You are on page 1of 56

ηερεοῡος B', τεῦχος 74, Σάοοατο 25 ἰοῡνη 1977

ι

_ ’

ο εκΛοι-ικοΣ
ΝοΜοΣ

O EOK:

, ΕΡΕΥΝΑ

ο TZOMZKY:
o KAPTEP
KAI TA
ANePnnINA
AIKAIQMATA

ἦΞξΛετΑΡιΑῑαν Γ

,

-

Δρχ. 20

κυκλοφόρησε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
, Z’ αὐτό τό τεῦχος διαδάστε
Σιτύρου Λιναρδαῖου.·
Ποῡ 6αδίζει ἠ Νέα Δημοκρατία;
Ἀσῖέρη Σταγκου.·

Ἀφρική, ἠ θερμή ἤπειρος
Ἀνδρέα Λεντάκη;
21η Ἀπριλίου - δέκα χρόνια μετὰ.
Γιώργου ἈνὸρεόΠουλου;

Γαλλική Ἀριστερα
Heinz Richter:
1936 - 46 Δύο ἐπαναστάσεις καί

ὰντεπαναστασεις στήν Ἐλλάδα
Τάκή Κουλάνδρου;
Τὸ φοιτητικὸ κίνημα χθὲς - σήμερα
Σύλλογος Πῖυχιούχων Ἱστορικῶν Ἀρχαιολόγων;

Ἠ Ἑλλάδα δι’χως αρχαιολὸγους
Λήδα Μοσχονᾱ;
Πῡιός φοθᾱται τή Βιρτζίνια Γούλφ
Συνεντεύξεις.· Για τίς κοινωνικές ἐπιστήμες μιλοῡν

ὁ Γιῶργος Βέλτσος καί ὁ Πανταζής Τερλεξής
Γιά τή μουσική ὀ Θανος Μικρούῑσικος

mm;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Παὺεπιστημίου 44 τηλ. 3248346

,

32°ng . · π
αιχμαλωταυ ’·“

Νὲες ἐκδόσεις

ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΥΚΑ

Ἱστορία ἑνός αἰχμαλώτου
Τό κλασικόἐργο τοῦ Στρατῆ Δούκα σέ νέα- ἕκτη

- ἔκὸοση μέ εἰκονογράφηση τοῦ ζωγράφου καθη-

ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ

γητῇ A Μυταρᾶ

NIKOY ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ςΟ ὀργισμὲνος ὅαλκάνιος
μυθιστόρημα

O ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ

ΒΑΛκΑΝιοΣ
ΚΕΔΡΟΣ

Περίοδοις B '
Χρόνος 4ος

Teroq 74

AEKAI‘IENGHMEPH
I'IOAITIKH
EHIGEQPHZH Δημοχάρους 60,
Ἀθήνα 601. Τηλ. 732-713 — 732-819

Ἐλλάύα καί τῆς οσμῆς τοῦ σταθμαρχείου της στῆ χώρα μας ἂαοτὲλεεε μια

οιεῦνῆ ἑκιτυχία. Γιά πρώτη φορά ερχονται στό φῶς τῆς ιημεσιότητας τά 6V6—
ματα ὅλων σχεὸόν τῶν ἂξιωματοῦχων καί τῶν τεχνικῶν τοῦ σταθμοῦ τῆς ᾼΙΛ

HEPIEXOMENA
σέ μιᾶ χώρα. Μεγᾶλες ἐφημερίδες τοῦ εξωτερικοῦ ἂναοημυσίευσαν τήν ειοηση

ΠΟΙΟΣ φοὸαται τίς ἐκλογὲς; ... 6
KYBEPNHZH Kai μέ 43.5%' ..... 8
N. TZOMZKY: Τα ανθρὼηινα δι-

καί τήν αχολίασαν. Μόνο ὁ ἑλληνικός τῦπος — μέ ὲλάχιστες ἐξαιρέσεις —

καιώματα στίε, ΗΠΑ ............ 9
KYFI Kai CIA ..................... 12

τελικά ὁε συγκινήθηκε λές καί 16 θὲμα νά αφοροῦσε τήν Μποτσιουάνα ἦ Καφραμ

ΠΛ. ΣΕΡΒΑῑ Ὀλοταχῶς Πρός τή
Διζωνική ....................... 14
H EKGEZH ΠΑΪΚ ........ , ....... 16

νιστάν.

A. CDAKINOY: Néo μοντέλλο δι’ κτατορῐας ..................... 19

A. XPHZTOY. Πρὼτες δυσκολίες
οτή Μοζαμὸῐκη ................ 21
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥῑ EOK καί EN,
ληνική ὲκὸιομηχανιση .......... 22
ANTI.— EPEYNA ................ 26
Σ. ΓΙΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥῑ 'H διχτα-

T6 ὓὲμα θᾶφτηκε βέβαια ΕΣΚΕΗΗΕΝΛ καί ΕΝ ΠΛΗῙἮ

ΓΝΩᾼΗ. Κατανοουμε

τόν

ξαφνικό κυβερνητικᾷ πανικό. ‘U ἂποκᾶλυψη τῶν πρακτόρων τῆς ΞὶΑ ὓά ὲὸινε
τροφή στό ἀντιαμερικανικὸ αισθημα τοῦ λαοῦ μας. Δέν εἰναι ὅμως καιρός γιά
τέτοια .;. αἰσθήματα κλπ. Εαὸίζουμε πρός τῆν Κοινῆ ’Λγορά, ”ἦμιανήκουμεη
στῆ Δΰση καί στὸ NATU. υΟλα τῖαλὴα εἰναι "En του πονηρου“ ... Σύμμαχοί μας

τορία τοῦ Προλεταριατου ...... 30
εἰναι

KAI'IETAN — ZAXAPIA:

οχι καί νά εκῧετουμε τίς ὺπηρεσίες τους. Σ αὐτή τήν προοπάῦεια ὴ

Δεκέμ-

6ρης ’44 ....................... 33

κυβερνηση βρῆκε ”ἀνελῑιιστο“” συμῑιαραστάτη 16 σύνολο σχεῶὀν τοῦ ἑλληνικοῦ

Γ. ΓΑΤΟΥῑ Για τον Γκραμσι ..... 36·
Γ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ; Σχολεῖα

τύπου πού ἡ ὰγνόησε τήν αποκὰλυψη ἦ τῆ μόλεψε σέ κᾶποιο μονοστηλᾰκι.’“Υπὴρ-

καί Διεθνής Τραηεζα ........... 38
K. e. AHMAPA: Ὀ ανώνυμος τοῦ

χαυ βέβαια πιό

σοβαρες

εἰδήσεις ὅπως τά χαλασμὲνα τυριά καί τά ἐπικίνῶυνα

1789 .......................... 41
Γ. ΛΙΞΩΤΣΑΚΟΥ; Μουσική ....... 46

ANNYZ

ντονὲρ ...

KOATZIAOHOYAOY:

Περί Θεατρικὼν κρίσεων ....... 50

Καί τά κόμματα; Οἱ οργανωμὲνοι φορεῖς τῆς πολιτικῆς συνειοησης τοῦ λαοῦ μας;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ..................... 51
Νά συμπεράνουμε τάχα πως αυτῆ ὴ συνείᾲηση οὲν εχει τίηοτε εναντίον τῆς LIA;
Πάει βέβαια πολύ ... "Upwg φαίνεται να εἰναι ηιό ευκολες οἱ γενικές καί ἃσαφεϊς καταγγελίες ἐναντίον τῶν αμερικανὼν καί τῆς LIA. "Ag μήν ξεχνᾶμε ἑξαλλου
καί τό οὸγμαε "fl KIA φταίει για ολα“ πού φαίνεται νά μολεύει πολλοὺς ... υΟταν
ὅμως τά πράγματα συγκεκριμενοποιουνται οἱ καταστάσεις εἰναι οὗσκολες καί καλῠτερα νά μή ρίχνουμε λάὺι στῆ φωτιά ...
ι’Π νεοελληνικῆ ἱστορία τῆς ... ΣΙΑ οίνει βέβαια πολύ χρήσιμα οιὸάγματα. “μΝα
ἀπ αυτὰ ειναι αώς ;έν θα σταματῆσει νά παίζει τό ρόλο της στίς πολιτικές ἐζελιὶεις τῆς χώρας μας ἑστω κι ἂν οήμερα μερικοι υέλουν νά κοιμοϋνται ἥσυχοι

επειὸἧ ὸ ρόλος της ειναι ”ὁιακριτικ6ς“, σέ ὁεύτερο ηλάνο καί οέν ἐνοχλεῖ πολὺ
τῆ Ηέα Δημοκρατία μας.

HLvaL'bwug ἀκριβῶς σήμερα πού ὴ “ὺκηρεσία“-ἑηεζεργάζεται τά ”ουγκαλυμμὲνα

To om’roo τοῦ ἐξωφύλλου μσς
Περιλαμὸανεται 01d σχέόια noU 90'
ὲκτεθοῡν αΠο 7 ἕως 25 Ἰουλίου .

πχὲοια” τοῦ αοριο, τήν ἐκτροπή καί τήν κηὺεμὸνευση τῆς ὲλληνικῆς πολιτικῆς

οτήν Κηφισια. στα Πλαίσια τῆς B'

ζωῆς. Οἱ·μευοόοι οεν εχουν καί τόση σημασία ...

Παγκοσμιας

ἔκθεσης

Γελοιογρα-

φίας Πού ἔχει Θέμα ’Μολυνση τοῦ
Περιὸαλλονῑος».

k

[a W at; L] J

—111111111:11-1111111111111011:KAPAMANAHZ καί έκλογές;

ἡ ἱστορία έπαναλαμὸανεται...
Καί τώρα τί θα κανουμε χωρίς 16 «πρόὸλημα τοῦ ἐκλογικοῦ
νόμου;» ’Ήτανε κι αὐτό μια καποια λύση...
Ἡ ψήφιση ἀπό τήν τερατώδη κυὸερνητική πλειοψηφία ἑνός
ἀναλόγου νόμου-τέρατος ἔδειξε απλα ὅτι ἡ ἱστορία ἐπαναλαμ6άνεται; 6 Κωνσταντῖνος Καραμανλής καί οἱ περισσότεροι ἀπό
τους ΙΔΙΟΥΣ ἀνθρώπους τοῦ στενοῦ του ἐπιτελείου που κατασκεύασαν τέτοιους έκπληκτικούς ἐκλογικοὺς νόμους, ὥστε να
τόν κρατήσουν στήν ἐξουσία 8 χρόνια μέ δεδομένη τήν έκλογική μειοψηφία, πέτυχαν καί τούτη,τή φορά τό θαῦμα τους.
O Ἡ «Νέα Δημοκρατία» (ἢ ὅπως ἁλλιῶς τήν ποῦν, αν ὑπαρξουν — πραγμα μᾶλλον ἀπίθανα - «κοσμογονικές» ανακαταταξεις ἤ αἰφνίδιαστικα γεγονότα στό χῶρο τῆς Δεξιᾶς) μπορεῖ μέ
τό νέο νόμο να κυὸερνήσει ’έστω κι 0v χασει 11% τῶν ψήφων,
δηλαδή τό 1/5 τῶν ψηητοφόρυην της - κατι περισσότερο ἀπό 60
ἓδρεςέ...
Σέ ἄλλες στήλεςε μια ἀναλυση εἰδικῶν συνεργατῶν μας
για τούς «στόχους» τοῦ νέου έκλογικοῦ νόμου καί για τούς
φόόους τῶν... μισῶν δουλευτῶν τῆς Ν.Δ. νά μήν έπανεκλεγοῦν...

Στό παρελθόν τόπρόὸλημα ἦταν διαφορετικό. "E101. 6 κ. K.
“ Καραμανλῆς κατάφερε να κυὸερνήσειῑ
0 T6 1956. μέ λιγότερους ψήφους (47.38%) ἀπό 16 «δεύτερο» κόμμα («Δημοκρατική Ἕνωση» - 48. 15%). ἀφοῡ χάρη στό

σύστημα κέρδισε 165 5095;. ἔναντι 132 τῶν οὐσιαστικα κέρδισμένων...

. T6 1958. μέ ακόμα λιγότερη ἐκλογική δύναμη (41.12%).
παίρνει... περισσότερες (1711) ’έδρεςέ

Ο Τό 1961. μέ τό 50.81% (ἡ μόνο φορά πού (ὲέπιασω) τήν
πλειοψηφία) - ποσοοτό τελείως πλασματικό, που για v0 έπιτευχθεῑ χρειαστηκε να συνδυασθοῡν ἕνας προσεγμένος ἐκλογικός νόμος (μετα 16 «φιασκο» τοῦ ’58 καί τόν καταποντισμό

τοῦ Κέντρου) καί ἕνα πρωτοφανές ὅργιο 610g καί νοθείας.
Αὐτός ἦταν πάντα 6 Καραμανλῆςῑ μειοψηφία. ἀλλα... 1111659νηση. Καί μέ τέτοια μειοψηφιά, «μέ 16 60% τοῦ λαοῦ ἀντίθετο», ὅχι μόνο κυὸέρνησε, ἀλλα «πήγε καί στή Ζυρίχη». ὅπως ’
θα ’θελε να τοίΙ θυμίσει καποιος ἡγέτης τῆς ἀντιπολίτευσης στή
Βουλή. πού δέν 16 ’κανε για να μήν ὀξύνει ακόμα πε-ρισσότερο
τήν κατασταση. ὅπως ἔλεγε μετα.

ΕΚΛοΓεΣι ΑιΦΝιΔιΑΣΜοΣ;
Σήμερα, μέ νωπή τήν ’ἐμπειρία τῆς «εὕκολης νίκης» (λόγω
τῶν γνωστῶν εἰδικῶν συνθηκῶν) τοῦ ’74. καί δεδομένη τήν πολυδιασπαση τῆς ἀντιπολίτευσης (ἀλλα καί τῆς φθορᾶς τοῦ
κόμματός του), ὁ κ. Καραμανλής έφτιαξε τό νόμο πού χρειαζονταν ὥστε να ἐξασφαλίσει καί στή «χειρότερη περίπτωση»
τήν ἐξουσία. Τό 43.5% που χρειαζεται μπορεῖ να τό συγκρατήσει μέ τή γνωστὴ (ὑπαρκτή καί ανύπαρκτη) κινδυνολογία ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῡ καί τή δεδομένη έλλειψη «ἐναλλακτικής λύσης». "Av (πραγμα απίθανο μέ τα σημερινα δεδομένα)
δέν «πιασει» τό 71000016 που χρειαζεται, τότε (καί μπροστα
στοὺς «ἐθνικους κινδύνους») ἡ συνεργασία μέ τό κλασικό Κέντρο θα εἶναι ἡ 71:16 (ιί-νὸεδειγμένη λύση», εἴτε αὐτό ὂρίσκεται

στήν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση. εἴτε (16 πιό πιθανό) στήν
τρίτη θέση...
Τό μόνο ποὺ μένει, εἶναι ὁ προσδιορισμός τοῦ χρόνου τῶν
έκλογῶν. Ὀ κ. Κ. Καραμανλῆς, πού ὥς τώρα «ποτέ δέν τέλειωσε μια 4ετία» - 0v καί ποτέ 656010 δέν εἶχε τή σημερινή παντοδυναμία - ἀπέφυγε να δώσει ὁποιαδήποτε απαντηση στή
σαφή ἐρώτηση τοῦ κ. Μαύρου στή Βουλή, αλλα τήν ἄλλη μέρα
μᾶς θὺμισε - με’ δηλώσεις «κυὸερνητικῆς πηγῆς» - ὅτι ὅπως
4

ἐ’χει πρόσφατα πεῖ οἱ ἐκλογές «πρέπει» να γίνουν στό τέλος τῆς
σημερινής Βουλής.
Γενικα, παντως, θεωρεῖται μᾶλλον ὅέὸαιο ὅτι ἡ-4ετία ΔΕΝ
θα τελειώσει. Σαν 7116 πιθανός χρόνος ἐκλογῶν εἰναι 16 διαεοτημα Μαρτης-Σεπτέμὸρης τοῦ 1978, καί περισσότερο η
ανοιξη παρα τό φθινόπωρο.
_
Για τα δυό μεγαλα κόμματα τῆς ἁντιπολίτευσης, θεωρειται
«ἐξ ἴσου πιθανό» τό να γίνουν οἱ ἐκλογές τοῦτο τό φθινόπωρο
αἰφνιδίαστικα, γι’ αὐτό καί;
,
,
Ο Ἡ ΕΔΗΚ ἑτοιμάζει τούς έκλογικούς συνδυασμους και
(δουλευτωνπεριοδειῶν
πρόγραμμα
ἤδη
κατάρτισε
πολιτευτῶν) α’ ὅλη τή χώρα.
0 T6 ΠΑΣΟΚ θα κανει κατι. ἀνάλογο ἀμέσωςμετά τή συνδιάσκεψη (8-10 Ἰούλη) - ὁ κατάλογος τῶν ὑποψηφίων ἑτοιμαζε'
_
ται ἀπό τώρα.
Αἴνιγμα παραμένει τό θέμα τῆς προεδρίας, πού φυσικά συνδέεται ἂμεσα μέ τήν έκλογική μάχη (ἄν δέν τή δώσει ὁ κ. K0:
ραμανλῆς πολλα μποροῦν ν’ αλλαξουν - καί στό χῶρο 1:011 και
γενικότερα) καί δέν ἀποτελεῖ «ἐνδονεοδημοκρατικό θεμα»,

ὅπως περίπου παρουσιαζεται. Πολύ πρόσφατα ἀπό κύκλους
πού «κατι» ξέρουν, έπιὸεὸαιώθηκε ἡ φήμη τῆς (ὅσο κι ἂν φαινεται περίεργο) σύγκρουσης πρωθυπουργοῦ καί Προεδρου
Δημοκρατίας πανω σ’ αὐτό τό θέμα, ἀλλά κανείς δέν ξὲρει τι

ἀκριὸῶς συνέὸη - καί πολύ περισσότερο τί θα συμὸεῖ. Κι ἐδω
θά ’χουμε μᾶλλον... αἰφνιδιασμούςέ...
/

ΑΝΤΙΠΟᾹΙΤΕΥΣΗτ ΟΧΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣΞ
Ἀπό τήν αλλη πλευρά, ἡ ἀντιπολίτευση «ξέκοψε» τήν προεκλογική δημιουργία ἑνός φορέα πού θά μποροῦσε, ὅχι μόνο
θεωρητικά, νά παρουσιασθεῖ στό λαό σάν «ἐναλλακτική λύση».
Ο Ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. A. Παπανόρέου τό εἰπε κα-

θαρά στή Βουλή; τό ΠΑΣΟΚ σκοπεύει στήν ἐξουσία, γιατί εἶναι τό μόνο (ἀπό τά «μεγαλα κόμματα») κόμμα πού ὑπόαχεται
οὐσιαστική ἀλλαγή - ὄχι μόνο ἀλλαγή ὀνομάτων... Στήν πραγματικότητα στόχος εἶναι ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση “ στό
ΠΑΣΟΚ τή θεωροῦν μᾶλλον σίγουρη, μετα τό ἀποδυνάμωμα
τῆς ΕΔΗΚ «ἀπό τά ἀριστερά» (δημιουργία «Σοσιαλιατικῆς

Πρωτοόουλίας»), τό ένδεχόμενο διαρροής «ἀπό τα δεξιά» (κίνηση τῶν ἐκτός «N. Δημοκρατίας» ἀποστατῶν) καί τὴν-έλλειψη ὀργανωτικής δουλειᾶς, κυρίως στήν ἐπαρχίεδ Βλέπουν,

παράλληλα, 5V0 «61115600110» τοῦ ΠΑΣΟΚ (6ασικά οτὴν ἐπαρχία),παρά τίς ἀπανωτές έσωτερικές κρίσεις καί 16 ἀποδυναμωμα ἀπό μιά σειρά σημαντικά στελέχη. Ἔτσι ἀποκλείουν τίς
συμμαχίες, μέ μιά έπιχειρηματολογία πού, ὅπως τὴν ἀνάπτυξε
6 11. Παπανδρέου στὴ Βουλὴ, σηκώνει συζὴτηση - ἀλλα αὐτό
εἶναι ἄλλο θέμα...
Ο Ὁ ἀρχηγός τῆς EAHK, δέν ἀπέκλεισε καθαρά τίς συμμαχίες, ἀλλα εἰναι φανερό 611 δέν τίς προώθησε κιόλας. 'H EOK,
16 NATO, τά ,ἑλληνοτουρκικά μερικές γενικές «Θέσεις» πανω
στα σημερινά προὸλὴματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί όχι
λίγα έσωτερικά θέματα χωρίζουν τὴν ΕΔΗΚ ἀπό 16 ΠΑΣΟΚ,
ἒτσι ὥστε «ἡ συμμαχία νά εἶναι ἀνέφικτη», ὅπως ἔλεγε παραγοντας τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης που μέχρι τώρα ὑποστὴριζε ὁλόθερμα τὴ δημιουργία ἑνός «μεγάλου κόμματος» ᾗ
ὅπως τό 1963—1964. Δέν μένει παρά ἡ ἐκλογικὴ ένίσχυση τῆς
ΕΔΗΚ μέ προσωπικότητες πού θα «καλυπταν» τήν ἀριστερή
πλευρά - κι αὐτό δέν ἀποκλείεται καθόλου. Καί ἡ ΕΔΗΚ
«σκοπεύει τὴν ἐξουσία», ἀλλα, ὅπως (σὴμερα) δείχνουν τά
πράγματα, ἡ μάχη μέ τό ΠΑΣΟΚ για τὴ δευτερη θέση θα εἶναι
πολὺ δύσκολη... Ἔτσι κι ἀλλιῶς παντως, (σαν 20 ῆ 30 κόμμα)
θα παίξει ρυθμιστικό ρόλο σέ μια «δεδομένη στιγμὴ», γιατί
μπορεῖ ἀρκετά εὔκολα νά συνεργαστεῐ για σχηματισμό 110659—
νησης (ἤ ἰσχυρῆς κυὸέρνησης) ἤ μέ τὴ Δεξια ἤ (σέ περίοδο ἐξ·

a v = 16505111
Ο K. ΜΠΛΙΞΤΣΑΣ ΚΑΙ OI AAAOI
Μόνιμος οτόχος ὅλων των κομμάτων της ἀντιπολίτευσης
τόν τελευταία καιρό 6 είσαγγελέας του Ἀρείου Πάγου K. E.
Μπλέτσας, ἀποχωρεῖ σέ λίγες μέρες ἀπό την ὑπηρεσία
«λόγω ὁρίου ηλικίας» καί - όπως γράφτηκε - ἑτοιμάζει
θιθλίοί
'H K065pvr1011 τόν κάλυψε ἀπόλυτα - καί στη Βουλη καί
ἐκτός, με’ δηλώσεις τοῦ K. Στεφανάκη. Μιά ξεχασμένη λεπτομέρεια ξανάρθε - μέ την εὐκαιρία -’ στην ἐπιφάνεια· 6 K.
Μπλέτσας εἶχε ὲπιλεγεῑ γιά τη Θέση του ἀπό 7r'1v κυθέρνηση
τῆς λεγόμενης «Ἐθνικης Ἔνότητας», ένω μπορούσε νά πάρει
αὐτη τη θέση ἕνας ἀντεισαγγελέας
Αὐτά, γιά την ἱστορία
- τοῦ κ. Μπλέτσα καί των αλλων
Ε-ΝΑΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

ελίξεων στό χῶρο τῆς Δεξιᾶς) μέ τό ΠΑΣΟΚ.
Νά, λοιπόν, πού ξεκαθάρισε τό θέμα τού τραγικού θανάτου· της Ἀναστασίας Τζιθίκα, κατά τά γεγονότα της 25ης

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑε KOMMATIA KAI'GPYWAAA...

Μαΐου 1976: η κοντή καί ἀφηρημένη γυναίκα προσέκρουσε
πανω σε’ μιά αὐροι πού όὸηγσύσε ἕνας προσεκτικός καί
, T6 KKE δέν θέλει (λόγω... ΚΚΕέσ.) συμμαχίες μέ τὴ «λοιπὴ
«ψηλός» (λόγω Θέσεως τουλάχιστον) ἀστυνομικός.
ᾼριστερά» - καί δέν μπορεῖ νά συμμαχήσει μέ τό μόνο κόμμα
Συμπτωματικά σκοτώθηκε 1'1 γυναίκα. Θά μποροῡσε νά
με το οποῑο δέ μποροῦσε ἴσως νά κάνει κατι τέτοιο (τό ΠΑ’χει ὐποστει· ζημιές 1'1 αὐρα η νά ἔχουν συμ6εῑ καί τά δύο.
ΣΟΚ, γιατί... τό ΠΑΣΟΚ ἀρνεῖταιέ K010 συνέπεια - καί ἀφοῦ
Ἡ ἀπαλλακτικη πρόταση τοι) είσαγγελέα (μετά ἀπό 7_aἀποκλείστηκε ἡ δημιουργία ἑνός «μεγάλου φορέα» στό χῶρο
K71K1’1 ἀνάκριση πού άρχισε
ἕνα χρόνσ μετά τόν τραγικό
τῆς ἀντιπολίτευσης (ὅπου καί πάλι ῆταν προόληματικὴ ἡ συμΘάνατοί) εἶναι σαφης καί ἀπόλυτα τεκμηριωμένη; r'1 αὐρα
μετοχή του) - τό KKE θά πάρει μέρος μᾶλλον μόνο του στὴν
«ἀνῆλθεν ἐπί τού πεζοδρομίου καί μέ άκραν προσοχὴν καέκλογικὴ μάχη.
τηυθύνθη» κ.λπ. 'H yuvaiKa «(...) η’ Θά ητο ἀπορροφημένη
Ο Τό ΚΚΙΞέσ., ἡ ΕΔΑ καί ἡ «Σοσιαλιστικὴ Πρωτοὸουλία»,
μέ τάς προθηκας τοῦ καταστήματος ““ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ” (XX: τίς
προχωρᾶνε (μαζί μέ τὴ «Σοσιαλιστικὴ Πορεία» καί τή «Χριπαρατηρσῡσε καθημερινά, ὅπως λέει άλλού η πρόταση στιανική Δημοκρατία») σιγά, καί όχι τόσο σταθερά, σέ μιά
χωρίς νά διευκρινίζει πῶς κατάφερε νά γίνει γνωστη αὐτη η
συνεργασία πού 6ρίσκει ἐμπόδια κυρίως μεταξύ;
χ
φοθερη λεπτομέρεια) ἢ Θά r170 ἐντελῶς ἀφηρημένη».
- τῶν τριῶν κοινοὸουλευτίκῶν κομμάτων καί τῶν δύο έξΔιαφορετικά «θά άπεφεύγετο 1'1 πρόσκρουσίς της ἐπί της
ωκοινοὸουλευτικῶν ὁμάδευνι
αὐρας εὐκόλως, δι’ ἐπιδείξεως ὐπ’ αὐτῆς της δεούσης
- τοῦ ΚΚΕέσ. καί τῆς ΕΔΑ.
προσοχης>>ί ’Ἁλλωστε ἀπό 71'1 μιά ὐπηρχε 6 «6yK05 της γιἈπό τίς μεταξύ τους συζητὴσεις καποια συνεργασία τελικά
γαντιαίας αὐρας» καί ἀπό την άλλη η παθούσα, «ἥτις σηθα προκύψει, πού ὅμως (ὅποια κι ἀν εἶναι) πολύ δύσκολα θα
μειωτέον ητο μικροῡ ἀναστήματος, ὕψους 1.30— 7.40»!!. (ΣΧ.«χτυπὴοει» τήν 311 65011 ἀπό τὴν ΕΔΗΚ ἤ τό ΠΑΣΟΚ.

Oi ὐπογραμμίσεις δικές μας).
Βέθαια, τό Συμθούλιο Πλημμελειοδικων διέταξε «περαι”Av λαὸουμε ὑπ’ ὄψη τή δημιουργία (ἀνάμεσα Ν.Δ. καί
τέρω ἀνακρίσεις» ἀπορρίπτοντας την ἀπαλλακτικη πρόταΕᾼΗΚ) ἑνός κεντροδεξιοῦ σχήματος μέ 60011 τήν Κρήτη, πού
ση, ἀπό την ὁποία «λογικά» 6γαίνει 67/ πέρα ἀπό 7r’1 γυθα συγκεντρὼνει - καθώς προαναφέρθηκε - τούς ἐκτός Ν.Δ.
ναῖκα (Βασικό ὐπεύΘυνο τοι) Θανάτου της) ἴσως Θά μποἸουλιανοὺς ἀποστάτες (ἴσως καί «ἄλλους τινές»), καί ἑνός ἤ
ροῡσε νά έχει κάποιες εὐθύνες καί 6
Κατράντζος] Ἀλλά κι
περισσοτέρων ἀκροδεξιῶν σχηματισμῶν (καί στίς δύο περι6 K. ὐπουργός Δικαιοσύνης ἔχει καποια «ηὐξημένη εὐθύνη»
πτώσεις στόχος θά εἶναι ἡ Ν.Δ. - στὴν πρώτη περίπτωση καί ἡ
(καί ἀνάλογα προνόμια) γιά μερικες περιπτωσεις πού
ΕΔΗΚ) τότε εὔκολα ὅλέπουμε γιατί... δύσκολα θα χασει τήν
Μηπως Θά ’πρεπε νά μελετήσει προσεκτικά αὐτη 7r'1v
προσεχῆ ι’-ῑκλογική μάχη ἡ Καραμανλικὴ Δεξιά. M’ 5v0v ἐκλο«ἀπαλλακτικη πρόταση» ;
γικο νόμο «εἰδικά» φτιαγμένο καί καλοϋπολογισμένο, μ’ ἕνα
Συνταγμα καταψηφισμένο ἀπό δλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση ,
OI ΒΡΙΚΟΛΑΚΕΣ
(που ἀπό τὴν πρώτη στιγμὴ ’έχει ἐξαγγείλει τὴν σέ σημαντικό
μέρος ἀναθεώρησή του), μέ ἀρκετούς νόμους (κατα)ψηφισμέΔέν ξέρουμε πόσο ἀπασχολησε τούς ἀρμόδιους 1'1 61pvr1011
νους ἀνάλογα, καί τὴ μόνιμη κινδυνολογία πανω ἀπό τά κεφατης Νομαρχίοις ’Ἑθρου νά ἀπαγορεύσει τό ταξίδι ἑνός-πο- .
λια μας, 6 κ. K. Καραμανλῆς, συνεχίζει τή σταθερή πορεία του;
λίτη στη Βουλγαρία, ἐπειδη 6 μέν πολίτης «ἔχει ἐνστερνισθεί
ἀπό τήν «ἀναμόρφωση» καί ἑγκαθίδρυση τοῦ «Κρατους τῆς
ἀνατρεπτικάς Θεωρίας», oi δέ συγγενεῖς του πού Θέλει νά
(προδικτατορικῆς) Δεξιᾶς» (1956-’63) μέχρι τὴ «λεπτὴ ἀποέπισκεφθεῖ ε’κεῖ, «διάκεινται έχΘρικως πρός την χώραν 1105»!
στολὴ» 100 «έκσυγχρονισμοῦ» τοῦ ἴδιου αὐτοῦ κράτους μεταΕίναι oi «προεκτάσεις» μιᾱς πολιτικης πού πάει «ημιεπίδικτατορικά - καί τῆς έγκατάστασὴς του, ὅσο πιό μόνιμα γίνεσημα» νά καθιερωθεῑ - ἕνα Βρικολάκιασμα της Καραμανλιται, στήν ἐξουσία. Καί... δέν τά καταφέρνει κι ἀσχημα...
κης Βετίας ἀπό ἀλλους ἢ καί ἰ’διους ἀνθρώπους. "Eva ἀπό
τά χαρακτηριστικότατα «σημεῖα των καιρων»...
ΚΠ
5

Δύο αι-ιό τούς κ. πῆρε τό 54% τῶν ψήφων Kai έθγαλε 13 δουλευτές and τούς 22.κ. Σερεπίστος. Στή Ν. ΟΙκονομόπουλο καί Ι. Oi K.Δ. Τραγακης καί Π. ύπολογιζεται να χασει τίς μισές έδρες. έφεραν τό πρωτο- λεγόμενη κυθέρνηση «έθνικής ένότηταςυ).Δ. Τό 1974. Φυσικα αύτό δέν σημαίνει ότι δέν μπορεῑ ν’ αποκλειστοῡν καί αλλα πρωτοπαλίκαρα -τοῡ «σκληροῦ πυρήνα» τοῦ κόμματος. Ο Στό νομό Βοιωτίας πῆρε τό 59. στή νέα ρές στήν ·«κομμστική γραμμή». ὅπως λέγεται. Πέντε περίπου α’πό τους ταξή τους θα χασει ένα σημαντικό αριθμό ἀγωνιοῠν καί σχεδόν γές 1961). ὅπως αναλυτικα ἀναφέρεται α’ αλλες ατῆλες. Ἅννα Συνοδι- στήν περιφέρεια αύτή εἶναι 27% (1964) atχρι 32% (1963).5% τῶν ψήφων εἶναι oi Βουλευτές τῆς Ν. Βλέπουν ὅτι ή παρα- τεία τους οτή Βουλή καί εἶναι αγνωστο έφερε στή Βουλή ακόμα καί τίς «τσόντες» Θουλευτές.. Κατσαφαδος Kai E. 0 Στήν Α’ Πειραιῶς πήρε 54. Τσουκαντᾱς Kai ή K. . πού από τίς προσεχεῖς έκλογές μαλλον θα αποτελοῡν μονοεδρικές περιφέρειες. Μ. Τό ποσοστό τῆς δεξιᾶς κυμαινεται παντα γύρω στό 50%. Συγκεκριμένα . ὅλοι (κυριολεκτικα ΟΛΟΙ) ξέρουν ότι τό αθαῡμα τού Νοέμθρη» (1974) δέν θα έπαναληφθεῑ . Παπα- προσωπικότητα τού K. Βουγιουκλακης. αφοῡ. Τό ποαοστό αύτό. "Evaq από τούς κ.2% Kai 4 από τίς 5 έδρες. Στίς έπόμενες έκλογές oi K. θα ἢταν 185.3%. Από τις 8 έδρες πῆρε τίς 5.K. Δ. Βρεττακος. K.3% και ’έθγαλε 5 and τούς 8 δουλευτές. μέ 62. αντί για διεδρικές πού ἢταν μέχρι σήμερα. Ἠλ.K.6%. κινδυνεύει να χασει τή μία από τίς δύο . Μίχα καί N. O Στό ύπόλοιπο Ἀττικῆς. ένῶ αν ’ίσχυε τότε τό σημερινό σύστημα τῆς «ύπερενισχυμένης» (μέ «σύν 1» Kai ποσοστό 17% για τή δεύ- τό 1/3 σικό της σλόγκαν πρός τούς ταλαίπωρους Ἕλληνες ήταν ή «λιτότητα» καί τό «σφίξιμο τῆς λουρίδας». Γ. Ποιοί. Εὺαγγελιου. Γ. Π. Ο Στό νομό Φωκίδος ή Ν. καί ὸ K. Τουλαχιστο δύο (I.. Δ. Τουρίκης. Ἠ δύναμή της θρισκεται μεταξύ 39% (1964) Kai 51%.κ. Oi K. μπορεῙ να χασει καί 60 ἕδρες ακόμα καί να κυθερνήσει (i). Κοντοθρακη δέν ποτα τό αξιόλογο κατα τήν τρίχρονη θη- φανές για τα μεταπολεμικα πολιτικα πραγματα (Kai πολύ περισσότερο για τή δεξια) ποσοστό τοῡ 54. Χρ. Ba- σιλείου. ή πρόσφατη δια- σπααη τῆς «ἄλλοτε Ἐνῶαεως Κέντρου». Τό 1961 εἶχε nape: 52% Kai τό 1964 36%. Παπαλουκᾱ καί K. M. Γκελεαταθης εἶχε έλθει δεύτερος σέ σταυρούς προτιμήσεως. O Ὀ Βουλευτής B' Πειραιῶς K.Δ.. “Ἀς δοῡμε τῶρα κατα έκλογικές περιφέ- θα έκλεγεῖ ατίς έκλογές. Ο Στό νομό Φθιώτιδας Πῆρε 65 . τερη κατανομή). αλλα μέ τό σύστημα τῆς απλής αναλογικής.καί φυσικά χάρη ατόν ὲκλογικό νόμο .. λοιπόν.4% τῆς Ν.Δ.μ’ ὅλη τή διασπαση τῆς αντιπολίτευσης καί τήν έλλειψη «διαδόχου καταστάσεως». Ο·“Ἐξω από τούς συνδυασμούς θα μείνουν ὁπωσδήποτε καί από ένας Βουλευτής τῶν νομῶν Εύρυτανίας καί Γρεθενῶν.. Κρικος. Kai αύτό τό γνωρίζουν ὅλοι στή Ν.Δ. Λάζαρος Kai Xp.Δ.Δ. Πρόκειται μαλλον να έπανεκλεγουν. Κατσιγιαννης κιν- _ δυνεύουν περισσότερο. H.607ο).. Κτιστακης ειναι οι πιν θανότεροι χαμένοι. :H δυναμη τῆς δεξιᾶς στήν περιφέρεια αύτη κυμαινεται μεταξύ 35% (1964) Kai 45% (1961). (1961).κ. πού Βρισκεται μεταξύ 17% (1964) Kai 27% (1961). Κακαρᾱ ασφαλῶς δέν θα έπανεκλεγει. Σαψαλης. Χριστόπουλος κινδυνεύουν να μήν’. O Στό νομό Εύθοίας. Λιανόπουλος (Α’ Ἀθηνῶν) τέως ύφυπουργός Οἰκονομικῶν. ΙΙ. ἡ φοθία για καθε πειραματισμό. Σκορδιλης) δύσκολα θα ξαναθγούν. ε’ίτε γιατί δέν συμμορφῶθηκαν πολλές φοΣτίς δύο αύτές κατηγορίες «συμπί πτουν»; Ο ‘O Βουλευτής Λευκαδας K. Καί oi δύο. A. θα θγαζει 150-160 έδρεςί. Ἰ τερος μαλλον «ιτρῶγεται».Δ. Τό 1964 ή δεξια ειχε 43..K. μέ πρῶτο τόν K.. . Παπαγιαννης. Δέν τή φοθοῡνται απλα.8% πῆρε 5 and τίς 6 έδρες. K. Θ.K. oi εἰδικές. Φικιώρης καί A. Θεωρεῑται θέθαιο ὅτι οτις ’προσεχεῑς έκλογές θα χασει 2 and τίς 4 έδρεςἰ 'O K. έπανεκλεγουν.του ἴσως.Δ.. Καραπιπέρης Kai K. Χλωρό. Στ. ηῆρε τό 46. Χρυσανθόπουλος. Ki αυτό ὅμως ήταν αρκετα. θα στείλει αρκετούς απατούς σημερινούς δουλευτές τῆς κυ6ερνητικής παραταξης στα σπίτια τους χωρίς αύτό φυσικα να σημαίνει ’ότι καί στό χῶρο τῆς αντιπολίτευσης δέν ύπαρχουν αναλογα καρδιοχτύπια. Α. μέ 58. Ο Στό νομό Ἀρκαδίας πῆρε 65.3% και 5 αιτό τίς 6 έδρες. Βουλευτές.. ο Στή B' Ἀθηνῶν ἡ Ν. 'O δεύ. Καλογιαννης ειναι πολυ δύσκολο να έπανεκλεγούνε. ’Ένας ἀκόμα «σίγουρα κομμένος» θεωρεῖται ὸ K. ή τόσο διαφημισμένη «νέα» καί «ύπερκομματική» συνηθισμένη δυναμη της κωνσταντίνου. N. Τριανταφύλλου δέν . πού κινδυνεύουν ἢ εῘναι μᾶλλον σίγουρο ὅτι δέν ea ξαναθγοῡνς O Πρῶτα-ι-ιρῶτα εἶναι oi δουλευτές πού. (Σήμερα απομείνανε 215). 'H δυναμη της θρίσκεται μεταξύ 29% (1964)'K0l 50 /o (1961). Ἠ ύπουργοποίηση ὅμως του πρω-. Ἠ φθορα καί μόνο τῆς ύπερτρίχρονης διακυθέρνησης. . . Μέ τό ’ίδιο ποσοστό ψήφων. K. δέν παρουσίασαν τί- Ο Στή Β’ Πειραιῶς πῆρε τό χαμηλότερο ποσοστό απ* όλη τή χώρα (39. . ΠΟΙΟΣ φοθᾱται τήν έκλογική ἀναμέτρηση; Ἀσφαλῶς (Kai αρκετα. μεταδικτατορικές συνθήκες. Πιθανότεροι εἶναι ή K. Τρεῖς-τέσσερις and τούς σημερινούς θουλευτές της δέν θα έπανεκλε- ποιός τελικα θα αποκλεισθεῑ. σημερινούς δουλευτές της δέν θα έπανεκλεγούν. oi δουλευτές τῆς Ν. oi έδρες τῆς Ν. αλλαξει τα πραγματαΙ O Στήν Ἀργολίδα μέ 68% πῆρε Kai τις 3 έδρες. O ‘O Βουλευτής B’ Ἀθηνῶν K. πού 6γήκε and τη γ κατανομή. Μακρῆς καί Η. σέ συναρτηαη 6έ6αια μέ τόν απίθανο έκλογικό νόμο τῆς Unspενισχυμένης αναλογικῆς (πού ψήφισε ὴ ρειες πῶς έχουν τα πραγματα καί ποιοί and τούς σημερινούς Βουλευτές εἶναι μαλλον απίθανο να έκλεγοῡνε ξαναῑ Ο Στήν A‘ Ἀθηνῶν ή Ν.Δ. A.6% έθγαλε 4 and τούς 6 Θουλευτές. κινδυνεύει νά χάσει τήν έδραῐ γούν. A.K.. ή λαϊκή έπιθυμία για έναν ήγέτη πού θα διόρθωσε τα κακῶς κείμενα τῆς έφταχρονης τυραννίας. Ἕνας από τούς κ. Ἀνεξαρτητα παντως and αὐτό. l.κ.έδρες O K. Πιθανότεροι εἶναι oi K. 0 Στό νομό Γρεθενῶν έχουν έκλεγεῑ κατα σειρα έπιτυχίας oi K. A. Ἠλίας.. Λόγω τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς περιοχῆς (αναστατωση και ἕντονες αντιδρασεις and τή δημιουργια του νέου αεροδρομίου) ή Ν. Καραμανλή καί ἡ έλλειψη αναλογης προσωι-ιικότητας στή δημοκρατική παραταξη. δέν θα συμπεριληφθούν στούς συνδυασμούς εἴτε γιατί oi ἀκροδεξιές θέσεις τους «θλαπτουν τό κόμμα». Παπαδακης. Μιχαλακη και Μ. πιό ψηλό and) τη συνηθισμένη δύναμή της. ψήφων καί μερικές δεκαδες and) τίς 6ουλευτικές έδρες πού διαθέτει σήμερα. Τήν τρέμουν1 Kai δέν εἶναι αδικαιολόγητος ὸ φόθος τους για τήν έπερχόμενη έκλογική μαχη. Τό 1964 ή δεξια εἶχε παρει 48% Kai τό 1963 54. Β.Δ..8% πήρε καί τίς 4 έδρες. πού εἶχε τό σθένος να καταφερθεῑ από τό θήματῆς Βουλής έναντίον τοῡ προϋπολογισμοῡ τού 1977 Kai να δηλώσει ὅτι θα τόν καταψηφίσει.κ. M. πού Ba- νοῡ καί oi K.τῶν περισσότερων έκλογικῶν συνδυασμῶν τῆς «Νέας Δημοκρατίαςυί ΙἘτσι 6γήιὲαν 220 ΙΞΚΛΟΓΙΞΣ Oi μισοί δουλευτές τῆς Ν. A. Παπαδόγγονας. ”Ean αι-ιό τους κ. μέ 43.. Νερατζης. . Τό ποσοστό τῆς δεξιᾶς κυμαινεται γύρω στό 50% (1964).K. O Στό νομό Εύρυτανίας έχουν έκλεγεῑ κατα σειρα σταυρῶν προτιμήσεως 01 κ. Καλτετζιωτη δέν θα έκλεγεῑ. Aiva Κουτήφαρη. A.ἡ Ν. O Στό νομό Κορινθίας μέ 63. λογικα) oi μισοῖ δουλευτές (μαζίε oi κομματαρχες καί ένα «μικρό έπιτελεῑο» ανθρώπων τους) τῆς «Νέας Δημοκρατίας». Α.Δ. Ἠ συνηθισμένη δύναμη τῆς δεξιας στήν περιφέρεια αύτή θρίσκεται μεταξύ 36% (έκλογές 1964) Kai 41% (έκλο- 6 Ἠ έκλογική αναμέτρηση τα πράγματα θα εἶ- ναι τελείως διαφορετικα. τό σύνθημα «Καραμανλῆς ή τανκς».6% τῶν ψήφων καί έθγαλε 15 από τους 28 ήταν 209. Ρέντης καί K.8% των ψήφων Kai τό 100% τῶν έδρῶν.

Ο -Στή Θεσπρωτία μέ 61 .κ. Τό 1964 ή δεξιά εἶχε πάρει 30% Kai τό 1963 34%. Μπουρνιᾱς. Στεφανὸπουλο. oi ὑπόλοιποι θουλευτές (κ. Στίς έπόμενες έκλογές θά χασει τουλάχιστον μία έδρα. Ν. Oi K.Δ. N. φαίνεται ότι θά χασει 2 έδρες. A. N. Ol K.. Τό 1964 καί τό 1963 ή δεσημερινοί δουλευτές της. Ο Στή Δράμα μέ 58 .6% Kai τό 1963 48%.2% ’έχει πάρει καί τίς 2 κεντρῶσει 42070. θα χασει 1 ή 2 έδρες.Δ. Τούμπας. «Μαχη» θά δῶσουν καί oi 3 άπό τίς 4 έδρες. Σ τό ποιός θα έξασφαλίσει τήν έδρα ἀπό τήν α κατανομή. Τελευταῑοι σέ σταυρούς εἶναι οἱ κ.5% πῆρε 8 από τίς 12 έδρες. A.Δ. Σπάνια στήν περιοχή αὐτή ή δεξιά άγγίζει τό 50070. Κανόναρχος;) τουλάχιστον έδρα. Δ. Ἑρμείδη. (Ἀκόμα καί τό 1961 μέ τό ὅργιο τῆς Βίας καί νοθείας δέν εἶχε ξεπεράσει τό 48070). τέλος. κ. Εὺρυγένης) δύσκολα πολύ «ξαναὸγαίνουνη . Δ. Μαάτσος στό Ρέθυμνο καί ὸ κ. Καλούδη. Ἀντωνιαδης oi τελευταῖοι στή σειρά έπιτυχίας. A. Ἀθανασίου θα τή χασει.Δ. Τό 1964 ἡ 40%.3% πῆρε καί τίς 3 έδρες. Χατζηνικολάου. 0 Στό νομό Κοζάνης μέ 62070 πῆρε καί τίς 5 έδρες.κατα πάσα πιθανότητα δέν θα εἶναι ὑποψήφιος στίς έπόμενες έκλογές. Oi K. Ἠ Ν. δεδομένου ὅτι στήν περιφέρεια αύτή τό ποσοστό τῆς δεξιάς εἶναι πάντα πάνω and 60%.Δ.Δ. Τό 1964 ή δεξιά εἶχε πάρει μόλις 36070. I.έκτός αν ἀλλάξει. O Στή B' Θεσσαλονίκης. Ἀναατασόπουλος κινδυνεύουν νά μήν έπανεκλεγοῡν.9070 καί 3 δοθεῑ μεταξύ κ. O Στά Ἰωάννινα.K. Μπεκίρης. Σπ. I. Προθλέπεται σκληρός αγῶνας μεταξύ τῶν λογιαννης εἶναι οἱ πιθανότεροι ατυχοι. Ταουδερὸς καί Δ.κ.Δ. Δεληγιάννης καί Χ. Σερεπίαιος. ὁπωσδήποτε μία ’έδρα 'O K. Στίς έπόμενες έκλογές έδρες. Σόδης ντινίδης καί l. Ε. Τό 1964 ή δεξιά εἷχα πάρει 35% καί τό 1963 38%. Ο Στήν ”Αρτα μέ 64.Δ. Ω Στή Λευκάδα έχει έκλεγεῑ ὸ K.4070. θά χασει 1 ή 2 ’έδρες. ο Στή Φλωρινα εἶναι άπίθανο νά χασει έστω καί μία άπό τίς 2 ’έδρες ή Ν. Κοντούλης εἶναι πολύ δύσκαί Λ. O Στήν Ἠλεία πῆρε τό 53% Kai έθγαλε 4 and) τούς 7 θουλευτές.1070 πῆρε 3 από τίς 4 έδρες. Δ. Τό 0 Στήν Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Εἶναι σίγουρο ὅτι τή 1 έδρα θα τήν δεξιά πήρε 30070 καί τό 1963 35%. Παπαδόπετρος στα Χανιά.Ο Στή Λακωνία μέ 76.9070 πῆρε 6 and τίς 9 έδρες.κ.8%.K. Τό 1964 ἡ δεξιά εἶχε πάρει 43070 ’\ 0 Στήν Καθάλα μέ 57070 πῆρε καί τίς 4 καί τό 1963 47%. Τελευταῑος σέ σταυρούς εἶναι ό κ.κ.) '0 Στόν "E8po μέ 64.κ. A. 6έ6αια. Εἶναι δύσκολο νά τίς χασει.1% πῆρε 4 από τίς 5 έδρες. Θέμα χρόνουί . Τό 1964 ἡ δεξιά εἶχε πάρει 27. Ζαρ’74 τήν τελευταία στιγμή. Στίς έπόμενες έκλογές δέν αποκλείεται νά χασει ή ΙΝ. μία ακόμα έδρα.7070 πῆρε 2 Τελευταῑοι σέ σταυρούς προτιμήσεως εἶναι άπό τίς 4 έδρες καί δέν πρόκειται να τίς oi K.8% πῆρε 3 άπό τίς O Στή Λέσθο μέ 42.‘ Καραϊσκάκης μάλλον δέν θα έπανεκλεγούν.7070 πῆρε καί τίς δύο ’έδρες. O Στήν Ἀχαῑα μέ 52070 πῆρε 5 άπό τίς 8 έδρες. O Στό νομό Μαγνησίας μέ 51. Τό 1964 ή δεξιά εἶχε πάρει 49% Kai τό 1961 55%.5% πῆρε καί τίς δυό έδρες. πῆρε 6 άπό τίς Β έδρες. λις 15. Ἠ δεξιά δέν συγκεντρῶνει πανω άπό 45070. Κωνσταντινίδης καί Π. ή σειρά τους. Ζαῑμης) ’έχουν τίς ’ίδιες πιθανότητες ἀποτυχίας.K.7% πῆρε 5 άπό τίς 8 γουν έδρες. Λεθίδης.κ. 27. ένῶ τό 1961. Φιλιππίδης κινδυνεύει περισσότερο. Εἶναι πιθανόν νά χασει μία Ἀντωνόπουλου. Χρίατογλου καί Σ. Παπαντωνίου θα δῶσουν τή «μάχη τῆς σωτηρίας». K. Ταακιρίδης καί I.3% πῆρε 3 άπὸ άπό τίς 6 έδρες. Διακόπουλου καί Ι. I. Στίς έπόμενες έκλογές ή Ν. Ἀστεριάδης πολύ δύσκολο να έκλε· Ο Στή Λάρισα. Ἐλευθεριαδης εἶναι ό πιθανότερος ’χαμένος. 'H συνηθισμένη δύναμη τῆς δεξιάς προθλέπεται ’ότι ή Ν. εἶχε συγΟ Στή Σάμο μέ 51. μέ 62.5% πῆρε καί τίς 3 έδρες. Γερακης μάλλον δέν θα έπανεκλεγεῑ. O Στή Χαλκιδική μέ 66. μέ 59070 πήρε καί τίς 2 έδρες. Ν. Τήν έδρα .Δ.Δ. μέ 56. Καλογήρου καί Ν. Πάντως θεωρεῖται μαλλον άπίθανο να έπανεκλεγεῑ ό κ. θα χασει 1 τουλάἨρακλειο καί τό Ρέθυμνο καί and μία στα χιστον έδρα.4070 καί τό 1963 34070. 'H Ν. A.670 πήρε Kai τίς 3 O Στό νομό Αίτωλοακαρνανίας μέ 59. θά χασει μιά Ταυλαριος ή E. B. Νιάνιας. πρέπει ν’ άνησυχοῡν περισσότερο. Μητσοτακη . πιστεύεται δτι ή Ν. Θεοτάκη έγινε άναπληρωματική έκλογή καί τήν έδρα κέρδισε ή άντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ). Παπαϊωάννου.9070.K.Δ. Στήν περιφέρεια αύτή ἡ δεξιά δέν άπό 40%.θά έξαρτηθεῑ καί τό πόσες έδρες θά πάρει ή Ν. K. Φασούλας.K. O Στό νομό Πέλλας πῆρε 60. για έδρα. Δερθέναγας. Στίς έπόμενες έκλογές δύσκολα έχει δύναμη καί τό 1964 συγκέντδωσε μότήν έχει δ K. χασει. τουλάχιστον) να μήν ξαναδεῙ τή Βουλή. Μ. Ν. Ἠ Ν. θα διατηρήσει τήν ’έδρα της. O Στά Τρίκαλα μέ 53. O Στή μονοεδρική περιφέρεια Καστο- ριάς ἡ Ν.ὅπως προαναφέρθηκε. ”Ολα πάντως εἶναι. Ἰακωθίδη. Π. Λιάτος καί Κ. Εἶναι δύσκολο να προθλεφτεῑ ποιός and τούς κ. κ. Oi K. Ἀθανα- σάκο καί Ν. Τό 1964 ή δεξιά εἶχε πάρει 39. A. (Ἀπό 2 στό ’έδρες θα εἶναι 7. Γ. I'I. Oi K. Ο Στό νομό Μεσσηνίας μέ 62. Στίς έπόμενες έκλογές θά χασει τζας καί N. 'H «μάχη σωτηρίας-ι θα O Στίς Κυκλάδες πῆρε τό 62... 'O K. ξιά εἶχε πάρει μόλις 30070.5070 καί τό 1963 34070. θα χασει 2 έδρες. άγωνιοῡν «έν ὕψει τῶν έκλογῶν» καί τό Eva τρίτα κινδυνεύει (Θεωρητικα.κ.καί πιό πιθανός για άποτυχία εἶναι ό κ. Kai έδῶ ὁπωσδήποτε θα χασει 1 έδρα.. καί Γ. αλλά εἶναι πιθανό νά χάσει τή μία.κ.8% ἡ Ν. Καλογιάννη καί X. Πατρῶνης. μπορεῑ νά χασει καί 2 Ο Στό νομό Ἠμαθίας μέ 54. διεκδικεῑ μέ πολλές πιθανότητες ἡ άριστε- Περταινίδης. I. Σπεντζαρης. oi τρεῖς τελευταῖοι (I. Ἠ Ν. Τό 1964 ή δεξιά πῆρε τίς 4 έδρες.K. A. κάτω απὸ τίς γνωστές συνθῆκες. 'O K. O Στή Xio πῆρε 53. Τό συνηθισμένο ποσοστό τῆς δεξιάς εἶναι 40%. μέ 1964 ή δεξιά εἶχε πάρει 34% Kai τό 1963 54. Τό 1964 ή δεξιά εἶχε πάρει 42% Kai τό 1963 43. δεδομένου ότι ή δεξιά πάντα ’έπαιρνε ύψηλόιποσοστό. 'H άντιπολίτευση Oi K. Κινδυνεύει ό κ.4070 πῆρε 4 Ο Στά Δωδεκάνησα μέ 45. Γαλενιανὸς στό Ἡράκλεια. Εἶναι πολύ δύσκολο στίς έπόμενες έκλογές νά χασει έδρα. X. (A..I'.. μέ 57. Γ. πῆρε 6 έδρες. Σπέν- 4207οκαί τό 1963 46%. Στίς έπόμενες έκλογές τίς 3 ’έδρες. Κλεῖτος. Mia ή δύο έδρες εἶναι πιθανόν νά περάσουν στα χέρια τῆς άντιπολίτευσης.. Τσαντούλας εἶναι δύσκολο να έπανεκλεγεῑ. Στό νομό Πιερίας μέ 63070 πῆρε καί τίς 3 ’έδρες. Σ. Χαλικιόποιιλου καί Δ. Μιά ’έδρα διεκδικεῖ στίς έπόμενες έκλογές ἡ άντιπολίτευση.K. . χάρη στό έκλογικό σύαπό τίς 6 έδρες. ‘O K. μέ 53.9% πῆρε 3 ακόμα έδρες. E.K. O Στό νομό Ροδόπης μέ 44.6% πῆρε τίς 6 άπό τίς 7 έδρες. Βιγέλλης. καί Γ. δέν ξεπερνά τό 40%.Δ. πού .9070’πήρε 3 από τίς 4 5 ’έδρες. έδρα.K. Θά χασει τουλαχιστον μία (I. Ἠ μάχη θα δοθεῑ μεταξύ τῶν Χανιά καί τό Λασίθι). Mia έδρα τήν έχει ὁπωσδήποτε χαμένή . ο Ἀπό τούς δουλευτές Ἑπικρατείας.9% πῆρε 5 O Στήν Κρήτη. Στίς έπόμενες έκλογές θα χασει μία κ. Oi K. M. άπό τίς 4 ’έδρες.K.. Βαγιάτης εἶναι διεκδικεῖ 2 έδρες. Κα- έδρες. I1. Ἰωάννου θα εἶναι χαμένος. ‘H δεξιά σπάνια έχει πάρει πανω έδρες. Στίς έκλογές τού 1964 ἡ δεξιά εἶχε πάρει 36. ”Αν έξαιρέσουμε τόν K.κ.Δ.6% Kai 4 από τίς 5 έδρες. Oi K. Γρίθας ή Θ. θα χασει ὁπωσδήποτε 1 έδρα. ψηλός καί Α. Στίς έπόμενες έκλογές ή άντιπολίτευση θα κἐρδίσει μία ακόμα έδρα. Δύσκολη εἶναι ή θέση τῶν έδρες.8% O Στήν Ξάνθη πῆρε τό 52. Μετα τήν παραίτηση τού κ. Γκαράνης. Πεταλωτῆς.Δ. Τό συνηθισμένο ποσοστό τῆς δεξιάς θρίσκεται κάτω από τό 40%. Λιθανός καί ἴσως καί ό K. προσχωρήσεις . Ο Στήν Κεφαλλονιά μέ 57. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑε 01 μισοί ακριθῶς από τούς σημερινούς θουλευτές τῆς Ν. Βαρδακα καί X. Δ. E. Στίς προσεχεῖς έκλογές ή Ν. Oi K.Δ.1070 πῆρε 4 από τίς 5 έδρες. κ.καί τίς.7070 πῆρε 2 and τίς 3 ’έδρες καί κατά πάσα πιθανότητα θα τίς διατηρήσει. A. Στίς έπόμενες έκλογές oi στημα. καί ένας άπό τούς κ.3070 πῆρε καί τίς 3_ έδρες. ι Ο Στίς Σέρρες μέ 66. πού τήν έχασε τό χασει 2 τουλάχιστον έδρες.2% Kai 2 έδρες. Β. A. τητες έτιιτυχίας ή άποτυχίας.Δ.6% Kai 2 από Kai τό 1963 41. O Στό Κιλκίς. Ζαφειρόπουλος. έχουν τίς ’ίδιες πιθανόκολο νά έπανεκλεγοῡν. O Στήν Κέρκυρα μέ 48. ρίδ ης- Ο Στήν Πρέθεζα ή Ν. ό κ. Χατζηδημητρίου καί Α. Τό 1964 ή δεξιά εἶχε πάρει Ἀνάλογα μέ τή δημιουργία ή όχι «Κρητι- κοῡ Κόμματος» από τόν κ. Δουλγε- ρα. O Στήν Καρδίτσα μέ 52. θα πάρει ή άντιπολίτευση.5% πῆρε 5 από τίς 6 έδρες. Δ. Ἠ Ν. Τό 1964 ή δεξιά εἶχε πάρει 39070 καί τό 1963 43070. ὴ Ν.

Για να ἑντοπίσουμε ποιούς στόχους θέλει να έξυπηρετήσει ὁ ἐκλογικός νόμος πού ψηφίστηκε πρίν δέκα μέρες ἀπό τή Βουλή.Δ. A170 τίς ἕὸρες αὐτές. θα εἶναι ὁμοιόμορφη 0’ ὅλες τίς ἐκλογικές περιφέρειες. 4 κόμματα.πραγμα πού ἐπιὸιώκει μέ τήν παραχώρηση τοῦ « +1 ».. ὅπου ἴσχυε τό « +» καί μετεῐχαν. ἔμεινε για τη Β καταr .υν τρία κόμματα. ὅπου ἴσχυε τό « +1».Σῼ. Τό πρόόλημα ὅμως εἶναι ἀλλοῦ.ὕπαρξη ἥ ὄχι τοῦ << +1») καί ἀπό τόν ἀριθμό τῶν κομμάτων πού συμμετέχουν στίς έκλογές. Ἕδρες Β’.Δ. ΠΑΣΟΚ..5% μετεῐχαν 5 κόμματα).· ’ ·ο μέ 54. θα εἶχε μείνει για τή Β κατανομη το 18% τῶν έὸρῶν. ME ὅαση ὅσα εἴπαμε παραπανω. θα κερὸίσει ἀπό τήν Α ’ κατανομή. 0 Y170/1 ΟΓΙΣΜΟΣ τῶν πιθανῶν ἑὸρῶν γίνεται σε’ δύο 010010: 1. ἄν πάρει πανω ἀπό το 43% τῶν ψήφων. 0 ΑΡΙΘΜΟΣ τῶν ἑὸρῶν πού απομένει για τή B’ κατανομή ἐξαρταται ἀπό τόν τρόπο με’ τόν ὁποῐο ὑπολογίζεται τό έκλογικό μέτρα στήν Α’ κατανομή (ὸηλαὸή ἀπό τήν .160 ἕδρες Ο 45% 160 — 170 έδρες 159 ἕδρες ο 47% 170 — 180 ἕδρες 143 137 129 121 Ο 49% Ο 55% 180 — 190 έδρες . 0 Στίς έκλογές τοῦ 1950.άντιπολίτευση και ἐκλογικὸς νόμας. θεωρώντας ὅτι οἱ ἀποκλίσεις ἀπό τό μέσο ὅρο πολύ σπάνια εἶναι μεγάλε-ς καί ἔχουν κατα κανόνα ταση να ἐξισορροποῦνται. ΓΙΑ να ὄροῦμε τόν ἀριθμό τῶν πιθανῶν ἑὸρῶν ἀπό τήν Α ’κατανομή κανουμε τήν ὑπόθεση ὅτι ἡ αὔξηση ἢ ἡ πτώση τῆς ὸιίναμης τῆς Ν.. τότε τά ἀποτελέσματα θα ειναι ελαφρα εὐνοϊκότερα για τή Ν.’ . Η K .ΣῗΟ.10.Δ.λπ.5% ' Ο Ο Ο Ο μέ μέ μέ μέ 49% 46. ἔμεινε για τή Β ’ κατανομή τό 10% τῶν ἑόρῶν.’ὁεν συγκεντρώσει τό 17%). ἡ Ν.5%! KA ΘΕ ἑκλυγικός νόμος ἑφαρμόζεται για να ἐξυπηρετήσει μερικοιίς πολύ συγκεκριμένους στόχους. σύμφωνα μέ ὸιαφορες ἐναλλακτικές ὑποθέσεις (π.Δ. ΕΔ ΗΚ. κόμματα ακόμα — 01710017 17 ΕΔ ΗΚ καί τό ΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ μ’ αὐτή τήν ὑπόθεση.Δ. δηλαδή σύνολο 55—70 ἕὸρες. H ΑΝΑΛΥΣΗ πού καναμε πιό πανω μᾶς ἐπιτρέπει να εντυπίσουμε μερικούς ἀπό τούς στόχους πού θέλει νά ἐξυπηρετήσει ὁ σημερινός ἐκλογικός νόμος· “ Ι 1. θα μείνει για τή 3’ 140.χ. Να διατηρήσει τή σημερινή ὸιάσπαση τῆς ἀντιπολίτευσης ..5% 45% 43.Δ.· κανένα τμῆμα τῆς ανηπολίτευσης ὁέν ἐνὸιαφέρεται να ἐμποδίσει τήν πραγματοποίηση αὐτῶν τῶν στόχων.1101116161'χαν περισσότερα ἀπό 10 κόμματα. ἀνάλογα με’ τό ποσοστό πού θα συγκεν- ἴρίδσῗίᾷῥπ 150 . μποροῦμε να 07010110)σουμε τίς ἑξῆς προόλέψεις για τήν κοινοόουλευτικη εκπροσώπηση τῆς Ν. εἶναι σχεδόν ὄέὸαιο ὅτι θα κερὸίσει ’τουλαχιστο τίς 30 . τό 45% ἥ τό 49% τῶν ψήφων κ.Κ.. EINAI ἑπομένως λογικό νά ὑποθέσουμε ὅτι ἄν στίς επομενες έκλογές (ὅπου θα ἰσχύσει τό «'+1>>) πάρουν μέρος πέντε κομματικοί σχηματισμοί. ὅπου ἴσχυε τό << +1» 1101116161”χαν 3 κόμματα. Ἕδρες ἀπό τὴν Α’ κατανομή.Κ. νομή τό 36% τῶν ἑὸρῶν. κρατειάς. πρέπει να προσόιορίσουμε πόσες ἕὸρες εἶναι πιθανό νά κερόίσει 17 Ν. τήν ἀπόλυτη πλειοψηφια ακόμα κι ἄν πέσει κάτω ἀπό τό 45 %..Δ.νομή τό 15-20% τῶν ἑὸρῶν.. 8 Ο ”Av εἶχε ἰσχύσει τό « +1» στίς ἐκογές τοῦ 1974 (ὅπου 01 1190611101611. ὸηλαὸή 43-58 ἕὸρες. ’ Ο Στίς έκλογές τοῦ 1963. ἡ Ν.ἅκόμα κι ἄν στή Β’ κατανομή συμμετασχουν ὁυο .2. ΕΤΣΙ. 200 — 210 ἕδρες ἕδρες έδρες ἕδρες έδρες 2.Ι Κυΰέρνηση. αύτὲς ἰσχύουν ἄν στή B’ κατανομή συμμετασχο. ·Γ’ κατανομής καί Ἐπικρατείας. λοιπόν.). ἔμεινε για τή B’ κατανομή τό 12% τῶν ἑὸρῶν. Ι β . (Ν. ἄν θα συγκεντρώσει τό 43 %.Δ.) ”Av συμμε- τασχαυν μόνο δύο (ἄν 017101017 ἡ ΕΔ ΗΚ ἦ τό ΠΑ. Να ἐξασφαλίσει 0117 Ν. -‘ τοῦ F1701] KYBEPNHZH KAI ME 43.’ Ο στίς έκλογές τοῦ 1961.. E’ αυτες πρέπει να προσθέσουμε τίς 12 ἕὸρες τῶν ὅουλευτῶν Επι.

