You are on page 1of 23

NO.

KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

ffiw* r4
%

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SELANGOR

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2OI1

TINGKATAN

tslu2

4

SCIENCE
Kertas 2
Okt./Nov.
Dua jam tiga puluh minit

^l
t1
Pm

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN TNI
SEHINGGA DIBERITAHU
1.

nombor kad pengenalan, angka
giliran, nama dan tingkatan anda pada
petak yang disediakan.
TLtlis

2.

Kertas soalan ini adarlah dalam dwibahasa.

a

Soalan clalam bahasa Inggeris mendahttlui
soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

J.

4.

5.

Calon dibenarkan m enj aw'ab keseluruhan
atau sebahagian soalan samq ada dalam
bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian

A

B

Calon dikehendaki membaca maklumat
di halantan belakang kertas soalan ini.

C

www. myschoolchildren.com

Markah

Soalan

Penuh

1

5

2

5

3

5

4

5

5

6

6

6

7

6

8

6

9

6

10

10

11

10

t2

t0

Markah
Diperoleh

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak.

l5lll2

a 201I Huk Cipttt

Jubatun Peluiarun Negeri Selangor

I

Lihat halaman sebelah

Muat turun (percuma) soalan lain di : www.myschoolchildren.com Muat turun (percuma) skema lain di www.myschoolchildren.com

ips/
"@

t'tu2

,,

Fot

Section A
Bahugian A
120 marlcsl
120 markahl

Answer all questions in this section.
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

Murid Tingkatan 4 Setiq menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji variasi
kumpulan darah. Terdapat empat kumpulan darah iaitu A, B, AB, dan O.
l.I menunjukkan kumpulan darah 30 orang murid dalam kelas itu.

Jadual

A

B

o

AB

o

B

AB

A

AB

A

AB

A

o

B

A

B

o

o

B

AB

B

o

B

o

B

AB

A

AB

o

B

Table

l.l

dual l.L
(a)

Based on Table 1.1, determine the number

of

students

in each blood group in

Table 1.2.
Berdasarkan Jaduql

l.l, tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan darah

dalam Jadual 1.2.

L5lll2

@ 2011

Hak Cipta Jabatan Pelaiaran Negeri Selangor

Muat turun (percuma) soalan lain di : www.myschoolchildren.com Muat turun (percuma) skema lain di www.myschoolchildren.com

The Form 4 Setia students carried out an experiment to study the variation of blood group.
There are four groups of blood: A, B, AB and O.
Table 1.1 shows the blood group of 30 students from the class.

2.2 . lukis carta b.com Table 1. lang menunjukkan 12 marks) 12 l5lll2 @ 20II Hak Cipta Jabatan pelajaran Negeri Selangor I markahl Lihat halaman sebelah Muat turun (percuma) soalan lain di : www.myschoolchildren.com Muat turun (percuma) skema lain di www. Berdasarkan keputusan dalam Jadual I. draw abarchart to show the number of students against the blood group.tstu2 For Examiner's Blood group Kumpulan darah (Jse A B o AB Number of students Bilangan murid (b) Based on the results in Table 1.2 Jadual L.2.myschoolchildren.ar bilangan murid melawan kumpulan darah.

myschoolchildren. State the type of variation based on the bar chart ll Total A1 15lll2 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor ll markl markah) Muat turun (percuma) soalan lain di : www. jenis Nyatakan variasi berdasarkan carta bar di l(b).For tstU2 Examiner's IJse Number of students Bilangan murid Blood group Kumpulan darah 12 marksl 12 markah) 1(c) (c) in l(b).com r(b) .com Muat turun (percuma) skema lain di www.myschoolchildren.

