycielki: Zofia Magiera,
Patrycja Burzyska, Magdalena Szymczak, BeataPluta.
Bardzo dzikujemy wacicielom
sklepw spoywczych ze Skrzydlowa: pani Sylwii Politaskiej oraz panu
Arkadiuszowi Murasowi za wsparcie
wpostaci artykuw spoywczych.
remoniau szkoy zosta wprowadzony
hymn szkoy, ktrego sowa s zaczerpnite zwybranych utworw naszego patrona. To pie onadziei pyncej zwiary
iufnoci oraz onieprzemijajcej wartoci
nauki.
W dniach 15-16 kwietnia 2015 r.
uroczycie witowalimy X rocznic
nadania imienia naszej szkole. Obchody
rozpoczy si uroczyst Msz wit
wkociele parafialnym wWitkowicach,
ktrej przewodniczy ks. biskup Antoni
Dugosz. Wswoim sowie skierowanym
do uczniw podkreli, jak wana jest rado w yciu, umiech i dobro. Szczliwy czowiek atwiej przyswaja wiedz
ipokonuje trudnoci. Wizyta ks. biskupa
zakoczya si pamitkowym wpisem do
kroniki szkolnej.
13

www.klomnice.pl

Uroczysta akademia odbya si


16 kwietnia. Pani dyrektor Dorota Kowalik serdecznie powitaa przybyych
goci wrd ktrych znaleli si Pan
Wjt Gminy Komnice Piotr Juszczyk,
przedstawiciel Rady Powiatu Pan Jan
Miarzyski, radna Gminy Komnice
Pani Magorzata Nalewajka, przedstawiciele Zespou Ekonomiczno-Administracyjnego Szk Gminy Komnice Pan
Robert Gonera iPani Ewa Dbrowska,
przewodniczcy i przedstawiciele rad
rodzicw, ktrzy pracowali i pracuj na
rzecz szkoy na przestrzeni 10 lat od
nadania szkole imienia tj. Pani Stanisawa Majer, Pani Barbara Postawa, Pani
Edyta Kubik, Pani Katarzyna Rajca,
Pan Karol Kryczka, Pani Izabela Urbaczyk, Pani Magdalena Karczewska, sotysi Chorzenic, Witkowic, Michaowa
Rudnickiego, dyrektor Domu Dziecka
w Chorzenicach Pan Wojciech Gwczyski, dyrektorzy szk i przeszkoli
Gminy Komnice, przyjaciele i sponsorzy szkoy.

Wiadomoci owiatowe
Na pocztku gos zabra Wjt Gminy Komnice Pan Piotr Juszczyk, po
nim przemwi radny Powiatu Pan Jan
Miarzyski oraz Pan Andrzej Borkowski prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Witkowicach. Laureatom
powiatowego konkursu literackiego
zostay wrczone dyplomy i nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Czstochowie. Szczegowe wyniki obu konkursw s zamieszczone na
stronie internetowej naszej szkoy. Pani
dyrektor wkrtkiej prezentacji multimedialnej przedstawia histori corocznych
obchodw Dnia Patrona. Uczniowie naszej szkoy wmontau sowno-muzycznym zaprezentowali najwaniejsze wtki
z ycia mistrza z Czarnolasu. Przypomniano najbardziej znane utwory poety,
przeplatane piosenkami w wykonaniu
chru szkolnego ifragmentami zksiki
Janiny Poraziskiej Kto mi da skrzyda. Wdzicznym akcentem uroczystoci by wystp najmodszych uczniw
klasy 0, ktrzy woryginalnych strojach

Kwiecie peen wiosennych kwiatw


Nauczyciele Zespou Szk im. K. Makuszyskiego wSkrzydlowie
24 kwietnia 2015 r. Zesp Szk im. K. Makuszyskiego wSkrzydlowie goci
uczestnikw IPowiatowego Konkursu Plastycznego skierowanego do dzieci
imodziey niepenosprawnej.

ani dyrektor Lidia Burzyska serdecznie powitaa zebranych goci


oraz przedstawicieli Gminy Komnice
na czele zWjtem Piotrem Juszczykiem.
W swoim przemwieniu podkrelia, jak
wane jest docenienie talentu kadego
czowieka, awszczeglnoci tego maego.
Konkurs cieszy si bardzo duym
zainteresowaniem. Do szkoy nadesano
ponad 50 prac zterenu caego powiatu.
Wszyscy uczestnicy wykazali si zdol-

14

nociami plastycznymi. Prace wykonane


rnymi technikami zachwyciy inwencj twrcz, estetyk wykonania, pomysowoci.
Prace oceniano w 4 kategoriach
wiekowych: oddzia przedszkolny, klasy I-III, klasy IV-VI oraz gimnazjum
iszkoy ponadgimnazjalne. Najmodsz
uczestniczk bya czteroletnia dziewczynka, anajstarszy uczestnik mia ponad 20 lat. Biorc pod uwag rnorodno prac oraz serce woone wich
wykonanie, komisja wyonia zwycizcw, awszystkich pozostaych wyrnia. Nagrody, ufundowane przez osoby wraliwe na los sabszych, trafiy do
rk wszystkich twrcw. Dzikujemy
sponsorom: panu Markowi Szymczakowi Radnemu Gminy Komnice, panu
Tomaszowi Drabowi sklep EVITA
zKomnic, firmom Demar ze Mstowa, Cer Plast zCzstochowy, Mario Inex zCzstochowy, hurtowniom
Bumix iMIXIMPORT zCzsto-

spontanicznie zataczyli i zapiewali


piosenk ludow pt. Lipka. Ciekawie
zaprezentoway si take szkolne cheerleaderki, ktre swoim programem zakoczyy akademi. Uroczysto uwietni wystp aktorki z Teatru im. Adama
Mickiewicza wCzstochowie Pani Agaty Hutyry, ktra przeczytaa fragmenty najbardziej znanych utworw poety.
Dopenieniem obchodw jubileuszu by
Gminny Turniej Piki Siatkowej, ktry
odby si 17 kwietnia. Zwyciya druyna ze Szkoy Podstawowej wGarnku.
Wszystkim gociom, ktrzy swoim
przybyciem uwietnili obchody naszego
jubileuszu serdecznie dzikujemy.
chowy oraz Fundacji Pommy Dzieciom Pozna wiat dziaajcej przy naszej szkole.
Nagrody wrczyli przedstawiciel
wadz Gminy: Wjt Gminy Komnice Piotr Juszczyk, Zastpca Wjta
Gminy Komnice Adam liwakowski,
Przewodniczcy Rady Gminy Andrzej piewak, Przewodniczcy Komisji
Edukacji Wojciech Szymczyk, Radny
Gminy Komnice Marek Szymczak
oraz ksigowa Ewa Dbrowska.
Okazao si, e ten wiosenny konkurs sprzyja integracji uczniw naszej
szkoy zdziemi niepenosprawnymi.
Podczas uroczystoci gocie obejrzeli bajk pt. Kopciuszek wwykonaniu
dzieci zklas modszych. Piknie wykonana dekoracja oraz dynamiczny taniec ab wywoa umiech na twarzach
naszych goci. Po rozdaniu nagrd
uczestnicy wraz zopiekunami irodzicami mogli obejrze nasz placwk
oraz poczstowa si pysznymi ciastami
upieczonymi przez rodzicw naszych
pociech.
Konkurs da wszystkim uczestnikom
mnstwo radoci, anam moliwo poznania wielu utalentowanych modych
ludzi. Jestemy dumni, e wanie nasza
szkoa daa tym modym artystom szans na zaprezentowanie ich uzdolnie na
szerokim forum.

Wiadomoci owiatowe

Maj / Czerwiec 2015

grudniu 2014 r. rozpocz si


nabr do kolejnej edycji projektu
edukacji ekologicznej Misja Przyroda
Zielone Szkoy w Parkach Narodowych, dofinansowanego ze rodkw
funduszy EOG pochodzcych zIslandii,
Liechtensteinu iNorwegii. Program realizowany jest przez Fundacj Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Informacje oprojekcie wyszuka dyrektor Z. S. wZawadzie iczym prdzej
zgosi nasz szko. Wmarcu tego roku
z ogromn radoci przyjlimy informacj, e wrd wytypowanych szk
z caej Polski znalaza si Szkoa Podstawowa im. Janusza Korczaka wZawadzie. Naszej szkole przydzielony zosta
najbliej pooony Ojcowski Park Narodowy. Koordynatorem projektu zostaa mgr Dagmara Nitecka nauczyciel
biologii igeografii, ktra zniezwykym
zaangaowaniem od razu zabraa si do
pracy. Na pocztku pani koordynator
wzia udzia w trzydniowym szkoleniu na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowego. Nastpnie przeprowadzia dwugodzinne zajcia dydaktyczne
z uczestnikami projektu, zachcajc do
wspaniaej przygody.
Drugim etapem projektu by wyjazd
do Ojcowskiego Parku Narodowego
wdniach od 20 do 24.04.2015 r. Uczniowie zamieszkali w Ojcowie, w Domu
Wycieczkowym PTTK Zosia.
Podczas pobytu na terenie parku 25
uczniw Szkoy Podstawowej w Zawadzie oraz 11 uczniw Szkoy Podstawowej w Konarach wzio udzia
w zajciach przyrodniczych pod okiem
pracownikw parku - p. Alicji Subel
oraz p. Janusza Glanowskiego, jak rwnie opiekunw: mgr Dagmary Niteckiej, mgr Ewy Kuchciskiej, mgr Walentyny Wilk imgr Marioli Stefaniak.
Wramach tzw. zielonej szkoy, modzie wcielia si w rol badaczy-odkrywcw i poznawaa walory przyrodnicze swojego regionu. Zajcia wparku
odbyway si wedug specjalnie opracowanych scenariuszy. Uczniom szczeglnie podobay si zajcia pod tytuem:
Od mrwki do wierka rnorodno
wielka, podczas ktrych zbierali informacje o gatunkach rolin i zwierzt
w trakcie biegu terenowego. Modzie
chtnie te badaa stan czystoci wd
podczas bada terenowych. Wszyscy
uczestnicy wyjazdu zachwyceni byli wizyt wGrocie okietka, Jaskini Ciem-

Mroczki, Gacki, Nocki iMopki wakcji,


czyli

Misja Przyr(g)oda
Walentyna Wilk, Katarzyna Gabryjelska

Tytuowe Mroczki, Gacki, Nocki iMopki to przede wszystkim gatunki


nietoperzy wystpujce na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, ale take
nazwy naszych maych grup badawczych podczas Zielonej Szkoy wOjcowie.
nej oraz w Grodzisku, gdzie zwiedzili
Pustelni B. Salomei, jak rwnie odwiedzili zamek wPieskowej Skale.
Oprcz tropienia ladw zwierzt,
nauki posugiwania si map i busol
oraz rozpoznawania gatunkw rolin,
uczniowie mieli okazj rozwija swoje
talenty fotograficzne, jak rwnie uczyli
si wsppracy, nawizali nowe znajomoci. Bawili si wietnie podczas poszukiwa skarbu, wyborw Miss Zielonej Szkoy, nie zabrako take pieww
przy ognisku. Codziennie relacje zprzebiegu zaj przyrodniczych byy umieszczane przez koordynatora mgr Dagmar
Niteck imgr Ew Kuchcisk na portalu Facebook, dziki czemu kady mg
ledzi wraenia uczniw zwyjazdu.
Modzie szkolna odkrywaa nie
tylko sekrety Ojcowskiego Parku Narodowego, ale te zdobywaa cenne umiejtnoci, ktre zpewnoci przydadz jej
si wnauce ipodczas pniejszych podry. Liczymy na to, e dla wielu znich
wizyta ta bya inspiracj i zachcia do
poznawania przyrody iszacunku do niej.
Dlatego te, nale si podzikowania

Panu Marianowi Szyszce dyrektorowi


Z.S. w Zawadzie, ktry trzyma rk
na pulsie. W por wyszuka informacje o projekcie i zgosi nasz szko.
Uczniowie klas IV-VI szkoy podstawowej wZawadzie oraz nasi przyjaciele
z SP Konary uczestniczyli w Zielonej
Szkole cakowicie ZA DARMO! Jest to
tym wyjtkowe, e nie zawsze wszyscy
uczniowie mog bra udzia w szkolnych wycieczkach ze wzgldu na ograniczone moliwoci finansowe rodzicw.
Tym razem mogli jecha wszyscy iprzey wspania, jedyn i niepowtarzaln
Misj Przyr(g)od. Najlepszym dowodem na to, jak bardzo wyjazd podoba
si naszym uczniom s ich wypowiedzi:
Na wycieczce byo super! Nocleg, zakwaterowanie, jedzenie. M. Wilk
Na wakacje chtnie pojechaabym w to
samo miejsce Z. Szopa
Wiele si nauczyam. Poznaam gatunki
rolin i zwierzt. Byo wietnie! A. Kosmala
Nauczyam si pracy w grupie. Chciaabym, aby byo wicej takich lekcji przyrody
W. Pluta
15

www.klomnice.pl

Wiadomoci owiatowe

Obchody

Dnia Ziemi
Jolanta Pruszek

ieloletni tradycj Zespou


Szk im. B. Prusa wGarnku
s kwietniowe obchody Dnia Ziemi.
Do tegorocznego wita uczniowie
szkoy podstawowej ioddziau
przedszkolnego przygotowywali si
ju od pocztku kwietnia. Najpierw
nauczyciele przeprowadzili wklasach
pogadanki na temat ekologii iochrony
rodowiska, wedug scenariuszy
otrzymanych od Fundacji Arka,
ktra propaguje wcaej Polsce akcj
LISTY DLA ZIEMI.

Wtym roku haso przewodnie akcji brzmiao Nie bd jednorazowy.


Uczniowie dowiedzieli si, co robi,
aby zmniejszy ilo wytwarzanych
przez nas mieci. Nastpnie wszystkie dzieci pisay listy dla Ziemi.
Autorzy najpikniejszych listw zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Ich prace mona podziwia na
szkolnej wystawce. Dla dzieci z klas
modszych i z oddziau przedszkolnego zosta zorganizowany konkurs
na EKO - ZABAWK.
Ze mieci powstao ponad 40 rnych pomysowych zabawek, wrd
ktrych byy roboty, rnorodne pojazdy, wysoka rakieta, wielki zamek,
rne domki, zwierztka i gry. Rozstrzygnicie konkursu i wrczenie
nagrd nastpio podczas szkolnych
obchodw Dnia Ziemi w dniu 30
kwietnia. Tego dnia nasze szkolne
wito uwietniy wystpy najmodszych uczniw. Dzieci zaprezentoway okolicznociowe piosenki, ukady
taneczne, teatrzyki z udziaem lenych duszkw, owadw ichorej Pani
Ziemi, ktrej wszyscy starali si pomc. Na uroczysto przybyli zaproszeni gocie i rodzice. Po wystpach
na sali gimnastycznej uczniowie udali si w barwnym pochodzie ulicami
Garnka na Zielony Marsz. Skandowali hasa ekologiczne, nawoujc
mieszkacw naszej wsi do dbania
oczysto ipikno rodowiska.

16

Powiatowy Konkurs

Mitologiczny
Nauczyciele Zespou Szk wKomnicach
29 kwietnia 2015 r. wZespole Szk wKomnicach odbya si kolejna edycja
Powiatowych Konkurw Wiedzy oLekturach Szkolnych. Wtym roku,
zarwno wszkole podstawowej, jak iwgimnazjum, uczestnicy musieli wykaza
si znajomoci mitologii greckiej.

rganizatorkami konkursu w gimnazjum byy panie: Mariola Woek,


Joanna Suliga i Sylwia Krzyszkowska,
natomiast wszkole podstawowej- p. Jadwiga Kaczorowska iElbieta Owczarek.
W konkursie dla gimnazjalistw
udzia wzio 18 uczestnikw ze szk
w Garnku, Starym Cykarzewie, Konarach, Rdzinach, Rudnikach, Zrbicach,
Zawadzie, Kruszynie, Witkowicach
i Komnicach. Komisja konkursowa
w skadzie: p. Robert Owczarek (przewodniczcy), p. Anna Baszczyk ip. Beata Wyrwa wyonia zwycizcw.
I miejsce zdobya Anna Jureczko
(Gimnazjum wZawadzie), II miejsce
Monika Frymus (Gimnazjum wKomnicach), aIII miejsce Martyna Waszczyk (Gimnazjum nr 1 w Rdzinach),
natomiast wyrnienia otrzymali: Aleksander Pirecki (Gimnazjum wGarnku),
Julia Boral (Gimnazjum wKomnicach),
Aleksandra Sobota (Gimnazjum wZrbicach) oraz Wiktoria Skarlak (Gimnazjum wWitkowicach.)
Zwycizcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ksikowe, a pozostali
uczestnicy nagrody pocieszenia. Sponsorami nagrd w konkursie byli Bank
Spdzielczy wKomnicach oraz GWO.
W konkursie dla uczniw z klas IV
VI udzia wzio 22 uczestnikw ze
wszystkich szk podstawowych w naszej gminie oraz ze szk w Kruszynie,
Jackowie, Rybnej, Konopiskach i Wi-

dzowie. Do komisji konkursowej zostay


zaproszone panie: Teresa Raniak, Renata Micho, Halina Zieliska iJoanna
Wjcik. Wyniki konkursu przedstawiaj
si nastpujco:
I miejsce zaja Natalia Celt (SP
w Konopiskach), II m. Jakub Szymczak (SP wSkrzydlowie) iPaulina Koodziejczyk (SP w Komnicach), III m.
Monika Wjcik (SP w Kruszynie)
i Kinga Karczewska (SP w Zawadzie),
a wyrnienia otrzymali: Julia Mucha
(SP w Kruszynie), Lena Anklewicz
iDorota Wyszka (SP wRzerzczycach),
Filip Woldan (SP wKomnicach), Amelia Ku (SP wWidzowie), Kacper Soboniak (SP wRybnej) oraz Ewelina Zato
(SP wGarnku).
Organizatorki Powiatowego Konkursu Mitologicznego serdecznie dzikuj wszystkim uczniom oraz nauczycielom, ktrzy przygotowali wystpy
artystyczne zaprezentowane naszym
gociom wprzerwie przed ogoszeniem
wynikw konkursu. Publiczno miaa
moliwo posucha zespou gitarowego (opiekun K. Jaboski), chru Wesoa Piciolinia (opiekun - E. Twardoch)
oraz Julki Lelickiej z klasy VI B, ktra
zapiewaa piosenk Love me like you
do. Ponadto swoje talenty taneczne pokazaa grupa The Blackberries (uczennice klasy Igimnazjum), achopcy zklasy
II A gimnazjum ( Janek Milc i Konrad
Stpie) wykonali stunty rowerowe.

Wiadomoci owiatowe

Maj / Czerwiec 2015

Potrafi myle logicznie


Nauczyciele matematyki ZS wKomnicach
12 maja 2015r. wZespole Szk wKomnicach odby si Powiatowy Turniej
Matematyczny Potrafi myle logicznie. Adresatami turnieju byli
uczniowie klas IV szk podstawowych.

aproszenie organizatorw nauczycieli matematyki ZS wKomnicach Agnieszki Borowieckiej,


Agnieszki Micho, Ewy Czerwiskiej
Drab i Wandy Kusztal przyjo 10
szk z terenu powiatu czstochowskiego: SP wLgocie Maej, SP wRdzinach, SP w Kocielcu, SP w Zielonej Dbrowie, SP w Konarach, SP
w Zawadzie, SP w Witkowicach, SP
w Rzerzczycach, SP w Skrzydlowie
iSP wKomnicach.
Kad szko reprezentowa jeden
lub dwch uczniw. Turniej skada si
z trzech etapw. Kady uczestnik indywidualnie mg wykaza si swoj wiedz
iumiejtnociami matematycznymi oraz
logicznym myleniem. Nad przebiegiem

turnieju czuwaa niezalena komisja


w skadzie: dr hab. Grayna Ryga prof.
AJD, mgr Jolanta Czerwiska imgr Mirosawa Wjcik emerytowane nauczycielki matematyki szkoy wKomnicach.
Wszyscy uczestnicy turnieju prezentowali bardzo wysoki poziom. Laureatami
turnieju zostali: Imiejsce Zuzanna Juchnik, SP wSkrzydlowie, II miejsce Dawid Tutka, SP wKomnicach; III-miejsce Sara Dziubek, SP wRzerzczycach.
Wyrnienia zdobyli: Kamila Pauszka,
SP w Rzerzczycach, Micha Kwiecie,
SP wKomnicach.
Pani dyrektor Barbara Kanoniak
wrczya zwycizcom dyplomy i nagrody a pozostaym uczestnikom dyplomy
udziau oraz upominki. Podzikowania

kierujemy wstron koleanek nauczycielek matematyki: Pani Barbary Wawrzak, Pani Joannny Kochniarz, Pani Anety Szydy, Pani Doroty liwakowskiej, Pani
Magorzaty Woszczyny, Pani Magdaleny
Kowalczyk, Pani Magorzaty Fabiszewskiej, Pani Katarzyny nioszek i Pani
Patrycji Burzyskiej za przygotowanie
uczniw iobecno wczasie trwania turnieju. Uczestnicy turnieju rwnie brali
udzia w krtkich warsztatach na temat
gier i zabaw logicznych przeprowadzonych przez Pani prof. Grayn Ryga.
Cieszymy si, e po zakoczeniu Powiatowego Turnieju Matematycznego
Potrafi myle logicznie uczestnicy
i opiekunowie opuszczali mury naszej
szkoy z umiechem na twarzach. Krlowa nauk okazaa si serdeczna, cho
bya wymagajca. Jeszcze raz wszystkim
dzikujemy izapraszamy za rok do naszej
szkoy.

Finalici VII Oglnopolskiego


Festiwalu Twrczoci Maryjnej

Sancta Maria
Malgorzata Gojevi, Sylvia Baszyska

11 maja wSzkole Podstawowej Nr 47 wCzstochowie odbyy si


przesuchaniauczniw szk podstawowych, gimnazjw, szk
ponadgimnazjalnych, wsplnot modziey katolickiej, modziey
reprezentujcej domy kultury. Wprzesuchaniach uczestniczyo 115 solistw
wrnych kategoriach wiekowych, ktrzy wykonywali Pieni Maryjne.

o grona laureatw zakwalifikowali si uczniowie wokalici zzespow szk zGminy Klomnice.


Kategoria kl. 1-3: Imiejsce - Natalia
Maj (Szkoa Podstawowa wRzerzczycach), II miejsce Laura Grabarczyk (Szkoa Podstawowa w Zawadzie); Kategoria kl. 4-6: Imiejsce
Monika Owczarek (Szkoa Podstawowa w Rzerzczycach). Wyrnienie Jakub Szymczak (Szkoa
Podstawowa w Skrzydlowie), Kinga Stachowicz (Szkoa Podstawowa

wSkrzydlowie)
Kategoria kl. I-III gimnazjum:
Imiejsce - Katarzyna Chrzstek (Gimnazjum w Konarach) oraz Ex Aequo
Anna Maj (Gimnazjum wRzerzczycach). Wyrnienie - Karolina Bajor
(Gimnazjum wSkrzydlowie).
Koncert finaowy odby si 24
maja w niepowtarzalnej atmosferze i cudownym miejscu, jakim bya
Aula O. A. Kordeckiego na Jasnej
Grze. Wyej wymienieni zdobywcy
najwyszych miejsc wystpili wkon-

cercie galowym prezentujc raz jeszcze doskonae umiejtnoci wokalne.


Wspaniaa publiczno oraz przedstawiciele Klasztoru Jasnogrskiego
nagrodzili ich gromkimi oklaskami,
a sam wiceprezydent Czstochowy
Ryszard Stefaniak i organizatorka
(przedstawicielka
Stowarzyszenia
Sancta Maria) Anna Rybowicz uroczycie pogratulowali iwrczyli laureatom nagrody.
My rwnie gratulujemy naszym
laureatom tych wspaniaych osigni. Dzikujemy za trud, ktry sobie zadali doskonalc jednoczenie
swj warsztat muzyczny jak rwnie
szerzc wten sposb wartoci chrzecijaskie ze szczeglnym uwzgldnieniem kultu Maryjnego wPolsce.
17

www.klomnice.pl

Wiadomoci owiatowe

Poznajemy histori wsi


Magorzata Piechowicz, Izabela Juszczyk

dniu 16.05.2015r. Fundacja na rzecz dzieci i modziey


Otwrzmy serca dla dzieci dziaajca
przy Zespole Szk w Rzerzczycach
zorganizowaa wyjazd do Lelowa, aby
uatrakcyjni dzieciom wolny czas i poszerzy ich wiedz na temat tradycyjnych
wiejskich zaj.
Wyjazd nastpi wczesnym rankiem,
bowiem w Lelowie czeka na nich rozgrzany piec chlebowy wJurajskiej spiarni. To miejsce, wktrym uczniowie mogli
pozna histori wsi zwizan zpanujcymi na niej zwyczajami. Pobyt rozpocz si
od ciekawej opowieci na temat dawnego
ycia na polskiej wsi poczony z pokazem dawnych urzdze uywanych przez
gospodynie domowe wcodziennej pracy.

Byy tam dawne elazka, pralki, lampy


naftowe, koszyki do ukadania chleba,
dziee do zarabiania ciasta.
Uczniowie mogli te zobaczy dawne narzdzia rolnicze. Najwiksz jednak
atrakcj byo pieczenie podpomykw
w oryginalnym piecu chlebowym, ktre najpierw kady uczestnik musia sobie uformowa. Pieky si wic ksiyce,
serduszka, wianuszki oraz wiele innych
ciekawych wzorw. Po upieczeniu kady
mg zje swj wyrb smarujc go prawdziwym masem, biaym serem, popijajc
kaw zboow. Powodzeniem rwnie
cieszyy si arna do wyrobu mki. Kady chcia zosta mynarzem. atwo wic
mona sobie wyobrazi, jak grupa wygldaa po oddzielaniu mki od otrb.