Καί ὅταν ἕνας ἀξιωματοῡχος τόλμησε να δώσει μια ἀπολογία για τήν ἀμερικανική «συμπεριφορα» στὴ Χιλὴ. τούς «φούρνους» καί τὴ σφαγή τοῦ Lidice. K01 0177100161361. τιμωρήθηκε «για να όεδαιωθεῐ πῶς ξέρει καλά τούς κανόνες».. Στὴν περίπτωση τοῦ προέδρου Καρτερ καί τῶν συνεργατῶν του ρωτάμεῑ τί ἔχουν να ποῦν για τό Βιετνάμ καί τὴ Χιλή; ΔΕΝ μας ἀφὴνουν καμιά αμφιὸολία για τό θέμα. ΤΟ «ANTI» ἔχει ξαναδημοσιεύσει κείμενα τοῦ ἀμερικανοῦ καθηγητῇ (τεῦχος 2/11/74). ΓῙΑ να σίγουρευτοῡμε για τὴν είλικρίνειοι ὁποιουδήποτε ἠθικολόγου. τὴν καταστροφὴ χωριῶν καί πόλεων.. καί ὑποστηρίζαμε καθεστῶτα 6ασανιστῶν; ‘O συναγωνισμός δέν ἔχει ὅέόαια ακόμα τελειώσει καί μερικά φρύδια ομίγουν δύσπιστα ὅταν ἡ κυδέρνηση τῶν ΗΠΑ θυμαται ξαφνικά τά «ἀνθρώπινα 617101111710τα».Χιλῆς.. Τό ἄρθρο του «Ἀνθρώπινα δικαιώματα· Μια καινούργια δικαιολογία για τίς ἐπεμόασεις των ΗΠΑ» πρωτοδημοσιεύτηκε στό ἀμερικανικό περιοδικό τῆς ἀριστερᾶς «Seven Days». Ποιός ὅμως ἀλήθεια κερδίζει τό ὃραὸεῐο ὅταν στὴ Σκηνές σαν αὐτή πού ὸείχνιί ἡ φωτογραφία δέν εἶναι σπανιες στίς ΗΠΑ σήμερα. τῆς . Βομ6αρδίσαμε τά χωριά τους καί σκότωσαν τούς πιλότους μας... τῆς Γουατεμαλας καί τῆς Δομινικανῆς Δημοκρατίας. «Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ τοῦ προέδρου Καρτερ για τά ἀνθρώπινα δικαιώματα σάν διεθνοῦς προδλὴμοιτος δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἀξιόλογη οὔτε στά σοδαρά έπιτυχημένη».μαζί μ’ ἄλλες 18 προσωπικότητες τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Καναδᾶ — τό θέμοι τῶν τελευταίων διώξεων τῶν αναρχικῶν στήν Ἑλλάδα. OI ἀρθρογράφοι καί οἱ πολιτικοί σχολιαστές δέν ὃρῆκαν τίποτα τό παράξενο σ’ αὐτὴ τὴν παραποίηση τῆς ἱστορίας καί τὴν ’έκφραση τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. συμπεραίνει ὁ ἱστορικός Arthur Schlesinger στήν έφημερίδα Wallstreet Journal. στα νοσοκομι·ι“α οἱ ἀστιινυμικοί «συνεργάζονται» με’ γιατρούς για τήν «παροχή» (ἦ μή παροχὴ) ἰατρικῆς περίθαλψης. θεωρεῖται σήμερα ἕνας ἥρωας ἀπό τήν ἀμερικανική νεολαία για τούς ἀγῶνες του έναντια στό ἀμερικα- νικο κατεστημένο.. τὴν καταπίεση. ακόμα. τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀντικαθιστοῡν τήν αὐτοδιάθεση σάν κατευθυντήρια γραμμή τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς». "Av ἡ Γερμανία ἐξάγγελλε τό 1946 μια ἐκστρατεία ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τήν ἴδια στιγμή πού ὁ πρόεδρος Καρτερ ξιφουλκεῐ ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. δέν ὑπάρχει κανένας λόγος «να ἀπολογούμαστε ἥ να μεμφόμαστε τούς ἑαυτούς μσς». Φαίνεται ἑπο9 . ἀλλά μόνο για να ὑπερασπίσουμε τήν ἐλευθερία τῶν Νοτιοὸιετναμέζων» καί εφόσον σέ κάθε περίπτωόη «ἡ καταστροφὴ ἠταν 071016010». ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ AIKAIQMATA: M101 καινούργια δικαιολογία γιά τίς έπεμθάσεις τῶν ΗΠΑ σύγχρονη ἱστορία. Μέ δυό λόγια τά «ἀνθρώπινα δικαιώματα» εἶναι μια ἐπινόηση πού προορίζεται νά χρησιμοποιηθεῐ ἀπό τούς προπαγανδιστές γιά νά κερδηθεῖ λαϊκή ὑποστήριξη σέ άντεπαναστοιτικές έπεμὃασεις.. δεκαετίας τοῦ 1970 μιά ἀμερικανικὴ διοίκηση ἐξἀγγέλλειεκστρατεία για «ἠθικὴ στήν εξωτερικὴ πολιτική».' rrvn—. ὅταν στα μέσα τῆς. γιατί οἱ πράξεις δίας πρός τό συμφέρον τῶν κατεστημένων τάξεων εἷναι πολύ πρόσφατες. ρωτάμε πρῶτοι πῶς δικαιολογεῐ τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνωνδικαιωμάτων πού ἔχει ἤδη διαπράξει καί μέ ποιόν μοιραζεται τὴν εὐθύνη. τότε θα ρωτούσαμε τούς ἡγέτες της για τά στρατόπεδα συγκέντρωσης. ἕνα γράμμα του μέ τό ὁποῖο θίγει . ”Οπως ἀκριὸῶς ἡ «αὐτοδιάθεση» ὑπῆρξε ἡ κατευθυντήρια γραμμὴ τὴν ἐποχή τοῦ Βιετνάμ. Ἐφόσον λοιπόν «πήγαμε στό Βιετνάμ χωρίς κανένα ὑπολογισμό. ἀλλά παραμένει ἕνα ἐρῶτημα; Ο Ποιά εἶναι ἡ φύση καί ἠ σπουδαιότητα αὐτοῦ τοῦ έγχειρὴματος; MIA ἀπάντηση δίνεται ἀπό τόν ’ίδιο; «Στήν πραγματικότητα. σύμφωνα μέ τά ἴδια τά λόγια τού Στέητ Ντηπαρτμεντ. Δέν ὑπάρχει ἀμφιὸολία πῶς ἔχει δίκιο α’ αὐτὴ τὴν κρίση του. έμεῐς ἤμαστε ἐκεῖνοι πού συμφωνούσαμε γιά τίς δολοφονίες ἀνθρώπων. ΕΙΜΑΣΤΕ ἀναγκασμένοι νά δεχτοῦμε τίς κυνικές έφαρμογές αὐτῆς τῆς ἀνάλυσης; Ὑπάρχει ὃέόαια ἔδαφος για σκεπτικισμό. Ξέχωρα ἀπό τά ἐπιστημονικά του ἐπιτεύγματα (πολλοί μιλοῦν για «Τσομσκιανή Ἐπανάσταση» στή γλωσσολογία). Ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος Κάρτερ σέ μια ἀπό τίς δμιλίες του για τά ἀνθρώπινα δικαιωματα ρωτὴθηκε ἀν οἱ ΗΠΑ «έχουν ἠθικὴ ὑποχρέωση νά ὂοηθήσουν στὴν ἀναδημιουργία» τοῦ Βιετνάμ. έτσι καί τά «ἀνθρώπινα δικαιώματα» θά ἀποτελέσουν τήν κατευθυντὴρια γραμμὴ γιά τό μέλλον. «Κα- θόλου» ἦταν ἡ ἀπάντηση καί έξήγησε ότι «ἡ καταστροφὴ ῆταν ἀμοιόαία».4~ ~ *ηψπ-ψ Ο ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΥ εἶναι παγκόσμια γνωστός καθηγητής τῆς γλωσσολογίας στό Τεχνολογικό Ἰνστιτοῦτο τῆς Μασσαχουσέτης. ἀπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

δίνεται καινούργια ώθηση στό πρόγραμμα τῶν δομόαρδιστικῶν B-I.καί πώς δσο ὅουλιάζαμε α’ αὐτό τό 60110 1600 116910061690 ἡ ἄμυνα ἀπό μέρους μσς τῆς ἐλευθερίας θά γινόταν πολυδάπανη καί ἀποκρουστική.. μέ 60017 7110 «εἰδική εὐθύνη» για τὴν καταπατηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. παρόλο πού . Δέν σαν τό 1944 στό Βερολίνο μιά συνέντευξη τύπου καί καταδίκαζαν τίς ἀκρότητες τῆς γαλλικῆς ἀντίστασης ἐναντίον τῶν συνεργατῶν τῆς γερμανικῆς κατο- χῆς- 1:1 . Ἡ ὑποστήριξη πρός τούς Ρώσους διαφωνοῦντες. Ἡ κυόέρνηση τῶν ΗΠΑ. Ὁ χαρακτῆρας τῆς ’πράξης. ἔχουν μιά ἰδιαίτερη σπουδαιότητα. “Αν ὑπάρχει ὅμως μιά «εἰδική εὐθύνη». καί ἰδιαίτερα τίς τελευταῖες προτάσεις για ἀφοπλισμό πού προσφέρθηκαν στὴ Μόσχα. τό ἀποτέλεσμα θα ἧταν καί πάλι τό ἴδιο.. «Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ἧταν 071016010». έτσι ὥστε νά «καλλωπίζονται» ὁ ρόλος καί οἱ ἐνέργειες τῶν ΗΠΑ στό Βιετνάμ. δηλαδὴ ἡ ἐπιτάχυνση αὐτοῦ τοῦ προγράμματος. ἤ ἄν οἱ Γερμανοί διαφωνοῦντες καλοῦ- T6 ἴδιο θα μποροῦσε 70 πεῖ καί ὁ Κροῦτσεφ για τήν Οὐγγαρία. Σύμφωνα 10 ΤΑ μέσα ἐνημέρωσης 666010 μετάθεσαν τό 6090. Τό πιό σπουδαῖα ὅμως ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ὑποόοὴθηση τῆς ἀνάπτυξης στό ἐσωτε- εδρίας τοῦ Κέννεντυ. Στὴν πραγματικότητα αὐτή ἡ ἐκστρατεία 6100196610)017. τρομοκρατικῶν καθεστώτων τῆς Λατινι- κῆς Ἀμερικῆς πού ὑποστηρίζονται ἀπό τίς ΗΠΑ. παίρνει 670 διαφορετικό χαρακτὴρα σέ σχέση μέ αλλες πρόσφατες πολιτικές ἐνέργειες. Καί ἴσως ἀκόμα προκαλέσει τήν ἐχθρότητα τῶν ἐθνικιστικῶν κινημάτων σ’ αὐτή τὴν περιοχή πρός τά συμφέροντα τοῦ ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. ὑπῆρξε καποτε ἕνας πόλεμος μεταξύ Βόρειου καί Νότιου Βιετνάμ πού ξεκίνησε ἀπό τήν ἴδια «ἐπιθετικότητα τοῦ Β. Αὐτὴ ἡ «ἐκδοχή».. "011111. ὅπως ἀκριὸῶς έχει ἀρχίσει νά γίνεται. τότε ἡ «εἰδικὴ εὐθύνη» ἐξαφανίζετάι. Συμμετρική ἡ κατανομή τῶν ρόλων. Μόνοπού τό κράτος ἀναλάμόανε 61:01 τό ρόλο τοῦ σωτήρα τοῦ κόσμου. Οἱ ἀντίπαλοι τῆς ἀμερικανικῆς έπιθετικότητας στό Βιετνάμ καί πιό ὕστερα στήν ὑπόλοιπη Ἰνδοκίνα δέν έχουν 666010 καμιά εὐθύνη νά ἀποφανθοῦν αν τά θύματα τῆς ἀμερικανικῆς δίας εἶναι ένοχοι μιᾷς σατανικῆς 1190— κτικῆς.. Ἀκόμα κι ἀν οἱ ἀμερικανικές προτάσεις γίνονταν ἀποδεκτές. συνεργάζονται γιά τὴν «ἀνοικοδόμηση» ἐκείνου τοῦ ἰδεολογικοῦ συστήματος πού ἐπιτρέπει καινούργια Βιετναμ κἀί αλλες Χιλές. οἱ ἴδιοι πού κυκλοφόρησαν 670 ντοκουμέντο κατηγορώντας τὴ σημερινή 1111669717017 τοῦ Βιετνάμ 710 καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἀντίθετα μέ τά στελέχη τοῦ φιλειρηνικοῦ κινήματος. O ΤΥΠΟΣ καί οἱ διανοούμενοι γενικά εἶναι τώρα πολύ ἀπασχολημένοι μέ τό «ξαναγράψιμο» τῆς ἱστορίας. Καί εἶναι γι’ αὐτό τό λόγο πού θα ’πρεπε νά φοὸηθοῦμε ἀν οἱ Ρῶσοι διαφωνοῦντες διαμαρτύρονταν ἀπό τίς στήλες τῆς «1190660» για ἐγκλήματα. Η ΣΚΛΗΡΗ σοδιετική ἀπάντηση ἀποκαλύπτει τήν ἀνανεωμένη στρατιωτικοποίηση τῆς οἰκονομίας τῶν ΗΠΑ. για λογαριασμό τῶν Τσέχων ἀντιστασιακῶν.Ὑπάρχει ἀρκετὴ ἀπόσταση ἀναμεσα σέ μια εἰδική εὐθύνη καί στήν «ἐξαναγκασμένη σιωπή». γνώμη. ἀντίθετα μέ τήν 1111669717017. . Ἔτσι λοιπόν πίεσαν τήν 1111669717017 νά ἀπαγκιστρωθεῖ ἀπ’ αὐτή τὴ νοσηρή ἐξασκηση τῆς παραδοσιακῆς πολιτικῆς τῆς καλῆς θέλησης. πιστὴ ΟΜΩΣ ἡ ἐκστρατεία ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων θέτει καί δρισμένα ἀλλα ζητήματα. ἀφηναν τό ἀμερικανικό σχεδόν αθικτο. Για παράδειγμα. αὐτή ἐντοπίζεται στήν ἀλαζονεία τῆς ἀμερικανικῆς προπαγάνδας. Τό φιλειρηνικό κίνημα ἀντίθετα ὑποστήριξε τούς κομμουνιστές. ἡ ἀμερικανική ἐμπλοκὴ α’ αὐτή 1177 0«706069710» δέν ἧταν καί τόσο σοφή ἡ ἡγεσία ἐξάλλου τοῦ Νότιου Βιετνάμ . Ἀξίζει ὅμως νά δοῦμε πῶς οἱ. δέν ὑπάρχει. EINAI δύσκολο νά ἀποχωρήσει κανένας τίς προτάσεις για «ἀφοπλισμό» ἀπό τὴν ἐκστρατεία ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τὴν προγραμματισμένη κλιμακωση τῆς προπαγάνδας μέσω τοῦ ραδιοσταθμοῦ «Ἐλεύθερη Εὐρώπη» "O10 τοῦτα ἀποσκοποῦν στό 119060110910710 τῆς(<Σο6ιετικῆς Δικτατορίας» καί στή συνέχεια προορίζονται νά δικαιολογήσουν τὴν ἐπιστροφὴ στήν πολιτική τοῦ ψυχροῦ πολέμου. 0707711191007 11111. ”Αν μειωθεῐ αὐτή ἡ ἀλαζονεία. ΠΡΕΠΙΞΙ ἑπομένως νά συμπεράνουμε 11111.ἀντιμετώπισαν διάφορα ἐμπόδια 0' αὐτή τους τήν προσπαθεια ἀπό τήν παράλογη ὑστερία τοῦ φιλειρηνικοῦ κινήματος. εἶναι πλατια γνωστό. OI φιλελεύθεροι διανοούμενοι καί δ τύπος πήραν μιά πιό έντιμη στάση. οἱ κοινωνικές της έφαρμογές. καί οἱ Γερμανοί πού ἀντιστάθηκαν στό ναζισμό δέν ἐχουν καμιά εὐθύνη γιά τή συμπεριφορά τῆς γαλλικῆς ἀντίστασης ἤ τῶν E6901ων. Η ΕΚΣΤΡΑΊἘΙΑ ἴσως ὁδηγήσει σέ καποια 01107161117017 τῶν ἀκροτήτων τῶν ρικό ἑνός ρεύματος ὑπέρ μιᾶς πιό «ἐνεργητικῆς» ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί ένός κύματος ἐξοπλισμῶν ὑψηλῆς τεχνολογίας πού θυμίζουν τίς πρῶτες μέρες τῆς προ- ὑπῆρχε ἀμφιὸολία πῶς 07010716076107 τελικά μιά τέτοια ἐκστρατεία καί πολλοί μαέιιστα τήν εἶχαν προόλέψει ἐδῶ καί χρ νια.. καί ἧταν ἑπόμενο 70 ἀπορριφθοῦν. τῆς ἠθικῆς εὐθύνης στούς Βιετναμέζους. αὐτές οἱ προτάσεις. ἀκαδημαϊκές μελέτες ἤ τόν τύπο. Πρέπει ὅμως νά έχουμε στό μυαλό τήν απλή ἀλήθεια πῶς κάθε δημόσια πολιτική πράξη ἐκτιμαται ἀπό τόν ἀνθρωπισμό πού ἀντανακλὸι7 καί ἰδιαίτερα γιά κείνους πού ὑποφέρουν ἤ θα ὑποφέρουν ἀπό τήν καταπίεση.δέν ἂξιζε τὴν ἀνιὸιοτελή ὑποστήριξή μας . ἀφοῦ 6 116910910716. καί ἐκεῖνοι πού ὑποστήριζαν τήν ἐπιθετικότητα τοῦ Νότιου Βιετνάμ πρέπει νά δώσουν μιάν ἀπάντηση τουλάχιστο στή συνείδησή τους. νόμιμη καθεαυτή. ὅπως 01191661. εἶναι πρόστυχο γιά τούς Ἄμερικανούς νά διαμαρτύρονται για 10 ἐγκλήματα τῶν θυμάτων τῆς δίας τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους; Ὀχι ὅέὸαια. τῶν 1500 μιλίων στὴν ταχύτητα τῶν πυρηνικῶν 6λημάτων θα ἀπαιτοῦσε σέ καθε περίπτωση τήν ὕπαρξη τῶν Β-Ι σάν συστήματος. δέν ῦποστὴριξαν τὴν κομμουνιστικὴ ἐπιθετικότητα καί. τούς ὁποίους κατηγόρη- σαν δτι ἀπόρριψαν τό αἴτημα για τὴ διακρίόωση τῆς τύχης τῶν ἀγνοουμένων ἀμερικανῶν πιλότων καί στρατιωτῶν. έντιμοι πολέμιοι τοῦ πολέμου.. ἐνῶ ἀπαιτοῦσαν ἀπό τὴ Σοὸιετική Ἕνωση οὐσιαστικά μείωση τοῦ στρατηγικοῦ της ὁπλοστασίου. τῆς ἱστορίας ἀξίζει νά συγκριθεῐ μέ τά πιό ἀποκρουστικά «ἐπιτεύγματα» τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στόν 2οό αἰώνα. στήν πολιτική τῆς προάσπισης τῆς αύτοδιαθεσης. θα γίνει σίγουρα ἡ κυρίαρχη ἱστορία καί θά περιλαμόάνεται σέ 616110. κινήθηκε για νά ὑπερασπίσει τό Νότιο Βιετνάμ. παρόλο πού εἶναι γεμάτη ψέματα ἀπό τήν ἀρχὴ ὥς τό τέλος.. τό μήνυμα της.\ μένως δίκαιο 70 συμπεράνουμε πώς αὐτὴ ἡ πομπώδης «λειτουργία» ὑπέρ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό μια προσπαθεια τῆς ἀμερικανικῆς διοίκησης καί τῶν προπαγανδιστῶν της να ἐπαναφέρουν τό μέ αὐτή τὴν «έκδοση». τόσο στό ἐσωτερικό ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Βιετνάμ» πού οἱ διανοούμενοι τοῦ Κέννεντυ χρησιμοποίησαν για νά ἐξαπατήσουν τήν κοινή «κλίμα ἐμπιστοσύνης» πού καταρρακώθηκε μέ τήν ἐπέμδαση στό Βιετνάμ.

στήν Ἑλλάδα καί θίγουν τό θέμα τῆς κάλυψης τῶν πρόσφατων γεγονότων (Πρωτομαγιᾶς κ. . Καναδάς. .18 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤῩΡΟΝΤΑΙ Ο Δεκαοχτώ προοωπικότητες λοιπόν τήν ἐλπίδα ὃτι δ ἑλληνι- τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Καναδᾶ (κα- κός Τύπος θα ἀναφέρει δλες τίς θηγητές πανεπιστημίων.ΜΠΙΛ ΓΚΡΑΧΑΜ.ΤΖΩΡΤΖ ΣΑΛΤΖΜΑΝ. ΗΠΑ . Ἐλλήνων καί ξένων. φοδόμαοτε ὅτι ἐπιὸεὸαι- ἀνεχόμεθα ὅμως να χρησιμοποιοῦν τήν ἐφημερίδα σου για να καλλιεργοῦν τόν Ἀντιαμερικανισμό εἰς τούς ε’δῶ Ἕλληνας. Πανεπιστήμιο τοῦ Τορόντο. Καναδάς. μήπως για Ἑλληνική λεὸεντιά. Μόντρεαλ. Μόντρεαλ. Θά καταγγείλλω ὅπου δή. Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας τῆς Μασσαχουσέτης. -οΥΪΛ οΥΑτΣοΝ. ὅλα τ ἄλλα ειναι κομμουιιὅσοι τήν ἀρέσουν ας πᾶνε.Καθηγητὴς Στάνλυ Νεμίροφ. Αὐτό. χῆ. Θά θέλαμε να κανουμε έκκληση οτούς Ἕλληνες δημοσιογραφους να καλύπτουν αὑτά τά γεγονότα μέ ἀντικειμενικότητα καί ἐμπεριστατωμένες γνῶμες. καί θα τό κάνει εῦσυνείδητα. Ἐμεῖς πνήση. Νέα Ὑόρκη. Κατανοοῦμε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ δεδηλωμένος οτόχος καί τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου ἐπίσης.Νιού Τζέρσεῦ.. ὅχι μόνο ὅσων δρίσκονται στούς κόλπους τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ κινήματος. Ἑλληνοαμερικανικούς κι Ἑλληνικούς .. λίγο ηγήσω τήν ἀδρανεια σου. ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΠΑΡΝΕΤ.. προδότας τῆς Ἑλλάδος κι ἐπιζη«Κύριε Ἀναγνώστου..δικαιολογημένα στρέφεται μεταξύ τῶν ἀλλων καί πρός τήν ἀντιεξουσιαστικὴ παράδοση. Πανεπι- στὴμιο τοῦ Τορόντο. να ἐναντι- ωθοῦν ἐνεργά σ’ αῠτές τίς μεθόδους καί να συμπαρασταθοῦν μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις στα θύματα αὐτῆς τῆς ἀστυνομικῆς πρόκληαης. . Οὐασιγκτον. Καναδας. Καναδας. Πανεπιστήμιο τοῦ Πρίνσετον. νά σπείρουν δέν ἔριξε «μία σφαῖρα» κατά τῶν Μπολσεὸίκοι. Αἰσθανόμαστε 6661')— τατη ἒκπληξη καί ἀγανάκτηση γιά τα ἀστὴρικτα προσχήματα πού χρησιμοποιὴθηκαν ἀπό τήν ἐλληνική ἀστυνομία καί για τήν καταφωρη παραὸίαση τῶν στοιχειωδέστερων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. ΣπαΕκτός Γ.MAPPAIH ΜΠΟΥΚΤΣΙΝ. Σκάλωσαν μόνο στό ΒίΚρήτη με’ Ρωσσική ὄενζίνη στα ΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ὅπως αὐτοί. Εἰδικότερα μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ ρόλος τοῦ ἐλληνικοῦ τύπου στήν καλυψη τῶν εἰδήσεων γιά τῆ σύλληψη καί τή δίκη ὁρισμένων πολιτικῶν ἀκτιὸιστῶν. τήν ὁποία διαφημίζεις στήν ἐφηαὐτα σέ Ἕλληνας.· Σέ ποια μάχη πολέμησε ἐφημερίδα σου. μίους αὐτῆς τῆς χώρας Πῶς ἀνέΣοῦ γράφω τακτικά κι ὅμως ιιι ιΙ ιι ι·ι κ’. Ἐκφρόιζουμε .· Καλα δέν εὑρέθη στίς έκλογές μέ τόση προπαγάνδα πού σέ σπρώχνουν τά κόκκινα ἕνας λογικός ἄνθρωπος να σέ ξυκι ἄφθονα χρῆμα τῆς Μόσχας τσακαλια. ΗΠΑ. Νέα Ὑόρκη. ἵνα σταματήση τό κακό πού συντελεῖται εἰς 16. εἰς Ἀμερικανικούς..ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΖΙΝ. ὅπως τοῦ ἀσύλου τῆς κατοικίας. ΗΠΑ. μεταξύ τῶν ὁποίων θρίσκονται καί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. ΗΠΑ.ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΥ.ΚΛΩΝΤ ΛΑΦΟΝ. .· Κτυποῦσε τόν Ζέρόα ἄν γνωρίζης καθόλου τήν Ἑλληἐποχῆς τοῦ ἀτμοῦ. ε’παγγελματίας Τρσσκυστας. ἐάν δέν τήν λαὸω ἐντός τα- κτῆς προθεσμίας.Ti σχέση αἰῶνα λοιπόν θα συζητοῦμε τέρεις τόν τίτλον «Hellenic» καί ἔχει ὅμως τό «Διεθνές προλετατοιες ἀναχρονιστικές καί καθυὅάζεις Διεθνοκομμουνιστικα ριατο» μέ τήν κεφαλαιοκρατία στερημὲνες θεωρίες. Τζών ”Αμποτ Κόλλετζ.χαλασε ὁ ἴδιος. ”Ηθελα να ἤξερα ἑνός Ἐὸραίου τῆς Γερμανίας. Ἀπό ἐκθέσεις πού λάόαμε. Ὁποτεδήποτε ἐμφανίζονται αὐτόνομες.συμμάχους τῆς Ρωσιάς (ἡ δηλαδή ὅτι εἶσαι καί σύ·ΚΟΜΕὐρώπη.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΓΣ. Βοστώνη. ’ . πρίν εἶναι ἀργά. . ἥ Φιντελικούς πού ἐκμεταλλεύσνὄέὸαιος ὅτι τα γράμματα μου σοῦ κλήρησε χωριά ὁλόκληρα.ΓΚΡΕΜ ΝΙΚΟΛΣΟΝ. Ένα σύντομο γράμμα πού δίνει παραστατικότατα μια οὐσιαστική πλευρά τῆς ζωῆς τῶν συμπατριωτῶν μας στίς ΗΠΑ· τήν ἀπαραίτητη «ἐθνικοφροσύνη» για τήν ἐπιὸίωση. ζΓζώρτζ Μπράουν Κόλλετζ. T6127. πού τά κρύὸουν οἱ «ἀετονύχηδες» ται 16 ὄνομα σου. Τορόντο Καναδάς ». μή ἐξουσιαστικές καί μὴ παραδοσιακές δργανώσεις τῆς νεολαίας ἦ τῶν ἐργαζομένων. Πιστεύουμε ὅτι εἶναι καθῆκον. Βοστώνη. διευθυντὴς τοῦ «Καναντιαν Λίτρατσιους». . ταυτιζόμενος μέ τό ἄρθρα τοῦ κ. μαλιστα.· Δέν σοῦ εἶπε κανένας ὅτι πῆραν 7-8%. Ητο ἕνα ἀπ’ τίς πλᾶτες ὅταν ἐκεῖνος ἐμάνική γραφή. . ὁπότε.. ἐπειδὴ τόν τελευταῖο καιρό στίς κοινω- νίες μας τό ριζοσπαστικό ἀριστερό τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ φάσματος τείνει να κυριαρχεῐτοιι ἀποκλειστικα ἀπό ἐξουσιαστικές δργανώσεις.’! Ἀναμένων ἤλθαμε στήν χώρα αὐτή νά ἐργακαταστρέφεις τήν καρριέρα τῶν Μιχαηλ 1. Πανεπιστήμιο τῆς Βρετανικῆς.ΚΑΡΛ ΕΣ. Καναδάς. Ὁ δεδηλωμένος ρόλος τοῦ Τύπου σέ κάθε φιλελεύθερη δημοκρατική χώρα εἶναι νά παρουσι(ἰζει ὅλες τίς ὄψεις ἑνός πολιτικοῦ ζητήματος ἤ γεγονότος. και δέν Τό γράμμα (δημοσιεύεται χωρίς καμιά διόρθωση) στάλθηκε στόν ἒκὸότη τῆς ἐφημερίόας «Hellenic Journal» καί ἔχει ὡς ἑξῆς. Δέν πήγαμε στήν συγγενῶν σου. Καναδας. εἰναι(«κάρφωμα». αἰσθανόμαστε ἐκπληξη καί ἀγανάκτηση για τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο περιγράφονται οἱ ἰδέ-ες.ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΑΓΙΟ. συγγραφέας καί πρώην διευθυντὴς τοῦ «Νιούζγουηκ». συγγραφέας καί ὑφηγητὴς Πανεπιστημίου. . ώνουν τίς ἀνησυχίες μας για τὴ μεθόδευση ἐναντίον τοῦ εξουσιαστικοῦ ἀντι- κινήματος στὴ χώρα σας.· Να πῶ σους νά καταλάὸουν τήν μισή πρίν . Πανεπιστήμιο τῆς Βοστώνης. ἔδωσαν τηλεφω- τίς ἐλευθερίες ὅλων. O Γερμανῶν. ΗΠΑ. Στό κείμενο ὑποσημειώνεται ὅτι οἱ τίτλοι ἀναφέρονται μόνο γιά λόγους γνωστοποίηαης τῆς ταυτότητας τῶν ὑπογραφόντων. Κύριε Ἀναγνώστου. ἀλλα“ὅλων Τῶν ἀνθρώπων πού ἓνδιαφέρονται για τό σεῧασμό τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων. γιατί δέν μᾶς ἀρέσῃ. Τορόντο. συγγραφεῖς. Η Ελλάδα γνώρισε μερικά πολύ δύσκολα χρόνια στό πρόσφατα παρελθόν. ἰνοτι- τοῦτο Τεχνολογίας τῆς Μασσαχουσέτης..KAABIN NOPMOP. Νιού ·Τζέρσεῦ. νικά τό ἑξῆς «ὑστερόγραφο». . 11 .ιΗ ἐι ιτιιν. ἀναζητεῖ νέους ὁρισμούς τῆς ἐλευθερίας κι ἑπομένως-.λπ.ΙΛαμπρός Ρωμιός ὁμογενής τοῦ Σαν Φραντσισκο καρφώνει σέ συμπατριώτη του ἐκδότη μισοαγγλόφωνης μισο--ελληνικῆς ἐφημερίδας ὅτι καποιος. T0611— πλαιν Κόλλετζ.. Κολούμπια. πῶς να ἐξ· στρατηγικά «μέσον» στούς Ρώσχετο μέ τούς Γερμανούς.ΠΩΛ ΧΟΛΛΟΟΥ. χεσαι να γραφουν ὅτι ὁ Δολοφόἀκόμη δέν μοῦ ἀπάντησες. . Μόντρεαλ.ΣΑΜ ΝΤΟΛΓΚΟΦ. ἀλλα καί γιά τὴν παραδοσιακή Ἀριστερα. ὅπως καί ἡ νεολαία τῶν δικῶν μσς χωρῶν. Δέν Μαρξιστας κι ἄλλους ἀναρχικούς στικά. Ἠ”ἑλληνική δικτατορία ἠταν κατι ἐναντίον τοῦ ὁποίου ὅλοι ἐργασθὴκαμε στίς χῶρες μσς..) ἀπό τόν τύπο. Ἠ εὐθύνη ὅλων μας θα εἶναι ἀκέραιη αν ἀνεχθοῦμε αδιαμαρτύρητα τέτοιες παραδιάσεις τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων. καθώς καί ἀπό τόν ἑλληνικά Τὺπο πού διαδάσαμε. Ἔτσι τά ἀντιεξουσιαστικά ἥ ἀναρχικά κινήματα έχουν θεωρηθεῐ σαν ἀπειλή ὅχι μόνο για τὴν κατεστημένη ταξη πραγμάτων. ἡ δράση καί ἡ ἱστορία τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ κινήματος. φανές ἐπεισόδιο πού· συνέόη στίς 21 Μαΐου στήν Ἀθήνα σέ δαρος μελῶν τῆς ἐκδοτικῆς ὁμαδας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» καί φίλων τους. Αὐτήν τήν φορά θ’ ἀναμένω ἀπαντησίν σου.· Οἱ πληροφορίες για τό πρωτο- Κάρφωοε καί σύί Μπορεῖςῐ. Μόντρεαλ. Ραμάπο Κόλλετζ.· Αὐτό τσι καί στόν Γράμμο ἀπό τήν Γερμανικά ἀεροπλάνα 560716119ἀποκλείεται. . κομμουνιστικός δάκτυλος ἔχει φαίνεται παρεισφρύσει στό ἔντυπό του. . Παέ νεπιοτὴμιο τῆς Μασσαχουαέτης.κύκλους τήν Κομμουνιστικοποίηση τῆς ἐφημερίδος σου. ΗΠΑ. Ρωσσία. Εἷμαι διῶξι τούς λαθρόάιδυς Μαοϊκούς νος Ἄρης Βελουχιώτης πού ξε. πού μαζεψες να τηι διχόνοια στόν Ελληνισμό. Ἐάν ναί. φέ«ἐμπορικούς» λόγους. Εἶναι ἀπόλυτα φυσικό πού ἡ νεολαία τῆς χώρας σας. συνδιευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Μελετῶν Πολιτικῆς.ΤΖΩΡΤΖ ΓΟΥΝΤΚΟΚ. δημοσιογράφοι κτλ.καί τό χυδαῖο έκὸιασμό για ὅποιον τολμήσει να «(κανει νερά» ἤ νά φανεῖ ὅτι κανειί. Y. οἱ ὁποῐες θέτουν σε’ κίνδυνο Ο Λίγο μετα. . Κουήν Κόλλε- τζ.. συγγραφέας καί ἐκδότης. Στόν 20ον δίσθη). Πανεπιστήμιο Μάκ Γκίλλ. . θα καταφύγω εἰς δ’λα τά ”Εννομα μέσα.ΠΩΛ ΑΒΡΙΧ.· Περνοῦν παραμύθια στήν ἑφημερίδα σου. Τό κείμενό τους ἔχει ὡς ἑξῆς. . ὑπάρχει ἡ ταση νά ἀντιμετωπίζονται σάν ἀνορθόδοξες. Bow-11013650. ἐκτός πιά κι ἄν.Ἀκόμη καί Σταματησε αὐτόν τόν κατήφορο μερίδα σου.. Βοστώνη. Καναδάς. .«Οἱ ὑπογράφοντες ἐνδιαφερόμαστε πολύ για δρισμένα γεγονότα πού συνέδησαν στὴν Ἐλλάδα κατά τίς διαδηλώσεις τῆς Πρωτομαγιας αὑτοῦ τοῦ χρόνου καί μετέπειτα.Μιχαηλίδης σθοῦμε τίμια.. τῆς Γερμανούς.) μέ ἐπιστολή τους διαμαρτύρονται για τίς διώξεις ἀναρχικῶν ὄψεις τοῦ ἀγῶνα για τήν ἐλευθερία στῆν Ελλάδα. Ἑλληνοαμερικανικάς σχέσεις. Βοστώνη. ἧτο «ἥρως» Ἀντιστασοῦ γράφουν «Ἑλληνικά» στήν Κομμουνισμός εἶναι μιά θεωρία σεως.

.Τουρκίας — Ἑλλάδος - πρεσόείας τῶν ΗΠΑ ῆ“ τῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς (JUSMAGG). Ὑπέρτιτλος· «Ὁ κ.’ «Σχέδιο ἀποδράσεως τοῦ Δ. Ἀναλυτικότερα; BOYAH: Ἡ δραστηριότητα τῶν φασιστικῶν στοιχείων καί τό θὲμα Κίτσου» ὑπάρχει καί «ἡ ἐπερώτησις Μπαντουόᾰ» μέ ὑπότιτλο. κάτω ἀπό τή μέση).’ «Συρροή ουνωμοσιῶν καταγγέλλει δουλευτής».’ «Ἐκστρατεία διαὸολῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων». «Ὁ κ. ”lab/Log: «Διαψεύδει ὁ Ἀὅέρωφ». συνέπεσε μετ 1. 2. προσθέτοντας χαρακτηριστικα; «Ὁ Κιτοίκης ἐκινεῖτο συνεχῶς (τότε) μεταξύ Κύπρου . ἡ ΚΥΠ καί μερικόι ἐρωτήματα γητοῦ Κιτσίκη καί εἶχε συγκατατε- θεῖ». Πλάγιος; «Ἀπαντησις τοῦ κ. Πλάγιος· «Ἁπάντηοη τοῦ κ.· 4στηλο θέμα. Ἀὅὲρωφ σε’ ἑπερώτηση». Τι’τλος. Μαῦρο κι ἄλλους’ θα φυγάὸευαν τόν Δημ.· Ἀφοσιωμένος οτά ἔργα του ὁ στρατός». O ΑΡΜΟΔΙΟΣ ὑπουργὸς (Γ. δατηλο. Ἀὅέρωφ».’ «Ἐπερώτησις καί ἀπάντησις τοῦ δράσεως ΙΩΑΝΝΙΔΗ».’ Τό θέμα δέν ὑπάρχει στόν τίτλο] Κάτω ἀπό ἕνα 2στηλο θέμα μέ τό γενικό τίτλο «ΣΤΗ 12 Πλαγιος; «Ἁπάντηση τοῦ κ.· «Σεῖ γιιώση τοῦ κ. Στή 2η σελίδα ὑπάρχει σί ρεπορτάζ τῆς Βουλῆς όστηλος τίτλος πού MEI.· Πρῶτο θέμα. ’Πλαγιος.· 4στηλο. πλήν τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» (μονὸστηλο. Ἁόέρωφ ἡ συνωμοσία στό στράτευμα» .) ὅτι ἡ ΚΥΠ «ἐπιτελεῖ κρίσιμη καί καθαρῶς ἐθνική ἀποστολή. ὅουλειιτοῡ Ὑπουργοῦ O «Καθημερινή»; Ξοτηλο. Ἡ CIA ὅρίσκονταν πίσω ἀπό τή συνωμοσια των χουντικῶνῑ σεων τῶν δύο Κεντρικῶν Ὑπηρεσιῶν Πληροφοριῶν. «Βῆμα».σελίδα). Ἀὅέρωφ. Πλάγιος; Ἐθν. ὑπουργὸ; Ο Ποιά ἀκριῧῶς εἶναι σ ή μ ε ρ α ἡ σχέση ΚΥΠ καί CIA — ἄν ὑπάρχει. Τίτλος Ἀὅέρωφ). τοῦ «Ριζοσπασι-η» (δίστηλο οτήν τελευταία) καί τῆς «Ἑστίας» (μονόστηλο στήν 8η εἰδησεογραφική . Ὑπέρτιτλος; «Ἐπερώτηοη στή Βουλῆ ἀποκαλύπτει». ὅπως λὲει χαρακτηριστικά τό «BHMA»! OTAN γράφονται οἱ γραμμές αὐτές. Εὐ. Ο «Νέα». «ῗΗτο ἐνημερωμένη δια τοῦ καθη- H ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ἀπό τό «ANTI» ἑνός καταλογου 64 πρακτόρων τῆς CIA πού σή με ρ α δροῦν στῆν Ἀθήνα καί δουλεύουν κάτω ἀπό τήν καλυψη τῆς ΗΠΑ».· «Ἀὸἑρωφ. στή μέση περίπου. Πλάγιος. O «'Ean’a»: Κορυφαῖο μονόστηλο στήν (8η) εἰδησεογραφική σελίδα.· όστηλο (πρῶτο) θέμα. . «Ὁ κ. Πλάγιος. Στό κείμενο ὑπάρχουνιέπεξηγηματικά στοιχεῖα τῆς ἐφημερίδας σέ πολλά σημεῖα τῆς ἑπερώτησης. καί τήν. 'H CIA ἔχει ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὅπως γραψαμε καί στό προηγούμενο τεῦχος . (ἀπό φράση τοῦ κ.· «Θά ἀποδειχθοῦν ἀνακριόῆ κατά τήν συζήτηση. Ἐκεῖνο πού ξέρουμε εἶναι ὅτι οἱ ἀποκαλύψεις γιά τή δραστηριάτητα τῆς CIA στήν Ἑλλάδα ἀπό τό «ΑΝΤΙ» ἠταν μια εὐκαιρία ΚΑΙ για τήν ἐρεύνα τῶν σημερινῶν σχέ- ME κίνδυνο να χαρακτηριστοῦμε ἀφε- λεῖς. κατάγγειλε ὅοιιλευτής». Μπαντουὸᾶς». Μπαντουὸᾶς.· «Στήριγμα τῆς Δημοκρα- τίας εἶναι οἱ Ἔνοπλες Δ υνάμεις». Ο «Ριζοσπαστης». Ἁὸέρωφ».· «Θα δολοφονοῦσαν τούς κ. Τήν καταγγελία τοῦ δουλευτῆ K. Ἀὅέρωφ σέ ε’ρώτηση ὅουλευτοῦ τῆς ΕΔΗΚ». Τή δημοσίευση («BHMA») ἑνός ἱστορικοῦ αφηγήματος για τήν ΚΥΠ καί τήν παραλληλη αποκαλυψη μερικῶν πράσφατων περίεργων ἐνεργειῶν πρακτόρων της («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»). λεέι ὁ κ. Πλά- ΑΠΟΠΕΙΡΑ δολοφονίας τοῦ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ καί σχέδιο ἀπο- γιος. Ο «Βραδυνή». Τίτλος; «KAΤΗΓΓΕΛΘΗ ΣΤΗΝ Βουλή Ο «Ἐλεύθερος Κόσμος».· «Ἐπανάλαμόάνεται ἡ ἐκστρατεία κατά τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων».· Δι’στηλο στήν ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ σελίδα.· «Συνωμοσία γιά ἐπάνοδο χούντας καί Κωνσταντίνου». Ὑπέρτιτλος. Τίτλος. Μπαντσυὸᾶς ἰσχυρίστηκέ με’ ἐπερώτηση στή Βουλῆ». ακόμα καί τό νοίκι τῶν κτιρίων της πλήρωνε.κ. Τίτλος. Ἰωαννίδη». Ο «Ἐλευθεροτυπιά»; Μονόστηλο. Γενική παρατήρηση; Ο ”Ολες οἱ ἐφημερίδες έὸαλαν τήν εἴδηση στῆν πρώτη σελίδα. ἁναγκαιά γιά τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας. λεέι ὁ κ. Μπαντουὸᾶ για ἀνάμιξι ἀξιωματικῶν στή πολιτικη». Ράλλης).ΑΜΕΣΗ σύνδεση μέ τήν ἑλληνική ΚΥΠ. Πλοίγιος. Ὑπέρτιτλος; «"Omm.· «Για τήν πραγματοποίηση πραξικοπήματος τό Φλεὸάρη τοῦ 1974». Μπαντουὸᾶ (ΕΔΗΚ) σειρᾶς χουντικῶν ἐνεργειῶν μέ αποκορύφωμα μιά εὐρύτατη συνωμοσία στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν για ἀνατροπή τῆς κυὸἐρνησης. Τίτλος. Ἀὄέρωφ διαψεύδει ἐπερώτησι τοῦ κ. ἐπιτελεῖ μέ ἀφοσίωση πρός τό καθῆκον καί ἀπόλυτο σεόασμό πρός τούς κανόνες καί τίς ἀρχές τῆς δημοκρατικῆς Πολιτειας».καί δέ ξέρουμε π ῶ ς θα τελειώσει. Γ. ἐπαναφορα τοῦ Κωνσταντίνου καί ἐγκα- θίδρυση στρατιωτικῆς δικτατορίας ἀπό γνωστούς καί μή χουντικούς. Τι’τλος. Ἰωαννίδη». ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Ο «Ἀκρόπολις»; 2'/z στῆλες. O «A ὐγή». ἡ ἐρεύνα για τήν ΚΥΠ συνεχίζεται . τουλάχιστο δίστηλο καί πανω ἀπό τή μέση. Νομίζουμε ὅτι τα συμπερασματα ὅγαίνουν εὔκολα . Ἀθέρωφ). φυσικα; Ο Ποιά ἀκριὸῶς μέτρα παρθηκαν (πέρα ἀπό τή γνωστή ἀλλαγὴ οτήν ἠγεσία) ὥστε νά ξεριζωθεῖ ὁ τεράστιος χουντικός μηχανισμός ἀπό τήν ΚΥΠ; -Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ δ τύπος τήν Πῶς εἶδε ἐπερώτηοη-καταγγελία Μπαντου6ᾶ; . δήλωσε (14 τρ. Τίτλος.· «Οἱ ”Ενοπλες Δυνάμεις μας στή- ριγμα τῆς Δημοκρατίας».«Σέ ἔξαρση τα σταγονίδια καταγγέλλει ὁ ὅουλευτιῗς κ. Τίτλος.Ἡ CIA.· Η”Εχουν γνῶσιν δι’ φύλακες”». Καραμανλῆ. θα θέλαμε νά ρωτήσουμε τόν κ. Ἀμύνης». Τίτλος (ἀπό φράση τοῦ κ.’ «Μέ πολιτικές δολοφονίες ἧθελαν να ἐπαναφέρουν χούντα καί Κωνσταντῑνο».· «Σειρά συνωμοσιῶν καταγγέλλεται μέ ἐπερώτηση στή Βουλῆ». ΑΠΟΓΕΥΜΑΤῐΝεΣ εψΗΜεΡιΔΕΣ; Ο «Ἀπογευματινή»; 7στηλο (πρῶτο) θέμα.

13 . ἔξω ἀπό τό σπίτι τους στό Καίμπριτζ. Σταμάτης.ἑτοιμάσει ἕνα σχέδιο ὥστε να.. πού ἐπαιρνε μια αλλη. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ KAI.. πού ἀρχισε ἤδη να ὑπάρχει στήν ὥπαιθρο. μέ τή γνωστή «ἒκκληση τῶν 179».τίς καταγγελίες τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ κ... .ὅπως προσθέτουν τά «ΝΕΑ» . Ὀ Φίλιπ Αἴητζη μαζί μέ τήν οἰκογένειά του. τό Φίλιπ τζούνιορ καί τόν Κρίστοφερ. 19 τρ. ἀπομακρύνθηκαν>>1 O ”Εδινε μια εἰκόνα καθόλου εὐχάριστη για τίς σχέσεις ἐν ένεργεία χουντικῶν ἀξιωματικῶν μέ ἀπόστρατους χουντικούς. Σήμερα ζεῖ στίς σκανδιναὸικὲς 1‘59“- ὅλα αὑτάς "H ἐστω ῑή θέση τῆς ἀντιπολίτευσης . Ἀμύνης εἶναι γνωστή; _ μ Ο Ἐπίσημα..στί] Βουλή .καθαρὴ καί ξάστερη; Ἡ «ἐπερώτηση Μπαντουόᾶ» εἶναι ἕνα φαινόμενο πού θα ’πρεπε ἴσως νά τό προσέξουμε . ὅπου δικάστηκε τό ’ίδιο πρόσωπο (Ρουφογάλης) μαζί μ’ ἐλάχιστα ἀκόμα ἀτομα. K.Μέ αδιαφιλονίκητα πάντα ἐπιχειρήματα ὁ K. τρία (ΚΥΠ. Ταξεως» («BHMA». ΚΑΙ θά προσθέσουμε ὅτι πέρα ἀπό τά γνωοτα ὀνόματα τῶν ἀρχιπραξικοπηματιῶν (Παπαδόπουλος. διοχέτευσε . μορφή. O Μόνο ἀπό τόν καταλογο αὐτῶν πού ἀποδεδειγμένα ἔδρασαν στίς 21-4-67 καί στίς 25-11-73 θρίσκουμε 25 τουλάχιστον ἀξιωματικοὺς (κι ἀπό αὐτούς 4 μόνοι ἐχουν ἀποστρατευθεῖ) νά ὑπηρετοῦν.). ὅπως μπαίνουμε (έστω σιγα σιγά) σέ προεκλογική περίοδο. αρκετές δυσκολίες] Τό Θυμόσαστε.» ΟΛΟΙ ξέρουμε ὅτι οἱ μυστικές ὑπηρε- σίες δέν ἦταν ’ἀπλά ό χῶρος ὅπου «γεννήθηκε» ἡ δικτατορία («Ἡ 21η Ἀπριλίου γεννήθηκε στά παρασκήνια τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν».. γνώριζε ὅτι αὑτό θα γίνει τό φθινόπωρο1) Καί πρόόθεσε (για να μᾶς καθησύχασει;) ὅτι «έχουσι γνῶσιν οἱ φύ- λακες». Ο Ἀνεπίσημα.. ὃέόαια). ’λησμονώντας ὅτι KAI μερικούς ἱφύλβακες» κατηγορεῖ ὁ κεντρῶος δουευτης. “Η ἀντίδραση τοῦ ὑπουργοῠ Ἐθν. παντως.καταγγελία τοῦ 6ουλευτῆ τῆς ΕΔΗΚ κ. Δημ..) πού πέρασαν ἀπό τήν ΚΥΠ (καί πέρα ἀπό τήν ἀποδεδειγμένη σχέση CIA — «21ης Ἀπριλίου»). Γκαντώνας κ. Ράλλη — καί. τή γυναῖκα του ”Αντζελα καί τούς δυό του γιούς. Γ.πέρα. Δεύτερα Γραφεῐα τοῦ Στρατοῦ) κι ἀλλα δύο πού ῆ δέν λέγονται καθόλου (((τό δίκτυο εἷναι τέτοιο ὥστε δέν μπσρεῐ να περιγραφεῖ») ῆ ἀναφέρονται <<περίπου>>ῑ «αύτόνομη ὑπηρεσία στό ὑπ..”εἶναι φυσικό ἡ «κινδυνολογία» νά ἐντείνεται. Κὰποτε δέν πρέπει να ‘H ἐπερώτηοη .· Για τίς περιπτώσεις αὐτές.. Ἀ. ὑπουργὸς.. ὑπῆρχαν στοιχεῖα πού ἤ δέν εἶναι ἀληθινά (ὁπότε ὁ δουλευτής διώκεται) ἤ δημιουργεῖται τεράστιο (καί πολιτικά) θέμα. ἤ κάθε φορά πού «κατι» θα προκύπτει θα ἀρκούμαστε στίς γενικές δηλώσεις σάν αύτές τοῦ κ. τίποτα παρα- πανω; τύπου. σύμφωνα μέ «τούς ἰσχυρισμούς τῶν συνωμοτῶν». δέὸαια. Ράλλης «ἀπέκρουσε» . ὅμως. ΣΙΩΠΗ Ἀλλά.. πρίν ἀπελαθεῑ ἀπό τήν Ἀγγλιά σάν «ἐπικίνδυνος για τή δημόσια ἀσφάλεια».γενικά. ἀλλα .μολονότι ὑπῆρχε ’μιά πολύπλευρη δραστηριότητα. «νόμος τῶν σταγονιδίων»; ΘΑ θυμίσουμε ὅτι ἐξω ἀπό τίς δυό μεγαλες δίκες (((πρωταίτιοω) καί «σφαγή τοὺ Πολυτεχνείου»). (Πονηρός ὁ κ. Γιατί ἡ κυόερνητική γραμμή εἶναι γνωστή; τό θέμα μπαίνει Ιστίς καλένδες τοῦ κοινοὸουλευτικοῡ -ἐλέγχου καί μέσα ἀπό τα «νεφελώματα» τῶν «διαψεύσεων» (ἀλλα καί τῆς σιωπῆς τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης) λει’τουργεῖ τελικά ὑπέρ αὐτῆς στόν κόσμο. Ἀμύνης κ. ΥΠΕΑ. σάν τμῆμα τῆς γνωστῆς «κινδυνολογίας -»1. Κανελλόπουλος (σαν ἀρχηγός τῆς ΕΡΕ) αντιμετώπιζε. ἐπαναλαμῧάνου- με. χρονικα. Μπαντουὸα.κατα πιό χοντροειδή τρόπσ .. Τί ἀπέγινε αὑτός ὁ μηχανισμός; Μήπως κι ἐδῶ ἰσχύει ὁ. (Ἐδῶ.. ἐτσι. ἀρκέστηκε σέ μιά ἐμμεση διαψευση.λπ. εἶχε πολλά ἐντυπωσιακά στοιχεῖα μαθαίνουμε κι ἐμεῖς τήν ἀ λ ή θ ε .. Μακαρέζος. Καί συνέπεσε. ὁ ρόλος τῆς ΚΥΠ ’έμεινε στό σκοτάδι .. Kai θύμισε τίς προεκλογικές περιόδους 7963 καί 1964 — τότε πού ὁ κ. καποιο διάστημα.«δημοκρατικοί ἀξιωματικοί οἱ ὁποῖοι.6αριά κατηγορία γιά τόν ὑπεύθυνο ὑπουργό Ἐθν.. ὀ λαός ἕχειμια σοφή παροιμία. «ἐγνώριζε τήν κίνηση» καί «ἐμελετάτο ἡ πιθανότης χρησιμοποιῆσεώς του». λέει.τίς πληροφορίες για «πέντε τουλάχιστον εἰδικα δίκτυα» πού «παρακολουθοῦν τήιΝατασταση στό στράτευμα». λέγοντας πώς «πόσον ὃλα αὐτα εἶναι ἀνακριὸῆ θα καταφανεῖ ὅταν συζητηθούν οτήν Βουλῆ». Παπανδρέου για κλίμα τρομοκραTim.. Π. Ἀὅέρωφῑ ὅτι ὂχι μόνο. οτή διαρκι-ῑια τῆς δικτατορίας ὃρέθηκαν να ὑπηρετοῦν ἐκείκ<ούκ ὀλίγοι» ἀξιωματικοί πού ὑπηρετοῦν ακόμα. Λέει; «Hm: ὁ γαιδαρος τόν πετεινό κεφαλαί. Ἐδῶ. ὅπως κι ἄλλη φορά έχει . Μπαντου6ᾶ; ΤίποταΕ Τόν ἀφησε ούσιαστικα ἀκά- λυπτο. Γ.. Γ.κανει1 O Τί ἐκαναν τα ἀλλα κόμματα’; Τίποτα1 Νά ὅοηθήσουμε «ξένω» 6ουλευτή; Οὔτε συζήτηση. ἀπό τούς πρωταίτιους καί μέ στοιχεῖα ἀπό δημοσιογραφική μόνο ἐρευναῑ ΘΑ ὑπάρξει ἀραγε ποτέ καποια ὑπεύθυνη ἐνημέρωση για ὂλα αὐτά.ι α για (μερικα συζητήσιμα) ἀλλα πανω ἀπ’ ὅλα; O Περιλαμδανε μια .. να μειώνονται οἱ πραγματικσί· κίνδυνοι. ἀλλά καί ΔΕΝ ἐνημέρωρε αὑτός τόν πρωθυπουργό.. ἀλλα καί ἰδιῶτες. μπαίνει καί τό πρόὸλημα τοῦ στήν ΚΥΠ . χωρίς... Ο Τί ἐκανε τό κόμμα τοῦ κ. ὅμως. ἀποφεύγονται τά πραξικοπήματα1 Ἀλλά πέρα ἀπό τήν κυὸέρνηση ὑπαρχει καί ἡ άντιπολίτευση. Ἠ ἱστορία θυμίζει τό ἀποκαλυπτικό δημοσίευμα φιλοκυ6ερνητικῆς ἐφημερίδας (((Καθημερινή») πού μᾶς καθησύχαζε τόν πρῶτο μετά τή δικτατορία καιρό γιατί ὁ στρατηγός Ἀρμπούζης εἶχε — τόν καιρό τῆς 7ετίας . εἰσαγγελέας στή «δίκη τῶν πρῶται-τίων») ἀλλα ἐ’να ἀπό τα ὃασικα στηρίγματα της — καί ἰδιαίτερα ἡ ΚΥΠ.. τα ἑξῆς.ὅπως φαίνεται .

”Ομως. Κυπρου της ῶν οἰκισμ τῶν 46% τό δλες οἱ πόλεις. Τελικα ἡ ”Αγκυρα.τούς οἰκονομικοὺς προὸληματισμούς. μέ πλήρη παραγνωρισηρὸλων των ἰμρετηση . . παρά μέσα στούς πακτωλούς τῆς πλούσιας μητριᾶς». τό μεταπολεμικόῑ «Ἕνωση. πού. ”Οσον ἀφορα τους στρατιωτικούς λόγους. τή δειμένη χειροπόδαρα στόν ἰμπεριαλισμό. Μόνος ἀρνητικὸς παράγοντας ἦταν ἡ γεωγραφική θέση. ἀλλά καί οἱκονομικοί. ἐ . μέ τούς «πολιτευτές» της καί τά προσωποπαγῆ. Καί ένα για ΟΗΕ ίτου λογική στῆ ”Ομως. Κι ἀπό τήν Τουρκία μόνο 70 χιλιόμέτρα. ν’ ἀπασχοληθοῠν μέ νέες καλλιέργειες. φάνταζε σάν στεῖρο σωὸινιστικό. Γεωργιου Καρουζη) ὁ «διαμελισμός θα συνεπαγόταν τήν ἀναγκαστικηΙ μετακινηση 228. στή 60011 τους. αὐτοί μποροῠν νά συνοψιστουν στα ἀκολουθα.τηκε α οσωπει αντιπρ η έλληνικ τήν μέ μαζί Γενεύη. ὅρέθηκαν κάτω ἀπό την -ξενη. δηλαδή μετακίνηση τοῦ 36% του ολικου και πληθυσμοῦ τῆς νήσου. σουλταπροσανατολισμένη πρός τό μεγαλοϊδεατισμο μιας νεας :0 τα(μηση διχοτοι τή για οὺσε νικῆς Τουρκίας. Καί ὅσον ἀφορᾶ τούς οἰκονομικους (συμφωνα με τίς ἐμπεριστατωμένες μελέτες τοῦ εἰδικοῦ κ. Καί θά ἐπηρεάζονταν ~29011019101 ».ςΟλοτοιχῶς πρός τήν ὀλέθρια «λύση» τῆς διζωνικῆς1. ἑνεργμιντας ρπο τα παρασκήνια με’ τούς πράκτορές του μέσα σ’ αυτη τρυτη την ἡγεσία τοῦ ἔνοπλοι) ἀγώνα. σκοπῶν ν περιαλιστικῶ φαἀνεξάρτητο κράτος.282 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων. ρ _ κική κατοχή. :01) λωση ἀναστη ν καίκτη έων εἰσόολ τῶν Γιά τήν ἐκδίωξη ιάπο ένιαίου κράτους.ρακένδυτη μητέρα. Καί δέν ἐὸρισκε πλατια κατανόηση στό ἐξωτερικό. ὑποστήριζαν ὅτι καί ὁ οἰκονομικός παράγοντας συνηγοροῠσε για τή συνένωση μέ τόν ἐθνικό κορμό. τόν Ἰούλη του 1974. καί μέσα στόν εύρύτερο περίγυρο. καί νά μεταφερθοῦν σέ ἀγνωστες περιοχες 0:0 ὂορρα. ἀπό τούς τοτινούς μελετητές καταὸαλλόταν καποια προσπαθεια πού ἀναζητοῦσε τό οἰκονομικό ὑπόδαθρο τῆς ένωτικῆς συνθηματολογίας. για μιά πραγματικά ανεξάρτητη υποσταση . ἀφ’ ἑαυτοῦ. Λόγοι. μέ ένιαία οἰκονομία. ”Αγκυρ ἡ Οὔτε νερά ν’ ἀντιταχτεῐ. ς. τούς παραδοσιακούς. ἐνῶ οἱ ἐκμεταλλευτικές τάξεις ἐὸρισκαν τούς τρόπους τους νά τά ὅολεύουν μιά χαρά μέ τούς ξένους κυρίαρχους. ’για τό ὁποῖο ἀλλη κατεύθυνση ἐπιθυμοῦσαν να δώσουν οἱ διακινούμενες μέσα στή νοτιοανατολική μεσογειακή λεκάνη ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις.τό ΑΚΕΛ. . διπλή ἡ μηση. Κύπρου ξίμ . καί καταληγαν στό συμπέρασμα ὅτι αὐτός ὁ περιθαλασσομένος μικρός χῶρος τῶν· 9. τουρι . Καί. . εἶχαν έπαναρχίσει τίς διεργασίες τους για λύσεις ρλεθριε δυο τα η. ἀπαράδεχτο για τή σύγχρονη σκέψη.εξυπη την στόχο μόνο μέ καί οἰκονομικῶν νόμων. διζωνικ ἡ ένωση. ”Ετσι ὁ ἔνοπλος αγώνας πού ’χε κηρυχτεῖ στα 1955 στήν Κύπρο. στράφηκε ἀποφασιστικά πρός τή διζωνικη. κυρίως. Τελικα ἀποδείχτηκε πώςΙνικητής στέφθηκε ὁ ἀμερικανικός ἰμπεριαλισμός. κράτου ακου κυπριρτητου υάνεξά τή θεμελίωση ἑνός ένιαίο πού ἀπ’ αὐτό ἐλειπαν ὅλες οἱ προοπτικές μιας οικονομικης και ὑποδομῆς. παρακαθήσει οτή σαν (ἀμέσως ὕστερα ἀπό τήν πτώση τῆς Χούντας) πρότεινε β διαζευκτική λύση τή δημιουργία πέντε ὥς έξι καντονιων. χωρίς καθόλου νά ὑπολογίζεται κατα πόσο ὁ ἐθνικός κορμός μποροῦσε ν’ ἀνταποκριθεῐ δυναμικά πρός ένα ἐθνικοἀπελευθερωτικό κίνημα.. μέ ὅλες τίς ἀνάλογες δαπανες. το ἀπο πρυ ὅλρ παρ’ α. Τό σύνθημα φάνταζε περισσότερο μέσα ἀπό τόν ὁραματισμό καί ἐμπνεόταν μόνο ἀπό τόν ἐθνικό παλμό. Ἀσύνδετο ὅπως ἧταν :0 σύνθημα μέ . ὅπως εἶναι ἡ διχοτό ηθικων ἀνεξάρτητα κράτη. Ἀδικόταν τό σύνθημα. Καί τοῦτο θά δημιουργοῦσε νέα χερσαῖα τουιρκοελληνικια συνορα. ἧταν έπόμενο νά μήν 14 ἀποδώσει τό ποθούμενο. συνθηματολογ μετα οταν. ὁδήγησε τά πράγματα στη μοιραια συνθήκη τῆς Ζυρίχης. περιπλοκεςκαι ἑκατέρωθεν κινδύνους. κανένας ἐπίὸουλος δεν αποτολμησε I963. μέσα στῆ διέγερση ενός ἀκρα- . θα κατάληγε πιθανόν 0:11 διπλη ενωση. μέ τό μισό εκατομμύριο πληθυσμό. Νέα λαθη κου κυπριακή ἡγεσία καί τελικά ἡ ζωή τοῦ ἀνεξάρτητου κυπρια και κράτους.Ιαγαγκασ. Ξέχωρα ἀπό τούς ἀλλους παράγοντες. ἐπιμέῑ νοντας γιά τή δημιουργία ἑνός ἀνεξαρτητου τουρκοκυπριακου κράτους στό ὅορρᾱ. Καί γι’ αὑτές ἠταν εὑκολο νά θέσουν σέ κίνηση τόν τουρκικό παράγοντα. καί μέ αίυτουςιτους προσανατολισμούς (κυρίως χρήσιμους για να ξεπερασει :0 φο6ερό οἰκονομικὸ της πρόόλημα. ἡ λαθεμένη ταχτική καί στρατηγική. δηλαδή Πόσα οἰκονομικά καί ψυχολογικά προὸλήματα θα( δημιουργοῦσε μια τέτσια μετακίνηση. ἀφοῦ εἶχε ἀφισνίσει τό λαό. τά 40% τοὺ κυπριακοῦ ἐδάφους καί τα 60% τῆς οικονομικῆς παραγωγικότητας.000 Ἐλληνοκυπριων και ᾒ9000 Τουρκοκυπρίων). Ἀπό τή στερεά Ἑλλάδα ὂρίσκεται ἡ Κύπρος σέ ἀπόσταση 700 χιλιομέτρων. . οἱ ἀρχαιολογικές σκαπανες καί οἱ πατροπαράδοτα συντηρούμενοι (κάτω ἀπό τό συνεχές καθεστώς τῶν καταχτητῶν) ἐθνικοί παλμοί. Τοῦ Πλουτῆ Σέρβα Στά προζυριχικά χρόνια ἡ Κυπριακή Ἐθναρχία. ὅταν μάλιστα αὑτό δέν ῆταν ’έτοιμο γιά νά προσλαόει πραγματικά ἀντιιμπεριαλιστικό χαρακτῆρα. δέν μποροῦσε να ζήσει καί νά εύημερήσει σάν ἐλεύθερο κράτος. Τοῦτο δέν εἶναι ἄσχετα μέ τήν. Ἔμοιαζε σάν μιά προσπαθεια τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας νά προσαρτήσει στόν κορμό της τή μακρινή Κύπρο. χωρίς ἐξάρτηση ἀπό τό έξωτερικό. επεκταση τῶν κατακτητικῶν της 6λέψεων στό Αἰγαῐο.. Ἰδιαίτερία οι Τουρκοι της Λεμεσοῦ καί τῆς Πάφου δέν εἶχαν καμιά διαθεση να ἐγκαταλείψουν τίς γνωστές τους καλλιέργειες. Καί τίποτα ᾰλλο1» Μ’ αὐτό τό τελευταῐο σύνθημα ἀναγκάστηκε νά ταυτιστεῖ καί τό κόμμα τῆς ἐργατικῆς ταξης καί τῶν ἐργαζομένων . Ἀπό τή Συρία καί τό Ἰσραήλ 150. ἀπό ἐξαναγκασμό διαμορφώθηκε ἡ νέα πορεία ς.·Τό’-;ταλιό σύνθημα ἦταν; «Καλύτερα φτωχοί καί ένωμένοι μέ τή. μέ ἡγεμονικές δυνάμεις μερικούς ἀρχηγούς τῆς δεξιᾶς καί μέ κινητήριες δυνάμεις ’ένα μέρος τοῦ λαοῦ. παραγνωρίζοντας ὅλους τούς νόμους τῆς λογικῆς. ὅπως πρόὸαλλε. για ”Εκτοτε.τῆς να ἀπό τήν πρώτη εἰσόολή. χωρίς μια ρωμαλέα συμπαρασταση.000 Κυπρίων (179. καί πάλι τά πράγματα δέν τραόηξαν οτην ευθεια η σε ολισθη ς φλουδε πεπονό Σέ ν. κόμματα συνθηματολογοῦσαν για τήν «ἐνωση τῆς σκλάδας θυγα- τέρας μέ τήν ἐλεύθερη πατρίδα». ἀπό τήν έλληνική κυὸέρνηση. ούθησα ἐπακολ ρεία. Μιά διχοτομημένη Κύπρος καί μέ :0 πνευμα που ’ἐπικρα τοῦσε κείνη τήν ἐποχή. κυρίως τις ἀμπελουργιγια κές. Καί μόνο Ἕνωση. ὃίαιη στή δάση της; K01: μάλιστα] ὅταν κανείς λάθει ὑπ’ ὕψη πόσο δεμένος εἶναι ὁ Ιῇυπριος με το χωριό του καί τήν πατρογονική γῆ. καί τούς πολιτιστικούς. ἀνάγκαζαν τότε τήν ”Αγκυρα να προδαλει τήν εἰσήγηση για τά καντόνια. δόμηση ἀνοικο 1:0: “Ὀμως. Ἐρευνοῦσαν τό οἰκονομικό φάσμα τῆς νήσου. Βάθρο τῆς συνθηματολόγησης ἦταν ἡ τρισχιλιόχρονη ἐλληνική κυπριακή ἱστορία. ἀκολούθησαν οἱ κακοί ὑπολογισμοί.πως υμε θυμηθο να πρέπει Καί . ἐνῶ τό αφροασιατικό ἐθνικοαπελευθερωτικό κίνημα δέν ἦταν σέ θέση να ὑποστηρίξει μια ἐθνικῆ ἐγερση τοῦ κυπριακοῠ λαοῦ. πλεχταν 6ολή. ”Ομως. καί νά περιπλακουν σε νέα προὸλὴματα. είχε κινητ-οπριηθει ων Ενωμεν των σμος Ὀργανι ὁ ᾶς τήν πρώτη στιγμή τῆς συμφορ και ῖευναν παραμόν ις δυνάμε ς λιστικέ ἱμπερια οἱ Φυσικά Ἐθνῶν. ὅχι μόνο στρατιωτικοί καί πολιτικης ευατροφιας. μέ τή «λαμπρή στρατιωτική νίκη». τό νεώτερο. ὕστερα ἀπό δεκατετράχρονες ξένες παρεμὸασεις ειστην και όίπημα πραξικ τό ξη καταλη α μοιραί μέ ες.

“Ὀλοι οἱ ξένοι δημοσιογράφοι πού εἰσέρχονται στόν τουρκοκρατούμενο 6ορρά ἐμφανίζουν μέ τα πιό μελανά χρώματα τήν ἐξαθλίωση τῶν λαῖκῶν μαζῶν. . Γιατί αύτή Ντενκτας πρέπει νά διώξει ὅλους τούς Τούρκους ἐποίκους καί να φέρει οτήν Κύπρο ἀτομα μέ καλό χαρακτῆρα καί χρήσιμα όχι μόνο ἐκφραζει τά θεμελιακά συμφέροντα τοῦ κυπριακοῦ για τήν τουρκική οἰκονομία». Φαζίλ Κιουτσούκ (αὑτός 1:013 εἶχε ἐκλεγεῖ σάν πρῶτος ἀντιπρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. μέ κανένα τρόπο δέν μποροῦν να σταθοῦν οτήν Κύπρο. ορίας εἶναι ἀκαλλιέργητες καί ἐκεῖ πού ὂόσκουν τά πρόὸατα φυτρώνουν ψηλα ἀγριόχορτα. ἀντίθετα. μοῦ τόνισε ὅτι για να λυθεῖ τό πρόὸλημα εἰσάγονται ἀπό τήν Τουρκία ἄτομα πού ξέρουν ἀπό γεωργία». τά ἀποτελέσματα τοῦ πειράματος ὁδηγοῦν. ὁποιαδήπστε ἀλλα συμφέροντα. ὁδηγοῦν πρός νέες περιπλοκές. ὀφείλει να δώσει προσοχή μεταξύ Τούρκων καί Τουρκοκύπρίων>). πραγμα πού ἐμφανῶς τό χρησιμοποιοῦν οἱ ταχυδρομικές σφραγίδες καί τά γραμματόσημα. εἶ’ναι φανερό. φύλλο τῆς «Χαλκίν Σεσί». τό δρα Φαζίλ Κιουτσούκ. ἐστω κι ἀν εἶχε ὑπογραμμίσει ὅτι 0 056010110. 013:5 νερά. Γιά παράδειγμα. ἐστω καί ἀν ἐξαναγκάζεται νά δέχεται τή γενική. Χαρακτηριστικό εἶναι ἐπίσης τό γεγονός ὅτι ἐνῶ 0 Ραούφ Ντενκτας εἶχε ὑποσχεθεῖ νά λύσει r0 οἰκονομικό πρόδλημα μέσα στό 1976. μέ τήν παραπέρα ἐπέκταση. Αύτοί πού καθονται σ’ αὑτό τό τραπέζι εἶναι φίλοι μου καί ἀποφασίσαμε νά 0013 ποῦμε τήν ἀλήθεια”. πού σήμερα ἐκφράζεται μί· τίς τουρκοκυπριακές θέσεις. μπροστά στό Συμόούλιο τῆς Εὐρώπης. ἀλλά καί ὅρίσκεται σέ πλήρη ἐναρμόνιση μέ Καί. Ἑλληνοκύπριος ἐγκλωόισμένος νά παραμείνει στα κατεχόμενα καί οἱ Τουρκοκύπριοι νά Ιζοῦν κάτω ἀπό ’ἐνα καθεστώς δικτατόρευσης καί τυραννίας. Παντοῦ ὑπαρχουν τοῦρκοι στρατιῶτες. γιατί ἡ κυπριακή κυ6έρνηση. Μέ τό διαμελισμό τῆς Κύπρου. ἐκεῖ μοσχοόολοῦσαν οἱ ἀνθοί τῆς πορτοκαλιας καί τῆς λεμονιἀς. Τελικα 0 Σουηδός δημοσιογράφος ὃιαπιστώνει; «Τό ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες στό γεωργικά τομέα. να παραόιάζει καταφωρα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. θα ἀποτελοῦσε ὅχι τήν ἱκανοποίηση τῶν τωρινῶν 6λέψεών της. γίνεται για παράκαμψη τῶν προὸλημάτων οὐσίας 1:013 πρέπει ν’ ἀπασχολήσουν τίς διαπραγματεύσεις. Κι αὑτά ὁπωσδήποτε δραχυπρόθεσμα. Δέν ἀποτελοῦν λύση. Οἱ Ἑλληνοκύπριοι μάς κήρυξαν τόν οἰκονομικό πόλεμο».γράφοντας; «Πεθαίνουν οἱ κῆποι τῶν πορτοκαλιῶν καί τῶν γκρέηπφρουτ 0:1'1 Μόρφου. Καί παρόλο πού ἐχουν περάσει ἀπό τά τότε τρία σχεδόν χρόνια. πάντοτε. 'Av Ἡ κυπριακή ἡγεσία. Καί εἶναι πραγματικα ἀδιανόητο τό γεγονός. ”Ομως ὅλα αὐτα. Πολλοί ἀπό μᾶς εἶναι ἀνεργοι. ὁ γνωστός Τουρκοκύπριος ἀρθρο15 . καθώς καί ὅλα τά ἄλλα σοόαρα καί κωμικά (για παράδειγμα τό παράπονο τοῦ Ὀναν στή διασκεψη τῆς Βιέννης ὅτι ἡ περιοχή 1:013 κρατοῦν οἱ Τοῦρκοι «δέν ἐχει 013:5 δάση. Καί τοῦτο για τόν ἁπλούστατσ λόγο ὅτι δύο ἐθνικές οἰκονομίες. Κανένας δέν τολμᾶ νά ὑψώσει τή φωνή του. Εἶναι ζήτημα κατα πόσον στό ὁλοκληρωμένο νησί μπορεῖ νά σταθεῖ μιά πραγματικα ἀνεξαρτητη οικονρμια. λαοῦ ὡς συνόλου. *‘k‘k γράφος κ. δύο ξεχωριστῶν κρατῶν. Αύτό. στά 1960) ἐχει κάπως διαφορετική θα; «Σεῖς εἰστε πλούσιοι. Πλῆθος οἱ μαρτυρίες ἀπό τούς ξένους δημοσιογράφους πού κατορθώνουν καί διαπερνοῦν τα σύνορα. Καί δέν μποροῦσε παρά νά ἀποτύχει. διευκρινίζοντας. πρίν εἰσέλθει στήν αἴθουσα τῆς διάσκεψης τῆς Βιέννης καί ἐντελῶς ἀπροσδόκητα. 013:5 δικαιώματα. οἰκονομικὰ) πού κανένα πρόὸλημα δέν λύνουν. ὅπου οἱ δυό ὁμοσπονδίες θά ’ναι δλοκληρωτικα ξεχωριστές καί στήν κεντρική κυὸέρνηση (τῆς συνομοσπονδίας) θα παραχωρηθοῦν μόνο ἀδύναμες ἐξουσίες. τῆς περιουσίας καί τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης διακίνησης πρέπει νά διασφαλιστοῦν. Γράφει οτήν ’ἐφημερίδα r01) «Χαλκίν Σεσί» (τῆς 13 Γι’ αὑτό καί δικαιολογημένα τό 45μελές Ἀνώτατο 20116013— Matov): «Οἱ Τοῦρκοι ’ἐποικοι ἀσχολοῦνται μέ κλοπές καί λελιο τῆς ὁργάνωσης «Ἀδούλωτη Κερύνεια» ἔσπευσε μέ μιά ρωηλασίες καί δέ σέόονται οὔτε ἀπόψεις. πενηντάρης Τουρκοκύπριος 1:013 ’πει “2013115 σέ μιά δικτατορία. τόν συμπλήρωσε. θα ξεσπάσει πόλεμος ἐκεῖ πού ὁ Λευκός Οἶκος ἐπιθυμεῖ. Ἐγκλείει μέσα της ἡ διζωνική ὅλα τά στοιχεῖα (πολιτικά. ὑποκύπτοντας στίς πιέσεις τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. μέ τελικό σκοπό 013:5 'éva. στό ἴδιο τίς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ καί τά αἰσθήματα συμπαραστασης ὅλων τῶν πραγματικῶν φίλων τῆς Κύπρου. Ὀ Τουρκοκύπριος ἀντιπολιτευόμενος ἡγέτης δρ. ἀντίληψη. καί εἰσηγέῖταιε «Ὁ στήν προειδοποίηση τῆς «Ἀδούλωτης Κερύνειας». ὅτι αὑτό τό δέχεται μόνο μέ τή μορφή τῆς συνομοοπονδίας. ἀπεσταλμένος τῆς σουηδικῆς ἐφημερίδας «Dagens Nyheter». Ὀνάν. ἐχει καθοριστεῖ ἀπό τούς κατακτητές σάν τμῆμα τοῦ νομοῦ τῆς Μεοίνας. εἶναι κατά 216% ψηλότερος στόν τουρκοκρατούμενο :0— μέα παρά στόν έλληνοκυπριακό. eO 00v000. δέχτηκε σάν 6άση συζήτησης τή διζωνική. ἐγραψεῑ «Ἕνας πραγματικα πικραμένος. Καί ὅλα αύτα ἐπιόεὸαιώνονται ἀπό παντοῦ. καποτε. Ἀλλά. ἐξαναγκάστηκε νά πορευθεῖ τόν περασμένο μῆνα στήν Πανισλαμική Διάσκεψη οτήν Τρίπολη καί νά ἱκετεύσει τούς συνέδρους μέ τά ἀκόλου- Τά γεγονότα 6ροντοφωναζουν ἀπό καιρό ὅτι εἶναι ἀκριὸῶς πανω σ’ αὐτή τή 6αση πού ἡ ”Αγκυρα τοποθετεῐ τή διζωνική. Ὀχι ὅμως τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ σαν συνόλου. ὕστερα ἀπό τή ζωντανή ἐπαφή πού εἶχε σέ εἴκοσι συνεντεύξεις μέ τούς Τουρκοκύπριους. Ἀπ’ αύτούς καταφαίνεται πώς ὁ μέσος ὅρος τοῦ κόστους τῆς ζωῆς. ”Αλλη ἐνδειξη εἶναι ἡ ἐμμονή για τήν ἐκδσση χωριστῶν διαδατηρίων. ἀν δέν πρόκειται νά κατολισθήσει ώς ἐγκαιρα δέν ληφθοῡν τά ἀναγκαῖα μέτρα. Ἡ Μόρφου μετατράπηκε σέ ἐρημο».του σωόινισμοῦ τῶν μαζῶν) ὁ διαμελισμός τῆς Κύπρου στό ἑξῆς. Μία ζωντανή εἰκόνα για τή διαφορά τῶν τιμῶν στούς δύο τομεῖς μπορεῖ να ’χει κανείς ἀπό τούς συγκριτικούς ἀριθμούς 1:013 δόθηκαν τελευταῖα στή δημοσιότητα πανω σέ 34 εἴδη 6ασικῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν. φυσικά. Εἶναι φανερό πώς ὁ Ραούφ Ντενκτας ἐξαπάτα προὸάλλοντας ἕνα τέτοιο ἐπιχείρημα. στό χειρότερο. παρ’ ὅλο πού ἤδη κάθεται στό σκαμνί τοῦ κατηγορουμένου. Στό μαλέα ἐπιχειρηματολογία νά διαδηλώσει τη διαφωνία καί διαπαρελθόν συνηθίζαμε να κοιμόμαστε μέ ανοιχτές τίς πόρτες μαρτυρία της πρός τήν ἀποδοχή τῆς διζωνικῆς ὁμοσπονδίας. Καί φτάνει ὥς τό σημεῖο νά ἐξακολουθεῖ. 0:0: τέλη τοῦ Μάρτη. διεθνή διατύπωση για «ἐνιαία καί ἀνεξαρτητη Κύπρο». Ἀπό τήν ἴδια τήν τουρκοκυπριακή διοίκηση. Ποτέ δέν εἶχα πρόδλημα. Τό ἴδιο ἐπιχείρημα (ὅτι οἱ Ἑλληνοκύπριοι κήρυξαν τόν πόλεμο στούς Τουρκοκυπρίους) πρόόαλε καί ὁ κ. καθώς καί ὁ ἀπρόσκοπτος ἐποικισμός Τούρκων (ἀπό τήν Τουρκία) στήν κατεχόμενη Κύπρο. ἀλλα τόν πρῶτο σταθμά γιά τήν ἐπέκταση τῆς κυριαρχίας της σ’ δλόκληρο τό νηοί καί οτόν αἰγαιικό χῶρο. οὔτε μεταλλεῖα. καί τα παραθυρα καί τή νύχτα ὅγαίναμε ἐξω χωρίς φόὸο. πού. Βεζίρογλου. Χαρακτηριστικό εἶναι τό γεγονός ὅτι ἀπαρχῆς ὁ κυπριακός 60006:. τῆς ”Αγκυρας ἤ τῆς Ούασιγκτον. τόσο στό ζήτημα τῶν ἐξουσιῶν τῆς κεντρικῆς κυόέρνησης ὅσο καί στό ἐδαφικό. οὔτε πηγές. όξυνση καί διαιώνιοη τῶν διαφορῶν. Ἐγώ εἷχα μιά καλή δούλεια καί ἐργαζόμουνα μέ τούς ”Ελληνες. κατά τήν τελευταία συνάντησή :00 μέ τόν Τάσο Παπαδόπουλο. μποροῦν να ἐξυπηρετοῦνται. τά τρόφιμα. τήν πλήρη ἀντίθεσή τους πρός τούς ’έποικους καί τήν ἀδιανόητη ἀκρίόεια τῆς ζωῆς. 013:5 6001/0: γιά χιονοδρομίες») καταμαρτυροῦν ὅτι τό πείραμα ἀπότυχε. Βοηθῆστε μας. ἐνῶ χιλιάδες Τοῦρκοι ἀπό τήν Τουρκία ἐγκατασταθηκαν ἐδῶ καί ἀνοιξαν δουλειές. Τό πείραμα για τήν τουρκοποίηση ἐχει ἀρχίσει ἀπό τήν πρώτη μέρα τῆς κατοχῆς. ἀπό μέρα σέ μέρα. Τήν πλήρη τουρκοποίηση τοῦ κυπριακοῦ 6ορρά ἐπιδιώκει σήμερα μέ ὅλα τά μέσα ἡ “Αγκυρα. Μεγαλες ἐκτάσεις τῆς εὕφορης γῆς τῆς Μεσσα.

“ O Στίς 17 Ἰούλη ἡ Βουλῆ. περιμένετε... ἀγαθοεργίες τοῦ «εὐαγοῦς αὑτοῦ ἱδρύματος». λογοκρισία». κατάφερε να τελειώσει τό ἐργο της καί να φέρει στή δημοσιότητα. Ἡ Βουλῆ. Στίς 5 τοῦ Ἲούνη 1975 οἱ Times τῆς Νέας Ὑόρκης ἀποκαλυψαν ὅτι ὁ Νέτζι πρίν δυό χρόνια εἶχε ἐνημερωθεῖ ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς CIA Κόλμπυ γιά τά ἀποτελέσματα καποιας «ἐσωτερικῆς» ἀνάκρισης για δολοφονίες καί παράνομες ἐπιχειρήσεις τῆς «Ὑπηρεσίας». «ἀπαγο- ρεύοντας τή δημοσίευση μέχρι νά μπορέσει ὁ Λευκάς Οἶκος να ἀσκήσει. Ο Ἐκεῖνος πού τελικά ἐφερε στῆ δημοσιότητα τήν ἐκθεση . Ι. ἀφοῦ κατάργησε τήν προηγούμενη. T0 Φλεὸαρη τοῦ 1975 ἡ Βουλή μέ ἀπόφασή της ἵδρυσε μια ἐρευνητική Ἐπιτροπή για τίς δραστηριότητες τῆς CIA μέ πρόεδρο τό δουλευτή τοῦ Μίτσιγκαν Λουσιέν Νέτζι.τι μποροῦ- ραν γιά νά ἐμποδίσουν τή λήψη ἀπό τήν Ἐπιτροπή οὐσιαστικῶν καταθέσεων οπως π.Τό δεύτερο ἀναφέρεται στίς δαπάνες συντήρησης τῶν σταθμῶν τῆς . Δυό μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ζήτησαν τήν παραίτησή του καί ὁ Νέτζι τήν ὑπέὸαλε.» ΤΗΝ ἀπειλή αὐτή ἀποκαλυψε στούς δημοσιογράφους ὁ ἴδιος ὁ 500150τής ’Ότις Παικ..αν καί ὅχι ὁλοκληρωμένα — πολλές ἀπό τίς. πού ἦταν ἐπίσης πρόεδρος τῆς Ὑποεπιτροπῆς για τίς Στρατιωτικές Ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν τῆς Βουλῆς. ”Οπως θά διαπιστώσει εὑκολα ’ὁ αναγνώστης... Ἀπό τήν ἐκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Παικ (ΡιΙςε Report) :0 «ANTI» δημοσιευει το σχετικό ἀπόσπασμα για τήν K131100.φαίνεται να ἐπέδρασε σε μεγάλο 6αθμό στό έργο τῆς Επιτροπῆς. "0:: δηλαδή δέν εἰχε ἰδέα για τό πραξικόπημα καί τήν εἰσὸολή.. θα τόν καταστρέψουμε. Ο Ἐτσι 6γῆκαν στῆ φόρα . πρόεδρος τῆς ὁμώνυμης ἐρευνητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς γιά τίς δραστηριότητες τῆς CIA... ἀλλα ἐπιπρόσθετα ἐμπόδισαν πολλούς ἀξιωματούχους τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά καταθέσουν. Ὁ ἴδιος ὅμως ὁ Νέτζι ἀρνήθηκε να παραμείνει πρόεδρος τῆς ἐρευνητικῆς Ἐπιτροπῆς. τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν» «Ὁ Παικ θα πληρώσει. σέ ὁλομέλεια.. διαφόρων ἐπιχειρήσεων. στίς 20 Γενάρη I 976. Ἀναφερεται στό πραξικόπημα κατά τοῦ προ50000 Μακαριου καί στήν τουρκική εἰσόολη.. παρα τίς δυσκολίες πού συναντησε ἀπό τήν ἐπίμονη αρνηση τῶν προσωπικοτήτων τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας να συνεργαστοῦν καί νά παρα- δώσουν στήν Ἐπιτροπή ντοκουμέντα πού θα τήν ὑποόοηθοῦσαν.· ... 1976).αψηφώντας τίς. (Οἱ ὑποσημειώσεις ἀφοροῦν τίς καταθέσεις ἀξιωματούχων καί ἐνσώματωθηκαν. στίς 9 τοῦ Μάρτη 1976. διέρρευσαν στόν τύπο ἀποσπάσματα τῆς ἕκθεσης. καί θα δεῖτε.. πού μπόρεσε ν’ ἀποκτήσει ἐνα φωτοτυπημένο ἀντίγραφο ἀπό κάποιον 1:013 παραμένει καί σήμερα ἀνώνυμος.Στό πρῶτο περιγράφονται ὀἱ καταθέοεις καί“οί δυσκολίες πού συνάντησε ἡ Ἐπιτροπή στό ἐρευνητικό ἐργο της........ “H Βουλή.ἠταν ένας ρεπόρτερ τοῦ CBS. 110010. Προφανῶς θα προτιμοῦσε τόν «ὑπεύθυνο» Νέτζι ἀντί τό ζόρικο ”Οτις Παικ.. Ἠ έκθεση ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη.. πού διαφωνησε μέ τή CIA καί σύνταξε μάλιστα ειδική ἀναφορά . Ο ”Ομως καί παρα τή γραμμή τῆς. ὕστερα ἀπό μια σχεδόν... προπαρασκευαστικές πράξεις τοῦ ὑπουρ- γείου Δικαιοσύνης για τή δίωξή του μέ 6αση τήν Τροπολογία «περί κατασκοπείας» . τό ἀπόσπασμα για την Κύπρο παρουσιάζει ἐξοχο ἐνδιαφέρον. ἀστυνομική περιπέτεια... χωρίς ὁ ἴδιος να ἐνημερώσει τά ἀλλα μέλη τῆς Ὑποεπιτροπῆς για τίς Στρατιωτικές Ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν.. εΟ Κίσσινγκερ καί ὁ Κόλμπυ ὅχι μόνο δέν κατέθεσαν στῆν Ἐπιτροπή. Μίτσιελ Ρογκόὸιν. μέσα σέ ἀγκύλες.χ. Ἑνάμισι μήνα προηγούμενα.. ὅπου ὁ Kίσσινγκερ ἀντιμετώπιζε τήν κατηγορία ὅτι παραπλανοῦσε τό Κογκρέσσο μέ ἀνακριὸεἷς δηλώσεις ἐνῶ παράλληλα χαρακτηριζόταν σάν ἄνθρωπος πού διακατέχεται ἀπό «πάθος γιά τή μυστικότητα». O Ὁ ἀρχηγός τότε τῆς CIA Γουίλλιαμ Κόλμπυ ζήτησε ἀπό τή Βουλή ν’ ἀπαγορεύσει τή δημοσίευση τῆς ἐκθεσης γιατί «θα προκαλοῦσε ζημια στίς δραστηριότητες πληροφοριῶν τῆς χώρας καί θα ἐὸαζε σέ κίνδυνο πολλές ἐπιχειρήσεις τῆς Ὑπηρεσίας . ἵδρυσε μιαν νέα ἐρευνητική Ἐπιτροπή μέ πρόεδρο τόν Ὀτις Πάικ.. στό κείμενο)..πού. δέν τή δέχτηκε. (22: περιλήφθηκε για πρώτη φορά 0:0 6ι6λίο τοῦ Σπὺρου Θεοδωρόπουλου «Από τό δόγμα Τρούμαν στό δόγμα Χρυντα». Προερχόταν ἀπό τόν εἰδικό νομικό σύμὸουλο τῆς CIA. T0 προηγούμενο τῆς ὁολοφονίας τοῦ «σταθμάρχη» Γουέλτς στήν ’ᾼθήνα ἠταν πολύ κοντινό καί εἶχε δημιουργήσει στίς ΗΠΑ ἕνα «ἀνθρωπιστικό κλίμα συμπαθειας»..«ΚΥΠΡΟΣῑ Ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς . ἐκδ... «λεύκης περιστερᾶς» πού ἀκολούθησε ἡ CIA στίς ἀνακρίσεις. 0 Ντάνιελ Σιόρρ.. Τό ἐπιχείρημα πού χρησιμοποίήθηκε ἠταν ὁ κίνδυνος 11013 θά διέτρεχαν οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς CIA. ’μέρα πού πρωτοδημοσιεύθηκε ἡ ἔκθεση μέ τά πορίσματα τῆς Ἐπιτροπῆς. ϋπνο. συμμορφώθηκε στίς 29 1013 Γενάρη 1976. Ὁ Κίσσινγκερ ἀπάντησε πώς ἡ Ἐπιτροπή ἧταν «ὁλοκληρωτικά ἀνεύθυνη». Παπαζήση.. Τό γεγονός ὅτι τόσο ὁ Κίσσινγκερ οσο καί ὁ Κόλμπυ ἐκαναν ὅ. . . CIA καί 0:0. πού ἐπέμενε να εἰναι συνεπής στήν ἐντολή πού πῆρε ἀπό τή Βουλή; να διερευνήσει τίς μυστικές παρανομες δραστηριότητες τῆς CIA. Περιγραφονται ἐπίσης οἱ κυριότερες ἐπιχειρήσεις «συγκαλυμμξκὲτὲς δρέάσης» τῆς CIA στήν περίοδο ’ .. κάνοντας ἐτσι ἕνα 6ῆμα για τήν καταργησή της.Τό τρίτο μέρος περιλαμόανει τίς εισηγησεις τῆς Ἐπιτροπῆς για τή λειτουργία τῆς «Ὑπηρεσίας». τοῦ ὑπεύθυνου τοῦ Γραφείου Κυπρρυ τοῦ Σταίητ Ντηπαρτμεντ... οἱ ἀξιωματοῦχοι που εξετάστηκαν ἀπό τήν Ἐπιτροπή προσπαθησαν να στηρῖξουν τήν ἀποψη πως ἡ CIA πιάστηκε στόν. πολλά ἀποκαλυπτικά στοιχεῖα για τίς «ἐπιχειρήσεις» τῆς 16.

Τόν Ιούνιο τοῦ 1974 τό Δελνέα κυπριακή ἡγεσία. ἡ Τουρκία ἐπανέλαὸε τήν ἐπίθεσή θετικα την ἀνατροπή τοῦ Μακαρίου. περιέχει ἀπαράδεκτσυς κινδύνους δημιουργίας χάους. πού σημείωνε ὅτι «ὁ Ἰωαννίδης ι’σχυοίζονταν ὅτι 7'7 Ἑλλάδα εἶναι ἱκανή νά ἀπομακρυιει τό Μακαριο και τούς κυριότερους ὑποστηρικτές τοι ἀπό τήν ἀρχή. Μέχρι πρόσφατα. ἀπαντῶντας σέ σήματα κινδύνου ἀξιωματούχων τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Τό τελεσίγραφο δόθηκε μ’ ένα ἀνοιχτό γράμμα πρός τήν ἐλληνική κυ6έρνηση. Συνέντευξη μέ F. Kirxchslein 29—9-75. (3 έλ.. [Τό τηλεγράφημα τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ.τουρκικῆς ἀναμέτρησης. παραὸλέπονταν ἀπό τούς αρμόδιους. παρά τίς σοὸαρές στρατη- τελικά δυσαρεστοῦσε ὅλους. «ἀγγιζε τα ὅρια τοῦ παθολογικοῦ». O πρεσὸευτής εἰπε οτήν Ἐπιτροπή Ἐλέγχου ὅτι ὁ Σίσκο συμφώνηοε πώς ἠταν ἀσκοπο να πλησιάσει ὁ ἴδιος (3 Τάσκα τόν Ἰωαννίὸη. τόν ὁποῖο θεωροῦσε φι- λοκομμουνιοτή ἢ καί κατι χειρότερο. ἐνέκρινε ’ένα τηλεγράφημα στόν ἀμερικανό πρεσόευτή Χένρυ Τάσκα. ὁ Μακάριος θειιιροῦνταν ἡ πέτρα τοῦ σκανδάλου. Οἱ Τοῦρκοι θα συμ- να διατυπώνουν λαθεμένους ἰσχυρισμούς για μια ἐπικείμενη κρίση. ρεσίας Πληροφοριῶν να προὸλέψει. ἔχουν 71591- γράψει οτήν Ἐπιτροπή τίς δυσκολιές πού συναντοῡνε ὅσοι κάνουν συχνές ἀναφορές ἀπό περιοχές πού ἔχουν συχνές κρίσεις. ἑνός ὄασικοῦ ἐχθροῦ. Αὐτές οἱ ὁδηγίες ἀκολουθήθηκαν μόνο μερικά. μιά φτάναν στα ἀκρα. φαίνονταν ἀπό ἀρκετές ἐνδείξεις τήν (Ελλάδα. ὀφειλόμενες κατά ένα μέρος στό ὅτιμόνο ἡ CIA εἰχε ἐπαφή μέ τόν ΜΙωαννιδη ἡ γενική ἀντίληψη για «ὀρθολογική συμ7159110096». φορές 01' πράκτορες τῆς Κύπρου πρόὸλεψαν πραξικοπήματα. Τήν ἀνοιξη τοῦ 1974. Τό μίσος τοῦ Ἰωαννίδη για τό Μακαριο. «Μετα ἀπό ἕνα διάστημα οἱ ἁρμόδιοι τῆς Οιῗιασιγκτον κουράζονται νά ἀκοῦνε για ε’πικείμενες κρίσεις ἀπό τήν περιοχή σας καί αιίτό κανει δύοκολες τίς ἀναφορές». Κατά τήν ἀποψή μσς. οἱ σχολιαστές συμπέραναν ὅτι οἱ. πού δέν εἶχε καμιά ἐπίσημη θέση στήν κυ6έρνηση. πού ἀπό καιρό ἐπιδίωκε ἡ τακτικῆς. σχέσεις μόνο μέ τή CIA. ”Οταν ὁ Ἰωαννίδης πῆρε τήν ἐξουσία ἀπό τόν Παπαδόπουλο τό Νοέμὸριο τοῦ 1973. Ἀνικανοποίητη τίο τῆς Υπηρεσίας Πληροφοριῶν προειἀπό τήν ἀρχική στρατιωτική της ἐπιτυὸοποιοῦσεότι (3 Ιωαννίδης ἀντιμετώπιζε χία. A716 διάφορες ὰναφορές εἶναι φανερό ὅτι ὁ Ἰωαννίδης ἀναζητεῖ σοὸαρα τρόπο νά διώξει τό Μακάριο ἀπό τήν ἐξουσία. [Ἀξιωματοῦχοι τῆς Υ. σχετικα μέ τίς ἐλπίδι-’ς 101') Ἰιιιαννίδη για ἐνωση. Τώρα πάντως φαίνεται πώς νομίζειότι ὁ Μακάριος προσπαθεῑ νά ἐπωφεληθει· ἀπό τίς ἑλληνο-τουρκικές ἐντάσεις καί τίς δυσκολίες τοῦ ἑλληνικοῦ καθεστῶτος.ἀνησυχίες ἀπό «Συμμεριζόμαστε Ἀθήνα καί Λευκωσία ὅσον ἀφορᾱ τή σο669617116 τῶν σχέσεων μεταξύ ἑλληνικῆς καί κυπριακῆς κυὸερνήσεως..Ἡ Κύπρος παρουσίαζε ἕνα πι>ρίπλοκο συμμάχων τοῦ NATO. θα μποροῦσε να ἀποδοθεῖ σέ πολλούς παράγοντεςῑ ἀνεπαρκεῖς ἐκθέσεις ἀπό τήν ἀμερικανική πρεσὸεία τῶν Αθηνῶν.Π. Ruxhl'ord] Στίς 29 Ἰουνίου. Πέντε μέρες ἀργότερα.] Η ἀποτυχία οτήν πρόδλεψη τοῦ πραξικοπήματος εἰναι ἀκατανόητη ἔχοντας ὑπ ὅψη τίς αφθονες στρατηγικές προειδοποιήσεις. προσπαθεια ἀπομάκρυνσης τοῦ Μακάριου διά τῆς ὅίας. σχέσεις μεταξύ Ἐλλάδας καί Μακαρίου ἠταν προορισμένες να χειροτερέψουν. ἡ Ἰωαννίδη-Μακαρίου ’ἐφταναν σέ κρίΤουρκία εἰσέὸαλε στό νηοί. φαινομένικα σιμη φαση. Δυστυχῶς. Οἱ συνεργατες τοῦ Τάσκα ἐπεισαν ὕστερα τό ὅοηθό τοῦ Κίσσινγκερ Γιόζεφ Σίσκο ὅτι ἕνα γενικό μήνυμα (31061611σμένο μέσα ἀπὸ τά κανονικα 71176591771τικα καναλια θα εἶχε ἀρκετη ἀποτελεσματικότητα. ἀν (3 της στίς 14 Αὐγούστου 1974. ἐντονες προειὸοποιήσεις φτάναν στό Σταίητ Ντηπάρτμεντ ἀπό ἀξιωματούχους τῶν σταθμῶν M. γικές καί τακτικές προειδοποιήσεις.. ἄν σιινδιιαοθεί με’ μιά μαρτυρία ἀπό τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ πού αναφερε χαριτολογώντας 71605. Πολύ περισσότερο. αὐτός ’ (ὁ Ἰωαννίδης) δέν εἶναι ὅέὸαιος ἅν θα πρέπει νά ἀποσύρει τίς ἑλληνικές δυνάμεις ἀπό τήν Κύπρι) καί να ἀφήσει τό Μακαριο να οἰμυνθεῖ μόνος του ἦ νά διώξει τό Μακάριο μιά γιά πάντα καί νά φέρει τήν Ἐλλάδα σέ ἀπ’ εὐθείας διαπραγματειίσεις με’ τήν Τουρκία για τό μέλλον τῆς Κύπρου. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἰωαννίδης ἔχει ψύχωση μέ τόν κομμουνισμό τόσο οτήν Ἑλ·λάδα’όσο καί οτήν Κύπρο καί ὅτι ἡ ἀντιπαθεια του πρός τό Μακάριο φτάνει τά ὅρια τοῦ παθολογικοῦ. Στίς 29 Ἰουνίου 1974.καί ἡ “Αμερική ἐπικείμενης πλέγμα πολιτικῆς. προοιιιπικοτήτων καί θύελλας. συνταγμένο ἀπό τόν John Day. ὁ Κίσσινγκερ. T6 τηλεγράφημα UUVEXLCE’ μέ ὁδηγίες πρός τόν πρεσόευτή Tusca ν6 πεῖ προσωπικά στόν Ιωαννίδη ὅτι οἱ ΗΠΑ ἦταν ἀντίθετες σε’ κάθε περιπέτεια στήν Κύπρο. 'H Κύπρος ἐμενε του δυνάμεις στήν Κύπρο ἀνέτρεψαν τήν μια περιθωριακή περίπτωση παρα τήν ἐκλεγμένη κυὸέρνηση τοῦ (ἰρχιεπιοκόπου αὐξανόμενη πιθανότητα ὅτι οἱ σχέσεις Μακαρίου. τοῦ ἑλληνικοῦ τμήματος. Αύτή ἡ ἑρμηνεία ἀμφισόητήθηκε σφοδρά. Καθε φορά πού τα πράγματα φωνήσουν εὔκολα στήν ἀπομάκρυνση τοῦ Μακάριου. ἢ νά καταργήσουν τόν ἀρχιεπίοκοπο σαν παράγοντα.Π. μέ τό ὁποῖο τοῦ δίνονταν ὁδηγίες να δια6ι6άσει προσωπικά στόν Ἰωαννίδη τήν ἀντίθεση τῶν ΗΠΑ γιά κάθε περιπέτεια οτήν Κύ- προ. Αιίτή ἡ παρατήρηση γίνεται ἀξιόπιοτη. Εἶναι παντως φανερό ὅτι ἡ πρεσόεία δέν ιεκανε ἐνέργειες για να 17 . τους ἐμενε συγκεντρωμένη στήν ἐλληνοληνας «ἰσχυρός ἄνδρας» στριιτη. Αὐτή 77 ἀναφορά ἓπιὸεὸαιώθηκε ἀπό πρώτην ὀιξιωματούχοιις τῆς CIA στήν Ἀ θήνα. ξέροντας ἀπό τό σταθμαρχη τῆς CIA στήν Ἀθήνα ὅτι ὁ Ἰωαννίδης θα ουνέχιζε νά ἔχει. Στίς 3 Ἰουλίου. 'O Τάσκα. μέ τό σημαντικό ἓλληνικό της πληθυσμό. Ἡμερομηνία τού τηλίτος 29-6-1974]. ἀρχιεπίσκοπος έκανε «μιά ἀκραία προεΗ ἀποτυχία τῆς ἀμερικανικῆς Ὑπηκλητική κίνηση». Οἱ παρατηρητές συμφωνοῦσαν ὅτι μια σοόαρή ἀναμέτρηση ἠταν μόνο ζήτημα χρόνου. ἀξιωματοῦχοι τῆς Ὑπηρεσίας ἀνάφεραν ὅτι ὁ Ἰωαννίδης εἰχε πεῖ πάλι. τό πραξικόπημα. μί λιγη ἥ καί καθόλου αιματοχυσία καί χωρις τή συμπαρασταση τῆς ΕΟΚΑ. για νά περιορίσει τήν ἑλληνική ἐπιροοή στό νησί καί ὅτι αὐτή ἡ προσπαθεια εἰναι μια προσωπική πρόκληση τήν ὁποια δέν μπο951' v6 ἀγνοήσει». πού ἡ προσοχή Τό πρωί τῆς 15ης Ἰουλίου 1974. ἡ εντύπωσή μας ἠταν ὅτι προτιμοῦσε νά κερδίζει χρόνο στό κυπριακό μέχρι νά σταθεροποιήσει τή θέση του στό ἐσωτερικό. σε’ εἴκοσι τέσσερις ωρες. περιγραφονταν ὅτι.ἡ ἀπροθυμία τῶν ἀρμοδίων [Τό Δελτίο τῆς 7 Ἰουνίου τῆς Έθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν ὅασίζονταν σέ ἀναφορα τῆς 3ης Ἰουνίου τῆς Περιφερειακῆς Υ. (3 Μακάριος ἔκανε αὐτή τήν «ἀκραία προκλητική κίνηση» ζητώντας τήν αμεση ἀποχώρηση 101') ἐλληνικοῦ ἐκστριιτευτικοῦ σώματος ἀπό τήν Κύπρο. για νά προστατέψει τήν τουρκική μειΤό ὅτι τό πραξικόπημα προετοιμαζονονότητα καί νά προλαὸει τήν ἐνωση μέ ταν. ἀρκέστηκε νά περάσει ἐμμεσα τό μήνυμα στόν Ἰωαννίδη. περιπλοκῶν οτήν ἐξέλιξη τῆς ὕφεσης ΗΠΑ-ΕΣΣΔ. Ὁ Ἰωαννίδης παρακαλο ῦσε για καποιο ἀναπάντεχο δῶρο «ἐξ οὐρανοῦ»ἰ Ὁ Ἰωαννίδης σημείωνε πώς ἄν ὁ Μακάριος ἀποφασίσει κάποιου εἴδους ἀκραία πρόκληση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας για ν’ αποκτήσει ἕνα πλεονέκτημα τακτικῆς. πρίν ἀπό ἐννέα μέρες. Ὀμως οἱ ἀποχρώσεις αὑτων σία Πληροφοριῶν προσπαθοῦσε να ξεμ- τῶν γεγονότων πού ηταν τά σύννεφα τῆς περδέψει τά γεγονότα . ἐνδεχομένης πρόκλησης ἑλληνο. ἐν μέρει.. Συνέντευξη παρμένη ἀπό τούς J.ιός Δητουρκική σύγκρουση γύρω ἀπό τά πεμήτριος Ιωαννίδης καί οἱ στρατιωτικές τρέλαια τοῦ Αἰγαίου. καί μή συμμεριζόμενος τίς ἀνησυχίες τῶν άρμοδίων τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. στό ὁποῖο κατηγοροῦσε τούς συνεταίρους τοῦ Ἰωαννίὸη ὅτι ἐπιζητοῦσαν τήν πολιτική καί φυσική ἐξόντωσή του. στάλθηκε οτήν ἀμερικανική πρεσὸεία τῆς Αθήνας μέ ὐπογραφή τοῦ ὑφυπουργοῦ Γιόζεφ Σίσκο. ”Ελεγε. στό σύνδεσμο τῆς CIA ὅτι ἀν ὁ Μακάριος ἐξακολουθοῦσε τίς προκλήσεις του οἱ Ἕλληνες θα εἶχαν μόνο δύο ἐπιλογέςῑ να διαγραψουν τήν Κύπρο. κρίση κατέληξε σέ πόλεμο ἐνῶ ἡ ’Υπηρε- Ανατολῆς. Boos καί G. ἐμπλοκῆς τῶν Σοὸιετικῶν οτήν Κυπριακή κατάστα- ση. αὐτή ἡ ἀναμέτρηση φαίνονταν κατά διαστήματα ἐπικείμενη.

ι. Φαίνεται ὅτι ἐγιναν καί λαθη συλλογῆς πληροφοριῶν ἐκείνη τήν περίοδο. ὅτι οἱ ξένοι ἡγέτες δρούν «ὀρθολογιστικα»..Π. Τό συμπέρασμα τῆς Ἐπιτροπῆς εἰναι ὅτι ἡ Υ.. μια ἀναφορά τῆς CIA ἐλεγε πώς ἕνα πρόσωπο. δέν ἐπέτρεψε οτήν Ἐπιτροπή Ἐλέγχου νά λάόει γνώση ἀπορρήτων τηλεγραφημάτων ἀπό καί πρός τόν ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν σ’ ἐκείνη τὴν περίοδο. Εἰναι κατα συνέπεια αδύνατο νά φτάσει κανένας σ’ ’ένα ὁριστικό συμπέρασμα. οἱ ἁρμόδιοι κατακλύζονταν ἀπό ἀκατανόητα καί περιττά στοιχεῖα. Αὐτό τό ἐπεισόδιο. Ἡ ἀμφίὸολη ἀλλαγὴ προθέσεων τοῦ Ἰωαννίδη δέν ἐξετάστηκε πραγματικα.. SIGINT δέν ἦταν προσανατολισμένες σε’ στόχους πού νά εἶχαν τήν κυριότερη σχέση μέ τήν κρίση ἈθήναςΛευκωσίας. δέν προςενι·ι. Στήν Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν τῶν ΗΠΑεάνὴκει ένα μερίδιο τῆς εὐθύνης.S. τό ἐργο τῆς Υ. - Ἀπό τὴ στιγμή πού τό πραξικόπημα ὁδήγησε ἀναπόφευκτα στίς δυόι τουρκικές εἰσὸολές καί τήν ἐλληνο-τουρκική ἀναμέτρηση. Για παράδειγμα. ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Τάσκα ὅτι μπορεῖ καί vd μὴν ρικούς παραλληλισμούς μέ τὴν κατάρρευση στὴ Μέση Ἀνατολή τό 1973. ”Οπως καί σέ προηγούμενες κρίσεις. ἤ. πού δέν στηρίζεται. οὐτε οἱ διαμαρτυῖ ρίες τοῦ πρεσὸευτῆ Τάσκα ὅτι δέν έὸλεπε πραξικόπημα στόν ὁρίζοντα. στίς δύο περιπτώσεις οἱ μελετητές καί διαμορφωτές τῆς πολιτικῆς ἐπηρεαστηκαν καί ἀπό τό προηγούμενο λαθεμένων συναγερμῶν καί ἀπό τὴν ἀκαμπτη ἀντίληψη. Η γπηρεσία Πληροφοριῶν χαρακτή- ρισε καπως γενναιόδωρα τό ἐργο της στῆ διαρκεια της κυπριακῆς κρίσης σαν «ἕνα μίγμα δυναμης καί ἀδυναμίας». οἱ περισσότεροι ἀποδέκτες παραπονέθηκαν για τόν ὄγκο τῶν αναφορῶν καί για τή συχνή περιττολογιά. ὁ Ἰωαννίδης εἰχε ἀλλάξει γνώμης πραξικόπημα δέν θά γινόταν. τελικά1 Για λόγους πού δέν ξεκαθαρίστηκαν.. Στίς 3 Ἰουλίου 1974. σχετικά μέ τήν πρόόλεψη τῶν ἐχθροπραξιῶν μετά τό πραξικόπημα εἰναι καί λιγότερης σημασίας καί ἀσήμαντο σάν ἐπιτυχία.-ιΑΥ [Εἶναι λογικά να ρωτήσει κανείς ἄν ἡ έπέμόαση τῶν ΗΠΑ ἐκλήφθηκε στήν Ἀθήνα σάν μιά ἀντανάκλαση τῆς πεποίθησης τῆς Οὐασιγκτον γιά τήν πρόθεση τοῦ Ἰωαννίδη νά διώξει τό Μακάριο. Σχεδόν τὴν ἴδια στιγμὴ πού ό Ἰωαννίδης ἐξαπόλυε τίς δυνάμεις του.εκπληξη τό χονδροειδῶς λαθεμένο Δελτιο τῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν τῆς 15ης Ἰουλίου 1974. γνωστῶν κεια ἀνάλυσης τῶν γεγονότων καί σχολι- για τη διαλλακτική γραμμή τους στό κυπριακό.· πρεσὸευτής τῶν ΗΠΑ οτήν Κύπρο μιά ὅδομάδα πρίν τό πραξικόπημα. Ὁ τρόπος πού ἐκανε τίς ἐπαφές του τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Πολλοί ἐπίσης παραπονέθηκαν για τήν ἀνεπαρ- κου υπουργείου Ἐξωτερικῶν. ἡ ἀποκλειστική συμπεριφέρθηκε ἀδιάφορα ἀπό τὴ στιγμὴ πού ἡ κρίση ἀρχισε. Στήν κυπριακή κρίση..ι. π.χ. παρά ”Ομως.ω. μ’ ἀξιωματούχους τῶν τόν F. . στα πράγματα. »ἡ ἀμερικανικὴ Υ. οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Ἰωαννίδη για ἀμερικανικὴ συγκαταθεση καί ὴ γνωστὴ ψυχρότητα τῆς Οὐάσιγκτον πρός τό Μακαριο. «Κριτική τῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ στήν Κυπριακή κρίση»].Π. συμπεριλαμὸανομένου καί τοῦ μηνύματος πού ὁ Κίσσινγκερ έστειλε στόν Ἰωαννίδη μέσω τῆς CIA τὴν ἐπόμενη τοῦ πραξικοπήματος. ἀπλούστατα. θέλοντας vd κερδίσει χρόνο στή διαμαχη του μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο Μακαριο». Οἱ ὁδηγίες ῆταν vd γίνει ἡ σύνδεση μέ τὴν ΕΟΚΑ B’ ἐμμεσα.. πολλές ἀναφορές τῆς NSA SIGINT ῆταν πολύ τεχνικές για να γίνουν κατανοητές.ὑπογραμμίσει στόν Ἰωαννίδη πόσο 6aθιά ἐνδιέφερε τίς ΗΠΑ μια πιθανή απόπειρα πραξικοπήματος στὴν Κύπρο. _ [Ἀξιωματοῦχοι τῆς Υ. Ἡ ὁολοφονία του εἶναι ἔργσ τῆς CIA. Σ’ αὐτές τίς συνθῆκες. καί παρα τὴν ὁμαδική παραίτησή τρι-ων ανωτερων ὑπαλλήλων τοῦ ἐλληνι- [Ὅπως καί οτήν προηγούμενη κρίση τῆς Μ. ἐξασφαλιζε μιά τουρκικὴ εἰσὸολή δῶμ’ιιιιι-1ι.Α. ὅπως καί στὴ M. γνωστοῦ ἀντι-Τούρκου. Κλιμάκια ’ἄμεσης δράσης τῆς SIGINT ἔφτασαν οτήν περιοχή μετα τό πραξικόπημα καί ἀργότερα ἔδωσαν μερικές χρήσιμες πληροφορί- ες. τραυματισμένοι καί πρόσφυγες. _ Χ ' παρά τὴγ ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ τοῦ Μακαρίουι.Π. ς Τά ἀποτελέσματα τοῦ πραξικοπήματος ήτανῑ χιλιάδες Κύπριοι σκοτωμένοι. Ὁ στρατηγός Ἰωαννίδης εἶχε πολλούς λόγους να πιστεύει ὅτι ἀπό τό γεγονός τῆς ι’διαίτερης ἐπαφῆς πού διέθετε με’ τή CIA θα μποροῦσε νά προλαὸει τήν κρίση. καί ὅχι με’ ἀπ’ εὐθείας ἐπαφὴ μέ μέλη αὐτῆς τῆς ὀργανωσης. λιγο ένας πόλεμος ἀναμεσα στούς συμ- μάχους τοῦ NATO Ἐλλάδα καί Τουρκια. απετυχε καθαρά να δώσει σωστές προειδοποιησεις γιά τό πραξικόπημα καί στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΪΥΠΙΑ ἡ ἀπογευματινὴ σου ἐφημερίδα 18 ασμοῦ τῆς σημασίας τῶν ἀναφερόμενων ἐξελίξεων1. αὐτές οἱ σοφιστεῖες δέν Θά ’πρεπε να ’χουν ἐμποδίσει τὴ σωστή ἑρμηνεία τῶν γεγονότων. ὁδήγησαν στήν ὄστοψη πώς εἴτειοὶ ἀρμόδιοι τῶν ΗΠΑ δέν ἐδιναν προσοχή στίς ἀναφορές για τὴν ἐξελισσόμενη κρίση.Π. μᾶς εἶπαν ὅτι οἱ πηγές U. μήν προειδοποιώντας τόν Ἰωαννίδη αὐστηρά. ’έχοντας σάν δεδομένο τίς πλατιές ἐνδείξεις πώς ὁ Μακάριος εἶχε ἐξάψει ἀρκετά τήν ὀργή τοῦ Ἰωαννίδη. πού ἀργότερα χαρακτηρίσθηκε σαν «ἀνεξακρί- 6ωτη πηγή». Ἀνατολὴ. ἕνα Δελτίο τῆς Υ. παρα τά μετέπειτα τελεσίγραφά του για-την ανακληση τῶν ἐλλὴνων ἀξιωματικων.Π. αὐτὴ ἡ ἀναφορά τῆς CIA παραμερίστηκε ἕως τίς 15 Ἰουλίου.Π. ἡμέρα τοῦ πραξικοπήματος. τίς έπικοινωνιές τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς. ἀπό 2-12-1975]. Ἀ νατολῆς. ἐδωσε τήν πληροφορία πώς παρά τήν ἐπιθετικότητα ἀπό μέρους τοῦ Μακάριου. τὴν ἐπέτρεψαν νά γίνει. γνώμη τή συμμερίζονται καί ἀπό τούς ἑλ- ληνόφωνους εἰδικούς τῆς S. καθησύχαζει τούς ἀναγνῶστες του μέ τόν τίτλο; «Ὁ Ἰωαννίδης αρχιζει ν’ ἀκολουθεῖ μιά συντηρητική γραμμή. Καί εἶχε δεῖ ὅλα τά σημαντικά μηνύματα ἀπό καί πρός τό σταθμό τῆς CIA. μιά τραγική χειροτέρεψη τῶν σχέσεων των ΗΠΑ καί μέ τίς τρεῖς χῶρες καί ὁ θάνατος ἐνός ἀμερικανοῦ πρεσόευτῆ. Μαζί μέ τίς περισσότερες ἐφημερίδες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Kirschxtein. σάν προέδρου τῆς Κύπρου. Ἡ ἀποτυχία ἀναλυσης τῶν δεδομένων στὴν κυπριακή κρίση φέρνει στό νοῦ με- ἐπαφὴ τῆς CIA μέ τόν Ἰωαννίδη. τό προσωπικά τῆς CIA πῆρε ὁδηγίες ἀπό τόν ἀμερικανό πρεσὸευτὴ να μὴν ἐγκαταστὴσει ἐπαφές μέσα οτήν τουρκικὴ μειονότητα καί νά ἀποφύγει κάθε σύνδεση μέ τὴν ἀντιμακαριακὴ κίνηση τῆς ΕΟΚΑ Β’. Συνέντευξη Η. Ρότζερ Πώλ Νταίηὸις. Φαίνεται ὅτι ἡ πληροι φορία αὐτὴ θεωρὴθηκε σάν παραπειστικη. συνέπειες προγενέστερων λαθῶν. ἀμεσα καί καθαρά ἐναντίον της. Αὐτή τή .E. συμπέρανε ὅτι ἡ ἐγκατασταση ἀπό τόν Ἰωαννίδη τοῦ Νίκου Σαμψών.

Rusllford καί F. καί με’ ἀξιωματούχους τῆς CIA ἀπό τόν G.στό νησί.;ι(ι)7ιατοι“ιχοι τῆς Υ. ὅπως ἐπίσης καί ὁ ἀμερικανός πρεσόειιτής οτήν Ἀθήνα.Ιειικωσίας Ἐκθέσεις ἐκείνης τῆς περιόδου ἀναφέρουν ὅτι ὁ Ντιιίηίῗις ἁπλῶς χτιιπηθηκε ἀπό μια ἀδέσποτη σφαίριι. ἀλλα πού δέν ἐχει τάξει μακροπρόθεσμους ἰδεολογικούς στόχους.Π. πιστεύοντας ὅτι ἡ κρίση τέλειωσε.’ ζικὴ μεταρρυθμιση Οτόν οἰκονομικό καί ταῖα δέκα χρόνια ἡ καταστάσι] ἀλλαξε μορφωτικό τομέα.Π. πληγώθηκε θανάσιμα κατα τή διαρκεια μιᾶς ἀντιαμερικαιιικῆς διαδήλωσης. καθηγητές πανεπιστημίων . δημοσιογρά- ωροῦμε. ὁ πρό- εδρος Ἀλιιειντα (”ικαφέρθηκε ἰδιαίτερα a αὑτό τό θεμα. 'O τιιχαῖος ἦ κάπως ριζικά· τό πρότυπο τοῦ σχεδόν (ἰιαστικός πιιρατηρητής θα μποροῦσε να τυχοδιῶκτη λατινοαμερικανικοῦ συντα. πού διαθέτει γι“ αὐτόν συζητὴσουν τήν κατασταση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωματιιιν στή Λατινικῆ Ἀμερική. σύμφωνα μέ τούς ὁμιλητές. με αντικειμενικό στόχο μιά πολύπλοκη καί τ ε λ ε σ ί δικ η ἀναδιάρθρωση τῶν πολιτικῶν. ίίεὸ(ιιίυσιιν ι’)’χι μόνο ὅτι ὁ Νταίηὸις εἶχε πι·ροι’ἷολι7()ει“. τόσο (ὶραχιιπρόθι-σμα ὅσο καί μακροπρόθεσμα.. ἡ “Αργεντινὴ. που τοποθετήθηκε (ια νά «ἐξυπηρι-τησει συμφέοοντα» καί πού δέν έχει τό (ἰπαραίτητο «λαῖκό ἐρεισμα» για νά προχωρήσει σέ μιά δαθύτερη ἀναδιοργάνωση τῶν κοινωνικῶν καί πολιτικῶν θεσμῶν τῆς χώρας του (ἑπομένως ἡ τία καί τίς ομαλές το1 171/1‘C διαδικασί- 1_»). 19 . τίς περισσότερες ζημιές τά τελευταῖα χρόνια. δέν ’έγινε καμιά πραγματικὴ προειδοποίηση ὅτι οἱ τουρκικίς δυνάμεις θα ἐξαπόλυαν μία ακόμα περισσότερο φιλόδοξη επίθεση στίς 14 Αὐγούστου πού εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν κατοχὴ τοίι ἑνός τρίτου τοῦ νησιοῦ. Μέσιι στά τελευ. Ἀντιπροσιιιπεύοντας τό ἐξόριστο Λαϊκό Μέτωπο τῆς Χιλῆς. Πιιρά τίς επαιέιλημμέιές (2711:91— κανικές διαμαρτιιριίς. 26-27 Σι·ῑπτε7ιόρίοιι 1975. ὁ [’ότζερ Νταίηῠίς. στή διὰρκεια τῆς κρίσι7ς]. Στήν (ἰναφορα ἑνός Καινούργιο << μοντέλο >> ἀξιωματικοῦ τῆς Υ. ἡ ἀνατροπὴ του καί ἡ ἀπομακρυνση τοῦ Οὑρουγοιιαη καί ἡ Βραζιλία. [Ιληροηιοριίις πού ἕφτασαν στήν Ἐπιτροπή (ἰναφέροιιν ὅτι ὁ Νταιήὅις μπορεῖ να ὑπῆρξε θιίμα δολοφόνου.για μιά ὅσο τό διινατό ἀποτελέσματικόκῆς καταπίπσης).προσπαθεια για μια παραλληλη καί ριρικανικῆς δικτατορίας. OI μαρτυρίες πού καταγραφηκαν στό Νανσύ ’ὑπογραμμισαν κατ’ ἀρχὴν τό γεγονός ὅτι οἱ ἀναφορές στα καταπιεστικά ι’. ἡ «ντέ (pd/. ἡ ἀμερικανικὴ Υ.ιποστὴριξη. Ὀ γενικός ἀπολογισμός τῆς ἀποτυχίας τῆς ἀμερικανικῆς Υ. ἀπό τόν. στήν Κύπρο. πρεσόειιτής τῶν Η.1.για τό συστηματικό γκρέμισμα τῶν ἀρκεδερικα καί τα παράσημα» καί μέ σχεδόν τῶν οἰκονομικῶν καινοτομιῶν πού εἶχαν μοναδική φιλοδοξία τήν ἰκανοποίηση ἐπιχειρηθεῖ ἐπί προεδρίας Ἀγιέντε καί προσωπικιῖῑν ἐπιδιώξεων καί ῖδεολογι. ἀπό τὴν άλλη. τό καθεστώς τοῦ Σαντιαγκο καταπολύ συχνά.70» ἀντιμετώπιση τοῦ δικτάτορα adv vd ἐπρόκειτο για ε’να ἐπικίνδυνο μέν ἀλ λά φαιδρό καί μικρονοῖκό πρόσωπο. 071'1 διαρκεια τῆς κυπριακῆς κρίσης. [0 ὑπεύθυνος για τήν ἀναφορά που πρόὸλεπε τήν 2017 Ἰουλίου σαν ἡμερομη- ' νία τῆς εἰσὸολῆς. Παρά τά κραυγαλέα αρθρα τῶν τουρκικῶν ἐφημερίδων καί τίς ἀπροκαλυπτες κινήσεις στρατοῦ στίς ἀκτές ἡ CIA δέν ποόόλεψε τήν εισόολή μέχρι λίγες ὧρες πρίν οἱ τουρκικές δυνάμεις φτάσοιιν στίς κυπριακές ἀκτές. γματαρχη ὴ στρατηγοῦ. στι 17 IΘΚΑ Β ιιχι (170(711111011 ια σκοτώσει 1‘7 τόν Νταίηίῖις η’ (ιιι τόν τοι ι’δισ.Π.Π. σημειώνεται ἡ 2οή Ἰουλίου 0dv πιθανή ἡμερομηνία εἰσδολῆς. KII'. μέ «πλάκα τα σι. ἰ’σως vd προξένησε.Π.συγκεντρώθηκαν στό Νανσύ τῆς Γαλλίας για να τό σκοπό ὅλα τά καταπιεστικά μέσα καί νικές χῶρες . εἶχαν μετακινηθεῖ σέ διάφορα χρονικα διαστήματα ἀπό τίς θέσεις τους.για τὴν ἀνιιπόσειικτη ἐπανεμφανιση στό κῶν στόχων (ἐστῶ καί αν αὐτοί οἱ στὸχοι προσκὴνιο τῶν κλασικῶν ἀντιδραστικῶν ἠταν παράλληλα μια πολύ καλὴ 6άση για μηχανισμῶν ἐλέγχοιι καί. «ἡμίψιλα» τῶν μεγάλων εὐρωπαϊκῶν ἐφημερίδων. μέ ὅάση ἕνα παλιό καί σχεὅάλλει μιά ἐξαιρετικά συντονισμένη δόν ἀνύπαρκτο πιά μοντέλο λατινοαμε. Ἀμερικῆς γίνονται. κοινιιινικῶν ἀλλα καί μορφωτικῶν δομῶν τῆς Χιλῆς. έχει ιιιπεῖ ἀπό καιρό τερη (7ῑίμωση ἢ ι’·ιπομάκρυνση ὅλων ἐκείνων τῶν στελεχῶν (πανεπιστημιακιῖιν στό μουσεῖο. οἱ έμπειρογνώμονες τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί στίς τρεῖς χῶρες. ”Ετσι.Π. οἰκονομικῶν. ἀλλα ἡ ἀναφορα αὐτὴ δέν κυκλοφόρησε ποτέ στα μέλη τῆς Υ. Ἀμερικὴ.Α. ἀλλα για μια συστηματικὴ καί ἐξαιρετικα ἐνδιαφέρουσα ἀνάπτυξη τῆς λειτουργίας τῶν νέων καταπιεστικῶν μεθόδων καί μηχανισμῶν πού δοκιμάζονται τήν πολλές (ρορές ἀναγκαία ἐξωτερική σέ χῶρες ὅπως ἡ Χιλή. ΣΥΜΦΩΝΑ με’ τόν πρόεδρο Ἀλμέιντα.. ῆταν ἀπασχολημένος μέ τή σύνταξη μιᾶς ’έκθεσης για τήν Ἰταλία. φανηκε να χανει τό ἐνδιαφέρον της. καμιά πραγματικότητα.συμπερανει ὅτι πρόκειται. πού ἔπρεπε νά ὑποὸληθεῖ τή 18 Ἰουλίου. (ὶλλά καί ὅτι 17 ταυτό717771 τῶν ἀτόμων ποιί πιιροὸώλησαν τήν πρεσίῖιία ῆταιι γνιιιστή. Οἱ πηγές τῆς Υ. [Μερικές μέρες αργότερα.ἡγετικα στελέχη πολιτικῶν κοινωνικὴ ἀπειλή. Ἐκτός ἀπ’ αὐτό.Π. Τό «συνέδριο 701‘1 Νανσύ» ἐταξε σαν σκοπό του νά θέσει τίς ὅασεις για ‘ «μιά νέα μορφή σιιλλογικῆς ἀντιμετώπισης τῆς πολιτικῆς καταπίεσης σέ ο) 0 τόν κόσμο» ἀφοῦ πρῶτα διαπίστωσε ὅτι ὁ πόλεμος γιά τήν ὑπερασπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐξακολουθεῖ να γίνεται μέ «ὅπλα πού δέν ἀντιστοιχοῦν στίς σημερινές μορφές καί δυνατότητες τῶν ἀμέσου δικτατοοικοῦ μηχανισμοῦ «ἀρκουν» για τήν «ἐπιστροφὴ στή δημοκρα- καταπιεστικῶν καθεστώτων». δέν ἀντιστοιχεῖ σέ. τό ξεκίνημα μιᾶς πιό ὁργανιιιμένης ταξι. ”4. Πρέπει νά ποῦμε ὅτι δέν ἐπρόκειτο για μια συνηθισμένη καί κλασικὴ «ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων» ἀνάμεσα σέ «ἐπαγγελματίες ἀνθρωπιστές» πού συνυπογραφουν στό τέλος καποια έκκληση πού περνάει 07d «’ψιλα» ἤ στα. Θά ἔπρεπε ἐπίσης νά σημειωθεῖ ὅτι κύπριοι ἐμπειρσγνώμονες τῆς CIA ἦταν φορ- τωμένοι μέ γραφειοκρατικές ὑπευθυνότητες (ιίναδιοργανωσης τοῦ τομέα. 17 κυπριακή κυόέρ1117017 άρνήθηκι· νά ἀπομακρύνει (ιιίτα τά ἄτομα ἀπό τίς θέσεις τους.\‘I('I‘HI. καθεστῶτα τῆς Λ.\‘(‘II.ι·. στίς 20 Ἰουλίου 1974. στήν πρεσίῗεία τῆς . Μεθυσμένη ἴσως ἀπό τὴν «ἐπιτυχία» τῆς ἀναγγελίας τῆς πρώτης τουρκικῆς εἰσὸολῆς ἀμέσως μετά τήν ἀναγγελία της ἀπό τόν τουρκικό τύπο. Βοο. ὑπογραμμίζοντας τή 011071111070m1i11011 τῆς καταπίεοης στην πατρίδα του. 0 ποι-σοιιτής [ασκιι ιιποκάλιιηε οτήν E717011m/ 711121 άιιιιηοριι. Συνέντευξη μέ τόν Χέιιρι· Τάσκα. ι’σχιιρίζοντιιιι ὄτι αιἰτά τά ἄτομα μπορεῖ να 177111' ιἰπάλληλοι τῆς (ἰστιιιιομιάς τῆς Λευ- κωσίας. τὴ μορφὴ τοίι καθεστῶτος πού ερχεται να ἀντιμετωπίσει μιαν αμεση πολιτική ἢ φοι. δικτατορίας ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ἀρχές τοῦ Μαη πολιτικοί ἐξόριστοι ἀπό ὅλες σχεδόν τίς λατινοαμερικα- ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ἐπίσης πρέπει νά θε- κομμάτων καί ὀργανισμῶν. καί ὅχι μοναχά στή Λ. ἀπό τὴ μια. ΣΥΧΝΑ.