myschoolchildren.myschoolchildren. Keputusan ditunjukkan dalam Jadual 2 di bawah.com Sodium .com Muat turun (percuma) skema lain di www. Thermometer Termometer Ammonium chloride Ammonium klorida hydroxide Natrium hidroksida Water Water Air Air Beaker A Beaker B Bikar B Bikar A Diagram 2 Rajah 2 The results are shown in Table 2 below. For Exqminer's [Jse Raiah 2 menuniukkan satu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimio pada suhu bitik. Type of Substance Jenis Bahun Sodium hydroxide * Initial temperature Final temperature Suhu awal Suhu akhir ("c) ('c) water Natrium hidroksida -t air Ammonium chloride + water Ammonium klorida * air Table 2 Jadual 2 l5lll2 A 20tt Hak Cipta Jabatan pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelah Muat turun (percuma) soalan lain di : www.tstu2 Diagram 2 shows an experiment to sfudy heat changes in chemical reactions at room temperafure.

....com Muat turun (percuma) skema lain di www...... ... identify the reaction that involves Daripada pemerhatian anda dalam Jqdual 2.k1 markah) Muat turun (percuma) soalan lain di : www.myschoolchildren. predict what you can feel. state the operational definition for ll markl markahl exothermic reaction.... ll (r) ii ... ll (d) Based on this experiment. Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. 2(A ..k) markahl If you touch beaker B with your finger. Jika anda menyentuh bikar B dengan jari.6 For Examiner's (a) [Jse t5tu2 From your observation in Table 2.com (ii) 2(a)(11) heat absorption .. ramalkan apa yang akan anda rasa.. nyatakan definisi secara operasi bagi tindak balas eksotermik.. ll l51ll2 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor tl... kenal pasti tindak balas yatng melibatkan (i) 2(a)(1) tl [1 marlc] markahl I l1 markl markahl heat released pembebasan haba 2(b) (b) State the responding variable in this experiment. Berdasarkan eksperimen...myschoolchildren..

: ll (c) I markl markahl State one hypothesis for this experiment. tulis satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Hydrogen gas Gas hidrogen Magnesium Magnesium Diagram 3 Rajah 3 (r) Based on Diagram 3..com Dilute hydrochloric acid Asid hidroklorik cair ..myschoolchildren.. Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini.. Rajah 3 menuniukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap For Exqminer's (Jse asid. write one observation for this experiment.myschoolchildren.com Muat turun (percuma) skema lain di www... 3(b) .. 3(a) "":"" tl (b) ll markl markahl State one inference based on the observation in 3(q).. Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di 3(o).7 t5tu2 Diagram 3 shows an experiment to study the reactivity of metals with acid.... Berdasarkan Rajah 3.k1 markahl Lihat halaman sebelah Muat turun (percuma) soalan lain di : www. 3(") ll l5lll2 @ 201t Hak Cipta Jabatan pelajaran Negeri Selangor I ii ..

com Muat turun (percuma) skema lain di www.For t1tu2 8 Examiner's @ Use State the variables in this experiment. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.com ll ft . (i) 3(4(i) Constant variable Pemboleh ubah dimalarkan (ii) 3(dxii) *.f:""""' ll markl [ 1 markahf l5lll2 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Muat turun (percuma) soalan lain di : www.iil markahl Manipulated variable P emboleh ubah dimanipulasikan '".myschoolchildren.myschoolchildren.

com Muat turun (percuma) skema lain di www. Use Pin-hole camera Kamera lubang jarum Object P Screen Objek P Skrin a@) [E Diagram 4.1 (o) Draw aray diagram of the image formed by object p in Diagram4. marksl 12 markahl 12 (b) Measure and write the size of the image formed in Diagram4.tstu2 Diagram 4.1.com Hole X LubangX For Exqminer's .myschoolchildren.myschoolchildren.1 shows object P in front of a pin-hole camera.i l1 markahl l5lll2 @ 201I Hak Cipta Jabatan pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelah Muat turun (percuma) soalan lain di : www.1 menuniukkan obiekP berada di hadapan sebuah kamera lubang jarum.1.l.. Lukis rajah sinar pembentukan imej oleh p pada Rajah 4.1. Beri satu ciri imej yang terbentuk pada Rajah 4.1 Rajah 4.. Raiah 4.1. I markl markahl ak) E tl. Ukur dan tulis saiz imej yang terbentuk pada Rajah 4.l. I (t) Give one characteristic of the image formed in Diagra m 4.

2 yang terbentuk dengan ciri imej yang sama sepertt imej yang terbentuk dalam Rajah 4. 4@ Telescope Camera Teleskop Kamera m Diagram 4.com Muat turun (percuma) skema lain di www.com Microscope Mikroskop .1.myschoolchildren.2 ll Total A4 G l5lll2 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor ll mark) markahl Muat turun (percuma) soalan lain di : www.myschoolchildren.2 which form an image with the same characteristics as the image formed in Diagram 4. Tandakan Ob bagi objek di Rajah 4.1.10 For Examiner's (Jse @ t5tu2 Tick (r/) ttre objects in Diagram 4.2 Rajah 4.

.... s(b) Y:.com Diagram 5 shows one type of neurone. Diagram 5 Rajah 5 (a) (i) Name the type of neurone shown in Diagram 5.com Muat turun (percuma) skema lain di www. tl .. .myschoolchildren. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ""':" t I markl l1 markah) (ii) State the function of neurone in s(a)(i). Rajah 5 menunjukkan satu jenis neuron.:. s(o)(i) Namakan jenis neuron yang ditunjukkan dalam Rajah 5. .. 12 marks) l2 markahl l51ll2 @ 201t Hak Cipta Jabatan pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelah Muat turun (percuma) soalan lain di : www.myschoolchildren. Nyatakan fungs i n euron d a I am s(a)(ii) s(a)(i). LabelkanXdanY..=g ll 151U2 For Examiner's Section B Bahogian B Use marksl markahl 130 130 Answer all questions in this section."a.kl t I markahl (b) Label X and y.

ll @ s(a ll markl markah) Name the structure that can detect stimulus.com ll ll . Namakan struktur yang dapat mengesan rongsangon. l5lll2 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor markl markahl Muat turun (percuma) soalan lain di : www.For t2 Examiner's (c) Use s(') tr tr tStu2 Draw an arrow in Diagram 5 to show the direction of the impulse.com Muat turun (percuma) skema lain di www. Lukis anak panah pada Rajah 5 untuk menunjukkan arah impuls.myschoolchildren.myschoolchildren.

. Namakan jenis pembahagian sel pada Rajah 6..myschoolchildren... ll markl markahl lL (b) Give one reason for your answer in 6(a). w 4tu Diagram 6 Rajah 6 (o) Name the type of cell division in Diagram 6. ll l5lll2 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor I il *.com Muat turun (percuma) skema lain di www.. 6(b) Beri satu sebab untuk jqwapan anda di 6(a).n markahl Lihat halaman sebelah tE Muat turun (percuma) soalan lain di : www.. '. Use Rajah 6 menunjukkan empat peringkat pembahagian sel...myschoolchildren...tstu2 13 For Examiner's Diagram 6 shows four stages of cell division.....com I .

berapakah bilangan lvomosom yang sel anak itu mempunyai? ll mark) t I markahf [il Where does this process take place in plant? Dii manakah proses ini berlaku dalam tumbuh-tumbuhan? "" "" ll (e) tt *r'rn markahl State two of the importance of this cell division.com (d) 6(d) .com Muat turun (percuma) skema lain di www.t4 For Examiner's (c) IJse 6(c) t5tu2 If cell A has 4 chromosomes. Nyatakan dua kepentingan jenis pembahagian sel ini. how many chromosomes does the daughter cell have? Sekiranya sel A mempunyai 4 kromosom. 6(e) [E 12 marksl 12 markah) Total B6 G l5lll2 @ 201I Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Muat turun (percuma) soalan lain di : www.myschoolchildren.myschoolchildren.

