You are on page 1of 32

Nr 7/8/9 - Lipiec/Sierpie/Wrzesie 2013 (168/169/170)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Zielone wzgrza nad Solin


Wiece Doynkowe - Skrzydlw

Nasi na XIV Doynkach Powiatowych

Chorzenalia 2013

Drodzy Czytelnicy

o wakacjach wracamy do Was na amach naszej Gazety.


Otym co dziao si wnaszej gminie przez ostatnie miesice
dowiecie si Pastwo znastpnych stron. Ja natomiast pozwol
sobie na par uwag dotyczcych naszych codziennych, chocia
niekoniecznie przyjemnych spraw. Wcigu caego roku dochodzi
na naszych ulicach iplacach do aktw brutalnego iniczym nieuzasadnionego wandalizmu. Niszczone s urzdzenia na placach
zabaw, wyrywane iprzekrcane s znaki drogowe ito zarwno
informacyjne jak iostrzegawcze, rozbijane s szyby na przystankach autobusowych, niszczona jest maa architektura na plaach ibrzegach Warty. Ostatnio
grupy zidiociaych wandali wyday wojn lustrom- ustawianym na niebezpiecznych skrzyowaniach. Lustra te maj za zadanie, ostrzec wszystkich uytkownikw drg, czy mog
bezpiecznie wjecha na skrzyowanie idlatego s ustawiane pod takim ktem, aby mona
oceni sytuacje przed wjechaniem na skrzyowanie. Zmiana kta ustawienia lustra powoduje, e wjedajc na takie skrzyowanie jestemy skazani na kolizj znadjedajcym pojazdem, ktrego nie widzimy. Grozi to mierci lub kalectwem, pasaerom obydwu pojazdw.
Tego kto do takiej sytuacji doprowadzi, mona oskary ozamiar umylnego sprowadzenia
zagroenia ycia lub mierci, co jest karalne kar pozbawienia wolnoci. Aprzecie, mam
tak nadziej, nie taki jest zamiar wandali. Oni chc mie powd do uciechy, e kto straci
pojazd. Nie myl, e moe rwnie iycie. Tylko, e takie dziaania zawsze maj swoja publik, bo kady taki bohater chce mie swoje 5 minut, amoe nawet by uwiecznionym na
fejsie. Tylko trzeba pamita. e ju niejedna kariera dobrze zapowiadajcego si modego
czowieka, lega wgruzach bo nie zrobi nic, aby nie dopuci do zapobieenia przestpstwu,
aby czonkiem grupy gdy do przestpstwa doszo. Dla mnie najgorsze jest to, e wikszo
tych wandali to maolaty, do tego pod wpywem alkoholu ito nie jest istotne jakiego, bo na
mody organizm piwo dziaa tak jak na starszych mocniejszy alkohol - to znaczy odbiera
zdolno do samokontroli. Zastanawiam si dlaczego rodzice, tych czasem bardzo modych
ludzi, nie reaguj na wygld, zachowanie izapach alkoholu jaki od nich jest czu. Dopiero
po fakcie, kiedy nadchodzi pora na kar zaczyna si opowiada, e przecie modzi maj
swoje prawo do zabawy. Oczywicie, e maj, ale maj rwnie swoje obowizki wobec nas
wszystkich, ktrzy mamy prawo do spokoju ido tego aby nasze otoczenie obojtne wjakim
wieku przestrzegao ustalonych przez lata norm obyczajowych.
Wraz ze zbliajcym si kocem okresu wegetacji rolin nadchodzi czas na gromadzenie somy
po zbiorach zb wwielkie sterty, ktrych przeznaczeniem jest sta si rdem energii odnawialnej. Oczywicie, ze strony waciciela jest to ogromny wysiek, nie tylko pracy ale iniemae
nakady finansowe. Tymczasem wnaszej gminie ju wielokrotnie doszo do celowych podpale
tych stert. Oprcz strat finansowych, zagroenia poarowego dla budynkw, lasw ipozostaych
zbiorw, bezporednio zagroone jest ycie straakw jak iinnych ludzi, ktrzy przypadkiem znaleli si wstrefie poaru. Takie dziaania to rwnie jest przestpstwo zagroone kar pozbawienia wolnoci. Jakie dziaania bdziemy podejmowa, aby chocia po czci ograniczy wandalizm
wnaszej gminie. Po pierwsze liczymy na obywatelsk postaw naszych mieszkacw. Co dzisiaj zdarzyo si naszym ssiadom, jutro moe spotka nas, dlatego nie pozwlmy na bezkarno.
Na etapie poszukiwania winnych atake pniej wcale nie musimy stawa do konfrontacji. Wramach dziaania stray gminnej wprowadzamy monitoring wizyjny, miejsc gdzie najczciej dochodzi do w/wprzestpstw. Wandale nie mog liczy na adn taryf ulgow.
Rozpocz si nowy rok szkolny we wszystkich placwkach owiatowych wPolsce. Wnaszej gminie, jak
co rok wszystkie szkoy iprzedszkola s dobrze przygotowane, aby dzieci imodzie czuy si wnich
bezpieczne. Dlatego zczystym sumieniem mog yczy wszystkim uczniom, aby chodzenie do szkoy byo
dla nich przyjemnoci, anie kar. Nauczycielom ipracownikom obsugi ycz rwnie, aby ich odpowiedzialna praca, bya wpeni doceniana przez wychowankw iich rodzicw.

1 strona okadki fot. Jan Milc

Spis treci

Harmonogram wywozu odpadw komunalnych od mieszkacw..............4


Afrykaski pomr wi-komunikat .. 5
Nowa koparko-adowarka..................6
Zielone wzgrza nad Solin........7
Realizacja programu EDEN............8
Narodowe Czytanie .......................9
Wspomnienie oStanisawie Chmielarzu.10
,,Mocny akcent na starcie...............11
Konkursy inspirowane twrczoci Juliana Tuwima...................................12
II Edycja Jarmarku zJajem..............14
Nasi na XIV Doynkach Powiat..........19
wito Spoecznoci Lokalnych.............20
Komnice najlepsz orkiestr festiwalu! .21
Jubileusz 100-lecia OSP........................22
Mercedes dla OSP Konary...................23
Wyjazdy OSP do akcji..........................24
Gminne zawody sportowo-poarnicze.24
Pena integracja iaktywizacja..........25
Spyw kajakowy Gruszka...................26
Komnice Freestyle Jam.........................26
Statuetka dla Orkana Rzerzczyce.......27
Strzeleckie podsumowanie....................28
Sportowe zmagania wZdrowej............28
Podziekowanie.......................................29
Budynek Szkoy Podstawowej w Zawadzie..........................................................30

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax: 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl

Gazete redaguje kolegium


wskadzie:

Janik Leszek - red. naczelny,


Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda, Piotr Juszczyk
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra, Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk: Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1700 egz.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

www.klomnice.pl

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADW


KOMUNALNYCH OD MIESZKACW

ZMIESZANE (kube)
SEGREGOWANE (worek
niebieski - papier, metal, plastik,
opakowania wielomateriaowe)

BIOODPADY (worek brzowy)


SZKO (worek zielony)
odbir LISTOPAD 2013r.
X
03
04
07

XI
04
05
06

XII
02
03
04

08

07

05

Karczewice, Pacierzw

09
10
11
14
15

08
12
13
14
15

06
09
10
11
12

liwakw, Zawada, Zberezka

17

19

16

Obrb:

Michaw Rudnicki, Witkowice


Chorzenice, Nieznanice

Adamw iHuby, Bartkowice, Michaw Komnicki


Niwki, Przybyw, Rzerzczyce ul. Bagnista, Mstowska,
Ogrodowa, Witkowska, Wolnoci
Rzerzczyce (pozostae ulice)
Skrzydlw
Garnek, Kunica
Chmielarze, Rzeki Mae, Rzeki Wielkie

16

Konary, Lipicze

Zdrowa, Janaszw, Komnice: ul. Janaszewska, Krtka, Zielona


Komnice; ul. Gwiezdna, Ksia, Ksiycowa, Neznanicka,
Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pustkowie
Komnickie
Komnice: ul. Czstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa,
Projektowa, Przemysowa, Straacka, Wesoa, Zachodnia
Komnice (pozostae ulice)

18

18
20

13
17

21

21

18

22

22

19

23

25

20

PROSIMY OWYSTAWIANIE POJEMNIKW PRZED POSESJ


WDNIU ODBIORU ODPADW NAJPNIEJ DO GODZINY 7:00

INFORMACJE OOPATACH
Numer
rachunku
bankowego do wniesienia opaty za odbir
odpadw: B.S. Komnice
49 8264 0002 2001 0000 0039 0001
Waciciele nieruchomoci, na ktrych zamieszkuj mieszkacy, obowizani s uiszcza opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wterminach:
a) za III kwarta do 15 wrzenia 2013
roku (za lipiec, sierpie, wrzesie)
b) za IV kwarta do 15 listopada 2013
roku (za padziernik, listopad, grudzie)
Za dokonanie wpaty wkasie Urzdu Gminy wKomnicach oraz wBanku Spdzielczym w Komnicach nie
pobierane s dodatkowe opaty.
Waciciele nieruchomoci niezamieszkaych, w szczeglnoci takich,
na ktrych prowadzona jest dziaalno
gospodarcza, zobowizani s do zawarcia umowy bezporednio z przedsibiorc prowadzcym dziaalno wzakresie odbierania itransportu odpadw
komunalnych. Wicej szczegw na
stronie www.klomnice.pl w zakadce
gospodarka komunalna.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIRKI ODPADW KOMUNALNYCH

nformujemy, i od wrzenia
otwarty jest Punkt Selektywnej
Zbirki Odpadw Komunalnych
(PSZOK).
Mieszkacy mog tam bezpatnie
oddawa zebrane w sposb selektywny odpady komunalne: zpapieru, szka,
tworzywa sztucznego, metalu i opakowa wielomateriaowych, odpady zielone
z pielgnacji ogrodw, odpady wielkogabarytowe, atake:

przeterminowane leki i chemikalia, zuyte baterie iakumulatory, zuyty sprzt


elektryczny ielektroniczny, zuyte opony,
inne odpady niebezpieczne oraz odpady
remontowe.
Do punktu przyjmowane bd jedynie odpady remontowe, pochodzce
z drobnych robt wykonywanych we
wasnych zakresie, na wykonanie ktrych nie jest wymagane pozwolenie na
budow lub rozbirk ani zgoszenie.

WANE: Na terenie budowy, obowizek odbioru odpadw budowlanych,


naley do wykonawcy tych robt.
Transport odpadw do punktu selektywnej zbirki odpadw mieszkacy
zapewniaj we wasnym zakresie i na
wasny koszt.
PSZOK znajduje si przy oczyszczalni
ciekw wKomnicach.
Otwarty bdzie w czwartki od godz.
8.00 do godz. 15.00.

GOSPODARKA ODPADAMI

bok zamiecilimy odpowiedzi na najczciej zadawane


pytania w sprawie nowego
systemu gospodarowania odpadami.
4

1. Opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi paci kady waciciel nieruchomoci zamieszkaej, od


miesica lipca 2013r., czyli od dnia

wejcia w ycie nowego systemu.


Podatek mieciowy waciciel nieruchomoci jest obowizany zapaci
za kady miesic, niezalenie od tego

czy pojemniki zostay wystawione


do odbioru czy nie.
2. Nie ma moliwoci zmiany czstotliwoci odbioru odpadw komunalnych przez mieszkacw. Czstotliwo zostaa ustalona uchwa Rady
Gminy Komnice. Jeli waciciel
nieruchomoci wystawi pojemnik
tylko raz na kwarta, to nie zwalnia
to waciciela od dokonania opaty
za kady miesic tego kwartau.
3. Pojemno pojemnikw na odpady
zmieszane zostaa okrelona zgodnie
z podziaem na gospodarstwa: gospodarstwo mae (1-3 osoby) 120l,
gospodarstwo rednie (4-6 osoby)
240l, gospodarstwo due (powyej
6 osb) 360l. Nie ma moliwoci
zwikszenia czy dostawienia dodatkowych pojemnikw przez gmin.
Wiksz ilo odpadw zmieszanych mona zbiera w workach np.

czarnych lub ewentualnie w dodatkowych pojemnikach zakupionych


na wasny koszt.
4. Segregacja odpadw nie jest taka
trudna: w skrcie wystarczy zapamita: do worka zielonego szklane
butelki isoiki, do worka niebieskiego:
czysty papier, oprnione plastikowe butelki, pojemniki iopakowania,
kartony po mleku, napojach, metalowe puszki, do worka brzowego
odpady nadajce si do kompostowania. Pozostae odpady, ktrych
nie mona umieci wtych workach
wrzucamy do kuba na odpady zmieszane. Oczywicie oprcz odpadw
niebezpiecznych - zuytych baterii
i akumulatorw czy chemikaliw,
odpadw wielkogabarytowych, zuytego sprztu AGD i RTV, przeterminowanych lekw. Takie odpady
mona dostarczy do PSZOK, okt-

rym informacja znajduje si powyej.


Szczegowe informacje na temat
segregacji na stronie www.klomnice.
pl wzakadce gospodarka komunalna.
5. Odpady budowlane czy rozbirkowe nie s odpadem komunalnym.
Nie bd one odbierane przez gmin z nieruchomoci mieszkacw.
Wykonawca robt budowlanych ma
obowizek we wasnym zakresie ina
wasny koszt zorganizowa odbir
odpadw budowlanych czy rozbirkowych.
W przypadku kiedy w dniu odbioru,
odpady komunalne nie zostan zabrane znieruchomoci mieszkacw,
prosimy o kontakt telefoniczny do
Urzdu Gminy Komnice tel. 34 328
11 22 w.119.

Afrykaski pomr wi-komunikat


Adam liwakowski

Co to jest klasyczny pomr wi?


Jest to szybko szerzca si zakana
choroba wirusowa, na ktr podatne
s winie domowe, dzikie winie oraz
dziki. Choroba nie przenosi si na inne
gatunki zwierzt oraz ludzi.
Najczstszym sposobem zakaenia

zwierzt jest bezporedni lub poredni


kontakt ze zwierztami zakaonymi.
Drog zakaenia mog by rwnie
rany (kolczykowanie, kastracja, kleszcze),bona luzowa oka (np. kurz zanieczyszczony wirusem) oraz drogi rodne.

W przypadku terenw o wysokim


zagszczeniu wi, rozprzestrzenianie si wirusa midzy gospodarstwami
jest stosunkowo atwe poprzez osoby
odwiedzajce gospodarstwo, zakaon
pasz, wod, wyposaenie oraz dokarmianie zwierzt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Jak rozpozna klasyczny pomr wi?


Nage upadki wcigu 1-2 dni; gorczka; apatia, utrata apetytu, niech
do ruchu; ograniczone ogniska martwi-

cy na skrze zwierzcia (uszy, brzuch,


pachwina); wybroczyny na skrze; ropny wypyw zoczu; chwiejny chd, nie-

dowady, poraenia koczyn; zaparcia,


pniej biegunki; ronienia oraz upadki
prosit.

Jak zapobiega klasycznemu pomorowi wi?


Ryzyko wystpienia tej gronej choroby wi mona zmniejszy poprzez
stosowanie nastpujcych zasad:
poddawanie nowo zakupionych wi
kwarantannie (czas owej izolacji od
reszty stada, trwajcej minimum 4

tygodnie);
nie wprowadzanie do gospodarstw
zwierzt niewiadomego pochodzenia bez wiadectwa zdrowia;
stosowanie w gospodarstwie procedur sanitarnych odkaanie biece,

utrzymanie gospodarstwa wczystoci, dbao o czysto sprztu uywanego wgospodarstwie uywanie


osobnego obuwia iodziey ochronnej do obsugi zwierzt.

Podejrzewasz wystpienie klasycznego pomoru wi?


Posiadacz zwierzt, ktry zauway objawy nasuwajce podejrzenie choroby
zakanej, jest zobowizany do natych-

miastowego zgoszenia podejrzenia


choroby (obowizek ustawowy obwarowany sankcj karn).

Zgoszenie naley przekaza bezporednio do najbliszego i waciwego


dla miejsca przebywania zwierzt po-

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

www.klomnice.pl

wiatowego lekarza weterynarii albo


za porednictwem lekarza weterynarii

opiekujcego si gospodarstwem lub


waciwego miejscowo organu samo-

rzdu terytorialnego (wjta, burmistrza).

