You are on page 1of 24

Gazeta

Komnicka

ISSN 14260875

Nr 9 (99) Wrzesie 2007

Gminny Biuletyn Informacyjny

Gminne Zawody Sportowo - Poarnicze

fot. Jan Milc

V Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze


Ochotniczych Stray Poarnych

Spis treci

Drodzy czytelnicy

ija drugi miesic od tragedii jaka wydarzya si na terenie naszej gminy.


Zdarzenia z 21 lipca uwiadomiy nam wszystkim, jak kruche s budowle wznoszone przez czowieka, w konfrontacji z kilkuminutowym atakiem si natury. Wszyscy posiadacze telewizorw od, lat ogldamy spustoszenia
jakie siej huragany, tornada, fale tsunami, powodzie, trzsienia ziemi i inne klski
ywioowe w innych czciach globu albo w innych pastwach a nawet w innych
czciach naszego kraju. Nagle co takiego dzieje si u nas za tzw. miedz
i dotyka naszych krewnych, znajomych, czy po prostu czonkw naszej wsplnoty
samorzdowej. Peni niedowierzania patrzymy na zniszczenia, ktre s ich udziaem, ale jeszcze wwczas nie zawsze dociera do nas, e wystarczy jeden kaprys
ywiou, a to my moglibymy by na ich miejscu. To przecie, nasze budowane
przez lata, budynki mieszkalne i budynki gospodarskie, mogy zosta w przecigu
paru minut, zrwnane z ziemi. Od tej tragedii dzielio nas tylko kilkaset metrw
lub kilka kilometrw, co przy takiej sile ywiou mogo nie mie adnego znaczenia. Dlatego dzisiaj trudno jest mi zrozumie postaw niektrych osb, nie ukrywajcych swojej zawici w stosunku do tych poszkodowanych, ktrzy z pomoc
rzdu, gminy i innych samorzdw z caej Polski maj szans na odbudow swoich
budynkw. Dlaczego ci zazdroni zapominaj o chwilach miertelnej grozy, jaka
bya udziaem kilkuset osb, ratujcych nie swoje mienie, ale ycie swoich dzieci
i swoje. Te wspomnienia pozostan w ich wiadomoci do koca ycia. Prawd
jest, e wiele budynkw nabiera nowego wygldu, e staj si wysze, nowoczeniejsze ale takie s zasady odbudowy zniszcze. Budynki maj wrci do stanu
sprzed katastrofy ale z uwzgldnieniem aktualnych materiaw budowlanych. Jeli
kto chce rozbudowa swj budynek ponad wczeniejszy stan, to musi to zrobi
za swoje pienidze. Oczywicie wszystkich obowizuj zasady prawa budowlanego, kontrolowane przez ludzi z odpowiednimi uprawnieniami. Dlatego apeluj
do tych, ktrych nieszczciem jest to, e nie dotkno ich nieszczcie, aby sprbowali wyobrazi sobie, to co spotkao mieszkacw Adamowa, Hubw i Skrzydlowa, a uczucie paskudnej zazdroci na pewno ich opuci. Wszystkich pozostaych mieszkacw naszej gminy informuj, e trwa odbudowa zniszcze i naley
mie nadziej, e poszkodowani jeszcze przed zim wrc pod swj dach, chocia
usuwanie szkd potrwa na pewno duo duej. Kolejny raz dzikuj wszystkim,
ktrzy w jakikolwiek sposb pomogli poszkodowanym.
Uwaga!
Przypominam wszystkim, ktrzy jeszcze nie zoyli wniosku o wymian dowodu osobistego, e ostatni termin zoenia takiego wniosku upywa z dniem
31 grudnia tego roku. Do tej pory jeszcze 2300 osb nie wystpio o zmian
dowodu.

Drodzy czytelnicy.............................1
Drogaw Lipiczu................................5
Wiadomoci urzdowe......................6
Doynki Powiatowe w Olsztynie......6
Podzikowanie..................................6
Aktualnoci z prac Rady Gminy.......8
Dwa miesice po przejciu trbypowietrznej............................................8
Historia rozbudowy Szkoy Podstawowej i Gimnazjum w Komnicach......9
Soecka pomoc dla poszkodowanych
przez trab powietrzn......................9
Uroczyste otwarcie......................... 10
90 lat szkoy w Zdrowej................. 10
Sprostowanie.................................. 12
Turniej Melomana.......................... 13
Kolonie letnie w Jastrzbiej
Grze.............................................. 13
Zakochaj si w Warszawie ........ 14
Wiadomoci kulturalne.................. 15
Klepisko pod Babi Gr............... 15
Letni wypoczynek dzieci
na koloniach w Chorzenicach....... 16
Gminne Zawody
Sportowo-Poarnicze..................... 18
V Powiatowe Zawody
Sportowo-Poarnicze .................... 19
Przegld pikarski........................... 20

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Magorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Pawe Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
fax 034 328 52 61
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w otrzymanych materiaach!

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

Budet po I proczu

Wykonanie budetu za I procze 2007 roku przedstawia si nastpujco:plan
wykonanie
Dochody
26 076 571,02
13 618 299,97
Wydatki
28 627 314,02
11 153 228,44
Realizacja planu dochodw z poszczeglnych rde przedstawia si nastpujco:
Plan wykonanie
1. Dochody wasne
8 641 482,00
4 491 763,10
w
tym:


wpyw za wod
550 000,-
wpyw z oczyszczalni ciekw
200 000,-
wpywy ze sprzeday mienia komunalnego
40 000,-
podatek rolny
584 906,-
podatek leny
37 000,-
podatek od nieruchomoci
2 310 000,-
podatek od rodkw transportu
106 000,-
podatek od spadkw i darowizn
30 000,-
karta podatkowa
18 000,-
podatek od posiadania psw
500,-
opata targowa
42 000,-
opata administracyjna
5 000,-
podatek od czynnoci cywilno prawnych
110 000,-
opata skarbowa
20 000,-
opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu
185 000,-
czynsze z najmu skadnikw majtkowych
90 000,-
odsetki
37 200,-
wpywy z opaty eksploatacyjnej
200,-
udzia ludnoci w budowie kanalizacji
i wodocigw
200 000,-
wpywy z usug
52 000,-
udziay w podatkach stanowicych dochd
budetu pastwa z tytuu podatku dochodowego
od osb fizycznych i prawnych
3 935 576,-
pozostae dochody wasne
88 100,-
2. Subwencja oglna

w tym:
podstawowa
owiatowa

297 284,24
81 789,38
61 826,57
326 233,72
25 863,70
1 263 446,87
55 952,90
10 374,01
5 207,38
16,00
20 767,00
220,00
79 921,01
28 342,65
134 266,63
46 691,73
19 619,51
-

%
52,2
39,0
%
52,0
54,1
40,9
154,8
55,8
69,9
54,7
52,8
34,6
28,9
3,2
49,5
4,4
72,7
141,7
72,6
51,9
52,7
-

80 631,00
46 320,03

40,3
89,1

1 879 546,15
27 442,62

48,7
31,1

11 160 748,-

6 508 296,-

58,3

8 041 991,-
3 118 757,-

4 948 920,-
1 559 376,-

61,5
50,0

1 799 897,02
241 243,-

43,3
46,4

9 520,-

55,5

12 144,25

31,1

36 895,58

46,1

1 565 618,-

518 541,02

33,1

699 718,-
725 913,-
139 987,-
26 076 571,02

434 040,04
-
84 500,98
13 618 299,97

58,3
60,4
52,2

3. Dotacje celowe 4 708 723,02 2 099 699,85 44,6


w tym:
dotacje na zadania zlecone
4 052 414,02
dotacje na zadania wasne
520 169,-
dotacje celowe na zadania realizowane na
podstawie porozumie
17 140,-
dotacje z funduszy celowych na
zadania biece
39 000,-
dotacje z PUR jako zwrot czci wynagrodze
pracownikw interwencyjnych
i spoecznie uytecznych
80 000,-
4. rodki i dotacje pozyskane
na dofinansowanie inwestycji
w tym:
rodki z funduszy unijnych
dotacje z funduszy celowych
dotacje z budetu pastwa
Ogem dochody
2

Analizujc wykonanie poszczeglnych


grup dochodw naley stwierdzi, i
nie wystpuj zagroenia znacznego
niewykonania planu, a mianowicie:
dochody wasne oglne wykonanie
s w 52,0 %
Nisze wskaniki wystpuj przy dochodach o mniejszym znaczeniu dla

budetu (podatek od posiadania psw,


karta podatkowa, pozostae dochody)
subwencja oglna 58,3 %
dotacje celowe 44,6 %
rodki i dotacje na dofinansowanie
inwestycji 33,1 %
Niski wskanik wpywu dochodw
tej pozycji dotyczy dotacji z funduszy

celowych z ktrych nie ma wpywu z


powodu nie rozpoczcia w I proczu
dotowanych inwestycji(dotyczy to modernizacji drg dojazdowych do pl
oraz budowy boiska wielofunkcyjnego
w Skrzydlowie). Bd one realizowane
w II proczu br.

Struktura wydatkw przedstawia si nastpujco:Wydatki ogem
w tym:
wydatki inwestycyjne
wydatki biece

Plan
28 627 314,02

wykonanie
11 153 228,44

%
39,0

7 236 938,00
21 390 376,02

1 363 852,15
9 789 376,29

18,8
45,8

Realizacja wydatkw ogem wg dziaw przedstawia si nastpujco:


Dzia 010 ROLNICTWO I OWIECTWO..................................................................................516 087,53
Dzia 500 HANDEL .........................................................................................................................2 993,07
Dzia 600 TRANSPORT I CZNO......................................................................................730 208,66
Dzia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA . ..........................................................................31 671,41
Dzia 710 DZIAALNO USUGOWA.....................................................................................19 225,00
Dzia 750 DMINISTRACJA PUBLICZNA...............................................................................1 124 916,57
Dzia 751 RZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA.............................................................878,78
Dzia 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. PO........................................177 041,22
Dzia 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH

NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIZANE Z ICH POBOREM...................................................................................31 539,02
Dzia 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO..........................................................................63 760,61
Dzia 801 OWIATA I WYCHOWANIE.................................................................................5 457 777,37
Dzia 851 OCHRONA ZDROWIA.................................................................................................81 456,12
Dzia 852 POMOC SPOECZNA ............................................................................................2 116 958,17
Dzia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA............................................................30 126,77
Dzia 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA..............................389 708,77
Dzia 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO..................................279 499,90
Dzia 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.................................................................................99 379,47
Realizowane w I proczu 2007 roku
inwestycje to:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gwiezdna, Ksiycowa,
i Poprzeczna w miejscowoci Komnice.
Dokumentacja projektowo wykonawcza zadania zostaa opracowana
w 2006 roku. W dniu 1 marca 2007
roku zosta ogoszony przetarg nieograniczony na budow kanalizacji
sanitarnej w ulicach jak wyej (Biuletyn Zamwie Publicznych nr 46,
pozycja 14907). Otwarcie ofert odbyo si w dniu 30 marca 2007, wpyno 9 ofert. Najkorzystniejsz ofert
przedstawia Budowlano Wytwrcza
Spdzielnia Pracy, Zakad Budownic-

twa w Kobucku, cena brutto oferty :


420.446,59 z. Przedmiotem zamwienia jest:
- kana sanitarny PCV 200/5,9 mm
o dugoci 1008,00 m,
- przycza kanalizacyjne do pierwszej
studzienki PCV 160/4,7 mm 73 szt.
o dugoci cznej 705,50 m
- modernizacja istniejcej przepompowni ciekw.
Umowa z wykonawc zostaa podpisana w dniu 16 kwietnia . Od 25 kwietnia trwaj roboty budowlane, a ich zakoczenie zostao ustalone na dzie
20.08.07.
Zadanie finansowane jest z budetu Gminy, a take z kredytu inwestycyjnego ze rodkw Council of Europe Development Bank (CEB) oraz

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

ze rodkw European Investment Bank


(EIB). Wysoko zacignitego kredytu to kwota 353.600,00 z.
Do dnia 30 czerwca poniesiono nakady finansowe w wysokoci 87.988,70
z
2. Rozbudowa
nych.

