You are on page 1of 1

P R E S E N TAT I E N I E UW E S T I J L

HET GODSHUIS

het G O D S H U I S

LETTE R G VAN
HET GODSHUIS

LETTE R ‘ T
AFGEKORT VAN
HET GODSHUIS

HET KRUIS
SYMBOOL VOOR
DE GESCHIEDENIS
VAN HET GEBOUW
EN HET GELOOF

DE LETTE R H
VA N HUIS & HOTEL

het G O D S H U I S

HET GODSHUIS WE RD TUSSEN 1843 EN 1849 GEBOUWD
-MET FINANCIËLE ONDE RSTEUNING
VAN JUFFROUW ANTONIA VAN DAMMEIN EEN NEOCLASSICISTISCHE STIJL MET NEOBAROKKE
EN NEORENAISSANCISTISCHE ELEMENTEN.
DE BEDOEL ING WAS DAT HET GROTE GEBOUW EEN VE RZORGINGSTEHUIS
ZOU WORDEN VOOR OUDE RLOZE EN VE RLATEN KINDE REN,
EEN KOMME RLOZEN OUDENDAG AAN OUDE RL INGEN;
VE RZORGING EN HULP AAN ZIEKEN EN GEBREKKIGEN VAN ‘T GANSE MEETJESLAND’.
DE BESTEMMING VAN HET GEBOUW WE RD
DOOR DE GESCHIEDENIS HEEN EEN AANTAL KEE R GEWIJZIGD
VAN BEJAARDENTEHUIS EN GEWONE ZIEKEN,
TOT EEN WEESHUIS EN EEN ONDE RWIJSINSTELL ING.
TIJDENS DE BEVRIJDING IN 1944 VE RWIE RF HET
GODSHUIS TOT VEIL IG TOEVLUCHTSOORD TIJDENS DE GEVECHTEN.

SEXSMITS
EEN NEOCLASSICAL LETTE RTYPE.
DE STIJL INVLOEDEN KOMEN OOK ALS BOUWSTIJL TE RUG
BIJ HET GODSHUIS EN IN DE KRANT DESTIJDS

Louise Marie Antonia Van Damme

FR IE DA
DIT LETTE RTYPE VISUAL ISEE RD DE ROMAANSE
VORMEN VAN HET MONUMENTALE GEBOUW.
STRAK L IJNENSPEL GECOMBINEE RD MET PE RFECTE RONDINGEN.

ChopinScript

HET GESCHREVEN LETTE RTYPE STAAT VOOR DE SIGNATURE DIE DE EIGENAREN
ALS PE RSOONL IJKE TOUCH AAN HET GODSHUIS GEVEN
ZOWEL JUFFROUW VAN DAMME ALS DE HUIDIGE EIGENAREN.

Antonia van Damme

DE HISTORIE
MAG GEZIEN WORDEN.
DIT BEELDME RK STAAT
VOOR HET GEBOUW
TOEN HET NOG
GEEN INVULL ING HAD
(DAAROM IS HIJ LEEG)
EN VE RVALLEN WAS.
EEN STE RK CONTRAST
MET HOE HET NU IS.
HET BEELDME RK LAAT
JE BESEFFEN DE HISTORIE
NIET TE DOEN VE RGETEN
MAAR JUIST TE OMARMEN.

KLEURPALLET
SAMENGESTELD DOOR
DE BEVINDINGEN IN HET GODSHUIS
EN DE KLEURRIJKE EN INSPIRE RENDE
E XAC T E K L E UR E N DIE NE N
RUFINUSKAPEL
NOG B E PA A L D T E WOR DE N

R E C H TE R
V LE U GE L
LINKER
V L EU GE L

MIDDE N
GE BOUW

ABSTRACTE WEE RGAVE
VAN GEBOUW IN
VOGELVLUCHT
PE RSPECTIEF

E NTR É E

het G O D S H UIS

HET GODSHUIS

LEEMWEG 11

9 9 8 0 S I N T- L A U R E I N S

0 0 3 2 ( 0 ) 9/ 2 2 3 1 5 1 0

INFO@GODSHUIS.BE

VOO RBEELDEN
TE R INSPIRATIE

het

W W W .G O

DS H U IS .B

E

Wa a r h e t l e v e n
rijkelijk gevierd
mag worden.

het G O D S H U I S
enjoy!

het G ODSHU I S

WWW . G O D S H UIS . B E

VRAGEN: PETRI VE RBRUGGE
INFO@TENTYPOGRAFIE.COM