Zgosie podejrzenie klasycznego pomoru: co dalej?


Po podjciu podejrzenia choroby idokonaniu zgoszenia do czasu przybycia
urzdowego lekarza weterynarii posiadacz zwierzt zobowizany jest do:
izolacji istrzeenia wgospodarstwie

wszystkich przebywajcych tam


zwierzt;
nie wywoenia z gospodarstw pasz,
odpadw oraz ywnoci;
nie wywoenia z gospodarstwa ma-

teriau biologicznego (nasienia, komrek jajowych, zarodkw);


wyoenie mat dezynfekujcych
przed wejciem do chlewni oraz
wjazdem.

Nowa koparko-adowarka ju pracuje


Adam liwakowski

mina Komnice, zakupia


koparko-adowark marki TEREX. Urzdzenie to
oprcz standardowego wyposaenia
posiada dodatkowo dwie yki, tj.
yk skarpow 1500 mm; oraz yk
trapezow 300 mm. Maszyna ta zostaa zakupiona zprzeznaczeniem do
wykonywania prac melioracyjnych
na rowach gminnych, oraz robt dodatkowych na dziakach gminnych.
W okresie zimowym sprzt bdzie
rwnie wykorzystywany do odnieania drg i zaadunku nadmiaru niegu z poboczy. Ze wzgldu na
du ilo roww na terenie Gminy

Komnice (okoo 600 km), oraz ich


zym stanem faktycznym, aco za tym
idzie problemami z lokalnymi podtopieniami podczas nawalnych opadw, Rada Gminy Komnice podja decyzj o zakupie sprztu, ktry
poprzez udranianie waniejszych
roww melioracyjnych poprawi bezpieczestwo przeciwpowodziowe na
terenie Gminy Komnice.
W chwili obecnej koparko-adowarka nieustannie wykonuje prace,
ktrych efekty zpewnoci poprawi
bezpieczestwo przeciwpowodziowe mieszkacw naszej gminy. Dodatkowo, aby zaktualizowa wykaz

i zakres pilnych do wykonania prac


melioracyjnych, zostay rozdane sotysom druki z prob o uwzgldnienie w nich ciekw odwadniajcych
i roww przy drogach gminnych
wymagajcych konserwacji. Naley
take podkreli, e poprzednie mokre lata, oraz nieprzewidywalno
klimatyczna utwierdziy nas wprzekonaniu, e najlepsz metod jest
zapobieganie podtopieniom, poprzez
sukcesywne izaplanowane udranianie gminnego systemu melioracyjnego.

Zielone wzgrza nad Solin


Halina Zieliska, Zenona Tomaszewska

ielone wzgrza nie tylko nad


Solin mogli podziwia emeryci z Oddziau Rejonowego
PZERiI w Komnicach, ktrzy w dn.
19-21 VII byli na wycieczce w Bieszczadach.
Mwi, e najlepiej jest w Bieszczadach jesieni, ale i w lipcu mona
podziwia wspaniae widoki: kwitnce
ki, zielone wzgrza Beskidu Niskiego iBieszczad znajwyszym szczytem
Tarnic (1348 m npm) oraz nie spotykane gdzie indziej wPolsce pooniny.
Jadc Przedgrzem Bieszczadzkim
mijalimy po drodze znane i cenione
uzdrowiska w Iwoniczu, Rymanowie,
Ustrzykach, Polaczyku. W Rymanowie zwiedzilimy prywatn hut szka
artystycznego. Podziwialimy w galerii
pikne przedmioty uytkowe typu wazony, lampy, misy itp. Atake bajecznie
kolorowe szklane ptaki, zwierzta, kwiaty.
W Sanoku zwanym bram Bieszczad ogldalimy skansen czyli tradycyjne budownictwo i miasteczko galicyjskie (przeom XIX iXX w). Mielimy
okazj widzie stare kurne chaty dawnych mieszkacw tych ziem: Pogrzan,
emkw, Bojkw, Ukraicw, ydw
iPolakw, wymieszanie tradycji ikultur.
Na zakoczenie penego wrae dnia
bya wieczorna biesiada przy ognisku na
terenie orodka Salamandra. Przygrywa nam na gitarze ipiewa muzykant
prawdziwy bieszczadzki zakapior.
Salamandra to luksusowy hotel wHoczwi 5 km od Leska. Mieszkalimy
w komfortowo urzdzonych pokojach,
ajedzenie byo wymienite.
W sobot bya chyba najwiksza
atrakcja rejs po Zalewie Soliskim.
Wyruszylimy z Polaczyka i statkiem
Tramp przez godzin pywalimy po
jeziorze, ogldajc wyspy, pwyspy igrujce nad nami dokoa wzgrza. Jezioro
ma powierzchni 22 ha, gboko 40 m
aprzy zaporze 60 m. Powstao w1968r
w naturalnym zagbieniu terenu. Wysiedlono stamtd miejscow ludno,
a miejsce przez rok zalewano wod.
Dziki Zaporze wSolinie okoliczne tereny unikaja powodzi. Sama zapora jest
gigantyczn budowl. Ma 82 m wyso-

koci i664 m dugoci. Odbylimy dugi


spacer po koronie zapory.
Zanim ruszylimy dalej wPolaczyku modlilimy si wsyncym zuzdrowie Sanktuarium Matki Piknej Mioci. Pani przewodnik opowiedziaa
nam o okolicznociach i przyczynach
powstania wityni i ostatnich uzdrowieniach.
Wpobliskich Myczkowcach widzielimy drug zapor ijezioro. Zapora ma
tylko 12 m wysokoci i460 m dugoci.
Wtej miejscowoci na uwag zasuguje Ogrd Biblijny zaoony wsplnie
z partnerami sowackimi w Orodku
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej a finansowany ze rodkw unijnych. Ogrd zajmuje powierzchni 80 arw ma dugo
230 m izawiera 28 scen ze Starego iNowego Testamentu. Obok roli popularyzatora Pisma w. Ogrd jest miejscem
refleksji, wypoczynku, pokazuje ciekaw
rolinno rdziemnomorsk i Azji
Mniejszej. Nieco dalej znajduje si Centrum Kultury Ekumenicznej, wktrym
mona oglda miniatury starych cerkwi iKociow: rzymsko katolickich,
prawosawnych czy unickich na Ziemi
Bieszczadzkiej. To miejsca religijnego
kultu powstay dziki Caritas w latach
2006-2010.
Przegldajc program wycieczki zainteresowalimy si nazw artysta od
koryt wiskich. Okazao si, e to p.
Zdzisaw Pkalski z Hoczwi znany
w kraju i za granic malarz, rzebiarz,
poeta od 50 lat zafascynowany Bieszczadami. To z nim mielimy spotkanie
w jego galerii urzdzonej w piwnicy.
Najpierw na zewntrz podziwialimy
rzeby i obrazy powstae w zmurszaych pniach drzew, niektre dowcipne
i mieszne. Potem z zapartym tchem
przez 2 godz. suchalimy opowieci p.
Pkalskiego. Ten znakomity gawdziarz
wyjani m.in. e duo jego obrazw
irzeb powstao autentycznie wstarych
korytach, ale te w dawnych obach
zwierzcych, w nieckach, na deskach
i drzwiach pozyskanych ze spalonych
wczasie wojny cerkwi, domw ikociow.
Kolejny dzie (niedziela) rozpocz-

limy ju o 7 rano. Zmierzalimy do


miejscowoci Majdan, gdzie znajduje
si Muzeum Kolejnictwa iwielka atrakcja turystyczna, symbol Bieszczadw
Bieszczadzka Ciuchcia. Wagonikami
jak zwesternu przejechalimy tras Majdan Cisna-Przysup (10km) zprdkoci 10 km/godz. Kolejka powstaa ju
w1898r isuya do przewozu drewna
oraz transportu mieszkacw. Wyczono j zeksploatacji w1994r, aod 1997
kursuje na trasie Smolnik Przysup
(dugo 33 km). Kurs bieszczadzk
ciuchci jest niewtpliwie atrakcyjnym
elementem wypraw w jeden z najpikniejszych inajdzikszych zaktkw Polski.
Pani przewodnik tak dobieraa tras przejazdu, e wiele ciekawych miejsc
moglimy podziwia z okien autokaru np. cmentarze i pomniki onierzy
polskich, ukraiskich, sowackich polegych wwalce zbandami UPA, miejsce
mierci gen. K. wierczewskiego pod
Baligrodem i inne. Przejedalimy
przez Komacz, gdzie w klasztorze
sistr nazaretanek przebywa wodosobnieniu przez prawie 3 lata kard. Stefan
Wyszyski. Szkoda, e nie moglimy si
tam zatrzyma.
Mijalimy wiele atrakcyjnych miejscowoci woj. podkarpackiego, aktrych
ciekawie mwia p. przewodnik. Mielimy szczcie trafi na osob oogromnej
wiedzy, wietnym stylu przekazywania
wiadomoci i kontaktu z wycieczkowiczami, wysokim poczuciu patriotyzmu
iwiary wBoga. Wida byo, e to osoba,
ktra ukochaa Bieszczady i powica
im zpasj swoje ycie.
Po wielu atrakcjach dla oczu iducha
przysza kolej na co dla podniebienia.
W przydronej restauracji w Pilznie
zjedlimy smaczny obiad. Oto postara
si p. Ryszard Caus w porozumieniu
z Zarzdem Zwizku. Dzikujemy za
wszystko naszemu zarzdowi. Moglimy za pani przewodnik krzykn, e
byo super. W przyszoci chtnie
skorzystamy z duszych wycieczek
winne ciekawe miejsca wBieszczadach
lub jeszcze nieznane zaktki Polski.
Amoe wczasy?

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

www.klomnice.pl

Realizacja programu EDEN od animacji


do partycypacji soectw wZawadzie
Katarzyna Gabryjelska

oectwo Zawada ju trzy lata


temu przystpio do prowadzonego przez Gminny Orodek Kultury wMykanowie programu
EDEN od animacji do partycypacji
soectw. W ramach tego programu
odbyy si m. in. szkolenia animatorw
oraz liderw spoecznych, zorganizowano wiele spotka i prelekcji dotyczcych funkcjonowania soectwa jako
takiego, bylimy na wyjedzie studyjnym. Gocilimy rwnie studentw
zCollegium Civitas zWarszawy, ktrzy opracowali map potrzeb izasobw
soectwa Zawada.
Ostatnim etapem programu byo
napisanie przez przedstawicieli soectw biorcych udzia w projekcie
wnioskw oprzyznanie grantw wwysokoci 5.000 zotych na realizacj
przedsiwzicia integrujcego lokaln
spoeczno. Nasz wniosek nawizywa do dziaa stowarzyszenia Nowa
Kultura, ktrego twrc jest Pan Marek Sztark, animator kultury mieszkajcy w Szczecinie. Zaprosilimy go do
wsppracy.
Pierwsza wizyta Pana Marka wZawadzie miaa miejsce wdniach: 10-11
maja b. r. Histori soectwa przedstawili mu panowie: Kazimierz Musia, Andrzej Wilk iKrzysztof Wjcik. Nastp8

nie odbylimy wycieczk po Zawadzie,


w czasie ktrej nasz animator mg
zapozna si zcharakterystyk naszych
okolic. Po analizie naszych zasobw
zaproponowa 4 przedsiwzicia, ktre
jego zdaniem byy najbardziej atrakcyjne wintegrowaniu lokalnej spoecznoci. My wybralimy projekt Zawada
w miniaturze, polegajcy na wykonaniu makiety soectwa zgliny. Pan Marek stwierdzi, e nigdy nie realizowa
takiego projektu w tak duej miejscowoci, uwiadomi nam trudnoci, jakie moemy napotka. Postanowilimy
jednak realizowa to przedsiwzicie.
Pierwszym problemem, jaki trzeba
byo pokona, by brak pieca do wypalania ceramiki. Okazao si jednak, e
taki piec jest wposiadaniu naszej gminy, gdy zosta zakupiony ze rodkw
Europejskiego Funduszu Spoecznego przez Gminny Orodek Pomocy
Spoecznej w Komnicach. Pan Adam
Zajc, wjt gminy Komnice, wyrazi
zgod na wypoyczenie pieca. Transport cikiego urzdzenia nie byby
moliwy bez pomocy Wojciecha liwakowskiego (Skad wgla Konary),
a take Rafaa Makowskiego (firma
Stemak).
Druga wizyta naszego animatora
miaa miejsce w dniach: 19-20 lipca

b. r. Przyjecha ze swoja crk Mari,


absolwentk dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagielloskim. W pitek,
19 lipca b. r. odbyy si warsztaty plastyczne, etnograficzne i dziennikarskie. Ich namacalnym efektem bya
dua plansza wksztacie koa, na ktrej
uczestnicy namalowali swoj miejscowo wtrzech czciach: Ja iZawada,
Zawada, jak widz i Zawada o jakiej marz. Praca bya przez kilka dni
eksponowana na cianie pawilonu GS.
Rwnolegle z warsztatami plastycznymi zorganizowane zostay wywiady
z najstarszymi, najciekawszymi bd
najwaniejszymi osobami z naszego
soectwa. Dzieci miay okazj poprbowa swoich si w nieatwej sztuce
dziennikarskiej. W sobot, 20 lipca
odbyy si warsztaty fotograficzne, ktrych efektem kocowym byy fotografie wszystkich budynkw mieszkalnych
Zawady, posegregowane wg ulic i numerw posesji.
Trzecia wizyta naszych animatorw (pana Marka i jego crki) odbya
si w dniach: 26-27 lipca. W pitek,
26 lipca, przystpiono do najwaniejszego etapu naszego projektu: lepienia
zgliny makiet sfotografowanych wczeniej budynkw. Kady z uczestnikw
mia za zadanie ulepienie z gliny ma-

kiety wybranego sfotografowanego


wczeniej budynku. Ten etap naszych
warsztatw zaj najwicej czasu. Okoo dwch tygodni trwao lepienie domw, szkoy, kocioa, stranicy OSP,
sklepw. Powstay nawet miniatury
wozw straackich, autobusu, kapliczek, elektrowni wodnej, anawet przystanek autobusowy. Trwajce warsztaty
zgromadziy okoo 20 - 25 osb stale
pracujcych nad makiet. Natomiast
liczba uczestnikw, ktrzy przez cay
ten czas dooyli choby kawaeczek
pracy swoich rk zbliaa si do 45
50. Nadmieni naley, e w prac nad
makiet zaangaowali si take doroli mieszkacy Zawady. Mona byo
podziwia cae rodziny skrztnie pracujce nad budow domkw. Nad caoci prac czuwali i pomagali dwaj
zewntrzni animatorzy: pan Marek
Sztark oraz Pani Marysia Sztark reprezentujcy stowarzyszenie Nowa Kultura. Do najbardziej zaangaowanych
w to przedsiwzicie osb naleeli m.
in.: Luiza Musia, Aleksandra Macig, Kacper Gonera, Andelika Turek
iKrzysztof Wjcik (gocinnie).
Gdy makiety wyschy, nadszed czas
ich wypalania. Nikt znas nie mia otym
pojcia, jednak zpomoc przysza nam
Pani Klaudyna Marciniak (gospodarstwo agroturystyczne wGarnku) iuporalimy si ztym wcigu tygodnia.
17 sierpnia wsobot pnym popoudniem sowo stao si ciaem. Nasza

zminiaturyzowana Zawada zostaa zaprezentowana wszystkim mieszkacom


naszej miejscowoci. Oficjaln cz
uroczystoci rozpocz wystp Orkiestry Dtej Gminy Komnice. Wsplnie
wysuchalimy wspaniale zagranych
standardw jazzu tradycyjnego. Dla
wszystkich byo jednak zaskoczeniem,
kiedy big band zagra przebj Ona
taczy dla mnie, atake wiatowy hit
Gangam Style. Po wystpie orkiestry
przemawiali kolejno gwny animator
projektu pan Marek Sztark oraz wjt
gminy Komnice pan Adam Zajc.
Na koniec mielimy okazj podziwia
wywietlany na projektorze film, przedstawiajcy cao prac nad projektem.
Imprezie towarzyszya wystawa starych
fotografii, przedstawiajcych dawnych
mieszkacw wsi, druyny stray poarnej, a nawet nieistniejcy ju myn
wodny. Gliniana makieta na kadym
robia ogromne wraenie, jednak wraz
z nastaniem nocy, kiedy kady domek
zosta owietlony, cao daa niesamowity efekt.
Nie bdzie przesad stwierdzenie,
e gliniana makieta caej miejscowoci
jest ewenementem w skali kraju. Pan
Marek Sztark przyzna e jest to druga makieta, nad prac ktrej nadzorowa. Przy czym na pierwsz skadao
si 150 domkw. Anasza miniaturowa
Zawada liczy okoo 400 budowli. Nie
mona zapomnie opodzikowaniach,
ktre nale si przede wszystkim wj-

towi Gminy Komnice Panu Adamowi


Zajcowi, za wszelk okazan pomoc
oraz wkad finansowy. Przy organizacji
caego projektu nieodzowne byo take
wsparcie naszego proboszcza - ks. Jacka
Fuljantego. Jak zwykle moglimy liczy
na zaangaowanie wszystkich organizacji wZawadzie, awic pomaga klub
sportowy Warta Zawada, Zwizek
Modziey Wiejskiej oraz Ochotnicza
Stra Poarna wZawadzie.
Wakacje dobiegaj ju koca. Dla
jednych bdzie to kolejne, niczym nie
wyrniajce si lato. Dla mieszkacw
Zawady wakacje 2013 bd niezapomniane. Powstao co co nie zniknie,
nie zginie. Czym mona si bdzie
chwali jeszcze przez wiele lat. Dzieci
imodzie zyskay nowe umiejtnoci,
nowe dowiadczenia i wspomnienia,
ale take i przekonanie, e nawet najbardziej zwariowany pomys moe by
realny, e chcie to mc.
Nieoczekiwanym skutkiem naszego
projektu jest wzrost zainteresowania
sztuk lepienia z gliny. Ju odbyy
si pierwsze warsztaty ceramiczne dla
chtnych, prowadzone przez Luiz
Musia. Pracownia ceramiczna zostaa
zlokalizowana wbudynku wietlicy parafialnej, udostpnionej na ten cel przez
proboszcza parafii Zawada, ks. Jacka
Fuljantego.
P.S. Film z realizacji naszego projektu
mona obejrze pod adresem: http://
youtu.be/dxmpyLJynsE

