You are on page 1of 32

Nr 5/6 - Maj/Czerwiec 2014 (178/179)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Plac rekreacyjny w Komnicach przy ulicy Parkowej

Budowa targowiska w Komnicach przy ulicy Zdrowskiej

Przebudowa ulic Ksiej i Gwiezdnej w Komnicach

Plac rekreacyjny w Karczewicach

Spis treci

Szanowni mieszkacy Gminy Komnice


Maj iczerwiec to wtym roku dwa miesice wktrych
obchodzilimy wPolsce dwa jubileusze. 10 maja mino
10 lat od wejcia Polski do Unii Europejskiej, a4 czerwca mino 25 lat od pierwszych po II wojnie wiatowej,
wolnych wyborw do Sejmu iSenatu. Co prawda wyniki
tych pierwszych nie byy penym zwycistwem opozycji , ale rozpoczy wnaszym
kraju byskawiczny proces przemian gospodarczych i spoecznych i co najwaniejsze bez przelewu krwi. Zmiany jakie zostay na szczytach wadzy w Polsce
rwnie nie skutkoway zaburzeniami spoecznymi. Ale te historie wikszo
znas zna zautopsji inie to jest tematem tego felietoniku. Chciabym abymy
posumowali te 25 lat z perspektywy naszej gminy. Ju sam fakt wprowadzenia
ustawy samorzdowej, ktra zakadaa rewolucyjne zmiany, wsystemie funkcjonowania najmniejszych jednostek samorzdowych jakimi s gminy, spowodowa,
e wsplnoty samorzdowe, musiay przej na zupenie inny system zarzdzania,
Od systemu nakazowo-rozdzielczego, do takiego zarzdzania gmin gdzie organ uchwaodawczy czyli Rada Gminy, uchwala budet gminy iinne akty prawa
miejscowego aorgan wykonawczy czyli wjt odpowiada za ich realizacj. Przez
te 25 lat zmieniay si ustawy, zarzdzenia iinne akty prawne, ale ustalone zasady
funkcjonowania gminy wswej gwnej treci pozostay niezmienne. Jak ju wspomniaem, Polska przechodzia w tym czasie bardzo wiele istotnych przemian,
rwnie wrelacjach zssiadami, wtym wzakresie pomocy finansowej. Najpierw
korzystalimy zpomocy przedakcesyjnej (tj. przed wstpieniem do Unii) wramach rnych programw pomocowych, ISPA SAPARD, PHARE icaego szeregu innych . Oczywicie programy te dotyczyy rznych beneficjentw ale ci najmniejsi czyli gminy wiejskie korzystay gwnie zSAPARDU. Pierwsze budowy
kanalizacji sanitarnych czci wodocigw idrg byy wanie budowane przy pomocy tego programu. Oczywicie gmina musiaa rwnie wtedy szuka rodkw
na wkad wasny, ale uruchamiane byy spec lane linie kredytowe oniskim stopniu
oprocentowania. Pniej nadszed czas naszego wejcia do Unii i znw gminy
mogy skorzysta zpomocy unijnej, gwnie do budowy infrastruktury drogowej,
owiatowej, sportowej itp. Zmieniay si pewne zasady dotowania, wprowadzono
system konkursw, coraz trudniej jest przebi si zprojektami, ktre nie maj znaczenia ponadregionalnego, ale ten proces trwa. Co ztego pozyskaa nasza gmina.
Ot liczc od SAPARDU ana unijnych rodkach koczc do naszej gminy napyno kilkadziesit milionw zotych dotacji, co wsplnie znaszymi rodkami
dao kwoty kilkakrotnie przekraczajce budet gminy. Rzecz oczywista, e nie jest
to tylko moja zasuga. Do tego rozwoju przyczyni si mj poprzednik ikierowany przez niego Zarzd Gminy, przyczynili si radni wszystkich kolejnych kadencji
amnie od 12 lat przypada rola kontynuacji tych dokona.

Sprostowanie
W poprzednim numerze w podpisie autora zdjcia z pierwszej strony okadki wkrad
si bd. Jego autork jest Pani Katarzyna Sosnowska. Za pomyk przepraszamy.
Redakcja

Wiadomoci rolnicze........................... 4
Wybory do Parlamentu Europejskiego.5
Inwentaryzacja wyrobw azbestowych.. 5
Harmonogram wywozu odpadw......... 6
Wykonanie Budetu za 2013 rok.......... 8
Koncert pamici Reszkw................... 10
Dziki wKomnicach............................ 11
Burze, ulewy, tornada............................. 12
Jurajska wycieczka rowerowa............... 12
Tylko wmaju zdarzy si to mogo... 13
95 lat Zuchostwa ................................. 14
Spotkanie po latach.............................. 19
Stypendia Wjta - II semestr...........20
VI Edycja Gminnego Dnia Dziecka... 20
Sukcesy zespow ludowych................ 21
II EDYCJA Oglnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dtych......................21
Komputer KidSmart... ........................22
Dzieci listy pisz... dla Ziemi............23
wito Ziemi wZespole Szk
wRzerzczycach.................................. 23
VI Pielgrzymka Szk im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego na Jasn Gr... 24
Konkurs piosenki wjzyku angielskim ...25
Midzyszkolny Konkurs z Jzyka Angielskiego English is Fun................... 25
XXII zlot szk sienkiewiczowskich ... 26
Powicenie nowego sztandaru szkoy
podstawowej wKomnicach................ 27
Czym skorupka za modu............. 28
Europejskie zwyczaje wielkanocne...... 28
II regionalna konferencja dla bibliotekarzy nauczycieli jzyka polskiego........... 28
Ocena dziaalnoci Gminnej Biblioteki
Publicznej wKomnicach za 2013 rok.29
Sherlock Holmes iPolska.................... 29
Myn na liwakowie............................ 30

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax: 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl

Gazete redaguje kolegium


wskadzie:

Janik Leszek - red. naczelny,


Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda,
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra, Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk: Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1700 egz.

Zdjcie na 1 stronie okadki autorstwa Krzysztofa Wjcika


GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

www.klomnice.pl
Wiadomoci rolnicze

Spotkanie informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020


Adam liwakowski

rzd Gminy w Komnicach


zaprasza rolnikw i beneficjentw na spotkanie informacyjno-promocyjne, ktre odbdzie
si w dniu 16.06.2014 r o godz. 1000

wSali Sesyjnej Urzdu Gminy Komnice. Na spotkaniu zaprezentowane


zostan zaoenia Programu Rozwoju
Obszarw Wiejskich 2014-2020. Spotkanie organizowane jest przez biuro

Opryski upraw komunikat


nia oraz podstaw egzystencji materialnej zawdziczamy tym maym owadom.
Dlatego wane jest, aby o ich istnienie
ikondycj troszczyli si nie tylko pszczelarze, ale wszyscy, a szczeglnie rolnicy,
sadownicy, ogrodnicy, dziakowicze. Niestety pomimo komunikatw i szkole
z zakresu stosowania rodkw ochrony
rolin, powszechnym zjawiskiem jest
stosowanie oprysku w godzinach poudniowych, wokresie najintensywniejsze-

go oblatywania poytkw przez pszczoy,


co wrezultacie przyczynia si do mierci pszcz lub do ich podtrucia. Nie bez
znaczenia jest rwnie strata, jak ponosi
rodowisko.
Chciabym take zwrci uwag, e
wykonujc w godzinach poudniowych
oprysk rodkiem z pozoru nieszkodliwym dla pszcz, take im szkodzimy,
bowiem, przelatujc przez teren oprysku,
pszczoa przesika zapachem rodka chemicznego iprzy powrocie do ula, traktowana przez straniczki jako obca izostaje
przez nie zabita. W zwizku z powyszym apeluj oprzestrzeganie przepisw
wzakresie prowadzenia opryskw.

wystarczy jedynie by ich powierzchnia


wynosia co najmniej 0,1 ha. Maksymalny obszar, ktry moe zalesi jeden
rolnik wynosi 100 ha. Wane jest to, e
zalesienie gruntu nie moe by sprzeczne
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, awprzypadku braku
tego planu, zustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wysoko wsparcia jakie moe otrzyma rolnik zARiMR, zaley od tego na
jakich gruntach zdecyduje si posadzi
las. Jeeli s to grunty rolne, wwczas
przysuguj mu trzy rodzaje pomocy.
Pierwszy z nich to, wypacane jednorazowo po posadzeniu lasu, wsparcie na
zalesianie. Wynosi ono od 4160 z/ha do
6260 z/ha izaley m.in. od proporcji gatunkw drzew iglastych iliciastych oraz
uksztatowania terenu. Dodatkowe pie-

nidze mona uzyska za wykonanie odpowiedniego, zaleconego przez nadleniczego, zabezpieczenie sadzonek. Drugim
rodzajem wsparcia jest premia pielgnacyjna. Otrzymuj j rolnicy przez kolejne
pi lat iwynosi ona rocznie wzalenoci
od uksztatowania terenu od 970 z/ha
do 1360 z/ha. Tu rwnie mona otrzyma dodatkow pomoc za stosowanie
zaleconych przez nadleniczego rodkw
ochronny uprawy lenej przed zwierzyn.
Ostatnim rodzajem wsparcia, ktre moe
otrzyma rolnik jest premia zalesieniowa.
Uprawnione do niej s osoby, ktre udokumentuj e 25% ich dochodw pochodzi zdziaalnoci rolniczej. Premi zalesieniow w rocznej wysokoci 1580 z/
ha rolnik otrzymuje przez 15 lat. Ma ona
rekompensowa utracony dochd, ktry
rolnik osignby prowadzc na danym
gruncie uprawy rolne.

Adam liwakowski

rodzy rolnicy, okres wegetacji


rolin w peni, pragn jednak
przypomnie, aby wykonujc
opryski stosowa si do zasad Pastwowej Inspekcji Ochrony Rolin. Przeprowadzajc oprysk swoich pl przeciw
chwastom i szkodnikom, starajmy si
robi to zgodnie zprzyjtymi zasadami,
majc na uwadze dobro pszcz. Wikszo dostpnych produktw rolniczych,
owocw, stanowicych rdo wyywie-

powiatowe ARiMR, przy wspudziale


lskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Czstochowie. Serdecznie
zapraszamy do wzicia udziau wspotkaniu.

Agencja rozpocza przyjmowanie wnioskw


oprzyznanie pomocy na posadzenie lasu
Adam liwakowski

d 2 czerwca do 31 lipca 2014


r. mona skada w biurach
powiatowych ARiMR wnioski oprzyznanie wsparcia zdziaania
Zalesianie gruntw rolnych oraz zalesianie gruntw innych ni rolne.
Ztakiej pomocy korzystaj najczciej
rolnicy, ktrzy prowadza dziaalno na
sabych jakociowo gruntach i otrzymuj niskie plony, a co z tego wynika
mierne dochody.
Wsparcie ztego dziaania moe uzyska rolnik, ktry zadeklaruje posadzenie
lasu na swoim gruncie lub na gruncie
nalecym do jego maonka, albo te
na terenie ktrego jest wspwacicielem. Powierzchnia przeznaczona do
zalesienia musi by wiksza ni 0,5 ha,
ajej szeroko musi wynosi powyej 20
m. W przypadku gruntw graniczcych
z lasem, nie stosuje si tych wymaga,
4

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.


Ra Wiewira

dniu 25 maja br. odbyy


si wybory do Parlamentu
Europejskiego. W naszej
gminie zagosowalimy w 12 obwodach. Liczba uprawnionych wyniosa
11307 wyborcw, wydano kart do gosowania 1810, frekwencja wcaej gminie wyniosa 16,01%.
Najlepiej byo w Komnicach
22,02 %, nastpnie w Pacierzowie
20,40%,najgorszy wynik osignito
wlokalu Rzekach Wielkich - 9,38%.
Wyniki do Parlamentu przedstawiay si nastpujco przedstawiay si

nastpujco:
Lista nr 1 KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 50 gosw.
Lista nr 2 KW Wyborcw Ruch Narodowy 19 gosw.
Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Unia Pracy 173 gosy
Lista nr 4 KW Prawo iSprawiedliwo
674 gosy.
Lista nr 5 Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twj Ruch 38 gosw.
Lista nr 6 KW Polska Razem Jarosawa
Gowina 46 gosw.

Lista nr 7 KW Nowa-Prawica-Janusza
Korwin Mikke 178 gosw.
Lista nr 8 KW Platforma Obywatelska
RP 423 gosw
Lista nr 9 KW Polskie Stronnictwo
Ludowe 131 gosw.
Lista nr 10 KW Demokracja Bezporednia 5 gosw.
Lista nr 12 KW Partia Zieloni 11 gosw.
Wczasie ustalania wynikw stwierdzono 62 gosw niewanych.
Wicej szczegw na stronie:
www.pkw.gov.pl

Inwentaryzacja wyrobw zawierajcych azbest


Anna Rogalska

jt Gminy Komnice informuje mieszkacw, i


od dnia 15 maja 2014 r. na
terenie Gminy Komnice rozpocza
si inwentaryzacja wyrobw zawierajcych azbest przeprowadzana przez
firm Eko Team Konsulting zBielska Biaej. Inwentaryzacja ma na celu
uzyskanie informacji dotyczcych lokalizacji wyrobw zawierajcych azbest,
rodzaju powierzchni oraz stanu wyrobu
azbestowego i planowanego terminu
usuncia wyrobu zawierajcego azbest,
atake ocen stopnia przydatnoci do
uytkowania. Powysze dane posu
do zaktualizowania Programu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych
azbest dla Gminy Komnice.

W zwizku z tym Wjt Gminy


zwraca si z prob do wacicieli posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Komnice o udostpnienie posesji
w celu dokonania ogldzin i ewentualn pomoc w wypenieniu ankiety
inwentaryzacyjnej. Pracownik EKO
- TEAM bdzie mia ze sob orygina upowanienia do przeprowadzenia
inwentaryzacji, podpisany przez Wjta
Gminy Komnice. Ponadto bdzie posiada identyfikator z imieniem i nazwiskiem. Jego zadaniem bdzie przeprowadzenie rozmw z mieszkacami
iwypenienie ankiety dotyczcej wykorzystywania materiaw azbestowych
oraz w razie potrzeby wykonanie szacunkowego obmiaru materiau, np. po-

krycia dachu. Ankieter bdzie pracowa


midzy godzin 10.00 a18.00.
Ponadto informujemy, i niezalenie
od przeprowadzanej inwentaryzacji, na
podstawie wnioskw zoonych przez
wacicieli nieruchomoci w miesicu
maju, Urzd Gminy Komnice wystpi
do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
wKatowicach zwnioskiem odofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem azbestu.

