You are on page 1of 32

Nr 7/8 - Lipiec/Sierpie 2014 (180/181)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Otwarcie sezonu letniego uEmerytw

Spis treci

Szanowni czytelnicy Gazety Komnickiej!


Na ostatniej sesji Rady Gminy Komnice w dniu 30 lipca 2014 roku radni zatwierdzili plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Prace nad tym planem
trway bardzo dugo - prawie 12 lat. Zoyo si na to wiele przyczyn. Najpierw
trzeba byo a trzykrotnie ogasza przetarg na wybranie firmy, ktra miaa ten
plan przygotowa. Potem zmienia si dwukrotnie ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym. Zmiany dotyczyy roli tzw studium uwarunkowa i kierunkw
zagospodarowania przestrzennego gminy, ktre stao si obligatoryjne dla nowego planu a miao by tylko koncepcj kierunkw rozwoju gminy. Po powodziach
w 2010 roku wysza nowa ustawa nadajca Regionalnym Zarzdom Gospodarki
Wodnej prawo veta, w stosunku do planw zabudowy terenw zagroonych powodziami (u nas tereny nad Wart). Te wszystkie zmiany oraz kolejne wyoenia
planu odbiy si na terminie zatwierdzenia planu. No ale teraz, jeli wojewoda nie
wniesie swoich uwag do tego planu, bdzie on (ten plan) dokumentem obowizujcym w gminie. Co to oznacza dla mieszkacw? Ot wszyscy ubiegajcy
si o pozwolenie na budow, nie bd ju otrzymywa z gminy decyzji o warunkach zabudowy ale wyrys i wypis z planu. Rwnoczenie w gminie rozpocza si
procedura zmian, w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, co pozwoli na wprowadzanie zmian w nowym planie, zgodnie
z oczekiwaniami mieszkacw. Wicej na ten temat dowiedz si pastwo, na
spotkaniach w ramach konsultacji spoecznych, dotyczcych prac nad studium
oraz w kolejnych wydaniach Gazety. Dla cisoci naley doda, e w Polsce jeszcze bardzo wiele gmin i miast nie posiada do tej pory nowych planw zagospodarowania przestrzennego w tym i Czstochowa.

Wiadomoci rolnicze.............................4
Zmiany wustawie ozbirkach.............5
Zbirka zuytego sprztu elektr. ..........5
Projekt Placu Targowego.......................6
Uroczysto zokazji kanonizacji
b. Jana Pawa II .................................7
Przemoc karmi si milczeniem.............8
Otwarcie sezonu letniego uEmerytw.8
VI Noc witojaskiej... .......................9
Powitanie lata wRzerzczycach..........10
Podr za jeden umiech.....................11
Finisz Innowacyjnej owi@ty..............12
Wycieczka zbandziorkiem..................12
Komnickie spotkania artystyczne
ikulinarne............................................13
Nagrody dla Garnkowianek ...............13
Orkiestra Dta Gminy Komnice
nafestiwalu Balkan Folk Fest 2014....14
lskie ARiMR wpiera mode talenty
zobszarw wiejskich...........................14
Piknik szkolno parafialny.................19
Na rajdowym ifestynowym szlaku.....19
Wdkarski dzie dziecka.....................21
Spotkania autorskie wbibliotece.........21
Konkurs piosenki angielskiej English
kids song.............................................22
Nie porzucaj nadzieje... .......................23
Pracownia plastyczna GOKART.......24
Wakacje na rowerze.............................24
Otwarty Turniej Strzelecki im.
Wojciecha Ruszkowskiego..................25
Wojewdzkie Zawody Sportowo
Poarnicze............................................26
Manewry straackie.............................27
Podsumowanie sezonu pikarskiego
wPogo GLKS Gmina Komnice...29
Wiea wodna w Komnicach..............30

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax: 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl

Gazete redaguje kolegium


wskadzie:

Janik Leszek - red. naczelny,


Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda,
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra, Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk: Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1700 egz.
GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

www.klomnice.pl

Nie umiera ten, kto trwa wpamici ywych


Szanowni Pastwo! Pragniemy poinformowa, e wdniu 27 lipca br. zwielkim blem
poegnalimy naszego przyjaciela, Radnego Gminy Komnice, Sotysa Witkowic, oddanego dziaacza spoecznego Andrzeja Nalewajk. Mia 56 lat .Nie jestemy w stanie sowami okreli wielkiego alu ismutku, ktry wypenia nasze serca. Jego umiech iznane powszechnie poczucie humoru, niejednokrotnie pozwalay znale dobre wyjcie zproblemw
samorzdowych, przywracajc waciwe proporcje ipodejcie wrnych sprawach. Szkoda,
e nie dane byo Tobie zrealizowa wszystkich planw, rozwiza wszystkich problemw,
doradzi wkluczowych decyzjach. Pozostawie nie tylko swoj rodzin, ale take ca spoeczno gminy. Moemy by dumni, e byo nam dane zTob wsppracowa przy rozwoju
naszej maej ojczyzny. Skadamy wyrazy gbokiego wspczucia dla ony, syna iwszystkich
pogronych waobie po tak zasuonym iniezwykle skromnym czowieku.
Nigdy nie zapomnimy oTobie. Spoczywaj wPokoju.
Wjt Gminy Adam Zajc
Przewodniczcy Rady Gminy Jarosaw apeta

Andrzej Nalewajka

Wiadomoci rolnicze
Adam liwakowski

Zwrot podatku akcyzowego

waga rolnicy! Przypominamy,


e wterminie od 1 sierpnia 2014
r. do 1 wrzenia 2014 r. mona skada wnioski do wjta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zalenoci od miejsca pooenia gruntw
rolnych wraz z fakturami VAT (lub

ich kopiami) stanowicymi dowd


zakupu oleju napdowego wokresie
od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014
r. w ramach limitu zwrotu podatku
okrelonego na 2014 r. Limit zwrotu
podatku akcyzowego w2014 r. wynosi 81,70 z x ilo ha uytkw rolnych.

Pienidze wypacane bd wterminie


od 1 - 31 padziernika 2014 r gotwk wkasie urzdu gminy lub miasta,
albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Odlego drzew od granicy dziaki

zwizku z czsto pojawiajcym si problemem, dot.


sporw ssiedzkich wkwestii drzew
nasadzonych przy granicy chciabym w niniejszym artykule wyjani niektre zagadnienia zwizane
z tym tematem. Na pocztku naley
podkreli, i nie ma administracyjnych regulacji wskazujcych, wjakiej
odlegoci od granicy posesji mona
sadzi drzewa. Problemu tego nie
rozstrzygaj zarwno przepisy prawa
budowlanego, jak iUstawy oOchronie Przyrody. W przedmiotowych
przypadkach zasadnicze znaczenie
maj normy Kodeksu Cywilnego,
ktre uprawniaj waciciela danej
nieruchomoci do swobodnego zniej
korzystania w granicach okrelonych
przepisami oraz zasadami wspy4

cia spoecznego. Ograniczeniem takim jest norma wyraona w art. 144


Kodeksu Cywilnego stanowica, e
waciciel nieruchomoci powinien
przy jej uytkowaniu powstrzymywa
si od dziaa, ktre mogyby ponad
przecitn miar naruszy uprawnienia wacicieli ssiednich posesji. Co
do zasady mona wic korzysta ze
swojej dziaki - wtym oczywicie sadzi na niej drzewa.
Prawo to wskazuje take na
uprawnienia ssiada oznacza to, e
jeeli nasadzenia nie bd naruszay
jego prawa do korzystania z posesji,
to mog by one prowadzone rwnie
na samej granicy nieruchomoci.
Naley jednak pamita, e
wprzypadku gdy korzenie lub gazie
zasadzonego drzewa przechodz na

grunt ssiada, moe on da ich usunicia, awprzypadku nie zastosowania si do tego dania, przysuguje
mu uprawnienie do usunicia ich na
wasny koszt. (art. 150 Kodeksu cywilnego).
Wprzypadku, kiedy granic dziaek wyznacza pot czy mur, nasadzenie nie powinno narusza jego
konstrukcji. Ssiad moe rwnie da- wprzypadku gdyby wprzyszoci takie drzewo grozio niebezpieczestwem dla jego dziaki (groba
przewrcenia si, oderwania si gazi) usunicia takiego zagroenia.
Ustawa nie mwi, kto powinien
ponie koszty usunicia gazi lub
owocw w tym ostatnim wypadku,
nie ulega jednak wtpliwoci, e ssiad moe domaga si od waciciela

zwrotu poniesionych kosztw, ktrych potrzeba wynika z bezprawnego naruszenia jego wasnoci. Obcite
gazie i zerwane owoce przypadaj
w takim wypadku wacicielowi nieruchomoci ssiedniej bez obowizku
zwrotu ich wartoci.
Termin jest odpowiedni, gdy

pozostawia wystarczajcy, w normalnym biegu rzeczy, czas na zorganizowanie potrzebnych czynnoci


igdy przypada wporze roku, wktrej obcicie gazi i usunicie owocw moe nastpi bez obawy ostan
drzewa.

Handel zwierztami warkach

mina arki zakoczya prace


na najwikszym w pnocnej
czci wojewdztwa lskiego targu. Dziki inwestycji przygotowano
wymagane przepisami prawa warunki do obrotu zwierztami. Targ
w arkach jest jednym w tej czci
regionu z odpowiednim pozwoleniami sub weterynaryjnych.
Najwaniejszym elementem wykonanej modernizacji bya poprawa
warunkw sprzeday na placu targowym, na ktrym prowadzony jest obrt zwierztami, w tym utwardzenie

placu, owietlenie, przyczenie izapewnienie dostpu do biecej wody


przeznaczonej do napojenia gromadzonych zwierzt, wydzielenie
miejsca przeznaczonego do izolacji
zwierzt agresywnych lub chorych,
zmiejsc dla poszczeglnych gatunkw zwierzt gospodarskich, remont
rampy do wyadunku zwierzt, prace
kanalizacyjne, monta barierek.
Dziki tym dziaaniom rolnicy
mog dokonywa w odpowiednich
warunkach zbycia lub zakupu zwierzt. Handel zwierztami gospodar-

Komunikat

a terenie Gminy Komnice


w miesicach VII 2014- V
2015 bd prowadzone bezpatne prace badawcze pH gleby przez
Okrgow Stacje Chemiczno-Rolnicz, ktre majce na celu pomoc
w ustaleniu powierzchni objtych
specjaln form patnoci w latach
2014-2020. Dane zebrane (cakowicie anonimowo) zostan przesane do
Instytutu Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa Pastwowego Instytutu
Badawczego wPuawach.
skimi odbywa si w rody i soboty
w godz. od 7.00 do 13.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 wrzenia,
w okresie od 1 padziernika do 31
marca wgodz. 8.00 13.00.

Zmiany wustawie ozbirkach publicznych


Adam Rwniak

d dnia 18 lipca 2014 obowizuje nowa Ustawa o zbirkach publicznych, w ktrej


doszo do kilku istotnych zmian,
a mianowicie od 18 lipca nie bdzie
potrzeby skadania wniosku do Urzdu Gminy, w celu uzyskania decyzji
na przeprowadzenie zbirki publicznej, bdzie mona zgosi przeprowadzanie zbirki publicznej (czyli
zbirek gotwki idarw wprzestrze-

ni publicznej) poczt lub elektronicznie. W przypadku zgoszenia


elektronicznego naley posiada
elektroniczny podpis lub bezpatny
profil zaufany, ktry mona zaoy
na stronie ePUAP.gov.pl. Gdy organizowana jest zbirka gotwki idarw w przestrzeni publicznej od dnia
18 lipca wystarczy proste zgoszenie
na portalu oglnopolskim zbiorki.
gov.pl, gdzie rwnie bd ukazyway

si sprawozdania zprzeprowadzonych
zbirek. Nowa ustawa znosi opat
skarbow za przeprowadzenie zbirki
publicznej oraz obowizek publikowania sprawozda zprzeprowadzonej
zbirki w prasie. Wszystkie decyzje
o zbirkach, ktre zostay wydane
przed wejciem wycie nowej Ustawy
nadal bd obowizyway i te zbirki
bd rozliczane na dotychczasowych
zasadach.

Zbirka zuytego sprztu elektrycznego


ielektronicznego - 27.08.2014r.

rzd Gminy Komnice informuje mieszkacw, i wdniu


27.08.2014r. zorganizowany zostanie odbir zuytego sprztu
elektrycznego ielektronicznego przez
firm Handlowo Usugow Andrzej

Bajor BOWI Zakad Przetwarzania Zuytego Sprztu Elektrycznego


iElektronicznego.
Prosimy mieszkacw Gminy
Komnice o wystawienie zuytego
sprztu przed posesj do godziny 8.00.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

Projekt Placu Targowego

www.klomnice.pl

I Jego ladem

Uroczysto zokazji kanonizacji b. Jana Pawa II


Patrona Szkoy Podstawowej wKonarach
Marta Sech, Walentyna Wilk

Jeli mio do Ciebie - to bezgraniczna,


Jeli pami oTobie to na zawsze
Ajeli wiara to taka jak Twoja zdolna gry przenosi

2006 r. Szkoa Podstawowa wKonarach otrzymaa


imi naszego Wielkiego
Rodaka - Jana Pawa II. Dzie Jego
kanonizacji, 27 kwietnia 2014 r., by
doskona okazj, aby przypomnie
yciow drog polskiego papiea, zachci do refleksji poprzez pieni icytaty, wzbudzi rado idum zpowodu kanonizacji. W tym szczeglnym
Dniu Patrona naszej szkoy zaprezentowalimy pikny monta sowno-muzyczny, ktry zosta wystawiony
wkociele parafialnym wKomnicach.
Uroczysto uwietnili swoj obecnoci przedstawiciele wadz lokalnych,
dyrektorzy szk, poczty sztandarowe szk gminy Komnice oraz OSP
wKonarach iPacierzowie, jak rwnie
mieszkacy naszej gminy. Wprzygotowanie Dnia Patrona zaangaowanych
byo wielu nauczycieli iuczniw:
Organizacja i wsppraca z kocioem parafialnym Anna Gaa Dyrektor Zespou Szk w Konarach,
ks. kan. Mirosaw Turo proboszcz
parafii w Komnicach oraz ks. Mariusz Koco
Monta sowno-muzyczny Magorzata Gojevi, Walentyna Wilk,
Marta Sech
Ukad taneczny oraz poczet sztandarowy Aldona Chrzstek
Zdjcia Ewa Kuchciska
Prezentacja multimedialna Pawe
Urbaniak
Nagonienie absolwenci ZS
w Konarach: ukasz Rakowski,
Konrad Chrzstek
Poczet sztandarowy Joanna Gawroska (Przewodniczca SU), Karolina Zalas, Marek Drd
Gwardzici Pawe Chrzstek, Piotr
Muras