καθώς καί «εἰὸικοί ἀμερικανοί σύμὄουλοι». ἐξορίες) πού θα ὀημιουργσῦσαν ἐνὸεχόμενα ἀκόμα μεγαλύτερες ἀντιὸράσεις καί πού θά κινὸύνευαν νά 01511110117νουν τή στρατολόγηση καί ἄλλων ἀντιστασιακῶν στελεχῶν. 6ασανισμοὺς. κυκλοφορεῖ ΠΡῙΞΙἸΙΞΙ ἐπίσης νά ὑπογραμμιστεῖ ὅτι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. Σήμερα. με’ τὴ μέθοδο τῶν ὑποτροφιῶν. καί καταλήγουν οτὴ νέα πανεπιστημιακή π ο λ ιτ ι κ ή . 17 ()1? «περιποίηοη» ἀκολουθοῦσι· αὐξανόμενη ἔνταση. Ὅλες οἱ πανεπιστημιακές σχολές μετατρέπονται. 70 χειρότερο. ἑξαπολιῖθηκι· ἕνα κύμα «ὸιακ κομμένων σιιλλήηί-ων». μέσα στα τελευταῖα δύο χρόνια. γίνεται μια έντονη καί είδική προπαγάνδα.λπ. Εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικό τό γεγονός ὅτι οἱ περισσότερες ἀπό τίς σχολές που ἐξαρτῶνται αμεσα ἤ ἓμμεσα ἀπό αμερικανικα πανεπιστήμια ἥ ἀνάλογα ἱδρύματα. φυσικά. δέν ὑπάρχει πια κουλτοὺρα · 120 πολλά ἀμερικανικα πανεπιστήμια έχουν δημιουργήσει. στηριζονται σε’ μια σειρά συνδυασμένων μέτρων πού ξεκινᾶνε ἀπό τήν έξαιρετικα μεγάλη διεὺρυνση τοῦ κύκλου ἐκείνων πού ὠφελοῦνται ἀπό ιιτὴ συστηματικὴ έφαρμογὴ τῶν οἰκονομικῶν θεωριῶν του πασίγνωστου Φρίντμαν (μέσα στό χιλιανὸ πλαίσιο μιᾶς αγριας καταναλωτικῆς κοινωνίας. ΘΑΝΑΣΗ ΧΑΤΖΗ NIKHGDOPIA‘ EI‘IANAZTA‘ZHI χΑς-ξιιῖἷ (1941—1945) γεγονοτο . σέ μηχανές παραγωγης πιστῶν ὑπαλλήλων καί οτελεχῶν που ἀρχίζουν κιόλας νά ἐπανὸρώνουν τό σύστημα τῆς ἄγριας καταναλωτικῆς κοινωνίας πού ὸημιουργεῖται». KI ΕΔΩ ἀκριῦῶς έλλοχεὺουν οἱ μεγαλὺτεροι κίνδυνοι γιά τούς χιλιανοὺς δημοκρατες. «ὑποκαταστήματα» στό Σαντιαγκο καί σέ αλλες πόλεις. ἐκτός ἀπό ἀσφαλίτες. Η «ΩΡΑ ΤΗΣ LIJYXC)/\O I‘IAZ» ΣΤΟ συνέδριο τοῦ Νανσύ μιά χιλιανή γιατρός ἀναφέρθηκε στή 0vστηματοποίηση τῶν ψυχολογικῶν 60— σανισμῶν. τό θύμα ἀπελευθερωνόταν χωρίς καμιά έξήγηση καί καμιά ἀπειλή. καί ἀνώτερους αξιωματικούς. ἐξορίες κ. Ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πινοσέτ ἔγινε ἰὸιαίτερη σύσκεψη στήν ὁποία ἕλαὸαν μέρος. τήν ἐνθαρρυνση για τή μεταναστευση τῶν καλὺτερων πανεπιστημια’κῶν δασκαλων καί ἀποφοίτων καί. ὥστε νά ἐξασφαλίζονται καί τα διπλωματικα μετόπισθεν.μποροῦσε νά έπαναληφθεῐ τέσσιρις καί πέντε φορές. ὅπως τουλάχιστο ὑπογραμμισε ὁ Ἀλμέιντα. ὅταν οἱ ἀρχές ἀσφαλείας τοῦ ὁικτατορικοῦ καθεστῶτος ὁιαπίστωσαν τήν ὕπαρξη ἀρκετῶν ἑστιῶν ὀργανωμένης ἀντίστασης στά πανεπιστήμια καί τίς ἀνώτερες σχολές τῆς χώρας. ὅλέπουμε τήν καταργηση ὅλων τῶν σχολῶν πολιτικῶν ὲπιστημῶν. ἰδιαίτερα τόν τελευταῐο και]ρὸ. Ἡ συστηματοποίηση αὐτή ἄρχισε νά γίνεται ι’ὸιαίτερα φανερή καί ἕντονη ἀπό τίς ἀρχές τῆς περασμένης χρονιᾶς. Αὐτή τή φορά τό (1. Στίς περισσότερες περιπτώσεις 01113101078171“~ ἕνα ἐξαιρετικά ἀπι)τι·λι·σ7ιατικό ψυχολογικό «κοιιρὲλιασμα» τοῦ θύματος.75917101011τουσαν» ἐλαφρά καί τό ἀπελευθέρωναν. έχεια. ἀνάμεσα σέ ἄλλα μέτρα πού ἔχουν ληφθεῖ κατά καιρούς. μέ αὐθαίρετες συλλήψεις καί φυλακίσεις. Ἡ ὸιαὸικασία αὐτή . τήν καθιν έρωση εἰδικῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεω καί διδάκτρων (μέτρο έξαιρετικά ἀποτελεσματίκὸ για να γίνεται μια ὁρισμένη ἑπιλογή).ονομνησεις α σκέψεις . «κλασικοί» ὄασανισμοί. «ἡ Λατινική Ἀμερική ’έχει ἀρχίσει να κυὸερνιέται ἀπο δικτα- τορίες νέου τύπου. εἶναι ἀφιερωμένες στή μελέτη τῶν ἐμπορικῶν καί οἰκρνομικῶν ἐπιστημῶν. Διαπιστώθηκε ὅτι. ΟΜΩΣ. ὁ πρόεδρος Ἀλμέιντα μίλησε για μιά συντονισμένη προσπαθεια τῆς στρατιωτικῆς χούντας για να ἐπιτευχθεῖ μιά ὃσο τό δυνατὸ ταχυτέρη «ἀπεθνικοπόίηση» τῆς χιλιανής κουλτοὺρας. περνανε από τή σύναψη έμποῖ ρικῶν καί οἰκονομικῶν συμφωνιῶν με ξένα κράτη.. ἡ μία μετά τήν ἄλλη.λπ. τήν κλασική καταπίεση. πού ἑφαρμόζονται σέ «51’— ὀικευμένα» ἀστυνομικὰ κέντρα καί σέ ὁιάφορες φυλακές. 01112 για νά ξανασυλληᾳιθεῖ σέ μερικές μέρες πάλι.δασκαλων. φοιτητῶν κ. πού δέν πρέπει καθόλου να ὑποτιμῶνται.) που ἀναπτύσσουν.. που ὁ Ἀλμέιντα ἀποκάλεσε ζοίιγκλα). γιατί ἔχουν ἀρχίσει να προσαρμόζονται πρός τή νέα οἰκονομική καί κοινωνικὴ κατάσταση». ” ΣΤΗ συνέχεια. μιά πολύ ἀξιόλογη ἀντιδικτατορικη δράση. ΟΠΩΣ ὑπογραμμισε ἕνας 013901111011— ανὸς έξόριοτος. γιατροί καί ψυχολόγοι. νά προσφύγει ὁηλαόή Υστά ἄμεσα ἐκεῖνα καταπιεστικά μέτρα (συλλήψεις. Οἱ λατινοαμερικανικοί λαοί περιμένουν νά δοῦν αὐτὴ τήν προσαρμογή καί ἀπό τὴν πλευρά τῆς ἀντίστασης. ὸηλαὸή κρατήσεων πο 1. ὅπου. οἱ αντικειμενικοι στοχοι που ἐπιδιώκουν να πετύχουν οἱ χιλιανοί στρατιωτικοί εἶναι πολύ πιό μακροπρόθεσμοι καί. Δέν ὑπάρχει ἀμφιὸολία ὅτι ἀναλογα μέτρα μέ ἐκεῖνα τοῦ καθεστῶτος Πινοσέτ μπορεῖ κανείς να συναντήσει σε ὅλα τα μετροστάσια ὅλων τῶν δικτατοριῶν.7 ὸέ σιινοὸεύονταν ἀπό κανένα ὄασανισμό καί πού κρατοῦσαν τρεῖς ἥ τέσσι-ρις μέρες. πού αναγκαζόταν νά μείνει για πολύν καιρό ἔξω 1‘7 καί νά αποσυρθεῖ τελείως ἀπό τήν ι’·νεργό (117101111010ρική ὸράση. dorm/071111017. Στό συνέδριο τοῦ Νανσύ ὁ πρόεδρος Ἀλμέιντα ὑπογραμμισεῑ «Τά ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς τοῦ ὀικτατορικοῦ καθεστῶτος στο πανεπιστήμιο κινὸυνεύουν ν’ ἀποὸειχθοῦν καταστροφικά. Ἡ χούντα τοῦ Πινοσέτ ὸέν ἔσπευσε νά «10651 ὁραστήρια μέτρα». πρόσθεσε. Ὕστερα. στή συν- «ἀλλά ἐργαστήρια ὅπου κατασκευάζεται τό ἐπίσημο μορφωτικό προϊον».

ὑπῆρχον 60 γιατροί για πληθυσμό 9. Ἀκόμα εἰσηγήθηκε να ἀκολουθηθεῖ ἡ πολιτική τῆς «μή δέσμευσης» (εξω ἀπό συμμαχίες). μέ πρῶτο μέλημα τή διαφώτιση τῶν μαζῶν καί κύριους καθοδηγητές τούς πρωτεργατες τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος Machel. μέ πρῶτο πρωθυπουργό τόν Joaquim Chissano. 15 Σεπτέμὸρη 1975) πού ἀναγνώρισε τίς δυσκολίες καί τα προὂλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα. Τήν περίοδο τῆς «Ἐπανασταοης τῶν Λουλουδιῶν» στήν Πορτογαλία καί ένῶ ακόμα ὁ Σπίνολα ὅρισκόταν οτήν ἐξουσία. Ἀκόμα ἡ έλλειψη οἰκονομικῶν πόρων καί εἰδικευμένου τεχνικοῦ καί ἡμιτεχνικοῦ προσωπικοῦ εἰναι πρός τό παρόν μιά τροχοπέδη. Καί προχωροῦν πρός τά μπρός. ναρκωτικα).. Ἀπ’ τήν άλλη μεριά. Τά δύο τρίτα ἀπ’ τίς 200. πού ἡ Μοζαμὸίκη. τή «Βουλή τοῦ Λαοῦ».ί’)στερα ἀπ’ τήν ’ένωση τριῶν έθνικιστικῶν . Στό συνέδριο. Δ. ἀφοῦ τό Frelimo εἶχε άπελευθερώσει μεγάλες περιοχές τῆς χώρας. παιδεία καί κοινωνικές ὑπηρεσίες. Ὑπῆρξε περίπτωση (Tempo. 21 . Στίς 30 Σεπτέμὸρη ὁρκίστηκε ἡ πρώτη κυὸέρνηση. Τόν Ἰούνη τοῦ 1975 άπόχτησε καί τυπικά τὴν ανεξαρτησία της. ἀπόχτησε τήν ανεξαρτησία της. Ὁ δρόμος τῆς ἀνεξαρτησίας ἠταν γεματος ἐμπόδια. Ἀμέσως ὕστερα ἀπ’ τὴν ἵδρυσή του ουντόνισε τίς ἐνέργειες καί τή στρατηγική του μέ τα ἀπελευθερωτικα κινήματα PAIGC (Γουῖνέα Μπισαου) καί MPLA στὴν Ἀγκόλα. πού ἀργότεροι. Τά χάσματα αὑτά σιγα . Οπωσδήποτε ὑπαρχουν δυσκολίες οτήν ἐγκαθίδρυση τοῦ σοσιαλισμοῦ στή Μοζαμόίκη. 5Ἀπ τό 1966 ακόμα. Ἰούνιος 1975).000 κατοίκους. Dos Santos καί Modlane. ἡ προσπαθεια τῆς πρώτης ἐπαναστατικῆς κυὸέρνησης έντοπίστηκε στό πρὸὅλημα δημιουργίας ταχτικοῠ στρατοῦ ἀπ’ τούς ανταρτες καί στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐξωτερικῆς ἀπειλῆς ἀπ’ τίς χῶρες πού ὅρίσκονται κοντα στα σύνορα της μέ έχθρικές διαθέσεις. γυμνάσια) ἐθνικοποιήθηκαν καί μπῆκαν κάτω ἀπ’ τόν έλεγχο τῆς κεντρικῆς κυὸέρνησης.Δ. κάτω ἀπ’ τήν καθοδὴγηοη τοῦ «Frelimo». Τό Frelimo ἱδρύθηκε στα 1962. ἀποτέλεσαν τόν πρῶτο πυρῆνα λαϊκῆς έκπροοώπησης στή Λαϊκή πια Δημοκρατία τῆς Μοξαμδίκης. ἡ «ένωμένη Μοζαμόίκη» καί ὴ «συντριὸή τῶν παλιῶν ἀξιῶν καί ἡ αντικατάστασή τους ἀπό καινούργςιε » (Tempo Αὔγουστος 1975).000. ζάχαρης συνεχίζει νά ὃρίσκεται σέ ψηλά ἐπίπεδα. Τό τρίτο συνέδριο τοῦ Frelimo (1977) Οι Πρωτες «μεγάλες δυσκολίες» δυό χρόνια μετά τήν ανεξαρτησία Τοῦ ”Αγγελου Χρήστου Κλείνουν ακριὸῶς δύο χρόνια ἀπ’ τόν Ἰούνη τοῦ ’75. σκοποί τῆς Μοζοιμόίκης εἶναι ἡ ἐξ· άλειψη τοῦ ρατοισμοῦ καί τῆς ἀποικιοκράτίας οτήν Ἀφρική. παρα τήν έλλειψη εἰδικευμένων τεχνικῶν. Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ Frelimo. Ἀπρίλης 1977). μέ ἀποτέλεσμα οἱ Πορτογάλοι γιατροί νά ἑγκαταλείψουν τή χώρα. Στόν τομέα τῆς έκπαίδευσης ὅλα τα σχολεῖα (δημοτικά. φυστικιοῦ. μέ εἰδικά ἱδρύματα πού ἐγκαθιδρύθη-κάν σ’ ὁλόκληρη τή χώρα. Ἀκόμα ὑπογράμμισε ὅτι ἡ κυὸέρνηση δίνει ίδιαίτερη σημασία σέ τρεῖς τομεῖς; γεωργία. Οἱ Μοζαμόικανοί ὅμως έχουν σταθμίσει τίς ἐλλείψεις τους. μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας. δασισμένο πανω στήν «πολιτική τῆς μάζας». καί ἀποτελεῖ τό 50% τοῦ ἀκαθάριστου έθνικοῦ προϊόντος. αποφασισε νά διεξάγει έκλογές μέσα στό Φλεὸάρη τοῦ 1978 για τό Ἀνώτατο Σῶμα τοῦ Λαοῦ. ἀλκοολισμός. Οἱ ἀπελευθερωμένες περιοχές έκλεξαν τίς τοπικές έπι- τροπές.κινημάτων κάτω ἀπ’ τόν έλεγχο τοῦ Eduardo Modlane. ἡ «συντριὸή τῆς ἀποικιοκρατίας». ἡ «έπαναστατικοποίηση τῶν πλατιῶν μαζῶν». παρά τό συνεχιζόμενο πρό6λημα τῆς ἐσωτερικῆς μεταναστευσης πρός τίς άστικές περιοχές. ὑπογραφτηκε ἡ Συμφωνία τῆς Λουζακα. πού ἀποτελεῖται ἀπό 67 μέλη.σιγά καλύφθηκαν μέ ἀποστολὴ γιατρῶν ἀπ’ τή Λ. “Ὀπως τόνισε ὁ πρόεδρος Machel στήν εἰσήγησή του στό 3o συνέδριο τοῦ Frelimo. τῆς Μοζαμὸίκης στράφηκεοτήν ἐπέκταση τῶν καλλιεργειῶν (πρωτογενής τομέας) καθως καί οτήν ἀναδιαρθρωση τῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν. Στή γεωργία ἡ κατάσταση παρουσιάζεται καλύτερη. ξΗ Ροδεσία καί ἡ Νότια Ἀφρική ὃρίσκονται πολύ κοντά. MOZAMBIH Μεταξύ 1975 καί 1976 οἱΙ δαπάνες για τήν παιδεία αὐξήθηκαν κατα 60%. Σ’ ἕναν ἀπ’ τούς λόγους του ὁ Machel καλεσε τό λαό να ἀγωνιστεῖ γιά νά ὑπερπηδηθοῦν ὅλα τά ἐμπόδια. ”Αλλοι σκοποί τῆς διαφώτισης. Ἀκόμα έξαλείφθηκαν δραστικά τά τελευταῖα κατάλοιποι τῆς πορτογαλικῆς ἀποικιοκρατίας (πορνία. Ἡ πρώτη φροντίδα τῆς κυὸέρνησης τῆς Λ. χαράχτηκε ἡ πολιτική τῆς κυόέρνησης για τα ἑπόμενα 5 χρόνια καί ὁ Machel έκλέχτηκε πρόεδρος γιά τήν περίοδο αὐτή. ‘H παραγωγή μαλλιοῦ. στίς 7 Σεπτέμὅρη 1974. γιατί ἀποτελοῦσαν ἕνα σημαντικό δυναμικό τεχνικῶν καί απασχολούμενων στόν τριτογενὴ τομέα τῆς παραγωγῆς. Ἕνα καινούργιο πολιτικό σύστημα έγκαθιδρύθηκε.000 Πορτογαλους ἐγκατέλειψαν τή χώρα. Κύρια σημεῖα τῆς στρατηγικῆς. με’ ὄαριές συνέπειες για τήν οἰκονομία τῆς χώρας. ἡ συνι-ιδητοποίηση τοῦ λαοῦ οτήν «πάλη για λευτεριά καί ἀνεξαρτησία» (Tempo. Ἱ-Ι γῆ ἐθνικοποιήθηκε καί μοιράστηκε σέ κλήρους ὅλες οἱ ἰδιωτικές κλινικές τό ἴδιο. έκανε τή Θεωρία πράξη. Λειτουργῶν κοπερατίῧες πού ἀριθμοῦν περί τίς 500 οἰκογένειες στίς μεγάλες ἀγροτικές περιοχές. μέ κυριότερο μέλημα τήν ὑπερπήδηση τοῦ χαμηλοῦ ποσοστοῦ παραγωγῆς ἀγαθῶν καί τήν έγρήγορση τοῦ λαοῦ ἀπέναντι στούς κινδύνους πού προέρχονται ἀπ’ τά σύνορα τῆς Ροδεσίας (Tempo. ὅπου έκπροσωπήθηκαν ὅλες οἱ περιοχές τῆς χώρας.. τῆς Κορέας καί τήν Κίνα. Οἱ κίνδυνοι γιά τό καθεστώς δέν εἶναι ἀνύπαρχτοι.

'0 006000 οϋξηοης τῆς Πορο- άτόμων κοί Πλέον) ἦτον μόνο 36% οτήν Περίοδο 1961 .ἱ . A010 σημαίνει ὅτι. ΣΤΗΝ Περίοδο ουτή. όχι λόγω άνεΠορκείάς τῶν διατεθέντων κεφαλαίων. Δηλοδή ό Προγμοτικός 006000 σϋξησης τοῦ Προϊόντος ἠταν σημαντικά χαμηλότε000 000 10 δυνοτό 00600. ΠροσΠοΘειῶν διά τήν άνάΠ-τυξιν δυνοτοτήτων χρηματοδοτήοέως έΠενδύοε-ων δέν υΠῆρξεν άΠολύτως ίκονοΠοιητικόν κοί τοῦτο. γιά τήν όΠοίο ύΠάρχουν Πλήρη στοιχεῖα οιτοσχόλησης. άλλά τίς εἰσάγει 0110 τίς άνοΠτυγμένες οἰκονομίες κυρίως μέσω τῶν ξένων έΠενδύοεων κοί τῶν εἰσαγωγῶν ένδιομέ- οων κοί κεφάλοιουχικῶν άγοθῶν. μέ τήν οτήν ΕΘΚ ότι δι’νετοι σχεδόν ἀποκλειστική έμφοση στόν τομέσ τῆς γεωργίας.112 χιλ. KAI H EAAHNIKH EKBIOMHXANIZH ι . A010 τῶν συνολικῶν έΠένδύσεων. 1. ΟΣΟΝ όφορά τή μοκροΠρόθεσμη τροΠεζική Πίοτη.73 ἠταν 8. μετονοοτῶν μεταξύ τοῦ 1961 κοίτου 1971 ἠτον 543 χιλ. άλλά λόγω Περιωρισμένης ζητήσεως διό Πορογωγικάς 505v000510n“.EOK: EPEYNA Η E. ἠ δοΠάνη ξένου συναλλάγματος γιά τήν εἰσογωγή κεφαλσιουχικῶν ἀγαθῶν δέν ουνάντησε Περιοριομό K010 11'] 6100K510 11']0 0110 έξέτοοη Περιόδου. δηλ.K. Κοί τοῦτο. «τό 00015- λέομο. Ἕτοι οἰ Προοδιοριοτικοί 11000γοντες τῆς οϋξηοης τῆς Πορογωγικότητος εἶναι τό μέγεθος τοῦ τεχνολογικοῡ χάσματος 1100 χωρίζει τήν Ἐλλάδα άΠό τίς άνοΠτυγμένες οἰκονομίες κοί 0 φορέεις κοί 1'] 00v650n τῶν 6ιομηχσνικῶν έΠενδύοεων.3%. Ποό δέν έχει Πόψει v0 ’έχει έφορμογή. ΕυρώΠη ἠτον 63. Oi έλληνικές οτοτιοτικές σειρές δέν άντιοτοιχοῡν άκριθῶς 0110 5vv0150 00150.κεφάλοιο κοί ξένο συνάλλαγμα γιά εἰσογωγή κεφάλοιουχικῶν αγοθῶν - ΓΙΑ νά άΠοντήσουμε 0‘ 0010 10 έρῶτημο εἶναι άνογκοίο v0 έντοιτίοουμε τά K0010 Προὸλήμοτο τῆς άνάΠτυξης τῆς έλληνικῆς εἴτε 0110 x00v10 0v51100K510 οτήν οϋξηση τῆς ζήτησης γιό έλληνικά 6ιομηχσνικά Προϊόντο. τοῦ 6ιομηχσνικοῡ Προϊόντος κατά τήν Περίοδο 1961 .4% 10 1967 . Τό γεγοv00 0010 άντσνοκλά τήν έξοιρετικά χομηλή μερίδα τῆς άμοιθῆς κλίμακα τῆς Πορογωγῆς. Kai 011 ἠ οἰκονομική έΠιτυχιό τῆς Πλήρους ἕντοξης οτήν ΕΘΚ 90 έξορτηθει· ἀπό τό K010 Πόοο Θά ἐΠιτοχυνΘεῖ ἢ 60 κσθυστερήσει r'] διαδικασία έκὸιομηχάνιοης. εἶναι χομηλός οέ οχέοη μέ τό 00600 οϋξησης τῆς Προοφοράς έργοοίος 010v 0011K0 10050 (Πόλεις μέ Πληθυσμό 10 χιλ.6”7ο· κοί τό 1971 .«71. όΠως οἰ Περιοοότερες 0V0— 111000005v50 οἰκονομίες.2% οϋξηοη δύσεις 00v Ποσοστό τῶν έοωτερικῶν έΠενδυοίμων κεφαλαίων οτή μείζονα 6ιομηχονίο (κοταοτήμοτο μέ μέση έτήοιο άΠοοχόληση 10 τῆς άΠοσχόληοης κοί 8% οϋξηοη τῆς Πορογωγικότητος (δηλ. ΑΠΟ τήν άλλη μεριά. Συγκεκριμένο.71 r100 Προκό- οτήν οἰκονομική Πλευρά τῆς έντοξης τῆς χώρας μσς 111510110 001000 τοῦ ἀριθμούς 51v014%. Ἠ οἰτίο αὐτῆς τῆς έΠίδοσης 6ρίοκέτοι μάλλον στό γεγονός 011 ἡ Ἐλλάδα. γωγικότητσς εἶναι Πολύ ψηλός μέ 10 διεθνή μέτρο K01 δέν φοίνε101 νά εἶναι ουνάρτηση οὔτε 100 έΠιΠέδου 1'] τοῦ 006000 οϋξηοης 0110 010 56v1K1'] άνονεωτική ΠροσΠάθειο μέ δοΠάνες Research ἅ Development. oi φόροι κοί 10 κέρδη 1100 οφέίλοντοι στό έξωτερικό. K. τό 1971. ή 6ιομηχσνική άΠσσχόληοη μΠοροῡοε v0 αὐξάνει K010 0500 έτήοιο ρυθμό 4%. ένῶ 0 Προγμοτικός ρυθμός ὑπῆρξε 9. Ἐσωτερικά έΠενδύοιμσ κεφάλαια μΠοροῡν v0 001σθοῦν 10 0K06001010 κέρδη μεῖον oi τόκοι.7%. δεδομένης μάλι- 01106501] 011 ἡ διάρθρωοη τῆς GOTlKfiQ dnaoxéAnon0 60 1100505v5 σταθερή. Ἀλλά μέ μιά κατά Προοέγγιοη μέθοδο κοί μέ 6001] 10 στοιχεῖα τῶν ἐτησίων Βιομηχο- Πλήρης έντσξη 60 5nn050051 τήν άντιμετῶΠισή τους. 0 006000 οῠξησης τῆς 6ιομηχσνικής άΠοοχόληοης.73 έΠεσε 0K000 1110 χομηλά.2%. εἶναι ἴσως χρήσιμο νά 01100vn0651'0'11 ἠ οἰκονομική ἁναΠτυξη εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς διαδικοσίας ανοκοτονομής τῶν Πόρων καί διορθρωτικής ἁλλογής. κύριος ἄξονος τῆς ὁποίας εἶναι ὴ έκ6ιομηχανιση. 'H έΠόρκειο κεφαλαίων γιά έΠενδύοέις 6ιομηχονίοςι κοί v0 Προοδιορίοουμε 10v 100110 05 τόν όΠοῑο ή σέ μιά χῶρο μέ υΠονόΠτυκτη κεφαλάιογορά ὅΠως 1'] Ἐλλάδα οημοίνει έΠάρκεισ έσωτερικῶν κεφαλαίων κοί τροΠεζικῆς μσκροΠρόΘεσμης Πίστης. 0v11 1.60 1'] μερίδα τῆς έργοοίος ἠταν 542%. έως 10 1973. ένῶ 011] A. A0100 0 006000 διασπᾶται σέ 1. τοῦ Προϊόντος K010 άΠοοχολούμενο). διότι 10 ’έλλειμμο τοῡ 100ζυγίου Πληρωμῶν.569 χιλ.69 ἠταν 48. ό 006000 υΠῆρξέ 92%.2%.. ΕὲὶιρώΠη ἠταν 7Ο.O. οτό 4 Do. "000 δικοιολογημένη K01'0'v εἶναι ἠ έκδήλωοη 00100 τοῦ ένδιοφέροντος. 011015 άρχίζουν 01 1150100015050 01011011K50 051- ρές. 1015 0 οἰκονομικὰ ένεργός όοτικός Πληθυομός τό 1971 60 ἡτον 2. 1. Στήν ένδεκοετίο νικῶν Ἐρευνῶν τῆς ΕΣΥΕ υΠολόγισο 011 1'] 00010015001] y10 έΠεν- 1961 -. σέ κέρδοοκοιτικές έΠενδύοεις ἤ διέφυγε στό έξωτερικό. 'O μέσος έτήσιος 006000 οϋξηοης τῆς Προοφοράς 22 ΤΙΞΛΟΣ. λόγῳ τῶν άδήλων Πόρων καί τῆς ε1σροῆς 1διωτι- .. H ANEI‘IAPKEIA τῶν έΠενδυσεων οτή 6ιομηχονίο σέ οχέοη μέ τό δυνοτό 00600 άνάΠτυξης μΠορεῖ v0 έρμηνευθεῑ άΠό δύο ένολλοκτικές 011150: εἴτε άΠό άνέΠάρκειο Πόρων γιά έΠένδύσεις . τῶν κοτοΘληΘεισῶν... 'E0v 0110- 6500005 011 δέν ύΠῆρχε μετανάοτευση K01 0010 τό μέρος τοῦ έργοτικοῡ δυνομικοῡ εἶχε Πορομείνει οτόν άοτικό τομέο τῆς οἰκονο- 0100. υΠῆρξε 01095000 σκοΠὸς τῆς κρστικῆς Πολιτικῆς νά έξοοφολίοει ᾶφθονο τροΠεζικά κεφάλαιά οέ ευνοϊκοός 00000 y10 Πάγιές έΠενδύσεις 011'] 6ιομηχογίσῑ ”Ηδη όΠό τό 1957 00105 5v0 μίνιμουμ Ποοοοτό τῶν καταθέσεων στίς τρόΠεζες γιά μοκροΠρόθέσμη Πίοτη μέ σχετικά χομηλά έΠιτόκιο κοί 0110 10 1967 Προχώρησε σέ σημαντικὴ 511100τηση τῶν Πληρωμῶν τόκων τῶν 6ιομηχσνικῶν έΠιχειρήοέων.2%. 1100K0n'r51 011 0 δυνατός ρυθμός οϋξηοης γῶν 0110 τήν EOK. K010 010 Πολοιότερη έκτίμηοη 100 Διοικητῆ τῆς ΤράΠεζάς τῆς Ἑλλὰδας. τό 1961 κοί 1. Τοῦ Γιάνκου Παπαντωνίου Είνοι χορακτηριστικό τῆς δημόσιος συζήτησης 11de έργοοίος στόν άστικό τομέο οτήν Περίοδο 1961 . 1'] έλληνική 6ιομηχονίο γνώρισε άρκετά ψηλούς 0060000 ανάιττυξηςῑ ό μέσος έτήσιος 006000 0v00500 0110 10151150 1958 — 60 K01 1971 . οὔτε τῆς οϋξουσος άΠόδοοης K010 σημαίνει ότι τό μεγολότέρο μέρος τῶν έΠενδυοίμων κεφαλαίων τῆς έλληνικῆς 6ιομηχονίσς διοτέθηκε σέ Πολυτελή κστονάλωοη.71 ἠταν 12%3. έως τήν άρχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. κοί Πλέον); ό οἰκονομικά ένεργός Πληθυομός οτόν άοτικό 10- 050 ἡτον 1.73]. Ἐάν στούς ρυθμούς 001000 00006500005 τόν έξωγένῶς Προοδιορισμένο ρυΘμό οϋξησης τῆς 010 τῆς κακῆς μετοχείριοης τῶν ἀγροτικῶν μσς ἐξαγω- ησρσγωγικότητος (8%). Πρός τό σκοΠό 0010 00 έξετάσουμε συνοΠ-τικά 11'] διαδικασία έκ6ιομηχάνισης 0110 τό 1958. Ὀ 0016000 τῶν έργοοίος στό εἰοόδημο τῆς μείζονος 6ιομηχονίος. Αυτοί oi 11000yov150 11005051v0v σχετικά οταθεροί οτή διάρκειο τῆς ύΠό έξέτοοη Περιόδου. έτοι ὥστε ή ψηλή οϋξηση τῆς Πορογωγικότητος μΠορεῖ v0 Θεωρηθεῖ 00v έξωγενής 0510Θλητή ο-ιή διαδικασία τῆς έκθιομηχάνιοης. Ζολώτο. δέν Ποράγει τίς τεχνικές γνώσεις 0500 τό 1958 . ένῶ οτή 6ιομηχσνική Δ.348 χιλ.

ἡ συμμετοχή τῶν έξαγωγῶν 0111 610011)(0V1K11 Παραγωγή ἠταν χαμηλότερη τοῦ 3% ’έως τό 1966 καί έφτασε ΠερίΠου τό 11% 10 1973.73 K01 δέν 1100611505101 να αυξηθεῑ κατα ψηλότερο ρυθμό μετα τό τέλος τῆς τρέχουοας οἰκονομικῆς K010110.καθιστά τό δυνατό 00900 Βιομηχανικῆς άναΠτυξης άΠλησίαστο σέ οχέοη μέ τό ρυθμό αϋξηοης τῆς έοωτερικῆς 0111110110 για 6ιομηχανικα Προϊόντα. "A0 5051000005 Πρῶτα 111 στρατηγική τῆς υΠοκατασταοης τῶν εἰσαγωγῶν. 1'] 0000009510 1110 23 . για τό Πόοογενι- κευμένη ἠ 0000 ραγδαία θα εἶναι 0011'] ή διαδικασία διαρθρωτικὴς αλλαγῆς. A010 δέν εἶναι ἰδιότυΠο έλληνικό φαινόμενοι στό 010010 αναιτῐυξης 1100 διέρχεται 11 5111111v1K1’] οἰκονομία. FIPOKYI'ITEI 10 έρῶτημα Ποιές εἶναι 0'1 ΠροοΠτικές έΠιτυχίας αὐτῶν τῶν 000 έναλλσκτικῶν στρατηγικῶν 8ιομηχανικῆς ανατιτυξης έαν ή Ἐλλάδα γίνει Πλῆρες μέλος τῆς EOK. τα όΠοϊα 011110— ξαν 1'] 00v50510 ξένων έΠενδυσέων (κυρίως τῆς Pechiney) K01 δέν εἶναι εὐαίσθητα σέ 0510601150 010 5010500 1110 Προστασίας.καί 5v00 5010110 ψηλοῡ 006000 αϋξησης τῆς Προσφορας έργαοίας Πρός τῆ 8ιομηχανία . λόγω τῶν κοινωνικῶν καί Πολιτικῶν αντισταοεων 000 90 00061111900v. Ἀλλα.κῶν κεφαλαίων. ένῶ. 1100 0 χῶρος δέν 501105051 να Περιγραψω. 0110 όΠοῑες 1'] Παραγωγικότητα αυξήθηκε κατα τήν Περίοδο 1961 . 011 δηλ. 5vd) 11 51000110011101 5110011K011110 1110 0111110110 για τα Παραδοσιακα καταναλωτικα 011090 εἶναι K010 κανόνα χαμηλότερη 000 11'] 00v000. τῶν έξαγωγῶν. 0000 1'] άνταγωνιστικότητα τῆς τιμῆς Παίζει τόν κυριότερο ρόλο.71 μέ ρυθμό κατώτερα τοὺ 3%. 'H 00v05011 05 τήν EOK ἔχει άφήοει τό 11000010 για 111 0000v11 05 8ιομηχανικά Προϊόντα σχετικά σταθερά γυρω στό 26%. 010 05100 000 σί κοινωνικές καί οἰκονομικές συνθήκες στό 00500 μέλλον δέν θα εἶναι o0010011K0 διαφορες 0110 έκεῖνες 1100 501K0011'100v στῆν 0501000 1958 — 73. 'O δυνατός ρυθμός αϋξηοης τοῦ 6ιομηχανικοῡ Προϊόντος μΠορεῖ μόνο νά ΠραγματοΠοιηθεῖ εϊτε μέ ὑΠοκατασταση τῶν εἰσαγωγῶν μέ στόχο τήν έΠιταχυνοη τῆς αϋξησης τῆς έσωτερικῆς 0111110110 για έγχῶρια Προϊόντα. κατασκευή τιλοίων καί ῆλεκτρικα ε’ίδη). άΠό 111v 011111] 05010. TO συμπέρασμα εἶναι 011 0 006000 τῶν 6ιομηχσνικῶν έΠενδυσεων δέν συνάντησε Περιορισμό αΠό τήν Πλευρα“τῆς Προσφορας Πόρων. έΠιὸεΘαίωσε 111v 5v011110K11K11 0001001]. όΠως έκδηλώθηκε κυρίως στα Παραδοσιακα (ἐλαφρά) καταναλωτικα αγαθα. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ αναλυοη τῆς έΠενδυτικῆς συμπεριφορὰς. μέ 0111150 λέξεις. ΑΠΟ 111v ἀλλη μεριά 00001110105101 01101 οἰκονομίες τῆς EOK 60 έγκαταλείψουν τίς Παραδοσιακές γραμμές 6ιομηχανικῆς Παραγωγῆς για να στραφοῡν Πρός 1000 κλάδους τεχνολογικῆς αἰχμῆς. ΑΣ έξετασουμε τῶρσ τίς Προοτιτικές έΠιτυχίας τῆς έναλλακτικῆς 8ιομηχανικῆς οτρατηγικῆς. Καί.5%) 1110 συνολικῆς αὔξησης τῶν 6ιομηχσνικῶν έξαγωγῶν άναμεσα στό 1967 καί τό 1973. Εἶναι ευνόητο 011. τα Περιθώρια για V0 αὑξηθεῑ τό 'E9v1K0 Εἰοόδημα K010 00600 01]00V11K0 ανῶ1500 100 6% 11 7%. Ἠ αὕξηση τῆς έσωτερικῆς ζήτησης εἶναι ουναρτηοη (0) 1110 αὕξησης τοῦ Ἐθνικοῡ Εἰοοδήματος. Σέ Ποιό 60900 01 51101050 00150 εἶναι 8αοιμες; Τό ΑΕΠ τῶν χωρῶν τῆς EOK αυξήθηκε κατα 0500 5111010 00900 3. έτσι ἠ αλλιῶς. Ἀλλα 1'] αϋξηση τῶν έξαγωγῶν έξω 0110 τήν EOK 00015115— 0911K5 K010 μεγαλο μέρος αΠό τα 8αοικα μέταλλα. 2. συγκρατήθηκε ’έως τό 1973. Συνετιῶς 1'] αϋξηση τῆς συνολικῆς ζῆτησης τῆς EOK 111' 0010 10 Προϊόντα θα εἶναι 00110 χαμηλή. Ἠ έμΠειρία τῆς σύνδεσης μέ τήν EOK εἶναι σέ Πρῶτη 00- 110 5v90000v11K11: 0 05000 51110100 009000 αϋξηοης τῶν 6ιομηχανικῶν έξσγωγῶν οτήν 11501000 1961 — 73 ἠταν 20.λόγο 100 μεγέθους 100 τεχνολογικσῡ χάσματος . Ἠ εἰσοδηματική έλαστικότητα για 8ιομηχανικα Προϊόντα οτήν 'E1111000 εἶναι γύρω στῆ μοναδα. 0 009000 έΠενδυοεων Προσδιορίστηκε 000 111 συμΠεριφορα τῆς ζήτησης. T0 γενικό ουμΠέρσσμα εἶναιὸτι. τό κυρίαρχο Πρό8λημα 1110 έλληνικῆς έκ6ιομηχάνισῆς δέν θα εἶναι 1'1 έξευρεση Πόρων. άΠοτελοῡν ΠερίΠου τό 59% 100 'AK090010100 'E9v1Ko1'J Προϊόντος (ΑΕΠ). δηλ. έαν 0'1 εἰσαγωγές σαν Ποσοστό τῆς έθνικῆς δαΠανης για 8ιομηχανικα Προϊόντα Παραμένουν σταθερές. 00510x5 να ίκανοΠοιήοει τό δυV010 00900 σϋξησης τοῡ Προϊόντος. αντιστσθμίστηκε 000 11'] μικρὴ-Πτῶση τοῦ 00000100 05 001005v0 κεφαλαιουχικα καί σύγχρονα καταναλωτικα αγαθα. όΠως Προσδιορίζεται αΠό τήν αϋξηση τῆς 6ιομηχανικῆς Παραγωγικὸτητας καί τῆς Προσφορας ἐργασίας οτήν αστικῆ οἰκονομία. εἶναι αδύνατο να γεφυρωθεϊ τό χάσμα 000 χωρίζει 1000 συνήθεις 0090000 αὔξησης τοὺ Ἐθνικοῡ Εἰσοδήμα100 000 10 00v010 00900 αὐξησης τοῡ 6ιομηχανικοῠ Προϊόντος (12%). 11 000601111 1110 EOK υΠῆρξε ἰδιαίτερα 01100v11K11 010 000000010K0 καταναλωτικα Προϊόντα έντσσης έργαοίας (κυρίως τα υφαντουργικα). οἨ καταργηση τῆς δασμολογικῆς Προστασίας ῶς Πρός τήν EOK K01 1'1 έφαρμογῆ αΠό 111v 'E1111000 100 Ko1v00 Τελωνειακοῡ Δασμολογίου καθώς καί τῶν ὅρων τῶν Προτιμηοιακῶν συμφωνιῶν 1100 έχει συνάψει ἡ EOK 05 μεσογέιακές καί 0111150 101150 χῶρες (στίς όΠοῑες θα αναφερθοῡμε Πιό κάτω) θα τείνουν νά υψῶσουν τό ΠοοοστόμἨ ταση 00111 μΠορεῖ να άντιστσθμιστεῑ 1'1 K01 να άνατρσΠεῑ μόνο μέ 111v υΠαγωγῆ ένός 0110 K01 0511011015000 μέρους τῆς Παραγωγῆς καί τοῡ έμΠορίου μσς στό διεθνές κύκλωμα τῶν Πολυεθνικῶν έΠιχειρῆσεων. YI’IAPXOYN 000 Πηγές 0111110110 για τα έγχῶρια 6ιομηχανικα Προ“ἰόντα; 11 έοωτέρικῆ καί 11 έξωτερικῆ 01111101]. A010. εϊτε μέ ραγδαία αϋξηοη τῆς έξωτερικῆς ζῆτησης. 05 00v000000 05 10 γεγονός 0111'] συμμετοχῆ τῶν έξαγωγῶν Πρός τήν EOK 010 00vo110 τῶν έξαγωγῶν Παρέμεινε 115011100 10 0100 — 47. ’ΥΠαρχουν 0060050 0011316011150. ΑΝΤΙΘΕΤΑ. 0 συνδυασμός ένός ὑψηλοῦ 009000 αὔξηοης τῆς 8ιομηχανικῆς Παραγωγικότητας . Ἠ Πρό6λεψη για 111v έξέλιξη 100 00000100 010 καθεστώς Πλῆρους ένταξης 600105101 05 010 0005K10011 1110 ΠαραΠάνω αναλυσης; Πλήρους ένταξης. 01111. 'H 01110 εἶναι 011 1'] 5110φρια 1001] 0v0000 τοῦ 110000100.λόγῳ τῶν Πολύ σημαντικῶν αΠοθεματων υΠοαΠαοχο- λούμενης έργαοίας 0111 γεωργία καί τίς ὺΠηρεσίες . όΠως καί να 5x51 10 τιραγμα. Στό οημεῑο αὐτόηρέΠει να Παρατηρῆοουμε τα έξῆς; ο Πρῶτο. τῆς ραγδαίας αϋξησης τῶν 50αγωγῶν. Μέ τίς ξένες έΠενδυσεις oi K110001 00101 έχουν ένταχθεῑ σέ σημαντικά 60900 010 0156v50 K0κλωμα Παραγωγῆς καί έμΠορίας τῶν Πολυεθνικῶν έΠιχειρήσεων καί έχουν Παψει v0 51v01 50010911101 05 0510601150 010 έΠίΠεδο τῆς Προστασίας. Σ’ 0010 10 Προϊόντα 01110100v101 01 51101050 για ραγδαία αϋξηοη τῶν 8ισμηχανικῶν έξαγωγῶν μσς σέ καθεστώς ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εἰσαγωγῶν σημαίνει μείωση τῆς 110000110100 συμμέτοχῆς τῶν εἰσαγωγῶν οτήν ὲθνικῆ δαΠανη. έτσι ῶστε ό ψηλός ρυθμός αϋξησης ασκησε σημαντική έΠιρροή στῆν αϋξηση τῆς συνολικῆς 0111110110 για έλληνικα 8ισμηχανικα τιροϊόντα μόνο τα τελευταῖα χρόνια. 011110 ἡ έξεύρεοη αγορῶν για έλληνικά Προϊόντα. 5101 ὥστε 11 011111011 1110 EOK για εἰσαγωγές Παραδοσιακῶν Προϊόντων θα αὐξάνεται ταχύτερα 000 111 συνολική 011111011 111' 0010 10 Προϊόντα. εἶναι 00110 0501001005να. ο Δεύτερα. έως τήν κρίση τοῡ Πετρελαίου. 111v 505K1001] τῶν αγορῶν για έγχωρια 6ιομηχανικα Προϊόντα. οέ 00110 λογικα 0010. 3.3% 101973 — 011001v51011 0 009000 αϋξησης τῶν έξαγωγῶν ’έξω αΠό 111v EOK ἠταν ΠερίΠου ’ίοος 11000 10 00900 αϋξηοης τῶν έξαγωγῶν Πρός τήν EOK. (6) τῆς είοοδηματικῆς έλαστικότητας τῆς 01111]οης για 8ισμηχανικα Προϊόντος καί (γ) τῆς έξέλιξης 0111 συμμετοχή τῶν εἰσαγωγῶν 0111v 59v1K11 00110v11 για 6ιομηχανικα Προϊόντα. 0000 ΠραγματοΠοιήθηκε τό μεγαλυτερο μέρος τῶν ξένων έΠενδυσεων (κυρίως στῆ 010111011 Πετρελαίσυμὸαοικα μέταλλα. 11 έσωτέρική ζήτηση για έλληνικα 6ιομηχανικα Προϊόντα θα αὐξάνεται μέ ΠερίΠου τόν '1010 00900 000 10 ‘E9v1K0 E1000n00. ῆ EOK τῶν έξι 00v560115 0501000 10 0100 (48.6%.’δηλ. Αυτό εἶναι δυνστό μόνο μέ μια 0001K11 0011 ξένων έΠένδυοεων 011'] χῶρο 000. όταν 01 K0100K5050 K01 0'1 0011050150. A010 σημαίνει 011.8% 0111 δεκαετία 1964 . 01100 συνήθως κινεῖται.1% 10 1967 K01 48. λόγω τῆς σταδιακῆς μείωοης τῶν δασμῶν.

Ἠ χωρῶν . Διάφορα l2 32 m τε 12 2 αριων.K01 ΕΚΕΙ X03019 να ζητήσει άμοιδαῑες Παραχωρήοεις. διότι τό μέγεθος. . να «μαθει» τήν TEχνική Πλευρα τῆς Παραγωγικῆς διαδικασίας καί να όργανῶοέι Πιό ατιοτελεσματικα τήν άγορα Πρῶτων ύλῶν καί ένδιαμεσων Προϊόντων καθῶς καί τή διανομή τῶν τελικῶν Προϊόντων ὥστε vd YiVEl -ι. MHOPEI νύ ὺποοτηρικθεῑ ὅτι ἡ πλήρης εγταεη δεγ θα έυηοδισει τή ραγδαία αὐξηοη τῶν έξσγωγῶν μσς ἐξω αΠό τήν EOK. Τίς (ἸΠΟᾸ· λάσσει αΠό τά Προθλήματα κόστους Πού. δηλαδή εἶναι άνταγωνιστικές μέ τίς έλληνικές. δηλαδή χωρίς καμιά δυνατότητα Προστασίας. άλλα σύντομα ΠροθλέΠεται ότι θα άναθεωρηθοῡν οἰ ουμφωνίες στα Πλαίσια τῆς οφαιρικῆς Πολιτικῆς· τέλος. ἡ EOK ’έχει καταργήσει άΠό τό 1971 τούς δασμοὺς viii Glounxgvugeq έξσγωγές ὲγας μεγαλου αριθμοῦ αγα- Ξπυφσομενων κωρων υψους. -ιε’ .Μαρόκο . ή ζήτηση Τῶν ᾖλλωγ αγορῶγ εἶναι κυ- piwq mpappévn Πρός TC] ούγχρονα καταναλωτικα καί κεφαλαιού- ΕΝΔΟ ΞΩ ΣΥΝΟΛΟ χικα αγαθα Προηγμένης τεχνολογίας. m a:ἰ’-ηομ . Μημνὴμω ιιι ιιι-ἡμας. έαν ΠραγματοΠοιηθεῐ ή μαζική ροή ξένων έΠενδύσεων. να έξειδικευθεῖ.δέν ουμΠίΠτουν άναγκαστικά μέ τίς έΠιλογές τού έθνικού άναΠτυξιακού Προγραμματος’ αὐτό μΠορεῖ να έχει ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ oi 6ιομηχανικές έξσγωγές τῶν μεσογειακῶν οοθαρές συνέΠειες Πανω στό έΠίΠεδο άΠαοχόληοης τοι] Πληπ θυσμοῡ καί τήν Περιφερειακή ἰσορροΠία τού έθνικοῡ χώρου.Ᾰ. nepinou 6. Στό σημεῑο αὐτό ΠρέΠει να Παρατηρηθεϊ ὅτι ή ταση ’τῆς τελευταίας δεκαετίας δέν εἶναι καθόλου ένθαρρυντικήῑ oi ξένες έΠενδύοεις στή 6ιομηχανία σαν Ποοοοτό τῶν ουνολικῶν 8ιομηχανικῶν έΠενδύσεων κατά τήν Περίοδο 1966 - 75 ήτανγμόνον 8%. στίς όΠοῑες ή EOK έχει άνοίάναγκη Προστασίας αντισταθμίζεται άΠό τήν ’ύτιαρξη φθηνῆς ὲν· ξει τή 6ιομηχανική άγορα της. Μέ τήν Πλήρη ένταξη στήν EOK.0. mm: »ψει Ἔπη-ιω mum Πρῶτις ὕλη Mtumuv‘ubu figure". Ἠ συνέΠεια τού χαμηλού ϋψους τῶν ξένων έΠενδύσεων θά εἶναι ή καθυστέρηοη τῆς έκ8ισμηχανιοηίί Kai γενικά τῆς αναΠτυξιακῆς διαδικασίας. Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ άΠό τίς Πολυεθνικές έΠιχειρήσεις εἶναι μια έΠικίνδυνη έΠιλογή για Πολλούς λόγους; Ο Πρῶτο.K.Κ. 'H αναΠτυξη τῶν έξσγωγῶν στα Προϊόντα αὐτά εἶναι ουναρτηοη ριζικῶν αλλαγῶν οτήν Παρα- ΥωΥῑΚή 1109 δῡμή Πρός Τήν κστεύθυνση τῆς 8αριας 8ιομηχανίσς. Ἐξαίρεοη αΠοτελούν οριομένες Πετροχημικές ἠ μεταλλουργικές 8ιομηχανίες. στό μέτρο Πού δέν εἶναι Πλήρης. OI ουμφωνίες αΠό τό 1975 καί μετα ’έχσυν ύΠογραφεῑ στα Πλαίσια τῆς οφαιρικῆς μεσογειακῆς Πολιτικῆς τῆς EOK καί ΠροθλέΠουν τήν καταργηση τῶν δασμῶν για τίς 8ιομηχανικές έξσγωγές τῶν μεσογειακῶν χωρῶν χωρίς. τῆς Γιουγκοσλαθίας ἰσχύει Πρός τό Παρόν αΠλή μείωση τῶν δασμῶν. ή τεχνική καί ὁργανωτική Πείρα καθώς καί ή ’ένταξη τῶν Πολυεθνικῶν έΠιχειρή- σεων σέ ένα διεθνές κύκλωμα Παραγωγῆς καί έμΠορίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ. θα τούς αναγνωρισθεϊ σύντομα. Συνοι-ιτικα μΠοροῡμε νά Πούμε ότι ἡ έφαρμογή τῆς Συνθήκης τῆς ”Αγκυρας διέΠεται de facto αΠό τίς άρχές τῆς οφαιρικῆς μεσογειακῆς Πολιτικῆς· για τίς 8ιομηχανικές έξσγωγές τῆς ΚύΠρου. τού Λιθανου καί. έκτός αΠό τή Συνθήκη τῆς Ἀθήνας.mmmz" ἀπαλλαγῶ. ανάληψη αντιοτοίχων ύΠοχρεῶσεων Παραχωρήσεων για τίς 6ιομηχανικές έξσγωγές τῆς EOK.μ. έΠενδύσεωννκσί τήν ύΠσγωγή ένός ὀλο καί μεγαλύτερου HéDOUQ τῆς 8ιομηχανίσς μσς στό διεθνές κύκλωμα Παραγωγῆς Kai timoρίας τῶν Πολυεθνικῶν έΠιχειρήσεων. 1958 Εὐρώπη "in 6 1974 Εὐρώ-ιη τῶν θ 1971 Εὐρώπη τῶν 9 ραγδαία οϋξηση τῶν έλληνικῶν εξαγωγι-υγ Πρός τήν EOK. οέ καθεστώς Πλήρους ένταξης ἡ ὲΠΠυΧίΟ καί τῆς στρατηγικῆς ύΠοκαταοταοης εἰσαγωγῶν καί τῆς στρατηγι- ΚύΠρος (1972) κῆς Προῶθησής τῶν έξαγωγῶν έξαρταται αΠό τή μαζική 1)οή ξένων Λί6ανος (1972) Γιουγκοσλαθία (1973) Ἰσραήλ (1975) Μαλτσ (1972. όΠως ανσφέραμε Πιό Πάέλληνικῆς 6ιομηχανίας να αὐξήσει τό μερίδιό της οτήν αγσρα τῆς EOK θα συναντήσει τόν άξύ άνταγωνισμὸ τῶν μεσογειακῶν καί νω. Oi κυριό- ΕΙΣΑΙῺΙῈΣ ΕΝΔΟ FED ΣΤΝΟΛΟ Ii 190 1 i156 9415 82145 98 722 180 807 110284 124 801 2ἶὸ 145 6864 Ιῐι 911 83735 98 202 181 437 111617 100 023 220 040 ΞΑΓΩΓΕΣ τερες αγορές έλληνικῶν 8ιομηχανικῶν Προϊόγτων έξω άΠό τήν EOK εἶναι ἡ Μέση Ἀνατολή. ή Ἀφρική. όΠου ή τῶν αλλων αναΠτυσσομένων χωρῶν. μὲ τό Σύοτημσ τῶν Γενικευμέγωγ Πρατιμήαεων (Generalized Preference System). 8αρύνουν μια νεαρή έθνική 8ιομηχανία. EA ΓΩΓΕΣ ΥΠΟΛΟΙ 110 Ἀξῑιι Ἀἱίιι 07. έλεύθερη γηση τῶν ένδιαμεσων εἰσαγωγῶν καί τήν ύΠοκοστολόγηοη τῶν 24 τιμολογιακή Πολιτική τῶν Πολυεθνικῶν. ΤΟ 1974 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ [11οΜ ΗΧΛΝΙΚΕΣ ΧΩΙἘΣ ΛΝΛΠΤΓΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΙἘΣ ΧΩΡΕΣ ΤΙΙΣ KOMEKON ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 46 47 7 1 μα. νέοι 6ιομηχανικοί κλάδοι μποροῦν να δημιουργηθοῡν μόνο μέ τήν έγκστάοταση Πολυεθνικῶν έΠιχειρήσεων. άνεργία ή καί μετανα- οτευοη.. με τή Συγεήκη του ΔΟΜΗ TOY ESSZTEPIKOY EMIIOPIOY ΤΗΣ E. Ἑκτός άΠό τίς ΗΠΑ.Ποὸσθαση οτήν ἀγορὰ τῆς Εοκ. mg καραιειικής και του Ei- υιεια ιη· ιιυιαμμιιριι ιιμ.6 469 . . δέν Προσφέρουν έΠαρκή θάση μερα σέ ἰσχύ άναμεσα οτήν EOK Kai τίς χῶρες τῆς Μεοογείου εἶ- ναι οἰ έξῆς“; ῶστε oi 8ιομηχανίες αὐτές να έξσσφαλίοουν τή ραγδαία αὔξηῦη τῶν έξσγωγῶν.Ο. Δεύτερο. . ή μαζική ροή ξένων έΠενδύσεων μΠορεῖ να μήν Πραγματοῐιτοιηθεῖ. Oi ρυθμίσεις τοῦ 8ιομηχανικού έμΠορίου τῶν συμφωνιῶν Πού ύΠογράφηκσν Πρίν αΠό τό 1975 δέν ύΠακούουν σέ γενικούς κανόνες. μέ τήν ύΠερκοστολό-> . ή συμθολή της οτήν έΠιταχυνοη τῆς έκθιομηχανιοης άντισταθμίζεται αΠό Eva Πλῆθος άρνητικῶν Παραγόντων; oi έΠιλογές τεχνολογίας καί τόΠου έγκστάοτασης τῶν Πολυεθνικῶν έΠιχειρήσεων . Συγκεκριμένα. Ἠ Προστασία αύτή εἶναι άναγκαίσ για να δώσει χρόνο στή Véa 6ιομηχανίσ να αὐξήσει τήν κλίμακα Παραγωγῆς. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ VéwV 8ιομηχανικῶν κλάδων ΠροϋΠοθέτει κατα κανόνα καθεστώς Προστασίας για ενα αημαγτικό χρανικα διαστηΓΕΚΠῬΑΦΕΠ ΔΟΜᾙ ΤΟΥ ΕΣΩΊῈΡΙΚΟΥ ΕΜᾙΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε. m7 Μόλου n?” (em-. OI Glounxuleéq έξσγωγές τῶν μεσογειακῶν καί τῶν αγαητυσσομένων αὑτων Χωβων άΠοτελοῡνται κατα κύρισ λόγο αΠό Παραδοσιακά καταναλωτικα Προϊόντα. 3 46 as α λος. up . αν καί όχι άσήμαντοι. KATA OMAAA ΠΞΡΟΙΟΝΤΩΝ (1974) Λφμξ (1975); ἡ EOK Κ*ἱὶθῑέρωσε τό Ιἰδιο καθεστώς για τίς 6ιομηχανικες εξᾳνωνες 46 κωφῶν τῆς Ἀφρικῆς. Κατα συνέΠεια εἶναι ἐλάχιστα τρῃεριθώρια αἰσιοδοξίας για ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΜΟ EMIIOPIO ΤΗΣ ΚΟΣΝΟἸἮΤΟΣ 1858-1074 σέ ἑικηομμίρια Ι. ιε. 105 40 323 20 094 32 589 14 623 2 127 7 364 a 675 2 951 49 909 4ι 359 2 255 7 .έκτός ατιό τή Λι8ύή καί τήν Ἀλθανία . ηωυιηυ αι ει. 1976) Τυνησία . δολτρόφι.. μέ τήν έξαίρεση τοῦ Ἰσραήλ. ή Ἰστιανία (καθῶς καί ή Πορτογαλία) έτοιμαζεται για τήν Πλήρη ένταξη. ῶς ένα θαθμό. ”oamo' ιγ.Συρία (1977). ΤέεΞΛΓιιιἛε um: ‘AEh ιχ.Ἀλγερία (1976) Πορτογαλία (1976) ΑϊγυΠτος — Ἰορδανία . ή Ἀνατολική Εύρῶτιη καί oi ΗΠΑ.1 962 + 739 διεθνῶς άνταγωνιστική. 57 045 53 606 B 479 729 63 515 33 599 10 442 1 468 58 31 10 1 να 6ελτιῶσει τήν όργανωαη τῆς Παραγωγής.’έχουν ἢ. Παραλληλα.700 χιλ. για τό 1977.5 007 -1. Τουρκία (1963) ἸσΠανία (1970) . ἀπαλλαγῶν ειΣΑΓαΓι-ῑέ PUVIKOU . νοῦ ἁλυκοῦ ὧ ν ι’ εωκηωιιιιῡ. Ἀλλα oi ΠλουτοΠαραγωγικοί Πόροι τῆς χώρας μσς. Εἶναι Ιέτσι φανερό ὅτι τό Πλεονέκτημα Πού ΠοβὲΟΧΒ στίς Blounxovméc μσς έξσγωγές ή Συγοήκη τῆς Ἀθήνας με τήν ΚΟΤὺβΥηῡη Τῶν δῦῡμῶν τῆς EOK τό 1968 — ᾱσχετα αΠό τήν έΠι8αρυνσή του αΠό αμοι6αῑεςπαραχωρήσεις μὲ m μορφή τῆς σταδιακῆς μείωσης τῶν έλληνικῶν δασμῶγ _ ἕχει ἤδη τελείως έξανεμιοθεῖ. Καί τοῦτο. οἰ ουμφωνίες (ή τα Πρωτόκολλα) Πού εἶναι σή- έργειας ή Πρῶτης ϋλης.