Gminny Konkurs zjzyka angielskiego

English is Fun
Ewa Kuchciska, Aneta Prokop

20 maja 2015 wZespole Szk wKomnicach odbya si czwarta edycja Gminnego


Konkursu pod hasem English is Fun. Konkurs przygotowany zosta przez
nauczycielki jzyka angielskiego p. Ew Kuchcisk uczc wZespole Szk
wKonarach oraz p. Anet Prokop zZespou Szk wKomnicach.

zili w nim udzia uczniowie ze


wszystkich szk zterenu gminy.
Podczas konkursu uczniowie pracowali
w trzyosobowych druynach. Konkurs
skada si z dwch czci. Po ukoczeniu testu pisemnego sprawdzajcego
zakres materiau z jzyka angielskiego
dla klas modszych szkoy podstawowej,
uczniowie przystpili do quizu. Uczestnicy konkursu zmagali si z takimi zadaniami jak odgadywanie co kryje si na
18

obrazku, ukadanie zda z rozsypanki


wyrazowej irozumienie ze suchu.
Poziom wiedzy oraz umiejtnoci
uczniw byy bardzo wyrwnane o czym
wiadczy konieczno przeprowadzenia
dwch zada dodatkowych w celu wyonienia zwycizcw. Po zsumowaniu punktw za obie czci konkursu okazao si,
e najlepiej poradzili sobie uczniowie ze
Szkoy Podstawowej w Konarach: Kornelia Micho, Paulina Drd oraz Jakub

Wdalszej czci pobytu, po przejciu


do kolejnego pomieszczenia, uczniowie
mogli wydoi krow, co wcale nie byo takie proste mimo, e to bya tylko sztuczna
krowa, ale za to duych rozmiarw idajca tylko wod. Nastpnie mogli zobaczy
urzdzenia, ktre suyy do oddzielania
mietany od mleka oraz do wyrobu sera.
Kosztowali wieego naturalnego krowiego mleka, ktre bardzo im smakowao. Robili te maso wkierzance. Kady
mg je ubija iprzekona si, e to nie
bya atwa praca.
Na zakoczenie pobytu uczniowie
mogli pobawi si na placu zabaw oraz
obejrze wiejskie podwrze typowe dla
wiejskiej wsi z urawiem, drewnianym
domem.
Dzieci wrciy do domu zadowolone
z ciekawie spdzonego dnia i bogatsze
o dowiadczenia zdobyte podczas zaj
praktycznych.
Adamowski, II miejsce zaja reprezentacja
szkoy wGarnku: Natalia Misiewicz, Filip
Gra oraz Mikoaj Myczak, III miejsce
zaja grupa uczniw zKomnic wskadzie:
Julia Rubisiak, Samuel Mucha oraz Konrad
Kleszcz. Wyrnienie otrzymali uczniowie
ze szkoy wRzerzczycach: Wiktoria Kalota oraz siostry Julia iNatalia Zital.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, natomiast laureaci otrzymali
nagrody ksikowe ufundowane przez wydawnictwo Oxford University Press. Wrczenia dyplomw oraz nagrd dokonaa
Pani Dyrektor Barbara Kanoniak. Serdecznie dzikujemy przedstawicielom wydawnictwa Oxford University Press za ufundowanie nagrd oraz dyrektorom szk pani
Barbarze Kanoniak ipani Katarzynie Jurkowskiej zZS wKomnicach, pani Annie
Gale z ZS w Konarach oraz opiekunowi
sklepiku szkolnego w ZS w Komnicach
pani Agnieszce Kloczkowskiej za pomoc
w organizacji konkursu. Podzikowanie
kierujemy rwnie do nauczycieli, ktrzy
przygotowali uczniw do konkursu oraz
penili funkcje czonkw komisji konkursowej dzikujemy pani Annie Pawowskiej
(ZS wSkrzydlowie), p.Sylwii Hada (ZS
w Witkowicach), p. Joannie Romianowskiej (ZS wRzerzczycach), p.Magorzacie Zibie (ZS wGarnku) oraz p. Agnieszce Szydzie (ZS wZawadzie). Gratulujemy
zwycizcom wraz zich opiekunami iserdecznie zapraszamy na kolejn edycj konkursu wroku 2016.

Wiadomoci owiatowe

Maj / Czerwiec 2015

ramach zaj praktycznych


dzieci zostay zapoznane zizb
przyrodniczo-len, w ktrej poszerzay znajomo podstawowych gatunkw rolin, zwierzt oraz ptakw.
Bogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci zdobyway poprzez ogldanie Galerii fotografii oraz ogldanie filmu
edukacyjnego. Len Majwk ubogacaa kiebaska zgrilla oraz smaczne
soczki owocowe. Mimo deszczowej
pogody zuchy iprzedszkolaki wietnie
si bawiy. Dzieci z niechci powracay do szkoy, obiecujc ch ponownej wycieczki do Nadlenictwa Gidle.
Nastpn wspania przygod turystyczn dla zuchw i przedszkolakw by tradycyjny Zlot Hufca ZHP
Czstochowa w dniach 12-14 czerwca 2015 pod hasem Pod prd. Idea
wychowania zuchowego to zabawa
z osiganiem ideaw oraz deniem
do doskonaoci oraz rnorakich wyzwa. Jak co roku zuchy spotkay si
zinnymi zuchami na terenie Harcerskiego Orodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Pajk w Konopiskach.
Nasza gromada z ochot zwiedzaa
okolic. Na skwerku przed Urzdem
Gminy w Konopiskach widziay tablic iwagonik upamitniajcy dawne
kopalnie rud elaza, idc dalej zwiedziy koci pod wezwaniem witego Walentego, aby odpocz spaceroway Alej Lipow zwan Traktem
Krlewskim. Na aweczkach chtnie
odpoczy suchajc legend o Krlu
Janie III Sobieskim. W drodze powrotnej obejrzay Kompleks Sportowo
Rekreacyjny. Po odpoczynku uczestniczyy w Apelu oraz w Rozdaniu
Oskarw, w ktrym zdobyy wyrnienie. Zuchy ca sobot powiciy
na zabawie zwizanej ztematyk ekonomii. Midzy innymi zentuzjazmem
uczestniczyli w Grze Ekonomicznej
Strefa Ekonomiczna Zucha. Motto
naszych Czerwonych Promyczkw
tego dnia brzmiao My pienidze
oszczdzamy, na wakacje wyjedamy. Gra podczas ktrej operowali
nominaami pieninymi, przynosia
zuchom wiele pomysw na oszczdzanie i zdobywanie pienidzy. Duo
radoci sprawiay im zmagania wosiganiu zalicze poszczeglnych punktw gry. Zuchy, cho zmczone, lecz
bardzo zadowolone byy zosignicia
dobrego wyniku. Po maym odpo-

Wiosenne zabawy iwycieczki


przedszkolakw izuchw

Czerwone Promyczki
Henryka Bartnik

21 maja 2015 roku odbya si wycieczka Lena Majwka


do Nadlenictwa Gidle. Zuchy iprzedszkolaki z ZS w Komnicach czynnie
uczestniczyy wzajciach edukacyjnych otematyce przyrodniczo-lenej
wformie warsztatw, wykadw oraz konkursw.
czynku uczestniczyy w Uroczystym
Apelu Zlotu Hufca z udziaem Prezydenta Miasta Czstochowy, Wadz
ZHP, czonkw lskiej Rady Przyjaci Harcerstwa oraz sympatykw zuchw iharcerzy. Po zakoczeniu apelu
zuchy powrciy autobusem do domu,
zapowiadajc czynne uczestnictwo
wnastpnym Zlocie za rok.
Nastpn atrakcja odbya si 18
czerwca 2015 roku. Bya to wycieczka do Rodzinnego Parku Atrakcji
wRybniku Kamieniu. Zduym zainteresowaniem dzieci zwiedzay Dino
- Park zruchomymi iwydajcymi odgosy dinozaurami. W Dino - Parku
zobaczyy kilkanacie rekonstrukcji
dinozaurw, ktre zostay wykonane
z ogromn starannoci i z zachowaniem ich naturalnego wygldu oraz
wielkoci. Przechadzajc si wrd
okazw zobaczyy przeraajcego
arocznego T-rexa, strasznego Tyranozaura, sympatycznego Oviraptora,
czy artobliwego Dilofozaura, ktry
potrafi zla zimnym prysznicem. Od
czasu do czasu rozlegay si przeraajce ryki kilku dinozaurw, a na
drodze pojawio si nam olbrzymie
jajo dinozaura. Co fascynujce, dzieci
mogy wspina si na niektre dino-

zaury, co niewtpliwie byo dodatkow


frajd. Nastpnie wpiaskownicy przemieniajc si w prawdziwego archeologa odnalazy szkielet 14-metrowego T-rexa. Wycieczka do Parku to nie
tylko wspaniaa zabawa. Dzieci, przy
kadym okazie znajdoway tablice informacyjne zawierajce to historyczne ogldanego dinozaura. Dalej przechadzajc si po parku spotkay si ze
wiatem i bohaterami bajek i bani
dla dzieci: Kota wButach, Szewczyka
Dratewk, Jasia i Magosi oraz dom
Czarownicy na kurzej nodze. Dzieci
gray w ogromne szachy i chiczyka,
skakay na skoczkach, przejeday si kolejk saneczkow na kkach
oraz duym powodzeniem cieszya si
karuzela Omiornica oraz pywajce deczki po basenie wodnym.
W godzinach popoudniowych dzieci
ju byy bardzo zmczone, ale mimo
wszystko nie chciay wraca do domu.
Obiecyway powrt do tych wspaniaych atrakcji. Zuchy i uczniowie
niezrzeszeni w szeregach zuchowych
prosiy o kontynuowanie czynnego
wspdziaania z przyrod poprzez
konkursy, wycieczki, spacery oraz zabawy integracyjno wypoczynkowe.
19

www.klomnice.pl

Wiadomoci owiatowe

Banie na Dzie Mamy


Dorota Rokicka-Anklewicz, Magorzata Piechowicz
Wdniu 22 maja 2015r. wZespole Szk wRzerzczycach odbya si akademia
rodowiskowa zokazji Dnia Mamy zudziaem zaproszonych mam, bab,
przedszkolakw zprzedszkola wRzerzczycach oraz spoecznoci uczniowskiej
inauczycieli. Uroczysto bya jednoczenie podsumowaniem innowacji
pedagogicznej realizowanej wbiecym roku szkolnym.