Chr oraz recytatorzy Katarzyna


Chrzstek, Renata Pzik, Gabriela
Dobrzaska, Zuzanna Bk, Kacper
Koza, Katarzyna Micho, Dominika
Pietraszewska, Daria Drab, Ewelina
Stpie, Aleksandra liwakowska,
Julia Ratkowska, Kinga Pietraszewska, Dagmara Strczyska, Patrycja
Brondel, Alicja Niedzielska, ucja
Ciechowska, Patrycja Wrblewska,
Daria Trzeciak, Wiktoria Piras.
Uczniowie wykonujcy poloneza
kl. 0-Zuzanna Niedzielska,
kl. I- Martyna Berska, Klaudia
Chrzstek, Martyna liwakowska,
kl. II- Paulina Drd, Oliwier Jurczyk, Nikola Latosiska, Julia Majka, Kornelia Micho, Oskar Pianka,
Zuzanna Solus, Julia Szymocha,
kl. III- Bartosz Berski, Mikoaj Misiewicz, Szymon Niedzielski, Norbert Strczyski.
Szczeglne podzikowania kierujemy w stron rodzicw, ktrzy swym
ogromnym zaangaowaniem przyczynili si do zorganizowania uroczystoci.
Coroczne witowanie Dnia Pa-

trona przypomina nam nauczanie Jana


Pawa II, integruje spoeczno lokaln,
utwierdzajc wprzekonaniu, e droga,
ktr wybralimy jest suszna. Myl
papiea Czyny mwi goniej, ni
sowa jest drogowskazem dla naszych
uczniw w procesie dorastania, dokonywania wyborw, ksztatowania postaw, jest mottem naszej szkoy.
Ojciec wity by niezwyk osobowoci: wpywa na losy wiata, a jednoczenie wydawa si taki bliski, przyjacielski. artowa i paka, modli si
iumiecha, poucza iwybacza, kocha
iwmilczeniu cierpia.
Pragniemy prosi witego Jana
Pawa II owstawiennictwo wnaszych
codziennych sprawach, wierzc, e zaniesie nasze modlitwy do Boga. Wtym
szczeglnym dniu kanonizacji bogosawionego Jana Pawa II chcielimy
podzikowa Bogu za niezwyky dar
Papiea Polaka.
Wskazwki zegarw odmierzaj ju
nowy wiek - nowe tysiclecie.
Amy jak dawniej szukamy wartoci
ycia. Jest jednak nadzieja, e nie zbdzimy, bo idziemy za Janem Pawem II,
Nam wystarczy tylko i Jego ladem- pomostem midzy niebem aziemi.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

www.klomnice.pl

Przemoc karmi si milczeniem


Magorzata Szafraniec

om rodzinny, powszechnie
spostrzegany jako rdo mioci i bezpieczestwa, moe
wbrew panujcym stereotypom, by
miejscem cierpienia i terroru. W Polsce termin: przemoc domowa funkcjonuje od niedawna. Przez wiele lat
wwiadomoci Polakw funkcjonowao
mylne przekonanie, e przemoc dotyka
wycznie rodziny zmarginesu. Stereotypy sprzyjaj iusprawiedliwiaj przemoc
wrodzinie. Std dziaania profilaktyczne
w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie maj za zadanie zmian
dotychczas panujcych pogldw i wywoanie aktywnej reakcji spoeczestwa
na naruszanie przez sprawcw praw lub
dbr osobistych czonkw rodziny.
Zesp Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie
iOchrony Ofiar Przemocy wRodzinie
wGminie Komnice buduje, wramach

swoich kompetencji, program profilaktyczny, ktrego celem jest upowszechnianie informacji na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie
i tworzenie: sieci wsparcia dla osb
doznajcych przemocy.
W ramach wsppracy Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej w Komnicach, Zespou Szk im. Grzegorza
Piramowicza w Komnicach oraz Komisariatu Policji wKomnicach wokresie od 20.05.2014r. do 06.06.2014r. zosta zrealizowany projekt profilaktyczny
skierowany do rodzicw iuczniw klas
gimnazjalnych aukierunkowany na profilaktyk w zakresie przeciwdziaania
przemocy w rodzinie. Zajcia przeprowadzone w Zespole Szk w Komnicach skaday si ztrzech czci: dwch
godzin lekcyjnych skierowanych do
uczniw III klasy Gimnazjum oraz prelekcji przygotowanej dla ich rodzicw.

Program zosta pozytywnie przyjty


przez rodzicw i uczniw klas gimnazjalnych.
Ponadto w okresie od sierpnia do
wrzenia 2014r. w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Komnicach
uruchomiony zostanie numer telefonu, pod ktrym osoby zainteresowane
bd mogy otrzyma informacj na
temat dziaalnoci Zespou Interdyscyplinarnego oraz procedury: Niebieskiej
Karty. Dodatkowo osoby potrzebujce
wsparcia mog skorzysta zporady psychologicznej. Wkady poniedziaek od
godziny 13.00 do 15.00 pod numerem:
34 389 36 75 bdzie dyurowa Przewodniczca Zespou Interdyscyplinarnego, natomiast od godziny 15.00 do
16.00 dyur peni bdzie psycholog.
Oferta skierowana jest do mieszkacw
naszej Gminy, ktrzy dowiadczaj lub
s wiadkami przemocy wrodzinie.

Otwarcie sezonu letniego uEmerytw


Organizatorzy

rzeom wiosny i lata to okres,


ktry rozpoczyna w Oddziale Rejonowym PZERiI letni
wypoczynek dla naszych czonkw.
Ogranicz si do podania imprez, ktre
si wtym czasie ju odbyy:
31.05.2014r - Wycieczka rowerowa. Trasa; Komnice-Konary-Pacierzw-Garnek-Piaski-KajetanowiceKartuzy-Stszw-liwakwKomnice.
W
Kajetanowicach
zatrzymalimy si przy grobie zbiorowym rozstrzelanych przez hitlerowcw mieszkacw wioski i zoylimy
im chod. W Kartuzach zwiedzilimy
pikny Koci parafialny, a z histori
zakonu kartuzw i Kocioa zapozna
nas ksidz proboszcz Czesaw Kieras.
Odpoczynek dla wycieczkowiczw
by przewidziany w Stszowie. Sw
gocinno okazali nam pastwo Gonerowie. Byy kiebaski z grilla, kawa,
herbata, ciasto upieczone przez nasz
koleank Jzi Goner, nie zabrako
rwnie pieni biesiadnych wspaniale
dobranych przez naszego koleg Cze8

sawa Pomiskiego.
05.06.2014r odbya si wycieczka turystyczno krajoznawcza do Bielsko
Biaej. Celem jej byo zapoznanie si
zhistori miasta, zabytkami oraz najciekawszymi jego zakamarkami. Pomagaa nam wtym umiechnita przez ca
drog pani przewodnik, ktra wsposb
bardzo profesjonalny przekazywaa nam
swoj wiedz. Nie zabrako rwnie humorystycznych opowieci. Zwiedzilimy
midzy innymi: Muzeum Domu Tkacza, Wzgrze zamkowe wraz z zamkiem, rynek, Katedr w. Mikoaja, Pl.
Marcina Lutra oraz Pl. Chrobrego.
W dniach od 18 do 28.06.2014r
odby si turnus wypoczynkowy wZakopanem. Mielimy okazj bra udzia
w uroczystociach z okazji wita Boego Ciaa tj. Mszy witej oraz procesji, ktra wyruszya z Kocioa w.
Rodziny na Krupwkach do Kocioa
w. Krzya. Ponadto w okresie pobytu uczestniczylimy m.in.: w spywie
Dunajem, wycieczce do Doliny Chochoowskiej oraz Rusinowej Polany,

zwiedzilimy Koci wWiktorwkach


pod wezwaniem matki Boej Krlowej
Tatr, Krzeptwki Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Nie moglimy
si oprze take wycieczce nad Morskie Oko. Wdniach od 21.06.2014r do
22.06.2014r uczestniczylimy w imprezie Otwarcie lata na Gubawce
oraz bawilimy si przy dwikach muzyki granej przez zespoy z Bukowiny
Tarzaskiej.
29.06.2014r W Sali konferencyjnej
Urzdu Gminy Komnice odbyo si
uroczyste wrczenie dyplomw ukoczenia kursu komputerowego. Kurs
dla seniorw zorganizowany by przez
Zwizek Emerytw pod honorowym
patronatem Wjta Gminy Komnice.
Uczestniczyo wnim 65 seniorw.
Wszyscy uczestnicy powyszych
imprez wracali do swych domw
z umiechami na twarzy. Przed nami
kolejne atrakcje dla naszych czonki
i czonkw. Mam nadziej, e bd
rwnie udane oraz mile wspominane.

Rzecz otradycji, otym, kto szuka kwiatu

paproci, po co pannom wianki iotym,


dlaczego warto byo by wZawadzie podczas
VI Nocy witojaskiej
Katarzyna Gabryjelska Stowarzyszenie Jedno wdziaaniu

o, co ludzi jednego narodu czy, co jednoczy nawet najbardziej podzielonych to tradycja.


Whistorii naszego kraju istnieje wiele
tradycji, ktre przetrway przez wieki,
wymieni tu mona choby piewanie
kold podczas Boego Narodzenia czy
odwiedzanie naszych zmarych bliskich
wwito Zmarych. Jednak wiele znich
zostaje zapomnianych lub zastpionych
nowymi, zapoyczonymi od ssiadw.
Obce rzeczy wiedzie dobrze jest,
swoje obowizek tak pisa dziewitnastowieczny etnograf Zygmunt Gloger.
Ta dewiza, niestety, nie znajduje dzi zastosowania. Nasza modzie wiele wicej
wie oWalentynkach, Halloween czy w.
Patryku, ni oKatarzynkach, Zielonych
witkach czy oHubertowinach.
IiII wojna wiatowa stay si kresem
wielu zwyczajw iobyczajw wywodzcych si z wielowiekowej tradycji narodowej. Pidziesit powojennych lat rwnie nie przyczynio si do kultywowania
starych tradycji. Dlatego te, naszym
obowizkiem jest przypomnie dawne obyczaje, aby nie zginy w gorczce
dzisiejszego dnia. Doskonaym odzwierciedleniem tej myli s sowa naszego
wieszcza, Jana Kochanowskiego, zawarte
wPieni witojaskiej oSobtce:
Dzieci, rady mej suchajcie, Ojcowski rzd
zachowajcie:
wito niechaj witem bdzie, Tak bywao
przed tym wszdzie.
wita przed tym ludzie czcili, Aprzedsi
wszytko zrobili;
Aziemia hojnie rodzia, Bo pobono Bogu mia.
Dzi bez przestanku pracujem i dniom
witym nie folgujem:
Wic te tylko zarabiamy, Ale przedsi nic
nie mamy.
Nie bez przyczyny przytoczony zosta
ten utwr. Bo wanie witem, ktre pragnlimy przypomnie iodkry na nowo jest
Noc witojaska, zwana take Sobtk.
Zawada to niewielka miejscowo
wgminie Komnice, pooona uschyku

Jury Krakowsko Czstochowskiej. Najwikszym walorem geograficzno - krajobrazowym tej maej miejscowoci jest
przepywajca w niewielkiej odlegoci
rzeka Warta. Zawad wyrnia nie tylko
obecno drugiej co do dugoci na terenie Polski rzeki. Ta maleka miejscowo
skupia wsobie tyle prnie dziaajcych
organizacji, e niejedno miasto mogoby
pozazdroci. Wyliczy tu mona choby: Ochotnicz Stra Poarn, Zwizek
Modziey Wiejskiej, koo Polskiego
Zwizku Wdkarskiego, aktywnie dziaajc Rad Rodzicw z tutejszego Zespou Szk, klub sportowy Warta Zawada, a take stowarzyszenie Jedno
w dziaaniu, ktre, jak sugeruje nazwa,
jednoczy wszystkie wymienione wczeniej organizacje. To wanie spoecznicy
zZawady postanowili oywi zapomniane ju wito Sobtki.
Kto pierwszy wpad na pomys odnowienia zapomnianej tradycji, teraz ju nie
wiadomo. Pewne jest jedno - tego roku
w Zawadzie nad Wart obchodzilimy
ju VI edycj Nocy witojaskiej. Co
roku staramy si, aby atrakcje przycigny imaych iduych. Tak wic nasz
festyn rozpoczlimy animacjami dla naszych milusiskich, ktre poprowadzia
grupa Locomotora. Szczeglne zainteresowanie wrd naszych dzieci wzbudzili szczudlarze, przechadzajc si pord zgromadzonych, zdecydowanie nad
wszystkim grujc. onglerka, ogromne
baki mydlane oraz wiele innych atrakcji
zaciekawio wszystkie dzieciaki.
Na scenie jako pierwszy pojawi si
zesp piewaczy Garnkowianki prezentujc gwnie repertuar ludowy. Panie
spisay si wspaniale, mimo i, by to ich
pierwszy wystp sceniczny. Zgodnie zzasad dla kadego co miego, kolejn
atrakcj byy pokazy taca towarzyskiego w wykonaniu grupy Styl z Komnic. Przedstawione zostay dwie grupy
wiekowe: bardziej zaawansowana oraz
kilka najmodszych par stawiajcych swe

pierwsze taneczne kroki. Mielimy okazj


podziwia pary wtacach standardowych
jak iwukadach latynoamerykaskich.
Obrzdy Nocy witojaskiej swj
najwikszy rozkwit notoway w czasach redniowiecznych, kiedy zabobony,
magia, mary krloway wludzkiej mentalnoci. Aby wpisa si w t tradycj,
podczas naszej imprezy, mona byo odwiedzi redniowieczn wiosk rycersk bractwa Dwugryf zCzstochowy.
Gwn atrakcj byy pokazy walk. Nie
byy to, jakby mogo si wydawa, pokazy
udawane. Widzowie zzapartym tchem
ledzili ubranych w prawdziwe zbroje
wojw, jak zadawali bd odpierali ciosy
wymierzane replikami mieczy, halabard,
buzdyganw. Do boju namwiono take Pani zwidowni, ktra wyrazia ch
przeistoczenia si w redniowiecznego
rycerza. Obiektywnie naley stwierdzi,
i w bezporednim starciu z jednym
z rycerzy bractwa radzia sobie cakiem
niele. Nie bya to jednak jedyna niespodzianka przygotowana przez Dwugryf . Odegrana zostaa take scenka
podbicia ispalenia zamku zporwaniem
damy dworu wcznie. Aby uspokoi
nieco napite nerwy, kolejnym punktem
programu by wystp eskiego zespou
piewaczego Ale Babki. W skad zespou wchodz panie z terenu Gminy
Kruszyna. Zesp prowadzony jest przez
Pana Arkadiusza Klub, ktry take dobiera zrnicowany repertuar. Rozpiewane Ale Babki ustpiy miejsca grupie teatralnej dziaajcej przy Gminnym
Orodku Kultury wDbrowie Zielonej.
Dbrowianie przedstawili spektakl p.t.
Wyzwoliny Kosiarza opisujcy zdobywanie swoistego dyplomu przez niedowiadczonego wtej dziedzinie chopaka.
Po wystpie grupy teatralnej przyszed
czas na gwiazd wieczoru, mianowicie
koncert zespou Wawele & Jan Wojdak. Twrcy takich przebojw jak Biay
latawiec, Zosta z nami melodio czy
Kacaraba dali szo jakiego dawno nie
tylko Zawada, ale i caa Gmina Komnice nie widziaa. Uzyskujc wspaniay
kontakt zpublicznoci, swoimi piosenkami porwali do taca rozpiewan publik. Zesp najwiksze tryumfy wici
w latach 70-tych. Jednak po sobotnim
koncercie spokojnie mona uzna e
utwory Waweli nie trac nic ze swojej
wieoci iwci dostarczaj suchaczom
pozytywnych emocji.
Nieco modszej publicznoci, pnym

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

www.klomnice.pl

wieczorem, zaproponowalimy wystp


hip-hopowego zespou Last grosz company. Grup tworz modzi mieszkacy
czstochowskiej dzielnicy Ostatni Grosz,
aktualnie nagrywaj swoj pierwsz pyt.
Wraz z mrokiem, kiedy owietlono
pochodniami brzegi Warty i rozpalono
ogniska, rozpoczy si waciwe misteria Nocy witojaskiej. Jeden z najstarszych ludowych tekstw pochodzcy
znad Narwi Koo Jana wprowadzi publiczno wmagiczny nastrj. Uczniowie
zdrugiej itrzeciej klasy gimnazjum oraz
jeden przedstawiciel szkoy podstawowej
z Zawady przedstawili scenk nawizujc do dawnych obrzdw Kupalnocki.
Modzie przygotowana zostaa przez
Pani Walentyn Wilk oraz Mariol
Stefaniak. Dziewczta ubrane wzwiewne suknie, wykonay taniec, ktrego
gwnym motywem byy przepikne
wianki uwite z kwiatw i polnych zi.
Od wiekw najbardziej poszukiwanym
obrzdowym zielem witojaskim bya
bylica. W wianku nie mogo zabrakn
siedmiu magicznych zi. Obok najwaniejszej bylicy, zbierano dziurawiec, koniczyn, krwawnik, mit, rumianek oraz
kwiat dzikiego bzu, ktry, jak wiadomo,
znany jest z magicznej mocy odpdzania upiorw. Ledwie wybrzmiay ostatnie dwiki witojaskiej pieni, a ju
rozpocz si spektakl teatru ognia Locomotora zKrakowa. Niezwyke widowisko, wktrym gwn rol gra ogie,
przycigno ogromn widowni. Ekspresyjna muzyka, choreografia, szczudlarze, plucie ogniem, pirotechniczne efekty, stworzyy niezwyke przedstawienie.
Eteryczne tancerki, ogie, muzyka, przywiody na myl prasowiaskie zwyczaje
Sobtkowe. Na koniec swego wystpu
Locomotora przygotowaa efektowny

pokaz sztucznych ogni.


