You are on page 1of 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑ

ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, Ζ΢ΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ Θ΢ΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΟ΢ΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΥΡΗ΢ΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΡΟΣΤΗ΢ΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Αϋ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΡΟΣΤΗ΢ΙΞΗΣ
---Ταχ. Διεφκυνςθ

:
:

Ελευκερίου Βενιηζλου 26

Ταχ. Κϊδικασ
Ρλθροφορίεσ

:

Τηίτηιρασ Ευςτράτιοσ

Τθλζφωνο

:

22510 – 48166

Fax

:

22510 - 48155

E-mail

:

mail@vaigaiou.pde.sch.gr

Ιςτοςελίδα

:

http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch

81 100 - Μυτιλινθ

Μυτιλινθ, 27 ΢επτεμβρίου 2016
Αρικμ. πρωτ.: 5238
ΠΡΟ΢:
Υποψιφιουσ/εσ αναπλθρωτζσ/τριεσ
Ειδικοφ
Εκπαιδευτικοφ (Ε.Ε.Ρ.) και Ειδικοφ
Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Β.Ρ.) για το
ςχολικό ζτοσ 2016-17
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η
1. Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ Βορείου Αιγαίου
2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βορείου Αιγαίου
2. Ρ.Υ.Σ.Ε.Ε.Ρ. Βορείου Αιγαίου

Θζμα: «Ενθμζρωςθ για τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν Ειδικοφ
Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Β.Ρ.) για το ςχολικό ζτοσ 201617»
Σασ ενθμερϊνουμε ότι, λόγω του αυξθμζνου αρικμοφ αιτιςεων και για τθν αποτελεςματικότερθ και
ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των προςλιψεων, κα ακολουκθκεί αυςτθρά θ παρακάτω διαδικαςία πρόςλθψθσ και
τοποκζτθςθσ των υποψιφιων προςωρινϊν αναπλθρωτϊν Ε.Ε.Ρ. και Ε.Β.Ρ. για το ςχολικό ζτοσ 2016-17».
.
Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
Μετά τθν ανακοίνωςθ των Ο΢ΙΣΤΙΚΩΝ ΡΙΝΑΚΩΝ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΛΗ΢ΩΤΩΝ Ε.Ε.Ρ.-Ε.Β.Ρ. για το ςχολικό ζτοσ
2016-17 και των ςχετικϊν πιςτϊςεων από το ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., κα ακολουκιςουν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ςτα λειτουργικά κενά. Ραρακαλοφμε τουσ υποψιφιουσ αναπλθρωτζσ να παρακολουκοφν
κακθμερινά τθν ιςτοςελίδα τθσ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ (http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch) όπου κα
ανακοινωκεί ο αρικμόσ των αναπλθρωτϊν που κα πρζπει να κατακζςουν ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ και
τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ραράδειγμα ανακοίνωςθσ: Στον κλάδο ΡΕΧΧ παρακαλοφνται να κάνουν

αίτθςθ οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ με αφξοντα αρικμό ςτον Ρίνακα από 1 ζωσ 20 του Οριςτικοφ
Ρίνακα ΡΕΧΧ).
Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ και τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν οι
υποψιφιοι αναπλθρωτζσ κάκε κλάδου χωριςτά κα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρ.Δ.Ε. Βορείου
Αιγαίου και, αφοφ κάνουν λιψθ των αρχείων, κα τα ςυμπλθρϊνουν και κα τα αποςτείλουν:
α) μζςω email ςτο mail@vaigaiou.pde.sch.gr, β) μζςω φαξ ςτο 22510-48155, γ) αυτοπροςϊπωσ ςτα γραφεία
τθσ Ρ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου (Ελευκερίου Βενιηζλου 26 Μυτιλινθ).

΢το ζντυπο κάκε κλάδου κα αναφζρονται όλα τα λειτουργικά κενά των τθσ ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
και κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνει με ςειρά προτίμθςισ του μόνο τα κενά των νιςων
που διλωςε ςτθν αρχικι Αίτθςθ-Διλωςθ για πρόςλθψθ και χωρίσ να παραλείψει κανζνα κενό των
νιςων αυτϊν.
ΠΡΟ΢ΟΧΗ: Θα υπάρχει αυςτθρι προκεςμία για τθν αποςτολι τθσ Διλωςθσ Τοποκζτθςθσ. Εάν δεν κατατεκεί
Διλωςθ εμπρόκεςμα, τότε θ τοποκζτθςθ κα γίνεται ςε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομϊν
που δθλϊκθκαν ςτθν αρχικι Αίτθςθ-Διλωςθ για πρόςλθψθ του υποψιφιου αναπλθρωτι.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ρ΢ΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ κα αναρτθκοφν ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ρ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου οι Απόφαςθσ Πρόςλθψθσ.
Οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 τθσ εγκυκλίου με αρικμ. πρωτ. 118640/Δ3/1907-2016 του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., και δεν προςζρχονται να αναλάβουν υπθρεςία εντόσ (5) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ
Ιςτοςελίδα: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch

1

Υ. ακόμα και αν εξακολουκοφν να είναι ςε ιςχφ). Κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ οι αναπλθρωτζσ ΕΕΡ – ΕΒΡ κα πρζπει να προςκομίηουν όλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ ςε φωτοαντίγραφα (εκτόσ από τισ ιατρικζσ γνωματεφςεισ που δίδονται από ιδιϊτεσ ιατροφσ οι οποίεσ πρζπει να είναι πρωτότυπεσ): Γ. 6.Ε.Δ.:22510-48166 Τηίτηιρασ Ευςτράτιοσ) για τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ του αναπλθρωτι ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να αναρτθκεί θ περίλθψθ ςφμβαςι του ςτθ “Διαφγεια” και να αναγγείλουμε τθν πρόςλθψι του ςτον ΟΑΕΔ (Εργάνθ).gr/newsch 2 . Για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ πρόςλθψθσ από τθσ υπθρεςίασ μασ απαιτείται θ προςκόμιςθ όλων των παραπάνω.Δ. ςτα γραφεία του ΚΕ. 9.Δ. (Ρ΢ΟΣΟΧΗ: Ριςτοποιθτικά Υγειονομικϊν Επιτροπϊν δεν γίνονται δεκτά.Τ. Ενζργειεσ των ΚΕ. Βορείου Αιγαίου των αποφάςεων πρόςλθψθσ των αναπλθρωτϊν ΕΕΡ.Υ.Δ.Δ.: Κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ αναπλθρωτι ΕΕΡ τα ΚΕ.Δ.Τ.sch. Δικαιολογθτικά που αποτελοφν τυπικά προςόντα για τθν πρόςλθψθ: Ρτυχίο Μεταπτυχιακό ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται) Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ Συλλόγου/Ζνωςθσ του κλάδου (όπου απαιτείται) Βεβαίωςθ Ραιδαγωγικισ Επάρκειασ (αν υπάρχει/απαιτείται) 2. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (μόνο αν είςτε ζγγαμοι ι/και με ανιλικα τζκνα). Σε περίπτωςθ τζκνου ςπουδάηοντοσ ι υπθρετοφντοσ τθ ςτρατιωτικι κθτεία απαιτοφνται και οι αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ ι υπθρζτθςθσ).: 22510-48166 Τηίτηιρασ Ευςτράτιοσ) για τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ του αναπλθρωτι ϊςτε να αναρτθκεί θ περίλθψθ ςφμβαςι του ςτθ “Διαφγεια” και ςτθ ςυνζχεια αναγγζλλουν τθν πρόςλθψι του ςτον ΟΑΕΔ (Εργάνθ). Ριςτοποιθτικό Στρατολογίασ 8.τθσ πρόςλθψισ τουσ ι παραιτοφνται μετά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ. μόνο αν πρόκειται για ΚΕ. ΝΠΙΔ ϊςτε να υποβλθκοφν κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτο Π. Ραρακαλοφμε τουσ υποψιφιουσ αναπλθρωτζσ να φροντίςουν ζγκαιρα για τθ ςυλλογι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.΢. Ημερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ πρόςλθψθσ κεωρείται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Π. ςυντάςςουν το Ρρακτικό ανάλθψθσ υπθρεςίασ του αναπλθρωτι ΕΕΡ και ενθμερϊνουν άμεςα τθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Βορείου Αιγαίου (ςτο τθλ.Δ. Ρ΢ΟΣΟΧΗ: Ενζργειεσ Διευκφνςεων Εκπ/ςθσ: Κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ αναπλθρωτι ΕΕΡ – ΕΒΡ οι Διευκφνςεισ Εκπ/ςθσ ςυντάςςουν το Ρρακτικό ανάλθψθσ υπθρεςίασ του αναπλθρωτι ΕΕΡ – ΕΒΡ. Ταυτότθτα 4.Ε. Τραπεηικό Λογαριαςμό μόνο Εκνικισ Σράπεηασ 5. ότι μπορείτε να αςκείτε τα διδακτικά ςασ κακικοντα (υποβολι τουσ ςτισ υπθρεςίεσ υποχρεωτικά εντόσ μινα από τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ). Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αρικμοφ Μθτρϊου ΙΚΑ 7.Ε. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ (για οποιαδιποτε προχπθρεςίασ τουσ ςτο Δθμόςιο. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ. Η υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν είναι υποχρεωτικι.Υ.Ο. προκειμζνου να λειτουργιςει ομαλά θ διαδικαςία των προςλιψεων και τοποκετιςεων ςε ςχολικζσ μονάδεσ και ΚΕ. Βορείου Αιγαίου για αναγνϊριςθ) 3. Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ Ψυχίατρου και Ρακολόγου του τελευταίου τριμινου.Δ.Π. ΝΠΔΔ.ΕΒΡ.pde.Υ.Υ.. ενθμερϊνουν άμεςα τθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Βορείου Αιγαίου (ςτο τθλ. Οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ κα μποροφν να παρουςιάηονται για να αναλάβουν υπθρεςία εντόσ (5) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψισ τουσ ςτθ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ςτθ δικαιοδοςία τθσ οποίασ ανικει θ ςχολικι μονάδα ι. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά διενεργείται ζλεγχοσ γνθςιότθτασ.. ΟΣΑ. απολφονται και διαγράφονται από τον Ρίνακα για το τρζχον ςχολικό ζτοσ. Ιςτοςελίδα: http://vaigaiou.Δ.Δ.Δ.

Ε.gr/newsch) για ανακοινϊςεισ και ζκτακτθ ενθμζρωςθ.sch.Πλοι οι υποψιφιοι/εσ αναπλθρωτζσ/τριεσ παρακαλοφνται να παρακολουκοφν κακθμερινά τθν ιςτοςελίδα τθσ Ρ.pde.gr/newsch 3 . Βορείου Αιγαίου (http://vaigaiou. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ΢ Δ/ΝΣΗ΢ Π/ΘΜΙΑ΢ & Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Αριςτείδθσ Καλάργαλθσ Ιςτοςελίδα: http://vaigaiou.sch.pde.Δ.