You are on page 1of 3

Tarikh / ததகதத

7 / 10 / 2016

Hari / நநளள

வவளளளத

Kelas/ வகபளப
Subjek / பநடமள

ஆணளட இரணளட
நனளவனறதகள கலளவத

7.40 கநலல – 8.40 கநலல
ஒர மணத நநரமள

Tajuk/தலலபளப

Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á

Waktu / நநரமள
Tempoh /
நநளதலக

Standard
kandungan /
உளளள டகளக தள தரமள
Standard
pembelajaran /
கறளற லள தரமள
Objektif /
நநநகளக மள

13.1 கடமளÀò¾¢ø Á¢¾Á¡É §À¡ì¨¸ì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø

13.1.1 கடமளÀ தளததலள கலடபளÀிதடகளகபளÀ டமள Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Ç Å¢ÅâôÀ÷.
13.1.2 கடமளÀ தளததலள Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Çì கலடபளÀ¢டகளக §Åñʾý Ó츢ÂòÐÅ தளலதì ÜÚÅ÷.
: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat / இபளபநட இறததயதலள மநணவரள :

1) கடமளÀ தளததலள கலடபளÀிதடகளகபளÀ டமள Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Ç அறதநளத கறவரள.
11) கடமளÀ தளததலள Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Çì கலடபளÀ¢டகளக §Åñʾý Ó츢ÂòÐÅ தளலத அறதநளத எழதவரள.
EMK /வதரவத வரமள கறகளள
தகவலள வதநழதலள நடளபமள
Nilai / பணளப களக ற
அனளபலடலம
Pengisian Kurikulum/ கலலதளத தடளட
கவதவ
ABM /பயதறளற தள தலணபள வபநரளள
Penilaian /
மததபளப பட
Aktiviti/
நடவடகளல ககளள

பணளபகளகறகளள

கநவணநளத (youtube)

கடமளப தளத தனளள நனளற தயணரளல வ வவளதபளப டதளத மள அவசதயதளலத வதளகளக வரள ; எழதவரள.
1)
2)
3)
4)
5)

Refleksi
/சதநளத லன மபட ச
ள த

கடமளபதளததனளள கலடபளÀிதடகளகபளÀ டமள Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Ç அறதவரள..
கடமளÀ தளததலள Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Çì கலடபளÀ¢டகளகமள நபநத ²üÀÎõ ÁÉ ¯½÷׸¨Ç அறதநளத எழதவரள.
கடமளÀ தளததலள Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Çì கலடபளÀ¢டகளக §Åñʾý Ó츢ÂòÐÅ தளலத வதளகளகவரள.
கடமளÀ தளததலள Á¢¾Á¡É ¦ºÂø¸¨Çì கலடபளÀ¢டகளக §Åñʾý Ó츢ÂòÐÅ தளலத எழதவரள.
நகடளகபளபடமள நகளளவதகளகளகபள பததலள கறவரள.

Tarikh / ததகதத

7 / 10 / 2016

Hari / நநளள

வவளளளத

Kelas/ வகபளப
Subjek / பநடமள

ஆணளட மனளற
நனளவனறதகள கலளவத

Waktu / நநரமள
Tempoh /
நநளதலக

7.40 கநலல – 8.40 கநலல
ஒர மணத நநரமள

Tajuk/தலலபளப
Standard
kandungan /
உளளள டகளக தள தரமள
Standard
pembelajaran /
கறளற லள தரமள
Objektif /
நநநகளக மள

Á¢¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á

13.1 Àû ளதயதø �¾Á¡É ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¸¨¼ô�Êò¾ø

13.1.1 À ளளளதயதø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ôÀÎõ மததமநன ¦ºÂø¸¨ª Å¢ÅâôÀ÷.
13.1.2 À ளளளதயதø மததமநன ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾ý நனளலமலயபள படளடயலதடவரள,
: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat / இபளபநட இறததயதலள மநணவரள :
1) À ளளளதயதø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ôÀÎõ மததமநன ¦ºÂø¸¨ª அறதநளத கறவரள.
2) À ளளளதயதø மததமநன ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾ý நனளலமலயஅறதநளத எழதவரள.
Nilai / பணளப களக ற

EMK /வதரவத வரமள கறகளள
Pengisian Kurikulum/ கலலதளத தடளட
கவதவ
ABM /பயதறளற தள தலணபள வபநரளள
Penilaian /
மததபளப பட
Aktiviti/
நடவடகளல ககளள
Refleksi
/சதநளத லன மபட ச
ள த

ஒழகளகமள

பணளபகளகறகளள

பநடபளபதளதகமளமள

Àûª¢Â¢லள அலடயநளகளக நணபளப டளட ¸¼¨ÁÔ½÷¨Åì அறதநளத படளட யதலதடவரள.
1)
2)
3)
4)

Àûª¢Â¢ø ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ôÀÎõ மததமநன ¦ºÂø¸¨ª அறதவரள.
À ளளளதயதø மததமநன ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾ý நனளலமலய அறதநளத கறவரள.
À ளளளதயதø மததமநன ÁÉôÀ¡ý¨Á¨Âì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾ý நனளலமலய அறதநளத எழதவரள.
நகடளகபளபடமள நகளளவதகளகளகபள பததலள கறவரள.

1. introduces the texts to the students. murid akan dapat / இபளபநட இறததயதலள மநணவரள : 1. phrases and simple sentences. இரணளட நமள நநனளக நமள நவறளற லம உரபகளகளக பள பதனள வலதமதகமள எனளப லத அறதநளத சரதயநக எழதவரள . இரணளடநமள நநனளகநமள நவறளறலம உரபகளகளகபள பதனள வலதமதகமள எனளபலத அறதநளத சரதயநகபள பயனளபடதளதத எழதவரள.40 am – 9.1 Listen and respond appropriately in formal informal situations for a variety of purposes 2.1. . ¿¡Î. இரணளடநமள நநனளகநமள நவறளறலம உரபகளகளகபள பதனள வலதமதகமள எனளபலத அறதநளத சரதயநகபள பயனளபடதளதவரள. asks the students to read. 5. 2. 2. Pengisian Kurikulum/ கலலதளத தடளட கவதவ ABM /பயதறளற தள தலணபள வபநரளள Penilaian / மததபளப பட Nilai / பணளப களக ற ஒழகளகமலடலம ºã¸Å¢Âø.8. ÍüÚîÝÆø.10 கநலல ஒர மணத நநரமள Tajuk/தலலபளப Waktu / நநரமள Tempoh / நநளதலக இலகளகணமள Standard kandungan / உளளள டகளக தள தரமள Standard pembelajaran / கறளற லள தரமள Objektif / நநநகளக மள 5. murid akan dapat / At the end of the period 1) Able to blend two to four phonemes into recognizable words and read them 2) Able to segment words into phonemes Nilai / Moral Values Pengisian Kurikulum/ Curricular Contents ABM Text book EMK Penilaian / Evaluation Aktiviti/ Activities Write in neat legible print words. 3. 2. asks questions to students Refleksi /Reflection Tarikh / ததகதத 7 /10/ 2016 Hari / நநளள வவளளளத Kelas/ வகபளப Subjek / பநடமள ஆணளட நநனளக தமதழள வமநழத 11. : Pada akhir pembelajaran.8 ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸¨Ç «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.. பநடபளபதளதகமள. இரணளடநமள நநனளகநமள நவறளறலம உரபகளகளகபள பதனள வலதமதகமள எனளபலத அறதநளத கறவரள .40 am One Hour Tajuk / title Festivals Standard kandungan / Content standard Standard pembelajaran / Learning Standard Objektif / Objective 2.2 Able to blend two to four phonemes into recognizable words and read them aloud. 1.1 : Pada akhir pembelajaran. 4.10 கநலல – 12. EMK /வதரவத வரமள கறகளள ஆகளகமமள பதளதநகளகமமள.3 Able to segment words into phonemes to spell.Tarikh / Date 7 / 10 / 2016 Hari / Day Friday Kelas / Class Subjek / Subject Standard Three English Waktu / Time Tempoh / Duration 8. Teacher Teacher Teacher Teacher shows a front of a texts and asks feedback from the Students. ¯Ä¸õ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀüȢ ¸øÅ¢ÂÈ¢¨Åô ¦ÀüÚì ¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø.

2.Aktiviti/ நடவடகளல ககளள Refleksi /சதநளத லன மபட ச ள த 1. 4. இரணளடநமள நநனளகநமள நவறளறலம உரபகளகளகபள பதனள வலதமதகமள எனளபலத அறதநளத பரதநளத கறவரள. நகடளகபளபடமள நகளளவதகளகளகபள பததலள கறவரள. 3. இரணளடநமள நநனளகநமள நவறளறலம உரபகளகளகபள பதனள வலதமதகமள எனளபலத அறதநளத சரதயநகபள பயனளபடதளதத எழதவரள. . இரணளடநமள நநனளகநமள நவறளறலம உரபகளகளகபள பதனள வலதமதகமள எனளபலத ஆசதரதயரள தலணயடனள அறதவரள .