Organizatorzy nie tylko przypomnieli iprzedstawili zwyczaje kupalnocki, ale
dali take wszystkim moliwo wczenia si wsobtkowe tradycje. Nie byy to
jednak ani skoki przez ogniska, ani wicie
wiankw, kady mg za to przetaczy
ca noc. Poniewa powszechnie wierzono, e osobom biorcym udzia wSobtkowych zabawach, piewach itacach nic
zego sta si nie moe, a do nastpnego witego Jana, wszyscy wic ruszyli
wtany. Po dyskotece dao si zauway
wiele oddalajcych si, przytulonych par,
zapewne w poszukiwaniu legendarnego
kwiatu paproci. Itak nasza Noc witojaska dobiega koca.
Nie mona nie zaznaczy, i podczas
imprezy bya nie tylko strawa dla ducha
ale idla ciaa. Wtaki upalny dzie kady mg si ochodzi zimnym piwem.
Dla godnych przygotowane byy specjay
zgrilla. Imprezie towarzyszyy tumnie oblegane przez dzieci kule wodne, dmuchace atake dla co odwaniejszych cianka
wspinaczkowa. Moliwa bya take przejadka kajakiem po Warcie pod opiek
czujnych straakw zOSP Zawada.
Wszyscy razem pracowalimy, aby
wsplnie przyczyni si do sukcesu, jakim
jest zroku na rok zwikszajce si zainteresowanie nasza imprez. Nikogo ju nie
trzeba namawia, aby Sobtk witowa,
jak niegdy bywao, nad Wart wZawadzie. Dawna tradycja oya na nowo.
Zapraszamy ju teraz na kolejn edycj
naszej imprezy, bo, jak gosi przysowie: Kto
na Sobtce nie bdzie, gwka go bole wci
bdzie. Wic chyba nie zaryzykujecie?
Tegoroczna impreza bya pod znakiem zapytania, poniewa Urzd Marszakowski na ostatnim etapie weryfikacji naszego wniosku odmwi nam

dofinansowania w wysokoci 35.000 z.


Wtej kwocie zawarte byy m. in. rodki
na realizacj Nocy witojaskiej. Odpowiadajc pozytywnie na nasz prob
wjt gminy Komnice, pan Adam Zajc,
za porednictwem Gminnego Orodka
Kultury przyzna nam dotacj wwysokoci 14.000 z., umoliwiajc tym samym
zorganizowanie tej imprezy. T drog
skadamy podzikowania za t pomoc!
Dzikujemy rwnie sponsorom,
dziki ktrym tegoroczna impreza plenerowa bya tak udana. Byli to m. in.:
- starostwo powiatowe wCzstochowie,
- firma Bajpax pastwa Burzyskich
zNieznanic,
- firmy: Stemak iStemak-bis pastwa
Makowskich zZawady,
- firma Dom-Mar pastwa Wsikowskich zKomnic,
- piekarnia pastwa Krysiakw iWasilenkw zKomnic,
- Biuro rachunkowe oraz ubezpieczenia
Pan Marcin Gabryjelski zZawady,
- skad wgla pana Wojciecha liwakowskiego zKonar,
- kopalnia piachu pana Ryszarda liwakowskiego zZawady,
- usugi pytkarskie pana Rafaa Wochala
zKomnic,
- bar Piwiarnia zZawady,
- piekarnia G. S. zKomnic,
- firma Czar-bud Pan Cezary Zato
zKomnic,
- Sadownictwo pana Gorzelaka z Nieznanic,
- sklep Evita pana Tomasza Draba
zKomnic,
- Mini Market wKomnicach Pan
Wodzimierz gowik,
- Dystrybucja nawozw sztucznych Pan
Wiesaw Frymus zNieznanic.

Powitanie lata wZespole Szk wRzerzczycach


Agnieszka Rataj

ada Rodzicw dziaajca przy


Zespole Szk wRzerzczycach
podejmuje bardzo wiele dziaa
na rzecz uczniw. Do tradycji przeszy
ju paczki, ktre kade dziecko uczszczajce do szkoy otrzymuje z okazji
mikoajek, zabawy noworoczne przy
muzyce na ywo lub z profesjonalnym
DJ, fundowanie poczstunku na Dzie
Dziecka, wycieczki klasy III gimnazjum
10

na zakoczenie nauki w naszej szkole


inagrd ksikowych na koniec roku dla
najlepszych uczniw. Oprcz tego Rada
Rodzicw podejmuje dodatkowe zadania
wspierajce prac szkoy jak np. zakup
wykadziny podogowej na sale gimnastyczn. Te wszystkie inicjatywy wymagaj oczywicie nakadw finansowych,
dlatego rodzice staraj si wrny sposb
zdobywa pienidze. Wtym roku szkol-

nym zorganizowali wspaniay bal sylwestrowy, bal karnawaowy oraz dwa festyny
rodowiskowe- we wrzeniu 2013r. napoegnanie iwczerwcu 2014 r. na powitanie
lata. Tak bogaty program imprez integruje
spoeczno szkoln imieszkacw Rzerzczyc, Niwek iczci Adamowa. Wspaniale dziaajca Rada Rodzicw pod przewodnictwem p. Anny Tyras korzysta ze
wsparcia Dyrektora ZS Ryszarda Kroka,
nauczycieli, pracownikw szkoy, Fundacji
na Rzecz Dzieci iModziey Otwrzmy

serca dla dzieci oraz uczniw.


Wszelkie decyzje dotyczce imprez s
podejmowane w sposb demokratyczny
nazebraniach Rady Rodzicw apniej
wcielane w ycie, zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Sprawny podzia prac
iwietna organizacja sprzyjaj integracji
rodzicw zeszko. Kada impreza rodowiskowa to due wyzwanie logistyczne: od zgoszenia naPolicji iwUrzdzie
Gminy przez zaproponowanie atrakcyjnego programu artystycznego, organizowanie zabaw, konkursw, atrakcji dla goci, przygotowanie plakatw, zaprosze,
loterii fantowej, pozyskanie sponsorw,
zakupy, transport, rozkadanie i obsug
sceny, dmuchanych zjedalni izamkw,
prac punktw gastronomicznych, grilla,
rozstawianie krzese, parasoli, awek, dekoracj sceny a po zapewnienie porzdku wczasie spotkania ipo nim. Bardzo
pozytywnie na pomys organizacji festy-

nu odpowiedzieli mieszkacy Rzerzczyc


iokolic wspomagajc imprez finansowo.
Wczerwcu 2014r., zgodnie ztradycj,
wgocinne progi Zespou Szk wRzerzczycach zawitao wielu goci, ktrzy
mieli moliwo sprbowa smacznych
ciast, ciepych da, oscypkw zPodhala,
obejrze i posucha wystpw przedszkolakw, Zespou Folklorystycznego
Grusza, grupy wokalnej Ale-Babki,
orkiestry dtej Gminy Komnice, Pauliny
Makles, uczniw zRzerzczyc, podziwia
pokazy sztuk walk wschodnich aikido,
maroletek, onglerki pik non, popatrze na akcj gaszenia poaru, zobaczy
popisy taca towarzyskiego w wykonaniu Klubu Taca Styl z Komnic oraz
Wiktorii giewki zpartnerem zKlubu
Taca Zorba, wspi si na linach czy
poskaka na popularnych wrd dzieci
dmuchacach. Emocje wzbudzaa loteria fantowa zbardzo atrakcyjnymi na-

grodami gwnymi. Kady mg znale


co dla siebie, gocie bawili si doskonale,
co mona byo stwierdzi chociaby po
wci rosncej umiechnitej publice. Festyn rodzinny cieszy si powodzeniem
bez wzgldu na wiek uczestnikw, od
przedszkolakw imodszych, koczc na
osobach bardziej dojrzaych, zyskalimy
bardzo pochlebne opinie. Na zakoczenie doroli i dzieci wsplnie potaczyli
si na dyskotece przy muzyce DJ.
Sukces festynu wRzerzczycach jest
ukoronowaniem rocznej dziaalnoci
Rady Rodzicw, ktrej caa spoeczno
szkolna skada gorce podzikowania za
podejmowanie ciekawych inicjatyw oraz
bezinteresown prac na rzecz dzieci.
Cieszymy si, e moemy korzysta ze
rodkw wypracowanych przez tak zgrany zesp ludzi otwartych, yczliwych
dzieciom iszkole, chtnych do wsplnej
pracy izabawy.

Podr za jeden umiech po Europie


Monika Jurczyk

nia 25 czerwca 2014 roku


w Przedszkolu w Rzekach
Wielkich, odbya si uroczysto podsumowujca projekt Nasze Przedszkole szans na sukces
w szkole. Projekt by realizowany
przez Przedszkole w Rzerzczycach
w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki, wspfinansowany ze
rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach,
Dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans
edukacyjnych izapewnianie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych
w systemie owiaty, Poddziaanie 9.1.1
Zmniejszanie nierwnoci w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Czas trwania projektu: okres od
01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Gwnym
celem projektu byo zwikszenie dostpnoci i wysokiej jakoci edukacji przedszkolnej dla dzieci zterenu Gminy Komnice. Cel ten zosta osignity poprzez
utworzenie Oddziau Zamiejscowego
wRzekach Wielkich, stworzenie warunkw do wszechstronnego rozwoju dzieci
poprzez realizacj podstawy programowej oraz udzia wzajciach dodatkowych:
z jzyka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajciach tanecznych,

plastycznych oraz terapii logopedycznej.


W ramach projektu oddzia w Rzekach
Wielkich otrzyma rodki finansowe
z Europejskiego Funduszu Spoecznego
na zakup wyposaenia. Zakupiono: meble,
pomoce dydaktyczne, zabawki, ksieczki,
sprzt elektroniczny, sprzt multimedialny, urzdzenia terenowe na plac zabaw.
Zfunduszy tych finansowane byo wynagrodzenie nauczycieli zaj dodatkowych,
nauczycieli wychowania przedszkolnego
i pracownikw obsugowych. Na uroczysto przybyo wielu goci: Sekretarz
Gminy Komnice pani Ra Wiewira,
skarbnik Gminy Komnice pani Halina
Paruzel - Tkacz, Radny Gminy Komnice
pan Witold Bru, przedstawiciele zespou
projektowego: pan Robert Gonera, pani
Sylwia Kuban, pani Ewa Dbrowska, dyrektorzy szk iprzedszkoli zterenu naszej gminy oraz rodzice przedszkolakw.
Na wstpie odby si pokaz multimedialny bdcy sprawozdaniem z dwch
lat dziaalnoci przedszkola w Rzekach
Wielkich. Zaprezentowane i omwione zostay zdjcia, uroczystoci, imprezy,
akcje, wycieczki iciekawe zajcia, wktrych uczestniczyy dzieci. Po prezentacji odbyo si przedstawienie, podczas
ktrego przedszkolaki zgrupy Jagdki
iSkrzaty zaprezentoway swoje umiejt-

noci. Dzieci podrujc pocigiem po


Europie wyrecytoway pikne wierszyki,
wytaczyy i zapieway wiele piosenek,
take wjzyku angielskim oraz zataczyy wprzepiknych strojach: zorb, walca,
krakowiaka, taniec gralski oraz taniec ze
wstkami do muzyki Mozarta. Wszystkim bardzo si wystp podoba, sdzc
po gromkich brawach. Po zakoczeniu
czci artystycznej pani dyrektor Danuta Topolska pogratulowaa wspaniaego
wystpu przedszkolakom inauczycielom.
Dzieciom odchodzcym z przedszkola
wrczya dyplomy i nagrody ksikowe
oraz zoya wszystkim wakacyjne yczenia. Sekretarz gminy pani Ra Wiewira wyrazia sowa uznania dla dzieci
za ich wspaniay wystp i pogratulowaa
wszystkim pracownikom przedszkola.
Gratulacje dzieciom inauczycielom zoyli take dyrektorzy szk iprzedszkoli.
Do podzikowa przyczyli si rwnie
rodzice, ktrzy skierowali do wadz gminy, dyrektora, nauczycieli ipracownikw
przedszkola pene wdzicznoci sowa
iwrczyli kwiaty. Po zakoczeniu czci
oficjalnej wszyscy wzili udzia w poczstunku, przygotowanym ztej wanie
okazji.
Dzie ten by peen emocji iwrae
dla dzieci, rodzicw, nauczycieli, pracownikw obsugi ina pewno na dugo zapisze si wnaszej pamici.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

11

www.klomnice.pl

Finisz Innowacyjnej owi@ty


Katarzyna Sotys

dniu 31 lipca br. Gmina


Komnice zakoczya realizacj projektu PO KL
w ramach Priorytetu IX - Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach,
Dziaania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty pod nazw:
Innowacyjna owi@ta kapitaem gminy Komnice. Realizatorem projektu w
okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2014r.
by Zesp Ekonomiczno-Administracyjny Szk w gminie Komnice. Gwnym celem projektu byo zwikszenie
kompetencji placwek owiatowych
z terenu Gminy Komnice poprzez
zwikszenie umiejtnoci nauczycieli
w zakresie wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
oraz innowacyjnych metod nauczania
w pracy nauczycieli oraz bibliotekarzy,
a take podniesienie umiejtnoci kadry administracyjnej w zakresie organizacji, zarzdzania, finansowania oraz
monitoringu dziaalnoci owiatowej.
czna warto projektu stanowia kwot 250.733,00 z, przy czym warto dofinansowania ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spoecznego wyniosa 213.123,05 z.
W ramach projektu przeprowadzone
zostao 6 cykli szkoleniowych w systemie weekendowym dla czterech 10-cioosobowych grup nauczycieli w zakresie
technik
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i innowacyjnych metod na-

uczania (cznie 40 nauczycieli); jednej


grupy bibliotekarzy z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach szkolnych (10 osb), jednej
grupy pracownikw administracyjnych
w zakresie nowoczesnych i kompetentnych sekretariatw (rwnie 10 osb).
cznie w ramach projektu przeprowadzono 341 godzin szkoleniowych, objto wsparciem 60 osb z wszystkich dziewiciu naszych placwek owiatowych.
Projekt zakada rwnie wyposaenie bibliotek szkolnych w zestawy komputerowe, oprogramowanie
umoliwiajce elektroniczny obieg
ksiek oraz w niezbdne akcesoria.
W styczniu br. zakupione zostao siedem zestaww komputerowych, po jednym dla kadej biblioteki szkolnej funkcjonujcych w naszych zespoach szk.
Komputery uzbrojono w oprogramowanie umoliwiajce elektroniczny obieg
ksiek, czytniki kodw kreskowych, a
do oznakowania ksiek zapewniono
kody kreskowe. Wszystkie wymienione
zakupy s wsparciem dla bibliotek, ktre po uzupenieniu baz danych umoliwi w nowoczesny sposb obsugiwanie
wszystkich swoich czytelnikw. By zapewni prawidowe uruchomienie systemw elektronicznych w bibliotekach
nauczyciele-bibliotekarze z wszystkich
zespow szk wzili udzia w jednodniowym szkoleniu wdroeniowym.
Wszyscy uczestnicy projektu poza

Wycieczka zbandziorkiem
Dorota Tomczyk

andziorek brzmi gronie,


a tak wabi si nasz towarzysz
podry do Chorzowa. Sympatyczny pekiczyk, ktry nie tylko
by psem podrujcym autokarem,
ale przede wszystkim zosta maskotk
naszej wycieczki. Wszystko odbyo si
zgodnie zplanem ogodz. 9.00 wyje12

chalimy ze Skrzydlowa i po krtkim


postoju o godz. 11.30 dotarlimy do
Grnolskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Wwczas czonkowie Klubu Bardzo Modych Gospody
Wiejskich mieli okazj uczestniczy
wspecjalnej lekcji sprawdzajcej umiejtno posugiwania si map i kom-

udziaem w szkoleniach mogli liczy na


dodatkowe wsparcie, ktrym byy profesjonalnie opracowane materiay dydaktyczne, darmowe materiay pomocnicze
oraz wzorcowo przygotowany catering.
Zesp projektowy dooy wszelkich
stara, by wszyscy uczestnicy nie tylko w
peni wykorzystali szkolenia do podnoszenia swoich umiejtnoci, ale przede
wszystkim by czas powicony na udzia
w projekcie zapisa si jako przyjemna i
relaksujca odskocznia od codziennych
obowizkw. Biorc pod uwag wyniki
przeprowadzonych anonimowych ankiet badania poziomu satysfakcji uczestnikw jest nam bardzo mio poinformowa, e cel ten udao si osign.
Wysoki poziom realizacji projektu
zosta osignity rwnie dziki wietnej wsppracy oraz bardzo dobrej organizacji placwek owiatowych, ktre
gociy naszych uczestnikw oraz szkoleniowcw. Szkolenia odbyway si w
Zespole Szk w Komnicach, Zespole Szk im. Kornela Makuszyskiego
w Skrzydlowie oraz Zespole Szk im.
Jana Kochanowskiego w Witkowicach.
Dodatkowo spotkanie wdroeniowe
odbyo si w murach Zespou Szk w
Rzerzczycach. Dzikujemy Dyrektorom oraz pracownikom niniejszych placwek za pomoc przy realizacji projektu
Innowacyjna owi@ta kapitaem gminy
Komnice.
pasem. Podzieleni na grupy rywalizowali wgrze terenowej, wtrakcie ktrej
dowiedzieli si jakie surowce naturalne wystpuj na obszarze Paskowyu
Rybnickiego, a take sprawdzili swoj
wiedz teoretyczn dotyczc m.in.
najwyszego szczytu wBeskidach lskich. Mieli rwnie okazj wykaza
si takimi umiejtnociami jak okrelanie azymutu czy posugiwanie si skal
przy odczytywaniu odlegoci na mapie.
Zabawa bya przednia. Niejednokrotnie grupy miay podzielone zdanie, co

do kierunku dalszego zwiedzania czy


wschd to w t stron ? Obawy opiekunw, czy grupy poradz sobie z zadaniami zostay rozwiane wmomencie,
wktrym wszyscy uczestnicy wycieczki pojawili si w odpowiednim czasie
wustalonym miejscu zbirki. Wwczas
dla wszystkich czekaa sodka nagroda
kopalniak lski cukierek i na-

stpna atrakcja wesoe miasteczko.


