You are on page 1of 2

Isotop

Isotop-isotop sesuatu unsur ialah stom-atom sesuatu unsur yang mempunyai
bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza.
1.

Walaupun bilangan proton dalam atom sesuatu unsur adalah tetap, tetapi kadang kala
bilangan neutron mungkin berbeza.

2.

Atom-atom yang nombor neutron yang berbeza bagi unsur yang sama itu dipanggil isotop.

3.

Isotop-isotop sesuatu unsur ialah stom-atom sesuatu unsur yang mempunyai bilangan proton
yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza.

4.

Kebanyakan unsur menunjukkan keisotopan.

Sifat Kimia dan Sifat Fizik Isotop
1.

Isotop-isotop yang berbeza bagi satu unsur mempunyai bilangan proton yang sama, maka ia
juga mempunyai konfigurasi elektron yang sama, dengan ini sifat kimianya juga adalah sama.

2.

Akan tetapi isotop-isotop bagi suatu unsur mempunyai sifat fizik ( ketumpatan, takat lebur,
takat didih ) yang berbeza.

3.

Sesuatu unsur dalam keadaan semula jadi mungkin wujud sebagai gabungan daripada
beberapa jenis isotop.

Ringkasan
Sifat-sifat Isotop
Bilangan proton
sama
Bilangan neutron
berbeza
Sifat kimia
sama
Sifat Fizik
berbeza
Contoh:

Unsur

Nama

Hidrogen

Hidrogen
Deuterium
Tritium
Oksigen-16
Oksigen-17
Oksigen-18
Karbon-12
Karbon-13
Karbon-14
Klorin-35
Klorin-37

Oksigen

Karbon

Klorin

Simbol
H
2
H
3
H
16
O
17
O
18
O
12
C
13
C
14
C
35
Cl
37
Cl
1

1

1

1

8

8

8

6

6

6

17

17

Nombor
proton
1
1
1
8
8
8
6
6
6
17
17

Nombor
nukleon
1
12
23
16
17
18
12
13
14
35
37

Bilangan
proton
1
1
1
8
8
8
6
6
6
17
17

Bilangan
neutron
0
1
2
8
9
10
6
7
8
18
20

Natrium Natrium-23 Natrium-24 23 Na Na 11 24 11 11 11 23 24 11 11 12 13 .