You are on page 1of 48

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

TAHUN 6
SK/SJK

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK/ SJK
MINGGU/
TARIKH
1
4-8 Jan

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema 1:
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU

1.2 Mendengar, mengecam dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata,
perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami dan
menyebut pelbagai ragam ayat dengan
struktur binaan ayat yangbetul dan tepat.

Tajuk :
BAKAT ISTIMEWA

2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada
pelbagai
sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca sesuatu bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat dan
ragam ayat secara mekanis.

3.2 Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi
secara mekanis dengan betul dan
kemas.

4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didikhibur.

4.1.1 Menyebut dengan melahirkan
imaginasi melalui penghasilan karya
sastera.

Verbal-linguistik

5.1
Memahami
dan
menggunakangolongan
kata
dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan
pelbagai kata nama danpenjodoh
bilangan mengikut konteks dengan betul.

BCB
-bacaan intensif

EMK:
Nilai Murni
-kesyukuran
-kasih sayang
-menjaga kesihatan
-menghargai jasa
Ilmu
Pendidikan Moral
Sejarah
Pendidikan Muzik
KP:
Interpersonal

Kontekstual

Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
KBAT
Peta Buih

2

CATATAN

BBM:
Gambar
Cd
slaid

MINGGU/
TARIKH
2
11-15 Jan

TEMA / TAJUK

Tema 1:
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami
danmemberi responsterhadap
sesuatuarahan,
soalan dan

1.3.1 Mendengar, memahami dan
memberikan responsterhadap sesuatu
arahan berdasarkan ayat perintah dalam
3

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni

CATATAN

Tajuk :
SATU KELUARGA
DUA BUDAYA

pesanan yangdidengar dengan
betul.

pelbagai situasi dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1
Membaca
sesuatu
bahan
bahan bacaandengan lancar, yangmengandungi pelbagai jenis dan
sebutan
yang
jelas
dan ragam ayat secara mekanis.
intonasi yang betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayatsecara
mekanis dengan
betul dan
kemas.

3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi
secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan mengubah suai
seni
kata lagu secara bebas
danmempersembahkannya
melaluinyanyian secara didik hibur.

5.1
Memahami
danmenggunakangolongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan
pelbagai kata nama khas mengikut
konteks dengan betul.

-kesyukuran
-kasih sayang
-menjaga kesihatan
-menghargai jasa
Ilmu
sosiobudaya
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
mengecam
KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan
BBM
Gambar
Cd
slaid

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

3 Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan KBAT Peta Buih BBM: MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 5 Komputer Gambar Kad ucapan PENGISIAN CATATAN .1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 3.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaandengan lancar.4. EMK: Nilai Murni -kesyukuran -kasih sayang -menjaga kesihatan -menghargai jasa Ilmu TMK KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual 5.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahamidanmenggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks. 2.3.3 18-22 Jan Tema 1: ISTIMEWANYA KELUARGAKU Tajuk: JAUH DI MATA DEKAT DI HATI 1.3.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul. memahami dan memberikan respons terhadap ayat tanya dengan betul.memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan. 3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis.2 Mendengar. 1.

4.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. dan ayat dengan betul.3Mendengar.memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan. 3.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. memberikan respon terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi. 5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Memahamidanmenggunakan golongan kata denganbetul mengikutkonteks.3 Mendengar. 2. EMK: Ilmu -Sejarah Pendidikan kesihatan Nilai Murni -bersyukur -kesungguhan -gigih KP: Kinestetik Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -membuat gambaran mental -mengenal pasti -menghubungkaitkan -menyusun urutan -menjanakan idea KBAT Peta Buih Peta Bulatan 5.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.4 Membaca dan memahami maklumatyang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.4. memahami. Tajuk: MINDA OH MINDA 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.3. frasa.3. 3.3 Membina dan menulis perkataan.2.TARIKH 4 25-29 Jan KURIKULUM Tema 2 : KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI 1. BBM Brosur Keratan akhbar Carta 6 .3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul. 4.1.