Narodowe Czytanie wGminie Komnice


Teresa Raniak

dniu 7 wrzenia 2013 r.


ogodz. 18.00 wGminnym
Orodku Kultury wKomnicach odbya si II edycja Narodowego Czytania. W tym roku byy to
utwory Aleksandra Fredry. Narodowe
Czytanie zainicjowa w caym kraju
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisaw Komorowski. Mieszkacy
Gminy Komnice zostali zachceni do
czytania za porednictwem listu, ktry
otrzyma od Prezydenta Wjt Gminy
Komnice, pan Adam Zajc.
Czytanie ma na celu promocj polskiej kultury, wzmacnianie wsplnoty
narodowej, zblianie pokole. Przypo-

mina owartoci dzie polskich pisarzy,


budzi ducha zbiorowej tosamoci Polakw, promuje czytelnictwo. Wsplna lektura pere polskiej literatury jest
wspania przygod intelektualn, sposobem na radosne spdzenie wolnego
czasu wtowarzystwie osb, ktre czy
mio do rodzimej kultury.
Pani Renata Krawiec i Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej pani
Teresa Raniak rozpoczy czytanie
wierszem Ojczyzna nasza. W Narodowym Czytaniu bray udzia dzieci
i modzie, radni gminni i powiatowi, nauczyciele, bibliotekarze, emeryci i inni zasueni mieszkacy naszej

gminy. Prezentacja utworw A. Fredry


rozbawia wszystkich zgromadzonych.
Opraw multimedialn przygotowa
Dyrektor Gminnego Orodka Kultury
pan Leszek Janik. Akcja udowodnia,
e wsplne czytanie mona zorganizowa wszdzie, nawet wnajmniejszej
miejscowoci.
Organizatorzy serdecznie dzikuj
Mieszkacom Gminy za wzicie udziau wII Edycji Narodowego Czytania.
Mamy nadziej, e w przyszym roku
zainteresowanie tym wydarzeniem bdzie rwnie due, amoe jeszcze wiksze.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

www.klomnice.pl

Wspomnienie oStanisawie Chmielarzu


Adam Zajc

dniu 12 lipca 2013 roku


odszed od nas na zawsze
wielki spoecznik,- czowiek, ktrego ycie i dziaalno,
wywary niezatarty wpyw na kilka
pokole modych ludzi w Komnicach iwinnych miejscowociach dzisiejszej gminy. Jak wspomina druh
Jdrzej Moderski, kolega Stanisawa z lat szkolnych (chodzili do jednej klasy wSzkole wKomnicach od
1936 do 1943 roku), Stanisaw, ktry
uwielbia czytanie ksiek, anie byo
ich na wsi zbyt wiele, mimo, e taka
dziaalno w czasie okupacji grozia mierci, zorganizowa w domu
swoich rodzicw tajn wypoyczalni polskich ksiek. Jak wspomina
dalej druh Moderski, zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku rozpoczy si
prby odtworzenia przedwojennych
druyn harcerskich na terenie Komnic
i ssiednich miejscowoci. Stanisaw
bra w tym czynny udzia. Jednak zamiowania sportowe skieroway go na

drog, organizatora ycia sportowego


wKomnicach. Powsta ludowy Zesp
Sportowy, ktrego Stanisaw przez cae
lata by niekwestionowanym liderem.
Najpierw jako zawodnik, potem zaoyciel kolejnych sekcji sportowych, jak
sekcja kolarska, motorowa, tenisa stoowego oraz cay czas piki nonej to
tylko niektre z zaj jakim oddawa
si oprcz swojej pracy zawodowej,
Wieloletni prezes LZS Pogo Komnice. Zbiegiem lat by rwnie sdzi
sportowym w pice nonej i w tenisie
stoowym. W czasach, gdy klub sportowy nie mia staej siedziby, Stanisaw udostpnia swj zakad pracy na
spotkania zarzdu, tam te byo biuro
klubu. Podsumowujc Jego dziaalno
sportow to trzeba przyzna, e kilka pokole modych ludzi, nie tylko
zKomnic wtym piszcy te sowa- swoj przygod ze sportem zawdzicza
wanie Jemu. Aprzecie .P Stanisaw
by take przez wiele lat czonkiem
zarzdu OSP Komnice, a jego praca

Stanisaw Chmielarz
spoeczna na rzecz OSP, dorwnywaa wczeniejszej pracy worganizacjach
sportowych. We wspomnieniach nas
wszystkich, ktrzy mieli okazj zNim
wsppracowa, pozostanie na zawsze
jako niestrudzony spoecznik na trwae
wpisany whistori naszej gminy.

Serdeczne Podzikowanie
Wszystkim, ktrzy wtak bolesnych dla nas chwilach dzielili znami smutek ial, okazali wiele serca, duchowego
wsparcia, wspczucia iyczliwoci, wzili liczny udzia wuroczystoci pogrzebowej wdniu 12.07.2013 r.

p. Stanisawa Chmielarza

za sowa wsparcia, intencje mszalne, okazan pomoc, zoone wiece ikwiaty,

Rodzinie, Przyjacioom, Ssiadom, Znajomym, przybyym Delegacjom,


awszczeglnoci Panu Adamowi Zajc - Wjtowi Gminy Komnice,
Gminnym Jednostkom iPocztom Sztandarowym Ochotniczych Stray Poarnych, Orkiestrze Dtej
oraz Dziaaczom iSportowcom GLKS Gminy Komnice.
skada ona inajblisza Rodzina
10

,,Mocny akcent na starcie


Dorota Rokicka-Anklewicz

zkoa Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza wRzerzczycach ju po raz drugi otrzymaa certyfikat SZKOA ZKLAS.
Za pierwszym razem byo to wroku
szkolnym 2002/2003 i teraz za rok
szkolny 2012/2013.
Nasza szkoa uczestniczya wminionym roku szkolnym w trzeciej
edycji programu Szkoa zklas 2.0,
ktry prowadzony by przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Gazet
Wyborcz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
przy wsparciu Polsko Amerykaskiej Fundacji Wolnoci i Fundacji
Agora. Program Szkoa z klas 2.0
mierzy si zwyzwaniem, jakie stawia
przed polsk edukacj rozwj technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK). Wypracowane wramach
programu rozwizania dydaktyczne
i organizacyjne stay si inspiracj
dla szk w caej Polsce. Program
ten ksztatowa u uczniw umiejtno odpowiedzialnego korzystania
zInternetu, selekcji informacji, twrczego wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK). Hasem tegorocznej edycji bya Wsppraca 2.0
- w ramach szkolnego Zespou 2.0:
nauczycieli, koordynatora, dyrektora,
pomidzy pedagogami, a ich podopiecznymi, a take wrd uczniw.
On line wsppracowali take nauczyciele tych samych przedmiotw
ze szk w caej Polsce, wymieniajc
si pomysami na zajcia, dobrymi
praktykami i materiaami. W naszej
szkole Zesp 2.0 stanowili: p. dyrektor Ryszard Krok, koordynator p.
Dorota Rokicka Anklewicz oraz
panie: Magorzata Woszczyna, Marta
Krok, Magorzata Piechowicz, Agata
Krok, Anna Sztuka i Anna Kowalik. Wszystkie zadania przewidziane
wharmonogramie zostay wterminie
zakoczone, a osoby bezporednio
zaangaowane w program wywizay
si ze swoich obowizkw. Pan dyrektor wykona dwa zadania, szkolny ko-

ordynator Dorota Rokicka


Anklewicz zorganizowaa
spotkanie otwierajce, debat
szkoln, pomoga przy tworzeniu szkolnego Kodeksu
2.0, zorganizowaa Szkolny
Festiwal 2.0 oraz podsumowaa prac podczas spotkania kocowego. Rwnie
czonkowie Zespou 2.0 zrealizowali wszystkie zadania
przewidziane dla nauczycieli, a kocowe efekty pracy w postaci projektw zaprezentowali na forum szkoy.
W cigu roku by prowadzony blog
uczniowski Blogujcy Sienkiewiczacy, za ktry otrzymalimy zielon
odznak Dziaamy zTIK. Wszystkie te dziaania iwielkie zaangaowanie wszystkich czonkw Zespou 2.0
przyniosy rezultaty, poniewa wpoowie lipca otrzymalimy Certyfikat
SZKOY Z KLAS 2.0. Ponadto
za nasz prac uzyskalimy rwnie
dyplomy uczestnictwa w programie.
Naley doda, e wszystkie osoby
bezporednio zaangaowane w ten
program miay duo pracy, poniewa nie tylko wrzeczywistoci uczyy
i wykorzystyway technologi informacyjno komunikacyjn (TIK),
ale rwnie nieustannie musiay opisywa swoje dziaania na platformie
Szkoy z klas. Dotyczyo to pana
dyrektora, szkolnego koordynatora
i szeciu nauczycieli. Ich poczynania
na bieco byy sprawdzane ikontrolowane przez moderatorw, ktrzy
rwnie mieli konkretne wymagania
i oczekiwania. Jednak i tym razem
nie zawiedlimy, pomimo rnych
obowizkw udao nam si osign
zamierzony cel pokazujc wszystkim, e jestemy szko na miar XXI
wieku i po raz kolejny otrzymalimy
certyfikat SZKOA Z KLAS.
Nauczyciele zaangaowani w program pokazali, e nie tylko potrafi
wykorzystywa TIK wyciu codziennym, ale przede wszystkim w pracy
z uczniami. Udowodnili to podczas
Szkolnego Festiwalu Projektw, gdzie

zaprezentowali prace, ktre wykonali


uczniowie pod ich kierunkiem. Moderatorzy sprawdzajc ich zadania
zwrcili szczegln uwag na projekt
p. Magorzaty Woszczyny pt. Matematyka w architekturze, ktry zosta zgoszony do Dobrych praktyk,
czyli przedsiwzi realizowanych
w szkole, ktre s wzorcowe i godne
naladowania.
W tegorocznej edycji SZKOY
Z KLAS 2.0 uczestniczyo 500
szk, 3200 nauczycieli idyrektorw,
60 000 uczniw realizowao zadania
w programie. Byy prowadzone 972
blogi, na ktrych uczniowie napisali
do siebie 40000 komentarzy. W wojewdztwie lskim wziy udzia 62
szkoy, z czego 4 z powiatu czstochowskiego. Jednak Certyfikat 2.0
oraz dyplomy uczestnictwa otrzymaa tylko nasza szkoa oraz jedna szkoa podstawowa z Czstochowy, gdy
pozostae po zarejestrowaniu si zrezygnoway lub nie wykonay wszystkich zada przewidzianych wharmonogramie.
Jako szkolny koordynator SZKOY ZKLAS 2.0 wSzkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzerzczycach chciaabym podzikowa
panu dyrektorowi i nauczycielom
uczestniczcym wprogramie za wysiek, czas izaangaowanie wcigu caego roku szkolnego, ktre przyniosy
zamierzone rezultaty, a pozostaych
zachci do stosowania technologii informacyjno komunikacyjnej
(TIK) na lekcjach i zajciach pozalekcyjnych.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

11

www.klomnice.pl
Obraz to milczca poezja, apoezja to mwicy obraz

Konkursy inspirowane twrczoci Juliana

Tuwima wZespole Szk im. B. Prusa wGarnku


Joanna Wjcik

czerwcu biecego roku


biblioteka szkolna Zespou
Szk im. B. Prusa wGarnku zorganizowaa dwa powiatowe konkursy powicone twrczoci Juliana
Tuwima: Powiatowy Konkurs na Ilustracj do Wiersza Juliana Tuwima oraz
Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji
Juliana Tuwima. Zostay one ogoszone
wzwizku zustanowieniem przez Sejm
RP roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima.
Konkursy byy form popularyzacji twrczoci autora m. in. Kwiatw polskich
wrd uczniw szkoy podstawowej
igimnazjum.
Kategoria klas I III:
Imi inazwisko
Miejsce
ucznia
Imiejsce
Filip Woldan
II miejsce
Kacper Krlak
II miejsce
Nicola Kleszcz
III miejsce:
Aleksandra Pietrzak
Wiktoria Nierobot
Wyrnienie Agata Czerpak
Wyrnienie Klara Kociuch

Zaoeniem Powiatowego Konkursu


na Ilustracj do Wiersza Juliana Tuwima
byo wykonanie pracy plastycznej wformacie A3 dowoln technik, przedstawiajcej bohatera wybranego wiersza
lub scenk inspirowan utworem poety.
Wzili w nim udzia uczniowie z dziesiciu nastpujcych szk: Szkoy Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyskiego
w Czstochowie, Szkoy Podstawowej
nr 14 im. H. Sienkiewicza wCzstochowie, Szkoy Podstawowej nr 24 im. J.M.
Szancera w Czstochowie, Szkoy Podstawowej im 74 Grnolskiego Puku
Piechoty wSadowie k. Lublica, Szkoy

Szkoa
SP wKomnicach
SP wPoczesnej
SP wPoczesnej
SP nr 14 wCzstochowie
SP wKomnicach
SP nr 14 wCzstochowie
SP nr 14 wCzstochowie

Kategoria klas IV VI:


Imi inazwisko
Miejsce
Szkoa
ucznia
Imiejsce
Aleksandra Drab
SP wKomnicach
II miejsce
Weronika Rodziewicz SP wGarnku
SP nr 24
III miejsce
Aleksandra Tdel
wCzstochowie
Wyrnienie
Marysia Chdzyska SP wPoczesnej
SP wSadowie k.
Wyrnienie
Agnieszka Dukat
Lublica
Wrczenie nagrd laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego na
Ilustracj do Wiersza J. Tuwima miao
miejsce 12 czerwca podczas Powiatowego
Konkursu Recytacji Poezji J. Tuwima. Na
uroczystoci obecni byli zaproszeni gocie: radna powiatu czstochowskiego p.
mgr Lidia Burzyska oraz radny Gminy
Komnice p. Janusz Ciastek.
W konkursie recytatorskim udzia
12