ama - to najwaniejsza osoba w yciu kadego dziecka


bez wzgldu na wiek. Dlatego pragnc doceni trud matczyny i trosk
w opiece nad swoimi pociechami
nasi uczniowie, jak co roku, przygotowali pod kierunkiem nauczycieli klas modszych i pani katechetki
uroczysto rodowiskow. Tym razem uczniowie wprowadzili mamy
w wiat baniowy przygotowujc dla
nich przedstawienie teatralne pt. Podre z bani. Wcieli si w postaci
zszeciu bani, abyy to: Czerwony
Kapturek, Trzy winki, Ja iMagosia, Kopciuszek, Wilk i siedem

koltek, Brzydkie kacztko. Ponadto uczniowie zaprezentowali swoje umiejtnoci wokalne piewajc
piosenki w jzyku polskim i angielskim, taneczne oraz instrumentalne. Wszystkie mamy byy ogromnie
wzruszone wystpami dzieci. Nie zabrako rwnie, jak nakazuje tradycja,
utworu Sto lat wypiewanego przez
najmodszych artystw naszej szkoy.
Akademia bya czsci realizowanej
innowacji pedagogicznej Banie s po
to, aby uczy si iprzeywa wiat inaczej ni dotd rola bani wedukacji
i wychowaniu dziecka w modszym
wieku szkolnym trwajcej od 1 listopada 2014 r. do 31 maja 2015 r. skierowanej dla uczniw klas I-III szkoy podstawowej. Celem gwnym tego
przedsiwzicia by rozwj intelektualny
(elementarne umiejtnoci ucznia klas
modszych uwzgldnione wnowej podstawie programowej) oraz emocjonalny.
Tworzc innowacj pedagogiczn
wdobie reformy owiatowej, wyszlimy
naprzeciw potrzebom najmodszych
uczniw. Oferta ta powstaa w wyniku
zdiagnozowanych potrzeb najmod-

Festiwal projektw

w Zespole Szk wRzerzczycach


Monika Wrzalik- Bru

12 maja 2015 r. uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali projekty edukacyjne.


Pi zespow uczniowskich pod opiek nauczycieli pracowao nad wczeniej
wybranymi tematami zrnych dziedzin. Grupa wskadzie: Anna Kwarciak,
Wiktoria Latacz, Anna Maj, Weronika Wiewirowska realizowaa projekt
edukacyjny zfizyki zatytuowany Wwiecie dwikw .

piek nad uczniami sprawowaa


p. Magorzata Woszczyna. Praca
w grupie pozwolia uczestnikom projektu zgbi tajniki dwiku, dostarczya im wielu muzycznych wrae,
wietnie si bawili przy wykonywaniu
eksperymentw idowiadcze. Gw20

nymi celami projektu byo poznanie


jaka jest rola dwiku w codziennym
yciu, czym jest dwik, dwiki niskie
iwysokie, jak syszymy dwiki, prdko dwiku, efekt Dopplera, echolokacja, rezonans akustyczny, generowanie dwiku, pochanianie dwiku,

szych uczniw naszej szkoy. Bya alternatyw dla programu edukacyjnego,


atake wyjciem naprzeciw nowym wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej. Wprowadzenie innowacyjnych form i metod
pracy, pozwolio dzieciom na pewn
swobod dziaania, dokonywanie wyborw, przyczynio si do wzrostu atrakcyjnoci szkoy oraz wszechstronnego rozwoju uczniw. Innowacja ta pozwolia
wzmocni ipobudzi wyobrani, zainspirowa do samodzielnej pracy uczniw.
Szkoa Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Rzerzczycach zapewnia odpowiednie warunki kadrowe,
lokalowe i organizacyjne niezbdne
doplanowanych dziaa innowacyjnych.
Podsumowaniem innowacji oprcz
przedstawienia teatralnego by rwnie
konkurs plastyczny Mj ulubiony bohater baniowy, ktry zosta rozstrzygnity podczas uroczystoci.
2 czerwca w RODN WOM
w Czstochowie, zaprezentowalimy
prezentacj multimedialn z realizacji
wszystkich podjtych dziaa iich efektw, postawionych celw i wnioskw
do dalszej pracy. Byo to podsumowanie innowacji pedagogicznej wdroonej
w biecym roku szkolnym w naszej
szkole.
W przyszoci bdziemy korzysta
ze zdobytych dowiadcze i umiejtnoci w tym zakresie. Mamy rwnie
nadziej, e uroczysto wszystkim si
podobaa irodzice docenili trud swoich
pociech w przygotowaniu tak wanej
dla nich akademii.
dwik przesyany drog kablow, troch historii dwiku.
Podczas prezentacji uczniowie wykonali eksperymenty i dowiadczenia
dotyczce dwiku. Zaprezentowali
wykonane przez siebie pomoce naukowe: membrana, trbka, proste instrumenty muzyczne, model ucha,
dwikochonne pudeko, telefon, filmik przedstawiajcy efekt Dopplera
oraz prezentacj multimedialn.
Projekt edukacyjny z matematyki pt. Koci zostay rzucone sw
kilka o bryach platoskich realizowa zesp w skadzie: Dominik Dbek, Oscar Kotasiski, Filip Pruban
i Damian Stanowski. Koordynatorem
projektu bya p. Marta Krok. Prace
nad jego realizacj grupa rozpocza

Wiadomoci owiatowe
wstyczniu, kiedy to jej czonkowie rozdzielili zadania midzy siebie. Wtrakcie pracy nad nim uczniowie zbadali
najczciej wystpujce ksztaty koci
do gry. Analizie poddane zostay wasnoci bry platoskich - czworocianu foremnego, szecianu, omiocianu,
dwunastocianu i dwudziestocianu
oraz ich wystpowanie w otaczajcym nas wiecie. Widzialnymi efektami pracy zespou s wykonane przez
uczniw rnymi technikami modele
wielocianw platoskich, prezentacja
multimedialna Koci zostay rzucone sw kilka obryach platoskich
i film pt. Dwunastocian foremny
metod origami.
Uczniowie w skadzie Mateusz
Bachowicz, Wiktoria Bajdor, Paulina
Musik oraz Weronika Kutrzyk realizowali projekt z biologii, ,Mamy rady
na odpady pod opiek pani Marzanny
Borkowskiej. Uczniowie zaprezentowali informacje ogospodarce odpadami
w gminie Komnice. Wykonali take
ciekawe przedmioty zpapieru, metalu.
Zapoznali uczniw take zprezentacj
multimedialn na temat utylizacji odpadw. Wszyscy uczniowie pracowali
zjednakowym zaangaowaniem.
Kolejny projekt to Bezpieczestwo w ruchu ulicznym Rzerzczyc.
Grupa chopcw - pod opiek p. Piotra
Pindycha - wskadzie: Micha Kowa-

lik, Piotr Klekowski, Patryk Wiewira


oraz Mateusz Kmiecik przygotowali
plansze ze skrzyowaniami w Rzerzczycach izaprezentowali iomwili
moliwe sytuacje komunikacyjne na
drodze. Przedstawili jak powinni zachowa si uczestniczcy wruchu drogowym: piesi, rowerzyci oraz kierujcy pojazdami. Zaprezentowali take
prezentacj multimedialn na temat
bezpieczestwa wruchu drogowym.
Grupa dziewczt w skadzie: Dominika Owczarek, Ilona Karczewska,
Agnieszka Burzyska oraz Kinga Grecka wraz z koordynatorem projektu p. Elbiet giewk przedstawiy
projekt Film dawniej idzi. Uczen-

Maj / Czerwiec 2015

nice przedstawiy gwne gatunki filmw oraz ich charakterystyk. Omwiy take sposoby wykonania filmu
oraz jego histori. Wykazay si kreatywnoci ipomysowoci przy prezentacji wasnego filmu zycia szkoy.
Podsumowujc Pan Dyrektor Zespou Szk w Rzerzczycach - Ryszard Krok podzikowa wszystkim
uczennicom, uczeniom za duy wkad
pracy w przygotowanie projektw,
a nauczycielom za koordynowanie
projektw. Uczniowie wykazali si
bardzo duym zaangaowaniem ipomysowoci. Nauczyli si pracy zespoowej i odpowiedzialnoci za t
prac.

