You are on page 1of 24

Nr 6/7 - Czerwiec/Lipiec 2012 (155/156)

Gminny Biuletyn Informacyjny

50-cio lecie poycia maeskiego

Wjt Gminy Komnice


na spotkaniu z Prezydentem

Wjt Gminy Komnice odznaczony


Zotym Znakiem Zwizku ZOSP RP.

Zakoczenie III sezonu Gminnej Ligi Strzeleckiej

Spis treci

Szanowni Czytelnicy Gazety Komnickiej

ruga poowa maja, czerwiec i pierwsze dni lipca, obfitoway w naszej gminie w rne wydarzenia. Wedug mnie najwaniejszym byo oficjalne oddanie do eksploatacji nowej oczyszczalni ciekw w miejscowoci Huby oraz I etapu
kanalizacji sanitarnej w Rzerzczycach, Adamowie i w Hubach. Bardziej szczegowe dane zawieraj nastpne strony gazety. Mamy nadziej, e kolejne posesje
bd podczane do kanalizacji, bo jak powiedzia na uroczystoci oddania nowej
oczyszczalni Pan Jarosaw apeta Przewodniczcy Rady Gminy Komnice, jeszcze tysice ludzi czekaj na tak szans, jak dzisiaj dostay miejscowoci objte ta
inwestycj.
W dniu 27 maja, ktra to data od kilku lat jest witem samorzdu terytorialnego, zostaem zaproszony na spotkanie z Prezydentem RP Panem Bronisawem Komorowskim, jako jeden z wielu samorzdowcw z Polski. To zaproszenie
dla mnie jest wyrazem uznania dla dziaalnoci naszej gminy w lskim Zwizku
Gmin i Powiatw.
Najwysze odznaczenie dla straakw ochotnikw to Zoty Znak Zwizku
ZOSP RP. Mio jest mi przyzna, e jako pierwszy w naszej gminie, w uznaniu
zasug gminy i mojej skromnej osoby, zostaem odznaczony tym medalem, z rk
Prezesa Zarzdu Gwnego ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka na uroczystoci
zwizanej ze Zjazdem Sprawozdawczo - Wyborczym Wojewdzkiego Oddziau
ZOSP RP w Katowicach ktry odby si w dniu 2 czerwca w br w OSP Mnich.
Rozpoczy si wakacje dla kilku tysicy uczniw z naszej gminy. Apeluj
do wszystkich rodzicw aby cay czas mieli kontrol nad tym jak ich niepenoletnie
dzieci spdzaj wolny czas. Nasi milusiscy niestety, maj rwnie takie pomysy,
ktrych realizacja bywa tragiczna. Szczeglnie zwracam uwag rodzicom, ktrych
pociechy szalej na motocyklach, czsto bez prawa jazdy, a na pewno amicych
wszelkie zasady ruchu drogowego. Oby te wakacje nie byy zaznaczone pogrzebami
modych ludzi
Ostatnie zawirowania pogodowe,ponownie udowodniy nam, e nasza gmina
ley na szlaku burz i wichrw. Dlatego nawouj aby ci ktrzy nie ubezpieczyli
swoich budynkw jeszcze raz zastanowili si, czy to bya dobra decyzja. W razie
zniszczenia lub uszkodzenia tych, otrzymaj pomoc z GOPS, ale to s na prawd
bardzo mae pienidze. Sytuacja jaka w 2007 roku miaa miejsce w naszej gminie,
jeli idzie o skal pomocy ze strony Pastwa, na pewno ju si nie powtrzy.

Gazeta zastrzega sobie prawo do skracania oraz ingerencji w tre artykuw.


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

Wiadomoci rolnicze.........................4
Uroczyste
otwarcie
oczyszczalni
ciekw - HUBY..............................5
50-cio lecie poycia maeskiego ....6
II wycieczka rowerowa emerytw......6
Emeryci na szlaku... . ........................7
Zbigniew Majewski...........................8
Na szczcie pogoda dopisaa!...........9
Festyn Rodzinny w Skrzydlowie.......9
Gmina przyjazna 6 latkom..............10
Wsi spokojna, wsi wesoa................10
Dzie Szkoy bez Przemocy............11
Dzie Patrona Szkoy Podstawowej
im. H. Sienkiewicza.........................12
My Sienkiewiczacy.......................12
Przykad dobrej praktyki.................13
Dzie Ziemi....................................15
Spotkanie podsumowujce projekt
w ZS im. B. Prusa w Garnku...........15
Powiatowa Sesja Ekologiczna
w ZS w Konarach............................16
Ekologiczna Zielona Szkoa..........17
Nauka zabaw, zabawa nauk .........17
Koncert symfoniczny w Garnku......18
Spotkanie z Islandi........................18
Kolejne sukcesy sportowe gimnazjalistw z Komnic................................19
Sukces Klepiska.............................19
Konkurs Las jak witynia.............19
III Rodzinny Turniej Strzelecki.......20
PUCHAR ZDOBYTY! !...............20
Historyczny sukces druyny
z naszej gminy!................................21
Fotoraport Club podsumowanie
roku.................................................22
Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl
Gazete redaguje kolegium
w skadzie:
Janik Leszek - red. naczelny,
Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda, Piotr Juszczyk
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra,
Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec

Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

www.klomnice.pl

Wiadomoci rolnicze
Adam liwakowski

Wapnowanie gleb kwanych i bardzo kwanych w wojewdztwie lskim


Zarzd lskiej Izby Rolniczej, uprzejmie informuj, i w dniu 30.05.2012 zostaa podpisana umowa dotacji, pomidzy
Wojewdzkim Funduszem Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, reprezentowanego przez
Panw Mirosawa Szeml i Tadeusza
Koska Zastpcw Prezesa Zarzdu
WFOiGW w Katowicach, a Zarzdem
lskiej Izby Rolniczej, reprezentowanym
przez Pana Romana Wodarza Prezesa
Zarzdu IR i Pana Jana Grel Wiceprezesa Zarzdu SIR, na realizacj zadania pod nazw Wapnowanie gleb
kwanych i bardzo kwanych w woje-

wdztwie lskim.
W ramach podpisanej umowy lska Izba Rolnicza otrzyma dofinansowanie w wysokoci 2 mln z, na zakup
i wysiew 26 tys. ton wapna nawozowego
na zmniejszenie zakwaszenia gleb uytkowanych rolniczo wycznie na terenie
woj. lskiego. W ramach podpisanej
umowy jednostkowe dofinansowanie wynosi 75,00 z do 1 Mg (1 tony) czystego
skadnika nawozowego w przeliczeniu
na CaO, lecz nie wicej ni 50% kosztu
zakupu wapna nawozowego.
Warunkiem otrzymania dotacji bdzie zoenie w siedzibie Biura lskiej

Izby Rolniczej Wniosku o wsparcie


wapnowania regeneracyjnego gleb,
podpisanie umowy pomidzy Odbiorc
Ostatecznym a SIR o dofinansowanie
oraz zoenie wymaganych zacznikw
do wniosku. Przyjmowanie wnioskw
i zawieranie umw z Odbiorcami Ostatecznymi o dofinansowanie wapnowania
rozpocznie si od dnia 11 czerwca 2012 r.
Wszystkie informacje na temat moliwoci skorzystania z dofinansowania
oraz wzory dokumentw dostpne s
na stronie internetowej lskiej Izby Rolniczej www.sir-katowice.pl w zakadce
Wapnowanie gleb.

Konkurs Pikna wie wojewdztwa lskiego w roku 2012


Gmina Komnice ju od kilku lat bierze
udzia w konkursie Pikna wie wojewdztwa lskiego. W ramach konkursu
wyrnienie i nagrod finansow w wysokoci 1000 z uzyskao przedsiwzicie
Plaa w Rzekach. Nagroda ta zostaa
wykorzystana na zakup kajaka. W tego-

rocznej edycji do konkursu w kategorii spodarstwo agroturystyczne P. Elbieta


Najlepsze przedsiwzicie odnowy wsi i Mirosaw lzak Niezapominajka
zgoszono dwa zadania: Dolin dwch w miejscowoci Garnek. Kolejnym etastaww w miejscowoci Rzerzczyce, pem konkursu bd wizje lokalne koimprez Noc witojaska w miejsco- misji konkursowej, ktre zakocz si
woci Zawada. W kategorii Najpik- 28 wrzenia. Rozstrzygnicie konkursu
niejsza zagroda wiejska zgoszono go- planowane jest do dnia 22 padziernika.

Wizyta przedstawicieli lskiej Izby Rolniczej w Katowicach


W dniu 20 czerwca wsplnie z P. Wojciechem Taranowiczem uczestniczylimy
w zaplanowanym wczeniej spotkaniu
zorganizowanym przez wadze zarzdu lskiej Izby Rolniczej z Ministrem
rolnictwa i rozwoju wsi P. Markiem
Sawickim. Spotkanie odbyo si w auli
Wydziau Teologicznego Uniwersytetu
lskiego w Katowicach. Podczas spotkania omwione zostay efekty, ktre zostay osignite na lsku dziki
4

wykorzystaniu rodkw z dziaa Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich


2007-2013.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypacia ju z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich
2007 - 2013 ponad 35 mld zotych. To
ju blisko poowa alokacji rodkw
zaznaczy minister Marek Sawicki
i doda, e same dopaty za rok ubiegy
wyniosy 14,2 mld z. Minister wska-

za jak due znaczenie ma dla polskiego


rolnictwa wykorzystanie tych rodkw
i podkreli, e dziki rolnikom i ich zapobiegliwoci Polska jest liderem w realizacji tego programu w caej Unii Europejskiej.
Podczas spotkania pado sporo pyta. Podnoszony by temat rent strukturalnych, problemu melioracji szczegowych, uboju zwierzt gospodarskich,
produktw regionalnych.

Uroczyste otwarcie
oczyszczalni ciekw - HUBY
Marlena Bk

1.06.2012 roku odbya si uroczysto otwarcia i oddania do uytku nowej oczyszczalni ciekw
w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej
w Hubach, Adamowie i Rzerzczycach (Etap I) jednej z wikszych
i waniejszych inwestycji w Gminie
Komnice. Projekt jest wspfinansowany przez Unie Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013; Priorytet V rodowisko; Dziaanie 5.1
Gospodarka wodno ciekowa.
W uroczystym odbiorze obiektu udzia wzili m.in. przedstawiciele
wadz powiatowych i gminnych, ktrzy
to razem z gospodarzem uroczystoci
Wjtem Gminy Komnice mgr Adamem Zajcem dokonali symbolicznego
aktu otwarcia przecicia wstgi.

Powicenia obiektu dokona Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ze


Skrzydlowa Ks. Zbigniew Zalejski.
Uroczysto staa si okazj do podsumowania dziaa zwizanych z budow oczyszczalni oraz do podzikowa
zoonych przez Wjta Gminy Pana
Adama Zajca wszystkim pracujcym
podczas prac przygotowawczych oraz
budowlanych.
Wybudowana zostaa nowa oczyszczalnia ciekw o wydajnoci 1065
m3/d (dla I etapu to 685 m3/d ciekw) oraz sie kanalizacji sanitarnej
o dugoci 8,39 km, w tym 2,48 przyczy kanalizacyjnych i 733,5m rurocigu tocznego oraz 2 przepompownie
ciekw.
Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowociach Rzerzczyce, Huby i Adamw zostanie podczonych 214 gospodarstw domowych.


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

W kolejnych latach uwzgldnia si


rozbudow sieci kanalizacyjnej, obejmujcej pozostay obszar Adamowa
i Rzerzczyc oraz inne przylege miejscowoci, co pozwoli w peni wykorzysta moliwoci oczyszczalni ciekw.
Cakowita
warto
projektu 14 058 898,86 PLN. Dofinansowanie ze rodkw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 84,53% kwoty cakowitych wydatkw kwalifikowanych projektu tj.
9696653,52 PLN.
Wybudowana infrastruktura bdzie wykorzystywana do bezpiecznego
przesyu i oczyszczania ciekw bytowo gospodarczych. Zapewni skuteczn ochron rodowiska naturalnego
Gminy i regionu przed gronymi adunkami zanieczyszcze, gromadzonymi obecnie w zbiornikach bezodpywowych.

www.klomnice.pl

50-cio lecie poycia maeskiego


Danuta Wjcik

czerwca 2012 r. w sali OSP


w Komnicach witowano jubileusz 50-lecia poycia maeskiego. T niecodzienn uroczysto
Zote gody obchodzio 20 par maeskich. Jedna para obchodzia Diamentowe gody. Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Dugoletnie
Poycie Maeskie nadanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dekoracji dokona Wjt Gminy
Komnice Adam Zajc wraz z Przewodniczcym Rady Gminy Jarosawem
apet.

Spotkaniu towarzyszya mia i serdeczna atmosfera. Uroczysto uprzyjemniy wystpy zespou wokalnego
Wesoa piciolinia z Zespou Szk
w Komnicach, oraz Orkiestra Dta
OSP w Komnicach.
A oto lista Jubilatw: Julia i Stanisaw MICHONIOWIE, Jadwiga i Roman CHRZSTEK, Anna i Bogumi
CZARNECCY, Bogumia i Roman
KPKA, Marianna i Jerzy KOZAKIEWICZOWIE, Maria i Jerzy
KURZACZ, Teresa i Stanisaw GIEWKOWIE, Jzefa i Czesaw

MAEK, Janina i Andrzej MORGUNOW, Stanisawa i Stanisaw


MUSIAOWIE, Marianna i Julian
MUSIAOWIE, Janina i Wadysaw
PIANKA, Irena i Ryszard POMORSCY, Marianna i Jan POSAKOWIE,
Stanisawa i Kazimierz SIOOWIE,
Danuta i Marian STRCZYSCY,
Anna i Adam LIWAKOWSCY, Marianna i Dominik WITCZAKOWIE,
Eufemia i Stanisaw WOLSCY.
Wszystkim Jubilatom Serdecznie gratulujemy i yczymy wielu lat
w zdrowiu, mioci i pogodzie ducha.

II wycieczka rowerowa emerytw


Irena Bardzel

aplanowana na 12.05.2012
r wycieczka rowerowa emerytw do Kruszyny stana
pod znakiem zapytania. Powd? Za
pogoda (deszcz). Jednak wikszo
uczestnikw stawia si na miejscu
zbirki tj. placu przy Urzdzie Gminy
Komnice. Kierownikami tej wycieczki
byli: Ryszard Caus i Irena Bardzel.
Zgodnie z programem godz. 9:00
wyruszylimy
wyznaczona
trasa
do Kruszyny. Jest takie powiedzenie,
e podre ksztac, dodam, e rozwijaj i uwraliwiaj. Ju na pocztku wsi
Zdrowa minlimy nowy przystanek
autobusowy (jeszcze nie porysowany) dobra inwestycja dla oczekujcych
na PKS. Od Zdrowy przewodnikiem
po terenie zosta p. Wodzimierz Wasiak. Minlimy Zdrow i dalej pikn
aleja lipow dojechalimy do cmentarza
w Borownie. Zgromadzilimy si przed
grobem rodziny Michalskich i Edwar6

da Reszke wiatowej sawy piewaka


operowego. W skrcie przedstawiam
dzieje rodziny Reszkw. P. Grzegorz
Bugaj uzupeni o informacje, e do lat
60-tych grb ten by zaniedbany i suy
za wysypisko. Dziki p. Wiktorii Bugaj,
ktra zgosia t spraw do Warszawy
i za porednictwem Jerzego Waldorfa (inicjatora akcji ochrony zabytkw)
ktry si tym faktem zainteresowa
i uruchomi odpowiednie wadze, grb
ten nie znikn. Obok znajduje si grb
rodziny Wereszczyskich dziedzicw
Kocielca i Wandy Wereszczyskiej
znanej malarki. Dalej pojechalimy wok paacu Korpiskich a pniej Michalskich w Borownie. Pniej droga
wioda przez Bogusawice i w niedugim czasie dojechalimy do Kruszyny. Tam p. Wasiak zaprowadzia nas
do pastwa Joanny i Adama Zaspw
u ktrych w dwch pomieszczeniach
zgromadzony by zbir starych mo-

tocykli (mae muzeum). Byo na co


zwrci uwag i podziwia. Nastpnie
dojechalimy do Kocioa w. Macieja
w kruszynie, gdzie w piknym wntrzu
w stylu barokowym, kady powici
czas na modlitw. Tu zrobilimy grupowe zdjcie. Pojechalimy do Zespou Szk w Kruszynie i tu p. Wasiak
przygotowa nam mia niespodziank.
Zostao zorganizowane strzelanie z uk
udo tarczy. Kilka osb prbowao swoich umiejtnoci strzeleckich. I znw
ruszylimy w dalsz drog do lasu
Kruszyskiego gdzie mieci si strzelnica. Pod stojcym tam bunkrem (bez
drzwi i okien) nastpia wspaniaa
uczta (a opodal pada deszcz). Zakupione w sklepie kiebaski i przyrzdzone na grilu smakoway znakomicie,
jak rwnie kaszanka zasponsorowana
przez przewodniczcego K. Maklesa.
Do tego gorca herbata. Raj dla podniebienia przy takiej deszczowej pogodzie.

Wszystkim dopisywa humor, byo klika odpiewanych piosenek biesiadnych.


Emeryci to ludzie zahartowani, poniewa w yciu wiele juz przeyli, dlatego
umiej si cieszy i docenia ycie. P. G.

Bugaj przeczyta o swoich wraeniach


z wycieczki na Ukrain z 2007r. Na koniec podzikowalimy i odpiewalimy
100lat p. Wasiakowi, dziki ktremu tak
duo dowiedzielimy si o ziemi Kru-

szyskiej. Droga powrotna do Komnic


wioda przez wie Baby, Jackw, Zdrow. Ju w niedugim czasie planujemy
wycieczk do Cieltnik, na ktra zapraszamy naszych czonkw.

Emeryci na szlaku gdzie dby i sosny


najwyej wysokie, ziele najbardziej zielona
Danuta Wilk

ak mona nazwa ten mroczny i peen tajemniczoci obszar naszego kraju, ktry
zwiedzalimy, podziwiajc Biaowieski Park Narodowy, Muzeum Przyrodniczo-Lene i Las Krzyy czyli
wit Gr Grabark.
W dniu 2 i 3 czerwca 2012 roku
liczna, bo ponad 50-osobowa grupa
emerytw z OR PZE i R w Komnicach wyjechaa na wycieczk w okolice
Hajnwki i Biaowiey. Organizatorami wycieczki byli panowie: Kazimierz
Makles- przew. Oddziau oraz Ryszard Caus przew. Komisji Rewiz.
Po zakwaterowaniu w Centrum
Wypoczynku Rodzinnego Ostoja
ruszylimy z pani przewodnik Iwet
Przygodzk na spotkanie z Puszcz.
Najwiksze walory Puszczy Biaowieskiej to: Rezerwat Pokazowy ubrw, Muzeum Biaowieskiego Parku
Narodowego i obszar ochrony cisej
BPN. Na tym ostatnim szlimy szlakiem do Dbu Jagiey i dalej do sosen
bartnych. Podziwialimy fragmenty

nizinnego lasu naturalnego o cechach


lasu pierwotnego (droga prowadzia
drewnian kadk), przeskakiwalimy przez omszae pnie powalonych
drzew i zachwycalimy si niezwyk
urod potnych drzew. Na naszym
wdrownym szlaku znalazo si te
Miejsce Macy, gdzie zobaczylimy
kamienny krg wrd drzew o ciekawych i przedziwnych ksztatach. Miejsca Macy to obszary o bardzo duym
nagromadzeniu adunkw dodatnich,
ktre korzystnie wpywaj na organizm. Miejsca te byy prawdopodobnie orodkami kultu pradawnych Sowian, byy to tzw. wite gaje.
Naadowani pozytywn energi
ruszylimy za p. przewodnik do Parku Paacowego, ktry jest posadzony
w stylu ogrodu angielskiego. Sprowadzono do niego drzewa z rnych
stron wiata, gdzie naturalnie obok
siebie nie wystpuj. Na wzgrzu uwag przycigaj wielkie dby szypukowe liczce ponad 300 lat. W Parku
znajduje si te najstarszy zachowany


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

budynek w Biaowiey drewniany


dworek z 1845 roku oraz inne rwnie
ciekawe zabudowania z czasw rezydencji carskie.
Ikon Parku i Puszczy jest ubr,
ktry znajduje si w jego emblemacie.
Na trasie Hajnwka- Biaowiea jest
Rezerwat Pokazowy ubrw, do ktrego zaprowadzia nas p. przewodnik.
W warunkach zblionych do naturalnych z podziwem i pewnym lkiem
obserwowalimy yjce tam te potne
i gronie wygldajce zwierzta. yj
tam rwnie osie, jelenie, sarny, dziki,
ubronie, wilki i ry. Ale niewtpliwie
niekwestionowanym krlem Puszczy
Biaowieskiej jest ubr. Niezapomniane wraenie zrobio na nas Muzeum
Przyrodniczo-Lene znajdujce si
przed Parkiem Narodowym. Jest to
jedno z najnowoczeniejszych muzew przyrodniczych w Polsce.
Obejrzelimy wiele wystaw, jak
i zbiorowiska lene, wodne, krlestwo owadw oraz flor i faun Puszczy. Dodatkowym atutem prezentacji

www.klomnice.pl

wystawy jest gra wiate i puszczanie


odgosw lasu, co sprawia wraenie,
e znw jestemy w realnym wiecie
puszczy ttnicej yciem.
Innego rodzaju atrakcj turystyczn tych terenw jest Biaowieski
Ekspress. Nie jechalimy wprawdzie
nim, ale widzielimy cz trasy czyli
kolejk wskotorow, a w Biaowiey
Towarowej obejrzelimy zabytkowe,
wietnie utrzymane stare lokomotywy i wagony oraz zabytkowy budynek
stacji towarowej, w ktrym mieci si
obecnie Restauracja Carska.
Piknym uzupenieniem terenw
w okolicy Hajnwki i Biaowiey
s cerkwie. Jedne z nich zachwycaj
ogromem, bogactwem wntrz, inne
wzruszaj ciekawym pooeniem,
przytulnoci, piknymi ikonami. Powstanie kadej z nich wie si z legendami o cudownych objawieniach
Matki Boskiej.
Drugiego dnia naszej wycieczki,
w drodze powrotnej do domu zatrzymalimy si u podna witej Gry
Grabarki. Jest to najwaniejsze miejsce kultu wyznawcw prawosawia
w Polsce. Przybywaj oni szczeglnie

na t niezwykle udan wypraw. Nie


sposb nie wspomnie o smacznych
i ciekawych regionalnych potrawach
serwowanych w Gospodzie Pasibrzuch
przez niezwykle miych i uczynnych
wacicieli pastwa Kempiastych. To
tylko niektre z powodw, dla ktrych
bardzo dugo zostanie nam w pamici
ten niezwykle urokliwy zaktek naszego kraju, troch inny wiat, gdzie
ycie toczy si spokojniej, nastraja refleksyjnie i zmusza do zadumy, ktr
w tak piknych i wzruszajcych sowach wyrazi poeta Julian Ejsmond
i ktrego sowami kocz relacj z wycieczki jako dowd gbokich przey.
A gdy ju usn na wieki, niech sen
mi si przyni krlewski, niech mnie
koysze do marze szum Puszczy Biaowieskiej.
PS. Zorganizowanie wycieczki do Biaowiey byo marzeniem p.
przew Kazimierza Maklesa. Udao
mu si znakomicie je zrealizowa ku
wielkiemu zadowoleniu zwizkowcw
i mam nadziej, e jego wasnym te.
Dzikujemy i gratulujemy pomysu
i realizacji.

