You are on page 1of 2

lsok esa

]
Jheku~ eq[; fpfdRlk vf/kdkjh]

fnukad&

egksn;]
vkidks lknj voxr djkuk gS fd vkbZ-Mh-,l-ih- dk;kZy;
gsrq fuEufyf[kr lkexzh;ks dh vko';drk gSA vr% vkils lknj
vuqjks/k gS fd layXu lwph dk lkeku vkbZ-Mh-,l-ih- vkijs'kuy
dk"V ls bZ';q djkus dk d"V djsaA
Ø0l oLrq dk uke
a0
1 LdSUkj
2 ,UVhok;jl ¼Quickheal
Antivures)
3 iSu Mkbo ¼LVhy ckMh½
4 dkscjk Qkby

Total

Ekk
=k
1 ihl
Secruity 1 ihl

5
6

LVSiyj NksVk o cM+k ¼fiu ds lkFk½
, 4 lkbt isij

7
8
9

,DVsUlu cksMZ 5 lkdsV
MLVchu
vkyihu fMCch ds lkFk

10
11

iaphx Vwy ¼lhxy uksM½
isu CySd o Cyw ¼Rorito Liquiglide½

12
13
14

isij osV
cYc ,y-bZ-Mh- 10 okV
isUlhy] dVj o jcj

15

dVj dkxt dkVus ds fy,

2 ihl
20
ihl
1 ihl
12
fje
1 ihl
2 ihl
1
fMCc
h
1 ihl
12
ihl
2 ihl
2 ihl
1
iSds
V
1 ihl

M bUVjusV dusD'ku 1 ihl 6 ihl 2 ihl 1 MkVk eSustj vkbZ-Mh-.e vkdkj jftLVj isu LVS.l-ih-&dklxat .16 17 18 19 dSph e/.