2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2. 2. 3.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.MINGGU/ TARIKH 5 1-5 Feb TEMA / TAJUK Tema 2: KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI Tajuk : USAHLAH STRES 8-12 Feb Cuti Tahun Baru Cina STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM 1. 2.2 Mengedit dan memurnikan penulisan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. 1. 3.8.bersyukur -kesungguhan -gigih Ilmu Pendidikan kesihatan KP: KMD -Meramal Verbal-linguistik Muzik Kontekstual -mengalami BCB -mendengar dengan cekap Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -menganalisis -mengecam -menjanakan idea KBAT Peta Titi BBM Poster 7 CATATAN . 4. hasil EMK: Nilai Murni .2 Mengujarkan ceritamenggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 4.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.Petikan akhbar internet MINGGU/ TARIKH 6 15-19 Feb TEMA / TAJUK Tema 2 : KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI Tajuk : TERIMA KASIH CIKGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur. frasa.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3. 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. dan ayat dengan betul. 3.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. 5. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Nilai Murni -kasih sayang -kesopanan -keprihatinan -bekerjasama Ilmu Pendidikan Kesihatan KP: Kontekstual -mengaplikasikan -memindahkan Konstruktivisme -menerangkan dan menjelaskan idea Strategi pdp: KB -membuat urutan -membuat andaian -menganalisis 8 CATATAN .4.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul. 2.1. 1.4.

-menjanakan idea KBAT Peta Buih BBM Carta MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 9 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN .

KBAT Peta Bulatan Peta Alir BBM 10 . frasa.5. dan ayat dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.4. bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.5 Membaca.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3. 5. 2. 4. 3.7 Tema 3: KOMUNITI PRIHATIN 22 -26 Feb Tajuk: PROGRAM SARANA 1.3 Membina dan menulis perkataan. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. EMK: Nilai Murni -amanah -keprihatinan -berhemah tinggi Ilmu Pendidikan Islam/Moral sejarah KP: 3.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif. 1.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4. kata adverba.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertatasusila. 2. kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul Interpersonal Kontekstual -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -mengecam 5.4 Bertutur.1.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan jelas.

Gambar bersiri Internet/vle-frog Petikan MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 11 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN .

5. berbualdan menyatakanpermintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5.5 Membaca.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.Sejarah .3.2 Membaca.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.Bembelajaran Kontruktisme .4. 2.4 Bertutur. 2.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4.interpersonal -pembelajaran kontekstual -kinestetik BCB -bacaan intensif -mencatat nota Strategi pdp: KB -menjanakan idea -menaakul -membanding bezakan -menilai KBAT Peta Buih Peta Buih Berganda BBM 12 . 1.8 29 Feb-4 Mac Tema: KOMUNITI PRIHATIN Tajuk: Kelab Alumni 1. EMK: Ilmu -Reka bentuk teknologi -Kemasyarakatan . memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut keutamaan ke dalam bentuk prosa 3. 3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.Pendidikan Moral Nilai Murni -keprihatinan -rasioanal -kesyukuran KP: .

6. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Kemasyarakatan -Sosial budaya Nilai Murni -kesyukuran -kegigihan -prihatin KP: -Interpersonal -Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Konstektual BCB -bacaan intensif 13 Strategi pdp: KB -menjana idea -mengitlak -menghubungkaitkan KBAT Peta Buih Peta Buih Berganda BBM CATATAN . 3.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila.5 Membaca.3 Membaca.Gambar Dialog MINGGU/ TARIKH 9 7 -11 Mac 8-10 Mac Simulasi 1 12-20 Mac Cuti Pertengahan Penggal Pertama TEMA / TAJUK Tema:KOMUNITI PRIHATIN Tajuk:Perkongsian Pintar STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 5. 2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 5. puisi atau prosa. 3. memahami.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. 1.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1. ditonton atau dibaca dengan betul. 2.5.9. dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis.

6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 Melafazkan dan 4.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. 3. 2. MINGGU/ TARIKH 10 21-25 Mac TEMA / TAJUK Tema: KESELAMATAN DIUTAMAKAN Tajuk:Selamat Dalam Perjalanan Dialog Gambar Lirik lagu STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul secara bertatasusila.4.1 Membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu 3. 4. 1.1 Melafazkan puisi dengan 14 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Pendidikan Kesalamatan Jalan Raya -Pendidikan Moral Nilai Murni -mematuhi peraturan -menjaga keselamatan diri -berwaspada -menghargai keselamatan KP: -Pembelajaran Konstektual -memindah maklumat -mengaplikasikan Verbal-linguistik BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menganalisis -menjanakan idea -menghubungkaitkan CATATAN . 2.6.6.mengikut konteks.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.4 Melafazkan dan memahami -membuat insferens 4.MINGGU/ TARIKH 11 TEMA / TAJUK Tema: KESELAMATAN DIUTAMAKAN 28 Mac – 1 April Tajuk : Pastikan Selamat memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 1.6. 5. 3.7 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul.4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa yang indah dan 15 BBM Gambar Brosur Puisi PENGISIAN KURIKULUM EMK: ilmu -Pendidikan moral -Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Nilai Murni -mementingkan keselamatan -berhati-hati -prihatin -mengutamakan keselamatan KP: Verbal linguistk BCB -bacaan imbasan dan lunjuran -mencatat CATATAN . TMK -aplikasi KBAT Peta Bulatan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7. 2. 4.2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu.6. 2. 5.