7 ιο 211/.. _ TA 6001K0 ἐπιχειρήματα για μια ρύθμιση τοῦ 6ιομηχσνικσυ έμΠορίου μέ τήν EOK Πάνω 0' αὐτές τίς 8ασεις εἶναι τα ακόλουθσε0 Πρῶτο.1. Supplémen12/76. Τέλος.3 ιλιι 4. θέτει σέ κίνδυνο τή ουναλλαγματική θέση τῆς χῶρσς καί έΠιτρέΠει τήν έξσγωγή ένός σημαντικοῦ Ποσοστ οῡ τοῦ OI mmmm ΕΙΣΑΓΩΓΠΕΕΣ KAI warm XSLPE TOY ΚΟΣΜΟΥ 6ιομηχανικοῦ εἰσοδήματος. .73838 21 πο . .. άλλα μέ διαφο- γῶν αΠό τήν EOK.έξσγωγῶν. .ύτιερθσί- ’ άνταγωνισμό. _ (8) (“ummisxiun ales Communaméx Européennm. στό φῶς ’Ἀ Ἀἱιιι 151111 17.11 ει] 11. 10.11 133υὲξέ ι 1c 1211.’. 111.2.1111 77 715 . Γιά τόν τρόπο ὑπολογιαμοῦ ὄλ.-ο αριθμος avεἶναι ἐνὸεικτικός τοῦ πιθανοῦ ὕψους τοῦ ὸιιιιατοῡ ρυθμου αοξησῃς. δεδομένου ότι 0'1 τιμές Παραγωγῆς τους εἶναι Πλέον συγκρίσιμε ς μέ τίς διεθνεῑς. Πού εἶναι ἰδιαίτερα έντονο ς σέ μια μικρή άναΠτυοσόμενη χῶρο σάν τήν Ἐλλάδα. Παράλληλα.ἠν κοιιεκοιν ind: ηῑς Σααιιιικῆς ἐπισιωω έΠιχειρήσεων 0' ένσ διεθνές κύκλωμα Παραγωγῆς καί έμΠορίας μειῶνει κατα Πολύ τό κίνητρο σύνδεσής τους μέ τό σύστημα εγχωριας Παραγωγῆς.7 ἰιι ιιιωσιιυυ (8) ’Ξξαοφαλιση τῆς έλεύθερής εἰσόδου τῶν 8ιομηχανικῶν μσς έξσγωγῶν οτήν EOK. άλλά να διευρυνθεϊ καί (1) (2) τός (3) β β Μέ τόν ὅρο ὅιομιῘχανία ἐννοοῦμε πάντοτε τι) μεταποιηστι.0.. εἶναι σέ θέση να άοκήσσυν καθοριστική έΠιρροή στίς Πολιτικές μσς ύΠοθέσεις..11. Για τίς άνταγωνιστικές εἰσαγωγές . Η Ἐλλάδα δέν θα ζητήσει τήν όλοσχερή αΠόρριψη τῆς άρχης της άμοι8σιότητας .ι 8.7 1. «Avis . Εἶναι Περιττή ή ύΠογραμμιση τῆς σοθαρό τητας αὐτοῦ τοῡ κινδύνου για τό μέλλον τῆς δημοκρατίας οτή χῶρσ μσς. 13208 11510 1.. Νομισματική Ἰοορροπία καί Οικονομικη Ἀνάπτυξις. 17 751 3190 4 201a 2377 25 ειν.. 15an ε’ίδαμε. ει Μωῃι «χ.ΠΟΛ1ΤΕ1ΕΣ AATINIKH AMEI’IKH ῑοΒιετικιι εΝηειι lAflanA AAAEZ κόνι».“. άναγνωρισθεῖρέ Πολλές μεσογειακές καί άναΠτυ οσόμενες χῶ- ένισχυθεῑ τό δικαίωμα Προστασίας νέων 8ιομηχανικῶν κλάδων. E. (.1 .ἐφ’ ὅσον ό τελικός στόχσς Παραμένει ἡ ένταξη αλλ’ οὔτε μΠορεῖ νά δεχθεῑ . κατά τήν έκφραση τῆς ἘΠιτροΠῆς τῶν Βρυξελλῶν. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ O ΤΡΟΠΟΣ ἐφαρμσγῆς τῆς αρχῆς τῆς άμοιθαιότητας οτήν Προτεινόμενη άνσθέωρηση τῆς Συμφωνίας τοῦ 1961 εἶναι ό άκόλουθος; (αα) Ἀνταγωνιστικές εἰσαγωγές.5 197 961 1..ιιριιημῃωμιηη (ἧς Δωιικ. «φαί- νεται νά εἶναι άουμ8ί8αστο Πρός τήν (Πλήρη) ένταξη»7 . Ἀντίθετα.. 19511 1971.K.4 37.τίς όΠοῑες θα ύΠοκαταστήοουν 0'1 νέες έγχῶριες 8ιομηχανίές .1.3 . Ῐ (4) Ζολώτας Ξ. 1111: 22122 ΗΝ. υιειιι αι Δ. (66) Μή άνταγωνιστικές εἰσαγωγές4 NA διατήρηθεῑ ή καταργηση τῶν δασμῶν. ρες καί συνεΠῶς δέν Παρσυσιαζει δισΠραγματευτικό Πρόθλη μα. σελ. Αὐτό έχει ἤδη κατακυρωθεῑ οτή Συμφωνίσ τοῦ 1961. 7.. για να δικαιολογήσει τήν καθυστέρ-ηοη της έν·ταξης.1 ’. σελ..9 3.1 15 790 σει 11211.Πσύ άΠοτελοῦν τό . Πού λήγει τό 1984. Ποιά εἶναι ή έναλλσκτική έΠιλσγή Πού νά έξσσφσλίζειτή ραγδαία καί (σχετικά) σύτοδύναμη έκ8ιομηχανιση; 'H Πρόταση οτήν ὸΠοίσ όδηγεϊ ή ΠαραΠάνω αναλυοη.- σημαντικά Πολιτικό κίνδυνο. μέ τό αρθρο 18. ΝΑ γίνει διάκριση σέ Προϊόντσ έλαφριάς καί θαριάς 8ιομηχανίας. Greece 1958-1973». έαν δισγνῶσσυν ότι τα συμφέροντα τους 0111:1- o 1(01N0111: 11111 1:311 λοῦνται.1 ιιιιιηῡς mag/.1. τή ὁιὸακτορική ὸιατριὸι) του γραφοντος «An Approach ιο the Analysis of Manufiwluring Growth ιιι a l?evcla. 0.4 τῶν τρεχουσῶν οἰκονομικῶν έξελίξεων. ΣΤΑ οἰκονομικα αὐτα έΠιχειρήματα ΠρέΠει νά Προσθέσουμε τό ᾗ κοικοτιιε ταΝ ΕΗ κοιΝστιιε 11111 ENNEA x0111». 17.ι ἰ 7 911722 12 ..5 ιη 235 15. Στά έλαφρα 6ιομηχανικα Προϊόντα νά καταργηθοῦν 0'1 δασμοί ταυτόχρσνσ μέ τήν άναρξή ἰσχύος τής άναθεωρημένης Συμφωνίας.εἶναι ανεΠαρκεῐς; Τά Προστατευτικα μέτρα μτιοροῦν να θίξουν εἰσαγωγές ουνολικῆς αξίας όχι άνῶτερης τοῦ 10% τῶν εἰσαγωγῶν αΠό τήν EOK ένῶ 0'1 μή άνταγωνιστικές εἰσαγωγές .p1ng Economy. μέ τόν έλεγχο στρατηγικῶν τομέων τῆς οἰκονομίας μσς κσί σέ συνεργασία μέ τίς κυ8ερνήσεις τῶν χωρῶν τους. στα Προϊόντσ τῆς 8αριάς 6ιομιίχανία ς νά έΠιθραδυνθεῖ ῆ καί να άνσσταλεῑ για Eva χρονικό διάστημα ή μείωση τῶν δασμῶν· ό ρυθμός μείωσης τῆς Προστασίας στα Προϊόντα αὐτά νά ἐλέγχεται κατα τήν τοκτική έΠανεξέτσση τῆς Συμφωνίας κάθε Πενταετία. έχει.’ένα τρίτο τοῦ συνόλου τῶν 8ιομηχανικῶν εἰσαγωγῶν αΠό τήν EOK — ἡ Συνθήκη Προέ6λεΠε είκοσιδιετή Περίοδο σταδιακῆς μείωσης τῶν δασμῶν.BuIleliI1dox Communnuléx Ειι rop 9’ e ιι n ι’ . (7) Commission des Communaméx Ειινορέιίιιιω. οι . στό Πανεπιατήμιο τοῦ Cambridge! Αγγλια). τῆς ἰριιιηιιης . έτσι ὥστε οί δασμοί στίς εἰσαγωγές αὐτές έχουν Πλέον καταργηθεῑ. :35 . ιισΛιτΕιεῑ AATINIKH AMEPIKH εοσιετικιι Εκοειι ιΛιιηΝιΑ Λιιιιεε κανεῖ φωνίας Σύνδεοης τοῦ 1961 Πάνω στίς άκόλουθες γραμμέςῑ (α) ἘΠσνεΠι8ε6σίωση τοῦ τελικοῦ στόχου τῆς Πλήρσυς ένταξής.0 . εἶναι ή άναθεῶρηση τῆς ξεΠερασμένης Συμ- “Eta ᾗ KOINOTH): 11m ιξιι K01N01H1: TnN εΝΝΕιι χηνεε 1111: 1:721: 1111.1 . ασφαλῶς δέν θά άρνηθεῑ τήν καθιέρωση του έμΠορικου καθεστῶτος Πού θα έΠιτρέψει οτήν Ἐλλάδα νά Προχωρησεί κατά τόν ὸμαλότερσ τρόΠο στίς διαρθρωτικές άλλαγές Που έΠιθάλλοντσι για νά αντιμετωΠίσει ή οἰκονομία της τό διεθνή νιστικῶν καί μή ανταγωνιστικῶν 8ιομηχανικῶν εἰσαγωγῶν (δηλ.90311 153 111. εἶναι τό ἰσχύον κσθεστῶς.ταν la Demande D Adlw’sion de [(1 Gréce».44 1.. 31mm”). _ O Δεύτερο. (6) 01r ἀριθμοί σε’ παρένθεοι] ἀναφέρονται στό χρόνο ὑπογραφῆς τῆς σι’μ· φωνιάς (ἥ τοῦ πρωτοκόλλου). . Ἠ Συνθήκη τῆς Ἀθήνας έκανε άΠλῶς διάκριση μεταξύ άνταγω- τοῦ άρθρου 18 τῆς Συνθήκης τῆς Ἀθήνας· έΠί Πλέον τό έΠιΠεδο τῶν δασμῶν να εἶναι κατα Πολύ ψηλότερο καί ή Περισδος Προστασίας σημαντικά μακροτέρη.ιηιιμιηις μι . 4.19 1. ότι δηλαδή οἰ Πολυεθνικοί γίγαντες. ή ένταξη τῶν Πολυεθνικῶν (καιάωιη. 15.13 .2 no 11. Πού έχει ήδη λήξει. 21 E κοιΝστιιΣ 11m ENNEA was 1974 εΞΛΓΩΓΕΣ τήν έΠιλσγή τῆς Πλήρσυς έντσξης οτήν EOK έΠικίνδυνη. Ἀλλα οἰ Προθλέψεις τοῦ άρθρου αὐτοῦ Πού. Ἀθῆναι. Ag..ι 29. «Avis. μεταξύ Προϊόντων Πσύ Παραγονται καί δέν Παραγονται στήν.’ Τράπεζα τῆς Ἑλλάὸος.11 19.ι 19511 »ω’ τά 11m. Για τίς μή άνταγωνιστικές εἰσαγωγές ή Συνθήκη ΠρσέθλεΠε δωδεκαετή Περίοδο σταδιακῆς μείωσης. 'H Προτιμότερη ρύθμιση 0 11011101111: TnN F5" εἶναι ή έΠανεξέτσση τῆς συμφωνίας κάθε Πενταετία. νσυν τό 50% τῶν εἰσαγωγῶν αΠό τήν EOK.σάν μεσογειακή άναΠτυοσόμενη χώρα . σί δσσμοί μΠορσῦν να όρισθσῦν σέ έΠίΠεδο όχι άνῶτερο τοῦ 25% καί γιά μια Περίοδο όχι μακρότερη άΠό 9 χρόνια.5 3. ή Συνθήκη έξαοφάλιζε τό δικαίωμα Προστασίας «νέων μεταΠσιητικῶν δραστηριοτήτων μή ύφισταμένων έν Ἑλλάδι». . Δεὸομένων τῶν ὑποθέσεων πού ἔγιναν οτόν ὑπολο)ἰσμο.ι Ε ιι rap é ε ιι ιι ι’ .12 ι Ι (5) Εἰσοὸηματική έλαστικότητα τῆς ζήτηοης γιά ἕνα προιον (ἤ για μια ὁμάὸα προϊόντων) εἶναι ὁ λόγος τῆς ποσοστισίας σῦξηαης τῆς ζητουμένης ποσότητας πρός τήν ποοοστιαιά αὔξηοη τοῦ εἱοοὸήματος τῶν καττιναλωτων.7 ιιι σι7 7ι.5 9..350 :1 ο33 ’.5 ια 16156 1 111 7114.7 3.7 7.. Συγκεκριμένα.7. 1964.ι E κοιΝοτιιΣ TnN εΝΝελ . · 44.. ntgdapfilbvrrm οι ιηωιφυιις mama-. EAN ή έξάρτηοη 0110 τίς Πολυεθνικές έΠιχειρ ήσεις καθιστα ’Λει- / 1113 23.5 14. ’έτσι ῶστε ύΠαρχει κίνδυν ος να. 7. .σ soo 19.ε 20... 1..7. έάν ή ἘΠιτροΠή τῶν Βρυξελλων εἶναι εἰλικρινής οτήν έΠίκληση τῆς άναγκης «διαρθρωτικῶν άλλσγων σημαντικῆς έκτσσης-»Β.τήν ακαμΠτη έφαρμογή της. ..... 354 7.» Β ιι [Io 1 ι ιι d e s C o m m ιι ιι a u r é .1 95668 ιιι 432 11912 1. ἡ έλευθερία εἰσόδου στήν-ΕΟΚ τῶν 8ιομηχανικῶν έξσγωγῶν τῶν Περισοοτέρων μεσογειακῶν χωρων καθως και τῶν άναΠτυσσομένων χωρῶν τῆς Συνθήκης τοῦ Λομέ έχει άναγνωρισθεῑ χωρίς έΠιθολή αμοιθαίων Παραχωρησεων. 25 .Πσραμεί- νουν όάσεις Προηγμένης τεχνολογίσς μέσα 0‘ ένσ εὐρύ χῶρο σικονομικῆς καθυστέρησης.4. 13.»μμιιρω 2. σελ.τ . . Σήμερα ο1 δασμοί στίς εἰσαγωγές αὐτές έχουν μειωθεῖ κατά 52%. αλλα χωρίς τακτές Προθεσμίες. Ἑλλάδα). δηλαδή να εἶναι ΠολλαΠλασισ αΠό την καλυψη ρετική μορφή αΠό αὐτή Πσύ Προέ6λεΠε ή Συμφωνία τοῦ 1961.. ή καλυψη τοῦ δικαιῶμστος αὐτοῦ v0 φτάνει η τουλαχιστον νά Πλησιαζει τό σύνολο τῶν μή άνταγωνιστικων εισσγω- (γ) ἈΠοδοχή τῆς αρχῆς τῆς άμοι8αιότήτσς. Supplémem 2/76.

μέ τόν μαρξισμό καί τήν Ὀκτωθριανή ἘΠανασταση. λοιΠόν κύριοι. Πραγμσ Πού φαίνεται καλύτερα ὅχι μόνο 0110 10 γεγο- 7 2) ὅτι ὴ Πάλη τῶν τάξεων ὁδηγεῖ άναγκαστικά στη διχτα- νός ὅΤῑ 40 XpéVlG μΕΤά 119 δίκες τῆς Μόσχος καί τα στρατόπεδα τοριά τοῦ Προλεταριατου· 3) ὅτι αὐτή η διχτατορίσ άΠοτελεῑ μόνο τή μεταθατική Περίοδο Πρός τήν καταργηση ὅλων τῶν τάξεων καί τήν άταξική κοινωνία. αοτοί ἱστορικοί εἶχαν Περιγράιμει τήν ἱστορικὴ έξέλιξη αὐτῆς τῆς Πάλης τῶν τάξεων καί άοτοί οἰκονομολόγοι την οἰκονομική ανατομίσ τῶν τάξεων. 0'1 εἰρηνικοί καί 0'1 έκλογικοί δρόμοι.Η ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΙΞΪΑΡΙΑΤΟΥ Τοῦ Σωφρόνη Παπαδόπουλου αΤώρσ. ’”ΟΠως κατα τόν Ιίδιο τρόΠο όταν 0'1 μαρξιστές αΠοκσλοῦσαν τίς κοινσθουλευτικές δημοκρατίες σαν «άστικές δικτατορίες». άντίθετσ μέ τήν άστική τάξη. 26 0x1 686010 μέ τήν έννοισ τῶν δικτατορικῶν μέσων διακυθέρνηοης. Παρα τό γεγονός ὁτιή διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου ύιτῆρχε στα καταστατικα τους 1'1 ἐκαναν συχνές άναφορές 0' αύ- την. Γιατί. σημαίνει ὅτι Παλαιότερα 111 δέχονταν; Στήν Πραγματικότητα. "010v 0 Λένιν ξετιναζει στόν άέρα τά έΠιχειρήματα τοῦ Καουτοκυ για τή διχτατορίσ τσῦ Προλεταριατου στό 8ι6λίσ του «'H Προλεταριακή έΠανασταση κι ό άΠοο-[ατης Καουτοκυ». 0 μεγαλύτερος 0061811K09 οἰκονομολόγος.K. Στήν Πραξη. θα έΠεκτείνει ακόμα Περισσότερο τήν άρχική ἰδέα τοῦ Λένιν καί θα τήν τοΠοθετήσέι σαν τήν άντίθέση άναμεσα στό νόμο τῆς αξίας καί τή λσγική τοῦ σχεδίσυ. αὐτό άλλωστε εἶναι καί τό ζήτημα Πού τά Κ. εἶναι φορέας μιάς ίδεολογίας άτσξικῆς. 0' άντίθεση μὲ Τήν άστική τάξη Πού εἶναι μια μικρή μειοψηφία. άλλα καί αΠό τό 011 δέν έγκαταλειψαν καθόλου τίς γραφειοκρατικές μέθοδες ὃΠως καί τά Προνόμια τους μέσα στό έργατικό κίνημα. ὅσον άφορᾱ έμένα. τό ένσ μέτα τό αλλο τά διαφορά ΚΚ αΠοκηρύσσσυν τή διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου. έκεῖνο 1100 κα- ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ τόρθωσαν εἶναι να δείξουνστά ματια τῆς άστικῆς ταξης ’ότι κό- 50W ὰΚόμῐἹ ἓνῦ 550116. ξεχνοῦν σκόΠιμα τή διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου οτήν Παρισινή Κομμούνα.Κ. τήν ταξική συνέίδηοη. γιατί αὐτό εἶναι καί τό νόημα τῆς διχτατορίας τοῦ Προλεταριατου. οὒτε τῆς Παλης Πού διεξάγεται άναμεσα τους. στό «διεθνές κεφάλαια». Τί ακριθῶς ὅμως συμθαίνει οτήν Πραγματικότητα; Αὐτα 1100 δέν τήν έχουν αΠοκηρύξει σημαίνει δτι τή δέχονται 1'1 ακόμη κι 0010 10 K. ἈντιμονοΠωλιακή Συσττείρωση καί Ἀντιδικτσ- τορική Ἐνότητσ οτήν Ἐλλάδα). θέλετε να μάθετε τί λογῆς εἶναι αὐτή ἠ διχτατορία; Κοιταξτε τήν Παρισινή Κομμούνα. Αὐτα ὅλα. ένῶ δέχεται τή θεωρία τῆς Παλης τῶν τάξεων. Π. κι άφήνουν τίς μΠσυρζουαζίες 111w διαφόρων χωρῶν να ταυτίζουν 1010101: 1) στό να άιτοδείξω ότι Γ) ϋΠαρξη τῶν τάξεων ουνδέετσι αὐτές τίς διχτατορὶες μὲ τή σταλιγική διχτατορια. "E. σαν ταξη. Ἠ ΠρωτοτυΠία 00v- Στό ΠαραΠάνω αΠόσΠασμα τοῡ ”Εγγκελς. όταν τό κράτος «άρχίοει v0 μαραίνεται». 0 n10 κατάλληλος. δικτατορικές μέθοδες δισκυθέρνησης. έδιναν τήν ἔννοια τῆς κσινωνικῆς καί Πολιτικῆς κυριαρχίας τοῦ Προλεταριατου· σέ καμιά ΠερίΠτωοη δέν έννοοῦσαν οη. 'O Εύγκένι ΠρεομΠρσζένσκυ. όΠως καί τῆς ἐποχῆς 100 Λένιν καί τοῦ Τρότσκι.Κ. ή έΠαναοτατική έξασκηση τῆς έξουσίας. Πολύ Πρίν άΠό μένα. 10 ἔλεγον με τήν ἰ’δια Πάλι έννοια. 'O Λένιν μάς λέει στόν «Ἀριστεριομό» 011 11 00111111 τάξη 55mΠλσσιαζει τήν άντίστασή της γιατί 8αοίζετσι οτή ««μικρή Παραγωγή». Αὐτή ακρι6ῶς ή τελευταία εἶναι Πού έξηγεῖ γιατί 0 Λένιν λέει ὅτι «11 διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατουυ εἶναι Πιό Πλατια δημοκρατία 0110 κάθε άοτική καί δέν εἶναι αΠλά ένας Πόθος του. τό ’έχουν έγκστσλείψει αΠό Πολύ Παλια. δηλαδή τόν κατηγορεῖ ότι άρνεῑτσι τήν έΠαναστατική Βία για τήν αΠόσΠαση τῆς ἐξουσίας αΠό 10 Προλεταριατο. ἈΠό ουνέδρια οέ συνέδριο. ’ΥΠαρχει ὅμως μια Πολύ οημσντική διαφορά άναμεσα στίς κοινωνι- κές καί Πολιτικές Kuptapxieq τῶν δυο ταεεωγ. 1101 μάλιστα άΠοφαοιστικό. Θυμηθεῑτε τή Διχτατορια τοῦ Προλεταριατου τῆς tnoxfiq τοὺ Λένιν καί τοῦ Τρότσκι οτή Σοθιετική ”Ενωση». Σέ τελευταῖα αναλυοη.“’1Ξνγκελς; εἰσαγωγή στό 6ι8λίο τοῦ Μαρξ «Ὀ έμφύλισς Πόλεμος 0111 Γαλλίου). στό 8ι6λίο του «Νέα Οἰκονομική». 0'1 610φορες ««συστιειρώσεις» καί «ένότητες» (0110 χώρα σέ χώρα διαφέ000v τά όνόμστά τους. μαζί μέ τό γεγονός 011 10 Προλεταριατο εἶναι ή τεράστια Πλειοψηφία ένός έθνσυς. άλλα εἶναι φορέας. «Πλατια δημοκρατία» καί 0 σοσισλισμός αφήνεται για 10 άΠώτερο μέλλον. δηλαδή ή Πάλη τῶν τάξεων ουνεχίζεται. άλλα θέλει v0 καταργήσει καί τήν Πολιτική καί τήν κσινωνική TOU Κυβῑῠβχίσ. Ὀνομαζοντας 0‘1 μαρ- ξῑῡῒὲἓ Τήν Ἑβγατική 1'1 Σοθιετική Δημοκρατία σαν «Προλεταριακή Διχτατορίσ». Τό γεγονός ὅτι τά Κ. Ἀκόμη. κι ακόμη οτή «δυναμη τῆς συν- ήθειας». Λαϊκή ”Ενότητα 0111 Χιλή. A010 άλλωστε εἶναι καί τό κεντρικό ζήτημα. αὐτή ἠταν ή διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου» (Φ.χ. Αύτές αλλωστε εἶναι οί αἰτίες Πού χρειάζεται μια μορφή κράτους. Κοινό Πρόγραμμσ στή Γαλλία. δηλαδή τόν Ιέλεγχό της Πάνω στα μέσα Παραγωγῆς.» συγκέντρωσης δέν Προχώρηοαν σὲ μισ άνοιχτή καταγγελία τοῦ ΟΤΟᾸΝΙΚΟῡ KGBBOTGJTOQ. δηλαδή ή διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου «εἶναι ή Πιό Πλατια δημοκρατία 0110 καθε άοτική δημοκρατία». τό κανει άκριθῶς Πάνω 0111 60011 1119 Πρώτης Πλευρας Πού άνσφέραμε Παρστιανω. 'H αατική ταξη επι8αλλει τήν Πολιτική καί κοινωνική της κυριαρχία γιατί θέλει νά δια- τηρήσει καί νά διάιωνίοει τήν οἰκονομική της κυριαρχία. δέν ’έχει ἰδεσλογίσ (δέν κατέχει μέσα Παραγωγῆς). δέν μοῦ άνηκει ἠ τιμή τῆς άνα- κάλυψης τῆς ϋΠαρξης τῶν τάξεων οτή σύγχρονη κοινωνία. κι ας ύιτῆρχε στό καταοτατικό τους 1'1 09 έκαναν συχνές αναφορές ο’ αὐτή. δηλαδή 11 διχτατορίσ τσῦ Προλεταριατου (ὅΠως λέει κι ό Μαρξῑ Γράμμα οτόν ΒσϊντεμέWED)- . τόν σοοιαλδημοκράτη φιλιοταῑο τόν 1110V81 ξανα ένας ίερός τρόμος 010v 0110081 τίς λέξειςῑ διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου. Ἠ δεύτερη Πλευρα τῆς διχτατσρῑας τοῦ Προλεταριατου εἶναι. 6έ8αια. Πάνω 0' αὐτές τίς δύο άξεδιάλυτες Πλευρές θα κινηθεῑ ή αναλυ- όΠως ε’ίΠαμε καί οτήν άρχή. 68v 681xve1 τι- άΠοκλειστικά καί μόνο μέ όρισμένες ίοτσρικές φάσεις τῆς Ποτε άλλο 11000 μόνο 011 έχουν ὺηοχωρήσει στίς Πιέσεις τῆς 0011- ἐξέλιξης τῆς παραγωγῆς· κῆς ταξης. Πού ’έχουν κόψει Πιά σήμερα να κανουν αναφορές στή διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου. έγιναν 0'1 μόνοι δρόμοι Πρός μια «Προχωρημένη». Πού ἰσχύει 0' όλόκληρη 111 μεταθστική Περίοδο. τῆς ἰδεσλογίας τῆςῇ κομμουνιστικῆς κοινωνίας (ή συνείδηοη μΠαίνει αΠ’ τα έξω). T0 ϊδιο δηλαδή. «T0v τελευτσῑο καιρό. άρνοῦνται Πάντοτε τήν Πρώτη Πλευρα τῆς διχτατορίας (8ἰαιη κατακτηση τῆς έξουσὶσς). γιατί τό Προλεταριατο. τό Προλεταριατο όχι μόνο δέν έΠιθαλλει τήν οἰκονομική του κυριαρχία. 90 1100013810118: «K0- ριοι. όλα τα Κ. έχσυν άρνηθεϊ τή διχτατορίαςιτοι] Προλεταριατου 0110 Πολύ Παλια. 'H διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου Περιέχει οὐσισστικα δύο άξεδιαλυτα δεμένες Πλευρές τῆς έΠαναστατικῆς καταχτησης τῆς έξ- ουσίας αΠό τήν έκμεταλλευόμενη καί καταΠιεζόμενη ταξης Τή θίαιη καταχτηση τῆς έξουσίας τιού ΠρέΠει νά κερδηθεῖ αΠό τήν άστική τάξη καί 111 Βίαιη έξασκηση αὐτῆς τῆς ἐξουσίας έναντια στούς Παλιούς άνυΠόταχτους άφέντες. ύΠαρχουν ὅμως κι δηλαδή τήν κοινωνική καί Πολιτική κυριαρχία τῆς (ἸΟΤῑΚῆΩ Τόξης Kl αλλσ Πού δέν τήν έχουν αΠοκηρύξει.Κ. Τα τελευταῖα χρόνια.

"Av τό ἔχουν φυλάξει. "Av oév τό ἔχουν. ἀποτελοῦν ἕνα ἀντιπρόσωπευτικό δεῖγμα τῶν ἂπόψεων πού ἔχει τό σύνολο τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ "ANTI”.Φτλε ᾸΝΑΓΝΩΣῬΗ. ΑΡΝΗΘΟΥΝ TH MIKPH ΒΟΗΘΕΙΑ ιίΟΥ TOY): ZHTAluE. Οἱ γνῶμες σας καί οἱ ὑποὣείξεις σας μᾶς εἶναι πολύτιμες. τούς παρακαλοῦμε νά συμπληρώσουν τό ἐρωτηματολόγιο πού ὁημοσιεύουμε σήμερα καί νά μᾶς τό στείλουν σημειώνοντας στό περιθώριο ὅτι εἶχαν βρεῒτό ἑρωτηματολόγιο στό τεῦχος 72 καί δέν ἁπάντησαν. εἴχαμε δημοσιεύσει ἕνα έρωτηματολόγιο πού αφοροῦοε“τᾶ κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικᾶ τῶν ἁναγνωστῶν τοῦ "ANTI" καί τή γνώμη τους για τό περιοδικό. ἀπαραίτητη προϋπόνεση για να γίνει ἕνα περιοδικό καλῦτερο καί νά προσαρμσστεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἀναγνωοτῶν του. στῆν πρώτη φᾶση τῆς ἕρευνας. οὔ Ξηόψεις πού bi πάρουμε νά. 27 . στό τεῦχος 72. εἶναι νά γνωρίζει ποιά εἶναι τό ἂναγνωστικό του κοινό καί κυρίως τί γνώμη ἔχουν για τό περισσικό αὐτοί πού τό διαβάεουν. τούς παρακαλοῦμε νά μήν ἁμελήσουν νά μᾶς τό οτείλουν. Περιμένοντας τίς ἀπαντήσεις σας σᾶς εὐχαριστοῦμε τό "ANTI" ΥιΓ· TIA ΟὲΟΥΣ ΕῙΧΑΝ BPEI TO EPEZTHMATOAOI‘IO 2T0 ἯΕΥΧΟΣ 72 Μερικοί ἀπό τούς ἀναγνῶοτες μας πού εἶχαν βρεῒ τό ἐρωτηματολόγιο πρίν ind ἕνα μῆνα δέν μᾶς ἔχουν ακόμα ἀπαντήσει. EAulZOY~ ME OTI ΔΕΝ ΘΑ MAX. T6 ἐρωτηματολόγιο αὑτό δέν ὑπῆρχε σ’ὅλα τά τεύχη τοῦ "ANTI" ἀλλά μόνο τέ μερικᾰ (δηλαδή σ’ἓνα ποσοστό 507ο κατάλληλα σιαλεγμένο). Σήμερα ἂναοημοοιεύουμε τό ἐρωτηματολάγισ ὥστε να δώσουμε τήν εὐκαιρία καί στούς ἁναγνῶστες πού δέν ἔτυχε να τό βροῦν στό τεῦχος 72 νά μᾶς απαντήσουν. λι αὑτό γιατί θέλαμε. Γιἀύτό πρίν ἀπό ἕνα μῆνα.

Πρωτοόουλία Σσοιαλιστική Πορεία ΕΔΑ Ι] E] Ι] KKE ἐσωτ. TI ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ Δημοτικό Μερικές τάξεις Γυμναοίου Ἀπόφοιτος Γυμνοισίου . Ἄλλο [:1 ι] O AIAMONH Ἀθήνα Θεσσαλονίκη Ι] Ε Ὑπόλοιπη Ἐλλάδα Ἐξωτερικά D D Ο ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ἤ ΦΟΙΤΗΤΗΣ.65 Πάνω ἀπό 65 E] El E] Ὑπαλληλος ἰδιωτικάς ἤ δημόσιος (ἐκτός ἀπό ἑκπαιὸευτικάς) Φωιτητής ἤ μαθητής Ἐκποιιὸευτικός (στοιχειώδη) μέση ἤ ἀνώτατη ἐκπαίὸευση Ἐλεύθερος ἐπαγγελμοιτίοις Ο ΦΥΛΟ ‘ ”Ανδρας Γυναίκα Π] D Cl E] ι] [j Ἔμπορος ἤ ἐπιχειρηματίσις 1:] Καλλιτὲχνης. KKE Ἐξωκσινοὸουλευτική ἀριστερά Ι] 1] Ιῖ] .D El El Μέσης ἤ Ἀνώτερης Σχολής Πανεπιοτήμιο .ἔρευνα Χαρακτηριστικά τοῦ ἀναγνώστῃ Ο HAIKIA 0 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Κάτω τῶν 18 ἐτῶν ί] Ἔργα-της D 18 — 25 [ι Ἀγρότης [Π 25 — 40 40 .ἀντί . συγγραφέας δημοσιογράφος κλπ.Ἀνώτοιτη Σχολη Μεταπτυχιακές Σπουὸές [Ι ΠΙ U Ο ΠΟΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Καθημερινή Βήμα Αὐγή Ριζοσπάστης El E] El Ι] Νέα Ἐλευθεροτυπία Ἀπογευματινή Ἐλεύθερος Κόσμος El D I] Ι] Ἀκρόπολη Βραὸυνή Ἑστία Μή ἀθηναϊκὲς Ε] ΕΙ Ε] ΕΙ [:IEJDEIEIC] Ο ΠΟΙΑ ΑΠ’ TA ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ἧ ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Πολιτικὰ Θέματοι Οἰκονομικὸς Ταχυὸρόμος Ἐξόρμηση Σοσιαλιοτική Πορεία Ἑλληνική Ἀριστερά Θούριος Ὀὃηγητής El Πολίτης E] Περιοὸικα ἤ ἐφημερίδες τῆς ἐξωκσινοὸουλευτικῆς ἀριστερᾶς Διεθνής Πολιτική [ΣΙ ’ Ξενάγλωσοα πολιτικά περιοδικά D El [ IIPOAIPETIKH AflANTHEHj Ο ΠΟΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΙΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Νέα Δημοκρατία ΕΔΗΚ ΠΑΣΟΚ 28 El Ι] El Δημ. . ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΤΕ Γυμνάσισ K “ 1] Πολυτεχνεῐο Ι] Ὑπόλοιπες Σχολές Méon ἤ ἀνώῒὲρη Σχῡλή [Ι ἀνωτάτης ἐκπαίὸευσης E! Πανεπιστημιοική Σχσλή E] Ἀλλοῠ Π] Ὑποψήφιος ἀνωτάτης Σχολῆς D Ο ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ἤ ΦΟΙΤΗΤΗΣ.

Καί τά τρία Ι] δηλαδή τά δύο 71 .Παιδεία Κοινωνικά .ΠΟΣΑ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ι] ἕνα E] κανένα El κακά El Ο Tl ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΕΝΙΚΑ PIA ΤΟ «ANTI». 72 κιι173 . EINAI: Πολύ καλό D ἀρκετά καλό El μέτρια Dh Ο ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ θΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ «ANTI» KAAYHTEI IKANOHOIHTIKA KAI ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΥΣΤΕΡΕΙ ΚΑΛΥΙΙΤΕΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ἑλληνική πολιτική ζωή Κυπριακά Διεθνή γεγονότα Ἀποκλειστικί-ς πληροφορίες Ἑργατικά κίνημα ΥΣΤΕΡΕΙ [ΣΙ El III Ι] E] El E1 [I D Ι] ΙΚΑΝΟΠΟῙΗΤῙΚΑ Φοιτητικά κίνημα-Παιδεία Κοινωνικά-Οἰκονομικά θέματα Ἱστορικά θέματα Θεωρητικά ἄρθρα-Μελέτες Καλλιτεχνικά-Πσλιτιστικά Ι] Ι] El El E] ΥΣΤΕΡΕΙ λ D D El [1 III Ἑλληνική πολιτική ζωή Κιιπριακά Διεθνῆ γεγονότα “Α;ιισκλειστικές πληροφορίες Ἐργατικό κίνημα ισῑιίῑιειι] σααασ 0 ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΟΙΟΙ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ Φοιτητικό κίνημα .Μελέτες Καλλιτεχνικὰ .ἀντί ἔρευνα Ἡ γνώμη σου γιά τό «ANTI» Ο ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟ «ANTI» Ἀπ’ τά πρῶτα τεύχη (1974) Ἀπ’ τό 1975 El El O OTAN AFOPAZETE ΤΟ «ANTI» ἀπ’ τό 1976 ἀπ’ τό 1977 E] D ΤΟ AINETE KAI ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ NA ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΝΑΙ Ι] ΟΧΙ C] 0 AN NAI ΠΟΣΟΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ AFPPAZETE 0 ΑΠ’ ΤΑ 3/IIPOHFOYMENA TEYXH.Πολιτιοτικά Ο ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.ῘΙΟΙΑ Alf’ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜέχριτόΙΨ-ίθ D 194()-—l944 II] 1945—1949 El 1950—1967 1] 1967—1974 I] 29 .Οἰκονομικά Ἱστορικά θέματα Θεωρητικά ἄρθρα .

................ διαλόγου Περιοδικό ποικίλης ίίλης Περιοδικά κουλτούροις Ο ΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΤΑ KYPIA HPOTEPHMATA ΤΟΥ «ANTI» Ο IIOIA KATA TH ΓΝΩΜῌ ΣΑΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ «Α-ΝΤΙ» 0 AAA ΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 30 Ι] Ell ...........................ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ 71...... 2 ..................ἔρευνα 0 TI ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΕΝΙΚΑ PIA TH ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ «ANTI» KAI THN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ “OM καλή E] Μέτρια D Ἀρκετά καλή D Κοική El Ο ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ.... ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ TA 2 ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ἤ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 1 . 73............72 ............. O KATA TH ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ TI IIPEIIEI NA ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ NA EINAI ΤΟ «ANTI» “Ανεξάρτητο περιοδικό τῆς αριστι-ρᾶς Περιοδικό μέ· συγκι-’κριμὲνη πολιτική γραμμή E] E] Βῆμσ. TI ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ «ANTI» ’ MH IKANOIIOIHTIKO ικΑΝοΠοιιιτικο Μετνιο ἐξώφυλλο ι] [ι D Τυπογραφικά στοιχεῖα Φωτογραφίες D Cl D El D D Σκίτσα Διάταξη ὕλης Σελιδοποίηση E] E] D El El [I [Ι [ἶ] Ι] Ο ΤΟ «ANTI» ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ὅλο D σχεδόν ὅλο [ἶ] μερικά μόνο ἄρθρα D 0 ΑΠΟ ΤΑ 3 HPOHFOYMENA ΤΕΥΧΗ.....άντί ...

Περισσότερο αΠό κάθε άλλη ταση τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος. Τά άρθρσ 12 τοῦ Πρώτου Σοθιετικοῦ Συντάγματος έλεγεῑ «'H άνώτατη ἐξουσία οτή Σοθιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία άνήκει στό Πανρωσικό Συνέδριο τῶν Σοθιέτ καί άναμεσα στίς συνεδριά-οεις τοῦ Συνεδρίου άνήκει οτήν Πανρωσική Κεντρική ἸΞΠιτροΠή τῶν Σοθιέτ». ῆ καί άλλες Πσρεμφερεϊς τάσεις. μαψ). Ποτέ δέν άναγνωρίζουν τήν κυριαρχία τῶν γενικῶν ουνελεύσεων. τοῦ κόμματος τῶν Καντέ ἠταν τό Πολιτικό άρχηγεϊο τῶν λευκοφρουρῶν Πού Προετοίμασσν τήν έξέγερση οτήν Περιοχή τοῦ Ντόν κατω αΠό τή διοίκηση τῶν στρατηγῶν Κορνίλωφ. καταγγέλλουν τή διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου. στίς 28 Νσέμθρη 1917. 0 κύριος λόγος ἠταν ή άντεΠανα31 .Μέσα στα Σο8ιέτ ύΠαρχει θέση μοναχα για τούς άντιΠρσσώΠους τῶν ἐργατῶν καί για 10 κατώτερα στρώματα τῶν κολχόζνικων. Πραγμσ Πού γίνεται ἐμμεσα άΠσδεκτό αΠό τά διάφορα Κ.. γι’ αὐτό άλλωστε τήν κατα έλλουμε καί ζηταμε τήν άνατροΠή της. να δημιουργήσει οτή θέση τῆς άστικῆς δημοκρατίας τή σοσιαλιστική δημοκρατία κι όχι να καταστρέψει καθε δημοκρατία. καί άφοῦ καταλαθαν όριομένα σημεῖα καί Πόστα τῆς ΠετρούΠολης αναγγέιλαν τήν άνατροΠή τῆς κυ6έρνηοής τοῦ Λένιν. ”Ὀταν λέμε άντεΠαναστατική δράση. Τρότσκι; Μεταθατικό Πρόγραμμα). 01 Ιίδιοι 0'1 ἐργατες καί σί χω- έΠέμθαοη δέν μΠορεῖ να ΠραγμστσΠοιηθεϊ ἡ σοσιαλιστική άνατρο- ρικοί. να ροῦν μΠροστα στίς Πιέσεις τῆς μΠουρζουαζίσς. ε’ίτε μενοεθίκοι ἡταν αὐτοί ε’ἰτε σοσιαλεΠαναοτατες εϊτε άναρχικοί. οτήν ΠετρούΠολη. για τήν «ἐλεύθερη συνένωση τῶν Παραγωγῶν» καί για μια κυ8έρνηση Πού θα διεύ- θυνε «Πραγμστα» κι όχι ανθρώπσυς."O1av λοιΠόν ή άστική τάξη ἀναφέρεται στή Σοθ. στό ἐμΠόριο. δέν αΠόκλειοσν κανένα κόμμα. κατηγόρησε τόν Λένιν καί τόν Τρότσκι για Προδοοίσ καί τούς άΠείλησε; «Θα Πιάσω στα χέρια μου τό Πιστόλι καί τή 601180 ὀΠως έκσνα καΠστε». καί αὐτό τό μέτρο. ήταν άδιανόητο Eva μονοκομματικό καθε- αΠό τούς σταλινικούς. 'H 6n110Kpa11Konoin0n 1va Σοθιέτ εἶναι άδύνατη χωρίς τή νομι- μσΠοίηοη τῶν οοθιετικῶν κομμάτων. (Ρ. Γιά μας. οτήν ένεργητική. "Av 0'1 ἐκΠρόσωΠοι τῆς Παλιάς κοινωνίας άντιΠσραθέτουν στό καρκίνωμα Πουριτανικα μιαν ακσρΠη δημοκρατική άφσίρεση. για δυό λόγους; Πρῶτο. 0'1 σοσιαλεΠαναοτατες καταγγειλαν τούς μΠολσεθίκσυς για Προδοσίσ. Στήν ϊδια συζήτηοη ἡ ΣΠιριντόνοθα. 2) Στή συζήτηοη στα Σοθιέτ για τήν ύΠογραφή τῆς συμφωνίας τοῦ ΜΠρέστ-Λιτόφσκ (Ἰούλης 1918). ’Ὀσσ κόμματα τέθηκαν άργότερα ἐκτός νόμου ἠταν λόγω τῆς αντεΠαναστστικῆς τους δράσης. ήγέτις τῶν σοσιαλεΠαναοτατῶν. να καλιοτικῶν Παραταξεων μέσα στά ουνδικατα. ΛούξεμΠουργκ. τοῦ κόμματος τῶν σοσιαλεΠαναοτατῶν. μΠοροῦμε. Πέρα αΠό διάφορες άντικειμενικές συνθῆκες (ἐμφύλιος Πόλεμος) Πού ύΠαγόρευαν ’ένα τέτοισ μέτρο. ὅΠως καί ή ”Ενωσή· τῆς Κομμουνιστικῆς Νεο- θέσεις.Πού ἐγινε νόμιμα. ”Ενωση καί τίς Λαϊκές Δημοκρατίες για v0 δυσφημήσει τή διχτατορίσ τοῦ Προλε- ταριατου. δέν ύΠαρχει καμιά άντίφσση άναμεσα στή διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου καί τήν Πιό Πλατια δημοκρατία. Oi Προθέσεις τους αὐτές σέ Πολύ μεγάλο 60- στώς. όΠως καί για τούς μΠολσεθίκσυς. ε’ἰτε ουνδικατα ε’ίτε έΠιτροΠές ε’ίτε Σοθιέτ ἠταν αὐτά. τῶν φτωχῶν άγροτῶν. Πίστευαν ὅτι ἡ ἐργαζόμενων. Πσύ 0110- τελεῖ τόν ἡγετικό Πυρήνα όλων τῶν δργανώσεων τῶν ἐργαζομένων. Θα τεθοῦν ἐκτός νόμου μόνο στα τέλη τοῦ 1920. 0'1 άΠειλές αὐτές τῶν σοσιαλεΠαναοτατῶν ΠραγματοΠοιή- θηκσν. ἠταν 0'1 μΠολσεΒίκοι ἐκεῖνοι Πού ἐΠέτρεΠαν Πολύ μεγαλύτερη ἐλευθερία στα δργανα τῶν ἐργατῶν. Δέν μΠοροῦμε 6έ8σια να μΠοῦμε ἐδῶ στίς λεΠτομέρειες. Πραγμσ Πσύ φαίνεται αλλωστέ Πολύ εῦκσλα. Περιγρσφή τοῦ Ντενίκιν). Δυό Περιστστικα τῶν Πρώτων χρόνων τοῡ Πρώτου ἐργατικοῦ κράτους στόν κόσμο εἶναι άΠοκαλυΠτικα. τῆς δικτατορίας τοῦ Προλεταριατου.. ἠταν ό Λένιν ἐκεῖνος Πού εἶχε ξανσζωντανέψει καί Παλι στό 6ι8λίο «Κράτος καί ῈΠανασταση» τίς μιοοξεχασμένες ἰδέες τοῦ Μαρξ γιά τό μσρσομό τοῦ κράτους. γιατί άκριθῶς στραγγάλισε τήν κυριαρχία τῶν σοθιετικῶν ὁργάνων. Καί 0'1 λόγοι 6έ6αια δέν ἡτσν μόνο ὅτι ἡτσν ”ένα αστικό κόμμα. ”Οταν ήρθσν στήν ἐξουσία. Δεύτερο. στό άρθρο 126: «0'1 1110 δραστήριοι καί συνειδητοί Πολίτες τῆς έργατικῆς ταξης καί τῶν αλλων στρωμάτων τῶν ἐργαζόμενων ένώνονται στό Κομμουνιστικό Κάμμα. ή κακοήθέστερη καρικστούρσ καί ὴ φρικιαστικότερη διαστροφή του. Κατα τόν ’ίδιο τρόΠο. Ἠτσν δηλαδή ένα μέτρο Πού Παρθηκε οτή φωτια τοῦ άγώνα καί όχι Eva μέτρο αρχῆς (ἐμφύλιος Πόλεμος).. αΠοφασισε ’ν’ άρχίσει άμέοως μια ένοΠλη κινητοΠοίηση ἐναντια στούς μΠολσεθίκους καί ή άΠόφαση αὐτή κοινοΠοιήθηκε αΠό τό συνέδριά τους. "E101. 'H τύχη τῶν σοσιαλεΠαναοτατῶν καί τῶν μενσεθίκων θα εἶναι Πολύ δισφορετική. ήταν μόνο Προσωρινό. δέν κανουν τίΠοτε αλλσ άΠ“ τό v0 ύΠοχω- ρια γιατί δέν άναγνώρισε Ποτέ τήν ἐΠανασταση (δηλαδή τή σοσιαλιοτική νομιμότήτα) αΠό τή μια μεριά. 1918; «'H Ρώσικη ἐΠανασταση») ’Ἐτσι ὅταν 0'1 μΠολσεθίκοι ήρθσν οτήν ἐξουσία.Κ. όΠως φυσικά καί άλλες τάσεις τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος. (για τούς λόγους Πού ανσφέρσμε Πιό Πάνω). 0'1 δργανώσεις τῶν ἐργατῶν. καί 0110 τήν άλλη γιατί 1‘] K. Για μάς. Στήν Κίνα τα Πραγμστα ἐμφανίζονται μέ Πιό ξεκαθαρο ακόμα τρόΠο; Τό καταστατικό Πού υἰοθέτησε τό 90 συνέδρισ τοῦ KKK: «Τά όργανα τῆς κρατικῆς ἐξουσίας. Ἀκόμα δέν άναγνωρίζουν τό δικαίωμα τῶν συνδι- συστήσουμε 0' αὐτούς καί στό σύνολο τῆς Παλιας κοινωνίας. ἐκεῖνο Πσύ ΠρέΠει ὅμως v0 σημειώσουμέ εἶναι ὅτι 0'1 σοσιαλεΠαναοτατες δέν τέθηκαν οϋτε ἐδῶ ἐκτός νόμου.E. Ἐμεϊς ύΠοοτηρίζουμε όλα αὐτα μέ σαφῆ καί αδιαλλακτο τρόΠο θαυμάσουν τόν έαυτό τους στόν Παραμορφωμένο καθρέφτη τοῦ στό ὄνομα τῆς έργατικῆς δημοκρατίας καί σύμφωνα μέ τή διχτα- σοθιετικοῡ Θερμιδώρ» (Λ.. γιατί ἐξακολουθοῦνὶνα άκολουθοῦν στή θεωρία καί οτήν Πραξη όλες τίς γνωστές σταλινικές μέθοδες. Ἀντίθετα τα διάφορα . άλλα κύ- ταχθοῦν χωρίς ἐξαιρέσεις οτή δικτατορία τοῦ κόμματος».» . Μετά δύο μέρες δσλοφόνησσν τόν γερμανό Πρεσθευτή ΜίρμΠαχ καί άμέοως ἐξεγέρθηκαν ἐναντια στούς μτισλσεθίκους. Πού χωρίς αὐτή τήν θμό ϊσχυοαν καί οτήν Πραγμστικότητσ. Ἠταν 0'1 μΠολσεθίκοι ἐκεῖνοι Πού ἐΠέτρεΠαν μεγαλύτερη δημοκρατία στίς έΠιτροΠές ή Σο6ιέτ Πού ἐλεγχαν. ἐΠαναλσμθανουμε καί Παλι. Ποτέ δέν άναγνωρίζουν τήν άντιΠροοωΠευτικότητα τῶν έργοστασιακῶν καί άΠεργιακῶν ἐΠιτροΠῶν. ΠροῦΠσθέτει τό δικαίωμα ὅλων τῶν τασεων Πού λένε ότι άνήκουν στό έργατικό κίνημα νά όργανώνσνται σέ κόμ- σοθιετική δημοκρατία θα έφερνε οτήν τεράστια Πλειοψηφία τοῦ ’έθνους Περισσότερη κι όχι λιγότερη ἐλευθερία· Περισσότερη κι όχι λιγότερη ἐλευθερία έκφραοης καί τό δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι ματα για να έΠεξεργαζονται καί νά ύΠερασΠίζονται τίς δικές τους καί συνεταιρίζεοθαι. Ἀκόμη Eva σημεϊο Πάνω 0' αὐτό τό ζήτημα νσμίζουμέ ότι θα διαφωτίσει καλύτερα τό 0λο θέμα. ἐκεῖνο Πού εἶναι άντίθετσ μέ τή σοσιαλιστική δημοκρατία εἶναι ή σταλινική διχτατορίσ. μέ τήν ἐλεύθερη ψῆφο τους θα δείξουνε Ποιά κόμματα αναγνωρίζουνε σαν σοθιετικα» (Λ. Ποτέ δέν άναγνωρίζουν τήν ἐκλογή καί τήν άνάκληση τῶν άντιΠροοώΠων τῶν ἐργαζομένων 0110 τή συνέλευση.. δέν ἠταν οέ καμιά ΠερίΠτωση ένα μέτρο αρχῆς. ἐννοοῦμε τή συγκεκριμένη ένοΠλη δράση ὃχι γενικα καί άόριστσ. μόνα τους διάλεξσν να άΠοχωρήσουν 0110 10 Σοθιέτ. Καί οἰ μΠολσεθίκοι ἠταν 0'1 μόνοι Πού εἶχαν τίς ΠροϋΠσθέσεις v0 K0vouv κατι τέτοιο. «Μάλισταῑ διχτατορίαί Ἀλλ’ αὐτή ή διχτατορίσ έγκειται στόν τρόΠο έφαρμογῆς τῆς δημοκρατίας κι όχι οτήν καταργήσή της. A010 φαίνεται Πιό καθαρά στό σταλινικό σύνταγμα τοῦ 1936. ἐκτός σίκονομικές σχέσεις τῆς άστικῆς κοινωνίας. 'H έλεύθερη άντιΠσραθεση τῶν θέσεων στα ένιαῖα ὃργανα τῶν Πή». καί αὐτό τό μέτρο Παρθηκε μόνο Προσωρινα. ἠταν αδιανόητσ καί για τούς μΠολσεΘίκους ἠ έγκατασταση ένός μονοκομμστικοῦ καί μονολιθικοῦ κράτους. Φυσικα. Ἠταν οἰ μΠολοεΘίκοι ἐκεῖνοι Πσύ Προώθησαν τίς μορφές αύ- τοοργανωοης καί τήν αὐτοδημιουργίσ τῆς έργατικῆς ταξης. άτισφασιστική έΠέμθαση στίς νομικές καί Ο ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ «. 1) Στίς 26 Ὀχτώθρη 1917 ή K. Ποτέ δέν άναγνωρίζουν τή συνδικαλιοτική δημοκρατία. Για τούς Μαρξιστές...Κ. Καλέντιν. τῶν Τό κόμμα τῶν Καντέ (άστικό κόμμα) τέθηκε ἐκτός νόμου ’ένσ κόκκινων φρουρῶν καί άλλες μαζικές δργανώσεις ΠρέΠει v0 ύΠο- μήνσ ΠερίΠου μετά τήν ἐΠανασταση. 0 λαϊκός στρατός άΠελευθέρωοης. Η KYPIAPXIA ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «'H ”ιοτορική αΠοστολή τοῦ Προλεταριατου εἶναι. Πού άντί νά καταγγείλουν τή σταλινική διχτατορίσ. ὅταν φτάσει οτήν ἐξουσία. Τό καταστατικό Πού ψήφιοε τό 100 Συνέδριο λέει; «Τό Κόμμα ΠρέΠει v0 έξσσκήσει τή δικτατορία του Ιστή γεωργία.E. Γι’ αὐτό αλλωστε καί δέν ύΠαρχει οὐτε λέξη στούς χιλιάδες τόμους Πού έχουν γράψει Πού v0 λέει κάτι τέτοιο. άνοιχτα. οτή 8ιομηχανία. στό στρατό καί στήν κυθέρνησηιι. τῶν χωρικῶν καί τῶν άνδρῶν τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ. Πολύ άργότερα θα έγκατασταθεῑ ἡ κυριαρχία τοῦ κόμματος Πανω στα σοθιετικά ὄργανα. Τρότσκι; «'H ἠθική τους κι ή ἠθική τορίσ τοῦ Προλεταριατου για τήν όΠοία Παλεύουμε. έμεϊς δέν έχουμε Πσρα νά άΠαντήσουμε; «'O σταλινιομός δέν εἶναι Πσρα μια συλλογή άΠ’ ὅλα τά τερατουργήματα τοῦ ”ιοτσρικσῦ κράτους. Ἀλεξέεφ καί Ντενίκιν (θλ. μ’ 0λο μσς τό δίκιο.. ε’ίτε κοινωνικῶν ε’ίτε κρατικῶν»... λαίσς. δηλαδή τήν έργατική δημοκρατία.

1110 αοττιστές τῆς άστικῆς ταξης 115 τήν ἐλευθερία τοῦ 10000. γιατί Πίστευαν εἰλι- γος του στό Σύνταγμα τῶν Γρεναδιέρων); κρινά 011'1v κριτική τῆς αντιΠολίτευοης. Ἠ ἘΩΥΟΤική Δημοκρατία σημαίνει γιά 1100. ὅπως καί για τούς μπολσεθίκους. K065 ανθρωΠος Πού Ρύκωφ (σί λεγόμενοι συμφιλιωτές) εἶχε ταχθεῖ ύΠέρ τῆς εἰσόδου ἔχει λίγο κεφαλαιο έχει τό δικαίωμα.ς ύλσΠοιημένη στα Σοθιέτ. Εἶναι γνωστό 611 10 κόμματα 0010 συμμετεῖχαν στα Σοθιέτ καί 5Kav0v δριμεῖα κριτική στούς μΠολσεθίκους. χωρίς νά μπορέσουν κάν να ύποοτηρίξουν μέσα στό κόμμα τους τίς από- ψεις τους. Καί πανω 0' 0016 16 θέμσ 1'1 65011 τῶν μαρξιστῶν εἶναι τελείως ξεκαθαρη. να ἐθνικοΠσιήσουν τα τυπογρσφεῑα καί 10 ἐργοστασισ χαρτιοῦ καί κατόπιν v0 μοιράσουν 0' όλα τα κόμματα κι όμαδες τό χαρτί συμ- νονικα σαν κόμμα. ”Ολοι γνωρίζουμε 611 οτή Σοθ. ἐναντια στίς δργανώσεις. αλλα ύΠολόγιζαν v0 16 κανουν κι αὐτό 610v έφερνσν σέ Πέρας 16 Πρόγραμμα τους (ἐκμυστήρευση τοῦ Τρότσκι στόν Σαντσύλ). για κόμματα μικρότερης σημασίας. δέν νσμίζουμέ 611 10 διάφορα ΚΚ πιστεύουν 011'1v ἐργατική δημοκρατία. ὅπως κι 561111356010). Αύτή άλλωστε εἶναι καί ή ἑξήγηση γιατί χιλιάδες καί χιλιάδες άγωνιστές καί ήγέτες τῶν διαφόρων ΚΚ κατηγορήθηκσν K01 συκοφαντήθηκαν μέ τίς Πιό αἰσχρές κατηγορίες. Μποροῦμε να άναφέρουμε έκστσνταδες ακόμη Παραδείγματα για v0 δείξουμε τό Πῶς άκριθῶς λειτουργοῦσε 1'1 Πρώτη Σοὸιετική Δημοκρατία. για τό συμφέρον τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ. Να καί παλι Πῶς 6 16100 6 Λένιν τοΠοθετεϊ τό θέμσ στίς 28 “Οκτώ8ρη; «Μόλις τό καθεστώς θα δυναμώοει.010100 καταργηση κάθε Περιοριοτικσῦ μέτρου 1100 ἐμποδίζει τήν ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν. καί τέλος σέ κάθε 611060 Πολιτῶν πού να έχει Eva όρισμένο άριθμό μελῶν 1'1 Πού v0 ἐχει συγκεντρώσει Eva όρισμένο αριθμό ψήφων». Στή θέση αὐτή τῶν συμφιλιωτῶν. σύμφωνα μέ τίς οἰκονομικές 100 60v016111150. ϊσως. αντίθετα άΠέναντι στα διάφορα άστικά κόμματα φέρνοντσι μέ τόν Πιό δουλικό τρόΠο καί συμμαχοῦν μαζῐ Δηλοδή. 0116 16'1610 τό καθεστώς Πού ἐπικρατεῖ μέσα οτήν Ιίδια του τήν όργάνωοη ἡ τό κόμμα του.Κ. άλλα οϋτε κι ή ἰδιά στό ἐσωτερικό της ἐπιτρέπει να λειτουργήσουν αλλα έργατικό κόμματα. οὔτε κάν κρατικοῦ. όΠοισυδήΠστε οσσιαλιοτικοῦ κόμματος (συμ- Περιλαμθσνομένων καί τῶν σταλινικῶν) δέν ύΠαρχει ή θέση 611 610v θα ἐρθουν 011'1v ἐξουσία θα ἐπιθάλουν μονοΠώλιο 016v τύπο. Σέ κανένα Πρόγραμμα. Eva μπορντέλο. Αλλά άπολαμθανουν τήν ἐλευθερία τοῦ τύπου 10 έκστομμύρια τῶν ἐργατῶν. 006 111 μια μεριά.Ετσι γιά Πρώτη φορά θα ἐγ- καί 6 0061511K60 τύπος. 10 μέσα. ἐνέργηοαν φυσικά σύμφωνα μέ 600 0101500v. v0 λογοκρίνουμε τίς διαφορες αΠόψεις καί 0K61111 v0 ὰῐταγσρεύουμε να γράφονται στόν τύπο μσς απόψεις πού εἶναι άντίθετες 115 τίς δικές μσς. τῶν φτωΧίιΝ. 6) Γιατί πίστευαν 611 1'1 0v1500v0010011 θα ἐρχόταν μέσω αὐτῶν τῶν κομμάτων. (Πόσα τέτοια όδυνηρα Παραδείγμστσ δέν έχει να ἐπι- . T6 1ίδιο «Τί ἐννοσῦν 0'1 ύΠερ- 10011 1ch μΠολσεθίκων μέ ἐπικεφσλῆς τούς Ζηνόθιεφ. πού εἶχαν αντιταχθεϊ οτήν ἐΠανασταση (οἰ σοσιαλεΠαναοτατες συμμετεῑχαν 011'1v άρχή). ”Ενωση. Σὲ ’[βὶΤο 65- χτικῆς Συνέλευοης. Καμενέφ. Πού τά άναφέρει φωνσ μέ τήν ἐκλογική τους δύναμη. τήν Πλούσια 0v611011 τοῦ ἐργατικοῦ τύπου. Για 1100 1'1 ‘E0y011K1'1 Δημοκρατία άπστέλέῑ θέμσ αρχῆς καί γι’ αὐτό ζηταμε άκούρσοτα άΠό τή Σοθιετική ”Ενωση ὅπως κι αΠό 10 ἄλλα ἐργατικα κράτη v0 ἐΠιτρέψουν τή λειτουργία ὅλων τῶν 006ιετικῶν κομμάτων. ακόμη χειρότερο. δηλαδή κάτω 0116 16 οημερινό καΠιταλιστικό καθεστώς. Ἰταλία.ΣΠἹ δεύτερη θέση στα μεγαλα κόμματα. Καί 0010 656010 ἰσχύουν σέ αρκετα μεγάλο 606116 K01 γιά τώρα. ὅπως καί σέ τόσα άλλα. γιατί ἐχει τα μέσα. Ἀκόμη κι ἐκεῖνο τόν καιρό. 0'1 συγκεντρωτικοί (Πειθαρχικοί). κι 0116 τήν άλλη 011'1v κα- θημερινή τους Πρσχτική αρνιοῦνται να άναγνωρίοσυν άλλες δυναμεις τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος 1'1. κῶν ἐφημερίδων. οτήν κυ6έρνηοη κι αὐτῶν ακόμη τῶν μενσεθίκων. K16 καθένας καταλαθαίνει 611 δέν μποροῦσε v0 γίνει K01 δισφορετικα. Exouv 10 00vδικαλιοτική τους φραξια. καί μάλιστα 1'1 ἐνοπλη άντεΠαναστατική δράση. τήν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν. ”Ενῶ αὐτή εἶναι 1'1 καθημερινή τους πρακτική αφοσῐωσή του οτήν έργατική δημοκρατία. ΠρέΠει v0 σημειώσουμε ἐδῶ ὁτιή 00v11011 τῶν Λένιν καί Τρότσκι δέν ἠταν πάλι αρνηση αρχῆς. τίς συκοφαντοῦν μέ τόν Πιό χυδαῑο τρόΠο (οτή Γαλλία «γκωσίοτ». Εἶναι Eva 65110 000 μαλλον τό άΠοσιωποῦν 0116 10 Προγραμματά τους. Σέ πολύ μεγάλο 606116. K010 Πρῶτο λόγο στό κράτος. ἐνῶ ταυτόχρονσ έμεϊς σί 16101 νά ἐμποδίζουμε τήν ἐλεύθερη διακίνηση τοῦ ἐργατικοῦ τύπου. 100 ή 200 χιλιάδες ψήφους. αντιταχθηκαν 6 Λένιν καί 6 T0610K1. Ὀλόκληρη 1'1 λενινιοτική άντίληψη YlCl 16 κόμμα κατσ8ι8αζεται σέ Eva μόνο 01111510. οτήν Ἐλλαδσ «άριστερσχουντικοί»). ή ακόμη όδηγήθηκσν στίς φυλακές καί τα ἐκτελεστικα αποσπασματα χωρίς να μπορέσουν κάν νά άΠολσγηθσῦν. ”Οταν άΠοχώρησαν αΠό τα Σο8ιέτ σί μενοεθίκοι. Πέρα 006 10 Σο6ιέτ. N0 Πῶς 6 T000K1 τοποθετεῐ τό ζήτημα (λό- καθίστσνταν πραγματική ἐλευθερία τοῦ τύπου καί θα έκανε ίκανό 00001106510 για τήν ἐπαναφσρα τους καί Παλι. Κατά τόν ’ίδιο τρόπο. τή μεγαλύτερη ἐλευθερία πού γνώρισε Ποτέ 6 τύΠος. Πού Προέρχονται 006 άλλες έργατικές όργα- νώσεις 1'1 50y0111<50 ένώσεις. ὅπως καί 10 αλλα ἐργο32 ένός συνόλου αΠό όργανωτικσύς κανόνες. οἰ δέ μενσεθίκοι λειτουργοῦν κα- τικά κράτη. καί μάλιστα κομματικό. Καί Πάνω 0’ 0016 16 θέμσ. Τρότσκι; «Τί εἶναι 1'1 Ὀχτω8ρισνή Ἐπανάσταση» . γ) Γιατί οἰ σοσιαλεΠαναοτατες καί 0'1 115v0561K01 ζήτήσαν να σύμφωνα μέ 10 ΠροσωΠικά του γοῦστα.στατική δράση αὐτῶν τῶν κομμάτων. δέν θα ήταν ὅμως ασκοπο νά Πσῦμε κι 0016: 16 μεγαλύτερο μέρος τῆς Προπαγανδας τῶν μΠολσεθίκων ἐναντια στίς δυτικές κσινοθουλευτικές δημοκρατίες γίνονταν άκριθῶς πανω στίς δημοκρατικές δισδικασίες. σύμφωνα μέ τήν 000v11011K1'1 100 60v0011 οτήν Πολιτική καί κσινωνική ζωή. Λ. 10 600 0010 μεγαλα έργατικα κόμματα μόνα τούς διαλεξαν τό δρόμο τους. ’ H ΙΞΣΩΚΟΜ ΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δέν ύΠαρχει.. ’όπως ἐννοοῦν τήν ἐλευθερία στό ὲμΠόριο.E. Κίνσς. 016v δημοκρατικό συγ- κεντρωτισμό. Δέν εἶναι άλλωστε άγνωστο 611 α’ ὅλο τόν κόσμο οἰ μέθοδές τους εἶναι 0116150: σχίζουν τά έντυπα καί 10 φυλλαδια Πού Πουλανε άγωνιστές τῶν διαφόρων όργανώσεων. 1100 σέ τελευταία αναλυοη σημαίνει τί ακριθῶς εἶναι 1'1 διχτατορίσ τοῦ Προλεταριατου. σχετικά μέ τό τί εἶναι 16 μπολσεθίκικο κόμμα 1'1 καλύτερα ή λενινιοτική άντίληψη για τό H EAEYOEPIA TOY EPFATIKOY TYFIOY ἐπαναστατικό κόμμα. Καί Πού 0’ αὐτόν δίνεται ή διαστρεὸλωμὲνη ὕψη Στό Πρόγραμμα κάθε οσσιαλιοτικοῦ κόμματος ύΠαρχει ή θέση τῆς καταργησης τοῦ μονοπώλιου τοῦ τύΠου τῆς άστικῆς ταξης.λόγος στό οταδιο τῆς ΚοΠεγχάγης). ῶς συνήθως. κανουν τίς συγκεντρώσεις τους. 1"1 μια ἐφημερίδα. Ἀκόμα καί ἠ θέση YlC’1 τόν άστικό τύπο. 60 Ποῦμε. κανουν συνέδρια κλΠ. Εἶναι αδιανόητσ για 1100 να ζηταμε αΠό τήν 0011K1'1 τάξη καί τίς κυ6έρνήοεις της ἐλευθερία τοῦ τύΠου καί τήν καταργηση τῆς Aoy0Kl. τρεῖς θασικσί λόγοι φαίνεται να ύΠαγόρευαν αὐτή τήν αρνηση; α) Δέν ήθελαν να ὐποκύψουν σέ τελεσίγραφα (ἈΠόφσση τῆς K. δέν μποροῦν ὅμως v0 κάνουν τό ’ίδιο μέ τήν καθημερινή τους Πρακτική. σκόΠιμη διαστρέθλωση από τή μεριά τῶν ΚΚ. Ακόμη μέχρι καί τα τέλη τοῦ 1920 01 σοσιαλεΠαναοτατες συμμετεϊχαν στα Σοὸιέτ (χωρίς δικαίωμα ψήφου). τῶν άγροτῶν καί τῶν στρατιωτῶν. 0'1 μπολοεθίκοι έκσναν κάθε δυνατή τό λαό v0 δισδώσει τίς ἰδέες του. A0101 δέν έχουν 1000 6001K000 60000 ἐλευθερίας. τα πραγματικα καί γνήσια μέσα v10 Τή δημοσίευση μιας ἐφημερίδας». ”Οταν 0'1 μπολσεθίκοι ήρθσν οτήν ἐξουσία. ἕνα μαγαζί. Πιστεύουμε ὅμως 611 Kl 0010 εἶναι αρκετά. κυριαρχεῑ Eva Πραγματικά άσφυκτικό μονοΠώλιο κομ- ματικοῦ τύπου.. για όσο καιρό δέν 6άζουν θέμσ νομιμοΠοίησης στα ἐκφυλισμένα ἐργατικα κράτη ὅλων τῶν ἐργατικῶν κομμάτων. 3 Νοέμ8ρη 1917).άνσλαμθάνει ὂλα τά τυΠογρσφεῑα καί 0λο τό χαρτί K0116 110100051"1010. . καλύτερος τρόπος για v0 δείξει κανείς τήν οὔτε εἶναι λίγες σί περιπτώσεις Πού καταφεύγουν σέ τραμπσυκι- ομσύς ἐναντισ τους. Δέν Πιστεύουμε οτήν «άντιπολιτευτική» σταση τοῦ Κ. N0 Πῶς 6 '16100 6 Λένιν καθόρισε τή λειτουργία τοῦ τύπου στό Σοθιετικό K00100: «Ἠ ἐξουσία τοῦ K00του. v0 άνοίξει ὲνῦ rim/0010010. τό ἐκσμσν γιατί καλοῦσαν σέ ἐνοΠλη ἐξέργεση έναντια στό καθεστώς. ”. σύμφωνα μέ Τίς διατάξεις τῶν πιό φιλελεύθερων καί προοδευτικῶν νόμων». έχει γίνειμια τους (Χιλή. Εἶχον σαν καθῆκον v0 καταργήσουν τό μονοΠώλιο στόν τύπο τῶν κυρίαρχων τάξεων. τὸ κατά 11600 λειτουργεῑ 1'1 ἐσωκομματική δημοκρατία. Γαλλία. θα Θαλουμε τέρμα 011'1v K065 διοικητική Πίεση στόν τύΠο· μια μέρα θα χαίρεται Πλήρη ἐλευθερία στα 6010 τῆς δικαστικῆς του εὐθύνης. σέ καμιά ΠερίΠτωση δέν ήταν θέση dpxfiq 0 (51110γόρευσή 100:610v 0'1 μπολσεθίκοι διέταξαν τό κλείσιμο τῶν άστι- ἐργάτης κι άγρότης εἶχε πολύ λιγότερο ψωμί άπό τούς συναδέλφους του τῆς Δύοης ή ακόμη κι αΠό κείνους τῆς Ρωσίας Πρίν τό 1913 (θλ. μια πού δέν θέτει αὐτό τό ζήτημα. 1100 συγκεντρώνουν στίς δύο καταργηθοῦν τα Σοθιέτ καί v0 αναγνωρισθεϊ ή ἐξουσία τῆς Συντα- Πρωτεύσυσες. καί αΠό τούς ὁποίους καί Παλι άφαιροῦντσι 0'1 6000K0011K01 K01 μένουν. γιατί άπλούοτατα 6 0061511K60 011.

Σ· όλες τίς πόλεις τῆς Πελοποννήσου ύπῆρχαν μονάδες έγγλέζικες; Κόρινθο. 016 100 συνέδριο 100 κόμματος άνέστει- στούς Ἐγγλέζσυς. Για νά 11000v Πραγματικά τά γεγονότα 0111 65011 τους. . τό ἐκανσν K01 0016 μόνο για 5V0 Προσωρινό χρονικό διάστημα καί κάτω 006 110 1615 συγκεκριμένες πολύ 600KOA50 συνθῆκες (τέλος τοῦ ἐμφύ- Σύνταγμα.. δπωςῑ Ποιοί ἐκαναν 111 συμφωνία τῆς Γκαζέρτας; τοῦ A160v00. Καλαμάτα. Ὅχι. Δέ νομίζετε Πῶς εἶναι κάπως ασ-τεῑσ; A100 Πόλεμου). για 600 110106 ζοῦοε 6 A5v1v.δείξει K0116 ἐλληνικό έργατικό κίνημα;) Ἠ λενινιοτική αρχή τοῦ δημοκρατικοῦ συγκεντρωτισμοῦ εἶναι άξεχώριστη αΠό τό δικαίωμα τῆς ύπσρξης καί τῆς ἐγγύηοης τῶν τασεων. μαζί μέ τό ΣκόμΠυ. στόν. 006 '5v0 τάγμα ΠερίΠου σέ K065 πόλή. Πατρσ κ. Ἀρκετά χτυΠήματσ δέχτηκαν κι ανέχτηκαν αΠό τούς καιροσκόΠους.. Πιατσκώφ. εἶναι Περίφημη καί τήν τιμά. πού δυστυχῶς δέν μΠόρεσαν v0 011000vouv. Δέν ήτσν καιροσκόπσι. δέν χρησιμοποιήθηκε 16 60600 0016 100 1101001011K00.0015 Kai νά τό φανταστῶ καν .Ζαχαριά) Ὀχτωθριανή Ἐπανάστσοη. καί για Πολλά αλλσ δεινά. Πού 050005 16 A0'1'K6 μσς κινημα. 300 ”Εγγλέζους. ἸΞνῶ 016 '21 ύΠῆρχαν Πολλά καΠετανατα. Στήν ‘A611v0 01 'EA001150 )(10016v10000v 115 1000 T0v11010000A1150 K01 1000 ”Εγγλέζους. K1011' 111 στιγμή Πού Παραδόθηκε χαθηκε ὁλόκληρος 0 αγώνας τεσσάρων χρόνων. χωρίς να Πέσει 0015 1110 ντουφεκιά. στόν. Γεωργιάδη (καπετάν . 10 Enalpvav 00v1015 έχοντας Πίσω τους τό 00v100110 τῆς Γαλλικῆς 'E00v0— 0100110. θα άρκεστοῦμε ὅμως στίς Πιό χτυΠητές καί άκραῑες 0501— Πτώσεις; 1) '0 va66150 K01 6 K0115v50 καταγγειλαν τήν '1610 τήν «N61 ποῦμε την οἰλήθειοι . 2) Τή λεγόμενη φραξια τῶν «συμφιλιω- τῶν». ακολουθώντσς τήν τακτική τοῦ Τοουδερσῦ. 3) T11 λεγόμενη «Πολεμική» φραξια (Μπρέστ-Λιτόφσκ). 00101 Παρέδωσσν τό μαχόμενο A06 016 Σκόμπυ; Ποιοί ακύρωσαν τό σχέδιό τοῦ Ρήγου για τήν καταληψη τῆς Ἀθήνας 006 111 211 Μερσρχίσ σε’ 24 ῶρες·. Σέ Πόσα αΠό τα K01001011110 τῶν διαφόρων ΚΚ κατοχυρώνετσι ή ῦπαρξη τῶν τασεων. T10015 01111500 ὅμως δέν δικαιολογεῑ 10 6100000 KK να μήν ἐπιτρέπουν στα K010οτατικα τους τό δικαίωμα τῶν τασεων. Στήν Πελοπόννησο.000 01xvov101 A00050 01000 Πεθαμένους 1‘1 ζωντανσύς άγωνιστές. Ρητή διατσγή τῆς Κεντρικῆς; τμήματα τοῦ ΕΛΑΣ Πσύ θα χτυΠήσουν Ἐγγλέζους στίς Πόλεις τῆς Πελοποννήσου. στό Ρῆγο.ά. στόν Ὀρέστη. Κι ακόμα φτανω v0 Πῶ 611 16 καΠετανατσ τσῦ ’41-'44 51x5 ξεΠερασει κι 0016 100 1821 . στρατιωτικοί κι αΠλοί ανταρτες ύπῆρξσν Προδότες τοῦ A000. Πσύ 01 συνέΠειές της εἶναι γνωστές; Ποιοί αΠσφασισαν τήν άΠοχή 006 110 έκλογές τοῦ 1946. για ὅσαιμέτρα 050100101100 50010v0v. 16 1917. καΠετανέοι. τούς 606 600A111000 αρχηγούς. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ οτήν «Κυριακατικη Ἐλευθεροτυπιά» 111 διαμαχη σχετικά μέ τήν 000060011 100 A5015000 Συντάγματος ”Οταν o1 1100A0561K01. Κολλονται. χωρίς τή συμμετοχή 0015 ἐνός ανταρτη τοῦ 600v00 — 6 505601K60 ΕΛΑΣ έφτανε για v0 K5061051 111 μάχη τῆς Ἀθήνας καί v0 μαντρώσει ὅλους τούς Ἐγγλέζους. ”Οχι 6110. τό δικαίωμα τῶν μειοψηφιῶν v0 ἐκφραζουν τίς αΠόψεις τους ἐλεύθερσ; Σχεδόν 05 κανένα. 33 . Εἶναι κωμικό να ύΠοοτηρίζουμε 611 01 Ἐγγλέζοι ἠταν πιό μαχητές 00' 1000 Γερμανούς καί δέ μποροῦσε v0 1000 άντιμετωπίσει 6 ΕΛΑΣ. Δέ μΠορῶ Ποτέ νά Πιστέψω . γιατί 0066v1av Eva 000611010 Θερμιδώρ. Καί τότε. στό A016»-(2) Τοῦ Κ. χωρίς καμιά φιλοδοξία. Γι’ αὐτό δέν Παραδέχομαι μομφή ἐναντίον κυκλοφόρπσε Παλι κανενός άγωνιστῆ. Μέχρι τή μάχη τοῦ Δεκέμθρη. δυοαρέοκειας καί όξυνσης 006 τόν Παλιό 606110 τῶν Πενιχρῶν σκανδάλων καί συκοφαντιῶν Πρός τόν ασυνήθιστο ακόμη 606110 τῆς λογικῆς K01 άξισς αντιμετώΠισης τῶν Πεποιθήσεων». οἰ ανταρτες Πίνανε καφέ μέ τούς α’ ὲζάμηνο 78. Ντζερζίνσκυ.. θα θλέΠσμε 6v 60 ὸλσκλήρωνε τό σχέδιό του ό Τσώρτσιλ οτήν Ἀθήνα. Να Πῶς 6 A5v1v.. ψύλλους στ’ 6x000! 'AA1110vo 6v 11 καταληψη τῆς Ἀθήνας ἐξαρτιόταν αΠό τό 20 Aav 006 16 K01001011K6 16 δικαίωμα τῶν τασεων. 0015 ὕστερ’ 006 1010v10 χρόνια. Ριαζανωφ. 0'1 μΠολσεθίκοι. "Eva Θερμιδώρ. Θα μΠορούσσμε καί Παλι νά άναφέρουμε έκστσνταδες Παρσδεί- γματα. ”Ολες 0'1 δυνάμεις τῶν Ἐγγλέζων οτήν Πελοπόννησο θα ἠταν αἰχμάλωτες 100 ΕΛΑΣ. μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μπσυχαριν. Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ τῆς ἐφημερίδας να μαθει καποτε 6 A060 τήν αλήθεια. τοποθε10005 16 θέμα; «Εἶναι άναγκαϊο να ἐγγυηθοῦμεσστό καταστατικό τσῦ κόμματος τό δικαίωμα ὁποιασδήποτε μειοψηφίσς για νά 000τρέψουμε τίς συνεχεῖς καί αναπόφευκτες Πηγές άντιφασεων. πολλές διαφωνίες καί διαφορες ταχτικές. Ραντεκ. όμως. γιατί ἠταν E v a κσπετανατσ καί κάθε απόφσσή του ἠταν για όλσυς τούς καπετανέους άπόφαση οεθσστή καί άναντίρρήτη. 60x. τό Λίμπερτ K01 τόν Παπσνδρέου. ύΠέφερσν καί άντεξαν τα 00v10. 0015! "OA01 61vav5 τό αἷμα τους για τό A06. καί δέν ”έχουμε τό θάρρος. να ποῦμε τήν Πραγματική άλήθεια στό λαό. Υκαί Ποιοί ακσλούθησαν τυφλά τήν δργσνωμένή· ἐξόντωοη τῶν δυνάμεων τοῦ ΕΛΑΣ. άλλα καί μέχρι τό 1949.. τό Δεκέμθρη τοῦ ’44 . τοῦ λαοῦ. ΕΤΣΙ ρίχνουμε όλες τίς εὐθύνες 016v ΠαΠαζήοη. Γιόφε. μ ΠΙΣΤΕΥΩ άΠόλυτα Πώς 11 Ἀθήνα μποροῦσε v0 K010A110651 σέ 24 ὡρες.611 άγωνιστές. ΕΖΗΣΑ κι έγώ αὐτό τό 600110 006 Πολύ κοντα. ας φροντίσουμε να γίνουν γνωστα μερικα πράγματα. πέρα 006 111 00v5x1011 5K51- νου τοῦ Θερμιδώρ.. για v0 δείξουμε τό Πόσο σέθσνταν 01 1100A0561K01 00111 τήν αρχή. Ποιοί άντικατέστησσν κι έδιωξαν μακρια 006 τήν Ἀθήνα 16v ”Αρη καί 16 Σαράφη. δέν ύΠῆρχαν. κ. οτήν Πιό κρίσιμη στιγμή; Ποιοί μετατρέψανε τό Δεκέμθρη αΠό απλή διαμαρτυρία 24 ώρῶν σέ ἐμφύλιο σΠαραγμό; Ποιοί ύΠόγραψαν τή συμφωνία τῆς Βάρκιζας. στόν.α. θα εἶναι Προθοκάτσρες καί Προδότες τοῦ λαοῦ. ”Ολοι μαζί ακολουθοῦσσν 5V0 K01 μσναδικό δρόμος τό 606110 τῆς λευτεριάς 1'1 100 60v0100.δηλαδή.. μέ τό δεύτερσ ξεσήκωμα. Στήν πραγματικότητα ὅμως. Στόν ΕΛΑΣ.

άΠ“ τούς κάμπους. ότι άγωνιστής. ΠΗΓΑΜΕ. για τόν άπλούστστο λόγο ότι ή Ἐλληνική Ἀντίσταοη ἐχει άναγνωριστεῑ ἀπ’ τό λαό. θέθαια. Βρισκόμσυν μέ Πέντε σκαφη στό Αϊγιο. κι οὔτε κάν μΠορῶ νά φανταστῶ. Πού πίστευαν ’ότι εἶναι. έμσθα ’ότι εκεῖ ἠταν κι ό “Ἀρης καί σταματησσ να τόν δῶ.“Ἐλα. γιατί μέ ζήτσῡσειό έΠιτελάρχης τοῦ ΕΛΑΣ. μΠορεῖ να Γιατί δέν τήν αναγνώρισαν τότε. Ἐγώ.ΘΑ ρωτήσετε. Ξέχασαν ’ότι εἶναι’Ἐλληνες κι “έγιναν τυφλά όργανα τῶν Ξένων Δυναμεων. “Ἐχουν. “Ακόμσ καί λασΠη έριξαν στα ΠρόοωΠα τῶν μσς ουναντηση μετα τήν άΠελευθέρωση. Δέν Πέρσσε όμως Πολλή ώρα. γι α να ’χω άπόθεμα καυσίμων. τότε. TQPA γίνονται κινήσεις καί ἐνέργειες καί προσπαθειες να αναγνωριοτεῑ ή “Αντίστσσηί Ἐγώ διαφωνῶ.. Δεύτερο κ. ”Ολοι αὐτοί οτηρίχτηκαν στίς όδηγίες καί τίς ύπσσχέσεις αὐτῶν τῶν κυρίων.K. τά Παραλές] EINAI Νοέμθρης τοῦ 1944.τῆς Θήβας. αναα ψήφων- . γιά ν’ άποφευχθεῖ κάθε Παρεξήγηση ἢ ἐκμεταλλευση στούς ύΠαινιγμούς μου για Βαρκιζσ. ούτε καταδότες. Δέ θυμαμαι ακριοῶς ήμερομηνία. Γι’ αὐτό Πιστεύω Πώς σύτοί ασυνείδητσ ’έκαναν ὅ. ”Ολο αὑτό τό μεγαλείο Πσύ Πετυχε ό λαός.·» τσν 8ρῆκα. Πού έχει καί αξιῶσεις. κλαψαμε. Kai τοῦ Ε. οοῡ Παρουν τα σκάφη. Ζαχαρια. Δέν άντιδραοαμε ὅμως. Ἠτσν ή Πρώτη.. σαν μεγάλοι Πολιτικοί ανδρες αυτον. καί γυρίζει αΠότσμα καί μσς εει; .'O άγῶνας μας χάθηκε. Πῆγσ να παρω. τνελλοκοκειοι r. “Ὀλη ἡ Ἐλλάδα Πανηγυρίζει τήν απελευθέρωση. τούς έσπρωξε να χτυΠήσουν τό λαϊκό μσς κίνημα.οτή μόνη δισταγή πού δέν Πειθαρχησα. μην άφηαεις νά σοι] Παρουν άΠ“ τά χέρια τά σκάφη. Πού σήμερα χαρακτηρίζοντσι καί άντιστασισκοίί Κωμική περίπτωση.τι έκσνσν σέ θαρος τοῦ λαοῦ. τί αι-ιὲγιγαγ αὺτές οἰ δυνάμεις. .. Γι’ αὐτό τούς καταλογίζω σαν έλαφρυντικό τήν άγνσια τοῦ άγώνα. ή αγνοια τους. αλλα αντίθετσ τή χτύΠησαν Περισσότερο; 'H προσπαθεια τους αύτή μια σκοπιμότητα ἐχειῑ ύΠῆρξε Προδότης τοῦ λαοῦ. Τόν άνταμωσα να άνεθαίνει τόν κεντρικό δρόμο .Πιστεύετε λοιΠόν ότι λευτερωθηκσμε. μᾱς διέλυσαν. μέ τό όπλο στό χέρι. τόσο ό Παπσσταμστιάδης ὅσο Kl ἐγώ. 34 . Ta γεγονότα εἶναι τέτοια.E. Πού έκεῑ γεννήθηκε καί μεγαλούργησε. Εἶναι “Οκτώθρης τοῦ 1944.. Πού θα πεῖ ότι νσμιμοπσίηση τῆς ΔΕΝ άργησε να θγεῑ άληθινός. Πού ’έθλεπσν Πολύ καλύτερα άΠ’ αὐτούς. φιληθήκαμε.Α. Γι’ αὐτό μη χαίρεστε. ἲ η ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὁ ΚΟΣΜΟΣ της τοῦ κοΥῙΝο ΆΡΑ-τῖοἶοὲοῑῖἶιι ΤηΑτέἐ κτΑβει Αντο το ιτροι-τνλο ς. Στίς πέντε τό Πρωί μέ ξύπνησε ό σκοπός. Μ’ άκοῦς. τόσο δέν ήξερσν τί τούς γίνεται. Τωρα εἴμαοτε Πιό οκλάθοι αιτό Πρίν.” κ. “Αγκαλιαοτήκαμε. τίς ύποδείξεις τῶν ἐνόπλων άγωνιστῶν. οἱ κομπλεξικσί. αΠό νικήτρια να θρεθεῖ ἡττημένη κι έδωσσν τό δικαίωμα στόν Τσώρτσιλ να Πεϊῑ «Καί τί Πρόσφερε η Ἐλλάδα. θρέ ”Αρη. Στή Θήὸα εἶχε εγκαταστσθεῑ καί ή “Ομαδσ Μεραρχιῶν. Καταντησαν τή χώρα αὐτή. δέν τούς κάνω. Πάμε οτήν Πατρα νά δοῡμε τόν "Apn. Καί δέν έφτανε αὐτό.. δέν Πιστεύω. δέ θα ύΠῆρχαν οὔτε τάγματα άσφαλείας. Z’ ἐξορκίζω στόν ἀγῶνα μσς. b ΠαΠσστσματιαδης. Πσύ καποτε ήταν κι αὐτοί κυ6έρνῶντες.. “Αντίστσσης μπορεῖ να γίνει μέ δημοψήφισμα κι όχι μέ ζητισνια. ’τώρα. Πρόσεξε Ζαχαρια να μην άφηοεις να ΑΝ δέν ύπῆρχαν αὐτοί σί κσιρσσκόποι. “Απλούστατα μεταφερθήκσνε άνετώτατα άΠ“ τούς “ίδιους τούς “Εγγλέζους οτήν Αθήνσ τίς τελευταῑες μέρες τοῦ Δεκέμθρη. Πολύ περισσότερο ’όταν ακούμε νά συνηγοροῦν Πολιτικές Προσωπικότητες τῆς οημερινής κυθέρνησης καί άντιπολίτευσης για τήν αναγνώρισή της. Δέν ΜΗΠΩΣ αρσγε κι οἱ καιροσκόπσι ἐνήργησαν άσυνείδητσ; "E. ὀχι καί να ρίχνει ὸ ’ένας στόν ἀλλο τήν εὐθύνη.. Θά Πειθαρχήοω ὅμως. Θα τό γκρεμίσουν oi καιροσκόΠοι καί σι’ Προδότες τοῦ λαοῦ. Ζαχαριά. αλλά φρόντισον να τούς αΠομονώσσυν μέ διάφορα Προσχήματα καί δικαιολογίες. αΠ’ τα 8ουνα κι αΠ’ τίς θαλασσες. Μ όνσ 0 Πατισσταματιαδης τοῦ εἶπεῑ .λΠ.Ρέ Ζαχαριά. Δέν ύΠαινίσσομαι μόνο τήν τότε ἡγεσία τοῦ K. Κι οὔτε τούς θεωρῶ μοναδικούς ύπεύθυνους. ο“ι φιλόδοξοι. ἡρωικῶν αγωνιστῶν κι ’έφτασαν τελικά να αλληλσκατηγοροῦντσι αφέλεια τους. Εἶχα Πληροφσρηθεϊ ὅτι οτή Χαλκίδα ύΠήρχαν Πετρέλαια. δέν νομίζω ’ότι Πρέπει νά ρίξουμε τό Βάρος στόν ΕΛΑΣ ή μάλλον στό λαό. γιατί κι αὐτοί θρέθηκαν τελείως άΠροετοίμαστοι κι έχουν τή δικαιολογία ’ότι τότε τό ΚΚΞ εἶχε σχεδόν αποδεκατιστεϊ άΠ’ τή δικτατορία τοῦ Μεταξά.Μ. μαζί φυσικά κι έμεϊς σί άγωνιστές. για να δώσουν τό τελικό χτύΠημα. Πού - ῆθελα δέν ῆθελα . Ὀ καιροσκοπισμός κι ἡ φιλοδοξία τους νά γίνουν κατιῑ ΠρωθυΠουργοί ἡ ’ΥΠουργοί ἤ. όχιί Αὐτοί ένήργησαν μέ πλήρη συνείδηση. Ἐκεῖνο Πού τούς καταλογίζω εἶναι ότι. Ἴσως νά σώσεις τόν κόσμο μσς. άΠοχή. ΝΑ καί δυό δικές μου μαρτυρίες.Μύλις μέ εἶδε ΧῦμΟΥὲᾸῦΟΕ μ ενὶαιπονεμενο χαμόγελο. δέν ε’ίχαμε κάν ἷελειώσει τόν καφέ 1·ιού μσς κέρασε. Πού καί σήμερα ακόμα στέκεται Παραδειγμα α’ αλλους σκλσθωμένους λαούς. Πῆγσ στα γραφεῖα. αδιαφορώντας αν μέ τόν τρόΠο καί τίς ένέργειές τους θα στεροῦσαν άΠ’ τήν Ἐλλάδα τό δικαίωμα v‘ άξιώσει τά δίκαια της. Τι’Ποτα νά μη δεχτεῑς. ΓΙΑ νά Ποῦμε τήν άλήθεια.· Καί τώρα. ΚΑΤΩ άπ’ αὐτές τίς μαρτυρίες. τα λόγια του ύπερθσλικά. Τέτοια ἠταν ή συντροφοι. Ἔτσι.. φυγε. “Ανέθηκα ΚΑΙ τώρα. “έγιναν όργανα τῶν καιροσκόπων καί τῶν ξένων στο ’κατάστρωμα τοῦ σκάφους καί τόν εἶδα καταχαβούμενο κι δυνάμεων κι ότι ποτέ δέ δέχτηκαν. ϊσως.. Χαιρετηθήκαμε καί χωρίς Περιστροφές μου εει; ’ . Φρόντισε να Παρεις καύσιμα καί νά εἶσαι ἐ’τ οιμος. Πού αφειδώλευτα έχυσε τό αἷμα τῶν Παιδιῶν της γιά τή νίκη τῶν ἐλευθέρων λαῶν. Δεκέμθρη. ἐπίτευγμα τῆς τότε φωτεινῆς ήγεσίας. γιατί δέ θέλω να γινω εγω άφορμη της έξὸντωοης τοῦ λαοῦ. τή θαριά τους εὐθύνη γιατί δέ μΠόρεσαν νά συλλαθουν σωστα τό θαυμαστά αὐτό ξεσήκωμσ τοῦ λαϊκοῦ αγώνα.· ’Ὀχι άδέρφια. Βρήκαμε. άθελα τους. Βρήκαμε τόν ”Αρη σ’ Eva ξενοδσχεῖο. μαζί μέ τέσσερις-ῐτέντε άλλους. Στό Πρῶτο δεκσήμερο τοῦ Δεκέμθρη ἡρθε δισταγή τῆς Κεντρικής να Παραδώσω τή διοίκηση τοῦ ΕΛΑΝ ατόν Ἀστραφτη καί να τεθώ οτή διαθεση τῆς Μεραρχίας .θυμόμουν τα λόγια τοῦ ”Αρη. Φτάνσντας οτή Θήθσ.. Πού καί τήν ῆττα μσς ακόμα θέλαν να τή χειροκροτοῡν σαν μέγα ΚΑΙ τόν Πῆραν τά δάκρυα.

Γιατί οἰκονομική ανατπυξη μέ τό φόρο τῆς προστιθεμένης άξίας Πού έχει καθιερωθεῖ σέ όλες τίς χῶρες τῆς Εὐρωπαῖ- πάντα κάθε δυνατή προσπαθεια για τήν Παρα τή διεθνή κρίση. Πουλάκου καί τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῡ Συμθουλίου. ὅπου έχουν αναλάθει έργα ουνολικῆς άξίσς 3 διοεκστομμυρίων δσλλαρίων ΠερίΠου. καί μέ τή διαρκή ἐπαγγελματική ἐκΠαῐδευση τσῦ προσωπικοῦ της θελτιώνει τό έΠίΠεδο τῶν ύπηρεοιῶν Πού Προσφέρει καί δια- δραμστίζει Πιό αποτελεσματικα τό ρόλο της οτήν ἐθνική οἰκονομία. ουνθέτουν τό περίγραμμσ τῶν συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων για μια σταθερή καί αὐτοδύνσμη αναΠτυξη. νομικές δυνάμεις τοῦ άρσθικοῦ χώρου καί τῆς Ἀφρικῆς. καταθαλλει συνεχῶς Προσπαθειες για ἐκσυγχρονισμό τῆς όργανώσεως καί τῆς λειτουργίας τῆς. οημαντική ἐνίσχυσή στήν ἐΠενδυτική· Προστιάθεια θα μποροῦσε νά Προσφέρει καί ή δραστηριοποίηση τῆς χρηματιοτηρισκῆς αγορας. “Ἠδη ή Κυθέρνηοη ἐχει άρχίσει να αναΠ-τυγμένη Εὐρώπη καί τίς νέες οἰκο- γιας. πού πρέπει νά θεμελιωθεῖ αΠό τό Κράτος στα πλαίσια ἐνός μακροπρόθεσμου οἰκονομικοῦ προγράμματος. Τέλος ΠρέΠει να ἐΠιδιωχθεῑ ή ΠαγιοΠοίηση τοῦ νέου φορο- λογικοῦ συστήματος. “Ἀλλωοτε τά Πρόσφατα μέτρα δημιουργοῦν θαθμιαῖσ εὐνοϊκές συνθῆκες ρολογικοῦ συστήματος ῶστε νά ἐπιτευ- για τήν εὐρύτερη προσφυγή τῶν ἐπι- χθεῖ δίκαιη καί όρθολσγική κατανομή χειρήσεων τῶν θαρῶν τῆς οἰκονομικῆς Προόδου όΠσίου oi αδυναμίες μΠοροῦν να διορθωθοῦν. ουνέχισε ὸ Δισικητής μεγάλων Παραγωγικῶν έΠενδύσεων. Πρέπει ὅμως νά έξασφσλιστοῦν θεσμολογικα ϊσοι όρσι άνταγωνισμοῦ για τόν ἐγχώριο καί τόν ξένο ἐπιχειρηματία. χάρη στή διευρυνάμενη χρήση ούγχρονων ήλεκτρονικῶν συστημάτων. Μέ τήν όλο καί πιό μεγάλη αὐτόματοποίηση τῶν ἐργασιῶν της. χάρη οτή μέχρι σήμερα όρθή τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν σεων καί τῶν ἐνεργειῶν μσς θα ἐξαρ- της. Ἐπιθυμητή θα ἠταν καί ή συνεργασία μεταξύ Ἑλλήνων καί ξένων κεφαλαιούχων καί έΠιχειρη. πρόσθεοε ό κ. ἠ Ἐθνική ΤράΠεζα. 35 . εἰπε ό κ. Πού ύΠαρχουν πρωτοθουλίας. ὃπου τοῦτο εἶναι δυνατό. εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικά. I7. αΠό τό ἐσωτερικό άλλα καί τό ἐξωτερικό ή ΤράΠεζα μπόρεοε. Ἀγγελόπουλσς. μέοσ στα πλαίσια τῶν Πτικές για τό οἰκονομικό μέλλον τῆς τίς συναλλαγές καί ἐΠι8σρύνουν τήν αρμοδιοτήτων Χώρας εἶναι ἰδιαίτερα εὐνοϊκές. Ἄγγελος Ἀγγελόπουλσς. άνσθεώρηση τῶν άναπτυξισκῶν κινήτρων μέ οἰκονομικό καί κοινωνικα κριτήρια καί κυρίως προσσρμογή τῶν θεσμῶν καί τῶν μηχανισμῶν στα ΠρότυΠα τῆς Εὐρωπσϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοι- νότητσς. μέσα στα Πλαίσια τῶν πιστωτικῶν ρυθμίσεων. Oi Προο- σύμ· Ἀπό τή συνεργασία. χάρη στή συντονισμένη δράση τοῦ δικτύου της καί τή συμπληρωματική δραστηριότητα τῶν συγγενῶν όργανισμῶν οτήν Ἐλλάδα καί τό ἐξωτερικό. καταθαλλει όΠως Πρόοδσ καί τήν εὐημερία τοῦ κοινωνι- κοῦ συνόλου. σήμερα εἰδικά. Κατα τήν διαρκειά της ό Διοικητης τοῦ Ἰδρύματος καθηγητης κ. Τζαννετάκη καί K. ή άντικαταστσση Πα’λσιοτέρων φόρων πού δυσχεραίνουν τηθεϊ ή ἐΠιτυχία τῶν ἐπιδιώξεών μσς. Δισνύουμε μιά δυναμική καί αποφασιστική Περίοδο τῆς οἰκονομικῆς μσς ζωῆς. Γιατί τό ανέθασμα τῆς έλληνικῆς οἰκονομίας στά ἐπίπεδα τῶν άνατπυγμένων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. να ἐΠεκτείνουν τίς ἐπενδύσεις καί να 6ελτιώσουν τήν άνταγωνιστική ἰκανότητά “τσυς. Αύτό. “Αγγε- πολιτική τῆς Κυθερνήσεως. ή Ἐλλάς έχει δισνύσει. ἡ αναπροσαρμογή στό Χρηματιστήριο. να διαφυγή καί καί τό ’ύψος διαφόρων εἰσοδηματικῶν παταχθεῑ ἡ μεγάλη φορονα 8ελτιωθεῖ ή διαρθρωση τῶν δημοσίων ἐσόδων. να διοχετεύσει σημαντικά Ποσά στό δημόσιο τομέα καί νά θοηθήσει ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις στίς Προσπαθειές τους νά αὐξήσουν τήν παραγωγή καί τίς έξσγωγές. διάθασε την έκθεση τῶν Πεπρσγμένων τῆς Τραπέζης κατα τόν προηγούμενα χρόνο 1976. θά ουνέθαλαν ἐπίσης στό να δημιουργηθεῖ τό κατάλληλσ δεσμοί μέ τούς άντιμετωπίζει τό 0λο θέμσ τῆς φορολο- θαλκανικούς γείτονές της. εἶπε οτή συνέχεια ό κ. Ἀγγελόπουλσς. Τόν τόνο Πρέπει νά τόν δῶσουν μέ τή διαθεση μετοχῶν τουςοτό εὐρύ κοινό oi μεγαλες καί δυ- ναμικές ἐπιχειρήσεις. Μεταξύ τῶν αλλων ἐΠιΒάλλεται ἐΠιταχυνση τῆς διαδικασίας για απλούοτευση καί ἐκσυγχρονιομό τῶν μηχανισμῶν λήψεως καί έφαρμογῆς τῶν άποφασεων τῆς δημοσίας διοικήσεως. κατέληξε δ K. Ἀγγελόπουλσς. “ΑγγελόΠσυλος εἶπε ὅτι ή ουμ8ολή τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ήταν τό 1976 Πολύπλευρη καί οὐσισστική στή συνέχιση τῆς οἰκονομικῆς Προόδου τῆς Χώρας. Στό νέο φορολογικό σύστημα πρέπει νά ἐπιδιωχθεῖ ή αντικειμενικοποίηση τοῦ τρόπου θεθαιώσεως τοῦ φόρου για όρι- σμένες κατηγορίες εἰσοδηματων. Πραγματικά. εἶναι αναγκη να έξουδετερωθοῦν oi Oi ἐπιχειρηματίες σαν ὑπεύθυνοι φορεῖς τῆς αναιττύξεως.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕἚΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠραγμστσΠοιηΘηκε στίς 2 Ἰουνίου η έτηοια τακτική γενική συνέλευση τῶν μετόχων της Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. πού εἶναι Βασικα έργο τῆς ἰδιωτικῆς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Τα δυναμικά στοιχεῖα Πού διαθέτει ή Χώρα μσς. ῶς οἰκονομίας καί ῶς έθνους. ”Αγγ. συντονισμένη προσπαθεια. Ta κέρδη τῆς ΤραΠέζης σύξήθηκαν τό 1976 κατα 554 ἐκατομμύρισ δραχμές. οἰ ουνολικές καταθέσεις της ἐσωτερικοῦ αὐξήθηκαν κατα 49 δισεκστομμύρια δραχμές γιά να φθάσουν τά 188 δισεκστομμύρια καί oi χορηγήσεις έφθασαν τά 131 διοεκσ- τομμύρια δραχμές. μέ την παρουσία καί τῶν Ὑποδιοικητῶν κ. ένα σημαντικό μέρος τοῦβδρόμου Πρός τήν άνα- Πτυξη. Μιλώντσς στούς μετόχους τῆς ΤραΠέζης ό Δισικητής τοῦ Ἰδρύματος κ. ὅπως εἶναι oi αξιόλογοι άνεκμετάλλευτοι ΠλουτοΠαραγωγικοί κῆς Κοινότητας. Ἰδιαίτερή σπουδαιότητα. Μέ τή συγκέντρωση πιστωτικῶν Πό- ρων. Ἀγγελόπουλσς. Πού ή Ἐλλας Πρέπει νά προχωρήσει σέ ταχύρρυθμη οἰκονομική άνοδσ μέ παραλληλη ἐξουδετέρωση καί τῶν Πληθωριστικῶν Πιέσεων. ὥστε νά ἐκλείψουν ή αθεθαιότητα καί oi δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις άΠό τίς συχνές άλλαγές πόροι. τή συνέπεια καί τήν ταχύτητα τῶν αποφα- φωνα μέ τά ἰσχύοντα στίς χῶρες τῆς Κοινῆς “Αγσράς. ὅπως γίνεται καί οτήν EOK. ύπεγράμμισε ὸ K.κ. τοῦ τόνωση τῆς κεφαλαιαγορας. ἡ στρατηγική σημασία τῆς γεωγραφικῆς της θέσεως άναμεσα οτήν του. σαν μεγάλσς τραπεζικός όργανισμός. Ἠ Παροχή εἰδικῶν κινήτρων για τήν Προσέλκυση τῶν άΠοτσμιεύσεων τῶν Ἐλλήνων ἐργατῶν τοῦ έξωτερικοῦ θα ουμθαλει ἰδιαίτερα οτήν μεταξύ τῶν τάξεων. Ἐπί πλέον.· ματιῶν. πρέπει να ἐπιδιώ- αδυναμίες τῆς οἰκονομίας μσς μέ γενική κινητοπσίηση καί μέ συλλογική. τό συντονισμό. ” Πρέπει ακόμη να ἐπισημανθεῑ ότι ἡ Ἐθνική ΤράΠεζα προώθησε άποφασιστικα τήν αποτελεσματική πιστωτική στήριξη ἐΠενδυτικῶν δραστηριοτήτων στίς άκριτικές περιοχές καί 8οήθησε έλληνικές τεχνικές ἐταιρίες νά ἐπεκτείνουν τίς ἐργασίες τους στίς αραθι- κές χῶρες. Ἠ Ἐθνική ΤράΠεζα. ή αναΠτυξη τῆς Περιφέρειας καί μάλιστα τῶν παραμεθορίων περιοχῶν. Σ’ όρισμένες περιπτώσεις αὐτό θα μποροῦσε να γίνει μέ τή συγχώνευση μι- κρότερων ἐπιχειρήσεων. Γιά τήν άξισποίηση ὅμως τῶν εὐκαιριῶν άνσπτύξεως. λόΠσυλος. παρουσιάζει ή ανσμόρφωση καί απλούοτευση τσῦ φο- κλίμα ἐμπιστοσύνης για τή διενέργεια ξουν θειλτίωση τῆς άνταγωνιστικῆς ἰκα- νότητσς τῶν μονάδων τ ς άΠό πλευράς μεγέθους καί συγκροτήσεως. άΠοτελεϊ 8ασική Προῦπόθεση τῆς ἐπιθιώσεώς μσς. οἰ καλοί Kai διευρυ- 'O σαφής καί μέ δυναμικά κριτήρια καθορισμός τῶν μακροχρονιότερων νόμενοι οἰκονομικοί αναπτυξιακῶν στόχων. Τέλος.

ἀλλά ταυτόχρονοι-καί ὸέν εἰναι. εἶναι πιά ἀναγκαία μιά προσεκτική κατόπτευση ἐθνικοῦ χαρακτῆρα. μέ σαφεῖς μά- λιστα ἀντιδιαστολές πρός ἐκεῖνα πού ἡ ρωσική πραγμάτικότητα έπέὸαλε οτήν έπανάοτάση τῶν Μπολσεόίκωνῑ «Στήν Ἀνατολή (Ρωσία) τό κράτος ἧταν τά πάντα..«πού έκρινε άνεπσρκέστατα. Own:ρεῡον αὑτό-νά ἀποσιινθέσει καί κατα- 36 . Ο ΠΑΛΜΙΡΟ ΤΟΛΙΑΤΤΙ εἶχε κάποτε ἀποκαλέσει τόν Γκράμσι «πρῶτο μπολσεὸίκο τῆς Ἰταλίας». γιά κάθε περίπτωση.τόν Γκράμοι. Στή Δύση. καί τήν ταυτόχρσνη ἀποτυχία καί ἀναδιπλωοη τοῦ έπάναοτιιτικοῦ κινήματος στίς «πολυούνθετες» δυτικιές κοινωνιες. ι καί πίσω του ὑπάρχει όλόκληρη σταθερή ἁλυσίὸα ἀπό ἰσχυρά φρούρια καί ὀχυ- ΑΝΤΟΝΙΟ7 ΓΚΡΑΜΣΙ ἽΞνοις πρόδρομος τοῦ εύρωκομμουνισμοῦ Τοῦ Γιώργου Γάτου . καί γιά τήν ὑλοποίηση μιάς τέτοιάς ἐπίπονης καί μακρᾶς πορείας «θέσεων».. ὕστεροι ἀπό πολύχρονη diorama: σία ἔρευνας. ἀκριόῶς. τοῦ Ζηνόθιεφ (μέ γράμμα του οτόν Τολιάττι. ἠταν φυσικά νά μή δέχεται νά ιἰποταγεῖ σέ κανένα ουμθι6ασμό.καί ἐπίκαιρη.. γύρω άπό τό πρό6λημα τῆς άντιμετώπιαης τοῡ φασιομοῡ. ὁ Ἀντόνιο Γκράμσι ὁδη- γεῐται σέ· μιά ὂαθιά τομή διαφορισμοῦ άναμεσα οτή «μάχη τῶν ἑλιγμῶν» και οτή «μάχη τῶν θέσεων». ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗ ΒΑΣΗ αὐτοῦ τοῦ πρσὸλημάτισμοῡ. καί άργότερα την άπομόνωοη τοῡ ἰδιου καί τῶν συντρόφων του τῆς φυλακῆς τοῦ Tot/pl άπό τό κόμμα . μόλις 46 χρόνων.. η συμμαχία αὐτή δέν ἐξάντλεῖτάι μοναχά οτή σὺμπραξη μέ τούς ἀγρότες. KI ΑΠΟ τήν άποψη αῦτή. ὁ Γκράμσι ἐπεξεργάστηκε καί πρόὸαλε δυό στοχουςπρόϋποθέσεις. "Eva τόσο εὐρύ καί ἀνεξάρτητα πνεῦμα. θά πρέπει νά προετοιμαστει και όργανωθεῐ μέσα ἀπό μιά ἀὸιάκοπη ““μάχη θεσεων”. τό ἐπαναστατικο κινημσι οτή Δύση καί νά προχωρήσει πρός την κατάκτηση τῆς ἐξουσίάςῑ Ο ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗῑ Ἀντιμετωπίζει τό πρόθλημά τῶν συμμαχιῶν της έργατικῆς τάξης μί·. ἀλλο. Ί ἱ _ _ ΣΥΜΦΩΝΑ με’. ἰδιαίτερα μετά τη διαγραφή τοῡ Τερατοίνι. ὅταν ἡ ἑντεκάχρονη φυλάκιση στά φασιστικά κάτεργα τοῦ Τοὺρι τοῦ ὑπόσκαψε ἀνεπανόρθωτα τήν κλονιομενη πάντα ὑγεία του.ΣΑΡΑΝΤΑ χρόνιοι συμπληρῶθηκοιν ἀπό τό θάνατο τοῦ μεγάλου Ἰταλοῦ διοινοητῆ καί πολιτικοῦ ἡγέτη Ἀντάνιο Γκράμσι. Ο “Ἐτοι δέν θα διατάσει νά διαμαρτυρηθεῖ για τη δίωξη τοῦ Τρότσκι. ἴδιος ἀποκαλεῖ «ἱστορικό μπλάκ>>ς γίνει νά μπορεῖ «Τό προλεταριάτο τάξι] ὁιευθυντική καί κυρίαρχη. τόν «πρῶτο εὐρωκομμσυνιστή».κοινωνική ὸομή. Τά γράμματα αὐτά.Πού φέρεται νά· κράτησε μέχρι τό τέλος. καί στίς ὸονήσεις πού ουγκλονίζουν τό τελευταῖα. Σήμερα. (εδω εἰτνοιι ἄλλωστε καί ὁ αἰρετισμός του). Ἑὸιῖ) τό κράτος εἶναι μονάχα ἕνα προκεχωρημένσ χαράκωμα. ποῦ τίς θεωρεῖ ἀναγκαιες ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΗ τοῦ φασιομοῡ . οἰ άντιθέοεις καί διαμαρτυρίες αὐτές εϊχσνε. ἀλλά καί ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα εἶναι μιά ἔστω σύντομη θεώρηση τῆς ἐποιναστάτικῆς οταδιοδρομίας καί τοῦ πολιτικοῦ καί ἰδεσλογικοῦ ’έργου τοῦ πολιτικοῦ ήγιὲτη καί οτοχαστή -ποὺ μέ πρωτοφανή ἀντιδογμάτική μέθοδο γιά τήν ἐποχή του κατάφερε νά ἀνιχνεύσει καί νά ἐπισημάνει τά πλαίσια τῶν «ἐθνικῶν δρόμων γιά τό σοσιάλισμό» καί νά ἀνοιλύοει τά προὸλήμάτάτῆς ἐπανάοτσιοης Τό << ἱστορικά μπλόκ» ΣΑΡΑΝΤΑ XPONIA οτήν καπιτάλιοτική Δύση. γιά τά μέ- τρα Πού καθόριοε γιά την άντιμετωπιση Qd—yt’ αὐτό καί ἀπό κράτος σέ κράτος. ποιί τό ἔστειλε μια μέρα πρίν αΠό τη σύλληψη του). τόσο ἄλλωστε «αἱρετικοῦ» γιά τήν ἐποχή ἐκείνη. για χρόνια πολλά τά απόκρυψε ὸ Πολιάττι καί εἴδανε τη δημοσιότητα μονάχα Πρίν λίγο καιρό. όπως ό Γκράμοι. πού στάλθηκαν για άνάλογες περιπτώσεις and τίς φυλακές τοῡιΤούρι. πού θά ἐξασφαλίσει τη σιιγκατάθεοη τῶν μεγάλων μαζῶν». μοναχά στό ὄαθμό πού θά καταφέρει να ὸημιουργήσει ἕνα σύστημα ταξικιῡν συμμαχιῶν πού θά τοῦ ἐπιτρέψουνε να amt/mo: ποιήσει ἐναντίον τοῦ κεφαλαίου και του ἀστικοῦ κράτους τήν πλειοψι]φι(ι των ἐργαζομένων μαζῶν». ὅπως καί μια σειρά ἄλλα. άνοιχτάτ μέ τη γραμμή τοῦ 7ου ουνεδριόυ τῆς Τρίτης Διεθνοῡς. άλλα καί τῆς συνέπειάς του πρό τίς άρχές καί τόν έαυτό του. καθώς προχώρησε η Ἰταλικη ”Ἀνοιξη.· μιά ψυχρότητα στίς σχέσεις του μέ την ἡγεσία.ta ὑπόλοιπα κοινωθνικά στρώματα τῶν ἐργαζομένων-που ο . να ορ)ἀνώσει τίς μάζες τῶν φτωχᾱινάγροτων. . ἀντιστέκεται μιά ἰσχυρή καί συμπαγής MIA «άλλη Πλευρα» τῆς πολιτικῆς προοωπικότητας τοῦ Γκραμοι. και οτήν ἀναγκαιότητά νά συνδεθοῦν οι μάζες αὐτές μέ τά μικροαοτικά καί μεσαια β διανοούμενοι στρώματά; «Τό καθῆκον τοῦ προλεταριάτουβ και τοῦ κόμματός του εἶναι. γιά νά κατάλη. εἶναι πολλοίῗέκεῖνοι ποῦ ἀναζητοῠνε σ’ αὐτόν ᾸΠΟ ΚΕΙ. εἶναι ἐκείνη πού φωτίζεται and τίς διαφωνιές του μέ την πρακτική τοῦ Σταλινιαμοῡ καί τη γραμμή τῆς Τρίτης Διεθνοῡς. and τήν άποψη τῆς συγκρότηοης τῶν δημοκρατικῶν συμμαχιῶν». ανάμεσά στό κράτος καί τήν κοινωνική ὸομή ὑπάρχει μιά στενή σχέση. άλλα καί νά διαφωνήσει. λιγότερο ἥ περισσότερο. γιατί ἡ κοινωνική ὀσμή ἧταν ἀρχέγονη καί παγωμένη. ’ τίς συνέΠειες τους. ὅπως ἡ τσαρική Ρωσία. Ὡστόσο.» Η ΑΝΑΛΥΣΗ αὐτή ἠταν τεκμηριωμένη ἀπό τά ὀυμπεράσμάτα τῆς ἐπαναστατικῆς πραγματικότητάς τῆς εποχης του-πού προοδιορίζεται ἀπό τήν ἐπιτυ-χίά τῆς προλεταριακής έπανάοτοισης σε’ μιὰ χώρα μέ ἀδύνατη καί ρευοτή κοινωνική δομή. Πέθανε οτά 1937. ξει ὅτις «Στίς ὸυτικὲς κοινωνιίὲς ἡ τάξικη συγ- κρουση γιά τήν καταληψη τιῖς ἑξοιιοιας. γιάί νά πετύχει.

στό συνέδριο τοῦ Λιόόρνο. Θεωρώντας ὅτι 6 σοσιαλισμός δέν μπορεῖ νά οἰκοδομηθεῖ παρα ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν πο- ξης-ένας ἄνθρωπος τοῦ κόμματος καί τῆς ἐπαναστατικῆς δράσης. ῶστόσο. ὁ Ἄντόνιο Γκραμσι ἀντιμετώπισε καί έθεσε τό πρόὸλημα τῆς ἡγεμονίας τῆς έργατικῆς ταξης στή φάση τῆς δικτατορίας τοῦ ποολεταριάτου. ποῦ να ανταποκρίνεται «στίς ἱστορικές συνθῆκες καί παραδόσεις τῆς Ἰταλίας καί νά λειτουργεῑ. με’ τόν καιρό. λαϊ- H ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ δράση τοῦ Ἀντόνιο Γκράμσι καί ἡ πρώτη ἐπικοινωνία του μέ τόν ἐπαναστατικό μαρξισμό τσ- κῶν καί καθολικῶν. μετά τήν ἐκλογή του-στό Ἰταλικό Κοινοόοῦλισ. Ἐκεῖ γνωρίζει καί παντρεὺεται τήν Τζσύλια Schucht — ἀπό τήν ὁποία ἀπόχτησε δυό παιδιά. Σήμερα θεωρεῖται ἐνας ἀπό τοῦς ὅαθίιτερους μελετητές τῆς ἱστορίας τῆς κουλτοίιρας καί προπαντός τῆςπολιτικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ τόπου του. καί μονάχα σέ μιά κοινωνία «πιό ἐλευθέρη καί πιό δίκαιη». ZHMEPA 1'1 πολιτική σκέψη ’καί προσωπικότητα τοῦ Ἀντόνιο Γκράμσι ἐχουν κατακτήσει 606161 αναγνώριση. Γ1’ AYTO καί. ἑνός κόμματος «μαζῶν. τῆς κοινω- νίας καί τοῦ σοσιαλισμοῦ οτή χώρα του-ἕνας 6αθὺς ἐρευνητής τῶν 119061111μάτων τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος καί τῆς οἰκοδόμησης τοῦ σοσιαλισμοῦ στόν κόσμο. ἑνός σοσιαλισμοῦ πρωτογενοῦς. CO ἐθνικός χαρακτῆρας OI ΠΑΡΑΠΑΝΩ πολιτικές καί ἰδεολογικές θέσεις τοῦ Γκράμσι ξεκινανε. Μέ τή σκέψη του καί τή μέθοὸό του διαπαιδαγωγήθηκαν ὁλόκληρες γενιές ἀπό Ἰταλούς κομμουνιστές. τό 30 συνέδριο τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἰταλίας-οτή Λυων. πέρα ἀπό κάθε προέκταση. στα 1921. ΓΙΑ τόν Γκράμσι. στήν ἐργατουπολη τοῦ Τορίνο-ὅταν στα 19] 1 έφτασε ἀπό τή Σαρδηνία για να σπουδάσει Φιλοσοφία. μέ τή διεύθυνση τοῦ Γκράμσι. 017115. διαμορφώθηκαν χιλιάδες καί χιλιάδες στελέχη. Καί ειναι 6 πρῶτος ποῦ «ἀποκάλυψε» την κυρίαρχη αντίθεση τῆς χώρας αὐτῆς. μέσα καί ἀπό αῦτά καί τίς ἐκπληκτικές ἀναλύσεις του. 37 . Γῦρω στά 1914 ἆρχισε νά συχναζει καί νά δουλεύει στά τοπικά γραφεῖα τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος-ὅπου καί γνωρίστηκε μέ τόν Παλμίρο Τολιάττι. στά 1891. καί προπαντός. Ξαναγυρίζει 011'1v Ἰταλία στα 1924. ποθετεῖται ἀρχικά. παραμένει πρωταρχικά ὁ μελετητής καί ἐμπνευστής ἐνός σοσιαλισμοῦ «ἐθνικοῦ χαρακτῆρα». καί ἡ έρευνά του. ποῦ νά ανταποκρίνεται σέ μιόι κοι- νωνία «πλουραλιστική καί ἐλεύθερη».. Στάθηκε ταυτόχρονα. παρά τήν εὐπαθή του ὑγεία. μελετητής ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων τῆς κοινωνικῆς καί πολιτιστικής ζωῆς τοῦ καιροῦ του. ὃχι μόνο οτή χώρα του. ΓΙΑΤΙ 6 Γκράμσι δέν ὑπῆρξε μοναχα ἕνας μεγαλος διανοούμενος ἐπαναστάτης καί ἕνας 6061'). μέσα ἀπό τόν πλήρη σεὸασμο και τήν ἀναγνώριση τῶν πολιτικῶν καί δημοκρατικῶν ε’) ευθεριῶν». ἀλλά προπαντός ἐνα π ν 5 ῦ μ α ἐλεύθερο ἀπόκάθε δόγμα καί σχῆμα. ”Αλλωστε. 'O Γκράμσι συλλαμόάνεται καί καταδικάζεται : Ο πρῶτα σέ 5 χρόνια ἐκτόπιση 011'1v Oi)— στίκα. χωρίς τήν κυριαρχία τῆς γραφειοκρατίας-ποὺ να μήν ἀντιπροσ(ι)πειίεται 011’1v ἐξουσία ἀπό ἕνα μονάχα κόμμα. κοινωνικά ἦ ἄλλα Θέματαέ. οἱ πολιτικές καί ἰδεσλογικές θέσεις πού τόν ὁδηγήσανε στήν αποχώρηση ἀπό τούς Σοσιαλιστές καί στήν ’ένταξη στούς Μπολσεόίκους. στή στατικότητα τῶν ἀρχαϊκῶν ἤ ἡμιφεουδαρχικῶν ταξικῶν σχέσεων τοῦ Νότου. ὅπου δίνεται σήμερα ἡ μάχη για τήν πολιτιστική ἀνανέωση. τόν ”Αντζελσ Τάσκα καί τόν Οῦμπερτο Τερατοίνι Μαζί μ αὐτούς καί ἄλλα στελέχη τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγας τοῦ Σοσιαλιστικσῦ κόμματος θά ἱδρὺσουνε τό Κομμουνιστικό Κόμμα τῆς Ἰταλίας . ἀπό μιά ὂαθῦτατή μελέτη τῆς ἰταλικής κοινωνίας. ἐπεξεργάζονται. Ἀλλά καί ἡ ἐπανάσταση τοῦ Ὀκτωὸρη καί οἱ αίματηρές ἐξεγέρσεις τῶν ἐργατῶν οτόν ἰταλικό Βορρᾶ-ὅπου 6 Γκράμσι πρωτοστατεῖ οτήν καταληψη τῶν ἐργοστασίων καί στή δημιουργία τῶν πρώτων «Ἐργοστασιακῶν Ἐπιτροπῶν». ΤΟ Μάη τοῦ 1922 6 Γκράμσι ἀποστέλλεται στή Μόσχα. οἱ ἀγῶνες του καί ἡ πολιτική του πρωτοὸουλία ἀποτελοῦν καί τώρα Eva παραδειγματικό πρότυπο ἀληθινοῦ ἐπαναστάτη. γιά λόγους ἀσφαλείας 6560101. ἴδιος εἶναι ἐκεῖνος πού μίλησε. 6 λιτικῶν καί κοινωνικῶν δυνάμεων. ἀντιπροσωπεύει.”Ομως. μέ κλονισμένη ἀνεπανόρθωτα τήν ὑγεία του-καί ὕστερα ἀπό διεθνή κινητοποίηση μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ρομαίν Ρολλάν. μετά σκληρή μάχη μέ τίς ἐξτρεμιστικές θέσεις τοῦ Ἀμεντέο Μποτρίγκα. ΕΧΕΙ προηγηθεῖ. T6 ἐργο του. στίς σοσιαλιστικές ἐφημερίδες «Κραυγή τοῦ Λασῦ» καί «Ἀόάντι» καί ἡ ἐκδσση τοῦ περιοδικοῦ «Νέα Τάξη>>-ὅπσυ. κάτω ἀπό μιά νέα ἀναλυση. 1110 θητεία φωτεινῆς καί περισπούδαστης πολιτικῆς καί γενικότερα δημοσιογραφικῆς ἀρθρογραφίας. Οἱ 12 τόμοι τῶν ἐργων του ποῦ αρχίσανε νά δημοσιεύονται ἀπό τό 1947 καί πέρα εἰναι ἄρθρα ἀπό ἐφημερίδες καί περιοδικά ἤ σημειώσεις ποῦ γράφτηκαν στή φυλακή-για πολιτικά. ἐκείνη τήν ἑνότητα τῶν διανοουμένων πού. ἡ δολοφονία τοῦ Τζιάκομο Ματτεόττι. ΩΣΤΟΣΟ 6 Γκράμσι δέν ἐγραψε π or ἐ κανενα 6ι6λίο. ὄαθιά ριζωμένου στήν ἐθνική πραγματικότητα». ἐνας ἐπαναστάτης τῆς πρα- τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος στή Δὺση. σάν ἀντιπρόσωπος τῶν Ἰταλῶν κομμουνιστῶν στό Ἐκτελεστικό Γραφεῖο τῆς Τρίτης Διεθνοῦς καί παίρνει μέρος στό 4o συνέδριό της. τοῦ πολιτισμοῦ. τίς θέσεις γιά ἐνα σοσιαλισμό μέ «ἐθνικά χρωματα». γιά τήν αναγκαιότητα ἑνός κόμματος «νέου r1’)-‘ που». Γεννήθηκε στό ”Αλες. ΑΛΛΑ ἡ ἄνοδος τοῦ φασισμοῦ οτήν Ἰταλία εἶναι κιόλας μιά σκληρή πραγματικότητα. Ἐκεῖ (Γενάρης τοῦ 1926) 6 Ἀντόνιο Γκράμσι.κτήσει. ὅπως ὑποστηρίζουνε οἱ Ἰταλοί κομμου-’ νιστες. προτοῦ ακόμα κατακτήσει τήν κυὸερνητική ἐξουσία. ἀπό ἐγκεφαλική αἰμορραγία. “Ακολουθεῖ ἡ ἄνοδος τοῦ Μουσολίνι. ἐκλέγεται πρῶτος γενικός γραμματέας τοῦ Κόμματος τῶν Ἰταλῶν Κομμουνιστων. ΚΑΙ καταλήγει οτήν ἑξῆς θέσηῖ «Μιά τάξη μπορεῖ καί πρέπει νά εἶναι καθοὸηγητική. τόσο ακόμα ἐπίκαιρης καί δραματικῆςῑ Ο Τήν ἀντιπαράθεση τοῦ 6ιομηχανικοῦ καπιταλισμοῦ τοῦ Βορρᾶ. Πέθανε πολύ σύντομα. στήν κλινική Κουϊζιζάνα τῆς Ρώμης-στίς 27 Ἀπριλίου 1937. καί προπαντός. 600 ποτέ (”ιλλοτε ἐπίκαιρα. μιά κοινωνία χωρίς συγκεντρωτισμό.πολιτικές καί δημοκρατικές διασυνδέσεις.ὅπως τό λέγανε τότε ὕστερα ἀπό τή διάσπαση καί τήν ἀποχώρησή τους ἀπό τούς Σοσιαλιστές. παρατηρεῖ ὅτι; «)7 ἡγεμονία καί ὑπεροχή μιᾶς τάξης ἐκὸηλιύνεται μέ ὸυό τρόπους· ἐκεῖνον τῆς “κυριαρχιόις” καί ἐκεῖνον τῆς “’πνευματικῆς καί ἠθικῆς καθοὸήγησης”>>. ΑΠΟ KEI 661 ὅγεῖ μονάχα τόν Αὔγουστο τοῦ 1935. ἀρχικα. εῦκολα μποροῦμε να ἀνακαλῦψουμε καί ἐπισημανσυμε τή δημοκρατική παράδοση τῆς κουλτούρας. ἡ σοσιαλιστική ἐξ· ὀυσία πρέπει νά ανταποκρίνεται σέ μια κοινωνία πλούσια σί·. O ἔπειτα σέ φυλακιση 2() χρόνων στα κάτεργα τοῦ Τοῦρι. ἀλλά καί ὅταν τήν ἀσκεῖ-ἔστω κι ἄν τήν κρατάει μί· ὸύναμη καί εἶναι κυρίαρχη». ι’ὁιαιτερα στο Νότο. Κι ἀπό τήν ἄπμσψη αὐτή εἰναι εῦλογο νά άναγνωρίζουν πολλοί στό πρόσωπα του τον πρόδρομο τοῦ εῦρωκομμουνισμσῦ.. για τήν ὑλοποίηση τῶν θεωριῶν του.90 τη λαινη ὅάση τῆς συμμαχιας μεγ(ικ”οτσι([κ”ικάὸ(ι)ιὄιομηχάνων » T6 πρόόλημα τῆς «ἡγεμονίας» ο AEYTEPH 111)anersz r111 ΑΛΛΑ 6‘ Γκραμσι δέν ὑπῆρξε μονάχα ἕνας παραδειγματικός μελετητής τῶν παραδόσεων. φαίνεται νά εἶχε ἐξαιρετικές μέχρι τότε ἐπιδόσεις στά γράμματα. καταγονταν ἀπό μικροαστική σίκογένεια καί. ἀλλα καί σ’ ὁλόκληρο τό μεταπολεμικό κόσμο.

