You are on page 1of 24

Spis treci

Szanowni czytelnicy!

rzesie jest miesicem w ktrym nieuchronnie wracamy mylami do


tamtego wrzenia 1939 roku, kiedy to Polska zostaa zaatakowana najpierw przez hitlerowskie Niemcy a nastpnie przez ZSRR. W tym roku
mija 70 rocznica tamtych tragicznych dla naszego narodu zdarze. Z tej okazji
odbyo si mnstwo najrozmaitszych uroczystoci. Coraz mniej jest wrd nas
bezporednich wiadkw, ktrzy pamitaj pierwsze dni wojny i dlatego trzeba pokoleniom urodzonym ju po wojnie przypomina jak straszne chwile przeyli ich
rodzice, dziadkowie czy nawet pradziadkowie. Dzisiaj kiedy na caym wiecie tocz si mniejsze lub wiksze wojny w ktrych gin ludzie, czsto w bratobjczych
walkach, a media pokazuj zabijanie ludzi jako co normalnego, nie wolno nam
zapomnie, e wanie ycie ludzkie to najwiksza warto. Pene grozy chwile jakie przeyli zaatakowani nagle 1 i 17 wrzenia mieszkacy Polski nie mog odej
w niepami. Na naszym terenie w pierwszych dniach wrzenia dokonano strasznego mordu na mieszkacach wsi Kajetanowice. Wymordowano prawie wszystkich mieszkacw tej wsi w odwet za zabitego przez partyzantw konia. Z zimn
krwi niemieccy odacy zabili lub spalili ywcem kilkadziesit osb, w tym mae
dzieci. O tym nigdy nie wolno zapomnie. W 70 rocznic tego mordu, w miejscowoci Kajetanowice na cmentarzu gdzie spoczywaj pomordowani odbya si
uroczysto poczona z apelem polegych. Uroczysto w ktrej wziy udzia
wadze gminy Gidle i gminy Komnice, poczty sztandarowe ze szk z tych gmin,
oraz kombatanci, strae poarne i dzisiejsi mieszkacy Kajetanowic i ssiednich
miejscowoci. Uroczystoci rozpocza msza polowa w intencji tragicznie zmarych odprawiona przez proboszcza parafii Garnek ks.kanonika Alojzego Zatonia.
Po mszy zoono wizanki na grobach pomordowanych, a pan Krzysztof Wjcik
w krtkim wystpieniu przybliy zebranym histori tamtych tragicznych zdarze.
By moe kto z czytajcych te sowa zapyta, czemu akurat ten temat rozpoczyna
dzisiejsze wydanie Gazety Komnickiej. Ot uwaam, e trzeba wicej wanie
pisa i mwi o takich uroczystociach, aby modzi ludzie, ktrzy s z nami obecni na takich apelach mieli wiadomo, e pami o takich zdarzeniach nie moe
przemin.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadsyanych artykuw


GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

Informacja z wykonania budetu


gminy komnice za I procze...........2
Dwie agresje......................................3
Pamita wrzesie 1939 roku...........4
Aktualnoci z prac Rady Gminy.......4
Wiadomoci rolnicze........................5
30-lecie dziaalnoci Polskiego zwizku Emerytw Rencistw i Inwalidw
w Komnicach...................................7
Emeryci z Koa Oddziau Rejonowego
w Komnicach w Podziemnym Krlestwie Skarbnika i w. Barbary.........8
Wraenia z wycieczki.......................9
Wypadki drogowe oraz zagroenie
substancjami toksycznymi..............11
Pojawienie si elaza i kryzys.........12
Lemoniadowe wakacje....................13
Obz sportowo wypoczynkowy w
Mrzeynie.......................................14
Pomyczki w Czarnogrze..............15
W najbliszym czasie z imprez k-o
gminnego orodka kultury w komnicach.................................................16
Podzikowania dla Straakw........16
Osiemnastka festynu w Rzerzczycach...............................................17
Z ycia L.K.S. ORKAN .............17
Zawody Wdkarskie w Zdrowej.....18
Wystawa Przemysu i Rolnictwa....19

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Magorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Pawe Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
fax 034 328 52 61
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1500 egz.

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDETU GMINY KOMNICE ZA
I PROCZE 2009r
Halina Paruzel-Tkacz

Plan
Dochody 29 697 628,16
Wydatki 32 570 205,16

Wykonanie
15 467 477,82
12 267 735,38

%
52,1
37,7

DOCHODY Z POSZCZEGLNYCH RDE


1.Dochody wasne 5 009 554,90
w tym:
wpywy za wod 369 178,42
wpywy z oczyszczalni ciekw
58 153,34
wpywy ze sprzeday mienia komunalnego
30 665,36
podatek rolny 391 430,97
podatek leny
31 337,71
podatek od nieruchomoci 1 416 854,25
podatek od rodkw transportu
86 640,40
podatek od spadkw i darowizn
30 077,00
karta podatkowa
3 099,96
opata targowa
21 445,00
podatek od czynnoci cywilno praw.
62 971,50
opata skarbowa
22 468,00
opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu 145 142,72
czynsze z najmu skadnikw majtkowych
59 125,74
odsetki
13 800,75
udzia ludnoci w budowie kanaliz. i wodocigw
16 195,00

wpywy z usug (ksero, ogrzewanie)
39 430,00

udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
z tytuu podatku dochodowego od osb fizycz. i prawnych 2 075 531,00
wpywy pobrane na podstawie odrbnych ustaw
2 800,00
wpywy z rnych opat
68 899,31
zwrot podatku VAT
22 795,75
pozostae dochody wasne
41512,72
2. Subwencja oglna 8 443 980,00
w tym:
podstawowa 2 371 572,00
owiatowa 6 072 408,00
3. Dotacje celowe 1 976 423,66
4. Dochody wasne realizowane przez placwki owiatowe
24 449,73
5. Dochody wasne realizowane przez GOPS
13 069,53
Analizujc wykonanie poszczeglnych grup dochodw naley stwierdzi, i nie wystpuj zagroenia znacznego niewykonania planu, a mianowicie:
dochody wasne oglne wykonanie s w 46,2 %
subwencja oglna 50,0 %
dotacje celowe 47,7 %
Kwota skutkw obnienia grnych stawek przez Rad Gminy za analizowany okres wynosi 591 583,00 z w tym:
w podatku od nieruchomoci 429 347,00
w podatku od rodkw transportu 35 108,00
w podatku rolnym 127 128,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnie uchwaami Rady Gminy wynosz 200 524,00 z, skutki umorze zalegoci podatkowych przez Wjta Gminy wynosz 4 563,30 z.
2

WYDATKI WG DZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ


Dzia
010 Rolnictwo i owiectwo 728 208,64
020 Lenictwo
20 000,00
500 Handel
1 943,52
600 Transport i czno 350 575,63
700 Gospodarka mieszkaniowa
32 921,90
710 Dziaalno usugowa
20 151,00
750 Administracja publiczna 1 504 044,61
751 Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
1 050,00
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. 206 323,51
756 Dochody od osb prawnych, fizycznych
i od innych nie posiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
33 622,04
757 Obsuga dugu publicznego 125 502,76
801 Owiata i wychowanie 5 843 359,18
851 Ochrona zdrowia 130 479,22
852 Pomoc spoeczna 2 221 823,02
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
55 593,36
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska. 503 223,46
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 361 616,39
926 Kultura fizyczna i sport 100 041,20
W analizowanym okresie dokonano spat kredytw i poyczek w wysokoci 703 425,00, stan zaduenia Gminy z tytuu kredytw i poyczek na dzie
30.06.2009r. wynosi 5 045 439,00z.

Dwie agresje
Jarosaw Poroszewski

wicie 1 wrzenia 1939 roku


wojska hitlerowskich Niemiec zaatakoway Polsk.
W operacji, oprcz si ldowych, braa rwnie udzia marynarka wojenna
oraz lotnictwo. Od pierwszych minut
wojny niemieccy piloci bombardowali
polskie miasta i wsie oraz ostrzeliwali
z broni pokadowej przemieszczajce
si kolumny wojska i ludno cywiln,
ktra zatoczonymi drogami uciekaa
w gb kraju (Luftwaffe wczeniej wiczya t zbrodnicz form walki w czasie wojny domowej w Hiszpanii).
Nasz kraj od pocztku znajdowa
si w niekorzystnym pooeniu strategicznym. Polski plan obronny przewidywa dziaania obronne wzdu granicy, co (biorc pod uwag jej dugo)
powodowao, e wojska polskie nie
byy w stanie zatrzyma nieprzyjaciela.
Bitwa graniczna trwaa do 3 wrzenia.
Niemcy stosujc doktryn wojny byskawicznej (Blitzkriegu) skoncentro-

wali si na atakowaniu gwnych kierunkw uderze, chcc jak najszybciej


zaj Warszaw. Majc ogromn przewag techniczn rozbili cz polskich

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

jednostek, natomiast pozostae zmusili


do wycofania si.
Przygotowujc kraj do wojny, wadze polskie liczyy na pomoc Francji
i Wielkiej Brytanii, poczonych z Polsk ukadami sojuszniczymi. Oczekiwana pomoc jednak nie nadesza. Rzdy tych pastw ograniczyy si tylko
do wypowiedzenia Niemcom wojny,
pozostawiajc sojusznika wasnemu
losowi.
Sytuacja Polski staa si tragiczna
17 wrzenia, kiedy ze wschodu zaatakowa j Zwizek Radziecki, wypeniajc w ten sposb tajny protok
paktu Ribbentrop-Mootow zawartego
23 sierpnia 1939 r. i amic postanowienia podpisanych umw midzynarodowych. W oficjalnej nocie dyplomatycznej przekazanej ambasadorowi
polskiemu w Moskwie rzd radziecki
stwierdza, e wobec upadku pastwa
polskiego podjte zostay dziaania,
majce na celu zabezpieczenie mienia i ycia zamieszkujcej wschodnie
tereny Rzeczpospolitej ludnoci ukraiskiej i biaoruskiej. Walk z wkraczajc Armi Czerwon prowadziy
gwnie bataliony Korpusu Ochrony
Pogranicza
(KOP),
rozlokowane
wzdu wschodniej granicy.
W obliczu dramatycznej sytuacji,
17 wrzenia prezydent i rzd polski
przekroczyli granic z Rumuni, gdzie
zostali internowani.
Konieczno walki z dwoma przeciwnikami sprawia, e sytuacja wojsk
polskich staa si beznadziejna. Ostatnia faza wojny obronnej to gwnie

obrona pojedynczych punktw oporu, Niemcy i ZSRR zawary 28 wrzenia ucieczce z obozw internowania przetakich jak Warszawa, Modlin, Hel.
Ostatnia bitwa kampanii wrzeniowej
rozegraa si pod Kockiem, gdzie dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga Samodzielna Grupa Operacyjna
Polesie, pomimo zwycistwa nad
Niemcami, musiaa skapitulowa 5
padziernika z powodu braku amunicji.
Jeszcze przed zakoczeniem walk

ukad wytyczajcy wspln granic


wzdu linii rzek Pisa Narew Bug
- San, dokonujc rozbioru ziem polskich. Polska jednak nie skapitulowaa. Na terenie Francji utworzono nowy
rzd polski i nowe jednostki wojskowe. Wstpowali do nich midzy innymi onierze polscy przebywajcy na
terenie Rumunii i Wgier, ktrzy po

dostawali si na terytorium francuskie.


Wehrmacht i Armia Czerwona
popeniy we wrzeniu 1939 r. wiele
zbrodni wojennych. Liczne byy przypadki mordowania wzitych do niewoli onierzy polskich i osb cywilnych.

Pamita wrzesie 1939 roku


Krzysztof Wjcik

ragiczne wydarzenia miay


miejsce w nocy z 5 na 6 wrzenia 1939 r. Wieczorem do wsi
Kajetanowice wkroczyli hitlerowscy
onierze prawdopodobnie 42 Regimentu Piechoty (w skadzie 46 Dywizji
Piechoty). Okryli wie i wchodzc
kolejno do domw wyganiali mieszkacw na zewntrz. Wielu zastrzelili
zaraz po opuszczeniu domu, innych
wyprowadzili na pola i rozstrzelali
tam, a jeszcze innych zabili podczas
ucieczki do lasu. Rwnoczenie podpalili wie. W pomieniach rwnie
zgino kilku mieszkacw. Wedug
relacji jednego ze wiadkw akcj
kierowa oficer niemiecki. W sumie
zgino okoo 80 Polakw (ustalenia
wahaj si) ale ustalono nazwiska 65
osb, ktrych nazwiska wyryte s teraz
na wsplnym grobowcu. Wrd nich
byo te kilkunastu mieszkacw Cz-

stochowy i okolic. Co byo przyczyn


tego bestialskiego mordu? Nie tumaczy tego informacja o zabitych dwch
koniach wojskowych czy pogoski
o znalezieniu zabitego Niemca.
Poprzedniej nocy z 4 na 5 wrzenia mia miejsce jeszcze jeden mord
w niedalekich Piaskach. Hitlerowcy
zamordowali tam 15 mieszkacw tej
miejscowoci. Ukada si to w wiadomy zamys sterroryzowania ludnoci
polskiej i zniszczenia w zarodku jakiejkolwiek myli o oporze. Doszy do
tego wieci z odlegej o kilkanacie kilometrw Kruszyny, gdzie 4 wrzenia
hitlerowcy wymordowali 13 mieszkacw za zastrzelenie rzekomo przez
Polakw jednego z oficerw niemieckich. Niemcy nie wahali si mimo, e
jeszcze w czasie egzekucji okazao si
i to jeden z onierzy zabi Niemca
przez pomyk. Wszyscy te pamita-

li bombardowanie centrum Komnic 2


wrzenia, centrum zatoczonego uciekinierami z terenw objtych walkami.
Zgino wtedy kilkunastu ludzi. Wieci
ze zbombardowanego Wielunia pogbiay panik. Przeraeni ludzie na drogach stanowili dla hitlerowskich lotnikw atwy cel.
Wydarzenia te wskazuj, e hitlerowcy zamierzali wiadomie niszczy
i terroryzowa ludno polsk. Nie
byy to wybryki onierzy oni byli
kierowani rozkazami oficerw i to najwyszych rang. W sukurs Niemcom
17 wrzenia przyszed drugi wrg Polski Zwizek Radziecki uderzajc
zdradziecko w plecy walczcego narodu. To te miao zaama Polakw. Ale
nie zaamao, o czym wiadczy partyzancka dziaalno na naszym terenie
przez cay okres wojny.