Podstawowej im. G. Morcinka w Poczesnej, Szkoy Podstawowej w Lgocie


Maej, Szkoy Podstawowej im. G. Piramowicza wKomnicach, Szkoy Podstawowej w Garnku, Szkoy Podstawowej
w Skrzydlowie, Szkoy Podstawowej
wWitkowicach.
Prace zostay oceniane wdwch kategoriach wiekowych. Jury wskadzie: p.
Anna Kusztal artysta plastyk, rzebiarz,
p. Wodzimierz Grabowski artysta plastyk, poeta, satyryk ip. Magorzata Smolarczyk bibliotekarz, pracownik filii
Gminnej Biblioteki Publicznej wKomnicach iprzyznao nastpujce miejsca:

Tytu ilustrowanego
utworu
Ptasie radio
Lokomotywa
Lokomotywa
Okulary
Waeroplanie
Ptasie radio
Bambo

Tytu ilustrowanego
utworu
Ptasie radio
So Trbalski

Nauczyciel przygotowujcy
mgr Beata Wyrwa
mgr Magdalena Wsiska
mgr Magdalena Wsiska
mgr Ewa Tomala - Brodecka
mgr Beata Wyrwa
mgr Dorota Gruszka
mgr Beata Chruciska

Nauczyciel przygotowujcy

Idzie Grze

mgr Beata Wyrwa


mgr Magdalena Kos - Jafra
mgr Ewa Domaska Furmanek
mgr Magdalena Wsiska

Bambo

mgr Irena Pitek

Ptasie radio

wzio 20 uczniw z 7 gimnazjw. Zesp Szk im. B. Prusa wGarnku goci


wswych murach reprezentantw Gimnazjum nr 5 im. M. Reja wCzstochowie,
Gimnazjum im. J. Korczaka wBlachowni, Gimnazjum w Starym Cykarzewie,
Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu, Gimnazjum w Witkowicach, Gimnazjum
wKomnicach. Jury wskadzie: p. Renata
Krawiec instruktor teatralny, p. Mago-

rzata Smolarczyk - bibliotekarz, pracownik filii Gminnej Biblioteki Publicznej


wKomnicach, p. Wodzimierz Grabowski - artysta plastyk, poeta, satyryk oraz p.
Jzef mudziski doradca metodyczny
jzyka polskiego w SOD w Czstochowie wyonio spord recytatorw nastpujcych laureatw:

Miejsce
Imiejsce

Imi inazwisko
ucznia
Weronika
Dziagacz

Imiejsce

Konrad Gra

II miejsce

Karolina
Kolompar

II miejsce

ukasz Karo

III miejsce

Anna Kosi

III miejsce

Iga Kugiel

III miejsce

Klaudia Pyrzyk

wyrnienie

Aleksandra Janik

wyrnienie

Klaudia Musia

wyrnienie

Bartosz
Ozibowski

Szkoa
Gimnazjum
wGarnku
Gimnazjum
wWitkowicach
Gimnazjum nr 5
wCzstochowie
Gimnazjum
wStarym
Cykarzewie
Gimnazjum nr 1
wKoniecpolu
Gimnazjum
wWitkowicach
Gimnazjum
wBlachowni
Gimnazjum
wBlachowni
Gimnazjum
wGarnku
Gimnazjum nr 5
wCzstochowie

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Czstochowie, Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Czstochowie, Regionalny Orodek
Europejskiego Funduszu Spoecznego
w Czstochowie, Fundacj Edwarda, Jzefiny, Jana Reszkw, Ksigarni i Hurtowni Taniej Ksiki wTuliszkowie, Firm Handlow ELF Tomasz Uchnast,
Ciemna City w Czstochowie, Sklep
Oglnospoywczy D. Koodziejczyk
wGarnku, sklep SOFTMAR wKomnicach. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamitkowe dyplomy isodki upominek,
anauczyciele podzikowania.
Konkurs odbywa si wlirycznej scenerii. Uczestnicy wystpowali na tle pokoju
zkominkiem, fotelem bujanym oraz stoliczkiem, na ktrym znajdoway si tomiki
poezji Tuwima. Podczas konkursu recyta-

Tytu recytowanego utworu

Nauczyciel przygotowujcy

Daleki tygrys

mgr Dorota Kozowska

Colloquium niedzielne na
ulicy

mgr Katarzyna Jastrzbska

Bal woperze

mgr Dorota Marliska

Mieszkacy

mgr Joanna Rodziewicz

Ucieczka

mgr Maria Machera

Matka

mgr Katarzyna Jastrzbska

Miejscowa idiotka
ztutejszym kretynem

mgr Boena Synowicz

Banalna historia

mgr Boena Synowicz

Warszawa rozbyskana

mgr Dorota Kozowska

Zima

mgr Dorota Marliska


mgr Alina Grabna

torskiego mona byo obejrze wszystkie


prace plastyczne nadesane na Powiatowy
Konkurs Plastyczny, ktre zostay wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
Uczniowie Gimnazjum wGarnku przedstawili prezentacj multimedialn pt. Tuwim winterpretacji artystw, dziki ktrej
wszyscy przypomnieli sobie Ptasie radio
w recytacji Ireny Kwiatkowskiej, Lokomotyw winterpretacji Piotra Fronczewskiego, Wspomnienie w wersji piewanej wykonane przez Czesawa Niemena,
Mio Ci wszystko wybaczy w wersji
Hanki Ordonwny oraz Walc Brillante
wwykonaniu Ewy Demarczyk. Nastpnie
uczniowie klas I III szkoy podstawowej zaprezentowali wasn interpretacj
wierszy dla dzieci Juliana Tuwima, agimnazjalici zapiewali - Bartek Ledwan
Wspomnienie i Kasia Ciastek Mio
ci wszystko wybaczy. Chwile refleksji

uczestnicy konkursu igocie spdzili przy


sodkim poczstunku, ktry ufundowali: Zakad Cukierniczy Micha z Czstochowy, Piekarnia i Cukiernia BART
PIEK zLgoty Wielkiej oraz Piekarnia
Henryk Krysiak zKomnic.
Wydarzenia te dostarczyy zebranym wielu wrae estetycznych. Pani
Lidia Burzyska radna powiatu czstochowskiego i dyrektor Zespou Szk
w Skrzydlowie skomentowaa atmosfer
konkursow nastpujco: Dziki takim
przedsiwziciom, jak zorganizowany przez
Wasz Szko Konkurs Recytacji Poezji J.
Tuwima, pikno mowy polskiej nigdy nie zaginie, natomiast artysta plastyk Pan Wodzimierz Grabowski tak podsumowa
obydwa konkursy: Poezja z malarstwem
maj wiele wsplnego. S to uzupeniajce si
sztuki. Obraz to milczca poezja, apoezja to
mwicy obraz.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

13

www.klomnice.pl

Jeszcze lepiej byo na II Edycji


Komnickiego Jarmarku zJajem
Renata Krawiec

ostatni sobot czerwca


udaa si aura i udao si
Organizatorom - Gminnemu Orodkowi Kultury wKomnicach, zDyrektorem itrzema Instruktorami wszystko, co byo zaplanowane
na II Edycj Komnickiego Jarmarku
zJajem. Przegld Zespow Folklorystycznych przeszed najmielsze oczekiwania Organiztorw pod wzgldem
frekwencji iklimatu jaki stworzyy zespoy folkorystyczne. Gratulacjom nie
byo koca, po imprezie ludzie zdaleka, specjalici, etnografowie, muzycy,
folkloryci, skromni ludzie zzespow,
skadali podzikowania. Za wyjtkow atmosfer na imprezie, integracj,
wspln zabaw, piewy, rado, serdeczno tak zwyk, szczer, lepsz
ni w Bukowinie Tatrzaskiej, wicej
wKazimierzu n/Wis. Nikt ze swoich
nie zauway ogromnej pracy merytorycznej iorganizacyjnej, poza atkamiprzypinanymi nam, to sami musimy
to opisa i chwali... Cho publiczno w tym dniu zapamituje jakie
szczegy z imprezy, potem w domu
zapominaj.W tym roku uczestniczyo dziewitnacie zespow folklorystycznych z powiatu: cieszyskiego,
tarnogrskiego, zawierciaskiego, kobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, czstochowskiego, sieradzkiego,
radomszczaskiego.Wprzerwie wczasie przesucha wystpi ze spektaklem Teatr Dzieci iModziey zGOK
wRdzinach, sztuka wedug Andrzeja
Maleszki w reyserii P. Bogdana Wchay. Gocinnie wystpi Modzieowy Zesp Ludowy zKlonowej, powiat
sieradzki prowadzony pod kierunkiem
P. Grzegorza Gonery. Mimo krtkiej
dziaalnoci, bo tylko jeden rok, to
bardzo dobrze prezentujcy pieni ludowe - subtelnie i naturalnie. Wyjtkowo skromni ludzie, wr im wiele
sukcesw. Nasz Zesp Pieni iTaca
Komnickie Pomyczki pod kierunkiem P. Piotra Ozgi iakompaniamentem P. Kazimierza Koska, radzi sobie
cakiem dobrze iurokliwie prezentowa
14

si na estradzie plenerowej. Przegld


wedug harmonogramu trwa od godziny dziesitej do wp do czwartej.
Pniej czas oczekiwania dla wszystkich, a zwaszcza dla zespow - werdykt, odczytany przez Przewodniczc
Jury: P. Magdalen Banach - Makaruk
(dziennikarz, muzyk). I miejsce przypado Regionalnemu Zespoowi piewaczemu Nadolzianie z Kaczyc, gm.
Zebrzydowice, pow. cieszyski, II miejsce - Regionalnemu Zespoowi Maokoczanie z Koczyc Maych, gmina Zebrzydowice, pow. cieszyski, III
miejsce -Folklorystyczny Zesp piewaczy Klepisko z Komnic. Nagroda
Specjalna przypada za utwr zjajkiem
wroli gownej - Blachowiankom zKapel Blachowianie z Blachowni, pow.
czstochowski. Wyrnienia ustne:
Zesp piewaczy KGW Grodzianki z Grodziska, gm. Wrczyca Wielka, pow. kobucki, Regionalny Zesp
piewaczy Nadolzianie zKapel Kaczyce, gm. Zebrzydowice, pow. cieszyski oraz Folklorsytyczny Zesp piewaczy Klepisko z Komnic. Nagrody
pienine zwycizcom, w wysokosci 1
tys.z, 800 z, 700 z i500 z rozda uroczycie - Pan Adam Zajc - Wjt Gminy Komnice. Kolejnym punktem programu byy wystpy dzieci imodziezy
- Laureatw Festiwalu Piosenki Dziecicej. Wystpoway dzieci z Klubu
Taca Towarzyskiego Styl z Komnic, prowadzonego pod kierunkiem p.
Krystiana Chmielarza. Jedni piewajcy, drudzy taczcy podaj wszystkim
rado idziel si zdolnociami, usposobieniami. Rodzice maj satysfakcj
i podziw ogldania pracy artystycznej
oraz nadziej oywienia talentw ich
dzieci.Oprcz, podobno dobrego urku z jajkami przepirczymi (nie sprbowaam, nie miaam sposobnoci)
podawanym przez niezmordowanego kucharza P. Janka Niedwieckiego
wtowarzystwie pomocnej isympatycznej P. Magdaleny Ciastek zcrk Kasi zGarnku- dzikujemy Wam! Pora
degustacji omletu zwielkiej patelni pod

kierunkiem mistrza patelni - P. Waldemara Zauskiego nastpia w godzinach wieczornych. Mimo widocznych
maych omletw (trzeba je przewraca)
wydano 1150 porcji. Omlet by puszysty, na sodko z demem. Pozanlimy
dwa modzieowe zespoy: Bedu zmierzajcy do post - punk rocka, zaoony przez Rafaa Nowakowskiego
z Czstochowy oraz Wszystko Jasne
Hip-hop - czstochowski skad tworz raperzy.Jedni i drudzy chopcy
sympatyczni, z zaintersowaniami muzycznymi, tworz sowa, najwaniejsze,
e odnajduj si we wsplnych zainterseowaniach, przekazujc to innym,
zwaszcza modziey. Wybr nalea do
odbiorcw. Wszystkim si nie dogodzi!
Gwiazdy polskiego kabaretu - Kabaret
Super Duo zPanem Marianem Opani
iWiktorem Zborowskim wywar emocje wrd publicznoci imie doznania
artystyczne. Na Zesp Centurion
kultowy zesp lokalny, na ktry czekali wszyscy: fani, sympatycy, przyjaciele,
cae rodziny ite zbliska, ite zdaleka.
I doczekali si na muzyk i piosenki
w wykonaniu ulubiecw sprzed kilkudziesiciu lat. Odszed od nich zzespou, na zawsze p. Krzysztof Wypych,
ktry podczas dwch ostatnich koncertw w GOK - Komnice,w dniach
5 stycznia i 2 lutego da wyjtkowy
wyraz kreatywnoci. Piosenk Lato
dedykowali podczas koncertu pamici
Krzysztofa Wypycha. Ale za to gocinnie iniepostrzeenie wystpia zdawnych lat dziewczyna - Boena ukasik
(zdomu Gonera) ifantastycznie wspieraa wokalnie kumpli zzespou. Dobra
polska muzyka rozrywkowa, utwory
z repertuaru Stana Borysa, Krzysztofa Krawczyka i Czesawa Niemena,
ale rwnie wiele wasnych kompozycji. Zdolni ludzie utrzymujcy midzy
sob ni porozumienia przez muzyk,
a zwlaszcza przyja, t dawn, ktra
przetrwaa mimo wszystko, mimo upwu lat.Gratulacje ipodziw! Dyskoteka
dopenia dobrej atmosferze i temperaturze pleneru. Komnicki Jarmark
zJajem 2013 wspfinansowany by ze
rodkw Unii Europejskiej w ramach

Komnice Freestyle Jam

fot. Rafa Cielak

fot. Katarzyna Sosnowska

Akcja Wakacje 2013

fot. Katarzyna Sosnowska

fot. Rafa Cielak

fot. Rafa Cielak

Jubileuszu
100-lecia komnickiej jednostki straackiej
fot. Jan Milc

Mercedes dla OSP Konary


fot. Rafa Cielak

Gminne zawody sportowo-poarnicze


fot. Rafa Cielak

fot. Rafa Cielak

fot. Marcin Krawczyk

fot. Rafa Cielak

fot. Marcin Krawczyk

fot. Rafa Cielak

II Edycja Komnickiego Jarmarku z Jajem


fot. Micha Bk

Narodowe czytanie

dziaania Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Wdziczni jestemy za


wdziczno wanie naszym Darczycom:
1. P. Jan Niedwiecki - Ferma Przepirek Karsy, gm. Kobiele Wielkie
2. P. Pawe Grzondziel - Ferma Przepirek Rdziny, gm. ytno
3. P. Tomasz Drab - Sklep Evita
wKomnicach
4. P. Jadwiga i P. Jacek Pindychowie -

Sklep Lewiatan wKomnicach


5. P. Cezary Zato - Firma Przewozowa Czarbud wKomnicach
6. P. Mariusz Chrzstek - artysta rzebiarz zCzstochowy
Za wsparcie organizacyjne ipomoc
techniczn dzikujemy: P.Wiesawowi
Boral - Elektromat Bis - Bartkowice, P. Tomaszowi Drd - Komnice,
P. Ryszardowi i P. Robertowi Zalas Komnice, P. Mariuszowi Pwroniko-

Nasi na XIV Doynkach


Powiatowych
Leszek Janik

dniu 8 wrzenia 2013


roku wDbrowie Zielonej
odbyy si XIV Doynki Powiatowe. W tym roku Gmin
Komnice reprezentowa piewaczy
Zesp Folklorystyczny Klepisko.
Uroczysto rozpocza si o godzinie
11:30 msz wit wkociele parafialnym w Dbrowie Zielonej. Podczas
mszy w. zostay powicone wiece
doynkowe przywiezione przez reprezentantw Gmin powiatu czstochowskiego. Po zakoczeniu ceremonii
delegacje Gmin oraz zaproszeni gocie udali si na plac doynkowy, gdzie
odbya si dalsza cz uroczystoci.
Podczas licznych wystpw artystycznych zaprezentowa si take w5 minutowym programie Zesp Klepisko
zKomnic. Oprcz zespow ludowych
na scenie prezentowane byy inne for-

my artystyczne. Gwn atrakcj by


koncert zespou folkowego BURAKY.
Ogoszono te wyniki konkursu Przodujcy producent rolny. Jednym zlaureatw konkursu zosta mieszkaniec
naszej gminy Pan Sawomir Woldan
zKomnic. Pikna pogoda, ktra towarzyszya caemu wydarzeniu, pozwalaa
na zwiedzanie stoisk producentw rolnych oraz wystawcw rkodziea artystycznego. Prezentowany przez zesp
Klepisko wieniec doynkowy, zosta
zrobiony przez czonkinie zespou (panie: Mirosaw Urbanik, Halin Zajc
oraz Ann Goner, stela pod wieniec
wykonali panowie: Piotr Zajc oraz
Wiktor Zajc ). Nad caoci czuwaa nestorka zespou Pani Czesawa
Szymczyk. Wieniec gminny mona na
ywo obejrze w holu Urzdu Gminy
wKomnicach.

wi zKomnic. Wszystkich wystawcw,


wytwrcw, twrcw ludowych, ktrzy
zaszczycili swoj obecnoci ipokazali
wyjtkowe umiejtnoci hodowlane,rkodzielnictwa artystycznego, kulinarnego - podziwiamy iserdecznie dzikujemy, yczc spotkania si wprzyszym
roku, jeszcze bardziej owoconego, oblnie dla nas nawzajem.