Zbigniew Majewski

dniu 22.06.2012 roku odszed


na wieczn wart podharcmistrz
Zbigniew Majewski. Druh Zbigniew
Majewski swoje mode lata zwiza
z harcerstwem.
W latach przed II wojn wiatow
jeszcze od 1933 roku. Wierny ideaom
harcerskim, w czasach okupacji hitlerowskiej, ju w 1940 roku wstpi do zakonspirowanego harcerstwa, ktre przyjo
nazw Szare Szeregi, a on sam przyj
pseudonim Polan. Po zaprzysieniu
zostaje przeszkolony w zakresie zasad
konspiracji, dywersji, sabotau, kolportau, posugiwania si broni, minerstwa
i innych. Zostaje mianowany druynowym druyny Zawiszy od 1942 roku,
a wic w latach najbardziej restrykcyjnego terroru hitlerowskiego, kiedy to wszelkie oznaki oporu przeciw okupantowi,
byy karane mierci Wraz ze sw druyn bierze udzia w szkoleniu wojskowym
przygotowujcym do walki z wrogiem..
8

licznie w Dniu Przymierza Paskiego


18 i 19 sierpnia kadego roku. Pielgrzymi przybywaj do cerkwi przynoszc ze sob tzw. Krzye wotywne.
Przynoszone s ju od trzech wiekw
i wok szczytu Grabarki ustawionych
jest ich okoo 10 tysicy. Z tego powodu miejsce to bywa nazywane Gr
Krzyy. Kult witej Gry Grabarki oraz tradycja przynoszenia krzyy
powstaa w XVII wieku i jak gosi
kolejna legenda przyczyn byo objawienie jakiego dozna jeden z mieszkacw okolicy nawiedzonej przez
zaraz. Mimo, e krzye umieszczone s na niewielkim terenie ich liczba zrobia na nas ogromne wraenie,
a miejsce ma swoj niepowtarzaln atmosfer. Kiedy patrzy si na to miejsce
z parkingu, krzye gin gdzie midzy
drzewami. Kiedy wejdzie si na gr
schodami s wszdzie wszechobecne.
Wycieczka bya pod kadym
wzgldem udana i niezwykle ciekawa. Dobra organizacja (zwiedzalimy
w trzech grupach, kada z osobnym
przewodnikiem) troskliwo organizatorw, wspaniae humory uczestnikw (zwaszcza Irenki) zoyy si

Dzisiaj z perspektywy czasu, tamte zdarzenia by moe wydaj si mao znaczce, ale to tylko potwierdza tez, e dzisiaj
odwaga mao kosztuje. Kiedy kosztowaa najwysz cen. Dlatego yciorysy takich ludzi jak druh Zbigniew Majewski,
bohaterskich w czasie walki o niepodlego i budujcych woln ojczyzn po
wojnie, powinny by znane kolejnym pokoleniom, naszych mieszkacw. Druh
Zbigniew Majewski nie przywizywa
wagi do rnych medali i odznacze, ktrymi by uhonorowany za swojego ycia.
adne z tych odznacze nie przynioso
mu korzyci materialnych, ale byo wyrazem uznania dla jego poczyna w tamtych czasach. Myl, e najwaniejsze dla
niego byo odznaczenie Krzyem Armii
Krajowej poniewa z t formacj wiza
swoj nadziej na woln i niepodleg
Polsk. Cze jego pamici.
Harcmistrz Jdrzej Moderski

Podharcmistrz Zbigniew Majewski


fot. Jdrzej Moderski

Na szczcie pogoda dopisaa!


Festyn Rodzinny w Skrzydlowie
Olga Gonera

u po raz dziesity wszyscy chtni


mieszkacy gminy (i nie tylko!)
mogli doskonale bawi si na terenie Zespou Szk im. K. Makuszyskiego podczas zorganizowanego
przez fundacj Pommy dzieciom
pozna wiat i szko Festynu Rodzinnego.
Jak zawsze przygotowano atrakcje
dla kadego. Najmodsi mogli wyszale
si na dmuchanych zamkach i poskaka na trampolinie. Zgodniali z apetytem zajadali pyszne pieczone kiebaski,
wszyscy wielbiciele akoci mogli zakupi
wspaniae wypieki i orzewiajce lody,
natomiast ci, ktrzy dbaj o lini, odwiedzali barek saatkowy.
Tradycyjnie festynowi towarzyszya
loteria fantowa, niezwyka, bo bez przegranych. Tak, tak, w tej loterii kady los
wygrywa. Nie trzeba chyba dodawa, e
loteria cieszya si niezwykym powodzeniem. Na pewno dodatkow zacht
byo losowanie gwnych fantw wrd
wszystkich, ktrzy wzili udzia w loterii. Do goci festynu trafi m. in.: dvd
i kurs prawa jazdy!. Wszystkim, ktrzy
zaczli zazdroci zwycizcom, damy
dobr rad odwiedcie Skrzydlw
w przyszym roku!
Kady festyn w Skrzydlowie jest
niezwyky z jeszcze jednego powodu
na ten dzie zaproszony zostaje go
specjalny. W tym roku byli to: pan Ivan

Komarenko z zespoem oraz znany z te- festyn i rajd nie doszyby do skutkulewizyjnego show Sebastian Biay Bia- czonkom fundacji Pommy Dzieciom
ek. Zebrani przed scen gocie festynu Pozna wiat, pracownikom szkoy
mogli posucha starszych i nowszych w Skrzydlowie, rodzicom, ktrzy nie
hitw. Zarwno ci troch starsi, jak tylko przygotowali ciasta i saatki, ale
i ci cakiem modzi doskonale si bawili i pomagali podczas festynu, darczyprzy dwikach pyncych ze sceny. Fani com, dziki ktrym moglimy przygomogli wykona z ulubiecami pamit- towa tyle wspaniaych fantw i nagrd
kowe zdjcie i zabra do domu ich au- gwnych, wreszcie wszystkim, ktrzy
tografy. Zwolennicy tradycyjnej zabawy odwiedzili festyn i bawili si razem
wyszaleli si przy muzyce biesiadnej.
z nami.
Podczas festynu mona byo przyjSPONSORZY II Rajdu Rowerorze si tradycyjnej dalekowschodniej wego i Festynu Rodzinnego: p. Piotr
walce na drewniane miecze i wzi Gwczyski OSK KODEKS, pose
udzia w turnieju szermierczym.
RP Szymon Giyski, pose RP GrzeTradycj sta si organizowany przed gorz Sztolcman, radna powiatu dyr. Lifestynem rajd Gmina Komnice z rowe- dia Burzyska radna powiatu p. Grayna
rowego siodeka. Liczne rodziny tum- Kapnik, wjt Gminy Komnice p. Adam
nie stawiy si na starcie, pokazujc, e Zajc, przewodniczcy Rady Gmiwsplnie spdzony czas cementuje wi- ny Komnice p. J. apeta, radni gminy
zy midzy pokoleniami. Dla uczestni- Komnice: p. Stanisawa Sioa, p. Janusz
kw rajdu przewidziano liczne nagrody, Ciastek, p. Tadeusz Dumin, p. Marek
m. in. dla najstarszego i najmodszego Ligocki, p. Gaa, p. Piotr Juszczyk, sotys
cyklisty oraz dla najliczniejszej rodziny. Skrzydlowa p. Olga Skibiska, p. KryPrzedstawiciel kadej rodziny otrzyma styna widerka, p. Dariusz Topolski, p.
upominki umilajce jazd na rowerze Jzef Koza Zom Stal Karczewie,
i poprawiajce bezpieczestwo rowerzy- p. Jan Miarzyski, p. Arkadiusz Muras,
sty. Caa impreza skoczya si szcz- p. Ra i Micha Jurczykowie, p. Tomasz
liwie, wszyscy uczestnicy zmczeni, Drab, p. Szymon Chrzstek, p. Wojciech
ale bardzo zadowoleni dotarli na met, liwakowski, p. Henryk i Ewa Krysiagdzie mogli posili si pysznym bigo- kowie, p. Janusz Knysak ze Mstowa, p.
sem.
Krystyna i Andrzej Jezierscy PiekarNa koniec chcemy serdecznie po- nia ytno, GS Komnice, Sklep AGD
dzikowa wszystkim, bez ktrych w Komnicach.


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

www.klomnice.pl

Gmina Komnice przyjazna szeciolatkom


Wanda Kusztal

dniu 21 maja 2012 roku


w Bibliotece lskiej w Katowicach odbya si gala,
w trakcie ktrej miao miejsce rozstrzygnicie konkursu Mam 6 lat
zorganizowanego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej przy wsppracy
lskiego Kuratorium Owiaty.
Uroczysto, na ktrej obecna bya
Minister Edukacji Narodowej Krysty-

na Szumilas, staa si rwnie doskona okazj do tego, aby podsumowa


kampani Przyjaciele szeciolatka.
Kuratorium Owiaty w Katowicach od
lutego br., wsplnie z samorzdowcami organizowao konferencje, szkolenia, spotkania z rodzicami dzieci picio- i szecioletnich, by informowa
o procesie obniania wieku realizacji
obowizku szkolnego. Doceniajc ini-

Wsi spokojna, wsi wesoa


Anna Baszczyk, Magorzata Gonera

ramach obchodw Dnia


Patrona w Zespole Szk
im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach zorganizowano Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt.
Wsi spokojna, wsi wesoa. W tym
roku tematyka konkursu obejmowaa
obiekty na terenie wsi godne utrwalenia na fotografii oraz kontrasty polskiej
wsi lady przeszoci i wpyw nowoczesnoci widoczne na jednej fotografii. I miejsce zaja Anna Urbaszewska
z SP w Witkowicach, II miejsce Paulina
Pluta z SP w Skrzydlowie, III miejsce
Klaudia Puszka z SP w Witkowicach.
16 czerwca 2012r. w lesie w Nie-

10

znanicach miay miejsce III Marsze


na Orientacj Na zdrowie zorganizowane przez Szkolne Koo Krajoznawczo-Turystyczne z Witkowic. Jednym
z celw tej imprezy turystycznej jest
promowanie sylwetki patrona szkoy - Jana Kochanowskiego. W czasie
trwania marszw uczestnicy musieli
zorientowa map z terenem w celu odszukania punktw kontrolnych naniesionych na map oraz wykona zadania
zwizane z postaci Jana z Czarnolasu.
Wszystkie grupy staray si jak najlepiej wypa w kocowej klasyfikacji,
ktra wyglda nastpujco: I miejsce
(Witkowice) - Kornel Bartosik, Jakub

cjatyw, aktywno i zaangaowanie


jednostek samorzdu terytorialnego
w proces realizacji obowizku szkolnego przez dzieci szecioletnie lski Kurator Owiaty najskuteczniejsze z nich
nagrodzi honorowym tytuem Przyjaciele szeciolatka.
Mio jest nam poinformowa, e
wrd wyrnionych samorzdw znalaza si Gmina Komnice.
Szcerbak, Daniel Wojtal, II miejsce
(Witkowice) - Klaudia Puszka, Iga
Kugiel, Anna Urbaszewska, III miejsce
(Witkowice) - Karolina Rybak, Paulina Cauziska, wyrnienie (Komnice) - Katarzyna Ligocka, Sandra Ladra,
Julia Boral, Emilia Kugiel.
Jak co roku zwieczeniem dziea jest uroczysta akademia. Uczniowie klasy II gimnazjum przypomnieli
w piknym montau scenki z ycia poety z Czarnolasu. Pniej przedstawiciele klas prezentowali wybrane utwory Jana Kochanowskiego w aktorskim
wykonaniu byy to recytacje i profesjonalnie odegrane inscenizacje. Program artystyczny cieszy si ogromnym
zainteresowaniem ze strony uczniw
i nauczycieli. Na zakoczenie akademii
zebrani wysuchali piknie zapiewanej przez uczennic gimnazjum pieni
Czego chcesz od nas Panie.

Dzie Szkoy bez Przemocy


Ra Jurczyk

zie Szkoy bez Przemocy


to organizowane ju po raz
pity oglnopolskie wito
wszystkich tych, ktrzy nie zgadzaj
si na przemoc i angauj si w budowanie szkoy jako miejsca przyjaznego dla uczniw, nauczycieli i rodzicw. W tym roku nasza szkoa po raz
drugi przystpia do obchodw Dnia
bez Przemocy.
W zwizku z hasem przewodnim
VI edycji Programu: Kibicuj Fair
Play, integraln czci tegorocznych
obchodw Dnia Szkoy bez Przemocy
bya organizacja zawodw sportowych,
promujcych idee bezpiecznego kibicowania i zasady fair play.
Uczniowie w tym dniu przyszli
ubrani w barwy narodowe. Widzielimy takie elementy stroju kibica jak
czapeczki, szaliki, pompony, piszczaki,
pomalowane twarze na biao-czerwono.
Mielimy przyjemno ogldania
zmaga trzech druyn: czerwonej,

niebieskiej i tej, w skad ktrych


wchodzili reprezentanci kadej klasy.
Podczas tych rozgrywek syszelimy
przygotowane wczeniej hasa i okrzyki, ktre dopingoway zawodnikw m.
in. w rzucie woreczkiem do celu, krceniu hula hop, toczeniu walca, slalom z pik i kijem hokejowym, skoki
w workach, biegu z jajkiem itp. Punktacja w kadej konkurencji bya nastpujca: I miejsce- 3 pkt. II miejsce- 2
pkt. III miejsce- 1 pkt. Na koniec zawodw nastpio obliczenie punktw
i ogoszenie wynikw. Wygraa druyna czerwona w skadzie: Urbaski Miosz kl. I, Magdziarz Mateusz kl.
II, Kumorek Zuzanna kl. III, Ociepa
Magdalena kl. IV, Maolepszy Maciej
kl. V, Chojnacki Micha kl. VI, widerska Patrycja kl. I G, Rorat Ewa
kl. II G, Hereniak Iwona kl. III G.
W przygotowanie i przeprowadzenie akcji Dzie Szkoy bez Przemocy
zaangaowali si wszyscy uczniowie.
Kada klasa wykazaa si piewajc ofi-


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

cjalny hymn na Euro 2012: Koko Euro


spoko zespou Jarzbina, oraz przedstawiajc plakaty Kibicuj fair play.
Najbardziej wyczekiwanym przez dzieci momentem, podobnie jak w zeszym
roku, byo wypuszczenie w przestrze
powietrzn balonikw, jako symbolu
naszego protestu przeciwko wszelkim
aktom przemocy. W ten symboliczny
sposb, ukazujcy pragnienie odcicia si od stosowania siy, uczniowie,
nauczyciele biorcy udzia ju po raz
drugi w Dniu Szkoy Bez Przemocy
- wyrazili swj protest wobec agresji
w szkole i poza ni. Po jednogonym
owiadczeniu STOP przemocy Kibicuj Fair Play baloniki pofruny
w gr ku wielkiej radoci zebranych.
Widziaymy wwczas ogromn rado
na twarzach dzieci i ich zadowolenie
z przebiegu tej niecodziennej uroczystoci mimo nienajlepszej pogody.
Dzikujemy wszystkim obecnym
za udzia i wsparcie akcji. Zapraszamy
w przyszym roku.

11

www.klomnice.pl

Dzie Patrona Szkoy Podstawowej


im. H. Sienkiewicza w Rzerzczycach
Agnieszka Rataj

radycyjnie ju pod koniec maja


odbywa si w Rzerzczycach
wito Patrona Szkoy. W tym
roku 29.05.2012r. o godz. 11.00 Dyrektor Zespou Szk w Rzerzczycach
Ryszard Krok rozpocz uroczyst akademi z okazji rocznicy nadania imienia
Szkole Podstawowej. Przypomnia okolicznoci tego wanego wydarzenia, ktre
miao miejsce 28 maja 1995r. Siedemnacie lat pniej z takim samym przejciem spoeczno szkolna Rzerzczyc
witowaa rocznic wczenia do grona
Szk Sienkiewiczowskich. Tym bardziej
byo to doniose wito, e zaszczycili nas
swoj obecnoci gocie: zastpca Wjta
Gminy Komnice p. Wanda Kusztal, radni Rady Gminy Komnice mieszkajcy
w Rzerzczycach p. Sylwester Politaski

i p. Leszek Winiewski, delegacje samorzdw Uczniowskich szk z terenu


gminy Komnice wraz z opiekunami.
Zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i gocie obejrzeli program artystyczny,
na ktry skaday si wiersze, informacje
na temat H. Sienkiewicza, scenki ilustrujce fragmenty W pustyni i w puszczywizyt Stasia Tarkowskiego u Mahdiego oraz Ogniem i mieczem- pierwsze
spotkanie Heleny Kurcewiczwny i Jana
Skrzetuskiego, a take piosenki w wykonaniu chru szkolnego i solistek przygotowanych pod kierunkiem p. A. Rataj, p.
R. Wolniewicz i p. M. Gojevi. Popisom
recytatorw, aktorw i wokalistek przywiecao haso tegorocznej uroczystoci:
Ojczyzna- obowizek do speniania.
Nawizali do niego w swoich wystpie-

My Sienkiewiczacy
Renata Wolniewicz

hlubn tradycj naszej szkoy


ju od 1997 roku jest rokroczny
udzia w Oglnopolskich Zlotach Szk Sienkiewiczowskich. Take
w tym roku delegacja Szkoy Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzczycach w osobach uczennic klasy VI:
Weroniki Bachowicz, Weroniki Grzesik
oraz Patrycji Kuc pod opiek wychowawczyni p. Renaty Wolniewicz uczestniczya
w jubileuszowym, bo XX ju zlocie sienkiewiczakw, ktry w tym roku odby
si w dniach 25-27 maja w Starogardzie
Gdaskim. Gospodarzem bya Szkoa
Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.
Zlot rozpocz si o godz. 14.00 uroczystym przemarszem ulicami miasta
na Rynek, gdzie zlotowicze zostali powitani przez prezydenta miasta p. Edmunda
Stachowicza. Pniej w kociele w. Mateusza odbya si uroczysta msza w intencji
uczestnikw zlotu i spoecznoci szkolnych, ktre reprezentowali. Po naboe12

niach gocie, ktrzy dzikowali za zaproszenie, wyraali uznanie dla poziomu


pracy Zespou Szk w Rzerzczycach.
Wskazywali rwnie dziaania podejmowane na terenie gminy Komnice w celu
zapewnienia optymalnych warunkw
funkcjonowania owiaty na naszym terenie. Po akademii odbya si debata przedstawicieli Samorzdw Uczniowskich ze
szk z terenu gminy Komnice. Modzi
samorzdowcy dyskutowali na bardzo
aktualny temat kulturalnego kibicowania,
fair play. Nastpnie zwiedzali budynek
szkoy rozbudowanej w 2010r.

pela, w wykonaniu ktrej usyszelimy


kilka ludowych przypiewek. Pniej wystpi zesp Jordan, ktry wprowadzi nas
w klimat muzyki reggae. Zesp wykona
take piosenk powicon urodzonemu
w Starogardzie Gdaskim Kazimierzowi
stwie wszyscy udali si do kina Sok, Deynie- wielokrotnemu reprezentantowi
gdzie nastpio uroczyste otwarcie zlotu i kapitanowi reprezentacji Polski, uwaaprzez dyrektora SP nr 1 w Starogardzie nemu przez analitykw sportu za jednego
Gdaskim p. Wiesawa Wsika. P- z najlepszych graczy w jej historii. Wieniej glos zabra inicjator zlotw, kustosz czorem uczestnicy zlotu bawili si na dysMuzeum Henryka Sienkiewicza w Woli kotece, ktra bya doskona okazj do zaOkrzejskiej p. Antoni Cybulski, ktry cienienia nowo zawizanych znajomoci.
przybliy histori zlotw, z ezk w oku
W sobot po niadaniu zlotowicze
wspominajc pierwsze spotkanie sien- udali si na wycieczk do Gdaska. Najkiewiczakw, ktre odbyo si w wanie pierw odbyli rejs Galeonem Lwem, ktw Woli Okrzejskiej- miejscu urodzenia ry jest statkiem stylizowanym na XVIInaszego Patrona. Pniej wnuk pisarza wieczny galeon, pywajcy pod polsk
pan Juliusz Sienkiewicz przypomnia naj- bander. W trakcie rejsu przewodnik opowaniejsze fakty z ycia swojego wielkiego wiada o historii i zabytkach Gdaska,
dziadka.
Portu, Stoczni i Westerplatte. Z gonika
W dalszej czci gos zabierali zapro- popyny szanty. Pniej zlotowicze przeszeni gocie, a wrd nich przedstawiciele spacerowali si Ulic Dug i Dugim TarPomorskiego Kuratorium Owiaty oraz giem, tworzcymi Trakt Krlewski i nalegminy ukw, z ktrej pochodzi pisarz. cymi do najpikniejszych ulic Gdaska.
Po czci oficjalnej uczniowie zaprezen- Biegn one prostopadle do Motawy od
towali program artystyczny zatytuowany Zotej Bramy do Zielonej Bramy. Miesz Kocha Ci Polsko, przybliajcy ycie kali tu najzamoniejsi patrycjusze gdai twrczo Henryka Sienkiewicza. Na scy i niemal kada kamienica ma swoj
scenie pojawia si take Kociewska Ka- wasn ciekaw histori, z ktrych wiele

usyszelimy z ust przewodnika. Kolejnym


punktem programu byo Muzeum Bursztynu, gdzie moglimy podziwia bursztyn
w jego naturalnej postaci i najbardziej
wyrafinowane i misterne bursztynowe
precjoza, powstae w cigu ostatnich kilku
wiekw. Po obiedzie zwiedzilimy take
Bazylik Mariack- Koci Najwitszej
Marii Panny, ktry jest najwiksz ceglan
wityni w Europie. We wntrzu znajduje si wiele doskonaych dzie sztuki redniowiecznej i barokowej, m.in. kamienna
Pieta z roku ok. 1410, kopia Sdu Ostatecznego namalowanego przez Hansa
Memlinga w roku 1472, zegar astronomiczny wykonany w latach 1464-1470
przez Hansa Dringera czy otarz gwny
powstay w latach 1510-1517. W godzinach popoudniowych zlotowicze udali si

do Szpgawska, gdzie delegacja SP w Starogardzie zoya kwiaty i zapalia znicze


pod pomnikiem upamitniajcym ofiary
masowego mordu, jakiego Niemcy dokonali tu w latach 1939-1945, dokonujc
egzekucji od 5 000 do 7 000 ludzi, zarwno Polakw jak i cudzoziemcw - w tym
wielu duchownych, nauczycieli i ydw.
Nastpnie udalimy si nad jezioro Jamertal, nad ktrym krcono film Krzyacy. Tam go honorowy zlotu odtwrca
roli Zbyszka z Bogdaca, p. Mieczysaw
Kalenik opowiedzia wiele interesujcych
historyjek zwizanych z powstawaniem
filmu. Wieczorem w Orodku Hubertus zlotowicze obejrzeli pokazy Bractwa
Rycerskiego oraz wzili udzia w ognisku.
Niestety, wszystko co dobre szybko si
koczy i w niedziel nadszed czas poe-

Przykad dobrej praktyki


Aleksandra Knysak

asza szkoa ju po raz kolejny uczestniczya w realizacji


midzynarodowego projektu
programu Comenius Uczenie si
przez cae ycie. Projekt Wsppraca pokole zosta zaliczony do grona
najlepszych projektw realizowanych
w Polsce w latach 2009/2011 i uznany
przez Agencj Narodow w Warszawie za przykad dobrej praktyki.
Celem naszego projektu bya inte-

gracja modszego i starszego pokolenia.


Jzykiem projektu by jzyk angielski
a koordynatorem p. Aleksandra Knysak. Wsppracowalimy ze szkoami
z Turcji, otwy i Niemiec. Nasi uczniowie odwiedzili szkoy w miejscowoci
Fethiye (Turcja), Daugavpils (otwa)
i Friedrichshafen (Niemcy). Mielimy
te przyjemno goci w murach naszej szkoy zaprzyjanionych partnerw z poszczeglnych pastw. Jesieni,

gnania. Wszyscy z alem udali si do domw z nadziej, e kiedy jeszcze si spotkaj.


XX Oglnopolski Zlot Szk Sienkiewiczowskich stworzy korzystny klimat
do zawarcia nowych znajomoci, utrwalenia idei goszonych przez wielkiego pisarza i naszego patrona, niewtpliwie sta si
kolejnym ogniwem historii i tradycji szk
sienkiewiczowskich.
Nasz udzia w zlocie by moliwy dziki panu dyrektorowi Ryszardowi Krokowi, ktry jest wielkim ordownikiem tej
formy pracy z Patronem, pozwalajcej
na wymian dowiadcze i podkrelajcej
przynaleno do Braci Sienkiewiczowskiej oraz Radzie Rodzicw, Samorzdowi
Uczniowskiemu i Spdzielni Uczniowskiej, ktre zasponsoroway wyjazd.
wsppracujc z Fundacj Krzyowa dla Porozumienia Europejskiego,
uczniowie naszej szkoy spotkali si ze
swoimi rwienikami z Niemiec i Biaorusi w miejscowoci Krzyowa koo
widnicy.
Spotkania midzynarodowe day
uczniom moliwo poszerzenia wiedzy
na temat zwyczajw i kultury innych
krajw, budowania nowych przyjani,
a nade wszystko rozwijania umiejtnoci jzykowych. Majc na uwadze
wszechstronny rozwj uczniw nasza
szkoa planuje dalsze dziaania na rzecz
wsppracy midzynarodowej.

Listy od czytelnikw
Szanowni Pastwo,

pozwalam sobie zwrci si z prob o pomoc


w wyjanieniu zdarzenia, ktre miao miejsce na terenie Pastwa gminy siedemdziesit
lat temu.
Ostatnio trafiy w moje rce dokumenty, z ktrych wynika, e w poowie czerwca
1942 roku na terenie Witkowic odnaleziono
siedmioletniego ydowskiego chopca. Nazywa si Andrzej Mynarski i pochodzi z
Czstochowy, gdzie razem ze swoj matk
mieszka w tamtejszym getcie.
Po odnalezieniu, trafi do Aurelowa,
gdzie wwczas bya siedziba wadz gminy
Rzeki, a stamtd zosta przewieziony, przez
czonka miejscowej Rady Starszych, z powrotem do Czstochowy. Dziki przytomnoci czstochowskiej rodziny, trafi na aryjsk

stron do swojego dziadka mieszkajcego w


Bochni, przez co udao mu si przey zagad, przyj chrzest i zaoy rodzin.
Ten chopiec by moim ojcem. Zgin tragicznie w 1963 roku, kiedy ja miaem trzy
lata. Waciwie go nie pamitam. Od lat
prbuj dowiedzie si o nim moliwie jak
najwicej. Std te wynika moja proba. By
moe zachoway si jakie szcztki relacji, ktre pomogyby mi dowiedzie si czego wicej.
By moe kto odnotowa lub zapamita fakt,
ukrywania si ydowskiej rodziny np. w okolicznym lasach. Moe da si ustali, co stao si
z matk owego dziecka, a moj babci. By
moe pada ofiar krwawych andarmw z
ssiednich Chorzenic... Jeli tak, w jaki sposb
ocala mj ojciec? Kto musia go przechowa.
Dziki komu ocala. Chciabym, w mia-


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

r moliwoci, dowiedzie si co o osobie lub


osobach, ktrym porednio zawdziczam to,
e w ogle si urodziem.
Zdaj sobie spraw, e uzyskanie jaki informacji jest niemal niemoliwe. Pki jednak
jest jaka, przynajmniej minimalna, szansa
nie naley rezygnowa. Wierz, e jest kto,
kto interesuje si dziejami gminy. Ta historia
moe stanowi ciekawy temat bada. Jaeli kogo z Pastwa to zainteresuje, chtnie
przel dokumenty, o ktrych napisaem we
wstpie.
Bd niezmiernie wdziczny za jakkolwiek odpowied
Serdecznie pozdrawiam
Jacek Mynarski
13

www.klomnice.pl

VII Wojewdzki Konkurs


Bibliotekarski Biblioteka Kultura Literatura
w Zespole Szk im. B. Prusa w Garnku
Joanna Wjcik

ojewdzkie Konkursy Bibliotekarskie organizowane s na lsku od 2004


roku z inicjatywy Okrgowej Sekcji
Bibliotekarskiej w Katowicach. Ich
celem jest zainteresowanie uczniw
histori ksiki oraz histori mediw,
przygotowanie do poznania rodzajw
rnorodnych zbiorw bibliotecznych i korzystania z nich w nowoczesnej bibliotece szkolnej, ukazanie
wspczesnych mediw jako rda
wiedzy o zmieniajcym si wiecie
oraz ksztatowanie postaw szacunku
dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Przez te wszystkie lata zmieniaa
si nazwa konkursu oraz forma finau.
Od trzech lat fina wojewdzki skada
si z testu pisemnego dla uczestnikw,
omwienia prezentacji multimedialnej
zwizanej z tematyk konkursu, przygotowanej wczeniej w szkoach oraz
prezentacji wybranej ksiki w dowolnej formie. Finaowi towarzyszy te
konkurs na najlepszy plakat propagujcy dziaalno biblioteki szkolnej.
Z uwagi trudno zada finaowych
w konkursie uczestnicz druyny
uczniw z danej szkoy.
Uczniowie Zespou Szk w Garnku uczestnicz w Wojewdzkich Konkursach Bibliotekarskich od 2006 roku.
W tym czasie trzykrotnie zostali laureatami, zajmujc I miejsca (2007, 2011,
14

2012), a w 2010 r. uczennica Gimnazjum w Garnku wygraa konkurs


na najpikniejszy plakat promujcy
bibliotek. Po sukcesach uczniw przyszed czas na przejcie roli gospodarzy
konkursu.
28 marca odby si w Zespole Szk
w Garnku fina VII Wojewdzkiego
Konkursu Bibliotekarskiego Biblioteka Kultura - Literatura, nad ktrym
honorowy patronat obj Wjt Gminy Komnice pan mgr Adam Zajc.
Uczestniczyo w nim 20 uczniw z 10
lskich gimnazjw. Gocilimy przedstawicieli Gimnazjum nr 3 w Tychach,
Gimnazjum nr 11 w Tychach, Gimnazjum nr 12 w Tychach, Gimnazjum nr
18 w Sosnowcu, Gimnazjum w Bojszowach, Gimnazjum nr 5 w Czstochowie, Gimnazjum nr 7 w Czstochowie,
Gimnazjum nr 18 w Czstochowie,
Gimnazjum w Komnicach i Gimnazjum w Garnku. Uczniowie byli doskonale przygotowani, wykazali si
niezwyk inwencj twrcz i pomysowoci podczas prezentacji ksiek.
Prezentowali zarwno nagrane wczeniej filmiki, jak i odgrywali scenki. Zachcali do czytelnictwa poprzez wygaszanie wasnych recenzji omawianych
ksiek oraz propagowanie wasnorcznie wykonanych ulotek. Druyny przygotoway rwnie oryginalne
prezentacje multimedialne na temat

biblioteki, literatury i kultury oraz ciekawe i rnorodne plakaty propagujce


dziaalno biblioteki szkolnej.
Prace uczestnikw oceniaa komisja w skadzie: pani Magorzata Smolarczyk - bibliotekarz, pani Agnieszka
Miarzyska - bibliotekarz, pani Magdalena Kos Jafra - plastyk, pani Dorota Majchrzak - bibliotekarz, pani Alina
Grabna - bibliotekarz oraz pani Katarzyna Niebieszczaska - bibliotekarz.
W czasie pracy komisji dla uczestnikw konkursu zapiewali uczniowie
Gimnazjum w Garnku Klaudia Musia i Bartek Ledwan.
Komisja konkursowa wyonia nastpujcych laureatw:
I miejsce Joanna Kusztal i Anna Orszulak,uczennice Gimnazjum w Garnku,
II miejsce Karolina Kozowska i Joanna awiska, uczennice Gimnazjum nr 11 w Tychach,
III miejsce Paulina Sobonia i Kinga Sroka, Gimnazjum nr 18 w Czstochowie,
Wyrnienie Wiktoria Darocha
i Kalina Zych, Gimnazjum nr 5 w Czstochowie.
Nagrod za najpikniejszy plakat
przyznano druynie z Gimnazjum nr
11 w Tychach.
Wszyscy laureaci otrzymali statuetki, nagrody ksikowe, dyplomy oraz
drobne upominki. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy za

udzia w konkursie, a ich opiekunowie


podzikowania. Sponsorami nagrd
byli Urzd Gminy Komnice, Ksigarnia i Hurtownia Taniej Ksiki z Tuliszkowa, Urzd Miasta Czstochowy,

Starostwo Powiatowe w Czstochowie


oraz wietlica Ochronka z Garnka.
Sodki poczstunek ufundowa Zakad
Cukierniczy Micha z Czstochowy.
Baner z hasem konkursowym wyko-

Dzie Ziemi w Zespole


Szk w Garnku
Izabela Maek

nia 11.05.2012 r. w Zespole Szk im. Bolesawa Prusa


w Garnku po raz sidmy obchodzilimy szkolny Dzie Ziemi.
Uroczysto przygotoway nauczycielki oddziau przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, panie: Grayna
Grabowska, Anna Gosek - Szumlas,
Izabela Maek i Stanisawa Pruszek.
Sala gimnastyczna zostaa na t okazj udekorowana pracami plastycznymi dzieci, ktre nawizyway do hasa:
Chromy pikno i bogactwo Ziemi,
a uczestnicy swoimi zielonymi strojami
i ciekawymi rekwizytami wyraali szacunek dla przyrody.
W obecnoci p. dyrektor Anidy
Chybalskiej oraz nauczycieli i uczniw
szkoy podstawowej odbya si prezentacja programw artystyczno - eduka-

cyjnych przygotowanych przez wszystkich uczniw oddziau przedszkolnego


oraz klas I, II i III.
Najmodsze dzieci zaprezentoway
bardzo ciekaw inscenizacj pt.Kopoty
krasnala, piknie pieway oraz zachcay wszystkich do ochrony przyrody,
dajc dobry przykad sprztania i segregowania mieci. Wystp przedszkolakw by bardzo udany.
Klasa III przedstawia inscenizacj
pt. Smerfy i zatruta rzeczka. Przedstawienie zachwycao gr aktorsk uczniw,
pomysowymi kostiumami i rekwizytami oraz starann, kolorow scenografi.
Na zakoczenie swojego wystpu, dzieci
przytoczyy podstawowe pojcia i fakty
z dziedziny ekologii, przyczyniajc si
do utrwalania ich znajomoci.
Uczniowie klasy I przygotowali bar-

naa Firma VIV Inflatables Sp. z o.o.


z Garnka. Wszystkim instytucjom,
ktre wspary organizowane przez nas
przedsiwzicie kulturalne skadamy
serdeczne podzikowania.
dzo ciekawy, barwny i pouczajcy monta poetycko - muzyczny. Uwag przycigay kolorowe, kojarzce si z wiosn
stroje dzieci. Publiczno wczya si
do piewania rytmicznych piosenek
o ochronie przyrody.
Klasa II przedstawia Pokaz mody
ekologicznej - odzie podwjnie uyteczna. Modelki i modele prezentowali
pomysowe stroje wykonane z makulatury, plastiku, opakowa jednorazowych
i przedmiotw codziennego uytku.
Wystp wzbudzi aplauz publicznoci
i zachci wszystkich do wsplnej zabawy.
Nastpnie uczestnicy uroczystoci
udali si na tradycyjny Zielony Marsz
ulicami Garnka, niosc transparenty, chorgiewki, baloniki i kwiaty oraz
skandujc hasa ekologiczne. Ciekawym
punktem programu byo wsplne zapiewanie w terenie piosenki Ziemia
-zielona wyspa.
Mamy nadziej, e szkolny Dzie
Ziemi przyczyni si do wzrostu wiadomoci ekologicznej uczniw naszej
szkoy i mieszkacw naszej miejscowoci.

Spotkanie podsumowujce projekt


w Zespole Szk im. B. Prusa w Garnku
Stanisawa Pruszek, Joanna Wjcik

dniu 20 czerwca 2012 r.


w Zespole Szk w Garnku odbyo si uroczyste
podsumowanie projektu pt. Wzrost
kompetencji kluczowych uczniw
i uczennic Zespou Szk w Garnku wspfinansowanego przez Uni
Europejsk w ramach Europejskiego
Funduszu Spoecznego. Uroczysto
rozpocza si od wystpu straackiej
orkiestry dtej, w skad ktrej wchodz
uczniowie ZS w Garnku. Po powitaniu
goci przez pani dyr. Anid Chybalsk wszyscy zebrani uczniowie, rodzice
i zaproszeni gocie obejrzeli prezen-

tacj multimedialn podsumowujc


projekt. Nastpnie efekty zaj pokazali uczestnicy Arteterapii, koa Odkrywcy literatury i koa Anglofan.
Wszyscy zgromadzeni mogli zapozna
si z publikacj zawierajc teksty literackie napisane przez naszych uczniw
w ramach koa Odkrywcy literatury.
Uroczystoci towarzyszya wystawa
zdj wykonanych przez uczestnikw
koa Fotoklub oraz wystawa wytworw pracy uczestnikw koa Majsterkowicz w szkole, wrd ktrych znalazy si haftowane serwetki, obrazy,
dziergane szaliki oraz karmniki, budki


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

lgowe, skrzynki na narzdzia oraz tablice informacyjne. Podczas uroczystoci nastpio rozstrzygnicie konkursu
fotograficznego Oto foto, przeprowadzonego w ramach projektu. Jego
laureatka Magdalena Ociepa otrzymaa w nagrod aparat cyfrowy marki
NIKON. W czasie spotkania odbyo
si rwnie podsumowanie warsztatw
z rozwoju osobowoci i wrczenie certyfikatw uczestnikom zaj. Po czci
oficjalnej wszyscy zaproszeni gocie
oraz uczniowie udali si na poczstunek.
15

www.klomnice.pl

Powiatowa Sesja Ekologiczna


w ZS w Konarach
M. Merda, E. Popiech, D. Nitecka

esja ekologiczna zorganizowana


w naszej szkole 30 maja 2012 r.
odbywaa si pod hasem Z energi chromy klimat, podobnie jak obchodzony w kwietniu br. Dzie Ziemi,
poniewa rok 2012 jest Midzynarodowym Rokiem Zrwnowaonej Energii
dla Wszystkich Ludzi.
Gwny cel, ktry przywieca zorganizowanej sesji, to zwrcenie uwagi na potrzeb zintensyfikowania dziaa na rzecz
zapewnienia rwnego dostpu energii dla
wszystkich oraz propagowanie ochrony
rodowiska poprzez zrwnowaone wykorzystanie zasobw energii tradycyjnej,
czystszych technologii i odnawialnych
rde energii.
O godz. 09.30 wszystkich zebranych, a mianowicie: uczniw, nauczycieli
i zaproszonych goci, powitaa Pani Anna
Gaa Dyrektor Zespou Szk w Konarach. W murach naszej szkoy mio byo
nam goci przedstawicieli wadz lokalnych Zastpc Wjta Gminy Komnice Pani Wand Kusztal, przedstawicieli Rady Gminy: Pana Witolda Brusia
i Pana Stanisawa Koz oraz Konsultanta
ds. Ochrony rodowiska Pana Dawida
Smolarka. Zaszczycili nas rwnie swoj
obecnoci przedstawiciele wadz powiatowych: Czonek Zarzdu Powiatu Czstochowskiego Pan Jan Miarzyski oraz
reprezentujce Rad Powiatu Panie Lidia
16

Burzyska i Barbara Mizera. Cieszy fakt,


e przybya take Przewodniczca Rady
Rodzicw Zespou Szk w Konarach
Pani Agnieszka apeta. Ponadto na sesji
obecny by nauczyciel akademicki dr Czesaw Puchaa z Instytutu Chemii, Ochrony rodowiska i Biotechnologii Akademii
im. Jana Dugosza w Czstochowie.
W ramach sesji ekologicznej odby
si turniej wiedzy, do ktrego przystpili
uczniowie gimnazjum w Garnku, Komnicach, Konarach, Rzerzczycach, Skrzydlowie, Witkowicach oraz w Zawadzie.
Turniej ten skada si z dwch etapw:
pierwszego - indywidualnego, podczas
ktrego uczniowie rozwizywali test
mieszany oraz drugiego - druynowego
polegajcego na zaprezentowaniu przez
dwuosobowe druyny prac w postaci
plakatu bd makiety nt. wykorzystania
alternatywnych rde energii. Komisja
oceniajca w skadzie: dr Czesaw Puchaa, Dagmara Nitecka i Agnieszka Berska
nauczycielki w Zespole Szk w Konarach, braa pod uwag oglny wyraz artystyczny prac oraz ich zawarto merytoryczn.
Zarwno w pierwszym etapie turnieju, jak i w drugim, uczniowie wykazali si
wysokim poziomem wiedzy z przedmiotw: biologia, geografia i chemia. Nie s
im obce zagadnienia zwizane z globalnym zagroeniem dla rodowiska przy-

rodniczego i zasobw przyrody znaj


skutki oraz przyczyny zanieczyszcze
biosfery, posiedli wiedz na temat wykorzystania alternatywnych rde energii.
Poziom poszczeglnych druyn by
wyrwnany, a o wyonieniu zwycizcw
zdecydowaa dogrywka, po ktrej okazao
si e: I miejsce zaja druyna z ZS w Zawadzie w skadzie: Dominika Szymaska,
Justyna Gaa; II miejsce powdrowao
do Radosawa Pluty i Mateusza Migdaa- druyny z ZS w Rzerzczycach; III
miejsce wywalczya druyna z ZS w Witkowicach reprezentowana przez Juli Raj
oraz Agat Kurzacz. Wyrnienie otrzymaa druyna z ZS w Konarach w skadzie: Katarzyna Drod, Weronika Micho. Laureaci Turnieju Ekologicznego
otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody
ksikowe, a pozostali uczestnicy drobne
upominki.
Przebieg sesji uwietni wystp artystyczny w wykonaniu uczniw klasy V
i VI Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa
II w Konarach. Przygotowali oni midzynarodow konferencj nawizujc
do problemu degradacji ekosystemw,
spowodowanej efektem cieplarnianym.
Nie zabrako take wystpu wokalnego w wykonaniu uczennic nalecych
do chru szkolnego prowadzonego przez
pani Magorzat Gojevi.
Z pewnoci wanym punktem sesji
by wykad zatytuowany Odnawialne rda energii, ktry poprowadzi dr
Czesaw Puchaa pracownik naukowy
Instytutu Chemii, Ochrony rodowi-

ska i Biotechnologii Akademii im. Jana


Dugosza w Czstochowie. Podczas prelekcji uczniowie mogli dowiedzie si
wielu ciekawostek odnonie stosowanych
odnawialnych rde energii w Polsce

i na wiecie.
Jestemy przekonani, e udzia w sesji ekologicznej dostarczy pozytywnych
emocji i wrae wszystkim zebranym,
wzbogaci ich wiedz na temat odnawial-

nych rde energii i ich zastosowania.


Mamy te nadziej, e poprzez organizowanie tego typu przedsiwzi, nigdy nie
pozostaniemy obojtni na ekologiczne
problemy Ziemi.

Ekologiczna Zielona Szkoa


Beata Wyrwa

dniach od 28.05 do 01.06.


2012r. uczniowie klasy IIIb
z Zespou Szk w Komnicach wraz z p. Boen Chrzstek
i p. Beat Wyrwa wyjechali na Zielon
Szko do Rabki. Rabka-Zdrj to znane w caej Polsce uzdrowisko dla dzieci.
Miejscowo ley u podna Gorcw,
w malowniczej kotlinie, skd rozcigaj
si wspaniae widoki na Lubo Wielki
nalecy do Beskidu Wyspowego oraz
Pasmo Babiogrskie w Beskidzie ywieckim. Panuje tu bardzo korzystny
mikroklimat, a uzdrowisko dysponuje 9
ujciami wd gbinowych. W duym
parku zdrojowym znajduje si pijalnia
wd i tnia solankowa, wok ktrej
unosi si solankowy aerozol, dziaajcy
na organizm podobnie jak rozbryzgujce
si fale morskie. Nie bez powodu Rabka
otrzymaa w 1996 roku tytu Miasto
Dzieci wiata, poniewa jest tu masa
atrakcji dla maych kuracjuszy .
Program Zielonej Szkoy zorga-

w Rabce zwiedzilimy Skansen Taboru


Kolejowego w Chabwce oraz Muzeum
Etnograficzne im. Wadysawa Orkana,
malowalimy na szkle pod okiem ludowych artystw, a take odwiedzilimy
pracowni garncarsk, gdzie kady mg
nizowany by przez Orodek Dziaa poprbowa swych si na kole garncarEkologicznych rda. Dla podkrele- skim. Poznalimy przyrod regionu podnia wysokiej jakoci merytorycznej takie czas spaceru len ciek edukacyjn
szkoy nazywane s Bardzo Zielonymi na obszarze Uroczyska Krzywo oraz
Szkoami. Zajcia prowadzone byy me- w trakcie pieszej wycieczki do kocika
todami aktywizujcymi grup: techniki na Grze Pitkowej i do rdeka Potwrczego mylenia, zajcia ruchowe, cieszna Woda.
plastyczne i parateatralne.
Oferujc dzieciom kadego dnia boIstotnym, nieodcznym elemen- gaty repertuar zaj, chcielimy wdroy
tem programu Bardzo Zielona Szkoa ich do aktywnego spdzania czasu. Dlaby program dziaa ekologicznych, gry tego obok wycieczek i codziennych spaintegrujce (Wze, Widelec, Kto cerw zorganizowane byy rnorodne
jest kim), warsztaty Gdzie schowaa zajcia rekreacyjno-rozrywkowe: dyskosi ekologia,- zachowania ekologicz- teka, ognisko, pobyt w Rabkolandzie,
ne w yciu codziennym, Od rakiety konkurs na najciekawszy dzienniczek
do karety,- warsztaty dotyczce probleW ostatnim dniu pobytu dokonamw komunikacji i rodkw transportu, limy podsumowania - ewaluacji przez
Zwierzyniec,- warsztat prowadzony zabaw: Koszyczek szczeroci, Alfabet
metod Greek Drama, ktrego celem Rabki, uczniowie wypenili ankiet Czy
byo poszerzenie wiedzy o sposobie y- moja rodzina jest ekologiczna? Wszyscy
cia rodzimych gatunkw zwierzt oraz uczestnicy otrzymali Dyplom Maego
uwraliwienie dzieci na los dzikich zwie- Ekologa.
rzt w Polsce.
W doskonaych nastrojach i peni
Podczas Bardzo Zielonej Szkoy wrae wrcilimy do szkoy.

Nauka zabaw, zabawa nauk - czyli Zielona


Szkoa w Krynicy Morskiej
Marian Szyszka

tym roku Zesp Szk


w Zawadzie zamiast tradycyjnych kolonii letnich zorganizowa wyjazd na Zielon Szko
do Krynicy Morskiej. Orodek Neptun, w ktrym bylimy zakwaterowani,
pooony jest w trzyhektarowym lesie
sosnowym, 100 metrw od play. Jest
to typowy kolonijny orodek, w ktrym
oprcz dwch trzypoziomowych budynkw, mieszczcych rwnoczenie 300 kolonistw, znajduj si: stowka, recepcja
z bilardem i kawiarenk internetow, budynek posiadajcy wietlic i nowoczesn

sal telewizyjn z olbrzymim telebimem,


kawiarnia z sal dyskotekow, bar - sklepik.
Uczniowie nasi korzystali take z boisk do piki nonej, siatkwki, koszykwki, placu zabaw, amfiteatru i - cieszcych
si najwikszym powodzeniem - kortw
tenisowych. Byli take na caodniowej
wycieczce w Trjmiecie, gdzie zwiedzili
Starwk w Gdasku, obejrzeli Oceanarium w Gdyni i spacerowali po synnym
molo w Sopocie. W trakcie pobytu zwiedzili take byy obz koncentracyjny Stuthoff, latarni morsk w Krynicy, zamek


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

krzyacki w Malborku oraz Stare Miasto


w Toruniu.
Niewtpliwie najwiksz atrakcj
w Krynicy byy stada oswojonych dzikw
(dorose osobniki oraz mae prosiaczki),
spacerujce midzy drzewami naszego
orodka, podchodzce do balkonw, pozwalajce si dotyka i fotografowa.
Niestety, pogoda nas zbytnio nie rozpieszczaa, jednak udao nam si skorzysta z plaowania i kpieli morskiej.
Wyjazd ten na pewno pozostanie dlugo
w pamici wszystkich 46 uczestnikw.
17

www.klomnice.pl

Koncert
symfoniczny
w Garnku
Leszek Janik

egionalny Orodek Kultury w Czstochowie,


Fundacja im. Edwarda, Jana, Jzefiny Reszkw wraz z Gminnym Orodkiem Kultury
w Komnicach byli organizatorami niezwykego koncertu ktry odby si 20 maja (niedziela) o godz. 18:00
w Kociele parafialnym p. w. Niepokalanego Poczcia
Najwitszej Maryi Panny w Garnku, ktrego gospodarzem jest ks. Proboszcz Alojzy Zato.
Tegoroczny koncert ktry odby si pod honorowym patronatem Wjta Gminy Komnice, powicony
zosta pamici dwch mionikw muzyki: Edwarda
Reszke oraz Krzysztofa Popiecha.
Edward Reszke - najwikszy bas koca XIX w, by
artyst operowym wielu wiatowych scen, Krzysztof
Popiech bdc nauczycielem, wykadowc i dyrygentem chrw, by rwnoczenie wspczesnym popularyzatorem muzyki oraz wiedzy o rodzinie Reszkw.
W tym roku, po raz kolejny mury Kocioa parafialnego w Garnku rozbrzmieway muzyk. Usyszelimy
fragmenty dzie najwikszych kompozytorw m.in.
W.A. Mozarta, G. Rossiniego, R. Schumanna, G. Pucciniego oraz S. Moniuszki. W koncercie brao udzia
ponad 150 muzykw w tym, trzy chry, solici i orkiestra symfoniczna Zespou Szk Muzycznych w Czstochowie pod batut Zygmunta Nitkiewicza, ucznia
w. pamici Krzysztofa Popiecha.
Wyraamy ogromn rado, e owe spotkania z muzyk powan stay si ju tradycj, a koncerty ciesz
si Pastwa zainteresowaniem. Wanie zgromadzona
w tym roku publiczno, stanowi dla organizatorw
najlepszy dowd na to, e wydarzenie to wpisao si
na stae w Pastwa kalendarz wydarze kulturalnych
a cykliczno imprezy sprawia, e Gmina Komnice
staa si interesujcym miejscem na kulturowej mapie
Wojewdztwa lskiego.
18
18

