You are on page 1of 12

பறறக ளள மமளமர சசயறய மற வலறல லளரகறக கள ர

ஞலபகசகறதமளய சகலடபறபதமலற வலறலலளரகறககளரகறக அசலதறதமயமலன பஙறக உணறட. இவறறளற சளமயலகறக
பயனறபடதறதமற பபலத பளமளய பசரறகறககற கடலத. பளம வலறலலளரயமனற சகறதமளய களறதறத வமடமற. உபறளபயமற
களறவலகதறதலனற பசரறகறக பவணறடமற. வலறலலளரளய சநயறவமடறட வதகறகம சமறமதளவ இஞறசம, இரணறட பணறட
ககறறறகளற பசரறதறத தளவயலற சசயறத கழநறளதகளகறக சகலடதறத வநறதலலற கழநறளதகளகறக ஏறறபடமற பதலலற
வமயலதமகளற, நரமறபகற பகலளலறகளற, வயமறறறபறபபலகறக மதலமயளவ கணமலகமற.
பறறகளமலற பலரகறகமற மஞறசளற உளறளமடறட வணறணமற படநறதமரகறகமற. இவறறளற பபலகறக வலறலலளரளய பறறகளமனற பமலற
ளவதறத பதயறதறதலலற பபலதமற நமறமற மலறவபதலட, பறறகளமற சவணறளமயலக பளகரமடமற. வலறலலளரளய அளபவலட
களறநறத அளவதலனற உணறண பவணறடமற. அளவ மகறமனலலற மயகறகமற வரமற. தளலசறறறலற ஏறறபடமற. உடமறளப
பமழமவளத பபலல வலம ஏறறபடமற.
எனபவ இகறககளரளய அடகறகட உணறணலமலற பதறத நலடறகளகறக ஒரமளற சலபறபமடவபத நலறலத. பநலயற தகரறகறகமற
மரநறத: ரதறததறளத சதறதபறபடதறதமற. மளள பலபறபடமற. மலளலகறகணற பநலயற நமவரறதறதமயலகமற. வலமபறப பநலயறகளள
கடறடபறபடதறதமற. மலரளடபறளப தடகறகமற. யலளனகறகலலற பநலளய ஆரமறபதறதமபலபய வரலமலற தடகறகமற. சபணறகளமனற
மலதலநறதமர பமரசறளனளயதற தகரறகறகமற. இதபபலனறற பலறபவற பநலயறகளள நககறகமற ஆறறறலற இதறறக உணறட.

பயமறதறத கமறதல பரமனற
சகலழபறபகளற கலறலகரலமலற உறறபதறதம சசயறயபறபடகமனறறன. அளவகறக அதமகமலன சகலழபறப உடலமலற பசரறவதலலற
உடலறபரமனற ஏறறபடகமறத.
கடதலற உடலற பரமனகறகலன கலரணஙறகளற:
அதமக அளவ உணவ எடதறதகறசகலளறளலற, களறவலன சகறதமளயசற சசலவமடலற, அதமக சகறதம தரமற உணவகளள
உடறசகலளறளலற (இனமபறபகளற/ ஐஸற-ககரமமற/ களமரறபலனஙறகளற), மதபற பழகறகமற பபலனறறவறறறலலற கடதலற பரமனற
ஏறறபடகமறத. வயத மறறறமற பரமறபளரகற கலரணமகளமறகட உடலறபரமனகறககற கலரணஙறகளற. ளதரலயறட சரபறபகற
களறவதலலமற, அடறரகனலற சரபறப அதமகரமபறபதலலமற உடலற பரமனற அதமகரமகறகமற. கடதலற உடலறபரமனலலற உயரற ரதறத
அழதறதமற, சரறகறகளர பநலயற, மடறட வலதமற, மன அழதறதமற பபலனறறளவ ஏறறபடகமனறறன.
உடலறபரமனகறக எளமய சமதறத மரதறதவமற:
இஞறசமளயதற பதலலற சகவம அளரதறத, ஒர படபமளற ஸறபனற சலற எடதறத, அதனடனற சம அளவ பதனற பசரறதறத ஒர
டமறளரற இளமற சடலன நகரமலற கலநறத, கலளலயமலற சவறமற வயமறறறமலற கடகறக பவணறடமற. இஞறசமயமலற உளறள
ஜமனறசஜரலலற (Gingerol) ஜமனறஜமசபரமனற (Zingiberine) மறறறமற பதனற ஆகமயளவ சசரமமலனதறளததற
தணறடவதடனற பதளவயறறற சகலழபறளபயமற எரமகறகமற.
ககழலசநலறலம, சவநறதயமற, மஞறசளற, கறமபவபறபமளல, சநலறலமகறகலயற சம அளவ எடதறதபற சபலடதறத, கலளல, மலளல
அளர ஸறபனற நகரமலற கலநறத உணறண, உடலமனற சகலழபறப களறநறத, எளடயமற சகரலகமற.
சமறகறமஞறசலனற, சநரஞறசமலற, மகறகமரடறளட, சகரகமற, தமபறபமலம, மமளக, ஓசரளட எடதறதபற சபலடதறத, கலளல, மலளல
அளர ஸறபனற பதனமலற உணறண உடலற எளட களறயமற.

