You are on page 1of 2

Isipadu gas, jisim bahan dan bilangan zarah

Rajah di bawah menunjukkan hubungan di antara bilangan mol zarah dengan bilangan zarah, jisim
bahan dan isi padu gas.

Contoh
Cari bilangan zarah yang terkandung di dalam 1200cm³ gas nitrogen pada suhu dan tekanan bilik. (Isi
padu moalr gas pada suhu dan tekanan bilik = 24 dm³/mol)

Jawapan:

Bilangan mol gas nitrogen=1200 cm324000 cm3=0.05 mol

Bilangan molekul
nitrogen= 0.05 mol × 6.02 × 1023= 3.01 × 1022
Contoh 1
Soalan:
Sebuah bekas mengandungi 3.913 x 1023 molekul gas metana. Berapakah isi padu gas itu dalam
suhu dan tekanan bilik?
[Pemalar Avogrado = 6.02 x 1023; Isi padu molar gas pada suhu dan tekanan bilik = 24,000 cm 3/mol]

n=3.Jawapan: Bilangan mol gas metana. [Jisim atom relatif: Oxygen = 16.65 molI si padu gas=0. n = 2×16=32Jisim oksigen=1112 ×32 gmol−1=0.65×24000 cm3=15600 cm3 Contoh 2 Soalan: Sebuah balang gas mengandungi 200cm³ gas oksigen pada suhu dan tekanan piawai.02×1023=0.4 dm³] Jawapan: Bilangan mol gas oksigen. n=200 cm322400 cm3=1112 molJisim molekul relatif oksigen. Cari jisim gas oksigen.286g . Isi padu molar gas pada suhu dan tekanan piawai = 22.913 × 10236.