You are on page 1of 10

 .

Ì —z0ŠŠeŠWÌ +]IÌ IÆ0…—{IÌ We½IŠÌ 06’¿GÌ e¢Ì ©Ç—e:0|Ì ’MÌ 0Ì z0›WIÌ ¢—^IIÌ eŠÌ ’»›Ì …’BI›ŠÌ I:’Š’…e:Ì ¢Ç¢©I…Ì 'MÌ 9’¼›¢IÌ ©Ze¢Ì M0:©Ì ]0¢Ì Š’©Ì 6IIŠÌ eWŠ’›IBÌ 6ÇÌ I:’‹’…e¢©¥Ì &0›¢c0~zÌ eŠ©›’B»:I¢Ì ’­W0Še¢0©e’ŠÌ 0¢Ì 0Ì N’»©[Ì N0:©’Ì ’NÌ ˜›’Bº:¹e’ŠÌ Ì z0›vÌ We½I¢Ì ©[IÌ :”.’Š’…h.  ’4uH9¨Ì©“ÌF9’Š“…e9̖x0ŠŠeŠW̒ŠÌ¨ZGÌW›’»ŠB¢Ì©[0¨Ì¨\F̗œ’4yI…Ì e£Ì £’y¿H@Ì 4ÇÌ —›f9GÌ …’½H…GŠª¢Ì .ZÌ e¢Ì 0veŠÌ ©’Ì Ä[0©Ì e¢Ì Š’›…0zzÇÌ 90{|HBÌ I.0ŠÌ 6HÌ 0Š¢ÄIIBÌ 4ÇÌ —’gŠ©eŠWÌ “º«Ì ¬Z0©Ì ©ZH›GÌ e¢Ì —z0ŠŠeŠWÌ Âe©ZeŠÌ ’»›Ì I:’Š’…e:Ì ¢Ç¢©H…Ì ÄZe.ZÌ e¢Ì šºe©HÌ AeRGžGŠ©Ì N›’…Ì ©ZIÌ eŠBe¾eB»0zÌ —z0ŠŠeŠWÌ …GŠ¨e’ŠIBÌ 05’¿IÌ 0ŠAÌ ÃZe.

e©]eŠÌ 0Ì V›…Ì ©]I¢IÌ …0vI©Ì ©0‹¢0:©e’‹¢Ì 0IÌ I}e‡l‹0©ICÌ 0‹BÌ e‹Ì ™‚0:KÌ ’PÌ ¯aIÌ :”†™e:0©IDÌ …0›wI©Ì ¢©›»:©»ŸIÌ Äl©[Ì IÆ:a1‹YIÌ ©0Ž¢0:©e’‹¢Ì e¢Ì ¢»6¢©e©»©IBÌ °]IÌ I±I—IŒI»<””BnŒ0²”Ì Ä[’ÌBe›I:©¢Ì—›’Bº:©e’Ž "©Ìe¢Ì:~I0Ì©b2©Ì²^I§IÌ0IÌ0z²I›‹2©eÀIÌ …I©c’B¢Ì ’NÌ :’ ”›BeŠ0©eŠWÌ —›”Bº=©e’ŠÌ /I©Ì ]0¾eŒWÌ ›IW0›BÌ ©’Ì©cIÌO0:©Ì©c0©ÌeO̗›’B»:©e’ŠÌe¢Ì›IW»z0³IBÌ6Ç̗e<I̅’¾I†I‹©¢Ì —”Bº:©e”ŠÌ :”ºzBÌ 6IÌ :0eIBÌ ’ŠÌ Äe²^”º±Ì 0ŒÇÌ ”W0‹e¢0©e”ŠÌ 0©Ì 0~tÌ ÄI~~Ì …eW[©Ì ÄIÌ 0¢vÌ Ä[ÇÌ e¢Ì ©[IIÌ 0‹ÇÌ ”W0‹e¢0©e”ŠÌ Ì 'NÌ :”º¢IÌ ©]IÌ BIW›IIÌ ©”Ì Â]e:]Ì ©]IÌ —o>IÌ …I:[0‹e§…Ì e¢Ì ¢º—I¢IBIBÌ ¾0ËI¢Ì W›I0©ƒÇÌ #ŠÌ 0Ì BI—0©ˆL‹©Ì ¢©”IÌ ©^IÌ 0zz”:0©e”ŠÌ ’NÌ ©^IÌ BeSIIŠ©Ì ¢I:©e’‹¢Ì ©”Ì ´[IÌ ¾0e”º¢Ì z”:0©e”Š¢Ì pŠÌ ©^IÌ 6ºe~Be‹WÌ …0ÉÌ 6IÌ B”ŠIÌ 6ÇÌ ©[IÌ <”‹©¡•~~e‹WÌ 0º©^’e©ÇÌ ”Ì e©Ì †0ÇÌ 6IÌ ©[IÌ ›I¢»~©Ì ”NÌ :”†—I©e©l¾IÌ —Ÿe?IÌ 8lBBlWÌ N”Ì ¢—0:IÌ #ŠÌ ©dIÌ %0Š:0¢clIÌ :”©©”ŠÌ lŠB»§©Ç Ì 0Ì ÄI2¾IÌ <0‹Ì  I‹µÌ —”ÄIÌ 0‹BÌ ¢a’— ””…Ì 0‹BÌ :0‹Ì ”8©2q‹Ì €””‰§Ì 2‹BÌ Ç3ŠÌ ”ŠÌ :IBl©Ì .[e¢Ì :” ”Be‹0©e”‹Ì ”NÌ ©^IÌ ¾0l”»§Ì N0:©”§Ì ”NÌ —”B»:©e’ŠÌ e¢Ì ]”ÄI¾Ê Ì Š”…0„~ÇÌ :0eIBÌ ”»©Ì Äl©]”»²Ì ©[IÌ rŠ²I¾I‹©e”ŠÌ ”QÌ ©[IÌ —e:IÌ ˆI:[0‹l§†Ì §Ì n§Ì I¾eEL‘¶ Ì ©]IÌ 0…”»‹·Ì ’NÌ ̽I©e:0zÌÌ n‹¸IX0©l”‹Ì l‹¾”ÁnŒWÌ 2§Ì s²Ì ”I§Ì  .’BeŒ0©e‹WÌ N»‹:©e’ŠÌ ©’Ì©]IÌ GŠ©›I—›IŠI»›ÌÌ )›’NI¢¢’Ì $ŠeW]©Ì e‹©’B»:I¢Ì …0‹0WI›¢Ì Ä[’Ì :” ’›BiŠ0©IÌ ¢Ì Ì !Ì *’6I©¢’ŠÌ —”e‹©¢Ì ’»®Ì ÄIÌ TŠBÌ Ìe¢z0ŠB¤Ì ’MÌ :’Š¢:e’º¢Ì —’ÄIÌ e‹Ì ©]e¢Ì ’:I0‹Ì ”NÌ ºŠ:’¢:e”¼¢Ì :’ ’—I›0©e’ŠÌ zevIÌ zº…—¢Ì ’NÌ 6»©©IÌ :’0W»z0©e‹XÌ eŒÌ 0Ì —0jzÌ ’NÌ 6»©©I…e}v º©Ì kŠÌ ½eIÄÌ ’NÌ ©]IÌ N0:©Ì ©]0©Ì l©Ì e¢Ì º¢»0z}ÈÌ 0WºIBÌ©]0©Ì:’ ’›BeŠ0©e’ŠÌÂezzÌ7IÌB’‹IÌ6ÇÌ©^I̗e<ĬI:[0‹e¢†Ì Å]ÇÌ e¢Ì ¢»:_Ì ’›W0Še¢0©m’ŽÌ ‹I:I¢¥0ÇÌ Ì -[ÇÌ 0IÌ ©`IIÌ ©`I¦IÌ Ìe¢~0ŠB¢Ì ’OÌ :”Š¢:e’º¢Ì —’ÄIÌÌ Ì (º©¢eBIÌ ©]IÌ U…Ì —e:IÌ …’½I…IŠ©¢Ì Be›J:©Ì —›’Bº:©e’ŠÌ Ä[e:[Ìe¢Ì:”’BeŒ0©IBÌ©[”»W[Ì ¤I›eI¢Ì ’NÌ IÆ:^0ŠWIÌ ©0‹¢0:©e’Š¢Ì ’‹Ì ©[IÌ …0vI©Ì .

 ->(M -M DM 7.M M 2'3DE!JM@L@E'M F#M FM 3$ M 1M GM 47 M .  M *M AM 5?AM /M E?M 335M M @%&M I<M BM A)"M +A637*I8M C0M 77M E/M AM 37=/*M /5M 39>/*@MK1M .

H/.M 1M 7?/I: @M  .

    .