You are on page 1of 1

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh pemimpin negara Islam ?
Memelihara kedudukan agama Islam
Mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah
Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah
Memastikan kelicinan pentadbiran negara
Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
Melantik / melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara
Menjaga kebajikan rakyat
Menjaga dan meneruskan najaran Allah
Mengekalkan perpaduan ummah
Memantapkan sistem perundangan Islam
Menguruskan kewangan negara
Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat.

c) (i)
Pada pandangan anda, apakah ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut sehingga
berjaya meningkatkan kegemilangan negara ?Mengamalkan ajaran Islam
Memilki pengetahuan yang luas tentang Islam
Mematuhi perintah Allah / warak
Sanggup melaksanakan hukum Allah
Bersifat adil dalam membuat keputusan
Mempunyai akhlak yang baik
Pandai mentadbir kerajaan
Mana-mana jawapan munasabah
[4 markah]

(ii) Sebagai pemimpin negara Islam, apakah usaha yang akan anda lakukan untuk menjadikan Malaysia
sebuah negara Islam yang disegani ?Memelihara kedudukan agama Islam
Mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah
Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah
Memastikan kelicinan pentadbiran negara
Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
Melantik / melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara
Menjaga kebajikan rakyat
Menjaga dan meneruskan ajaran Allah
Mengekalkan perpaduan ummah
Memantapkan sistem perundangan Islam
Menguruskan kewangan negara
Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat.