You are on page 1of 9

GROUP: _________

NAMA : __________________________________

UNIT
1

NO. MATRIK: _____________

PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH,


DASAR, KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i.
Mendefinisikan pendidikan, falsafah, dasar dan sistem.
ii. Menerangkan hubungan falsafah, dasar dan sistem.
iii. Membincangkan fungsi falsafah terhadap pendidikan.
iv. Membahaskan hubungkait di antara pendidikan dan pembangunan.
TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah,
dasar dan sistem pendidikan. Bincangkan fungsi falsafah terhadap perkembangan
pendidikan. Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi
hubungannya dengan pembangunan?

1.0

Pemetaan Ringkasan Kandungan

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
Pengertian
i.

Pendidikan

Tokoh

Pengertian Pendidikan

Rumusan anda tentang pendidikan:

ii.

Falsafah

Tokoh

Pengertian Falsafah

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.1

Rumusan anda tentang falsafah:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
iii.

Falsafah Pendidikan

Tokoh

Pengertian Falsafah Pendidikan

iv.

Dasar Pendidikan

Tokoh

Pengertian Dasar Pendidikan

Rumusan anda tentang dasar pendidikan:

v.
Tokoh

Sistem Pendidikan
Pengertian Sistem Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Rumusan anda tentang falsafah pendidikan:

Rumusan anda tentang sistem pendidikan:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
1.2

Hubungkait falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem


pendidikan

A
FALSAFAH

PENDIDIKAN

Komponen
A
FALSAFAH
PENDIDIKAN

B
DASAR
PENDIDIKAN

C
SISTEM
PENDIDIKAN

Huraian

Contoh

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Rumusan anda:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

Pengertian Pembangunan
i.

Definisi pembangunan

Tokoh

Pengertian Pembangunan

Rumusan anda tentang pembangunan:

ii.
Tokoh

Definisi Pembangunan Pendidikan


Pengertian Pembangunan Pendidikan

Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan:

iii.
Tokoh

Definisi Pembangunan Insan/manusia


Pengertian Pembangunan Insan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.3

Rumusan anda tentang pembangunan insan:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

Fungsi & Implikasi Falsafah Terhadap Pendidikan.

Makna

Arah/
Hala
tuju

Proses

Pembaikan

Hasil

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.4

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

Pengaruh Pendidikan Terhadap Pembangunan di Malaysia


PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bersandar)

PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bebas)

Faktor-faktor Pendidikan

Kesan Terhadap Pembangunan

i.

i.

ii.

ii.

iii.

iii.

iv.

iv.

v.

v.

vi.

vi.

vii.

vii.

viii.

viii.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.5

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

Pengaruh Pembangunan Terhadap Perkembangan Pendidikan


PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bersandar)

PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bebas)
Faktor-faktor Pembangunan

Kesan Terhadap Pendidikan

i.

i.

ii.

ii.

iii.

iii.

iv.

iv.

v.

v.

vi.

vi.

vii.

vii.

viii.

viii.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1.6

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan