You are on page 1of 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA LITERE
DEPARTAMENTUL LINGVISTICĂ ȘI ȘTIINȚĂ LITERARĂ

CURRICULUM
la disciplina
„EVOLUȚIA LIMBEJELOR LEXICALE ROMÂNEȘTI ”

Ciclul I, Licenţă

AUTOR:
CIUBOTARU Galina

CHIŞINĂU 2016
1

APROBAT Şef Catedra / Director Departament la şedinţa Catedrei _______________________________ din „ ____” __________ 2016 2 .

Evaluarea 1. II. 4. cât și în unul nespecializat. 6. Curriculum la disciplina Evoluția limbajelor lexicale românești este destinat studenților specialității Limba și literatura română. prin formarea unui sistem de competențe profesionale necesare și suficiente pentru realizarea activității didactice și nu numai. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI DE STUDIU Forma de Codul Denumirea învăţămân discipline disciplinei t i Responsabil de disciplină F cu frecvenţă la zi cu frecvenţă redusă* F Evoluția limbajelor lexicale românești Evoluția limbajelor lexicale românești Ore total: inclusiv Semestr ul Total Galina Ciubotaru II Galina Ciubotaru II Nr. 5. În acest context. PRELIMINARII Disciplina Evoluția limbajelor lexicale românești este o disciplină care aprofundează disciplina fundamentală Istoria limbii române literare și contribuie la formarea profesională a viitorilor filologi. viitori filologi. Competența de formulare și argumentare a punctelor de vedere proprii în domeniul de competență profesională. Competența de sinteză a diverselor teorii și poziții în știința filologică. de credite 2. Ea presupune o abordare detaliată teoretico-practică a limbajelor specializate din limba română. Evoluția limbajelor lexicale românești este o disciplină obligatorie cu un număr optim de ore auditoriale și individuale care oferă posibilitatea de a forma studenților competențe în cadrul procesului de formare profesională inițială în contextul universitar. 3. Această disciplină inițiază studenții în problematica activității studiului aprofundat al problemelor de limbă în plan istoric și evolutiv. C S LI 150 45 45 60 5 150 20 12 118 5 3 .I. problemelor și soluțiilor din domeniul științelor social umane atât într-un mediu specializat. Competența de comunicare a ideilor. COMPETENŢE SPECIFICE Competența de analiză a teoriilor lingvistice. III. Competența de utilizare a principiilor și metodelor standard în rezolvarea de probleme tipice domeniului Limbi și literaturi cu asistență calificată. Competența de a determina relațiile interdisciplinare și evidențierea utilității lor. precum și a fenomenului literar românesc și universal.

comparație. d/ o 1 2 Nr. . Competența de sinteză a diverselor teorii și poziții în știința filologică. MANAGEMENTUL TIMPULUI DE FORMARE A COMPETENŢELOR N r.Să evalueze rolul terminologiei din perspectiva particularităților actuale ale termenilor.IV. analiza prin . • Evoluția limbajelor lexicale românești Să estimeze necesitatea studierii limbajelor lexicale specializate în plan • Sursele de creare a termenilor evolutiv. Generalități privind termenul și terminologia Aspecte privind constituirea limbajelor specializate în limba română 7 Total Curs Seminar Lucrul individual zi 2 f/r* 1 zi 2 f/r* 1 zi 4 f/r* 8 4 2 4 2 8 16 * pentru specialităţile cu frecvenţă redusă V. Obiective de referință Unităţi de conţinut . precum și a fenomenului literar românesc și universal.Să determine principalele surse de creare a termenilor. precum și a fenomenului literar românesc și universal. • Termenul ieri și azi. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT Competența 1 Competența de analiză a teoriilor lingvistice. 4 .Să definească conceptele: termen. limbaj lexical specializat. de ore Finalitatea (Competența) Conţinutul Competența de analiză a teoriilor lingvistice. • Termen și terminologie – abordări generale terminologie.

2000. ș.VI. Schițe de istorie a limbii moldovenești literare. Nr. Chișinău: Știința. 2. Purice Mihail. Bulgăre Gheorghe. Elemente de terminologie. Chivu Cantemir Gheorghe.d/o 1 STRATEGII DIDACTICE Modalităţi de realizare a obiectivelor şi a conţinuturilor Forme de Nr. 3. nr. 5. 160 p. 360 p. 1966. 133-140. Chivu Gheorghe. 1986. 4. 2007. 288 p. Cluj-Napoca: Clusium. 334 p. 10-12. 1998. Timișoara: Mirton. București: Editura didactică și pedagogică. 5 . În: Limba română. Ciobanu Georgeta. Corlăteanu Nicolae. de Metode/ Asigurarea didactică organizare a ore Tehnici procesului de învățămînt Curs 2 Prelegere 1. Contribuții la istoria limbii române literare secolul al XVIII-lea (1688-1780). Problemele introductiv Prezentare limbii literare în concepția PPT Conversație scriitorilor români. p. și limba Dimitrie română literară veche.a.

București: Editura didactică și pedagogică. 6 ore 2. 133-140.VII. Chivu Gheorghe. 1986. Respectarea normelor generale de redactare a unui referat: Respectarea structurii indicate. 8. 7. 352 p. Bulgăre Gheorghe. 334 p. Giosu Ștefan. 360 p. 10-12. Chivu Gheorghe. nr. p. 496 p. LUCRUL INDIVIDUAL Nr. Epoca veche (1532-1780). Dimitrie Cantemir și limba română literară veche. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. 3. 2000. 1997. 6 . Dimitrie Cantemir: Studiu lingvistic. Gheție Ion. Chișinău: Știința. 160 p. 4. Recenzia Lectura evaluativă Corespondența demersului logic cerințelor față de o recenzie. Problemele limbii literare în concepția scriitorilor români. ș. 5. Contribuții la istoria limbii române literare secolul al XVIII-lea (1688-1780). 288 p. Cluj-Napoca: Clusium. 6. București: Editura Academiei române. Purice Mihail. Corlăteanu Nicolae. București: Editura științifică. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de realizare Referat Lucru cu surse de specialitate Prezentare PPT Respectarea reperelor teoretice de elaborare a sarcinilor didactice. Ciobanu Georgeta.a. 6 ore 1. Schițe de istorie a limbii moldovenești literare. Istoria limbii române literare. Timișoara: Mirton. Elemente de terminologie. VII. 1966. 1973. Proiect de cercetare Lucru cu sursele de specialitate (atlase dialectologice) Prezentare PPT Respectarea parametrilor indicați 20 ore 3. 2007. 1998. În: Limba română.

București: Saeculum I. În: Limba română. Noul dicționar universal al limbii române. Chișinău. 2010. Volumul I 310 p. 1999. Vintilă-Rădulescu Ioana. București: Minerva. Cantemir Dimitrie. 2002. Chișinău: Cartier. Melnic Vasile. 410 p. Dimitrie Cantemir şi problemele limbii române literare : Suport didactic. București. 1256p. Studii și articole. 13. Dicţionar universal al limbii române. 1728 p 26. Formarea terminologiei științifice românești . Istrate Gavriil. Ursu Nicolae. Studii de istoria limbii române literare. 2007. 1782 p.București: Editura științifică. București: Editura științifică. Enciclopedia limbii române. 30 p. Volumul II 386 p. 1999. 256 p. 1978. 2012. 22. 98 000 de definiții. Editura Litera Internaţional. Cu privire la sinonimia terminologică medicală în limba română. 2002. Vascenco Victor. 871-876. 12.O. Chișinău: Litera Internațional. 1975. Țâra Vasile. 14. Iași: Editura Academiei Republicii Populare Române. Terminologia și problemele ei actuale. Terminologia filozofică românească modernă. 1996. Chişinău : Litera. Chișinău: Editerra Prim. 7 . 18. Şăineanu Lazăr. 180 p. Formarea terminologiei geografice în limba română. Dicționar enciclopedic. Dicționarul etimologic al limbii române. 1678 p. 264 p. 2006. Ivănescu Gherghe. Chișinău: Cartier. 638 p. Istoria limbii române literare: privire generală. nr. p. Istoria ieroglifică. Munteanu Ștefan. București-Chișinău: Litera. 302 p. București: Editura academiei române.9. Terminologia geografică românească în secolul al XIX-lea. 25. 64 p. 15. 10-15.. Toma Alice. 1998. 10. În: Terminologie și limbaje specializate ediția a III-a. București: Minerva. București: Univers enciclopedic. București: Editura științifică și enciclopedică. 1362 p. Istoria ieroglifică. Surse 20. București: Editura didactică și pedagogică. 2001. Noul dicţionar explicativ al limbii române. 27. 129-137. Purice Mihail. 28. 1-2. 17. Ursu Nicolae. 11. 2002. Cantemir Dimitrie.Institutul de lingvistică”. 1997. 24. Probleme de terminologie lingvistică. Academia Română . 400 p. 21. 19. În: Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani. 388 p. 1962. 1970. Litera Internaţional. 2001. 1989. p. 16. Iași: Junimea. Limba română literară. 1958 p. 1698 p. Ciorănescu Alexandru. 23. Dicționar enciclopedic junior.. Oprea Ioan.