Cena wody

Urzd Gminy Komnice informuje,


i taryfy opat za zbiorowe zaopatrzenie
w wod oraz zbiorowe odprowadzanie
ciekw na terenie gminy Komnice nie
ulegy zmianie i obowizuj nadal na
dotychczasowym poziomie do dnia 30
kwietnia 2015 roku. Opaty wynosz:
Cena 1 m3 wody dostarczonej z wodocigw wiejskich 3,00 z (brutto)
Cena 1 m3 ciekw odprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej
lub dowoonych do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ciekw
3,50 z (brutto)
Opata staa 1,20 z /miesic (brutto)

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

www.klomnice.pl

Harmonogram wywozu odpadw

Urzd Gminy Komnice informuje mieszkacw, i firma, ktra wygraa przetarg i odbiera bdzie odpady komunalne
od lipca 2014 to: Pywatny Zakad Oczyszczania Miasta - Waldemar Strach, ul. Spdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska.
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadw komunalnych przygotowany przez w/w firm.
Odpady komunalne zmieszane (kosze)
Lipiec

Sierpie

Wrzesie

miejscowo, ulica

Nieznanice, Zdrowa, Komnice (ul. Nieznanicka)

Rzerzczyce (oprcz ul. Mstowskiej iWolnoci)

Michaw Rudnicki, Witkowice, Chorzenice

10

Adamw, Huby, Niwki, Przybyw, Rzerzczyce


(ul. Mstowska, Wolnoci)

11

Lipicze, liwakw, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna

15

16

Skrzydlw

16

18

15

Janaszw, Pustkowie Komnickie, Komnice


(tylko ul. Czstochowska, Gwiezdna, Janaszowska, Krtka, Ksia, Ksiycowa,
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Zielona)

17

17

Rzeki Mae, Rzeki Wielkie, Karczewice

19

Komnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska,


Kolejowa, Lena, kowa, Parkowa, Pocztowa, Poudniowa, Projektowana,
Sdowa, Straacka, Targowa, Wesoa, Wrzosowa, Zachodnia), Michaw
Komnicki

14

18
21

19
20

10

18

Bartkowice, Pacierzw, Konary

Garnek, Kunica, Chmielarze

Odpady szklane (kosze)


Lipiec

Wrzesie

16

15

15
17

Michaw Rudnicki, Witkowice, Chorzenice

Nieznanice, Zdrowa, Komnice (ul. Nieznanicka)

16

Adamw, Huby, Niwki, Przybyw, Rzerzczyce (ul. Mstowska, Wolnoci)

18

Skrzydlw

18

17

24

25

24

12

miejscowo, ulica

25

19

28

24

29

30

30

26

31

29

Rzerzczyce (oprcz ul. Mstowskiej iWolnoci)


Garnek, Kunica, Chmielarze

Janaszw, Pustkowie Komnickie, Komnice (tylko ul. Czstochowska, Gwiezdna,


Janaszowska, Krtka, Ksia, Ksiycowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna,
Zdrowska, Zielona)
Lipicze, liwakw, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna

Rzeki Mae, Rzeki Wielkie, Karczewice


Komnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska, Kolejowa, Lena,
kowa, Parkowa, Pocztowa, Poudniowa, Projektowana, Sdowa, Straacka, Targowa,
Wesoa, Wrzosowa, Zachodnia),
Michaw Komnicki
Bartkowice, Pacierzw, Konary

Odpady selektywnie zbierane (worek niebieski ibrzowy)


Lipiec

Sierpie

Wrzesie

16

13

10

15

14

11

16

18

12

17

19

16

18

21

18

21

20

15

22

21

23

23

22

miejscowo, ulica

Michaw Rudnicki, Witkowice, Chorzenice

Nieznanice, Zdrowa, Komnice (ul. Nieznanicka)


Rzerzczyce (oprcz ul. Mstowskiej iWolnoci)

Adamw, Huby, Niwki, Przybyw, Rzerzczyce


(ul. Mstowska, Wolnoci)
Skrzydlw

Janaszw, Pustkowie Komnickie, Komnice (tylko ul. Czstochowska,


Gwiezdna, Janaszowska, Krtka, Ksia, Ksiycowa, Nowa, Ogrodowa,
Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Zielona)
Garnek, Kunica, Chmielarze

17

Lipicze, liwakw, Zawada, Zberezka, Jamrozowizna

23

22

19

Komnice (tylko ulice: Bartkowicka, Brzozowa, Dworcowa, Dworska, Kolejowa,


Lena, kowa, Parkowa, Pocztowa, Poudniowa, Projektowana, Sdowa,
Straacka, Targowa, Wesoa, Wrzosowa, Zachodnia), Michaw Komnicki

24

25

22

Rzeki Mae, Rzeki Wielkie, Karczewice

24

27

24

Bartkowice, Pacierzw, Konary

Odpady biodegradowalne (worek brzowy) - dodatkowy termin odbioru


Lipiec

Sierpie

Wrzesie

miejscowo, ulica

Michaw Rudnicki, Witkowice, Chorzenice, Nieznanice, Zdrowa, Komnice


(ul. Nieznanicka), Rzerzczyce
(ul. Witkowska, Bagnista, Polna, Wolnoci, Mstowska),
Adamw, Huby, Niwki, Przybyw, Skrzydlw

Rzerzczyce (oprcz ulic: Witkowskiej, Bagniste, Polnej, Mstowskiej iWolnoci),


Janaszw, Pustkowie Komnickie, Komnice (oprcz ul. Nieznanickiej),
Lipicze, Zbereka, Jamrozowizna, Michaw Komnicki, Bartkowice

Garnek, Kunica, Chmielarze, liwakw, Zawada, Rzeki Mae, Rzeki Wielkie,


Karczewice, Pacierzw, Konary

Od lipca 2014r. nastpi zmiany


dotyczce odbioru szka. Szko gromadzi bdziemy wpojemnikach opojemnoci:
1-6 osb: 120l
powyej 6 osb: 240l
Pozostae odpady segregowane gromadzimy
wbrzowym worku - bioodpady
wniebieskim worku - cznie zbierane papier, metal, tworzywa sztuczne
oraz opakowania wielomateriaowe.
Bez zmian do koca roku 2014 pozostaj rwnie stawki opat za odbir
izagospodarowanie odpadw.

Czstotliwo odbioru odpadw


pozostaje bez zmian:
Odpady zmieszane i worki niebieskie raz wmiesicu
Szko co drugi miesic
Bioodpady raz w miesicu, a od
kwietnia do wrzenia dwa razy
wmiesicu.

Z aktualnym harmonogramem odbioru odpadw oraz innymi informacjami dotyczcymi gospodarki odpadami
mog Pastwo zapozna si odwiedzajc
nasz stron internetow www.klomnice.pl, zakadka: ochrona rodowiska; gospodarka komunalna.

Przypominamy mieszkacom naszej


gminy o obowizku umieszczania na
nieruchomoci tabliczki z numerem
porzdkowym. Nie posiadanie tabliczki z numerem domu jest zagroone kar
grzywny. Jej brak powoduje utrudnienia
i nieporozumienia nie tylko w odbiorze
odpadw.
GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

www.klomnice.pl

Wykonanie Budetu Gminy Komnice za 2013 rok


Halina Paruzel-Tkacz

udet Gminy Komnice zosta uchwalony przez Rad


Gminy Komnice Uchwa
Nr 155/XX/2012 w dniu 28.12.2012
roku. Wcigu roku dokonywane byy
zmiany przez Rad Gminy oraz przez
Wjta Gminy.
Gmina w analizowanym okresie
pozyskaa rodki zewntrzne z budetu Unii Europejskiej w kwocie
2693371,32 z oraz krajowe na zadania majtkowe w kwocie 200 000,00
z.
W 2013 roku Gmina realizowaa
szereg inwestycji, wtym najwiksze:
Budowa budynku garaowego
okonstrukcji stalowej wmsc. Huby
dziaka nr 1367.
Budowa przepompowni ciekw
na terenie Oczyszczalni ciekw
wKomnicach.
Rozbudowa wodocigw gminnych: budowa odcinka sieci wodocigowej w ulicy bocznej od ul.
Gwnej wmsc. Witkowice,

rozbudowa sieci wodocigowej


wmiejscowoci Skrzydlw.
dokumentacja na rozbudow sieci
gminnej.
Budowa oczyszczalni ciekw
wNieznanicach.
Przebudowa drogi gminnej do
miejscowoci Jamrozowizna.
Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntw rolnych we wsi Komnice
iPustkowie Komnickie.
Przebudowa (remont) drogi gminnej nr 598114S w miejscowoci
Chmielarze.
Adaptacja budynku i otoczenia po
Szkole Podstawowej wZdrowej na
cele Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej wKomnicach.
Gospodarka odpadami budowa
Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych.
Modernizacja owietlenia ulicznego: budow napowietrzno kablowej linii owietlenia ulicznego
przy ul. Dworcowej wmiejscowoci

Komnice,
budowa napowietrznej linii owietlenia ulicznego przy ul. Straackiej
wmiejscowoci Zdrowa,
budowa kablowej linii owietlenia ulicznego przy ul. Nadrzecznej
wmiejscowoci Skrzydlw,
rozbudowa owietlenia ulicznego
wzdu drogi gminnej w miejscowoci Adamw ul. Dojazdowa.
wykonanie linii kablowej midzy
skrzynk licznikow, a tablic rozdzielcz w budynku wietlicy wiejskiej wmsc. liwakw.
Remont (modernizacja) budynku
komunalnego wZawadzie ul. Czstochowska 5.

Szczegowy opis wykonania Budetu Gmina Komnice za 2013 roku


przedstawia Zarzdzenie Wjta Gminy
Komnice Nr 37/2014 zdnia 24.03.2014
roku umieszczone na stronie internetowej BIP gminy Komnice.

Wykonanie budetu przedstawia si nastpujco:


L.p. Nazwa
1.

Dochody

Budet wg. Uchway


Budetowej
41774 186,00 z

Budet po zmianach,
Wykonanie Budetu 2013
stan na dzie 31.12.2013
40045475,56 z

40065089,34 z

- majtkowe

5489199,00 z

2770959,83 z

2764161,65 z

- biece

36284 987,00 z

37274515,73 z

37 300 927,69 z

Wydatki

43156 139,00 z

41776207,53 z

40330266,25 z

8640 857,00z

6282475,69 z

5891410,27 z

- biece

34515 282,00 z

35493731,84 z

34438855,98 z

3.

Deficyt

1381953,00z

1730731,97 z

265176,91 z

4.

Przychody

7150596,98 z

8264401,29 z

8234172,92 z

- kredyty, poyczki, obligacje

6400000,00 z

6940036,00 z

6940035,00 z

750596,98 z

1263999,98 z

1264148,92 z

60365,31 z

29989,00 z

2.

- majtkowe

- wolne rodki
- spaty poyczek udzielonych
5.

Rozchody

5768643,98 z

6533669,32 z

6533235,61 z

- spaty kredytw, poyczek

5758643,98 z

6468669,32 z

6468311,92 z

10000,00 z

65000,00 z

64923,69 z

- udzielane poyczki

Projekt wspfinansowany wramach dziaania


Podstawowe usugi dla gospodarki iludnoci wiejskiej
objtego PROW na lata 2007-2013

1. BUDOWA TARGOWISKA WMIEJSCOWOCI KOMNICE


W styczniu br. Gmina Komnice podpisaa umow z Samorzdem
Wojewdztwa lskiego na Budow
targowiska w miejscowoci Komnice. Przyznana pomoc pochodzi
z dziaania 321 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej
objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Dofinansowanie dla inwestycji stanowi
1 mln. z., pozostae to rodki zbudetu gminy.
Wmarcu br. ogoszono przetarg na
roboty budowlane, w wyniku ktre-

go do realizacji zamwienia wybrano


Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe SZYMBUD zWidzowa. Umow z Przedsibiorstwem podpisano
24.04.2014r. na czn kwot brutto
2.674.455,79 z. Nadzr nad inwestycj
sprawuje Firma Handlowo Usugowa
ZYSK-II zKunicy Kiedrzyskiej.
Niezwocznie po podpisaniu umowy Wykonawca rozpocz roboty budowlane, ktrych termin zakoczenia
planowany jest na koniec wrzenia br.
Wramach inwestycji zostan wykonane:

Budynek socjalny wraz zczci


biurow;
Wiaty handlowe zadaszone iniezadaszone;
Utwardzenie terenu kostk betonow;
Uzbrojenie terenu, instalacje wodne,
elektryczne, kanalizacyjne, owietlenie
imonitoring obiektu;
Ogrodzenie;
Maa architektura.
Za wszelkie utrudnienia podczas
prowadzonych robt budowlanych
mieszkacw przepraszamy i bardzo
prosimy owyrozumiao.

2. CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE ZFUNKCJ KULTURALN PRZY ULICY


WOLNOCI WKARCZEWICACH
Rwnie z tego samego programu
z dziaania 413 Wdraanie lokalnych
strategii rozwoju Programu Rozwoju
Obszarw Wiejskich na lata 20072013 Gmina Komnice pozyskaa
dofinansowanie na budow Centrum
sportowo rekreacyjnego zfunkcj kulturaln przy ulicy Wolnoci wKarczewicach. Umowa zSamorzdem Wojewdztwa lskiego zostaa podpisaa

18 listopada 2013r. Dofinansowanie


stanowi 80% kosztw kwalifikowanych
inwestycji.
Wwyniku przetargu nieograniczonego do realizacji zamwienia wybrano
Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe SZYMBUD z Widzowa. Umow
z
Przedsibiorstwem
podpisano 20.03.2014r. na czna kwot
142.388,69 z. brutto.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:


Boisko do piki plaowej o nawierzchni piaszczystej;
Chodnik zkostki brukowej betonowej, poliuretanu idesek modrzewiowych;

Trawniki;
Plac zabaw;
Altana wypoczynkowa.

3. ROZBUDOWA ULICY KSIEJ ORAZ PRZEBUDOWA ULICY GWIEZDNEJ


WMIEJSCOWOCI KOMNICE
Niebawem rusz roboty zwizane
z przebudow w/w drg. Na ten cel
pozyskano dofinansowanie zprogramu
Wieloletniego pod nazw: Narodowy
Program Przebudowy Drg Lokalnych
Etap II Bezpieczestwo Dostpno Rozwj. Dofinansowanie stanowi 50% kosztw kwalifikowanych,
pozostae to rodki wasne gminy.
Do realizacji inwestycji wybrano
Przedsibiorstwo Robt Drogowo
Mostowych MYSZKW z arek,
zktrym to wdniu 19.05.2014r. podpisano umow na kwot 2.197.695,75
z. brutto. Roboty zostan zakoczone
wlistopadzie br.