wodocigw

gmin-

Zlecono opracowanie dokumentacji


projektowo wykonawczej rozbudowy sieci wodocigowej przy ul Zastawie w msc. Zdrowa. Planuje si ogosi
przetarg we wrzeniu i do koca roku
wykona roboty budowlane.
3. Modernizacja ujcia wody Witkowice.
W celu poprawy jakoci wody pitnej

ujmowanej w Witkowicach dokonuje (BZP nr 26, pozycja 11143). Otwarcie roku. W dniu 10 maja zosta ogoszony
si pogbienia jednej z dwch istniejcych studni na podstawie dokumentacji opracowanej w 2006 roku przez
Biuro Badawczo Projektowe Geologii i Ochrony rodowiska GEOBIOS
w Czstochowie. W dniu 25 kwietnia
ogoszono na stronie internetowej
Gminy Komnice przetarg nieograniczony. Niestety, w dniu 07.05.2007
uniewaniono postpowanie o udzielenie zamwienia publicznego, poniewa nie zoono adnej oferty.
W dniu 8 maja ponownie zamieszczono na stronie internetowej Gminy
Komnice ogoszenie o przetargu nieograniczonym. Wpyny dwie oferty.
Najkorzystniejsz ofert zoy Zakad
Usug Studziennych, Marian Wjcik,
Kielce, cena brutto oferty 161.406,00
z. Umowa z wykonawca zostaa podpisana w dniu 06.06.2007 r., termin
zakoczenia przedmiotu umowy ustalono na dzie 15.09.2007 r.
Obecnie trwaj prace wiertnicze.
4. Poprawa rodowiska naturalnego
mieszkacw aglomeracji Huby, gmina Komnice.
W biecym roku Gmina po raz drugi
ubiegaa si o pozyskanie dotacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Do wniosku niezbdne byy okrelone w instrukcji dokumenty. Niektre
z nich wymagay poniesienia nakadw finansowych, jak chociaby aktualizacja kosztorysw inwestorskich,
aktualizacja studium wykonalnoci
poniesiono wydatki w wysokoci
7.600,00 z.
Niestety, nie udao si Gminie pozyska wnioskowanej dotacji. Gmina
nadal bdzie szukaa pomocy w rodkach finansowych UE przewidzianych
dla Polski na lata 2007 2013.
5. Poprawa dostpnoci komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91 obszaru
miejscowoci Lipicze ul. Stawowa
w miejscowoci Lipicze
Pena dokumentacja projektowo
wykonawcza zostaa przygotowana
w 2005 roku. Biecy rok to czas realizacji zamierzenia. W dniu 1 lutego
ogoszono w Biuletynie Zamwie
publicznych przetarg nieograniczony na wyonienie wykonawcy robt
4

dziewiciu zoonych ofert nastpio


w dniu 5 marca. Najkorzystniejsza bya
oferta Przedsibiorstwa Robt Drogowo Mostowych MYSZKW Sp.
z o.o., ul. Myszkowska 59, arki, cena
brutto oferty 1.495.042.97 z. W dniu
26 marca zostaa podpisana umowa
z wykonawc, termin zakoczenia robt planuje si na dzie 25 wrzenia.
Zakres robt do wykonania:
- kanalizacja deszczowa, dugo 751
m,
- nawierzchnia z asfaltobetonu na dugoci 1683 m, szeroko 5,0 5,5 m
- chodnik z kostki brukowej wraz
z wjazdami na posesje o dugoci 1352
m
- modernizacja dwch skrzyowa.
Do 30 czerwca warto wykonanych
robt stanowia kwot 372.822,25 z
Zadanie finansowane jest z budetu Gminy, a take z kredytu inwestycyjnego ze rodkw Council of Europe Development Bank (CEB) oraz
ze rodkw European Investment Bank
(EIB). Wysoko zacignitego kredytu to kwota 1.400.000,00 z.
6. Przebudowa i modernizacja drogi
gminnej ul. Straackiej i Targowej
w miejscowoci Komnice
W minionym roku zostaa opracowana
dokumentacja projektowo wykonawcza. Zadanie planowane jest do realizacji przy wspudziale pomocowych
rodkw finansowych UE na lata 2007
2013. W pierwszym proczu b.r. wydatkowano kwot 69,00 z na uzgodnienia zwizane z decyzj rodowiskow.

7. Przebudowa i modernizacja ulicy
Gwnej i Bartkowskiej w Konarach
opracowanie dokumentacji.
Zlecono opracowanie dokumentacjo
projektowo wykonawczej. Dokonano
aktualizacji map sytuacyjno wysokociowych terenu koszt 5.600,02 z
8. Przebudowa i modernizacja ul.
Wolnoci w Pacierzowie opracowanie dokumentacji

przetarg nieograniczony na wykonanie


robt (Biuletyn Zamwie Publicznych
nr 92, pozycja 26415). Otwarcie ofert
odbyo si w dniu 11 czerwca. Wpyno pi ofert. Najkorzystniejsza bya
oferta Przedsibiorstwa Robt Drogowo Mostowych MYSZKW Sp.
z o.o., ul. Myszkowska 59, arki, cena
brutto oferty 245.706,19 z. W dniu
26 czerwca zostaa podpisana umowa
z wykonawc, termin zakoczenia robt planuje si na dzie 25 wrzenia.
Zakres robt do wykonania:
- podbudowa z kruszywa amanego
- nawierzchnia z mieszanki mineralno
bitumicznej
- pobocza utwardzone z kruszywa
- odwodnienie powierzchniowe
do wpustw ulicznych i poprzez pzrykanaliki do rowu przydronego
- przepusty pod zjazdami
Inwestycja realizowana wsplnie
z Firm Usugowo Handlow STEMAK, Zawada, ul. Ogrodowa 17. Firma zakupi 50 % tucznia kamiennego
przewidzianego na podbudow drogi.
10. Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntw rolnych we wsi Rzerzczyce.
W miesicu maju otrzymalimy informacj z Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa . lskiego, i w planie
wydatkw Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na rok 2007 jest przewidziane dofinansowanie modernizacji
drogi we wsi Rzerzczyce. Majc tak
informacje zlecilimy opracowanie dokumentacji modernizacji.
Wykonanie i rozliczenie prac nastpi
do koca padziernika b.r.
11. Rozbudowa Szkoy Podstawowej
i Gimnazjum w Komnicach.
Kontynuacja
robt
rozpocztych
w 2005 roku Poniesiono nakady finansowe w wysokoci 695.741,45
z. Zakoczenie robt przewiduje si
do koca czerwca, a w miesicu lipcu
i sierpniu pene rozliczenie inwestycji.

Zostaa opracowana dokumentacja modernizacji drogi koszt 18.300,00 z

12. Rozbudowa szkoy w Rzerzczycach.

9. Przebudowa drogi gminnej ulica


Straacka w Zawadzie

Zadanie przewidziane do realizacji przy


wsparciu finansowym UE ze rodkw
finansowych przewidzianych dla Polski na lata 2007 2013.

Dokumentacja projektowo wykonawcza zostaa wykonana w minionym

13. Termomodernizacja szkoy w Komnicach.


Opracowano dokumentacj termomodernizacji szkoy oraz audyt energetyczny. W dniu 14 czerwca zoono
do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wniosek o dofinansowanie zadania. Poniesiono w I proczu
wydatki w wysokoci 20.055,00 z
14. Modernizacja budynku komunalnego w Zawadzie.
Rozpoczto roboty remontowe celem
adaptacji budynku na potrzeby biblioteki. Dotychczas poniesiono nakady
w wysokoci 7.893,95 z.
15. Rozbudowa owietlenia ulicznego
na terenie Gminy Komnice.
Poniesiono wydatki w wysokoci
158,20 z zwizane z opracowaniem
dokumentacji rozbudowy. W II proczu bdzie wykonana budowa owietlenia ulicznego w msc. Garnek ulice Projektowana, Rolnicza, Gwna.
W trakcie opracowania jest dokumentacja na dobudow owietlenia ulicznego w msc. Zdrowa, ul. Straacka,
w msc. Pacierzw ul. Polna (tzw. ysa
Gra).
16. Renowacja boiska sportowego
i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno kulturalnych dla miejscowoci Komnice (obrb Nieznanice).
Zostaa ukoczona dokumentacja renowacji boiska, a nastpnie 29 marca
Gmina zoya wniosek do Departamentu Infrastruktury Sportowej przy
Ministerstwie Sportu, o dofinansowanie ze rodkw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej oraz ze rodkw
PZU S.A. i PZU ycie S.A. budowy
boiska pikarskiego oglnodostpnego
z trawy syntetycznej w ramach programu Blisko Boisko. Wniosek nie zosta zaakceptowany do dofinansowania
z powyszych rde, jednake zostao
przyznane dofinansowanie przez Sejmik Wojewdztwa lskiego w wysokoci 320.000,00 z. Dotychczas poniesiono nakady z budetu Gminy
w wysokoci 11.569,60 z.
17. Remont mostu w cigu drogi gminnej Garnek Chmielarze.

ograniczony na wykonanie remontu


mostu. Otwarcie ofert nastpio w dniu
28 maja. Wpyna jedna wana oferta
Przedsibiorstwa Remontowo-budowlanego STEBUD, Luswice, gm. Janw. Cena oferty brutto 156.534,00 z.
W dniu 06 czerwca zostaa podpisana
umowa z wykonawc. Termin zakoczenia robt zosta ustalony na dzie
27 sierpnia b.r.
18. Adaptacja budynku OSP w Konarach na Dom Pobytu Caodobowego
dla Osb Niepenosprawnych.
Opracowano koncepcje adaptacji budynku na potrzeby Domu Pobytu Caodobowego dla Osb Niepenosprawnych nakadem rodkw finansowych
w wysokoci 11.590,00 z.
19. Budowa boiska wielofunkcyjnego
oglnodostpnego przy szkole w Skrzydlowie.
W miesicu kwietniu na zlecenie Fundacji Pommy dzieciom pozna wiat
w Skrzydlowie zostaa opracowana
(kosztem 15.738,00 z) dokumentacja
renowacji boiska przy Zespole Szk
w Skrzydlowie dla potrzeb rekreacyjno
sportowych mieszkacw wsi Skrzydlw. 30 kwietnia Gmina zoya wniosek do Departamentu Infrastruktury
Sportowej przy Ministerstwie Sportu,
o dofinansowanie ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach
programu Budowa wielofunkcyjnych
boisk sportowych oglnie dostpnych
dla dzieci i modziey. Wniosek zosta
zaakceptowany do dofinansowania.
Z budetu gminy w I proczu poniesiono wydatek w wysokoci 1.375,00
z na aktualizacje mapy sytuacyjno
wysokociowej.
20. Budowa placu zabaw dla dzieci
w Konarach.
W kwietniu opracowano uproszczon dokumentacje budowy placu zabaw, a nastpnie zoono wniosek
do :Konkursu przedsiwzi odnowy
wsi w ramach Programu odnowy wsi
wojewdztwa lskiego na lata 2006
2010. Wniosek zosta zaakceptowany do dofinansowania.
Koszt opracowania dokumentacji
1.800,00 z

21. Budowa placu zabaw dla dzieci


w Pacierzowie.
W kwietniu opracowano uproszczon
dokumentacje budowy placu zabaw,
a nastpnie zoono wniosek do Konkursu przedsiwzi odnowy wsi
w ramach Programu odnowy wsi
wojewdztwa lskiego na lata 2006
2010. Wniosek znajduje si na licie
rezerwowej do dofinansowania.
Koszt opracowania dokumentacji
1.800,00 z

Droga
w Lipiczu
Zofia Woch

dniu 30 sierpnia 2007 roku


o godzinie 12.00 w miejscowoci Lipicze odbya
si uroczysto otwarcia drogi gminnej ulica Stawowa.
Wjt Gminy Komnice mgr Adam
Zajc z pani Prezes Przedsibiorstwa
Robt Drogowo Mostowych Myszkw Krystyn Cielewicz i pani sotys, dokonali uroczystego przecicia
wstgi.
Na uroczysto przybyli: zastpca
wjta pani Wanda Kusztal, kierownik
inwestycji pani Jadwiga Zawadzka,
sekretarz gminy pani Ra Wiewira,
pan Ryszard Wasilewski prowadzcy nadzr budowlany ze strony Urzdu
Gminy, liczni mieszkacy z Rad Soeck.
Ulica Stawowa czca drog krajow z powiatow, dugoci prawie 1700
metrw, zostaa wybudowana praktycznie od podstaw. Zlikwidowano rowy,
wybudowano odwodnienia, chodniki
dla pierwszych cznie z wjazdami na
posesje, okrawnikowano nawierzchnie asfaltow. Wybudowano przepusty
z przyczkami do pl.
Po dugich staraniach mieszkacy
Lipicza doczekali si ulicy na miar
XXI wieku za co wdziczni skadaj
serdeczne podzikowania: panu wjtowi Adamowi Zajcowi i caej Radzie
Gminy Komnice, dziki ktrym ta inwestycja bya moliwa.

W maju zosta ogoszony przetarg nieGAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

Wiadomoci urzdowe
Adam liwakowski
Zwrot akcyzy za olej napdowy wykorzystywany do produkcji rolnej
Przypominamy wszystkim rolnikom, i z dniem 01.09.2007r rozpocz
si termin przyjmowania wnioskw
dotyczcych zwrotu czci podatku
akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanego do produkcji rolnej
za drugie procze. Wnioski wraz z zaczonymi fakturami VAT, stanowicymi dowd zakupu oleju napdowego naley skada w Urzdzie Gminy
(pok. 208) do dnia 30.09.2007r.
Zwrot podatku producentom rolnym nastpowa bdzie na podstawie
zoonych przez nich wnioskw, wraz
z fakturami VAT lub ich kopiami, wystawionymi za okres od 01.03.2007 r.
do 31.08.2007 r.
Producent rolny bdzie otrzymywa dwa razy w roku czciowy zwrot
podatku w zalenoci od iloci zakupionego oleju napdowego do celw rolniczych, jednak nie wicej ni
w iloci 86 l na 1 ha uytkw rolnych.
Powierzchnia uytkw rolnych wykazana we wniosku producenta rolnego
powinna by okrelona na podstawie
ewidencji gruntw i budynkw wedug
stanu na dzie 1 kwietnia danego roku,
z wyczeniem gruntw gospodarstw
rolnych, na ktrych zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisw
o podatku rolnym oraz gruntw zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza w rozumieniu przepisw o podatku
rolnym.
Zwrot podatku bdzie dokonywany
na podstawie decyzji wjta, w terminie
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku za olej napdowy zakupiony w okresie 6 miesicy poprzedzajcych dzie zoenia wniosku.
Plany i realizacja prac na drogach
powiatowych.
Zarzd Powiatu w Czstochowie
przedstawi na ostatniej sesji Rady
Powiatu informacj o przebiegu wykonania budetu Powiatu Czstochowskiego za pierwsze procze 2007 r.
6

Na terenie gminy Komnice zrealizowano trzy zadania drogowe w postaci nakadek bitumicznych o cznej
dugoci 2.653,00 metrw biecych.
Warto cakowita wykonanych nakadek to kwota 460.111,25 z, przy czym
300.111,25 z to udzia powiatu, a 160
000,00 z to rodki wydatkowane przez
gmin. Drogi na ktrych pooono nakadki to: odcinek w Zawadzie 830 mb,
Gidle-Borowa-Garnek 423 mb oraz
Pacierzw-Karczewice-Garnek-w.
Anna tj. 1400 mb.
Podjto rwnie uchwa w sprawie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
na lata 2007-2013. Perspektywa pozyskania duych rodkw zewntrznych
na inwestycje w powiecie bya dodatkowym motorem do intensywnej pracy
nad zgoszonymi projektami. Myl,
e warto podkreli i wszelkie dziaania omawiane byy z wjtami, ktrzy
uczestniczyli we wszystkich spotkaniach powiconych zagadnieniu.
Opracowywane projekty inwestycyjne powiatu czstochowskiego bd
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013,
oraz Programu Rozwoju Subregionu
Pnocnego.
Spord zgoszonych projektw
w Planie Inwestycyjnym znalazy si
takie zadania jak: Przebudowa uzupeniajcej sieci drg powiatowych Subregionu Czstochowskiego tj. przebudowa drg powiatowych nr 1031 S
od DK-91 Zberezka-Zawada i nr 1032
S Zawada-Konary-Pacierzw. Przewidywalne nakady finansowe w latach
od 2007 do 2009 to kwota 4.237,0 tys.
z. Z czego 3.120,0 tys. z stanowi
bd rodki pomocowe.
Kolejne planowane zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 1028 S
w Skrzydlowie w roku br. (budowa
chodnika z nawierzchni). Warto zadania to kwota 1 000,0 tys. z. rodki
na ten cel przeznaczone bd z Urzdu
Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego.