com Liebig condenser Kondenser Liebig .d t1tu2 15 The apparatus in Diagram 7 is prepared to obtain liquid X from a sodium chloride For Examlner's Use solution.myschoolchildren.". ll 15lll2 a 2011 Hak Cipta Jabatan Pelaiaran Negeri Selangor air fl *r'rt'l markahl I Lihat halaman sebelah m Muat turun (percuma) soalan lain di : www. Radas pada Rajah natrium klorida. Namakan proses yang ditunjukkan dalam Rajah :""".com Muat turun (percuma) skema lain di www. 7 disediakan untuk mendapatkan cecair X daripada larutan Natrium chloride solution Beaker Bikar Larutan natrium klorida Solution X Larutan X Wooden block Blok kayu Diagram 7 Rajah 7 (a) Name the process shown in Diagram 7.-"" 7(p) 7 .'.myschoolchildren.'a) untuk menunjukkan arah pergerakan masuk dan keluar dari condenser Liebig. (b) + ll mark) markahl ) to show the movement of water in and out of the Tandakan dengan anak panah ( . """""""' ll Mark with an arrow ( Liebig condenser.

ll (r) ll ll mark) markahl What is the boiling point of solution X? Apakah takat didih larutan X? I Total 87 G l5lll2 a 20tl Hak Cipta Jabatan Pelaiaran Negeri Selangor ll markl markahl Muat turun (percuma) soalan lain di : www. . Nyatakan fungsi kondens er Liebig. kondenser Liebig. ll (ii) 7(d)(ii) markl markahl Liebig condenser. 7(c) ll markl markahl Name the process that happens in the Namakan proses yang berlaku dalam (i) 7(d)(t) round-bottom flask.com @ ll . kelalang dasar bulat.For Examiner's Use t1tll2 t6 (r) State the function of Liebig condenser.myschoolchildren.com Muat turun (percuma) skema lain di www.myschoolchildren.

com Catalyst Y MangkinY . Namakan mangkinP. Use Rajah 8.myschoolchildren.t1tu2 t7 For Examiner's Diagram 8. lI (b) ll markl markahl Name catalyst P.myschoolchildren.com Muat turun (percuma) skema lain di www. l5lll2 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelah Muat turun (percuma) soalan lain di : www. Namakan pros es penghasilan ammonia. Nitrogen Nitrogen Ammonia Ammonia Hydrogen Hidrogen Diagram 8. Nyatakan nisbah nitrogen kepada hidrogen.1 Rajah 8.1 menunjukkan carta alir untuk penghasilan ammonia.1 (o) Name the process of ammonia production. :""""""" (") ll lL markl markahl ll markahl State the ratio of nitrogen to hydrogen.1 shows the flow chart for the production of ammonia.

com Endothermic reaction Tindak balas endotermik .18 For Examiner's Use @ 15tu2 What type of heat reaction is involved in the ammonia production? Mark (r/ ) your answer in the box provided in Diagram 8.myschoolchildren.2. Eksothermic reaction Tindak balus eksotermik Diagram 8.2 t I markf l1 markah) (e) State the two uses of ammonia Nyatakan dua kegunaan ammonia 8(e) [E 12 marlcs) [2 markah] Total B8 G 15lll2 @ 20ll Hak Cipta Jabatan Pelaiaran Negeri Selangor Muat turun (percuma) soalan lain di : www.myschoolchildren.2 Rajah 8.2. Apakah jenis tindak balas haba yang terlibat dalam proses penghasilan ammonia? Tandakan (l ) iawapan anda dalam petak yang disediakan dalam Rajah 8.com Muat turun (percuma) skema lain di www.