προ ι νκκα τική πρακ καί ν τική ει ὀφειλομένην προσοχην. στή χρηματοδοτηση τοῦ ὁποίου συμμετέχει καί ἡ Διεθνής Τράπεζα Ἀνασυγκροτήσεως καί ἷΙΑναπτύξεως (IBRD).660 σπουδαστῶν. Ἡράκλεια. γενήσονται ἐν συνεννοήσει μετά τῆς Τραπεζης.. μέ σκοπό τήν υλοποιηση τοῦ A’ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος γιά τήν κατασκευή 5 κέντρων ανωτερης τεχνικῆς ἐκπαίδευσης (KATE) στις πσ- λεις Ἀθήνα. πού πρέπει νά διενεργοῦνται ὑπ’ εὐθύνη τῶν ἐπιστημονικῶν φορέων καί ὄχι τῆς Διεθνοῦς Τράπεζας. ενε σχέσ παιωςκα α πάντ αν.>>. “ῌῇ. καθώς καί τεχνικῶν σχολῶν (KATE). μέ τήν παρέμὄαση τῆς ὁποίας διαφωνοῦμε ριζικά.λπ. Στή ’σχετική ἀνακοίνωση (Ἐνημερωτικό Δελτίσ TEE 21/5/77) ἐπισημαίνει; «Οἱ Ἀρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί σάν τρόπος έπιλογῆς μελετητῶν γιά τά 13 σχολικά συγκροτήματα ὁπωσδήποτε παρέχουν τή δυνατότητα στό ἀρχιτεκτονικό έπιστημονικό δυναμικό νά συμὸάλει μέ τή γνώση του στόν σημαντικότατο κοινωνικό τομέα τῆς Ἐκπαίδευσης καί τῶν Σχολικῶν Κτιρίων. για τήν ἐφαρμογή τοῦ Β’ ἐκπαιδευτικοῦ σχεδίου. 0011601011 για τή χορήγηση δανειου 13. ἀποτελοῦν μέρος τοῦ Γ ἐκπαι- δευτικοῦ σχεδίου.Σ.Τοῦ Γιώργου Θεοδοσόπουλου _____J. οὔτε τῆς δυναμικότητας.000 μαθητῶν) καί ἀπό πλευρᾶς ἐπιλογῆς τῶν χώρων Στόν ἀγῶνα αὐτό συμπαραστάθηκαν ἁρμόδιοι ἐπιστήμονες (δάσκαλοι.. 0 Στίς 5 Νοεμὸρίου 1970 ὑπογραφεται μεταξύ ἐλληνικοῦ Δημοσίου και της Δ. καθώς καί οἱ ἑνδιαφερόμενοι δῆμοι. πού ἐκπονοῦνται ἤδη ἀπό τά γραφεῖα πού τίς ἀνέλαε δαν. εἰναι καθοριστικό για τό χαρακτήρα καί τήν πληρότητα τῶν προδιαγραφῶν.800. 288/76).03 (A καί B) τῆς σὺμδασης τοῦ’1970. ’Άλλωστε γι’ αὐτό ἀποτελοῦν ἕνα πάγιο αἴτημα τοῦ Συλλόγου μας.μέγεθος) δέν ἔκανε καμιά οὐσιαστική ἀλλαγή. ουνολικῆς δυναμικοτητας 6. νομί πρός τήν οἰκο τοῦνται διά τήν προώθησιν των εκέπαιὸευτικῶν σκοπῶν τοῦ δανειζομ νου(. ἀφ’ ἑτέρου τό μέ ὅλες τίς ἅλλες κοινωνικές ἐγκατα- κτιριολογικό πρόγραμμα.Κ. για τά ὁποῖα ἐχει προκηρὺξει 6 Ο. _ T6 σημεῖο πού ἀφορα τό ρόλο τῆς Δ. Ἀπό τή σχετική διακήρυξη γίνεται 51")κολα ἀντιληπτό ὅτι δέν ὑπαρχουν περιθώρια για τήν ἀλλαγή τῶν θέσεων που ’έχουν ἐπιλεγεῖ. που δεσμεύει τήν Ἑλλάδα να ἐφαρμόσει ἀπόλυτα τίς ’προδιαγραφες . ΣΗΜΕΡΑ ὁ ἴδιος ὀργανισμός προκηρύσσει 13 πανελλήνιους διαγωνισμούς γιά τή μελέτη συγκροτημάτων σχολείων μέσης ἐκ· παίδευσης καί τεχνικῶν σχολῶν. τίς σχολές Μήχανολογικῶν Σπουδῶν καί Φυσικῶν Επιστηα μῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πάτρων. ἀπό ἄποψη μεγέθους μονάδων καί εἰδικῶν ἀπαι- τήσεων τῶν κτιρίων».ΔΙ.Διεθνή Τραπεζαῑ HPIN ἑνάμισι χρόνο περίπου ὁ Ὀργανισμός Σχολικῶν Κτιρίων ξεκίνησε τή διαδικασία ανάθεσης μελετῶν γιά τήν ἀνέγερση σχολείων στοιχειώδους καί μέσης ἐκπαίδευσης.” Ἀπό τίς παραγραφους αὐτές γίνεται φανερός 6 606116g παρέμδασης τῆς Ἱρα- . Διαγωνισμοῦ Ἰδεῶν τοῦ προγράμματος ἥ τῶν προγραμμάτων τῶν Συγ- κροτημάτων. σχολές τουριστικης ἐκπαίδευσης 11. Ἐνδεικτικα ἀναφέρω τήν παρ.5911071601110μένῳ ἐν τῶ προγράμματι.. γεωργικές σχολές καί κέντρα γεωργικῆς ἐκπαίδευσης. Στή ὄάση τοῦ προόλήματος ὄρίσκονται ἀφ’ ἑνός ἡ χωροθέτηση. Λάρισα. οἱ έκπολιτιστικοί σύλλογοι τῶν θιγομένων κ. καθώς καί τά τρία ΚΑΤΕ.600 δολ.000 δολ. κέντρ ταχῦρρυθμης ἐκπαίδευσης «δια τήν αντιμετώπισιν τῆς περιφερειακής ζητη- σεως εἰδικευμένων ἐργατῶν 6ιομηχανιας».;.) 6) 01r ὑπό τοῦ δανειζομένου ἐνεργηθησόμενοι ἀρχικοί διορισμοι διά τήν θέσιν τοῦ Γενικοῦ Διευθυντου ἐν ἑκάστῳ Κέντρῳ Ἀνωτέρας Τεχνικῆς ”Ἐκπαιδεύσεως 71. τά ὁποῖα ἠταν ἀπαράδεκτα καί ἀπό πλευρᾶς μεγέθους (μαμούθ 4. Θεσσαλονίκη. Ἴ . Ὁ Σύλλογος Ἀρχιτεκτόνων διατύπωσε τίς ἀντιρρήσεις του για τίς μελέτες τῶν ἐκπαιδευτικῶν συγκροτημάτων σέ μιά πόλη ἤ περιοχή. ποῦ αφοροῦσε παιδαγωγικές ἀκαδημίες. πανελλήνιους ἀρχιτεκτονικοὺς διαγωνισμούς. οὔτε κάν τῶν ὡρολογίων προγραμμάτων τῶν σχολείων αὐτῶν.Τ.. 5. σέ συνάρτηση αὐτές. ποῦ λέει; λεια) «Ὁ δανειζόμενος θά τηρῇ έν τουργίᾳ τά ἐν τῷ προγράμματι ’περι ματα ιὸρυ τικά ιδευ ἐκπα λαμόανόμενα καί μέσα συμφώνως πρός πασαν υγιη διοικητικήν καί ἐκπαιὸευκτικηνβπολβι την ς . 110τρα. Ἀπ’ αὐτή τήν ἄποψη ἀπαραίτητα προηγούμενα στάδια τῶν Διαγωνι- σμῶν πρέπει ν’ ἀποτελοῦν· I) ἡ πλήρης ρυθμιστική μελέτη τοῦ συνόλου 38 στάσεις καί τήν κατοικία. Ἠ δυσκαμψία ὀφείλεται στό ὅτι τά δέκα «πολυδύναμα» σχολεῖα. ὁδηγεῖ τόσο σέ λανθασμένεςΙ ἢ μέ πολλά μειονεκτήματα ἐπιλογές χώρων. Οἱ ἀρχιτέκτονες ἀντέδρασαν τότε καί ὡς πρός τόν τρόπο ἀνάθεσης τῶν μελετῶν αὐτῶν (διεκδικῶντας τή διενέργεια διαγωνισμῶν) καί ὡς πρός τή σκοπιμότητα τῶν συγκροτημάτων. Τά δάνεια αὐτα τα χαρακτήριζαν οἱ ἐπαχθεῖς ὅροι για τό δανειζόμενο καί ἡ πλήρης ἐπέμδαση τῆς Τραπεζας ὅχι μόνο στή φάση τῆς κατασκευῆς τῶν σχολῶν αὐτῶν. ὅσο καί σέ ανεπαρκέστατα κτιριολογικά προγράμματα.0.ΟΙ NEEZ ΑΠΑΙΤΗΣΙΞΙΣ ΤΗΣ KONQNIAZ EHIBAAAOYN: Βαλτε στα σχολεῖα σας μια. οἱ σύλλογοι γονέων. Τό νά ἀγνοοῦνται αὐτά τά ἀναγκαῖα στάδια ἀντιμετώπισης. σύμφωνα μέ τούς ορους τῆς σχετικής σύμὸασης δανεισμοῦ ίΝ. ’Ὀμως οἱ Ἀρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί ἀπό μόνοι τους δέν μποροῦν νά καθορίσουν τήν ποιότητα τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Συγκροτημάτων. Ο Στίς 2 Ὀκτωόρίου 1972 ὑπογραφεται ἀπό τούς ἴδιους συμόαλλόμενους ἀλλη 0011601011 για δανειο 23. “ψυχολόγοι). ἐφ’ ὅσον στά κύρια 71906117ματα τῶν συγκροτημάτων αὐτῶν (χωροθέτηση .Τ. ἀλλα καί στή φάση λειτουργίας τους. 2) ἡ μελέτη καί ε’πιλογή μέσω Ἀρχιτεκτονικοῦ . ἱκανοπσιώντας τό πρῶτο σκέλος τῶν διεκδικήσεων τῶν ἀρχιτεκτόνων (δηλαδή τή διενέργεια διαγωνισμῶν). σάν «μέθοδο κατευνασμοῦ». Παρ’ ὅλα αὐτά ὁ Ὀργανισμός Σχολικῶν Κτιρίων προχώρησε στήν ἀνάθεση τῶν μελετῶν. ”Ας δοῦμε ὅμως τί εἰναι αὐτά 10-511παιδευτικα προγράμματα καί ποιοί εἰναι οἱ ὅροι τῆς Διεθνοῦς Τράπεζας για τη χρηματοδότηση τῶν προγραμμάτων; . σέ στενή σχέση με’ τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα καί τούς στόχους του. ᾖ τοῦ σχεδίου.500.

Ἵνα ὑποὸοηθηθῇ ὁ Δανειζόμενος εἰς τήν μελέτην καί τόν ἐξοπλισμόν τῶν Ἱδρυμάτων τοῦ Σχεδίον καί εἰς τήν ἐκπόνησιν τῶν πέριλαμὸανομένων εἰς τό Σχέδιον μελετῶν δι’ ἅς ἀπαιτοῦνται ὑπηρεσίαι συμόούλων. (ὅ) Πρό τῆς περατώσέως τῶν σχεδίων διά τά ὁποῖα οἱαδήπστε τῶν περιλαμὸανομένων εἰς τά Μέρη 3.. θά ἀσχοληθοῦμε μέ τή σύμὸαση. (a) Κατάρτισιν λεπτομερῶν ἀναλυτικῶν καί ὡρολογίων προγραμματων τῶν πολυδυ- νάμων σχολῶν μέσης ἐκπαιδεύσέως. γιά τή χρηματοδότηση τοῦ I" ἐκπαιδέυτικσῦ προγράμματος. (ὅ) Μετεκπαίδευσιν τῶν Προϊσταμένων τῶν σχολῶν τούτων ὡς καί τῶν ἐπικουρούντων αὐτούς διευθυντῶν καί ἀνωτέρων διοικητικῶν ὑπαλλήλων.) Θά παρεκάλουν. Οἱ ἀντικειμένικοί σκοποί τοῦ Σχέδίου περιλαμόάνουν τήν έπέκτασιν τῆς ἐκπαιδεύσεως τεχνικοῦ προσωπικοῦ ὡς καί λοιποῦ προσωπικοῦ τοῦ 6ιομηχανικοῦ τομέως.02 (a)..ἐπ’ εὐκαιρία αὐτοῦ τοῦ νομοσχέδίου τά ὁποῖα μποροῦν νά ἀποτελέσουν ἀντικείμενον ἐπερωτήσεως ἤ ἀσκήσεως κοινοόουλευτικοῦ ἐλέγχου (. ἀπό τό Ἐλσίνκι στό Βέλιγραδιῑ Δύσκολος ὁ διάλογος ἀλλα ἀναγκαῖος (ἐνα τετρασέλιδο αφιέρωμα) Ο Κυκλοφορεῖ κάθε μήνα 39 . 40 . οἰκονομολόγους. Ἀλλά μια καί ἐμεῖς έχουμέ άλλη ἀντίληψη για τήν «οἰκονομία τοῦ χρόνου».. Ποιά εἶναι τά νέα προγράμματα δι- Ἀφιέρωμα στήν ΚΥΠΡΟ Η ΚΥΠΡΟΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ τοῦ Marcel Barang BIA KAI ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ τοῦ Δημήτρη Ἀνδρέου ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ‘H Εὐρώπη.. ὥστε νά γίνουν ἀντιληπτές καί οἱ πραγματικές αἰτίές τῆς διασύνης τῶν ὑπεύθυνων. 5. ἀλλά καί τόν ἐλέγχο τῆς κάθε λέπτομέρέιας έφαρμογῆς τῶν προγραμμάτων αὐτῶν. (.) ’ 2. 3.000.ὅοήθειαν πρός ὅελτίωσιν τῆς ποιότητος τῆς γενικῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως διά τῆς ἱδρύσεως πολυδυνάμων σχολῶν μέσης ἐκπαιδεύσεως· κατάρτισιν λεπτομερῶν προγράμματων καί σχεδίων διά τήν ἵδρυσιν ἑνός κέντρου παιδαγωγικῶν σπουδῶν εἰς τό πανεπιστήμιον τοῦ Δανειζομένου καί τήν-προσαρμογήν τῆς μεταγυμνασιακῆς ἐκπαιδέύσέως εἰς τας νέας ἀπαιτήσεις μιᾶς μέταὸαλλομένης κοινωνίας (.) Παραγραφος 3. Ἀπό τά σημεῖα αὐτά τῆς έίσηγητικής ἐκθέσης δημιουργοῦνται δρισμένα εὔλογα. μηχανικούς καί ἑμπειρογνώμονας ἐπί θεμάτων έκπαιδεύσεως· οἱ ὅροι καί αἱ προϋποθέσεις προσλήψεως συμόούλων ἤ έμπειρογνωμόνων τῶν ὁποίων αι’ ὑπηρεσίαι θα χρηματοδοτηθοῦν έκ τοῦ προϊόντος τοῦ δανείου θέλουν εἶναι ἀποδεκτοί ὑπό τῆς Τραπέζης. καί ἐτσι δέν χρειάζεται παραπέρα ἐλέγχος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι κατά τήν ψήφισή του ἀπουσίαζέ καί. ὁ δέ ῦπσυργός ἀναπληρωτής Συντονισμοῦ εἷπε ἀναμέσα στ’ ἀλλαῑ δασκαλίας· τῶν πολυδύναμων σχολείων καί ποιός τά ἐκπόνησε; 2. ‘H σύμδαση εἶναι τοῦ «αὐτοῦ χαρακτῆρα» μέ τίς δύο προηγούμενες πού ὑπόγραψέ ἡ Χούνταέ Τό σχέδιο νόμου για τήν ἐπικύρωση τῆς σύμὸασης πέρασέ ἀπό τή Βουλή στίς 18/3/1976. συμ- φώνως πρός τάς ἀνάγκας εἰς ἐργατικόν δυναμικόν. Περιγρσφή τοῦ Σχεδίου.πέζας καί ἡ σχέση της όχι μόνο μέ τή χρηματοδότηση. «(. Αἱ πέριλαμὸανόμεναι εἰς τήν σύμ6ασιν τοῦ δανείου ἐγγυήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἶναι αἱ αὐταί μέ τάς προηγουμένας δανειακας συμὸάσέις.. (γ) Μετεκπαίδευσιν τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῶν σχολῶν τούτων πρό τῆς τοποθετήσεώς του εἰς τάς σχολάς καί (δ) ἀνάπτυξιν καί εἰσαγωγήν ἐντός ἕξ μηνῶν ἀπό τῆς ἐνάρξέως λειτουργίας τῶν σχολῶν τούτων συστήματος ἀξιολογήσεως πρός τόν σκοπόν συγκρίσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐπιτευγμάτων τῶν ἀνωτέρω σχολῶν μετά ἀντιπροσωπευτικοῦ δείγματος ἑτέρων σχολῶν μέσης ἐκπαιδεύσεως.. Τό σχέδιον ἀποόλέπέι ἐπίσης εἰς τήν προσαρμογήν τῆς μεταγυμνασιακῆς ἐκπαιδεύσεως εἰς τάς νέας ἀπαιτήσεις τῆς κοινωνιας.4 καί 5 τοῦ Σχεδίου μελετῶν ἤθελέν ἐκπονηθῇ.. ὁ Δανειζόμενος θα ἐνημερώνη τήν Τράπεζαν περί τῆς φύσεως καί τοῦ ἀντικειμένου τῆς μελέτης καί θα παρέχῃ εἰς τήν Τράπεζαν εὔλογον εὐκαιρίαν ἐξετάσεως τῶν τοιούτων πληροφοριῶν.04 (a) Ἀ ντίγραφα τῶν καταρτισθησομένων ὄάσει τοῦ Σχεδίου ἀναλυτικῶν καί ὡρολογίων προγραμμάτων τῶν πολυδυνάμων σχολῶν μέσης ἐκπαιδεύσεως παρέχωνται εἰς τήν Τραπεζαν ἐντός τριετίας ἀπό τῆς ἡμερομηνίας ὑπογραφῆς τῆς παρούσης Συμὸασέως. ὥστε να λεχθοῦν πράγματα ..εἰς τήν Τράπεζαν θα δοθῇ εὔλογος εὐκαιρία ἐξετά- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ἰούνιος 77.) δέν νομίζω ὅτι πρέπει να ἀπασχολήσωμεν τό Σῶμα. περιλαμὸανομένου προγράμματος ἐπισκέψεων εἰς παρεμφερεῖς σχολάς ε’κτός Ἑλλάδος πρό τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων των εἰς τά σχολεῖα.Τ. ἐπειδή εἶναι θέμα προθεσμιῶν καί γνωρίζετε ὅτι τελικά θα περάση τό νομοσχέδ ιον. σύμφωνα μέ τή λογική τῆς κυ6έρνηOTIS”Ας δοῦμε ὁρισμένους ἐπιμέρους ὅρους τῆς σύμὸασης. ὅτι οἱ ἐγγυήσέις τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἶναι οἱ ’ίδιές μ’ αὐτές τῶν προηγουμένων συμδάσεων πού ὑπογράφτηκαν ἀπό τή Χούντα. πρός τίς ὁποῖες ὀφείλει νά προσαρμοστεῖ ἡ μεταγυμνασιακή ἐκπαίδευση.N0 8. Ποιές εἶναι οἱ νέες ἀπαιτήσεις τῆς κοινωνίας.000 δολ.. 30 κονομίας εἰς εἰδικέυμένον προσωπικόν ὡς καί εἰς τήν δημιουργίαν «πολυδυνάμων σχολείων» μέσης ἐκπαιδέύσεως μέ νέα προγράμματα διδασκαλίας. δ εἰσηγητής τῆς πλέιοψηφίας καί ὁ εἰσηγητής τῆς μέισψηφίας. διά τας ὁποίας έχέι γνωμοδοτήσέι ἡ Ὁλομέλέια τοῦ Νομικοῦ Συμὸουλίου τοῦ Κρατους». (γ) Τό Τρίτον Ἐκπαιδέυτικόν Σχέδιον ἀποόλέπέι εἰς τήν ἐπέκτασιν τῆς τέχνικής καί ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσέως προκειμένου ν’ ἀντιμέτωπισθοῦν αἱ αὐξανόμεναι ἀνάγκαι τῆς ἑλληνικῆς οἰ- Τό Σχέδιον ἀποτελεῖ μέρος τοῦ συνεχοῦς προγράμματος τοῦ Δανειζομένου τοῦ ἀποὅλέποντος εἰς τήν ὄελτίωσιν καί ἐπέκτασιν τῆς παιδείας καί τοῦ ἑκπαιδευτικοῦ συστήματος αὐτοῦ. πού πρόὸλεπε τά δέκα πολυδύναμα σχολέῖα καί τα τρία KATE για τα ὁποῖα προκηρύσσεται σήμερα πανέλλήνιος ἀρχιτεκτονικὸς διαγωνισμός..σέλ. καί ποιός προσδιόρισε τίςιάπαι- τήσείς αὐτές; Ἡ έίσηγητική ἐκθέση καθησυχαζει τή Βουλή καί τόν έλληνικό λαό.. Ο Στίς 27/6/1975 ὑπογράφεται ἀπό τό έλληνικό Δημόσιο καί τή Δ. Στήν εἰσηγητική ἐκθέση τοῦ νομοσχεδίου ἀνάμέσα σέ ἀλλα ἀναφέρονταιῑ «4. ἐρωτηματικά; 1.— δρχ. ὁ Δανειζόμενος θέλει προσλάόει ἐμπείρους καί ἔχοντας τ’ ἀπαιτούμενα προσόντα ἀρχιτέκτονας. σύμὂαση δανείου 45. ὥστε νά γίνει κατανοητός ὁ χαρακτῆρας της καί νά προκύψουν χρήσιμα ουμπερασματα για τή σκοπιμότητα σύναψης καί ἄλλων τέτοιων δανείων; «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. νά κάνωμεν ἐξοικονόμησιν τοῦ χρόνου Mag»! Καί ἐτσι ἡ σύμδαση ἐπικυρώθηκε καί ι’·-ξοικονομήθηκέ καί ὁ τόσο πολύτιμος χρόνος τῆς Βουλῆς.

000 Μηχανικοῦ (3) Τεχνική Βοήθεια 2. 'H ἐξαρτημένη σχέση στήν περίπτωση αὐτή ἀφορᾶ τόν ἰδιαίτερα 006090 τομέα τῆς παιδείας.ὡρολόγιων προγραμματων τῶν «πολυσχολῶν καί ἑνός ἀνωτέρου διοικητικσῦ ὑπαλδύναμων» σχολῶν μέσης ἐκπαίδευσης. τήν κατασκευή.000 (4) Μή κατανεμηθέντα 3. 10 δέ ὑπόλοιπσ 74% Παράγραφος 4. Ὁ παγκόσμια ὕποπτος ὅρος «τεχνική 601165101» 011'1v περίπτωση αὐτή μᾶς κανέι ἰδιαίτερα σκεπτικούς. προσδιορίζει τό χαρακτήρα τῆς σύμὸασης. για τόν ὁποῖο δέν ὑπάρχουν περιθώρια για «πέιραματισμούς» καί για «καλές προθέσεις» ὁποιωνδήποτε. παιδεύσεως περιλαμὸανομένη είς τό Σχέδιον διευθύνηται ὑφ’ ἑνός Προϊσταμένου ἐπικουO Στή σύνταξη τῶν ἀναλυτικῶν καί ρουμένου ὑπό δύο τούλάχιστον διευθυντῶν .Τ.λπ; Ἠ μήπως ἡ Δ. μετά τή 011115161110ποίηση καί ἀπό τόν τέλευταῖο Ἕλληνα τοῦ τί ἐξυπηρέτοῦν οἱ κάθε προέλευσης «ξένες ὃοήθειες» πού μᾶς παρέχονται «ἀφειδῶς» τά τελευταῖα 150 χρόνια.000 δολ.600. ἔκρινε σκόπιμο σχετικά μέ τό ἐκπαιδέυ3. τά ὅρια τῆς σχέσης δανειστῆ — ὀφειλέτη καί καθορίζέι σχέσεις ἐξαρτησης σέ πολλά ἐπίπεδα. (. Ἀπό τόν πίνακα αὐτό ὅλέπουμε ὅτι τό δανειο ἀφορᾶ οὐσισστικα τόν ἐξοπλισμό καί τήν ἐπίπλωση τῶν κτιρίων καί τήν παροχή τεχνικῆς ὂοήθέιας.. Τά ἐν λόγῳ ἀναλυτικά καί ὡρολόγια προγράμματα δέν θά μεταόληθῶσι πρό τῆς ἁξιολογήσεώς των ὡς μέρος τοῦ συστήματος ἀξιολογήσεως τοῦ περιγραφομένου Κατηγορία (I) Ἐπίπλωση καί ΚΑΤΑΝΟΜΗ TOY ΔΑΝΕΙΟΥ Ποσα ἐκφραζόΧρηματοδοτηθημενα εἰς ἰσότιμα σόμενο ποσοστό τοῦ δολλαρίου δαπανῶν 22. συγκρότημα ΓΡΑΒΑ Πατησίων). ἐπιλέγηται έγκαίρως. δανειο τῆς Διέθνοῦς Τραπέζης O 40. να δέχόμαστε ἐπέμδασεις μέ τό πρόσχημα τῆς «χρηματοδότησης» ή τῆς «τεχνικῆς ὅοήθέιας». στήν καλύτερη τῶν πέριπτώσεων μετα ἀπό 8 . 2) Τήν παροχή «τεχνικῆς ὅοήθειας» ἀπό τήν Τραπέζα για τήν ὑλοποίηση τοῦ Γ’ ἐκπαιδέυτικοῦ σχεδίου. ἱέραρχικά.δηλαδή; Ο 61000000 δολ. τέῖται κατά 26%.Τ.» ‘ ὑπηρεσίαι ἐχρησιμοποιήθησαν διά τό Σχέδιον 0 Ἀλήθεια. μηχανικῶν για τήν ἐφαρμογή τοῦ εἰς τό Μέρος 2 (D) 1017 Σχεδίου· καί σχέδίου. I] .λπ. Ἑπομένως τά δάνεια αὐτα δέν παρέχουν τή δυνατότητα ἀνέγερσης τῶν σχολείων. ‘H ἐφαρμογή τοῦ σχέδίου αὐτοῦ θά κοστίσει στό ἐλληνικό Δημόσιο τουλάχιστον 146000000 δολ. ὅταν οὐσιαστικα εἶναι ἀδύνατο να προσδιοριστεῖ πότε θα χρησιμοποιηθεῖ τό κύριο μέρος τοῦ δανέιου; γ) ”Οταν “ένα κράτος δέν ’έχει τή δυνατότητα να ἐπεξεργαστεῖ τα ἐκπαιδευτικά του προγράμματα. συμμετοχή τοῦ ἐλληνικοῦ Δημοσίου Ο 45000000 δολ.χνική ὃοήθεια».000 100% δαπανῶν ἐξοπλισμός ἐξωτερικοῦ καί 100% ἐντοπίων δαπανῶν σέ τιμή ἐργοστασίου (2) Ἔργα Πολιτικοῦ 16. Δέν εἶναι δυνατό. 000 σαν πληροφορίαν ἥν ἡ Τράπεζα ἢθελεν εὐλόγως ζητήσει ἐν σχέσει μέ τό Σχέδισν. δηλαδή; Ο Στούς ὅρους καί τίς προϋποθέσέις πρόσληψης; ἀρχιτεκτόνων. Ἡ ἀνέγερση τῶν συγκροτημάτων αὐτῶν χρηματοδο- Ἄ ρθρον IV Ἕτεραι Συμφωνίαι. ἐπανὸροῦται δέ μέ εἰδικέυμένον διδαΟ Στή μέτεκπαίδευση ὅλου τοῦ κτικόν προσωπικόν καί ὅπως.500.000 ΣΥΝΟΛ 0 26% 100% δαπανῶν 45.06 (ὅ) ὉΔανειζόμένος; (ι) ὑποχρέοῦται νά τικὸ σχέδιοῐ Θά παρακολουθεῖ —— λέει τηρῇ στοιχεῖα κατάλληλα πρός καταγραφήν τά σχολεῖα μετά τήν ἐναρξη λειτουργίας τῆς προόδου τοῦ Σχεδίου (περιλαμὸανομένου τους «πρός τόν σκοπόν συγκρίσεως τῶν τοῦ κόστους αὐτοῦ) καί πρός καθορισμόν τῶν ἐκπαιδέυτικῶν ἐπιτευγμάτων τῶν ἀνωἀγαθῶν καί τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν χρηματοδοτηθεισῶν ἐκ τοῦ προϊόντος τοῦ Δανείου καί τέρω Σχολῶν μετα ἀντιπρόσωπέυτικῶν πρός ἀπόδειξιν ὅτι τά ὡς ἄνω ἀγαθά καί αἱ δειγμάτων ἑτέρων Σχολῶν M.E. τήν διάθεσιν τοῦ προϊόντος τοῦ Δανείου καί τά ἐκ τοῦ προϊόντος τοῦ Δανείου χρηματοδοτούμενα ἀγαθά καί ὑπηρεσίας.500. περίπου τόκοι καί ἐπί πλέον προμήθειες ἀδρανείας. ὅπερ καί νά πληροφορεῖται ὁτιδήποτέ θα προὸλέπεται ἐν τῷ Σχεδίῳ. “H Τράπέζα διατηρεῖ τό δικαίωμα ἡ ὑπό τούτου συμπλήρωσις τοῦ δι’ ἕκαστον ἐξ να ἐπισκέπτέται ὁποιοδήποτε σχολέῖο αὐτῶν προγράμματος μετεκπαιδεύσεως.. μήπως τό δανειο αὐτό εῖ(ιι) ὑποχρέοῦται νά διευκολύνῃ τούς ἐξουσιναι τόσο ἀπαραίτητο για να καλύψουμέ οδοτουμένους ἐκπροσώπους τῆς Τραπέζης νά τίς τεράστιές ἀνάγκες μας σέ κτίρια ἐκἐπισκέπτωνται τάς ἐγκαταστασέις καί τάς τοπαίδευσης. Ἀποτελεῖ ἀμοιὸαίαν πρόθεσιν τοῦ Δανειζομένου καί τῆς Τραπέζης ὅπως οὐδέν ἕτερον ἐξωτερικόν χρέος ἤθελεν ἀπολαύει οἱασδήποτε προτεραιότητος ἐναντι τοῦ Δανείου ἐν εἴδει δικαιώματος ἐπισχέσεως ἐπί περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Δημοσίου. ἵνα καθίσταται δυνατή 2. ἀν κρίνουμέ ἀπό ἤδη κατασκευαζόμενα τέτοιου μεγέθους συγκροτήματα (π. ἀφοῦπαρέχεται για να καθορίσει δασικές ἐπιλογές ἑνός ἐκπαιδέυτικοῦ σχεδίου.1) ‘H ἐπέμὸαση τῆς Τράπέζας γίνεται σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τοῦ ἐκπαιδέυτικοῡ σχεδίου. πῶς εἶναι δυνατόν να προσδιορίζέι. ἅπαν τό ἀνωπροσωπικοῦ (διοικητικοῦ . ὅταν μάλιστα οἱ ἐπέμὸασεις αὐτές ἔρχονται να καθορίσουν «τάς νέας ἀπαιτήσεις τῆς μέταόαλλομένης κοινωνίας μας» καί μέ 60011 αὐτές νά καταρτίσουν ακόμα καί τά «ἀναλυτικα καί ὡρο- λόγια προγράμματα» τῶν σχολείων. (ὅ) ἑκάστη πολυδύναμος σχολή μέσης ἐκ· O Στίς μελέτες πού θά ἐκπονηθοῦν.000.)» Ἀπό τήν παραθεση τῶν 6ασικῶν ὅρων τῆς σύμόασης ὅγαίνουν τα παρακατω συμπερασματα; 40 θα καλυφθεῖ ἀπό τό έλληνικό Δημόσιο.) καί ἡ «τε.Τ. ἀλλα ἐξασφαλίζουν μόνος 1) Τόν ἐξοπλισμό τῶν κτιρίων.400.«τίς νέες ἀπαιτήσεις τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας» κ. οἰκονομολόγων. θα 6011611051 καί για τούς προσδιορισμούς αὐτούς. ἀλλά τήν ἀφορᾶ ὁ ἐξοπλισμός (μέ τή δέσμευση τοῦ δανειζομένου να ἀγοράζει ὅλα τά εἴδη ἀπό τούς ἑταίρους τῆς Δ. δηλαδή.διδακτικοῦ) τέρω διευθυντικόν καί λοιπόν προσωπικόν τῶν σχολείων. τραπεζικά έξοδα κ. τα ὁποῖα κατασκευάζονται ἐπί 15 χρόνια. πού θά πραγματοποιηθέῖ μετά τήν ἀνέγερση. πού ἀποτελοῦν καί τίς προῦποθέσέις ἐπεξέργασίας τῶν ἐκπαιδέυτικῶν σχεδίων; Αὐτός ἀκριὸῶς ὁ αὐξημένος ρόλος τῆς Δ.10 χρόνια.01 (α). λήλου. πού ξέπερνάει.χ. μέ συμὸούλους πού πληρώνονται ἀπό τό δάνειο; 6) Γιατί ἡ κυ6έρνηση δέίχνει αῦτή τή σπουδή για τήν ὑπογραφή μιᾶς 01311601σης μέ ἐπαχθεῖς ὅρους. 000. Μετα ἀπό ὅλα αὐτα τα δεδομένα προκύπτουν εὔλογα τά ἐρωτήματαῑ α) Γιατί ἡ Τραπεζα δέν χρηματοδοτεῖ. ὥστε τέτοιες παραχωρήσεις ποθεσίας τάς περιλαμὸανομένας ἐν τῷ Σχεδίῳ ἀπέναντι στόν παρέμὸατισμό τοῦ δανεικαί νά έξέτάζωσι τ’ ἀγαθά τά χρηματοδοτσύστῆ να μποροῦν να δικαιολογηθοῦν; μένα ἐκ τοῦ προϊόντος τοῦ Δανείου καί οἱἈλλά πῶς έγινέ ὴ κατανομή τοῦ δααδήποτέ οἰκεῖα στοιχεῖα καί ἔγγραφα καί (ιιι) ὑποχρέοῦται να παρέχῃ εἰς τήν Τραπεζαν πᾶνέιου; σεως τῶν τοιούτων ἀναλυτικῶν καί ὡρολο- γίων προγραμματων πρό τῆς εἰσαγωγῆς των εἷς τάς σχολάς..

ἁγκαλα τῶ συγγραψαντι αὐτούς. τό ἔργα αὐτό παρουσιάστηκε.Καί εἰς τό γένος μσς αλοίμονον. παρά δια διατριθήν μερικῶν φίλων μα ένας αὐτῶν εὑρίσκωντας εὔλογον να τό κοινολογήση χωρίς τήν εἴδησιν τοῦ συγγραψαντος τό δίδει εἰς τό κοινόν. γιά να δείξει τί μποροῦσε νά 63/51~ ἀπό τόν καινούριο ἑλληνισμό τήν ὥρα πού φαινόταν νά ξεκινάει Δγιά καινούρια πεπρωμένα». ἐκφρασμένο μέσα σέ μια χλιδή ζωηρῶν ἐπεισοδίων. Τό ἔργο αὐτό σώζεται σέ ἕνα. ὁ ὁποῖος δέν ἀφήνει τίποτε ὄρθιο. δποιον αρέσουν ὄις τούς ἐπαινέσῃ. ὁ Κ. ἠ δεφεντεύιυντας τους. πού ἐμφανίζεται σάν ἀφήγημα.. 1845. «Ἑρμῆς». «Πρόκειται γιά 61010 λιόελλογράφημα ἐναντίον συγκεκριμένου προσώπου. ἠ κατηγορώντας τους. περίπου. χρονολογήθηκε. Δέκα χρόνια. σπάραγμα ἀπό ἐκτενέστερο ἔργο. δτι τό ἐπίθετόν του εἶναι. ἀκέραιο. Οἱ ύπότιτλοι καίή εἰκονογράφηση ἐγιναν ἀπό τή σύνταξη τοῦ «ANTI». μοναδικό. Δημαρᾶς ἔγραφε για τόν Ἀνώνυμο τοῦ I 789: «μέσα ἀπό τήνπρόζααύτή. τό ἔργα αὐτό. Θ. ὡς πρός τή δομή. 1977). στα I789. ὀλίγοι εὑρίσκονται οἵτινες να συλλογίζωντοιι τολμοῠσι. ἕνα θάρρος ἰδεσλογικό. τόν «Χωλό διάόολο» τοῦ ὶεςαςε· ὡστόσο ἀπό πολύ συγκεκριμένα στοιχεῖα ἐξάγεται ὅτι διά6005. ἔχει ἄμεσο ὑπόδειγμα. Ἰάσι. πέρα ἀπό τά ὅαλλόμενα πρόσωπα. ὄχι ὁ κλῆρος. ντυμένο τό σχῆμα τοῦ μύθου». μέ τίς αδυναμίες του καί τήν ἀρχαϊκότητά 117v. πολύ σπανια θά μποροῦσαν νά μᾶς τόν θυμίσουν ἄλλα ἔργα τῇς παλαιότερης καί τῆς μεταγενέστερης έλληνικῆς γραμμωΐεῖίας μιά φλέόα πού στέρεψε μόλις πρόὸαλε. λέγω.Θ. γράφοντας συχνά για ἕνα ἄγνωστα κείμενο πού ἐχει ὁ ἴδιος χαρακτηρίσει ὡς «τό πρῶτο νεοελληνικό λογοτεχνικό πεζογράφημα». ὁ K. Τώρα. ὲνώνοντας εἰς ἐτι καί μερικούς συλλογισμούς ὸπού ὁ 16qu ὸ συγγραφεύς τοῦ εἶχε οτέίλη. ἀλλά ῆ ἴδια ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική θρησκεία σέ ὅ. καί εἰς τό γένος μας αλοίμονον. ὅθεν καίχωρίς νά πολυλογῶ. σάν ἐπίμετρο στή συναγωγή μελετῶν τοῦ Κ. Δημαρᾶ. καί μιά πνευματική σερμαγιά. πολύ ἀπό τά ἔργα τοῦ Βολταίρου ὅσα ἐκφραζουν μαχητική καί σαρκαστική ἰδεολοχική διάθεση; διηγήματα.. στά τέλη τοῦ 18ου αἰωνα. περί ’ἑνός θιθλίου ὀνομαζομένου περί ανεξιθρησκείας· δέν ήξέύρω 61v ‘ αὐτοί oi συλλογισμοί θέλουσι ἀρέση εΙς ὅλους τού μέλλοντας αναγνῶοαι τοῦτο τό Θιθλιαριον. Σέ παλαιότερη παρουσίαση. διακρίνεται ἕνα τάλαντα ἀφηγηματικό καί περιγραφικό πολύ ὑψηλῆς στάθμης. Κύριος στόχος. καί στό περιεχόμενο τῆς ὄιοθεωρίας του. Τόν ἀσίγαστο παλμό του. ’Ὀμως πρός τό ἰδεολογικό αὐτό.τι εἶχε ὅαθύτερα ἀποδεκτό για τή χριστιανική συνείδηση. μέ εὐχαρίστηση καί μέ καρποφορία. ἐννοιῶν. παραστάσεων. ἀπό τό σημερινό του ἐκδότη. ὀλίγοι εὑρίσκονται οἵτινες να συλλογίζωνται τολμοῠσι. φαντάζει μοναδικό.. «Ἄτακτα». εἰς τήν πόλιν ὀνομαζομένην νοῠλλαν. Για τή διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη διορθώσαμε τά πολυαριθμα τυπογραφικά λάθη τῆς πρώτης ἔκδοσης. Οἱ σελίδες πού σώζονται περιέχουν ἕνα ἀφήγημα τιτλοφορημένο Ἀ λ η 0 ή ς Ἴ σ τ o 9 ία . ἀλλά καί τόν Βολταῐρο πιθανώτατα. μεγάλα ἀποσπάσματα.· τά μυστήρια. ἕνα ἰσχυρό ἀφηγηματικό τάλαντο. ὄχι ἡ Ἐκκλησία. ἀλλά ἀσφαλέστατα στή διατύπωσή της; ἕνας ἀδίστακτος χειρισμός λέξεων καί ἐκ· φράσεων. . 188 χρόνια μετά τήν πρώτη του ἔκδοση. ἀπό καμμία ἀπολύτως συμὸατικότητα. Στόν οὐδό τῆς νέας έλληνικῆς παιδείας. τοῦ 1789.Θ. μέ τήν π’ρόθυμη ἄδεια τῶν ἐκδόσέων «Ἑρμῆς». Ὅμως ΕΙΔΗΣΙΣ Αὺτό τό σύνθεμα δέν ὲσυγγραφθη μέ σκοπόν είς τό να ὶδη τό φῶς. τήν ὁποία ὄρίσκουμε τόσο ἀνώμαλη ὥστε νά μή μποροῦμε κάν νά ὅεόαιωθοῦμε ἄν εἶναι γραμμένη ἀπό συγγραφέα πού εἶχε μητρική του γλώσσα τήν ἐλληνική. ”Εργο ἄγνωστου συγγραφέα γιά τό ὁποῖο δέν φαίνεται νά ἔγινέ ποτέ λόγος μετά τή δημοσίευσή του. Ἡ πλοκή ἐκτυλίσσεται στό φαναριώτικο Ἰάσι.ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΖΟΙῬΑΦΗΜΑ ΑΛΗΘΙ-ΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ TOY «ANQNYMOY TOY 1789» . Δημαρᾶς ἐρέθιζε τήν περιέργεια καί τίς ἀπορίες τῶν εἰδικῶν καί τοῦ πληροφορημένου κοινοῦ. ὀποιον δέν ἁρέσουν ὰς τούς καταφρονήση. ἀδιάφοροι εἶναι τόσον oi ἑπαινοι.. "1‘61! Lesage ὁπωσδήποτε. εἶναι. ΝεοελληνικόςΔιαφωτισμός. αδιαφορῶ. 111 6 συγγραφέας πέρασε στα χρονικα τῆς λογοτεχνίας μας ὡς Ἀ’νώνυμος τοῦ Ι 789. Ὁ συγγραφέας τοῦ ὀλιγοσέλιὸου αὐτοῦ ἔργου. περιεχόμενο ὁ συγγραφέας πορεύεται μέσα ἀπό μιά εὔχυμη περιγραφική ἱκανότητα. στή σειρά τῶν Νεοελληνικῶν Μελετ η μ ά τ ω ν πού διευθύνει ὁ Φίλιππος Ἡλιού (Ἀθήνα. πρό ὀλίγου ἠσθένησε ὀ δυστυχής μπαρών Μουαταφᾱς r ξεπερναει πολύ τά πρότυπα του ἀσφαλῶς. μέ τό να εἶναι ὀλίγον ἐλεύθεροι. ἡ συνάντηση τῶν ὁποίων εἶναι ἐξαιρέτικά σπάνια στήν ἑλληνική γραμματεῖα. ὅσον καίναΙ κατηγορίαι. ἀντίτυπα σέ ἰδιωτική ὅιόλιοθήκη. ’A116 16 κείμενο τοῦ Ἀ ν ώ ν υ μ ο υ τ ο ῦ ι ] 7 8 9 ἀναδημοοιεύουμε ἐδῶ. ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΙΞ ΦΡΕΝΑΣ ΕΧΟΝΤΩΝ Είς τήν ἐπαρχίαν τῆς ἀνυπάρκτου.

ὅστις περίφημος εῘναι.κ κήξ. μέ ἔστειλε ὀ πατήρ μου sic T6 Βασίλειον τῶν σαγαδάρων sic Eva ἐγκονα τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. διά νά λάθῃ Eva πασαπόρτι διά τά ἐκεῖθεν· ἐκεῖνο τό ἐνάρετον ὑποκείμένο ἠλθεν. καί πατρίδος TOU’ ol αΙρετικοί καλθίνοι δέν ήθέλησαν νά δώσουν ἀκρόασιν.. φλωρί καί ἐλαμθανα τρία. μή φειδόμενοι μηδέν διά τήν προκοπήν μου· λαμθάνωντας έ πόθον νά ταξιδεύσω. Μουφτης ἀλλοτε τῆς ”Ιπραῖλας καί χότζας είς τό τζαμί τοῦ ἀγίου Γκίκα sic Ρώμην. «ἐγώ σάς ἐπροτίμησα ἀπό τούς ἐρίφηδές. καί ἔκαυσαν T6v ἀγιον πνευματιἰ κόν. MW Μόλις είχαμεν εὑγη ἀπό τήν θύραν τοῦ κάοτρου. καί μέ ὀλίγον καιρόν έγινα περίφημος είς τήν πουτομετρίαν.. ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΠἚΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΣΠΙΤΙΟΥ OI ΑΓΙΟΙ ΣΟΔΟΜΙῘΑΙ ’. Kai T6 έν τρία εἶναι. καί ὀλίγον εΙς Νανιδαπόγ νά ίδῶ τούς φίλους μου . . διαγωγήν τοῦ μακαρίτου ἐξετάζουσι. καί τότε 6 ἀγιος τόν ἀνέγνωσε τήν εὐχήν καί Εὺλογίαν. (ι “. μάλιστα μέ τό νά ἐδάνειζα Eva ‘O “Αγιος κύρ Παγκράτιος εἶπεν «‘O Χριστός. λέγοντες πῶς ὅλους ἐκείνους τούς ἀγίους ἀγιορίτας τούς ἐκαι- OV ἂν ἡτον sic τήν ἐξουσίαν των’ (ὼ τί μεγάλη 6λασφημία)· ὁ κύρ μακαρίτης Παγκράτιος ἐπῆγε ἐν κόλποις Ἀθροιάμ.«Κύρ Μουσταφᾱ».ἶ 4___ ι. τό αἴτιον τοῦ καυγᾱ ἐρευνᾶ. ἀκολουθῶν τήν μόδαν τοῦ τόπου του. πῶς τά τρία Eva. τοῦ ὸποίου ή πατρίς ἐστί ἡ Μέκα καθέδρα τῆς Ἀγγλιτέρας.. ὅτι ὀ ἀγιος πάτερ ήθέλησε νά ἀνακαινίσῃ τήνῃέρῩασίαν τῶν ἀγίων Σοδομίτων. καί δέν πρέπει νά παιδευθῇ τινάς. τύφλαις ὀνομαζόμενα.ι ‘ti‘: ” )~‘flh§' ὁ . καί κρεμῶντας τήν ἀγιαστήρα τόυ είς τόν λαιμόν εἷπε τῷ ἀσθενῆ ὅτι χρεία εἶναι νά ὀμολογήσῃ ὅλας του τάς πράξεις ὀποῦ sic τόν ἐδῶ κόσμον ἐκαμεν. διά νά τόν δώσῃ πασαπὸρτ[ διά τόν ἀλλον. καί φιλίαν.ἀγᾱς υΙὸς τοῦ Δούκα Χαχάμπαση τοῦ “Ιερομονάχου.ΜΗ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΧΑΘΩ ΜΗ τΔεΡΝειῑ THN ψνκΗ MOY.«Καπιγιολδάσιδες». ὀχι» Μετά τούτους τούς λόγους.- ἀγίου ὅρους.. .καί ἐμισεύσαμεν διά Νανιδαπόγ. τρεῖς φορές τόν χρόνον ἐμεταλάμθανα negativement. ἐδέχθη ἀσμένως ’τό πρόθλημα. καί ἀρχισα νά διδάξω τήν θεολογίαν. ἐπειδή πάντοτε ἐτρωγα..«ἀ ἀ ποῖος νά μέ πάρῃι Κουμπάροι κύρ ἀγγέλοι δείξετε μοι τούς πλάταις σας. ποτέ μου Σαρακοοτή δέν ἐχάλασα. τῇ ἐφανέρωσε τήν ἀγάπην του.«. μέ τό νά ἐδύνατο εἰσέτι νά ζήσῃ μερικάς ὠρας.“ .- .. τέθνηκεν. 42 σπήτι ἐνός πραγματευτού ὀνομαζομένου Μελχισεδέκ καρποῡν ἀκουπέριτ. ἐγώ δέν ε1μαι ἀξιος. »” I. τό σπήτι τρέμει. ἐράσθη αὐτῆς διά τά μεγάλατης προτερήματα. Ὀ Sigr Παρών Μουσταφά ἀγᾱς ἀρχισε τοιούτω τρόπω. (Ἐκκλησία Ἁγ. μέ ἀφησε νά απουδάξω sic τήν ἀκαδέμίαν τοῦ Ποδοροσίου. γονορὲας.-. Ἰδοῦ τά ἁμαρτήματά μου. τόν ὁποῖον ἐιτήγαιναν νά καύσουν· δέν ἀργήσαμεν νά τόν γνωρίσωμεν. Μουτζόνωντάς τον τριοδακτυλῶς. Μά ἠ ψυχή τοῡ Μακαρίτου δέν τούς ἀφησε πολύν και-ρόψ παραστήνεται sic T6 μέσον. πόσον ἀξιος εῙμουν. χρηματίσας δέ ἐκεῖ δύο χρόνια. μονέδα τῆς χαλιμᾱς.. καί ίδοὺ ἀγγελοι καί διάθολοι ἐν τῶ μέσῳ τοῦ ὸσπιτίου· τήν. ὅστις μέ ἐδέχθη μέ μεγάλην ἀγάπην. καί μισητὸς διά τήν φιλαργυρίαν του. δού- . Εύθύς ένας κρότος ἀκολουθεῖ. διά κανόνα πρέπει ὅμως νά δώσῃς πέντε ἐξ Σαρανταλείτουργα». καθ’ δτι ἀπόδειχνα εύαγγελικώς.. Ἐπήγα νά ἀποκατασταθῶ είς τήν καταλάΒραν.. ήτον ἐκεινος ὀ προρηθέίς Παγκράτιος ὀποῦ τόν μακαρίτην ἐξωμολόγησεν· ἐρωτήσαμεν τό α’ίτιον. ὅταν ἐθαυρή- " σαμεγ μία ἀγέλη λαοῦ. ἐγώ ὑπάγω μέ τούς κύρ θείους μου διαθόλους». καί ἐμφυής ήτον κάποιος Γρηγόριος μπαρών τῆς Ἱεράς ποῦλλας. Βλέπωντάς με τέλος πάντων oi ἐγκριτοι τοῦ ἁγίου ὅρους. ποῖος νά σέ πάρῃ». καί δυνατόν νά ὑπάγῃ ἐκεῖ ὀποῦ καί ὀ Βασιλεύς πεζός νά ὑπάγῃ θιάζεται. κάθε ένα ἀπό αὑτά τά τάγματα τά ἀγια τήν ψυχήν του ζητοῦσι. μέ ἐκλεξαν ἡγούμενον τοῦ Μοναστηρίou. πέριθόητος διά τάς μεγάλας της νίκας καί διά τό λαμπρόν της γένος τῶν γυπτῶν. καί πολύ δέν ἐχρειάσθη διά νά γίνω περίφημος. δέν ἀπέρασέ πολύς καιρός καί ἐγινα προφέσορ τῆς Μαλιφράνιζας. δηλ.. μᾶς εῘπον. καί ἀναχώρησε· πλήν μόλις ἐπρόφθασε νά εῠγῃ ἀπό τήν θύραν. μάθε ὅτι ἀφ’ οὐ ζῶ ε’ίκοσι ἀνξρώπους ἐφόνευσα. δτι αὐτή ε’ίναι μία συνηθισμένη δουλιά τῶν ἁγίων πατέρων τοῦ *Ψ ’ “Y’s? . καί ήμποροῦσε νά ἀπετάξῃ ἀπό τήν κάτω τρόπον’ ὁ καλοκαγαθος πάτερ ἔστερξε. ζυγοσταθμοῦσι· καί Ιδοῦ μαλώματα. . καί εὐθύς ὸ δυστυχής Μουσταφᾱς παρέδωκεν τό πνεῦμα τῷ διαθόλῳ. Τότε ἐκεῖ θλέποντας τήν μητέρα μου. . σκολαμαντίου. Ἰωάννου στό Ἀπόλαρι Καστοριᾱς). έῖια καλόγερον δέμένον. τό ἀγιον πνεῦμα μέ ήκολουθοῦσε παντοῦ· διά τῶν πολλῶν μου μαθήσεων ἐγινα ὑπέρπλουτος. ἐφώναξέν ὁ μακαρίτης. καί ή Παναγία μόνο νά σέ συγχωρήσῃ. . ἀνεχώρησα ἀφήνωντας τόν πάτερ Λαυρέντιον. καί ἀν συγχωρημένον είναι νά είπῃ καί τάς ἀρετάς του τινάς. καί sic ἀποπλήρωσιν τούτων τριάκοντα επ ασα».«ὀχι τ’τούστιδες κύρ ἀγγέλοι. 'O Sigr Παρών τόν έδωκεν παρευθύς πέντε φλωρία. πρέσθυν τοῦ Θεοῦ καί ἀγιον τό ἐπάγγελμα. Βλέποντας δτι ἐπλησίαζεν sic τήν ὼραν ὀποῦ ἐμέλλε νά ἀποδημήσῃ διά τούς ἐλλησίους κάμπους.. Kai διακόσιαις ἀποφατικαῑς μετάνιαις ἐκαμνα. Πρός τήν ἑσπέραν ἐφθάσαμεν ἐκεῖ. ὅστις μίαν φοράν ταξιδεύων διά ὑπηρεσίαν του sic T6 Βασίλειον τῶν νίξ φρένας ἐχόντων.. νά ὑθρίζονται άρχίζουσι. τῆς ἁγίας Ταταράσι. ὸ πλέον ἐπιμελής. ὀποῦ ὼς ἐλπίζω μετ’ ού πολύ θέλει γίνη ὸ πρῶτος τῆς οὑνιθερσιτάς.. καί ὑπανδρέυθέντές φυσικῶς ήλθαν sic Méxav. ὅστις ἀνεγίνωσκε ἐν πιλέτι ἀπό τήν ἐρωμένη Του. τόν ἀπεκρίθη 6 Βὺίζεθούτ. «Ἕγεννήθην είς Μέκαν καθέδραν τῆς Ἀγγλιτέρας. ὁταν ἐθασίλευε η ὑψηλοτάτη Ζωήτζα Ματέη. ’ .. . τόν ἐπρόθαλε νά λάθῃ τήν πλήν 6 τζέλεπή παρών τόν ἐπαρακάλέσε νά ἀναθάλῃ τόν καιρόν ἐως είς τήν ὠραν τοῦ θανάτου. τά γιαλία τῶνμ παραθύρων συντρίθονται. ξυλοφορτώνονται. 6άζουσι sic T6 ζύγιον ἀρε-τάς του καί κακίας. 'O πασάίΔιάΘολος ἀρχισε νά τούς ἀποδείχνῃ δέφεντένωντάς τον. >καί περνῶντας ἀπό ὅλους τούς Θαθμούς μέ ἐκαμαν τέλος πάντων λογοθέτην καί ἐπιστάτην τῆς ἐκεῖσε ἀκαδημίας· ἀπό ὅσους μαθητάς είχον. καί ἐνί λόγῳ δέν ἀμέλησα κανένα τρόπο διά νά ἀπολαύσω τήν 6ασιλείαν τῶν οὐρανῶν. μέ T6 νά ἦτον πολλά ὺπόχρέος είς τήν Μητέρα μου.. καί ἐν τῷ ἀμᾳ οΙ ἀγγελοι ἀφανεῖς ἐγιναν. ἐδιάτριψε μερικόν καιρόν είς τήν Βασιλεύουσαν πόλιν ὀνομαζομένην Γκαουρένι.. ὀμως καί ἠ διαθολία σας νά μοί κάμετε μίαν χάριν νά μέ ὑπάγετε sic Παγδάτ καθέδρα τῆς Ἀουστρίας νά ἰδιῦ. ὀ πατήρ μου κατάγεται ἀπό T6 γένος τοῦ Κατακουζινοῦ ἀ Μουράτ ἀλῆ πα- τησσᾱ τῆς ”Ολλάνδας. .πρῶτος είμί ἐγώ δ καρπός τῆς ἀγάπης των μέ ἀνάθρεψαν μέ κάθε προσοχήν ἐως sic τόν δέκατον πέμπτον χρόνον τῆς ήλικίας ου. ἐκραξέ τόν πάτερ Παγκράτιον. καί μισανθρωπίαν του εἰς ὅλους ἐκεῖ. Eva μου παλαίον φίλον ὀνόματι Τάνταλον.«Μαῦροι σατανάδες ἀφήσετε αὐτόν ἡμῖν». «διά τήν Εὐγένείαν σου εἶναι δ πόλεμός μας.. καί εὐθέως ἑΠήΥαμΕν Εἷς Τό Ἡ «τιμωρία τοῦ φιλαργύρου καί τῆς πόρνης».

61100 καίεις ὅποιον καί σέ πλησιάζει. ὅμως πήγαινε τῶρα καί ἐ’λα αῠριον τό ταχυ». 61100 δέν ἐδύνατο τινάς νά ίδὴ πού τό Eva ἀρχίζει. καί κατοικετίριον τῶν χαρίτων.Σ ὑπερασπίζοντας Ἡ «τιμωρία τοῦ μοιχοῦ ἢ πόρνου» . Προοτάζωντας νά τόν φέρωσι τό πινίσι του ἐπήγαμεν ἡμεῖς ἀρχίτερα νά ίδῶμεν τήν ἀντάμωσιν αὐτῶν τῶν ὑποκειμένων. τί τεράστιον ὑπέπεσε sic 16c αίσθή’σεις μας; Eva si60c γυναικός. ὼς ἀρωματικός χαλές τὴς Ἀραθίας». ὅσον τό πηγούνι της μακρύ· τά μάττα της ἡτον τόσον στρόγγυλα καί ἐξω ἀπετασμένα. αύτή τά θρακιά της λύει. ἡ ψυχή μου κινδυνεύει νά ψωριάση. λαιμός. η ψυχή μου σέ εἶδα σήμερον περνῶντας. τρόπος ἡτον χωρίς κίνδυνον νά πειραχθὴ ἀπό τά ἐξαίσια της ὀδόντια· καί ἀν ποτέ τίς τῶν ποιητῶν ἡθελε κάμη τά χείλη της καθέδρα. καί μ’ ὅλον τοῦτο τό πρόσωπόν της ἐπαράσταινε Eva σύμμετρον τετράγωνον. πέρδικα νά ἀσπασθῶ τά πετραδένια σου μάτια. sic ὅλα της τά μέλη μία ἐξαίσιος ἀναλογία.Θέλω δοκιμάσῃ ἀν δυνατόν νά θοηθήσω τήν φαντασίαν τῶν ἀναγνῶστων μου διά νά λάθουν μίαν ίδέαν. λαμθάνωντοις τό πιλέτι σου μέ ἐφάνη νά ἐκαζάντηοα εἴκοσι χιλιάδες φλωρί θενέτικο. ναί ἀηδόνι τοῦ χειμῶνος. δουπνίτζοτ κόρη τοῦ ἀρχοντα “ελλήσιοι κάμποιΞ Ἠλύσια πεδία ίμπαρατάσσοιΞ αύτοκρατόρισσα . Τό περιεχομένον ἐστί τό κάτωθεψ «Πασά κύρ Μελχισεδέκ. καταλάθροσΞ ὑπαινιγμός γιά τό μοναστήρι τὴς Λαύρας. ὅστις sic τήν·κάμεράν του ὅλο φλωράκια ἐμετροῠσε 61100 τά έχει κατά τήν θεθαίωσιν τοῦ Σατάν ὑποκριτάν φυλαργιριτάν κλέψει ἀπό τό τζαμί τῆς Σαλιγκό. στό "Opoc KamviokfiaonfisG σύντροφοι καρπούν ἀκουπέριιξ κάρθουνο ἀναμμένο κούρτηΞ αὐλή τοῦ ἡγεμόνα Νανιδαπόγ· ἀναγραμματισμόςΣ Μπογδίνα πάρωνΞ θαρῶνος πεζαδέςΞ γιός Φαναριῶτη ἡγεμόνα πιλέτιΞ γράμμα πινίσιΞ πανωφόρι ΠοδορόσιονΞ τοπωνύμιο τοῦ Ἰασοῦ πογιάρηδεςξ θογιάροι πούλλαΞ πέος πουτομετρίαΞ ἴσως ἀνάμεσα στό τέταρτο καί στό πέμτιτο γράμμα λείπει Eva σίγμα.καί τῆς «ματαιοὸόξου ἥ κενοὸόξου γυναικός». Ἐμθαίνοντες. Ιέλα χαῖνι μή μέ ἀφίνεις νά χαθῶ. Μετά τούτους τούς λόγους ἐγκαλιάσθησαν πολλά σφικτά. θεθαίως ήθελε ἐκλέξῃ διά νά δώσῃ μία ίδέα τοῦ ἐαυτοῦ της. μή γδέρνεις τήν ψυχήν μου ἀπό τόν πάτο ὼς τήν κορφή· 6 ἀνδρας μου ἀρχων Κορνέλιος ἐπάγη sic τήν κούρτην».“1632. τόν ἐδέχθη μέ ἀγάπην. ἐλά. τό μουοτακάκι σου ῶς ’ένα Ἠτον μία ἡμισι πήχη ἀψηλή. τόσον συμμέτρως κατασκευασμένη 61100 16 κεφάλι της περίπου τό τρίτον μέρος ήτον 100 σῶ- τούγι. Ιδοῠ oi Herrn Δράτζοι saisis d’une terreur panique έλαθον τήν φυγήν. . T6 ὀποῑον ἀν ποτέ ἡ πανοῡκλα ἡθελε δομνίτζα.«’E ζάθαλη σέ ἀγαπῶ. ἀχ κύρ Μελχισεδέκ. δέν μέ λυπάσάι; δέν μέ ἀγαπάς. Η ΕΥΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΟΣ μά ῶ άδη τί φάντασμα. γδας μου. ‘O άγιος γενάτος εύγὴκεν δοξάζων τόν άγιον Νικόλαον διά τήν ἀποπλήρωσιν τῶν ἐπιθυμιῶν του. ὁμολογῶ ὅτι δυνατόν ἡτον sic χρείαν χοροῦ. καί έλεγεν προς αυτην . μέ τό νά ἡτον τόσον χαμηλόν τό μέτωπόν της. 61100 ἐδύνατο τινάς νά τήν δώση τό ὄνομα θιῶπις ὀποῦ 6 παπαλίκης “Ομηρος ’ἀλλοτε ἐμέ-ταχειρίσθη· τό στόμα της ἡτον τόσον μεγάλο.«Πουλῖ μου δομνίτζα μου χάνομαι. ναί ἐρχομαι. Βρῶμμα μεγάλη εῠγαινεν ἀπό τήν πόλιν. μέ πριθιλέγιον πῶς νά μή τολμίσῃ ἀλλος τυῗιογράφος νά τό τυπώσῃ είς Τουρκίαν. πριθιλέγιονΞ προνόμιο . ΣΑΤΙΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ “Ημεῖς 6 Μουφτὴς τοῡ ἀγίου Βασιλείου τῶν “Οθομανῶν. κατηράμένος νά εἶναι καί ἀπό τόν άγιον ΙΑθανάσιον καί ἀπό τήν ὅιγιαν Μεγδαλινήν ὅποιος δέν σάς ἀγαπά». ἐγώ ὅλην τήν ταλπαλαρίαν καταφρονῶ. Τά ἐπαρατηροῡσε μέ μεγάλην ἡδονήν. . . τούς ήθελε καταδικάση 6 κύρ Μουσταφᾱς νά κάμουν sic αὑτήν τήν Donna. μπόμπο γέμ. ἐκεῖνο ὀποῦ ποτέ oi είδολολάτραι Ρωμαίοι ἐπρόσταξοιν sic τούς νέους τῶν ἐπτά παρθένων νά κάμουν. καί γίνεται. ερωτησα τό αἴτιον. καί τό ἐπίλοιπον 100 σώματός της τό- σον ἐπιτηδείως κολημένα τό ένα μέ τό ἀλλο. παλληκάρι χαλέςΞ ἀποχωρητήριο 43 . Μρι τήν ζωήν τῆς Σμαρά- νά φανῇ sic 100c ἀνθρώπους. ΓΛΩΣΣΑΡΙ γκοιουρένιΞ τρύπα. ἐφοθήθησαν γάρ μήπως. πίπτει sic 16 κρεθθάτι.πνιτζαν λαμθράν φατμέν Ζωῑτζα ίμπαρατάσσα Ματεχαὴ. Αὑτό τό θέαμα παραστηθέν ἔμπροσθέν μας. ἐδιδαν περισσότερον ἀπό ὲκατό χιλιάδες λουιδόρια». τοῦ Ἰαννάριου 29. «"0 "ETvac θουνό. καί τό ἀλλο τελειώνει. καί τόν θρόνον των στὴσουν. τούς περδέδες τραθά. ἀσήμαντος οἰκισμός γονορέαε γονόρροια’ ἀφροδίσιο νόσημα γυπτῶνΞ τσιγκάνων. 6 κύρ Ἐωσφώρος me εἶπεν πῶς εἶναι ἡ εὐωδία ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΤΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ θαρθαρότητος. καθώς εἰς τό ἀνθολόγιον στέκε-ι-αι (ὅποιος θέλει νά τό ἀναγνώσῃ ἀς ὺπάγη sic τόν κύρ Πανάγον) φεύγοντες μέ θίαν. αύτ“αί αἱ θεαί μέ μερικούς έρωτας νά χορέψουν ἐκεῖ μέ κάθε κομοδιτά.ὑποκείμενο· τέλος πάντων ἐφθασεν 6 “Ηρωας. έρχομαι νά ἀσπασθῶ τό λουλουδένιο σου στόμα. Ιίδομεν ἐκεῖνο τό ἀξιολάτρευτον ὑποκείμενο· πλησίον του ἐκάθετο 6 K0p Γρηγόριος μπαρών τὴς “Ιεράς πούλλας. «τράθα τόν περδέ ἀπό τό παράθυρο. ὅπου 6 Βασιλεύς χαρίζει τῶν πασάδων. καί ὑποσχόμενος αὐτῇ νά τήν μνημονεύαῃ· ὀ Μουοταφάς μᾱς ἐθεθαίωσε πῶς εἶναι Eva μεγάλο . τό εύωδιάζον. στῆθος. «άχ φλωρία. ναί φῶς μου Δούπνιτζα. «ά ἀ» τόν εἶπεν μέ μίαν χαμηλήν φωνήν. α’ίτινες εὐρον εῠλογον νά ἐκλέξουν αὑτήν τήν πόλιν. γύφτων δεφεντεύοντασ. ώρ. ὅπου Eva μίλο δομνέστε νά χώση τινάς μέσα. ’Ὀστις ἀπεκρίθη. ἐρχομαι. καί ἐλεγεν. Ἰωάννου στό Ἀπόλαρι Καστοριᾶς). (Ἐκκλησία Ἀγ. ὅτι ἀναγνώσαντες τό θιθλίον τοῦτο δέν εὕρομεν τί έναντίον sic τήν “Ιεράν πίστιν τοῦ Ἀλκορανίου.Σαλιγκό· ἀπό τό γαλλικό saligaud (ῑικολαμάντιονΞ σκουλαμέντο· ἀφροδίσιο νόσημα Ταλπαρίο*Ξ τοπωνύμιο τοῦ Ἰασιοῡ τούγιΞ ἀλογοουρά χαῖνιΞ λεθέντης. καί γίνεται (ὅποιος θέλει νά τό μάθη ἀς ὑπάγῃ sic τήν ἀκαδημίαν τοὺ Ποδοροσίου) Π εpIY9αφἠ μάτός της. έρχομαι. ὀποῦ νά τά εῠγαζεν τινάς νά τά ζυγιάσῃ. ὅθεν δίδομεν τήν ἀδειαν sic αὑτόν τόν Γκιαούρ νά τυπώση ᾳύτό τό 6ι6λίον. «ἀ ἐκατόν πουγγεῖα τζουθαέρι» ἐφῶναξεν. ὲθδόμη. μοί ἐφάνης ῶς ’ένας πεζαδές. έπὴραν δέ sic δούλευσίν των τούς πογιάριδες. καί σίδερο καμένο . ὅσο νά λύσω τά τζιτάνια μου»· ρίχνεται. δηλοποιοῡμεν. καί οηκῶνωντας τό φουστάνι της. τό πλάτος τό “ίδιον μέτρος. ἐγῶ διά τήν πανλαπόρτη σου ἀπό ὅλην τήν ταλπαλαρίαν θασγεστίζω». ἡμεῖς Ἰησούφ ἐφέντης πατριάρχης. «τά φλορένια σου μάτια ἐκευδεδένισαν τήν καρδιά μου. καί μέ ἐσυρον ὁμοίως. τά μαργαριταρένια σου μαλιά. τό πιγούνι της ὑπερμέτρως μακρύ. διά νά κατοικήσουν. Ἀπ’ ἐκεῖ ἐπήγαμεν sic Eva ὑποκείμενον Μητραχάναγα ὀνομαζόμενον κλεπτεπιοτάτη τῆς Σαλιγκό.