Wiersz zokazji

powicenia zb
Dziki Ci Boe za wszystkie dobra,
Za to, e ziemia daje nam plony,
e karmi mamy czym nasze dzieci
e lud od godu jest ocalony.
Spojrzyj oPanie na nasze zboa
yta, jczmienia, owsa, pszenicy
Niech bd zawsze tak jak dzi pikne
Chro je od nawanicy.
Bro je oBoe od za wszelkiego
Spraw by nie brako nam nigdy chleba
By kos ugina si od ziarenek
Oto modlitwy lemy do Nieba.
Matko Najwitsza te pobogosaw
Te dary ycia na ziemi
My si modlimy do Ciebie
Jestemy dziemi Twoimi.
Prosimy Ciebie nasz Wielki Boe
Bo to Ty jeste wszechmocny wNiebie
By wkadym roku na wieki wiekw
Ludzie te zboa nieli do Ciebie.
Janina Chrzstek

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

19

www.klomnice.pl

CHORZENALIA 2013

wito Spoecznoci Lokalnych oraz Doynki


Maria Kopacka- Fornal

statni weekend tegorocznych wakacji by emocjonujcy nie tylko dla dzieci, ktre
ju w poniedziaek miay rozpocz
nowy rok szkolny. Wsobot 31sierpnia
2013 roku obyy si Chorzenalia, czyli
uroczysto organizowana przez spoecznoci lokalne dla spoecznoci lokalnych. Gwnym organizatorem oraz
pomysodawc tej imprezy byo bardzo
prnie dziaajce Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji Czstochowskiej Oddzia Dekanalny wKomnicach.
Nie bya to pierwsza tego typu impreza,
ale jak wszystkie inne przedsiwzicia
Stowarzyszenia, bya dopita na ostatni
guzik. Wprzygotowania zaangaowane
byy rwnie: Dom Dziecka wChorzenicach, Zesp Szk wWitkowicach oraz
Pita Czstochowska Druyna Harcerska Orion. Efekt finalny pozwala pokusi si ostwierdzenie, e wnaszej okolicy
mieszkaj kreatywne dzieciaki i wspaniaa modzie, z ktrych moemy by
dumni. Kolejni wsporganizatorzy to:
Parafia w. Stanisawa Biskupa Mczennika wWitkowicach oraz Rady Soeckie
Chorzenic, Witkowic iNieznanic. Patronat honorowy nad Chorzenaliami sprawowa Starosta Powiatu Czstochowskiego iWjt Gminy Komnice. Patronat
Medialny objy: Telewizja NTL, Urzd
Gminy, Tygodnik Katolicki Niedziela,
Gazeta Komnicka, Katolickie Radio Fiat
i Gazeta Czstochowska. Caa uroczysto nie mogaby odby si bez wsppracy: Banku Spdzielczego wKomnicach, Gospodarstwa Agroturystycznego
20

Niezapominajka, Klubu CKM Wkniarz S.A. Czstochowa, Aeroklubu Czstochowskiego, Sekcji uczniczej klubu
sportowego Kmicic zKruszyny iszkki jedzieckiej Mistrall zRzek Wielkich.
Wprzygotowaniach festynu uczestniczyo rwnie wiele innych osb. Wsali OSP
kady mg skosztowa domowego ciasta zkaw lub herbat, pysznego bigosu
iciepego barszczyku na zakwasie, ktre
okazay si majstersztykiem umiejtnoci kulinarnych naszych Pa Gospody.
Mona byo rwnie sprbowa potraw
regionalnych z rnych stron Polski tj.
skacz, tatarczuch, ledzie po kaszubsku
z ziemniakami, oscypki, pajda chleba ze
smalcem, a wszystko popi bezalkoholowym piwem jaowcowym. Scena, ktra zachwycajcymi dekoracjami cieszya
oczy wszystkich zebranych, przystrojona
zostaa przez mieszkacw, a cay teren,
gdzie miaa miejsce ta szczeglna impreza, by czysty ischludny, za spraw cikiej pracy straakw zOSP wChorzenicach. Przed scen piknie prezentoway
si wiece doynkowe.
Chorzenalia 2013 rozpocza uroczysta msza w. odprawiona przy otarzu polowym przez proboszcza parafii wWitkowicach. Po Mszy w., ktra rozpocza
doynki wystpiy dzieci zZespou Szk
w Witkowicach z programem poetyckim W kruszynie chleba. Nastpnie
Orkiestra Dta zKomnic zagraa znane
utwory, wprawiajc tym samym zgromadzonych wnastrj dobrej zabawy. Dzieci
imodzie miay moliwo nauczy si
prostych krokw Hip Hopu pod okiem

Krzysztofa Kowalczyka. Zaprezentowa


si rwnie zesp obrzdowy Grusza zRzerzczyc oraz zesp muzyczny
zNaszej Przystani. Rozstrzygnito te
konkurs na najpikniejszy wieniec doynkowy. Wniecierpliwoci na werdykt oczekiway ekipy zmiejscowoci Chorzenice,
Witkowice, Nieznanice, Komnice, Rzerzczyce, Huby, Adamw i Skrzydlw.
Pierwsza nagrod otrzymay Witkowice.
Drugie itrzecie miejsce zajy odpowiednio wiece zRzerzczyc ize Skrzydlowa.
Nagroda publicznoci przypada rwnie
soectwu Rzerzczyce.
Wieczr uwietnili swoim wystpem
Piotr Szumlas oraz Jakub Zaborski
zwycizcy muzycznego show Must Be
The Music. Gwiazdami wieczoru byli
pani Elena Rutkowska zzespoem Cygaskie Czary. Wystpy gwiazd spotkay si zbardzo entuzjastyczn reakcj publicznoci wszyscy miali si itaczyli
wrytm muzyki.
Atmosfera Chorzenaliw zauroczya czonkw zespou Cygaskie Czary;
na swojej stronie wjednym zportali spoecznociowych umiecili adnotacj zpodzikowaniami dla mieszkacw gminy
Komnice za wspania zabaw i niepowtarzaln atmosfer. Dla najbardziej wytrwaych zagra zesp Sweet Dreams.
Wszystkim organizatorom i wsporganizatorom nale si podzikowania
igratulacje ich owocna wsppraca pozwolia zorganizowa uroczysto, ktra
na dugo pozostanie w pamici mieszkacw.

Komnice najlepsz orkiestr festiwalu!


Relacja zII Oglnopolskiego Festiwalu
Orkiestr Dtych Gidle 2013
Krzysztof Jaboski

niedziel, 1 wrzenia,
w Gidlach odby si II
Oglnopolski
Festiwal
Orkiestr Dtych. Orkiestra Dta
Gimny Komnice znalaza si wgronie wymienitych zespow takich jak:
orkiestra zGidel, Pawna, Woszczowy, Burzenina, Kamieska, Piotrkowa Tryb., Dbrowy Zielonej, Miedna iDobrzelowa.
Festiwal rozpocz si ogodz.13.30
uroczyst parad ulicami Gidel. Nasz
zesp prezentowa si dostojnie pod
pewn rk tamburmajora Marcina
Gay. O godzinie 14.00 prawie p
tysica muzykw z dziesiciu zaproszonych orkiestr pod dyrekcj Adama
Tomczyka kapelmistrza orkiestry
dtej z Pawna, wykonao wsplnie
marsza Pochd. Nastpnie po oficjalnym otwarciu festiwalu przez wodarza
gminy Pani Wjt Krystyn Kubasiak
rozpoczy si przesuchania konkursowe.
Wszystkim orkiestrom przysuchiwao si czujnie znakomite jury wskadzie:
- Tomasz Hadrian (kapelmistrz orkiestry zKonopisk)

- Ewa Warzecha (dyrektor Zespou


Szk Muzycznych wCzstochowie)
- Janusz Yanina Iwaski (polski muzyk
jazzowy irockowy)
Podczas ogoszenia wynikw emocje sigay zenitu, jednak warto byo
poczeka na ich koniec. Jak si okazao
Nasza orkiestra decyzj jury uplasowaa si na najwyszej pozycji zdobywajc pierwsze miejsce oraz gwn
nagrod festiwalu zestaw perkusyjny Pearl. Aby przygotowa si do tej
muzycznej imprezy orkiestra wyjechaa na 5 dniowe warsztaty muzyczne
do Zakopanego gdzie
pod okiem swoich instruktorw doskonalia
swoje umiejtnoi gry
na instrumencie byo
warto!
Sukces by ju
czwartym zkolei spektakularnym osigniciem tego modego zespou! Przypominamy,
i na pierwszej edycji
festiwalu w Komnicach orkiestra zaja
zaszczytn drug loka-

t tu za orkiestr zMykanowa.
Poniej wyniki niedzielnych zmaga, miejsca oraz wyrnienia:
I miejsce - Orkiestra Dta Gminy
Komnice
II miejsce - Dziecico-Modzieowa
Orkiestra Dta dziaajca przy GOK
wLipiu
III miejsce - Orkiestra Dta zDbrowy Zielonej
I Wyrnienie - Straacka Orkiestra
Dta Gidle
II Wyrnienie - Miejska Orkiestra
Dta zPiotrkowa Trybunalskiego
III Wyrnienie - Orkiestra Dta OSP
wMiednie

Zaproszenie

na Jubileuszowy X Oglnopolski Turniej Taca


Towarzyskiego oPuchar Wjta Gminy Komnice
ktry odbdzie si wHali Sportowej wKomnicach
wdniu 28 wrzenia 2013 r.
Bloki Taneczne godz. 10.00, 13.30, 17.00
Wzorem lat ubiegych, Turniej bdzie wczci charytatywny zprzeznaczeniem
na dofinansowanie do leczenia dziecka zterenu Gminy Komnice.
Serdecznie zapraszaj Organizatorzy

Gminny Orodek Kultury wKomnicach


Klub Taca Towarzyskiego STYL przy GOK
GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

21

www.klomnice.pl
JUBILEUSZ OSP KOMNICE.

Gwne uroczystoci Jubileuszu 100-lecia


Jan Milc

oniec XIX i pocztek XX


wieku na ziemiach polskich to
wdalszym cigu noc zaborw
i niewoli. Mimo, e funkcjonariusze
zaborcw coraz czciej wykazywali
skonno do przekupstwa ikorupcji
to jednak ich skuteczno wzwalczaniu ruchw narodowowyzwoleczych
bya nadal bardzo wysoka. Tote nie
podejmowano w tym okresie naszej
historii kolejnych zryww niepodlegociowych, na wzr powstania kociuszkowskiego czy styczniowego.
Przeway pogld racjonalnego rozwoju spoeczestwa, w oparciu o rozwj
gospodarczy. Nie zaniechano jednak
pracy patriotycznej w organizacjach,
ktrych dziaalno zaborca akceptowa. Jednym ztakich miejsc byy do
prnie rozwijajce si strae poarne.
Rozwj stray poarnych by poniekd wymuszony na wczesnych
wadzach, jako e poary miast i wsi
pochaniay ogromny majtek inie wystarczay do ich zwalczania samoistnie
lub przymusowo organizujce si grupy
mieszkacw. Naleao zatem tworzy
i odpowiednio wyposay organizacje
straackie zdolne skutecznie walczy
zpoarami. Strae poarne powstaway
najpierw w miastach, a nieco pniej
take na terenach wiejskich. Z tych
moliwoci skorzystao take nasze,
komnickie spoeczestwo.
Pomys utworzenia stray ogniowej
ochotniczej powsta prawdopodobnie
ju w1910 roku iwtedy podjto pierwsze starania o utworzenie jednostki.
Jednak wczesna machina urzdnicza
miaa olbrzymi bezwadno i czynnoci administracyjno-prawne przecigay si w nieskoczono. Nadszed
wreszcie ten dugo oczekiwany moment i w dniu 19 grudnia 1913 roku
gubernator Guberni Piotrkowskiej
podpisa dekret zezwalajcy na utworzenie jednostki straackiej w Komnicach. Dat t uwaa si za dzie jej
powstania.
Obok utworzenia parafii, powoania
szkoy powszechnej, powstania kka
rolniczo-spoywczego, byo to w tym
czasie jedno z najwaniejszych i nie22

zwykle istotnych wydarze dla rozwoju


Komnic iokolicy.
Zgodnie z przyjtym planem obchodw Jubileuszu 100-lecia komnickiej jednostki straackiej w niedziel,
30 czerwca br. odbyy si uroczystoci
gwne. Obchody rozpoczo odsonicie tablicy pamitkowej, na ktrej
wyryto: W HODZIE ZAOYCIELOM OCHOTNICZEJ STRAY POARNEJ W KOMNICACH, ZACNYM OBYWATELOM KOMNIC
IOKOLICZNYCH MIEJSCOWOSCI,
W 100-LECIE ISTNIENIA JEDNOSTKI DRUHNY I DRUHOWIE
OSP KOMNICE. 30 CZERWCA
2013 R.
Nastpnie gocie igospodarze wita uczestniczyli we Mszy w. celebrowanej w intencji jednostki. Msz w.
koncelebrowali: kapelan straakw powiatu czstochowskiego ks.kan. Sawomir Galasiski oraz proboszcz parafii
p.w. w. Marcina BW w Komnicach
ks.kan. Mirosaw Turo. WeMszy w.
uczestniczy take krajowy kapelan
straakw wyznania ewangelicko-augsburskiego ks.kpt. Adam Glajcar.
Cz ceremoniaow, ktrej komendantem by m.bryg. Przemysaw
Zieliski przeprowadzono na boniach
przy Hali Sportowej w Komnicach.
Warto tu doda, e uroczystoci jubileuszowe zostay poczone zpowiatowymi obchodami Dnia Straaka.
W uroczystoci obok licznie zgromadzonych jednostek zterenu powiatu
czstochowskiego, a take zaproszonych jednostek z powiatu radomszczaskiego ikobuckiego wzili udzia
wysocy przedstawiciele wadz Zwizku
OSP RP. Wrd goci byli m.in.: gen.
bryg. Zbigniew Meres Wiceprezes
Zarzdu Gwnego ZOSP RP, Prezes
Zarzdu OW ZOSP RP w Katowicach, senator RP; Ireneusz Skubis
Wiceprezes Zarzdu OW ZOSP RP
w Katowicach, Prezes Zarzdu OP
ZOSP RP w Czstochowie; st.bryg.
Zbigniew Hibner - Komendant Miejski PSP w Czstochowie; Adam Zajc Prezes Zarzdu OG ZOSP RP,
Wjt Gminy Komnice; m.bryg. Prze-

mysaw Zieliski Zastpca Komendanta Powiatowego PSP wRadomsku,


Komendant Gminny OSP wKomnicach; Andrzej Kwapisz Starosta Czstochowski; Jarosaw apeta Przewodniczcy Rady Gminy Komnice;
czonkowie Zarzdu OP ZOSP RP
wCzstochowie; pracownicy KM PSP
w Czstochowie; Wjtowie ssiednich
gmin; Radni Gminy Komnice.
Podczas uroczystoci zostay wrczone odznaczenia iodznaki zwizkowe.
Zoty Znak Zwizku nadano jednostce-jubilatce. Odznaczeniem udekorowano sztandar jednostki.
Zotym Medalem Za zasugi dla poarnictwa odznaczeni zostali dh dh:
1. Bogumi CZARNECKI;
2. Marcin MILC;
3. Jacenty WOSZCZYSKI;
Srebrny Medale Za zasugi dla poarnictwa otrzymali dh dh:

1. Krystyna POSTAWA ;
2. Jan F. MILC;
3. ks.kan. Mirosaw TURO;
4. Stanisaw CHMIELARZ;
5. Krzysztof CHDZYSKI;
6. Konrad KRZYCZMONIK;
7. Norbert OLESISKI
8. ukasz PINDYCH;
9. Adam STENPIE;
10. Krzysztof WRBEL;
11. Bartomiej ZATO.
Brzowym Medalem Za zasugi
dla poarnictwa udekorowani zostali
dh dh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agnieszka BACHOWICZ;
Anna BUGAJ;
aneta WINIEWSKA;
Marcin GAA;
Piotr GONERA;
Piotr JANICKI
Kamil KOODZIEJCZYK;
Damian MATUSZCZAK;
Damian OLESISKI.