SPOTKANIE
Z ISLANDI
Barbara Charaziak

ramach obchodw Tygodnia Bibliotek w maju


Gminna Biblioteka Publiczna w Komnicach
zaprosia Pana Romana Pankiewicza autora
ksiki pt. Islandia trzeci ywio. Na spotkanie przybya
modzie gimnazjalna z Zespou Szk w Komnicach oraz
mieszkacy gminy zainteresowani jake ciekawym krajem.
Islandia to pastwo w pnocno-zachodniej Europie
pooone na wyspie o tej samej nazwie i maych wyspach
przybrzenych na Oceanie Arktycznym i Atlantyckim. Powierzchnia to zaledwie 103km, ktre zamieszkuje 288 ty
ludnoci. (gwnie emigranci Kanady i USA). Kraj grzysto-wyynny z licznymi pokrywami lawowymi i lodowcami
z czynnymi wulkanami i gejzerami oraz licznymi, na og
o niewielkiej sile trzsieniami ziemi.
Pan Roman bdc na trzyletnim kontrakcie (budowa
hut aluminium) kad woln chwile powici na zwiedzanie wyspy. Owocem tych wycieczek jest ksika bogato
ilustrowana pod w/w tytuem. Ponadto autor zgromadzi
ponad dwa tysice zdj.
Na spotkaniu Pan Pankiewicz zaprezentowa i opatrzy
bardzo ciekawym i humorystycznym komentarzem zdjcia
obrazujce tamtejsz przyrod, architektur oraz ycie i obyczaje tubylcw.
Modzie miaa okazj pozna bardzo interesujc osobowo oraz dobre i ze strony pracy na kontraktach zagranicznych. Spotkanie odbyo si w bardzo miej atmosferze
i mam nadziej, e zosta speniony cel tzn. przyblienie
wiadomoci o Islandii (bo tak niewiele miejsca zajmuje
w podrcznikach szkolnych).
Byy take do nabycia ksiki z dedykacj autora: z yczeniami wesoego czytania.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych tym tematem do wypoyczenia Islandii w Gminnej Bibliotece
w Komnicach oraz w Filiach w Garnku, Rzerzczycach,
Skrzydlowie i Zawadzie. Miej lektury!!!.

Kolejne sukcesy sportowe


gimnazjalistw z Komnic
Magdalena ukasik, Emilia Gaa

czniowie komnickiego Gimnazjum wielokrotnie stawali


na podium w rnego rodzaju
zawodach sportowych, np. w Gminnych
Zawodach Piki Siatkowej czy Piki
Nonej. W ostatnim czasie rwnie moemy przypisa kolejny sukces na korzy
naszego Gimnazjum, a jest nim II miejsce
w zawodach siatkwki plaowej chopcw. Dnia 29 maja 2012 roku odbya si
Gimnazjada Powiatu Czstochowskiego
w Siatkwce Plaowej Chopcw. Impreza
zostaa zorganizowana przez Powiatowy
Szkolny Zwizek Sportowy w Czstochowie. Do rozgrywek przystpili uczniowie gimnazjw z gmin: Mykanw, Komnice, Kruszyna, Mstw oraz Konopiska.
W zawodach wzio udzia 14 uczestnikw, wrd ktrych znaleli si gimnazjalici z Komnic. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie: Maciej Szyda oraz
Maciej Drab, ktrzy uzyskali nastpujce
wyniki w poszczeglnych meczach:
Mykanw Komnice: 21:6
Komnice Widzw: 21:12
Komnice Stary Cykarzew: 21:15

Komnice Konopiska: 21:19


Po zacitej walce chopcy zajli II
miejsce, co dao im awans do zawodw
rejonowych. Ostateczna kolejno turnieju przedstawiaa si nastpujco:
1 - Mykanw, 2 - Komnice, 3 - Konopiska, 4 - Mstw, 5-6 Kruszyna Stary Cykarzew, 7 - Widzw.
Naszym faworytom pomoga pikna pogoda, ktra zachcaa zawodnikw
do walki, a ogldajcych zmagania do kibicowania. Pamitk oraz nagrod, potwierdzajc bardzo wysoki poziom gry
naszych chopcw jest pikny puchar, ktry mona podziwia w gablocie w szkole
w Komnicach. Kolejnym etapem tego
turnieju bya Wojewdzka Gimnazjada
Modziey Szkolnej w Pice Siatkowej Plaowej, do ktrej chopcy z Gimnazjum
w Komnicach uzyskali awans. Rozgrywki odbyy si w Czstochowie 4 czerwca
2012r. Niestety, mimo stara chopcw
nie udao si im zaj miejsca na podium.
Gratulujemy osigni i liczymy
na kolejne sukcesy uczniw, nie tylko
w dziedzinie sportu.

Konkurs
Las jak
witynia
Andrzej Borkowski

Las jak witynia to tytu konkursu


i publikacji jaka powstanie na podstawie nadesanych prac na konkurs
jak i prac, ktrych twrcami s sami
lenicy.
Na konkurs mona wysa prace
fotograficzne i literackie. Szczegy
konkursu znajduj si w zaczonym
na stronie www.andrzejborkowski.eu
regulaminie. Inspiracj by rok 2011,
ktry obchodzilimy jako Midzynarodowy Rok Lasu a ponadto by to ten
W ostatnim czasie to drugi tak znaczcy szczeglny czas kiedy odbya si beatysukces naszych rodzimych wykonawcw. fikacja naszego papiea Jana Pawa II.
W Zebrzydowicach na Oglnopol- Poprzez realizacj tej inicjatywy chceskim Przegldzie Chopoki z Klepiska my chocia w niewielkim stopniu odzajli II miejsce a solistka pani Irena Ja- da pikno lasu.
Wiele osb posiada dar szczeglnej
nus wypiewaa III miejsce.
Gratulujc sukcesu! Pragniemy przy- wraliwoci, pozwalajcej dostrzega im
pomnie, e ju niedugo tj 18 sierpnia urod lasu, jego dostojestwo i monumen2012r. w Komnicach podczas Komnic- talizm, odkrywa jego magi, odczuwa
kiego jarmarku z jajem odbdzie si po ulotne i niepowtarzalne duchowe wraraz pierwszy Przegld piewaczych Ze- enia, ktre poruszaj w czowieku najspow Folklorystycznych z terenu woje- gbsze struny uczu podziwu, radoci,
wdztwa lskiego w kategorii zespow wdzicznoci, pokory.
Myl, e piknie podsumowana
dziecicych oraz dorosych. Ju teraz zapraszamy na przesuchania konkursowe. inicjatywa, dlatego gorco zapraszamy
do udziau w tym przedsiwziciu.

Sukces piewaczego Zespou


Folklorystycznego Klepisko
Leszek Janik

przyjemnoci pragniemy poinformowa Pastwa o sukcesie zespou Klepisko, ktry


w dniu 17 czerwca 2012r. uczestniczy
w 34 Oglnopolskim Przegldzie Piosenki i Przypiewki Ludowej w Gorach
Mokrych - gmina Przedbrz.
Wyjazd ten dla zespou jak i solistw
prezentujcych si w przegldzie wypad
bardzo okazale. W kategorii zespow
piewaczych w opinii jurorw spord 20
prezentacji bezapelacyjnie I miejsce zaj
zesp Klepisko. Nie mniejszym sukcesem mog poszczyci si solici. W kategorii tej, I miejsce zaja pani Irena Janus a III miejsce pani Marianna Koza.


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

19

www.klomnice.pl

III Rodzinny Turniej Strzelecki o puchar


Przewodniczcego Rady Gminy Komnice
Janusz Sambor

ff! Ale upa. Gdy inni chodzili si w wodzie nad rzek


lub po prostu w cieniu, grupa
ponad 30 osb wzia udzia w III Rodzinnym Turnieju Strzeleckim, ktry
odby si w niedzielne popoudnie 21
lipca br. na Hali Sportowej w Komnicach.
Trzyosobowe zespoy rodzinne
strzelay z karabinkw pneumatycznych na dystansie 10m oddajc po
10 strzaw ocenianych (+ 3 prbne).
Zwycisko z rywalizacji wysza druyna

p. APETY uzyskujc 245 pkt. Drugie


miejsce zaja ekipa p. BRZOZOWSKIEGO 232 pkt, a trzecie miejsce
zesp ZAJCW 222 pkt. Zwyciska rodzina otrzymaa okazay Puchar Przewodniczcego Rady Gminy
Komnice z rk prezesa Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice p.
Barbary Kanoniak. Pozostae druyny
te zostay uhonorowane nagrodami:
za 2 i 3 miejsce puchary, od 4 do 6
statuetkami, a wszystkie zespoy otrzymay dyplomy.

Gmina Liga Strzelecka

W czasie gdy poszczeglne zespoy


strzelay do tarcz, pozostali zawodnicy
mogli ochodzi si napojami lub wod
mineraln, zje ciastko czy wypi kaw.
W oczekiwaniu na wyrczenie nagrd podziwiano pokaz modeli latajcych w wykonaniu p. Krzysztofa Muzyczki z Czstochowy.
Po dekoracji zwycizcw i pozostaych uczestnikw pady deklaracje dobrego rozwijania podobnych spotka
i zawodw.

2093 pkt. a II miejsce zdobya druyna


z CHORZENIC 2059 pkt.
W rywalizacji indywidualnej mistrzowsk klas pokaza kol. BRZOZOWSKI Ryszard, ktry wygra
Janusz Sambor
wszystkie punktacje zarwno czon,
jak i w poszczeglnych kategoriach.
egoroczny III sezon Gmin- Druyna SENIORW z wynikiem
Klasyfikacj indywidualn znajd
nej Ligi Strzeleckiej, ktry 2584 punkty i zdobya nagrod gwn pastwo na stronie www.klomnice.pl
trwa od 22 stycznia, zakoczy Puchar Wjta Gminy Komnice na waWe wszystkich zawodach Gminnej
si w niedzielne popoudnie 13 maja. sno. W skad druyny SENIORW Ligi Strzeleckiej wzio udzia 30 zaW tym czasie odbyo si 6 rund turnie- wchodz: R. Brzozowski, Z. Matusiak, wodniczek i zawodnikw o 25% wiju.
St. Matuszczak i J. Sambor. Zesp ten cej ni w poprzednim sezonie. W poZgodnie z regulaminem do punk- wygra wszystkie rundy turniejowe.
rwnaniu do poprzednich rozgrywek
tacji kocowej zalicza si 5 najlepszych
Za plecami SENIORW toczya si dobry, wysoki poziom utrzymali zawodwynikw, zarwno w rankingu druyno- zacita walka o pozostae miejsca na po- nicy druyny SENIORW i liderzy
wym jak i indywidualnym. Klasyfikacj dium w ktrej lepsi okazali si strzelcy poszczeglnych ekip. Jednoczenie trzedruynow wygraa trzeci raz z rzdu! z Michaowa Komnickiego uzyskujc ba odnotowa dalsze postpy modych
zawodnikw: Kasi Jurczyk i Krzysia
Wypycha z Michaowa KomnicKlasyfikacja druynowa - Sezon III - 2012r.
Miejsce Druyna
Skad druyny
Ilo punktw kiego, Marcina Janika z Komnic,
Jakuba Borkowskiego z Chorzenic.
Brzozowski Ryszard, Matusiak Zdzisaw,
Ale objawieniem okaza si gimna1.
Seniorzy
2584
Matuszczak Stanisaw, Sambor Janusz
zjalista Kamil Terka z Komnic, ktJurczyk Andrzej, Jurczyk Dawid, 
ry systematycznie si rozwija i zaMichaw
2.
Jurczyk Katarzyna, liwakowski Tomasz, 
2093
cz dostarcza punktw druynie.
Komnicki
Wypych Krzystof
Stay postp w wynikach nastpi
Borkowski Jan, Poroszewski Jarosaw, 
u nowych zawodnikw z WITKO3.
Chorzenice
2059
Stala Przemysaw, Zyzik Tomasz
WIC: Andrzeja Cubay i Mariusza
Cubaa Andrzej, Cubaa Dominika, 
yy. Oni wkrtce mog by jed4.
Witkowice
2049
Karczewski Rafa, Majer Adam, ya Mariusz
nymi z najlepszych, jeli tylko bd
Dominiak Jacek, Janik Marcin, Kempa Konrad
regularnie trenowa i uczestniczy
5.
Komnice
2031
Terka Kamil, Zajc Przemysaw
w rozgrywkach.
Franc Agnieszka, Franc Andrzej, Franc Mateusz
Wanie regularny udzia w tur6.
Adamw
1920

PUCHAR ZDOBYTY! !