Tu mielimy zamiar spdzi tylko 2
godziny, ale tak fajnie si bujao, e
przeduylimy nasz pobyt op godziny. Przede wszystkim dlatego, e atrakcji dostpnych w wesoym miasteczku
byo duo wicej ni rok wczeniej.
Abujali si wszyscy imodsi istarsi
iuczniowie iopiekunowie. Wdrodze

powrotnej zahaczylimy oposiek regenerujcy w McDonalds. I mimo tego,


e si nie spieszylimy oraz przeduylimy pobyt w wesoym miasteczku,
to zgodnie zplanem ogodzinie 19.00
stawilimy si na placu Zespou Szk
wSkrzydlowie. Wszyscy byli zadowoleni iuczestnicy iopiekunowie.

Komnickie spotkania artystyczne ikulinarne


Kasia Sosnowska

8 czerwca na boniach przy Hali


Sportowej w Komnicach odby
si Komnicki jarmark z jajem
wramach projektu pod nazw Komnickie Spotkania artystyczne ikulinarne. Ten soneczny (pocztkowo) dzie
rozpoczlimy od III Edycji Przegldu
Zespow Folklorystycznych. Do konkursu podeszo 11 zespow. Prezentacje wszystkich uczestnikw oceniaa
komisja w skadzie: Pani Renata Rak
choreograf Zespou Pieni i Taca
Zawiercie, folklorysta, Prezes lskiego
Stowarzyszenia Mionikw Folkloru,
Pani Ewa Bocek - Orzyszek etnograf, muzyk, wykadowca w Instytucie
Muzyki Wydziau Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu lskiego oraz
Pani Magdalena Banach - Makaruk
- dziennikarz muzyczny, autorka telewizyjnych programw folklorystycznych.
Po wnikliwych przesuchaniach Jury postanowio przyzna nagrody: I miejsce
- Regionalny Zesp piewaczy Maokoczanie, II miejsce - Regionalny
Zesp piewaczy Nadolzianie, III
miejsce Folklorystyczny Zesp piewaczy Klepisko oraz nagrod specjaln
za utwr ojaju wroli gwnej otrzyma
Regionalny Zesp piewaczy Nadolzianie.
Po wystpach zespow folklorystycznych zaprezentowa si Zesp
Pieni i Taca Komnickie Pomyczki, Zesp Taneczny Tancerze pod
kierunkiem Panie Karoliny Gonery,
Zesp Wokalny Wesoa Piciolinia
pod kierunkiem Pani Elbiety Twardoch oraz solici Festiwalu Piosenki
Dziecicej. Podczas trwania wystpw
mona byo podziwia produkty prezentowane przez wystawcw z caego
powiatu czstochowskiego. Byy to m.in
chleb na naturalnym zakwasie, wyroby

z wikliny, kolczyki handmade, wazony


zdobione technik decoupage oraz prace plastyczne prezentowane przez Pracowni Plastyczn GOKart przy Goku
wKomnicach.
Jednoczenie odbyway si warsztaty kulinarne prowadzone przez Pana
Waldemara Zauskiego z Kodzka. Do
kulinarnej bitwy podeszy 4 druyny.
Zmaganiom kucharzy - pasjonatw
przygldaa si komisja wskadzie: Pani
Wanda Kusztal zastpca Wjta Gminy Komnice, Pan ukasz Zimnoch
restaurator z Czstochowy oraz Pani
Magdalena Tomaszewska kucharka
Zespou Szk wKomnicach. Po kilku
godzinach widowiskowego popisu kulinarnych umiejtnoci Jury ocenio prac wszystkich zespow i zdecydowao
si przyzna nagrody: Imiejsce Zesp
zKomnic, II miejsce Zespl zZawiercia Karlin, III natomiast Zesp zGarnka iIV miejsce Koo Bardzo Modych
Gospody Wiejskich ze Skrzydlowa.
Gratulujemy!
Po konkursowej formie naszych
Spotka, na rozgrzanej do czerwonoci
scenie zaprezentowali si artyci Sebastian Kowalczyk tancerz uczestnik VII
edycji You Can Dance wraz zsolistk
Patrycja Nowick pfinalistk VI
edycji Must be the Music idoskonale nam znany duet Piotr Szumlas i Ja-

kub Zaborski zwycizcy Must be the


Music. Po duej dawce muzyki przyszed czas na humor. Itak oto zlekkim
opnieniem z powodu pogody nasz
wspania publiczno bawi Kabaret
Ko Polski z udziaem artystw: Leszek Malinowski, Waldemar Sieraski
oraz Pani Maria Borzyszkowska. Jeli
impreza w Komnicach to nie mogo
zabrakn zespou zCenturion, ktry
przez okoo dwie godziny porywa do
taca mionikw muzyki lat 60-tych
i 70-tych. Ale to nie wszystko z muzycznych atrakcji. Ci, ktrym taca byo
mao, mogli bawi si przy muzyce DJ
Krissa (Bartka Wawrowskiego) jeszcze
przez dugi czas.
Dzi miao mona powiedzie, e
impreza udaa si za spraw wietnych
artystw i oczywicie publicznoci.
Zatem Kochani dzikujemy za to, e
bylicie z nami. Dzikujemy rwnie
darczycom za okazan pomoc iwsparcie. Byli to: Pan Piotr Burzyski, Pan
Jerzy Burzyski waciciel firmy BAJPAX, Pan Zbigniew Wawrowski - Prezes Gminnej Spdzielni w Komnicach, Pan Jan Niedzwiedzki, Pastwo
Janusz i Magdalena Ciastek z Garnka,
Pan Pawe Grzdziel z ytna, Dyrekcja Zespou Szk w Komnicach oraz
Kucharki ze stowki szkolnej wKomnicach.

Nagrody dla Garnkowianek

niedziel 15 czerwca br.


zostay wrczone nagrody
laureatom w XIII Regionalnym
Konkursie na Tradycyjne Ozdoby
Bibukowe pt. Kwiaty wOlsztynie.
Pani Leokadia Cisowska otrzy-

maa nagrod za zajcie II miejsca


oraz Pani Wiesawa Jdras otrzymaa
nagrod za wyrnienie w kategorii
doroli.
Gratulujemy!

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

13

www.klomnice.pl

Orkiestra Dta Gminy Komnice wzia


udzia wfestiwalu Balkan Folk Fest 2014
Katarzyna Ciastek, Marcin Gaa

nocy z7 na 8 lipca Orkiestra Dta Gminy Komnice pierwszy raz wyjechaa


reprezentowa nasz kraj oraz Gmin
Komnice na Midzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest w Bugarii.
Wyjazd by moliwy dziki wsparciu
finansowemu gminy, ktra pokrya
koszty przejazdu autokaru do Bugarii
izpowrotem. Koszty pobytu wBugarii
orkiestra pokrya sobie sama. Podr bya
wyjtkowo wyczerpujca, gdy musielimy pokona autokarem prawie 2 tysice
kilometrw, jednak widok piknego Morza Czarnego po 30 godzinach podry
zrekompensowa nam mudny przejazd.
Balkan Folk Fest trwa wBugarii prawie trzy miesice. Wubiegorocznej edycji festiwalu wzio udzia 169 zespow
i 24 chry z 15 pastw. Orkiestra Dta
Gminy Komnice wzia udzia wsumie
wtrzech koncertach wmiejscowociach
Kiten i Primorsko. W Kiten 10 lipca
pod batut kapelmistrza Marcina Gay
rozpoczlimy przesuchania konkursowe. Dwukrotnie zagralimy rwnie
koncerty na scenie wPrimorsku 11 i13
lipca. Wprzypadku wystpu wPrimorsku kady zwystpw by poprzedzony

oficjalnym przemarszem zespow wraz


zeskort policji. Podczas przemarszu idc
na czele korowodu Orkiestra Dta Gminy Komnice przeprowadzia wszystkie
biorce udzia zespoy przez centrum
miasta do muszli koncertowej gdzie odbyway si przesuchania konkursowe.
Podczas jednego z wystpw pobilimy
rekord utworw na bis - publiczno
wietnie si bawia inie pozwalaa nam
zej ze sceny! Z widowni mona byo
usysze liczne brawa i okrzyki, przede
wszystkim naszych rodakw, ktrzy
mocno nas wspierali.
Dla przypomnienia tylko wbiecym
roku Orkiestra Dta Gminy Komnice
wzia udzia w nastpujcych konkursach ifestiwalach:
- IV Festiwalu Orkiestr Dtych wGownie gdzie zaja Imiejsce
- II Oglnopolskim Festiwalu Orkiestr
Dtych w Komnicach gdzie zaja
Imiejsce
- Konkursie Orkiestr Dtych Ziemi Krakowskiej Michaowice-Wicawice gdzie
zaja wkategorii skad duy (powyej 30
osb) II miejsce
- XII Midzynarodowy Festiwalu Orkiestr Wojskowych iDtych Skaa 2014

- festiwal nie by oceniany


- V Regionalnym Festiwalu Orkiestr Dtych w Dbrowie Zielonej gdzie zaja
Imiejsce
Sobot mielimy cakowicie woln od
wystpw festiwalowych iprb, wic spdzilimy j na wycieczce w Nessebarze.
Zwiedzalimy Stare Miasto, ogldalimy
nietypowe stoiska regionalne, a take
spacerowalimy po play.
Wyniki festiwalu pozostan nam jeszcze przez dugi czas nieznane dowiemy
si wjaki sposb zostalimy ocenieni dopiero we wrzeniu, natomiast pen fotorelacj znaszego wyjazdu mona znale
na naszej oficjalnej stronie Orkiestry
Dtej Gminy Komnice na Facebooku:
www.facebook.com/OrkiestraDetaGminyKlomnice
Dzikujemy Wszystkim, ktrzy
przyczynili si do zorganizowania tego
wyjazdu. Dzikujemy Pani Magorzacie
Gojevi dyrektorowi programowemu
festiwalu, ktra pomoga Orkiestrze zarwno w przygotowaniach do wyjazdu
oraz zapewnia swoj pomoc jako przewodnik i tumacz gdy bylimy ju na
miejscu na festiwalu wBugarii. Serdecznie dzikujemy.

lskie ARiMR wpiera


mode talenty zobszarw
wiejskich
Katarzyna Makowska

dniu 17 lipca 2014 roku


Stanisaw Gmitruk Dyrektor lskiego Oddziau
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa wCzstochowie oraz Katarzyna Makowska,
starszy specjalista wBZZL, odwiedzili
miejscowo Zawada k/Komnic, woj.
lskie, w ktrej mieszkaj dwaj utalentowani modzi ludzie:
14

fot: Katarzyna Makowska


gratulacj dla modych artystw: od lewej Stanisaw Gmitruk
Dyrektor lskiego OR ARiMR, Jan Woldan, Gracjan Kowalczyk, Piotr Woldan
- Piotr Woldan oraz Gracjan Kowalczyk. Chopcy ci, uczestniczyli
w III Festiwalu Piosenki Ranczerskiej
Wilkowyjce. 13 czerwca 2014 roku
wPrzysieku k/Torunia odby si pfina
piosenki ranczerskiej, gdzie grupa Loa
szydercw w skad ktrej wchodzili

Piotr Woldan oraz Gracjan Kowalczyk


zdobya Imiejsce itym samym awansowaa do finau, ktry mia miejsce wKikole 27 czerwca br. Tam rwnie otrzymali wyrnienie. Warto wspomnie, e
rodziny jednego i drugiego chopca s
beneficjentem naszej Agencji.

VI Noc witojaska w Zawadzie


fot. Katarzyna Gabryjelska

Powitanie lata wZespole Szk wRzerzczycach

Wycieczka zbandziorkiem

Komnickie spotkania artystyczne ikulinarne

Orkiestra Dta Gminy Komnice wzia udzia wfestiwalu Balkan Folk Fest 2014

Piknik szkolno parafialny wWitkowicach

Na rajdowym ifestynowym szlaku

Podczas spotkania Stanislaw Gmitruk wrczy utalentowanym modym


obywatelom upominki, tym samym dajc wyrazy uznania za prac itrud, jaki
chopcy woyli wprzygotowanie si do
wystpw. Nie mogo rwnie si oby
bez wystpu wokalnego Loy szyder-

cw. Dyrektor Stanisaw Gmitruk


stwierdzi, e z ca pewnoci chopcy zasuyli na I miejsce w konkursie,
wktrym startowali.
Bya to rwnie bardzo dobra okazja do promowania dziaa realizowanych przez lski Oddzia Regionalny

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dyrektor lskiego OR


ARiMR przybliy modym ludziom
zakres pomocy udzielanej przez Agencj
wtym dziaa PROW 2007-2013 oraz
na lata PROW 2014-2020.

