You are on page 1of 1

SỬ DỤNG BIẾN TẦN ALTIVAR 71

1. Tham chiếu tốc độ và torque(chia tải giữa biến tần Master và Slave)

1.1 Tham chiếu tốc độ(tần số): đầu vào (AI) của biến tần Master thường đặt là 0÷10V, đầu
ra (AO)của biến tần cũng là 0÷10V, nhưng phụ thuộc vào tần số Max frequency. Nếu
High speed nhỏ hơn Max frequency thì tần số đầu ra(AO) sẽ nhỏ hơn tần số thực
chạy của biến tần Master, như vậy biến tần Slave tham chiếu tốc độ từ Master sẽ chạy
chậm hơn.Do vậy để lấy tham chiếu tốc độ đúng với tốc độ thực thì nên cài High
speed = Max frequency.
VD: AI: 0~10V tương đương Low speed~ High speed (0~45Hz)
AO: 0~10V tương đương Low speed ~ Max frequency (0~60Hz)
1.2 Tham chiếu torque:
- Đối với biến tần Master (AO)thì chọn giá trị tham chiếu là Signed torque thì sẽ tham
chiếu được torque có dấu (cả giá trị âm và giá trị dương).
- Với biến tần Slave(AI) thì range của nó phải chọn là ±100% thì mới nhận được tín hiệu
torque có dấu từ biến tần Master.
Như vậy nó hiểu là: 0V ~ -100%; 5V ~0%; 10V ~ +100%.
2. Điều khiển momen (Torque control): chỉ có thể cài đặt nếu Motor control type chọn ở
FVC hoặc SCV I
- Nếu biến tần được chọn chạy theo Torque control thì giá trị tham chiếu momen(AI) có
thể được tham chiếu từ biến tần khác, hoặc set trực tiếp từ bên ngoài vào.
- Torque ratio:là hệ số áp dụng cho giá trị torque tham chiếu(mức độ chịu tải là bao nhiêu
%)