Doynki
Powiatowe
w Olsztynie
Adam liwakowski

dniu 09.09.2007 r. w Olsztynie


na zamkowych boniach odbyy sie VIII Doynki Powiatowe.
Impreza organizowana bya przez
Starostwo Powiatowe i gmin Olsztyn.
Na tegorocznych doynkach, nie zabrako atrakcji. Jedyne co nie dopisao to pogoda. Pomimo niesprzyjajcej
aury, zwiedzic mona byo stoiska,
na ktrych prezentoway sie instytucje zwizane z rolnictwem, rzdy oraz
producenci rolni. Warto podkreli, i
wan czci tegorocznych doynek
byo wrczenie dyplomw i nagrd
z rk Starosty dla Najestetyczniejszej
zagrody i przodujcych producentw
rolnych.
Na licie najlepszych znalaz si
pan Robert Rozpdek ze liwakowa,
ktremu na amach gazety Klomnickiej
skadam serdeczne gratulacje i ycz
jak najlepszych efektw produkcyjnych.
Pragn rwnie podziekowa Zespoowi Grusza z Rzerzczyc za pikny i pomysowy wieniec doynkowy.

Podzikowanie

zwizku z odejciem na emerytur Pani Anny Gurtman Doradcy lskiego Orodka Doradztwa
Rolniczego w Czstochowie, pragn
w imieniu Pana Wjta Adama Zajca,
pracownikw Urzdu, oraz wszystkich
rolnikw z terenu gminy Komnice,
zoy najserdeczniejsze podzikowania za wieloletni wspprac i zaangaowanie w sprawy i problemy rolnikw
z terenu naszej gminy.

O dobru,ktre czynisz dzisiaj, ludzie zapomn pewnie ju jutro


Czy dobro, mimo wszystko

Matka Teresa z Kalkuty

PODZIKOWANIE
W imieniu wszystkich poszkodowanych przez trb powietrzn w dniu 20 lipca 2007r., skadam na Wasze rce serdeczne podzikowania za inicjatyw dokonania wpaty, a take przekazania darw rzeczowych przeznaczonych na pomoc osobom dotknitym klsk. Gorco dzikuj tym ktrzy przybyli na miejsce klski aby
wiadczy nieodpatnie usugi swoim sprztem czy prac swoich rk. Z ogromn
wdzicznoci przyjmujemy ten dar serca, stawiajcy Was w szeregu ludzi, ktrym
nieobojtny sta si los tych, ktrym ywio w kilka minut zabra dobytek caego
ycia.
Raz jeszcze prosz przyj serdeczne podzikowanie za okazan pomoc. Wielu
ludziom, ktrzy zostali dotknici skutkami trby, przywrci ona nadziej i da wiar
w czowieka, ktry potrafi wycign do bliniego pomocn do.
Powoli odbudowuj si i remontuj domy, odtwarzane s budynki gospodarcze, ludzie dwigaj si, na ile im si i rodkw pieninych starcza do nowego
ycia i trwania. Jake oni s wdziczni tym wszystkim, ktrzy solidarnie i ofiarnie
stanli przy nich w chwilach prawdziwego nieszczcia. Kada pomocna do, kada zotwka i bochenek chleba miay dla nich w tym czasie warto zota. Pierwsze
chwile grozy, niepohamowanego ywiou sparalioway wszystkich. To, co si stao, wydawao si czym niezrozumiaym, co w byskawicznym tempie zwalio si
z olbrzymi wichur. Jednak gdy mino pierwsze oszoomienie, paraliujce jakkolwiek myl racjonalnego dziaania, kto mg niezwocznie pospieszy na ratunek.
Wszystkie rodki pienine, materiay budowlane i inne dary rzeczowe s na bieco przekazywane potrzebujcym. Ze swej strony zapewniam, e kady dar zostanie
spoytkowany zgodnie z intencj ofiarodawcw.

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

Z powaaniem Wjt Gminy Adam Zajc

Aktualnoci z prac Rady Gminy Dwa miesice


Magorzata liwakowska

akoczyy si wakacje dla dzieci i modziey, czas urlopw


i wypoczynku. Z nowymi siami wszyscy wracaj do szk, zakadw pracy i dziaalnoci spoecznej
Radni rozpoczli swe prace od zapoznania si ze stanem technicznym i przygotowaniem szk i przedszkoli na terenie gminy do nowego roku szkolnego
2007/2008. Komisje wyjazdowe dla
wszystkich radnych odbyy si w dniach
05 i 06.09.2007r. W kadej ze szk
i przedszkoli czeka na radnych dyrektor placwki, ktry przedstawi nam,
co wykona na terenie swego gospodarstwa w tym roku budetowym, a take
co w planach na przyszo jest najwaniejsze dla niego do wykonania.
Wniosek radnych z przegldu placwek
owiatowych na terenie Gminy Komnice jest jeden. Radni chyl czoo przed
dyrektorami tych placwek. Odbir
nasz jest pozytywny. Czyste, zadbane
budynki, ziele wok, sale gimnastyczne, place zabaw Dobre warunki dla
rozwoju naszych dzieci i modziey.
Co do pilnych prac zwizanych z placwkami owiatowymi sugerowanym
przez dyrektorw to:
- Z.S. w Komnicach: remont korytarza w gimnazjum, toaleta dla niepenosprawnych, plac zabaw dla maluchw
- Z.S. w Rzerzczycach: rozbudowa
szkoy i utwardzenie boiska
- Z.S. w Garnku: malowanie elewacji zewntrznej budynku + ocieplenie
w czci, wymiana czci pokrycia dachowego, kotownia (ktra bya budowana w 1989r.)
Szkoa Podstawowa w Rzekach: elewacja zewntrzna, poprawa drogi dojazdowej
- Z.S. w Zawadzie: wykonanie odwodnienia budynku, parking przy szkole
- Z.S. w Konarach: wymiana czci
okien i grzejnikw
- Z.S. w Skrzydlowie: wykonanie odwodnienia budynku, ogrzewanie (ze
wzgldu na bardzo wysokie koszty)
- Z.S. w Witkowicach: wykonanie odwodnienia budynku, wymiana czci
okien, ogrzewanie (co dalej, ze wzgldu
na wysokie koszty)
- Szkoa Podstawowa w Zdrowej: wy8

miana rynien, uzupenienie elewacji zewntrznej budynku, parking przy szkole


- Przedszkole w Komnicach: remont
kuchni
- Przedszkole w Rzerzczycach: powikszenie przedszkola, odnowienie
sali dla szeciolatkw, wymiana drzwi
wejciowych, czci okien, ogrzewanie
(elektryczne?)
Chc poinformowa, w tym miejscu,
e dnia 18.09.2007r. odbdzie si posiedzenie Komisji Owiaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Spoecznej, na ktr poproszono P. V-ce Wjt Wand Kusztal
o przedstawienie aktualnych kosztw
ogrzewania budynkw w placwkach
owiatowych.
Dnia 08.09.2007r. radni uczestniczyli w otwarciu nowowybudowanej czci
budynku Z.S. w Komnicach. Byli to:
P. Przewodniczcy Rady Jarosaw apeta oraz radni: Magorzata liwakowska, Wiesaw Cielak, Marek Ligocki,
Zbigniew Modlasiski i Witold Bru.
Radni stwierdzili, e wykonanie tej czci szkoy jest na miar XXI wieku.
Dnia 10.09.2007r. odbyo si posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy
Komnice w tematyce, ktra bya w porzdku obrad X Sesji rady Gminy dnia
11.09.2007r. Bya to korekta budetu
w zwizku z:
wpywami rodkw pieninych
na pomoc dla poszkodowanych w wyniku przejcia trby powietrznej,
uchwa Sejmiku Wojewdztwa lskiego, ktry to przyzna dotacj na budow boiska sportowego w Komnicach
w kwocie 320 tys. zotych.
przyznaniem dotacji na modernizacj Szkoy Podstawowej w Skrzydlowie
w kwocie 125 tys. zotych.
Dnia 10.09.2007r. zebra si zesp
radnych (4 radnych) opiniujcy prawidowo dokumentacji zgoszonych
kandydatw na awnikw. Zesp ten
przedstawi swoj opini na Sesji Rady
Komnice, na ktrej rada dokona wyboru awnikw w formie uchway podjtej
zwyk wikszoci gosw, w gosowaniu tajnym. Wybr ten musi nastpi
do koca padziernika 2007r.

po przejciu
trby
powietrznej
Barbara Mizera

20.09.2007r. minie dwa miesice


od przejcia trby powietrznej, ktra spustoszya trzy wioski na terenie
naszej gminy. Dzi patrzymy bardziej
optymistycznie, chocia wiele rodzin
nie ma jeszcze dachu nad gow.
Tereny zniszczonych wiosek przypominaj ogromny plac budowy.
Okres dwch miesicy to do dugi
czas w normalnych warunkach budowy. Jeeli chodzi o tereny zniszczone
wskutek przejcia trby powietrznej
jest to ogromna, nieprzewidziana budowa, std midzy innymi pojawiy si
kopoty z zatrudnieniem firm budowlanych i indywidualnych wykonawcw.
Budynki do tej pory nie odbudowane
wreszcie znalazy swoich wykonawcw.
Odbudowa prowadzona jest na rne
sposoby. Nadzr nad caoci odbudowywanych budynkw peni koordynator odbudowy zatrudniony przez
Wjta Adama Zajca oraz kierownicy
budw. Rodziny bardziej przedsibiorcze wziy sprawy w swoje rce i same
znalazy sobie wykonawcw. Osoby
samotne czy te w podeszym wieku
musiay zatrudni wykonawcw - firmy
budowlane. Na dzie dzisiejszy nie brakuje rodkw finansowych. Brakuje rk
do pracy. Kade gospodarstwo rozliczane jest indywidualnie. rodki przekazywane s w transzach na ktre wydawane
s decyzje administracyjne . Tereny dotknite trb powietrzn to take tereny
rolnicze . Wrd poszkodowanych znajduj si take rodziny, ktre w wyniku
trby straciy budynki gospodarcze.
W zwizku z tym e naley zabezpieczy zwierzta na okres zimowy, zaczynamy take odbudow budynkw
gospodarczych, w pierwszej kolejnoci
tam gdzie jest ywy inwentarz. Bierzemy take pod uwag najgorszy scenariusz. Czci budynkw nie uda si odbudowa przed zim. W takiej sytuacji
pozostaje cignicie dwch caosezonowych kontenerw.

Historia rozbudowy Szkoy Podstawowej


i Gimnazjum w Komnicach
Marlena Bk

lutym 2003 roku wadze


gminy podjy decyzj
o rozbudowie Szkoy Podstawowej i Gimnazjum w Komnicach i ju w marcu 2003 roku
podpisano umow na opracowanie
projektu rozbudowy szkoy z Zakadem Projektowym PAULA z Czstochowy. W padzierniku 2003 roku
uzyskalimy pozwolenie na budow
dla tej inwestycji.
W czerwcu 2004 roku zoono
wniosek o dofinansowanie projektu
ze rodkw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Wniosek zosta pozytywnie zaopiniowany przez Panel Ekspertw, jednak
ze wzgldu na ograniczone rodki finansowe nie zosta wybrany przez Zarzd Wojewdztwa do dofinansowania.
Pomimo nie otrzymania rodkw finansowych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego to w roku 2005
ogoszono przetarg na wyonienie wykonawcy robt i w dniu 31.10.2005r.
podpisano umow z PPU DOBOSZ
z Radomska, na ogln warto
2108159,21 z. brutto. Aby zapewni
finansowanie inwestycji gmina zacza ubiega si o zacignicie kredytu
z Banku Ochrony rodowiska na realizacj zadania. Tymczasem w marcu 2006 roku zostalimy poinformowani przez Urzd Marszakowski i
w zwizku z pojawieniem si oszczdnoci poprzetargowych istnieje moliwo przyznania dofinansowania tylko znacznie mniejszego w wysokoci
58,14 % cakowitych kosztw kwalifikowanych inwestycji. Gmina wyrazia zgod i 07.07.2006r. podpisalimy
umow z Wojewod lskim na dofinansowanie inwestycji w wysokoci
58,14 % wydatkw (robt budowlanych), zrezygnowalimy wwczas
z kredytu inwestycyjnego.
Otrzymalimy rwnie dotacj
z budetu pastwa w wysokoci 10 %
kosztw kwalifikowanych. Pozostae

rodki 31,86 % sfinansowaa gmina.


Inwestycja zostaa zakoczona
28.06.2007r. i w dniu 19.07.2007r.
otrzymalimy pozwolenie na uytkowanie obiektu.
W wyniku realizacji inwestycji powsta nowy wskanik produktu:
- powierzchnia zabudowy 466,06 m2
- powierzchnia uytkowa 1198,82 m2
- kubatura 5524,00 m3
Powsta tak wany dla dzieci i modziey - cznik pomidzy szko a hal
sportow, powstay nowe klasy lekcyjne, gabinet dyrektora, pokj nauczycielski, pomieszczenia z rozsuwan
ciank dziaow, po rozsuniciu ktrych powstaj 2 due aule, ktre s niezbdne do przeprowadzania wszelkiego
rodzaju spotka, mniejszych uroczystoci szkolnych jak rwnie zebra
z rodzicami uczniw.
W sobot tj. 08.09.2007r. Wjt
Gminy mgr Adam Zajc uroczycie
przekaza nowo wybudowany obiekt
wadzom szkolnym oraz dzieci i modziey szkolnej. Budynek zosta rwnie powicony przez Proboszcza
z naszej parafii ks. Mirosawa Turonia.

