You are on page 1of 20

SECTION A

BAHAGIAN A
Answer all the questions.
Jawab semua soalan
Every question is followed by four answers A, B, C and D. Choose the correct answer. Then, blacken
your answer on the answer sheet provided. The suggested time for this section is 45 minutes. If you are
unable to answer a question, proceed to the next question.
Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Kemudian
hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini
ialah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan, teruskan menjawab soalan yang
berikutnya.
1. Which of the following is a basic need of human ?
Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia?
A

B

C

D

2. Which one of the following is not a basic need of plants ?
Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan?
A Water
Air
B

Air
Udara

C Soil
Tanah
D Sunlight
Cahaya matahari

1

3. Which of the following is the correct airflow during inhalation?
Antara turutan berikut, yang manakah laluan udara yang betul semasa menarik nafas?

A. Nose → tracheal → lungs
Hidung → trakea → peparu
B. Nose → lungs → tracheal
Hidung → peparu → trakea
C. Lungs → tracheal → nose
Peparu → trakea → hidung
D. Lungs → nose → tracheal
Peparu → hidung → trakea
4. Which is characteristic of human inherited by offspring?
Yang manakah merupakan ciri yang diwarisi oleh manusia daripada keturunannya?
i.

The colour of the eyes
Warna mata

ii.

The colour of the hair
Warna rambut

iii. Features
Rupa paras

iv.

Ingenuity
Kecerdikan

A. i and ii
i dan ii

B.

ii and iii
ii dan iii

C. iii and iv
iii dan iv

D.

all above
semua di atas

5. Diagram 1 shows the parts of animal P, labeled as A, B, C and D. Which part is the
breathing structure for animal P ?
Rajah 1 menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang manakah struktur
pernafasan bagi haiwan P

DIAGRAM 1
RAJAH 1

2

air 3 dead tadpole berudu mati . Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas Oil minyak Live tadpole Berudu hidup after one day selepas satu hari DIAGRAM 2 RAJAH 2 The experiment above shows that animals need… Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan… A sunlight. Apakah organ pernafasan bagi bagi pari? What respiratory organ for the stingray? A Trakea Tracheal C Kulit Skin B Peparu Lungs D Insang Gill 7.6. udara D water. Makanan C air. Cahaya matahari B food. Diagram 2 below shows a simple experiment.

Air II light. Cahaya III touch. The animal shown in Diagram 3 can keep its body warm by . bonggol di belakang 9. The plant shown in Diagram 5 responds to… Tumbuhan dalam Rajah 5 bertindak balas terhadap… DIAGRAM 5 RAJAH 5 I water. berkubang dalam lumpur D having humps on its back. bulu yang tebal C wallowing in the mud.8. Haiwan dalam Rajah 3 dapat memanaskan badannya dengan… DIAGRAM 3 RAJAH 3 A living in a cave. sentuhan 4 .. hidup di dalam gua B having thick fur.

Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan.A III only III sahaja B I and II only I. Ia mempunyai bonggol 5 . II. dan II sahaja C II and III only II. Which is the result of the process of photosynthesis? Yang manakah merupakan hasil daripada proses fotosintesis? A Carbon dioxide Karbon dioksida B Oxygen. dan III sahaja D I. Oksigen C Chlorophyll Klorofil D Starch Kanji 11. Diagram 6 shows an animal. Kulitnya longgar dan berkedut B It has humps. dan III 10. II and III I. DIAGRAM 6 RAJAH 6 What is the specific characteristic of the animal shown in Diagram 6 which enables it to live in the desert ? Apakah ciri khas haiwan dalam Rajah 6 yang membolehkan ia hidup di padang gurun? A Its skin is loose and folded.

Ia mempunyai kaki yang kuat 12. dan III sahaja C II and III only II. dan III sahaja D I. Which of the following parts of the body were used for measuring lengths in the olden days ? Bahagian badan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman dahulu? I II III A I and II only I. What is the volume of the stone ? Richard menuangkan 250 cm³ air ke dalam silinder penyukat. Apakah isi padu batu itu? A 45 cm3 45 cm³ B 50 cm3 50 cm³ C 55 cm3 55 cm³ D 60 cm3 60 cm3 6 . Then. Kemudian dia memasukkan seketul batu ke dalam air tersebut. dan III 13. The reading of the measuring cylinder shows 305 cm3.C It has thin fur. Ia mempunyai bulu nipis D It has strong legs. II and III I. he puts a stone into the water in the measuring cylinder. Richard pours 250 cm3 of water into a measuring cylinder. dan II sahaja B I and III only I. II. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm³.

A 23 cm2. How long does it take for Roslan to go to school and return home daily ? Roslan pergi ke sekolah pada pukul 6.50 pagi setiap hari.15 pagi. The estimated area of the object is… Anggaran luas objek itu ialah… 15. What materials are used for making the object shown in Diagram 7 ? 7 . The following figure shows a sketch of an object on a piece of graph paper. Dia sampai di sekolah pada pukul 7. 23 cm2 B 30 cm2.50 a.14. 38 cm2 Everyday Roslan goes to school at 6.m.15 a.m. 30 cm2 C 33 cm2. Berapa lamakah masa yang dia ambil untuk pergi dan balik setiap hari? A 25 minutes 25 minit B 30 minutes 30 minit C 50 minutes 50 minit D 60 minutes 60 minit 16. Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf. He arrives at school at 7. 33 cm2 D 38 cm2.

dan III sahaja I. dan IV sahaja Which of the following objects can conduct electrical energy ? Objek manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik A Metal spoon Sudu logam B Glass plate Pinggan kaca C Rubber band Gelang getah D Wooden ruler Pembaris kayu Which of the following materials come from animals ? 8 . dan IV sahaja I. 18. III and IV only I. I and II only I.Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang ditunjukkan dalam Rajah 7? DIAGRAM 7 RAJAH 7 I Rubber Getah II Wood Kayu III Metal Logam IV Plastic Plastic A B C D 17. II and IV only I. II. dan II sahaja II and III only II. III.

dan IV sahaja C I. III. II. Q and R P. dan R D P. dan Q B P and S P. III and IV I. dan S C P. II.Antara berikut yang manakah berpunca dari haiwan? 19. dan S 9 . I Fur Bulu II Leather Kulit III Cotton Kapas IV Silk Sutera A I and II only I. II and IV only I. Q. Q and S P. Q. dan IV Which objects in the picture below can be grouped together ? Objek-objek manakah dalam gambar di bawah boleh diletak dalam kumpulan yang sama? A P and Q P. dan IV sahaja D I. dan II sahaja B II and IV only II. II.

P – Glass kaca Q – Knife pisau R – Milk tin Tin susu S – Porcelain pot Periuk tanah 20. Q and S only P. Sutera C leather. A piece of clothing shown in the picture below is usually made from… Pakaian yang ditunjukkan dalam gambar di bawah selalunya dibuat daripada… A cotton. Which of the objects listed above can rust ? Objek manakah yang disenaraikan di atas boleh berkarat? A P and Q only P. bulu 10 . dan S sahaja 21. dan Q sahaja B P and S only P. Kapas B silk. kulit D fur. dan S sahaja C Q and R only Q. dan R sahaja D P. Q.

II dan IV D II. III and IV I. DIAGRAM 8 RAJAH 8 The planet shown above is… Planet yang ditunjukkan di atas ialah… A Saturn. III and IV II. II and IV I. II dan IV C I.22. Zuhal B Jupiter. Diagram 8 shows a planet in Solar System. Which of the following is a way that can be used to prevent the iron from rusting objects? Antara yang berikut. II and IV I. Utarid D Neptune Neptun 11 . III dan IV 23. III dan IV B I. yang manakah cara yang dapat digunakan untuk mencegah objek besi daripada berkarat? I Sweep with water Menyapu dengan air III Smeared with oil Melumur dengan minyak II Coating with tin Menyadur dengan timah IV Painting the suface of iron Mengecat permukaan besi A I. Musytari C Mercury. Rajah 8 menunjukkan sebuah palanet di Sistem Suria.

Musytari D Saturn. The hottest planet in the Solar System is… Planet yang paling panas di Sistem Suria ialah… A Mercury.24. Zuhal 25. DIAGRAM 9 Rajah 9 The light is… Cahaya itu ialah 12 . Diagram 9 shows some light on the sky. Utarid B Venus Zuhrah C Jupiter. Rajah 9 menunjukkan cahaya di langit. Which of the following is not the part of the Solar System ? Antara berikut yang manakah bukan sebahagian Sistem Suria? A Asteroid Asteroid B Meteoroid Meteoroid C The planets Planet D Constellation Buruj 26.

Bintang D moonlight. Asteroid B meteor. Peredaran Bumi mengelilingi Matahari 13 . D The rotation of the Earth around the Sun. Pergerakan lapisan Bumi B A star hit the surface of the Earth. DIAGRAM 10 RAJAH 10 How is this crater formed on the Earth’s surface ? Bagaimanakah kawah ini terbentuk di atas permukaan Bumi? A The movement of a layer of the Earth. Sebuah bintang menghentam permukaan Bumi C A meteor hit the surface of the Earth Meteor menghentam permukaan Bumi.A asteroids. Meteor C star. Cahaya bulan 27. Diagram 10 shows a crater. Rajah 10 menunjukkan sebuah kawah.