Rodzice dzieciom -

przedstawienie teatralne

Kopciuszek
Agnieszka Szymczyk, Katarzyna Jastrzbska

czerwca 2015 r. w Zespole Szk


wWitkowicach miao miejsce niecodzienne wydarzenie. Po raz pierwszy rodzice dzieci kl. 0 ikl. II wystawili
zokazji Dnia Dziecka przedstawienie
teatralne pt Kopciuszek.
Organizatorkami przedstawienia byy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Katarzyna Jastrzbska
i Agnieszka Szymczyk. Cae przedstawienie byo przygotowane bardzo
profesjonalnie. Kostiumy, scenografia,

a zwaszcza gra aktorska wzbudziy


wrd najmodszej publicznoci duy
podziw. Dzieci byy bardzo dumne ze
swoich rodzicw-aktorw, ktrzy bardzo dobrze odgrywali swoje role iwoyli cae swoje serca w cik prac,
przygotowania i prby do przedstawienia, dajc tym samym wkocowym
efekcie ogromn rado najmodszym
widzom.Dzieci byy zachwycone, ana
ich twarzach pojawia si nie tylko
umiech, ale zachwyt i przejcie. Nie

mog si ju doczeka kolejnych


przedstawie. Na zakoczenie rodzice obdarowali dzieciaki sodkociami.
Pani Dyrektor Z.S. w Witkowicach
oraz organizatorki bardzo serdecznie
podzikoway rodzicom za tak wielkie zaangaowanie, yczc dalszych
sukcesw.
Dziecko jest najlepszym widzem
ikrytykiem, dlatego jeszcze raz gratulujemy iserdecznie dzikujemy orazliczymy nadalsz wspprac.
21

www.klomnice.pl

Wiadomoci owiatowe

Niedziela tylko w Skrzydlowie


Olga Gonera

Tyle soca w caym miecie

Sowa tej piosenki, wypiewanej przez jedn zuczennic Zespou Szk


im. K. Makuszyskiego wSkrzydlowie, doskonale oddaj atmosfer panujc
wrd uczestnikw kolejnego ju Festynu Rodzinnego zorganizowanego
wSkrzydlowie 14 czerwca 2015 r.

ikna pogoda, ciekawe wystpy, dobra zabawa i pyszne jedzenie - pod


takim hasem przebiega caa impreza,
nad ktr honorowy patronat obj wjt
gminy Komnice, pan Piotr Juszczyk.
W tym roku postawilimy na praktyczn realizacj powiedzenia - cudze
chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Postanowilimy zaprosi
do udziau wimprezie dziaajce wnaszej
(i nie tylko naszej) gminie zespoy folklorystyczne i Koa Gospody Wiejskich.
Licznie przybyli gocie mogli skosztowa
smakoykw przygotowanych przez zrzeszone wKGW panie, ajeli posmakoway,
naby do domu. Zpewnego rda wiemy,
e szczeglnym powodzeniem cieszyy si
domowe pierogi.
Nie mona jednak zapomina ostrawie duchowej. Na scenie zaprezentowao
si wiele zespow. Mielimy moliwo
poznania ludowych obyczajw dziki wystpom Zespou Obrzdowego Grusza
zRzerzczyc. Pikne pieni, m.in. zwizane zsobtk, zaprezentowali czonkowie
Folklorystycznego Zespou piewaczego
Klepisko z Komnic. Wspaniale prezentoway si zespoy K Gospody Wiejskich ze Mstowa, Garnka i Skrzydlowa.
Niezwyky by wystp zespou wokalnego Ale! Babki! z gminy Kruszyna, ktry
zaprezentowa niezapomniane przeboje,
take acapella. Przepiknie na scenie zaprezentowali si czonkowie zespou Styl
zKomnic, pokazujc zarwno tace standardowe, jak i latynoamerykaskie. Nie
moemy zapomnie take o wystpach
naszych uczniw. Wpopisach wokalnych
zaprezentowali si: Kinga Stachowicz iJa22

kub Szymczak z klasy V oraz Karolina


Bajor iAleksandra Dziubek zklasy Igimnazjum, natomiast swoje umiejtnoci gry
na keyboardzie pokazaa Milena Cheliska zklasy V. Nasze uczennice, Wiktori
Palacz i Katarzyn Kuras z klasy I gimnazjum oraz Ann giewk zklasy VI,
mona byo podziwia take podczas wystpw Zespou Komnickie Pomyczki.
Tradycj jest moliwo udziau wloterii fantowej. aden zlosw przygotowanych na skrzydlowski festyn nie by pusty.
Oczywicie, jak to wlosowaniu bywa, kto
mia wicej, kto mniej szczcia, kto
wygra wielki obraz, kto inny breloczek.
Godnym przypomnienia jest, e kady, kto
kupi cho jeden los, bra udzia wlosowaniu nagrd gwnych, abyy one naprawd
imponujce. Najwiksz jednak satysfakcj powinien da wszystkim uczestnikom
loterii fakt, e zebrane fundusze wespr
dziaalno Fundacji Pommy Dzieciom
Pozna wiat, wspierajc szko wdziaalnoci edukacyjnej iwychowawczej.
Festyn nie mgby si odby, gdyby nie
praca naprawd wielu ludzi ipomoc darczycw.
Organizatorzy serdecznie dzikuj
wszystkim, ktrzy wsparli przygotowanie
iprzeprowadzenie tej wspaniaej imprezy
rodowiskowej.
Dzikujemy Wjtowi za objcie imprezy patronatem, szanownym gociom, ktrych wystpy uatrakcyjniy ten dzie, rodzicom zaangaowanym wprzygotowanie
iprzeprowadzenie festynu, dyrekcji szkoy
inauczycielom, ktrzy nie szczdzili wysikw, aby impreza bya udana, wszystkim
gociom, ktrzy dokonujc zakupu ciasta,

napojw, kiebaski czy innych przysmakw


wsparli dziaalno fundacji, uczniom, ktrzy powicili czas ienergi, by zaprezentowa si zjak najlepszej strony.
Dzikujemy take sponsorom: p. Grayna Knapik - radna powiatu czstochowskiego, p. Andrzej piewak - przewodniczcy Rady Gminy Komnice, p. Olga
Skibiska - sotys Skrzydlowa, p. Kazimierz Wilkoszewski - radny Gminy
Komnice, p. Anna Koza - radna Gminy
Komnice, p. Marek Szymczak - radny
Gminy Komnice, p. Wojciech Szymczyk radny Gminy Komnice, p. Adam Worwg
- radny Gminy Komnice, ksidz Zbigniew
Zalejski, p. Dorota iAndrzej Konopscy firma Dorjan, p. Jerzy Wsikowski - firma
Dom - MAR, Agencja Restrukturyzacji
iModernizacji Rolnictwa, Hopsa - Hopsa - wypoyczalnia dmuchawcw, p. Beata
i Sawomir Krlowie, Adam Wiewira
zRzek Wielkich, Tomasz Drab - Evita, p.
Dariusz Moczarski - Aleksandria - kiebasa, Gminny Orodek Kultury wKomnicach - nagonienie, p. Jerzy Burzyski
- Bajpax, p. Jerzy Smogorzewski, Rada
Rodzicw Zespou Szk im. Kornela Makuszyskiego wSkrzydlowie - sponsoring
namiotw, transport - p. Dariusz Topolski,
p. Piotr Bajor, p. Gaudy, Rodzice zaangaowani w organizacj festynu, wszyscy
mieszkacy, ktrzy przyjli nasze zaproszenie iwsparli finansowo lub rzeczowo nasz
festyn. Gorget - biuteria, Mario-inex klocki, Cer - plast - obrazy, Agra - artykuy ozdobne, Marco - polo - artykuy
orientalne, Novodworski - lampy, Tomskr - torby, Def-pol - artykuy frotte,
Raj-pol - skarpetki, Wera - skarpetki, VIP - krawaty, Hurtownia Papirus,
Hurtownia Miximport, Tornado - kaski,
Dstal, Gazelo - toys - zabawki, AB
- ag - biuteria srebrna, Demar, Teatr
w Czstochowie, Hotel Magellan, Firma Orifflame, Bojanek, Styl- iw - sklep
zobuwiem woskim, Leszko - producent
zabawek

Gmina Komnice

zrowerowego
siodeka
Olga Gonera

ieszkacy Skrzydlowa i okolic,


M
anierzadko take gocie spoza naszej gminy, maj okazj spdzi niedziel

zdrowo, przyjemnie i, co najwaniejsze,


rodzinnie. Corocznie wyznaczana jest
nowa trasa rajdu, tak aby rowerzyci
mogli poznawa coraz to iinne zaktki
naszej urokliwej okolicy. W tym roku
trasa bya naprawd ambitna, gdy zawodnicy do pokonania mieli a 26 km.
Na szczcie pogoda dopisaa, wic
wszyscy, auczestnikw byo a 92, wrcili zadowoleni, cho mocno zmczeni.
Naszczcie wpoowie trasy nazawodnikw czekaa woda, a na zakoczenie
rajdu mogli posili si solidn porcj bigosu zewieym chlebem.
Rajd by niezwyky take zinnego powodu honorowy patronat nad przedsiwziciem obja pani Jadwiga Winiewska,
posanka do Parlamentu Europejskiego,
ktra ufundowaa take nagrod dla najstarszego uczestnika wyprawy - cinieniomierz. Pikna nagroda powdrowaa

Ju od piciu lat Festynowi Rodzinnemu wSkrzydlowie towarzyszy


sportowe dziecko pani Lidii Burzyskiej, dyrektor Zespou Szk im.
K. Makuszyskiego wSkrzydlowie i pani Zofii Magiery, nauczycielki
geografii iprzyrody - rajd rowerowy Gmina Komnice zrowerowego
siodeka. Tegoroczna impreza odbya si 14 czerwca 2015r.

take donajmodszego rajdowca maluch


otrzyma nowiutki rowerek. Najliczniejsza
rodzina zostaa obdarowana nowoczesnym
grillem, ktry bez wtpienia umili letnie
wieczory. Pord pozostaych uczestnikw
rozlosowano wiksze imniejsze upominki.
Niespodziewanym gociem rajdu okaza
si pan pose Szymon Giyski. Zauroczony ide rodzinnego iaktywnego wypoczynku przekaza organizatorom komplet
ksiek, ktre postanowi ofiarowa drugiej najstarszej uczestniczce rajdu. Poniewa podczas takich wypraw najwaniejsze
jest bezpieczestwo, wszyscy rowerzyci
otrzymali na czas przejazdu kamizelki odblaskowe, ado domu wrcili obdarowani
opaskami odblaskowymi, podarowanymi
przez pani pose Winiewsk.
Wielkie podzikowania kierujemy do
druhw z Ochotniczej Stray Poarnej
ze Skrzydlowa iratownika medycznego,
ktrzy dbali o bezpieczestwo rajdow-

cw podczas caej imprezy.