KOSZT INWESTYCJI:
Cakowita warto projektu: 2 130 119,21
PLN (roboty budowlane wraz z dokumentacj techniczn)
Cakowite wydatki kwalifikowane projektu: 2 108 159,21 PLN w tym:
- 1 225 683,76 PLN (58,14%) rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 210 815,92 PLN (10,00 %) rodki budetu pastwa
- 671 659,53 PLN (31,86%) rodki z budetu Gminy Komnice
Umowa na roboty dodatkowe, ktre stay
si niezbdne do wykonania obiektu:
- 213 764,23 z. PLN rodki z budetu
Gminy Komnice

Soecka pomoc dla poszkodowanych przez trab powietrzn


Zofia Woch
W zwizku z tragedi jaka dotkna
nasz gmin sotysi z radami soeckimi zorganizowali zbirk pienidzy na
rzecz poszkodowanych. W dziesiciu
soectwach zebrano 29623,60 z.
Nieznanice
Lipicze
Bartkowice
Garnek
Zdrowa
Rzeki Wielkie
Niwki
Komnice

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

1364,00 z
1108,00 z
1310,00 z
6106,60 z
4000,00 z
6320,00 z
1145,00 z
7870,00 z

Chmielarze
300,00 z
Zdrowa
100,00 z
Pienidze zostay przelane na konto
Gminy Komnice.
Wszystkim za pozytywne podejcie
do zaistniaej sytuacji, skadam podzikowania, szczeglnie dla pani sotys
Bartkowic, ktra razem z: Magorzat Musia, Dariuszem Kp, Michaem Okupnym, Mieczysawem Kmit,
Zbigniewem Samborem, Reginiuszem
Samborem i Konradem Jdrasem, dodatkowo dojedali do poszkodowanych, aby suy im swoj pomoc.
9

Uroczyste otwarcie
Ewa Czerwiska Drab, Barbara Kanoniak

nia 08.09.2007r. w Zespole


Szk w Komnicach odbya si uroczysto oddania
do uytku nowopowstaej czci
szkoy. W tym dniu do szkoy przybyli gocie m. in.: pierwszy wicewojewoda lski Artur Warzocha, wjt
gminy Komnice Adama Zajca wraz
z pracownikami urzdu, radni powiatu czstochowskiego, przewodniczcy
Rady Gminy Komnice Jarosaw apeta wraz z radnymi gminy Komnice,
przedstawiciele firmy wykonawczej
wraz z wacicielem Sawomirem Doboszem, dyrektorzy Szk i Przeszkoli
z terenu gminy Komnice, przedstawiciele Rady Rodzicw Szkoy Podstawowej i Gimnazjum.
W czasie uroczystoci proboszcz
tutejszej parafii ksidz Mirosawa Turonia powici obiekt.
Inwestycja ta bya dugo oczekiwana przez uczniw szkoy. Wybudowana w 2001 roku Hala Sportowa
nie posiadaa poczenia z budynkiem
szkoy. Szczeglnie uciliwe byo
przechodzenie na zajcia wychowania
fizycznego w okresie zimowym.
W czniku midzy szko a Hal
mieci si m. in. 10 klasopracowni, pokj nauczycielski Gimnazjum, sekretariat, nowoczesna wyposaona w monitoring portiernia.
Uczniowie zadowoleni s z przestronnej szatni, w ktrej kady ucze
gimnazjum posiada wasn szafk.

Tak jest obecnie, a jak byo kiedy?


Rok 1791 uznaje si za moment utworzenia szkoy parafialnej w Komnicach.
Udokumentowane rda podaj,
e we wsi Komnice od 07 kwietnia.1868 roku dziaa szkoa pocztkowa jednoklasowa.
W roku 1896 wybucha poar
i doszcztnie niszczy budynek szkolny- dziki mieszkacom Komnic
ju w grudniu 1896r. zosta wzniesiony nowy, drewniany , kryty gontem
obiekt. Cae przedsiwzicie zorganizowa wczesny wjt.
Od 1932 r. szkoa mieci si w budynku murowanym przy ul. Sdowej.
W roku 1959 wybudowano zlokalizowany tu obiekt jednopitrowy.
W 1989 dobudowano kolejn kondygnacj.
Pi lat temu oddano do uytku
Hal Sportow, a rok temu nowoczesne boiska.
To tradycja tej szkoy - ju od ponad
200 lat ludzie zwizani z tym terenem
pracuj na rzecz - przyszych pokole, starajc si polepsza warunki nauki swoich dzieci. To zaangaowanie
mieszkacw i gospodarzy tej gminy
pozwala na rozwj owiaty, obecnie coraz bardziej dynamiczny.
W planach samorzdu gminy Komnice jest jeszcze budowa basenu. Prace
nad tym pomysem ju si rozpoczy.
Zesp Szk w Komnicach skada

90 lat szkoy w Zdrowej


Teresa Pkla

dniu 2 wrzenia 2007 r.


w Zdrowej obchodzono
90-t rocznic powstania
Szkoy Podstawowej. Przygotowania
do tej uroczystoci trway od wielu dni.
Staraniem Dyrekcji Szkoy, Grona Pedagogicznego oraz rodzicw rozesano
zaproszenia, rozmieszczono plakaty
w pobliskich miejscowociach. Zaplanowano wiele atrakcji, ktre miay
uwietni rocznicowe obchody.
Uroczystoci odbyy si na placu
10

szkolnym, ktrym towarzyszya letnia,


soneczna pogoda. Wzili w nich udzia
przedstawiciele wadz gminnych:
Wjt Adam Zajc, v-ce Wjt Wanda Kusztal, Przewodniczcy Rady
Gminy Jarosaw apeta, Sekretarz
Ra Wiewira i kierownik inwestycji gminnych Jadwiga Zawadzka,
przedstawiciel starostwa powiatowego - czonek zarzdu Jan Miarzyski,
radna powiatu czstochowskiego Lidia Burzyska, Prezes Banku Sp-

si z oddziau przedszkolnego, Szkoy


Podstawowej im. G. Piramowicza oraz
Gimnazjum. cznie do szkoy uczszcza blisko 500 uczniw.
Od kilku lat placwka wsppracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie. Naley do prestiowego
klubu Szk Uczcych Si. Priorytetem
szkoy w pracy edukacyjnej jest podwyszanie jakoci nauczania i uczenia si. W tym roku uzyska certyfikat
Szkoy Uczcej Si.
Obiekty sportowe mieszczce si
przy Zespole Szk w Komnicach
su nie tylko mieszkacom gminy.
Bogata oferta zaj sportowych i dobra
baza przyciga rzesze amatorw sportu. Treningi odbywaj tu zawodniczy
okolicznych klubw sportowych.
W placwce dziaa m.in. sekcja
strzelecka, tenisa stoowego, piki siatkowej, karate.
Jedn z najwikszych imprez odbywajcych si w tym miejscu jest oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego
organizowany przez Klub Taneczny
STYL dziaajcy przy GOK w Komnicach.
W czasie uroczystoci wszyscy
uczniowie przyszli do szkoy w jednolitym stroju - granatowych bluzach
z zielonymi lamwkami i logo szkoy wzorowanym na herbie Komnic.
Trzeba przyzna, e tak wygldajcy
ucze nawet dla przeciwnika mundurkw prezentuje si bardzo estetycznie,
schludnie i uroczycie. Zapraszamy
w nasze gocinne progi.

dzielczego Barbara Dominiak oraz


przedstawiciele wadz owiatowych:
kierownik oddziau ksztacenia ponadgimnazjalnego Delegatury Kuratorium w Czstochowie Joanna
Grabowska; kierownik oddziau
edukacji przedszkolnej, ksztacenia
specjalnego, podstawowego i gimnazjalnego Delegatury Kuratorium
w Czstochowie Anita Toborek oraz
starszy wizytator Wadysawa Tkaczyk. Wrd zaproszonych goci znaleli si dyrektorzy szk i przedszkoli z terenu gminy Komnice, a take
emerytowani nauczyciele naszej szkoy oraz absolwenci.
Niedzielne uroczystoci rozpocz-

a msza w. odprawiana przez Paulina


z Jasnej Gry, ojca Melchiora Stanisawa Krlika, pochodzcego ze Zdrowej oraz proboszcza parafii Borowno
ks. Piotra Krzemiskiego w intencji
wszystkich, ktrzy byli i s zwizani
z nasz szko. Duchowni podsumowali take efekty pracy nauczycieli
tej szkoy; stwierdzajc, e jest bardzo wielu uczniw szkoy w Zdrowej,
ktrzy wiele osignli w swoim yciu.
Wielu ukoczyo studia i pracuje na odpowiedzialnych stanowiskach. Swoj
obecnoci zaszczyci nas rwnie ks.
Pawe Kos - proboszcz parafii Osiny
oraz siostra zakonna Bronisawa Kna.
Po mszy w. ks. Piotr Krzemiski
powici nowo wybudowany plac zabaw, a symbolicznego przecicia wstgi
dokonali: Wjt Adam Zajc, Przewodniczcy Rady Gminy Jarosaw apeta,
Sekretarz Gminy Ra Wiewira oraz
Dyrektor Szkoy Podstawowej w Zdrowej Teresa Pkla.
Nastpnie dyrektor szkoy przywitaa wszystkich zebranych. Przypomniaa, e celem dzisiejszego spotkania jest ch uczczenia pamici ludzi,
ktrzy tworzyli i tworz histori szkoy.
Po tym wystpieniu dwoje absolwentw: Przemek Kubik i Justyna Bik,
obecnie studenci medycyny, odczytali
histori szkoy w Zdrowej.
HISTORIA SZKOY
Szko w Zdrowej zaoono
w 1917r., dziki staraniom dziedzica
majtku w Rzrzczycach Bolesawa
Ropolewskiego i mieszkacw wsi.
Fakt ten wiadczy o prawdziwej tsknocie za Polsk wiatych mieszkacw
wsi, o ich wielkiej mioci do Ojczyzny.
Pocztkowo miecia si ona w wynajtym budynku dworskim, nalecym
do dziedzica Michalskiego. Pierwsz
nauczycielk pracujc w szkole bya
Helena Malinowska. Na lekcje uczszczao 110 dzieci.
W 1925 r. na mocy uchway wsi, postanowiono bez pomocy gminy i rzdu,
wybudowa wasnym kosztem szko
i nazwa j Domem Ludowym. Budynek kosztowa 8400 z polskich. Zosta postawiony w cigu szeciu miesicy i w stanie surowym przekazany
do celw pedagogicznych.
Od 1928 r. istnia pity oddzia
i szko przemianowano na dwuklasow. Wynajto take dodatkow sal

szkoln na wsi, u gospodarza Jana


Kowalika. Nastpnie w 1929 r. Kurator Szkolnego Okrgu dzkiego oficjalnie podnis stopie organizacyjny
placwki.
W 1935 r. mieszkacy wsi postanowili za czynsz dzierawny z Domu
Ludowego dobudowa jeszcze jedn
sal. Poniewa gmina nie wywizywaa si ze swoich zobowiza, budynek
zosta tylko przykryty dachem, a jego
wykoczenie pozostawiono na rok nastpny.
Okres midzywojenny by dla
szkoy bardzo bogaty w wydarzenia.
Oprcz codziennej pracy dydaktycznej
placwka stanowia element integrujcy wie. Modzie odgrywaa sztuki
sceniczne, urzdzaa jaseka, odbyway
si akademie powicone upamitnieniu rocznic pastwowych.
W szkole dziaaa Spdzielnia
Uczniowska, Szkolna Kasa Oszczdnoci, Koo Modziey Wiejskiej.
Z dniem 1 wrzenia1937 r. kierownikiem tutejszej szkoy mianowany zosta
Ludwik Doliski wraz z nauczycielk
Aniel Dolisk. Za czasw pastwa
Doliskich szkoa bya prnie dziaajc placwk, zostaa odremontowana
i skupiaa nie tylko modzie szkoln,
ale i mieszkacw.
T wspania dziaalno owiatow przerwa wybuch II wojny wiatowej. Dnia 4 wrzenia 1939 r. miejscowo Zdrowa w trzech czwartych
zostaa spalona. Jedna sala w budynku
szkolnym zostaa zajta przez pogorzelcw. Nauka zostaa opniona.
Zajcia rozpoczto 25 wrzenia w jednej sali, cz dzieci przestaa uczszcza do szkoy, spora grupa przesza
do Komnic i Witkowic, inni jeszcze
uczyli si w prywatnych domach.
Po wojnie dziaalno szkoy
wznowiono. W 1957 r. podwyszono
jej stopie organizacyjny do siedmioklasowej, a nastpnie do omioklasowej. Taki stan trwa do 1974 r.
W tym czasie utworzono Gminne
Szkoy Zbiorcze i postanowiono obniy stopie organizacyjny do czterech
klas. W 1980 r. szkoa bya picioklasowa, w 1993 r. szecioklasowa, obecnie liczy trzy klasy wraz z oddziaami:
zerowym i przedszkolnym.
W ubiegym roku z inicjatywy
Wjta, radnych gminy Komnice oraz
mieszkacw zosta utworzony oddzia