1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.5 Membaca. 2. 1. melafazkannya dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut.3.4 Bertutur.3 Membina dan menulis 3.5. Strategi pdp: KB -menganalisis -mereka cipta -menjanakan idea KBAT Peta Pokok BBM: Petikan Gambar MINGGU/ TARIKH 12 4-8 April TEMA / TAJUK Tema : KESELAMATAN DIUTAMAKAN Tajuk : Fikir Sebelum Klik STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2.4. 3.3 Membina dan menulis jawapan 16 PENGISIAN KURIKULUM EMK: ilmu Teknologi maklumat dan komunikasi Nilai Murni -berhati-hati -berwaspada -bertindak bijak -prihatin KP: Interpersonal Verbal-linguistik CATATAN . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.5.perkataan.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menjana idea -menilai -membuat gambaran mental KBAT Peta alir BBM Petikan Gambar MINGGU/ TARIKH 13 TEMA / TAJUK Tema: PUPUK PERPADUAN 11-15 April Tajuk: Formula Perpaduan STANDARD KANDUNGAN 1. frasa.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa Nilai Murni -keberanian -perpaduan -toleransi -hormat-menghormati 17 CATATAN . dan ayat dengan betul. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM 1.2. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. secara kritis dan kreatif dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. EMK: Ilmu -kemasyarakatan -sosial budaya -pendidikan muzik 2.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.dengan sebutan yang betul. 3. BCB -bacaan intensif KBAT Peta Pelbagai alir BBM Gambar Petikan Lagu MINGGU/ TARIKH 14 TEMA / TAJUK Tema :PUPUK PERPADUAN 18-22 April Tajuk:Berkat Hidup Sepakat STANDARD KANDUNGAN 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.7.2 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4. 5.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul. 3. 18 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Pendidikan Moral -Pendidikan Muzik -Sejarah CATATAN .2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya sastera. KP: -Verbal linguistic Strategi pdp: 4.2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. KB -menaakul -menganalisis -menjanakan idea -mereka cipta 5.1. dan puisi dengan sebutan yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.

2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. 2. 4.2.2 Mendengar. memahami dan 19 PENGISIAN KURIKULUM Ilmu .1.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis 3. memahami dan STANDARD PEMBELAJARAN 1.3. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara bebas dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. Nilai Murni -semangat bermasyarakat -bekerjasama -toleransi -patriotisme KP: Verbal-linguistik Interpesonal BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menghubungkaitkan -mengecam -menganalisis -mereka cipta KBAT Peta Buih Peta Bulatan BBM Video Petikan MINGG U 15 TEMA / TAJUK TEMA 5 STANDARD KANDUNGAN 1.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.3 Mendengar.3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

memahami dan STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2. memahami dan 20 PENGISIAN KURIKULUM Ilmu .25-29 April PUPUK PERPADUAN Unit 15 TAJUK : Perpaduan Memajukan Negara .8. memberikan respons terhadap ayat tanya yang dengan betul.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Pendidikan Moral Sejarah Nilai murni Kerajinan Keberanian Hormat-menghormati Rasional KBT Menjana idea Kontekstual Mengecam Menghubungkait Membuat gambaran mental Kinestatik Interpersonal KBAT Peta Buih BBM Petikan Gambar Risalah Internet/vle-frog MINGG U 16 TEMA / TAJUK TEMA 6 STANDARD KANDUNGAN 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3.3 Mendengar.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 5.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.1 Mendengar.2. 3.3.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif.3.3 Mendengar. 5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.4.4 Menulis imlak dengan tepat. 3. memahami dan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu .2-6 Mei SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA Unit 16 TAJUK : Perkasakan Bahasa Kita MINGG U 17 TEMA / TAJUK TEMA 6 memberi respons terhadap sesuatu arahan. dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. kata adverba.3.Bacaan Luncuran Bacaan Imbasan BBM Brosur Gambar Seni kata lagu STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak 4. memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2 Mendengar. 5. 2.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis 3. kata penguat. 2. STANDARD KANDUNGAN 1. memahami dan memberi 21 Muzik Kesusasteraan Melayu Sejarah Nilai murni Hormat-menghormati Kesyukuran Kerajinan Kasih Sayang Patriotisme KBT Menghubungkait Menganalisis Mengecam Menjana idea Menaakul BCB.2.2Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.