Mamy nadziej, e take kolejna edycja rajdu rowerowego organizowanego
w Skrzydlowie przycignie wielu spragnionych aktywnego wypoczynku na onie
natury. Zachcamy take dosamodzielnego organizowania rodzinnych wycieczek
rowerowych, bo na brak piknych terenw
itras nie moemy narzeka.
Pragniemy zoy serdeczne podzikowania wszystkim sponsorom, dziki
ktrym na rowerzystw czekay wspaniae
nagrody: Jadwiga Winiewska pose do
Parlamentu Europejskiego, Mexller rower, Tornado kaski, Pani Renata Franc
- napoje, Pastwo Wiesawa i Arkadiusz
Murasowie - posiek, Pani Sylwia Politaska - posiek, Szymon Giyski - Pose do
Parlamentu, wszyscy mieszkacy, ktrzy
przyjli nasze zaproszenie iwsparli finansowo lub rzeczowo nasz rajd.

Wzdrowym ciele zdrowy duch


Paulina Flasza oraz Helena Kozak
Problem palenia papierosw izego odywiania jest nadal aktualny
iskomplikowany. Wzwizku ztym nauczycielki zprzedszkola wKomnicach
wyszy temu problemowi naprzeciw iwprowadziy do zaj dwa programy
Jem kreatywnie, kolorowo zawszesmacznie izdrowo iczyste powietrze wok nas

rogramy te zostay udostpnione


przez sekcj owiaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wCzstochowie.
Program Jem kreatywnie, kolorowo
zawsze smacznie i zdrowo skierowany
by do dzieci wprzedziale wiekowym 4-6
lat. Rwnie wtych grupach wiekowych
odbyway si cykle zaj. Nadrzdnymi

celami programu byo: uwraliwienie


dzieci na prowadzenie zdrowego trybu
ycia, zdrowe odywianie, oraz spoywanie jak najwikszej iloci owocw i warzyw. Byo to rwnie wyzbycie si niezdrowego sposobu odywiania poprzez
eliminacj niezdrowych przeksek oraz
nadmiaru cukru ituszczu wdotychczasowej diecie. Podczas tych zaj dzieci

poznay piramid zdrowego ywienia jak


irwnie sposoby zdrowego odywiania.
Rwnie na tych zajciach przedszkolaki
uczyy si jak wprawidowy ikulturalny
sposb spoywa posiki. Kreatywno
zaj polegaa na samodzielnym tworzeniu potraw z wczeniej przyniesionych
produktw oczywicie z zachowaniem
odpowiedniej higieny na stanowiskach
23

Wiadomoci owiatowe

Maj / Czerwiec 2015

www.klomnice.pl

pracy. Kade dziecko wyposaone byo


w odpowiednie narzdzia, oraz ubir.
Itak powstaway kolorowe smaczne izawsze zdrowe posiki, ktrym to dzieci
nadaway przerne, rwnie kreatywne
nazwy. Podczas tych zaj powstay np.:
Bananowy w, rajska owocowa wyspa,
w z jabka i kiwi, gruszkowe myszki,
owocowy jeyk, pomaraczowy kwiat.
Wszystkie potrawy wfazie kocowej zaj podlegay konsumpcji. Zajcia miay
charakter aktywizujcy oraz zabawowy
bezporednio wczajcy dzieci poprzez
samodzielne dziaanie oraz zaangaowanie w tematyk zdrowego odywiania.
W rezultacie zajcia te w sposb przyjemny izarazem pobudzajcy wyobrani
dziecic wprowadziy przedszkolakw
wwiat zdrowia ityzny fizycznej ktr ciko wyegzekwowa w dzisiejszym
wiecie. Miejmy nadziej i wprzyszoci
bdzie to procentowa natomiast zdrowy

Wiadmoci sportowe
tryb ycia bdzie dla naszych wychowankw celem nadrzdnym.
Program profilaktyki tytoniowej
Czyste powietrze wok nas by skierowany do dzieci 5-6 letnich iich rodzicw
oraz wszystkich pracownikw naszej placwki. Posiada bogate wnarzdzia zaplecze edukacyjne.
Nadrzdnym celem programu Czyste powietrze wok nas jest: wzrost
kompetencji rodzicw wzakresie ochrony
dzieci przed ekspozycj na dym tytoniowy oraz zwikszenie umiejtnoci dzieci
w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,
gdy przebywaj wzadymionych pomieszczeniach lub gdy doroli pal przy nich
tyto. Nauczycielka w ramach tematu
zaangaowaa rodzicw oraz pozostaych
pracownikw przedszkola przedstawiajc na tablicy informacyjnej odpowiednie
wzmianki ibroszury, dotyczce problemu
tytoniowego. Wtoku zaj zdziemi po-

Zajcia sportowe
dla uczniw klas I-III

wSzkole Podstawowej wRzerzczycach


Sawomir Bekus

Zespole Szk wRzerzczycach


wroku szkolnym 2014/2015 odbyway si zajcia sportowe dla uczniw
klas I-III szkoy podstawowej. Zajcia
te cieszyy si bardzo duym zainteresowaniem wrd dzieci.
Uczestniczyo wnich 51 chopcw
i dziewczt. Uczniowie rozwijali swoje umiejtnoci sportowe pod okiem
Pana Sawomira Bekusa, nauczyciela
wychowania fizycznego i trenera. Ce24

lem gwnym zaj byo promowanie


aktywnoci fizycznej i zdrowego stylu
ycia oraz ksztatowanie pozytywnych
postaw prozdrowotnych wychowankw. Wyej wymienione cele byy realizowane take podczas organizowanych
dla uczniw wyjazdw sportowo-rekreacyjnych oraz podczas zawodw
sportowych.
Wdniu 12.12.2014 r. odby si wyjazd
na imprez sportowo-kulturaln Polo-

ruszane zostay zagadnienia profilaktyczne i wzmacniano prawidowe postawy


wzgldem palenia tytoniu. Scenariusze
miay charakter warsztatowy a aktywizujce metody umoliwiy dzieciom zaangaowanie wszystkich zmysw ipodjcie aktywnoci w trakcie zaj. Mona
stwierdzi i mae dzieci s naturalnymi
przeciwnikami dymu papierosowego co
dao si stwierdzi wtoku ich wypowiedzi. Dzieci jednoznacznie wypowiaday
si na temat szkodliwoci palenia papierosw bazujc na swych doznaniach zmysowych uyway stwierdze stosownych
do ich wieku (np: one mierdz, nie mogem oddycha jak kto pali).
Uwaam, i mia iprzyjazna atmosfera na zajciach oraz aktywny udzia
rodzicw wpyny na szersz wiadomo udzieci na temat skutkw palenia
tytoniu.
nijna Gwiazdka na Sportowo wHali Polonia wCzstochowie. Dzieci miay okazj obejrze mecz piki nonej halowej;
pokazy: rnych form taca, taekwon-do
olimpijskiego, Armwrestlingu, technik samoobrony, tenisa stoowego, speedroweru,
mini ula, ktre prezentowali czonkowie rnych klubw sportowych. Wrd
publicznoci przeprowadzone byy rne
konkursy. Z.S. wRzerzczycach za udzia
otrzyma nagrody rzeczowe.
Kolejny wyjazd odby si w sobot
25.04.2015r. do Solparku w Kleszczowie.
W wycieczce uczestniczyo 43 uczniw.
Dzieci mogy doskonali umiejtnoci korzystania zrnych form wypoczynku izabawy.
Umiejtnoci zdobyte podczas zaj
sportowych uczniowie zaprezentowali
podczas zawodw sportowych na szczeblu
szkolnym, midzygminnym ipowiatowym.
W czasie imprezy szkolnej z okazji
Dnia Dziecka (01.06.2015r.) klasy I-III
miay okazj rywalizowa wMidzyklasowych zawodach gier izabaw. Pozakoczeniu wszystkich konkurencji ostateczna
klasyfikacja przedstawiaa si nastpujco:
pierwsze miejsce - klasa Ib, drugie miejsce - klasa III, trzecie miejsce - klasa II,
czwarte miejsce - klasa Ia. Nagrod za
udzia wzawodach byy dyplomy dla kadej klasy.
W dniu 06.12.2014 r. reprezentacja
S.P. w Rzerzczycach w skadzie: Julia
Sosna, Gabriela Macoch, Gabriela ukasik, Ada Lewicka, Antri Yiasemis, Emilia Maolepsza wraz z reprezentantk

Wiadmoci sportowe
AS Komnice Nikol Mynek, zdobya
Imiejsce wVIII Halowym Turnieju Piki
Nonej Dziewczt WATRA CUP 2014
pod patronatem Wjta Gminy Gidle.
Dziewczta pokonay wswoich meczach
druyny z: Radomska iGidel. Nagrodami
wturnieju byy medale idyplomy dla kadego uczestnika.
Wdniu 08.05.2015r. odby si XVII
Bieg PRO MEMORIA wPrzyrowie.
Duy sukces osigna Julia Sosna,
uczennica klasy Ib szkoy podstawowej,
zajmujc III miejsce po swoim biegu
wkategorii klas I-II SP.
Ponadto nasz szko reprezentowali:
Natalia Maolepsza, Filip Fresel i Piotr
Burzyski. W zawodach udzia wzio
285 zawodnikw z 12 szk podstawowych i 7 gimnazjw z 16 miejscowoci
powiatu czstochowskiego rywalizujc
w5kategoriach wiekowych. Organizatorem zawodw byli: Powiat Czstochowski, Gmina Przyrw, Zesp Szkolno-Przedszkolny wPrzyrowie.
Wdniu 29.05.2015r. odby si ITurniej WATRA CUP zokazji Dnia Dziecka pod patronatem Wjta Gminy Gidle.