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

przedszkolny dla dzieci trzy, cztero


i picioletnich. Do oddziau przedszkolnego uczszczaj dzieci z okolicznych
miejscowoci: Nieznanic, Witkowic
i Chorzenic.
Dziki ofiarnoci i cikiej pracy
wielu osb, w 1994 r. nastpio uroczyste oddanie nowego budynku szkoy.
Starano si o niego ju od 1982 r. Kolejne ekspertyzy, przeprowadzone w tym
czasie, wykazay, e dotychczasowa
placwka nie nadawaa si do dalszego
uytkowania. Sale lekcyjne byy zbyt
ciasne, szatnia miecia si w wskim
korytarzu, brakowao pomieszczenia
na pomoce naukowe. Istnienie szkoy
stano pod znakiem zapytania. Pojawi si nawet pomys dowoenia dzieci
do Jackowa i Konar, czemu jednak kategorycznie sprzeciwili si mieszkacy
wsi. Ostatecznie kupiono od prywatnej
osoby budynek zastpczy, w ktrym
dzieci uczyy si do 15 lutego 1994 r.
W midzyczasie wczesna dyrektor
szkoy pani Wiesawa Rotter zacza
sprowadza materia na nowy budynek
i przygotowywa plany. Wadze gminne widzc zaangaowanie mieszkacw wsi i nauczycieli, podjy si realizacji tego zadania. Poniewa z budow
nowej szkoy wizay si bardzo wysokie koszty wyraono zgod na wykonanie kapitalnego remontu. Powstay
obiekt suy dzieciom i modziey.
W cigu ostatnich dziesiciu lat
przeprowadzono w szkole powane remonty. Powikszono sal wyburzajc
cian, caa szkoa zostaa odnowiona,
klasy pomalowano, zbudowano dla
modszych dzieci plac zabaw, zadbano
o teren przyszkolny, posadzono ozdobne krzewy i kwiaty.
Sytuacja szkoy jest odzwierciedleniem sytuacji polskiej owiaty na wsi.
Malejca liczba uczniw oraz polityka edukacyjna pastwa w zakresie
finansowania owiaty doprowadzia
do likwidacji maych wiejskich szk.
Szkoa w Zdrowej te miaa problemy.
W tym czasie w obronie maych wiejskich szk wystpowao wielu politykw i profesorw. Apelowali do nauczycieli i rodzicw, by bronili szk;
do samorzdowcw by nie podejmowali decyzji o likwidacji, gdy sytuacja
ta moga mie powane konsekwencje
dla rodowiska wiejskiego. Stwarzaa
bowiem zagroenie spadkiem jakoci edukacji dzieci i ograniczeniem

11

ich startu yciowego. Likwidacja szko- udostpnione byy sale dla wszystkich sny p. Mieczysaw Gawron Komy na wsi, czsto jedynego centrum
ycia kulturalnego i spoecznego, powoduje rwnie degradacj obszarw
wiejskich i marginalizacj lokalnych
spoecznoci. Szkoy nie zlikwidowano. Zwyciya mdro radnych gminy Komnice, ktrzy uznali, e szkoa
ktra powstaa w czasach niewoli,
nie moe zosta skazana na zagad
w III Rzeczypospolitej.
Szkoa w Zdrowej jest przykadem
placwki, ktra dba o peny rozwj
swoich uczniw. Tu nikt nie jest anonimowy. Kadego ucznia zna kady
nauczyciel. Dzieci ze szkoy w Zdrowej uczestnicz w wielu konkursach,
odnoszc liczne sukcesy. Chtnie bior udzia w akcjach charytatywnych.
Wrd byych uczniw Szkoy Podstawowej jest due grono studentw,
nauczycieli, absolwentw wyszych
uczelni, biznesmenw, s te adwokaci
oraz profesor wyszej uczelni.
Po zapoznaniu z powysz histori
gos zabrali: Wjt Gminy Komnice
Adam Zajc, kierownik ksztacenia ponadgimnazjalnego Joanna Grabowska,
przewodniczcy Rady Gminy Jarosaw
apeta oraz Prezes Banku Spdzielczego w Komnicach Barbara Dominiak.
Pan Wjt przekaza na rce pani dyrektor upominki dla nowo powstaego
Oddziau Przedszkolnego.
Po oficjalnych przemwieniach
rozpocza si cz artystyczna obchodw. Uczniowie Szkoy Podstawowej w Zdrowej przedstawili program
literacko- muzyczny przygotowany
pod kierunkiem p. Edyty Kocan i p.
Katarzyny Szydy. Gocinnie wystpili
laureaci Gminnego Festiwalu Piosenki
Dziecicej oraz DISCO SHOW, ktrzy otrzymali nagrody z rk p. Renaty Krawiec ; zesp taneczny STYL
pod kierownictwem p. Chmielarza oraz
sekcja karate z Komnic.
Wszyscy zebrani mieli okazj podziwia pokazy straackie przygotowane przez ZSP z Czstochowy oraz
specjalistyczny sprzt do ratownictwa
drogowego.
Zesp muzyczny COVER p.
T. Mielczarka zaprezentowa przeboje
znanych wykonawcw polskich i zagranicznych.
Warto wspomnie, e 2 wrzenia by
dniem otwartym szkoy. Do zwiedzania
12

goci, a szczeglnie absolwentw.


Gocie obchodw 90 -lecia Szkoy
Podstawowej w Zdrowej mieli take
okazj uczestniczy w festynie i loterii fantowej. Na placu szkolnym pieky
si kiebaski, mona byo skosztowa
grochwki i ciast domowego wypieku.
Panowaa mia i przyjacielska atmosfera. Wszyscy byli zadowoleni.
Serdecznie dzikujemy sponsorom nagrd gwnych!!! Byli to: Wjt
Gminy Komnice Adam Zajc, Agata
i Dariusz Krakowiak, Aneta i Jarosaw
apeta, Elbieta i Stanisaw Wartacz,
Dyrektor Szkoy Podstawowej w Zdrowej Teresa Pkla, Marta Kluziska,
Edyta Kocan, Katarzyna Szyda, Urszula i Andrzej Gorzelak, Krystyna i Tadeusz Modlasiscy, Lidia ya, Rada
Soecka wsi Zdrowa, Marek Ligocki,
Izabela i Adam Krzemiscy, Robert
Zalas, Urszula i Adam Zakrzewscy,
Anna i Arkadiusz Konieczni, Katarzyna i Robert Dbscy, Anna Walicka,
Rada Rodzicw Szkoy Podstawowej
w Zdrowej, G.S. Komnice, Alicja
i Ryszard Kaczorowscy, Adam liwakowski, Barbara i Jerzy Dominiak
Zaproszeni gocie, Rada Pedagogiczna, modzie oraz mieszkacy
Zdrowej i okolicznych wiosek rozstali
si z yczeniami spotkania si z okazji
100- lecia szkoy.
SPONSORZY OBCHODW UROCZYSTOCI 90-LECIA SZKOY
PODSTAWOWEJ W ZDROWEJ
Bank Spdzielczy Komnice- p. Prezes
Barbara Dominiak (absolwentka szkoy),
Wjt i Rada Gminy Komnice, DOMMAR p. M. i J. Wsikowscy- Komnice, Firma DSTAL p. Ryszard
Ddela Rdziny, Instalatorstwo Elektryczne - p. Kazimierz Rzepa Nieznanice, Zakad Szewski- p. Grzegorz Kubat Kocielec, Firma ROLBUD- p.
Wiesaw Prymus Nieznanice, Paac, Hotel i Restauracja p. Elbieta
Lubert Nieznanice, Gospodarstwo
Szkkarskie p. Zenona Wrblewska
Borowno, Zakad Meblowy p. M.
i P. Stelmaszczykowie Nieznanice,
Stacja Hodowli Rolin Nieznanice,
Piekarnia Komnice p. E. i H. Krysiakowie, Piekarnia p. Pawe Dzimiski
Borowno, Sklep Misny p. K. i A.
Rymarkowie Komnice, Zakad Mi-

nice, DAR-GAZ p. Dariusz Jendras


Bartkowice, EKO-MAK Makarony Babuni p. A. i R. Kaczorowscy
Komnice, Hurtownia Napojw p.
D. i W. Kubikowie Zdrowa, .Firma PROGUM p. J. i J. Pindychowie Komnice, P. Wiesaw Cielak
Komnice, P. Helena Zato Czstochowa, Sprzeda Wgla p. Krystyna
Drod Konary, .P. Arsen Karapetjan Komnice, P. B. i J. Chrzstkowie Zdrowa, P. Mariusz Chrzstek
Czstochowa, P. H. i B.Krlikowie
Zdrowa, Sklep Motoryzacyjny p.
Rafa Rachwalik Komnice, P. Stanisaw Krlik Witkowice, Drzewa
i Krzewy Ozdobne p. Jacek Walicki Witkowice, Bruki p. Zbigniew
Tomaszewski Niwki, Firma Handlowa p. Andrzej gowik Komnice,
GRA Przedsibiorstwo HandlowoUsugowe Czstochowa
Pragniemy wyrazi serdeczn
wdziczno wszystkim, ktrzy wspierali i wspieraj finansowo i rzeczowo
nasz szko. To dla nas rado i przywilej mie takich sponsorw. Przyjmijcie Pastwo podzikowanie od caej
spoecznoci szkolnej za okazane serce i dobr wol. Jak powiedzia nasz
nieodaowany Ojciec wity Jan Pawe II: Czowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli si z innymi.

Sprostowanie
W ostatnim numerze w artykule Powitanie lata w Witkowicach
z powodu pomyki nie wymieniono
sponsorw, ktrzy ufundowali gwne
nagrody na loteri. Byli nimi: Magorzata i Andrzej Tkaczykowie, Anna
i Jerzy Burzyscy, Magdalena i Piotr
Stelmaszczyk, Magdalena i Sawomir
Iwan, Urszula i Adam Zakrzewscy, Elbieta i Andrzej Wartacz, Janusz i Edyta
Kubik, Dorota i Dariusz Kubaccy, pastwo Sokoliscy, pastwo Borczuch,
Elbieta Lubert, Elwira Sochacka,
Stanisawa Majer, Krystyna Nierobot,
Krzysztof Nadaj, Janusz Kryczka. Autorzy artykuu pragn przeprosi wymienione osoby za zaistnia sytuacj.

Turniej Melomana
Jarosaw Policiski

egoroczne IX wito Muzyki


upynie pod hasem Jzefina, Jan, Edward Reszke. Byli
to wielcy piewacy operowi wiatowego
formatu przymiewali swym talentem
synnego Enrico Caruso, ktry przez lata
nie mg si przebi na sceny, na ktrych
krlowa Reszke. Niestety, s dzi zapomniani przez wiat. Tegoroczne wito
Muzyki ma przypomnie te postacie.
Jednym z elementw imprezy
jest Turniej Melomana przeznaczony dla
uczniw szk podstawowych i gimnazjw z terenu gmin z ktrymi zwizana
bya rodzina Reszkw. Turniej bdzie
si skada z trzech etapw:
I Etap - wewntrzszkolny, przeprowadzony powinien by do koca wrzenia 2007 roku. Obejmuje zrealizowanie
przez nauczycieli 3 lekcji o rodzinie
Reszkw (biografia, osignicia artystyczne, oglne wiadomoci o muzyce). Zakres wiedzy naley dostosowa
do wieku i moliwoci przyswajania
wiedzy przez uczniw. do etapu we-

wntrz szkolnego powinno zosta wybranych sze druyn dwu osobowych.


w tym etapie pytania przygotowane zostan przez kad ze szk we wasnym
zakresie. Do drugiego etapu powinna
zosta wytypowana zwyciska lub nowo
utworzona druyna zoona z dwojga
najlepiej przygotowanych uczniw z caej szkoy.
II Etap eliminacje gminne, zostan
przeprowadzone rwnoczenie w dniu
25 padziernika 2007 roku o godzinie
12.00 w Gminnych Orodkach Kultury
w Komnicach, Mstowie, Mykanowie
oraz w wybranej placwce w Kruszynie.
W II etapie naley si spodziewa 2 pyta z zakresu wiadomoci o yciu i dziaalnoci artystycznej rodziny Reszkw,
2 pyta obejmujcych ogln wiedz
o muzyce oraz 1 przykadu muzycznego
do rozpoznania. Bd to pytania i przykady muzyczne obejmujce wycznie
wiadomoci z materiaw i pyt CD
przekazanych szkole wczeniej. W przypadku remisu przewidziane s pytania

Kolonie letnie w Jastrzbiej Grze


Paulina Deszcz, Olga Widuliska

u po raz trzeci Zesp Szk


w Zawadzie zorganizowa kolonie
letnie. W dwch poprzednich latach odbyway si one w Mikoszewie,
w tym roku spdzilimy je w piknej
miejscowoci Jastrzbia Gra.
W poniedziaek 25.06 o godzinie
5:00 czeka na nas autokar. Pomimo
wczesnej pory wszyscy z ochot wyjechalimy z Zawady. Podczas jazdy w autokarze sycha byo przede
wszystkim wesoe gosy kolonistw.
Po dugiej i mozolnej podry dotarlimy na miejsce do Pensjonatu Wita,
ktry pozytywnie nas zaskoczy. Tu
po zakwaterowaniu poszlimy przywita si z Morzem Batyckim. Pomimo
braku adnej pogody nie nudzilimy
si. Z okien pensjonatu rozprzestrzenia
si widok na centrum Jastrzbiej Gry.
Co dzie chodzilimy tam kupowa pamitki, jak rwnie kosztowa gofry,
lody i inne rwnie smaczne rzeczy. Od-

bylimy te dwie wycieczki. Pierwsza


bya to wyprawa na Hel. Odwiedzilimy
tam fokarium, gdzie ogldalimy foki,
jak rwnie usyszelimy ciekawostki
na ich temat. Na kolejnej wycieczce
podziwialimy wydmy znajdujce si
w ebie. To miejsce zostanie kademu
na dugi czas w pamici. Widok morza
czcego si z wydmami i wysokie gry
piasku wzbudzay na kadym ogromnie
wraenie. Opiekunowie starali si urozmaici nam czas midzy innymi: dyskotekami i konkursami np. wyborami miss
i mistera, konkursem makijau i fryzur,
czy zmaganiami warcabowymi. Dwukrotnie bylimy rwnie na basenie
piknego hotelu Neptun w Juracie.
Naszym marzeniem byo wykapanie
si w morzu, jak rwnie opalanie si
na play. Ktrego dnia pojawio si
soce, wtedy natychmiast wybralimy
si na poblisk pla, aby zaczerpn
promieni sonecznych i morskiej k-