4. kata penguat. 2.4Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara 22 STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Moral . soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak . dan kata penegas mengikut konteks Pendidikan Moral Sejarah Nilai murni Menghargai jasa Kasih sayang Bekerjasama KBT: Menjana idea Mengecam Membuat gambaran mental Menilai Menghubungkait Interpersonal KMD-meramal BCB-Bacaan intensif Kontekstualmengaplikasikan Memindahkan maklumat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul.2. MINGG U 18 TEMA / TAJUK TEMA 6 STANDARD KANDUNGAN 1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif.4. memberikan respons terhadap ayat tanya dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. 2. kata adverba.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif secara didik hibur. 3. 5.4 Menulis imlak dengan tepat 3. 4.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas 4.9-13 Mei SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA Unit 17 TAJUK : Budi yang Baik Dikenang Jua respons terhadap sesuatu arahan.

berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam 23 STANDARD PEMBELAJARAN 1. Unit 18 : Bersyukurlah 2.7Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4. yang sesuai dengan betul secara bertatasusila. 3. 3.6Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul. 5.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Pendidikan Muzik Kesenian dan Kebudayaan .2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.1. Sejarah Nilai Murni Patriotisme Kesyukuran Kasih sayang KBT KP-Interpersonal KB-membuat keputusan KB-mengkonsepsikan idea KB-Menjana idea BCB-Bacaan intensif Konstruktivismemengembangkan idea Kontekstualmengaplikasikan MINGGU 19 23-27 Mei TEMA / TAJUK TEMA 7 INDAHNYA WARISAN KITA STANDARD KANDUNGAN 1. 5.7.16-20 Mei SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Menghasilkan perenggan yang kohesif dan koheran. 2.

STANDARD KANDUNGAN 1. frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. .3 Membina dan menulis perkataan. MINGG U menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. TEMA / TAJUK 20 TEMA 7 INDAHNYA WARISAN 2. 4.3.4 Bertutur. 4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang Nilai Murni Hemah tinggi Kesederhanaan Rasional KBT KB.2.4.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul. 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara 24 STANDARD PEMBELAJARAN 1. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. 5.28 Mei-12 Jun Cuti Pertengaha n Tahun Unit 19 TAJUK Alunan : Merdunya situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Memahami dan menggunakan pembentukankata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4. mengecam KB-membuat kesimpulan KB-menaakul KP-interpersonal KP-Verbal Linguistik BCB-menulis perenggan BCB-Bacaan imbasan Konstruktivismemembuat penilaian PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kesenian dan .

1Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. berbual dan STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. frasa.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul.4. 2. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2. 4.13-17 Jun KITA Unit 20 TAJUK : Warisan Berharga daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3. 4. sesuai secarabertatasusila.3 Berbual tentang sesuatu perkara 25 PENGISIAN KURIKULUM EMK: CATATAN . Kebudayaan Sejarah Nilai Murni Menghargai Kesyukuran Semangat Bermasyarakat KBT KB-Mengecam Menaakul Menganalisis KP-Interpersonal KontekstualMenghubungkaitkan Mengaplikasikan BCB-Bacaan imbasan MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK 21 Tema : INDAHNYA STANDARD KANDUNGAN 1.4 Membaca. bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.3.4 Bertutur. 3.3. dan jelas. dan ayat dengan betul.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. 3.