Wramach inwestycji zostan wykonane:


- Rozbudowa ulicy Ksiej na dugoci
0,60km iszerokoci do 5,5m. zposzerzeniem do 7,0m wrejonie szkoy, tj.:
Remont nawierzchni jezdni poboczy
izjazdw. Jezdnia zbetonu asfaltowego;
Uporzdkowanie oraz uzupenienie
cigw pieszych (chodnikw). Cigi
piesze izjazdy zkostki betonowej;
Dobudowa zatoki postojowej na
dziace 216/2; wydzielono 31 stanowisk postojowych dla samochodw
osobowych;
Odwodnienie kanalizacja deszczowa;
Zabezpieczenie iprzeoenie istnie-

jcej sieci energetycznej;


Przebudowa owietlenia ulicznego .
- Przebudowa ulicy Gwiezdnej na dugoci 0,50 km iszerokoci 5,5m, tj.:
Remont nawierzchni jezdni wraz
z ujednoliceniem jej szerokoci do
5,5m, remont nawierzchni zjazdw;
Jezdnia wykonana zbetonu asfaltowego;
Budowa cigw pieszych i pieszo-jezdnych zkostki brukowej;
Odwodnienie kanalizacja deszczowa;
Zabezpieczenie istniejcej sieci
energetycznej;
Budowa owietlenia ulicznego.

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

www.klomnice.pl

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013

o dugim okresie oczekiwania


Gmina Komnice pozyskaa
dofinansowanie na projekt pod
nazw Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku mieci przy ul. Parkowej
wKomnicach wraz zadaptacj na cele
rekreacyjno kulturalne.
Wniosek o dofinansowanie projektu zosta zoony w listopadzie
2010r, natomiast umow z Wojewdztwem lskim na dofinansowanie Gmina Komnice podpisaa
31 padziernika 2013r. Dofinansowanie
stanowi 85% kosztw kwalifikowanych
inwestycji, pozostae to rodki zbudetu
gminy. Po tym okresie zostay aktualizowane dokumenty niezbdne do ogoszenia przetargu na wyonienie Wykonawcy
robt. Wlutym 2014r ogoszono przetarg

na roboty budowlane, wwyniku ktrego


do realizacji zamwienia wybrano Przedsibiorstwo Robt Drogowych WILK
Ryszard Wilk z Kobucka. Umow
z Przedsibiorstwem podpisano w dniu
14.04.2014r. na kwot 1.866.089,10 z.
brutto.
Nadzr nad inwestycj sprawuje Biuro Usugowo Handlowe WOD-BUD
s.c. zKobucka, natomiast piecz nad promocj projektu firma: Anna Koaczkowska zRadomska.
Wramach inwestycji zostan wykonane:
Prace przygotowawcze;
Altanki;
Nawierzchnie zkostki brukowej promenada; place; cieka edukacyjna; szachownica, amfiteatr;
Nawierzchnie z kostki brukowej par-

king;
Place zabaw nawierzchnia;
Dostawa imonta urzdze placu zabaw;
Dostawa imonta urzdze rekreacyjnych;
Nawierzchnie trawiaste iziele;
Ogrodzenie;
Fontanny;
Instalacje sanitarne zewntrzne:
przycze i zewntrzna instalacja
wody;
przycze i zewntrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej;
Instalacje elektryczne zewntrzne (latarnie owietleniowe).
W chwili obecnej trwaj roboty ziemne
aplanowany termin zakoczenia inwestycji
przypada we wrzeniu biecego roku.

Koncert pamici Reszkw wGarnku 2014


Renata Krawiec

d 2007 roku organizowane s


wkociele pw. Niepokalanego
Poczcia Najwitszej Maryi
Panny w Garnku, Gmina Komnice
koncerty muzyki klasycznej z najwyszej pki., Honorowy Patronat
nad tegorocznym Koncertem pamici
Reszkw, objli: Starosta czstochowski, Wjt Gminy Komnice, Proboszcz
Parafii Rzymsko-Katolickiej wGarnku.
Organizatorem by Gminny Orodek
Kultury w Komnicach przy wsppracy: Regionalnego Orodka Kultury
wCzstochowie, Akademii Muzycznej
im. Grayny i Kiejstuta Bacewiczw
w odzi, Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Garnku, Stowarzyszenia Przyjaci
Gaude Mater wCzstochowie, Stowarzyszenia Razem dla Garnka, ZS im.
B.Prusa w Garnku, Fundacji im. Jana,
Edwarda, Jzefiny Reszkw wGarnku.
Utwory Mozarta i Bacha wypeniy
program niedzielnego wieczoru wdniu
11 maja ogodzinie 18 wKociele pod
wezwaniem Niepokalanego Poczcia
10

NMP. Gociny od kilku lat udziela nam


Ksidz Proboszcz Alojzy Zato.
Solici, chr i orkiestra Akademii
Muzycznej wodzi wykonaa wGarnku koncert skrzypcowy Mozarta iMagnificat Bacha. Wpierwszym zutworw
zagraa skrzypaczka Marta Nojgebaor,
w drugim piewali Urszula Cichocka - Isopran, Malwina Borkowicz - II
sopran, Anna Lach - alt, Karol Lizak tenor, Nikhil Goyal - bas. Za pulpitem
dyrygenta stan Marcin Wolniewski.
Przygotowanie chru: Jerzy Rachubiski iDawid Ber.
Koncert A-dur nr 5 KV 219 nazywany rwnie Tureckim jest ostatnim
z wielkiej pitki koncertw skrzypcowych Mozarta. Premier mia w1775 r.
Kompozytor pracowa wtedy u arcybiskupa Salzburga itylko czeka okazji, by
dosta wypowiedzenie (wolny od suby mia szans na twrcz niezaleno
i popraw sytuacji finansowej). Koncert nr 5 okaza si prawdziwym majstersztykiem, wymagajcym od solisty

doskonaej techniki. Naley do najczciej wykonywanych koncertw skrzypcowych, jakie kiedykolwiek powstay.
WMagnificat BWV 243 Jan Sebastian
Bach wykorzysta fragment Ewangelii
w. ukasza zWulgaty. Pierwsz wersj
utworu skomponowa w 1723 r., bya
gotowa akurat na Boe Narodzenie.
Potem wprowadzi przerbki i wanie
w tej postaci Magnificat wykonywane
jest najczciej. Uroczyste, zoone z12
czci, jest dla Bacha otyle nietypowe, e
pozbawione recytatyww. Nasz koncert
w Garnku trwa ptorej godziny. Prowadzia go dobrze przygotowana Beata
Mynarczyk, niczym Bogusaw Kaczyski w spdnicy. Melomanii mieli
zgotowan prawdziw uczt, kilometry
wtedy si nie licz, doznania artystyczne
s najwaniejsze. Wzruszenia rwnie,
kiedy przypomniaa prowadzca otych,
ktrzy odeszli, cenili pikno, ktre ma
zbawi wiat. Kanonizowany niedawno
Papie Jan Pawe II, Jan Wolfgang Mozart, Jan Sebastian Bach, Koordynator

koncertw Krzysztof Popiech.


Wielk przyjemno sprawia Organizatorom i publicznoci koncertw
obecno wnuczki Edwarda Reszke P.
Marii Bilowicz zrodzin. Wzrasta presti kadego koncertu. Rwnie przez

obecno naszych goci: P. Adama Zajca Wjta Gminy Komnice, Zastpc


- P. Wand Kusztal, P. Halin Paruzel
- Tkacz Skarbnik Gminy Komnice
oraz Radnych Gminy Komnice, P. Jana
Miarzyskiego Radnego powiatowe-

Dziki wKomnicach
z rowami i zakrzaczonym terenem do
pasa zajtego przez PKP (tory) jest do
tej chwili nie przejtym terenem przez
gmin na mienie komunalne mimo e
pozwalaj na to przepisy obowizujcego prawa.
Zubolewaniem naley stwierdzi, e
w rowach i poboczach pasa drogowego czsto skadowane s rne odpady
iwten sposb tworzy si dzikie wysypisko. W chwili obecnej widoczny jest
brak gospodarskiej troski ote tereny.
Waciciele dziaek przylegych do
ulicy Dworcowej na tym odcinku starali si wprzeszoci aby te grunty wczy do opracowywanego od 2003 roku
gminnego planu zagospodarowania
przestrzennego pod zabudow. W tej
sprawie 20 stycznia 2004 roku zoono
w Urzdzie Gminy Komnice wniosek
zbiorowy, ale nie zosta on uwzgldniony. Wacicielami tych dziaek s gwnie mieszkacy, ktrzy paca podatek
rolny wpodwjnej wysokoci tj. 300 z
z1ha.
Wjt miny Komnice na pierwszej

stronie Gazety Komnickiej nr 2/3


zmarca 2014 roku przypomina wswym
felietonie oporzdkach inakazach wynikajcych zUstawy oochronie gruntw
rolnych ilenych. Ustawa wswej treci
obliguje do ochrony gruntw rolnych
polegajcej rwnie na zapobieganiu
degradacji i dewastacji oraz szkodom
w produkcji rolniczej. Omielam si
postawi pytanie co dotychczas zrobi
organ wykonawczy naszej gminy wzakresie realizacji naoonych na wjtw
zada wynikajcych ztej ustawy?
Nadmieni, e jako uytkownik
zwrciem si o odszkodowanie do
waciwego koa owieckiego ipo przeprowadzeniu ogldzin dokonanych
zniszcze przez dziki zostaem poinformowany, e koo owieckie jest wstanie
zwrci mi kwot rwn wartoci wysadzonych izniszczonych ziemniakw po
przedoeniu im dokumentw niezbdnych do spisania protokou, cho nie
wiadomo po jakiej cenie.
Pozostawiam to bez komentarza. Sdz, e te fakty wiadcz otrosce wadz
itworz zacht do produkcji ywnoci.
Pozwalam sobie wyrazi wspczucie
dla wszystkich uytkownikw i producentw ywnoci, ktrzy ustawowo s
chronieni przed rnymi szkodami.

wiadaj dzierawcy i zarzdcy obwodw


owieckich (art. 46).
Art. 47 ust 1 nakada na posiadaczy
gruntw rolnych i lenych obowizek
wspdziaania z dzierawcami i zarzdcami obwodw w ochranianiu
gruntw przed szkodami od zwierzyny.
Ustawowy obowizek wspdziaania
polega na wyborze form i metod oraz
rodkw technicznych, ktre w sposb
skuteczny bd powodoway ograniczenie szkd owieckich.
Odnoszc si z kolei do dziaek
przylegajcych do ul. Dworcowej
informuj, e Gmina wystpia do Wojewody lskiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia z mocy prawa wasnoci
nieruchomoci na ktrej zlokalizowana
jest droga i oczekuje na decyzj Wojewo-

dy w tej sprawie.
Wniosek o zmian przeznaczenia
czci terenw przy ul. Dworcowej nie
mg zosta uwzgldniony w studium,
bowiem studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania gminy Komnice,
uchwalone w 2000 r. nie przewiduje zabudowy na tym terenie. Obecnie trwaj
prace nad zmian studium. Co do kwestii podatku rolnego, naley zaznaczy,
e przeznaczenie gruntw w planie miejscowym nie ma wpywu na wysoko
podatku od nieruchomoci. Wracajc do
tematu dzikw i owietlenia ulicy Dworcowej pragn zaznaczy, e dziki eruj w
nocy i owietlenie nie jest im potrzebne,
ale moe w Komnicach trzeba bdzie
wyczy nocne owietlenie ulic i wtedy
dziki pjd spa.

Henryk Przech

zwartego czerwca, noc lub


bardzo wczesnym rankiem
(w dniu niezwykym wito Wolnoci) dziki przywdroway do
Komnic na grunty rolne uytki rolne idoszcztnie zniszczyy 3 ary wczesnych ziemniakw na dziace 64/2
ktre byy starannie uprawiane jako
zdrowa ekologiczna ywno. Naley
podkreli, e to pierwszy pobyt takich
goci, bo tereny te dotychczas byy erowiskiem jedynie dla zajcy, baantw isaren.
Wadze naszej gminy w drugiej
poowie 2013r. dowietliy drog ulic Dworcow w Komnicach zwan
Kasztanow na odcinku od drogi krajowej nr91 (ul. Czstochowska) do ulicy
Zdrowskiej. Po tym zdarzeniu mona
stwierdzi e inwestycja suy nie tylko ludziom ale idzikom bo nie musz
po omacku szuka dla siebie ywnoci.
Nadmienia si, e mimo istniejcych zabudowa na tym odcinku na dziakach
przylegajcych do drogi gruntowej nie
mona si budowa. Cay pas drogi wraz

Komentarz
Adam Zajc

dnoszc si do art. Pana


Henryka Przecha pt. Dziki
w Komnicach, chciabym
odnie si do poruszonych w nim
kwestii, ktre wymagaj wyjanienia.
Zaczn wic od sprawcw caego zdarzenia - dzikw, ktre s czstym utrapieniem rolnikw, gwnie w uprawach
ziemniakw, kukurydzy i k.
Zgodnie z ustaw z dnia 13
padziernika 1995 r - Prawo owieckie,
za szkody w plonach i uprawach rolnych
wyrzdzone przez zwierzyn own, tj.:
dziki, osie, daniele, jelenie i sarny, odpo-

go iczonka Zarzdu, P. Lidi Burzysk Radn powiatow, P. Ann Operacz - Dyrektor ROK wCzstochowie,
za co piknie dzikujemy.

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

11

www.klomnice.pl
fot. Rafa Cielak

Burze, ulewy, tornada jak si zachowa?


Rafa Cielak

iesice od maja do wrzenia


wnaszym klimacie przynosz przerne zjawiska meteo ihydrologiczne. Te pierwsze meteorologiczne to nic innego jak burze
czy tornada i ulewne opady deszczu
ktre moemy spotka najczciej.
Zagroenia hydrologiczne to czsto
bardzo zwizane z meteorologicznymi
zjawiska w postaci wylewania rzek czy
podtopieniami.
Jak zachowa si podczas tych zjawisk? Ju kiedy na amach naszej Gazety Komnickiej pojawi si artyku
mojego autorstaw dotyczcy odpowiedzialnego zachowania, jednak warto to
przypomnie.
Zasady zachowania podczas burz
s proste i wakowane praktycznie od
dziecistwa kadego znas, jednak wiele
osb si do nich nie stosuje. Warto przypomnie kilka najwaniejszych zasad
po pierwsze NIGDY nie stawaj pod
drzewami podczas burzy by schroni si
przed deszczem, drzewa s do dobrym
przewodnikiem prdu elektrycznego.
Po drugie jeli jeste w domu powy-

czaj wszystkie odbiorniki z gniazdek elektrycznych, a kabel od internetu wycignik z komputera/routera. Po


trzecie warto pozamyka wszystkie
okna by uchroni si przed porwanymi
przez wiatr pozostawionymi na dworze
przedmiotami. Po czwarte nie korzystajmy z telefonw stacjonarnych, ani
z urzdze podczonych do instalacji
wodnych(krany, umywalki, prysznice
itp.). Po pite zabezpieczmy wszelkie
lekkie przedmioty bdce na parapetach, balkonach, podwrkach. Po szste
jeli jest taka moliwo pozostamy
wdomu iprzeczekajmy burz.
Najgroniejszym wydaniem burzy
jest tzw. Burza superkomrkowa burza, ktra czsto generuje tornada(trby
powietrzne), atake duy grad. Zasady
zachowania rygorystycznie si zmieniaj jeli zauwaylimy tornado nie martwmy si, e spali nam nowy telewizor
czy zmoknie nam pranie pozostawione
na dworze. Powinnimy uda si do jak
najniej pooonego miejsca w domu
(np. Piwnica) pozbawionego najlepiej
okien i ulokowa si pod cian non

budynku (s one najwytrzymalsze). Poinformujmy suby ozauwaeniu takiego zjawiska. W domu powinno istnie
miejsce ustalone przez wszystkich domownikw, gdzie naley si schowa
podczas bardzo silnych burz, wichur
czy wanie w przypadku wystpienia
tornada. Ulewne opady deszczu czsto
prowadz do podtopie, zala. Niektre typy burz mog powodowa tzw.
Powodzie byskawiczne (ang. Flash flood), ktre wnieduym czasie s wstanie
zamieni najnisze kondygnacje budynkw wpene wody pomieszczenia. Przy
zapowiadanych dugoterminowych opadach deszczu naley zabezpieczy dom
przed wtargniciem wody do rodka poprzez uszczelnienie okien piwnicznych
czy drzwi. Powinnimy take poprzenosi wane iwartociowe przedmioty na
wysze pitra budynku.
Biece ostrzeenia s wydawane na
stronie Instytutu Meteorologii iGospodarki Wodnej, atake na stronie internetowej Skywarn Polska Polscy owcy
Burz (bardzo czsto aktualizowane).