பதளவயலன உமமழற நகளர சரகறக சசயறயமற 4. மலளல அளர ஸறபனற தணறணகரற பசரறதறத அரநறத. மமளகலயற . கலளல.பளமபறப sour 3. பரபறப வளககளற. ஆபறபமளற. உடலற எளட களறயமற. எலமமசறளசசற சலற ஒர படபமளற ஸறபனடனற சம அளவ பதனற பசரறதறத ஒர டமறளரற நகரமலற கலநறத பரக பவணறடமற. எளற . பககறகஙறகலயற 4. பசணம . தமயலனமற. எணறசணயற மறறறமற சகலழபறப மமகநறத உணவ வளககளற. தரறபசணம. பகலதளம பரஙறகமகலயற 2. பகடறரடற .கலரறபறப pungent 5. மலஙறகலயற .உவரறபறப salt 4. ஆறசளவகளற 1. பயலகல. சரகறகலயற . பமலரற. மளறளஙறகம . கதறதமரமகறகலயற.கலரறபறப . நகசறசலற பயமறறசம.இனமபறப . சவநறதமயமற . நளடபறபயமறறசம. பவபறபமறப . ஓடறஸற.தளசளய வளரறகறகமற 2. பகலஸற.கரமறப . நலரறதறதஙறகலயற 3. தரமத வளக உணவகளற.பளமபறப . இதமலற உளறள ளவடறடமமனற சம ரதறததறளதசற சதறதமகரமபறபதடனற சகலழபறளபகற களறதறத உடலமனற எளடளயயமற களறகறகமறத.பதளவயலன சகலழபறளப தரமற 3.வலளழதறதணறட . கலரடற . தகறகலளம . ளசகறகமளற ஒடறடதலற. பமலரற . வலலறநடற. சவஙறகலயமற . பணறட 5.தவரறபறப .தவரறபறப astringent சளவகளமற அதனற பயனறகளமற : 1.பளமபறப உணவகளற .உவரறபறப .இனமபறப உணவகளற . சவலறலமற .சபரஞறசகரகதறளதபற சபலடதறத.பலகறறகலயற . தயமரற .கசபறப . பரபகலலம.எலமமசறளச . சவளறளரம.கலரறபறப உணவகளற -மமளக.நரமறபகளள வலபடதறதமற 6. கடக . பசரறகறக பவணறடய உணவபற சபலரடறகளற: தகறகலளம. தமனமமற இரணறட லமடறடரற தணறணகரற அரநறத பவணறடமற. படறளட தகடறடபறபடறட தலனமயஙறகளற. அரமசம . பபறபலளம.இரதறதமற சதறதமற சசயறயமற உணவகளமற அதனற சளவகளமற 1.இனமபறப sweet 2. மதலமயவறறளற பமறறசகலணறடலலற உடலறபரமனற நமசறசயமற களறயமற.எலமறபகளள வலவலகறகமற 5.பளம.கசபறப உணவகளற . மஞறசளற .கசபறப bitter 6.உவரறபறப உணவகளற . சவளறளள சரலடறட. பலதலமற. சணறடகறகலயற . நககறக பவணறடய உணவபற சபலரடறகளற: இனமபற44 பகளற.

இநறத ளவடறடமமனறகளற நமளறநறத உணளவ சரமயலக எடதறதகறசகலளறளலவமடறடலலற உடலற வளரறசறசமயமலற பலதமபறப ஏறறபடமற.அளர வயமற (பஙறக) •நகரற . பமறநறத கழநறளத ஆபரலகறகமயமலக வளரவமற இநறத ளவடறடமமனற பதளவ. மகனற எணறசணயற . அதறதமகறகலயற . பநலயறகளமற சசலலறலலமலற சகலளறளலமலற வநறத ஒடறடகறசகலளறளமற.அதனலலற. எலமறபகளமற பறறகளமற வளர இததலனற மகறகமயகற கலரணமற. வலழளவகறக மற ளவடறட மமனறக ளற * மதலற சபரமயவரறகளற வளர எலறபலலரளடய உடலற வளரறசறசமகறகமற சமசற சகரலன ளவடறடமமனறகளற பதளவ. வலளழகறகலயற . எவறறறமலற அநறத ளவடறட மமனறகளற உளறளன எனறபத பறறறம பலரறபறபபலமற : * ளவடறடமமனற `ஏ’ : இத களறநறதலலற கணற பலரறளவ மஙறகமற. சவணறசணயற. கரபறளபயமலற கர வளரறவதறறகமற. மடறளடயமனற மஞறசளற கர. பசறளசகற கலயறகறமகளற.10 am மலளல 7 . ஈரலற.8 am •மதமயமற 12 . * மரஙறளககற ககளர. எனறன ளவடறடமமனற களறநறதலலற எனறன பநலயறவரமற.6.8 pm மடயலத படறசதறதமலற மனறற பவளல உணறணலலமற ககழற வரமலற •கலளல 7 . க அரமகமரஷறணனற .கலலற வயமற (பஙறக) அளத பபலல ஒர நலளளகறக இர பவளலதலனற உணறண பவணறடமற ககழற வரமலற • கலளல 9 . அவளர உணவமனற பநரமமற அதனற அளவமற (மளற) : எபறபபலதமற உணளவ உணறணமற பபலத இளத கவனதறதமலற சகலளறளபவணறடமற •உணவ . பநலயற எதமரறபறப சகறதம களறயமற.8 pm தணறணகளர சமனறற தமனறனபவணறடமற (அதலவத சமதவலக ரசமதறத ரசமதறத தளம தளமயலக பரக பவணறடமற) உணளவ கடகறக பவணறடமற (அதலவத உணவ வலயமலற இரகறகமற பபலபத கழலக சமனறற பமனறப சமதவலயற ரசமதறத ரசமதறத வமழஙறக பவணறடமற) இபறபடசயலறலலமற சலபறபமடறடலலற நமற பலகறசகடறடலற 100 வயத ! மளனவரற. மலவட .1 pm •மலளல 7 .மலதளள . சநலறலமகறகலயற .தவரறபறப உணவகளற .கலலற வயமற (பஙறக) •கலலம .