Piknik szkolno parafialny wWitkowicach


Anna Baszczyk

niedziel 15 czerwca 2014 r.


ju po raz kolejny odby si
piknik szkolno parafialny
pod hasem Powitanie lata. Impreza
rozpocza si ogodz. 15 itrwaa do 21.
Organizatorami imprezy bya Rada Rodzicw iZesp Szk im. Jana Kochanowskiego wWitkowicach oraz Parafia
w. Stanisawa wWitkowicach.
Piknik rozpocz si od wystpw
naszych najmodszych artystw z Oddziau Zamiejscowego Przedszkola
w Rzerzczycach. Rodzice oraz zaproszeni gocie mogli podziwia umiejtnoci teatralne, wokalne itaneczne swoich
dzieci, wnukw, uczniw i znajomych.
Na scenie wystpia grupa modziey
zII klasy Gimnazjum wWitkowicach,
prezentujc fragment znanej sztuki
Gabrieli Zapolskiej Moralno pani
Dulskiej. Program artystyczny uatrakcyjniy panie zZespou Ludowego Borowianki, dziecicy zesp Pomyczki
- wrd ktrych rodzice mogli zobaczy
swoje pociechy. Uwag modziey przycign taniec nowoczesny w wykonaniu Sebastiana Kowalczyka. Chtnych
do zataczenia zumby zaprosia instruktorka taca pani Beata Niemczyk.
Podniebienia goci kusiy specjay

polskiej kuchni grillowane kiebaski,


przepiknie pachncy chleb wasnego
wypieku, wyborny smalec ze skwarkami
czy kiszone ogrki, ktre oferoway gospodynie zparafii wWitkowicach. Nie
zabrako waty cukrowej ilodw. Prnie
dziaa rwnie sklepik szkolny Lucynka, serwujc hot dogi i zapiekanki,
a w przerwie kulinarnych wdrwek
mamy naszych uczniw zapraszay do
szkolnej kawiarenki.
Stoiska oferoway rne usugi
malowanie twarzy, paznokci, ciekawe
przedmioty zmetalo plastyki, anawet
bransoletki wykonane wasnorcznie
przez uczniw klasy II SP.
Duo radoci najmodszym sprawiy sponsorowane przez Rad Rodzicw
zabawy wdmuchanym zamku, suchym
basenie, karuzeli, kulach na wodzie,
parku linowym. Nie zabrako rwnie
zdrowej rywalizacji w formie turnieju
rodzinnego prowadzonego przez ksidza Tomasza Dyjana proboszcza miejscowej parafii.
Pogoda dopisywaa, wic radoci
iumiechw byo duo. Cieszymy si, e
podczas trwania pikniku udao si stworzy wspania rodzinn atmosfer oraz
kady zprzybyych goci znalaz co cie-

Na rajdowym ifestynowym szlaku


Elbieta giewka

ak co roku wostatni niedziel roku


szkolnego (22 czerwca 2014 r.) Skrzydlw sta si orodkiem rekreacyjno-sportowym. Wszystko za spraw cyklicznych imprez organizowanych przez
Fundacj Pommy Dzieciom Pozna
wiat iZesp Szk wSkrzydlowie.
Ju od wczesnych godzin porannych
rozpocza si rejestracja uczestnikw IV
Gminnego Rajdu Rowerowego Gmi-

na Komnice z rowerowego siodeka.


Ogodzinie 9.30 pani dyrektor Lidia Burzyska ogosia start rajdu ijako pierwsza wyruszya na tras. Wtym roku droga wioda urokliw ptl ze Skrzydlowa
przez uszczyn, Kobukowice, Kuchary,
Rzerzczyce, Adamw, a meta oczywicie bya usytuowana na placu szkolnym
wSkrzydlowie. Cyklici wtrakcie jazdy
mogli podziwia pikne widoki, zbliska

kawego dla siebie img powici czas


na serdeczn rozmow.
Dyrektor szkoy pragnie podzikowa wszystkim, ktrzy pomogli w organizacji wspaniaego pikniku, m.in.
Radzie Rodzicw, Rodzicom naszych
uczniw, Gospodyniom z parafii oraz
Sponsorom, wrd ktrych znaleli si:
Jarosaw apeta Przewodniczcy Rady
Gminy, Wojciech Milczarek Radny
Gminy Komnice, Andrzej Nalewajka
Radny Gminy Komnice, firmy i zakady produkcyjne: Zakad Cukierniczo-Piekarniczy Edyta i Robert Rybak, Firma Bajpax, Dom Mar, Bank
Spdzielczy w Komnicach, Wafelek
Komnice, Firma Techniki Pakowania
i Logistyki, Ksigarnia Evita. Prywatni sponsorzy: Anna i Piotr Burzyscy,
Magorzata iTomasz Bik, Teresa iBogdan Woniak, Maria i Marek Motyl,
rodzina Nalewajkw z Witkowic, ks.
Proboszcz Tomasz Dyjan, Pastwo Kamukowie, Aneta i Tadeusz Jagusiakowie, Magdalena iPiotr Stelmaszczykowie, Anna iTomasz Jakowscy, Pastwo
Kosok, Grzegorz i Barbara Postawa,
Urszula i Adam Zakrzewscy, Robert
Worwg. Podzikowania dla wszystkich
darczycw zmiejscowoci Chorzenice,
Nieznanice, Zdrowa, Witkowice.

zobaczy bizony w nowo powstajcym


ogrodzie zoologicznym w Rzerzczycach, aprzede wszystkim pozna pikn
asfaltow drog skracajc przejazd ze
Mstowa do Rzerzczyc.
Wtegorocznym rajdzie, nie baczc na
deszczow pogod, udzia brao ponad
60 osb. Jednym zzaoe organizowania tego rajdu byo promowanie rekreacji
rodzinnej, nic wic dziwnego, e iwtym
roku jechay wsplnie cae rodziny. Kady uczestnik otrzyma swj indywidualny
numer startowy, ktry bra pniej udzia
wlosowaniu nagrd. Jak zawsze na koniec
rajdu nagradzani byli najstarsi (fotel wy-

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

19

www.klomnice.pl

poczynkowy, koc polarowy) i najmodsi uczestnicy rajdu (rowerek dziecicy,


samochd zabawka). Byy rwnie nagrody dla najliczniejszych rodzin (stolik
turystyczny, obraz) a wrd pozostaych
cyklistw rozlosowane zostay nagrody
pocieszenia ( materac, parasol plaowy,
atlasy samochodowe oraz gadety od
ARiMR). Korzystajc ze wsparcia sponsorw i osb nam przychylnych mona
byo rwnie dla wszystkich uczestnikw
rajdu przygotowa smaczny ciepy posiek.
Gdy ju wszyscy uczestnicy rajdu
odetchnli po trudach jazdy mona byo
rozpocz kolejny Festyn Rodzinny.
Wtym roku pocztek imprezy przypad wudziale gociom zKobucka, czyli
zespoowi Caa Gra Barwinkw. Jest
to polski zesp muzyczny grajcy muzyk reggae i ska. Zesp wzi udzia
w czwartej edycji programu X Factor
(Polska), gdzie zakwalifikowa si do odcinkw na ywo. Opiekunem grupy by
Kuba Wojewdzki. Niestety pogoda nie
najlepiej dopisaa ipodczas koncertu rozpoczo si drobne polewanie publicznoci. Na szczcie fanom isuchaczom
to nie przeszkadzao i pomimo deszczu
wytrwale koysali si wrytm muzyki granej przez artystw.
W podobnych rytmach wystpia
kolejna grupa- tym razem modzieowa, dziaajca przy Gminnym Orodku
Kultury wMiednie. Modzi ludzie zapiewali wzupenie nowej aranacji stare
ludowe piosenki np. Kukueczka, Czerwone jagody. Cao nosia tytu Folk
Energia i bya bardzo dobrym opracowaniem znanych nam wszystkim utworw biesiadnych.
Jak i na innych festynach nie zabrako rwnie wystpw dzieci imodziey
z gminy Komnice, laureatw rnych
konkursw wokalnych. Ze szczeglnie
duym entuzjazmem publiczno przyja dwa bajkowe przedstawienia Kot
wbutach oraz Krlewna nieka isiedmiu krasnoludkw w wykonaniu najmodszych uczniw szkoy wSkrzydlowie. Wpiknych strojach uszytych przez
rodzicw ipod kierunkiem wychowawczy dzieciaki przeniosy publiczno do
zaczarowanego lasu, aby uratowa Krlewn niek.
Deszczowa atmosfera zostaa odczarowana i zza chmur zaczo wyglda soneczko. Pomogo to w przeprowadzeniu turnieju piki nonej soectw
20

o puchar dyrektora szkoy. Do turnieju


zgosio si pi druyn z terenu naszej
gminy i z miejscowoci ssiednich. Jako
koordynator turnieju ijako sdzia bardzo
dobrze sprawdzi si po raz kolejny p.
Pawe Kuban. Zgodnie zpowiedzeniem,
e miejscowym nawet wiatr pomaga, wygraa druyna ze Skrzydlowa otrzymujc
puchar od p. dyrektor inagrod- niespodziank od p. prezes fundacji.
Nie tylko dzieci imodzie ze Skrzydlowa prezentoway swoje umiejtnoci.
Na scenie, wizank piosenek biesiadnych (wraz ze piewajc publicznoci)
przypomniay panie z miejscowego zespou wokalnego Nasze. Jak to na festynach bywa nie zabrako rwnie kupletw uoonych specjalnie na t okazj
przez jedn zczonki zespou.
Prawdziwym strzaem w dziesitk
okaza si pokaz taca Zumba wwykonaniu i pod kierownictwem p. Eweliny
Wychowaniec oraz jej koleanek. Namwiwszy do wsplnego taca grup dzieci
i modszych pa taczyy nie tylko na
scenie, ale i na trawie wrd publicznoci. Energii iumiejtnoci mona im byo
tylko pogratulowa.
Innym rodzajem taca popisywa si
zesp Komnickie Pomyczki. Wwykonaniu grupy modszej widownia obejrzaa wizank tacw czstochowskich,
natomiast grupa starsza zaprezentowaa
si wdostojnym polonezie.
Zaraz po nich na scenie pojawiy
si pary z Klubu Taca Towarzyskiego
Styl, ktrych trenerem jest pan Krystian Chmielarz. Pikne stroje, choreografia, a przede wszystkim modo
iwielkie umiejtnoci modych artystw
wzbudzay podziw widowni.
Na zakoczenie festynu Scen wposiadanie objy znowu piewajce mode osoby. Pierwsz z nich bya Paulina
Makles, studentka wokalistyki w Katowicach, ktra wielokrotnie wystpowaa
na imprezach organizowanych wSkrzydlowie. Zaprezentowaa swoje nowe
wykonania anglojzycznych irodzimych
przebojw. Odrobina sentymentu, niepokoju, ale ipenia wokalu tak opiewaniu Pauliny pisz znawcy przedmiotu.
Po niej miejsce na scenie zaj Damian Banasiak- wokalista modego pokolenia Disco/Dance. Uczestnik talent
show ,,Disco Star emitowanego na
kanale Polo TV. Rozgrza publiczno
swoimi przebojami np. Poka ciao, Disco, Jak wulkan gorca (Femme Fatale).

Oklaskiwany gorco Damian pozostawi


scen kolejnej gwiedzie wieczoru Natalii Jureczko- modej wokalistce znurtu
Disco-Polo. Wraz z dwiema koleankami rozbawia publiczno gorcymi
utworami dyskotekowymi. Szczeglnie
jeden spodoba si suchaczom. Mowa tu
opiosence Nie, to nie ja, ktra ma wielkie szanse sta si przebojem lata.
Jak na kadym festynie organizatorzy
zadbali nie tylko oducha, ale rwnie
ociao. Mona byo skosztowa pysznej
kiebaski z grilla, wieutkich saatek,
domowego bigosu, sprbowa ciast upieczonych przez skrzydlowskie gospodynie,
ochodzi si lodami lub te chodnymi
napojami. Dla smakoszy gimnazjalici
z Klubu Bardzo Modych Gospody
Wiejskich przygotowali stoisko ze sodyczami. Byy naleniki domowe wsodkiej polewie, gofry zdodatkami, koktajle
owocowe, wszystko wieutkie iwasnorcznie robione.
W trakcie trwania festynu mona
byo kupi losy loterii, z ktrej dochd
jest jak zawsze przeznaczony na statutow dziaalno fundacji. Mona byo
rwnie pozna produkty firmy Oriflame
prezentowane przez mie panie konsultantki.
Niedzielne popoudnie w rytmach
muzyki biesiadnej, ludowej, tanecznej
szybko zamieniao si wniedzielny wieczr, nadesza wic pora na losowanie
nagrd gwnych, a tego roku byo ich
ponad 20. Wrd nagrd byy midzy
innymi walizka, lodwka turystyczna, zestaw kosmetykw, grill, talony pienine
do wykorzystania wlokalnych sklepach,
talon na paliwo, szafka azienkowa, st
ogrodowy, tablet ufundowany przez
ARiMR oraz sfinansowanie 60% kursu
prawa jazdy kategorii B ufundowane
przez firm OSK KAROL z Czstochowy.
Wszystkie one byy zasponsorowane
przez osoby dobrego serca wspierajce
w ten sposb dziaalno fundacji oraz
przez lokalnych przedsibiorcw, wacicieli miejscowych sklepw, mieszkacw
Skrzydlowa, Adamowa, Hub, uszczyna
iTrzski.
Za ich wsparcie, zrozumienie ipomoc
w organizacji festynu serdeczne podzikowania skada Zarzd i Rada Fundacji
Pommy Dzieciom Pozna wiat oraz
p. dyrektor, nauczyciele i caa spoeczno
uczniowska ZS wSkrzydlowie.

www.klomnice.pl

Wdkarski dzie dziecka wRzerzczycach


Sawomir Kowalik

dkarski Dzie Dziecka, zorganizowany po


raz czwarty w, ,Dolinie
Dwch Staww w Rzerzczycach,
pomimo niezbyt dobrej pogody zgromadzi ku zadowoleniu organizatorw liczn grup przybyych dzieci,
wraz z rodzicami bd opiekunami.
Organizatorami pikniku byy w tym
roku cztery organizacje: Stowarzyszenie GRUSZKA wRzerzczycach,
Koo PZW WYKROMET wCzstochowie, Zesp Szk w Rzerzczycach iOSP Rzerzczyce.
Tak, jak w roku ubiegym, zawody
wdkarskie przeprowadzone zostay w dwch grupach wiekowych, na
dwch stawach. Po zapenieniu list
startujcych w zawodach, kwadrans
po 14, sdzia tych zawodw, pan Mirosaw Kowalik posiadajcy certyfikat sdziowski PZW, da znak startu
irozpoczy si zmagania zawodnikw.
W tym czasie, modsze dzieci, ktre

nie uczestniczyy w zmaganiach wdkarskich mogy owi wdk z duym


plastikowym haczykiem, ale zamiast
ryb poawiali zabawki, gdy organizatorzy przy pomocy darczycw zorganizowali, ,Zot Rybk, czyli suchy
staw na trawie, zktrego dzieci przedszkolne mogy wyawia upatrzone
prezenty. Nad prawidowym przebiegiem tej konkurencji czuwaa Adrianna
Matuszczak. Dodatkowymi atrakcjami
byy dwie dmuchane zjedalnie, ktre pene byy rozemianych maluchw.
Wszystkie dzieci otrzymay darmowy poczstunek w postaci kiebasek
z grilla, sodyczy, ciast i napoi, a kady mody uczestnik mg skorzysta
z poczstunku cukierkiem i ciastkiem
dostarczonym przez darczycw. Po
zakoczonych zawodach przystpiono
do nagradzania wszystkich uczestnikw zawodw dyplomami iakcesoriami wdkarskimi, ktre wrczali licznie
przybyli gocie. Przybyli na piknik za-

rwno dzieci, jak idoroli, mogli obejrze i zapozna si z wyposaeniem


wozu bojowego OSP Rzerzczyce,
ktry spenia wspczenie stawiane
mu wszelkie wymogi. Po takim pokazie mamy nadziej, e nie jeden may
Wojtek zostanie w przyszoci straakiem. Odpowiednio przygotowany
teren, przyjazna aura i pojawiajce si
na nim co rok, nowe elementy maej architektury ogrodowej, wtym wybudowany ostatnio okazay grill, wzbudza
wrd przybyych do, ,Doliny Dwch
Staww pozytywne emocje. Wszystkim licznym darczycom, w imieniu
dzieci, organizatorzy serdecznie dzikuj. Zarzd Stowarzyszenia Gruszka
dzikuje wsporganizatorom iwszystkim osobom pomagajcym w przygotowaniu terenu i przeprowadzeniu
pikniku. Ztego miejsca serdecznie zapraszam wszystkich do urokliwej Doliny dwch staww w Rzerzczycach,
awszystkie dzieci, ktre lubi owi na
przyszoroczn V edycj Wdkarskiego
dnia dziecka wRzerzczycach.

Spotkania autorskie wbibliotece


Teresa Raniak, Dorota Majchrzak

biecym roku w Gminnej Bibliotece Publicznej


w Komnicach odbyo si
kilka spotka autorskich. 17 marca
czytelnicy spotkali si z Romanem
Pankiewiczem, autorem ksiki Matuszka Rosija. Ksika jest opisem
3-letniego pobytu wZwizku Radziec-

kim wlatach 1990-1992. Przedstawiona


zostaa wniej obserwacja ycia codziennego w upadajcym, komunistycznym
Imperium, wiele interesujcych informacji o samej Moskwie. Podczas spotkania autor opowiedzia ozdarzeniach
nieprawdopodobnych, ciekawych, atake humorystycznych.