Franc Waldemar, Jagusiak Jakub

20

niejowych rundach jest najwiksz bolczk naszej Ligi. Niektrzy zawodnicy


byliby duo wyej w klasyfikacjach, gdyby tylko chcieli systematycznie uczestniczy w zawodach i treningach.
Organizatorw
Gminnej Ligi
Strzeleckiej zastanawia i smuci fakt,
e w turniejach strzeleckich zespow
OSP z naszej gminy medalowe miejsca
zdobywaj druyny z RZERZCZYC
I ZDROWEJ a nie uczestnicz w rozgrywkach Ligi. Czyby bali si konfrontacji z CHORZENICAMI czy SENIORAMI??
We wtorkowe popoudnie 5 czerwca br. w Sali Sesyjnej Urzdu Gminy
Komnice odbyo si uroczyste podsumowanie III sezonu Gminnej Ligi
Strzeleckiej. W tych uroczystociach
udzia wzili:
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Komnice p. Barba-

ra Kanoniak i Przewodniczcy Rady


Gminy Komnice p. Jarosaw apeta.
Podzikowali oni wszystkim zawodnikom za sportow walk, dziaaczom za
zaangaowanie i powicenie wolnego
czasu w rozwj tej dyscypliny. Nastpnie
wrczyli Puchar Wjta Gminy Komnice druynie SENIORW na wasno
za zajcie I miejsca przez trzy lata pod
rzd.
Wyrczono rwnie pamitkowe
statuetki i dyplomy a najlepsi w klasyfikacjach indywidualnych zostali udekorowani medalami, rwnie zawodnicy
Gimnazjalnej Ligi Strzeleckiej z Komnic pod kierownictwem p. dr Roberta
Owczarka.
Wszyscy obiecali, e spotkaj si za
rok na podsumowaniu nastpnych rozgrywek.

OGOSZENIA

L.K.S ORKAN Rzerzczyce ogasza


zapisy chopcw do sekcji pika nona
w rocznikach:
Junior Starszy 1994, 1995, 1996.
Trampkarz Modszy 1999, 2000.
Modzik 2001, 2002.
Orlik 2003, 2004.
Zapisy w siedzibie Klubu w Rzerzczycach ul. Skrzydlowska (Boisko
ORLIK ). Codziennie od godziny
16,00 lub telefonicznie pod numerem
602 133 930 Andrzej piewak

Festyn sportowy

Zarzd L.K.S. ORKAN zaprasza


na XXI-szy Festyn Sportowo
Rekreacyjny organizowany w dniach
28 29.07.2012 na terenach sportowych
w Rzerzczycach.

Historyczny sukces druyny z naszej gminy!


Andrzej piewak

ruyna Seniorw Ludowego


Klubu Sportowego ORKAN Rzerzczyce odniosa
historyczny awans do klasy Okrgowej w rozgrywkach piki nonej.
L.K.S Orkan wystpowa w sezonie
2011/2012 w A klasie, wygrywajc
swoj grup.

Sukces druyny z Rzerzczyc to


wynik wielkiego zaangaowania, determinacji oraz pasji do sportu. Awans
do klasy Okrgowej to niewtpliwie
ogromne osignicie, gdy jeszcze adna druyna z terenu naszej Gminy nie
braa udziau w rozgrywkach piki nonej klasy Okrgowej.

ycz dalszych sukcesw oraz skadamy serdeczne podzikowania Wjtowi Gminy Komnice, Radnym Rady
Gminy Komnice, trenerowi, zawodnikom, dziaaczom, wszystkim osob
ktre przyczyniy si do tego historycznego sukcesu.

Poniej prezentujemy tabel koczc rozgrywki w klasie A grupa II


GAZETA
KOMNICKA - czerwiec \ lipiec

21

www.klomnice.pl

Zawody wdkarskie dla dzieci


w Rzerzczycach
Sylwester Politaski

rzy piknej, sonecznej pogodzie w niedzielne popoudnie 24


czerwca 2012 roku na terenie,,
Doliny Dwch Staww w Rzerzczycach odby si piknik rodzinny, podczas ktrego przeprowadzono zawody
wdkarskie dla dzieci. Z uwagi na due
zainteresowanie zawodami w roku poprzednim w tym roku zawody przeprowadzone zostay w dwch grupach wiekowych (8-12 i 13-16).
Organizatorem pikniku byo Stowarzyszenie GRUSZKA w Rzerzczycach,
ktre wsplnie z Koem PZW WYKROMET w Czstochowie zorganizowao
zawody wdkarskie dla dzieci. Zapisy rozpoczy si o 14: 00 i miay trwa do 15:00
lecz po p godzinie okazao si, e obie
listy uczestnikw s pene, cho w porwnaniu z rokiem poprzednim zwikszono
liczb stanowisk z 50 do 65. Sdzi tych
zawodw by pan Mirosaw Kowalik posiadajcy certyfikat sdziowski PZW. Na
znak obecnego na tych zawodach, a zaproszonego przez dziaaczy mistrza Pol-

ski w wdkarstwie sportowym, o 15:30


sdzia rozpocz zmagania zawodnikw.
Podczas, gdy zawodnicy i ich opiekunowie czekali na wymarzone branie modsze dzieci miay szereg innych atrakcji.
Organizatorzy przy pomocy darczycw
zorganizowali,, Zot rybk, czyli staw
na trawie z ktrego dzieci przedszkolne
mogy wdk z duym plastikowym haczykiem wyawia upatrzone prezenty.
Nad prawidowym przebiegiem tej konkurencji czuwaa Adrianna Matuszczak.
Wyjtkowym powodzeniem cieszya si
dmuchana zjedalnia okupowana przez
maluchy do ostatnich minut caej imprezy. Rwnie wiele pozytywnych emocji
wzbudzi turniej,, Jeden z dziesiciu dla
przedszkolakw, w ktrym uczestnicy
w wieku od 5 do 7 lat odgadywali nazwy
przedmiotw wysuchujc opisowego
wierszyka i gromadzili punkty w postaci
cukierkw. Doda naley, e zapa z jakim
odgadywali kolejn zagadk wzbudza
umiech obecnych za plecami mam i pozostaych obserwatorw. Zwycizca by

jeden caa grupa dzieci. Dzieci miay


te okazje zaprezentowa si plastycznie
i wokalnie. Wszystkie dzieci miay darmowy poczstunek w postaci kiebasek
z grilla, sodyczy, ciast, owocw i napoi.
Tak jak rok wczeniej, Sylwester Franc
zaprezentowa uczestnikom tego pikniku
swoje hobby, czyli mini terrarium z okazami wy, jaszczurek i pajkw. Cay
teren by nagoniony a po zakoczonych
zawodach przystpiono do nagradzania
wszystkich uczestnikw zawodw dyplomami i akcesoriami wdkarskimi, ktre wrczali zaproszeni gocie. Zarwno
gocie jak i pozostali uczestnicy byli pod
wraeniem wygldu,, Doliny Dwch Staww i samego pikniku.
Poniej przedstawiamy zwycizcw
w dwch kategoriach wiekowych:
Kategoria 7-12 lat: 1. Hyra Izabela
2. Ciesielski Amadeusz, 3. Winiarek Robert, 4. Zotorowicz Jakub, 5. Sambor
Poitr, 6. Matuszczak Rafa, 7. Pluciski
Mateusz,.
Kategoria 13-15 lat
1. Jasnos Karol, 2. Grzesik Weronika,
3. Maolepszy Dawid, 4. Kowalik Micha
5. Plewiska Patrycja, 6. urek Micha
Wszystkim uczestnikom dzikujemy za
przybycie, a sponsorom dzikujemy za
pomoc w organizacji imprezy.

Fotoraport Club podsumowanie roku


Marta Ojrzyska

od wzgldem sukcesw miniony


rok szkolny by dla naszego klubu
udany. Od wrzenia uczniowie
nalecy do klubu brali udzia w wielu
konkursach i osigali w nich sukcesy.
Pierwszym sukcesem byy wysokie miejsca w konkursie fotograficznym Szlak
Reszkw - Muzyka i konie organizowanym przez Regionalny Orodek Kultury w Czstochowie i Zesp Szkolny
w Kruszynie. Konkurs by poprzedzony
warsztatami i plenerem fotograficznym
co wzbogacio dowiadczenie uczestnikw. Uzyskane miejsca to: I miejsce
Patrycja Sotysik II miejsce Zuzanna
Miarzyska, III miejsce Eryka Sotys
Wyrnienia uzyskay: Paulina Chmielarska, Aleksandra Zajc, Julia Smolg,
Agnieszka urek
Konkurs zakoczy si wystaw
w Zespole Szk w Kruszynie, zwyciskie
22

zdjcia zostay take zaprezentowane


w Paacu w Nieznanicach.
W nastpnym konkursie regionalnym pt. Zwyke moe by niezwyke
organizowanym przez Zesp Szk im.
Bolesawa Prusa w Czstochowie Monika Kwiecie zaja I miejsce i dodatkowo
wyrnienie. Konkurs polega na tym,
aby zwykle przedmioty, miejsca sfotografowa w taki sposb aby wydaway si
niecodzienne i nabray charakteru odbiegajcego od ich codziennych funkcji.
W konkursie Mj mistrz zdjcie Dominiki Szymczyk zostao wybrane na wystaw fotograficzn co jest rwnie wyrnieniem, poniewa na wystawy pokonkursowe
nie wystawia si wszystkich zdj.
Ostatnim Konkursem w ktrym osignlimy jako klub sukces jest Konkurs
organizowany Przez Pastwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Czsto-

chowie, w ktrym Patrycja Sotysik zaja II miejsce a Eryka Sotys III miejse.
Uroczysto wrczenia nagrd odbya si
w Ratuszu w Czstochowie.
Wsparcie finansowe na przygotowanie prac fotograficznych do konkursu
uzyskalimy z Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowej w ramach dziaalnoci modzieowej akademii ycia.
Wszystkie laureatki to osoby utalentowane, posiadajce oryginalne spojrzenie na fotografowan rzeczywisto oraz
du wraliwo przez co ich zdjcia
maj ciekawy, niekiedy niepowtarzalny charakter. Wiksza cz uczennic
skoczya w tym roku gimnazjum ale
jako prowadzca Fotoraport Club mam
nadziej, e pozostan nadal w klubie
wzbogacajc go o nowe sukcesy ale rwnie bd wspiera modszych kolegw.

Dzie Szkoy bez Przemocy!


Konkurs Naogom stop
III miejsce - Eryka Sotys

Konkurs Naogom stop - II miejsce Patrycja Sotysik

Konkurs Naogom stop fot Patrycja Sotysik

My Sienkiewiczacy

Spotkanie podsumowujce projekt


w Zespole Szk w Garnku

Dzie Ziemi
Ekologiczna Zielona Szkoa

III Marsze na Orientacj Na zdrowie

Historyczny sukces ORKAN Rzerzczyce