You are on page 1of 2

Class: 1N

Time: 0745-0845
Subject: English

Focus / Skill
Topic
L. Specification(s)
L. Objective(s)
Success Criteria
Teaching Aid(s)
Activities

Reflection

Listening & Speaking
Listen To Me
1.1.1
Pupils will be able to pronounce words and speak confidently with
the correct stress, rhythm and intonation.
I can repeat the new word with the correct sound and intonation.
Activity book, Flash cards.
1) Daily routine.
2) Teacher introduces lesson.
3) Pupils repeat teacher’s reading with the correct intonation
4) Teacher introduces new words to the pupils.
5) Activity book.
L.Objective
…../…. Can understand
achieved
…../…. Can’t understand & will
be given further assistance
X

achieved
Class: 2N
Time: 0845-0945
Subject: English

Focus / Skill
Topic
L. Specification(s)
L. Objective(s)
Success Criteria
Teaching Aid(s)
Activities

Reflection

Writing
Do The Right Thing
3.1.1
By the end of the lesson, pupils will be able to form letters and
words in neat legible print including cursive writing.
I can write the rules according to the correct sequences.
Activity book, E1.
1) Daily routine.
2) Teacher introduces lesson.
3) Pupils try to write the rules in class.
4) Pupils do the work in the group.
5) Activity book.
L.Objective
…../…. Can understand
achieved
…../…. Can’t understand & will
be given further assistance
X

achieved
Kelas: 2B
Masa:1215-1315
Subjek:
Matematik

Bidang
Tajuk
S. Kandungan
Obj. Pembelajaran

Kriteria Kejayaan
BBM
Aktiviti

Refleksi

Nombor dan Operasi
Nombor Bulat Hingga 1000
1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus
terdekat.
Membundarkan sebarang nombor hingga 1000 kepada puluh dan
ratus yang terdekat
Saya mampu membundarkan nombor kepada puluh terdekat
dengan baik.
Buku aktiviti, pembilang 1000.
1 Guru memperkenalkan nombor.
2 Membimbing murid membundar nombor kepada puluh
terdekat.
3 Latihan individu
4 Buku aktiviti.
Objektif pdp tercapai
…../…. Dapat menguasai
…../…. Tidak dapat menguasai
dan akan dibimbing lagi
X

tercapai