Aktualnoci z prac Rady Gminy


Magorzata liwakowska

dniach
10-11.09.2009r.
radni Rady Gminy Komnice w czasie komisji wyjazdowych do szk i przedszkoli na
terenie naszej gminy zapoznali si
z tym, co zrobiono na terenie kadej
placwki owiatowej, a take jakie
s potrzeby i plany na nastpny rok
budetowy 2010. Kady gospodarz
dyrektor powita i oprowadzi po swym
gospodarstwie radnych. Finansowanie
prac wykonanych na terenie placwek
owiatowych w 2009 byo z budetu
4

gminy, przez rodzicw, z fundacji i pisanych programw, ktre umoliwiaj


zdobycie zewntrznych rodkw finansowych.
W 2009 roku wykonano:
Z.S. w Skrzydlowie: sala edukacji
wczesnoszkolnej, sala historyczno-geograficzna, sala zaj rewalidacyjnych,
remont gruntowny czci korytarza
Z.S. w Rzerzczycach: rozbudowa
szkoy w ramach inwestycji gminnych
Z.S. w Witkowicach: odwodnienie budynku i przykrycie rowu odprowadza-

jcego wod, remont szatni, renowacja


wietlicy szkolnej, podloga w jednej
sali lekcyjnej
S.P. w Zdrowej biece remonty
Z.S. w Komnicach: strzelnica, pracownia jzykowa, sala edukacji wczesnoszkolnej, zakupiono tablic multimedialn, pomalowano hal sportow, teren
przy szkole pokryto kostk brukow
Z.S. w Garnku: trwa realizacja zadania z inwestycji gminnych pod nazw:
Termomodernizacja budynku wraz
z wykonaniem nowej kotowni i wy-

mian grzejnikw, trwa gruntowny remont sali gimnastycznej


S.P. w Rzekach: remont korytarza,
schody zewntrzne pooono pytki,
amfiteatr, planowana elewacja zewntrzna na 2009r (nierealizowana ze
wzgldu na brak zgody konserwatora
zabytkw)
Z.S. w Konarach: remont sali klasy 0,
remont korytarza, zakup mebli do pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskiego, wykonanie w dwch salach
podg
Z.S. w Zawadzie: cz elewacji zewntrznej z ociepleniem, korytarz
i klatka schodowa malowanie, wypytkowanie, remont pokoju nauczycielskiego
Przedszkole w Rzerzczycach: remont
chodnikw z kostki brukowej prowadzcych do przedszkola i pooenie nowych na terenie, odpyw wody z rynien,
zakup stolikw do sali, monitoring
Przedszkole w Komnicach: ogrodzenie
placu przedszkola, nowy plac zabaw
dostosowany dla dzieci modszych.
Wnioski dyrektorw szk na rok
2010 do realizacji:
Z.S. w Skrzydlowie: wymiana pozostaej czci okien, budowa kotowni,
odwodnienie budynku szkoy, owietlenie boiska, przeniesienie biblioteki
publicznej do budynku szkoy
Z.S. w Rzerzczycach: realizacja roz-

budowy szkoy
Z.S. w Witkowicach:wymiana reszty
okien, remont ogrzewania CO na korytarzu, organizacja oddziau przedszkolnego przy szkole (propozycja rodzicw)
S.P. w Zdrowej : odwodnienie budynku
Z.S. w Komnicach: plac zabaw dla najmodszych, remont korytarza w gimnazjum, prawidowe nagonienie hali
sportowej
Z.S. w Garnku: budowa bezpiecznej
utwardzonej drogi na terenie placu
szkolnego
Z.S. w Konarach: zakup kotw grzewczych do kotowni
Z.S. w Zawadzie: termomodernizacja
reszty budynku
Przedszkole w Rzerzczycach: plac zabaw dla dzieci 3-4 letnich, wybrukowanie dalszej czci placu, hydrant
Przedszkole w Komnicach: malowanie wewntrz, przebudowa starej czci
klatki schodowej.
Wniosek rannych gminy o bezpieczne
rozwizanie w dzie targowy (rod)
dowozu i dojcia dzieci do przedszkola
w Komnicach.
Tu przypomn Pastwu, e inwestycje gminne w jednostkach owiatowych
zaplanowane i realizowane w 2009
roku to:
1. Rozbudowa Z.S. w Rzerzczycach.
W tym roku wykonano opracowanie

specyfikacji technicznej wykonania


i odbioru robt, rozstrzygnito przetarg
na wykonawc i rozpoczto realizacj
zadania. Termin realizacji tego zadania
06.07.2009r do 31.07.2010r.
2. Urzd Gminy w Komnicach zoy
wniosek o dofinansowanie zadania pod
nazw Termomodernizacja Zespou
Szk im.B. Prusa w Garnku ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, ktry zosta rozpatrzony
pozytywnie. W zwizku z tym gmina
przystpia do przetargu na wyonienie
wykonawcy i obecnie trwaj prace wykonawcze.
3. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej
kotowni grzewczej wbudowanej (tzn.
w piwnicach obiektu szkoy) przy Z.S.
w Skrzydlowie.
4. Utwardzenie placu o powierzchni
341m wraz z obrzeem betonowym
przy Z.S. w Komnicach z materiaw
zakupionych przez gmin. Zadanie to
zakoczono.
Nasze dzieci i modzie maj stworzone bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy w placwkach owiatowych, jak i nauczyciele do pracy na
terenie Gminy Komnice.

Wiadomoci rolnicze
Adam liwakowski
Rozstrzygnito konkursy doynkowe

ddajc na Pastwa rce kolejny


numer Gazety Komnickiej chcielibymy pogratulowa laureatom konkursw doynkowych, wyonionych
podczas obchodw X Doynek Powiatowych w Blachowni oraz Doynek Jasnogrskich 2009.
Zwycizcy gminnego etapu konkursu: Gospodarstwo Sadownicze Pana
Andrzeja Gorzelaka w miejscowoci
Zdrowa w kategorii Przodujcy producent rolny, oraz Pan Andrzej Rybarczyk z miejscowoci Garnek w kategorii Estetyczne zagospodarowanie
zagrody wiejskiej zostali zakwalifikowani do szczebla powiatowego. Komisja konkursowa rozpocza wizytacj

od gospodarstwa sadowniczego Pana


Andrzeja Gorzelaka. Podczas dokonywania ogldzin wszyscy byli pod
wraeniem rnorodnoci i jakoci
produkowanych owocw, oraz technologii produkcji. Pan Andrzej zaimponowa fachow wiedz w dziedzinie
sadownictwa. Jako jeden z nielicznych
na terenie powiatu czstochowskiego
przedstawicieli tego sektora, opowiedzia o urokach i trudach brany sadowniczej.
Kolejn wizytacj w kategorii Estetyczne Zagospodarowanie Zagrody
Wiejskiej przeprowadzono w Garnku na posesji Pastwa Rybarczykw.
Wszechobecny ad, porzdek i estetyka
zrobiy ogromne wraenie. Chcielibymy aby tak zadbanych zagrd przy-

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

bywao. Cieszy te fakt, e w ostatnich


latach obserwuje si na terenie naszej
gminy coraz wicej gospodarstw, ktre
potrafi naleycie zadba take o swoje
obejcie.
Zwieczeniem konkursu byo rozdanie okolicznociowych dyplomw
i statuetek dla naszych laureatw. Mi
informacj byo take wyrnienie
Gospodarstwa Sadowniczego Pana
Andrzeja Gorzelaka na Doynkach
Jasnogrskich, zorganizowanych przy
wsppracy z lskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Czstochowie,
pod kierownictwem Pani Ewy Nowak
statuetk i dyplomem za szczeglne
osignicia w produkcji sadowniczej
z rk Reprezentanta Prezydenta RP
Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego,

oraz Podsekretarza Stanu w Minister-

stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi P.


Artura awniczaka. Wszystkim laureatom skadamy serdeczne gratulacje
i yczymy dalszych sukcesw.
Podzikowanie

imieniu sotysa Andrzeja Wilka, poszkodowanych w wyniku


poaru mieszkacw miejscowoci
Zawada, oraz wasnym, chciabym podzikowa Wjtowi Gminy Komnice
Adamowi Zajcowi, oraz wszystkim
straakom ochotnikom za czynn pomoc w usuwaniu skutkw poaru. Jestemy peni podziwu dla waszej pracy,
zaangaowania i gotowoci w niesieniu
pomocy najbardziej potrzebujcym.
X Doynki Powiatowe krtka relacja

egoroczne X Doynki Powiatowe


odbyy si w na stadionie miejskim w Blachowni. W roku ubiegym
uroczystoci doynkowe, ktre miay
si odby w Blachowni zostay odwoane ze wzgldu na zniszczenia spowodowane przejciem trby powietrznej.
Wydawa si mogo, e ten rok okae
si lepszy i e nic nie stanie na przeszkodzie w organizacji tegorocznych
uroczystoci. Niestety w dniu 20 lipca
powiat czstochowski obiega bardzo
smutna informacja. W wieku 41 lat,
zmar burmistrz miasta i gminy Blachownia Zdzisaw Nowak, czowiek
ktry woy wielki wkad w rozwj
miasta i gminy Blachownia, oraz organizacj X Doynek Powiatowych.
W zwizku z zaistniaymi okolicznociami zmieniono program i charakter
uroczystoci doynkowych.
Zgodnie z tradycj odbya si msza
polowa, oraz wicenie tegorocznych
plonw, dzielenie chleba oraz skadanie ycze przez licznie przybyych
goci.
Starosta czstochowski Andrzej
Kwapisz przywita wszystkich goci,
zoy podzikowania i yczenia rolnikom, a take przedstawi problemy,
z ktrymi na co dzie boryka si polskie rolnictwo. Pose Szymon Giyski przekaza rolnikom podzikowania
i yczenia od Prezydenta RP Lecha
Kaczyskiego. W trakcie uroczystoci rozstrzygnito konkursy doynkowe, wrd laureatw znaleli si take
6

mieszkacy naszej gminy Pan Andrzej Gorzelak i Pan Andrzej Rybarczyk. W konkursie wiecy doynkowych Panie Z Zespou Obrzdowego
Grusza z Rzerzczyc uplasoway si
w czowce zajmujc III miejsce. W
tym miejscu chciaem zaznaczy, e
w Wieciach Powiatowych nr 22 pojawio si mae przekamanie, zamiast
III miejsce i nagroda w wysokoci
400 z KGW Komnice powinno
by III miejsce i nagroda w wysokoci 400 z Zesp Obrzdowy Grusza z Rzerzczyc. Mam nadziej,
e w nastpnym wydaniu Wieci Powiatowych ukae si stosowne sprostowanie. Cz artystyczn doynek
otworzy wystp zespou Gang Marcela, ktry znakomicie wykona znane
i lubiane przeboje. Jak to na doynkach
bywa, nie zabrako take nuty folkloru.
Doynkow zabaw zakoczy wystp
Zespou Pieni i Taca Czstochowa.
Droga powiatowa z RPO w realizacji

dniu 05.08.2009 r, rozpoczto


prace zwizane z realizacj projektu pod nazw Przebudowa uzupeniajcej sieci drg
powiatowych Subregionu Pnocnego
tj. przebudowa drg
powiatowych
nr
1031 S od DK-91Zberezka-Zawada
i nr 10 32 S Zawada-Konary-Pacierzw.
Projekt
ten
wspfinansowany jest przez Uni
Europejsk z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa lskiego na lata 20072013 oraz budetu samorzdu Gminy
Komnice.
czna dugo przebudowywanego odcinka od zjazdu z DK91 w stron
Zberezki do ul. Czstochowskiej w Pacierzowie wynosi 7,9 km. Cakowita
warto inwestycji to kwota okoo 7
milionw zotych, w tym dofinansowanie ze rodkw unijnych w kwocie
3 milionw, a pozostaa kwota finansowana po poowie przez Starostwo Powiatowe w Czstochowie i samorzd
Gminy Komnice. Nawierzchnia na caym odcinku jest wykonywana na solidnej podbudowie, stabilizacja gruntu
cement 20 cm, podbudowa MCE 15
cm, warstwa wica beton asfaltowy
5 cm i warstwa cieralna 4 cm. Na odcinku 3,5 km zaplanowano chodniki.
Termin zakoczenia caej inwestycji wyznaczono na 30.09.2010 r. ,
natomiast do koca 2009 r. ma zosta
ukoczony odcinek ul. Sobieskiego do
wysokoci kocioa.