.com Radioactive substance .. dan Z dalam susunan menurun.. X:.rrol ll markahl l5lll2 @ 2011 Hak Cipta Jabatan Pelaiaran Negeri Selangor I Lihat halaman sebelah E Total B9 G Muat turun (percuma) soalan lain di : www.............19 tstllz For Examiner's Diagram 9 shows how radioactive rays penetrate through different materials......myschoolchildren. . Aluminium Aluminium Paper Kertas Lead Plumbum Bahan radioaktif Diagram 9 Rajah 9 (o) Name the radioactive ray of X.i l. Susunkan kuas.....myschoolchildren.. . ll (") ll markl markahl What is the charge of Y ray? e(") [E Apakah cas sinarY? ll (A Which radioactive ray can be used to kill markahl cancer cells? e(d) Sinar radioaktif manakah yang boleh digunakan untuk membunuh sel-sel kanser? . ... 13 marl<sl 13 markah) (b) Arrange the penetrating power of X.... ...... Y:....Y. Y... Namakan sinar radioaktifX.com Muat turun (percuma) skema lain di www.. . dan Z.. Use Rajah 9 menunjukkan penembusan sinar radioaktif melalui bahan-bahan berlainan.a penembusan X.. Y and Z in descending order. Y andZ.

com Muat turun (percuma) skema lain di www.2t l5lU2 Section C Buhagian C marksl markahl 120 120 i c . . (a) ll Suggest one hypothesis to investigate the above statement.fokus yang berbeza. Kanta cembung yang berlainan ketebalan mempunyai jarak.myschoolchildren.*o. a candle and other suitable apparatus Anda diberikan satu kanta cembung tebal. lilin. a white screen. bsr Kaj i pernyataan berikut.com Study the following statement. a lens holder. (i) di lD(a) berpandukan kepada ll Aim of the experiment (ii) Identification of variables Mengenal (iii) p as t i p e 12 marlcsl mbo lehub ah 12 ll Procedure or method 14 ll A 201I Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor I marksl markahl ll Tabulation of data Penjadualqn data markl markah) 14 Prosedur atau kaedah (v) markahl ll List of apparatus and materials Senarai radas dan hahan (iv) mark) l1 markahl Tujuan eksperimen l5lll2 markl markl markahl Lihat halaman sdbelah Muat turun (percuma) soalan lain di : www. Jawab Soalan l0 dan sama ada Soalan 11 atau Soalan 12. (b) markahl Describe an experiment to test your hypothesis in 10(a) based on the following criteria: Huroikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda kriteria berikut'. '. Answer Question 10 and either Question 11 or Question 12. You are given one thick convex lens. one thin convex lens. skrin putih. satu kanta cemburtg nipis. ll Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.. ".myschoolchildren. Convex lens with different thickness have different focal length. pemegang kanta.' 'o\"sQ" 10 :. dan radas lain yang sesuai.

myschoolchildren. menuniukkan perubahan kimia dalam tiga bahan berbeza. marksl marhahl 14 14 (b) Diagram ll shows chemical changes in three different substances.myschoolchildren.com Rajah 1l . Magnesium tape Pita magnesium Iron nail Paku besi Water Air Rusting of iron nail Pengaratan paku besi Burning of magnesium tape Pembakaran pita magnesium Chemical changes Perubahan kimia Copper(II) carbonate Kuprum(II) karbonat Lime water Air kapur Heating of copper(Il) carbonate P em an as an kuprum(Il) karb onat Diagram l l Rajah 15lll2 A 20tl Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Selangor ll Muat turun (percuma) soalan lain di : www. Nyatakan satu persamaan dan tiga perbezaan antara perubahan fizikal dan perubahan kimia.com Muat turun (percuma) skema lain di www.22 1l (o) tsfln State one similarity and three differences between physical and chemical changes.