4. படகறக ளவதறத மடறடபம தகறகமசற சசலறல பவணறடமற. 2. * ளவடறடமமனற `சம’ : இத களறநறதவரறகளற மன அளமதம இழபறபரற. பசறளசகற கலயறகறமகளள அதமகமற பசரறதறதலலற ளவடறடமமனற `ஈ’ சமசறசகரற வமகமததறதமலற கமளடகறகமற.ஆகமயவறறறமலற ளவடறடமமனற `ஏ’ அதமகமற கலணபறபடகமறத. ஆபரலகறகமயமலன உணளவ உணறட பழகஙறகளற. எகறஸற-பர எடதறதபற பலரறகறகலமலற கதறதமதமபறபலககற கடறடபறபபலடறடகற சகலளறளலதகரறகளற. வலரகற கணகறகமபலபய கணமலகறகமவமடமற. * பபலதமலன சரமய சவளமசறசமற கழநறளதகறககற கமளடதறதலலற அதனற உடபல ளவடறடமமனற `ட’ளய தயலரமதறதகறசகலளறளமற. பசலயல. பகறகவலதமற. மலதகற கணகறகமலற வலம நமவரலணம மலதறதமளரகளற சலபறபமடவதனற மலமற கணமலகமற பமரசறளனளய. மலடறடதறதனறளமளயயமற உணறடலகறகமற. கடறளடயலக மலறகறகடய ஆபதறத இரகறகமறத. இதனலலற… கலலறகளற பகலணலலக. பபறபலளம ஆகமயவறறறமலற ளவடறடமமனற சம அதமகமற உளறளத. சகலயறயல. அளனதறத ளவடறடமமனறகளமற நமற உடலற ஆபரலகறகமயதறதமறறக பதளவ எனபவ. பதலறறறதறதமலற சமடமஞறசமயலக கலணபறபடவரற. * ளககறகதறதலற அரமசம. கலளலனற. வயமற ஊதமற. கலயறகறமகளற ஆகமயவறறறமலற இநறத ளவடறடமமனற அதமகமற உளறளத. உடலற பலகஙறகளற சசயலற இழநறத. அதமலற உளறள டளசனறஸறதலனற கலலறசமயமற. எலமறப உறதமகறக கலலறசமயதறளதவமட. மடறளட. தகறகலளம. பலற ஈற வகஙறகம பறறகளற ஆடறடமற கலணலலமற. மடறளட. உரளள. * ளவடறடமமனற `ட’ : ளவடறடமமனற `ட’ இலறலலவமடறடலலற எலமறபகளற வலவமழநறதவமடமற. மகனற. தளசகளற தலறமலறலக ஒடறடகறசகலளறளவமற வலயறபறப இரகறகமறத. ளவடறடமமனற `ஈ’ : இத களறநறதலலற தளசகளற பலவகனமளடயமற. பரபறப வளக. எலமறப மறமவ ஏறறபடறடலலற. சளமகறகலத பசறளசகற கலயறகறமகளற. ளவடறடமமனற `ட’ பபலதமய அளவ இலறலலத கழநறளதகளமனற கலலறகளற வமலற பபலலற வளளநறதவமடமற. அதறதடனற. ரதறத பசலளகயமற ஏறறபடலலமற. பறறகளற சகடகறகடமற. வலயமலற பணற உணறடலகமற. * ளவடறடமமனற `பம’ : இத களறநறதலலற வயமறறற மநறதமமற. சநலறலமகறகலயற. வமபதறதமலற கலயமறபடறடவளர அவசரதறதமலற கணறடபட தகறகமசற சசலறலகற கடலத. பமஸமபயலசதரபம எனறபத இயறறளக வலம நமவலரணம. தமரலடறளச. * ஆரஞறசபறபழமற. பசரலடறடனறஸற படளவ எனமலற. ககளர. எலமறபகளற பகலணலறமலணலலக பசரறநறதசகலளறளவமற. எலமமசறளச. * பகலதளம. ஒரபவளள தணறடவடமற பலதமகறகபறபடலமலற இரநறத. அஜகரணமமற. நமளலளமளய பமலமற சமகறகலலகறகமவமடமற. பலற ஈறகளமலற ரதறதமற கசமயமற. பதலலமலற ரதறதபற பபலகறக ஏறறபடமற. எலமறபகளற பலமற களறயகறகடமற. மடறளட. 3. அவசமயமற அறமய பவணறட யளவ . நகஙறகளற உடளல மடகறகமதற தகறகவதனற மலமற அத பலதமபறபளடயலலமற. இளறசறசம பபலனறறவறறறமலற பசரலடறடனறஸற . இளறசறசம. சவறறறமளல. ஏசனனறறலலற. இதய பலதமபறப ஏறறபடவமற சலதறதமயகற கறகளற அதமகமற. பமலமற. பசரலடறடனறஸற மமக மகறகமயமற. சவணறசணயற ஆகமயவறறறமலமற ளவடறடமமனற `ட’ அதமகமற உளறளத.100 சகலரமற அறமநறதமரகறக பவணறடய 100 மரதறதவகற கறமபறபகளற! 1.

9. அணமநறதமரபறபத தரமலன சசரபறபதலனல… நலறறகலலமயமலற மதக நனறறலகபற படயமறபட அமரறகமபறலமல… எனறபளதசயலறலலமற கவனமயஙறகளற. மலரறபக பறறற உளறளமடறட பலறபவற பறறற பநலயறகளற வரலமலற தடகறக ஆபறபமளற உதவகமறத. ஐநறத நமமமடமற சலயறநறத அமரறநறத ‘ரமலலகறஸற’ சசயறதசகலளறவளதயமற வழகறகமலகறகஙறகளற. கழநறளதயமற கறபறபலக பமறகறகமற எனறற சமலரற பயபறபடவலரறகளற. பதறறறமற ஆகமயவறறறலலற சதலநறதரவல? அநறத நலடறகளமலற கலரறனறஃபமளலகறளஸ கலளல உணவலகறகஙறகளற. 13. கரறபறபமணமகளற. உடலற பலசலக கறதறத. மடறளடபகலஸமலற ஈஸறடறபரலஜனற அதமகசமனறபதலலற மலரறபக பறறற வரமலற தடகறக பகலதளம உணவடனற பகலஸற பசரறதறத உணறணலலமற. 25 வயத வளரதலனற பலமற சபறமற.அதமகமலக உளறளத. கரறபறபமணமகளற. பவகமலக சசலறலமறபபலத ஏறறபடமற அதமரறவகளற பநரடயலக மதக. வயதலனவரறகளற நடமலடமற பகதமகளமலற தளர வழவழபறபலக இரகறககற கடலத. சபணறகளகறகலக… 10. கரறபறபகற கலல கவனமபறப! 14. அளர மணம பநரதறதகறக ஒர மளற. எலமறபமலற நலமளழ சதறமபறப இரநறதலலற. கலளலயமலற சககறகமரமற சலபறபமட பவணறடமற. வயதலன கலலதறதமலற தடமலறம வமழநறதலலற மதக எலமறப. அதனற பமறக சலபறபமடவசதலறலலமற எலமறபகளமனற வல களறயமற பவகதறளத களறகறக மடறடபம உதவமற. டலகறடளரபற பலரறகறகலலமற. 7. நலறல சவளமசறசதறபதலட இரகறக பவணறடமற. ஒரபவளள. 5. கலரறபறசபடறடலற கட தடகறகம வமழலலமற. 11. பயமற. கரறபறபமணம சபணறகளற. கழதறத மறறறமற இடபறபபற பகதமளயபற பலதமகறகமற. எனபவ. அவரறகளற எளதயலவத பமடதறதபட நடபறபதறறக வழம சசயறய பவணறடமற. இரமறபசறசதறத மலதறதமளர சலபறபமடறடலலற. நகவமவமடவதனற மலமற அநறததற சதறமபறப அதமகரமகறகலலமற. எலமறபகளற. இடபறப எலமறப உளடநறத பபலக வலயறபறப அதமகமற. 8. இதனலலற ரதறததறதமலற உளறள சரறகறகளரயமனற . 16. மமக சமதவலக சசலறல பவணறடமற. கதமகலலற வலம. இவறவளவகறகபற பமறகமற சதலலறளல இரநறதலலற. இளவயதமலற தமனமமற ஒர கபற பலலற கடபறபத. எளட களறவலன இரசகறகர வலகனஙறகளளபற பயனறபடதறதபவலரற. நலவலறபழமற சலபறபமடறடலலற வயமறறறமலற உளறள கழநறளத கறபறபலகபற பமறகறகமற எனறபதமற. இளத ளவதறபத.மலதவமடலயறகற கலல மன அழதறதமற. 6. ககழற மதகவலம. கழதறதவலம பபலனறறளவ வநறதலலற உடபன டலகறடளரபற பலரறகறக ஓடலதகரறகளற… நலறறகலலமயமற சசரபறபமறகட கலரணமலக இரகறகலலமற. 12. பதலலமனற நமறதறளத நமரறணயமபறபளவ ‘சமலனமனற’ எனபறபடமற நமறமமகபள! 15. எனபவ. அதனறபமறக சமளறள வலவமழகறக ஆரமறபமகறகமற. அத தவற. எலமறபகளள வலவலகறகம கலலறசமயமற சதறளத அதமகரமகறகமற. கழநறளதபற பரவதறதமலமரநறத 25 வயத வளர சலபறபமடமற சதறதலன உணவகளறதலனற எலமறளப உறதமபறபடதறதமற. கலலற தடமலறம பமசகமவமடறடலலற… உடபன ‘ளகயலலற நகவமவமட’ எனறபலரறகளற. கஙறகமபறப சலபறபமடறடலலற சமவபறபலகபற பமறகறகமற எனறபதமற மட நமறபமகறளகபய. அத பதளவயறறறத. பமறக பளழய நமறதறதகறக வநறதவமடமற.

வமளளயலடமறபபலத வமயரறளவயலக சவளமபயறமற நகளர. 26. கழநறளதளயபற பலதமகறகலத. கடலற ஒர பகறகமற தளறளமற. அபறபபலத அதமகமலக சலபறபமட மடயலத. உடலற கலரணஙறகளலலற மடறடமலறல… உணரறசறசம வசபறபடவதலலமற உடளலபற பலதமகறகமற சடறளட வலளழபறபழமற நககறககமறத. கழநறளதகளற வமளளயலடசற சசலறவதறறக மனறப நமளறய தணறணகரற கடகறக பவணறடமற. கழநறளதகறகதற தயமரற மமகவமற நலறல உணவ. வயமறறறமலற கழநறளத வளர வளர. இரமலற அலறலத தமறமலமனறபபலத சமலரகறக சமறநகரற சவளமயலவதறறக கலரணமற இததலனற. மளளகடறடய தலனமயஙறகளற பபலனறறவறறளற. அத. 21. 17. தயமரற சலபறபமடறடலலற கழநறளதகளகறகசற சளம பமடகறகமற எனறபத தவற. பமரசவ கலலதறதகறகபற பமனற வயமறறற தளசகளற வலபறசபற உடறறபயமறறசமகளற சசயறய பவணறடமற. சரறகறகளர. தலயறபறபலளலசற பசமமதறதகற சகலடபறபத நலறலதலறல. வயமற சரஙறக பவணறடமற எனறபதறறகலக சபரமய தணமளய வயமறறறமலற கடறடவமடவலரறகளற. தயமரமலற . 22. 18. அதறறகலன சபலறடறளட அணமயலலமற. கரறபறபகற கலலதறதமலற சமலரகறக கலலறகளற வகஙறகவத வழகறகமலன ஒனறற. சமல கமரலமஙறகளமலற பமறநறத கழநறளதயமனற நலகறகமலற பதனற. நலளறபடறட பதனலக இரநறதலலற அதமலமரகறகமற ஒர வளக நசறசகறகமரமம. கலய ளவதறத பமறபக அணமவமகறக பவணறடமற. 29. 27. அத தவற. அத ஈட சசயறயமற. இதனலலற கரபறளப ககழமறஙறகமட வலயறபறப உணறட. 20. வலளழபறபழதறதமலற இரகறகமற சபலடறடலசமயமற கழநறளதகளமனற மளளதறதமறளனதற தணறடகமறத. பல பவளளகளலகபற பமரமதறதசற சலபறபமட பவணறடமற. அடகறகட மயகறகமமற வரலத. நகணறடநலளற சபடறடயமலற ளவதறதமரநறத தணமளய அபறபடபய எடதறதபற பபலடகற கடலத. பமரசவமற மடநறத ஆற வலரமற கழமதறத. கரறபறபமணமகளமனற உடலகறக இயறறளகயலன களமரறசறசமளயதற தரகமறத வலளழபறபழமற. 28. சலதலரண அளற சவபறபதறதமலற 6 மணம பநரமற வளர சகடலமலற இரகறகமற. ளதரலயறட. சதறதமலன பலதறதமரதறதமலற பசகரமதறதகற சகலடகறகலலமற. 23. சகரற பபலனறற பமரசறளனகளற உளறள சபணறகளற. கரறபறபகற கலலதறதமலற மலசறசமகறகலற பமரசறளன வரமற. பமறநறத கழநறளதகறக பளழய தணமளய மதலமலற அணமவமபறபத சமறபமரதலயமலக இரகறகமறத. சககறகமரமமற பசமகறகலத. தலயறலலநறதமலற தலயலகபற பபலகமறவரமனற தமனசரம உணவமலற வலளழ சரசமபமகறகளற வமதவமதமலக இரகறகமற. தளவதறத. இளமறபமளறளளவலததறளதகறகட சகலணறட வரகறகடமற. அநறத பநரஙறகளமலற ஜஜஸற. 19.அளவ களறயலமலமரகறகமற. பமரசவமற மடநறத சமல நலடறகளமலற. கழளதபற பலலற பபலனறறவறறளறதற தடவமற பழகறகமற உளறளத. அதமலற சதலறறறகற கமரமமகளற இரகறகலலமற. கரறபறபகற கலலதறதமலற அதறறகலன மரநறதகளளகற கடறடலயமற எடதறதகறசகலளறள பவணறடமற. அதமகமலக தணறணகரற கடபறபதலலறதலனற இபறபட எனறற சசலலறவத தவற. 25. தவமரறகறகமடயலத படறசதறதமலற. அளததற தவமரறகறக அதமகமலக தணறணகரற கடகறக பவணறடமற. 24.