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

dodatkowe. Pytania konkursowe bd


sformuowane w taki sposb aby odpowied nie wymagaa dugiej wypowiedzi. Czas przewidziany na rozpoczcie
odpowiedzi 10 sekund od momentu
przeczytania pytania przez prowadzcego. Uwaga zwyciska druyna otrzyma
nagrod pienina w wysokoci 200 z
dla druyny oraz nominacje do reprezentowania gminy Komnice w trzecim
etapie.
III Etap (Fina) odbdzie si
w Gminnym Orodku Kultury w Komnicach 24 listopada 2007 roku o godz.
15.00.
Przypominamy jednoczenie, i
uczestnicy II i III etapu eliminacji zobowizani do zabrania ze sob legitymacji
szkolnej bd innego dokumentu potwierdzajcego tosamo, celem odebrania i pokwitowania nagrody pieninej. Organizator przewidzia nastpujce
nagrody: 600 z dla zwyciskiej druyny, 400 z za zajcie II miejsca, 200 z
za zajcie III miejsca. Ponadto opiekun
zwyciskiej druyny otrzyma 200z.
Zwracamy si jednoczenie z prob,
aby delegacja uczniw z kadej ze szk
uczestniczya jako suchacze w Finale
Turnieju Melomana.
pieli. Nad naszym bezpieczestwem
podczas pobytu na play stale czuwa
sympatyczny ratownik, a niezastpieni opiekunowie, czyli: kierownik kolonii dyrektor Marian Szyszka, panie:
Walentyna Wilk, Bogumia Wodan,
Mariola Stefania i Agnieszka Szyda
wietnie opiekowali si nami podczas
pobytu w Jastrzbiej Grze. Nie mona
zapomnie te o pani pielgniarce Lidii
Danielewskiej, jak rwnie panu kierowcy.
Coroczne kolonie s dla nas wielk
przyjemnoci, czego potwierdzeniem
jest, e niektre osoby w tym roku
byy na nich po raz trzeci. Kolonici
nie s jedynie uczniami szkoy w Zawadzie, ale rwnie uczniami i absolwentami szk w Konarach, Komnicach, Rzerzczycach i Gidlach ,co
jest duym plusem, gdy w ten sposb
mona zawrze nowe przyjanie.
W imieniu uczestnikw kolonii
skadamy wyrazy podzikowania opiekunom, ktrzy wielokrotnie musieli
znosi nasze gorsze dni, pani pielgniarce za troskliw opiek medyczn,
panu kierowcy za szczliw podr,

13

jak rwnie panu ratownikowi i perso- e nie byy ostatnimi.


nelowi pensjonatu Wita. Podsumowujc tegoroczne kolonie moemy jedynie powiedzie, e byy one rwnie
udane jak poprzednie i mamy nadziej,

Dzikujemy rwnie Panu Wjtowi


Adamowi Zajcowi i wadzom samorzdowym gminy Komnice za wsparcie finansowe naszego wyjazdu oraz

kierownikowi Przychodni Lekarskiej


w Komnicach p. Krzysztofowi Nadajowi za oddelegowanie (ju po raz drugi) pielgniarki szkolnej.

ZAKOCHAJ SI W WARSZAWIE
opiekunowie kolonistw z Zespou Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie

akacje dla dzieci to okres


wypoczynku od szkoy, zabaw, radoci, wsplne wyjazdy z rodzicami i regenerowanie si
przed powrotem do szkoy.
Tegoroczne ferie letnie dla dzieci
ze Skrzydlowa, Hub i Adamowa na pewno na dugo pozostan niezapomniane
i to z rnych wzgldw. Wydarzenia
z 20 lipca 2007 roku na zawsze zmieniy
ich sposb mylenia o wakacjach. Informacje o przejciu trby powietrznej, ktra spowodowaa olbrzymie zniszczenia
i pozbawia tak wiele rodzin dachu nad
gow, obiegy lotem byskawicy ca
Polsk. W obliczu tragedii z pomoc poszkodowanym przyszo wiele instytucji
i osb prywatnych, wrd nich Prezydent miasta stoecznego Warszawy pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz, ktra skierowaa do Urzdu Gminy zaproszenie
na kolonie do stolicy dla dzieci z rodzin
poszkodowanych., ktre przyjlimy.

Gwnym koordynatorem dziaa
zwizanych z wyjazdem bya od pocztku dyrektor Zespou Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie mgr Lidia
Burzyska.
Czasu na przygotowania byo niewiele. Biorc pod uwag zniszczenia,
ktrych dokona ywio, niektre dzieci
nie posiaday podstawowego wyposaenia niezbdnego kolonicie. Do pracy
przystpili nauczyciele Zespou Szk
im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie
i czonkowie fundacji Pommy Dzieciom Pozna wiat. Przeprowadzili
diagnoz potrzeb i zakupili dla wszystkich wyjedajcych zestawy bielizny,
piamy, koszulki, bluzy, dresy, a take
artykuy do higieny osobistej. W przygotowaniach do wyjazdu pomaga nam
proboszcz parafii w Skrzydlowie, pracownicy Caritas Archidiecezji Czstochowskiej oraz sponsorzy.
Ju 25 lipca 38 osobowa grupa dzieci
z Hub, Adamowa i Skrzydlowa w wieku od 5 do 15 lat wyruszya, pod opie14

k nauczycieli i koordynatora kolonii


z Warszawy, na swoje trzytygodniowe
wakacyjne spotkanie ze stolic.
Warszawa powitaa wszystkich bardzo serdecznie. Po przyjedzie odbyo
si spotkanie w Ratuszu Miejskim z pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz. Byy
wsplne zdjcia, upominki i wywiady
z dziennikarzami. Nasi wychowankowie zostali otoczeni opiek ze strony
pracownikw Biura Edukacji i Biura
Sportu Urzdu m. st. Warszawy, pracownikw i wolontariuszy fundacji
wiat na Tak, wychowawcw oraz
pracownikw Bursy nr 1, w ktrej zamieszkali.
Trzytygodniowy pobyt dzieci obfitowa w liczne atrakcje i niespodzianki.
Organizatorzy bardzo starali si, aby
kady dzie by wypeniony ciekawymi
zajciami i przynosi nowe wraenia.
Dziki temu uczestnicy kolonii mogli
pozna najwaniejsze miejsca w stolicy
oraz przey niezapomniane przygody.
Kilkakrotnie odwiedzili Paac Kultury
i Nauki, byli w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowym, Muzeum
Powstania Warszawskiego. Zwiedzili
azienki, Wilanw, Stare Miasto. Podziwiali rwnie najnowoczeniejsze
budowle stolicy. Pynli tramwajem
wodnym po Wile. Odwiedzili siedzib Telekomunikacji Polskiej, gdzie
ogldali eksperymentalne stanowiska
zwane ogrodami innowacji oraz mieli
moliwo korzystania z nowinek technicznych. W siedzibie stray miejskiej
przekonali si, na czym polega i jak
wyglda praca stranikw w Warszawie. Zostali take zaproszeni do centrali
metra, gdzie mogli zobaczy jak zorganizowana jest komunikacja podziemna.
Odbyli rwnie caodzienn wycieczk
do malowniczego Kazimierza Dolnego i Puaw. Wrd licznych atrakcji
wymieni naley kilkakrotne pobyty
w kinie, w tym ogldanie filmu w trjwymiarze, wizyt w ogrodzie zoolo-

gicznym, wyjazdy na krgielni, basen,


a nawet sztuczne lodowisko w centrum
handlowym Promenada. Dzieci czsto
spdzay czas na nowoczenie urzdzonych placach zabaw, gdzie mogy
do woli wykaza si swoj sprawnoci
fizyczn. Specjalnie dla nich przyjecha
na spotkanie znany polski rajdowiec
Krzysztof Hoowczyc oraz Conrado Moreno wystpujcy w programie Europa
da si lubi. Z pobytem w Warszawie
zwizane byy codzienne podre rnymi rodkami lokomocji: tramwajem,
autobusem i metrem, ktre z pocztku
uciliwe, z czasem okazay si zupenie oczywiste w tak duym miecie.
Najwiksz frajd sprawiay dzieciom prezenty, ktre otrzymyway przez
cay czas pobytu na koloniach. Byy
to plecaki z wyposaeniem szkolnym,
koszulki, kostiumy kpielowe, buty,
kurtki oraz liczne gadety typu: parasole,
smycze do telefonw itp. Zasuga to organizatorw, instytucji, ktre zapraszay
kolonistw oraz licznych sponsorw.
W prezentach miaa swj udzia nasza
fundacja Pommy Dzieciom Pozna
wiat, ktra zafundowaa caej grupie
poczstunek w pizzerii i Mc Donalds.
Z jej rodkw finansowany by m.in.
prowiant na drog, napoje i sodycze
w czasie pobytu w Warszawie, wszystkie rodki medyczne, ktre okazay si
niezbdne oraz cz kieszonkowego.
14 sierpnia dzieci wrciy do swoich domw. Zadowolone, pene wrae
i z ciszym bagaem witay si ze swoimi bliskimi. Niektrzy z kolonistw
na pewno do dzisiaj wspominaj niejedn mi chwil przeyt w stolicy i do tej
pory s zakochani w Warszawie.
Na koniec w imieniu kolonistw
i ich rodzicw pragniemy serdecznie podzikowa wszystkim osobom i instytucjom zaangaowanym w organizacj
wypoczynku naszych wychowankw
w tych trudnych dla nich chwilach.

Wiadomoci kulturalne
Renata Krawiec
Doynki Powiatowe Olsztyn 2007
Cho okropnie lao i wiao w dniu 9
wrzenia to Zesp Grusza o odpowiedniej godzinie stawi si na olsztyski rynek. Wraz z innymi zespoami,
w korowodzie i deszczu przeszlimy
na bonia olszyskie. Wzilimy udzia
we mszy w. doynkowej, celebrowanej przez Biskupa Jana Wtrob. Nastpnie odbyy si prezentacje wiecw doynkowych i przypiewek.
Cho nie zdobylimy zaszczytnego
miejsca, to z ca pewnoci skromny
wieniec wyrnia si spord innych.
Przypiewki prezentowane przez panie
z Gruszy i akompaniamentem P. Eli
giewki wypady uroczo. Wyrnienie nie rajcuje, a tak bardzo zespu...

ale trzeba cieszy si tym co jest i wierzy, e moe by lepiej. A przecie


rozpoczyna si kolejny sezon jesiennych przegldw Katowice- Szopienice, lub Koniecpol. Pozostaje yczy
sukcesw!
Gala Piosenki i Disco Show
Gminny Orodek Kultury w Komnicach
pragnie serdecznie podzikowa wszystkim Rodzicom, Babciom za dowiezienie
dzieci i modziey do Zdrowej na Gal
Piosenki i Disco Show oraz wrczenie
nagrd. Szczeglne podzikowania kierujemy dla Pani Haliny Krok za obecno, opiek i wyjtkowe zaangaowanie w wystpy jej wychowankw w dniu
uroczystoci w Zdrowej.

Klepisko pod Babi Gr


Halina Zajc

statni dzie sierpnia i dwa


pierwsze wrzenia zesp
folklorystyczny
Klepisko
wraz z grup wyprbowanych przyjaci spdzi na miym wypoczynku
w grach. Trasa wioda przez Ojcw
do Zawoi, najwikszej wsi w Polsce.
Ojcw jak wszystkim wiadomo, to jeden wielki rezerwat przyrody, peen skarbw
natury; dla turystw odwiedzajcych te strony rdo niezapomnianych wrae estetycznych.
Podziwialimy
przepikne widoki podczas
miego spaceru do groty okietka i szukalimy rdeka
mioci w drodze powrotnej.
Nikt nie skusi si na sznury
kolorowych korali, oferowane
przez przydronego kramarza. Nie dalimy te zarobi
furmanom, oferujcym przejadki stylowymi bryczkami. Dotlenieni i zauroczeni
rezydencj okietka opuszczalimy Ojcw z uczuciem
lekkiego niedosytu. Zabrako
czasu na zwiedzenie pozosta-

ych obiektw. Za to poza planem mielimy okazj zwiedzi Krakw (szkoda, e tylko z okien autokaru), stao si
tak za spraw miego damskiego gosu, ktry pomaga naszemu kierowcy
wyszukiwa najkrtsz drog do celu
podry. W Krakowie zwyciya bab-

ska solidarno i nasza urocza, anonimowa koleanka tak zwodzia kierowc, e obwiz nas dookoa Krakowa
ze trzy razy. Mimo tego punktualnie
dotarlimy do pensjonatu BESKID,
w Zawoi Grnej (Wilczna), gdzie miecia si baza wypadowa uczestnikw
wycieczki. Wieczorem, tradycyjnie
ognisko ze piewem i pieczonymi kiebaskami. Dopisaa pogoda i humory
wszystkich wycieczkowiczw.
Sobota przywitaa nas mawk,
ale nikomu to nie popsuo nastroju,
na ten dzie mielimy zaplanowany
pobyt w aqaparku w sowackiej Orawicy. By to nasz drugi pobyt w tym
obiekcie pierwszy raz bylimy tam
w ubiegym roku, wic nie byo niespodzianek oprcz jednej tumy Polakw, a wrd nich Komniczanie,
jaki ten wiat may...

Niedziela powitaa nas piknym
socem, czasu na zdobycie Babiej
Gry by nam nie starczyo, ale cakiem
spora grupa pokusia si na zdobycie
(oscypkw) Hali Barankowej. Skd
ta nazwa, okazao si u celu po ptoragodzinnym marszu pod gr fiokami
tam nie pachniao. W malekiej bacwce, wykupilimy wszystkie oscypki, ale nie starczyo ich dla wszystkich
chtnych, a na nastpne miay by
za dwa dni nie mielimy czasu czeka.
Po obiedzie wyruszylimy w drog powrotn i kolacj jedlimy ju we wasnych domach. Zostay mie wraenia,
pikne zdjcia i wspomnienia.

BANK W DOMU
Z DNIEM 01.08.2007 r.

BANK SPDZIELCZY W KOMNICACH

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

URUCHOMI NOWY PRODUKT

eBankNet
OBSUGA KONT OSOBISTYCH
PRZEZ INTERNET
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TEJ
NOWOCZESNEJ USUGI
15

Letni wypoczynek dzieci na koloniach w Chorzenicach


Jolanta Pruszek

egoroczne
kolonie
letnie
w Chorzenicach przy wsppracy z Urzdem Gminy
Komnice zorganizowaa pani dyr.
Zespou Szk w Konarach Anna
Gaa i pani dyr. Zespou Szk
w Garnku Anida Chybalska.
Kolonie odbyway si w dwch
turnusach. Turnus pierwszy trwa od 9
do 18 lipca
2007 r. , uczestniczyo w nim 45
dzieci ze szk w Komnicach, Rzerzczycach, Konarach i Zdrowej. Opiekunami kolonistw byli nauczyciele:
Aleksandra Knysak, Agnieszka Borowiecka, Agnieszka Fertacz, Karolina
Raniak, Marcin Komalski i Marta
Kluziska.
Drugi turnus trwa od 23 lipca do 1
sierpnia 2007 r. , wzio w nim udzia
kolejnych 45 dzieci ze szk w Garnku,
Skrzydlowie, Zawadzie i Witkowicach,
a opiekunami kolonistw byy nauczycielki : Jolanta Pruszek, Karina Gonera, Anna Wawrzyczak, Izabela urek
i Danuta Kowalik. Kierownictwo i wychowawcy kolonijni sprawowali opiek nad dziemi bezpatnie w ramach
pracy wolontariackiej.
Po przyjedzie na miejsce letniego
wypoczynku dzieci zostay zakwaterowane w pokojach cztero-, picio- i szecioosobowych w budynku nalecym
do Domu Dziecka. Przydzielono opiekunw. Mieszkacy poszczeglnych
pokoi wymylili nazw dla swojej
grupy i wykonali wizytwk na drzwi.
Nastpnie kolonici wsplnie ustalili regulamin kolonii i zobowizali si
go przestrzega.
Pogoda na obu turnusach w miar dopisaa. Dzieci byy zadowolone
i nie narzekay na nud. Bray udzia
w rnych konkursach, np. na najczystszy pokj, kalambury, konkurs
piosenki kolonijnej, konkurs plastyczny, karaoke, rozgrywki w pik non
i siatkwk, wybory Miss i Mistera kolonii. Wieczorami odbyway si dyskoteki, projekcje filmw i zdj.
Kolejnymi atrakcjami byy wycieczki autokarowe. Jedn z nich by
wyjazd do Dbrowy Grniczej, gdzie
16

w kinie IMAKS kolonici z I turnusu


obejrzeli film pt. SOS dla planety,
a z II turnusu Harry Potter i Zakon Feniksa, nastpnie sprbowali swoich si
w krgielni. Stamtd udali si do Parku
Wodnego NEMO, w ktrym kpielom
i zjazdom ze zjedalni nie byo koca.
Drug wycieczk by wyjazd
w Gry witokrzyskie. Dzieci zwiedziy jaskini Raj, bryczkami wjechay na wity Krzy, z tarasu widokowego oglday panoram Kielc,
przyjrzay si gooborzom, zwiedziy
Muzeum Ziemi oraz ruiny redniowiecznego zamku w Chcinach. Mogy
rwnie przymierzy zbroje rycerskie,
postrzela z kuszy.
Trzecia wycieczka odbya si
do Zaczarowanej zagrody w okolicy Poraja, gdzie w pracowni garncarskiej pod fachowym okiem plastyka
poznaway zasady lepienia i wypalania
ozdb i przedmiotw z gliny. Kady
uczestnik mia moliwo wykonania
wasnego wyrobu. Nastpnie mio
spdziy czas na wieym powietrzu
grillujc i bawic si w ogrodzie.
Wymienite jedzenie dla kolonistw przygotowyway panie kucharki
w skadzie: I turnus - Jadwiga Owczarek i Urszula Krok z Zespou Szk

w Komnicach, Magdalena Tomaszewska z Zespou Szk w Rzerzczycach


oraz Maria Zgrzebna z Przedszkola
w Rzerzczycach; II turnus Maria
Biaas, Teresa Gonera i Dorota Rachwalik z Przedszkola w Komnicach
oraz Alicja Mielczarek z Zespou Szk
w Konarach. Na wycieczki autokarowe
dzieci otrzymyway suchy prowiant
i napoje, a po powrocie obiadokolacj.
W przeddzie zakoczenia kolonii
odbyo si poegnalne ognisko poczone z pieczeniem kiebasek. Nastpnego dnia przed odjazdem odby
si podsumowujcy apel, na ktrym
laureaci konkursw zostali nagrodzeni
dyplomami, a wszystkim kolonistom
wrczono pamitkowe zdjcia, drobne
upominki i sodycze. Na pewno zdobyte dowiadczenia, nowe znajomoci
i przyjanie na dugo pozostan w sercach i w pamici dzieci i opiekunw.
W imieniu uczestnikw kolonii
serdecznie dzikujemy panu wjtowi
Adamowi Zajcowi, jego zastpcy pani
Wandzie Kusztal oraz radnym Gminy
Komnice za sfinansowanie i umoliwienie naszym dzieciom udziau w tak
atrakcyjnej formie wypoczynku.

JURAJSKA LIGA ROWEROWA SZK


PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2007/2008
REGULAMIN

6. KLASYFIKACJA PUNKTOWA

1. CEL

Zostanie prowadzona indywidualna klasyfikacja punktowa:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wdraanie przepisw ruchu drogowego pod ktem bezpiecznego poruszania si rowerem po drogach publicznych
i ciekach rowerowych
przeciwdziaanie patologiom spoecznym wrd dzieci i
modziey -alkoholizm, narkomania - poprzez wychowanie
w duchu sportowym poczonym z rywalizacj
popularyzacja, promowanie kolarstwa i turystyki rowerowej
2. ORGANIZATORZYCZ.K.K.S KOLEJARZ - JURA Czstochowa


Urzd Gminy Komnice
Starostwo Powiatowe w Czstochowie
Szkolny Zwizek Sportowy w Czstochowie

3. PATRONAT HONOROWY
PREZYDENT MIASTA CZSTOCHOWY
STAROSTA POW. CZSTOCHOWSKIEGO
WJT GMINY KOMNICE
PREZES SZKOLNEGO ZWIZKU KOLARSKIEGO
4. TERMINY I MIEJSCA PRZEPROWADZENIA WYCIGW
05.10.2007r Cz-wa ul. abia 1 Szkoa Podstawowa nr 22
12.10.2007r Komnice S.P. w Komnicach
przyjmowanie zapisw od 9:00 do 10.45 / START / pierwszej kat. o godz. 11.00.
Ponadto do kadego etapu bdzie sporzdzony oddzielny
program.

miejsce 20 pkt.
miejsce 17 pkt.
miejsce 15 pkt.
miejsce 13 pkt
miejsce 12 pkt
miejsce 11 pkt.
miejsce 10 pkt.
miejsce 9 pkt
miejsce 8 pkt

10. miejsce 7 pkt.


11. miejsce 6 pkt.
12. miejsce 5 pkt.
13. miejsce 4 pkt.
14. miejsce 3 pkt.
15. miejsce 2 pkt.
Pozostali zawodnicy
zdobywaj po 1 pkt.

7. NAGRODY
Organizator przewidzia :
Dla zawodnikw dyplomy, upominki, puchary, statuetki
Dla opiekunw wyrnienia ze Szkolnego Zwizku Sportowego
PROGRAM IMPREZY
Godz. 09.00 do 10.45 przyjmowanie zgosze w biurze


zawodw
Godz. 10.45 do 10.55 odprawa techniczna
Godz. 11.00 do 11.05 uroczyste otwarcie Ligi
Godz. 11.10 do 12.30 starty poszczeglnych kategorii
Godz. 12.30 do 13.30 podsumowanie punktacji, przy-
gotowanie dyplomw upominkw do dekoracji
Godz. 13.30 do 14.00 dekoracja uczestnikw poszcze-
glnych kategorii i zakoczenie imprezy

W przypadku niejasnoci lub problemw wyjanie udziela


bd:
5. UCZESTNICTWO I PRZEPISY ORGANIZACYJNE Prezes Klubu - Grzegorz Gronkiewicz tel. 507 092 732
W zawodach uczestniczy mog dziewczta i chopcy nie V-ce Prezes Klubu - Dariusz Kuro - tel. 502 523 559.
zrzeszeni w kolarskich klubach sportowych. Zawody rozeSERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
grane zostan w nastpujcych kategoriach (grupach) wieCHTNYCH DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH.
kowych:
III i IV klasa Szkoa Podstawowa;
V i VI klasa Szkoa Podstawowa;
I klasa Gimnazjum;
II i III klasa Gimnazjum.
Kady uczestnik LIGI ROWEROWEJ powinien posiada:
Usugi kopark + transport
Pisemne zezwolenie od rodzicw lub opiekunw
- spycharka
Badania od lekarza szkolnego (zapewniamy obsug
- yka 50 cm szerokoci
medyczn + karetka)
Legitymacj szkoln do wgldu
- yka 70 cm szerokoci
Ubir sportowy
Rower (dowolny rodzaj)
tel.: 0-660-758-046
Kask rowerowy (w ograniczonej iloci kaski zapewni
adres: Nieznanice ul. Sobieskiego 67
organizator)
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za sprzt rowerowy uczestnikw

F. U. ADMAR B. Milczarek

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

17

Z YCIA OSP

Gminne Zawody Sportowo-Poarnicze


Jan Milc

18

poszy dziewczyny. Starty rozpoczy chorzeniczanki uzyskujc cakiem


dobry czas. Zaliczyy niestety sporo
(10) punktw karnych co zdecydowanie obniyo ich szanse na dobre miejsce. Drugie w kolejnoci (tak wynikao
z losowania) biegy dziewczta z OSP
Komnice robic znakomity czas
(66,1 sek) i nie popeniajc bdw. Nastpnie wystartowa team z Rzerzczyc
uzyskujc drugi rezultat (69,1 sek).
Sztafet kobiec zakoczyy dziewczta z Zawady z trzecim wynikiem.
W kategorii senior kolejno
po sztafecie bya nastpujca: Zdrowa,
Rzerzczyce, Komnice II, Garnek,
Nieznanice, Komnice I, Skrzydlw,
Chorzenice. Najlepszy czas (60,1
sek) uzyskali druhowie z Rzerzczyc,
niestety popenili jeden bd co uniemoliwio im objcie prowadzenia.
Nie powiodo si, niestety, obu druynom OSP Komnice. Zesp oznaczony jako Komnice I mimo uzyskania
rekordowego (Piotr Pindych - 6,8 sek)
pokonania odcinka z rwnowani,
uzyska kiepski czas i straci szans
na dobr lokat. Drugi zesp Komnic
z zaoenia rezerwowy uzyska 51
sekundowy wynik co dao mu dobr
trzeci pozycj. Bardzo efektownie
i najszybciej pokona cian dh ukasz
Kowalczyk z OSP Garnek. Zaprezentowa on zaniechan przez wikszo
druyn technik noycow.
Pierwsz cz zawodw koczyli

chopcy z MDP. Tu nie byo chodnych


kalkulacji. Wszyscy dawali z siebie
pen moc. Mio byo patrze na walk i wzajemny doping druyn. Po sztafecie prowadzili chopcy z MDP Chorzenice. Kolejne miejsca zajmoway
zespoy z Garnka, Konar i Komnic.
Bardzo duo emocji przyniosa druga cz zawodw. W tej konkurencji
osignicie dobrego wyniku zaley
nie tylko od wyszkolenia i umiejtnoci
zawodnikw, ale take od sprawnoci
sprztu. Wszystkie startujce zespoy
wykazay si w tym zadaniu wietn znajomoci straackich prawide.
Oczywicie, jak to w takich zawodach
bywa, nie obyo si bez drobnych bdw, ktre niestety miay bardzo duy
wpyw na kocow klasyfikacj. Startujca jako pierwsza druyna OSP Komnice I mimo uzyskania niezego czasu,
popenia dwa fatalne bdy techniczne
i przekrelia szanse na dobre miejsce.
Nieco lepiej poszo drugiemu zespoowi z Komnic. Jednak uzyskany rezultat (51 sek) wystarczy na pit lokat.
Popis sprawnoci i szybkoci da zesp
mski z OSP Zdrowa (45,9 sek). Rewelacyjnie zaprezentoway si dziewczta z Rzerzczyc uzyskujc znakomity
czas 49,8 sek! i w konsekwencji zwycistwo w zawodach. Naley tu podkreli fakt, e stan wyszkolenia naszych
druhw jest na zblionym poziomie.
Kada ze startujcych druyn moga te
zawody wygra i nie powinno budzi

fot. Jan Milc

sobot 1 wrzenia odbyy


si Gminne Zawody Sportowo-Poarnicze. Na terenie sportowo-rekreacyjnym LKS Orkan w Rzerzczycach do rywalizacji
przystpio osiem druyn seniorw
i po cztery kobiece i modzieowe. Zespoy reprezentoway dziewi jednostek OSP z terenu gminy. Zaskakujce
byo, e nie odliczya si OSP Pacierzw, jednostka, ktra - jak si wydawao - po okresie marazmu powracaa
do normalnoci. No c szkoda
W kategorii senior wystpiy druyny z nastpujcych OSP: Chorzenice, Garnek, Komnice dwa zespoy,
Nieznanice, Rzerzczyce, Skrzydlw
i Zdrowa. Zespoy kobiece wystawiy:
OSP Chorzenice, OSP Komnice, OSP
Rzerzczyce i OSP Zawada, natomiast
modziewka startowaa w barwach
OSP Chorzenice, OSP Garnek, OSP
Komnice i OSP Konary. Zarzd GO
ZOSP RP, stwarzajc precedens, podj suszn decyzj dopuszczajc do zawodw dwa zespoy seniorw z OSP
Komnice. Jest to bowiem najliczniejsza jednostka na terenie naszej gminy,
ktra z atwoci moe wystawi wicej ni jedn druyn.
Zawody skaday si z dwch czci. Pierwsz bya sztafeta poarnicza,
a drug tzw. bojwka. Sztafeta polegaa na bezbdnym pokonaniu poarniczego toru przeszkd (rnego dla
poszczeglnych kategorii) w jak najkrtszym czasie. Zadanie bojowe (identyczne dla kobiet i seniorw) to zbudowanie dwch linii ganiczych i strcenie
strumieniem wody tarczy i czterech
pachokw drogowych umieszczonych
na rnych wysokociach. Druga cz
wiczenia dla chopcw to, zgodnie
z regulaminem, pokonanie toru najeonego przeszkodami i zadaniami
do wykonania cznie z rozpoznaniem
straackiego oprzyrzdowania i wizaniem skomplikowanych wzw.
W tym zadaniu podobnie jak w sztafecie oceniano precyzj i czas wykonania.
Krtko po godz. 10.00 rozpocza si rywalizacja. Na pierwszy ogie

to najmniejszych zastrzee. wiadcz


o tym bardzo niewielkie rnice w rezultatach jakie zostay uzyskane przez
poszczeglne ekipy. Oczywicie zwycizc zostaje ten zesp, ktry wykona zadanie najlepiej.
Niesamowite emocje towarzyszyy
zmaganiom chopcw z MDP. Doping
rodzin i przyjaci sprawi, e rywalizacja nabraa dodatkowego kolorytu.
Jako pierwszy pojawi si na torze zesp z Komnic. Nie zaliczajc adnych
punktw karnych wykona zadanie
w 60 sek. Jak si pniej okazao by
to wynik najlepszy, dajcy w efekcie
kocowe zwycistwo. W rywalizacji
druyn modzieowych take mona
byo zauway podobny poziom wyszkolenia, co oznacza, e druhowie
z poszczeglnych jednostek doceniaj
zaangaowanie modszych kolegw
i widz w nich swoich nastpcw.
Puchary, dyplomy i nagrody zwycizcom wrczali: Wjt Gminy Komnice, Prezes Zarzdu GO ZOSP RP

w Komnicach dh Adam Zajc, Komendant Gminny OSP st.kpt.po.


Przemysaw Zieliski oraz Przewodniczcy Zespou Sdziowskiego bryg.
Jarosaw Staszkiewicz.
Z przyjemnoci odnotowujemy
trzy debiuty. W tegorocznych zawodach po raz pierwszy wystartoway:
eska druyna z OSP Zawada oraz
MDP z Garnka i Konar. Gratulujemy.
Z du satysfakcj naley zauway,
e zawody przebiegay w BARDZO
przyjacielskiej atmosferze. Nie byo
uszczypliwych uwag, nieprzyzwoitych
pokrzykiwa ani zoliwoci. Druyny
(szczeglnie modzieowe) poyczay
sobie brakujce elementy wymaganego regulaminem wyposaenia i umundurowania, co dodatkowo wpywao
na wzajemnie przyjazne relacje.
Zawody zakoczyy si wsplnym
posikiem. Znakomita grochwka
przygotowana przez panie z Rzerzczyc znikaa z kotw kuchni polowej
z prdkoci biegw sztafetowych!

Kocowe rezultaty:
Kategoria senior.
I miejsce - OSP Zdrowa
II miejsce - OSP Garnek
III miejsce - OSP Nieznanice
IV miejsce - OSP Rzerzczyce
V miejsce - OSP Komnice II
VI miejsce - OSP Komnice I
VII miejsce - OSP Chorzenice
VIII miejsce - OSP Skrzydlw
Kategoria kobiety.
I miejsce - OSP Rzerzczyce
II miejsce - OSP Komnice
III miejsce - OSP Zawada
IV miejsce - OSP Chorzenice
Kategoria MDP (CTIF).
I miejsce - MDP Komnice
II miejsce - MDP Chorzenice
III miejsce - MDP Konary
IV miejsce - MDP Garnek
Do zobaczenia za rok!!!

V Powiatowe Zawody Sportowo-Poarnicze


Ochotniczych Stray Poarnych o Puchar
Komendanta Miejskiego PSP w Czstochowie
Komendant Gminny OSP Przemysaw Zieliski

wrzenia 2007r. w sobot


na obiekcie MOSiR w Blachowni odbyy si zawody o Puchar Komendanta Miejskiego PSP
w Czstochowie. Rozgrywane byy
wedug regulaminu midzynarodowego CTIF dla Modzieowych Druyn
Poarniczych (w konkurencjach: bieg
sztafetowy z przeszkodami na 400 m
i rozwinicie bojowe) oraz regulaminu Zawodw Sportowo-Poarniczych
Ochotniczych Stray Poarnych z 11

kwietnia 2006 r. (konkurencje: sztafeta poarnicza 7 x 50 m z przeszkodami


oraz wiczenie bojowe). Do tych zawodw z naszej gminy zakwalifikoway
po rozegranych zawodach gminnych:
mska druyna poarnicza z OSP Zdrowa, kobieca druyna poarnicza z OSP
Rzerzczyce, a take Modzieowa
Druyna Poarnicza z OSP Komnice.
W klasyfikacji generalnej nasze druyny zajy czoowe miejsca, i tak:
mska druyna z OSP Zdrowa zaja

Tabela wynikw:
Miejsce

Mskie Druyny
Poarnicze

Kobiece Druyny
Poarnicze

Modzieowe Druyny
Poarnicze

OSP Beszno

OSP Beszno

OSP Poczesna

II

OSP Zdrowa

OSP Cisie

OSP Cisie

III

OSP Osiny

OSP Rzerzczyce

OSP Rudnik Wielki

IV

OSP Rudnik
May

-------

OSP Komnice

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2007

II miejsce - brawo!!!. Kobieca druyna poarnicza z Rzerzczyc po udanej


sztafecie miaa drugi czas, przystpia
do wiczenia bojowego. Tu jednak
nerwy day znak o sobie i may bd
w budowaniu linii ssawnej spowodowa, e spady na III miejsce.
Nasza Modzieowa Druyna Poarnicza z OSP Komnice zaja rwnie
wysokie IV miejsce, o krok od podium.
Powtrzya wynik z roku ubiegego
i trzeba mie nadziej, e w przyszym
roku bdzie to ju miejsce na podium.
ycz Wam tego!
Porwnujc wyniki z lat poprzednich
wynika, e poziom zawodw gminnych podnosi si, a tym samym Nasze
druyny zajmuj lepsze miejsca na zawodach szczebla powiatowego. Miejmy nadziej, e uda si w przyszoci
naszym druynom wystartowa na zawodach wojewdzkich i krajowych.

19

Przegld pikarski
Adam Worwg
Seniorzy
Sezon 2007/2008 rozkrci si na dobre. Nasza gmina ma
trzech reprezentantw w klasie A. Wszystkie te druyny graj
w tej samej grupie. S to: Pogo Komnice, Orkan Rzerzczyce i Warta Zawada. Wszystkie te zespoy rozegray po pi
spotka, wic mona ju powoli zacz wyciga pierwsze
wnioski. Najwyej, bo na trzecim miejscu znajduje si komnicka Pogo. Zesp pod wodz Artura Raniaka zdoby jak
dotd 12 punktw i ma tylko trzy punkty straty do lidera rewelacyjnego jak na razie czstochowskiego Rakowa. Cieszy
skuteczno zawodnikw Pogoni wygrali 4 mecze, przy jednej porace, zdobywajc przy tym 15 bramek i tracc tylko
dwie. A oto zestawienie wynikw Pogoni Komnice:
11.08.2007 Pogo Komnice Bkitni Libidza 3:0
18.08.2007 Pogo Komnice Orkan Rzerzczyce 1:2
25.08.2007 Pogo Komnice Grom Miedno 4:0
02.09.2007 Pogo Komnice Warta Zawada 4:0
08.09.2007 Pogo Komnice Bkitni Aniow 3:0
wietna dyspozycja strzelecka moe cieszy. Jeli wysoka forma utrzyma si, na wiosn mona bdzie zacz mwi
o szansach na awans ekipy z Komnic.
Do solidn postaw prezentuje w tegorocznych rozgrywkach Orkan Rzerzczyce. Zesp ten na chwil obecn
zajmuje 10 miejsce, ale na pewno nie jest to miejsce docelowe. Na potwierdzenie tych sw moe posuy za przykad
zwycistwo nad Pogoni Komnice, czy minimalna przegrana
z Rakowem. W dotychczasowych spotkaniach zesp z Rzerzczyc zgromadzi pi punktw: raz wygra, dwa razy zremisowa i dwa razy przegra, przy 8 bramkach zdobytych i 10
straconych. Wyniki dotychczasowych meczu Orkana:
12.08.2007 Orkan Rzerzczyce Polonia/Unia Widzw 0:2
18.08.2007 Orkan Rzerzczyce Pogo Komnice 2:1
26.08.2007 Orkan Rzerzczyce Sparta Szczekociny 4:4
01.09.2007 Orkan Rzerzczyce Rakw II Czstochowa 0:1
09.09.2007 Orkan Rzerzczyce Bkitni Libidza 2:2
Najgorzej sytuacja wyglda w zespole Warty Zawada.
Przez pi kolejek zesp nie zdoby adnego punktu i zamyka tabel. Dorobek bramkowy te jest do skromny 2
bramki zdobyte przy 13 straconych. Na razie nie mona jeszcze wyciga daleko idcych wnioskw, ale gdy ta tendencja
si utrzyma, zesp Warty Zawada bdzie mia bardzo powane kopoty z utrzymaniem si w A-klasie.
Wyniki spotka z udziaem Warty:
11.08.2007 Warta Zawada Piast Przyrw 0:2
19.08.2007 Warta Zawada Oksza obodno 0:1
26.08.2007 Warta Zawada Polonia/Unia Widzw 1:2
02.09.2007 Warta Zawada Pogo Komnice 0:4
09.09.2007 Warta Zawada Sparta Szczekociny 1:4
Nasz jedyny przedstawiciel B-klasy Metal Rzeki Wielkie w porwnaniu z ubiegym sezonem, gdy zajmowa 4
miejsce po rundzie jesiennej, zacz ten sezon do nieszczliwie 1 zwycistwo i 3 poraki dajce 10 miejsce w tabeli.
Stosunek bramek zdobytych do straconych to 8:13.
Dotychczasowe mecze Metalu:
12.08.2007 Metal Rzeki W. Salos Czstochowa 2:0
20

19.08.2007 Metal Rzeki W. Amator Golce 2:6


01.09.2007 Metal Rzeki W. Iskra Mokrzesz 2:3
09.09.2007 Metal Rzeki W. Sparta Nowa Wie 2:4
Juniorzy modsi
W rozgrywkach juniorw modszych nastpiy zmiany
w regulaminie rozgrywek: w rundzie jesiennej zespoy rywalizuj systemem mecz i rewan. Zespoy, ktre w swoich grupach ukocz rund jesienn na miejscach 1 i 2, oraz dwie druyny z miejsca trzeciego z najlepszym bilansem punktowym,
w rundzie wiosennej utworz I lig i bd gra o mistrzostwo
Czstochowy. Do II ligi awansuj druyny, ktre w swoich
grupach zajm miejsca 4 i 5 oraz zesp z 3 miejsca z najgorszym bilansem punktowym i zesp, ktry zaj 6 miejsce i ma
najlepszy bilans z zespow, ktre ukoczyy rozgrywki grupowe na 6 miejscu. Pozostae druyny utworz III lig. W tej
kategorii wiekowej w gr. I wystpuje zesp Warty Zawada.
W dotychczasowych meczach zawodnicy z Zawady zdobyli
1 punkt, strzelajc 4 i tracc 18 bramek, ostatecznie zajmujc
7 miejsce w grupie. Do dajcego awans do I ligi czstochowskiej drugiego miejsca trac 9 punktw, a do dajcego awans
do II ligi 5 miejsca tylko 3. W gr. II juniorw modszych
wystpuje zesp Pogoni Komnice. Dotychczasowy bilans
juniorw z Komnic to 2 zwycistwa i poraka. Z szecioma
punktami i 20 zdobytymi bramkami, przy 4 straconych, ekipa Pogoni traci tylko 3 punkty do drugiego miejsca dajcego
awans do I ligi czstochowskiej.
Trampkarze starsi
Podobna rewolucja w rozgrywkach nastpia w kategorii trampkarzy. Podobnie jak u juniorw w rundzie jesiennej
zespoy rywalizuj systemem mecz i rewan. Zespoy, ktre
w swoich grupach ukocz rund jesienn na miejscach 1 i 2,
w rundzie wiosennej utworz I lig i bd gra o Mistrzostwo
Czstochowy. Do II ligi awansuj druyny, ktre w swoich
grupach zajm miejsca 3 i 4. Zespoy z miejsca 5 i 6 gra bd
wiosn w III lidze. Pozostae druyny utworz IV lig (jest
to moliwe, poniewa w okrgu czstochowskim s a cztery
grupy trampkarzy). Zesp Pogoni zajmuje w swojej grupie 4
miejsce majc w dorobku 7 punktw (2 zwycistwa, 1 remis
i 2 poraki, bramki 10 do 17). Do dajcego awans do I ligi 2
miejsca ma 6 punktw straty. W gr. III trampkarzy starszych
wietn drug pozycj dajc awans do I ligi czstochowskiej
ma Orkan Rzerzczyce. Dotychczas zesp ten zdoby 13
punktw, czterokrotnie wygrywajc i zaliczajc 1 remis.
Trampkarze modsi
W kategorii trampkarze modsi nasz gmin reprezentuj
si zawodnicy Metalu Rzeki Wielkie, ktrzy jak do tej pory
maj komplet zwycistw i na chwil obecn s na miejscu
premiowanym awansem do I ligi czstochowskiej.
Modzicy
W najmodszej grupie wiekowej modzicy nasz gmin
reprezentuj dwie druyny Pogo Komnice i Orkan Rzerzczyce. Chopcy z Komnic zdobyli jak dotd 6 punktw (2
zwycistwa, 2 poraki, bramki 6:7) i jest szansa, e po rundzie jesiennej zagraj w I lidze. Natomiast druyna Orkana
nie zdobya jeszcze w tym sezonie punktu i zamyka tabel
ze stosunkiem bramek 5 zdobytych do 25 straconych.
W sumie w obecnym sezonie 2007/2008 z terenu gminy
Komnice czynnie bior udzia w rozgrywkach ligowych cztery zespoy seniorskie i a siedem druyn modzieowych.

ZAKOCHAJ SI W WARSZAWIE

Kolonie letnie w Jastrzbiej Grze

Radni Gminy Komce z wizyt


w Szkole w Komnicach

Turnus I

Kolonie Letnie - Chorzenice 2007


Turnus II