Jurajska wycieczka rowerowa emerytw


Irena Bardzel

ycieczki rowerowe emerytw od 2011roku wpisay


si wplan irealizacj dziaalnoci P.Z.E.R i I O/Rejonowego
Komnice. Zaplanowana na dzie
10.05.2014r wycieczka do Mstowa,
kilka godzin przed wyjazdem stana pod znakiem zapytania z powodu
rzsistego deszczu, ale ju o 09:00
12

byo wypogodzone. Na punkcie zbirki


uczestnikom rozdano kamizelki odblaskowe (zakupione przez Zwizek) oraz
plakietki zlogo gminy Komnice przez
opiekunw wycieczki R Causa iI. Bardzel. O godz. 09:00 trzydziestoosobowa grupa opucia teren spod siedziby
Zwizku ipodya wyznaczon tras tj.
Rzeki, Skrzydlw, uszczyn do Msto-

wa. Droga prowadzia wrd malowniczych pl, k, lasw po prostu wrd


przepiknej przyrody, ktra czasem dawaa si we znaki (do silnie wiejcy
wiatr). Za uszczynem trasa prowadzia
wzdu rzeki Warty, w ktrej by widoczny spyw kajakowy, pikne domki
letniskowe oraz dobrze zagospodarowany kompleks sportowy, przycigaj-

cy uwag. Uczestnicy wycieczki wawo pomykali w jaskrawo radosnych


kamizelkach odblaskowych jak abki.
Trzeba si byo przyjrze, aby zobaczy
to, e komniccy zwizkowcy czmychaj wten sposb na rowerach, anikt
obcy by nie powiedzia, e to emeryci ze
wzgldu na swoj ruchliwo. Dojechalimy do play przy zalewie we Mstowie. W piknych altankach zrobilimy
sobie godzinny odpoczynek. Wdrodze

powrotnej wstpilimy do Sanktuarium


M.B. Mstowskiej miosierdzia. Kady
wskupieniu powici czas na modlitw.
dalej trasa wioda przez Kuchary, skd
odebralimy zamwion przez naszego
koleg K. Maklesa kiebas na grilla.
Przed Rzerzczycami przejedalimy
obok duego stada bizonw, kucykw,
alpakw. Kolega E. Jamrozik uczestnik
wycieczki przygotowa grilla na swojej
posesji dla caej grupy oraz zadba oto

muzyczne. Koleanka M. Makles poczstowaa uczestnikw herbat, kaw


i ciastkami. Przy smakowitych kiebaskach zgrilla toczyy si rozmowy, piewy, tace. Dzikujemy kol. Jamrozikowi
za udostepnienie swojej posesji na grillowanie. Kada wycieczka rowerowa jest
ciekawa, poznawcza, ktra nic nie kosztuje, awzbogaca irelaksuje.

Majwka emerytw

Tylko wmaju zdarzy si to mogo


Danuta Wilk

Panosz si wsadzie drzewa cae wpczkach,


Wszyscy si kochaj suchajc skowronka,
Jake pachnie wszdzie, jak mio na sercu
Gdy maj taki ciepy wpachncym kobiercu

takim to piknym dniu 1


maja 2014 r. o godz. 15oo
w Garnku, w restauracji
Niezapominajka nalecej do pastwa lzakw, spotkaa si blisko
90-osobowa grupa emerytw PZERiI/
OR w Komnicach. W duej i adnej
sali, za piknie zastawionymi stoami
zasiedli czonkowie Zwizku. Przywioda ich tutaj ch wsplnego spdzenia
czasu w gronie przyjaci i znajomych.
A e powszechnie wiadomo, i emeryci
umiej ilubi taczy, tote na spotkaniu
byli rwnie panowie Zajcowie, ktrzy
od dawna piknie przygrywaj seniorom.
Gdy sala zapenia si gomi, orkiestra dla stworzenia miej atmosfery zagraa wizank ulubionych przez
emerytw melodii. Bardzo wiele osb
natychmiast poderwao si do taca. Po
tak przyjemnym pocztku imprezy p.
przewodniczcy Ryszard Caus powita
serdecznie zebranych yczc im miej
zabawy i zadowolenia z imprezy. Pan
przewodniczcy poda rwnie program
spotkania obiad, tace oraz konkursy
zrcznociowe dla chtnych.
Natomiast p. sekretarz Irena Bardzel
przypomniaa program wycieczek i wyjazdw na najblisze miesice.
Po tej dawce niezbdnych informacji podano obiad. Wszyscy zajadali si
smacznym rosoem, misiwem i innymi
smakoykami. Po obfitym posiku, ucztujcy poczuli si troch ociale, wic orkiestra, jakby odgadujc ten stan, zagraa

tak zachcajco, e towarzystwo ruszyo


ochoczo na parkiet. Kto poczu si zmczony mg wyj na taras iodpocz na
wieym powietrzu, ogldajc przy okazji
wdziczne kzki iinne zwierzta znajdujce si wpobliskiej zagrodzie.
Zabawa trwaa w najlepsze, gdy na
placu pojawia si prawdziwa niespodzianka. Obejrzelimy pokazy ekstremalnych sportw rowerowych tzw. Free
style w wykonaniu dwch chopcw
przybyych z panem Janem Milcem.
Wyczyny kaskadersko-cyrkowe nastolatkw zapieray dech w piersiach, wywoyway okrzyki podziwu i niedowierzania u widzw. miakami tymi byli
uczniowie I klasy Gimnazjum Zespou
szk wKomnicach: Janek Milc (wnuk
starszego Jana Milca) i Konrad Stpie
(wnuk p. Ryszarda Causa).
Po zakoczonym pokazie autorka
tego artykuu przeprowadzia z mini
wywiad, awaciwie rozmow zmodymi pasjonatami. Okazao si, e chopcy wicz codziennie, na ile pozwala
im czas, bo przecie jest szkoa inauka.
Natomiast dni wolne od zaj szkolnych
cakowicie powicaj swojej pasji, ktrej
pocztkiem byo obejrzenie Mistrzostw
Polski wtej kategorii. Te pokazy tak ich
zainspiroway, e postanowili te sprbowa, aefekty ich pracy podziwialimy.
Chopcy wicz bez trenera ibd bra
udzia wpokazach do ukoczenia 18 lat,
apotem maj zamiar zamieni rowery na
motory. Ich ambicj jest zdobycie rozgo-

su co najmniej oglnopolskiego. Trzymamy za nich kciuki.


Po tych niewtpliwych emocjach
wrcilimy do naszej emeryckiej zabawy
idalszych rozrywek. Zgodnie zzapowiedz odbyy si konkursy zrcznociowe:
- dmuchanie balonikw (kto najszybciej
nadmucha najwikszy balonik) zwyciya p. Anna Dumaska
- rzut kkiem na butelk szampana wygraa p. Halina Zieliska
- bieg ze szklank kompotu na spodeczku (tak aby nie rozla iby pierwszym na
miejscu) zwyciyy p. Marysia Adamus ip. Irena Bardzel.
Nagrodami w konkursach byy sodycze i szampan, ktrym zwyciczynie
podzieliy si zzebranymi.
Zabawa trwaa dalej. Wygldao to
bardzo podobnie jak wpiosence piewanej przez niezapomnian Ann German:
Wesoo nuci tum rozbawiony
Gdy nam orkiestra gra.
Panowie prosz do taca panie,
Wspaniay bal wnajlepsze trwa.
Nim noc przeminie, nim zganie czar
Wirujmy wtumie taczcych par
I tak wirowalimy, wirowalimy, a
niestety musielimy si zatrzyma, gdy
trzeba byo zakoczy spotkanie.
Jeszcze tylko serdeczne podzikowania dla p. Eli lzak ijej wsppracownic
przekazane przez p. R. Causa oraz podzikowania dla caego Zarzdu i jego
przewodniczcych, podzikowania dla
wspaniaej orkiestry ikoniec zabawy.
Peni rnorodnych, ale przyjemnych
wrae wrcilimy szczliwie do domw.
Nastpne spotkanie to wyjazd do
Gliwic na operetk.

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

13

www.klomnice.pl

95 lat Zuchostwa na Ziemi


Radomszczaskiej 1919-2014
Harcmistrz J. Moderski

dniu 31 maja b.r. zostaa


otwarta pikna historyczna wystawa w Muzeum
Radomszczaskim 95 lat Zuchw.
Otwarcia dokona przewodnik
ZHP dyr. Muzeum P. Krzysztof Zygma zudziaem namiestnika Zuchowe-

go hm. Anny Zato oraz hm. Mariana


Stalki Przewodniczcego Komisji
Historycznej ZHP przy Hufcu wRadomsku.
Na wystawie tej moemy obejrze
wiele dawnych zdj Zuchw oraz
oznacze ich, jak rwnie umunduro-

Dryna Lesne Ludki na pochodzie 1-majowym (1963 rok)


14

wania.
Wiele z tych pamitek w miar
upywu czasu ulego stopniowym przemianom. Na t okoliczno zostaa wydana przez komisj Historyczn Hufca
Radomsko pikna monografia, ktra
zamiecia bardzo wiele ciekawych wiadomoci ipamitek minionych 95 lat.
Do tego opracowania przyczyni
si zesp w skadzie p. hm Marianna Stalka, phm Zbigniew Sciski, hm
Marian Stalka, hm Stefan Bebociski,
pwd Pawe Wickowski, sam Karolina
Liczberska.
W otwarciu wystawy wzili take
udzia kom. Hufca ZHP wRadomsku
hm Pawe Mkwiski oraz Zuchmistrz
phm Jacek Pawelec iliczne grono harcerek. Na stronie 23. Moemy zauway organizatork druyny zuchowej
eskiej dh. Helen Krentwn-Foksow, dziaajc w Komnicach od
1938 r. do wybuchu II wojny, tj. 1939 r.
Szkoda, e brak dokumentacji Zuchw chopcw, ktrych prowadzi
wwczas druynowy ZHP im. Zawiszy Czarnego hm Wacaw Foks.

fot. Krzysztof Chmielarz

fot. Krzysztof Chmielarz

Stypendia Wjta - II semestr 2013/2014

XI Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego wKomnicach


fot. Micha Bk (oprcz podpisanych)

VI edycja Gminnego Dnia Dziecka

fot. Wanda Kusztal

VI Pielgrzymka Szk
im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego na Jasn Gr

Konkurs English is Fun

Konkurs piosenki
wjzyku angielskim

Komputer KidSmart w przedszkolu wRzerzczycach

wito Ziemi wZespole Szk wRzerzczycach

Uroczysto powicenia nowego sztandaru


Szkoy Podstawowej wKomnicach

Czym skorupka za modu

Druyna Zuchw istniaa do czasu II


wojny. Natomiast jest kserokopia Komendy Hufca w Radomsku, zezwalajca na zorganizowanie przez dha
Jdrzeja Moderskiego Druyny Zuchw z dnia 1 wrzenia 1960 r. Druyna Zuchw zostaa zorganizowana
przy Szkole Podstawowej im. G. Piramowicza przez Jdrzeja Moderskiego
idziaaa do chwili przekazania jej kier.
szkoy w Komnicach opiekunowi p.
Wadysawowi Barczykowi w 1965 r.
Druyn t Lene ludki prowadzi
dh. J. Moderski, a nastpnie po odbytych kursach iwarsztatach zuchowych
dh. Jerzy Zajc oraz dh. Maciej Ziembiski.
W monografii tej wspomniaem
o artykule zamieszczonym w Gazecie
Komnickiej z roku 2009 opisujcej

skad osobowy tych Zuchw oraz ich


dziaalno.
Byoby moim skromnym yczeniem
aby obecnie istniejce druyny zuchowe
dziaajce przy szkoach naszej Gminy,
przy wsparciu szkoy zorganizoway
wycieczk na t wystaw wRadomsku.
Wystawa ta bdzie trwaa do koca
sierpnia b.r., od poniedziaku do pitku wcznie w godzinach od 8 do 15,
a take w niedziele. (Telefon do Muzeum wRadomsku 44683 56 51).
Praca z najmodsz modzie szkoln (II, III klasa) daje pikne
wspomnienia w wychowaniu przez
okres zuchowy, anastpnie harcerstwo
tak dla wychowawcw, jak dla samej
modziey.
Mona zaobserwowa pikny rozwj tej modziey, jej szczere zaangao-

Przyjacioom ze Szkoy Podstawowej wWitkowicach

Spotkanie po latach

31

maja 2014 r. w Paacu


w Nieznanicach spotkali
si po 46 latach absolwenci
Szkoy Podstawowej wWitkowicach.
Na dwie klasy rwnorzdne liczce
okoo 50 uczniw na spotkanie przybya blisko poowa. Wszyscy ci, ktrzy
mimo upywu czasu mogli ichcieli si
spotka, porozmawia, okryli umiechem wspomnienia pierwszych lat
nauki szkolnej. A byo co wspomina:
star, nieistniejc szko, jej na czarno
malowane podogi, rczny, mosiny
dzwonek iwonego p. Pana Wiewir
wliberii zbyszczcymi wdwch rzdach guzikami. No i kancelari czyli
pokj nauczycielski, dokd odsyali wychowawcy niesfornych uczniw celem
niepowtarzalnych spotka zkierownikiem szkoy, awaciwie zjego gumow dyscyplin. Tam te znajdoway si
witoci dydaktyczne czyli adapter
Bambino i maa encyklopedia PWN
jednotomowa w ciemnoniebieskiej
twardej oprawie z kartkami z papieru
jak ksieczka do naboestwa.
WNieznanicach wmajowe popoudnie spotkali si pikni 60-letni, ktrzy
urodzili si wroku mierci Jzefa Stalina, dziecistwo spdzili wepoce Wadysawa Gomki, modo w czasach
Edwarda Gierka, apocztek stabilnoci

wbardzo niestabilnych czasach rodzcej si Solidarnoci, stanu wojennego,


kartek, przydziaw, dyskusji. Nagrania
The Rolling Stonesw wci stanowiy
manifest wolnoci.
Aoni wci pracowali wszpitalach,
fabrykach, prowadzili elektrowozy pocigw, budowali gazocigi, suyli
w marynarce wojennej. Wszyscy realizowali marzenia. Przybyo siwizny,
zmarszczek lub kilogramw, ale mimo
rnych przesile, burz inaporw ocalili w sobie to, co najlepsze i najpikniejsze.
Wasza Koleanka

wanie wycie zespoowe, rado iprzysze predyspozycje.


Ten trud wwychowanie modziey
bardzo si opaca iprzynosi rado nie
tylko samej modziey, ale take rodzicom iwychowawcom.
Szumi gaj, szumi gaj,
Szumi gazeczki.
Opowiem ci ycie utkane zniteczki.
Zniteczki cieniutkiej jak poranna mgieka
Przetykanej czasem przez magiczne szkieka.
Usiedli przy stole,
Przy gonej rozmowie,
By obudzi cisz, wypili Na zdrowie.
- C mam ci powiedzie?
e byo wesoo atwo iprzyjemnie?
- Amoe zbyt trudno iczsto daremnie?
Szumi gaj, szumi gaj,
Szumi gazeczki
Zwizane to ycie wrne supeeczki.
Teraz pachnie kaw, aza oknem maj.
Cudowne s chwile ito jest wanie raj.

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

MaRo

19

www.klomnice.pl

Stypendia Wjta - II semestr 2013/2014


Joanna Grzywacz

a podstawie Uchway Rady


Gminy Komnice Wjt
Gminy Komnice pragnc
doceni uzdolnionych i pracowitych
uczniw z terenu Gminy Komnice przyzna w 2014 roku Stypendia
Wjta Gminy Komnice. Jednorazowe stypendia w kwocie jednego tysica
zotych maj charakter wspierajcy wybitnie uzdolnionych uczniw z terenu
naszej gminy, zwaszcza tych, ktrzy
osigajc sukcesy w rnego rodzaju
konkursach, turniejach i olimpiadach,
reprezentuj godnie Gmin Komnice
poza jej granicami.

Na spotkanie z radnymi naszej


gminy zostali zaproszeni stypendyci,
ich rodzice oraz dyrektorzy placwek
owiatowych, na ktrym uczniowie
otrzymali gratulacje i pamitkowe dyplomy.
Stypendia Wjta Gminy Komnice za II procze roku szkolnego
2013/2014 otrzymali: uczniowie Zespou Szk w Komnicach - Filip
Woldan, Patrycja Przybyowicz, Anna
apeta i Julia Kisiel, uczniowie Zespou Szk w Rzerzczycach - Natalia
Maj, Aleksandra Ry i Wiktoria giewka, uczniowie Zespou Szk im.

Bolesawa Prusa w Garnku - Weronika Pruszek, Dawid Witczak i Natalia


Szyda, uczniowie Zespou Szk im.
Jana Kochanowskiego w Witkowicach
- Oskar Szymczyk i Iga Kugiel, ucze
Zespou Szk w Zawadzie - Mateusz
Wtulich, uczennica Zespou Szk im.
Kornela Makuszyskiego w Skrzydlowie - Paulina Pluta, uczennica Zespou
Szk w Konarach - Katarzyna Chrzstek, ucze Gimnazjum im H. Wagnera w Czstochowie - Kamil Wacek oraz
ucze Szkoy Mistrzostwa Sportowego
w odzi - Piotr Borowiecki.

To ju VI edycja Gminnego Dnia Dziecka


pod patronatem Wjta Gminy Komnice
Renata Krawiec

Powiedz mi, azapomn


Poka, azapamitam
Pozwl wzi udzia, azrozumiem

a myl filozoficzna dziki


VI Edycji Gminnego Dnia
Dziecka pod Patronatem
Wjta Gminy Komnice bezporednio dowiadcza w przeycia samych
dorosych oraz wszystkie mae dzieci
znaszej gminy. Tradycyjnie organizacja spoczywa na Gminnym Orodku
Kultury w Komnicach, przy wsppracy: Dyrektor Przedszkola w Rzerzczycach oraz Dyrektor Zespou
Szk w Komnicach. Nad caoci
czuwaa Zastpca Wjta Gminy Komnice.
Emocje wi si zmiejscem tu iteraz Hala Sportowa wdniu 2 czerwca.
Zabawy muzyczne przy dobrym
repertuarze zMini Mini: Boogie Woogie, Osio Jacek Stachursky, Pieski
Mae dwa, rozgrzay atmosfer uroczystoci. W programie znalaz si spektakl pt. Krlewna nieka i siedmiu
krasnoludkw w reyserii P. Moniki
Rusajczyk, przy wsppracy P. Ewy
Zotorowicz, w wykonaniu dzieci klas
20

I, II iIII zZS wSkrzydlowie.


Chronologicznie, spotkanie zAspirantami Wydziau Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Czstochowie, a zwaszcza z maskotk
lskich policjantw Sznupkiem.
Podczas otwarcia zastpca Wjta obdarowaa dzieci cukierkami, a pniej
wraz zgomi przekazali dzieciom odblaskowe wisiorki. Konkursy i zabawy
sprawnociowe dopeniy czynnemu
spdzeniu czasu uroczystoci. Wystp
laureatw Festiwalu Piosenki Dziecicej da wszystkim jednoznacznie, spojrzenie na edukacj muzyczn naszych
dzieci i niezaprzeczalnie jej wysoki
poziom. Wystpili: Marysia Kpa (kat.
Przedszkolna, Rzeki Wielkie), Bartosz
Bk iDorotka Stanisz(Komnice), Anto Sosnowski (Rzerzczyce)- kat. 0 do
III klasy oraz Anita Topolska iKlaudia
Wroska(Garnek)- kat. IV-VI. Grupa
Taneczna Tancerze prowadzona pod
kierunkiem Karoliny Gonery z GOK
wyzwolia w nas mie doznania artystyczne i oczywicie podobnie byo
zwarsztatami plastycznymi, prowadzonymi pod kierunkiem Katarzyny Sosnnowskiej. W finale powsta Zamek

budowla przestrzenna, urokliwe dzieo


usposobionych plastycznie dzieci.
Nauka Gry na bbnach djambe
Pawa Kwiatkowskiego przez sze
edycji zdobywa rzesz zwolennikw.
Przewijay si take gry umysowe
w rodzaju zgaduj-zgadule i wiele innych form parateatralnych. Malowanie
buzi i tatuay przez nasz ju doros
Zuzi Eliasz, wychowan przez Akcj
Ferie i Wakacje wyzwolio ch natychmiastow posiadania tatuay ikolorowych buzi. Skrcanie balonw zyskao uznanie wszystkich milusiskich
i powstanie ogromnych kolejek. Podobnie byo przy potocznie brzmicych
dmuchacach. Energia i adrenalina
poszy wgr tak wysoko udzieci, jak
zamki dmuchane. Sodki poczstunek
uzupeni brakujce kalorie.
Szkoda tylko, e akustyka Hali jest
nie do pozazdroszczenia przy wyjtkowej pracy wszystkich w tym wyjtkowym dniu. Umiechajcie si duo ipotraktujcie elementy ludyczne jako jeden
ze sposobw wyzwolenia si zrzeczywistoci, zwaszcza kiedy ma si wspaniae dzieci, takie jak te - wszystkie nasze zgminy.

www.klomnice.pl

Sukcesy zespow ludowych


Leszek Janik

przyjemnoci informujemy
oostatnich sukcesach zespow ludowych, dziaajcych
przy Gminnym Orodku Kultury
wKomnicach.
W dniu 24 maja 2014 r. Zesp
Obrzdowy Grusza z Rzerzczyc
zdoby II miejsce podczas Konfrontacji Teatralnych w Mykanowie. Za
najlepsz aktork podczas tych konfrontacji zostaa uznana zdobywczyni
nagrody specjalnej p. Zdzisawa Sosna z Zespou Obrzdowego Grusza.
Ludowy Zesp Folklorystyczny
Klepisko biorc udzia wXXI Midzynarodowym Przegldzie Zespow Regionalnych Zoty Kos 2014 Euro-Folklor, wypiewa nastpujce
miejsca: Komnickie Chopoki III
miejsce, panie z Zespou Klepisko
wyrnienie, (wkategorii tej wystar-

towao 38 zespow ), wkategorii solistek isolistw (ogem 29) p. Irena


Janus zdobya II miejsce, takie samo
miejsce wypiewaa p. Anna Gonera,
wyrnienie zdoby p. Marek Majewski. Przegld odby si w dniach 01
- 03 maja 2014 r. wZebrzydowicach.
Nastpnym sukcesem zespou
Klepisko byo zdobycie I miejsca
w IV Przegldzie Pieni Maryjnej
w Wielgomynach Sukcesem zakoczyy si te wystpy solistek: p. Maria Borowik zaja Imiejsce, p. Anna
Gonera II miejsce, a p. Mirosawa
Urbanik-Wolska wypiewaa III
miejsce. Przegld odby si wdniu 20
maja 2014 r. wGOKiS.
Zesp Klepisko zaprezentowa
si te wRadomsku wdniu 26 maja
2014 r. na Festiwalu Seniorw. Co
prawda festiwal nie mia charakteru
konkursowego, jednak wopinii orga-

nizatorw oraz pozostaych wystpujcych, bya to najlepsza prezentacja


podczas tego festiwalu. Impreza odbya si w Miejskim Domu Kultury
wRadomsku.
Mamy te nadziej na osignicie
sukcesu przez Ludowy Zesp Pieni iTaca Komnickie Pomyczki.
Zesp ten w dniu 21 czerwca 2014
r. wemie udzia w IV Przegldzie
Zespow Dziecicych i Modzieowych - Opoczno 2014.
Gratulujc sukcesw, mamy nadziej e ipozostae wystpy przynios nie mniej owocne niwo. Okazj do
tego ju wnajbliszym czasie bdzieIII Regionalny Przegld Zespow
piewaczych, podczas Komnickiego
jarmarku z jajem ktry odbdzie si
w dniu 28 czerwca 2014 r. na ktry
ju teraz zapraszamy.

Spektakularny sukces Orkiestry z Komnic!

II EDYCJA Oglnopolskiego Festiwalu


Orkiestr Dtych w Komnicach ju za nami
Krzysztof Jaboski

II

edycja festiwalu rozpocza


si 1czerwca uroczyst parad ulicami Komnic o godzinie 12:30.
Po oficjalnym otwarcie festiwalu
przez wjta Gminy Komnice - Adama Zajca oraz Pani prezes stowarzyszenia Barbar Kanoniak, niespena p tysica muzykw wykonao
wsplnie marsza Johny Dixie pod
batuta kapelmistrza gospodarzy
Krzysztofa Jaboskiego. Nastpnie
11 zaproszonych zespow przystpio do zmaga konkursowych ocenianych przez jury w skadzie:
- Piotr Janik (przewodniczcy)
- Dariusz Pikor
- Bartosz Robak.
Podczas niedzielnych zmaga wystpiy dla Nas nastpujce orkiestry:
1. Orkiestra Dta O.S.P. w Dzietrz-

kowicach
2. Modzieowa Orkiestra Dta z
Dbrowy Zielonej
3. Orkiestra Dta Gminy Gidle
4. Modzieowa Orkiestra Dta z
Pawna
5. Orkiestra Dta z Sulmierzyc
6. Orkiestra Dta OSP Kruszyna
7. Modzieowa Orkiestra Dta
OSP Zajczki Pierwsze
8. Sompoleska Orkiestra Dta
9. Modzieowa Orkiestra Dta
przy Domu Kultury we Woszczowie
10. O rkiestra Dta Gminy Komnice
11. O rkiestra Dta Miasta i Gminy
Olszyna
Jury na podstawie protokou postanowio przyzna nastpujce miejsca oraz wyrnienia:
I miejsce - Orkiestra Dta Gminy

Komnice
II miejsce Sompoleska Orkiestra
Dta
III miejsce - Orkiestra Dta Miasta i
Gminy Olszyna
Wyrnienie specjalne (nagroda rzeczowa ufundowana przez sklep muzyczny GAMA Krzysztof Witczak)
Modzieowa Orkiestra Dta OSP
Zajczki
Pierwsze Wyrnienie - Modzieowa Orkiestra Dta z Dbrowy Zielonej
Wyrnienie - Orkiestra Dta OSP
Kruszyna
Festiwal zosta zorganizowany
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice przy wsppracy z Gminnym Orodkiem Kultury w Komnicach.