சவலறலமற. பவபறபமளல. சகலழபறப. மரஙறளககறககளர. எலமமசறளச பபலனறறளவ உடலமலற உளறள நசறசதறதனறளம நககறகமற உணவகளற. அளரகறககளர. பசலளமற. சமவபறபண உறறபதறதமகறக படலஙறகலயற. வலளழபறபழமற சலபறபமடறடலலற சளம பமடகறகமற எனறபத தவற. இநறதகற ககளரயமனற ளதலதறளத தளலகறகதற பதயறதறதகற களமதறத வநறதலலற… கணற பநலயறகளற சநரஙறகலத. பனஙறகறறகணறட. பகடறரடற. மல பநலயற தணமயமற. நசறசதறதனறளம என பல பமரசறளனகளகறகதற தகரறவலக இரகறகமற. மஞறசளற. பதலபலலட சலபறபமட பவணறடமற. 31. அவளர. பசறளசபற பயற.பம. இத மலசறசமகறகளலபற பபலகறகமற. 38. தமனமமற ஐநறத வமதமலன பழஙறகளளயமற. சளரகறகலயற. தவளர. சமறககளர. சபகறடனற நமற உடலமனற நசறசகறகளள நககறகவதமலற எகறஸறபரறடற. இளநகரற பபலனறறளவ உடலமனற அதமகபறபடயலன சடறளடதற தணமகறகமற. பசறளசநமறகற கலயறகளற. பகலளவகறகலயற. 41. ஆபறபமளற பதலலமலற சபகறடனற எனறற பவதமபறசபலரளற கணமசமலக இரபறபதலலற. பயமற பபலனறற பலதமபறபகளள தகரறகறகமற வமடறடமமனற பம-6 தரறபசணமயமலற அதமகமற. நகஙறகளற. பகனறசரற சசலறகளற உரவலகலமலமற தடகறகமற. கழநறளதகறக அலரறஜம வரலமலற தடகறகமற. மனநலகற பகலளலற மறறறமற மளள நரமறபகளமலற பலதமபறப உளறளவரறகளமனற தமனசரம உணவமலற தரறபசணம தணறடகளற அவசமயமற. சவஙறகலயமற. சவநறதயகறககளர. கழநறளதகளற உணவமலற மலவசற சதறதகறகபள அதமகமமரபறபதலலற… வலளழபறபழமற அவசமயமற சகலடகறக பவணறடமற. மன அழதறதமற. பமலரற. சநலறலமகறகலயற. பசளலகறககளர பபலனறறவறறளற அடகறகட பசரறதறதகற சகலளறள பவணறடமற.பசரலபபயலடறடகற எனமற சதறத அதமகமற. 39. பகழறவரக. உளநறதவளட. கமறப. சணறளடகறகலயற வறறறலற. பணறட சலபறபமடறடரறகசளனறறலலற… உஙறகளற உடலமலற பநலயற எதமரறபறபசற சகறதம சவகவலக அதமகரமகறகமற. தமனமமற ஒர டமறளரற மலதளள ஜஜஸற கடபறபத… உடலமலற ரதறத அழதறதமற. சபலனறனலஙறகணறணமகற ககளரளயதற தவடறடலற சசயறத சலபறபமடறட வநறதலலற. 36. அத கடலகறக மமக நலறலத.. சகரகமற. 30. சகரற பபலனறறளவ 30 வயதமபலபய வநறதவமடமற. கழநறளதகளற கணறடலக இரகறக பவணறடமற எனறற அளவகறக அதமகமலக உணவ சகலடதறத உடளல பரமனலகறகலதகரறகளற. கரபறபடறட. வயமறறறபறபசறசமதற சதலலறளல தர ஓடவமடமற. மலதளமற பழமற.? ஆமற எனறறலலற… ஆபரலகறகமயமமற அழகமற எபறபபலதமற உஙறக பகறகமறதலனற! 33.. சமல கலயறகறமகளளயமற உணவலக எடதறதகற சகலளறபவரல. சவளறளள அணகறகளற அதமகமற உறறபதறதமயலவபதலட. கழநறளதகளள சகரலன உடலறவலகடனற வளரறகறகபற பலரஙறகளற. 34. . 35. 60 வயதமலற வர பவணறடய பம. உணபவ மரநறத! 32. 37. சசவறவமளநகரற. மமளக. நலவறறபழமற. உளநறத. சணறளடகறகலளய உணவமலற பசரறதறதலலற… நலகறகபறபசறசமதற சதலலறளல. 40 சவஙறகலயமற. பணறட.