Maj / Czerwiec 2015


Kolejne zawody zostay zorganizowane przez Zesp Szk wRzerzczycach
na obiekcie Moje Boisko-Orlik 2012
wRzerzczycach. By to Midzygminny
Turniej Piki Nonej oPuchar Dyrektora
Zespou Szk wRzerzczycach wkategorii klas I-II szkoy podstawowej. Nasza
druyna wskadzie: Ada Lewicka, Jakub
Tkaczyk, Piotr Burzyski, Julian Kowalik, Gabriela ukasik, Jakub Mikiewicz,
Piotr Pabich, Julia Sosna, Kamil Tasarz,
Micha Wiewirowski, Oskar urek, Julia Dbek, Filip Fresel, Dawid Koniecki,
Aleksander Kowalik, Natalia Maolepsza, Marcel Pruban, Angelika Raniak,
Maciej Rczkowski zaja III miejsce.
Wzawodach uczestniczyy szkoy zpiciu gmin: Mstw, Rdziny (SP Rudniki),
Kruszyna, Komnice (SP Rzerzczyce),
Mykanw. A oto jak przedstawiaa si
rywalizacja: SP Mstw SP Rudniki 2:1, SP Kruszyna SP Rzerzczyce
1:3, SP Rudniki SP Mykanw 0:2,
SPMstw SP Kruszyna 0:0, SP Rzerzczyce SPMykanw 0:3, SP Rudniki SP Kruszyna 1:0, SP Mstw SP
Mykanw 0:2, SP Rudniki SP Rzerz-

Ostateczne wyniki przedstawiay si nastpujco:


Miejsce
Imiejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce

Druyna
PSP Gidle
SP Rzerzczyce
PSP Pawno/Cikowice
UKS Watra Gidle

Mecze
3
3
3
3

Punkty
7
4
4
1

Bramki
8:0
4:3
4:4
0:9

Dziewczta wskadzie: Gabriela ukasik, czyce 2:0, SP Kruszyna SP Mykanw


Julia Sosna, Emilia Maolepsza, Ada Le- 0:2, SPMstw SP Rzerzczyce 1:2.
wicka, Julia Dbek, Natalia Maolepsza,
Nagrodami w turnieju byy puchary
Angelika Raniak zdobyy II miejsce. idyplomy dla kadej druyny.
A oto jak przedstawiaa si rywalizaNa zajciach sportowych realizowana
cja: PSP Gidle UKS Watra Gidle 6:0, bya rwnie innowacja pedagogiczna:
SPRzerzczyce PSP Pawno/Ciko- Banie s po to, aby uczy si iprzeywice 4:1, PSP Gidle PSP Pawno/Ci- wa wiat inaczej ni dotd wformie
kowice 0:0, SP Rzerzczyce UKS Watra tematycznych zabaw ruchowych. Celem
Gidle 0:0, PSP Gidle SP Rzerzczyce tych zabaw byo: ksztatowanie umiejt2:0, UKS Watra Gidle PSP Pawno/ no wspdziaania wgrupie iodpowieCikowice 0:3.
dzialnoci za bezpieczestwo swoje irNagrodami w turnieju byy medale wienikw, rozwijanie wyobrani uczniw
dla kadego uczestnika oraz puchar idy- oraz integracja zespou klasowego.
plom dla kadej druyny.
Ostateczne wyniki przedstawiay si nastpujco:
Miejsce
Imiejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

Druyna
SP Mykanw
SP Rudniki
SP Rzerzczyce
SP Mstw
SP Kruszyna

Mecze
4
4
4
4
4

Punkty
12
6
6
4
1

Srebrna
medalistka
Zarzd GLKS-u
Nicola Wojciechowska reprezentujca
GLKS-uGmina Komnice zdobya
wsplnie zreprezentacj wojewdztwa
lskiego mistrzostwo woglnopolskim turnieju wpice nonej dziewczt oPuchar Kazimierza Grskiego.

ecz finaowy zosta rozegrany


14czerwca na obiekcie Stali Brzeg.
Wfinale reprezentacja wojewdztwa lskiego zmierzya si zdruyn wojewdztwa dolnolskiego, wygrywajc mecz po
serii rzutw karnych 4:3 (wregulaminowym czasie gry by remis 0:0)
Nicola w reprezentacji wojewdztwa wystpuje ju od ponad roku.
Wturnieju braa udzia we wszystkich
meczach eliminacyjnych z reprezentacjami rnych wojewdztw. W swoim
klubie mecze ligowe rozgrywa w druynie chopcw w kategorii Modzik
wIII Lidze lskiej. Osignicie Nicoli jest najwikszym sukcesem naszego
klubu. Jestemy dumni znaszej zawodniczki i yczmy jej dalszych sukcesw
na pikarskich arenach promujc nasz
klub inasz Gmin Komnice - informuje zarzd GLKS Gmina Komnice.

Bramki
9:0
4:4
5:7
3:5
1:6

25

www.klomnice.pl

Urok starych fotografii

Dawny budynek Poczty


wKomnicach

(21)

Krzysztof Wjcik
Wtym wydaniu Gazety Komnickiej chciabym przedstawi budynek, ktry
wtej chwili ju nie istnieje, ale ponad sto lat by wanym elementem otoczenia
stacji kolejowej wKomnicach mianowicie dawny budynek Poczty.
Od tego budynku pochodzi zreszt nazwa ulicy Pocztowej biegncej od dworca
rwnolegle do gwnej ulicy Czstochowskiej.

oczta w Komnicach ma dawn


tradycj, sigajc pewnie okresu
budowy sawnej kolei warszawsko-wiedeskiej, czyli co najmniej poowy XIX wieku. Od tego czasu pojawiaj si sporadyczne wzmianki otej
instytucji. Na przedstawionej archiwalnej fotografii widoczny jest budynek wstanie wjakim by w1996 r.

Ow fotografi mog zaprezentowa


czytelnikom dziki udostpnieniu jej
przez Wojewdzki Urzd Ochrony
Zabytkw Oddzia w Czstochowie. Widoczny na zdjciu drewniany
budynek by okazay i znajdowa si
na licie zabytkw jako dom mieszkalny z II giej poowy XIX w..Rzeczywicie tak funkcj peni ju

fot. arch. Wylot ulicy Pocztowej na ulice Dworcow


26

w 20-leciu midzywojennym, gdy


poczt przeniesiono do budynku na
tzw. Aurelowie, czyli czci Komnic
za torami. Wczeniej miecia si tutaj placwka pocztowa, ale te pewnie
bufet i pokoje dla podrnych. Tak
przynajmniej informacj otrzymaem
niegdy od najstarszych mieszkacw.
Ciekawostk jest te fakt, e kilka
pomieszcze wbudynku nie byo nigdy wykoczonych. Urzdnicy pocztowi miewali tu nawet dramatyczne
przygody, jak np. p. Majewski, ktry
w 1908 r. przey tu napad rabunkowy. Napastnicy uciekli do pobliskiego
lasu, a sam urzdnik, mocno wystraszony, postara si wkrtce oprzeniesienie. Dzieje poczty w naszym regionie to te osobny rozdzia bardzo
ciekawej historii, ktr warto opisa,
ale to ju przy innej okazji.
Budynek, o ktrym mwimy by
wasnoci prywatn i na prywatnym
gruncie zosta rozebrany w pierwszych latach XXI wieku iju nie istnieje. Jak wiele innych zabytkw.
Na koniec dzikuj wszystkim
czytelnikom za sowa uznania, za informacje i dzielenie si swoimi zbiorami oraz zachcam do kontaktu na
adres krzysztofwojcik15@gmail.com.
Poszukuj od dawna zdj niektrych
obiektw wKomnicach iokolicy, np.
starego dworu w Komnicach, dworu
wLipiczu, itp. Zgry dzikuj ijednoczenie zachcam do poszukiwa!

Biwak w szkole na powitanie wiosny


Mroczki, Gacki, Nocki i Mopki
w akcji, czyli Misja Przyr(g)oda

Obchody Dnia Ziemi

Poznajemy histori wsi

Gminny Konkurs z jzyka angielskiego


English is Fun

Niedziela tylko w Skrzydlowie

Gmina Komnice z rowerowego siodeka