30-lecie dziaalnoci Polskiego zwizku


Emerytw Rencistw i Inwalidw
w Komnicach
Teresa Dziubek

9 lipca 1979r. powsta Polski


Zwizek Emerytw Rencistw
i Inwalidw w Komnicach.
Jego utworzenie zainicjowa wczesny Prezes Oddziau Wojewdzkiego
p. Edmund Suda. W tym dniu zebraa si grupa emerytw, ktrej p. Suda
przedstawi cel i zadania spoczywajce na stowarzyszeniu wyszej uytecznoci spoecznej, jakim jest ta organizacja. Do jej dziaalnoci naley
budzenie aktywnoci i zainteresowa
ludzi starszych, zagospodarowanie
wolnego czasu w sposb kulturalny, poyteczny i godny dla bdcych
w jesieni ycia osb. Jednoczenie
udzia w spoecznej pracy zwizkowej mia chroni seniorw przed
samotnoci i kopotami codziennych
trudw ycia. Aby po spenieniu zawodowych i rodzinnych obowizkw
czuli si potrzebni w spoeczestwie,
A nie odstawieni na margines ycia i chtnie wczali si do pracy na
rzecz innych ludzi zgodnie z powiedzeniem Najpikniej jest wiadczy
dobrodziejstwo tym, ktrzy si odwdziczy nie mog
Na zebraniu organizacyjnym zosta powoany pierwszy zarzd koa
PZERJ w Komnicach.
Skad tego zarzdu stanowili: p. Stefan Kopka-prezes, p. Teresa Dziubeksekretarz i p. Wacaw Zajder- skarbnik. Komisj Rewizyjn tworzyli: p.
Kazimierz Pikos, p. Jan Maolepszy
i p. Jzef Smolarczyk.
Instrukcje szkoleniowe na kolejnych zebraniach prowadzi p. Mrowiec skarbnik Oddziau Wojewdzkiego w Czstochowie.
Pierwszym zadaniem zwizku byo
zorganizowanie i powoanie do ycia
k z terenu okolicznych gmin: Komnice, Gidle, Kruszyna, Mykanw
i ytno. W wyniku wielokrotnych
wyjazdw do wymienionych miejscowoci powstay koa w: Gidlach,
Mykanowie, Pawnie i ytnie, a koo

w Komnicach zostao przeksztacone


w Oddzia Gminny PZERI.
Tworzenie nowych k wymagao
sporo zabiegw i osobistego czasu.
Pocztkowo trzeba byo przeama
ludzk nieufno i zachci do pracy w organizacji. Braam osobicie
udzia w zakadaniu wyej wymienionych k, zachcajc ludzi do
przystpienia. Wraz z p. Bronisaw
Pikos na rowerach dojechaymy do
Rzerzczyc, by tam utworzy koo
PZERI, ktrego przewodniczc zostaa p. Krystyna Kowalik. Koo to
istniao przez kilka lat, lecz po mierci
przewodniczcej zostao rozwizane,
a czonkowie przeszli do Oddziau
Gminnego w Komnicach.
Rwnie koo w Mykanowie ze
wzgldu na trudnoci komunikacyjne
zostao przekazane do Oddziau Miejskiego PZERI w Czstochowie.
Szczeglnie pomylnie rozwijao si koo w Pawnie, gdzie aktywnie dziaajce p. Czesawa Mikulska
i p. Alicja Ojrzyska zjednyway dla
zwizku nowych czonkw. Przejy
rwnie czonkw rozwizanego koa
w Gidlach.
Koo w ytnie, ktre prowadzia
p. Grska ze wzgldu na jej chorob
i podeszy wiek przeniesiono do Cikowic. Przewodniczca p. Cecylia
Barya czynia wiele stara, aby rozszerzy dziaalno koa. Tak, wic
organizacja rozrosa si i powikszya
szeregi swoich czonkw.
Zmiany osobowe nastpiy w O/G
PZERI w Komnicach po mierci p.
Wacawa Zajdra (1980r.) i p. Stefana
Kopki (1988r.) weszli w skad zarzdu
O/G p. Zdzisaw Rymarek jako sekretarz, p. Teresa Dziubek jako skarbnik
oraz p. Jzef Cudak z Grki k/Gidel
jako prezes.
Zebrania zarzdu O/G i cotygodniowe dyury odbyway si pocztkowo w Wiejskim Domu Kultury
w Komnicach. Po odmowie udostp-

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

nienia dyrekcji WDK lokalu, peniono


dyury w domu prywatnym skarbnika.
W wyniku wyborw w 1993 r. do
zarzdu O/G PZERI weszli: p. Bronisawa Pikos prezes, p. Stefan Wiewira wice prezes, p. Janina Lindych sekretarz (a po jej rezygnacji
p. Marian Wjcik) i p. Teresa Dziubek
skarbnik.
Czonkowie 8 osobowego zarzdu O/G zostay: p. Natalia Kuach,
p. Alfreda Owczarek, p. Czesawa
Mikulska z Pawna i p. Cecylia Barya z Cikowic. Komisje Rewizyjn stanowili p. Barbara Wiewira, p.
Zofia Czarnecka i p. Marian gowik
z Wojnowic.
Od 1993 roku nastpi znaczny
rozrost szeregu czonkw. Zarzd O/G
aktywnie wsppracowa z miejscowymi wadzami tj. Urzdem Gminy
w Komnicach, Bankiem Spdzielczym oraz Szko Podstawow.
Prezes O/G p. Bronisawa Pikos i p.
Teresa Dziubek czyniy starania o pozyskanie lokum na prowadzenie dziaalnoci zwizkowej. Dziki zrozumieniu naszych potrzeb przez Urzd
Gminy przydzielono nam lokal nad
poczt. Czyniymy rwnie starania o pozyskanie dotacji w Urzdzie
Gminy i w Banku Spdzielczym. Pozytywne ustosunkowanie si w/w instrukcji pozwolio nam na organizacj
licznych imprez, wycieczek i przyznanie zapomg dla najbiedniejszych
czonkw. Za przykadem O/G poszy
terenowe koa i czsto organizoway
imprezy dla swoich czonkw, w ktrych uczestniczyli czonkowie zarzdu O/G.
Duym powodzeniem cieszyy si
organizowane wycieczki i kilkakrotne
wyjazdy wypoczynkowe do winoujcia i Zakopanego poczone z poznawaniem pikna ziemi ojczystej.
Do niezapomnianych naley wycieczka w 2002r. w Bieszczady ze zwiedzaniem zabytkw Lwowa z Cmentarzem

Orlt i yczakowskim.

Na szczeglne wyrnienie zasuguje wczenie si do pracy O/G PZERI p. Jolanta Czerwiska, ktra bdc
z-c dyr. Szkoy, a pniej po przejciu na emerytur staa si aktywn
czonkini zwizku. Z jej inicjatywy
w 1995 r. zaprowadzona zostaa kronika zwizkowa przedstawiajca wane
wydarzenia naszej organizacji. Pomocy technicznej w prowadzeniu kroniki
udzielia p. Mirosawa Wjcik.
Dziki pomysom p. Joli organizowane imprezy takie jak: Dzie
Seniora, opatek, wycieczki i spotkania cieszyy si ogromnym powodzeniem i wspania atmosfer. Nic
za tym dziwnego, e wrd czonkw
O/G PZERI wytworzya si serdeczna
yczliwo i prawdziwe rodzinne wizi.
Rwnie wsppraca z miejscowymi wadzami i Bankiem Spdzielczym ukadaa si bardzo dobrze.
W organizowanych spotkaniach zawsze uczestniczyli przedstawiciele
Urzdu Gminy Wjt i jego Zastpca,
dyr. Banku Spdzielczego p. Barbara
Dominiak jak rwnie wadz powia-

towych: p. Wiesaw Bk, p. Henryk


Przech oraz przewodniczcy Oddz.
Pow. PZERI p. Witold Famulski. Aktywna praca wrd emerytw daa dobre rezultaty. Powikszay si szeregi
naszego zwizku. Nic za tym dziwnego, e wadze zwierzchnie PZERI pozytywnie oceniy dziaalno wyrniajcych si czonkw.
W wyniku tej oceny prezes p. Bronisawa Pikos odznaczona zostaa
Zotym Krzyem Zasugi, a piszca
ten artyku dwukrotnie otrzymaa Zot Odznak PZERI. Rwnie wielu
aktywnych dziaaczy nagrodzono Zotymi Odznakami, dyplomami i skromnymi nagrodami pieninymi.
W latach 2003 2008 wielu wartociowych czonkw zrezygnowao
z przynalenoci zwizkowej. Kontynuowano dotychczasow dziaalno
plus naleao zorganizowanie zespou chralnego pod kierownictwem p.
Grayny Jurczyskiej, ktra urozmaicaa organizowane imprezy.
Obecny zarzd zwizku pod przewodnictwem p. Henryka Przecha prowadzi bardzo oywion dziaalno.
Wprowadzi nowoci takie jak Dzie

Seniora dla wszystkich emerytw


niezrzeszonych w zwizku oraz imprez dla osb niepenosprawnych.
Ukazuj si bardzo dokadna informacja o dziaalnoci PZERI czego
dotychczas brakowao. Jednoczenie
umoliwiono czstsze kontakty z zainteresowanymi wprowadzajc dodatkowe dyury (poniedziaek i czwartek). Bardzo wanym wydarzeniem
w yciu naszego zwizku bd obchody 30-lecia powstania PZERI
w Komnicach poczone z Dniem
Seniora.
Niniejszym artykuem chciaam
zapozna miejscowe spoeczestwo
z histori powstania i prac zwizku
oraz przypomnie o ludziach, ktrzy
swoj bezinteresown prac i oddaniem przyczynili si do dzisiejszych
osigni. Ich praca i zaangaowanie
niech bd przykadem dla modych
emerytw jak mona ludzi zachci
do wsplnej pracy i zabawy czerpic
satysfakcj i zadowolenie, bo tylko
mio wie jak to robi, aby dajc innym samemu si bogaci

Emeryci z Koa Oddziau Rejonowego


w Komnicach w Podziemnym Krlestwie
Skarbnika i w. Barbary
Henryk Przech

ardzo czsto tak bywa, e


planujc wyjazd turystyczny, szukamy najczciej
miejsc bardzo odlegych, gdy wydaje nam si, e znajdziemy tam
niespotykane atrakcje.
Tymczasem okazuje si, e nie
potrzeba pokonywa setek kilometrw, aby mc zachwyci si
niezwykymi miejscami i przey
wspania przygod.
Tak byo w przypadku wycieczki emerytw do Tarnowskich Gr
i Piekar lskich, ktra odbya si
25 lipca b.r., a jej kierownikami byli
Pan Przewodniczcy Zwizku Henryk Przech oraz Pani Irena Bardzel.
Celem naszego wyjazdu byo
zwiedzenie Sztolni Czarnego Pstr8

ga, podziemi zabytkowej Kopalni


Kruszcw Srebrnononych oraz Bazyliki w Piekarach.
Po przybyciu do Tarnowskich
Gr zatrzymalimy si obok Parku Repeckiego, bo tam znajduje si
wejcie do szybw. Sztolnia Czarnego Pstrga to 600-metrowy odcinek
dawnej Gbokiej Sztolni Fryderyka, ktry przepywa si odziami od
szybu Ewa do szyby Sylwester
lub odwrotnie ruch wahadowy.
Podszybie szybu Ewa stanowi przysta dla odzi, do ktrej zeszlimy schodami. Do przystani
podpyway popychane przez przewonikw odzie, w ktrych zajmowalimy wyznaczone miejsca. Nie
obeszo si bez okrzykw udawane-

go lub moe prawdziwego przestrachu. Przewodnik niczym mityczny


Charon przeprawia nas od jednego szybu do drugiego, snujc rne
opowieci. Sztolni Czarnego Pstrga mona zwiedza od 1957r. dziki
staraniom Stowarzyszenia Mionikw Ziemi Tarnowskiej. Jest to jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna udostpniajca zwiedzanie
podziemi po dawnych kopalniach
kruszcw.
W podziemiach panuje klimat
tajemniczoci, ktry potguj wiateka nielicznych stylizowanych
lamp karbidowych. W ich wietle
podziwia mona uroki podziemnego wiata, m.in. stalaktyty oraz
oryginalne chodniki sztolniowe

wykute w skale dolomitowej. Peni


wrae dopynlimy do przystani,
wysiedlimy z chybotliwych odzi
i schodami w gr wyszlimy na powierzchni. Spacerkiem przeszlimy
przez pikny Park Repecki do autokaru i pojechalimy do Zabytkowej
Kopalni.
Przez zjazdem pod powierzchni
obejrzelimy wystaw dawnych narzdzi maszyn grniczych. Po wystawie oprowadza nas bardzo sympatyczny przewodnik Pan Andrzej
Szewerda.
W bardzo ciekawy i dowcipny
sposb zapozna nas z narzdziami
pracy grnika. Ogldalimy pyrliki,
elazka, tamy miernicze, kuby do
transportu urobku, czerpada, puczki itp. Majc ju jakie takie pojecie
czym pracowali gwarkowie, zjechalimy pod powierzchni na gboko 40m obejrze miejsce ich pracy.
Trasa turystyczna ksztatem
przypomina trjkt, ktrego wierzchokami SA trzy szyby: Anio,
mija i Szczcie Boe. Cze
szlaku (270m) przepywa si odziami. Czekao tu nas wiele atrakcji,
o ktrych opowiada p. przewodnik.
Wchodzc w chodnik tzw. wysoki, mijamy rdeko z cudownie
krystaliczn wod, przechodzimy
obok figury w. Barbary, patronki
grnikw. Dalej jest komora Niska, gdy siga jednego metra
wysokoci. Std tylko krok do szy-

bu Szczcie Boe zachowanego


w oryginalnej szacie z zawieszonym
kubem wycigowym. Ogldamy te
zestaw wzkw dawnego typu. S tu
wyrobiska zachowane w stanie pierwotnym. Schodzc niej dochodzimy do przystani chodnika wodnego,
ktrym przepywamy odziami do
trzeciego szybu mija. Pync odziami obserwujemy w wietle lamp
karbidowych ociosy ska, kaszty
uoone z drewna. S tu te chodniki pochodzce z XVII i XVIII wieku
oraz posadzki wykonane przez gwarkw tak starannie, e zachoway si
w stanie nieuszkodzonym do dnia
dzisiejszego. Wdrujc tak chodnikami i ogldajc wyrobiska czujemy,
e czai si gdzie w nich duch legendarnego Skarbnika, ktry podobno
czasem ukazuje si turystom. Nasz
przewodnik w czasie zwiedzania
oprcz historii podziemi, pracy dawnych gwarkw opowiada o znanych
ludziach, ktrzy odwiedzali Kopalni. Z wielkim uznaniem wyraa si
o Jerzym Zitku, ktremu Kopalnia
i cay lsk wiele zawdzicza.
Dochodzimy do szybu Anio,
gdzie nastpuje wyjazd klatk szybow na powierzchni.
Tak koczy si nasza przygoda
z tajemniczym chodnikami, dobrymi
duchami kopalni i caym tym niezwykym podziemnym wiatem. Innym jake niebezpiecznym i cikim
dla tych, ktrzy niegdy tutaj pracowali. Dla nas to bya atrakcja, ale

jake pouczajca i dajca wiele do


mylenia. Ostatnim etapem naszej
wycieczki byy Piekary lskie a dokadniej Sanktuarium Matki Boskiej
Piekarskiej albo Sanktuarium Matki
Sprawiedliwoci i Mioci spoecznej, bo tak nazw nada tej wityni
Papie Jan Pawe II w czasie swojego pobytu w Katowicach w 1983r.
Znana z XII-wiecznych dokumentw osada Piekary od 1303r.
posiadaa niewielki drewniany kociek pod wezwaniem w. Bartomieja. W bocznym otarzu mieci
si wizerunek Maryi Panny. Geneza
cudownoci wzia pocztek w XVII
wieku. Po przeniesieniu obrazu
z bocznego do gwnego otarza nastpiy liczne wypadki cudownych
uzdrowie odzyskiwanie wzroku,
suchu, wadzy w nogach, ustpienie
zarazy. Rosncy Kult Matki Boskiej
pocign take za sob oywienie
ruchu ptniczego w XIX wieku.
Drewniany kociek okaza si za
ciasny. W 1826 roku wybudowano
now wityni.
1 grudnia 1952r. Papie Jan XXIII
i nada kocioowi piekarskiemu tytu Bazyliki Mniejszej.
Po duszym pobycie w Bazylice
i zwiedzeniu jej otoczenia udalimy
si w podr powrotn do domu.
Bya to bardzo udana pod kadym
wzgldem wycieczka. Wycieczka
bogata w wartoci poznawcze i duchowe.

Wraenia z wycieczki do pery nad Wis,


czyli Kazimierza Dolnego
Danuta Wilk

dniu 6 sierpnia 2009r.


milimy kolejn pikn
wycieczk, tym razem
do Kazimierz Dolnego.
Wczesnym rankiem grupa emerytw PZERI Zarzdu Rejonowego
w Komnicach pod przew. p. Henryka Przecha wyruszya w tras Puawy Kazimierz.
Podr przebiegaa w miej atmosferze, humory dopisyway nawet
wtedy, gdy pan kierowca pobdzi

i musielimy szuka waciwej drogi.


Szczliwie dotarlimy w okolice
Puaw, gdzie spotkalimy si z sympatyczn pani przewodnik, ktra
towarzyszya nam w dalszej podry. Udzielia nam te wielu ciekawych informacji o miecie Puawy,
ktry przeywao swj zoty wiek
w latach 1732-1831 za Czartoryskich. W czasach krla Stanisawa
Augusta Poniatowskiego ksina

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

Izabela Czartoryska wraz z mem


stworzya tu drugie po stolicy centrum kulturalne Polski. Do dnia dzisiejszego jest tu muzeum, w ktrym
zgromadzone s pamitki po wielkich Polakach.
Z Puaw dojechalimy do Kazimierza Dolnego, ktry jest pooony
na prawym brzegu Wisy. Co roku
do miasta liczcego 3,5 tys. Mieszkacw przybywaj rzesze turystw,
ktrych przycigaj tutaj odbywaj-

9 6

ce si liczne imprezy kulturalne.

Kazimierz przywita nas pikn soneczn pogod, ktra dodaa


urody i tak bardzo urokliwemu miasteczku. Idc i suchajc p. przewodnik podziwialimy pikne zabytki
i zapoznawalimy si z histori miasta, ktra siga czasw redniowiecza. Prawa miejskie miasto zyskao
od krla Kazimierza Wielkiego, ktry je zaoy i wznis zamek ku jego
obranie. Zwiedzilimy malownicze
ruiny tego zamku wabice przybyszw niezalenie od wieku. Tych
bardziej romantycznych przyciga
tutaj legenda o zakazanej mioci
ydwki Estery i Kazimierza Wielkiego.
Od strony ulicy Zamkowej weszlimy na Gr Trzech Krzyy.
Strome podejcie na Gr wynagrodzia nam wspaniaa panorama na
miasto i okolic. Wzgrze z krzyami owiane jest mg tajemniczoci.
Krzye s od zawsze nierozerwaln czci kazimierzowskiej historii.
Historyczne wzmianki o tym
kociele sigaj 1325 r. witynia
jest pw. w. Jana Chrzciciela i w.
Bartomieja. W jej wntrzu znajduje si wiele zabytkowych obrazw,
srebrne tabernaculum z XVII wieku, pikna Kaplica Racowa oraz
najcenniejszy zabytek fary i jednoczenie najstarszy tego typu obiekt
zachowany w Polsce, a mianowicie
modrzewiowe organy. Ozdobione s
piknymi rzebami i posiadaj obec-

10

nie 1436 piszczaek. Tworz niepowtarzaln opraw dla odbywajcych


si tutaj w lipcu i sierpniu koncertw
muzyki organowej.
U podna farny rozciga si peen gwaru kazimierzowski Rynek
z zabytkowymi kamienicami. Te
najbardziej znane i najpikniejsze to
kamienice Przybyowskie, kamienica Gdaska, Wjtowska, Wysoka,
Celejowska wybudowana z kamienia
wapiennego z przepikn elewacj
i jest jedn z najwikszych kamienic
w Polsce.
Brukowanymi uliczkami przeszlimy nastpnie na May Rynek,
ktry stanowi przed wiekami centrum dzielnicy ydowskiej. To gwnie tutaj w drewnianych domkach
zamieszkiwali ydzi, wybudowano
jatki, sklepiki, stragany i bnic.
Specyficzny klimat tego miejsca
zniszczya II wojna wiatowa. May
Rynek zamieniona na ydowskie
getto. Pani przewodnik opowiedziaa rwnie wiele ciekawostek dotyczcych zwyczajw i obyczajw
spoecznoci ydowskiej. Poniewa
Kazimierz jest miastem, w ktrym
kady moe znale co ciekawego
dla siebie, skorzystalimy z wolnego czasu, aby indywidualnie obejrze to, co kadego z nas najbardziej
zainteresowao. Wielu z nas kupio
synne koguty z ciasta, ktre przywouj wspomnienia dawnych czasw, kiedy to mieszkacy skadali
czartowi w ofierze ywego czarnego

koguta.
I tak z chrupicym kazimierzowskim kogutem w doni wdrujemy
dalej. Podziwiamy zabytkowe spichlerze, ktre s swoistymi symbolami miasteczka. Byo ich kiedy bardzo duo, nawet 60, a obecnie jest
zaledwie kilka. Przypominaj o tym,
e w XVI wieku miasto wzbogacio
si na handlu zboem.
Nad brzegiem Wisy znajduje si
bulwar, ktry jest ulubion ciek
spacerow turystw i gdzie nasza
grupa te dociera.
Przy bulwarze znajduje si przysta dla statkw floty wilanej. Std
odbywaj si rejsy po Wile. Wsiadamy na jeden ze stateczkw i pyniemy podziwiajc pikno otaczajcej nas przyrody. Widzimy wysoki
brzeg Wisy poronity bujn rolinnoci, chatki ukryte w zieleni
drzew, zote nadwilaskie piaski.
Wszdzie panuje cisza i jake inny
nastrj od penego gwaru Rynku. Po
skoczonym rejsie, z alem, e to ju
koniec wycieczki, wsiadamy do autokaru i ruszamy w podr powrotn
do domu. W czasie podry dzielimy
si wraeniami z pobytu w tym jake przepiknym miasteczku penym
uroku, tajemniczych miejsc i legend,
miecie gdzie wczoraj przeplata
si z dzi.
Troch zmczeni, ale peni wrae szczliwie dotarlimy do domw.
W imieniu wasnym i uczestnikw
wycieczki serdecznie dzikuj tym,
ktrzy przyczynili si do jej zorganizowania, a wic przede wszystkim p.
przew. Henrykowi Przechowi oraz
kolegom Rysiowi Causowi i Kaziowi Maklesw za ich zaangaowanie
i odpowiedzialno. Mamy nadziej,
e nie spoczn na przysowiowych
laurach, ale wymyl i zorganizuj jeszcze wiele innych i nie mniej
ciekawych i ksztaccych wyjazdw.
Dzikujemy!

Obowizek samoobrony

Wypadki drogowe oraz


zagroenie substancjami
toksycznymi
Adam Rwniak

tym numerze naszej Gazety publikujemy kolejny


artyku, ktrego celem
jest przyblienie Pastwu realizacje
zada wynikajcych z obowizku
samoobrony. Chciabym przybliy
i przypomnie kilka podstawowych
dziaa podczas zdarze jakich moemy by wiadkami.
Gdy jeste wiadkiem wypadku
drogowego:
zabezpiecz miejsce wypadku
w taki sposb, aby ostrzega innych
kierowcw (trjkty, wiata awaryjne),
sprawd, czy s poszkodowani,
w jakim stanie, czy s osoby uwizione wewntrz pojazdw, czy s
wycieki substancji (olej, paliwo),
jeli powsta poar - uyj ganicy,
sprbuj uwolni osoby zagroone
z pojazdw.
zadzwo do stray poarnej tel.
998 i przeka wszystkie informacje
na temat wypadku, ilo i stan poszkodowanych, popro o zaalarmowanie pogotowia (jeli s osoby poszkodowane) i policji,
w miar moliwoci udziel pierwszej pomocy przedmedycznej,
jeli nie ma zagroenia ycia - nie
przemieszczaj poszkodowanych,
wycz zapon, postaraj si odczy zasilanie elektryczne (akumulatory) w samochodach,
jeli jest to tylko kolizja (i nie ma

potrzeby interwencji stray poarnej), zadzwo na policj tel. 997.


Zagroenia zwizane z wypadkami w transporcie Toksycznych
rodkw Przemysowych w ruchu
koowym i kolejowym
1. Informujc Stra Poarn lub Policj podaj istotne dane:
miejsce zdarzenia
charakter zdarzenia
podaj swoje dane
2. W razie wypadku pojazdu przewocego TP nie bd kibicem
zdarzenia, ale oddal si z miejsca
wypadku, aby zminimalizowa ryzyko zatrucia.
3. Id w kierunku prostopadym do
kierunku wiatru - szybko wydostaniesz si ze strefy skaenia.
4. Chro swoje drogi oddechowe,
oczy - wykonaj filtr z dostpnych
ci materiaw (szalik, rcznik, po
kurtki czy paszcza), zaso oczy.
5. Jeli jeste w samochodzie zamknij okna, wcz wentylacj wewntrzn - staraj si jak najszybciej
opuci stref skaenia.
6. Stosuj si cile do polece sub
ratowniczych lub komunikatw
przekazywanych przez lokalne rodki przekazu: radio, TV, megafony.
Jeli istnieje prawdopodobiestwo, e toksyczne rodki przemysowe przenikn do twojego domu
to:

ZAPAMITAJ: pojazdy samochodowe - cysterny przewoce niebezpieczne toksyczne rodki przemysowe


/TSP/ s oznakowane tymi prostoktnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi umieszczonymi z tyu
i z przodu pojazdu. Cyfry oznaczaj rodzaj niebezpiecznej substancji np. benzyny-paliwa silnikowe 33 - nr rozpoznawczy niebezpieczestwa, 1203
- nr substancji wg wykazu ONZ
1. Wcz radio i stosuj si do polece wydanych przez lokalne wadze
(suby ratownicze).
2. Uszczelnij wszystkie otwory
okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejajc je tam klejc, obkadajc
rulonami z mokrych rcznikw czy
przecierade, wypeniajc wszelkie
otwory pakuami, gaz itp.
3. Oddychaj przez maseczk wykonan z gazy, waty, rcznika itp.
4. Pozosta w wewntrznej czci
budynku przy zamknitych drzwiach
- w przypadku, gdy istnieje niebezpieczestwo skaenia chlorem udaj
si na wysze kondygnacje np. do
ssiadw. W przypadku amoniaku kieruj si do pomieszcze na niskich
kondygnacjach.
5. Nie jedz ywnoci i nie pij pynw, ktre mogy ulec skaeniu.
6. Du iloci biecej wody przemyj oczy, usta, nos, we prysznic.
7. JELI ISTNIEJE PRAWDOPODOBIESTWO, E ULEGE SKAENIU - NATYCHMIAST UDAJ SI DO LEKARZA.

SPROSTOWANIE (Gazeta Komnicka nr 7/8 lipiec/sierpie)


Bdnie podano autora pracy literackiej w konkursie Nasza Maa Ojczyzna w opowiadaniach. I miejsce zaja Agata Kurzacz SP Witkowice, kl. VI.

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

11

Archeologiczne ciekawostki znad Warty cz VI

Pojawienie si elaza i wielki kryzys


Krzysztof Wjcik

aleko na poudniu Europy


staroytna Grecja osiga
swj najwikszy rozkwit
a na pwyspie Apeniskim powstaje Rzym niewielkie (na razie) pastewko. Tymczasem w Europie rodkowej kwitnie w najlepsze rozlegy
obszar objty kultur uyck, tyle
e teraz zaczyna si ona zmienia.
Najpierw archeolodzy odkryli pozostaoci kultury uyckiej w miejscowoci Hallstatt w Austrii i zauwayli
nowe elementy tej kultury. Od tego
znaleziska zaczli ten okres nazywa
halsztackim lub wrcz kultur
halsztack (750 400 l.pn.e.).
Gwn cech tej kultury byo to,
e pojawi si nowy metal elazo.
Zacza si wtedy epoka elaza. Podobnie jak w przypadku brzu pojawio si elazo pocztkowo w postaci ozdb. Podobnie jak w okresie
brzu byo ono importowane z obszarw gdzie je pozyskiwano. Skd
wic i od kogo mieli elazo mieszkacy uyckich osiedli nad Wart
?! Gwnie od ludw ociennych,
ktre wczenie opanoway metalurgi elaza w tym Celtw. Co prawda
prof. Kostrzewski przypisywa kulturze uyckiej etnos sowiaski ale
wspczeni badacze maj co do tego
wtpliwoci.
Wrd naszej ludnoci elazo pojawio si najpierw w postaci ozdb.
Zanim opanowano sztuk kucia elaza i uzyskiwania stali, metal ten mia
kiepskie wasnoci uytkowe w porwnaniu z brzem. Tak wic kobiety w tym czasie obwieszay si elaznymi ozdobami (mczyni zreszt
te). W miar postpu technicznego
pojawiy si narzdzia i bro z elaza. Wszystko to trafiao nad Wart
drog wymiany handlowej. Niezalenie od metalurgii rozwijaa si
wytwrczo ceramiki zarwno pod
wzgldem technologicznym jak te
poziomu artystycznego. Szczeglnie
Pojawiy si wtedy grody obronne
z najsynniejszym (ale nie najwikszym) w Biskupinie. Co ciekawe, nie
12

na caym obszarze tej kultury wystpoway takie obronne osiedle. Zupenie ich brakuje w naszej okolicy.
W okresie halsztackim bardzo
duo si dziao. Do jednolita pocztkowo kultura zacza si rnicowa i powstao wiele regionalnych
grup, ktre dalej ewoluoway i przeksztacay si w nastpne. Nasza
okolica znalaza si w grupie grnolsko maopolskiej. Wan rol
odegraa rwnie grupa wejcherowsko- krotoszyska ( nazywana te
pomorsk, wschodniopomorsk lub
kultur grobw skrzynkowych). Dlatego te archeolodzy podzielili okres
trwania kultury halsztackiej na fazy
A, B, C, D.
Na naszym terenie wiele osiedli kultury uyckiej kontynuowao swoje funkcjonowanie w okresie
halsztackim. Najwicej ich byo,
podobnie jak w poprzednim okresie, w gminie Komnice i Mykanw, w znacznie mniejszym stopniu
w gminie Kruszyna i tylko jedno
miejsce koo Rdzin (Okupniki). Na
naszym terenie kontynuoway swoje
ycie osady w okolicach Janaszowa,
Zawady, Jamrozowizny, Bartkowic,
Pacierzowa, Skrzydlowa, Adamowa, Rzek, Garnku, Gadyszek (k.
Karczewic). Pojawiy si w Zdrowej i Nieznanicach oraz Komnic.
Jak wic widzimy, pocztek okresu
halsztackiego to stabilizacja osadnicza a nawet rozwj.
Mimo pocztkowego rozwoju,
pod koniec tego okresu rozpocz si
ju kryzys. Osiedla stay si mniej
liczne. Rozpocz si okres lateski
(od odkry w miejscowoci La Tene
w Szwajcarii) trwajcy od IV w.
p.n.e. do pocztkw naszej ery. Poznajemy w tym momencie pierwsz
kultur archeologiczn, co do ktrej
mamy pewno co do jej tosamoci etnicznej- Celtw (albo Gallw,
jak ich nazywali Rzymianie). Jest
to okres najwikszego ich rozkwitu i ekspansji. Ich kultura rozwijaa
pocztkowo w okresie kultury halsz-

tackiej. Byli doskonaymi rolnikami,


doskonaymi kowalami i doskonaymi wojownikami. I byli ekspansywni. Ze swoich terenw rozprzestrzenili si na ca Europ a nawet
Azj. Rwnie w Europie rodkowej
zaznaczyli mocno swoj obecno.
Opanowali oni metalurgi elaza zarwno jego wytapianie jak i kowalstwo. Mona powiedzie, i w tym
czasie mieli monopol na elazo.
Jak pisze w swojej Ekspertyzie
... mgr I. Mlodkowska- Przepirowska - W schykowej fazie okresu
halsztackiego i w pocztkach okresu
lateskiego interesujce nas tereny
stopniowo si wyludniaj i staj si
pustk osadnicz.. Pniej stwierdza: Znamy jedynie 11 stanowisk
zawierajce materiay zabytkowe
z okresu lateskiego, gwnie ladw osadniczych. S to: Komnice
ze ladami wspomnianej kultury pomorskiej i Skrzydlw. Co byo tego
przyczyn?! Jedn z nich byy pewnie najazdy Scytw ze wschodu oraz
ekspansja ludw kultury pomorskiej.
Inn przyczyn byy zmiany klimatyczne zwizane z niszymi temperaturami i podniesieniem poziomu
wd (co spowodowao np. opuszczenie grodu w Biskupinie).Do zoonych przyczyn doda mona rwnie
zmiany wewntrzne w spoecznociach lokalnych oraz zmiany polityczne w Europie, ktre praktycznie
zaamay handel dalekosiny i odciy ten teren od dostaw surowcw.
Bo to Celtowie kontrolowali ten
handel i zazdronie strzegli swojego
monopolu i wykorzystywali go do
wasnych korzyci rwnie kosztem
ludnoci z naszych terenw. Dominacja Celtw zakoczya si gdy
wzrosa potga Rzymu ktra opanowaa poudniow i zachodni Europ
oraz ekspansja Germanw z pnocy.
Wtedy te zacz si nowy okres zwany okresem wpyww rzymskich.

Lemoniadowe wakacje
Robert Kpa - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Garnku

niedziel
6
wrzenia
w Garnku podsumowano
zajcia wakacyjne w wietlicy Ochronka. Spotkaniu towarzyszya piknikowa atmosfera i wiele atrakcji.
Organizatorem spotkania byo Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Garnku.
Pierwsza niedziela wrzenia jest
w Garnku dniem podsumowania wakacji, a w szczeglnoci dziaa, ktre
podjte zostay w tym okresie w celu
uatrakcyjnienie dzieciom i modziey
wolnego czasu. Przy ognisku i wsplnym muzykowaniu podsumowano czas
wakacji oraz snuto plany na najbliszy
czas. Uczestnicy piknikowego spotkania mogli sprawdzi swoje cyrkowe
umiejtnoci podczas warsztatw kuglarskich. Kiedy zapad zmrok publicz-

no z zapartym tchem obejrzaa pokaz


taca z ogniem w wykonaniu grupy
Elementaris z Czstochowy.
Dziki rodkom finansowym pozyskanym przez nasze Stowarzyszenie
z Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa
Pracy i Polityki Spoecznej oraz samorzdu Gminy Komnice modzi ludzie mogli twrczo i ciekawie spdzi
wakacje. Zorganizowano wycieczki
autokarowe do Parku Wodnego w Tarnowskich Grach oraz na Jur Krakowsko-Czstochowsk. Tradycyjnie
nie zabrako w Garnku warsztatw ceramicznych. Moliwo utoczenia na
kole wazy lub miseczki przycigaa do
pracowni ceramicznej Stodoa tumy modych garncarzy. Prawdziwym
hitem wakacji byy jednak warsztaty

kuglarskie. Dzieci i modzie poznaa


tajniki onglerki, chodzenia na szczudach, taca poi i jazdy na monocyklu.
Od wrzenia wietlica Ochronka
w Garnku dziaa dalej. Dzieci i modzie mog uczestniczy w warsztatach muzycznych, uczy si piewu
i gry na gitarze. Prawdziw atrakcj
bd warsztaty teatralne prowadzone
przez aktorw z Teatru Adama Mickiewicza z Czstochowy oraz warsztaty
z tworzenia filmu animowanego, ktre
rozpoczn si ju w padzierniku. Nie
zabraknie rwnie wycieczek autokarowych do odzi i Czstochowy. Ju
teraz zapraszamy wszystkich chtnych
do odwiedzenia Ochronki.

Warciaskie spywy kajakowe - Ewa i Mariusz Micho

zeka Warta jest trzeci co do


wielkoci rzek w Polsce i liczy
808 km dugoci. Mamy to szczcie,
e przepywa przez tereny naszej gminy, dlatego moemy korzysta z jej
walorw, szczeglnie latem w upalne
dni kpic si w jej chodnej wodzie.
Tak Wart znamy wszyscy.
Istnieje take drugie oblicze rzeki,
ktre mona zobaczy tylko z perspektywy kajaka. I my mielimy t moliwo uczestniczc w dwch spywach
kajakowych po Warcie.
Pierwszy spyw odby si 14 sierpnia br. I rozpocz si o godz. 10.00
przy mocie w Rudzie. Po zaatwieniu
formalnoci , przy pomocy kolegw
moglimy zwodowa nasze dwuosobowe kajaki i wyruszy w rejs. W spywie
tym w 16 kajakach uczestniczyo 31
osb, w tym dzieci, modzie szkolna
i doroli.
Na pocztku wiosowao si nieatwo, gdy kilka razy wpadlimy
w krzaki, a nawet stawialimy kajak w poprzek rzeki. Ale po nabraniu
wprawy moglimy ju spokojnie pyn i poddawszy si nurtowi rzeki delektowalimy si cisz , spokojem okolicy i jej walorami przyrodniczymi.

Na naszej trasie jednak wystpoway przeszkody, ktre czasami uniemoliwiay dalsze pynicie. Byy to
betonowe progi w Gowarzowie i mosty w Klekowcu i Bobrach, dlatego
naleao wycign kajaki na brzeg
i przenie je w miejsce umoliwiajce dalszy spyw. Po upywie 5 godzin
przepynlimy ok. 18 km i spyw zakoczy si o godzinie 15.00 w Szczepocicach na wysokoci trasy DK-1.
W oczekiwaniu na transport, zmczeni, ale szczliwi dzielilimy si
wraeniami z przebytej trasy.
Drugi spyw kajakowy by zorganizowany 12 wrzenia. Rozpocz
si we Mstowie, a nastpnie rzeka
prowadzia nas przez Kobukowice,
Skrzydlw, Rzeki Wielkie i Mae, Karczewice a ostatecznie rejs zakoczy
si w Garnku. Ten spyw sta pod znakiem zapytania, gdy w nocy z 11 na
12 wrzenia przez nasz okolic przesza burza i kilka osb zrezygnowao
z udziau w rejsie ( niech auj!). Na
nasze szczcie spyw si odby a pogoda bya wymienita. Uczestniczyo
w nim 16 osb w wieku od 8 do 57 lat.
Gwnym organizatorem tego spywu
bya 35 Druyna Harcerska pod wodz

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

Agnieszki Borowieckiej. Trasa na tym


odcinku bya zdecydowanie trudniejsza technicznie. Rzeka tu bardziej meandruje i nurt jest bardziej wartki ( std
nazwa rzeki od staropolskiego sowa
wartka czyli szybka). Dlatego te jestemy peni podziwu dla naszych najmodszych uczestnikw: omioletniego
Mikoaja i dziewicioletniej Wiktorii,
ktrzy pod opiek swoich rodzicw
dzielnie stawiali czoa wystpujcym
na szlaku przeszkodom w postaci kd
drzew i nisko rosncych nad lustrem
wody, gazi. Std te manewrowanie
kajakiem byo duo trudniejsze.
Trudy wyprawy wynagrodzio nam
pikno przyrodnicze Warty. Mianowicie ciekawa szata rolinna, dzikie kaczki, abdzie oraz ciekawskie waki.
W czasie tego spywu przepynlimy prawie 20 km w czasie ok. 4.5 godziny. Mielimy trzy przenioski na
progu betonowym i przy elektrowniach
wodnych w Skrzydlowie i Rzekach.
Polecamy kademu taki sposb spdzania wolnego czasu z powodu niezapomnianych wrae, a take ogromnej
satysfakcji z ukoczenia spywu.

13

Warsztaty Kulturalne w Olsztynie 15 21 VIII

ztuka jest poywieniem dla duszy.


Czym si karmisz takim si stajesz
Takim mottem kieruj si organizatorzy warsztatw kulturalnych odbywajcych si w Olsztynie w witej
Puszczy.
Kolejny raz dzieci z wielu naszych
miejscowoci (Garnek, Witkowice,
Skrzydlw, Widzw, Borowno i inne)
miay okazje w okresie wakacyjnym
nakarmi swoje dusze i umysy rnymi dziedzinami sztuki.
Przez kolejne dni (15 21 sierpnia)
poza tym, e spdzay aktywnie czas
w gronie rwienikw, zawieray nowe
znajomoci, poznaway nieznane tereny, mogy rozwija swoje zainteresowania, odkry i zaprezentowa talenty
pod kierunkiem fachowcw.
Plan kadego dnia by napity, nie

Aleksandra Koaczkowska

byo czasu na nud. Kadego ranka


wszyscy spotykali si w auli, gdzie
bya sprawowana msza wita, w ktrej uczestnicy warsztatw brali czynny
udzia. Nastpnie odbyway si zajcia. Codziennie co innego, nowego,
ciekawego m.in. warsztaty kuglarskie
zakoczone fire show, zajcia plastyczne, teatralne, nauka piewu, propozycje dobrej zabawy prezentowane
przez wodzireja.
Uczestnicy samodzielnie onglowali, wykonywali wasnorcznie medale,
poznawali nowe piosenki. Na zajciach
z aktorem Stanisawem Brzezin Kausem mogli si poczu jak w prawdziwym teatrze.
Dzieciom szczeglnie podobay si
wieczorne zabawy. Kady w dobrym
nastroju zasypia w oczekiwaniu na
kolejny, zaskakujcy dzie.

Mimo, e uczestnicy wyjazdu znacznie


rnili si wiekiem ( od 8 do 18 lat ),
kady mg znale na warsztatach co
ciekawego dla siebie, co co bdzie na
dugo pamita.
Na podsumowaniu wszyscy zapowiadali swoj obecno na kolejnej edycji
warsztatw za rok. Zapraszamy!

ZAPROSZENIE

Na IV edycj zawodw sportowych


Dzikujc za Polsk pod patronatem Roberta Korzeniowskiego.
Termin: sobota 17 X 2009 r. godz.
9.00 w Chorzenicach
Wrd kategorii: o puchar pukownika Adama Nieniewskiego.
Szczegy na stronie:
www.srkwitkowice.pl

Ogoszenie
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddzia Dekanalny Komnice zaprasza:
Z przyjemnoci informujemy o realizacji dwch ciekawych konkursw organizowanych na terenie naszej gminy
i gmin ssiednich. S to konkursy:
- konkurs literacki Nasza Ziemia Ojczysta
- konkurs na folder dotyczcy swojej miejscowoci Zapraszamy do
Szczegowe informacje na stronie internetowej: www.srkwitkowice.pl.
Oprcz nagrd i dyplomw najlepsze prace zostan opublikowane. Prosimy o rozpropagowanie i zachcenie uczniw
do udziau w wymienionych konkursach.

Obz sportowo wypoczynkowy w Mrzeynie


Barbara Musia

dniach
20.06

03.07.2009r. w Mrzeynie Polska Federacja


Uechi ryu Karate Do Okinawa
reprezentowana przez Prezesa Zbigniewa Rychlewskiego zorganizowaa pierwszy letni obz sportowo
wypoczynkowy. Obz by prawnie
zatwierdzony. Kadr wychowawcz
i szkoleniow stanowili wykwalifikowani instruktorzy i wychowawcy.
Uczestnikami obozu byy dzieci, modzie oraz osoby dorose gwnie rodzice najmodszych dzieci. W obozie
udzia wziy rwnie dzieci z Sekcji
Karate dziaajcej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice. Cay obz by szczegowo za14

planowany. Dzie rozpoczyna si


porann rozgrzewk z wiczeniami
oglnorozwojowymi. Po niadaniu
odbyway si treningi na play. Nastpnie obiad, czas wolny a pniej
relaks na play poczony z grami
i zabawami oraz kpiele w morzu pod
nadzorem ratownikw. Wieczorem po
kolacji - treningi nunc haku. Codziennie odbyway si rne rozgrywki:
mecze piki nonej, piki siatkowej,
strzelanie z wiatrwki, turniej w warcaby. Organizator zapewni oczywicie wiele innych atrakcji takich jak
Przygoda Piracka w Koobrzegu,
rejs statkiem, dyskoteki, wybory
Miss i Mistera obozu. Dzieci z naszej
Gminy zdobyy wiele nagrd i wszy-

scy, ktrzy podeszli do egzaminu na


wyszy stopie KYU, zakoczyli go
pomylnie. Gratulujemy. By to czas
nie tylko intensywnych treningw,
ale rwnie dobrej zabawy i okazja
do zawarcia nowych znajomoci. Zaplanowany jest ju kolejny letni obz
sportowo wypoczynkowy Uechi
ryu, tym razem z udziaem reprezentanta Ueci ryu w Europie Sensei
Yukinobu Shimabukuro 9 Dan. Serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych do udziau w treningach Sekcji
Karate, ktre odbywaj si w poniedziaki o godz. 16.30 na Hali Sportowej w Komnicach. Zapraszamy
rwnie na stron internetow www.
uechi.pl, gdzie mona znale wicej

informacji i zdj nie tylko z obozu,


ale take z turniejw i seminariw
organizowanych na Hali Sportowej

w Komnicach. Serdeczne podzikowania wszystkim uczestnikom obozu


za wsplnie spdzone chwile i dobr

zabaw i do zobaczenia za rok.

Komnickie Pomyczki w Czarnogrze


Olga Soniak i Anna Ziba
... w momencie powstawania naszej
planety najpikniejsze poczenie ziemi
z morzem przypado wybrzeu Czarnogry...
George Byron

dniu 5 wrzenia 2009 roku


wraz z Zespoem Pieni
i Taca Komnickie Pomyczki wyjechalimy do Czarnogry. Starsi czonkowie Zespou mieli
odwiedzi ten pikny kraj po raz drugi,
lecz nasza grupa jechaa tam pierwszy
raz. Jechalimy przez Czechy, Austri,
Soweni, przez gry i pikne wybrzee Chorwacji, oraz malekie wybrzee
Boni i Hercegowiny. Poranek w Chorwacji zachwyci nas widokiem morza,
gr, biaych domw krytych czerwon
dachwk, pooonych bezporednio
nad morzem. Z okien autokaru podziwialimy pikne statki wycieczkowe,
urocze zatoczki w ktrych zacumowane byy mae jachty i odzie rybackie.
Widok piknej krainy zwanej Dalmacj, ktra rozciga si wzdu Adriatyku, od wyspy Pag w Chorwacji a
do Zatoki Kotorskiej w Czarnogrze
towarzyszy nam ju do koca pobytu. W dniu 6 wrzesnia o godz. 10.00
dotarlimy do miejsca naszego pobytu
w msc. Zelenika, spotkalimy si tam
z Pani Krystn Kosti nasz tumaczk. Poniewa do morza mielimy bardzo blisko ju po obiedzie poszlimy
si kpa i opala.
Koncertowalimy na starwce
w miecie Herceg Novi gdzie zostalimy powitani przez przedstawicieli
Miasta oraz w hotelu Delfin wraz z Zespoem Czarnogrskim. Nasze tace
rni si od tacy gospodarzy, barwne stroje zmieniajce si do kadej suity zachwycay publiczno. W hotelu
Delfin publiczno stanowili gwnie
turyci Niemieccy, ktrzy podziwiali
sprawno naszych tancerzy (szczeglnie chopcw w beskidzie) oraz muzyk i piew na ywo, nie z nagrania.
Mocny gos naszej Elizy i ukasza,

ktrzy piewali piosenki i przypiewki


ludowe te bardzo si podoba. Wiele
osb podchodzio i gratulowao naszym
opiekunom podczas koncertu i na poczstunku. Taczylimy suit lubelsk,
tace narodowe Polonez i Krakowiak,
polk pszczysk oraz najbardziej ulubiony taniec suit beskidzk. Oprcz
taca i piewu, rwnie zwiedzalimy
ten pikny kraj. Bylimy w Kotorze,
miecie pooonym malowniczo nad
Zatok Kotorsk na wybrzeu Adriatyku, otoczonego z trzech stron grami.
Jest to region wyjtkowego przyrodniczego pikna, gdzie strome zbocza gr
opadaj ku morzu. Zatoka posiada cechy norweskich fiordw. Wspinalimy
si na stare redniowieczne mury skd
rozciga si wspaniay, wrcz bajkowy
widok. W dawnych czasach w Kotorze
istniaa synna szkoa morska w ktrej
nakrelono pierwsz map Adriatyku.
Wskie, strome uliczki starego miasta,
mnstwo kawiarni, pyszna pizza tworz klimat tego miasta Wielk frajd
sprawiaa nam przeprawa promowa,
ogromne promy przewo samochody
ciarowe, osobowe i autokary. Tak te
dotarilimy do Budwy, miasta nazywanego Czarnogrskim Miami. Take w tym miecie gry w poczeniu
z morzem daj niezapomniany widok.
Stare miasto liczce 2500 lat, kamienne
domy, kocioy i mury obronne z cytadel strasznie nam si podobay. Piaszczyste plae Budwy, nabrzee usiane

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

malutkimi dkami oraz wspaniaymi


prywatnymi jachtami znanych wiatowych aktorw oraz pizza, ktr zafundowali nam opiekunowie pozostanie
w naszej pamici. Bylimy te na play w Igalo miecie gdzie poprzednio
mia okazj przebywa nasz Zesp.
W czasie naszego pobytu pogoda bya
pikna, wiecio soce i my z tego
korzystalimy kpic si w morzu,
w ciepej i bardzo przejrzystej wodzie.
Pewnego wieczoru nasi opiekunowie
urzdzili nam dyskotek. Bya wietna
zabawa wszyscy si dobrze bawilimy.
Wszystko co dobre si koczy i dla nas
nadszed czas powrotu. Wieczorem po
kolacji, wszyscy spakowani i wypoczci wsiedlimy do autokaru i wyjedalimy smutni z piknej Czarnogry.
Jeszcze tylko zatrzymalimy si, aby
zobaczy owietlony Dubrownik noc.
Polska powitaa nas deszczem i burz, niektrzy chcieli wraca z powrotem do ciepej Czarnogry. Okoo godziny 22 bylimy w Komnicach.
Dzikujemy naszym opiekunom,
ktrzy zawsze suyli nam pomoc,
kierowcom za szliwy port.
Polecemy te mieszkacom naszej
gminy, wyjazd do tego piknego kraju,
ktry zachwyca urokiem krystalicznie
czystych wd, maych zatoczek i wysp
otoczonych wodami Adriatyku.

15

W NAJBLISZYM CZASIE Z IMPREZ K-O


GMINNEGO ORODKA KULTURY W KOMNICACH
Renata Krawiec
1. I Konfrontacje Artystyczne im.
Edwarda, Jana, Jzefiny Reszkw.
Konkurs Taca Epokowego- 30 padziernika. Miejsce imprezy sala OSP
w Komnicach. Godzina 10.00 Gwnym celem Konfrontacji jest ksztacenie i inspirowanie modych pokole
w atmosferze pamici o niepowtarzalnych autorytetach muzycznych.
Wzbogacenie wiedzy o tacach XIXwiecznych. Wicej integracja dzieci i modziey z piciu gmin(Komnice, Kruszyna, Rdziny, Mykanw,
Mstw).Wszystkich chtnych zapraszamy! Informacje na stronie www.
gokklomnice.pl
2. II Etap Turnieju Melomana- 26
padziernika. Patronat Wjt Gminy
Komnice. Turniej Melomana ma form quizu jest adresowany do uczniw

szk podstawowych i gimnazjw. II


etap odbdzie si w GOK w Komnicach.
3. Padziernik- Zesp Obrzdowy
GRUSZA wemie, prawdopodobnie
udzia w Przegldzie NASZE KORZENIE Katowice Giszowiec oraz
w Lelowie, podobny charakter przegldu.
4. 11 listopada- Polska droga do Wolnoci-II Edycja Gminnego Konkursu
Historycznego, uroczyste rozstrzygnicie w Dniu wita Niepodlegoci.
5. 21 listopada- Przegld Maych
Form Teatralnych Opowiem Ci bajk- dla gmin powiatu czstochowskiego. Formy teatralne inscenizacje
wierszy i prozy dziecicej. Kategorie
wiekowe- przedszkola, szkoy podstawowe, gimnazja. Formy- teatr lalkowy,

cieni, ywy plan i inne.


6. 1 grudnia - XX Edycja Otwartego
Konkursu Sztuki Recytatorskiej dla
szk podstawowych i gimnazjw.
7. 20 grudnia- Powiatowy Konkurs
Boonarodzeniowy Anioy i Pierniki.
Uroczyste rozstrzygnicie, przekazanie
zwycizcom nagrd i dyplomw oraz
przekazanie piernikw na rce kierownika GOPS w Komnicach, i obdarowanie dzieci z biednych rodzin, samotnych starszych ludzi- przed witami
Boego Narodzenia.
Dokadne informacje o pozostaych
imprezach, wydarzeniach i inne ogoszenia znajdziecie czytelnicy na stronie
internetowej www.gokklomnice.pl

Podzikowania dla Straakw


Prezes OSP w Zawadzie S. Zato

imieniu Ochotniczej Stray Poarnej w Zawadzie,


skadam serdeczne podzikowania druhom straakom
z innych jednostek, ktrzy pod nasz
nieobecno brali udzia w akcji, ktra miaa miejsce w naszej wsi Zawada w dniu 11 wrzenia br. W wyniku
burzy po uderzeniu pioruna wybuch
potny poar, podczas ktrego spony cztery stodoy. W tak cikich
warunkach pogodowych, w nocy,
druhowie straacy pracowali w pocie
czoa, aby nie dopuci do zapalenia
si kolejnych budynkw ssiadujcych
z budynkami, ktre pony. Nastpnie
przez ca noc czuwali aby nie dopuci do ponownego poaru.
Chc bardzo serdecznie podzikowa rwnie druhom straakom za
pomoc w uporzdkowaniu terenu po
poarze, za sprawn akcj jak rwnie
za pomoc udzielon poszkodowanym
rodzinom.
Z naszej strony obiecujemy roz16

wijajc si dalsz wspprac midzy naszymi jednostkami oraz pomoc


w kadych sytuacjach, ktre tego wymagaj.
Skadam rwnie podzikowania
Panu Adamowi Zajcowi Wjtowi
Gminy Komnice za udzielenie pomocy poszkodowanym rodzinom.

Na koniec ycz nam wszystkim,


aby takich sytuacji byo jak najmniej,
a kady kolejny dzie by lepszy od
poprzedniego jak rwnie ycz nam,
aby takich odwanych ludzi byo coraz
wicej wok nas.

Osiemnastka festynu w Rzerzczycach


Andrzej piewak

udzie yj szybko. Rodz si,


ucz, dorastaj osigaj penoletno, pracuj. Coraz rzadziej maj czas na chwil refleksji,
zabawy, zatrzymania si aby spokojnie odetchn. Coraz czciej przyjmuj to, co ich otacza jako rzecz naturaln. Nie ma obawy jeeli s wrd
nas tacy ludzie jak organizatorzy festynu rekreacyjno sportowego, ktry si
odby 25/26 lipca 2009 roku na terenach sportowych w Rzerzczycach.
Ju XVIII raz mieszkacy Gminy
Komnice mogli sobotnie i niedzielne
popoudnie i wieczr spdzi w bardzo
miy i atrakcyjny sposb a to za spraw
czonkw Ludowego Klubu Sportowego ORKAN Rzerzczyce. Impreza ta
to nic innego, jak dla Rzerzczyc tradycja. Wielu mieszkacw nie wyobraa
sobie wakacji bez festynu. Mimo i
przygotowanie tej imprezy wymagao
jak zwykle wiele pracy i zaangaowania wielu osb to warto byo. Nie ma
wikszej satysfakcji jak podzikowa-

Gminy Komnice Adam Zajc, Radni


Powiatowi Lidia Burzyska, Jadwiga
Zawadzka, Grayna Knapik, Jan Milc,
Adam liwakowski; Radni Gminni Leszek Winiewski, Waldemar Pauszka,
Jarosaw apeta. Edward Kowalik,
Piotr Bugaa, Wiesaw Wodarczyk,
Stanisaw Drd, Tomasz Matyjaszczyk, Adam Adamus,Jan Miarzyski,
Andrzej Perliski, Arkadiusz Franc,
Zygmunt Tomaszewski, Robert Kpa,
Krzysztof Nadaj, Marek Kapusta, Tomasz Drab, Halina Antoniak,, Bartomiej urek, Grzegorz Zato, Magorzata Gajda, Zbigniew Kluska, Andrzej
piewak- Lipicze, Andrzej piewak
Rzerzczyce oraz spoeczestwo
Rzerzczyc, za co skadam serdeczne podzikowania od organizatorw
i uczestnikw zabawy.
yczc wszystkim mieszkacom
gminy radoci, spokoju i zadowolenia
z kadego nowego dnia mwimy do
zobaczenia za rok w Rzerzczycach.

nia ludzi, ktrzy poprzez swj pobyt


u nas w Rzerzczycach na chwil oderwali si od natoku myli kotujcych
si w gowach wspczesnego czowieka na co dzie. Wiele rodzin ten czas
wykorzystao do wsplnego przebywania ze sob (co w dzisiejszych czasach
jest bardzo wane).
Wrd muzyki, wirujcych osb
na karuzeli i zajadajcych si pysznymi szaszykami mona byo podziwia
wystpy maych i duych artystw.
Wanie takie miejsca s dobr reklam
dla ludzi, dzieci posiadajcych talenty.
Festyn ten nie odbyby si gdyby
nie sponsorzy naszego Festynu:
Gminny Orodek Kultury w Komnicach dyr. Leszek Janik za dofinansowanie imprezy.
Fundatorzy Gwnych Nagrd:
Bank Spdzielczy w Komnicach,
pani prezes Barbara Dominiak, Henryk Krysiak Komnice, Senator Jarosaw Lasecki (rowery) Sekretarz
Urzdu GminyRa Wiewira, Wjt

Z ycia L.K.S. ORKAN Rzerzczyce


Andrzej piewak prezes L.K.S. ORKAN Rzerzczyce

przedni sezon w wykonaniu naszych


druyn.
Druyna seniorw wystpujca
w klasie rozgrywkowej A zaja 7

miejsce co uwidacznia kocowa tabela


rozgrywek.
Wikszym sukcesem od seniorw cieszy si druyna trampkarzy starszych,

10

11

12

13

14

3:1

5:0

3:1

0:1

1:0

2:1

13:0

5:2

5:1

3:0

4:0

4:0

6:0

2:2

2:3

4:0

1:2

6:2

3:2

4:0

2:0

4:0

6:2

2:0

6:1

1:1

2:2

2:0

0:1

0:1

4:1

2:0

2:0

2:0

10:1

4:1

3:3

3:1

1:5

2:2

3:2

2:2

2:1

7:1

2:2

7:0

1:0

1:3

4:5

5:1

4:2

5:0

2:0

4:2

6:1

3:1

1:0

3:0

3:0

2:2

3:0

3:0

4:0

3:2

2:2

2:0

1:0

3:1

3:2

4:3

1:1

2:3

7:0

4:1

3:1

7:0

4:1

3:1

0:2

3:2

2:1

0:0

5:0

4:4

1:1

1:1

2:2

3:1

0:3

3:0

1.

Naprzd...

2.

Oksza o...

1:5

3.

Pogo K...

1:1

2:5

4.

Grom Mie...

2:4

1:0

1:2

5.

KS Panki...

2:0

1:0

3:4

4:5

6.

Polonia-...

0:3

3:1

2:1

1:1

1:1

7.

Orkan Rz...

1:2

2:2

0:1

2:1

2:2

2:3

8.

Junior S...

3:3

0:6

3:0

1:0

0:0

3:3

3:0

9.

Sok Wr...

1:8

1:3

3:2

0:3

1:1

2:2

1:0

4:1

10. Piast Lu...

0:3

3:1

0:5

0:3

3:3

5:0

4:3

1:3

1:0

11. Liswarta...

1:8

1:0

1:4

0:2

2:4

3:1

4:0

2:1

5:2

2:2

12. Warta Za...

0:2

0:2

0:0

2:3

5:2

3:1

1:4

4:1

4:0

0:4

3:0

13. Pomie. ..

1:1

1:5

1:1

3:1

1:2

2:0

5:1

1:2

2:3

0:1

0:3

14. Bkitni...

1:5

0:1

0:4

0:3

3:1

0:1

1:4

1:0

0:2

1:1

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

3:7
1:0

5:1
1:3

Wyniki Sezonu 2008/2009 - Klasa A gr.I

imo rozpoczcia nowego


sezonu rozgrywek w pik nona wszystkich grup
rozgrywkowych podsumujmy po-

17

ktra w I lidze zaja III miejsce.

(Tabela wyikw obok)


Za osignicie wysokiej lokaty
z rk sekretarza O.Z.P.N w Czstochowie Marka Wicawskiego
druyna otrzymaa puchar. Jestemy dumni z wyniku - gratulujc
yczymy w nowym sezonie jeszcze
lepszych osigni.
ycz zawodnikom i dziaacz
w Gminie Komnice w nowym sezonie wytrwaoci i sukcesw.

1
1. Rakw Czstochowa

4:2

5:0

9:1

8:0

6:0

4:0

11:0

5:3

0:0

3:1

5:3

5:2

4:2

3:1

1:2

5:2

4:0

4:1

3:1

7:4

4:3

4:4

1:0

2:1

5:1

4:2

4:3

2. Ajaks I Czstochowa

3:6

3. Orkan Rzerzczyce

0:3

3:1

4. Warta Mstw

1:4

1:3

3:2

5. MKS Myszkw

1:3

2:0

3:0

5:5

6. Victoria Czstochowa

1:9

4:4

1:6

3:4

4:0

7. Ajaks II Czstochowa

0:4

2:3

1:2

1:4

3:1

0:4

8. KS Wodar Czstochowa

2:2

2:6

0:1

1:4

4:4

1:3

6:0
2:4

Zawody Wdkarskie w Zdrowej


Jarosaw apeta

dniach 14 i 15 sierpnia na
terenie zbiornika wodnego
w Zdrowej odbya si ju
IV edycja Pikniku Wdkarskiego
zorganizowanego przez sekcj wdkarsk przy OSP Zdrowa. Dobra pogoda, oraz sportowa rywalizacja towarzyszyy tej imprezie przez cay czas.
W sobot na dobry pocztek i po raz
pierwszy w historii do rywalizacji stany dzieci. Ogromne zainteresowanie
przeroso oczekiwania organizatorw.
Do rywalizacji zgosio si 37 dzieciakw z caego powiatu czstochowskiego. W wyniku zacitej rywalizacji
sklasyfikowano 21 uczestnikw ktrzy
zajli nastpujce lokaty: 1 miejsce
Oliwia Cubaa z Nierady, 2-Mateusz
Pluciski ze Zdrowej, 3-Julka Grabna
z Konar, 4-Natalia Leciak z Borowna,
5-Dominik Kutak z Borowna, 6-Kornel Trybulak ze Zdowej, 7-Zuzia Szynkiel z Czstochowy, i Sebastian Krzemiski z Komnic, 8-Ola Stelmaszczyk
ze Zdrowej, 9-Patryk Stanowski z Borowna, 10-Kacper Grniak z Nierady
i Kacper Matusiak ze Zdrowej, 11-Patryk Poarlik z Kruszyny, 12-Szymon
Powronik z Jackowa, 13-Miosz Cubaa ze Zdrowej, 14-Szymon Cubaa
z NIerady, 15-Fabian Dbski ze Zdrowej, 16-Oliwia Zakrzewska i Marcin
Konstanciak ze Zdrowej oraz Krzysztof Supierz z ochynii, 17-Piotr Kuban
ze Zdrowej. PO rywalizacji na wodzie
dzieciaki mogy sprbowa swoich si
owic na trawie zabawki. Ta rywalizacja bardziej na wesoo dostarczya
maym uczestnikom rwnie du porcj emocji. Niedziela to ju tradycyjnie
18