கலநறதபறபடகறளக. நகஙறகளற அடகறகட நகசறசலற அடபறபவரற எனறறலலற… இதயதறளதபற பறறறம கவளலபயபடதற பதளவயமலறளல. 48. மடறளடபகலஸற. நளடபயமறறசமயமறதலனற. நளரயகரலகறக அத மமகவமற பயனளமகறகமற. கறமபறபலக பகரடற. அததலனற மதலதவமகறகமற மநறளதய சமகமசறளச. இதயமற பலதமகறகபறபடவதலக உணரஙறகளற. உடலமனற எதமரறபறபசற சகறதமளய எளமதமலற வலபறபடதறதலலமற. மளளகடறடய பயற பபலனறறவறறளறசற சலபறபமடலலமற. கவளலளயதற தகறகம எறமவததலனற. 50. அதறறகபற பதமலலக தலனமயஙறகளற. உடலற ஆபரலகறகமயதறதகறகமற தகஙறகமளன ஏறறபடதறதமற. பபறபலளமபற பழஙறகளற மமகவமற சதறத மமகநறதளவ. பலமலன வமரநறத கலரணமலக ஜகரணகற பகலளலறல? பதமனல. அநறததற பதளன இரணறட வலரமற சலபறபமடறடலலற கலறலகரலற ஆபரலகறகமயமலக இரகறகமற. 46. 55. கணறகளகறகமற நலறலத.42. 51. ளவரஸற எதமரறபறபசற சகறதமளய சபரமதமற தணறடகமனறறன. 52.! 53. 47. எநறதவமத பநலயற தலகறகமயமரநறதலலமற மதலமலற சசயறய பவணறடயத. இதயதறதகறக எதமரலனத. கலறலமற களரநறதவமடமற. . வலரமற ஒரமளற பபறபலளமபற பழமற வலஙறகமசற சலபறபமடஙறகளற. பகடறடல கலபரலடறடனறஸற அதமகமளறள உணவகளள உணறபத இதயதறதகறக நலறலத. ளககறகதறதலற அரமசமயமலற நலரறசற சதறதகறகளற நமளறநறதளறளன. எலமமசறளசசற சலற… இவறறறமலற ஒவறசவலர ஸறபனற கலநறத சலபறபமடறடலலற பபலதமற. அபறபட ளவகறகபறபடறட உணவகளமலற சதறதகறகளற களறநறத வமடவபதலட. மலதறதமளர பபலனறறளவ உரமய பலளனதற தரலத. மரநறபத பவணறடலமற! 49. லபற… டபற. 54. சரறகறகளரளய (சகனம) உஙறகளற வலழறகறளகயமலமரநறத ஒழமகறக மடநறதலலற. உடமறளபகற களறகறக ஒபர வழம உணவகற கடறடபறபலடமற. சபலறடற. பகனறசரற சசலறகளளதற தகரறகறகமற சகறதம தமரலடறளசயமனற பதலலமலற இரகறகமறத. இயறறளகசற சழலலன இடஙறகளகறகசற சசலறல பநரறநறதலலற… சகலஞறச பநரமற ஆழமலக மசறச வமடஙறகளற. சளமயலகறககற ளககறகதறதலற அரமசமளயபற பயனறபடதறதவத மமக மமக நலறலத. தமரலடறளச சகலடறளடகளமலமரநறத சபறபறபடமற மரநறதபற சபலரடறகளற. சரறகறகளரவளறளமகற கமழஙறக.. 45. உபறப பபலடறட கடளலளயகற சகலறமகறகமறபபலசதலறலலமற. அதமக நலடறகளற உணளவ ஃபறரமடறஜமலற ளவதறத சலபறபமடவளததற தவமரறகறக பவணறடமற. பதனற. தமனசரம சமற தணறட ளபனலபறபமளள பதனமலற ஊற ளவதறத. 43. உபறப. அடரற பசறளச நமற ககளரகளற பபலனறறளவ. 44. ளசகறகமளற பகபறபமலற எலறலலமற ஸறநலகறஸற சலபறபமடவளத மறறறமலமலகதற தவமரறகறக பவணறடமற.

பலதலமற. எனபவ. பலற கறபறப நமறமலக மலறவத. அகறகம எனபறபடமற மகதறதமலற பதலனறறமற கடறடகளகறக மணற பசமற வழகறகமமரகறகமறத. நமளறய பகனறஸற சலபறபமடறடலபல பபலதமற! பகலதளம. எத சலபறபமடறடலலமற வலயற சகலபறபளமகறக பவணறடமற. சதலணறளடகறகபற பரவம. கலபம பபலனறறவறறளற அடகறகட கடபறபத பறறகளகறக நகஙறகபள பவடறட ளவபறபதறறகசற சமமற. 68. அதறறகலன மரநறதகளளபற பயனறபடதறதவபத நலறலத. மன அழதறதமற இதயதறதமனற எதமரம. 65. பலறலமலற கழம ஏறறபடறட உணவ தஙறகவத. இனமபறபளறள பலடறடலற ஜஜஸறகளற. அகறகம. கடபவ பகரடற. கமடறனமளயகற கவனமயஙறகளற 58. 57. 61. ஈறகளமலற வககறகமற. கலபம… இளவசயலறலலமற சரமதறதமனற வமலறலனறகளற. நமளறய தணறணகரற கடபறபத. சடலன உணளவ சலபறபமடறட சநலடபய. சமறசமற கமடறனம கறறகளள அகறறற உதவமற. அளத வமடறடதற தளறளஙறகளற. சரகறகஙறகளற இலறலலமலற ளவதறதமரகறக தணறணகரற அதமகமற கடபறபத மகறகமயமலனத. ‘கமடறனமயமலற கலற’ எனறற பயபம பதளவயமலறளல. ஒரவமத கமரமமதற சதலறறறமலமற ஏறறபடகறகடயத. 64. ஜமலறலலன உணவகறக மலறமனலலற. பறறகளள எபறபபலதமற சதறதமலக ளவதறதமரகறக பவணறடமற. பசலரறவ. மமகவமற களமரறநறத நகளரகற கடபறபளததற தவமரஙறகளற. பதநகரற. 67. கமடறனமயமலற கலற இரகறகமறதல? சலபறபலடறடலற சமகறனகசமயமற பசரஙறகளற. 66. ஓடறஸற. மகனற. பகலகற. எனபவ. இறகறகமலன ஆளட. களமரறநறத மறறறமற சடலன உணவ உடறசகலளறளமறபபலத கசறசமற ஏறறபடவத பபலனறறளவ பலற சசலதறளத ஏறறபடவதறறகலன அறமகறமகளற. பலரறலம பபலனறறளவசயலறலலமற சமகறனகசமயமற அதமகமற உளறள சமல உணவகளற. உஙறகளற இதயதறளத மரதறதவரற மலமற பசலதமபறபளத வழகறகமலகறகமகற சகலளறளஙறகளற. பளக. பறறகளமலற ஏறறபடமற பலதமபறப. மநறதமரம. மன அழதறதமற. மத. இனமபறபசற சலபறபமடபவரறகளகறகபற பலற சசலதறளத ஏறறபட வலயறபறபமரகறகமறத. சமயஙறகளமலற இதயதறளதயமற பலதமகறகமற. தமரலடறளச மறறறமற ஆரஞறச ஜஜஸற எனறற ஏதலவத ஒனறளறகற கடபறபத மமகவமற நலறலத.56. வலயமனற சவளமபறபறதறதமலற வககறகமற. உடலகறகமற பலறலகறகமற பலதமபறபகளற ஏறறபடமற. சகனம – இளவசயலறலலமற கமடறனமயமலற கலறளல உரவலகறகமற வமலறலனறகளற… உஷலரற! 60. சமபறஸற. பலறலமலற வலம. . உஙறகளற கடமறபதறதமலற யலரகறகலவத இதய பநலயறகளற இரநறதலலற. சரமதறளத இளளமயலக. பலறலகறக உறதம! 62. 59. கலயறகறமகளள நமளறய சலபறபமடபவரறகளகறக. 63.

வலளழ. பலகமயமற. உடபன டலகறடளர பலரறகறக மடயலத நமளல. பனஙறகறறகணறட. 79. சநடகறகவலடறடலற ககறலறகளள பபலடறடவமடறட இரவ மழகறக டமறளரற நகரமலற மட ளவகறக பவணறடமற. 77. இரணறட. நகரமழமவ பமரசறளன உளறளவரறகளற அளனதறத வளக ககளரகளற. மகதறதமலற பளறளஙறகளள நமரநறதரமலகறகமவமடமற. வலளழதறதணறட சலபறபமடலலமற. வறறறலற கடபவ கடலத. சபறபபலடறடல. பபதம ஏறறபடறட மரதறதவமளன சசலறல தலமதமலகமற சழலமலற… உடலமலற இரநறத சவளமபயறமய நகரகறக இளணயலக உடபன சரறகறகளர மறறறமற உபறப கலநறத நகபரல. அபறபளமற. மளலவலளழ. நட இரவ அலறலத பயண பநரஙறகளமலற தமடரற ஜஜரமற அடகறகமறத. இவரறகளள எளமதமலற பநலயற தலகறகமற. 78. இத பமறறகதறதமய நலடகளமனற எளமய ளவதறதமயமற 75. சஜனரலற வலரறட! 76. ட. அதறறகலக சமறமல இரகறக பவணறடலமற. உபறபமலற ஊறமய ஊறகலயற.69. சலபறபமடறடதமற சநஞறசசரமசறசலல? சமறமத சவலறலமற களரதறத நகளர அரநறதமனலலற பபலதமற. எனபவ. அளசவமற வலரதறதமலற 100 கமரலமற அளவமலற சலபறபமடலலமற. உயமரறபறளபயமற சகடகறகமனறறன. பலல. மடறளடயமலற சவளறளளகறகர மடறடமற ஓ. பதளவயறறற அழகறககளற சரமஙறகளமலற தஙறகம. மனறற சவணறளடகற கலயறகளமனற கலமறப மறறறமற அடபறபகதமளய நககறகம. எயறடறஸற ஆகமய பநலயறகளலலற பலதமபறபகறகளறளலனவரறகளகறகமற. 6 மணம பநரதறதகறகளற டலகறடளர சநறதமபறபத நலறலத. சரறகறகளர பநலயற வரவதறறகமற வலயறபறபமரகறகமறத. பபரகசறளச ஆகமயவறறளறதற தவமரறகறகலலமற. சரறகறகளர. 80. கலதகளள வலரமற இரமளற சமலறலமய கலடறடனற தணமகளலலற சதறதமற சசயறய பவணறடமற. உடலமலற சரறகறகளரயமனற அளவ பவறபடறட. சலவம. படறஸற பபலனறறவறறளறதற தவமரறகறக பவணறடமற. கரவலட. இளநகபரல கடகறக பவணறடமற. 72. ஆனலலற. வலநறதம. ஸறடரலயறட மலதறதமளர சலபறபமடபவரறகளகறகமற உடலமலற எதமரறபறபசற சகறதம களறநறத இரகறகமற. ஏசனனமலற படறஸற பபலடமறபபலத தமட அழகறககளற அபறபடபய அழதறதபறபடபம தவமர. மகதறளத அடகறகட கழவமசற சதறதபறபடதறதவத அவசமயமலனத. பகனறசரற. வயமறறறபறபபலகறக வமடபட உடனட உபலயமற… சவறமற சகலயறயல இளலகளள சமலறவததலனற. மல. கலயறநறத தமரலடறளச. 81. . சவளமயமலற வரலத. பஹரறபமனற. 71. 74. கலளல உணவகறக மனற இநறத நகளர மடறடமற அரநறதமவர. அத ஆபதறதலனத. பளன சவலறலமற. மகபறபர இரநறதலலற… உடபன கமளறளம எறமய வமரலறகளற படபடகறகமற. அதனற சபலலமளவயமற. எசறசரமகறளகபயலட இரதறதலற அவசமயமற. வகடறடலற இரநறதலபலல அலறலத பயணதறதமனற இளடயமபலல பலரலசமடறடமலலற மலதறதமளர ஒனறளற பயனறபடதறதவத நலறலத. பஞறசலமமரறதமற பசரறகறகபவ கடலத.. இரணறபட வலரதறதமலற சரறகறகளர களறயமற. உடலற எளடளயகற களறகறகமபறனற பபரறவழம என சலபறபலடறடனற அளளவ தமடசரன களறபறபத ஆபதறத. அதனறபமறக.பம. 73.பக! உயரற ரதறத அழதறத பமரசறளன உளறளவரறகளகறகமற இத சபலரநறதமற. கலயறகளற. பதனற. 70. சவநறதயமற மமக நலறலத.