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

21

www.klomnice.pl

KidSmart w przedszkolu
wRzerzczycach
Ingrida Gajda

rzedszkole w Rzerzczycach
zostao jednym z 30 uczestnikw Programu Nauczania
Przedszkolnego KidSmart w wojewdztwie lskim. W ramach programu organizowanego przez Firm
IBM Polska Sp. zo.o. we wsppracy
z Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa lskiego przedszkolaki otrzymay zestaw komputerowy
Young Explorer zaprojektowany
specjalnie dla dzieci wwieku 3- 7 lat
zarwno pod wzgldem oprogramowania jak rwnie samej obudowy
ktra jest kolorowa, aprzede wszystkim bezpieczna.
30 kwietnia odwiedzia nasze
przedszkole Zastpca Wjta Gminy
Komnice pani Wanda Kusztal, ktra oficjalnie przekazaa przedszkolakom nowy komputer. Dzieci wsplnie
zgociem sprawdziy jak dziaa nowy
sprzt i jakie ciekawe gry edukacyjne
ma wswoim oprogramowaniu. Dzieci
obiecay dba okomputer ikorzysta
z niego zgodnie z przeznaczeniem
iustalonymi zasadami.
Zestaw KidSmart obejmuje:komputer w obudowie, monitor, goniki,
suchawki z mikrofonem, klawiatur,
myszk, drukark, aweczk do siedzenia oraz oprogramowanie edukacyjne wspierajce program nauczania
w zakresie edukacji matematycznej
ilogicznego mylenia.
W kwietniu odbyo si szkolenie
przedstawicieli przedszkoli wytypowanych do uczestnictwa wprogramie
IBM KidSmart, ktre bd realizoway programy edukacyjne z wykorzystaniem komputerw typu Young
Explorer. W tym szkoleniu udzia
wziy take dwie nauczycielki naszego przedszkola. Uczestnicy szkolenia
zostali zapoznani ze struktur techniczno-uytkow zestawu komputerowego oraz oprogramowaniem PNP
IBM KidSmart. Nauczyciele przeprowadzili analiz treci podstawy
programowej pod ktem moliwoci
22

wykorzystania oprogramowania do wzbogacenia


i uzupenienia tradycyjnych metod i form pracy z dziemi, z moliwociami wykorzystania
technologii informatycznych i komunikacyjnych we wczesnym stadium
nauczania.
Program Nauczania Przedszkolnego KidSmart IBM zosta stworzony,
aby zrealizowa dwa cele wykorzysta najnowsze technologie w zajciach dydaktycznych, a take uczyni
je dostpnymi dla placwek iuczniw,
ktrzy nie mieliby moliwoci dotrze
do nich samodzielnie.
Zestaw KidSmart z nowoczesnym
oprogramowaniem IBM pozwala
na innowacyjn realizacj Podstawy
Programowej, szczeglnie w zakresie
podstaw matematyki oraz logicznego mylenia. Ponadto, poprzez wprowadzenie elementw nowoczesnoci
oraz zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejtnoci.
Uczestniczc w programie, dzieci ju
we wczesnych latach bd uczy si
jak racjonalnie iefektywnie korzysta
z komputera oraz z elektronicznych
zasobw wiedzy. Komputer moe by
wykorzystany do pracy indywidualnej
z dziemi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych a take do prowadzenia obserwacji i diagnozowania osigni dydaktyczno wychowawczych.
Przedszkolaki bd korzysta z rnych gier: logicznych, matematycznych, muzycznych, a nawet tworzy
swoje wasne filmy i melodie. To pomoe im w rozwiniciu cierpliwoci,
nauczy wspdziaania, poszerzy ich
wyobrani, uksztatuje umiejtnoci
poznawcze. Oprogramowanie komputera zawiera programy dydaktyczne, a kade z nich zawieraj po kilka
atrakcyjnych dla dzieci gier. Na przykad Mapa Milusi to program zawierajcy gry dydaktyczne w ktrych
dzieci poznaj, utrwalaj pojcia ma-

tematyczne takie jak: rozpoznawanie


iporwnywanie rnic wrozmiarach,
rozrnianie figur geometrycznych,
rozpoznawanie iczytanie liczb od 0 do
10 (20, 30), tworzenie, rozpoznawanie
iuzupenianie serii iwzorw, liczenie
przedmiotw. Program, , Mapa Felka
to rozwijanie wyobrani, pobudzanie
ciekawoci, rozwijanie mowy poprzez
gry, w ktrych dzieci odkrywaj, e
przedmiot skada si z czci, buduj go wedug planu, poznaj terminy
meteorologiczne, badaj zmiany, jakie zachodz wraz z upywem czasu w przyrodzie. W rodku domku
Anuli przedszkolaki poszerzaj swoj
wiedz, odkrywaj relacje czce Ziemi, globus imap wiata, ucz si odczytywa pene godziny na zegarach,
dowiaduj si co to s jednostki czasu,
wywietlajc do przodu ido tyu film
rysunkowy, wktrym kada klatka to
jeden miesic, dzie, minuta, sekunda, ucz si posugiwa kierunkami
wzgldnymi ikardynalnymi.
Cieszymy si, e nasze przedszkole
doczyo do grona placwek wykorzystujcych wswoich dziaaniach edukacyjnych program KidSmart. Umoliwi
nam to z wzbogacenie i uzupenienie tradycyjnych metod i form pracy
zdziemi oraz uatrakcyjni ofert edukacyjn przedszkola. Wimieniu dzieci, dyrektora inauczycieli Przedszkola
w Rzerzczycach chcemy serdecznie
podzikowa Zastpcy Wjta Gminy
Komnice pani Wandzie Kusztal za
otrzymany komputer oraz Pracownikom Schroniska dla Zwierzt As
wJamrozowinie za pomoc wdostarczeniu sprztu z Katowic do naszej
placwki. Serdecznie dzikujemy!

Dzieci listy pisz... dla Ziemi


Sylwia Kuban

biecym roku Gmina


Komnice
przyczya
si do oglnopolskiej akcji Listy dla Ziemi organizowanej
przez Fundacj Ekologiczn ARKA.
W zwizku z tym wszystkie szkoy
i przedszkola z terenu naszej gminy miay moliwo wzicia udziau
wkonkursie ekologicznym Listy dla
Ziemi.
Gwnymi celami akcji s edukacja
ekologiczna oraz promowanie wanych
tematw z zakresu ekologii. W 2014
roku tematem przewodnim jest palenie mieci w piecach domowych oraz
wana problematyka niskiej emisji.
Do szk iprzedszkoli trafiy materiay
edukacyjne papiery listowe, plakaty,
pakiety edukacyjne, filmy, scenariusze
lekcji. W czasie trwania akcji, uczniowie pisali listy na temat Czyste powietrze zdrowy czowiek, natomiast
prace najmodszych uczestnikw przybray form rysunkw i wycinanek.
Wlistach, adresowanych do dorosych
mieszkacw Ziemi, uczniowie zachcali iwyjaniali, jak mona przyczyni
si do ochrony rodowiska, zkorzyci

dla wasnego zdrowia. Listy pisane


byy na specjalnym papierze listowym
wykonanym zmakulatury. Nim jednak
one powstay, uczniowie iprzedszkolaki wzili udzia wspecjalnych lekcjach
tematycznych. Odbyy si rwnie
konkursy, zielone marsze, pogadanki i dyskusje na temat, w jaki sposb
ludzie szkodz rodowisku i jak mog
zmienia swoje przyzwyczajenia, aby
chroni przyrod iwasne zdrowie.
Swoje prace dzieci zabray do domw iprzekazay dorosym: rodzicom,
dziadkom. W ten sposb edukacja
miaa wymiar podwjny. Bo to wanie najmodsi s najbardziej naraeni
na powikania zdrowotne, ktre wynikaj z ycia w zanieczyszczonym
powietrzu. Jednoczenie to oni maj
najwiksz szans przekona dorosych
- swoich rodzicw, dziadkw, by zmieni przyzwyczajenia i: nie spala wdomowych piecach mieci segregowa
odpady, czciej korzysta zpublicznego transportu zamiast samochodu, jedzi na rowerze, sadzi i pielgnowa
drzewa.
Wczasie realizacji akcji ekologicz-

wito Ziemi wZespole


Szk wRzerzczycach
Magorzata Woszczyna

tym roku 29 kwietnia


obchodzilimy w naszej
szkole Dzie Ziemi.
Zmieniaj nawyki nie klimat-to haso tegorocznego wita. Na
akademii uczniowie przypomnieli histori Dnia Ziemi, recytowali wiersze
o przyrodzie, namawiali wszystkich
do dziaa proekologicznych. Modsi
uczniowie piewali piosenki ekologiczne. Dzieci z klasy IV zaprezentoway
inscenizacj
Chromy przyrod. Podsumowaniem tego wystpienia byo przesanie do Wszystkich ludzi .. wiat jest
wspaniaym darem od prawiekw inie
zastpi go komputer aden, wic nie

zapomnij dorosy czowieku, pozwoli


nam i jego darw, ladem... Scenki
ipiosenki wwykonaniu uczniw miay na celu przyblienie zasad wzakresie waciwego postpowania wobec
ochrony rodowiska, trosk o zdrowie
ikondycj czowieka oraz oszczdno
surowcw naturalnych. Wystpi rwnie chr szkolny. Jako spoeczno
szkolna wczylimy si w realizacj
akcji pisania Listw dla Ziemi Czyste
powietrze zdrowy czowiek. Wswoich pracach uczniowie poruszali wane
zagadnienia dotyczce niskiej emisji
i sposoby jej przeciwdziaania, wpywu spalania odpadw w paleniskach
domowych na zdrowie czowieka oraz

nej szkoy i przedszkola mogy robi


zdjcia czy napisa relacj,anastpnie
przesa je do fundacji ekologicznej
ARKA, ate zostay zaprezentowane na
Facebooku www.facebook.com/listydlaziemi.
W ramach programu przewidziany
zosta oglnopolski konkurs na najpikniejszy List dla Ziemi, na ktry
wpyno prawie 900 prac napisanych
przez uczniw zcaej Polski. Po wielu
dniach czytania listw, segregowania
ich idebatowania jury wybrao finaowe 150 prac. Wrd nich znalazy si
rwnie listy Doroty Wyszki zZespou Szk w Rzerzczycach oraz Leny
Centkowskiej z Zespou Szk w Zawadzie. Gratulujemy!
Dzikujemy wszystkim uczniom,
wychowankom i nauczycielom placwek owiatowych z terenu Gminy
Komnice za udzia wakcji ekologicznej Listy dla Ziemi.Mamy nadziej,
e zapocztkuj one w rodzinach naszych dzieci, nowe, dobre nawyki ekologiczne, zwizane zochron powietrza
iwyeliminuj palenie mieci wdomowych piecach.
zachcali do podejmowania indywidualnych dziaa zmierzajcych do
poprawy stanu naszego rodowiska.
Modsi uczniowie z klas I-III w ciekawy sposb wykonali listy rysunki.
Najpikniejsze prace uczniw z klas
starszych zostay odczytane na akademii. Zotrzymanych prac uczniowskich
zorganizowana zostaa wystawa na korytarzu szkolnym. Ksztatujc postaw
ekologiczn umodych uczniw nasza
szkoa podejmuje wiele inicjatyw ekologicznych. Od kilku lat wsppracujemy zFundacj Silesia. Uczestniczylimy wakcjach
Posad swoje drzewko. W tym
roku szkolnym dokonalimy rwnie
nowych nasadze 10 klonw. Uczniowie chtnie pracowali przy nasadzeniach. Dbamy o czysto rodowiska.
Propagujemy postawy proekologiczne
majce wpyw na ochron rodowiska
naturalnego. Dyrektor szkoy Ryszard
Krok promuje na co dzie wszelkie
inicjatywy spoeczne suce poprawie

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

23

www.klomnice.pl
stanu naszego rodowiska. W naszej
placwce na bieco podejmowane s
konkretne dziaania majce na celu
ograniczenie zuycia energii. Szkoa
jest ogrzewana poprzez nowoczesny
piec ekologiczny , w ktrym paliwem
jest pellets. To produkt uboczny przemysu drzewnego. Zgranulowane resztki trocin lub wirw tartacznych itp.
przetwarzane s na wysoko kaloryczne
paliwo, ktrym ogrzewa moemy nasze domy. Spalanie odbywa si w palnikach automatycznych lub kotach,
bez emisji szkodliwych gazw, pozostawia niewielk ilo popiou (spalanie
w99% ). Kalorie potrzebne do ogrzania
domu wprzypadku pellets s opoow
tasze od uzyskanych z oleju opao-

wego a o okoo 40% tasze od gazu.


Naley pamita otym, e ogrzewajc
swj dom granulatem drzewnym pellets chronimy rodowisko i oszczdzamy wasne pienidze. Na szkolnym
dachu zainstalowane s kolektory soneczne, z ktrych pozyskuje si ciep
wod. Dziaania podejmowane w Zespole Szk wRzerzczycach mog by
wzorem do naladowania przez modych ludzi, ktrzy chc by eko. Nasi
uczniowie wszkole maj moliwo segregowania mieci. S specjalne kosze
ztrzema przegrodami na odpowiednie
odpady. Na podwrzu szkolnym rwnie ustawione s pojemniki suce do
segregowania mieci.
Poprzez podejmowanie rnych

dziaa proekologicznych zachcamy


Wszystkich do ekologicznego stylu
ycia. Wgminie Komnice przeprowadzono wiele wanych iznaczcych dla
spoeczestwa inwestycji, awrd nich
rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej.
Dzieci imodzie naszej szkoy zwracaj si zprob do Wjta Gminy Komnice iRady Gminy, aby dziaania proekologiczne byy rozszerzone w caej
miejscowoci poprzez rozbudow sieci
kanalizacji tak, aby wszyscy mieszkacy
mogli zniej korzysta. Mamy nadziej,
e dzieci, modzie oraz doroli bd
zmienia swoje codzienne przyzwyczajenia zkorzyci dla wasnego zdrowia
i najbliszego rodowiska naturalnego.

VI Oglnopolska Pielgrzymka Szk im. Stefana


Kardynaa Wyszyskiego na Jasn Gr
Bogusawa Woldan, Walentyna Wilk

14

maja 2014r. uczniowie


kl. I III oraz kl. VI Zespou Szk w Zawadzie
uczestniczyli na Jasnej Grze w VI
Pielgrzymce Szk noszcych imi
Prymasa Tysiclecia. Czstochowa,
cho niezwykle gocinna, przywitaa nas deszczem, ktry uniemoliwi
spotkanie przy Domu Pamici Stefana
Kardynaa Wyszyskiego. Udalimy
si wic wraz z pozostaymi uczestnikami pielgrzymki do Sali ojca Augustyna Kordeckiego. Tam wszystkich
przybyych powitaa Pani Iwona Czarciska wiceprezes Stowarzyszenia
Przyjaci Szk im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego i czonek Instytutu
Prymasa Wyszyskiego. Przypomniaa
nam, e mottem naszego tegorocznego
spotkania na Jasnej Grze bd sowa popularnej piosenki powstaczej:
Czuwaj wiaro i wytaj such, pr
swj mody duch (z piosenki Paacyk Michla). W tym roku przypada
bowiem 70. rocznica powstania warszawskiego, a patron naszego gimnazjum nalea do grona powstacw.
By kapelanem powstaczym okrgu
Warszawa-Kampinos. Nosi pseudonim Radwan 3. To take kapelan szpitala wojskowego wLaskach. Towarzy24

szy modym powstacom zwaszcza


w najtrudniejszych chwilach Jego
najblisza wsppracowniczka, Maria
Okoska, pseudonim Emanuela (zm.
6.05.2013r.), te braa czynny udzia
w powstaniu, prowadzc prac apostolsk. Za swj udzia w powstaniu
zostaa odznaczona przez prezydenta
RP p. Lecha Kaczyskiego w 2009r.
Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pani Czarciska przybliya nam
rwnie posta ks. Jzefa Stanka, ktry w1999r. zosta ogoszony przez papiea Jana Pawa II bogosawionym
w gronie 108 mczennikw II wojny
wiatowej. Wdniu wybuchu powstania
warszawskiego posugiwa w jednym
ze stoecznych szpitali. W drugiej poowie sierpnia 1944r. trafi jako kapelan do zgrupowania Armii Krajowej
walczcego na Czerniakowie. Wzity
przez SS do niewoli jako zakadnik zosta zamordowany 23 wrzenia 1944r.
Na spotkanie szk przywioza nawet
Jego relikwie. Daa nam wten sposb
moliwo zoenia hodu bohaterowi,
ktry walczy owoln, niepodleg Polsk, oddajc wjej obronie swoje ycie,
marzenia iideay.
Nastpnie wszyscy licznie zgro-

madzeni w Sali ojca Kordeckiego


uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szk i ksia wysuchali montau
sowno muzycznego, ktry przygotowali uczniowie ze Szkoy Podstawowej
nr 49 wBiaymstoku ize Szkoy Podstawowej nr 3 wLeajsku.
Mielimy rwnie okazj dotkn
kart ywej historii. Zaszczyci nas
swoj obecnoci byy uczestnik powstania warszawskiego Pan Leszek
Maciej Czarciski (ojciec Pani Iwony Czarciskiej). Gdy wybucho powstanie, mia zaledwie 16 lat. Przybra pseudonim Duy i z Sidolwk
(rcznym granatem produkowanym
w warunkach konspiracyjnych przez
wytwrnie Armii Krajowej) wrku ruszy do walki zNiemcami. Nalea do
Grupy Bojowej Krybar, ktra pocztkowo walczya na Powilu, anastpnie
wycofaa si do rdmiecia. Przedstawiciele uczniw kwiatami podzikowali byemu powstacowi Panu Czarciskiemu za przybycie iniecodzienn
lekcj historii.
O godz. 12:15 w Kaplicy Matki
Boskiej Czstochowskiej rozpocza si Msza w., ktrej przewodniczy
ks. Edward Ple, krajowy duszpasterz
sportowcw.

Po Mszy w. udalimy si do Sali


Rycerskiej, by obejrze wystaw wotw
Jana Pawa II dla Jasnej Gry zatytuowan Whodzie witemu Rodakowi.
Jasna Gra- Pielgrzymi- Paulini Pamitaj!. Na wystawie zgromadzono
ponad 100 rnych pamitek i wyrobw. Dla przypomnienia Papie Jan
Pawe II odwiedzi Jasn Gr 6-krotnie podczas swojego pontyfikatu.
Obejrzelimy te Golgot Jasnogrsk Jerzego Dudy Gracza, mieszczc si nad Kaplic Cudownego Ob-

razu. To cykl 18 duych obrazw, ktre


s autorsk refleksj ich twrcy.
Na koniec udalimy si pod pomnik
Stefana Wyszyskiego, gdzie zapalilimy znicze i zrobilimy pamitkowe
zdjcie.
Prymas Wyszyski mwi, e dzisiaj
nie tyle potrzeba nam bohaterskich
mierci zmioci, ile bohaterskiej pracy
z mioci ku naszej ojczynie. Jak to
wyglda u nas, chociaby na przykadzie naszej postawy wszkole?
Niech sowa przywiecajce naszej

II powiatowy konkurs piosenki


wjzyku angielskim
Joanna Suliga, Agnieszka Kloczkowska

28

maja 2014 r. wGimnazjum


wKomnicach odby si II
Powiatowy Konkurs Piosenki w Jzyku Angielskim, ktrego
organizatorkami byy p. Agnieszka
Kloczkowska i p. Joanna Suliga. Celem konkursu byo przede wszystkim
zaprezentowanie utworw muzycznych wjzyku angielskim, ale rwnie
umoliwienie modziey aktywnego
uczestnictwa w yciu kulturalnym,
promowanie modych talentw, rado
wsplnego muzykowania, pogbianie
wraliwoci artystycznej uczniw oraz
tworzenie warunkw sprzyjajcych
rozwojowi kultury muzycznej.
Do konkursu zgosio si 14 szk:

Gimnazjum w Dbrowie Zielonej, Gimnazjum nr 5 w Czstochowie, Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu,


Spoeczne Gimnazjum nr 1 w Czstochowie, Gimnazjum w Garnku,
Gimnazjum nr 24 w Zespole Szk
nr 3 w Czstochowie, Gimnazjum
w Skrzydlowie, Prywatne Gimnazjum
Sokrates w Czstochowie, Gimnazjum w Rzerzczycach, Gimnazjum
nr 20 w Czstochowie, Gimnazjum
wBorownie, Gimnazjum wKonarach,
Gimnazjum w Lelowie, Gimnazjum
wKruszynie. Jury wskadzie: p. Violetta Ojrzyska, p. Alina Matuszczyk,
p. Ewa Nieszporek oraz p. Krzysztof
Jaboski wysuchao 25 wystpw

pielgrzymce: Czuwaj wiaro i wytaj such, pr swj mody duch


wskazuj nam kierunek ku przyszoci.
Niech bd wezwaniem i zaproszeniem. Idmy za gosem Tego, ktry jest
patronem naszego gimnazjum. Nie bdzie to atwe, ale prbujmy.
Szczeglne sowa podzikowania
kierujemy do naszego proboszcza ks.
Szczepana, ktry nieustannie modli
si za wszystkich obecnych i nieobecnych na pielgrzymce, za uczniw inauczycieli oraz za wszystkich parafian.
wokalnych. Oto wyniki konkursu:
Imiejsce Monika Bajor (Gimnazjum
wSkrzydlowie)
II miejsce Katarzyna Chrzstek
(Gimnazjum wKonarach)
III miejsce Anna Pytlak (Gimnazjum
nr 5 wCzstochowie)
Wyrnienia:
Marta Stpie (Gimnazjum w Lelowie)
Karolina Kubas (Gimnazjum nr 20
wCzstochowie)
Adrianna Barska (Gimnazjum wRzerzczycach)
Anna Maj (Gimnazjum wRzerzczycach)
Klaudia Drkiewicz (Gimnazjum nr 2
wKoniecpolu)
Zwyciczynie konkursu otrzymay pamitkowe puchary oraz ksiki,
ufundowane przez wydawnictwa: Pearson, Oxford iMacmillan.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym iyczymy dalszych sukcesw.

Midzyszkolny Konkurs zJzyka


Angielskiego English is Fun
Ewa Kuchciska, Aneta Prokop

28

maja 2014 wZespole Szk


w Komnicach odbya si
trzecia edycja Konkursu Jzyka Angielskiego pod hasem
English is Fun. Konkurs przygotowany zosta przez nauczycielki jzyka angielskiego Ew Kuchcisk
uczc w Zespole Szk w Konarach
oraz Anet Prokop z Zespou Szk
w Komnicach. W konkursie wzili

udzia uczniowie z omiu szk podstawowych: w Zawadzie, Konarach,


Garnku, Komnicach, Kruszynie, Witkowicach, Rzerzczycach iSkrzydlowie.
Podczas konkursu uczniowie pracowali
w trzyosobowych druynach. Konkurs
skada si z dwch czci. Po ukoczeniu testu pisemnego sprawdzajcego
zakres materiau z jzyka angielskiego
dla klas modszych szkoy podstawowej,

uczniowie przystpili do quizu. Uczestnicy konkursu zmagali si ztakimi zadaniami jak odgadywanie co kryje si na
obrazku, ukadanie zda z rozsypanki
wyrazowej, wiczenia sprawdzajce rozumienie ze suchu oraz zagadki ozwierztach.
Poziom wiedzy oraz umiejtnoci uczniw byy bardzo wyrwnane.
Po zsumowaniu punktw za obie czci konkursu okazao si, e najlepiej
poradzili sobie uczniowie ze Szkoy

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

25

www.klomnice.pl
Podstawowej w Komnicach: Micha
Kwiecie, Dawid Tutka oraz ukasz
Wypychowicz, II miejsce zaja reprezentacja szkoy w Witkowicach: Magorzata Witczak, Przemysaw Czapliski oraz Przemysaw Malec, III
miejsce zaja grupa uczniw zZawady
wskadzie: Magdalena Kulesza, Wiktor
Kosmala oraz Wiktoria Pluta. Wyrnienie wywalczyli uczniowie ze Szkoy
Podstawowej wGarnku: Kacper Piasecki, Wiktoria Hamerla iPaulina Pruszek.
Wszyscy
uczestnicy
konkursu
otrzymali dyplomy oraz upominki,
natomiast laureaci otrzymali nagrody

ksikowe ufundowane przez wydawnictwo Oxford University Press oraz


Starostwo Powiatowe w Czstochowie. Wrczenia dyplomw oraz nagrd
dokonaa pani wicedyrektor Katarzyna Jurkowska. Serdecznie dzikujemy
przedstawicielom wydawnictwa Oxford
University Press oraz panu Piotrowi
Juszczykowi - naczelnikowi Wydziau Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu Czstochowskiego
za ufundowanie nagrd, atake dyrektorom szk pani Barbarze Kanoniak
z ZS w Komnicach oraz pani Annie
Gale z ZS Konary za pomoc w orga-

nizacji konkursu. Podzikowanie kierujemy rwnie do nauczycieli anglistw,


ktrzy przygotowali uczniw do konkursu oraz penili funkcje czonkw komisji konkursowej dzikujemy p. Monice Chmielarz (ZS w Skrzydlowie),
p. Sylwii Hada (ZS w Witkowicach),
p. Aldonie Mroziakiewicz (ZS w Rzerzczycach), p. Magorzacie Zibie (ZS
w Garnku), p. Michaowi Nowakowskiemu (ZS w Kruszynie) oraz p. Arkadiuszowi Sitkowi (ZS w Zawadzie).
Gratulujemy zwycizcom wraz z ich
opiekunami iserdecznie zapraszamy na
kolejn edycj konkursu wroku 2015.

XXII zlot szk sienkiewiczowskich


Anna Wawrzyczyk nauczyciel ZS wRzerzeczycach

a tegoroczny zlot braci sienkiewiczowskiej do Bydgoszczy zjechao ponad 200


uczestnikw z 44 szk z rnych
regionw Polski. Szkoa w Rzerzczycach noszca imi wielkiego pisarza i noblisty reprezentowaa gmin
Komnice i powiat czstochowski
delegujc na zlot uczniw: Zuzann
Gajewicz i Adama Politaskiego pod
opiek nauczyciela Anny Wawrzyczyk.
23 maja reprezentacja przybya do
Bydgoszczy. Po zakwaterowaniu zlotowicze uformowali pochd, ktry

26

przemierzy ulice miasta gospodarzy.


Wszystkie szkoy miay swoje sztandary
lub emblematy. Wpochodzie brali udzia
zaproszeni gocie: Juliusz Sienkiewicz
wnuk patrona oraz Anna Dziewianowska prawnuczka patrona. Uczestnicy
wzili udzia w uroczystej mszy i zoyli kwiaty pod pomnikiem Henryka
Sienkiewicza. Nastpnie odbya si gala
zudziaem zaproszonych goci iprominentw miasta Bydgoszcz. Podczas gali
przypomniano ide zlotw, potomkowie
Sienkiewicza w sympatyczny sposb
opowiadali anegdotki z ycia pisarza.
Nagrodzono rwnie zwycizcw ogoszonych przez gospodarzy
konkursw. Nasza szkoa
moe pochwali si sukcesem. I miejsce w konkursie
literackim zaja Aleksandra
Ry, uczennica kl. III gimnazjum, ktra pod kierunkiem
pani Renaty Wolniewicz napisaa prac literack pt. Literacka wdrwka ladami
Henryka Sienkiewicza iJego
bohaterw. III miejsce zaja Angelika Raniak, uczennica kl. I szkoy podstawowej, ktra pod kierunkiem
pani Magorzaty Piechowicz
wykonaa prac plastyczn
pt. Mae zastpy Sienkiewicza. Gal zakoczya cz
artystyczna w wykonaniu
uczniw inauczycieli SP nr
37 wBydgoszczy. Dzie zakoczy bankiet, zorganizo-

wany wpaacu wOstromecku. Nastpny dzie by peen wrae zwiedzano


Bydgoszcz iokolice. Podczas wycieczki
krajoznawczej zaplanowano przejazd
kolejk wskotorow do Wenecji, imprez plenerow z Bractwem Sarmackim w ruinach zamku Diaba Weneckiego, zwiedzanie Muzeum Kolejki
Wskotorowej, rejs Szlakiem luz po
Brdzie. Wieczorem, podczas uroczystej
kolacji nastpio przekazanie flago zlotw przyszorocznemu gospodarzowi,
ktrym bdzie szkoa wPrzasnyrzu. Na
zakoczenie dnia bawiono si przy koncercie zespou rokowego ROAN.
Pami Henryka Sienkiewicza godnie uczczono podczas zlotu. Dyskutowano te na temat dziaa zwizanych
z inicjatyw ustanowienia roku 2016
Rokiem Henryka Sienkiewicza. Inicjatorem ogoszenia Roku Sienkiewicza
jest pan Antoni Cybulski wieloletni,
byy ju dyrektor Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Gdy
nie powiodo si ustanowienie roku
1996 rokiem wielkiego pisarza, Antoni Cybulski podj starania, aby rokiem
2016 uczci pisarza i noblist. Realizowa to zamierzenie m.in. podczas
corocznych Zlotw Szk Sienkiewiczowskich. To wanie na XXI Zlocie
wGnienie uczestnicy wystosowali list
do Pani Marszaek Sejmu, w ktrym
zaproponowali ogoszenie roku 2016
Rokiem Henryka Sienkiewicza. Fani
Sienkiewicza wierz, e ten plan uda si
zrealizowa.

Uroczysto powicenia nowego sztandaru


Szkoy Podstawowej wKomnicach
J. Kaczorowska, A. Borowiecka, B. Wyrwa

Trzeba si uczy, trzeba nabiera wiadomoci

wkadej rzeczy, ktr umie chcemy


G. Piramowicz

dniu 14.05.2014r. na Hali


Sportowej ZS w Komnicach odbya si niezwyka
uroczysto Szkoa Podstawowa im.
Grzegorza Piramowicza otrzymaa
nowy sztandar. Napisy na starym, wysuonym byy ju nieaktualne, dlatego
Rada Rodzicw wsplnie z Dyrekcj
Szkoy podja decyzj o ufundowaniu nowego. Powicenia dokona ks.
proboszcz naszej parafii Mirosaw
Turo, nastpnie przedstawicie Rady
Rodzicw przekazali sztandar pani
Dyrektor B. Kanoniak, ktra, po zaprezentowaniu sztandaru wszystkim
zgromadzonym, przekazaa go z kolei
na rce uczniw. Zebrani na uroczystoci dowiedzieli si, e historia szkolnictwa wKomnicach siga roku 1791,
kiedy to, dziki staraniom dziaaczy
Komisji Edukacji Narodowej, zostaa
zaoona pierwsza szkoa parafialna
wnaszej miejscowoci. Zpowodu braku rodkw finansowych, niestety, nie
przetrwaa. Ponownie szkoa wKomnicach zacza funkcjonowa w 1868
roku i dziaa nieprzerwanie do dzi.
Komnice rozwiny si w tamtych
czasach dziki budowie Kolei WarszawskoWiedeskiej, znacznie wzrosa liczba mieszkacw, zaistniaa wic
pilna potrzeba uruchomienia szkoy.
Zdokumentw wynika, e imi Grzegorza Piramowicza nosia na pewno
w1937 roku, ale nie wiadomo, kiedy to
imi szkole nadano.
Na uroczysto powicenia nowego sztandaru przybyo wielu goci
m. in. swoj obecnoci zaszczycili
nas: Wjt Gminy Komnice p. Adam
Zajc, Wicewjt p. Wanda Kusztal, Radni Gminy Komnice z przewodniczcym p. Jarosawem apeta,
p. Wizytator Edyta wierczewska,
Radni Powiatu Czstochowskiego- p.
Lidia Burzyska, p. Jan Miarzyski

i p. Barbara Mizera, Harcmistrzyni


-p.Maria Kotkiewicz komendantka
Hufca ZHP w Czstochowie, Druh
Harcmistrz p.- Jdrzej Moderski, p.
dr Grayna Ryga- dziekan Wydziau
Pedagogicznego Akademii J. Dugosza
w Czstochowie, p. Barbara Dominiak Dyrektor Banku Spdzielczego
wKomnicach, dyrektorzy przedszkoli
i szk, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele szkoy wKomnicach, poczty sztandarowe ze wszystkich szk
w naszej gminie wraz z opiekunami
oraz przedstawiciele zaprzyjanionych
stowarzysze i organizacji spoecznych. Na uroczystoci zostay take
wrczone Statuetki Przyjaci Szkoy.
S one wrczane, jako dowd naszej
wdzicznoci, przedstawicielom instytucji, ktre wspieraj szko na rnych
paszczyznach. Wtym roku zrk Pani
Dyrektor B. Kanoniak statuetki odebray p. Barbara Dominiak i p. Maria
Kotkiewicz.
Po czci oficjalnej z programem
artystycznym
zaprezentowali
si
uczniowie Zespou Szk w Komnicach. Recytatorzy (stypendyci Wjta