IV spawikowe zawody wdkarskie


o puchar Wjta Gminy Komnice. Do
rywalizacji o godzinie 7 rano stawio
si 29 uczestnikw. Doskonaa pogoda sprzyjaa jednak bardziej kibicom
ni zawodnikom. W wyniku rywalizacji sklasyfikowano tylko 8 zawodnikw. I tak zwycizc zawodw zosta
Karol Musia ze Zdrowej, 2 miejsce
przypado Tadeuszowi Kos z Rdzin,
3-Grzegorzowi Pluciskiemu ze Zdrowej, 4- Mateuszowi Pluciskiemu rwnie ze Zdrowej, 5-Adam Krzemiski
z Komnic, 6-Szymon Cubaa z Nierady, 7-Andrzej Oziembaa z Borowna,
8-Micha Gawa ze Zdrowej. Ponadto
puchar Przewodniczcego Rady Gminy Komnice otrzymaa jedyna przedstawicielka pci piknej pani Jadwiga
Radecka z Borowna. Takie wyrnienie to zachta dla kobiet ktre decyduj si na tak form spdzania wolnego
czasu.
Dua ilo startujcych oraz ogromna ilo kibicw to na pewno bodziec
do kontynuowania tradycji zawodw.
S ju propozycje aby sezon wdkarski zakoczy memoriaem Wjta
wrd czoowych
zawodnikw wyonionych z zawodw w Zdrowej,
Zawadzie, Pacierzowie i Rzerzczycach, zarwno
dla dorosych jak
i dla dzieciakw
ktrych corocznie
przybywa w naszej

okolicy dziki trafionemu pomysowi


Wjta Adama Zajca na odnawianie
zdegradowanych zbiornikw poarowych w rnych miejscach Gminy.
Zawody to na pewno sukces organizatorw ale i sponsorw tej imprezy
a byli nimi Pan Adam Zajc, Gmina
Komnice, sekcja wdkarska przy OSP
Zdrowa, Pastwo Magdalena i Adam
Zaspowie oraz firma NAIROD Doriana Pitery ze Zdrowej. Podzikowania
kierujemy rwnie do staego wsppracownika, a jednoczenie animatora
nowych pomysw na doskona zabaw i wspzawodnictwo Pana Pawa
Wroskiego, ktry by sdzi gwnym zawodw i sumiennie czuwa nad
wspzawodnictwem. Serdecznie dzikujemy wszystkim za okazan pomoc
finansow, rzeczow i organizacyjn.
Zapraszamy na kolejny festyn za rok
a chtnych do wdkowania na zbiorniku w Zdrowej prosimy o kontakt z Krystianem Dbrowskim tel. 669-018-663.

Komitet Wystawy Przemysu i Rolnictwa w Czstochowie 1909 r.


I rzd tzw. medaliony - od lewej: Z. Municki, T. Chwalibg, A. Jaboski, T. Fiszer, A. Michalski,, nacz. pow. ks. Awaow, ks. Rejman, W. Biegaski, Z. Kohn, E. Geisler, in. Telakowski, F. Szanior. II rzd - od lewej: E. Jankowski, M. Ginsberg, Brauliski, Jacquesson, J. Szlenkier, pose W.
ukowski, ks. Puacz, K. Benni, prezydent miasta Gazek, P. Hoser, W. Szacki. III rzd - od lewej: K. cki, L. Siemieski, A. Janowski, K. Zawada,
K. Masowicz, W. Sachs, Cygaski. IV rzd - od lewej: T. Wilski, Dzierzbicki, A. Bogusawski, H. Markusfeld, K. Reklewski, L. Mokowski, W.
Kozowski, K. Grossmann, J. Biedrzycki. V rzd - od lewej: B. Szwejcer, S. Szymaski, J. Grossmann, K. Raczyski, S. Lubomirski, W. Makowski, ks.
Fulman, G. Wolski.

Wystawa Przemysu i Rolnictwa


w Czstochowie 1909 roku i udzia w niej
wystawcw z Komnic i okolicy
Agata Maolepsza

dniu 5 sierpnia 2009 r. mina setna rocznica otwarcia w Czstochowie Wystawy Przemysu i Rolnictwa, ktra
bya najwiksz na ziemiach zaboru
rosyjskiego imprez o charakterze
gospodarczym. Odbywaa si ona
w dniach 5 sierpnia - 3 padziernika
1909 r.
Zebranie organizacyjne dotyczce
urzdzenia Wystawy miao miejsce 8

grudnia 1907 r. Przybyli na nie przemysowcy, ziemianie oraz nieliczni


mieszkacy Czstochowy i ustalili, e
wystawa ma mie charakter przemysowo - rolniczy. Zebrano rwnie kapita pocztkowy w wysokoci 10 tys.
rubli (hr. Karol Raczyski przeznaczy
2,5 tys. rb., ks. Stefan Lubomirski - 2
tys. rb., a Adam Michalski - 1 tys. rb. ).
W 1908 r. kapita gwarancyjny wzrs
do 20 tys. rb. W ukonstytuowanym

GAZETA KOMNICKA - Wrzesie 2009

Komitecie Wystawy znaleli si m. in.


ks. Stefan Lubomirski jako jej prezes
i Adam Michalski, penicy funkcj
jednego z wiceprezesw.
Pamitnego dnia 5 sierpnia 1909 r.
w godzinach porannych, zostaa odprawiona na Jasnej Grze msza w.,
podczas ktrej homili wygosi przeor zakonu paulinw, ojciec Euzebiusz
Rejman, po nim gos zabra Stefan Lubomirski dzikujc gociom za przy-

19

bycie, a czonkom Komitetu za ofiarn n koni. Na Wystawie pokaza klacz cao produkcji rolniczej, a Medal
prac na rzecz Wystawy. Ksina Natalia Lubomirska dokonaa przecicia
wstgi, tym samym uroczycie otwierajc Wystaw.
Z uwagi na brak dokumentw trudno jest dzisiaj ustali dokadn liczb
wystawcw, jak rwnie osb odwiedzajcych teren Wystawy. Organizatorzy wydali Przewodnik po wystawie
przemysu i rolnictwa w Czstochowie
sierpie - wrzesie 1909 r., wydrukowany w Zakadach Drukarskich Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego
w Czstochowie. Przegldajc jego zawarto moemy zauway, e wrd
wystawcw znalazy si firmy oraz
osoby prywatne z Komnic i okolicy.
Jako pierwsza zasuguje na uwag
Komnicka Parowa Fabryka Cykorii Steinhagena i Wunsche zaoona
w 1895 r., ktra za swoje wyroby bya
ju nagradzana medalami na wystawach krajowych i zagranicznych. Fabryka Cykorii ulokowana na Wystawie
w Pawilonie Wielkiego Przemysu,
polecaa,, wyborow we wszelkich gatunkach cykori, a gwnie znan ze
swej dobroci Cykori Nr 0000 w srebrnym opakowaniu oraz Kaw Zdrowia
i Kaw Sodow Kneipa. Zwiedzajcym zaprezentowano korzenie suszone, cykori gotow, jak rwnie Kaw
Zdrowia. Naley podkreli, e Fabryka Steinhagena i Wunsche posiadaa
swoje agentury w Warszawie, odzi,
Czstochowie, Noworadomsku, Lublinie, Zduskiej Woli i Wolbromiu.
Kolejnym wystawc by Zakad
Kowalsko - lusarski Antoniego Bugaja zaoony w 1900 r., posiadajcy
wasny budynek i kapita zakadowy
w wysokoci 1 tys. rb. Wyrabiano
w nim rczne sieczkarki, ktre jak zapewnia producent,, mog by uyte
i do kieratu z 2 - ma, 3 - ma i 4 - ma
kosami na bbnie lub na kole, bardzo
mocne i bardzo lekkie w robocie; jeden czowiek moe nakada i rz.
Cena od 15 - tu do 20 -tu rubli. Wysya
i kolej na zamwienie. Przedmiotem
wystawowym Zakadu byy sieczkarnie i pugi.
Waciciel Dbr Lipicze, Stanisaw
Julian h. Korczak Zikowski, znany
wrd ziemian powiatu radomskowskiego jako niezrwnany myliwy,
prowadzi od wierwiecza w swoich
majtkach Lipicze i Dzbanki stadni20

Stache i jej rebita: Holmesa oraz


Szerlocka, klacz Dum i waacha
Skory, ktrego przeznaczono do
sprzedania za cen 900 rb. Majtek Lipicze reprezentowany by take w hodowli ryb i sadownictwie.
Dominium Borowno Adama Michalskiego zaprezentowao konie ze
stajni wycigowej, produkcj rolnicz
i hodowl byda. Staraniem A. Michalskiego przedstawiono rwnie bydo
hodowane z dbr Skrzydlw nalecych do Jana Reszke.
Prezentowane na Wystawie okazy
szeregowane byy w grupy, ogldane
i oceniane przez komisje sdziowskie
powoane dla kadej z grup. Wystawcom przyznawano: dyplomy uznania
traktowane jako najwysz nagrod,
medale zote i srebrne (due i mae),
brzowe (due i mae), listy pochwalne
i nagrody pienine.
W grupie: Artykuy spoywcze komisja obradowaa w dniach 31 VIII 2 IX 1909 r. i medal zoty przyznaa
Parowej Fabryce Cykorii Steinhagena
i Wunsche w Komnicach. W grupie:
Rolnictwo obrady komisji odbyway
si w dniach 21 - 22 VIII 1909 r. Dyplom uznania odebray Dobra Nieznanice, Wielki Srebrny Medal - Dobra
Lipicze i Dzbanki, Dyplom na Wielki Medal Srebrny - Dobra Borowno.
W grupie: Bydo rogate - komisja,
w dniu 30 VIII 1909 r., przyznaa nastpujce nagrody: Medal Srebrny
Wielki od Czstochowskiego Towarzystwa Rolniczego za krow nr 25
z hodowli skrzydlowskiej Jana Reszke. Medal Srebrny May od Komitetu
Wystawy dla Dbr Borowno za grup
byda rasy nizinnej. Medal Srebrny
May od Czstochowskiego Towarzystwa Rolniczego dla Dbr Skrzydlw
za grup byda. Medal Brzowy dla
Adama Michalskiego za krow nr 5.
Listy pochwalne dla pp. Adama Michalskiego i Jana Reszke za buhaje,
krowy i jawki. Nagrody pienine
przypady Marcinowi Maolepszemu
z Konar w wysokoci 50 rb., Dobrom
Borowno - 10 rb. i Dobrom Skrzydlw
- 50 rb.
W grupie: Lenictwo, ogrodnictwo
i pszczelarstwo obrady sdziw odbyway si w dniach 26 - 28 VIII 1909
r. W dziale rolin citych Medal Zoty przypad Dominium Borowno - za

Srebrny Dominium Lipicze - za hodowl ryb. W dziale koni wociaskich - I nagrod w wysokoci 40
rb. i Medal Srebrny przyznany przez
Gwny Zarzd Stadnin Pastwowych,
odebra Marcin Maolepszy z Konar za
3 - letni klacz.
W dziale: koni dworskich - za prezentacj tzw. roczniakw pkrwi,
Adam Michalski odebra 2, 3 i 4 nagrod za Furd oraz Fanny - 30 rb.
i list pochwalny, za Fryg i Olimpi - 20 rb. i list pochwalny, za
Fraszk i Piwoni - 15 rb. Ponadto
6 i 7 miejsce zajy pochodzce z jego
stadniny Florencja i Fanna.
W dziale: 3 - letnich klaczy - II nagroda wraz z 60 rublami i brzowym
medalem przypada rwnie Adamowi Michalskiemu za klacz Dzidzi.
Miejsca: 4, 5, 6, 7 i 9 zajy pochodzce z jego stadniny Dzida - 20 rb. i list
pochwalny, Drumla i Dzika - 20
rb., Duma - 20 rb. oraz Danina 20 rb.
W dziale: 4, 5, 6 i 7 letnich klaczy I nagrod odebra Adam Michalski za
Cetyni - 70 rb. oraz Medal Srebrny przyznany przez Gwny Zarzd
Stadnin Pastwowych, jak rwnie III
nagrod za Zawiej - 30 rb. i list pochwalny.
W dziale: koni zaprzgowych - I nagrod odebra Wiktor Reszke za ogiera
gniadego,, Sas rasy hanowerskiej - 20
rb. i list pochwalny od Komitetu Wystawy.
W dziale: sadze owocw - Medal
Zoty przyznano Stanisawowi Zikowskiemu z Lipicza.

Wystawa zakoczya si 3 padziernika 1909 r. Waciciele dbr Borowno, Lipicze, Nieznanice i Skrzydlw jeszcze raz udowodnili, e ich
majtki prowadzone byy na bardzo
wysokim poziomie i pod wzgldem
gospodarczym, naleay do przodujcych w guberni piotrkowskiej. Podobnie rzecz miaa si z zakadami
przemysowymi produkujcymi swoje
wyroby na potrzeby oglnokrajowe,
jak rwnie lokalne.
Artyku jest niewielkim fragmentem z mojej pracy doktorskiej pt.,,
Dziaalno artystyczna i ziemiaska
rodu Reszkw na przeomie XIX i XX
wieku.