You are on page 1of 36

Drodzy czytelnicy!

dzisiejszym felietoniku otwierajcym kolejne wydanie Gazety Komnickiej postanowiem zaj si ciekawym ale bardzo budujcym przykadem aktywnoci mieszkacw naszej
gminy. Mam na myli powstanie kolejnego ju miejsca
do rekreacji i wypoczynku, wybudowanego rekami samych mieszkacw przy minimalnej pomocy ze strony gminy. W tym przypadku chodzi o pla nad Wart
w Rzekach Maych. Trzy lata wczeniej podobna plaa
powstaa w Karczewicach a jeszcze wczeniej w Skrzydlowie. Co prawda wanie
na tej play jacy wandale zrujnowali wysiek kilkudziesiciu ludzi, ktrzy wasnymi siami wyrwnali teren, wycili krzaki i zielska, zrobili boisko do piki plaowej
oraz awki i stoy. A przecie na wie o takim miejscu wypoczynku do Skrzydlowa
w wolne dni zjeday tumy ludzi nie tylko z gminy ale i z Czstochowy. Jak ju
wspomniaem zachceni przykadem Skrzydlowa mieszkacy Karczewic, gwnie
straacy wraz z sotysem, wybudowali pikne kpielisko u siebie ogrodzone erdziami, z parkingiem, miejscem do grillowania i do wypoczynku. To kpielisko od chwili swojego powstania do dzi, suy wszystkim pragncym wypoczynku nad wod
i bezpiecznego miejsca do kpieli dla dzieci. Piecz nad nim sprawuj straacy wraz
z sotysem, ktrzy co roku przed sezonem doprowadzaj kpielisko do porzdku
a w trakcie sezonu sprawdzaj czy nie ma tam czego co mogoby by niebezpieczne
dla korzystajcych z play. W tym roku z inicjatywy grupy mieszkacw Rzek Maych powstao kolejne miejsce czynnego wypoczynku. Plaa z mini zjedalni dla
dzieci, boisko do piki siatkowej plaowej, pikna wiata z awkami do siedzenia, grill,
awki w cieniu drzew, a wszystko odgrodzone drewnianymi erdziami. W niedziel
19 lipca kpielisko w Rzekach Maych zostao uroczycie otwarte. Otwarcia dokona
wjt Adam Zajc, radny Tadeusz Dumin oraz gwni inicjatorzy tej budowy Jerzy
Soniak i Edward Koprowski. Pniej ks.Wojciech Widocha dokona powicenia
i kpielisko ruszyo przy dwiku muzyki i wesoej zabawie zebranych mieszkacw i przybyych goci. Chciabym w tym miejscu pozwoli sobie na kilka sw refleksji. Okazao si bowiem, e czyny spoeczne nie odeszy w zapomnienie, wbrew
opinii niektrych malkontentw. Wystarczya inicjatywa grupy mieszkacw i ich
zapa, aby w kilku miejscowociach powstao co piknego i niezwykle poytecznego
dla caej gminy i nie tylko. Obecny na otwarciu w Rzekach Maych pan Marek Lityski, ktry jest autorem przewodnikw dla turystyki kajakowej i wanie opracowuje
studium turystycznego zagospodarowania Warty od Czstochowy poprzez Mstw do
koca gminy Komnice, nie kry swojego zaskoczenia i uznania dla dziaa jakie na
naszym odcinku Warty zostay wykonane przez mieszkacw. W tym miejscu trzeba
zaznaczy, e coraz wiksza ilo spyww kajakowych pynie przez nasz gmin
i uczestnicy tych spyww s nasz yw reklam, o czym miaem okazj przekona
si na rnych spotkaniach. Dla mnie, ktry od lat zabiegaem o to aby przywrci
Warcie nalene jej miejsce na mapie rzek spywowych, kada taka inicjatywa jest
powodem do osobistej satysfakcji i dumy z osigni naszych mieszkacw. Natura
nie daa nam terenw grzystych jak chociaby w ssiednich gminach, nie daa nam
naturalnych wielkich zbiornikw wodnych, ale daa nam za to pikn dolin rzeki
Wary, ktra znalaza swoje miejsce w herbie naszej gminy. I to pikno musimy chroni, przed zniszczeniem, przed zamieceniem, przed bezmylnym wycinaniem drzew
czy te grodzeniem brzegw. Rzeka to potna sia, ale to rwnie od zarania dziejw
sprzymierzeniec czowieka, ktry musi nauczy si z nim wspy. Dlatego upikszajmy swoje nadrzecze tereny i na co dzie dbajmy aby nasze plae i ich otoczenie
byy nasz chlub i budziy zasuony podziw i zazdro tych, ktrzy u siebie takiej
rzeki nie maj.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadsyanych artykuw


GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

Spis treci
Pomoc powodzianom........................2
Realizacja zada OC.........................2
Otwarcie play Maych.....................3
Fundusz soecki.................................4
Inwestycje.........................................4
Wybory w Stowarzyszeniu...............5
W yciu trzeba bez przerwy i........5
Komnicki teatr.................................7
Wycieczka emerycka .....................10
Informacje o dziaalnoci Z.E.........12
NIE JESTECIE SAMI!.................12
Znw przyznano stypendia.............13
VI Fina Turnieju Przyrodniczo owieckiego Blachownia 2009...........14
Tajemnice i ciekawostki... .............14
Rozbudowa.....................................16
Nie taka matematyka straszna.........16
PEWNIE I BEZPIECZNIE.........17
,,Posad swoje drzewko................17
Kolonie, kolonie, kolonie . .........18
W sonecznym Midzywodziu!!!....18
Wakacje w GOKu...........................19
wito spoecznoci chorzenickiej!.20
Artystyczne poczynania w GOK....21
XII Edycja Midzynarodowych Spotka Folklorystycznych...................22
Nasz Maa Ojczyznai baniach....23
Mamy jeszcze jedn orkiestr dt!.25
Noc witojaska........................25
Z rodzin najlepiej wychodzi si na
festyn!!!...........................................26
Szanowny Panie kusowniku!.....27
owcw Burz..................................27
Listy czytelnikw............................28
Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Magorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Pawe Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
fax 034 328 52 61
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

Pomoc powodzianom
Adam Rwniak

sobot 04.07.2009 roku


Gmina Komnice przekazaa, w ramach pomocy,
osobom poszkodowanym w powodzi,
jaka nawiedzia Polsk w tym roku,
wod niegazowan w iloci 8064 sztuk
opakowa 1,5 litrowych. Pomoc skierowana zostaa do gminy Dbrowa
Tarnowska w powiecie dbrowskim
w wojewdztwie maopolskim. Pomoc jak nielimy okazaa si bardzo potrzebna, poniewa bardzo duo
gospodarstw w tej gminie nie posiada
podczenia do wodocigu i pobieraj
wod ze studni gbinowych, ktre zostay zalane przez powd. Spoywanie
jej jest zabronione zarwno przez ludzi
jak i zwierzta, nie wolno takiej wody
uywa do celw gospodarczych. Przy-

wrcenie studni do stanu pierwotnego


zajmuje duo czasu, gdy musi by ona
odkaona dwukrotnie, a nastpnie jeszcze woda jest badana czy ju si nadaje
do spoycia. W sumie na terenie gminy
zalanych zostao okoo 50 gospodarstw.
W niektrych gospodarstwach woda zalaa domy na wysoko 1,5 metra. Powd wyrzdzia due szkody w uprawach rolnych. W drodze do Dbrowy
Tarnowskiej mona byo zauway
pola uprawne zalane przez wod. Od
wadz gminy Dbrowa Tarnowska zostay przekazane na rce wjta Adama
Zajca podzikowania za dar serca
jaki Gmina Komnice przekazaa ofiarom powodzi. Gmina Komnice bardzo aktywnie uczestniczy w niesieniu
pomocy osobom poszkodowanym

przez klski ywioowe. W roku 2008


pomagalimy poszkodowanym przez
trb powietrzna w gminie Gomunice
w wojewdztwie dzkim. Pamitajc
jak pomoc otrzymywalimy podczas
trby powietrznej w roku 2007 staramy
si pomaga innym, ktrzy zostali dotknici przez klski ywioowe. Woda
zostaa dostarczona dziki pomocy pana
liwakowskiego - waciciela firmy
transportowej z Zawady, ktry udostpni samochd ciarowy.

Szanowny Panie Wjcie,


Pragn bardzo serdecznie Panu i Wsppracownikom podzikowa za wspaniay gest i pomoc dla osb poszkodowanych
przez, powd w naszej Gminie.
Przysany przez Pana transport wody mineralnej bardzo nam pomoe w zaopatrzeniu kilku miejscowoci, gdzie potrzeby
s najwiksze. Mimo tego, e wszystkie miejscowoci s zwodocigowane, to na terenach zalanych w nocy 26/27 czerwca
br. znajduj si gospodarstwa nie posiadajce przycza wodocigowego z uwagi na rozproszon zabudow. Tam wanie
zostay zalane studnie, ktre sukcesywnie dezynfekujemy po odpompowaniu skaonej wody. Podarowana nam woda mineralna zostanie szybko rozprowadzona przez MGOPS.
Przekazuj serdeczne pozdrowienia i zapraszam na nasz stron internetow www.dabrowa.okay.pl
ycz wielu sukcesw na niwie samorzdowej.
Stanisaw Pocztek - Burmistrz Dbrowy Tarnowskiej

Realizacja zada wynikajcych


z obowizku powszechnej samoobrony
Adam Rwniak

zanowni Pastwo, w dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl


publikacji, ktrych celem jest
realizacja zada wynikajcych z obowizku powszechnej samoobrony.
Zapewne niewiele osb jest wiadomych tego, e na podstawie art. 168
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z pniejszymi zmianami) osoby posiadajce
obywatelstwo polskie, zdolne ze wzgldu na stan zdrowia, podlegaj obowiz2

kowi szkolenia ludnoci w zakresie powszechnej samoobrony.


Szkolenie ludnoci w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu
przygotowanie do samoobrony przed
rodkami masowego raenia oraz innymi dziaaniami nieprzyjaciela.
Szkolenie w zakresie powszechnej
samoobrony polega na obowizkowym
udziale ludnoci w zajciach podstawowych lub wiczeniach praktycznych.
Zajcia podstawowe prowadzi si
w formie zorganizowanego szkolenia
lub w formie samoksztacenia. Maj

one na celu teoretyczne przygotowanie


ludnoci do wykonywania zada samoobrony.
Powinnimy zdawa sobie spraw
z tego, e zarwno w czasie wojny, jak
i w czasie pokoju mog wystpi na terenie naszej Gminy powane zagroenia dla ycia i zdrowia ludnoci.
W czasie ewentualnej wojny zagroenie wynika moe ze skutkw uycia
przez przeciwnika broni masowego raenia: jdrowej, chemicznej, biologicznej, a take broni klasycznej.
W czasie pokoju zdarzaj si czasem
awarie w zakadach przemysowych
lub katastrofy transportowe, w wyniku
ktrych do atmosfery przedostaj si
substancje promieniotwrcze, trujce
i inne, grone dla ycia i zdrowia ludnoci bdcej w zasigu ich oddziaywania. Podobn grob stwarzaj klski

ywioowe.
Wymienione zagroenia s niewtpliwie wane. Ale czy moemy si
przed nimi obroni lub przynajmniej
zminimalizowa ich skutki? Trzeba
zdecydowanie odpowiedzie tak! Dziaajca na naszym terenie obrona cywilna jest w stanie zapewni mieszkacom
tak ochron, pod warunkiem waciwego przygotowania caego spoeczestwa do powszechnej samoobrony.
CELE I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ
Obrona cywilna ma na celu ochron ludnoci, zakadw pracy i urzdze
uytecznoci publicznej, dbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz
wspdziaanie w zwalczaniu klsk ywioowych i zagroe rodowiska oraz
usuwaniu ich skutkw.
Zadania obrony cywilnej obejmuj
w szczeglnoci:

- wykrywanie zagroe oraz ostrzeganie


i alarmowanie,
- organizowanie ewakuacji ludnoci,
- przygotowanie budowli ochronnych,
- zaopatrywanie ludnoci w sprzt
i rodki ochrony indywidualnej,
- zaciemnianie i wygaszanie owietlenia,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
- udzielanie poszkodowanym pomocy
medycznej,
- walk z poarami,
- przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skae i zakae,
- ochrona ywnoci i innych dbr niezbdnych do przetrwania,
- organizowanie doranych pomieszcze i zaopatrzenia dla poszkodowanej
ludnoci,
- zabezpieczenie dbr kultury, urzdze
uytecznoci publicznej, wanej dokumentacji,

- dorane przywracanie dziaania niezbdnych sub uytecznoci publicznej, w tym pomocy:


- w budowie i odbudowie awaryjnych
uj wody pitnej,
- doran pomoc w przywracaniu
i utrzymaniu porzdku w strefach dotknitych klskami,
- doran pomoc w grzebaniu zmarych.
Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju obejmuj:
- dziaalno planistyczn i prace organizacyjne, dziaalno szkoleniow
i upowszechniajc w zakresie problematyki obrony cywilnej,
- przygotowanie ludnoci do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.
Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mog rwnie wspdziaa
w zwalczaniu klsk ywioowych i zagroe rodowiska oraz usuwaniu ich
skutkw, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.

Otwarcie play w Rzekach Maych


Adam liwakowski

dniu19.07.09 r. odbyo si
uroczyste otwarcie niestrzeonej play i kpieliska w Rzekach Maych, przy udziale
wadz Gminy Komnice i mieszkacw wsi (wstg przecina Wjt Gminy Komnice Adam Zajc, radny
Rzek Tadeusz Dumin oraz P. Jerzy
Soniak i P. Edward Koprowski).
Powicenia play dokona ksidz
Wojciech. W uroczystoci bra take
udzia przewodnik P. Marek Lityski

oraz Henryk Dworak, ktry udostpni


kajaki.
Chtni mogli skorzysta w tym dniu
z darmowej wycieczki po Warcie. Na
play wybudowano pikn altan z grilem, stolik i awki, zjedalni do wody
oraz boisko do piki plaowej. Teren
wok play jest ogrodzony i wydzielone zostao miejsce parkingowe.
Plaa powstaa dziki staraniom
mieszkacw Rzek Maych, Klubu
Sportowego Metal Rzeki Wielkie,

Wadz Gminy Komnice, radnego P.


Tadeusza Dumina a pomysodawc projektu by P. Jerzy Soniak. Podkreli
naley, i Plae w Rzekach Maych oraz
w Karczewicach zostay zgoszone do
konkursu Pikna wie wojewdztwa
lskiego edycja 2009 jako najlepsze
przedsiwzicie odnowy wsi.

UWAGA!!!
100 osb nie zoyo wnioskw o wymian dowodu osobistego...

dniem 31 marca 2008r. dobiega koca zaoona ustawowo


wymiana dowodw osobistych ksieczkowych. Uprzejmie
informuj, e wedug danych otrzymanych z referatu ewidencji ludnoci i dowodw osobistych Urzdu
Gminy Komnice wynika, i w skali
naszej Gminy prawie 100 osb nie
zoyo wnioskw o wymian ksieczkowego dowodu osobistego.
Dowd osobisty jest dokumentem

stwierdzajcym tosamo, powiadczajcym obywatelstwo polskie oraz


uprawniajcym obywateli polskich do
przekraczania granic midzy wieloma
europejskimi pastwami. Jednoczenie brak wanego dokumentu moe
skutkowa niemonoci zaatwienia
licznych spraw w urzdach, bankach
i innych instytucjach.
Zwracam si z uprzejm prob
o przekazywanie tej informacji osobom bliskim, znajomym, a szczegl-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

nie udzielenie pomocy osobom, ktre


same nie s w stanie dokona wymiany dowodu osobistego.
Wnioski skada si w Urzdzie
Gminy Komnice pokj nr 5. Urzd
czynny jest w poniedziaek od godz.
8:00 do 16:00 , a od wtorku do pitku
od godz. 7:30 do 15:30. Wszelkie pytania co do wymiany dowodw prosz
kierowa bezporednio do urzdu nr
tel. 034 3281 122 wew. 106.
3

Fundusz soecki
Adam liwakowski

dniu 1 kwietnia 2009 r. wesza w ycie ustawa o funduszu soeckim. W ramach


tego funduszu gmina w swoim budecie bdzie moga wyodrbni specjalne rodki fundusze soeckie, ktre bd mogy zosta wykorzystane
przez spoeczno wiejsk na realizacj lokalnych przedsiwzi majcych
na celu podniesienie walorw estetycznych wsi, promocj miejscowoci
a w dalszej perspektywie tworzenie
wsi tematycznej. Fundusz soecki z powodzeniem funkcjonuje ju od kilku lat
w kilku miejscowociach wojewdztwa
opolskiego, przedstawianego jako znakomity przykad w dziedzinie Odnowy
Wsi.
Rada Gminy Komnice podja ju
uchwa o wyraeniu zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego. Warto
rwnie zaznaczy, e kada gmina
ktra uchwali fundusz soecki dostanie
zwrot czci wydatkw poniesionych
z budetu, od 10% do 20%, w zalenoci od kwoty bazowej gmin w stosunku
do kwoty bazowej kraju. Aby jednak

dane soectwo mogo wykorzysta rodki finansowe wyodrbnione w funduszu


soeckim powinno z inicjatywy sotysa,
rady soeckiej lub co najmniej 15 penoletnich mieszkacw soectwa uchwali
wniosek, zawierajcy wskazane do realizacji przedsiwzicia wraz z oszacowaniem ich kosztw i uzasadnieniem.
Sotys po otrzymaniu informacji
o wysokoci rodkw powinien powinien uzgodni w Urzdzie Gminy jakie
przedsiwzicia maj szanse na ich realizacj. Warunkiem przyznania rodkw
jest nastpnie zoenie do wjta uchwalonego prawidowo wniosku w terminie
do 30 wrzenia w celu uwzgldnienia
go w projekcie budetu gminy. Nastpnie w cigu 7 dni dni Wjt rozpatruje
wniosek jeeli wniosek zawiera bdy,
sotys kieruje go do Rady Gminy w celu
ponownego rozpatrzenia. Niezoenie
wniosku w terminie przez soectwo lub
odrzucenie wniosku prowadzi do tego,
i finanse przeznaczone dla danego soectwa w danym roku nie zostan wykorzystane.
Przedsiwzicie
realizowane
w ramach funduszu soeckiego musi
spenia trzy warunki: Ma by zadaniem
wasnym gminy, ma suy poprawie
warunkw ycia mieszkacw, ma by
zgodne ze strategia rozwoju gminy.

Przykadem takich przedsiwzi


moe by np. zagospodarowanie i wykonanie nasadze zieleni trwaej na terenach nalecych do gminy, pielgnacja
ju istniejcej zieleni komunalnej, zagospodarowanie zbiornikw wodnych oraz
terenw wok nich, zagospodarowanie
placw rekreacyjno- wypoczynkowych,
dziaania w kierunku dbaoci o ekologi
i o porzdek we wsi oraz dziaania takie
jak odnawianie i remont wietlic i remiz
straackich, miejsc pamici i miejsc sucych kultywowaniu tradycji i rozwojowi kultury.
Fundusz soecki daje szeroki wachlarz potencjalnych przedsiwzi
moliwych do realizacji na terenie danego soectwa. Jednak sam fundusz bez
zaangaowania mieszkacw w ycie miejscowoci i prac na jego rzecz
nie przyniesie oczekiwanych efektw.
Przyszy rok, ktry bdzie rokiem pilotaowym funkcjonowania funduszu soeckiego pokae ile pomysw i w jakim
stopniu udao si zrealizowa na terenie
poszczeglnych soectw. Mamy nadziej, e wydatkowane z funduszu soeckiego rodki przyczyni si do poprawy
estetyki i wizerunku wszystkich soectw
w z terenu Gminy Komnice.

Inwestycja
wspfinansowana przez Uni
Europejsk z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

dniu 17 czerwca 2009 roku


Gmina Komnice podpisaa umow o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu
1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sucej wzmacnianiu
konkurencyjnoci regionw, Dziaanie 1.1 na dofinansowanie Projektu
nr 701200-430 pod nazw: Poprawa
dostpnoci komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91 obszaru miejscowoci Lipicze.
Cakowita warto projektu wynosi 1
547 913,09 PLN.
4

75% rodkw na realizacj projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


(1.160.934,81 PLN)
25% z budetu Gminy
Komnice (386.978,28 PLN)
Zmodernizowano
drog
o dugoci 1683m i szerokoci 5-5,5m;
Wykonano chodnik z kostki
brukowej (wraz z wjazdami)
o dugoci 1352m i szerokoci chodnika 1,5m;
Wykonano kanalizacje desz-

czow (odwodnienie) d. 751m;


Zmodernizowano 2 skrzyowania.

Wybory w Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozwoju Gminy Komnice
Zdzisaw Matusiak

dniu 6.06.2009 w hali


sportowej Zespou Szk
w Komnicach odbyo si
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Komnice. (dalej- Stowarzyszenia)
W imieniu Zarzdu, Prezes Stowarzyszenia - Andrzej Pikos zoy sprawozdanie z dziaalnoci w kadencji 2006
2009. Nastepnie w imieniu nieobecnego przewodniczcego Komisji Rewizyjnej gos zabra mgr Henryk Przech, ktry
przedstawi sprawozdanie komisji, oceniajce prace Zarzdu za okres sprawozdawczy. Komisja pozytywnie ocenia
prac Zarzdu i wystpia z wnioskiem
o udzielenie absolutorium. Nastpnie
rozpocza si dyskusja, w ktrej midzy
innymi zabra gos wjt Gminy Komnice mgr Adam Zajc zaproszony na to
zebranie. Dotychczasowe dziaania Stowarzyszenia, ktre powstao 11 lutego
2003 roku, zdecydowanie skierowane
byy na sport. W trakcie dyskusji podnoszono konieczno poszerzenia zakresu
dziaalnoci Stowarzyszenia poza kierunek sportowy. Uchwalony w 2003 roku

i zapisany w KRS Statut Stowarzyszenia


stwarza takie moliwoci. Zgodnie ze
statutem,Stowarzyszenie.. moe organizowa i prowadzi wszelkie formy edukacji dla dzieci, modziey i dorosych,
kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria,
konferencje i doradztwo zawodowe.
Moe rwnie prowadzi dziaania z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu ycia, wspierania rozwoju turystyki
i agroturystyki oraz prowadzi dziaania
na rzecz infrastruktury turystyczno-sportowej gminy. Warto rwnie zaznaczy,
e Stowarzyszenie nie ma ambicji politycznych i swoim statucie ma zapisane
i nie moe prowadzi kampanii wyborczych oraz typowa swoich czonkw do
wadz. Pozwala to kademu, kto ma celu
dobro i rozwj gminy, na wczenie si
do dziaa Stowarzyszenia bez wzgldu
na swoja przynaleno partyjn. Nastpnie przystpiono do wyboru nowego
Zarzdu. W gosowaniu tajnym wybrano
7-osobowy skad Zarzdu Stowarzyszenia oraz 3-osobow Komisj Rewizyjn.
Po ukonstytuowaniu si skad Zarzdu
przedstawia si nastpujco:
Barbara Kanoniak - Prezes; Zdzisaw

Matusiak - v-ce Prezes; Ewa Drab - Sekretarz; Anna Dylczyk - Skarbnik Anna
Janik - czonek Zarzdu; Stanisaw Matuszczak- czonek Zarzdu; Janusz Sambor czonek Zarzadu.
W skad Komisji Rewizyjnej weszli:
Wiesaw Bk - Przewodniczcy; Henryk Przech czonek; Aleksandra Gra
- czonek
Po wyborach zebrani oraz wjt wyrazili swoje podzikowanie Panu Andrzejowi Pikosowi za wieloletni prace
na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia,
podkrelajc, e dziki jego staraniom
udao si w Komnicach wprowadzi
druyn piki siatkowej mczyzn do III
ligi, co jest w historii gminy najwyszym
druynowym osigniciem sportowym.
Niestety trudnoci finansowe doprowadziy do spadku, a nastpnie do rezygnacji z ambicji ligowych i nastawiono si
na szkolenie modziey. Postanowiono,
e w nowej kadencji Stowarzyszenie bdzie od strony sportowej funkcjonowa
na zasadzie kooperacji poszczeglnych
sekcji sportowych. Wybrano kierownikw tych sekcji w osobach: Anna Dylczyk pika siatkowa, Anna Janik karate, Zdzisaw Matusiak strzelectwo
sportowe. Z uwagi na ambitne plany
Stowarzyszenia.. prosimy wszystkich
chtnych do wsppracy o kontakt z ktrkolwiek z osb wybranych do zarzdu.
Zapraszamy!

CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE SPRAWY

W yciu trzeba bez


przerwy i naprzd
Jan Milc

ozmowa z pani Jolant Adamus Ludwikowsk, artystk


plastykiem, uznan ilustratork ksiek, posiadaczk patentu sternika jachtowego.
Redakcja: Jest mi bardzo mio, e zgodzia si Pani na t rozmow. Wiem,
e od duszego czasu pracuje Pani
niezwykle intensywnie i bardzo trudno
znajduje woln chwil. Dlatego tym bardziej jestem Pani wdziczny za powicenie cennego czasu Czytelnikom naszej

Gazety
Jolanta Adamus-Ludwikowska: To
prawda. Mam bardzo mao wolnego
czasu. Od kilkunastu miesicy pracuj
nad ilustracjami do nowej ksiki, ktra powinna si ukaza na rynku jesieni
tego roku. Pracy jest ogrom. Ju s pewne polizgi, mam jednak nadziej, e
uda mi si nadgoni opnienie. Mimo
napitego harmonogramu nie mogam
odmwi spotkania z czytelnikami Gazety Komnickiej. Przecie urodziam

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

si w Komnicach, gdzie mam nie tylko


rodzin, ale take przyjaci i spore grono znajomych. Poza tym od kilku miesicy znowu tu mieszkam.
Red.: Od kilku lat czytelnicy mog znale Pani nazwisko w licznych ksikach poczynajc od bajek, choby Bajki i opowiastki o zwierztach, Ksiga
smokw, przez szkolne lektury takie
jak m.in: Wspomnienia niebieskiego mundurka, Przedwionie, Nad
Niemnem, Dziady, W 80 dni do-

okoa wiata, Dzieci kapitana Granta wieku w kociele w Jasovie na Sowacji. szacunku do detali charakteryzujcych
i opracowania popularno-naukowe np.:
Atlas zwierzt. Prosz przybliy naszym Czytelnikom drog Pani kariery
artystycznej
J.A-L.: Jak tylko mog sign pamici, zawsze fascynoway mnie kolorowe
kwiaty w ogrdkach moich dziadkw,
gdzie bya wielka rozmaito rolin.
Podziwiaam palet barw kwitncych
drzew owocowych i rolin ozdobnych,
a take wielorako odcieni zieleni lici krzeww i traw. Zdumiewaa mnie
ponadto perfekcyjna precyzja ksztatw
kwiatw i krcych nad nimi barwnych motyli i pszcz. Zawsze chciaam
malowa ilustracje do ksiek. Jeszcze
w szkole podstawowej, kiedy pani Ciastowska bibliotekarka wypoyczaa mi
ksik z czarno-biaymi obrazkami, to
ja oczywicie je kolorowaam, bo jake
mogy by tak mao doskonae! Te moje
dziecice fascynacje dojrzeway wraz ze
mn. Zrozumiaam, e natura to pikno
doskonae! Moja przygoda ze sztuk zacza si od mitw greckich. Grecja rozbudzia moje zainteresowanie ludzkimi
moliwociami. To zdecydowao wanie o kierunku mojego wyksztacenia.
Podjam nauk w Pastwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Krakowie, ktre
ukoczyam z wyrnieniem i podjam
prac w Pastwowej Pracowni Konserwacji Dzie Sztuki w Krakowie. Pierwsz moj du prac byo przywracanie
do wietnoci freskw Krakera z XVI

Bya to bardzo mudna robota realizowana metod punktow, ktra charakteryzuje si tym, e arcydzieo odnawia
si stawiajc niezliczon ilo malekich, kolorowych punkcikw. Nie wiem
ile miliardw takich kropeczek postawiam podczas odnawiania tych freskw.
Bardzo sobie ceni prac przy odtworzeniu malowide w Helige Stiege w Bonn,
gdzie moja propozycja rekonstrukcji wygraa midzynarodowy przetarg na wykonanie prawie ju nie istniejcych malowide. Realizacja tego projektu zaja
mi kilka nastpnych lat. Jednak, mimo
uznania z jakim spotkaa si moja praca,
czuam si w dalszym cigu niedowartociowana. Moja praca bya nadal anonimowa! Poszukiwaam czego innego.
W ktrym momencie znalazam ogoszenie jednego z wydawnictw poszukujcego ilustratorw. Poczuam, e to
jest wanie to! Przygotowaam kilka
propozycji i poszam je zaprezentowa.
Przedstawione prace podobay si bardzo, jednake jakie byo moje zdziwienie, kiedy oznajmiono mi, e prace pani
s za dobre i obecnie wydawnictwa nie
sta na zatrudnienie takiego ilustratora.
Jednak po kilku dniach otrzymaam informacj - zatrudnimy pani. Rado
moja w tym momencie sigaa zenitu!
Byo to dziewi lat temu. Od tego momentu powiciam si niemal wycznie ilustrowaniu ksiek. Ju nie byam
anonimowym konserwatorem dzie
sztuki, teraz moje nazwisko widniao
w kadej, ilustrowanej przeze mnie
ksice.
Red.: Mam przed sob jedn z ksiek z Pani ilustracjami. Takich bajkowych postaci i drobiazgowej wrcz
dokadnoci nie znajduje si zbyt czsto
J.A-L.: Ilustrujc ksiki dla naszych
najmodszych odbiorcw, staram si
pokaza bogactwo przyrody, ktra
nas otacza. Maluj zwierzta w ich
naturalnym rodowisku dbajc o detale otoczenia. Drzewa, kwiaty, motyle
maj swoje odpowiedniki w naturze, ja natomiast cz je w finezyjne
kompozycje. Swoje obrazki wykonuj w technice olejnej, a to pozwala
na uzyskania bardzo szerokiej gamy
kolorw, ktra z kolei podkrela walory fauny. Kilka lat pracy nad przywracaniem dawnej wietnoci naszej
spucinie kulturowej, nauczyo mnie

epoki i style. Std te bohaterowie moich ilustracji przedstawiani s zgodnie


z wymogami czasw, w ktrych toczy si akcja ksiki. Pierwsze ksiki
czytane przez rodzicw, peni wan
rol w wychowaniu naszych pociech.
May odbiorca jest bardzo wymagajcy, nie toleruje partactwa, mwi otwarcie o mankamentach ilustracji czy te
czytanego tekstu. Dlatego staram si,
przedstawia bohaterw moich ilustracji
jak najdokadniej, aby pomc modemu
czytelnikowi w peni zaangaowa si
w ich losy.
Red.: Co uwaa Pani za swj najwikszy sukces? Ktr z ilustrowanych przez
Pani ksiek uznaje Pani za najlepsz?
J.A-L.: Sdz, e sukcesem jest wanie to co robi i co bardzo lubi robi.
Tak. Malowanie ilustracji do rozmaitych
ksiek jest tym sukcesem. Natomiast co
do najlepszej mojej ksiki?... No, c
myl, e jeszcze jej nie byo, cho niektre s bardzo udane. Po cichu jednak
myl, e najlepsz bdzie ta, nad ktr
obecnie pracuj.
Red.: Jak duo ksiek wydano z Pani
ilustracjami?
J.A-L.: ??? nigdy tego nie liczyam!
Pracowaam dla kilku edytorw Kto
kiedy policzy ile lektur z moimi ilustracjami wydao tylko jedno krakowskie wydawnictwo Greg. Okazao si,
e byo tego ponad 200 pozycji
Red.: Wiem, e oprcz ilustrowania
ksiek ma Pani take inne zainteresowania
J.A-L.: W wolnych chwilach, ktrych
mam coraz mniej, maluj te portrety. Dzieci s zawsze moim ulubionym
tematem. Jednak najwiksz przyjemno sprawia mi malowanie obrazw
o tematyce marynistycznej. Przez ponad
dziesi lat robiam te scenografie dla
festiwalu piosenki eglarskiej, organizowanego przez klub morski Szkwa
w Krakowie, ktrego byam czonkiem.
To wanie w Szkwale zdobywaam
swoje stopnie eglarskie i zaprzedaam
swoje serce morskim falom. To wanie
morze sprawio, e kady rejs by now
lekcj o samej sobie
Red.: Wykonywany przez Pani zawd wymaga niewtpliwie wrodzonego
talentu. Z talentem jest jednak tak jak
z przysowiowym diamentem, ktry nieoszlifowany jest zwykym kamykiem
J.A-L.: No c. Mog nieskromnie po-

wiedzie, e ja swj talent szlifuj przez


cae moje ycie. W kadym zawodzie,
a w artystycznym szczeglnie jest tak,
e trzeba bez przerwy doskonali swoje
umiejtnoci, trzeba stale si rozwija.
Nie mona stan w miejscu. Trzeba bez
przerwy i naprzd. Kto tego nie zrozumie, ten nie ma szans na osignicie sukcesu. Ja, jak ju wczeniej powiedziaam,
ten sukces mam. Dzi mog stwierdzi,
uywajc terminologii eglarskiej, e
dopynam do mojego szczliwego
portu. Ilustruj ksiki, w wikszoci
dla dzieci i kocham swoj prac. Chciaabym, aby efekty tej pracy wywoyway
umiech na twarzach maluchw, aby te
wszystkie mieszne liski, kotki, pieski
i misie zapady gboko w serca maych
odbiorcw. Niech w czasach, kiedy ze
szklanego ekranu wieje nud, blichtrem
i tandet, gdzie idea ma rang miesznoci, a wszelkie wartoci ulegaj degradacji, jeden zapamitany z dziecinnej
ksieczki motyl przypomina, e pikno

rodzi si w duszy, dodaje koloru naszemu


yciu, rozwietla blaskiem oczy. Otwierajmy wic serca dzieci
na cuda natury
Red.: Czy atwo yje
si artycie plastykowi
w Polsce?
J.A-L.: ycie ilustratorw
ksiek
w Polsce do atwych
nie naley. S oni niedoceniani i kiepsko
opacani. Nie zachowuj te praw autorskich do swoich ilustracji, takich jakie
stosuj wszystkie cywilizowane kraje
na wiecie. U nas w momencie kiedy
ilustracja znajdzie si w ksice automatycznie staje si wasnoci wydawcy
(!) i po ewentualnych wznowieniach ilustrator nie otrzymuje dodatkowych gratyfikacji. To jest krzywdzce. Mam nadziej, e ten stan prawny w przyszoci
si zmieni Pki co, mam kilka propo-

zycji z wydawnictw zagranicznych, ale


najpierw musz dokoczy rozpoczt
prac.
Red.: W imieniu Czytelnikw Gazety
Komnickiej dzikuj Pani za rozmow i ycz dopynicia do szczliwego
portu z obecn prac. ycz take dalszych sukcesw.
J.A-Lb.: Dzikuj.
Rozmawia i pytania zadawa: Jan Milc

Komnicki teatr na oglnopolskiej scenie


Krzysztof Wjcik

est rok 1952. W jednym z warszawskich teatrw wanie koczy si


przedstawienie Niemcw L.
Kruczkowskiego. Na scenie ostatni
akt, aktorzy kaniaj si publicznoci
i zrywaj si oklaski. Niby zwyczajna
to rzecz w teatralnym yciu, gdyby
nie dwie wane okolicznoci. Aktorzy grajcy sztuk to nie zawodowcy, ale amatorzy z gbokiej prowincji z maej miejscowoci Komnice.
A wrd publicznoci za to znakomici
aktorzy: Elbieta Barszczewska, Seweryna Broniszwna, Wadysaw Krasnowiecki wczesny dyrektor Teatru
Narodowego. I to oni oklaskuj aktorw
amatorw. Nie mog uwierzy, e to
may teatrzyk wiejski wystawi sztuk
na tak wysokim poziomie. S czonkami Jury. To jest sukces! II miejsce
w Oglnopolskim Konkursie Teatrw
Amatorskich. Wytypowani i wysani
na ten konkurs zostali przez wadze
kulturalne wczesnego powiatu radomszczaskiego, tzn. Wydzia Kultury Urzdu Powiatowego w Radomsku.
Materialnym dorobkiem tego wystpu
byy kotary sceniczne, jakie otrzymali w nagrod i 50 z za reyseri pani

W. Bugaj. Sukces tym bardziej cenny,


e zesp by zdekompletowany, gdy
kilku czonkw byo nieobecnych (np.
Mieczysaw Borowik i Tadeusz Kuach mieli egzaminy i musieli wyjecha
wczeniej). Z tym przedstawieniem wystpowali z sukcesem rwnie w odzi
i Radomsku. Wszdzie nie chcieli wie-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

rzy, e wystpuj tu wiejscy aktorzy


amatorzy.
Taki sukces nie przyszed znikd.
Jak zwykle zoyo si na niego kilka
rzeczy: talenty aktorskie uczestnikw,
cika praca tygodniami na prbach
oraz pasja prowadzcych teatr i zaangaowanie mieszkacw maych Kom-

Ze zbiorw Pani Wiktorii Bugaj - scena z Niemcw L. Kruczkowskiego


Wystpuja miedzy innymi: Pastwo Maria i Marian Zajcowie, Wiktoria Bugaj,
Wadysaw Borczyk, Wadysaw Bugaa

nic, zaledwie kilka lat po koszmarze p. Wiktoria. W sztuce zagrali, oprcz chd z tych przedstawie wspomaga
wojny. Warto przeledzi drog do sukcesu komnickiego teatru.
Zaczo si w 1946 r. Jeden z dziaaczy komnickiej OSP p. Jzef Kozio
(jego ona bya nauczycielk) zwrci
si do Alojzego Bugaja (z ktrym chodzi do szkoy) o pomoc w zdobyciu
rodkw dla stray. Sposobem miao
by patne przedstawienie teatralne.
Wybr nie by przypadkowy. Maestwo Wiktorii i Alojzego Bugajw waciciele (jeszcze) maej fabryczki narzdzi rolniczych w Komnicach zawsze
interesowao si teatrem i muzyk. Pani
Wiktoria, z domu Marszaek, odziedziczya zainteresowania po swojej mamie Justynie i dziadku. Dziadek Kornel
Krzyanowski by felczerem w Kruszynie i prowadzi aptek. Rwnoczenie
organizowa tam teatr, ktrym by zainteresowany i czynnie mu pomaga ksi Stanisaw Lubomirski. W dawnych
czasach (pocztek XX w.) funkcjonowa tam rwnie chr. Tak wic tradycja rodzinna i zainteresowania teatralne,
ktre zreszt dzieli z ni m Alojzy,
w peni predestynoway j do roli animatora teatru w naszej miejscowoci.

Wrmy jednak do pierwszego
przedstawienia. - Pan Kozio znalaz
amerykask sztuk komedi Hiszpaska mucha. Zagralimy w remizie
straackiej w Komnicach - wspomina

pastwa Bugajw i wspomnianego J.


Koza - Borczykowie, Strzeleccy, pani
Kaczmarkowa, Jasnoswna. Z tym
pierwszym przedstawieniem zwizana
jest anegdota. Potrzebne byy wiklinowe krzesa do scenografii i poyczyli je
z naszej Spdzielni. W jednej ze scen
aktor, ktrym by Alojzy Bugaj, zmczony mwi sowa klapn sobie korzystajc z owego poyczonego krzesa.
I rzeczywicie klapn, bo si rozleciao,
a on wyldowa pitro niej. Publiczno nagrodzia ten kaskaderski wyczyn
gromkimi brawami. Przedstawienie odnioso sukces, rwnie finansowy i dochd zosta przekazany naszej Stray
Poarnej.
Wtedy te pani Uherowa zapocztkowaa gromadzenie pienidzy dla zespou na biece potrzeby na ksieczce
oszczdnociowej, za pan Bogacz by
nie tylko aktorem, ale pilnowa te ksigowoci i doskonale rozlicza sprawy
finansowe. Midzy innymi poyczyli od nich pienidze sportowcy z LZS
-u na sprzt (przez co ich oszczdnoci
szybko si rozeszy). Innym razem dochd z dwch przedstawie dooyli do
owietlenia ulicznego.
Ten pierwszy sukces spowodowa,
i byy nastpne sztuki (kilkanacie),
a sala komnickiej remizy straackiej na
kilkanacie lat staa si scen teatru. Do-

Zdjcie z wycieczki zespou teatralnego do Wieliczki w 1955 r ze zb. W. Bugay.


I rzd od lewej: Bogumia Cielecka, Alojzy Bugaj, Maria Feliks, Marian Zajc, Grzegorz
Bugaj,Barbara Zych, N.N.;
II rzd: Wadysaw Bugaa, Jadwiga Rachwa, Miarzyski Kazimierz, Solecka Danuta,
Zbigniew Jafra, Gonera Maria, Antoni Marszaek, niej Witold Eliasz;
III rzd: Zenona Bugaa, Bogaczowa, Wiktoria Bugaj, Janina Zajc, Maria Zajc, Gonera Henryk;
IV rzd: Marta Eliasz, crka Bogaczowej, N.N.;

nastpne organizacje. Wystawili miedzy innymi: Krlow przedmiecia,


Romans z wodewilu i inne, bardziej
ambitne jak Moralno pani Dulskiej
G. Zapolskiej. W teatrze uczestniczyo bardzo wiele znanych osobistoci
Komnic. Bardzo duo grali w nim pastwo Maria i Marian Zajcowie. Marian
Zajc by dobrym aktorem, zwykle gra
amantw i umia piknie piewa. Bardzo zdolna aktorsko bya, mimo tuszy,
pani Bogaczowa i jej crka. Czynnie
uczestniczy w pracach teatru kierownik Szkoy Podstawowej w Komnicach
pan Wadysaw Borczyk. Podobno zyma si bardzo na rol sucego, jak
dosta. Przekona go dopiero fakt, i
grali takie role najwiksi aktorzy. On te
znakomicie j zagra.
Ale samo wystawienie sztuki teatralnej to ju fina dugiej pracy. Najpierw
by dugi czas prb. Niekiedy podczas
nich marzli niemiosiernie. Radzili sobie w ten sposb, e za kurtyn wstawiali piecyk - cyganka, ktrym si
podgrzewali. Osobnym problemem
bya scenografia i kostiumy. Nadarzya
si okazja nawizania wsppracy z czstochowskim teatrem, ktry wtedy przygotowywa sztuk Intryga i mio
L. Schillera. W powojennym czasie
brakowao wszystkiego, rwnie mebli
z ronych epok, a takie byy potrzebne. W naszej Spdzielni znajdowa si
komplet mebli w stylu ludwika, ktre
pastwo Nieniewscy zdoali wywie
z Chorzenic. Meble te, za zgod pani
Haliny Donimirskiej (crki pk. Nieniewskiego) wypoyczono teatrowi (nie
wrciy ju do Komnic, gdy podobno zniszczy je poar). Poredniczca
w tym pani Wiktoria Bugaj moga wic
od tej pory miao prosi teatr o rne
przysugi. Poyczali wic kostiumy teatralne do swoich przedstawie, midzy
innymi do wspomnianych Niemcw,
z ktrymi odnieli tak wielki sukces.
Jest pocztek lat 50-tych. Sala remizy OSP wypeniona po brzegi- wszystkie bilety wysprzedane. Na scenie idzie
sztuka przygotowana na podstawie
Chaty za wsi J.I. Kraszewskiego.
Zainteresowanie ogromne, scenografia
urzeka realizmem. Jest wanie kocowy akt.. Na scen wnosz zwoki Cygana Tumrego, (wczeniej si powiesi)
i kad przed publicznoci. Gra go (tzn.
jego zwoki) Wadysaw Bugaa. Zroz-

paczona Aza (Krystyna Smolarczyk


-siostra p. Wiktorii) cofa si do tyu, ale
zawadza o pie drzewa (element scenografii) i. .. lduje na pododze jak duga.
Ten widowiskowy, a nieprzewidziany
upadek publiczno nagradza gromkimi
brawami. Ale to nie koniec! W. Bugaa
lec jako trup i syszc oklaski, sdzi, e ju kurtyna opada i zaczyna si
podnosi z malowniczym powrozem na
szyi, wywoujc pene zgrozy szepty na
widowni. A tu syszy Le chol....! Le!
Le! - wygoszone tubalnym szeptem
pana Alojzego Bugaja reysera i suflera
w jednej osobie, syszany w najdalszym
zaktku sali. Wtedy dopiero by aplauz,
ktry dugo nie mg usta.
Wspominam t anegdot, opowiedzian przez W. Buga, gdy oddaje ona wczesn atmosfer spoeczn,
kiedy ludzie przychodzili na sztuki,
reagowali spontanicznie, cignli do
siebie. Wspomniana sztuka Chata za
wsi tak si spodobaa, e w samych
Komnicach grano j kilka razy. Zasuga to rwnie scenografii. Scenografi
zaatwiali sobie sami. Pomaga im
cioteczny brat pani Wiktorii Lubomir
Gosawski, ktry projektowa i tworzy projekty scenografii. Do Chaty za
wsi ca scenografi wybudowa p.
Gonera (Kalek): chat w lesie, cmentarzyk i mnstwo drobiazgw na scen.
Cao budzia zachwyt publicznoci
i to nie tylko w Komnicach.
Pani Wiktoria Bugaj tak wspomina
te czasy: Przy okazji inscenizacji Moralnoci Pani Dulskiej wpada jaka
kontrola i nie mogli si nadziwi, jak
mogam z koleankami wymyli i wykona kostiumy i to wszystko. Sama si
dziwi, e tak duo zrobiam i miaam
tyle energii. Jedzilimy z przedstawieniami po okolicy, midzy innymi
do Koniecpola wiele razy, do Radomska, do Pawna, Gidel. Za Zemst A.
Fredry te dostalimy nagrod. Do tej
ostatniej dekoracj robi pan Muras. No
c! Sama pani Wiktoria bya reyserem, kierownikiem artystycznym, inspicjentem i tym, kto by potrzebny. Takiej
energii tylko pozazdroci.
Komnickiemu teatrowi towarzyszya muzyka. Pocztkowo tworzya j
mama p. Wiktorii. Pniej komponowa
i akompaniowa na scenie prof. H. Fait,
znany wszystkim radomszczaski kompozytor i pedagog.
W 1964 r pani Wiktoria Bugaj prze-

Ze zbiorw Pani Wiktorii Bugaj - scena z Niemcw L. Kruczkowskiego.


Przy stole siedzi Wiktoria Bugaj i w mundurze niemieckim Wadysaw Bugaa (Willi) oraz
stoj Barbara Zych (siostra p. Wiktorii jako pokojwka i Nowicki Zenon (onierz).

bywaa w Krynicy. Przyjecha tam


wtedy Teatr modego widza ze sztuk
Zakrt Ewy Szumaskiej. Bardzo si
jej podobaa i postanowia zdoby j
dla komnickiego zespou teatralnego.
Pracujcy wtedy na poczcie Mieczysaw Gonera pomg znale jej kontakt
z autork i teatrem. Stamtd te poyczyli tekst, przepisali, przygotowali i. ..
zagrali. Sztuka- jak mwi pani Wiktoria bya nieco trudna, ale m (Alojzy
Bugaj) stale czyta wyjanienia i wskazwki. Bya to ostatnia sztuka, jak zagralimy. Potem jeszcze tylko w Roku
Reymontowskim (1967) zebralimy si,
by zagra fragmenty Chopw u nas
i w Kobielach Wielkich.
Teatr komnicki oddziaywa rwnie na aktywno modziey. W 1946
i 47 za teatr wziy si harcerki. Pani
Bugaj im pomoga w reyserii i wielu
sprawach, ktre mody zesp musia
pokona. Dziki temu i one miay swoje
sukcesy. Pniej modzi aktorzy pojawili si u niej jak np. W. Bugaa i Z.
Gonera, Lucyna Sankowska.
Wedug relacji innej uczestniczki
teatru, pani Marii Ciastowskiej, dziaalno amatorskiego teatru przynosia
Komnicom saw, ale te wiele innych korzyci. Do nas te przyjeday teatry z innych stron Polski. Sysz
wspomnienia (W. Sankowski) o tym,
jak przyjecha do nas teatr z Lublina
i przedstawia sztuk Szczcie Frania(lata 50-te). Wystpi teatr amatorski
z Pawna. Pojawia si te profesjonalny teatr z Czstochowy, ktry wystawi

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

midzy innymi w naszej remizie: Sen


nocy letniej Szekspira i komedi Grube Ryby Bauckiego. Tak wic zawitaa do nas rwnie sztuka zawodowa.
Warto wspomnie rwnie teatralne
tradycje sprzed wojny, kiedy te miaa
miejsce amatorska dziaalno.
Warto jeszcze wspomnie o sprawie,
ktrej pani Wiktoria Bugaj powicia
wiele energii. Zaraz po wojnie poznali
Wodzimierza Grabowskiego wnuczka Edwarda Reszke. Znaleli na cmentarzu w Borownie grb wielkiego piewaka. By w opakanym stanie. Z waciw
sobie pasj zacza starania o jego odnow i waciw opiek. Znalaza te
wielu sojusznikw: swego brata Antoniego Marszaka wspzaoyciela
Tow. Przyjaci Kruszyny, nauczyciela
z Borowna p. Brewczyskiego i wielu
innych. Napisaa nawet do Waldorffa,
znanego ordownika odnowy cmentarza na warszawskich Powzkach. Trafia do Ministerstwa. Efekty si pojawiy.
Grb zosta uporzdkowany i naprawiony, opiek przeja Szkoa Podstawowa
im. E. Reszke w Borownie, pojawia
si tablica informujca o wielkim piewaku. A w domu pastwa Bugajw,
ze znajomoci z W. Grabowskim zostay jeszcze dwa kinkiety pochodzce
z domu Reszkw w Garnku.
Koczc, chciabym podzikowa
pani Wiktorii Bugaj za tyle cennych
informacji, ale te pogratulowa ciekawego i czynnego ycia, yczc jeszcze
dugich lat zdrowia, bo mimo 90 lat cigle jest jeszcze pena werwy.
9 6

Wycieczka emerycka do kraju dziecistwa


gdzie czowiek po wiecie biega jak po ce*
Danuta Wilk

ziki osobistemu zaangaowaniu


przewodniczcego
pana Henryka Przecha oraz
staraniom czonkw Zarzdu PZER
i I w Komnicach grupa emerytw
z K Komnice, Pawno i Cikowice wyjechaa w dn. 21 24 maja
2009r na wycieczk do Trok, Wilna
i Druskiennik.
Piszc ten artyku, chce si z Pastwem - szanownymi czytelnikami
Gazety Komnickiej, podzieli niezapomnianymi wraeniami z wycieczki do miejsc, za ktrymi tsknili nasi
najwiksi poeci, a przede wszystkim
A. Mickiewicz.
Po przyjedzie zatrzymalimy si
w Trokach, od ktrych zaczlimy
zwiedzanie, bo by w Wilnie a nie
zajrze do Trok, to tak jak by w Rzymie, a papiea nie widzie.
Troki to dawna stolica Litwy. Pooone s 28km na zachd od Wilna. Sympatyczna pani przewodnik przybliya
nam histori tego miejsca. Okoo 1320
r bya to siedziba Wielkiego Ksicia
Giedymina. Po jego mierci Troki
stay si wasnoci ksicia Kiejstuta,
ktry zacz budow dwch zamkw
na pwyspie i na wyspie. Budowy
dokoczy syn Kiejstuta Witold.
Zwiedzalimy zamek pooony
na wyspie jeziora Galwie. Piknym,
drewnianym mostem doszlimy do
zamku, a potem przez most zwodzony
na dziedziniec. Obejrzelimy komnaty
ksice, zbiory zabytkowych naczy,
monet i obrazw. T sam drog udalimy si do urokliwego drewnianego
miasteczka zamieszkanego przez jeden
z najmniejszych narodw europejskich
Karaimw, ktrzy w redniowieczu
zostali tu cignici z Krymu. Karaimi
pielgnuj swoje tradycje, m.in. narodow kuchni. Kiedy synli ze sztuki solenia ogrkw. Specjaem kuchni
karaimskiej s kibiny, czyli pieroki
nadziewane siekanym misem i pieczone w piekarniku. Mielimy okazj
skosztowa tego przysmaku poniewa
po zwiedzaniu Trok p . przewodnik

10

*A.Mickiewicz Pan Tadeusz Epilog


zaprowadzia nas do restauracji, gdzie
mona byo zje kibiny. Byy naprawd bardzo smaczne, zwaszcza gdy popio si je litewskim krupnikiem.
Po krtkim odpoczynku udalimy
si do Wilna. W trakcie podry wysuchalimy informacji o dziejach tego
miasta, a pierwsz historyczn dat
zwizan z jego dziejami jest rok 1323,
kiedy to Ksie Giedymin przenis
stolice swojego pastwa z Trok do
Wilna.
Miasto ley w rozlegej kotlinie
otoczonej wzgrzami, a liczne wwozy i jary nadaj krajobrazowi miasta
szczeglnej malowniczoci i urody.
Pierwszym obejrzanym wileskim
zabytkiem bya katedra Wileska,
wznoszca si na rozlegym placu
u podny Gry Zamkowej. Dzieje
wityni sigaj czasw bardzo odlegych, czasw Litwy pogaskiej.
Wraz z przyjciem chrzecijastwa
Wadysaw Jagieo zakada w tym
miejscu koci drewniany. Obecnie
jest to imponujca budowla upikszona wieloma rzebami i posgami . Wewntrz Katedry znajduje si 11 kaplic.
W jednej z nich w 1547r Zygmunt August wzi potajemnie lub z Barbar
Radziwiwn.
Po wyjciu ze wityni udalimy si
na stary katolicki cmentarz na Rossie
zaoony w 1769r. Cmentarz skada si
obecnie z czci starej i nowej. Stara
Rossa jest pooona w przepiknym
miejscu. Rozkada si tarasami na stoku do pochyego pagrka. Midzy
rozoystymi drzewami pn si w gr,
to znowu schodz w d krte cieki prowadzce do mogi. Pod murem
cmentarza tu przy bramie znajduje si
skromny cmentarz onierski. Centralne miejsce tego cmentarzyka zajmuje
mogia z pyt z czarnego granitu. Na
niej wyryty jest krzy i napis: Matka i serce syna. W tym szczeglnym
miejscu nasza grupa zatrzymaa si na
duej. Tutaj wanie, 12 maja 1936 r.
w srebrnej urnie uroczycie zoone
zostao serce marszaka obok trumny

zmarej przed wieloma laty matki Jzefa Pisudskiego. Na pycie znajduj


si sowa wielbionego przez marszaka poety Juliusza Sowackiego:
Ty wiesz, e dumni nieszczciem nie
mog za innych ladem i t sam drog. Kto mogc wybra, wybra zamiast
domu gniazdo na skaach ora niechaj
umie spa, gdy renice czerwone od
gromu i sycha jk szatanw w sosen
szumie. Tak yem. Na pycie nagrobnej zoylimy wizank z biao czerwonych kwiatw oraz zapalilimy znicze.
Po chwili zadumy ruszylimy za pani przewodnik strom ciek na tzw.
Grk Literack, gdzie spoczywaj
pisarze, poeci, profesorowie, artyci.
Po cmentarnych ciekach mona by
jeszcze dugo bdzi, ale my, pozostajc pod urokiem poznanych miejsc
musielimy niestety wsi do autokaru by dojecha do Solecznik miejsca
naszego zakwaterowania.
Zwiedzanie Wilna rozpoczlimy
od wizyty w przepiknym kociele
pw. w. Piotra i Pawa. Fundatorem
tego przybytku by wielki hetman litewski, wojewoda wileski Micha
Kazimierz Pac. Po przekroczeniu progu kocioa o do skromnym wystroju zewntrznym otworzy si naszym
oczom widok niezwyky i wspaniay
wystrj wntrza kocioa, ktry kto
okreli jako pie nad pieniami ttnica bujnoci wczesnego ycia.
Wykonanych ze stiuku figur jest tu
ponad dwa tysice. Rzeby i paskorzeby przedstawiaj sceny biblijne,
sceny z ycia mieszczan, girlandy rolin, atrybuty wojskowe. Nasz uwag
przyku szczeglnie przepikny yrandol krysztaowy w ksztacie odzi oraz
niezwyka ambona drewniana, ktra
ma ksztat okrtu z podniesionym aglem. Oczarowani niezwykym piknem tej wityni opuszczalimy j niechtnie, ale na zewntrz czekay na nas
kolejne atrakcje. Tym razem by to koci w. Ducha. Jest to jedyna witynia, w ktrej Msze w. odprawiane s

wycznie w jzyku polskim. Wanie


w tym kociele podczas pielgrzymki na
Litw w 1993r. Ojciec wity spotyka
si z Polakami Diecezji Wileskiej.
Po obejrzeniu tego zabytku ruszylimy za nasz przewodniczk w dalsz
wdrwk po miecie. I c zobaczylimy tym razem? Nad miastem pooonym w dolinie, na najwyszej grze
zwanej niegdy ys lni w socu
trzy nienobiae krzye jakby stay na
stray wiary i pamici. Jest znana bardzo pikna legenda zwizana z histori tych krzyy. Zachcam Pastwa do
zapoznania si z ni. Jest tego warta.
Gra, na ktrej znajduj si owe krzye
otrzymaa now nazw jako Gra Trzykrzysta. Podziwialimy z jej szczytu
przepikn panoram Wilna. Po zejciu ze Wzgrza ruszylimy w kierunku Starwki wileskiej. W jednym
z najbardziej uroczych miejsc Wilna,
przy kociele w. Anny i Bernardynw
znajduje si pomnik A. Mickiewicza.
Przedstawia on modziecz posta poety z twarz zwrcon w kierunku miasta. Zatrzymalimy si tam na chwil
aby zrobi pamitkowe zdjcia. Potem
ruszylimy dalej, gdzie nieopodal zauku Bernardyskiego mieci si muzeum Mickiewicza. Nieczynne przez
wiele lat, wznowio swoj dziaalno
w 1883 r. Obejrzelimy pamitki oraz
wysuchalimy wielu ciekawostek
z ycia poety. W trakcie dalszego zwiedzania miasta zatrzymalimy si przed
wspaniaym gotyckim zespoem architektonicznym, ktry stanowi koci
O.O. Bernardynw z klasztorem oraz
kociek w. Anny, ktry jak gosi
legenda, Napoleon chcia na wasnych
doniach przenie do Parya. Po pewnym czasie dotarlimy na centralny
plac Starwki rynek, zwany placem
ratuszowym. W XV wieku wzniesione
tu zostay: ratusz, kramy i pikne kamieniczki, z ktrych przetrway niestety tylko nieliczne. W tych kamienicach odbyway si zebrania Filomatw
i Filaretw, tu mieszka A. Mickiewicz
przed wyjazdem do Rosji, tu mieszkali Juliusz Sowacki i J. I. Kraszewski.
Na ulicy Ostrobramskiej nasz uwag przykua przepiknej urody Brama
Brazyliaska diament architektury
barokowej. Brama zaprowadzia nas
na dziedziniec, gdzie znajduje si cerkiew w, Trjcy i byy klasztor ojcw
Bazylianw. To wanie tu, w murach

dawnego klasztoru na przeomie 1823


1824 Nowasilcow wizi polsk
modzie, studentw Uniwersytetu
Wileskiego, a w jednej z cel przebywa A. Mickiewicz. Zatrzymalimy
jsi eszcze na chwil przed kocioem
w. Teresy i ruszylimy ku pobliskiej
Ostrej Bramie i Kaplicy Matki Boej
Miosierdzia.
Do obwarowanego miasta prowadzio pocztkowo pi bram. Najazd
ogromniej armii moskiewskiej obrci miasto w ruin. Gd i zaraza wyludniy Wilno, zniszczony zosta mur
obronny, ocalaa tylko jedna brama
Ostra. Nazwa Ostra Brama przyja
si nieco pniej i wie si z usytuowaniem geograficznym bramy, ktra w tym miejscu tworzy jakby ostry
klin. Stanowi ona jeden z najcenniejszych zabytkw architektury Wilna.
Od wewntrznej strony mieci si kaplica, ktra kryje najpikniejszy klejnot, skarb mieszkacw miasta i caego
wiata katolickiego syncy cudami
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Kult tego obrazu zawdzicza naley
przybyym do Wilna w 1624 r. Ojcom
Karmelitom Bosym. W ciszy i skupieniu udalimy si do Kaplicy. Zobaczylimy obraz Matki Boej Miosierdzia, ktrej gow zdobi dwie korony.
Wntrze kaplicy zdobi wrota skadane przez wiernych. Modli sie tutaj Jan
Pawe II, ktry podarowa Najwitszej
Panience sznur pere. Na wewntrznej
fasadzie kaplicy s wypisane sowa:
Matko Miosierdzia pod Twoj obron uciekamy si. Jest to szczeglne
miejsce zmuszajce do refleksji nad
wasnym yciem, losami ojczyzny
i tak jednoznacznie kojarzce si z innym cudownym obrazem, tym na Jasnej Grze. Wzruszeni niecodziennym
przeyciem opucilimy to cudowne
miejsce, ktre byo zarazem ostatnim
etapem naszej wdrwki po Wilnie.
W niedziele rano wyruszylimy do
Druskiennik. Jest to miejscowo pooona na wysokim brzegu Niemna,
otoczona lasami i agodnymi pagrkami, tonca w zieleni, przesycona zapachem ozonu i ywicy. To popularne
litewskie uzdrowisko znane jest daleko
poza granicami kraju. W okresie midzywojennym Druskienniki skutecznie
rywalizoway z Ciechocinkiem czy
Krynic. Miasto duo zawdzicza Jzefowi Pisudskiemu, ktry przyczyni

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

si do jego rozwoju i czsto tu przebywa. Dzi w Druskiennikach leczy


si kilkadziesit chorb i dolegliwoci
m.in. schorzenia ukadu pokarmowego i krenia, choroby reumatyczne,
nerwice itp. Odbylimy pikny spacer
nad Niemnem toczcym leniwie swoje wody. Podziwialimy wspaniae sanatoria tonce w zieleni. Weszlimy
do jednego z nich, gdzie mona byo
degustowa tutejsze wody lecznicze.
W pobliu uzdrowisk miejscowi kupcy
rozoyli kramy z rnymi wyrobami,
przewanie z bursztynu. Mona byo
kupi przepikne korale, naszyjniki,
bransolety i inne cudeka.
To e wycieczka bya tak atrakcyjna i bezpieczna zawdziczamy w duej
mierze przemiej p.Iwonce Poniewierskiej, ktra matkowaa nam przez
cay czas starajc si aby wszyscy
byli zadowoleni. Due sowa uznania
i podzikowania nale si panom kierowcom, ktrzy nie tylko wspaniale
prowadzili autokar, ale ujli nas kulturalnym zachowaniem, taktem i trosk
o pasaerw.
Mam tak cich nadziej, e tym
moim artykuem o podry na Litw
chocia troch zachciam Pastwa do
odwiedzenia tych przepiknych miejsc,
a zwaszcza Wilna, bo pozna Wilno
to znaczy pokocha je na zawsze
powiedzia prof. Juliusz Kos, autor
przewodnika po tym miecie, z czym
cakowicie i bez zastrzee zgadzam
si.
11

Informacje dotyczce dziaalnoci


Zwizku Emerytw w Komnicach
Henryk Przech

godnie z przyjtym planem


dziaalnoci spoecznej Zwizku na biecy rok Prezydium
informuje czonkw i osoby zainteresowane jakie zamierzenia pozostay
jeszcze do zrealizowania:
1. Jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego dniu 06 sierpnia.
2. Jednodniowa wycieczka w Gry
witokrzyskie w dniu 20 sierpnia.
3. Wyjazd do miejsca pamici narodowej. Bitwa pod Mokr w dniu 31.08
lub 01.09.
4. Jednodniowa wycieczka do Niepo-

kaanowa i elazowej Woli w dniu 20


wrzenia.
5. Wyjazdy do teatru i kina - miesice
jesienne.
6. Uroczyste obchody Dnia Seniora
w Oddziale Rejonowym Komnice - listopad.
7. Spotkanie towarzyskie - Bal Seniora w listopadzie.
Zakoczono zapisy na 10 dniowe
wczasy w winoujciu w terminie od
03 do 12 padziernika. Wyjedaj 72
osoby.
Do 13 sierpnia trwaj zapisy na

NIE JESTECIE SAMI!


Henryk Przech

rezydium Zarzdu OR PZER


i I w Komnicach postanowio opracowa wniosek o dofinansowanie ze rodkw PFRON
pikniku dla osb niepenosprawnych. Przewodniczcy Zarzdu
zwrci si do p. Adama Zajca
Wjta Gminy Komnice z wnioskiem o objcie pikniku honorowym patronatem. Wniosek zosta
zaakceptowany, ustalono rwnie
zarys propozycji pikniku pod nazw: Sprawni inaczej wrd swoich.
W terminie do 30 listopada 2008r
zoylimy przygotowany wniosek
o dofinansowanie w PCPR w Czstochowie. W pierwszym kwartale obecnego roku otrzymalimy zawiadomienie, e wniosek nasz zosta w ramach
konkursu przyjty, ale dofinansowanie musi by znacznie zmniejszone
ze wzgldu na mae rodki PFRON
-u przekazywane do dyspozycji Starosty Czstochowskiego.
Czujemy si wyrnieni, bo nasz
wniosek jako jedyny w powiecie zosta przyjty za co skadamy podzikowania. Po spisaniu umowy na dofinansowanie poprosiem Pana Wjta
o udzielenie pomocy w organizacji
pikniku i jednoczenie o wsparcie fi12

nansowe.
Pan Adam Zajc zaprosi na pierwsze spotkanie organizacyjne kierownikw jednostek organizacyjnych
Gminy Komnice tj. GOPS, GOK,
Zesp Szk w Komnicach i Prezesa
GSSch oraz prezesa OSP. Ustalono, e organizatorami pikniku bd:
Oddzia Rejonowy PZER i I w Komnicach, GOPS, GOK i Zesp Szk
w Komnicach.
Zarzd GS i OSP wczy si rwnie w organizacj udzielajc pomocy
i wsparcia materialnego.
Do organizacji i materialnego wsparcia wczyli si rwnie:
Producent Wyrobw Medycznych
GAMA z Bdzina pod kierownictwem swego przedstawiciela i jednoczenie menagera p. mgr. Ilony
Balas z Komnic, Bank Spdzielczy
w Komnicach i firma jubilerska p.
Marka Poniewieskiego.
Na podkrelenie zasuguje fakt,
e wszyscy zainteresowani organizacj pikniku bardzo chtnie i bezinteresownie wczyli si do dziaa na
rzecz osb niepenosprawnych.
Piknik odby si 14 czerwca na
placu i boisku Zespou Szk w Komnicach zgodnie z przyjtym i ogoszonym na plakatach z programem.

turnus wczasowy (7 dniowy) wraz ze


zwiedzaniem autokarem zabytkw na
terytorium Beskidzkim.
Zapraszamy czonkw do udziau
w organizowanych imprezach a osoby chtne do zrzeszenia si w Polskim
Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw (osb niepenosprawnych).
Ponadto informujemy, e chcemy
nawiza wspprac z osobami niepenosprawnymi w wieku powyej 18
1at. Osoby te mog zgasza si do biura naszego Zarzdu przy ulicy Straackiej 18 w Komnicach w kady poniedziaek i czwartek w godzinach od 10
do 12.
Jeeli bd chtni to zamierzamy
czyni starania o zorganizowanie dla
nich wycieczki lub uroczystego spotkania.
Jako organizatorzy pikniku mielimi
szczcie, bo w dniu imprezy (niedziela) dopisywaa nam rwnie soneczna pogoda.
W pikniku licznie udzia wziy
zaproszone osoby sprawne inaczej
ze swymi opiekunami i mieszkacami
Gminy w tym radni Gminy i powiatu oraz osoby z kierownictwa wadz
jednostek organizacyjnych Gminy,
instytucji i firm biorcych udzia
w pikniku oraz Straacy ochotnicy
z jednostki OSP Komnice, a w tym
straacka orkiestra.
Do realizacji programu zaproszenie przyjy dwie solistki tj: Agnieszka Twardoch z Komnic i Dagmara
Bogucka z Rzerzczyc oraz zesp solistek z Zespou Szk w Komnicach
pod kierownictwem p. mgr. Elbiety
Twardoch. Na zaproszenie kierownictwa GOK-u przyby rwnie zesp
bbnistw z Katolickiego Gimnazjum
w Radomsku dla osb niepenosprawnych. Orkiestra straacka daa pikny
koncert, a straacy ochotnicy przygotowali pokaz sprztu ratowniczego.
Nauczyciele ZS w Komnicach poprowadzili przygotowane konkursy.
Wjt Gminy otworzy i przywita
wszystkich przybyych na piknik oraz
zoy podzikowania organizatorom
za spoeczny wkad pracy w przygotowania i przeprowadzenie imprezy.
Przewodniczcy Zarzdu Zwizku
Henryk Przech jako inicjator i inspirator tego pierwszego pikniku w na-

szej gminie dla osb niepenosprawnych podzikowa wszystkim osobom


przybyym i biorcym udzia w pikniku.
Z zaproszonych osb z poza Gminy
przybya jedynie przewodniczca Zarzdu Oddziau Okrgowego PZER i I
w Czstochowie p. Irena Pianka wraz
ze swoj najblisz rodzin. Jestemy
bardzo wdziczni Pani Przewodniczcej, skadamy serdeczne podzikowania.
Piknik by prowadzony przez instruktora GOK-u p. Renat Krawiec
i Dawida Chybalskiego bardzo ciekawie i profesjonalnie. Wyraam podzikowanie absolwentce Gimnazjum
w Komnicach Emilii Woldan za obsug fotograficzn pikniku i przeka-

zanie nam zdj na dwch dyskietkach.


Mio byo sucha podzikowa
rodzicw dzieci niepenosprawnych
za zorganizowanie tego pikniku, kierowanych do Pani kierownik GOPS
-u.
Omielam si w imieniu Prezydium Zarzdu OR PZER i I w Komnicach podzikowa Panu Adamowi
Zajcowi Wjtowi Gminy za objcie
imprezy Honorowym Patronatem,
wszystkim wsporganizatorom, pod
kierownictwem p. Barbary Mizery,
p.Leszka Janika i p. Barbary Kanoniak oraz wolontariuszom, ktrzy
wczyli si w organizacj a szczeglnie tym osobom, ktre nie s wymienione w powyszym tekcie.

Celem organizacji pikniku byo


tworzenie lepszego klimatu dla dziaa wobec osb niepenosprawnych
i integracji ze spoecznoci lokaln.
Ponadto wczanie sprawnych inaczej do wikszej aktywnoci ruchowej, plastycznej i sprawnociowej.
Chodzio nam rwnie o to aby
w kalendarzu uroczystoci i imprez
w gminie osoby sprawne inaczej
miay swoje wito i mogy przeywa go wsplnie ze wspmieszkacami.
O tym, czy zamierzenie udao si
zrealizowa oceni osoby biorce
udzia w pikniku a gwnie te sprawne inaczej

Znw przyznano stypendia dla


szczeglnie uzdolnionych uczniw
Wanda Kusztal

ziaajc
na
podstawie
Uchway Rady Gminy
Komnice Nr 279/XXX/06
z dnia 27.02.2006r. oraz Zacznika do niniejszej uchway, ktrym
jest Regulamin przyznawania Stypendium Wjta Gminy Komnice,
powoana przez Wjta Gminy Komisja w dniu 15 czerwca br. rozpatrywaa wnioski w sprawie stypendiw dla uczniw szczeglnie
uzdolnionych ze szk podstawowych i gimnazjw gminy Komnice.
Stypendia te przyznawane s semestralnie, a ich wysoko wynosi
1.000,00z. Wnioski w sprawie przy-

znawania stypendium rozpatrywane


s dwa razy w roku: w lutym oraz
w czerwcu kadego roku.
Po zapoznaniu si z dokumentacj, biorc pod uwag osignicia uczniw Komisja zaopiniowaa
wnioski i przekazaa Wjtowi, ktry
je zaakceptowa. Na tej podstawie
Wjt Gminy Komnice podj decyzj o przyznaniu stypendiw 16
uzdolnionym wychowankom naszych
szk i tak stypendia otrzymali:
1. Z Zespou Szk w Komnicach:
Kupczak Maciej, Kaczorowski Tomasz, gowik Klaudia, Stpie Jolanta, Centkowski Janusz, Bik Emil,

Szymczyk Dominika, Krzemiski


Sebastian, Pluciski ukasz, Kusak
Mateusz.
2. Z Zespou Szk w Rzerzczycach: Szymczak Kamil, Klekowski
Mateusz, Chybalski Dawid.
3. Z Zespou Szk w Garnku: Musia Klaudia.
4. Z Zespou Szk w Zawadzie:
Woldan Sylwia, Borowik Justyna.
Wszystkim Stypendystom Wjta
Gminy Komnice serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw
i osigni.

SPROSTOWANIE
Patrycja Burzyska, Zesp Szk im. K. Mokuszyskiego w Skrzydlowie

artykule Cigle pada,


a ja ... a ja chodz! autorstwa Patrycji Burzyskiej, zamieszczonym w Gazecie
Komnickiej maj/czerwiec 2009,

wkrada si literwka odnonie nazwiska jednej z uczestniczek IV


Marszw na Orientacj z Kozkiem
Matokiem w Skrzydlowie, a mianowicie uczennicy Gimnazjum z Rze-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

rzczyc - Iwony Mendak. Za pomyk autorka wymienionego artykuu


serdecznie przeprasza.

13

VI Fina Turnieju Przyrodniczo


owieckiego Blachownia 2009
Robert Detka

od patronatem owczego
Okrgowego Polskiego Zwizku owieckiego w Czstochowie Ireneusza Chda i Burmistrza
Blachowni Zdzisawa Nowaka,
w dniu 30 maja 2009r. odby si fina koczcy tegoroczn edycj Turnieju Przyrodniczo owieckiego.
Impreza tradycyjnie bya rozgrywana
w trzech konkurencjach: wiedzy, budek lgowych dla ptakw oraz plastyczny. W kategorii wiedzy po raz
drugi z rzdu zwyciya reprezentacja naszej gminy, w skadzie: Tomasz
Kaczorowski, Piotr Centkowski,, Wojciech Szafarowicz. Sukces ten naley
przypisac oczywicie uczniom z Gimnazjum w Komnicach, skd wywodzi si caa druyna, wadzom gminy
przychylnym propagowaniu wiedzy
owieckiej oraz nauczycielom. Fakt

e skad osobowy reprezentacji gminy


w porwnaniu do zeszorocznej (rwnie zwyciskiej) zmieni si w 100%
podkrela sukces pracy pedagogicznej,
prowadzcej zesp p. Marzeny Borkowskiej. Na drugim i trzecim miejscu w porwnaniu z ubiegym rokiem
nie byo zmian, odpowiednio byy to
reprezentacje gminy Konopiska i Mykanw. Nie by to jedyny sukces reprezentantw naszej gminy w tym Turnieju. W kategorii budek lgowych dla
ptakw, zwyciy Marcin Rakowski
z Gimnazjum w Witkowicach. Podczas
finau Turnieju w Blachowni prezentowane byy wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury owieckiej PZ, oraz
pokaz kilkunastu ptakw owieckich
(sokoy, sowy, jastrzbie). Temu ostatniemu pokazowi towarzyszya prelekcja szefa ornitologw czstochowskich

p. Stanisawa Czya. Nie kwestionowanym przebojem imprezy by wystp


Czesawa Tyrola, ktry naladowa
gosy ptakw oraz zaprezentowa metody wabienia zwierzyny. Na koniec,
Burmistrz Blachowni uhonorowa organizatorw Turnieju min. Marka Organa, Marka Dybskiego, Lecha Normana, Roberta Detka, wrczajc im
pamitkowe puchary. Turniej Przyrodniczo owiecki powsta z inicjatywy
myliwych polujcych w naszej gminie
z K o Czstochowa, owiec
Radomsko, Cyranka Sosnowiec oraz
Wjta Adama Zajca. Pierwsza edycja odbya si w 2004r. od tego czasu
co roku bierze w nim udzia modzie
z kilkunastu gmin, tym bardziej ciesz
sukcesy odnoszone przez naszych reprezentantw.

Tajemnice i ciekawostki Dolnego lska


Halina Zieliska, Zenona Tomaszewska

nia 11 lipca bardzo wczesnym


rankiem grupa emerytw
z PZER i I z Komnic, Rzerzczyc i okolic wyruszya na 1-dniow
wycieczk po Dolnym lsku. W programie byo zwiedzanie sztolni w Walimiu (27 km od Wabrzycha, Kocioa
Pokoju w widnicy i zamku Ksi.
Dzie zapowiada si chodny i deszczowy, chwilami padao. Z okien autokaru moglimy obserwowa, szkody
jakie wyrzdziy ulewne deszcze i powodzie w okolicach Opola, Wabrzycha,
Dzieroniowa i inny miast i wsi Dolnego lska. Inaczej oglda si skutki tych
kataklizmw na ekranie TV a inaczej
przeywa si widoki podtopionych zb,
zalanych pl ziemniakw czy kukurydzy
ogldanych wasnymi oczyma.
Pierwszym zwiedzaniem naszego
zwiedzania by Walim maa wie ukryta w lasach u podny Gr Sowich, a waciwie sztolnie walimskie tajemnicze
podziemne fabryki czy budowle. Droga
14

wykonana czciowo z granitowej kostki


bya wska, krta i prowadzia przez poronity lasem masyw grski.
O godzinie 8.30 dotarlimy do tego
tajemniczego i tragicznego miejsca. Od
1943r Niemcy rozpoczli tu ogromne prace budowlane pod kryptonimem
Kriese (Olbrzym). Budowa nie zostaa nigdy ukoczona, a jej pozostaoci jest szereg podziemnych korytarzy
i labiryntw o komorach tak wielkich,
e mogyby pomieci cae domy. I to
wszystko wykute si ludzkich rk, rozerwane dynamitem, uporzdkowane wg
niemieckiego planu.
Jeszcze przed wejciem w gb sztolni obejrzelimy resztki naziemnych budowli i urzdze betonowe schrony,
wartownie, resztki kolei wskotorowej
w ktrej wagonikach wywoono pokruszone skay; dziaka przeciwlotnicze
wiadczce o wojskowym charakterze
obiektu.
Okoo godziny 9.00 p. przewodnik

wprowadzi nas do sztolni nr. 1. Troche


zmarzlimy, bo na dworze byo do
chodno, a wewntrz byo zaledwie 5C.
Ze stropu chodnika kapaa woda, pod
nogami byo mokro, ciemne korytarze
potgoway nastrj grozy. Ogldalimy
wielkie, wykute w litej skale komory,
rozpoczte betonowe stropy i ciany,
szyny kolejowe, wzki, narzdzia, niedokoczone chodniki i tunele, zasypane,
tajemnicze otwory.
Podczas wdrwki sztolniami nr. 2
i 3 przewodnik opowiada, e w tych nieludzkich warunkach od 1943r a do koca wojny w maju 1945r pracowali winiowie obozw koncentracyjnych m.in.
z Gross Rosen i jecy wojenni rnych
narodowoci. Zgino ich tam ok. 30 tysicy. Do dzi nie wiadomo jak zagadk
kryj sztolnie walimskie. Czy budowany
obiekt mia by gwn kwater Hitlera? Czy moe miay to by tajne zakady przemysowe produkujce tajn bro
dla Wermachtu? I tu nasuwao si pyta-

nie: Czy dla tego szaleczego zamiaru


z 1943r musiao zgin tyle istnie ludzkich? Z t smutn refleksj opucilimy
Walim i udalimy si w dalsz drog.
Pogoda si poprawia, nawet wyjrzao soce. W inny nastrj wprowadzi
nas kolejny wart obejrzenia obiekt. To
koci Pokoju w widnicy. Jest to bazylika ewangelicko augsburska wzniesiona na planie krzya w roku 1656. Tak,
to wanie jest ciekawostka. Koci zosta zbudowany w jednym roku (zgodnie
z wol wczesnego cesarza Ferdynanda
III) oraz powsta tylko z drewna, piasku,
gliny i somy. Warunkiem byo te, e
musia by po za murami miasta, bez
wiey i dzwonw.
Koci ten ma 1090m, moe pomieci 7500 ludzi, w tym ma 3000 miejsc
siedzcych, a to za spraw licznych balkonw, l i antresoli. Na jego budow
zuyto ok. 3000 dbw. witynia jest
wewntrz bogato zdobiona malowidami
na sufitach i cianach. Wisz ozdobne
tarcze cechowe, portrety zasuonych
mieszczan i szlachty oraz herby fundatorw kocioa. Na uwag zasuguj
wielkie barokowe organy z ruchomymi
figurkami aniow i pikne rzeby otarza gwnego oraz ambony z 1728 r.
Koci Pokoju w widnicy jest
jednym z dwu zachowanych tego typu
obiektw w Europie. Ma olbrzymi warto historyczn i artystyczn. W 2001
r w Finlandii zosta wpisany na List
wiatowego Dziedzictwa Zabytkw
Kultury UNESCO. Obecnie czsto odbywaj si tu Midzynarodowe Festiwale Bachowskie i Vratislavia Cantans. My
Rwnie wysuchalimy pgodzinnego
koncertu organowego.
We wczesnych godzinach popoudniowych dotarlimy do barokowej
bramy wjazdowej Ksicego Parku

Krajobrazowego. Drog wiodc wrd


starych bukw, dbw i olbrzymich kp
azalii i rododendronw dotarlimy do
kompleksu zamkowego.
Zamek Ksi nalecy do najwikszych zespow architektonicznych,
w Europie wzniesiony zosta na urwisku
skalnym cyplu u podny ktrego pynie
rzeka Pecznica. Jego pocztki sigaj
XIII w. i czasw Piastw widnickich.
Pod koniec XIV w zamek przeszed pod
panowanie Czech. Jeszcze kilkakrotnie
zmieni wacicieli. Od 1509r a po lata
II wojny wiatowej pozostaje w rkach
starego niemieckiego rodu Hochbergw.
Ostatnimi wacicielami Ksia byli:
Hans Heinrich XV i jego ona Angielka
synna z urody ksina Disy. W XVIII
w posiado rozbudowano i staa si
ona wspania barokow siedzib magnack z rozlegymi ogrodami, tarasami
i parkiem o pow. 125ha. Gocili w niej
przedstawiciele najlepszych rodw Europejskich np. Ksi Walii, Ksita
rosyjscy, krlowa grecka Maria, ksina
Izabela Czartoryska. Urzdzano polowania i turnieje rycerskie. Pod koniec
II wojny wiatowej, gdy ostatni z Hochbergw wyjecha w 1941r, zamek zosta zniszczony i czciowo spalony,
a wszystkie bogactwa, skarby i zabytkowe meble rozgrabione. Odzyskano cz
z nich i mona je zobaczy w kilku udostpnionych do zwiedzania salach. Przewodnik pokaza nam np. Salon Zielony,
Chiski, Sal Maksymiliana, Salon Gier
oraz inne odtworzone na podstawie zachowanych dokumentw.
Obecnie zamek jest wielk atrakcj
turystyczn i centrum ycia kulturalnego
regionu. Organizowane s tu stale wystawy, koncerty, festiwale, konferencje,
imprezy sportowo rekreacyjne oraz
wito Kwiatw. W salach zamkowych

zawierane s nawet luby i organizowane przyjcia weselne. Cz jest wydzielona firmom prywatnym.
Zwiedzalimy take podziemia zamkowe, ktrych mury maj prawie 4 m
gruboci. Wida lady jakiej przebudowy z okresu II wojny.
Zamek Ksi ma swoje legendy
(o Czrnej Damie i Straniku przyrody)
i kryje wiele tajemnic. W czasie ostatniej wojny by siedzib Hitlera. Wtedy
na gbokoci 60m zostaa wybudowana sie rozlegych tuneli. Obecnie niektre s ju zawalone. Nie mona ich
zwiedza. Historycy twierdz, e zamek i podziemia kryj wiele tajemnic.
Przypuszcza si nawet, e gdzie tu jest
ukryta synna Bursztynowa Komnata
a take tzw. Zoty pocig ze zrabowanymi przez Niemcw kosztownociami
i skarbami ktry znikn na trasie do
Wrocawia i nigdy nie dotar do Rzeszy.
Po opuszczeniu zamku podziwialimy
pikne tarasy, zrobilimy pamitkowe
zdjcia i odwiedzilimy tamtejsze restauracje i kawiarnie.
Pogoda do koca dopisywaa, humory rwnie. Zadowoleni i peni wrae
wysuszylimy w drog powrotn. W autokarze panowaa przyjemna i wesoa atmosfera. Jak to na wycieczce! Na koniec
nasi dwaj panowie opiekunowie z Zarzdu Zwizku: p. Kazimierz Makles i p.
Ryszard Caus sprawili nam mi niespodziank kady uczestnik otrzyma
czekolad.
Dzikujemy Zarzdowi Zwizku za
zorganizowanie tej ciekawej wycieczki,
ktra dostarczya nam wiele wiadomoci o regionie Dolnego lska. Wanie
takich wycieczek yczylibymy sobie na
przyszo w miejsca mao znane i ciekawe.

NOWO OTWARTY SKAD WGLA


H.U.T Wojciech liwakowski
Konary ul. Polna 4A
Tel. 600-072-028
Polecamy:
- wgiel z Kazachstanu w promocyjnej cenie
- wgiel polski z najlepszych kopal
- najwyszej jakoci ekogroszek polski, kazachski,
czeski w cenach promocyjnych
GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

15

Rozbudowa...
Ryszard Krok

d pocztku wakacji w Zespole Szk w Rzerzczycach


trwaj prace zwizane z rozbudow szkoy. To drugi, najpowaniejszy etap rozbudowy, obejmujcy
zarwno cz dydaktyczn, jak i zaplecze sportowe. Realizowany projekt
wzbogaci placwk o dodatkowe sale
lekcyjne, pracownie przedmiotowe,
wietlic oraz wspaniae zaplecze
sportowe z widowni, nowoczesnymi
szatniami dla sportowcw, natryskami
i pokojami dla nauczycieli wychowania fizycznego. Cao pocz wygodne cigi komunikacyjne i bezpieczne
klatki schodowe czce obecny budynek z nowobudowanym.
Wykonano ju prace ziemne i zbrojenia aw fundamentowych. W dniu
31 lipca br. zostay wylane awy fundamentowe, a wic powstay zrby
pod nowy gmach szkolny. W tym historycznym wydarzeniu uczestniczy
Wjt Gminy Komnice Pan mgr Adam

Zajc.
Do Zespou Szk w Rzerzczycach uczszcza obecnie ponad 220
uczniw, w tym 28 dzieci do oddziau przedszkolnego. Dotychczasowa
baza lokalowa /mimo modernizacji/
jest niewystarczajca, zarwno dla
szkoy podstawowej, jak i gimnazjum.
Liczebno wszystkich oddziaw
przekracza 24 uczniw, co powoduje ich podzia na grupy na zajciach
z jzyka angielskiego, niemieckiego,
informatyki i wychowania fizycznego.

To z kolei skutkuje wydueniem zaj


lekcyjnych do pnych godzin popoudniowych i uniemoliwia wydzielenie
sal na pracownie przedmiotowe.
Podjta przez Rad Gminy Komnice uchwaa oraz wielkie zaangaowanie Pana Wjta w spraw poprawy
bazy lokalowej maj wielkie znaczenie
dla spoecznoci Rzerzczyc, zwaszcza i prognozy demograficzne na
najblisze lata nie przewiduj spadku
liczby uczniw w obwodzie naszej placwki.

NIE TAKA MATEMATYKA


STRASZNA...
Marta Krok

bliaj si wakacje, najbardziej wyczekiwany okres


przez wszystkich uczniw,
a wraz z nimi nadchodzi czas na
podsumowania, refleksj nad mijajcym rokiem szkolnym. W Zespole Szk w Rzerzczycach uczniowie
maj moliwo rozszerzania swojej
wiedzy w rnych dziedzinach, w tym
rwnie z matematyki. Przez cay rok
szkolny uczniowie Szkoy Podstawowej jak i Gimnazjum rozwijali swoje
zdolnoci matematyczne na zajciach
Ligi Matematycznej prowadzonych
przez p. Mart Krok. Zajcia te miay
charakter twrczej pracy uczniw, na
ktrych rozwijali swoj wyobrani
poprzez rozwizywanie zagadnie matematycznych i zagadek logicznych,
ktre nie raz sprawiay uczniom wiele
kopotw jednak zawsze dociekliwo
nie pozwalaa uczniom na poddanie
16

si i mobilizowaa ich do rozwizania


problemu. Na zajciach Ligi Matematycznej uczniowie przygotowywali
si rwnie do udziau w konkursach.
W listopadzie uczniowie Zespou Szk
w Rzerzczycach brali udzia w Oglnopolskim Konkursie Matematycznym
Alfik, w ktrym ucze klasy pitej
- Mateusz Klekowski zdoby maksymaln liczb punktw i tym samym
zaj pierwsze miejsce, uzyskujc tytu
laureata. W nagrod Mateusz pojedzie
na tygodniowy obz naukowo wypoczynkowy do Serpelic. W marcu nasi
uczniowie brali udzia w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym
Kangur, gdzie rwnie Mateusz Klekowski osign wynik bardzo dobry,
a ucze klasy czwartej Kacper Wilk
uzyska wyrnienie. Take w marcu
w naszej szkole zostaa zorganizowana Oglnopolska Olimpiada Przed-

miotowa z matematyki Olimpus, na


ktrej Mateusz Klekowski uzyska tytu laureata, a uczennice klasy pierwszej gimnazjum Agata Rak i Dominika Dakowska zajy 15 i 18 miejsce
w skali krajowej. Mateusz Klekowski
to ucze wszechstronnie uzdolniony.
Osiga on sukcesy nie tyko z matematyki, ale te z jzyka polskiego i jzyka
angielskiego. Mateusz zdoby wyrnienie w IX Wojewdzkim Konkursie
Czytelniczym Kto czyta nie bdzi
i uzyska tytu Gminnego Mistrza Ortografii uzyskujc pierwsze miejsce
w Gminnym Konkursie Ortograficznym, z jzyka angielskiego Mateusz
zdoby tytu laureata 5 stopnia w konkursie Test Oxford Plus. Zwycizcom gratulujemy i yczymy wszystkim
uczniom osigania jak najlepszych wynikw w nastpnym roku szkolnym.

PEWNIE I BEZPIECZNIE
Mariola Krlik

dao si! Pogoda dopisaa,


uczestnicy zadowoleni, zwycizcy wrcili do swoich szk
z piknymi pucharami i dyplomami.
22.05.2009 r. w Zespole Szk im.
J. Kochanowskiego w Witkowicach
spotkali si uczestnicy VIII ju edycji
GMINNEGO KONKURSU WIEDZY
O RUCHU DROGOWYM Pewnie
i bezpiecznie. Tegoroczny konkurs
(jak poprzednio) przebiega w dwch
etapach teoretycznym i praktycznym.
Pierwszy etap teoretyczny dla klas
IV VI szkoy podstawowej oraz I
III gimnazjum odby si 24.03.2009 r.
Uczestnicy rozwizywali testy wiedzowe pod nadzorem jury, ktremu przewodniczy przedstawiciel Komisariatu
Policji w Komnicach. Zwycizcy tego
etapu druyna ze Szkoy Podstawowej w Witkowicach w skadzie: Paulina
Woch, Mikoaj Borkowski i Krzysztof
Maolepszy oraz druyna z Gimnazjum
w Witkowicach w skadzie: Agnieszka
Knysak, Daniel Czech i Bartosz Krok,
reprezentoway nasz gmin w eliminacjach powiatowych do Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu

Drogowym. Pierwszy etap dla uczniw


klas I III szkoy podstawowej przeprowadzony zosta na terenie szk macierzystych w oparciu o testy przygotowane i przesane przez organizatorw.
Wszyscy uczestnicy pierwszego etapu
wzili udzia w drugim praktycznym.
Uczniowie wraz z opiekunami 22 maja
uczestniczyli w rowerowych zmaganiach na terenie MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO w Czstochowie
pod czujnym okiem funkcjonariuszki
Policji m. asp. Barbary Klimczak
przedstawiciela Komendy Miejskiej
Policji (Sekcja Ruchu Drogowego)
w Czstochowie. Do zada uczestnikw naleao wykazanie si znajomoci przepisw na terenie miasteczka
ruchu drogowego oraz zaprezentowanie
swojej sprawnoci na torze przeszkd.
Zwyciskie druyny to:
KATEGORIA KLASY I III Szkoa
Podstawowa
I miejsce Kacper ysakowski, Adam
Szczerbak SP Witkowice
II miejsce Daniel Musia, Kamil Majchrzak SP Zawada
III miejsce Damian Kowalik, Weroni-

,,Posad swoje drzewko


Magorzata Woszczyna

u po raz czwarty Zesp Szk


w Rzerzczycach przystpi do
wielkiej akcji sadzenia drzew
i krzeww. Osobami odpowiedzialnymi
za przebieg akcji w Zespole Szk w Rzerzczycach byli: dyrektor szkoy mgr Ryszard Krok, LOP i opiekunka LOP mgr
Magorzata Woszczyna. Wydarzenie to
miao miejsce w dniach 27-29.04.2009
roku. Uczestniczyli w niej uczniowie
szkoy podstawowej i gimnazjum. Posadzono 185 drzew i krzeww. Uczniowie
przygotowali teren i wraz z opiekunem
LOP-u sadzili drzewa i krzewy zgodnie
z planem. Otrzymalimy dofinansowanie
na zakup rolin w kwocie 2983 z.
Dziki tej akcji teren wok szkoy
jest coraz bardziej zielony i urozmaicony
wieloma gatunkami drzew i krzeww. S
wrd nich: jaowce uskowate Blu Star,

jaowce skalne, , Moonglow , ywotniki wschodnie, Barwinki pospolite, cisy,


cyprysiki, indygowce, pigwowce, ylistki. To tylko niektre gatunki nasadzone
przez nasz modzie.
Akcja Posad swoje drzewko jest
spoeczn akcj zainicjowan, kierowan i w czci finansowan przez Fundacj Ekologiczn Silesia jak rwnie
wspiera j finansowo Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Fundacja Ekologiczna Silesia koordynuje akcj przez
cay czas jej trwania. Akcja ma charakter
cykliczny, odbywa si dwa razy w roku.
W akcji uczestnicz szkoy, przedszkola,
kluby ekologiczne, instytucje ochrony
zdrowia i opieki spoecznej, ktre chc
i maj moliwo przyczynienia si do
zazielenienia regionu wojewdztwa l-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

ka Bachowicz SP Rzerzczyce
KATEGORIA KLASY IV VI Szkoa
Podstawowa
I miejsce Paulina Woch, Mikoaj Borkowski SP Witkowice
II miejsce Grzegorz Majewski, ukasz Pluta SP Zawada
III miejsce Aleksandra Krakwka,
Kamil Szymczak SP Rzerzczyce
KATEGORIA KLASY I III Gimnazjum
I miejsce Agnieszka Knysak, Damian
Czech G Witkowice
II miejsce - Adrian Olesiski, Jakub
Koza G Garnek
III miejsce Kamil Bik, Piotr Centkowski G Komnice
Jak wynika z punktacji puchar przechodni pozosta w Zespole Szk w Witkowicach.
Organizatorzy konkursu: Mariola Krlik, Magorzata Gonera, Adam Burzyski serdecznie dzikuj sponsorowi
piknych pucharw ULKS Komnice w osobie p. Sawomira Pluty. Dzikuj rwnie Komisariatowi Policji
w Komnicach oraz Komendzie Miejskiej Policji (Sekcja Ruchu Drogowego)
w Czstochowie za wieloletni pomoc,
wspprac i patronat nad konkursem
PEWNIE I BEZPIECZNIE.

skiego. Gwnym celem tej akcji jest


wzbogacenie w ziele krajobrazu terenu
wojewdztwa lskiego o tysice nowych
drzew i krzeww, co ma wielkie znaczenie dla ycia i zdrowia mieszkacw tego
regionu. Innym nie mniej wanym celem
tej akcji jest wzrost wiadomoci, a take
odpowiedzialnoci i troski za rodowisko wok nas, poprzez zaangaowanie
nauczycieli, dzieci i modziey. Akcja
spoeczna organizowana przez Fundacj Ekologiczn, , Silesia dla naszego
spoeczestwa odgrywa bardzo wan
rol w ksztatowaniu midzy innymi postaw proekologicznych, wspomaga nasze
dziaania na rzecz ochrony rodowiska.
Dziki pozyskanym dotacjom teren wok szkoy obfituje w wiele gatunkw rolin. Nasi uczniowie chtnie uczestniczyli
w nasadzaniu drzew i krzeww. Opiekuj
si zasadzonymi rolinami, co wiadczy
o ksztatowaniu ich odpowiedzialnoci i troski o rodowisko przyrodnicze.
Chtnie chcielibymy uczestniczy w nastpnych edycjach. Nadrzdnym celem

17

naszego arboretum jest dobr i zgromadzenie takich gatunkw drzew i krzeww,


ktre s niezbdne w realizacji aktualnie
obowizujcego programu nauczania
przyrody, biologii i ekologii w szkole
podstawowej i gimnazjum. Dziki tej
akcji uczniowie maj moliwo bezporedniej obserwacji i poznania wielu

gatunkw rolin, ich oznaczania wedug


klucza lub atlasu. W arboretum uczniowie maj moliwo bezporedniej obserwacji i poznania: budowy i rodzajw
lici, ulistnienia odyg, budowy i rodzajw kwiatw, kwiatostanw, owocw,
sposobw zapylania kwiatw, rozsiewania owocw, pory kwitnienia i wielu in-

nych wiadomoci z biologii tych rolin.


Uczniowie, ktrzy brali udzia w kopaniu dow pod nasadzenia, w sadzeniu,
a pniej w ich pielgnacji z atwoci
bd mogli take wykonywa nasadzenia w miejscu zamieszkania szczeglnie
w zagospodarowaniu podwrek przydomowych oraz przy wasnych domach.

Wakacje w Chorzenicach 2009

Kolonie, kolonie, kolonie w Chorzenicach

u po raz kolejny dziki yczliwoci wadz Gminy Komnice, odbyy si kolonie letnie zorganizowane
na terenie Domu Dziecka w Chorzenicach. Akcja ta nie mogaby odby si
bez przychylnego nastawienia dyrektora Domu Dziecka pana Wojciecha
Gwczyskiego, ktry udostpnia
pomieszczenia placwki na potrzeby
kolonii. Opiek medyczn nad dziemi
sprawowaa pani Lidia Danielewska.
W terminie od 8 lipca do 29 sierpnia 2009r. odbywa si na terenie Domu
Dziecka w Chorzenicach wypoczynek
dla uczniw szk z gminy Komnice. Na
dwch turnusach po 10 dni przebywao
84 uczestnikw.

Do Zotego Potoku
Do Dbrowy Grniczej gdzie korzystay z basenu i do Katowic gdzie
w kinie IMAX obejrzay najnowsz
cz przygd Harrego Pottera
Do DinoZatorLandu.
W czasie pobytu w orodku byy organizowane konkursy m. in. przegld kabaretw, konkursy plastyczne, sportowe,
konkurs fryzur, wybory Miss i Mistera
Kolonii. Dzieci mogy rwnie pokaza
swoje zdolnoci malarskie i rysunkowe
tworzc prace plastyczne obrazujce wraenia z odbytych wycieczek czy tworzc
figurki z masy solnej.
Naley podkreli, e akcja ta udaa
si dziki zaangaowaniu spoecznemu.
Opiek nad kolonistami sprawuj nauczyciele zatrudnieni w szkoach na terenie Gminy Komnice. Dbaj o zdrowie
i bezpieczestwo podopiecznych oraz organizuj czas kolonistom.

Na pierwszym turnusie byy to :


Maria Rutkowska, Katarzyna Szyda,
Agnieszka Musia oraz Henryka Bartnik. Na drugim turnusie wychowawcami
byy: Maria Zgrzebna, Anna Mocicka,
Monika Deszcz, Karolina Raniak oraz
Anna Siewnik.
Kuchnia bya obsugiwana przez kucharki z Zespou Szk w Komnicach
oraz z Zespou Szk z Rzerzczyc.
Na koloniach wypoczyway dzieci
z prawie wszystkich miejscowoci gminy
Komnice.
Mimo i dzieci przebywaj blisko
domu, kolonie s dla nich du atrakcj.
Ucz si samodzielnoci, zawieraj nowe
znajomoci. Podczas wycieczek poznaj
nowe miejsca. Organizowane dla nich
konkursy stwarzaj im moliwo rozwijania wyobrani i aktywnoci twrczej
oraz daj szans na wspania zabaw.

W sonecznym Midzywodziu!!!

my Gabinet Figur Woskowych, chodzilimy po Alei Gwiazd, ogldajc odcinite donie naszych rodzimych gwiazd.
Spacerowalimy rwnie po molu, ogldajc Midzyzdrojski deptak. Kolejna
wycieczka zapowiadaa si wspaniale.
Rejs statkiem do Kamienia Pomorskiego. Podczas kolonii zwiedzilimy take
winoujcie. Pynlimy promem przez
rzek win, bylimy w Oceanarium, widzielimy maego rekinka oraz tropikalne
ryby. Wielk atrakcj byo zwiedzenie
Fortu Gerharda w winoujciu. Moglimy na wasnej skrze poczu smak wojskowej suby. Byo super!
Na koloniach nad morzem nie mogo
zabrakn kpieli w sonej wodzie morskiej i plaowania przy adnej sonecznej
pogodzie. Mielimy wspaniae warunki
do wypoczynku, za co chcielibymy podzikowa organizatorom. Za ten cay
czas powicony dla nas i opiek. 3 lipca
wrcilimy do naszych domw, wypo-

W czasie tych letnich dni dzieci i modzie uczestniczya w wycieczkach:


Do Siedlca Janowskiego
Do Olsztyna

Dawid Chybalski

olonie letnie s ju tradycj


Zespou Szk w Zawadzie.
Szkoa ta od wielu lat organizuje letni wypoczynek dla dzieci
i modziey z terenu naszej gminy. Tegoroczne kolonie odbyy si w Midzywodziu na wyspie Wolin.
W dniu 23 czerwca 2009 roku wyruszylimy spod Szkoy w Zawadzie w dalek, obfitujc w wiele wrae podr do
Midzywodzia. Na miejscu zakwaterowalimy si w orodku wypoczynkowym
Wiking II przy ulicy Plaowej. Od
razu cieszylimy si wspania pogod
i bliskoci naszego Morza Batyckiego.
Dojcie do play trwao niemale kilka
minut. Z okien naszych pokoi syszelimy szum morza, ktre nas zapraszao do
18

kpieli. Wrd wielu form rekreacyjno sportowych, przygotowanych przez opiekunw, odbyy si mecze w pik plaow, pik non oraz w ping - ponga. Za
kady konkurs otrzymywalimy nagrody.
piewalimy piosenki wraz z pani Kasi
Nowak, ktra piknie graa nam na gitarze i rozweselaa kadego dnia. Prawie
codziennie odbyway si dyskoteki, na
ktre bylimy zapraszani przez uczestnikw innych kolonii. Pierwsza dyskoteka
pokazaa, e wszyscy umiemy si bawi
i ci modsi i starsi. Prawdziwa integracja.
Bo gdzie nuda, to przecie nic si nie
uda.
Kolonie byy ciekawe take pod
wzgldem organizowanych wycieczek.
Bylimy w Midzyzdrojach, zwiedzili-

czci i peni si do dalszych dziaa. Bo


przecie mamy wakacje!!! I cho niejed-

nemu z nas zakrcia si ezka w oku, to


i tak zawsze bdziemy pamita te kolo-

Wakacje w GOKu
Renata Krawiec i Dawid Chybalski

asze wakacyjne spotkania rozpoczlimy w dniu 7 lipca 2009


roku (Wtorek). Po zapoznaniu
si caej grupy z zasadami i regulaminem wakacji w GOKu, w dniu 8 lipca
zorganizowalimy grill z kiebaskami
oraz zabawy i gry na podwrku przed
GOK. Za nami ju take pierwsza wycieczka rowerowa do Konar. Udane poszukiwanie Skarbu Pirackiego, kpiel
w rzece oraz wsplne zabawy i piew.
W dniu 15 lipca spotkalimy si po raz kolejny, by wsplnie wypoczywa w te wakacje. Pogoda bya znakomita. Kilka konkursw i zabaw w GOKu, uczestnicy byli
podzieleni na grupy: sportowa, taneczna
i teatralna. Wszyscy bawili si wietnie. A
pniej wycieczka do naszego ulubionego
miejsca, czyli Konar, i tam rwnie wodne
szalestwa. Wakacje w GOKu to nie tylko wycieczki rowerowe i siedzenie w sali
widowiskowej. Ale to przede wszystkim
wspaniaa zabawa i letnie szalestwa,
ktre mog zauway wszyscy podczas
naszych wycieczek rowerowych. Za przyjazne sowa, ktre otrzymujemy od Was,
przechodniw na ulicy i od innych yczliwych ludzi, serdecznie dzikujemy! Kolejna wycieczka pokazaa, e potrafimy
si integrowa. S wrd nas dzieci i modzie z Rzerzczyc, Witkowic, Bartkowic,
Rzek, Komnic i Czstochowy. Bo przecie tam gdzie nuda, nic si nie uda!
A 16 lipca to dopiero si dziao. Wyruszylimy na wycieczk na Gr Kamiesk niewielka odlego z Komnic, okoo 50
km. Po kilkunastu minutach bylimy ju
na miejscu. Po zakupieniu biletw wstpu
udalimy si na Wycig krzesekowy, podziwialimy pikne widoki oraz wiatraki,
tworzce klimat bechatowski. Nastpnie
tor saneczkowy oraz zabawy w mini wesoym miasteczku. Zjedalnia dmuchana,
zamek do skakania, cianka wspinaczkowa oraz Euro Bangi, sprawiy nam wiele
wrae i emocji. Pniej udalimy si na
taras widokowy, by podziwia Kopalnie
Wgla Brunatnego w Gminie Kleszczw
- najbogatszej gminie w Polsce.
Kady ma swoje magiczne miejsce, takie zapamitane z dziecistwa, lub napo-

tkane niedawno. Nie trzeba wyjeda daleko, by czu si dobrze w czasie wakacji.
Cho aura wci zaskakuje, przywyklimy
do jej kaprysw i wicej, stajemy si coraz
bardziej ostroni i czujni. W Jamrozowinie zwiedzilimy dziki uprzejmoci Tatusia naszego kolegi Sylwestra Schronisko dla Zwierzt. Mae szczeniaki i kotki.
ad i porzdek w schronisku dodaje uroku
malekiej osadzie i ile oszczekiwania,
byo ju z daleka sycha! Kolejne miejsce
postoju to teren Koa owieckiego, brama
na ocie otwarta, wstpilimy bez skrpowania czujc si pewnie. Jeszcze pewniej, bo to znajome obejcie dla chopca
Krystiana. Byy konkursy, zwiedzanie.
Rozmowy, poczstunek, obserwacja nieba, czy zdymy do GOK w Komnicach.
Staw, do niego krowa prowadzona przez
kobiet nieopodal mieszkajc. Gsi,
kury i inne zwierzta, i ptaki, i jeszcze
wiele zieleni. I a si prosi, eby na terenie tej posesji by kosz na miecie. My
swoje wsypalimy do ogniska. Przemek
Chruciel, pirkami ozdobi sobie swoje
pirka- wosy. wiczylimy go, w wydawaniu gosw zwierzt i ptakw, bo
niedugo pojedzie do NTL w Radomsku,
eby wypa jak najlepiej jako prawdziwy
odkryty talent poprzedniej Akcji Wakacje2008. Zaskakujce jest to, e wci od
lat mamy wspaniaego przyjaciela Dzieci
Radnego Powiatowego P. Jana Milca.
Dostalimy 6 rowerw, no i dlatego moemy wszdzie jedzi prawda? Cieszy
si i zaprasza wci innych od wtorku do
soboty, jak adnie na dworze to wycieczka
o godzinie 10.30 Jak pada - to na 15.00 do
GOK w Komnicach.
Wycieczki rowerowe to nie wszystko,
bo bajecznie i kolorowo byo take w sali
widowiskowej GOKu. We Wtorek (21
lipca) z powodu niesprzyjajcej aury zostalimy na miejscu. Bawilimy si wietnie! Wsplnie rozpoczlimy przeoon
z soboty sobtk kulinarn i smaylimy pyszne Placki Cukinki. Najpierw
zakupilimy potrzebne nam skadniki,
przygotowalimy stanowisko pracy, nastpnie przyszykowalimy ciasto, z ktrego miay powsta placki. Wyszy nam

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

nie, bo byy one niezapomniane.


pikne i bardzo pyszne. Pniej wszyscy
najedzeni obdarowalimy naszych przyjaci naszymi wypiekami. Ten dzie by
niezwyky, taki inny, ni wszystkie. Wyszlimy w piknych, kolorowych strojach
na ulice Komnic i gono oznajmiajc
swoj obecno rozpoczlimy Happening. Wchodzilimy do kadego sklepu
wzdu ulicy Czstochowskiej. Odwiedzilimy Mini Market, Sklep U Stasia,
nastpnie zawitalimy w Delikatesach
Centrum oraz sklepie AGD. Bylimy
u naszego pana Tomasza Draba prowadzcego sklep Evita. Zakupilimy tam
niezbdne rzeczy, by nasz marsz mg
dopiec koca. Odwiedzilimy Poczt, Posterunek Policji, Orodek Zdrowia oraz
Urzd Gminy na ulicy Straackiej. Nasz
Happening nie zorganizowalimy bez
celu. Zapraszalimy mieszkacw Komnic na nasz Wakacyjn Imprez Integracyjn, ktra odbya si 1 sierpnia przed
GOK w Komnicach.
roda (22 lipca) przyniosa nam kolejne atrakcje. Plaowalimy nad rzek
w Rzekach, ale tym razem w Maych.
Odtworzono tam now pla, i bardzo
za to dzikujemy! Dziki Wam fundatorom tego miejsca, moglimy si wietnie i bezpiecznie bawi. Bya tam nawet
wodna zjedalnia i skocznia do skakania
wprost w chodn rzek. Chtnych do
eglugi w kajaku byo bardzo wiele. Od
pana, ktry prawdopodobnie opiekuje si
tym zaktkiem, poyczylimy dwa kajaki i pywalimy w nich po rzece. Byo
wspaniale! Atmosfera niesamowita. Ciepo, sonecznie i bezchmurnie. Jeszcze
tam pojedziemy i zrobimy sobie grilla,
bo jest tam miejsce na to przeznaczone.
S toalety, kosze na miecie oraz altana, w ktrej mona si skry przed zbyt
ostrym socem. Cay teren, dosy spory,
jest ogrodzony drewnianym potkiem dla
bezpieczestwa. Od teraz nie Zawada i nie
adne ogromne zbiorniki wodne, stawy,
czy jeziora, tylko Rzeki Mae, gdzie jest
wspaniale. Wystarczy przejecha ulic
Gwn i za Kocioem nie skrca, tylko
jecha prosto. Za kilka minut dojrzy si
strzak z napisem Plaa, a pniej ju
atwo i wygodnie mona dojecha do wyznaczonego miejsca. Naprawd warto!!!
To raj dla wczasowiczw.
To jeszcze nie koniec Akcji Wakacje
2009 z dziemi i modzie. W naszych

19

planach mamy jeszcze wiele wycieczek zapraszamy!!! I zachcamy do zajrzenia tam zobaczycie? Opisano tam i zebrano
rowerowych i autokarowych. Zorganizowalimy te Wakacyjn Imprez Integracyjn w dniu 1 sierpnia 2009 roku,
o godz. 14.00. Wiele atrakcji nie tylko dla
dzieci, ale take dla dorosych, serdecznie

na nasz stron internetow Gminnego


Orodka Kultury w Komnicach www.
gokklomnice.pl Mona tam znale ciekawe informacje o Akcji Wakacje 2009
i poprzednich akcjach. Moe gdzie si

wito spoecznoci chorzenickiej!!!


Dawid Chybalski
wito Spoecznoci Lokalnych Chorzenalia 2009 miaa swj fina 21
czerwca 2009 roku i na stae zapisze si
w naszej pamici. Imprez zorganizowano wedug programu Wie Wojewdztwa lskiego XXI wieku - drogi do
sukcesu . W sposb szczeglny podczas
II edycji Chorzenalii czcilimy rodzin. Zatem Dni Rodziny! Gwnym organizatorem i dowodzcym wszystkich
przygotowa by Prezes Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Oddzia Dekanalny
w Komnicach - pan Andrzej Borkowski.
Patronat Honorowy Imprezy objli:
-Ks. Arcybiskup Stanisaw Nowak
-Marszaek woj. lskiego Bogusaw
Piotr migielski
- Starosta Powiatu Czstochowskiego
Andrzej Kwapisz
- Wjt Gminy Komnice Adam Zajc
Patronat medialny nalea do: Telewizji
NTL Radomsko, Gazety Komnickiej,
Gazety Czstochowskiej oraz ycia
Czstochowskiego.
Program artystyczny zapowiada si interesujco i zagadkowo. Wojownicy Bitew
redniowiecznych Zadruga Wierczan
z Radomska wspaniale prezentowali
swoje szyki bitewne. Inscenizacje ataku na obozowisko. Kolejne atrakcje zawdziczamy Grupie Kuglarskiej Elementalis z Czstochowy. Zdolni ludzie,
kochajcy to co robi. Zaprezentowali
nam pikny i barwny pokaz w kilku wejciach. Taniec brzucha, onglerka, a na
koniec, gdy soce znikno i cae Chorzenice pogryy si w ciemnociach
Taniec z Ogniem Fire show zakoczony pokazem sztucznych ogni. Co
piknego!. Jako pierwsza na rozpoczcie
wita Spoecznoci Lokalnych, zaprezentowaa si Orkiestra Dta Ochotniczej Stray Poarnej w Komnicach. Dla
publicznoci pragncej dodatkowych
wrae wystpia Grupa Furmana jedyny i niepowtarzalny polski zesp,
ktry czc muzyk country i bluegrass
20

z reggae i punk rockiem stworzy oryginalny styl i charakterystyczne brzmienie.


Ich wystp przypad do gustu chorzenickiej widowni. Kolejny koncert, Dni
Rodziny, zatem nie mogo ich zabrakn - Zesp Rodziny Filipskich z Czstochowy. Poczya ich muzyka i wizy
krwi. Ballady i piosenki religijne w klimacie gitar klasycznych, ale take w rockowym brzmieniu. Prawdziwa, pikna
muzyka. Muzyka dla rodziny, muzyka
dla wszystkich.
Nastpnie Zesp Pieni i Taca Komnickie Pomyczki, grupa maa, prezentujc nastpujcy repertuar: Karolinka
i Na krakowskim Rynku oraz Zabawy
czstochowskie. Zostali docenieni przez
ogldajc ich publiczno. Przywitani
gromkimi brawami.
Chorzenalia dopiero si rozkrcay,
gdy na scenie, w blasku reflektorw
tanecznym krokiem pokazay si pary
z Klubu Taca Towarzyskiego Styl,
ktrych trenerem jest pan Krystian
Chmielarz. Pikne stroje, choreografia
i rnorodno klas tanecznych. Pikny
piew zaprezentoway nam take panie
z KGW z Drochlina. Przewodniczca
- Pani Daniela Dub. Zesp ma wiele
sukcesw i wyrnie. A pniej Helou- czstochowska formacja, ktr
tworz specjalici od pozytywnej energii i ca przekazuj grajc, i piewajc
na swoich koncertach. Zesp dziaa od
2006 roku, ma wiele sukcesw i ponad
500 zagranych koncertw. III Przegld
Lemoniadowy Joe przynis nowe
odkrycia i talenty. Na Gali laureatw
wystpili najlepsi, z najlepszych. Wrd
zwycizcw znaleli si: Marta Ciesielska, Justyna Borowik, Karolina Bajor
oraz 35 Czstochowska Druyna Harcerska Pomie przy Zespole Szk
w Komnicach. Kady laureat otrzyma
nagrod i dyplom wrczony przez organizatork, pani Agnieszk Borowieck
Druhn 35 CDH Pomie. Kolejne

zdjcia ze wszystkich imprez kulturalno


- rozrywkowych organizowanych przez
GOK w Komnicach.

emocje zawdziczamy modzieowemu


Big Band-owi z Komnic, ktrego korzenie wywodz si z Orkiestry Dtej
OSP w Komnicach. Od kilku miesicy
ucz si gra, jest to nie lada wyzwanie.
Prowadzi ich zastpca kapelmistrza
Krzysztof Jaboski.
Ten kto z Pastwa uczestniczy w imprezie, mg zapewne znale co dla
siebie. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Kmicic z Kruszyny zaprasza do
strzelania z uku do celu. Sekcj ucznicz prowadzi Pan Wodzimierz Wasiak
z Nieznanic. Most linowy proponowali
Harcerze z 5 Czstochowskiej Druyny
Harcerskiej Orion. Wesoe Miasteczko z firmy Admar z Wrzosowej oraz
Kawiarenka w Sali OSP w Chorzenicach. Ponadto Stoisko swoje posiadali:
Dyrektor Prywatnego Teatru Stodoa
w Olsztynie Pan Stanisaw Kaukus
Brzezina. Swoje dziea artystyczne, ceramiczne uprzystpniali Garncarze z Garnka. A okoo godz. 21.00 odbyo si Losowanie Nagrd Gwnych, w tym przelot
samolotem ufundowany przez Pana
Wodzimierza Skalika mistrza wiata w Lataniu Precyzyjnym oraz Prezesa
Aeroklubu czstochowskiego z siedzib
w Rudnikach. Nagrod specjaln, bardzo
atrakcyjn by take Kaczor Sotyski,
ufundowany przez Sotysa Chorzenic
pani Janin Hajdas.
wito Spoecznoci Lokalnych po raz
kolejny udowodnio, e potrafimy si integrowa, wicej cieszy i oywia w nas
elementy ludyczne, zabawowe. Odkrywamy w sobie usposobienia organizacyjne i artystyczne, ch ich wzbogacania przez kolejn zapewne organizacj
wita Spoecznoci Lokalnych - Chorzenalia 2010. Wszystkim tym, ktrzy
przyczynili si do organizacji piknie
dzikuj organizatorzy i zachcaj do
wczania si wszystkich w przyszym
roku.
Zgromadziem troch zdj z pierwszego dnia zabaw i konkursw dla dzieci
oraz drugiego dnia imprezy w Chorzenicach uprzejmie odsyam wszystkich
zainteresowanych na stron internetow
www.gokklomnice.pl

Podzikowania za wsparcie Chorzenalii 2009 DNI RODZINY


Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Oddz. Dekanalny Komnice,
Parafie Dekanatu Komnickiego, OSP
Chorzenice, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddz. Parafialny w Garnku,
Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie
w Komnicach, GOK Komnice, Druyna
Harcerska Pomie i Orion, Dom
Dziecka w Chorzenicach, Rada soecka
Chorzenic, Fundacja Pommy Dzieciom Pozna wiat, Stowarzyszenie
Razem na wyyny, dzikuj:
za objcie imprezy patronatem honorowym:
Ks. Arcybiskup Stanisaw Nowak
Marszaek Woj. lskiego Piotr migielski
Starosta Powiatu Czstochowskiego Andrzej Kwapisz
Wjt Gminy Komnice Adam Zajc
Za odprawienie uroczystej mszy w.: ks.
Dariusz Nowak oraz ks. Tomasz Dyjan
Dzikujemy Urzdom, instytucjom, firmom, osobom:
Urzd Marszakowski Woj. lskiego,
Gmina Komnice,
Starostwo Powiatowe w Czstochowie,

Wodzimierz Skalik Firma Wilga, Kawak Mariusz Chorzenice, Sponsor


anonimowy (500 z), dr Nadaj Krzysztof, Marek Kapusta Rzerzczyce, dr
Furmaczyk Antoni, ks. Tomasz Dyjan,
ks Piotr Krzemiski, Maksymiuk Janusz
Pustkowie Komnickie, Wilk Czesaw
Komnice, Firma Alf@net, BRUKI Zbigniew Tomaszewski, Andrzej piewak
Lipicze, Kazimierz Petyn Komnice,
Nadlenictwo Gidle,, DOMAR Maria
i Jerzy Wsikowscy.
Wsparcie funduszu nagrd:
Adam Zajc Wjt Gminy Komnice, Andrzej Perliski Dyrektor Powiatowego
Urzdu Pracy, Jan Miarzyski Komnice,
Lidia Burzyska Skrzydlw, Adam liwakowski Komnice, Ra Wiewira Komnice, Krzysztof Sambor Komnice, Sklep
Uniwersal bis Nierobot SylwesterKomnice, Sklep Wielobranowy Andrzej
Wartacz Komnice, Przemysaw Zieliski - komendant Gminny OSP, Barbara
i Grzegorz Postawowie gospodarstwo
ogrodnicze Witkowice, Ewa i Tomasz
Drabowie Sklep EVITA Komnice, Cezary Nems Zakad Stolarski Chorzenice,
Marek i Baej Ligoccy sklep wielobranowy Komnice, Robert Zalas Komnice,

Firma kosmetyczna Herba live z Czstochowy, Marian Dziewoski Czstochowa,


Dzikujemy wszystkim tym, ktrzy na rne
sposoby wspomogli nasze dziaania:
Radna Gminy Komnice Stanisawa
Majer, sotys Janina Hajdas, Wodzimierz
Wasiak ULKS Kmicic Kruszyna, Zdzisaw Mazur z Mstowa. Panom za pomoc
w transporcie grup wystpujcych na
imprezie: Cezary Zato, Zdzisaw Surlej,
Andrzej piewak, Adam Szkop, Andrzej
Woszczyk. Marcin Gaa i Krzysztof Jaboski orkiestra dta OSP Komnice, Krystian Chmielarz- Styl Komnice,
serdeczne podzikowanie Grupie Kuglarzy z Czstochowy. Piekarniom: GS
Komnice, Robert Rybak Komnice. Paniom z Chorzenic, Nieznanic i Witkowic
i z innych miejscowoci za zrobienie ciast.
Dzikujemy p. Renacie Krawiec i Dawidowi Chybalskiemu za prowadzenie
z wdzikiem caej imprezy.
Dzikujemy wszystkim mieszkacom
Chorzenic, Witkowic, Nieznanic i Przybyowa za wszelk pomoc i wsparcie imprezy poprzez dobrowolne wpaty na organizacj uroczystoci.

Artystyczne poczynania w GOK w Komnicach


Dawid Chybalski

dniu 20 czerwca 2009 roku


w Gminnym Orodku Kultury w Komnicach odbya si
ju III Edycja Kultury Modych Twrcw Lemoniadowy Joe 2009. Gwnym organizatorem by Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddzia
Dekanalny w Komnicach - pan Andrzej
Borkowski oraz pani Agnieszka Borowiecka - druhna 35 Czstochowskiej
Druyny Harcerskiej Pomie przy
Zespole Szk w Komnicach. W tym
roku zorganizowano tylko dwie konkursowe kategorie - Piosenk Turystyczn i Religijn. piewano o wakacjach,
przyrodzie i otaczajcym nas wiecie,
i o wiziach czcych nas z Panem
Bogiem i Stwrc. Po przesuchaniu
wszystkich uczestnikw w poszczeglnych dwch kategoriach Przechyy
i Barka oraz burzliwych obradach
Jury w skadzie:
1. P. Renata Krawiec Starszy Instruktor Kulturalno Wychowawczy Gmin-

nego Orodka Kultury w Komnicach


2. Podharcmistrz - Maria Ktkiewicz
3. Dawid Chybalski konferansjer i wychowanek Gminnego Orodka Kultury
w Komnicach postanowia przyzna
nastpujce miejsca:
1. Przechyy Piosenka Turystyczna
I miejsce: ex equo
Karolina Bajor - Hej wiosno
35 CDH Pomie przy ZS Komnice - Archanioy lskiej Ziemi
II miejsce: ex equo
Katarzyna Ciastek - Dzie Dobry
Karolina Wiewira - Bosanova biwakowa
III miejsca: ex equo
Monika Bajor - Koysanka kuchenna
Ewa Woszczyska - Gdzie s kwiaty z tamtych lat
WYRNIENIE: ex equo
Skrzydlate Garnki - Chopak
2 CDH Trop - Bo ja szukaem ciebie
Bartomiej Ledwan - Umiech
Katarzyna Chrzstek Ukryte ma-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

rzenia
Agnieszka ak- Wakacyjny czas
2. Barka Piosenka Religijna
I miejsce: ex equo
Justyna Borowik Dziki Ci Matko
Marta Ciesielska Matko, ktra nas znasz
II miejsce ex equo
Dekanalny Zesp Wokalno - Instrumentalny Pan mnie strzee
Katarzyna Chrzstek - Ona jest
matk m
III miejsce
Agnieszka ak To szczliwy dzie
WYRNIENIE:
Monika Bajor Przykazanie mioci
Ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd odbyo si podczas wita
Spoecznoci Lokalnych Chorzenalia
2009. Gratulujemy zwycizcom i yczymy sukcesw w przyszym roku.
Wicej informacji oraz galeria zdj
na stronie internetowej: www.gokklomnice.pl.
21

Nie odcina si od swych korzeni, od swych tradycji

To ju XII Edycja Midzynarodowych Spotka


Folklorystycznych Z Daleka i Bliska
Renata Krawiec

dziczni wszystkim darczycom za wsparcie, za


rozumienie sensu i celu
organizacji Spotka Folklorystycznych, i dziki temu speniania si artystycznego wszystkich czonkw ZPiT
Komnickie Pomyczki. Oto Lista
darczycw, ktrym w szczeglny
sposb pragniemy na amach Gazety
podzikowa, wicej okaza wdziczno.
1. ANI SP. Z0. 0 CZSTOCHOWA
ARSEN KARAPETJAN
2. USUGI TRANSPORTOWE
STANISAW DRD - KONARY
3. WYRB I SPRZEDA OGRODZEN BETONOWYCH MARIAN
WOCH KONARY
4. MAGORZATA LIWAKOWSKA
KOMNICE
5. F.H EGOWIK MINI MARKET
W KOMNICACH
6. MICHA KOZERA ORZECHW, GM. KOBIELE WIELKIE
7. SYLWESTER NIEROBOT
SKLEP ELEKTRYCZNO-MEBLOWY
UNIWERSAL KOMNICE
8. SKLEP U STASIA JOLANTA I
ZDZISAW STACHERCZAK
9. SKLEP Evita Tomasz Drab
10. DOM MAR IN. JERZY WSIKOWSKI KOMNICE
11. ZWIZEK ZAWODOWY KOLEJARZY POLSKICH KATOWICE
12. MAGORZATA I JAROSAW
ZIBA KOMNICE
13. BETONIARSTWO OBRBKA
KAMIENI NATURALNYCH - JANUSZ DZIONEK KOMNICE
14. CZSTOCHOWSKA SPLDZIELNAI MLECZARSKA MLECZGAL
15. ADAM ZAJC KOMNICE
16. WANDA KUSZTAL KOMNICE
17. RZA WIEWIRA KOMNICE
18. HALINA PARUZEL TKACZ
KOMNICE
19. EUGENIA WOCH LIPICZE
20. GOSPODARSTWO SADOWNICZE ANDRZEJ GORZELAK NIEZNANICE
22

21. GS S-CH W KOMNICACH


22. RYSZARD KOKOSZKA KOMNICE
23. JANUSZ KRYCZKA ZAKAD
ELEKTRYCZNY CZSTOCHOWA
24. JACEK NITECKI - ZDROWA
25. ANETA I JAROSAW APETA
ZDROWA
26. SKLEP WIELOBRANZOWY M. I
B. LIGOCCY KOMNICE
27. DARIUSZ KRAKOWIAK WYTWRNIA MAKARONW KRAKPOL KOMNICE
28. BEATA SZYDA SKLEP ABC
KOMNICE
29. TERESA ZATO - KOMNICE
30. DARIUSZ GRZYB BARTKOWICE
Dzikujemy za wsparcie finansowe
mieszkacom Komnic z ulic: Sdowej, Szkolnej, Ksiycowej, Ksiej,
Gwiezdnej, Poprzecznej, Nowej, Czstochowskiej, Pocztowej, Krtkiej i Targowej.
Mimo aury, ktra wieczorem nas nie
rozpieszczaa, to nasza wierna publiczno zostaa z nami do koca, dajc dowd wyjtkowego aplauzu. Wjt Gminy
Komnice niezmordowanie dzikowa
zespoom wystpujcym wrczajc upominki i dyplomy. Mimo kolejnej edycji
Spotka Folklorystycznych, bez drastycznych zmian organizacyjnych, czy
formuy, mog napisa, z caym przekonaniem wszyscy jednakowo jestemy
otwarci na spotkania. S one dowodem
naszej siy.
Komentarz, ocen poziomu i doboru
repertuaru, strojw, prezencji pozostawi naszym czytelnikom. Przypomn zespoy i atmosfer tych chwil przeytych
na Placu Targowym w dniu 2 lipca. Bezporednie poznanie kulturalnej wsplnoty kontynentu jest moliwe dziki organizacji Spotka Folklorystycznych. Ale
te, niezaprzeczalnie dostrzeganie na jej
tle wartoci wasnego dziedzictwa.
Pierwszym Zespoem, ktry wystpi na
naszej estradzie by Umiech z Ukrainy. Sympatycznie zaprezentowany

przez konferansjerk o imieniu Karina


z Ukrainy.
Vlado Tasevski - z Macedonii z miasta Skopje przyjecha do nas Zesp Kolejowy Folklorystyczny Zesp, ktry
swoje tradycje wywodzi od 1945 roku,
zaraz po zakoczeniu wojny. Zesp
pielgnuje tradycje folkloru rodzimego
pieni i tace (ora) z terenu Macedonii,
ale posiadaj te repertuar w opracowaniu artystycznym stylizowany. Zespl
skada si z 4 grup wiekowych, maja
wasn ludow orkiestr. Dyrektorem artystycznym jest Rodna Veliczkovska dr
etnografii. Zesp posiada wiele cennych
nagrd w kraju i za granic otrzymanych:
zoty i srebrny naszyjnik Z Dijon(Francja), I miejsce na Festiwalu w Langolen,
wystpy w nowej Goricy i w Treczento
we Woszech, w Sofii w Bugarii, Chamberi we Francji i w wielu innych europejskich krajach. Podam jako ciekawostk,
e po raz pierwszy do Polski przyjechali w roku 1958 Byli w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Sosnowcu, Zakopanem, Katowicach oraz w Czstochowie.
Ostatnio byli w 2006 roku.
ZESP FOLKLORYSTYCZNY
CZKA DORNY z Vatra DorneiRumunia dziaa w zaoonym od 1958
Centrum edukacyjnym, klubie dzieci
i studentw. Doda pragn, e w Centrum edukacyjnym dziaaj rne formy
pracy artystycznej, informacyjno-edukacyjnej, rkodziea artystycznego oraz
formy rekreacyjno-sportowe: furmanienie, narty, pika nona, tenis. A Zesp
czka Dorny powsta w 1994 roku
przy wsppracy Wyszej Szkoy Iona
Luca z Vatra Dornei, skada si ze studentw klas 0d 9 do 12. Wiek od 16 do
19 lat. Zagraniczne wojae po caej Europie w tym Polska - Pia
Ogldalimy Pierwiosnek z miejscowoci Balynci Ukraina. Zesp zosta
zaoony w 2003 roku przez kierownika P. Halin Huszu. Repertuar skada si z tacw narodowych, melodii
i tacw regionu niatyskiego. Maj te
w swoim repertuarze obrzdy z regionu

niatyskiego. W trzech grupach dziaa


zesp, liczy 100 osb. Pierwiosnek jest
laureatem wielu nagrd, konkursw i festiwali, takich, jak: Gwiazdopad, Zielone
wita w Grach, Wielkanoc w Kosmoczu, Ja Gwiazda, II Midzynarodowy
Festiwal Misteria Dance.
Dziecicy Teatr na wodzie emczuyna Jugry Zesp powsta w 1995
roku w Surgucie pooonym w pnocnej czci Rosji. Kierownikiem jest
Swietana Achmedowa. Zesp liczy
sobie 70 osb. Corocznie bior udzia
w Festiwalach Dziecicej Twrczoci
w kraju i za granic. Maj wiele nagrd
i pucharw Wszechrosji. Wystpuj czsto z Koncertami w Akcjach Dobroczynnych na rzecz pokrzywdzonych przez
los sierot i inwalidw. S wietnymi

sportowcami uprawiaj synchroniczne


pywanie, co pozwala im na oywianie
formy artystycznej Dziecicego Teatru
na wodzie. To bardzo zdyscyplinowany
zesp. ZPiT Komnickie Pomyczki
goci ten zesp. Pragniemy podzikowa Dyrektorowi ODK Komes w Kdzierzynie-Kolu P. Zbigniewowi Stani
za pomoc w znalezieniu chtnego Zespou do udziau w naszych Spotkaniach
oraz Natalii Polk z Firmy Sponsorujcej
ich Spotkania w widnicy Wabrzyskiej.
ZPiT Komnickie Pomyczki i na pocztku Spotka, i na koniec wystpi bez
zarzutu, sdz, e wszystkim si podoba. Komitet Rodzicielski wraz z Rodzicami zaangaowali si we wszelkie prace organizacyjne tak mocno, by pierwszy
i drugi dzie imprez towarzyszcych

mona byo mile i dobrze wspomina.


Bo i byo co wspomina. W drugim
dniu oprcz amatorw, i to znakomicie
przygotowanych: Paulina Makles Solistka, ZPiTKomnickie Pomyczki,
Tancerze z KTT Styl wystpili: mistrz
Break Dance Piotr Madera z Koszalina
i Rafa Pilawka Instruktor Break Dance
z Czstochowy, ktry uczy nasze dzieci
w GOK w Komnicach. Poznalimy kultur i folklor cygaski dziki Romom
z Olsztyna. Uznany Zesp Hitano
spodoba si wszystkim. I jak tu odcina si od czegokolwiek, zwaszcza od
swych korzeni, tradycji, pieni, tacw,
rycho przestalibymy by narodem,
stalibymy si zlepkiem istnie zawieszonych w intelektualnej prni. Jak to
dobrze, e u nas jest inaczej!

Nasza Maa Ojczyzna w opowiadaniach,


legendach i baniach

towarzyszenie LGD Razem na


wyyny oraz Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Archidiecezji
Czstochowskiej -Oddzia Dekanalny
Komnice ogosili w kwietniu konkurs
literacki Nasz Maa Ojczyzna w opowiadaniach, legendach i baniach.
Celem konkursu byo pobudzenie aktywnoci twrczej i poznawczej uczniw,
zgromadzenie legend i opowiada o terenie gmin Komnice, Kruszyna, Miedno,
Mykanw i Rdziny oraz wydanie zbioru
najpikniejszych utworw jako promocji
lokalnej historii i kultury. Obecnie prezentujemy wyrnione prace uczestnikw
z terenu gminy Komnice.
I miejsce
Ba o dziedzicu, ktry kocha ziemi
Magdalena Gonera- SP w Witkowicach,
klasa VI
Za siedmioma grami, za siedmioma
rzekami w pastwie sowiaskim bya
maa wioska. yo si w niej spokojnie,
beztrosko i bogato. Okolica obfitowaa
w urodzajn, dobr, yzn ziemi. Ludzie
trudnili si upraw roli. Na polach dojrzeway zboa. Sady uginay si pod ciarem dorodnych, wspaniaych owocw.
Lasy obfitoway w zwierzyn. W wiosce
tej znajdowa si paac, w ktrym mieszka
pewien bogaty dziedzic. Kocha on ziemi,
szczyci si z jej urodzaju. By dumny z jej
plonw.

Pewnego dnia przyby z daleka kupiec. Dziedzic przyj go staropolskim


zwyczajem, polska gocinnoci. Kaza
subie posa w najlepszej komnacie.
Mody czowiek opowiada, gdzie bywa,
co widzia, bo wiele podrowa. Pan
chtnie sucha, bo by ciekawy wiata.
By zadowolony z towarzysza, lecz nigdy
nie mia zapyta o imi kupca. Upyno
kilka tygodni i wdrowiec poegna si
z panem, dzikujc mu za gocin. Dziedzic smuci si z odjazdu gocia, bo bardzo
polubi tego czowieka. W podzikowaniu
nieznajomy wrczy sakiewk dobremu
panu. Razem z odejciem kupca nastaa
na ziemiach dziedzica susza, wszelkie bogactwa tej ziemi traciy swoj dorodno.
Okoliczna ludno zacza godowa. Godowa i dziedzic, ktry martwi si o los
mieszkacw okolicy. Pewnego dnia przejeda pan przez pola i serce jego tsknio za widokiem piknych i zielonych pl,
dorodnych sadw, lasw penych zwierzt.
Przypomnia sobie o sakiewce, ktr dosta
od kupca. Wycign zawinitko z kieszeni swojego surduta i zdziwi si , bo w nim
by owoc dbu, may zgad. zy napyny dziedzicowi do oczu, pomimo to wsadzi
nasienie do ziemi na jednym z wielu pl.
T wtem ku zdumieniu pana wyroso mae
drzewko dbu. Spod jego korzeni zaczo
wytryska mae rdeko. Woda wsikaa
w szczelinki twardej, suchej ziemi. Dziedzic by zdziwiony i szczliwy, bo rde-

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

ko tryskao wod ktra bya tak potrzebna


w tej maej wiosce. Pan z radoci pobieg
do wszystkim ludzi mieszkajcych w tej
okolicy z dobr nowin i gosi} e ziemia
zacza y i rodzi jak dawniej. Na cze
nieznajomego kupca, ktrego imienia nikt
nie znal, dziedzic nazwa t okolic Nieznanice, Albowiem ten czowiek uratowa
i ziemi i ludzi mieszkajcych w tej wiosce.
Upyn wiek. Wioska nadal nazywa
si Nieznanice, ludzie nadal uprawiaj
rol. Db ronie po dzi dzie, a na pniu
widnieje tabliczka z napisem Pomnik
przyrody.
Wyrnienie
Zosia i ptaki
Nicol Konieczna - SP w Witkowicach,
klasa V
ya sobie kiedy maa dziewczynka
Zosia, Miaa 9 lat i mieszkaa na wsi. Bya
sierot, opiekowaa si ni siostra ojca,
ciotka Beata. Za kobieta zmuszaa Zosi
do cikiej pracy i usugiwaniu jej. Dziewczynka zbieraa owoce, doia krowy, karmia zwierzta, a nawet oraa pole, Dodatkowo musiaa sprzta w domu i sucha
wszystkich rozkazw swojej opiekunki}
ktra leaa caymi dniami i nic nie robia. Dziewczynka nie miaa swojego ka
i spaa na ziemi. Codziennie dostawaa tylko jeden posiek. Rodzice Zosi zostawili
po sobie duy majtek, ale bez testamentu,

23

dlatego wszystko naley do ciotki.


Pewnego dnia tak jak zwykle Zosia
wstaa o czwartej rano i posza wyprowadzi zwierzta na pastwisko. Pniej wypastowaa podogi w domu i zjada obiad.
Po poudniu ciotka kazaa jej i do sadu
2foiera jabka. Dziewczynka udaa si
na koniec ogrodu i zaja si swoj prac.
Nagle zauwaya, e ronie tam drzewo,
ktrego nigdy wczeniej nie widziaa. Zobaczya na nim pikne, soczyste i dojrzaa
jabka. Urwaa jedno, przysiada i zacza si nim rozkoszowa. Nagle z dziupli
drzewa wyfruny dwa pikne ptaszki.
Stworzonka nie zauwayy dziewczynki
i zaczy ze sob rozmawia Zosia bardzo
si zdziwia, ale postanowia siedzie cicho i sucha. Ptaszki rozmawiay o swoim
dziecku^ ktre im zgino, byy zaamane.
Dziewczynka, zapomniawszy o tyra, e
miaa si nie ujawnia, odezwaa si: -. Pomog wam odnale dziecko.
Ptaki spojrzay si na ni t po cichu zaczy o czym dyskutowa. Po chwili przyfruny do dziewczynki i powiedziay:
-Jeste dobr dziewczynk. Wierny, e tylko czowiek moe nam pomc i o to ci
prosimy, ale nie zdradzaj nikomu, e umiemy mwi.
-Z chci wam pomog, ale w jak sposb?
-Nasza rodzina naley do bardzo rzadkiego
okazu ptakw - klanu Rozmowniastych
Jako jedyne zwierzta potrafimy mwi. Pewien czowiek usysza, jak nasz
syn rozmawia i zabra go. Chcielibymy,
eby odebraa naszego synka temu czowiekowi. Nazywa si on Waldek Zoba,
powinna wiedzie, gdzie mieszka. W zamian za pomoc otrzymasz magiczn ksik. To, co w mej napiszesz, speni si.
Przekaemy ci te bardzo wan informacj dotyczc twoich rodzicw i ciotki.
- Dzikuj! Pozbieram jeszcze troch jabek i zaraz bior si do pracy.
Zosia wiedziaa, gdzie mieszka ten czowiek i zamierzaa pj do niego, kiedy nie
bdzie go w domu i zabra synka pastwa
ptaszkw} ale moga to zrobi dopiero jutro. Wracajc do domu, rozmylaa o magicznej ksice,
Nastpnego dnia rano wykonaa wszystkie
polecenia ciotki. Zjada obiad i posza do
sklepu. Po drodze mieszka Waldek Zoba.
Dziewczynka najpierw upewnia si, czy
nikogo nie ma w domu, a pniej wesza
do rodka. Nigdzie nie moga znale
ptaszka, szukaa wszdzie, a przypomniaa sobie, e pan Zoba ma jeszcze budk na
dworze. Panowa tam okropny baagan, ale
24

Zosi udao si odszuka synka Rozmowniastych. Szukanie ptaszka zajo a dwadziecia minut i dziewczynka baa si, e
ciotka bdzie na ni krzycze.
- Jestem Zosia, twoi rodzice prosili mnie
o pomoc. Miaam ci znale i odda im.
Wiem, e umiesz mwi.
-Bardzo ci dzikuj - odpowiedzia ptaszek.
- Nie ma za co.
Maa wysza z budki szybkim krokiem
i pobiega odda synka ptaszkom^ ktre
czekay na ni obok sklepu. Byli bardzo
szczliwi i wdziczni, Zosia szybko zrobia zakupy i wrcia do domu. Ciotka
oczywicie bya za i krzyczaa tia dziewczynk, jednak dla niej liczya si w tej
chwili tylko nagroda, jak miaa otrzyma
od ptakw.
-Prosz, to magiczna ksika. Mamy nadziej, e rozsdnie bdziesz z niej
korzysta.
-Bardzo dzikuj.
-A teraz najwaniejsze. Twoja ciotka jest
bardzo za, zapewne ju o tym wiesz. Zrobia jeszcze jedn okrutn rzecz - ukrya
testament twoich rodzicw. Jest w nim zapisane, e cay dobytek naley do ciebie.
Pismo schowane jest w dziupli drzewa,
o tam. Ptaszki wskazay duy db z dziupl. Zosia podesza do niego i wyja poky kawaek papieru. Byo w nim napisane, e jedyna, spadkobierczyni jest
dziewczynka. Zaraz pobiega do pobliskiego sdu i okazaa dokument.
Wszystko skoczyo si dobrze. Dorosa ju Zofia ma rodzin. Mieszka w domu
swoich rodzicw, a ksiki uywa do dobrych celw. Pomaga biednym i chorym
ludziom. Chcecie wiedzie, co si stao
z ciotk? Jak to w bani bywa, musiaa
zosta ukarana. Siedzi w wizieniu. Ptaszkom natomiast powikszya si rodzina
i wszystko u nich dobrze si ukada. Zosia
nie wyjawia tajemnicy ptakw i magicznej ksiki
Wszyscy yj dugo i szczliwie.
Wyrnienie
Legenda o poczciwym Karczewiku
Justyna Kusztal- SP w Garnku, klasa V
Dawno, dawno temu na terenie wioski
Karczewice rozcigaa si gsta i nieprzebyta puszcza. Obfitowaa w roliny, i zwierzta. W jej gbi szumiaa i poyskiwaa
w socu rzeka, Z czasem w te dziewicze
i dzikie strony dotarli pierwsi osadnicy.
Z trudem i mozoem karczowali wiekowe drzewa, aby przygotowa ziemi pod

upraw i zbudowa zagrody. Te najstarsze


powstay nad brzegiem rzeki,
W jednej z nich y poczciwy czowiek
zwany Karczewikiem. Mimo i ciko
pracowa, aby zapewni swojej licznej
rodzinie chleb, zawsze mia czas dla swej
kochanej ony Marysi i dzieci. Wieczorami czsto siada z nimi nad brzegiem rzeki
i gra na fujarce skoczne melodie. Wtroway mu aby, ptaki i wierszcze, tworzc
niesamowity koncert. Wszyscy kochali go
za spokj i harmoni w jakiej y.
Wkrtce nastay niespokojne czasy
.Ktrego dnia Karczewik zmuszony by
wyruszy na wojn. Czas pyn, a on dugo nie wraca. Rodzina gorco modlia si
za niego i jego szczliwy powrt, Wreszcie po dugiej meczcej tuaczce wrci,
lecz nie zasta w domu swej ukochanej
ony. Od dorosych ju dzieci dowiedzia
si o cikiej chorobie i mierci Marysi.
Usiad biedak nad brzegiem rzeki i gorzko zapaka. zy wielkie jak groch kapay
do lnicej wody. W pewnym momencie
spojrza na szemrzc rzek i zamiast swojego odbicia spostrzeg twarz promiennego anioa. Wiedzia, e to jego anio str
przyszed mu z pomoc.
Ze zdumieniem i niedowierzaniem
przeciera oczy. Zaczaj ali si i zadawa
pytania ; Co mam zrobi, by odzyska rado i spokj ?, Czym zastpi smutek
i al ?
Tych pyta byo coraz wicej i wicej,
gdy Karczewik czu si ju niepotrzebny
dzieciom, odeszli jego przyjaciele. Ogarna go pustka i samotno.
Nic w odpowiedzi nie usysza., a cudowne odbicie po kilku sekundach zniko s
Umiechn si radonie Karczewik, gdy
do jego prostego serca dotara pewna mdro. Nie rzece ma powierza smutek
i rozpacz, lecz Bogu, ktry otoczy go opiek Po tym niezwykym wydarzeniu wybudowa kapliczk, ktra do dzi stoi nad
brzegiem Waty w Karczewicach.
Poboni ludzie modlili si do stojcej
w niszy Maryi, powierzali jej swoje troski
i radoci. W maju piewali tam pieni, czasem odpoczywali po cikiej pracy, a stary
Karczewik cieszy si i radowa. Mijay
lata. Drewniane chatki ustpiy duym murowanym domom. O Karczewiku nikt ju
nie pamita, cho jego historia jest pikna
i wzruszajca. Niezmiennie pynie Warta
i stoi kapliczka, a wieczorem wsuchujc
si w szum rzeki mona usysze ciche
granie fujarki Karczewika

Mamy jeszcze jedn orkiestr dt!


Adam Zajc

dniu 26.07.2009 roku o godzinie 13 odbyo si na terenie dziaki komunalnej


w Karczewicach uroczyste powicenie instrumentw dla czonkw
orkiestry dtej, ktra od niedawna funkcjonuje przy OSP Garnek.
Co prawda na dzie dzisiejszy OSP
garnek tworz druhowie zamieszkali
w Karczewicach i czonkowie nowopowstaej orkiestry to rwnie mieszkacy Karczewic. Idea powstania orkiestry, a waciwie wznowienia jej
dziaalnoci po wielu latach nie istnienia powstaa z chwil gdy gmina zakupia dziak z budynkiem na potrzeby
soectwa Karczewice. Do wjta zgosili si druhowie straacy zamieszkali w Karczewicach oraz sotys Jerzy
Baran, ktry by gwnym pomysodawc utworzenia wiejskiej wietlicy.
Ot wymienieni wyej zaproponowali

wjtowi aby przekaza zakupion nieruchomo w ich rce a oni stworz


z niego miejsce, gdzie kady mieszkaniec Karczewic a zwaszcza modzie
znajdzie co dla siebie. Tak si te stao
i dzisiaj Karczewice dziki pracy swoich mieszkacw maj pikny obiekt
wraz z placem zabaw. Niejako przy
okazji wysza sprawa orkiestry. Druh
Krzysztof Kowalczyk, ktry pamita
jeszcze czasy, gdy gra w orkiestrze
w Garnku skrzykn chtn modzie
od naleziono stare instrumenty, naprawiono je i zim przystpiono do prb.
Jak wielka bya determinacja dha Kowalczyka i jak powane podejcie do
sprawy jego uczniw najlepiej wiedz
parafianie z parafii Garnek, ktrzy ju
w czasie tegorocznych wit Wielkanocnych usyszeli w kociele swoj
orkiestr. Podziwiaem zapa i odwag
modego kapelmistrza, ktremu udao

Noc witojaska
Stowarzyszenie Jedno w dziaaniu

towarzyszenie Jedno w dziaaniu z siedzib w Zawadzie


powrcio do tradycji organizowania - po kilkunastoletniej przerwie
- imprezy, jak by obrzd Nocy witojaskiej.
W dniu 27.06.2009 r. w piknej scenerii rzeki Warty odbya si wspaniaa
impreza plenerowa. Pomimo ograniczonego budetu kady mg znale
co ciekawego dla siebie. Pocztek to
konkursy dla dzieci prowadzone przez
Pani Magdalen Komorowsk. Dodatkow atrakcj byy warsztaty kuglarskie
prowadzone przez grup Elementaris,
przejadki kucykiem oraz pywanie kajakiem. Przez cay czas trwania imprezy
mona byo sprbowa pysznej grochwki, kiebaski czy kaszanki z grilla.
Okoo godziny 20:30 pojawi si zesp
pieni i taca Klepisko, ktry przedstawi obrzd Nocy witojaskiej, co
w blasku rozpalonych ognisk i pochodni
dawao niesamowity efekt. Klimat rzeki
Warty i tej jedynej nocy w roku udzieli
si chyba wszystkim widzom. Punktem

kulminacyjnym imprezy by wystp teatru ognia Elementaris. Widzowie byli


zachwyceni umiejtnociami aktorw,
a take efektami wietlnymi, ktre byy
zawarte w pokazie. Okoo godziny 23:00
wystpi Pawe Wodarczyk, ktry uczy
widzw jak chodzi po ogniu. Chtni
taczyli w rytm bbna oraz chodzili po
rozarzonym drewnie. Sztuka ta im si
w peni udaa. Po wystpach artystycznych przyszed czas na zabaw taneczn. Mimo zaamania pogody praktycznie
wszyscy zostali i bawili si do pnych
godzin nocnych. Sdzc po pozytywnych
opiniach uczestnikw imprezy, widzimy
wielk potrzeb organizowania jej cyklicznie. Dla starszych by to powrt do
przeszoci, dla modych zobaczenie czego zupenie nowego.
Stowarzyszenie Jedno w dziaaniu
z siedzib w Zawadzie pragnie podzikowa za pomoc w zorganizowaniu imprezy
plenerowej nastpujcym sponsorom:
- Urzdowi Gminy Komnice z Wjtem
Adamem Zajcem na czele gwnemu
sponsorowi imprezy,

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

si przycign do orkiestry kilkunastu


modych ludzi w tym swoich synw
i maskotk caej orkiestry 9-letni crk Dari. Poniewa Urzd Marszakowski uruchomi konkurs z programu
Odnowy Wsi, w ktrym to konkursie
przy naszej pomocy wystartowao OSP
Garnek. W efekcie kilkumiesicznych
stara, przy pomocy wjta i dziki
przychylnoci dyrektora Wydziau Terenw Wiejskich U M w Katowicach
pana Jerzego Motocha, oraz dziki
decyzji Rady Gminy Komnice, ktra
wyasygnowaa na ten cel 20 000 z,
zakupiono instrumenty na czn kwot 40 000 z. W dniu 26 lipca ksidz
Alojzy Zato powici nowe instrumenty i wszyscy obecni mogli wysucha kilku utworw wykonanych
przez orkiestr, co prawda jeszcze na
starych instrumentach. Powszechny
aplauz wzbudzia swoj gr najmodsza z orkiestrantw Daria Kowalczyk.
yczymy orkiestrze z Karczewic aby
jej szeregi wzrosy o nowych czonkw
a repertuar orkiestry stale si powiksza.
- firmie Danone za ufundowanie poczstunku dla dzieci ktre uczestniczyy
w konkursach plastycznych,
- Pastwu Krysiakom wacicielom piekarni z Komnic,
- Panom Stanisawowi Piechurskiemu
i Stefanowi Kramarskiemu z firmy Maa
Elektrownia Wodna Megawat,
- Panu Adamowi Pachulskiemu,
- Pani Annie Widuliskiej,
- Panu Rafaowi Makowskiemu firma
Stemak,
- Pastwu Robertowi i Elbiecie Turek,
- Panu Andrzejowi Perliskiemu,
- Panu Tomaszowi Musiaowi Cyfrowy
Polsat.
Dzikujemy rwnie wykonawcom:
- Zespoowi Folklorystycznemu Klepisko z Komnic,
- teatrowi ognia Elementaris z Czstochowy,
- Panu Pawowi Wodarczykowi
oraz wszystkim organizacjom spoecznym dziaajcym w Zawadzie - OSP,
ZMW, KS Warta, dyrektorowi GOK
Komnice Panu Leszkowi Janikowi, jak
rwnie Posterunkowi Policji w Komnicach.
Mamy nadziej, e majc wok siebie tak duo ludzi dobrej woli spotkamy
si ponownie za rok.
25

Z RODZIN NAJLEPIEJ WYCHODZI


SI NA FESTYN!!!
Nauczyciele Zespou Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie

o robi w dugi czerwcowy


weekend? Mona oczywicie
jecha w gry albo na Mazury, ale niestety, nie zawsze pozwala
na to czas lub, czciej, fundusze.
Co wtedy? Mona usi i ponarzeka, e nudno, e trudno, lecz mona te rozejrze si wok, poszuka
atrakcyjnej oferty gdzie w okolicy.
Wtedy na pewno nie przegapi si takiej okazji, jak Festyn Rodzinny zorganizowany 14 czerwca przez fundacj Pommy Dzieciom Pozna wiat
ze Skrzydlowa.
Ju po raz sidmy wszyscy chtni
mieszkacy gminy (i, jak si okazao, nie tylko!) mogli doskonale bawi
si na terenie Zespou Szk im. K.
Makuszyskiego, wspgospodarza
tej imprezy. Jak zawsze przygotowano atrakcje dla kadego. Najmodsi
mogli wyszale si na dmuchanych
zamkach i pojedzi na miniquadach.
Zgodniali z apetytem zajadali pyszne
pieczone kiebaski, wszyscy wielbiciele akoci mogli zakupi wspaniae
wypieki, natomiast ci, ktrzy dbaj
o lini, tumnie odwiedzali barek saatkowy.
Tradycyjnie festynowi towarzyszya loteria fantowa, niezwyka,
bo bez przegranych. Tak, tak, w tej
loterii kady los wygrywa, a byo
ich 1500. Zgadza si tysic piset losw i na kady przypada jaki
fant. Nie trzeba chyba dodawa, e
loteria cieszya si niezwykym zainteresowanie i wszystkie 1500 losw
rozeszo si wrd uczestnikw festynu niemal natychmiast. Na pewno
dodatkow zacht byo losowanie
gwnych fantw wrd wszystkich,
ktrzy wzili udzia w loterii. Do goci festynu trafiy m. in.: talon na kurs
prawa jazdy ufundowany przez pastwa Frczykw- wacicieli firmy
Abes, komplet mebli ogrodowych
od pana Miedziskiego z Kowal, biurko modzieowe, rower dziecicy,
dvd, zestaw walizek turystycznych,
wydawnictwa ksikowe, dwa zaproszenia do Teatru im. A. Mickiewicza
26

w Czstochowie
razem kilkanacie gwnych nagrd. Wszystkim,
ktrzy zaczli zazdroci zwycizcom, damy dobr
rad odwiedcie
Skrzydlw
podczas nastpnego festynu!
Kady festyn
w Skrzydlowie
jest
niezwyky
z jeszcze jednego
powodu na ten
dzie zaproszony
zostaje go specjalny. W tym roku
bya to znana i lubiana piosenkarka,
pani Krystyna Giowska. Zebrani
w Sali gimnastycznej widzowie mogli
usysze najbardziej znane utwory,
z niezapomnianymi Zotymi obrczkami na czele, a take nowe piosenki pani Giowskiej. Okazao si,
e dobra muzyka nie ma lat i potrafi
poczy pokolenia. Przy ponadczasowych melodiach doskonale bawili
si zarwno ci troch starsi, jak i ci
cakiem modzi. Po zakoczeniu recitalu pani Krystyna podpisywaa swoje
pyty, ktrych, niestety, nie wystarczyo dla wszystkich chtnych, wic
zostay tylko autografy, a tych nasza
gwiazda nie odmawiaa nikomu. Wydaje si, e piosenkarka pozostawia
w naszej gminie wielu nowych wielbicieli. Nie pozostaje nic innego, jak
podzikowa za udany koncert i yczy wielu jeszcze przebojw.
Tradycyjnie podczas kadego festynu miejsca na widowni zajmuj Mamusie i Tatusiowie. Dla nich
bowiem prezentuj si najmodsi
uczniowie z klas 0-III. W tym roku
pord piosenek i wierszy przewija
si motyw wsplnych wakacji nad
morzem, na jeziorach, w lesie..
Po wystpach najmodszych mona byo posucha dobrej muzyki
w wykonaniu dziewczt z zespou
Agat z Boronowa oraz obejrze pokaz

salsy w wykonaniu grupy Sabores de


Salsa ze Studia Taca i Ruchu Impact w Czstochowie.
Gwodziem programu festynu by
rwnie mecz piki nonej Mamy
kontra Crki. Na boisku rywalizoway ze sob dwie druyny eskie.
Niestety- Mamusie pomimo wielkiego dopingu publicznoci przegray
kilkoma bramkami, ale dzielnie walczyy do ostatniego gwizdka sdziego.

Jeli festyn, to zabawa! Tak
wanie zakoczy si tegoroczny Festyn Rodzinny w Skrzydlowie. Wszyscy mionicy muzyki i taca mogli
do pnych godzin szale w rytm
przebojw proponowanych przez prowadzcego zabaw DJ-a.
Na koniec chcemy serdecznie podzikowa wszystkim, bez ktrych festyn nie doszedby do skutku- czonkom fundacji Pommy Dzieciom
Pozna wiat, pracownikom szkoy
w Skrzydlowie, rodzicom, ktrzy nie
tylko przygotowali ciasta i saatki,
ale i pomagali podczas festynu, darczycom, dziki ktrym moglimy
przygotowa tyle wspaniaych fantw
i nagrd gwnych, wreszcie wszystkim, ktrzy odwiedzili festyn i bawili
si razem z nami.
Zapraszamy za rok, gwarantujemy
doskona zabaw!

List do kusownika

Szanowny Panie kusowniku!

rosz o zrozumienie e kwestionuj Pana prawo do bycia


szanowanym ale z szacunkiem
mona si odnosi do tego kto sam
szanuje prawo, tradycj, zwyczaje,
chroni rodowisko przyrodnicze przed
zniszczeniem. Kusownik z definicji
ma lekcewacy stosunek do powyszych wartoci. Na pocztku maja tego
roku, znaleziono w prowizorycznym
schowku, przy lesie w Adamowie sztucer myliwski. Niewtpliwie schowa
go Pan wychodzc z lasu. Nie wiem
czy zada Pan sobie tyle trudu aby by
w peni wiadomym e w tym okresie
prawie caa zwierzyna owna jest objta ochron. Z przyczyn oczywistych
trwa okres rozrodu i odbudowy si
po okresie zimy. Bardzo adny egzemplarz sztucera myliwskiego Browning 1889 High Wall, o lufie w kalibrze
30-06, by zaopatrzony w lunet nocn
7 X 56 marki Meopta. Ta jednostrzaowa bro o zamku klinowym bazuje na
rozwizaniach opatentowanych przez
Johna Mosesa Browninga dla modelu
1878 i bya pierwowzorem synnych
znanych z westernw karabinkw
Winchester. Zaadowanie naboju do
komory jest moliwe po odcigniciu

owcw Burz
Rafa Cielak

oe najpierw troszk o organizacji Polskich owcw


Burz. Jest to stowarzyszenie (Skywarn Polska) modych ludzi,
ktrzy cigaj burze i spisuj dane
takie jak temperatura przed i po burzy, jak zjawisko si zachowywao
oraz jakie szkody przyniosa. Odczytujemy dane z rnych radarw
meteorologicznych, czy dane numeryczne liczone przez najwiksze
i najsilniejsze maszyny na wiecie, by
przewidzie pogod. W dzisiejszych
czasach Polska znajduje si w strefie pogodowej, ktra wraz ze wzrostem czasu bdzie bardziej podobna
do pogody w U.S.A. Tornada, zwane
w Europie Trbami, s w Polsce coraz
czstsze. Podejrzewa si, e nad polsk

kabka spustowego, czynno odwrotna powoduje zaryglowanie zamka. W setn rocznic debiutu tej broni,
Browning powrci na rynek wanie
z modelem 1885 High Wall. W znalezionym w Adamowie sztucerze nie
zgadza si tylko fakt, e w oryginale
lufy s omioktne a tutaj jest okrga,
bardziej charakterystyczna dla broni
typu varmint na dodatek produkcji Japoskiej. By moe przyczyn jest to
e zostaa zoona w poktnym warsztacie rusznikarskim z podzespow rnego pochodzenia np. pochodzcych
z Kanady, rwnie kolba w oryginale
z drewna orzechowego w angielskim
stylu tutaj jest z bak i z drewna kiepskiej jakoci. W caoci jest to bardzo
porczna i skuteczna bro Rozumiem

niewtpliwy al jaki Pan odczuwa po


jej stracie. Zaczam zdjcie sztucera
bo by moe a nawet na pewno wicej
jej Pan nie dotknie. yj ju wystarczajco dugo aby przypuszcza e tytuowy brak szacunku dla Pana, dotyczy
wycznie dziaalnoci kusowniczej
a w roli ma, ojca, wspobywatela
jest Pan jak najbardziej godny tego aby
nikt sowa szanowny nie bra w cudzysw.
P.S
Wyraam nadziej e nie ma Pan nic
wsplnego ze synn wpadk kusownikw pod Koszcinem czego Panu
z ca (mimo wszystko) yczliwoci
ycz.
Robert Detka

tworzy si tzw. Aleja Tornad. Media


nie mwi o trbach w caej Polsce, bo
na przykad te nie przyniosy adnych
zniszcze, lub byy mae. Przegldajc
forum organizacji mona natkn si
na wiele raportw dot. Wschodzcych
trb (Lej kondensacyjny; komin chmurowy) oraz samych trb, ktre dotkny
ziemi. Czsto jednak te zjawiska mylone s z silnymi wiatrami Spadajcymi(ang. Downburst),
poniewa s to wiatry
o wielkiej prdkoci
i zniszczenia s podobne, jeeli budynki byy
sabe. Wystpuj czsto w tylnych czciach
chmury typu Cumulonimbus (Burzowej).
Moe teraz co o bezpieczestwie
podczas
burz oraz zjawisk z nimi
zwizanymi.
Gdy zobaczymy na

niebie z daleka chmur przypominajc kowado (najczciej, gdy jest daleko widzimy tylko bia gr chmury
i mylimy, e nic z tego nie bdzie..)
albo kalafior trzeba przygotowa si
na burze, lekkie rzeczy schowa do
domu, gdy silne wiatry prdw wstpujcych mog je zmie z powierzchni, na ktrej stay(bd zostay powieszone). Najczciej burzy towarzyszy

GAZETA KOMNICKA - Lipiec/Sierpie 2009

27

tzw. Chmura Szelfowa, ktra moe rw, czy inna gbsza dolina, ktra moe jest bardzo dua cyrkulacja powietrza,
przynie jeszcze silniejsze podmuchy
wiatru wraz z prdami wstpujcymi(mog dochodzi nawet do 90km/h!).
Bezpieczestwo, gdy burza zapie
nas w terenie, gdy jedziemy:
*rowerem, motorowerem, motocyklem, na pieszo Powinnimy poszuka bezpiecznego schronienia w postaci mocnego budynku z zadaszeniem.
Nigdy nie chowajmy si pod drzewa,
gdy s one wysokie i piorun moe
w nie uderzy, a wtedy niedobrze
z Nami. Jeeli burza nie jest aktywna
elektrycznie, a jestemy daleko od zabudowa najlepszym schronieniem jest

Nas ochroni przed silnym wiatrem.


*Samochodem samochd sam
w sobie jest schronieniem, gdy posiada uziemienie w postaci k. Zawsze lepiej jest szuka budynku i si
schowa, gdy podczas wystpowania
bardzo silnych burz (tzw. Burz Superkomrkowych; ang. Supercell) prdy
wstpujce i zstpujce s bardzo silne.
Gdy widzimy obniajc si chmur stropow (ang. Wall Cloud), ktra
zaczyna po jakim czasie zaczyna wirowa w przeciwn stron do wskazwek zegara, moemy si spodziewa
wyonienia si najpierw leja, a gdy

zetknicia si z ziemi, co spowoduje


powstanie Trby powietrznej. Nie chowajmy si wtedy pod mostami, wiaduktami.. poniewa due podcinienie
wywierane przez lej moe nas po prostu wyssa spod wiaduktu. Chowajmy
si jak najniej i przy najmocniejszych
konstrukcjach (w domu piwnica, czy
inne pomieszczenie bez okien i mocnymi cianami). Jeeli jestemy w samochodzie to prbujemy uciec w inn
stron, ni trba si porusza.
Po wicej informacji zapraszam na
stron stowarzyszenia www.skywarn.
pl lub www.lowcyburz.pl.

Listy czytelnikw

Redakcja Gazety Komnickiej

numerze 1(4) 2009 Ziemi Komnickiej zamieszczone zostao archiwalne


zdjcie z obchodw uroczystoci
aobnych po zgonie Marszaka Jzefa Pisudskiego zorganizowanych
w Komnicach. Nie jestem w stanie
zidentyfikowa adnej z osb znajdujcych si na fotografii, ale chciaabym
zamieci oryginaln relacj zatytuowan: Jak Komnice uczciy . p.
Marszaka, ktra ma cisy zwizek
z fotografi. W cytowanym niej przekazie zachowaam pisowni zgodn
z oryginaem.
Smutna wiadomo o mierci Marszaka lotem byskawicy rozniosa si
w Komnicach i okolicy z rana dnia 13
maja.
Liczne organizacje, jak: Rada Gromadzka, Stra Poarna Ochotnicza,
Strzelec i in. odbyy posiedzenia aobne, a o godz. 19 m. 30 w udekorowanej aob sali Stray Poarnej odbyo
si zebranie przedstawicieli samorzdu
gminnego i gromadzkiego oraz wszystkich organizacyj spoecznych i gospodarczych oraz miejscowych i okolicznych obywateli w liczbie okoo 300
osb, ktrzy przybyli z oznakami aoby.
Przed rozpoczciem zebrania przybya na plac komnicka Stra Poarna
Ochotnicza ze sztandarem i wysuchaa odczytanego przez prezesa Stray
p. Kuliskiego ordzia P. Prezydenta
Rzplitej.
28

Zebranie zagai p. Lucjusz Moderski, poczem przez powstanie z miejsc


i minutowe milczenie oddano hod . p.
Marszakowi.
Nastpnie, celem zorganizowania
uroczystoci aobnych w Komnicach,
wyoniono Komitet, do ktrego weszli
przedstawiciele wszystkich organizacyj. Tego samego dnia Komitet wysa
dwie depesze kondolencyjne, jedn do
P. Prezydenta i drug do P. Marszakowej. W dniach 14, 15, 16 b. m. odprawione zostay w miejscowym kociele
parafialnym msze aobne, a w dniu 16
ponadto msza aobna specjalnie dla
uczcej si modziey.
Na posiedzeniu Komitetu Obchodu Uroczystoci aobnych w dniu
16, zebrani jednogonie uchwalili
z dobrowolnych skadek ufundowa
w Komnicach pomnik zmarego Wodza Narodu.
W sali Stray Poarnej zaimprowizowano piknie udekorowan aobn
kaplic, w ktrej przez cay czas jej
otwarcia w dniu 16, 17 i 18 trzymali
naprzemian wart honorow czonkowie organizacji: Harcerz, Stra, Strzelec. Celem umoliwienia najszerszemu
ogowi usyszenia audycji z miejsca
eksportacji i miejsca pogrzebu, w sali
Stray, tu obok kaplicy, zainstalowano specjalnie radjo. Z wolnego wstpu
skorzystaa wielka masa ludnoci, nietylko miejscowych, lecz i przybyych
z okolicy.
W dniu 17 o godz. 11 - tej z pla-

cu Stray Poarnej wyruszy w liczbie okoo dwuch tysicy osb pochd


aobny do kocioa na naboestwo.
W pochodzie, na czele ktrego postpowa Komitet, wziy udzia w zwartych szeregach dzieci szkolne i organizacje.
Po naboestwie aobnem pochd
przedefilowa przed zaimprowizowanym symbolicznym katafalkiem,
ustawionem na placu przed kocioem
i skierowa si do gmachu Stray. Tutaj
o godz. 13 - tej pod goem niebem odbya si uroczysta Akademia aobna,
ktra dziki piknym przemwieniom
i nastrojowi wywara na zebranych
ogromne wraenie.
Na podstawie powyszego tekstu
mona ustali dat wykonania tego
zdjcia na dzie 17 maja 1935 roku.
Agata Maolepsza

USUGI PROJEKTOWE,
NADZORY BUDOWLANE,
KOSZTORYSY,
PORADY BUDOWLANE,
WIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ
mgr in. Grzegorz Jureczko
ul. Sobieskiego 83, Zawada
42-270 Komnice
tel. 034 329 70 93,
tel. kom. 0 604 34 62 73

Related Interests