Gminy Komnice) - Filip Woldan, Julia Matuszczyk i Julia Kisiel pokazali


swoje umiejtnoci, harcerze zapiewali piosenk Archanioy lskiej ziemi,
aOrkiestra Dta pod batut p. Krzysztofa Jaboskiego zagraa brawurowo
kilka utworw. Poniewa zblia si
Dzie Matki, dzieci podzikoway
wszystkim mamom piosenk. Wesoa
Piciolinia pod kierunkiem p. Elbiety Twardoch zapiewaa dwa utwory,
a Wiktoria Nierobot, przygotowana
przez p. Katarzyn Ciel, piosenk
omamie po rosyjsku.
Na zakoczenie uroczystoci prowadzca- p. Agnieszka Borowieckazacytowaa sowa naszego wielkiego
rodaka w. Jana Pawa II: Kady
zwas, modzi przyjaciele, znajduje te
w yciu jakie Westerplatte. Jaki wymiar zada, ktre musi podj iwypeni. Jak suszn spraw, o ktr nie
moe nie walczy. Jaki obowizek, powinno, od ktrej nie moe si uchyla. Nie zdezerterowa. Wreszcie jaki
porzdek prawd iwartoci, ktre trzeba utrzyma iobroni!
Po uroczystoci zaproszeni goci
mogli obejrze wystaw dotyczc historii szkoy wKomnicach, stare kroniki oraz wpisa si do ksigi pamitkowej.

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

27

www.klomnice.pl

Czym skorupka za modu


Ewa Makles

o ludowe przysowie sprawdza si w kadej dziedzinie,


czynnoci ktre wykonujemy
od najmodszych lat staja si czasem
rutyn, druga natur. Oczywicie,
najlepiej jest, gdy chodzi o dobre
przyzwyczajenia, suce zdrowiu
irozwoju czowieka.
Od zawsze wiadomo, e ruch,
uprawianie sportu sprawia, e duej
utrzymujemy sprawno fizyczn ipoprawiamy kondycj. Niestety, lekarze
bija na alarm! Nasze dzieci imodzie
unikaj sportu, czsto za przyzwoleniem rodzicw. Zwolnienia z lekcji
wychowania fizycznego sprawiaj,
e mode pokolenie jest sabe, podatne
na choroby. Trzeba wic jak najszerzej

propagowa zalety uprawiania sportu


od najmodszych lat.
Fundacja Otwrzmy serca dla
dzieci dziaajca przy Zespole Szk
w Rzerzczycach w tym celu organizuje Gminne Zawody Sportowe klas
I III. W tegorocznych uczestniczyy
reprezentacje wszystkich szkl zterenu gminy.
W sportowych strojach, peni zapau do walki, dopingowani przez
swoich opiekunw ikolegw dzielnie
wykonywali kolejne zadania.
Ciekawe nazwy konkurencji np.
kulawy lis, sadzenie ziemniakw,
przewr postaw wiadcz o pomysowoci organizatorw.
Widok by przepikny, okrzyki do-

pingu widowni sprawiedliwie podzielone dla wszystkich. Wreszcie ogoszenie wynikw:


Imiejsce ZS wRzerzczycach
II miejsce ZS wKomnicach
III miejsce ZS wZawadzie
Zwyciskie druyny otrzymay
dyplomy i nagrody, pozostali rwnie
dyplom za udzia. A poniewa ruch
wzmaga apetyt wic zakoczenie imprezy odbyo si przy stole. Sodkie
pczki, zdrowe soczki dla takich
chwil warto y. Ju od nastpnego
dnia mali sportowcy zaczynaj treningi, by za rok poprawi wyniki cho
o sekund. Organizatorzy trzymaj
kciuki izapraszaj!

Europejskie zwyczaje wielkanocne


Magorzata Ziba, Katarzyna Ciela, Joanna Suliga, Aneta Prokop

nia 7 maja 2014 roku


w Szkole Podstawowej
w Komnicach odby si
apel, na ktrym zostay zaprezentowane tradycje i zwyczaje wielkanocne z trzech krajw europejskich:
Niemiec, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Uczennice klasy 6 opowiedziay

o brytyjskich i niemieckich zwyczajach a pitoklasici zapiewali piosenki wielkanocne w jzyku angielskim. Na zakoczenie uczniowie klasy
4 a zaprezentowali przebieg wit
Wielkanocnych w rosyjskim kociele
prawosawnym. Usyszelimy rwnie
piosenk wielkanocn w jzyku ro-

syjskim. Apel z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych by barwny


iciekawy, dlatego spotka si zbardzo
pozytywnym odbiorem ze strony spoecznoci naszej szkoy. Uczniowie poznali rne, czasami bardzo nietypowe
dla naszego kraju zwyczaje wielkanocne, oktrych wczeniej nie syszeli.

II regionalna konferencja dla bibliotekarzy


i nauczycieli jzyka polskiego
Nauczyciele zZS wKomnicach

dniu 29 kwietnia 2014r.


wZespole Szk wKomnicach odbya si, przy
wsppracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej wWarszawie, II Regionalna Konferencja dla Bibliotekarzy iNauczycieli Jzyka Polskiego
Tradycja i nowoczesno w bibliotece szkolnej oraz na lekcjach jzyka
28

polskiego. Na konferencj przybyo


trzydziestu polonistw i bibliotekarzy zcaego regionu. Spotkanie miao
charakter warsztatw, ktre poprowadziy Katarzyna Kucharzewska
iKatarzyna Wilk zRODN WOM
wCzstochowie oraz Mirosawa Rokicka- trener z CEO w Warszawie.
Odbyy si nastpujce warsztaty:

Biblioterapia, Jak wykorzysta


Google na lekcjach i Obserwacja
ucznia na lekcjach.
Nauczyciele bardzo ceni sobie
tego rodzaju szkolenia o charakterze
warsztatowym, poniewa su one
wymianie dowiadcze izdobywaniu
nowej wiedzy.

Statystyka biblioteczna

Ocena dziaalnoci Gminnej Biblioteki


Publicznej wKomnicach za 2013 rok
Teresa Raniak

kwietniu kadego roku


Biblioteka lska w Katowicach przesya sprawozdanie zdziaalnoci Biblioteki lskiej
iBibliotek Publicznych wojewdztwa
lskiego. Dzia statystyki i bibliotekoznawstwa zajmuje si analizowaniem bibliotek w ujciu ilociowym.
Badania Gminnej Biblioteki Publicznej
w Komnicach wykazay, e w 2013 r.
zaja ona czwarte miejsce wagregatowym indeksie aktywnoci bibliotek powiatu czstochowskiego.
W ubiegym roku byo zarejestro-

wanych 2197 czytelnikw w Gminnej


Bibliotece Publicznej w Komnicach
iwFiliach. Na 100 mieszkacw przypadao 16 czytajcych. S to najwysze
notowania wrd bibliotek powiatu
czstochowskiego. Zarejestrowani czytelnicy wypoyczyli we wszystkich placwkach w Gminie Komnice 52550
ksiek. Pod wzgldem udostpnie
jestemy na drugim miejscu w powiecie. Z dotacji Organizatora zakupiono
1276 ksiek. Z wylicze wynika, e
na 100 mieszkacw zakupiono 9 ksiek. W tym przypadku wyprzedza nas

Sherlock Holmes iPolska


Marian Kotarski

mitowany wiosn br. w polskiej telewizji serial kryminalny Sherlock zachci mionikw twrczoci sir Artura Conan
Doyleado ponownej lektury Ksigi
wszystkich dokona Sherlocka Holmesa. Czytajc ponad 1100-stronicowe dzieo odkrylimy kilka polonicw.
Co prawda wczasach dziaalnoci synnego, aczkolwiek fikcyjnego detektywa
Polska skutkiem zaborczej dziaalnoci
ssiadw nie istniaa na mapach Europy, ale jej kultura bya znana mieszkacom Albionu.
Odniesie do Polski nie ma zbyt
wiele, s marginalne ioszczdne wtreci, ale s. Rozwizujc intryg opisan
w opowiadaniu Skandal w Bohemii
Sherlock Holmes poznaje dziedzica
tronu czeskiej prowincji. Arystokrata
opowiada o swym pobycie w Warszawie i nawizanym wwczas romansie
zIrene Adler. Znajomo zprimadonn Opery Narodowej w Warszawie,
aszczeglnie listy wysane pod jej adresem iwsplna fotografia, spowodoway perturbacje w pniejszych planach
matrymonialnych ksicia.
W opowiadaniu Traktat morski

Sherlock Holmes wyjaniajc zagadk


skradzionych bardzo wanych dokumentw pastwowej rangi zaprezentowa fakty z tym zdarzeniem zwizane
p. Dubugueowi zparyskiej policji oraz
Fritzowi von Waldbaumowi synnemu specjalicie zGdaska. Czy ina ile
te konsultacje wpyny na rozwizanie
zagadki autor ksigi nie wyjania.
W twrczoci Conan Doylea na-

5 gmin. Ogem zdarami od czytelnikw izpozyskanej dotacji zBiblioteki


Narodowej do ksigozbiorw wprowadzono 2347 jednostek inwentarzowych.
Jest to najwiksza liczba wpowiecie. Na
jeden etat przeliczeniowy przypada 338
czytelnikw i8085 wypoycze. Te notowania usytuoway Gminn Bibliotek
Publiczn wKomnicach na 8 miejscu.
Analiz dziaalnoci bibliotek powiatu czstochowskiego przedstawiono za
pomoc wykresw. Dostpne s na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej www.biblioteka.klomnice.pl.
potykamy si te porednie odniesienia
do ziemi czstochowskiej. Relaksujcy
si po wyczerpujcym ledztwie opisanym w opowiadaniu Pies Baskervillew, Sherlock Holmes oznajmia, i
ma zarezerwowane miejsca w loy na
Hugenotw i pyta swego przyjaciela doktora Watsona Syszae braci
Reszkw? Co prawda A. Conan Doyle
otym nie wspomina, lecz warto przypomnie, e zanim jeden zbraci Reszke, Edward, osiedli si wzbudowanym
swym sumptem paacu wpodkomnickim Garnku, prowadzi szko piewu
wLondynie.

GAZETA KOMNICKA - MAJ / CZERWIEC 2014

29

www.klomnice.pl

Urok starych fotografii

Myn na liwakowie
Krzysztof Wjcik

hciabym w tym numerze


przedstawi zaktek nad Wart, ktry niewielu mieszkacw dzisiaj odwiedza. Dawno, bo ponad dwiecie lat temu, na liwakowie
pobudowano myn wodny. Rzeka Warta
bya ijest czasami kapryna iaby si zabezpieczy, wykopano kana, Mynwk.
Przy nim powsta jaz spitrzajcy wod,
koo wodne isam myn, ktrego resztki
mona byo zobaczy jeszcze w kocowych latach ostatniej dekady XX wieku.
Wedug posiadanych informacji,
myn iosada myska istniay ju w1803
r.. Przez wiele lat suy okolicznej ludnoci, ale pod koniec XIX wieku zaczy go
nawiedza rne klski. W1890 r. poar
strawi ca drewnian budowl, po ktrym szybko go odbudowano. Ju jednak
w 1918 r. powd powanie uszkodzia
zarwno myn jak i budynek mieszkalny. Te szkody tez naprawili waciciele. W dodatku dokonali modernizacji.
Wtakim stanie zesp myski przetrwa
niemal do naszych czasw. Myn mg

30

przerabia do dwch ton zboa dziennie


i okoliczni rolnicy intensywnie z niego
korzystali.
Na zachowanej fotografii wida jaz
i mostek oraz zabudowania myskie:
myn ibudynek mieszkalny. Co ciekawe,
frontowa ciana budynku bya murowana,
bdca pewnie zabezpieczeniem przed
zaprszeniem ognia z zewntrz. Reszta budynku bya drewniana. Wgbi za
mynem wida drewniany, okazay istylowy budynek mieszkalny zfacjatami od
frontu. Do myna mona byo dojecha
zarwno od strony liwakowa, jak i od
strony Zawady, oczym wiadczy widoczna na zdjciu droga. Teren by wowym
czasie peen uroku, bo wniedziele ludzie
czsto tam spacerowali, lub wybierali si
na rowerow przejadk. Tak wanie
robili pastwo Szewczykowie, ktrych
crka udostpnia mi to zdjcie zlat, kiedy myn jeszcze dziaa. Niestety , powd
w1965 r. znw go powanie uszkodzia,
przerywajc dziaalno. Plany remontowe przekreli wkrtce poar, ktry stra-

wi doszcztnie myn zostawiajc tylko


sterczc na pogorzelisku murowan
frontow cian. Jaki czas w drewnianym budynku mieszkali ludzie, ale ioni
po jakim czasie opucili nieremontowany iwalcy si obiekt. Przez wiele lat te
smutne ruiny straszyy swoim wygldem.
Dzieo zniszczenia dokoczya powd
1997 r., kiedy nadmiar wody zwezbranej
Warty puszczono przez rozwalon grobl
do Mynwki. Rwca woda zawalia do
koca resztki muru. Stae zagroenie
powodziowe zmusiy w kocu wadze
do odpowiednich inwestycji. Teren uporzdkowano, z Mynwki za powsta
kana ulgi, ktry samoczynnie odbiera
nadmiar wody z Warty chronic przed
powodzi liwakw i Zawad. Po osadzie myskiej nie ma ju ladu, co wida
na wspczesnej fotografii.
Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za sowa uznania, za informacje i dzielenie si swoimi zbiorami oraz
zachcam do kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.com.
Poszukuj
od dawna zdj niektrych obiektw
wKomnicach iokolicy, np. starej poczty zul. Pocztowej wKomnicach. Zgry
dzikuj ijednoczenie zachcam do poszukiwa!

Koncert pamici Reszkw wGarnku

II regionalna konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli


jzyka polskiego