Przyznano take Odznaki Straak

Wzorowy , ktrymi odznaczeni


zostali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piotr BACHOWICZ;
Bartosz DZIONEK;
Marcin KLUSKA;
Tomasz KLUSKA;
Dominik KOZA ;
Micha OWCZAREK;
Daniel SONIAK;
Rafa SZYDA.

Wrczone zostay take pamitkowe Medale 100-lecia OSP Komnice


przedstawicielom wadz zwizku, instytucji izaproszonych jednostek straackich.
Odznaczenia, odznaki i medale
okolicznociowe wrczali: gen.bryg.
Zbigniew Meres, Ireneusz Skubis,
Adam Zajc iStanisaw Piech.
W czci nieoficjalnej wystpili lokalni artyci z krtkimi koncertami.
Swoje umiejtnoci zaprezentowaa
rwnie Gminna Orkiestra Dta, ktr wsptworzy Orkiestra Dta OSP
Komnice. By te pokaz ratownictwa

drogowego oraz wystawa zabytkowego


i wspczesnego wyposaenia straackiego.
Na zakoczenie wystpi romski zesp artystyczny Hitano, dajc wietny koncert peen popisw wokalnych
iinstrumentalnych.
Obchody Jubileuszowe nie mogyby si odby bez wsparcia finansowego
i organizacyjnego Przyjaci komnickiej jednostki straackiej. Wrd
wspierajcych, ktrym t drog czonkowie OSP Komnice skadaj wyrazy
uszanowania ipodzikowania s:
INSTYTUCJE Gmina Komnice
na czele zWjtem Adamem Zajcem,
GOK Komnice zDyrektorem Leszkiem Janikiem, Zesp Szk wKomnicach z Dyrektorem Barbar Kanoniak, BANK SPDZIELCZY
w Komnicach z Prezesem Barbar
Dominiak.
PRZEDSIBIORSTWA - AGD
Sylwester Nierobot - Komnice, ALTANA Katarzyna Charaziak-Borkowska Komnice, BAJPAX Jerzy
Burzyski Nieznanice, CARINA

Mercedes dla OSP Konary


K. T. Wilkoszewscy

traacy zKonar maj powody do


radoci. Dziki staraniom prezesa OSP Konary Jana Piecha,
miejscowych straakw, Wjta Gminy
Komnice a zarazem prezesa ZOSP
RP dh Adama Zajca, Komendanta
Gminnego ZOSP RP dh Przemysawa Zieliskiego, p. Adama Rwniaka, a decyzj Rady Gminy Komnice
Ochotnicza Stra Poarna w Konarach pozyskaa redni samochd ratowniczo-ganiczy marki Mercedes
1222 AF. Zastpi on wpodziale bojowym wysuonego Stara 244.
Dnia 14 lipca br. na terenie ZS
w Konarach odbyo si uroczyste powicenie i przekazanie samochodu
rozpoczte podniesieniem flagi pastwowej na maszt przez poczet flagowy,
po czym Msz wit polow odprawi
ks. kanonik Mirosaw Turo. Oficjalnego przekazania kluczy na rce kierowcy
i naczelnika miejscowej OSP dokonali
dh Przemysaw Zieliski - Komendant
Gminny ZOSP RP, dh Adam Zajc
- Wjt Gminy Komnice i prezes Za-

rzdu Gminnego ZOSP RP oraz Przewodniczcy Rady Gminy - dh Jarosaw


apeta. Kolejnym punktem uroczystoci
byo wrczenie medali iodznacze druhom zterenu gminy. Mieszkacy Konar
oraz zgromadzeni gocie byli rwnie
wiadkami defilady pocztw sztandarowych iwozw bojowych ul. Szkoln. Na
miejsce uroczystoci zawitali przedstawiciele Urzdu Gminy Komnice oraz
oficer z KM PSP Czstochowa kpt.
Pawe Froch. Na ceremonii nie mogo
zabrakn jednostek
OSP zgminy Komnice, ktre stawiy
si wkomplecie oraz
OSP z Ulesia. Swj
pokaz dla zgromadzonych mieszkacw daa Modzieowa Orkiestra Dta
zKomnic pod batut Krzysztofa Jaboskiego. Na zakoczenie nie zabrako

Krystyna Rachwalik - Komnice, CEMEX Cementownia Rudniki, DOMMAR Maria i Jerzy Wsikowscy
- Komnice, EVITA Ewa i Tomasz
Drab - Komnice, GS SChKomnice
Prezes Zbigniew Wawrowski, KOMINKI Janusz Dzionek - Komnice, LEWIATAN Jadwiga i Jacek
Pindych Komnice, Baej i Marek
Ligoccy s.c. - Komnice, NIEZAPOMINAJKA Elbieta iMirosaw lzak - Garnek, PIEKARNIA pp. Krysiakw - Komnice, PIEKARNIA pp.
Rybakw - Komnice, RAFMOT
Sylwia iRafa Rachwalikowie - Komnice, ROL-BUD Wiesaw Frymus
Nieznanice, SAWMOT Sawomir Rychlewski Komnice, UBEZPIECZENIA Cielak - Komnice,
Skad Opau Wojciech liwakowski
Konary, WIMAR Stacja Diagnostyczna Komnice oraz ponad 150
mieszkacw Komnic, ktrzy nabyli
okolicznociowy kalendarz straacki na
2013 rok.

wystpw uczniw z ZS w Konarach.


Od wystpu oddziau przedszkolnego
przez klasy I-III a do solowych wystpw Kasi Chrzstek czy Patrycji Brondel. Zgromadzonych goci rozmieszali
skeczem Monika Psiuk iMarek Drd.
Such o straakach z Konar jednak nie
zagin 14 lipca gdy 6 tygodni po oficjalnym przekazaniu samochodu dali
o sobie zna na Gminnych Zawodach
Sportowo-Poarniczych gdzie obronili
3 miejsce w kategorii druyn mskich.
MDP nie pozostao gorsze iwywalczyo
2 miejsce pokazujc, e stra wKonarach
ma solidne zaplecze na dugie lata!.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

23

www.klomnice.pl

Wyjazdy OSP do akcji


Adam Rwniak

tym artykule chciabym w skrcie przedstawi i podsumowa ilo


wyjazdw jednostek OSP z terenu
Gminy Komnice do poarw oraz
innych zdarze stwarzajcych zagroenie dla mieszkacw Naszej Gminy. W okresie od pocztku stycznia
do koca sierpnia 2013 roku straacy
wyjedali do akcji cznie 236 razy
z czego do poarw 136 razy, pozostae wyjazdy stanowiy: miejscowe
zagroenia 79 razy, alarmy faszywe 4

razy oraz wyjazdy gospodarcze 17 razy.


Wyjazdy jednostek OSP zawsze wi
si zpewnymi wydatkami, aim wyjazdw wicej tym generowane s wiksze
koszty udziau w akcjach ganiczych
iratowniczych. Te 236 wyjazdw kosztowao budet Gminy okoo 75 tysicy
zotych, s to koszty zuycia paliwa do
samochodw poarniczych i sprztu,
amortyzacji sprztu isamochodw, naprawy i zakupy uszkodzonego sprztu
i pojazdw. Kwota ta byaby znacznie
wiksza gdyby nie fakt, i straacy OSP

zGminy Komnice nie pobieraj ekwiwalentu pieninego za wyjazdy do


akcji. Wszystkie jednostki zgodnie zrezygnoway z pobierania ekwiwalentu.
Zblia si jesie czyli znowu zwikszony okres pracy straakw ochotnikw,
gdy s wypalane nieuytki, ktrych
poary stanowi znaczca wikszo
wszystkich wyjazdw. Take jeszcze raz
apelujemy o niewypalanie nieuytkw,
suchych traw oraz modnikw. Wyjazd
straakw do tego rodzaju zdarzenia
moe spowodowa, e zabraknie Ich
tam gdzie moe by zagroone ludzkie
ycie..

Gminne zawody sportowo-poarnicze


Przemysaw Zieliski

soneczn niedziel 25
sierpnia na stadionie Klubu Sportowego METAL
wRzekach Wielkich odbyy si gminne zawody sportowo-poarnicze jednostek Ochotniczych Stray Poarnych. Ilo startujcych druyn wtym
roku bya rekordowa i byo ich a 20.
Startowao 6 Modzieowych Druyn
Poarniczych, 4 kobiece i 10 mskich
druyn poarniczych. Celem zawodw
jest w szczeglnoci mobilizowanie do
intensywnego szkolenia poarniczego,
zmierzajcego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo ganiczych,
ocena stanu wyszkolenia poarniczego,
popularyzacja wrd spoeczestwa zagadnie ochrony przeciwpoarowej oraz

przygotowanie do startu w zawodach


wyszego szczebla.
Zawody rozpoczy si wprowadzeniem wszystkich druyn na pyt boiska
imeldunkiem Komendanta Gminnego
Zwizku OSP RP w Komnicach dh
Przemysawa Zieliskiego skadanym
Prezesowi Zarzdu Oddziau Gminnego ZOSP RP dh Adamowi Zajcowi,
ktry po powitaniu wszystkich druyn
ikomisji sdziowskiej otworzy zawody.
Picioosobowej komisji sdziowskiej zKomendy Miejskiej PSP wCzstochowie przewodniczy bryg. Jacek
Frymus. Zaraz po otwarciu odbya si
odprawa dowdcw druyn z komisja sdziowsk. Wylosowano kolejno
startw i omwione zostay szczegy

sdziowania poszczeglnych konkurencji. Po odprawie druyn rozpocza si


rywalizacja. Najpierw odbya si konkurencja: wiczenie bojowe potem sztafeta
poarnicza dla Modzieowych Druyn
Poarniczych. Nastpnie sztafeta poarnicza dla kobiecych druyn poarniczych, potem dla mskich anastpnie
druga cz zawodw czyli wiczenie
bojowe popularnie nazywane bojwk.
Wsztafecie poarniczej MDP dziewicio-osobowa druyna miaa za zadanie
pokona dystans 400m, zustawionymi
wkadej strefie przeszkodami wjak najkrtszym czasie, nie popeniajc bdw
technicznych. W sztafecie poarniczej
kobiecych i mskich druyn zadaniem
byo pokona dystans 7x50m, rwnie

fot. Rafa Cielak


24

zustawionymi na poszczeglnych odcinakach przeszkodami.


Wwiczeniu bojowym kobiet imczyzn druyny musiay zbudowa: dwie
linie ganicze, linie ssawn, uruchomi
motopomp, zassa wod ze zbiornika
iwjak najkrtszym czasie, nie popeniajc oczywicie bdw, wykona zadanie.
Rywalizacja wkadej kategorii bya bardzo zacita. Kady zesp dawa zsiebie
wszystko. Nikt si nie oszczdza, abdy, ktre popeniono komisja sdziowska skrupulatnie wyapywaa i niestety
doliczane byy punkty karne. I trzeba
tu jasno powiedzie, e za nieznajomo
regulaminu, druyny otrzymyway rwnie niepotrzebne punkty karne. Mimo
wszystko zgromadzona do licznie publiczno moga by zadowolona z poziomu sportowego zawodw.
Po zakoczeniu rywalizacji i po
podliczeniu wynikw wszystkie druyny zostay ponownie wprowadzone na
pyt boiska na odczytanie wynikw
i zakoczenie zawodw. Przewodniczcy komisji sdziowskiej bryg. Jacek
Frymus odczyta protok z zawodw.

Itak: wkategorii Modzieowych Druyn Poarniczych Imiejsce zaja druyna OSP Komnice, II miejsce zaja druyna OSP Konary, III miejsce
druyna OSP Chorzenice, IV miejsce
druyna OSP Karczewice-Garnek,
V miejsce druyna OSP Zdrowa i VI
miejsce druyna OSP Rzerzczyce.
Brawo modziki!!! W klasyfikacji druyn kobiecych najlepszy wynik iImiejsce zajy dziewczta zOSP Komnice,
na II miejscu drugim sklasyfikowano
OSPRzerzczyce i III miejsce zaja
druyna OSP Karczewice-Garnek ina
IV miejscu OSP Chorzenice. Brawo
dziewczyny!!! Rywalizacja wrd mskich druyn zakoczya si w tym roku
nastpujco: I miejsce zaja druyna
z OSP Zdrowa, II miejsce druyna
zOSP Karczewice-Garnek, IIImiejsce druyna zOSP Konary. Pozostae
druyny: IV miejsce- OSP Komnice,
Vmiejsce OSP Nieznanice, VImiejsce- OSP Rzerzczyce, VII miejsceOSP Chorzenice, VIII miejsce- OSP
Zawada, IXmiejsce- OSP Pacierzw, X
miejsce- OSPSkrzydlw.