2.1 Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. 2.3. 5. Ilmu Sejarah Pendidikan seni Pendidikan muzik Nilai Murni Menghargai Rasional Kegigihan Kesyukuran Rendah diri KP: Verbal linguistik BCB Bacaan mekanis Strategi pdp: KB Menjana idea Menyelesaikan masalah Merekacipta KMD meramal KBAT Peta Dakap BBM: Komik gambar 26 .2 Membaca.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5.WARISAN KITA 20-24 Jun Tajuk: Budaya dan Adat Mekar di Hati menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertatasusila. 3.5. memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut keutamaan ke dalam prosa.5 Membaca. 5. 3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

1. ditonton atau dibaca dengan betul. EMK: Ilmu Sejarah Pendidikan Moral Nilai Menghargai alam sekitar Semangat patriotism bertanggungjawab BCB Bacaan luncuran KB Menjana idea Menghubungkaitkan Membanding beza KBAT Peta pelbagai alir BBM Poster Carta petikan 27 CATATAN .4. 2.4 Bertutur. puisi atau prosa.3 Membaca.9.MINGGU/ TARIKH 22 27 Jun-1 Julai TEMA / TAJUK Tema : DAMAINYA BUMIKU Tajuk : Bumiku Sejahtera STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM 1.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis. 4. 2.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut.9 Menulis ulasan tentang pebagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Strategi pdp: 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa indah secara didik hibur.5. memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik.4.5 Membaca. 3.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. KP: Verbal linguistik 3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

MINGGU/ TARIKH 23 11-15 Julai TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Tema : DAMAINYA 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul secara bertatasusila.6. 3. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu Sejarah Pendidikan Moral Nilai Menghargai alam sekitar Semangat patriotism bertanggungjawab KP: Verbal linguistik BCB Bacaan luncuran Strategi pdp: KB Menjana idea Menghubungkaitkan Membanding beza KBAT Peta pelbagai alir BBM Poster 28 CATATAN .1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul.1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6. 5. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5.1 Membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu.6 Berbicara untuk BUMIKU menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara Tajuk: daripada pelbagai sumber Pencinta Alam dengan tepat secara bertatasusila. 2.

2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 29 BCB Bacaan luncuran Strategi pdp: KB Menjana idea Menghubungkaitkan Membanding beza KBAT CATATAN .6.1 Memahami dan menggunakan golongan kata STANDARD PEMBELAJARAN 1.6 Berbicara untuk BUMIKU menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara Tajuk: daripada pelbagai sumber Bersama-sama dengan tepat secara Menjaga Alam bertatasusila.6. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu Sejarah Pendidikan Moral Nilai Menghargai alam sekitar Semangat patriotism bertanggungjawab KP: Verbal linguistik 3. 2. 2. 5.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. 3.1. 5. kata adverb.6.Carta petikan MINGGU/ TARIKH 24 18-22 Julai TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Tema : DAMAINYA 1.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai dengan memupuk minat membaca.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila.

1. 3.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.dengan betul mengikut konteks.2.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Peta pelbagai alir BBM Poster Carta petikan MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK 25 Tema: TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI 1. 25-29 Julai STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 30 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu Sains TMK RBT Nilai Murni Menghargai Bersyukur Menjaga keselamatan bertanggungjawab KP: BCB -mendengar dengan cekap Strategi pdp: KB Menghubungkaitkan CATATAN . 2. Tajuk: Rahsia Keajaiban Sains 2.7.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. 3.

5.4. Tajuk: Masyarakat Kreatif dan Inovatif 2.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur. kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. 4. 1-5 Ogos Mengecam Membanding beza KBAT Peta buih berganda BBM Petikan Gambar Internet/vle-frog KP: BCB 31 CATATAN . 5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul.1. 2.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan.3.4. 1. kata adverb. STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu Sains TMK RBT Nilai Murni Menghargai Bersyukur Menjaga keselamatan bertanggungjawab MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN 26 Tema: TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI 1.

3.2.6 Mendengar. 1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa indah secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat 2.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa yang indah dan melafazkannya dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Tema : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI 1. frasa dan ayat yang betul. Tajuk: 2.4.2 Mendengar.menghargai alam sekitar .bertanggungjawab CATATAN .kesyukuran . 4.4. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. sukukata.MINGGU/ TARIKH 27 8-12 Ogos TEMA / TAJUK 3. 4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 32 -mendengar dengan cekap Strategi pdp: KB Menghubungkaitkan Mengecam Membanding beza KBAT Peta buih berganda BBM Petikan Gambar Internet/vle-frog PENGISIAN KURIKULUM EMK: Nilai Murni .6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.prihatin .

memahami. 5.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul.1.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons terhadap STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Mendengar. memberikan respons terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan menggunakan 33 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu Sains Sejarah CATATAN . 3. 3. 5.Manfaatkan Kemajuan Teknologi yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait KBAT Peta Bulatan Peta Alir BBM: Poster Internet/vle-frog Permainan bahasa MINGGU/ TARIKH 28 15-19 TEMA / TAJUK Tema : SEMARAKKAN PERTANIAN KITA STANDARD KANDUNGAN 1. tersirat untuk membuat rumusan dengan betul.

3. 3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul. 5. 5. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK Nilai Murni -kesyukuran -menjaga alam sekitar -bertanggungjawab -Keperimanusiaan KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual Muzik BCB -bacaan intensif 4. dan pesanan yang didengar dengan betul.1.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. 4. 2. dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul.4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya sastera.Ogos Tajuk : Hargailah Pokok sesuatu arahan. bahasa yang santun dalam pelbagai situasi. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 34 Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait KBAT Peta Buih Peta Bulatan BBM Lembaran kerja Pantun Petikan Seni kata lagu PENGISIAN KURIKULUM CATATAN .3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan.1. frasa.3 Membina dan menulis perkataan. 2. soalan.

frasa dan ayat dengan betul 5.3 Membina dan menulis perkataan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara daripada pelbagaisumber dengantepat secara bertatasusila 2.6. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 3. BCB -bacaan intensif Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan KBAT Peta Buih BBM: Internet Brosur 35 . 2.3.29 22-26 Ogos Tema : SEMARAKKAN PERTANIAN KITA Tajuk: Pertanian dan penternakan moden 1.5 Membaca.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dan bentuk grafik 3.5.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila. EMK: Ilmu Sains Sejarah Nilai Murni -kesyukuran -Kerajinan -menjaga kesihatan -bertanggungjawab KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual 5.7 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul.

2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.7. 3.1 Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi 5.3. ditonton atau dibaca dengan betul.3. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu Sains Sejarah Nilai Murni -kesyukuran -kerajinan -Keberanian -Semangat Bermasyarakat -Bertanggungjawab KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB -bacaan mekanis Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait -menilai KBAT Peta Dakap 36 CATATAN . 2.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.gambar MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK 30 Tema : SEMARAKKAN PERTANIAN KITA 29 Ogos-2 Sept Tajuk : Pertanian sumber rezeki STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar. 2.9.

1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4. memahami. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat. puisi atau prosa.4 Bertutur.BBM Brosur Internet petikan MINGGU/ TARIKH 31 TEMA / TAJUK Tema : RANCAKKAN EKONOMI KITA 5-9 Sept 10-18 September Cuti Pertengahan Penggal Kedua Tajuk: Bersama-sama Menjanakan Ekonomi STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.5. 4.3 Membaca.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. 3. 2. dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik.1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara bebas dan mempersembahkannya melalui nyanyian PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu Matematik TMK Sains Nilai Murni -kerajinan -jimat cermat Kreativiti dan inovasi keusahawan KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB -bacaan intensif Strategi pdp: 37 KB -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan CATATAN . 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.5 Membaca. 3.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertatasusila. 1.

5. KBAT Peta Buih STANDARD PEMBELAJARAN 1. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa 4. BBM: Seni kata lagu Petikan iklan STANDARD KANDUNGAN 1. 2. PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu Matematik Sains TMK Nilai Murni -kerajinan -berusaha -kesyukuran -kepimpinan keusahawan kreativiti dan inovasi 3.2 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan 38 KP: Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB -bacaan intensif CATATAN .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.1 Memahami dan menggunakan pelbagai imbuhan dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu.2.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yangbetul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.nyanyian secara didik hibur.4.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. 5. MINGGU/ TARIKH 32 TEMA / TAJUK Tema : RANCAKKAN EKONOMI KITA 19-23 Sept Tajuk: BERJIWA USAHAWAN secara didik hibur.6.

PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu : Sejarah Keusahawanan Nilai Murni -rajin -bersyukur -rasional -bekerjasama -berjimat-cermat KP: Verbal-linguistik 39 BCB -bacaan intensif CATATAN .2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu.badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Strategi pdp: KB -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan -mengaplikasikan idea KBAT Peta Pokok BBM: Gambar MINGGU/ TARIKH 33 26-30 Sept TEMA / TAJUK Tema : Rancakkan Ekonomi Kita Tajuk : Kad dan Diriku STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1. ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. 2. 3.3.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul. frasa dan ayat 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 2.5.

Strategi pdp: KB -mengecam -menghubung kait -menjanakan idea -mensintesis KBAT Peta Buih Peta Bulatan BBM Contoh kad ucapan Rakaman video MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 34 Tema : Kesihatan mental dan Emosi 1.3.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 2.3 Membina dan menulis jawapan 3-7 Okt Tajuk : Minda dan Emosi yang Sihat 40 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Pendidikan Kesihatan Ilmu -Sains -Pendidikan Agama Islam/Pendidikan Moral Nilai murni -menghargai -rasional -kesyukuran -kerajinan -bertanggungjawab -rasional CATATAN .4 Bertutur.berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 1.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan.3 Membina dan menulis 3.2 memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul.4. 3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. 5. 5.dengan betul.

4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul.6.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila. 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan 41 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Pendidikan Alam Sekitar . 3.2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu.Sains Nilai murni .1. KP: Konstruktivisme -mengaplikasikan 5.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.perkataan frasa dan ayat dengan betul.6. 5.kerjasama -menghargai -menjaga kebersihan -bertanggungjawab KP: Konstruktivisme -mengaplikasikan BCB -perbincangan -menulis perenggan CATATAN . 2. secara kritis dan kreatif dengan betul. BCB -perbincangan -menulis perenggan Strategi pdp: KB -merumus -memahami -menaakul -mengecam KBAT Peta Dakap Peta Bulatan BBM Rakaman video Slide gambar MINGGU/ TARIKH 35 TEMA / TAJUK Tema : Damainya Bumiku 10-14 Okt Tajuk : Bersama-sama Menjaga Alam STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.

kata adverba. 5. suku kata.bersopan santun .2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif. mengecam dan menyebut bunyi bahasa.Pendidikan Moral . carta bergambar MINGGU/ TARIKH 36 17-21 Okt 18-20 Okt Peperiksaan Akhir Tahun TEMA / TAJUK Tema : Istimewanya Keluagaku Tajuk : Bakat Istimewa STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.visual ruang .1. kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul.kesungguhan -berhemah -kerajinan .kasih sayang . 2.hormat-menghormati KP: .Pendidikan Seni Visual .2 Membaca dan memahami perkataan. perkataan. suku kata. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat dengan betul.Pendidikan Muzik Nilai murni . berformat dengan menggunakan bahasa yang santun.tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2. 3. 3.6 Mendengar.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.bertanggungjawab . -bacaan intensif -bacaan luncuran Strategi pdp: KB -merumus -menaakul -menjanakan idea -mengecam KBAT Peta Alir BBM Peta. iaitu abjad.2 Menulis huruf.2 Mendengar.6 Menulis teks prosa dan puisi 42 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu . 5. 1.verbal-linguistik CATATAN .

interpersonal BCB -Bacaan mekanis Kontekstual -memindahkan maklumat Konstruktivisme -menghubungkitkan Strategi pdp: KB -mensintesis -menjanakan idea -membuat urutan -mengecam -menganalisis KBAT Peta Alir Peta Bulatan BBM Gambar.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul.Pendidikan Seni Visual . carta salasilah keluarga MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Tema 1: ISTIMEWANYA KELUARGAKU 1. 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1. frasa dan 3.4.perkataan.bersopan santun . 5. memahami dan memberikan respons terhadap ayat tanya dengan betul.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya sastera. 2. 5.kesungguhan -berhemah -kerajinan .visual ruang 37 24-28 Okt Tajuk : SATU KELUARGA DUA BUDAYA 2. suku kata.3.3.3 Mendengar. perkataan. 4. 4. .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaandengan lancar. majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis.1.1.hormat-menghormati KP: .2 Membaca pelbagai bahan yang sebutan yang jelas dan mengandungi ayat tunggal dan ayat intonasi yang betul.bertanggungjawab .1 Menulis perkataan dan frasa 43 CATATAN . memahami danmemberi responsterhadap sesuatuarahan.2 Mendengar.Pendidikan Moral .Pendidikan Muzik Nilai murni .2 Menulis huruf.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. secara mekanis dengan betul dan kemas. EMK: Ilmu .kasih sayang . frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. soalan dan pesanan yangdidengar dengan betul.

1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.kasih sayang . 5. carta salasilah keluarga PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu . memahami dan terhadap ayat tanya 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks 44 .memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan. MINGGU/ TARIKH 38 31 Okt-4 Nov TEMA / TAJUK Tema 1: ISTIMEWANYA KELUARGAKU Tajuk: JAUH DI MATA DEKAT DI HATI STANDARD KANDUNGAN 1.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. 5.bersopan santun .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.visual ruang CATATAN .1. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.ayatsecara mekanis dengan betul dan kemas.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul 5.verbal-linguistik .kesungguhan -berhemah -kerajinan .1 Memahami danmenggunakangolongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.2 Mendengar.hormat-menghormati KP: .Pendidikan Moral . memberikan respons dengan betul.3. 3.Pendidikan Muzik Nilai murni .3 Mendengar. ejaan yang 4.3. dengan menggunakan tepat secara imlak.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Pendidikan Seni Visual .bertanggungjawab .4.interpersonal BCB -Bacaan mekanis Kontekstual -memindahkan maklumat Konstruktivisme -menghubungkitkan Strategi pdp: KB -mensintesis -menjanakan idea -membuat urutan -mengecam -menganalisis KBAT Peta Alir Peta Bulatan BBM Gambar.

carta salasilah keluarga PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Pendidikan Alam Sekitar .dengan betul.verbal-linguistik .5. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara daripada pelbagaisumber dengantepat secara bertatasusila Tajuk:Selamat Dalam Perjalanan 2. MINGGU/ TARIKH 39 7 -11 Nov TEMA / TAJUK Tema: KESELAMATAN DIUTAMAKAN STANDARD KANDUNGAN 1.interpersonal BCB -Bacaan mekanis Kontekstual -memindahkan maklumat Konstruktivisme -menghubungkitkan Strategi pdp: KB -mensintesis -menjanakan idea -membuat urutan -mengecam -menganalisis KBAT Peta Alir Peta Bulatan BBM Gambar.kerjasama -menghargai -menjaga kebersihan -bertanggungjawab KP: Konstruktivisme -mengaplikasikan BCB -perbincangan CATATAN .Sains Nilai murni .5 Membaca.6.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dan bentuk grafik 45 . memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila.

3.7.kerjasama -menghargai -menjaga kebersihan -bertanggungjawab KP: Konstruktivisme -mengaplikasikan BCB CATATA N .3 Membina dan menulis perkataan. frasa dan ayat dengan betul 5. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 2.7.2 Membaca dan memahami perkataan. carta bergambar MINGGU/ TARIKH 40 14-18 Nov TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN Tema: 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 3.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.1 Menghasilkan perenggan yang 46 PENGISIAN KURIKULUM EMK: Ilmu -Pendidikan Alam Sekitar .pelbagai bahan dengan betul 3.Sains Nilai murni . TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI Tajuk: Rahsia Keajaiban 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.7 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul.1. -menulis perenggan -bacaan intensif -bacaan luncuran Strategi pdp: KB -merumus -menaakul -menjanakan idea -mengecam KBAT Peta Alir BBM Peta.

6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. carta bergambar MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM 41 Tema : Damainya Bumiku 1.Sains 21-25 Nov Tajuk : Bersama-sama Menjaga Alam 2. 4.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif.3.2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.6.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. 5. EMK: Ilmu -Pendidikan Alam Sekitar . kata adverb. 2.Sains 3.kerjasama -menghargai -menjaga kebersihan -bertanggungjawab KP: CATATAN . 1. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat 47 Nilai murni . kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 3.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila. -perbincangan -menulis perenggan -bacaan intensif -bacaan luncuran Strategi pdp: KB -merumus -menaakul -menjanakan idea -mengecam KBAT Peta Alir BBM Peta. kohesi dan koheren dengan betul.6.

5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif.1. dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. carta bergambar 48 . kata adverba. 5. Konstruktivisme -mengaplikasikan BCB -perbincangan -menulis perenggan -bacaan intensif -bacaan luncuran Strategi pdp: KB -merumus -menaakul -menjanakan idea -mengecam KBAT Peta Alir BBM Peta. kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul.santun. 5.