28 maja wszyscy chtni mieli okazj uczestniczy w kolejnym spotkaniu


autorskim zP. Janin Chrzstek, mieszkank naszej gminy.
W2009 r. wydana zostaa Antologia
wierszy poetw czstochowskich Klubu
Zota Jesie, wktrej ukazao si kilka
Jej utworw. Gminna Biblioteka Publiczna w Komnicach wydaa w 2012
r. tomik poezji Pani Janiny Chrzstek
Chwila refleksji. Zosta on dobrze
przyjty przez czytelnikw. W maju
tego roku ukaza si kolejny tomik
Chwila refleksji cz II. Wiersze s
odzwierciedleniem ogldanej rzeczywistoci, przemyleniami i wydarzeniami
wkraju ina wiecie.
Na spotkanie przybyli znajomi
i przyjaciele autorki oraz osoby, ktre
znay poezj P. Janiny wydan wczeniej.
Pani Chrzstek deklamowaa swoje wiersze, ktre wywoyway refleksj
u uczestnikw spotkania oraz dzielia
si swoimi spostrzeeniami. Wramach
uwietnienia tej miej uroczystoci, na
instrumentach zagray uczennice zZe-

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

21

www.klomnice.pl

spou Szk wKomnicach: Kinga Kasperczyk, ktra wykonywaa utwory na


pianinie iAleksandra Postawa - na flecie. Na zakoczenie byy pytania, gratulacje, yczenia ikwiaty.
21 czerwca wbibliotece wPacierzowie odbyo si spotkanie autorskie zKatarzyn Bodziachowsk. Jest Ona zwyksztacenia polonistk ilogoped. Na co
dzie pracuje wIX L.O. im. C.K. Norwida wCzstochowie. Od lat interesuje
si szeroko pojt kultur i tradycjami
polskimi. Uhonorowana zostaa Nagrodami Prezydenta Czstochowy, Nagrod
lskiego Kuratora Owiaty, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Jest pomysodawczyni iorganizatork Regionalnego Konkursu Jzykoznawczego dla
gimnazjalistw oraz realizatork Norwidowskich Spotka Humanistycznych.
Kilka lat prowadzia audycje powicone
poprawnoci jzykowej w Radiu Jasna
Gra. Stale wsppracuje zinstytucjami

kulturalnymi Czstochowy. Ostatnio realizuje si jako pisarka. Rozpocza prac nad familijn proz Nasze niezwyke
historie powicone ciekawym Polkom
iPolakom, ktrym przyszo y wprzeomowych, fascynujcych czasach. Do
tej pory ukazay si Fortepianowa podr Fryderyka Chopina i Marynka,
rzecz o Marii Leszczyskiej, ktra zostaa krlow Francji.
Na spotkanie przybyy osoby zainteresowane twrczoci pisarki. Wrd
goci znaleli si: P. Wanda Kusztal zastpca wjta Gminy Komnice, P. Teresa
Raniak dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej wKomnicach, P. Anna Gaa
dyrektor Zespou Szk wKonarach,
P. Witold Bru radny Gminy Komnice atake bibliotekarki, nauczyciele ze
szk wKonarach, Komnicach iGarnku oraz dzieci, modzie i mieszkacy
Pacierzowa.
Katarzyna Bodziachowska pro-

mowaa na spotkaniu swoje ksiki


oraz najnowsz powie zatytuowan
Ksina Izabela Czartoryska. Jest to historia jednej ze sawniejszych dam epoki
owiecenia, muzie artystw, przyjacice
politykw doby stanisawowskiej, kobiecie silnej, wzbudzajcej podziw ale
iliczne kontrowersje. Najnowsza ksika promowana jest przez czasopismo
History. Pisarka opowiadaa ciekawe
anegdoty otym, jak zacza si jej historia zpisaniem, zachcaa wszystkich do
czytania jej familijnej prozy, ktra niesie
ze sob ponadczasowe wartoci. Wszyscy wysuchali gry na skrzypcach, wwykonaniu crki autorki ksiek. Spotkanie
odbyo si wbardzo miej atmosferze.
Ksiki P. Janiny Chrzstek, Katarzyny Bodziachowskiej i Romana
Pankiewicza dostpne s we wszystkich Bibliotekach Publicznych Gminy
Komnice. Zachcamy czytelnikw do
ich wypoyczania.

Konkurs piosenki angielskiej English kids song


Izabela Canghelaris, Renata Chrostowska, Magorzata Ziba

dniu 16 maja 2014r. wZespole Szk im. B. Prusa


w Garnku odby si ju po
raz trzeci konkurs piosenki w jzyku
angielskim ENGLISH KIDS SONG.
Zosta zorganizowany przez nauczycieli jzyka angielskiego Zespou Szk
w Garnku: Magorzat Zib, Izabel
Canghelaris oraz Renat Chrostowsk.
Poprzedni odby si w maju ubiegego
roku i cieszy si duym zainteresowaniem zarwno uczniw, jak inauczycieli.
Podobnie byo iwtym roku, nie zawiedlimy si, frekwencja bya dua. Wkonkursie uczestniczyo 28 uczestnikw
z7 szk. Po raz pierwszy udzia wzili
uczniowie z Zespou Szk w Kruszynie i Zespou Szkolno-Przedszkolnego
wBorownie. Ponadto towarzyszcy nam
od 3 lat ichtnie biorcy udzia uczniowie i nauczyciele z Zespow Szk
w Skrzydlowie, Rzerzczycach, Konarach i Komnicach oraz nasi uczniowie
z Zespou szk im. B. Prusa w Garnku. Nauczyciele przygotowujcy to: pan
Micha Nowakowski (Kruszyna), panie:
Justyna Radecka (Borowno), Monika
Chmielarz (Skrzydlw), Aldona Mroziakiewicz iMonika Wrzalik-Bru (Rzerzczyca), Ewa Kuchciska (Konary),
22

Agnieszka Kloczkowska iAneta Prokop


(Komnice) oraz Renata Chrostowska
iMagorzata Ziba (Garnek).
Naszym celem jest promowanie talentw wokalnych ju od najwczeniejszych lat w poczeniu z umiejtnoci
piewania wjzyku angielskim. Jzyk ten
odgrywa niezaprzeczalnie wiodc rol
w porozumiewaniu si ludzi niemale
na caym wiecie, dlatego wanym jest,
aby zachca uczniw ju na pierwszym
szczeblu nauki szkolnej do poznania tego
jzyka izainteresowania ich jego melodi.
Poziom konkursu by bardzo wysoki.
Uczniowie bardzo profesjonalnie przygotowali si do wystpw. Uczestnicy
przygotowali piosenki, ktrych ucz si
podczas zaj lekcyjnych, jak rwnie takie, ktre syszymy wradiostacjach. Jury
musiao dokona trudnego wyboru. Jury
reprezentowali: Ewa Nieszporek nauczyciel jzyka angielskiego oraz konsultant
metodyczny RODN WOM w Czstochowie, Sylwia Gojevic, muzyk i nauczyciel Zespou Szk wWitkowicach,
Elbieta Twardoch nauczyciel wZespole
Szk wKomnicach imuzyk zzamiowania, Urszula Piwowarczyk - nauczyciel
Przedszkola Oddziau Zamiejscowego
wRzekach Wielkich imuzyk zzamio-

wania. Po dugich obradach jury wyonio nastpujcych zwycizcw w dwch


kategoriach: Kl. I-II, Kl. III-IV. Nagrod Grand Prix kategorii klas I-II Szkoy
Podstawowej zdoby Antoni Sosnkowski, ucze Zespou Szk w Rzerzczycach, przygotowany przez pani Aldon
Mroziakiewicz. Imiejsce zaja uczennica Zespou Szk wKonarach Zuzanna
Solus przygotowana przez pani Ew
Kuchcisk. II miejsce naley do Klaudii
Chrzstek z tej samej szkoy, III miejsce rwnie powdrowao do uczennicy
Kornelii Micho zZespou Szk wKonarach. Wyrnienia nale do: Martyny Berskiej uczennicy Zespou Szk
w Konarach oraz Mai Radziejewskiej
zZespou Szk wGarnku. Dzikujemy
opiekunom wyrnionych, za przygotowanie i motywowanie swoich uczniw
do nauki jzykw obcych.
Wkategorii klas III-IV Szkoy Podstawowej zdobywc nagrody Grand Prix
zosta Amadeusz Ciesielski z Zespou
Szk w Rzerzczycach, ktrego opiekunem jest pani Aldona Mroziakiewicz.
Imiejsce przyznano Julii Drodzyskiej,
uczennicy Zespou Szk w Garnku,
przygotowanej przez Magorzat Zib.
II miejsce zdobya Anna giewka rw-

nie uczennica Zespou Szk w Garnku - przygotowana przez pani Renat


Chrostowsk. III miejsce trafio do Julii
Koseli zZespou Szkolno-Przedszkolnego wBorownie, ktr przygotowaa pani
Justyna Radecka.
Do wyrnionych przez jury nale:
Jakub Szymczak, ucze Zespou Szk
w Skrzydlowie, Wiktoria Nierobot,
uczennica Zespou Szk wKomnicach,
oraz Daria Wjcik, uczennica Zespou
Szk wRzerzeczycach,
Laureaci konkursu i wyrnieni
otrzymali nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
idrobne upominki.
Pragniemy serdecznie podzikowa

sponsorom konkursu. Panu Stanisawowi Gmitrukowi dyrektorowi Regionalnego Oddziau Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Czstochowie. Pan dyrektor bardzo
aktywnie wspiera dziaania na terenach
wiejskich oraz chtnie dofinansowuje wszelkie inicjatywy podejmowane
wszkoach. Pani dyrektor Zespou Szk
Anidzie Chybalskiej, ktra jest wielk
zwolenniczk konkursw dla najmodszych ufundowaa nagrody ksikowe.
Spdzielni Uczniowskiej Grosik Zespou Szk im. B. Prusa wGarnku, ktra
ufundowaa napoje dla uczestnikw konkursu, panu Tomaszowi Drabowi, ktry
wspar nasz konkurs fundujc nagrody

Nie porzucaj nadzieje...


Anna Baszczyk, Magorzata Gonera

Zespole Szk im. Jana


Kochanowskiego w Witkowicach wminionym roku
szkolnym odbyo si wiele konkursw
i uroczystoci, podjto te rnorodne
dziaania skupiajce si na pracy zPatronem. Uroczysta akademia zokazji obchodw DNIA PATRONA miaa miejsce wstyczniu 2014r. Po wprowadzeniu
sztandaru szkoy odpiewano hymn pastwowy, a nastpnie hymn szkoy, ktry
zaczyna si sowami zPieni IX Kochanowskiego: Nie porzucaj nadzieje/ Jako
si kolwiek dzieje/ Bo ju nie ostatnie
soce zachodzi,/ Apo zej chwili pikny
dzie przychodzi... Warto przypomnie,
e po raz pierwszy hymn szkoy zabrzmia 15 padziernika 2013r. To pie
onadziei, pyncej zwiary iufnoci oraz
onieprzemijajcej wartoci nauki.
Atrakcj tego dnia by wystp Orkiestry Dtej Gminy Komnice pod kierunkiem pana Krzysztofa Jaboskiego.
Modzi muzycy zaprezentowali kilka
znanych utworw Na koniec zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Cz artystyczna w wykonaniu uczniw naszej
szkoy rozpocza si od przypomnienia
yciorysu Jana z Czarnolasu. Nastpnie
uczniowie ze szkoy podstawowej recytowali utwory poety. To stanowia prezentacja multimedialna przypominajca
nasze przygotowania do nadania imienia.
Wanym punktem uroczystoci byo
przedstawienie Odprawy posw greckich wwykonaniu uczniw gimnazjum

i szkoy podstawowej. Sztuka zostaa


wystawiona pierwszy raz w Ujazdowie
pod Warszaw 12 stycznia 1573 roku,
dedykowana krlewskiej parze oraz Janowi Zamoyskiemu. Peny tytu jedynego dramatu autorstwa Jana Kochanowskiego brzmi: Odprawa posw greckich
podana na teatrum przed Krlem Jego
Moci iKrlow Jej Moci wJazdowie
nad Warszaw dnia dwunastego stycznia
Roku Paskiego MDLXXVIII na fecie uJego Moci Pana Podkanclerzego
Koronnego. Jest bezporednio zwizany
ztematyk dziea, zaczerpnit zmitw
trojaskich. Kochanowski, zafascynowany histori wojny Grekw i Trojan,
postanowi przeszczepi staroytn opowie na polski grunt. W sztuce wystpuj: Aleksander, ktrego Parysem zowi,
Helena, Pani Stara, Pose Parysa, Ulisses,
Menelaus - posowie greccy, Priamus krl trojaski, Kasandra - siostra Parysa
oraz chr. Utwr Jana Kochanowskiego
przesiknity jest treciami politycznymi.
Chocia akcja Odprawy rozgrywa
si wstaroytnej Grecji, to tak naprawd
utwr ten dotyczy Polski. Mitologiczne
postacie imiejsca to jedynie kostium historyczny, ktry zastosowa Kochanowski. Wida to najlepiej we fragmentach,
w ktrych autor nazywa Troj rzecz
pospolit, chocia ta nigdy nie bya republik ani monarchi absolutn. Utwr
nis bardzo wane przesanie iprzestrog dla wczesnej autorowi Rzeczypospolitej.

wpostaci drobnych upominkw, piekarni


Krysiak w Komnicach, ktra sponsorowaa poczstunek dla uczestnikw oraz
wydawnictwu Oxford University Press
iMacmillan, ktre wsparo nasz projekt
rnymi pozycjami ksikowymi. Ponadto sponsorami konkursu byli panowie
Radni Gminy Komnice: Piotr Juszczyk,
Janusz Ciastek i Grzegorz Gala, ktrzy
wsparli nasz konkurs finansowo.
Gratulujemy wszystkim zwycizcom
iich opiekunom. Dzikujemy za przybycie iudzia wkonkursie. yczymy wielu
sukcesw na przyszo izapraszamy do
nas za rok.

Mimo wielu wiekw dzielcych nas


od czasw renesansu, utwr nadal jest
aktualny. Przemwienie Ulissesa zapada
wszystkim wpamici: Onierzdne krlestwo izginienia bliskie/ Gdzie ani prawa wa, ani sprawiedliwo/ Ma miejsca, ale wszystko zotem kupi trzeba!.
Nastpnym punktem uroczystoci
byo podsumowanie konkursw zwizanych z patronem: GMINNEGO
KONKURSU
PLASTYCZNEGO
ILUSTARCJE DO FRASZEK JANA
KOCHANOWSKIEGO dla klas I-VI
szkoy podstawowej oraz GMINNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO JAN KOCHANOWSKI NA
TLE EPOKI RENESANSU dla gimnazjalistw.
Kolejne dziaania przybliajce posta
patrona naszej szkoy to m.in. cykliczna impreza turystyczna - GMINNE
MARSZE NA ORIENTACJ NA
ZDROWIE, ktre odbyy si wczerwcu oraz POWIATOWY KONKURS
FOTOGAFICZNY POD HASEM
WSI SPOKOJNA, WSI WESOA
w dwch kategoriach wiekowych: klasy
IV VI szkoy podstawowej: Plakat na
temat: Pikno wsi polskiej w wiosennej
scenerii oraz klasy I III gimnazjum,
temat: Album fotograficzny polskiej wsi
opatrzony cytatami zutworw Jana Kochanowskiego. Podsumowanie nastpio
rwnie wczerwcu. Laureaci wszystkich
konkursw otrzymali dyplomy inagrody
ksikowe. Wyniki zostay zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoy.
Serdecznie dzikujemy uczestnikom oraz
opiekunom, zwycizcom gratulujemy
izachcamy do aktywnego uczestnictwa
za rok.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

23

www.klomnice.pl

Pracownia plastyczna GOKART ju dziaa!


Katarzyna Sosnowska

est pitek po poudniu, godzina 16:00. Do Orodka Kultury


wKomnicach zaczynaj si schodzi modzi artyci - pasjonaci dziaa
artystycznych. Teraz maj moliwo,
poniewa od p roku trwaj zajcia plastyczne w dwch grupach wiekowych
5-10 lat oraz 10 +. Pomimo tego, e
mamy do dyspozycji jedynie niewielkie
pomieszczenie (stara kawiarenka), zapau do nauki nie brakuje. Przyjedaj
do nas modzi twrcy ze Skrzydlowa,
Witkowic, Konar, Komnic, Adamowa,
Rzerzczyc, Zdrowej. Zuwagi na to, e
Gminny Orodek Kultury jeszcze do
niedawna nie dysponowa profesjonalnymi materiaami do nauki malarstwa

oraz rysunku postanowilimy poszuka


funduszy, ktre umoliwi nam naturalny rozwj wtej dziedzinie. Udao si.
Powsta projekt pn. Komnickie spotkania artystyczne i kulinarne, dziki
ktremu moglimy zakupi peny zestaw malarski (sztaluga studyjna, komplet farb akrylowych, 2 panele malarskie,
zestaw pdzli), i rysunkowy (deska do
rysunku, klipsy, kartony, wgle, owki, wiszer, fiksatywa, gumka chlebowa).
Wszystko po to, aby obudzi drzemice
w modych ludziach talenty, po to aby
razem tworzy co ciekawego, cennego,
po prostu artystycznego.
Do tej pory powstao wiele wietnych prac malarskich, rysunkowych

LATO 2014

Wakacje na rowerze
Jan F. Milc

akacje - czas laby i odpoczynku nie tylko dla modziey szkolnej, ale dla niej
przede wszystkim. S rne sposoby na
ciekawe spdzenie tego okresu. Mona
oczywicie wyjecha na wczasy lub inny
profesjonalnie przygotowany wypoczynek, ale niestety nie kadego jest sta
na kilkunastodniowy pobyt w orodku
wczasowym czy pensjonacie. Wedug
ostatnich prognoz zpobytu na wczasach
lub koloniach letnich skorzysta mniej
ni poowa dzieci wiejskich. Spora grupa korzysta z wakacyjnych ofert przygotowanych przez szkoy, orodki kultury iorganizacje spoeczne. Jednak ita
oferta jest ograniczona czasowo. Std, jak
dotychczas niezawodnym sposobem na
atrakcyjne spdzenie wakacji jest wasny
pomys. Modzi ludzie maj ich nieograniczon ilo. Wikszo jest zwizana
zkultur fizyczn pod wieloma postaciami. Najpopularniejsz dyscyplin uprawian przez modzie jest niewtpliwie
pika nona. W nastpnej kolejnoci s
rozmaite gry zespoowe i wycieczki rowerowe.
Ostatnio wnaszej najbliszej okolicy
pojawia si kilkunastoosobowa grupa
24

chopcw wwieku 10 - 16 lat uprawiajca akrobatyk rowerow tzw. stunt rowerowy. Co to jest za dyscyplina idlaczego
przyciga spor grup modziey? Ot
mwic w skrcie jest to wykonywanie
rozmaitych trickw podczas jazdy rowerem. I nie chodzi tu o prdko jazdy (to nie wycig), ale zaprezentowanie
wokrelonym miejscu skomplikowanych
ukadw akrobatycznych. Ocenie podlega trudno, czysto iprecyzja wykonania. Kady kto przechodzi lub przejeda obok Zespou Szk wKomnicach
z pewnoci zaobserwowa kilkunastoletnich chopcw powtarzajcych do
znudzenia poszczeglne elementy trickw. Nie jest to wcale takie atwe na jakie
wyglda podczas prezentacji. Jeli kto
uwaa, e jest inaczej to niechaj sprbuje
wykona za pierwszym podejciem jeden
zatwiejszych ukadw tzw. switchback,
siadajc na kierownicy tyem do kierunku jazdy ipojecha ju nie kilkanacie, ale
kilka metrw! Chopcy wykonuj to na
zawoanie, podobnie jak jazd na jednym
(tylnym lub przednim) kole, czy stajc
na kierownicy wpozycji wyprostowanej.
Repertuar trickw poszerza si coraz
bardziej. Ju nie wystarcza wheelie czy

oraz rkodzielniczych, ktre pokaemy


na amach niniejszej Gazety Komnickiej. Chtnych do udziau w zajciach
nie brakuje, jednak zachcam wszystkich tych, ktrzy jeszcze nie odwayli
si do nas doczy aby przychodzili do
Gok-uwpitki ogodzinie 16:00. Gwarantujemy du dawk sztuki imilo spdzonego czasu.
Chciaabym szczerze podzikowa
Panu Adamowi Zajcowi Wjtowi naszej Gminy oraz Pani Agnieszce
Owczarek z Rzerzczyc za ofiarowanie nam materiaw plastycznych oraz
wsparcie artystyczne na naszych zajciach. Dzikujemy!!!

cyrkiel teraz na tapecie jest scorpion,


stoppie i inne coraz bardziej skomplikowane ewolucje.
Kilka dni temu stuntowcy zwoali
si za pomoc internetu iurzdzili sobie
swego rodzaju piknik. Wzgrupowaniu
wzio udzia 11 osb. Warto przedstawi
wkilku sowach poszczeglnych uczestnikw: ukasz Baran - uprawia stunt od
roku systematycznie podnoszc swoje
umiejtnoci; Mateusz giewka - treningi podj kilka miesicy temu iwiczy
tylko wwolnym czasie; Mateusz Pietura
- uprawia stunt od dwch lat itraktuje to
jako pewn form rozrywki; Damian Bekus - ze stuntem zaprzyjani si przed
kilkoma tygodniami; Kuba Rychlewski,
pki co obserwator, ale potrafi cakiem
poprawnie jedzi na jednym kole; Janek
Milc - od ponad dwch lat stunt rowerowy jest dla niego pasj i zajmuje mu
wszystkie wolne chwile, wswoim repertuarze ma kilka trickw owysokim stopniu trudnoci, np: scorpio czy churro;
Piotr apcik - prezentuje podstawowe umiejtnoci akrobatyczne; Konrad
Stpie - od ponad dwch lat wiczy
akrobacje rowerowe, opanowa kilka trickw owysokim stopniu trudnoci, m.in.
churro i christ; Patryk Wilk - stunt
traktuje jako form rozrywki, swoimi
umiejtnociami wzbudza uznanie nie
tylko wrd kolegw; Mateusz Ros akrobacje wiczy od kilku tygodni; Krystian Koodziejczyk - doczy do grupy

zpocztkiem tegorocznych wakacji.


Gwnym celem spotkania byo porwnanie nabytych umiejtnoci i co
naturalne take obserwacja sposobu wykonywania takich samych figur przez
poszczeglnych uczestnikw. Oprcz
prezentacji indywidualnych podejmowano (zdobrym skutkiem) prby pokazw
zespoowych tworzc interesujce, widowiskowe ibardzo dynamiczne scenki.
Umiejtnoci poszczeglnych uczestnikw spotkania s na rnym poziomie.
W grupie znajduj si bowiem osoby,
ktre wicz ten sport od trzech lat iledwo pocztkujcy. Mimo to zdu przyjemnoci ipodziwem naley si odnie
do ich aktualnego wywiczenia. Chopcy
jak dotd wicz woparciu ofilmiki pogldowe zamieszczane na popularnym
wrd modziey facebooku. Z nich
czerpi wiedz ipomysy na nowe ewoGrupa stuntowcw. Od lewej: ukasz Baran, Patryk Wilk, Krystian Koodziejczyk,
lucje. Jednak najlepsz wiedz iumiejtMateusz Pietura, Janek Milc, Mateusz Ros, Mateusz giewka, Damian Bekus,
noci zdobywaj uczc sie na wasnych,
Kuba Rychlewski, Konrad Stpie.
nierzadko bolesnych bdach.
Do pomysu chopcw z du ycz- swobodny dostp do terenu przyszkolne- wakacyjny czas wg wasnego, cakiem
liwoci odniosa si dyrekcja Zespou go. Mog tam bezpiecznie wiczy stare fajnego pomysu.
Szk w Komnicach i umoliwia im i nowe ewolucje spdzajc jednoczenie

Otwarty Turniej Strzelecki im. Wojciecha


Ruszkowskiego
Zdzisaw Matusiak, Jarosaw Poroszewski

dniu 11 maja 2014 r. whali


sportowej przy Zespole
Szk w Komnicach rozegrano zawody strzeleckie powicone
pamici Wojciecha Ruszkowskiego.
Patronat nad turniejem sprawowa Wjt
Gminy Komnice. Organizatorem byo
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice.
W poprzednich numerach Gazety
Komnickiej przedstawiono czytelnikom osob p. Wojciecha ijego dokonania w dziedzinie strzelectwa sportowego. Wybitne osignicia zwizane byy
zregionem czstochowskim, awszczeglnoci z Politechnik Czstochowsk.
Na turniej przybyli dawni zawodnicy p.
Wojciecha, ktrych by trenerem, koleg
i organizatorem wielu imprez wysokiego szczebla. Mio byo powita na tym
szczeglnym wydarzeniu sportowym
take byych dziaaczy AZS Czstochowa z p. Adamem Zajcem, wjtem

Gminy Komnice na czele. Honorowymi


gomi turnieju byy bardzo bliskie osoby
p. Wojciecha, awszczeglnoci ona - p.
Urszula Ruszkowska wraz zcrk.
Organizatorzy maj nadziej, e rozegrany po raz pierwszy turniej strzelecki zbroni pneumatycznej zapisze si na
trwale wkalendarzu imprez sportowych
rozgrywanych wnaszej gminie.
Otwarcia turnieju dokona wjt p.
Adam Zajc, witajc serdecznie przybyych iprzybliajc wskrcie posta izasugi p. Wojciecha. Obecni na otwarciu
minut ciszy uczcili jego pami. Nastpnie swoimi refleksjami majcymi zwizek
zosob, na cze ktrej rozgrywano turniej, podzielili si zaproszeni gocie.
Po czci oficjalnej przystpiono do
rywalizacji sportowej. Zawody przeprowadzono w dwch konkurencjach
- karabinek pneumatyczny i pistolet
pneumatyczny. Zawodnicy startowali w kategoriach: modzie do lat 17

iOPEN. Sdzi gwnym zawodw by


p. Damian Matysiak, sdzia klasy pastwowej. Na turniej przybyli zawodnicy,
reprezentujcy rne kluby isekcje strzeleckie z terenw wojewdztw lskiego
i dzkiego. Na szczeglne uznanie zasuguj modzi strzelcy z Okrgowego
Klubu Strzelectwa Sportowego 10-ka.
Gmin Komnice reprezentowaa modzie gimnazjalna zKomnic, Skrzydlowa iWitkowic.
Kocowe wyniki rywalizacji przedstawiaj si nastpujco: Konkurencja karabinek pneumatyczny, kategoria modzie
do 17 lat: Imiejsce Cisowski Roman,
II miejsce Terka Kamil, III miejsce
Grzesik Micha, IV miejsce Jurczyk
Daniel, V miejsce Grabczak Bartosz,
VI miejsce Rg Piotr.
Konkurencja karabinek pneumatyczny, kategoria OPEN: Imiejsce Gruszczyska Ada, II miejsce Kurek Sebastian, III miejsce Dbrowska Karolina,

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

25

www.klomnice.pl

IV miejsce Fornal Urszula, V miejsce


Poroszewski Jarosaw, VI miejsce piewak Andrzej.
Konkurencja pistolet pneumatyczny,
kategoria modzie do 17 lat: I miejsce
Szwed Mateusz, II miejsce Przybyowicz Patrycja, III miejsce lzak Paulina, IV miejsce Szwed Sylwia, V miejsce
Dziegie Natalia, VI miejsce lzak

Rafa.
Konkurencja pistolet pneumatyczny,
kategoria OPEN: Imiejsce Brzozowski
Ryszard, II miejsce Dbrowska Marta,
III miejsce Ciaszkiewicz Zbigniew, IV
miejsce Bobrowski Kacper, V miejsce
Dziegie Sawomir, VI miejsce Stpie
Dariusz.
Dziki zaangaowaniu si wadz

Gminy Komnice zp. wjtem na czele,


udao si zorganizowa turniej strzelecki na tak wysokim poziomie tak
pod wzgldem sportowym jak i technicznym. Na zakoczenie pragniemy
podzikowa wszystkim osobom, bez
ktrych organizacja tych zawodw nie
byaby moliwa.

Wojewdzkie Zawody Sportowo Poarnicze


Adam Rwniak

dniu 31 maja 2014 r. wJastrzbiu Zdroju na obiektach sportowych Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji
odbyy si Wojewdzkie Zawody
Sportowo Poarnicze Druyn OSP,
ktre s organizowane co 4 lata oraz
Wojewdzkie Zawody Sportowo Poarnicze Modzieowych Druyn Poarniczych, organizowane co 2 lata.
Organizatorem zawodw bya Komenda Wojewdzka Pastwowej Stray Poarnej w Katowicach, Komenda
Miejska PSP wJastrzbiu Zdroju oraz
Oddzia Wojewdzki Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP. W tym
roku dwie druyny z terenu Gminy
Komnice reprezentoway powiat czstochowski na tych zawodach, a byy
to druyny: eska Druyna Poarnicza OSP Komnice oraz Modzieowa
Druyna Poarnicza OSP Komnice.
Sport poarniczy, ktry jest sportem
bardzo widowiskowym jest uprawiany
wycznie wjednostkach poarniczych
zarwno PSP jak i OSP. W Polsce
odbywaj si zawody na szczeblach:
gminnym, powiatowym, wojewdzkim
oraz krajowym. Wtym roku do rywalizacji przystpio 26 Mskich Druyn
Poarniczych, 22 eskie Druyny Poarnicze oraz 30 Modzieowych Druyn Poarniczych.
Wojewdzkie Zawody Sportowo-Poarnicze druyn OSP, jak i Modzieowych Druyn Poarniczych
OSP rozgrane zostay w dwch konkurencjach:
wiczenia bojowe oraz bieg sztafetowy na dystansie 7x50m (dla zawodnikw modzieowych druyn byo to
400m ). wiczenia bojowe dla druyn
MDP wyglda nastpujco: Druyna
w hemach i pasach straackich usta26

wia si wkolejnoci penionych funkcji


przed lini startu. Dowdca druyny
melduje sdziemu ogotowoci do rozpoczcia wiczenia. Po sygnale sdziego gwizdkiem, jako pierwszy pokonuje
przeszkody pierwszego odcinka a nastpnie staje pomidzy tarczami nalewowymi obserwujc prac zawodnikw
obsugujcych hydronetki wodne. Pozostali zawodnicy pokonuj tor przeszkd w postaci rowu z wod, potka,
tunelu oraz kadki. Nastpnie za pomoc dwch hydronetek napeniaj dwa
nalewaki wod. Napenienie nalewakw koczy wiczenie. Nastpnie przeprowadzony zosta bieg sztafetowy 400
m z przeszkodami, ktry wyglda nastpujco: Zawodnicy zajmuj miejsca
na torze biegu. Dziewiciu wyznaczonych do konkurencji straakw ma do
pokonania przeszkody wpostaci ciany
drabiniastej oraz potka, przeniesienia
ganicy irozwinicia dwch odcinkw

wa W-52. Paeczk sztafetow wtej


konkurencji jest prdownica straacka, ktr zawodnicy przekazuj sobie
wstrefie zmian. Uczestnikami biegu s
ci sami zawodnicy, ktrzy uczestniczyli
wwiczeniu bojowym.
Mskie i eskie Druyny Poarnicze konkuroway w wiczeniach
bojowych oraz w sztafecie poarniczej
7x50m, ktre wyglday nastpujco:
wiczenia bojowe:
Druyna w uzbrojeniu osobistym
ustawia si w kolejnoci penionych
funkcji przed lini startu. Dowdca
druyny melduje sdziemu ogotowoci
do rozpoczcia wiczenia. Po otrzymaniu zgody sowem rozpoczyna
dowdca wydaje rozkaz: stanowisko
wodne przy zbiorniku, rozdzielacz na
wysokoci dwch odcinkw W-75, linie ganicze zdwch odcinkw W-52,
rota Iobrcenie /zamanie tarczy, rota
II przewrcenie pachokw, na linie
startu w ty rozej si. Zawodnicy
w dowolny sposb zajmuj miejsca na

jednej lub dwch liniach startowych


i oczekuj na sygna sdziego startowego. Po sygnale sdziego przystpuj
do wiczenia zgodnie zwydanym rozkazem. Wynik kocowy druyny okrelany jest w punktach, ktre obliczane
s na podstawie uzyskanego czasu idodanych punktw karnych za bdy podczas wykonywanego wiczenia.
Bieg sztafetowy 7 X 50m wyglda
nastpujco:
Zawodnicy zajmuj miejsca na torze biegu. Po sygnale rozpoczynajcym
konkurencje, zawodnik pierwszej zmiany dobiega do ustawionego na torze
wa W-75, chwyta jeden zcznikw
zzadaniem poczenia znasad wlotow rozdzielacza. Nastpnie dobiega do

strefy zmian i przekazuje prdownice


(paeczk sztafetowa) nastpnemu zawodnikowi. Zawodnik na drugim odcinku przeskakuje nad potkiem lekkoatletycznym. Zadaniem zawodnika na
trzecim odcinku toru jest przeskoczenie wyznaczonego rowu, nie dotykajc linii wyznaczajcych t przeszkod.
Na czwartym odcinku zawodnik pokonuje slalomem ustawione w rzdzie
tyczki. Zawodnik na pitym odcinku
przebiega po rwnowani, zeskakujc
zniej poza linie kocow zeskoku. Zadaniem zawodnika na szstym odcinku toru jest pokonanie ciany (ponad
jej grna krawdzi) bez korzystania
zpodpr bocznych (zadaniem zawodniczki w biegu sztafetowym kobiet

jest przeskoczenie nad potkiem lekkoatletycznym). Zawodnik ostatniego,


sidmego odcinka po dobiegniciu do
ustawionego wa W-52 irozdzielacza,
czy je ze sob wdowolnej kolejnoci
idobiega do mety.
Druyny zterenu Gminy Komnice
uczestniczce wzawodach zajy nastpujce miejsca wswoich kategoriach:
Modzieowa Druyna Poarnicza
OSP Komnice zaja w klasyfikacji
kocowej 7 miejsce, natomiast kobiety z druyny OSP Komnice zajy
ostatecznie 10 miejsce. Wtym miejscu
serdecznie zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo Poarnicze OSP, ktre odbd si 24 sierpnia na obiektach
sportowych wRzerzczycach.

Manewry straackie

Komendant Gminny Zwizku ZOSP RP wKomnicach dh Przemysaw Zieliski

nia 28.06.2014r odbyy si


manewry jednostek OSP
gminy Komnice.
wiczenia rozpoczy si o godzinie 9.00 od zbirki na placu jednostki OSP Rzerzczyce, gdzie nastpio sprawdzenie dokumentw
pojazdw ikierowcw. Nastpnie do
godziny 11:00 odbywao si szkolenie
ztematyki prowadzenia dziaa podczas poarw lasw, ktre prowadzi
Komendant Gminny dh Przemysaw
Zieliski atake przedstawiciel Nadlenictwa Gidle inynier nadzoru Pan
Dariusz Perliski przedstawi charakterystyk Nadlenictwa Gidle.
Ogodzinie 11.00 jednostki uday
si do miejscowoci Skrzydlw gdzie
odbya si cz praktyczna. Gwnym zaoeniem dziaa byo ugaszenie poaru lasu na powierzchni ok 2
ha. Po dojechaniu pierwszych zastpw na miejsce na drodze prowadzcej do miejsca poaru zastano pojazd
osobowy przygnieciony przez drzewo oraz powalone drzewa na drodze dojazdowej. W rodku pojazdu
znajdowaa si osoba poszkodowana.
Natychmiast przystpiono do dziaa ratowniczych iudraniania drogi.
Osob poszkodowan ewakuowano
zrozbitego pojazdu przy pomocy narzdzi hydraulicznych oraz udzielono
pomocy przedmedycznej iprzetransportowano j do Zespou Ratow-

nictwa Medycznego. Po dotarciu na


miejsce wicze kolejnych zastpw
zbudowano punkt czerpania wody
z rzeki Warty, nastpnie zbudowana
zostaa zwy poarniczych linia zasilajca od rzeki do miejsca poaru na
odlegoci okoo 500m celem cigego dostarczania wody i przystpiono
do gaszenia zaoonego poaru lasu.
Wpewnym momencie na skutek silnego zadymienia na pobliskiej drodze
powiatowej i sabej widocznoci kierujcy pojazdem osobowym zjecha
do rowu i dachowa. Niezwocznie
przekierowano tam dwa zastpy. Nie
miejscu zastano lecy wrowie pojazd
osobowy. Jak si okazao wpojedzie
znajdowaa si jedna osoba i poza
pojazdem kolejna. Natychmiast zabezpieczono miejsce wypadku oraz
poszkodowanego ewakuowano z pojazdu i udzielono pomocy przedmedycznej, poszkodowany znajdujcy si
wrowie rwnie zosta zabezpieczony przedmedycznie. Ponadto przejedajcy innym pojazdem kierowca
obok miejsca zdarzenia zatrzyma si
przy wypadku i wysiad z pojazdu.
Na skutek silnych emocji przewrci
si na jezdni i straci przytomno.
Straacy widzc sytuacj zareagowali
irwnie udzielili pomocy przedmedycznej.
Jak wida scenariusz wicze
zawiera oprcz elementw takty-

ki gaszenia poarw lasu elementy


z ratownictwa technicznego i udzielania pomocy przedmedycznej, straacy mieli moliwo sprawdzi swoje umiejtnoci i moliwoci sprztu
znajdujcego si w pojazdach poarniczych.
wiczenia zakoczono okoo godziny 13.30 acel wicze zosta osignity.
wiczenia obserwowa przedstawiciel KM PSP w Czstochowie,
Zastpca Dowdcy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej, bryg. in. Zbigniew
Strugacz.
Siy i rodki uczestniczce podczas manewrw:
357[S]60 OSP Nieznanice
357[S]61 OSP Chorzenice
357[S]62 OSP Karczewice - Garnek
357[S]63 OSP Nieznanice
357[S]64 OSP wPacierzowie
357[S]65 OSP Skrzydlw
357[S]66 OSP Zawada
357[S]67 OSP Zdrowa
357[S]69 OSP Konary
359[S]36 OSP Komnice
359[S]37 OSP Rzerzczyce
359[S]38 OSP Rzerzczyce
Serdeczne podzikowania dla Roberta Pilisa zRzerzczyc za udostpnienie samochodw do pozoracji oraz
Kamilowi Dbrowskiemu z portalu
112czestochowa za udostpnienie
zdj.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

27

www.klomnice.pl

28

Podsumowanie sezonu pikarskiego


wPogo GLKS Gmina Komnice
Zarzd Klubu GLKS Gmina Komnice

ezon 2013/14 ju za nami. By


to sezon peen duych emocji
i niespodzianek. Zawodniczki
izawodnicy klubu dostarczyli swoim
kibicom isympatykom wiele radoi
ipoczucia dumy zosignitych rezultatw. W jednostkach turniejowych
i meczowych nasi zawodnicy uczestniczyli w wielu kategoriach: oldboje,
seniorzy klasa A, juniorzy modsi,
trampkarze, orlik, druyny dziewczt,
grupa selekcyjno- naborowa.
Nasze podsumowanie zaczynamy
od druyny Seniorw ktra, sprawia
mi niespodziank. Druna biorca
udzia wrozgrywkach klasy A miaa
bardzo udany sezon. Ten dobry start
to 20 wygranych meczw, 2 remisy i3
poraki. Druyna zdobya 92 bramki.
Osignite wyniki pozwoliy druynie
zaj pierwsze miejsce w tabeli i wywalczy historyczny awans do Ligii
Okrgowej. Sukces sportowy naszego
klubu to zasuga wszystkich zawodnikw biorcych udzia w rozgrywkach
i trenera. Skad zespou to prawie
wszyscy nasi wychowankowie, chopaki zNieznanic, Witkowic, Chorzenic, Rzek, Garnka, Komnic, Zawady,
Zdrowej, Lipicza. Sami swoi z hasem Jeden za wszystkich wszyscy
za jednego pod dowdztwem Jana
Spychalskiego bya najlepsz druyn
wklasie A.
Druyn reprezentowali: Aleksandrowicz ukasz, Fajer Dominik, Fidler Daniel, Gonera Kordian, Jarczok
Przemysaw, Jdrzejczyk Dominik,
Kloczkowski Krzysztof, Kowalczyk
Tomasz, Kubacki Norbert, giewka
Artur, Milczarek Adam, Motyl Micha, Ogoczyk Micha, Pruban Hu-

bert, Sik Dariusz, Staniec Norbert,


Szymczyk Maciej, Szymczyk Dawid,
Szymczyk Bartek(krl strzelcw klasy A), Urbaczyk Norbert, Wypych
Tomasz, Wypych Krzysztof, Wroski
Wojciech, Bednarek ukasz i Maciej
Zajc. Awans druyny seniorw klub
dedykuje zmaremu byemu wieloletniemu Prezesowi Stanisawowi
Chmielarzowi.
Oldboje to byli zawodnicy klubu
iamatorzy, ktrzy swj wolny czas spdzaj na boisku, spotykaj si dwa razy
wtygodniu, bior udzia wturniejach
i Lidze Amatorskiej. W tym sezonie
zajli pierwsze miejsce w powiecie.
Podopieczni trenera Pawa Urbaniaka,
juniorzy modsi w rozgrywkach I ligii OZPN Czstochowa zajli trzecie
bardzo dobre miejsce. Tym samym
osigniciem moe pochwali si rwnie druyna trampkarzy prowadzona
przez Artura Raniaka, troch gorzej
wypada druyna orlikw, ktra zaja trzecie miejsce wII Lidze, druyn
prowadzi Piotr Pindych. Wtej druynie razem zchopakami gray dziewczyny. Moglimy oglda je w TVP
Katowice na Turnieju ESTIMO
CUP 2014. Dobry sezon miay rwnie druyny dziewczt: III miejsce
wojewdztwa lskiego oPuchar Orlika iIII miejsce wojewdztwa lskiego o Puchar Tymbarku. Dwie nasze
zawodniczki Agnieszka Kosmala iNicola Wojciechowska zostay powoane
na obz sportowy kadry wojewdztwa
lskiego rocznika 2002.
Nasza najmodsza grupa selekcyjno - naborowa, to dziewczynki
i chopcy wieku 4-6 lat. W czerwcu
ta grupa wiekowa braa udzia wtur-

nieju przedszkolakw na obiektach


SMS-udz. Zostalimy bardzo serdecznie przyjci przez pana Romana
Stpnia byego mieszkaca i zawodnika Komnic, ktry jest dyrektorem
Szkoy Mistrzostwa Sportowego
wodzi. Klub sportowy organizowa
turnieje gier i zabaw dla swoich zawodnikw np. z okazji Dnia Kobiet,
Dnia Dziecka i zakoczenia roku
szkolnego. GLKS stworzy prawidowy system szkolenia i promocji
uzdolnionych dzieci. W klubie pracuj nauczyciele - trenerzy z profesjonalnym przygotowaniem do pracy
z dziemi i modzie. Cay zarzd
klubu pracuje spoecznie na zasadzie wolontariatu. Nasz klub to klub
otwarty, ktry kojarzy si z przyjani, ceni wartoci potrzebne nie tylko
w sporcie. Organizacja pracy klubu
i rodzinna atmosfera sprzyjaj dalszym celom na rzecz rozwoju sportu
Gminy Komnice.
Te wszystkie osigniecia byy by
moliwe gdyby nie opieka ipomoc ludzi lubicych modzie isport. Szczeglne podzikowania kierujemy do
Wjta Gminy Komnice pana Adama
Zajca, pana Tomasza ledzikowskiego ijego firmy Komobex Inel, bardzo
duo serca iwkadu finansowego zjego
strony, osoby nie zwizanej zKomnicami (moe jego przykad zawstydzi
i obudzi lokalnych biznesmenw e
warto pomaga), Piekarni Krysiak, p.
Tomaszowi Drabowi, p. Wiesawowi
Frymusowi, firmie VIV wGarnku, BS
wKomnicach, PH Wafelek iosobom,
ktre dokadaj cegiek do naszego
klubu.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE 2014

29

www.klomnice.pl

Urok starych fotografii

Wiea wodna na stacji kolejowej Komnice


Krzysztof Wjcik

hciabym w tym numerze


przedstawi fotografi unikaln, ktr udostpni mi pan Jerzy Molski, zbieracz zdj i okruchw
historii, odwiedzajcy czasem rodzinne
Komnice. Znalaz j podczas jednej
z internetowych aukcji i zauway odrczn notatk w jzyku niemieckim,
z ktrej jednoznacznie wynikao, ze
dotyczy Komnic w Polsce (bahnhoff
Klomnice in Polen).
Co znajduje si na owej fotografii?
Na pierwszy rzut oka nic szczeglnego ruiny budynkw i grupa onierzy
wmundurach. onierze wygldaj raczej
na starszych ichyba to bya jaka formacja
pomocnicza.

30

Data w notatce wyranie mwi


oroku 1915, awic czas Iwojny wiatowej. Zpodpisu wynika, i jest to dworzec
kolejowy, a raczej jego ruiny. Sigam do
historii tej wojny. Rzeczywicie Niemcy
iAustria podjy wtym czasie ofensyw
iprzesuny front daleko na wschd. Przy
okazji zbombardowali kilka miejscowoci (doszcztnie Kuchary) i take dworzec Kolei Warszawsko - Wiedeskiej
wKomnicach. Ruiny na pierwszym planie to budynek Spedycji Krajowej, dzisiaj
odbudowany i penicy rol handlow.
Wgbi wida ruiny budynku dworcowego iwanie owej wiey wodnej (zaopatrywaa wwod parowozy). Pocisk, ktry
zniszczy wie, wybuchajc wyrwa take
wielki zbiornik zmiedzianej blachy.

Na zdjciu wida w pogity zbiornik


lecy na zwaliskach gruzu. Nie mam,
niestety, fotografii owej wiey i dworca
wcaoci, aszkoda, bo to te cz wikszej historii. Jak wida na zdjciu, znajdowa si on tu za wie wodn. Powstaa
ona okoo 1870 r. w celu zaopatrzenia
wwod parowozw oraz budynkw stacyjnych (lokalny wodocig). Wedug opisu nad pitrem wiey znajdowa si zbiornik wodny odeskowany dookoa, tworzc
lekko nadwieszone zwieczenie budynku.
Co dzisiaj znajduje si w tym miejscu? Historyczn wie wodn odbudowano istoi do dzisiaj, tyle, e nie ma tam
na pitrze zbiornika zwod, aod okresu
midzywojennego, pomieszczenia mieszkalne isubowe. Przez jaki czas funkcjonowaa tam rwnie nastawnia stacyjna.
Widoczny na wspczesnym zdjciu
pitrowy budynek jest wic dawn wie
wodn iwpisany jest do ewidencji zabytkw jako przykad XIX wiecznej infrastruktury technicznej.
Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za sowa uznania, za informacje
i dzielenie si swoimi zbiorami oraz zachcam do kontaktu na adres: krzysztofwojcik15@gmail.com.
Poszukuj od dawna zdj niektrych
obiektw wKomnicach iokolicy, np. starej poczty zul. Pocztowej wKomnicach.
Zgry dzikuj ijednoczenie zachcam
do poszukiwa!

Manewry straackie
fot. Kamil Dbrowski

Podr za jeden umiech po Europie

Nagrody dla Garnkowianek

Uroczysto zokazji kanonizacji b. Jana Pawa II - Konary

Nasze Soneczka!!!

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko,


pochwalcie si Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na poczt
e-mail: gazeta@klomnice.pl

Wojciech Burzyski
Urodzi si 10.03.2014 r.
Way 4310 g, mierzy 60 cm.
Wojtu mieszka z rodzicami Justyn
i Arturem w Rzerzczycach.

Pracownia plastyczna GOKART