[1 mark] markahl ll markl markahl www'nvs"choolchildren com Muat turun (percuma) soalan lain di : www. State three methods to solve the problem dan jelaskan pilihan anda END OF QUESTION PAPER Lst 2 13 a 20. 14 rnarlcs) 14 markahl (b) A plastic factory has been buitt near a housing area and causes health problems to the population in the area due to improper disposal of chemical industrial waste.::::::^LAN TAMAT markah) markahl ll Choose the best method and explain your choice Pilih kqedah terbaik rnarkl 13 marlcsl Nyatakan tiga kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut .com Muat turun (percuma) skema lain di www.myschoolchildren.myschoolchildren. Identi$z the problem ll Kenal pasti masalah . Explain how tn'e fabtory can solve the pollution problem based on the following: Sebuah kilang plastik telah dibina berdekatan satu kawasan perumaltan dan menyebabkan masalah kesihatan kepada penduduk persekitaran disebabkan pembuangan bahan kimia yqng tidak teratur. Hak cipta rabatan petajaranf:.asp ek b er ikut : (i) 12 marlcsl [2 markah] ll Give one other example of a chemical change Berikan satu contoh lain bagi perubahan kimia (iii) l1 markahl Give one example of a non-chemical change and the reason 12 marks) Beri satu contoh bukan perubahan kimia dan sebabnya (iv) 12 (o) l2 markah) Relate the common characteristics to construct the concept of Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep markl alloy aloi lI rnarkl ll markah] State two pollutants and explain their effects on human health. ll State one reason why the problem occurs ll Nyotakan satu sebab mengapa masalah ini berlaku . Nyatakan dut bahan pencemar dan terangkan kesannya terhadap kesihatan manusia. Terangkan bagaimana kilang tersebut dapat menyelesaikan masalah pencemaran itu b erikut: berdas arkan p erkara .com (ii) Identify two common characteristics Kenal pasli dua ciri sepunya .t'tu2 Study the changes in Diagram 11 and construct the concept of chemical changes based on the following aspects: Kaji perubahan-perubahan yang berlaku dalam Rajah 1l dan bina konsep perubahan kimia b er das arkan asp ek.

Detach Section C fiom this question paper. graf dan cara lain yqng sesuai untuk menj e I as kan j awapa n anda. Raiah yang mengirin'gi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Answer all questions in Section A ancl Section B. 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahugian A. Write your answers for Section C on the 'helaian tambahan' provided by the invigilators. Section B and Section C. All your answer sheets must be hanclecl A ialah 60 minit. jadual. Buhagian B ialcrh 50 minit in at the end of the examination.saan. Markah yang diperuntukkan bagi setiap ceraian soalan ditunjukkan dalam kuntngan. Write your answers for Section A and Section B in the spaces provided on the question paper.jarun Negeri Selongor Muat turun (percuma) soalan lain di : www.apan.s socrlan inLi. 10. 5. .com l. L{you wish to change your answer. Section B is 50 minutes and Section C is 40 minutes.jah. Cerctikatt Bahogion C daripada kerla. Bagi Bohagian C. neatly cross out the answer that you have done. Ikat helaion tambahan bersama-.myschoolchildren. tables. jawab Soulun l0 dart same ada Soalun ll atau Soslan 12Tulis jawapan bagi Bahugian C pada helaian tambahan yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan. 4- The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. 6. The marks allocated fbr each sub-part of a question are shorvn in brackets. Buhagian B dan Bahugiun C. batalkan dengan kemas jawapcttt yang telah dibuat. You may use a non-programmable scientific calculator Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintdik yang tidak boleh cliprogram. For Section C. Anda boleh menggunakan persamaan.tutno ket. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Buhagian dan Bahagian C ialah 40 minit. graphs and other suitable methods to explain your answers. You may use equations. g. Jawab semua soalan dalam Bahugian A dan Bahugian B. Then write down the new answer. Kemudian tulis jawapan yang baru.151u2 INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON This question paper consists of three sections: Section A. Tie the 'helaian tambahan' together with this question paper and hand in to the invigilator at the end of the examination. l5lll2 A 201 t Hak Cipta Jabatan Pela. Tulis iawapan bagi Bahagiun A dan Bahagian B dalam rltcmg yang disediakan pada kertas soalan. Sekiranya anda hendak menukar"f av.myschoolchildren. 8. diagrams. The time suggested to answer Section A is 60 minutes. 7. 3. answer Question 10 and either Question I I or Question 12.com Muat turun (percuma) skema lain di www. Semua kertas iawapan qnda hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan. ra.ras soalan ini dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperik.