You are on page 1of 2

Borang Soal selidik(Geografi PT3 2016

)
Tajuk: Kajian kes tentang sistem pengangkutan
yang digunakan di
Kawasan USJ 2, Subang Jaya, Selangor.
A.Latar belakang responden:
i)
ii)
iii)

Nama :_____________________
Umur :_______________________________________
Alamat tempat
tinggal:_____________________________________________
_____________________________________________

iv)

Alamat tempat
kerja/sekolah:_______________________________________
________________________________________

B. Sila tandakan (√) pada yang berkaitan.
1. Jenis pengangkutan yang digunakan ke tempat kerja/sekolah
i)
( ) Kereta
ii)
( ) Bas
ii)
( ) Motosikal
iv)
( ) Basikal
2. Masalah yang dihadapi semasa menggunakan sistem
pengangkutan berkenaan:
i)
ii)
iii)
iv)

v)
vi)
vii)

(
(
(
(

)
)
)
)

Jalan yang sempit
kesesakan lalu lintas
jalan yang berlubang
sistem pengangkutan awam yang jauh daripada

tempat
kerja/sekolah
( ) Kelemahan dari segi penyelenggaraan jalan
( ) Sikap pemandu yang tidak berhemah
Masalah-masalah lain : Sila nyatakan
_________________________________________________________

3. Cadangan –cadangan penambahbaikan dalam mengatasi
masalah dalam penggunaan sistem pengangkutan berkenaan:
i)

(

) Jalan diperbesar

.ii) ( ) menggunakan bantuan polis sukarela/polis iii) iv) trafik/pengawal sekuriti ( ) jalan sentiasa diturap/diselanggara ( ) sistem pengangkutan awam perlu dibina dalam jarak dekat (1KM) v) ( ) Pihak berkuasa perlu memantau secara kerap vi) ( ) Memberi kesedaran kepada pengguna pengangkutan vii) ( ) Menguatkuasakan undang-undang viii) Cadangan-cadangan lain : Sila nyatakan _________________________________________________________ _________________________________________________________ Ribuan terima kasih atas segala kerjasama yang telah diberikan oleh pihak tuan. Catatan: *Latarbelakang responden hanya akan digunakan untuk kajian ini dan segala maklumat adalah sulit.