Melihat bintang di langit C see very tiny objects. Which of the following uses technology ? Antara berikut. What is the benefit of the development of technology ? Apakah manfaat dari perkembangan teknologi? A Maintaining the lives of humans Mengekalkan kehidupan manusia B Threatening the privacy of humans Menjejaskan ketenangan manusia C Making humans wealthy Membuat manusia kaya D Producing better products in every field Mengeluarkan hasil yang lebih baik dalam segala bidang 30. Melihat objek di dalam laut 29. A telescope is created to help human beings to… Teleskop dicipta intuk membantu manusia… A see objects in the dark. yang manakah menggunakan teknologi? A B C D 14 . Melihat objek dalam gelap B see stars in the sky. Melihat objek yang sangat halus D see objects in the deep sea.28.

dan III sahaja C II and III only II. yang manakah tidak dapat dicapai oleh manusia disebabkan had keupayaan badan manusia? I Live in extreme weather conditions Hidup dalam keadaan cuaca yang melampau II Stay underwater for a very long period Tinggal di dalam air untuk jangka masa yang sangat lama III Recall two telephone numbers Mengingati dua nombor telefon A I and II only I. dan II sahaja B I and III only I. dan III sahaja 15 . DIAGRAM 12 RAJAH 12 Which of the following shows the development of technology from the past to the present ? Antara berikut. Which of the following cannot be achieved by humans because of limitations of the human body ? Antara berikut. Diagram 12 shows the instruments used in the development in the fields of communication.31. yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dari yang terawal hingga ke sekarang ini? A X → Y →Z →W B X →W →Z →Y C Y → Z → X →W D Z → X →W →Y 32. Rajah 12 menunjukkan alatan yang digunakan dalam bidang komunikasi.

dan III sahaja B II and IV only II. Rajah 13 menunjukkan dua alatan yang direka cipta untuk mengatasi had keupayaan manusia. II. II. dan IV 16 . III. III and IV I. pertanian D education. pendidikan 34. dan IV sahaja C I. II and III I. yang manakah dibuat daripada bahan buatan? I Umbrella payung II Raincoat Baju hujan III Toothbrush berus gigi IV Plastic chair Kerusi plastik A I and III only I. DIAGRAM 13 RAJAH 13 These devices are used in the field of… Alatan ini digunakan dalam bidang… A transportation. II and III only I.D 33. Which of the following objects are made of man-made materials? Antara objek berikut. komunikasi C agriculture. II. II. I. pengangkutan B communication. dan III sahaja D I. dan III Diagram 13 shows two devices created to overcome human limitation.

Komunikasi D agriculture. Pembinaan C communication. Why do people create technology? Mengapakan manusia mencipta teknologi? A to overcome limitations mengatasi had keupayaan B well-being kesejahteraan hidup C happiness kebahagiaan D cure diseases sembuhkan penyakit 37. Diagram 14 shows a man burning firewood. State the technology shown in the figure above 15? Nyatakan bidang teknologi yang ditunjukkan dalam rajah 15 di atas? 17 .35. pertanian 36. Rajah 14 menunjukkan seorang lelaki sedang membakar kayu api DIAGRAM 14 RAJAH 14 This activity is the beginning of development in the field of… Aktiviti ini merupakan permulaan perkembangan dalam bidang … A transportation. Pengangkutan B construction.

State the technology shown in the figure above 16? Nyatakan bidang teknologi yang ditunjukkan dalam rajah 16 di atas? Diagram 16 Rajah 16 18 . Pembinaan C communication. Pengangkutan B construction. Komunikasi D agriculture. pertanian 38.Diagram 15 Rajah 15 A transportation.

pertanian 39. What is the name of this tool? Apakah nama alat seperti di rajah 17? Diagram 17 Rajah 17 A calculator kalkulator B stethoscope stetoskop C microscope mikroskop D telescope teleskop 19 . Komunikasi D agriculture. Pembinaan C communication.A transportation. Pengangkutan B construction.

Here are the cons of technology except Berikut ialah keburukan teknologi kecuali A The use of fertilizers will increase agricultural output Penggunaan baja dapat meningkatkan hasil pertanian B Abuse drugs Penyalahgunaan ubat-ubatan C The increase in the number of vehicles will increase air pollution Peningkatan bilangan kenderaan akan meningkatkan pencemaran udara D Fertilizers that seep into the soil can be harmful to aquatic life and human Baja yang meresap dalam tanah boleh memudaratkan hidupan akuatik serta manusia 20 .40.