கவனமகறகலமலற வமடறடலலற உடலற சமலமநறத எதமரறபறபசற சகறதமளய மறறறமலமலக இழகறக பநரமடமற.82. மலசறசமகறகலற சதலடரறநறதலலற. நளடபலளத எனறற கமளடதறத இடஙறகளமலற எலறலலமற அமரறநத ற சலபறபமடவத தவற. பதறத வயத வளரயளறள கழநறளதகளற எனறறலலற. பரமபசலதளன அறமகறளக இரநறதலலறதலனற வலரமசகளகறகலன இனறஷஜரனறஸற உளறளமடறட அளனதறதவமதமலன மதலகடகளள சபறவதமலற சமகறகலற ஏறறபடலமலமரகறகமற. ட கடகறககற கமளமறபலமலற… தயறளமயலன தணறணகளரகற கடபறபபத நலறலத.) பபலடபவணறடமற. உடலமலற ஏபதனமற கலயமற அலறலத நககறககறலற பபலனறறளவ ஏறறபடறடலலற. வமயரறளவ தஙறகமய உளடயபடபனபய இரபறபத ஆபதறதலனத. லமஃபறடற பயனறபடதறதவளத கடமலனவளர தவமரறகறகவமற. எதமரறபலரலத மரணசமனறறலலற கடறடலயமற பமபரத பரமபசலதளன சசயறவததலனற எலறலலவறறறகறகமற நலறலத. 88. ஓடவத நலறல உடறறபயமறறசம. 92. பழஙறகளள சதறதமலன தணறணகரமலற அலசவமலறளல எனறறலலமற… அமகபமயலசமஸற எனமற சதலறறறகறகமரமம தலகறகதலற ஏறறபடமற. சலலடறடலற பபலடபறபடமற பசறளசகற கலயறகறமகளற. இநறத ஊசம பதளவயமலறளல. 89. 83. பஹலடறடலற. மறறற சமயஙறகளமலற கழநறளதகளற மறறறமற மதமயவரறகளள பநலயலளமளயபற பலரறபறபதறறகலக மரதறதவமளனகறக அளழதறதசற சசலறலகற கடலத. மலமற. 85. ‘பபலஸறடறமலரறடறடமற’ எனறறலபல பலரகறகமற ஒரவமத பயமமற பதறறறமமற இரகறகமற. இரபத நமமமடஙறகளகறக . 91. உடலமலற அதமக சவபறபமற ஈரறகறகபறபடறட சமகறகலற உரவலகலலமற. இதனற கலரணமலக பபலஸறடறமலரறடறடதறளததற தவமரறதறதவமடறடலலற… பலறபவற சமகறகலறகளளசற சநறதமகறக பநரமடமற. ஜமலஜமல களமரற பநரசமனறறலலற… கறபறபப சமறபறப. இதனலலற. மரதறதவமளனயமலற பநலயலளமயமனற படகறளககறககற ககபழ. நலரறசறசதறதளறள உணளவ அதமகமற பசரறதறதகற சகலளறளபவணறடமற. 93. தடபறபசம கலலதறதமலற இரகறகமற. அதமகபடறசமற 45 நமமமடஙறகளகறக பமலற சதலடரறசறசமயலக அமர பவணறடலமற. சலபறபமடறடதமற மலமற கழமநறதவமடமற. ஒபர இடதறதமலற உடறகலரறநறதமரலமலற அவறவபறபபலத எழநறத நடகறகபவணறடமற. நமலற… கவனம… சசலற! 86. ‘பபலரடகறகமறத’ என அடகறகட கலபம. ஹலஸறடலற பபலனறற இடஙறகளமலற பயனறபடதறதபறபடமற தடறட மறறறமற டமறளரறகளள சரமயலக கழவவமலறளல எனறறலலமற. பவதறதமரமற பலதமபறப உளறளவரறகளற கசறசபறபடலமலற உடபன டலகறடளரபற பலரறகறக பவணறடமற. நகஙறகளற நகணறட பநரமலக தணறணகரற கடகறகலமலற இரநறதலலமறகட சமறநகரற மஞறசளலக பபலகமற. 12 மணம பநரதறதகறகளற தடபறப ஊசம (ட. 87. ஆனலலற. அத… சதலறறறகறகமரமமகளள பரஸறபரமற உளறபள – சவளமபய எடதறதசறசசலறலமற பவளலளயதறதலனற சசயறயமற. கறபறப நமற ஆளட அணமநறத சகலணறட ஓடகற கடலத. கமறபறயடறடரமலற பவளல பலரறபறபவரறகளற 20-20-20 பயமறறசமளயபற பழக பவணறடமற. தவமரறகறக மடயலத சழளலதற தவமர.ட. இதயதறதகறபக ஆபதறதலகமவமடமற. அதபவ பநலயற சதலறறறகறகலன கலரணமயலக அளமநறதவமடமற. 90. 84.

அலரறஜம – ஆஸறதமல பபலனறற பநலயறகளற இரநறதலலற. அவறவபறபபலத கணறகளளகற கழவவதமற அவறறறகறகபற பதறதணரறசறசமளயதற தரமற. உடறபறமற சமனறளமதற தனறளமளய இழநறத. ஆசமடற நமளறய சரநறதமரகறகமற. பளகயமளல. சளமயலற எரமவலயவமலமரநறத சவளமபறபடமற நசறசகறகளளதற சதலடரறநறத சவலசமபறபத நளரயகரலகறக ஆபதறதலனத. எனபவ. அத வயமறறறமலற பறறறபநலளய உரவலகறகமற. எசறசரமகறளக 95. 96. இரவ சவக பநரமற பவளல சசயறய பவணறடயமரநறதலலற. சவறறறமளல-பலகறக. 94. . 100. நலரறநலரலககற கலடறசமயளமகறகமற. சரமவர சலபறபமடலமலற பழகமவமடறடலலற. ஃபலஸறடறஃபடற வளகயறலகறகளளதற சதலடபவ கடலத. சகலதலரமறறற மளறயமலற பசறளச கதறததலற மறறறவரறகளளடய பநலளய நமகறக வலஙறகமதற தநறதவமடமற. அத. சகவலற. மறநலளற கலளலயமலற வலகறகமஙற. வலயற பறறறபநலயறகறக வழமவககறகமற. பயனளமபறபதறறகபற பதமலலககற சகடதளலபய தரமற. கரபறபலனற பசறசம ஒர மகறகமய கலரணமற. நலறறபத வயதகறகபமலற சதலடரறசறசமயலக அலறசரற சதலநறதரவ இரநறதலலற எனறபடலஸறபகலபம பரமபசலதளன சசயறதவமடவத நலறலத. சளமகறகமறபபலத ஜனறனலறகளளதற தமறநறத ளவபறபத… அலறலத எகறஸலஸறடற ஃபபளன ஓடவமடவத நலறலத. ஜலகமஙற பபலககறகடலத. இரபத வமநலடகளற பலரறதறத கணறளண இலகவலகறகவததலனற பயமறறசம. 98. 99. இரபத அட சதலளலவமலளறள சபலரளள. பளக பபலனறறவறறளறதற சதலடரறசறசமயலகபற பயனறபடதறதபவலரமனற வலயலனத. இரவ உணவகறகபற பமறக நகணறட பநரமற சவறமற வயமறலக இரபறபதலலற. 97. இத.ஒரமளற. அலரறஜம பநலயறகறக. கலளலயமலற கடறடலயமற சலபறபமடபவணறடமற. சசலறலபற பமரலணமகளளகற சகலஞறசமற தளறளமபய ளவயஙறகளற.