Pena integracja iaktywizacja


Renata Krawiec

sobot 10 sierpnia, odbya


si na zakoczenie XXIII
Edycji Akcji Wakacje 2013
Impreza Integracyjna i Jarmark Garaowy. wietnie przygotowane dzieci
do Jarmarku, sprzedaway i wymieniay rzeczy znalezione w piwnicach,
zakamarkach mieszka, na strychu.
Szalenie aktywizuje dzieci i modzie
ta forma pracy. Niesamowicie kolorowo, radonie, mimo niesprzyjajcej aury,
Wyjtkowe zajcie dla naszych dzieci, same emocje. Taki Jarmark garaowy trzeba wprowadza czciej, byoby
zwiksz satysfakcj finansow, dla naszych dzieci. Do naszego Jarmarku Garaowego doczyy dzieci i modzie
zOgniska Opiekuczo-Wychowawczego TPD zCzstochowy zPani Halin
Krzypkowsk, Rafaem Krzypkowskim
iwolonatriuszk P. Agnieszk Wiewir. Grupa liczya sobie siedemnacioro
osb. Zostay przywiezione z Czstochowy izpowrotem po imprezie dziki
serdecznoci Pana Cezarego ZatoniaFirma Przewozowa Czarbud zKom-

nic. W rezerwie postawilimy na placu


przed GOK namioty, wszystko bowiem
miao mie miejsce wplenerze. Jedynie
zosta grill i smaenie frytek. Ale zastpczo sala widowiskowa musiaa przyj ogromn liczb uczestnikw Akcji
Wakacje zrodzicami, znajomymi, gomi zCzstochowy. Obejrzelimy krtki
film wakacyjny zostatniej Edycji Akcji
Wakacje, zrealizowany przez Dawida
Chybalskiego. Grupa Taneczna Tancerze pod kierunkiem Karoliny Gonery
zaprezentowaa dobry poziom wakacyjnego taca nowoczesnego. Dzieci czytay pod moim kierunkiem lskie wyliczanki, troch tekstw Juliana Tuwima.
Emilka Kugiel i Ja Chybalski - przeczytali z wasnej twrczoci literackiej
-urokliwe wierszyki oemocjach zwizanych zuczestnictwem wAkcji Wakacje.
Wszyscy wykazywali ogromne zaangaowanie, by dobrze ugoci ogromn ilo uczestnikw, menu wakacyjne
spoczywao w rkach Karoliny Gonery
i Dawida Chybalskiego. Frytki zrobiy
furor ioczywicie kiebasa zgrilla zdo-

Nagrody, puchary i dyplomy wrczali: Wjt Gminy Komnice, Prezes


ZOG ZOSP RP dh Adam Zajc,
Komendant Gminny ZOSP RP dh
Przemysaw Zieliski, Sdzia Gwny
zawodw bryg. Jacek Frymus. Nagrod specjaln dla najmodszego uczestnika zawodw otrzyma zawodnik zOSP
Zdrowa dziesicioletni Bartosz Ingier gratulujemy.
Zwycizcy w poszczeglnych kategoriach bd reprezentowa nasz gmin w zawodach szczebla powiatowego,
ktre odbd si ju 14 wrzenia wKonopiskach. YCZYMY POWODZENIA.
Przygotowanie takiej imprezy wymaga bardzo duego wysiku organizacyjnego i najzwyklejszej pracy
fizycznej. Dlatego kierujemy sowa
podzikowania do Klubu Sportowego
METAL a w szczeglnoci Prezesa
Tadeusza Dumina za udostpnienie
boiska,
wsporganizatorw
OSP
Karczewice- Garnek iOSP Skrzydlw,
ktrzy przygotowali obiekt do zawodw
oraz smaczny poczstunek.
brym pieczywem. Wszystkie stoy jakie
posiadamy iwicej plastikowe, anawet
st do tenisa po udanym Turnieju Tenisa Stoowego zosta uyty do organizacji poczstunku. Nie bez kozery pisz
o tym, by zaakcentowa spraw ludzi
dobrej woli, darczycw owielkich sercach: Pani Jadwiga Pindych, sklep Lewiatan- Komnice. W okresie wakacji
przekazaa sodkoci, awdniu imprezy
-pyszne owoce. Turniej Tenisa wzbogacony przez liczne nagrody rzeczowe,
dziki przychylnoci i serdecznoci,
zktrej synie Pan Tomasz Drab - Sklep
Evita zKomnic. WTenisie Stoowym
najlepszy okaza si nasz dugoletni wychowanek Akcji Wakacje iFerie - Norbert Krajewski, gratulujemy! Cho nie
byo duo ruchu wczasie integracyjnej
imprezy zpowodu ograniczenia bazy lokalowej, wszystko przez aur - to atmosfera na niej bya wymienita! Przy suto
zastawionych stoach mona byo mia
si do rozpuku, bowiem na scenie wyjtkowo kabaretowo, w rolach gwnych:
Marta Gonera iDawid Chybalski. Byy
te popisy chodzenia na szczudach.
ZCzstochowy ju umiej, znaj nasze
wakacyjne okrzyki, piosenki. Apniej poegnanie- dyplomy ifilmy wakacyjne
wprezencie. Wszystko co dobre szybko

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

25

www.klomnice.pl

si koczy. Ahoj, oby do ferii!


P.S. Jeli chcecie dowiedzie si

owakacjach, wformie pamitnikw, to


zapraszam na nasz stron www.gok-

klomnice.pl.

Spyw kajakowy Stowarzyszenia Gruszka


Sylwester Politaski

dniach 29-30 czerwiec


2013 roku stowarzyszenie
GRUSZKA zRzerzczyc
zorganizowao spyw kajakowy rzek
WART, w ktrym uczestniczya
modzie z Rzerzczyc, Skrzydlowa
iAdamowa. Mimo obaw, pogoda dopisaa ispyw odby si zgodnie zplanem
na zaplanowanej trasie: Bobrowniki
- Krzeczw Konopnica. Trzyletnie
dowiadczenie wikszoci uczestnikw
spywu iopieka ratownika gwarantowaa

bezpieczny jego przebieg.


Malownicza trasa w zakolu Warty
na terenie Zaczaskiego Parku Krajobrazowego, stwarzaa wyjtkowe walory
widokowe ibezporedni kontakt zprzyrod, gdy szeroka w tym miejscu rzeka wia si cigle wrd lasu lub na jego
obrzeach. Kilka przeszkd wodnych nie
sprawio nam problemw, a wrcz byo
rdem dodatkowych wrae. Rozbity sobotni obz na polu namiotowym
wKrzeczowie pozwoli nabra nam siy

Komnice Freestyle Jam


Katarzyna Sosnowska

ci nie milkn echa imprezy o nazwie Komnice


Freestyle Jam, zorganizowanej przez Gminny Orodek Kultury
wKomnicach, Urzd Gminy Komnice oraz grup R-Style, ktra odbya si
30 sierpnia 2013 roku wKomnicach.
Wpitkowe popoudnie, a do pnych godzin wieczornych Komnicki
Skatepark przy u. Parkowej ttni yciem.
Podczas zawodw moglimy oglda
popisy zawodnikw w dwch konkurencjach: freestyle football 3vs3 (zoona
wersja onglerki pik non, podczas
ktrej oprcz podbijania rnymi czciami ciaa, wykonywane s rozmaite
triki zaczerpnite zbreakdance czy akrobatyki) oraz jazda na rolkach w dwch
kategoriach: slalom w wolnym stylu
ijazda agresywna. Specjalnie na t okazj do Komnic przyjechali utytuowani
zawodnicy obu dyscyplin aby pokaza
swoje umiejtnoci na pycie Skateparku.
Po uroczystym otwarciu zawodw
uczestnicy wakacyjnego kursu jazdy
na rolkach rozpoczli konkurs. Walka bya zacita. W konkurencji slalom
wwolnym stylu pierwsze miejsce zaja
Paulinka Musia zZawady. Tu za zwyciczyni uplasowali si Kamil Kuban
ze Skrzydlowa na miejscu drugim oraz
Jakub Szymczak ze Skrzydlowa - miej26

sce trzecie. Wrd dorosych wkategorii


slalom miejsca na podium zajli: 1. Patryk Gruszka, 2. Piotr Pagacz, 3. Jakub
Adamus, natomiast wkonkurencji jazda
agresywna zwyciy Sebastian Dbik,
ktrego sdziowie ocenili wyej od Kacpra Noska (miejsce 2) i Kamila Kempy
(miejsce 3).
W midzyczasie rozgryway si
kolejne rundy Freestyle Football 3 vs
3.Walk podjo 5 druyn. Po niezwykle wyrwnanym boju najlepsi okazali
si Anklebreakers. Drugie miejsce zajli
Show for event, trzecie natomiast grupa
Spin it zAdrianem Franc na czele. Rangi
zawodom dodali sdziowie: Tomasz Lebiocki zaoyciel iprezes Polskiej Federacji Freestyle Football (PFFA Prekursor
F F wPolsce), Szymon Skalski Mistrz
wiata FF z2011 roku oraz
Damian Boban Stolarski
Bboy od 10 lat, reprezentant ekip The Jokers Crew
iFresh Flava.
Impreza zwieczona
zostaa uroczystym nagrodzeniem zwycizcw. Cae
wydarzenie cieszyo si
duym zainteresowaniem
publicznoci. Widzowie
oprcz wietnego pokazu
freestyleowcw mogli po-

na kolejny niedzielny etap. Urokliwy


zaktek, wieczorne ognisko, szumica
rzeka i gwiadziste niebo przysparzao
kolejnych duchowych emocji. Niedzielny poranek przywita nas krtkotrwaym deszczem, lecz tu po nim, zkad
chwil byo wicej przejanie na niebie
a pojawio si soce. Mocne tempo pod
smagajcy nas wiatr sprawio, e cel osignlimy zgodnie z planem i cho troch zmczeni, wracalimy peni miych
dozna, przybyym wkrtce busem do
domu.
sucha tworzonej na ywo muzyki przez
DJBizkita oraz rymw byskotliwego
Mixera. Duy aplauz publicznoci wzbudzi rwnie pokaz taca breakdance.
Wrd widowni zauway mona byo
nie tylko znajomych irodzicw uczestnikw, ale take wielu mieszkacw gminy
i okolic, zarwno modzie jak i osoby
starsze.
Wszyscy znamienici uczestnicy imprezy zapowiedzieli ch uczestnictwa
w kolejnym Komnice Freestyle Jam
wprzyszym roku.
Szczeglne podzikowania kierujemy
pod adresem: Pana Artura Kaniowskiego
- waciciela sklepu Cebertronik wKomicach, Pana Wiesawa Boral - waciciela firmy Elektromat Bis w Bartkowicach,
Pana Tomasza Drd - kierownika
dziau przycze w firmie Enion Czstochowa, Pana Adriana Franc waciciela baru Pod grusz - Rzerzczyce oraz
Jana Niedwieckiego - Karsy.

fot. Rafa Cielak

Statuetka dla Orkana Rzerzczyce


Robert Kpa

towarzyszenie Razem na wyyny


zorganizowao 18 sierpnia wDbrowie Zielonej imprez plenerow pod hasem PRL Party czymy
pokolenia. Wprogramie nie zabrako
atrakcji dla dzieci, wystpw artystycznych oraz turnieju gminy. Podczas tegorocznej imprezy wrczono rwnie statuetki Lider na wyyny. Wrd laureatw
znalaz si reprezentujcy nasz gmin
Ludowy Klub Sportowy Orkan Rzerzczyce.
Wprogramie imprezy znalazy si zawody druyn zgmin tworzcych Lokalna Grup Dziaania Razem na wyyny.
Tegoroczna rywalizacja odbywaa si pod
hasem Sport iwsppraca wPRL-usi
opaca. Do rywalizacji zgosiy si druyny reprezentujce gmin Kruszyna,
Mykanw iDbrowa Zielona. Rywalizowano wdyscyplinie wycig slalom rowerem Ukraina, rozpoznawanie polskich
filmw, pokaz mody PRL, jedzenie na
czas.
Prawdziw furor zrobia jednak rywalizacja polegajca na zebraniu jak najwikszej liczby pasaerw do cignika
URSUS. Wtej dyscyplinie jak iwcaej
rywalizacji bezkonkurencyjna by druyna zDbrowy Zielonej, II miejsce zaja gmina Kruszyna, III miejsce gmina
Mykanw. Na scenie odbyway si rwnie pokazy dla dzieci, zagra kabaret
VaBank, zesp The Stout, a na koniec
wieczr taneczny prowadzi DJ PGR.
Podczas imprezy wrczono statuetki
w ramach IV edycji konkursu Lider na
wyyny. Konkurs rozgrywany by w kategoriach gospodarka, sport i turystyka,

kultura oraz dziaalno spoeczna. Do


nagrody nominowano 18 kandydatw,
a nagrody otrzymali w kategorii gospodarka PHU Adam Adam Szkop zmiejscowoci Dbek (gmina Dbrowa Zielona), wkategorii sport iturystyka Ludowy
Klub Sportowy ORKAN z Rzerzczyc
(gmina Komnice) reprezentowany przez
prezesa Andrzeja piewaka, wkategorii
kultura Zesp Teatralny Dbrowianie
zDbrowy Zielonej, wkategorii dziaalno spoeczna Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaci Osb Niepenosprawnych
Dar serca z Rdzin reprezentowane
przez prezes Joann Kmiecik. Nagrodzeni odebrali statuetki z rk Wjta
Gminy Dbrowa Zielona Marii Wodarczyk, przedstawicieli Zarzdu LGD
Lilii Deski iKrzysztofa Polewskiego oraz
Przewodniczcej Rady LGD - Moniki
Tarczyskiej.
- Gratuluj nagrodzonym idzikuj za
to, e potraficie godzi swoj aktywno
zawodow z dziaalnoci spoeczn
wswoich organizacjach mwia Wjt
Maria Wodarczyk.
Wkonkursie bardzo dobrze zaprezentowaa si gmina Komnice. Wkategorii
kultura nominowany by Folklorystyczny
Zesp piewaczy Klepisko zKomnic,
awkategorii sport iturystyka nominacje
otrzymay 4 kandydatury: Ludowy Klub
Sportowy Orkan Rzerzczyce, Turniej
Mikoajkowy w Halowej Pice Nonej
Soectw organizowany przez Stowarzyszenie Jedno wdziaaniu, Adrian Franc
z Rzerzczyc reprezentujcy dyscyplin
freestyle football (wykonywanie sztuczek
itrikw pik non) oraz Wodzimierz

Wasiak zNieznanic reprezentujcy sekcj ucznicz ULKS Kmicic Kruszyna.


Nagrod przyznano Orkanowi Rzerzczyce, klubowi ktry moe poszczyci si licznymi sukcesami sportowymi
i wychowawczymi w zakresie szkolenia
sportowego dzieci i modziey, w tym
historycznym dla naszej gminy awansem
do ligi okrgowej. Statuetk zrk wadz
gminy Dbrowa Zielona iStowarzyszenia Razem na wyyny odebra wieloletni
prezes LKS Orkan Andrzej piewak.
Ludowy Klub Sportowy Orkan Rzerzczyce istnieje od 1936 roku. Corocznie organizuje zajcia sportowe w pice
nonej dla dzieci imodziey. Podopieczni klubu jako pierwsza druyna zgminy
Komnice bior udzia wrozgrywkach na
szczeblu okrgu czstochowskiego. Klub
prowadzi dziaalno profilaktyczn iintegracyjn dla dzieci imodziey poprzez
organizowanie obozw sportowych oraz
licznych wyjazdw iwycieczek dla modziey. Blisko 120 dzieci uczestniczy
w zajciach szkoleniowych o rozgrywkach w grupie wiekowej Trampkarze
i Orliki. Poza dziaalnoci sportow
Klub jest rwnie organizatorem dziaa
promocyjno-rekreacyjnych, za porednictwem ktrych miejscowo Rzerzczyce
jest rozpoznawalna w regionie. Gwn
imprez jest Festyn Rekreacyjno-Sportowy, ktry mia ju 21 edycji. LKS Orkan pozyskuje rodki finansowe bdce
w dyspozycji LGD w ramach dziaania
Mae Projekty PROW oraz wsppracuje ze Stowarzyszeniem Razem na
wyyny, jako czonek jego struktur oraz
wsporganizujc jedn z edycji imprez
plenerowych promujcych LGD.

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

27

www.klomnice.pl

Strzeleckie podsumowanie
Zdzisaw Matusiak

o raz pierwszy wtym roku odbyy


si Mistrzostwa Gminy Komnice z Broni Pneumatycznej,
krtkiej (pistolet) i dugiej (karabinek).
W 6. rundach zawodnicy rywalizowali
otytuy mistrzowskie druynowo iindywidualnie. Organizatorem turnieju byo
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice, apatronem by Wjt Gminy Komnice p. Adam Zajc, jednoczenie
fundator pamitkowych pucharw.
Do rywalizacji druynowej przystpio 8 druyn, natomiast do indywidualnej
wposzczeglnych kategoriach 34 zawodnikw. Skady druyn byy czteroosobowe.
Trzech zawodnikw strzelao zkarabinka
pneumatycznego, jeden zpistoletu, oddajc do tarczy po 20 ocenianych strzaw.
Druyny zBartkowic iLipicza debiutoway wtego rodzaju rozgrywkach, prezentujc niespodziewanie dobry poziom sportowego wytrenowania. W tym miejscu
naley wspomnie ozawodniczce zespou
z Lipicza Patrycji Przybyowicz. Patrycja
jest uczennic Gimnazjum wKomnicach

i wychowank sekcji strzeleckiej prowadzonej przez p. dr Roberta Owczarka.


