You are on page 1of 2

MODUL 1: PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT

(GLK 6013)
UJIAN (10%) (1)
-

Tajuk 1.0 atau 2.0 sahaja.

AMALI (20%) & TUGASAN KUMPULAN (20%) (3)-

Pengurusan dan penyelenggaraan tumbuhan pokok saka
Pengurusan dan penyelenggaraan tumbuhan pokok renek
Pengurusan dan penyelenggaraan tumbuhan pokok penutup bumi.

TUGASAN INDIVIDU (10%) (2)
-

Jadual kerja pengurusan dan penyelenggaraan landskap
Pembinaan jadual kerja pengurusan dan penyelenggaraan landskap.

MODUL 2: STUDIO REKABENTUK TAMAN KECIL
UJIAN (10%) (1)
-

Tajuk 1.0 atau 2.0 sahaja.

KERJA AMALI 20% (4)
-

Kajian inventori dan analisis tapak.
Penghasilan pelan inventori dan analisis tapak.
(berkumpulan)
Pengembangan idea taman kecil.
(individu)
Penghasilan lukisan persembahan taman kecil.
(individu)

TUGASAN INDIVIDU 10% (3)
-

Pengembangan idea taman kecil.
Penghasilan lukisan persembahan taman kecil.
Pembentangan cadangan pelan taman kecil landskap.

TUGASAN KUMPULAN 20% (2)
-

Pengenalan kepada rekabentuk taman berskala kecil.
Penghasilan pelan inventori dan analisis tapak.

MODUL 3: REKABENTUK PENANAMAN

KERJA AMALI 20% (3) - Penggunaan dan susun atur tanaman Aplikasi perinsip dan kesesuaian tanaman dalam rekabentuk dalam susun atur penanaman. Pembangunan pelan penanaman reka bentuk landskap.0/2. .0 pilih satu tajuk ujian KERJA AMALI 20% (2) - Simbol bahan binaan (pelan dan keratan rentas) Projek pembinaan landskap kejur yang mudah.0 hingga 6.0 pilih 2 ujian sahaja. Projek pembinaan landskap kejur yang mudah. TUGASAN INDIVIDU 10% (2) - Pembangunan pelan penanaman reka bentuk landskap. TUGASAN KUMPULAN 20% (2) - Penggunaan dan susun atur tanaman. TUGASAN INDIVIDU 10% (1) - Simbol bahan binaan (pelan & keratan rentas). MODUL 4: PEMBINAAN LANDSKAP UJIAN 10% (1) - 1. TUGASAN KUMPULAN 20% (7) - Bahan binaan kayu dalam landskap Bahan binaan besi/logam dalam landskap Bahan binaan batu dalam landskap Bahan binaan konkrit dalam landskap Kemasan dalam binaan landskap. Kompilasi folio bahan binaan dan lukisan pembinaan landskap.UJIAN 10% (2) - 1. Aplikasi perinsip dan kesesuaian tanaman dalam rekabentuk dalam susun atur penanaman.0/4. Pembentangan.0/3.