W tym roku na Zawodach Oglnopolskich w Tarnowie w kategorii modzikw wspomniana zawodniczka zdobya
5. miejsce w pistolecie pneumatycznym.
Jest to potwierdzeniem prawidowej pracy
zmodzie italentu adeptw tej dyscypliny. Do tego sukcesu niewtpliwie przyczyni si take zaprzyjaniony z nasz
sekcj p. Damian Matysiak z Dbrowy
Grniczej, prezes tamtejszego klubu.
Mistrzostwo druynowe zdobya
druyna seniorw w skadzie: Ryszard
Brzozowski, Stanisaw Matuszczak, Janusz Sambor, Edward Urbaczyk. Drugie miejsce zaja druyna z Witkowic,
a trzecie ekipa z Komnic. W pistolecie
pneumatycznym wyniki byy nastpujce: 1. Ryszard Brzozowski, 2. Przemysaw
Zajc, 3. Jarosaw Poroszewski. Natomiast
wkarabinku pneumatycznym: 1. Zdzisaw
Matusiak, 2. Marcin Janik, 3. Sebastian
Soniak. Mam nadziej, e w przyszorocznej rywalizacji oMistrzostwo Gminy

Sportowe zmagania wZdrowej


Jarosaw apeta

orocznie w sierpniu w miejscowoci Zdrowa tradycyjnie


odbywaj si zmagania sportowo-wdkarskie. Tak dziej si ju od
omiu lat, kiedy to po raz pierwszy odbyy si pierwsze zawody wdkarskie
dla seniorw, cztery lata pniej rozbudowano je ozawody dla dzieci awkolejnym roku doczy regionalny turniej
wpik siatkow plaow. Tak ciekawa
gama zawodw w ubiegym roku uzupenia soecka spartakiada dzieci, modziey idorosych. Wtym roku sportowe
zmagania rozpoczte zostay 15 sierpnia
turniejem plaowej piki siatkowej na
boisku sportowym w Zdrowej. Do rywalizacji stano 13 par zregionu czstochowskiego w nastpujcych skadach:
(w turnieju wystpoway pary); Kotas-Herman Czstochowa); Widz-Wielgos
(Myszkw); Kamrowski-Szajer(Wglowice); Zotorowicz-Klekowski ( Jamrozowizna); Dominiak-Szyda (Komnice);
28

Matusiak-Smolarek (Borowno); Walicki-Kubik (Witkowice);Cubaa-Serwiak


(Zdrowa); Wacek-Knopik (Komnice);
Bociga-Pytel Czstochowa); Grajoszek-Grajoszek (Czstochowa); Matuszczyk-Wawrzak (Czstochowa); Nowak
-Nowak (Komnice) Jakubczak -Smolarek (Borowno).
Po eliminacjach w pfinale zagrali przeciwko sobie Pawe Szajer -Kuba
Kamrowski zpar Matuszczyk TomaszWawrzak Maciej adrugi pfina to pary
Kotas Konrad -Herman Oskar z para
z Myszkowa, Widz Wojciech -Wielgos
Bartomiej . Fina to pary Szajer-Kamrowski oraz Widz Wielgos, mecz o 3
miejsce rozegrany zosta pomidzy parami Kotas-Herman zWawrzak -Matuszczyk.
Podczas turnieju rozegrano acznie 26
meczw. Nad prawidowoci rozgrywek
czuwa zesp sdziowski: Kacper Dylczyk oraz Marcin Dobrzaski.

wystpi wicej druyn izawodnikw.


Rwnolegle z Mistrzostwami Gminy Komnice odbywaa si rywalizacja
wGimnazjalnej Lidze Strzeleckiej zorganizowanej przez p. dr Roberta Owczarka.
Wkategorii karabinek pneumatyczny wyniki byy nastpujce: 1. Joanna Zawada
(Gimnazjum wWitkowicach), 2. Roman
Cisowski (Gimnazjum w Komnicach),
3. Tomasz Mrz (Gimnazjum w Komnicach). W pistolecie pneumatycznym:
1. Patrycja Przybyowicz (Gimnazjum
w Komnicach), 2. Roman Cisowski
(Gimnazjum w Komnicach), 3. Joanna
Zawada (Gimnazjum wWitkowicach).
W czerwcu rozegrano Zawody Rodzinne pod Patronatem Przewodniczcego Rady Gminy Komnice p. Jarosawa
apety, ktry by take fundatorem okolicznociowych pucharw. Dodatkow
atrakcj imprezy by przejazd bryczk
i upamitniajce to wydarzenie zdjcia.
Otak niezwyk atmosfer postarali si
pastwo Aneta i Tomasz Bogaczowie
zWidzowa - zwycizcy turnieju strzeleckiego.
Dzikuj wszystkim, ktrzy w jakikolwiek sposb przyczynili si do zorganizowania zawodw.
Klasyfikacja kocowa turnieju:
1. Widz Wojciech-Wielgos Bartomiej
(MVP Najlepszy zawodnik)
2. Szajer Pawe -Kamrowski Kuba
3. Kotas Konrad - Herman Oskar
4. Wawrzak Maciej - Matuszczyk Tomasz.
Podczas turnieju na boisku i wrd
kibicw panowaa prawdziwie sportowa
atmosfera, dopisaa pogoda apoziom zawodw by niezwykle wysoki. Uczestnicy otrzymali puchary ufundowane przez
Wjta Gminy Komnice oraz poczstunek ufundowany przez OSP Zdrowa,
Soectwo Zdrowa oraz sponsorw.
Kolejnym etapem wspzawodnictwa
byy zawody wdkarskie dla dzieci zorganizowane przez sekcj wdkarsk przy
OSP Zdrowa wsobotnie popoudnie 17
sierpnia. Do zawodw zgosio si 24
dzieci zarwno zterenu Gminy Komnice jak iokolicznych Gmin. Podczas dwugodzinnego wdkowania sklasyfikowano
14 uczestnikw. Zwycizc zawodw zosta Grzegorz Dbrowski, drugie miejsce
zaja Sandra Zajc, trzecie Daniel Soboniak. Pozostae wyniki to 4-Leciak Natalia, 5-Jakub Klekot, 6-Kacper Matu-

siak, 7-Dominik Tylec, 8-Daniel Wojtal,


9-Hubert Dbski, 10-ukasz Wolaski,
11-Marcin Konstanciak, 12-Krzysztof Matyszczak, 13-Mateusz Pluciski,
14-Filip Soniak. Kady uczestnik zawodw otrzyma pamitkowy dyplom
i nagrod rzeczow. Wrd wszystkich
dzieci przybyych na staw rozlosowano
rwnie ciekawe nagrody w postaci zabawek iakcesoriw wdkarskich. Sponsorami tych nagrd byo OSP Zdrowa
iSekcja Wdkarska przy OSP.
Tu po zakoczeniu zawodw wdkarskich na boisku sportowym rozegrany
zosta towarzyski mecz pikarski Zdrowa- seniorzy kontra Zdrowa - juniorzy.
Po 90 minutach trudnego meczu zwyciya druyna seniorw. Seniorzy pomimo swojego wieku pokazali wielk klas
cho po pierwszej poowie wydawao si,
e zwycistwo naley do juniorw. Fantastyczne widowisko zostao zakoczone dekoracj uczestnikw i wrczeniem
Pucharu ufundowanego przez Przewodniczcego Rady Gminy Komnice- Jarosawa apet.
Z kolei niedzielny poranek rozpoczy VIII spawikowe zawody wdkarskie o puchar Wjta Gminy Komnice
zorganizowane przez Sekcj Wdkarsk
przy OSP Zdrowa. Tutaj rwnie nie
brakowao sportowego wspzawodnictwa o prestiowy Puchar Wjta Gminy
Komnice. Do wspzawodnictwa przystpio 23 uczestnikw czonkw sekcji wdkarskiej. Po czterech godzinach
wdkowania sklasyfikowano 15 uczestni-

kw. Zwycizc zawodw zosta Dariusz


Owczarek- sotys naszej miejscowoci,
drugie miejsce zaj Krzysztof SotysKomnice, trzecie Krystian Dbrowski
Zdrowa, 4-Marek Dbrowski, 5-Bartomiej Sadziak, 6-Zdzisaw Baszczyk,
7-Wodzimierz Szczepocki, 8-Grzegorz
Pluciski, 9-Sawomir Tylec, 10-Piotr
Klekot, 11-Karol Jasnos, 12-Piotr Kubik,
13-Karol Kurzacz, 14-Robert Zakrzewski, 15-Jakub Gonera. Zawody zakoczy
wsplny grill dla uczestnikw.
Od poudnia na placu za wietlic
OSP Zdrowa rozpocza si ostatnia impreza sportowa wtym dniu amianowicie
II Soecka Spartakiada Dzieci, Modziey i Dorosych Soectwa Zdrowa.
Do zmaga przystpio 44 zawodnikw
wklasyfikacji druynowej i15 uczestnikw do klasyfikacji indywidualnej. Druyny byy losowane wnastpujcych parytetach kategorii wiekowych: dzieci od
5 do 15 lat, modzie 16 20 lat, kobiety
w wieku 20+ i mczyni w kategorii
20+. Druyny wybieray zpord siebie
kapitanw i startoway w nastpujcych
konkurencjach: przeciganie liny, wycig
wnartach, cicie drzewa, wycigi wworkach, slalom zpieczk do ping ponga na
yeczce, siowanie na rk, przerzucanie
opony, rozwinicie wa straackiego,
slalom ztaczk. Te do zabawowe konkurencje pozwoliy na integracj rodowiska soectwa Zdrowa izapewniy doskona zabaw zarwno dla startujcych
jak ilicznie przyby widowni.
Po zakoczeniu konkurencji dzie-

Listy do redakcji

Podziekowanie
Witam, przesyam podzikowania za
zainteresowanie losami naszej rodziny
wimieniu dziadka:

Redakcjo, po drugim artykule wGazecie Komnickiej pozwol sobie na par sw


podsumowania. Telefon od Pana Leszka
Winiewskiego by dla mnie ogromnym
zaskoczeniem, nie spodziewaem si, e
kto bdzie zainteresowany losem rodziny
ktra opucia Rzerzczyce kilkadziesit
lat temu. Wspomnienia osobiste to pami
10-letniego chopaka, apozostae s oparte na dokumentach rodzinnych. Dzikuj
Panu Leszkowi za trud jaki sobie zada
w zwizku z tym artykuem, a redakcji

Gazety Komnickiej za udostpnienie swoich amw. W Rzerzczycach przeyem


tylko 10 lat, ale nie zapomniaem omiejscu
pochodzenia iwspomnieniami ztym miejscem zwizanymi. Jest to dla mnie bardzo
wzruszajce. Podziw budzi relacja wadz
gminy ze spoeczestwem iilo inicjatyw
spoecznych na terenie gminy. Grupie, ktra rekultywowaa stawy ycz poamania
kija itaaaaaaaakiej ryby! Gratuluj!
Pozdrawiam Pana Leszka Winiewskiego, mieszkacw Rzerzczyc, oraz
wadze gminy zPanem Wjtem na czele.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, ktrzy
pozytywnie wspominali moich rodzicw,
a rwnie tych ktrzy mieli inne zdanie.

ci wziy udzia w loterii, w ktrej bez


ponoszenia kosztw mona byo wygra
ciekawe nagrody rzeczowe.
Dekoracja uczestnikw zakoczya zmagania sportowe apo niej wszyscy
doskonale si bawili przy muzyce. Nad
bezpieczestwem uczestnikw czuway patrole Stray Gminnej a doskonae
zaplecze jakim dysponuje OSP Zdrowa
iSoectwo pozwolio na mie spdzenie
wieczoru, z ktrego skorzystao wielu
mieszkacw soectwa iokolic. Tym razem nie zawiodo nagonienie ani pogoda. Na przyszy rok s nowe pomysy
i pewnie bdzie jeszcze bardziej ciekawie. Wszystko to za spraw doskonaej
wsppracy Ochotniczej Stray Poarnej
wZdrowej iWadz Soectwa wpostaci
Sotysa i Rady Soeckiej. Dzikujemy
wszystkim, ktrzy nie szczdzc swojego
czasu zaangaowali si worganizacj cyklu imprez sportowo rekreacyjnych.
Wsparcie dla spartakiady okazali do liczni sponsorzy ktrymi byli:
Gmina Komnice, Bank Spdzielczy
w Komnicach, Ewa i Tomasz Drab
Sklep EVITA Komnice, Iwona iJanusz
Grabarowie, Rafa Rachwalik Sklep
Motoryzacyjny Komnice, Baej i Marek Ligoccy Sklep Chemiczny Komnice,
Firma Handlowa ORION Adam Krlik
Zdrowa, Firma KSK Dorota i Wodzimierz Kubik Zdrowa, Pono-Mebel
- Piotr Postolski - Zdrowa, Sklep Odzieowy Sabina Juszczyk Komnice.
Wiem doskonale jakie byy wtamtych czasach stosunki spoeczne. Rodzice zmarli
modo - Matka w wieku 53 lat, a Ojciec
65. Matka powicia si dla rodziny, aOjciec powici si ziemi, bo niezalenie od
tego kto sprawowa wadz zawsze to bya
polska ziemia. Myl, e kontakt z moj
ma ojczyzn bdzie utrzymany, gdy
mam chyba co zgobia pocztowego, ktrego zawsze cignie do miejsca urodzenia.
ycz wszystkim zdrowia, powodzenia
iwszystkiego najlepszego! Jerzy Lenicki
Ze swojej strony take bardzo dzikuj za
stworzenie i opublikowanie tego ujmujcego artykuu. Niesamowite jest to uczucie
czyta olosach swoich przodkw, wiedzc,
e kto powici tak wiele pracy by zebra
i opracowa te wszystkie informacje. Serdecznie pozdrawiam.
Mateusz Nacz Lenicki

GAZETA KOMNICKA - LIPIEC / SIERPIE / WRZESIE

29

www.klomnice.pl

Urok starych fotografii

Budynek Szkoy Podstawowej wZawadzie


Krzysztof Wjcik

tym numerze postanowiem opuci Komnice


i przenie si do Zawady. Do Komnic zreszt wrcimy, bo
jeszcze kilka ciekawych rzeczy mam
do pokazania, jednake pozostae
miejscowoci te maj swoje nieznane
jeszcze fotografie i warto je pozna.
W Zawadzie najokazalszym budynkiem jest kompleks zabudowa Zespou Szk wZawadzie, widoczny dla
wjedajcych tak od strony Komnic,
jak iod strony Gidel.
Szkoa Podstawowa, awaciwie jej
budynek, powsta w1938 r. Na fotografii wykonanej kilka lat po zakoczeniu
II wojny wiatowej (moe zaraz po niej)
wida samotnie stojcy budynek zczerwonej cegy, pitrowy zczterospadowym
dachem krytym dachwk. W tym samym czasie powstay jeszcze budynki
szk w Konarach i Skrzydlowie o bardzo podobnej architekturze. Jak na tamte

30

czasy, by to obiekt bardzo funkcjonalny


z czterema salami lekcyjnymi. W okresie powojennym, potrzeby edukacyjne
rosy, potrzeba byo wicej pomieszcze.
Pierwszej rozbudowy dokonano wlatach
siedemdziesitych ubiegego wieku, kiedy to powstaa przybudwka od strony
ulicy Czstochowskiej. Zupenie nie pasowaa architektur do pozostaej czci,
ale daa dwa dodatkowe pomieszczenia.
Wkrtce pojawiy si nastpne problemy zwizane ze starymi piecami ogrzewajcymi pomieszczenia. Pod koniec lat
osiemdziesitych dobudowano wic po
przeciwnej stronie budynku, kotowni.
Przy okazji powstao na pitrze jeszcze
jedno pomieszczenie do nauki, a cay
korpus budynku wyduy si o ok. 6
metrw. Sukces uskrzydli mieszkacw
iju wpocztku lat dziewidziesitych
dobudowano obszerne skrzydo od strony ulicy Ogrodowej z nastpnymi pomieszczeniami. Ju wtedy trudno byo

rozpozna zarys pierwotnego budynku.


Cigle brakowao jeszcze sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Ten
etap zrealizowano ju z prawdziwym
rozmachem, bo oprcz penowymiarowej sali sportowej powstaa jeszcze
wietlica z zapleczem kuchennym i kilkoma dodatkowymi pomieszczeniami,
a rwnoczenie zmodernizowany zosta
cay gwny budynek szkoy. Dzi, patrzc na wspczesne zdjcie kompleksu
szkolnego wZawadzie, trudno si nawet
dopatrze nie tylko podobiestwa zdawnym budynkiem, ale nawet okreli jego
pooenie wrd wspczesnych przybudwek.
Na koniec dzikuj wszystkim czytelnikom za sowa uznania, za informacje
idzielenie si swoimi zbiorami oraz zachcam do kontaktu na adres krzysztofwojcik15@gmail.com. Z gry dzikuj!

Sportowe zmagania wZdrowej

Realizacja programu EDEN od animacji do partycypacji soectw

V Noc witojaska w Zawadzie