χαρακτικῆς. Αῠτό πού τελικά ἀποδείχτηκε. Ὑπῆρχαν έργα . ὴ ΕΡΤ παίρνει ὅλο καί πιό έντονα τή Θέση γιά τήν ὁποία τήν προόριζαν ἀπό τήν ἀρχή οἱ «δημιουργοί» της. ὂασιλικῆς δεξιάς) κ. τό προσφυγικό πρόὸλημα. ἡ νέα 11090010101611]τα... . ἐτσι. Σιγάλας καί Μ. τρική ἀφαίρεση καί ἡ ὀπτική τέχνη εἶναι κυρίως τά ρεύματα που ἀντιπροσωπεύονται οτήν τωρινή έκθεση. σέ συνεργασία μέ τό «Ἐργαστήρι» τοῦ Ἰνστιτούτου «Γκαῖτε» Ἀθηνῶν καί τόν Ε.σάν ὅπλο 016 χέρια τοῦ κατεστημένου γενικά. Ἀπό τοὺς ζωγράφους ξεχωρί- ζουν οἱ Βελίσκοόιτς... ἡ γεωμε- Ντάντο.2 '1'" ’κάθε 6ρόδυ’ . πού 016v ΕΣΣΥΜ παίζουν ρόλο μιᾶς ἀντιπολίτευσης οκληρῆς μέχρι· παραλογισμοῦ κάποτε. μέσ’ ἀπό τήν τωρινή ἐκθεση διαπιστώνουμε μιάν’ ἀναζήτηση κι έναν πειραματισμό σέ πολλούς τομεῑς καί κατευθύνσεις. Δημοκρατίας>>ς .1101'1 γράφονταν . Μέ τή γνωστή ζεστή φωνή της. Τούντας. προοδευτικῶν. Πάὸλοὸιτς. Σαδδούρας γιά νά πείσει ὅτι τό «Ἐθνικόν ”Ιδρυμα» έγινε. ἡ Ἀλεξάνδρα τραγουδᾶ τούς μεγάλους τοῦ ρεμπέτικου . καθημερινὰ) ἡ πιό οὐσιαοτική μάχη γιά τή διατήρηοη τῆς Δεξιᾶς οτήν ἐξουσία. Ράλλης). καθώς καί οτήν τέχνη τῆς ταπισερί. Στόν τὸμο περιλαμὸάνονται ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τήν κυπριακή οἰκονομία.. Μάτεοη «ὁ Χάσης». ὁ Roux ἐκτός ἀπό τή ξωγραφική του παρουσίασε καί μιά σειρά ἇνάγλυφα πού ἀποτελοῦν «προτάσεις του πρός τούς ἀρχιτέκτονες γιά τόν καλύτερο σχεδιασμό τοῦ χωρου». Καί ἡ κυ6έρνηοη (πάλιί) χρησιμοποίηοε τήν τετριμμένη πιά «ἐπιχειρηματολογία» τῶν δῆθεν «κραυγῶν διαμαρτυρίας». τή συνέχεια τῆς έκθεσης πού ὀργανώθηκε τό 1963 οτήν Ἑλλάδα καί που κάλυπτε τή μέχρι τότε ὲξέλιξη τῆς σύγχρονης τέχνης οτή γειτονική μας χώρα. Τά πολύ παλιά (ἂγνωοτων συνθετῶν) ρεμπέτικα.«Σύγχρονη Γιουγκοσλαόική Τέχνη».1 . ὅπως δηλώνουν. τά «Ἀπανωσύρια». Κλατσέφσκι. δέν ἔχουν πιά λόγο.. Ντοκουμέντα γιά τήν Κύπρο Κυκλοφόρησε οτή Λευκωσία μέ τόν τίτλο «Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο Ἀποδήμων» ὁ τόμος μέ τά πρακτικὰ καί τίς ὁμιλίες τοῦ Συνεδρίου τῶν Κυπρίων Ἀποδήμων. Τίτλος τους «Κάθε ὃρὰὃυ». ὑπό τήν προστασία τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῡ. καθώς καί χαιρετισμοί τοῦ προέδρου Μακαρίου καί τῶν ἀρχηγῶν τῶν κυπριακῶν πολιτικῶν κομμάτων. ἐκτός ἀπό τίς έκδηλῶοεις λαϊκῆς μουσικῆς καί τή θεατρική παρά01001] τοῦ θιάσου τῶν ἐλεύθερων καλλιτεχνῶν μέ τό έργο τοῦ Π.. Ἀνάμεσα στούς καλλι-τέχνες που λαμὸάνουν μέρος εἶναι καί μερικά στελέχη τῆς κίνηοης «Νέες Τάσεις». Ρουσολᾶτος. ἔχει διασκευάσει ὁ Χρ. πού ὀργανώθηκε οτήν Ἐθνική Πινακοθήκη σέ συνεργασία μέ τό Μουσεῖο Μοντέρνας Τέχνης τῶν Σκοπίων. τά-ἶδια «ἐπιχειρήματα» χρησιμοποίησε (πάλιί) ὁ ἀνεξάρτητος (τῆς. ἐπιδιῶξεις τοῦ «ἱεροῦ» ἀντιπολιτευτικοῠ μένους τους. Ἕνα μόνο πρέπει νά ἐπισημανθεῐ. διακρίνουμε ὅμως καί προσπαθειες γιά μιά πιό ἀφηρημένη προσέγγιση. Πάλιί Ζῶγραφική και προτάσεις Aron. ”Ηδη τό φεστιδάλ αὐτό καθιερώνεται σάν θεσμός πού έρχεται νά καλύψει Eva κενό οτήν καλλιτεχνική ζωή του τοπου. μέ οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Γεν. O Καί μιά ουγκινητική ἐκδήλωσηῑ οἱ Συριανοί τῆς Ἀθήνας τίμησαν σέ εἰδικῄ έκδήλωοη τό Μάρκο Βαμδακάρη. ἡ έκεθεση .Τ.). ἀπό τό συγκρότημα Μπέκερ καί παρουσιάζει μιά δουλειά ἀπαράδεκτα πρόχειρη καί ὅιαστική.. Francois 44 Βαμὸακάρης. Γραμματείας Τύπου καί Πληροφοριῶν. 111 ἀπό Τοῦ Χρ. καί οἱ καθηγητές Ἀντ.Μάη μήνα γιά νά παιχτοῡν τό α’ δεκαήμερο τοῦ Ἰουνίουί Ὁπότε δίκαια πιά ἡ ἀσυγχώρητη εὐκολία τῆς ψυχολογικής ἐξαγορᾶς πρέπει νά μᾶς κάνει ν’ ἀναρωτηθοῡμε ποιό εἶναι καί 16 εἰδικό ὂὰρος τῶν κοινωνικοκαλλιτεχνικῶν τους διακηρύξεων ἦ οἱ 601661595. Χριστοὸούλου ι . Στή γκαλερί «Νέες Μορφές» έληξε σήμερα ἡ έκθεση τοῦ γάλλου ζωγράφου Michel Roux (9—2519.επισημαινουιέζ] Η ΕΡΤ — KAI HAAI! Τά (κρατικά) μαζικά μέσα ένημέρωοης (καί ἰδιαίτερα ἡ τη- λεὸραση) εἶχαν τήν. τό δεύτερο δίσκο τῆς Ἀλεξάνδρας. «ἐκ δεξιῶν» γιά «κομμουνιστοποίηση» τῆς EPT! (Γ..ἅ. «Τριήμερο Σὺγχρονης Μουσικῆς» στό “Ηρώδειο εἶχε σάν πυρήνα του τό ἨλεΣυγκρότημα Ζωντανῆς κτρονικῆς Μουσικῆς τοῦ Γερμανοῦ ουνθέτη Γκύντερ Μπέκερ.ἡ ἀμορφική τέχνη. Στή γλυπτική ἐπικρατοῦν oi νατουραλιοτικές καί oi κονστρουκτιόιστικές τάσεις. “ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. ἡ 6ιαστικὸτατα καί μέ ἀπονιά γιά 16 χρῆμα τοῦ Ἕλληνα φορολογούμενου ὀργανωμένη ἐκδήλωοη. τιμητική τους (πάλιῐ) οτή συζήτηοη γιά τόν έκλογικό νόμο οτή Βουλῆ. Γενικά. τοῦ Ντέ Στὺλ κ. Ἀποτελεῖ. Ὁ ὑπερρεαλισμός. Ἀξιόλογη εἶναι καί ἡ συμ6ολή τῶν Γ ιουγκοσλάόων στή χαρακτική. ἤδη. πού θεσπίστηκε στή Γιουγκοσλαὸία κι ἀποτελεῖ ἕνα συγκερασμό τῶν διδαγμάτων τοῦ Μπαουχάουζ. τοὺς έγκλωὸισμένους καί τούς ἀγνοουμένους. Καταγγέ-λθηκαν ἀπό τήν ἀντιπολίτευοη (πάλιέ) σάν κομματικό φέουδο τῆς «Ν. δέν ἀξίζει κριτικό σχολιασμό διεξοδικότερο ἐκείνου πού ἤδη ἐγινε 016v ἡμερήσιο Τύπο. «κάθε ὅράὸυ» «Ἀπανωούρια» 8-10 Ἰουλίου Φεστιδάλ λαϊκοῦ θεάτρου θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό 8-10 Ἰουλίου οτήν ῗΑπάνω Χώρα Σύρου. Σκαρόέλης . νά ὑπογραμμιστεῐ καί νά μᾶς προὖληματίοει ὅαθιάε Μιά συντροφιά νέων συνθετῶν μας. Τσιτσάνης. τούς γλύπτες oi Λόγκο καί Τίχετς. «Ἐρυθρόν».ἡ ἱστορία τοῦ ρεμπέτικου α’ Eva μεγάλο δίσκο. μέ θέμα «Τό ἀρχαιολογικό ἓνδιαφέρον τῆς Σύρας μέχρι τούς ρωμαϊκοὺς χρόνους». Στό λαϊκό αὑτό πανηγύρι. θά μιλήσουν; ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημλίου τῶν Παρισίων Δρ. μ _ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ἡ χορωδία ὑπαλλήλων Ἐμπορικῆς Τραπέζης ὀργανώνει φέτος (20-23 Ὀκτῶὸρη) τό 20 Χορωδι- ’ ακό Φεστιὸάλ Ἀθηνῶν στό «Χίλ- ’ ” 10v».ἐπειδή . που πραγματοποιήθηκε οτή Λευκωοία ἀπὸ τίς 26 μέχρι τίς 30 Ἰουλίου 1976. παραμονῆς ἀπό κεῖ μέσα θά δοθεῑ (δίν ται. ὑποκύπτει 016v πειρασμό νά ἀκουστοῦν έργα 11].. Μόνιμα έγκατεοτημένος έδῶ καί δέκα χρόνια. =5" Ἀλεξάνδρα. Ἡ παρουσίαοη αὐτή περιλαμόάνει μιάν έπιλογή τῶν συγχρόνων καλλι-τεχνικῶν ρευμά- των οτή Γιουγκοσλαὸία έτσι ὅπως ἐξελίχθηκαν ἀπό 16 1963 μέχρι τώρα. δικαιολογία. cH Γιουγκοσλαὸική ι ’Τέχνη Ἑκατόν τριάντα ένα ἔργα ζωγραφικῆς. Δυὸ μέρες μετά. “Ὀσοι τυχόν παγιδεὺτηκαν ἀρχικά. δηλαδή γιά τήν ὅσο γίνεται λιγότερη ἐκλογική της ζημιά... περιλαμόάνει.Τό «Τριήμερο Συγχρονης Μουσικης» Τό ὀργανωμένο ἀπὸ τόν Ἑλληνικό Σύνδεσμο ”Σύγχρονης Μουσικῆς (ΕΣΣΥΜ). Ι. καθώς καί μερικές ταπισερί.τραγούδια ἀπό τήν ἐποχή τοῦ σμυρνέι11011 ὥς τήν ἐποχή τοῦ «κλασικοῡ» ρεμπέτικου. Τά χρήματα πού ουγκέντρωσαν τά διαθέσανε γιά τούς πλημμυροπαθεῐς Σύρας καί Τήνου. Παπαϊωάννου.... γλυπτικής.Ο. Νικολόπουλος. κόόονται oi ἐμφανίσεις 1011! Καθὼς μπαίνουμε σέ «προεκλογική περίοδο».

.30 —10. τά προόλήματα πού ἀνακύπτουν ἀπό τά πετροδολλάρια καί ἀπό τίς ἀνατιμήσεις τοῦ χρυσοῦ. «ὅπως ἠναγκάσθη νά πράξη καί ὁ ἀνοήτως συνωμοτήσας τόν Νοέμόριον τοῦ 1973 κατά τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου Δημήτριος Ἰωαννίδης. τοῦ Τάκη γιά συκοφαντική δυσοἰ ἱστορικές μελέτες «Ἡ Κύπρος φήμηση τοῦ Γιάννη Χόρν; 016v ἀγῶνα τῆς ἐλευθερίας».· Διά ποῖον Λόγον πρέπει νά ἑπιὸαρύνεται με’ τά ὑπέρογκα ἔξοδα συντηρήσεως αὐτῆς τῆς κωμικῆς ”Οπερας;» Εἴπατε τίποτα.6.. τότε τό ἐνδιαφέρον τοῦ γράμματος εῖναι πολύπλευροῑ ὁ συνήθως ἀλαλος κ.. Ἀγγελόπουλος ἀναλύει τίς αἰτίες τοῦ πληθωριομοῦ που μαστίζει τίς παγκόσμιες οἰκονομίες. ἥτις ἀποτελεῖ τό σύνθημα .) ἀναστάὁ Ν. ἐργαζόμενοι.ΤΟ ΧΡΙΣΚΕΛ ΚΑΙ H HOAITIKH ΖΩΗ οημείωμα οἱ κυνηγοί. AMEE. ὁδηγιῶν γιά μιά καινούργια οτρατηγική τῆς ἀνάπτυξης σέ παγκόσμια κλίμακα. Φαίνεται ὅτι τά πάντα προόάρονται εἰς τά παρασκήνια καί έν συνεχεία παρουσιάζεται καλοὸαλμένον τό ἔργον..μιά πιό ἁπλή καί. Βασικός μας σκοπός εἶναι ἡ σωστή καί ἀντικειμενική πληροφόρηοη ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων πάνω στά θέματα τὴς πυρηνικῆς τεχνολογίας καί τῶν πολιτικῶν της διαστάσεων». έκδ. φοιτητές. ποτέ δέν έγιναν ἀρχαιρεσί- Θυμάστε τό. Κρανιδιώτης τιμήθηκε καί τωση». Καί δέν έχουν ἄδικος στίς ὁμοσπονδίες καί συνομοσπονδίες τῶν κυνηγῶν. «Ἐπιστροφή» καί «Ποιήματα». ’έκδ. Ἐπιστήμονες. ἀτυχῶς έξακολουθοῦν νά συμόαίνουν εἰς τόν τόπον μας. N. 1 λοσοφοῦν».. ἀλλά μ’ ὅλους ἐμάς . φίλος ἀναγνῶστης (δικημε’ τό ὅραδεῖο Κῶστα καί Ἑλένης γόρος) μᾶς ρωτᾱ (μὲ τήν παράΟὑράνη (1974). Γι’ αὑτό ζητάμε τήν ἐπικοινωνία καί τή συζήτηοη μέ Εὐχαριστῶν Μετά τιμῆς ἡ ὥρα κοντοφθάνει γι’ αὐτό ἄς ξαναφύγουνει τό ἔχουν ξανακάνει. Ἀλεξάνδρας 48 ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τίς ὸμάδες πού ἀντιμετωπίζουν μέ Ἀρχαιρεσίες γιόκί ' <(“Η δημοκρατία ἧρθε οτήν Ἑλλάδα γιά ὅλους τούς ’Έλληνες ἐκτός ἀπό τούς διακόσιες εξήντα χιλιάδες κυνηγοὺς». Διευθυντά. τῆς Κύπρου τικότερη διαχείριση τῶν γήινων οτήν Ἀθήνα κ. ὑποστηρίζουν σέ ἐκτενὲς ἐνημερωτικό τους Ἀν δέν πρόκειται γιά συνωνυμία (καί μᾶλλον δέν πρόκειται). «ὀπερέττα» οτήν ὁποία. πού ζητάει διάλογο ὅχι μόνο με’ τούς ἀρμόδιους..U. ὅταν ἔφθασεν εἰς τό γνωστόν ἀδιέξοδον».Tpi111 ~ Τετάρτη. ἀνταλλαγή ἀπόψεων.. καί-τήν «ἑλληνική (.. 22-1/6) ὅτι ὁ 11. γιά νά καταλήξει οτή διατύπωση μιᾶς ($196.» καί τό ὅρῆκα ἀνταποκρινόμενον ἀπολύτως πρός τήν ἀλήθειαν.»! Θοῦ Κύριε.; "000 «διά τάς πτωχάς Τράπεζας.. Παπαζήσης 1977). 362206Z.ἀκύρωση ὅλων τῶν διαταγῶν πού δημιούργησαν στούς. μέ τόν τίκοραοίδας»..στό ἐργοστασισ 0016 μιά άμεση ἀπειλή γιά τό φυσικό μας περιθάλλον καί τή φυσική μας ἐπιθίωση. 1976). Καραμανλῆς πρέπει νά παραιτηθεῖ άμέοως καί νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν ένεργό πολιτική.. Νικήτας.. κοινωνικήν» ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις». ”Ολα ὅσα γράφετε περί τῶν πτωχῶν κορασίὸων πού με’ τόση δυσκολία μαζεύουν τά προικιά τους. «ὁ μέγας σκηνοθέτης τῆς παρούσης Βουλῆς ἴσως παραμείνη παροιμιώδης. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ κοινωνικές κατατόιξεις.30) γιά συζήτηοη.! (8226561 — 8229275). Ἐξέδωσε μέχρι κληοη v6 ρωτήσουμε «κάθε 69— σήμερα δεκατέσσερα 6ι6λία. E.’ «Αἱ κοινωνίαι εὐημεροῦν ὅταν οἱ φιλόσοφοι ἤ οἱ διοικοῦντες φι- 00!) 110i ὑπόδχεται.. ἐμμετρη παρσυσίαση-ἀνάλυση τῆς πολιτικῆς κατάστασης; Φονιάδες γνώριμοι παλιοί ἀπό τοῦ Μακρυγιάννη μᾶς ὅγῆκαν τώρα οτή ὄουλή νά κάνουν τόν ντελάλη. καί τῶν πλουσίων νέων πού ξοδεύουν ἀλόγιστα τά χρήματα τῶν πατέρων τους... δημιούργησαν τόν ἀρχικό πυρήνα καί μάς περιμένουν (Ἀκαδημίας 74. Νομίζουμε ὅτι τό κτίσιμό του οτήν Κάρυστο ή ὁπουδήποτε ἀλλοῠ. Γιατί νά παραμένει άλλωστε; Ἡ Βουλή κατάντησε. μορφωτικήν. Αῠτά.ἀρχαιρε- Ἔχει πρόεδρο τόν κ... ὅπως τόν ἔχει προκαθορίση ὁ σκηνοθέτης του».κυνηγούς μιά τραγελαφική κατάσταση καί. Μ’ αὐτό θά τό 1'1/"1119100011118 Ἤδη προοφὺγανε στό 211116011λιο Ἐπικρατείας καί ζητᾶνε - σίες1 Ὑπομονή. Ἰδιαιτέραν ε’ντύπωσιν μοῦ ἐν· εποίησεν ἡ φράσις τήν ὁποίαν ἀναφέρετε ἐν ἀρχή τοῦ ἄρθρου σας ὅτι ὁ «κ. Σωκράτη Δημάρατο καί «ἐπίσημον ὅργα-· νον» 16 «Χριστιανοδημοκρατικόν Βῆμα». τηλ.F. Μά φταῖν’ αὐτοί ποί· ἤρθανε ἀπ’ τό ἑξωτερικό τά δρέπανα μᾶς φέρανε καί ὸιῶξαν τόν οτρατό. «”Οχι στό πυρηνικό ἐργοστασισ τῆς Καρύστου>>ῐ 45 . διερωτᾶται. Τό δεύτερο ἀποτελεῖ τόν «εἰσιτήριο λόγο» του οτήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί έχει τίτλο; «Κρίσιμα προδλήματα τῆς Διεθνοῦς Οἰκονομίας καί Οίκονομική Ἐπιστήμη» (Ἀθήνα. Πρωθυπουργός δέν ἐκτιμᾶ τήν φιλοσοφίαν καί τούς φιλοσόφους διότι εἶναι πρακτικός». μέ γραφεῖα (Μάρνη 12) καί τηλέφωνα 5. Ὁ Μάρξ ἀνήκει στό 60996 εἶναι κατεψυγμένος ἀπό τά χρόνια τά παλιά καί καταχρεωμένος. Φιλελευθέρων. Στό πρῶτο.λπ. ἀπόφαση (24182176) σέ 6690.. Νικήτας τά λέει. 6 “Αγγ. ὅπου διαόάζουμε (φὺλ. ΧΡΙΣ·ΚΕΛ; Εἶναι NOMIMO κόμμα. κωμικόν ἥ δραματικόν. ἡ κορυφή τῶν φιλοσόφων ὁ Πλάτων. 6’ 6p0(poc. Πρωθυπουργός νά τοῦ ὑπενθυμίσω τί ἔλεγεν ὁ τιτάν τῆς φιλοσοφίας. Στό πρόσωπά του ἡ Ἀκαδημία τίμησε (ἐπιτέλους) τήν σὺλληψή του·. ὅπου ποτέ δέν ἑφηρμόσθη ἡ κοινωνική δικαιοσύνη. «OXI 016 πυρηνικό έργοστάσιο τῆς Καρύστουί» M’ αύτό τό στόχο «γεννήθηκε» πρίν λίγες Βδομάδες μιά «ὁμάδα πρωτοθουλίοις». «ένεργοποιεῖται κατ’ αὐ16... ἐξω ἀπό 16 δόντια (καί σέ τί γλώσ- τήν ϊδια ἀνησυχία μιά τέτοια ἐξέλιξη.. Στή δισέλιδη μηνιαία’«ὀρθόδοξον..μ’ ὅλο τό λαό. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Κυκλοφόρησαν δυό véa 616113 τοῦ καθηγητῆ “Αγγελου Ἀγγελόπουλου.. 39 φύλλον τοῦ μηνός Φεὸρουαρίου τῶν «ΕΠΑΛΞΕΩΝ» ε’διάὸασα τό ἄρθρον σας με’ τίτλον «Ἡ πολιτική φιλοσοφία τῆς λιτότητος κ.δέν «κατέστη δυνατή» ἡ φέρη» 11. Ἀλλάῑ -«Ὁ θεατής Λαός ὅμως. Γιά ὅποιον ὅμως δέν κατάλαὸε. ὑπάρχει καί. ἀνακηρύχθηκε ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιά εΟ Τάκης τήν «ἐθνική καί πνευματική του δράση». ἐδῶ μᾶλλον πρέτλο «Γ ιά μιά καινούργια πολιτική πει νά έπέμῧει ὅ. «κοινωνι- ΔΥΟ NEA BIBAIA TOY ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.. κήν δικαιοσύνην» ἀπό τό ΚΝΦ πού. ἀγῶνα.. (τῶν Ἐπάλξεων) Εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Πρόεδρος Κόμματος Νέων Φιλελευθὲρων Λεωφ. T605. καί τονίξεται ἡ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ἀνάγκη γιά ἀλλαγές στούς μηχανισμοὺς τῆς παγκόσμιας παραγωγῆς γιά τή δικαιότερη καί ἀποδο'0 11950651111].. εἰς σημεῖον ὥστε ἕκαστος ἠθοποιός (ἀγορητής) νά παίζη ἀνέτως τόν ρόλσν του. Κρανιδιώτης πόρων ζωῆς. κουρασθείς ἀπό τά ἴδια καί τά ἴδια. πού προσδιορίζεται ὀπό καί οἰκονομικές ἀναO N. Μ’ ἀφορμή τό δημοσίευμά μἀς Γνωστότατος καί γιά τή σημανγιά τόν Τάκη Θεοδωρακόπουλο τική λογοτεχνική του προσφορά. Θά μοῦ ἐπιτρέψῃ ὁ κ. 8.... ἀνακαλυψαμε τό παρακατω ἐκπληκτικό γράμματ Ἀγαπητέ κ. 6116 μόδιο») τί ἀπόγινε ἐκείνη ἡ 16 ὁποῖα τά πιό γνωστά εἶναι; oi ἐρημη ἐρήμην καταδικαοτική ποιητικές συλλογές «Σπουδές».. διοικητῆ τῆς Ἐθνικῆς ΣΗΜ. «Βλέπουμε — λένε . φορές πῆγε κι ἦρθε οτήν Ἑλλάδα ὁ υἱός Θεοδωρακόπου«Εἰσαγωγή οτήν ποίηση τοῦ Σελος . Στό ὃιδλίο αὐτό ἀναλύεται ἡ πολύμορφη κρίση τῆς ἐποχῆς μας.. πού τήν ὀνομάζει «Σχέδιο Διεθνοῠς Δράσης».. ἀνάμεσα σέ ἄλλα . Αἱ πτωχαί κοραοίδες καί ὅ κ. M11601! τῆς διεθνοῡς ἀνάπτυξης» (Παρίσι. P. Φαίνεται ὅτι δένί Κύπρο. τό ὁποῖον ε’νεργοποιεῐται κατ’ αὐτάς. εἶναι ὑπόθεση ὅλου τοῦ λαοῦ καί ὅχι μόνο τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας.

πού δέν ἀκούσαμε λόγω τῆς 690— ται πιά αἰσθητή καί 0‘ ἐμᾱς; τά χῆς εἶχαν περιληφθεῖ. ἀλλά καί «κουλΐθύρα». κάποια ἀποσπάσματα ἀπό τήν «Τραὸιάτα» τοῦ Βέρντι.8. ὅπως καί στό λοιπό κόσμο. κορύίρωμα τῶν ἐπιδόσεων 1011.ἀμεσα σχετιζόμενο με’ κάποιες διεθνεῖς τάσεις) αὐξάνει ὅλο καί περισσότερο. ἀλλά καί πιθανόν Κάλλιο πέντε καί στό ἱέρι παρά δέκα καί καρτὲρι Τώρα πιά δέν ὑπάρχει καρτεριῑ μέ τό «ANTI» στό χέρι καί 10% καί 20% ἐκπτωση σέ δίσκους καί κασὲτεςὶ Ο Χάρητος 38 016 Κολωνάκι Μόνιμη ἐκθεση δίσκων φορες ἐκδηλώσεις ἀπό δῶ κι κι ἀπό κεῖ ἦ ὁρίζοντας τους εἰδικούς χώρους κατά κάποιον τρόπο (λ. ἀὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ πολιτιστική δραστηριότητα. στοιχειώδης 011vκαί παραδοσιακῶν (μέ τίς ὁποῖες τονισμός προγραμμάτων.. ἀλλά ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τό τί ουμδαίνει παγκόσμια μέ τή τοῦ E.. Χάυντν κ. Λεκλαίρ. ἐπρόκειτο νά παιχτεῖ καί ένα ἀλῧανικό ἐργοῑ ῑί) λοιπά πρόγραμμα περιλάμόανε ἀνά Eva . εὐπρεπέστατα ἐκτελεσμένα ἀπό ντόπιες δυνάμεις. ἀναζητώντας 016 μεσαῖα κύματα τοῦ ραδιοφώνου μου μιά εὐχάριστη ὑπόκρουοη οτή γραφική ἐργασία Ο μου. ἀνύπαρχτα 00010011κά. Στό κείμενό 110.T. “Ὀλα αὐτά ὅμως δέν φαίνεται νά προὸληματίζουν τούς διοργανωτές τῶν ἐκδηλώσε- 11011011111«προφεστιὸαλικόι» κ α ί ἀ λ. ἀκολουθεῖ ἀπαρέγἀραιά. έκὸηλώσεις πού τό έξαιρετικά ὑψηλό τους ἐπίπεδο ἀναγνωρίστηκε ἀπό κριτικές στόν ἡμερήσιο καί ἑόὁομαδιαῖο τύπω. νά τίς ἀποδυναμώνουμε καί νά μήν ἀφήνουμε τούς παλμοὺς ἑνός σύγχρονου κόσμου ξωντανοῦ καί ἐν πορεία νά μεταδοθοῦν στούς ζώνεκρους μουσικούς μσς θεσμούς. νεότερες γενιές. ἡ Μαρίκα Παπαϊωάννουί). συνήθως γιά νά καλύψουν κλιτα πιά τή ρουτίνα τῆς μετάδικά 110. πού τόσο λαμΒουρλοὺμηε συμφωνικές ὀρχῆπράεῖχε συνεργαστεῖ ἄλλοτε μέ στρες καί ὀρχῆστρες δωματίου σέ μαέστρους ὅπως ὁ Μιλτιάδης προγράμματα ἄκρως συντηρητιΚαρύδης. 16 λαμπρό πρότυπο τῆς Ὀρχήοτρας Δωματίου τῆς Ζυρίχης καί τοῦΔ ἀρχιμουοικοῦ ντέ Στούτς. ἀφοῦ δέν ἐννοοῦμε νά ἀνασυπεριορωμένου φάσματος πού στήσουμε τή θαυμάσια Χορωδία καθιέρωσε τό Φεστιόάλ Ἀθηνῶν τοῦ Φεστιὸάλ Ἀθηνῶν ὑπό τήν ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Κίμωνα Ἕλλη Νικολαῖδη. «κενά» στόν τομέα αῦκλησης ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ξένων μουσικῶν συγκροτημάτων ἑνός. 11997130115111— κά.τι έμεϊς. θεσμοὺς. δίνουν ἀφορμή σέ μερικές γενικὸτερες σκέψεις.. ἐπί τά αὐτά μέρηί) Τοῦ Γιώργου Λεωτσάκου ΜΕΤΑΞΥ ἁνοιχτῶν (Ἡρώδειο) καί κλειστῶν (Ὀλύμπια) χώρων οἱ συναυλίες τῆς Ὁρχήστρας Δωματίου τῆς Ζυρίχης ὑπό τόν ἀρχιμουσικό Ἐδμόνδο ντέ Στούτς καί σολίστ τό φλαουτίστα Πέτερ Λούκας Γκράφ καί τήν πιανίστα Μαριά Χαιρογιώργου.χ. ἐνῶ νικη ὀρχήστρα. πρίν ἴσως καί τή δικτατορία. οἱ τελευταῖα χρόνια ὅλο καί περισ«Πίνακες ἀπό μιά έκθεση» τοῦ σότερα έθνομουσικολογικοῦ ἐνΜουσσόργκσκυ πού πρίν 9 μῆνες διαφέροντος συγκροτήματα ἐμπερίπου (23. μόνο τοπικό.. ἀλλά νά κεντρίσει τό 611010 μας φιλότιμο. Ἀναρωτιέται πιά κανείς σάν τί δυνατότητες ἔχει. Ἔτσι.λά ων.O. κυρίως. Καί δέν εἷμαι μόνο ἐγώ πού θά ἐῧλεπα σάν σολίστ αὐτῆς τῆς συναυλίας λ.Στή ουναυλία πού έδωοε ἡ ΚΩΜῒική Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν. Χα- Ἀλὸανική μουσική Σέ χρόνο ἀνύποπτο. τή στιγμή πού ὑπάρχουν τουλάχιστον δέκα νεότεροι ἓλληνες πιανίοτες ἱκανοί νά μᾶς ὃγάλουν μέ 16 παραπάνω ἀσπροπρόσωπους. χρονίως ἕρμαια μικροσυμφερόντων ἤ διαφόρου διαμετρήματος δικτατορί- ρακτηριοτική αὐτῶν τῶν «κατε- στημένων» μικροσυμφερόντων καί ἡ καταοτρεπτική συμμετοχή στίς συναυλίες τῆς ἐλόετικῆς ὀρχήστρας σάν σολίστ τῆς Μαρίας Χαιρογιώργου (τό 1963. Ἀπό τή σύλληψη(;) κούς τοῦ αἰῶνα μας (Μπάρτοκ. ’”Ομως ἡ ἄγνοια τῆς γλώσσας 46 ἀλλά καί νά ἐξασφαλίζουν διαδοχή στίς. ἀλλά καί τῆς ἀδυναμίας μας νά δώσουμε Eva οῦσιαστικό παρόν με’ τούς δικούς 110. ὁ ”Οιὸιν Φγέλστατ καί κά. προτιμῶντας νά ἀκούσω τή Μαρία Χαιρογιώργου σέ ἰδιωτική ἐμφάνιση. Εὔλογη λοιπόν ἧταν ἡ ἐπιθυμία νά ἐνημερωθοῦμε γιά τό τί εἶχε πετύχει καί έὸῶ μές στήν ἀναντιρρηΐᾶ δημιουργική του ἀπομόνωση ἕνας γειτονικός λαός πού. στίς 17. ἀποτελεῖ έμμεοη ἀναγνώριση ὄχι μόνο τοῦ πόσο ζωτικῆς ἀνάγκης καί σημασίας είναι πιά καί οτήν Ἑλλάδα. τὸ.O. πού εἶχε τό ἑλληνικά κοινό κατά τά μεταπολεμικά χρόνια. «Κενά» ἐντελῶς ἀδικαιολόγητα. στό Ἡρώδειο τά κλασικά καί νεότερα συγκροτήματα χοροῦ. οτήν Καοτέλλα τά φολκλο91110!) καταντοῦμε νά ἀπονευρώνουμε τό Φεστιὸάλ καί τίς περί αὐτό ἐκδηλώσεις.. v11 ἐνημερώθεῐ μέσω τῶν ἐρτζιανϋ)ν κυμάτων γι’ αὐτά τά ζητήματα. Τό δτι 16 ἴδἰο τό Φεστιδάλ θεώρησε σκόπιμο νά ἁπλωθεῑ α’ ὁλόκληρο τό καλοκαίρι (ἀρχίζοντας μάλιστα ἀπό Μάη μήνα. πλάι 016 ἔργα τῶν Μπάχ. ”Αντζελες καί ἡ Ὀρχήστρα Δωματίου τῆς Ζυρίχης μᾶς ἀραιότερα.T. Περγκολέζι. ἀφοῦ ως τώρα ἀγνοούσαμε σχεδόν τά πάντα γι’ αὐτόν τόν τομέα τῆς ἁλὸᾱνικῆς πολιτιστικῆς δραστηριότητας. ἀσφαλῶς ὅρισκόταν κοινωνικά καί πολιτιστικά σέ μοιρᾱ ἀπίστευτα τραγικότερη παρ’ ὅ. πού ὅλο καί περισσότερο διαλύονται. ἡ ένημέρωση γιά σικῆς. κινηματογράφος «Ἀλκυονίς».ά. εἶναι ἡ μουσική δωματίου καί παρουσίασαν ὡρισμένους κλασιτά ρεσιτάλ. ἡ γνώση. ξανά. ὅχι ὅέὸαια νά μᾶς συγκινήσει γιά μιά στιγμή. κάποιο 696611 - σκων ἀξιων ὅχι μόνο νά 16 δρίσκουν μιά χαρά ἀνάμεσά τους ἀποτελεῖ 0060961010 ἐμπόδιο γιά ὅποιον θά ἤθελε. είχα ἀκούσει ἀπό τό Ραδι- Μιά «εἰδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ μαγαζιοῦ οσταθμό τῶν Τιράνων. Ἀκόμη τοῦ A6.τι ἀφελῶς ἀποκαλεῖ «προφεοτιὸαλικές ἐκδηλώσεις». καί πού ἠταν ἀφιερωμένη ἀποκλειστικά σέ δαλκανικά ἔργα. καί τήν ὀργάνωση (;;) αὐτῶν τῶν Στραόίνσκυ. μέ τήν ἴδια ὀρχήστρα εἶχε παίξει μιά ἄλλη «κατεστημένη» πιανίστα. 16v Κυπριανό Κα- τσαρῆ (ὁ ὁποῖος ἐμφανιζόταν μέσω ἰδιωτικοῦ καλλιτεχνικοῦ γραφείου). πού.. 0511192700115 σκόπιμο νά προτάξουμε καί μιά μικρή ἀποδελτίωση (πού ὸΕ διεκδικεῖ ἀξιώσεις πληρότητας) πηγῶν. 0136011115 ἡ ἑρμηνεία-πνευματική ἀποκάλυψη τοῦ «Ἀπόλλωνα τοῦ Στραόίνσκυ. Ιό-ΖΖΜαΐου 1977) στάθηκε μαζί καί ἡ πρώτη ε’πάφή τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ μέ τήν ἔντεχνιι ἀλὸανική μουσική δημιουργία τήν ἀντιπροσώπευαν οἱ παρτιτοῦρες πού πλαισίωναν ἡχητικά τίς διαφορες ταινίεςηκαί πού ἀσφαλῶς ἀξίζουν κάποιο ἐκτενέστερο σχολιασμό. Ραμώ. 11516 16 μεσάνυχτα. “Ι-Ι ἄνοδος τῶν λαϊκῶν ἀκόμη καί Eva. ἐκτός καί. γενικότερα. Μουσηγέτῃ» (πρώτη έλληνική ἀκρόαση ἐντέχνων δημιουργιῶν χάρη στόν κινηματογράφο) H ΠΡΩΤΗ προόολή ἀλὸανικῶν κινηματογραφικών ταινιῶν στῆν Ἑλλάδα (Ἀθήνα. ἡ Ἐθνική Συμὁ ἀριθμός τῶν συναυλιῶν λαϊκῆς φωνική τῆς Οῦάσιγκτον ὑπό τή μουσικῆς (φαινόμενο ὅχι ἴσως διεύθυνση τοῦ Ἀνταλ Ντοράτι. Βέῧαια φέτος ἡ Συμφωνική ὁ Γιόζεφ Κάιλμπερτ. μ’ ὅλο πού 6 καιρός δέν 16 ἐπιτρέπει πάντα) καί καθιερώνοντας ὅ. ἀπουσιάζει πάντα μουσική. ἀφοῦ ἀσχολεῖται ἡ έθνομουσικολογία) μεταξύ ἄλλων στό πρόγραμμα τῆς μουσικῶν 0‘ ὅλο 16v 1160110 γίνεὀρχήστρας τοῦ Λός ”Αντζελες.1976) εἶχε παίξει φανίζονται στό ὑπαίθριο Δημοστό Ἡρώδειο μιά ἄλλη ἀμερικάτικό Θέατρο τῆς Καστέλλας. μέ τήν εὐκαιρία ἑνός διαόαλκανικοῦ συνεδρίου τῆς «Οὐνέσκο» οτήν Ἀθήνα. Οἱ ξένες χορωδίες ἔρχονται πολύ O E. σκορπίζοντας τίς διά- (ἤ ἐντός. Μαρτέν) καί ἐπίκειἐκδηλώσεων ἀπουσιάζουν ἡ φανται τό Τριήμερο Σὺγχρονης Μουτασία. ὑπό τόν Ἀν- δρέα Παρίδη.4-1972.χ. πληροφοριῶν καί δυναζθῖήτων πληροφόρησης γιά τήν ἀλὸανική μουσική.

γενικός διευθυντής τῆς Κ. Ἑλ. Μεσαίου μήκους ἠταν ἐπίσης καί τό ἱστορικό «ντοκυμανταίρ» «Τέσσερα Τραγούδια γιά τό Κόμμα» (τέσσερις ἀφηγηματι- κές ἐνότητες. προλογίζοντας κατά κάποιο τρόπο τή. έκδ.Α. 'Av ἐξαιρέσουμε τή μεσαίου μήκους μαυρὸασπρη ταινία «Χει- . Berlin [965. Ἴον Ντουμιτρέσκου. στήν ταινία «Χειμώνας τοῦ ἀψογες.77 ὥς Κυριακή 22. δυστυχῶς. «Μνήμη».8. καί «Ραδιοτηλεοράσεις». δέ γινόταν διόλου χρήση ρονται οτὰ δρώμενα τῆς ταινίας.77 ὥς Πέμπτη 19.Verlag. δύσὅτι δέν ἀναφερόταν τίποτε γιά κολα συσχετίσιμεςμέ τήν ἀφηγητούς ἐκτελεστές τῆς μουσικῆς). ἀντίστοιχα τῶν Γιάννη Ἀνδρ. Καί συμπληρώνουμε τή μικρή αὐτή ίχνηλασία τῶν δυνατοτήτων ἀλὸανογνωσίας τοῦ Ἔλληνα φιλότεχνου καί-φιλόμουσου ἀναφέροντας τήν ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα διδακτορική διατριὸή τοῦ Τίτου Γισχάλα «Ὁ Γεώργιος Καστριώτης . μπερδέψαμε κάπως καί τίς μουσικές πού.Α. Γνώριζαν ἀκόμη καί ένα-δυό δίσκους μέ ἀνθολογίες ἀλὸανικῆς δημοτικῆς μουσικῆς πού ἐἶχαν κυκλοφορήσει έξω ἀπό τήν Ἀλδανία. Ἀθήνα. ἀπό τό γαλλικό. σίας πού δόθηκε στήν ταινία) ἐκ· δέ θυμόμαστε δυστυχῶς ποιά) τελοῦσε ἡ Μεγάλη Συμφωνική παιγμένη ἀπ’ ὅ. τοῦ I" Προγράμματος τῆς E. σελ. κωδικός ἀριθμός ἐκπομπῆς 4 Β 7 . Σ’ έναν χνη. μέ κωδικό ἀριθμό 4 Γ II . χεῖα. Νά τά σχετικά οτοιχεῖα; Γ’ Πρόγραμμα. Ξεχωνου. ὅπου ἔχει καΚὰτω ἀπό τίς συνθῆκες τῆς νένας ὅλη τήν ἀνεση νά καλυτεπροδολῆς καί ἐνημέρωσης πού ρεύει τίς ἐπιδόσεις του. Περιτος θὰ περίμενε κανένας κάτι τέοτέρη; τὰ λόγια του ὅμως ἀναφέτοιο. ἀρ. «Ἡ ταπητουργία μας» καί «Ἴχνη μιάς παράδᾶι-ης») τελικά. γιά νὰ περάσουμε λίγο καί σέ ξένα οἰκόπεδα.συναυλία.Ο. Band I «Gating! ἄεν ὅλο πού δύσκολα μποροῦσαμε νά Camel”. Ἀθήνα 1958) ἀνάπεμπε α’ ἕναν τομέα έρευνας ὅπου ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων μεταξύ τῶν ἐθνομουσικολόγων τῶν δύο χωρῶν ὅχι άπλῶς θά ἠταν χρήσιμη ἀλλὰ καί πρωταρχικής σημασίας.85/76. (Στίς ἀλλες ικές δεξιοτεχνικές φιγοῦρες ἀ λά ταινίες εἴμαστε σχεδόν δέόαιοι Ραχμάνινωφ τοῦ πιάνου.6 Νοεμὸρίου 1976.4. Τέλος. Παρίδης.49176. ὃχι ἀπό τό πρωτότυπο ἀλλά ἀπό τά γαλλικά. σελ. Οὐλόί Τζεμάλ Ἐρκίν καί Μ. 151. ἀκολουθοῦσαν περισσότερα ἀπό ἐνα στύλ. εἶναι ὅ πρῶτος ἴσως Ἀλθατονη ἐντύπωση ὅτι καί μιά «ζωννός συνθέτης πού ἡ μουσική του τανή» ἀκρόαση ἀλὸανικῆς συμἐπισημαίνεται ἐπώνυμα οτήν Ἑλφωνικής ὀρχήστρας θά 511165601λάδαε ὑπόγραφε μιά σημαντικοῦ ωνε τήν ὑποψία μας ὅτι τό ἐπί’ καλλιτεχνικοῦ διαμετρήματος πεδο τῆς τεχνικῆς τῶν ὀργάνων δημιουργία πού φαινόταν καί καί τῆς ἐκτέλεσης εἶναι πολύ μορφικά ἐναργής καί κομψή καἀνώτερσ ἀπό τό δικό μας.25.5. δίχως μνεία νέου κωδικοῦ ἀριθμοῦ. Παρασκευή 21.P.77. 321 τῆς 4-10 Ἀπριλίου 1976. Ἀπό ὅλες αὐτές τίς ταινίες. ἀντίστοιχα. ματική ροή τῆς εἰκόνας. Ἡ ἴδια αὐτή ἐκπομπή ἀναμεταδόθηκε τρεῖς φορές ακόμη. σελ. Θεσσαλονίκη 197 5. χώρα τοῦ νέου ἀνθρώπου . ἀριθ.5 ἐκ.Wilfried Fiedστρική του παλέτα ἠταν πλούσια ler . 322 τῆς 11-17 Ἀπριλίου 1976.5. μέ πλουσιότατη ὅιὸλιογραφία. σελ. ὥρα 19. Πολύ ἀργότερα. «Ἴχνη μιᾶς παράδοσης». μέ ἀφορμή τήν ἐκδοση τοῦ 6ι6λίου οτά γαλλικά. Πέτρος Παντελικός καί Γιῶργος Κράτης. ἐφημερίδα «ΝΕΑ». μετάφραση (καί πρόλογος) Γιάννη Μιχαλόπου- λου. 2). Ἀξιοσημείωτο εί- ναι τό ὅτι στήν ταινία. Γιά τό συγγραφέα ἐπίσης δημοσιεύτηκε στή «Φιλολογική Καθημερινή» τῆς Κυριακῆς 16 Ἰανουαρίου 1977 ἂρθρο τοῦ Χριστόφορσυ Μηλιώνη μέ τίτλο; «Οἱ ἄγνωστοι γείτονεςε Ὁ παιδικός μου φίλος Ἰσμαήλ Καντὰρε». Τετάρτη 7. «Ἡ ταπητουργία μας» καί «Χειμώνας τοῦ ’44».00. «Ἡ (Ἀλόανική) Τέχνη μές στούς Αἰῶνες». 10 μυθιστόρημα τοῦ νέου (γεν. 9 & 10 (1955—57). ποσοτικά συγούδι πού ἀναφέρεται 0’ ένα χνὰ πολύ περισσότερη ἀπ’ ὅση (ἦ ἐπεισόδιο τῆς Ἀντίστασης άλλη ἀπ’ ἐκείνη) χρειαζόταν γιά κατάρριψη ἐχθρικοῦ ἀεροπλάνά ζωντανέψει τήν εἰκόνα. 36/2). Oi ’Έλληνες ἐθνομουσικολόγοι γνώριζαν τό μνημειῶδες σύγγραμμα τῶν Γερ- μανῶν Ντόρις Στόκμαν. 3612. Ἀθήνα 1972. καί τήν Κυριακή 31. σελ. καί κριτική μας «Βαλκανικά ἔργα οτήν Κ. τήν Τετάρτη 25. μήτε καί. τό ἰδίωμά του ἦταν ἕνα «πέρα ἀπό τό Χατσατουριάν» καί ἡ παρτιτούρα του ἐδινε τήν ἐντύπωση ἑνός εἴδους καντὰτας γραμμένης εἰδικά γιὰ τήν ταινία. ἀριθ. (Παραγωγοίῑ Γιῶργος Λεωτσᾱκος. προδλήθηκαν οί ταινίες «Ἰόνιο». ”Av μπορεῖ νά κρίνει κανείς ἀπό δουλειὰ στούντιο. ὥρα 18. τά πράματα ἠταν κάπως διαφορετικά. τήν ἐποχή πού ἤμουν ἀκόμη συνεργάτης τῆς Ραδιοφωνίας.10. 208). συχνά ὅχι δίχως γοῦστο «ἐλαφρολαϊκή» (χρησιμοποιοῦμε τόν Τή μουσική τοῦ Λάλο (ἴσως ὅρο μέ πάρα πολλές ἐπιφυλὰξεις) αὐτό νά ἀποτελεῖ καί ἐνδειξη τοῦ παιγμένη ἀπό μεγάλη ὀρχήστρα διαμετρήματός του ἤ τῆς σημακαί μιά άλλη (σέ μιά μόνο ταινία.\ ἐλληνικό. τότε. πού ἧταν σχεδόν 656010 ὅτι ὑπῆρχαν. Ἀπό Παρασκευή 20. μέ θέματα ἐπαναλαμὸανόμενα. θά λέγαμε). Καί ἐπειδή καί ἡ θεματογραφία καί ἡ ἀφηγηματική μέθοδος δέν παρουσίαζε έντονες διαφορές (λ. πάντα ἀπό τό Γ’ Πρόγραμμα; τήν Κυριακή 11. ἐμφατική.χ.μώνας τοῦ “44».ἑξῆς ταινίεςῑ Ἀπό Δευτέρα 16. οἱ γυναῖκες αὐτές τοῦ ἐγκαταλειμμένου ἀπό τόν ἀντρικό πληθυσμό χωριοῦ πού περιθάλπουν τούς τραυματισμένους παρτιζάνους αὐτοσχεδιάζουν ένα παραδοσιακό «πρωτοπολυφωνικό» τραγούδι ὅμοιο μ’ ἐκεῖνα πού μελετήθηκαν ἀπό Ἐντύπωση μᾶς έκανε ὅτι καί τούς Ντόρις καί Ἐριχ Στόκμαν. σελ. ἐκεῖνα τῶν συνθετῶν. Τά στοιχεῖα τῆς ἐλληνικῆς έκδοσης εἷναι; «Ἰσμαήλ Καντάρεῑ Ὁ στρατηγός τῆς στρατιάς τῶν νεκρῶν. γιά τόν ὁποῖο τό ἐλληνικό κοινό εἶχε ἠδη κάπως ἐνημερωθεῖ χάρη σέ μιά ἀνταπόκριση τῶν «Νέων» ἀπό 10 Παρίσι.τι φαινόταν σὰν Ὀρχήστρα τῆς Ραδιοφωνίας καί τρίο ἤ κουαρτέτο ἐγχόρδων μέ Τηλεόρασης τῶν Τιράνων ὑπό τή πιάνο; μουσική νεοκλασικίζουσα. θώς καί σέ ἀπόλυτη σύμπνοια μέ τό θέμα-τῆς ταινίας πού πλαισίωνε. οτήν ἐκπομπή «Ἀπό τόν Κόσμο τῆς Ἐθνομουσικολογίας». ἐκεῖ ὅπου ἀπό τή φύση τοῦ θέμαΒίλφρηντ Φῆντλερ καί Σπ. Ρίστιτς.4. δέν προλάὸαμε νά σημειώσουμε μήτε τὰ ὀνόματα τῶν σκηνοθετῶν. Ἡ παραμένει «ἐν ἐνεργεία» ψάλλονμουσική ἦταν κατά κανόνα ἐντετας ούγχρονα γεγονότα.77.T.30. σελ. «Γιά τήν Ὑγεία τοῦ Λαοῦ». 42/8 καί ἀρ.4.1976. “Ας ξαναγυρίσουμε ὅμως στή μουσική. 14 x 21. σελ. χορωδία καί ἡ ὀρχη“Doris Slockmunn . Παπαϊωάννου. “Ἰδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου.χ. 351 τῆς 31 Ὀκτωδρίου . δυό μέρες μόλις πρίν ἀπό τήν ἐκδήλωση. Χρησιμοποιοῦσε μεγάλη ὀρχήστρα. τρία ἀπό τά «ντοκυμανταίρ» ἀναφέρονταν σέ παραδόσεις τοῦ είκαστικοῦ χώρου; «Ἡ Τέχνη ἀνά τούς αἰῶνες». “Ὀπως εἰπε ὅμως ὁ Ἀ. ἀν θυμαμαι καλά. ἡ παρτιτούρα τοῦ Ἀλὸανοῦ συνθέτη (δέ μάθαμε κάν τό ὄνομά του) έφτασε πολύ ἀργά. τουρκικό καί“ γιουγκοσλαῧικό.χ. Βήλφριντ Φῆντλερ καί Ἐριχ Στόκμαν «Τραγούδια τῶν Τσάμηδων»(1). ἡ ἐκτέἀναφέραμε λοιπόν. Καραῑνδρου) εἶχε μεταδσθεῖ καί ἕνα ὴμίωρο περίπου πρόγραμμα ἀφιερωμένο στή δημοτική ἀλδανική μουσική. στά τρία «ντοκυμανταίρ» τική μούσα ἐξακολουθεῖ νά πού ἀναφέραμε πιό πάνω). ἀτόφιας δημοτικῆς μουσικῆς πάιΤό πράγμα δέν πρέπει νά θεωρηγμένης μόνο καί μόνο ἀπό τά θεῖ τόσο περίεργα.1972. (Βλ. πρίν πέντε χρόνια μεταφράστηκε στά έλληνικά. στίς περισσότερες περιπτώσεις. (Βλ. ὥρα 21. Μ’ Volksmuxik». Προὸλήθηκαν σί . 1934) Ἀλὸανοῦ συγγραφέα Ἰσμαήλ Καντάρε «Ὁ στρατηγός τῆς στρατιᾶς τῶν νε- κρῶν».». 292». Μείναμε μέ τήν πολύ έν“44». οἱ ταινίες ἠταν ὅλες έγχρωμες καί «ντοκυμανταίρ».5. 341 τῆς 22-28 Αὐγούστου 1976. ἐντοπίσουμε τά φολκλορικά στοι47 . τόμ. Δυστυχῶς ρίσαμε περίπου δυό λογιῶν τεδέν έχω τό δίσκο καί δέν εἷμαι σε’ χνοτροπίες; Μιά διακριτικὰ καί θέση νά δώσω στοιχεῖα του. Καί ἧταν μιά μουσική περιλάὸει καί ένα δημοτικά τραἀφθονη.1976. σχ. φυσικά.1976. ἀριθ.Σκεντέρμπεης εἰς τήν Νεοελληνικήν “Ιστοριογραφίαν καί Λογοτεχνίαν».Ο. 3612. ὁ Ἀλεξάντερ λεση καί ἡ ἠχογράφηση ἠταν Λάλο. Akademie . ἀναφορὰ οτή μεγάλη έκθεση πού ἐγινε στό Παρισινό Petit Palais. Ἐκδ.Erich Slokmann: «Albmu'xche σέ ἀντιθέσεις ἠχοχρωμὰτων. «Στή Χώρα τοῦ Κελμεντζή» καί «Τέσσερα Τραγούδια γιά τό Κόμμα». Ἀκόμη.52. πού πρώτη φορά ἴσως άκουγε τό ἑλληνικά κοινό. ὥρα 19. πρώτου Ἀλόανοῦ ἀρχιμουσινιῶν ἀ λά Μπὰρτοκ έρχονταν σέ κοῦ πού 10 ὄνομά του ἐπισημαίἀντίθεσή μέ τίς πλούσιες. ἡ σκηνή ὅπου οἱ γυναῖκες τοῦ χω- ριοῦ κατρακυλοῦν στή χιονισμένη πλάγιά) κτλ. ἐνῶ τό μελέτημα τοῦ μουσικολόγου Σπύρου Δ. μέ χωρισμό σέ «ἀριθμούς» πού ἀντιστοιχοῦσαν στὴ δράση (λ. ρουμανικό. 172 + XXX] εἰκόνες. Περιστέρη «Δημοτικά Τραγούδια Δροπόλεως Βορείου Ἠπείρου» (Ἀνάτυπον ἐκ τῆς ἐπετηρίδος τοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.5. μέ τίς τυχόν ἀναφορές της ἀπό τούς δίσκους ἀλὸανικῆς στήν ἀλὸανική δημοτική παρὰ· μουσικῆς πού έχουν ἐκδοθεῖ ἐκδσση δύσκολα ἐντοπίσιμες ἀπό τός Ἀλδανίας. πολύ σποραδικές νύξεις γιά τίς τέχνες ὑπάρχουν καί στό 6ι6λίο τοῦ Gilbert Mury «Ἡ σημερινή Ἀλὸανία. τελείως ἀνεξάρτητα ἀπό τήν παρτιτούρα τοῦ Λάλο. α’ τόμο μιᾶς ἐκπληκτικῆς ἐργασίας πού ἦταν καρπός συστηματικῆς ἐθνομουσικολογικῆς διερεύνησης τοῦ ἀλόανικοῦ χώρου καί πού ἡ δημοσίευση τῆς συνέχειάς της ἀναμένεται πάντα μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον. χωρίς χρονολογία.1976. παλαινεται οτήν Ἑλλάδα. ὁ ἐκδότης ἔχει τόν ξένο. Φυσικὰ μέ τήν ἀλὸανική δημοτική μουσική. ἐπειδή στήν παραδοσιακὰ μουσικά ὄργανα Ἀλόανία φαίνεται ὅτι ἡ δημο(λ. μέ πολύ ἐνδιαφέροντα παρεμόεὸλημένα ἀποσπάσματα κινηματογραφικῶν ἐπικαίρων τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀχμέτ Ζώγου. διεύθυνση τοῦ Φερντινάντ Ντένὅπου οἱ αἰχμές κάπσιων ἁρμοτα.καί κείμενα Ἐμὸέρ Χότζα» (Μτφρ.

γιά νά ἱκανοποιήσει τίς θεωρητικές του ἀναζητήσεις. ἡ δέ γνώση μας εἶναι ἀντανακλαστική αὐτῶν τῶν γεγονότων. T0 Εἶναι δέν ἀντιμετωπίζεται σάν καθο7. A’) KANT ’ Κριτική τοῦ καθαροῦ λόγου. 10v κόσμο καί τά πράγματα. ταύτιση τοῦ ὑποκειμένου μέ τό Εἶναι. ἀνωτέρας. στό έτος μηδέν. μέθεξη τοῦ ὑποκειμένου στό ἀντικείμενα προσδιορίζουν τή θεώρηση μιᾶς ὀντολογίας πού θέλει τόν άνθρωπο κύριο τοῦ ἑαυτοῦ του (Σάρτρῑ Τό Εἶναι καί τό Μηδέν). 3. α) O χαρακτήρας τῆς νεώτερης φιλοσοφίας προέκυψε ἀπό την παρακμη. πού ἐνεργοῦν στήν ὑλική πραγματικότητα κάτω ἀπό τή σχέση αἰτίου ἀποτελέσματος. ἀντίθεση. ἀφοῦ παρόμοιες θεωρήσεις εἰσάγονται οτήν Ἐλλάδα ὅπως εἰσάγονται τά Ιιιοντέλα τῶν εὐρωπαῖκῶν οἴκων ραπτικῆς.Πηγές» 0001] ἐκτός αὐτῆς τοῦ λαῖκοῦ πολιτισμοῦ έχουμε οὔτε γηγενη ἀνάπτυξη τῆς συγχρονης ἐπιστήμης καί φιλοσοφίας. 315 Σειρά; Φιλοσοφία . Πρὰγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ φιλοοοιγίιι. σελ. φιλοσοφικὰ. 1. τόν κόσμο τῶν φαινομένων.0.17. ῶθηση).Πηγές Ἐκὸόσεις Παπαζήση. δέν τούς παρέχεται ἀνάλογη ἐπιστημονική κατάρτιση. 0) Ἡ αὐξανόμενη κρίση τῶν ἀξιῶν στή μεσοπολεμική Εὐρώπη. πού ἀγνοεῖ ὁλοκληρωτικά τίς αἰτίες καί τίς ζυμώσεις πού ὑπῆρξαν πρίν ἀπό κάθε έμφὰνιση τῶν ὁροοήμων τῆς σκέψης. DWI“!!! W ΞΞΠΡΜΗΣΗ 1500. 1m 11mm. Ἔτσι κάθε ἀντιληπτό ἀπό τίς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις γεγονός ἐξηγεῖται καί κρίνεται μέ 6άση αὐτούς τούς κανόνες. σελ. Μεταφρ. Πόλιτζερ καί τό ὅτι ὀ προὸληματισμός του γιά τά γλωσσικιι οημιιινοντιι (ιιι στοιχειοθετηθεῖ (;) ἀπό τήν ἀντίστοιχη μπροσούρα τοῦ Στὰλιν. πού πιά δέν μποροῦν νά προσαρμοστούν στίς σύγχρονες ἀνάγκες. ἐλάχιστα οἰκειωμένων γιά τά ἑλληνικά πράγματα.7. πού γεννήθηκαν ἀπό κοινῶν ικούς μετασχηματισμούς καί ἐπιστημονικές κατα-κτήσεις. εἰναι ἀνήμπορη νά συλλάὸει τίς σχέσεις τῶν συναρτήσεων τῶν ἐπί μέρους γεγονότων. σελ.1951); «Φιλοσοφίκές ἐρευνες». σάν προϋπόθεση δέ κατανόησης τῆς κοσμικῆς ἀλή- θειας τίθεται μονάχα ἡ ἀνθρώπινη νόηση. Ἀπό τήν ἀποψη αὐτή τά τέσσερα 6167. πάλι. Τή στιγμή πού οῖ Γάλλοι ῆ Γερμανοί γυμνασιόπαιδες συνθέτουν μελετήματα γιὰ τούς πλατωνικούς διαλόγους οἱ ’Έλληνες ὁμήλικοί τους μαθαίνουνζ κατά τηλεγραφικό τρόπο. 2. ἐτεροκαθορίζεται. περί τῆς μεθόδου». Α’) Γιανναρᾶς. όμαοτε στά κληροδοτήματα τῶν παρουσιάζει τή νέα σειρά ΝΤΕΚΑΡΤ Λόγος περί τῆς μεθόδου. Ἀπό 10v Ντεκάρτ ὥς τό Σάρτρ λειτουργεῑ ἡ ἱστορική συνέχεια τῆς φιλοσοφικῆς παράδοσης τῆς Δύσης. τό πνευματικὰ καί τό ὑλικό. μέσης. ἡ ἀδυναμία τῶν κατασκευῶν τοῦ ὅρθολογισμοῦ στίς ὑπάρχουσες συγκεχυμένες κοινωνικές δομές. 111111 1151711111. Κατὰ ἕνα οημαντικό της ποσοστό. τῶν Μαθηματικῶν καί τῆς Φυσικῆς. ἠταν συμπτώματα πού ευνόησαν τή γέννηση τοῦ ὑπαρξισμσῦ. ἀπό τήν άλλη μεριά. Ὑπὰρχει ἕνας συνεχής διάλογος μεταξύ τους. ότι ὁ Βολταῖροςἠταν ἐ’νας ἐγκυκλοπαιδιστης ὴ ὅτι ὁ Μάρξ ηται μιά μυστηριώδης καί επικίνδυνη (γιατί ὅμως;) γερμανικη μορφή. Μέ τόν Ντεκάρτ (15961650): «AU/1. ἐναντίωση πρός τό σχολαστικιομό. διαθεσιμότητα τοῦ ἀνθρώπου καί άνοιγμά του 7190. μᾶς εἶναι ἐντελῶς ξένα καί τὰ ὁποῖα ἀνακαλύπτουμε. Μέ λίγα λόγια ἀντικαθρεφτίζουν μιὰ διαρκή κινητικότητα καί μιά συνεχῆ ἀναζήτηση ὅσων κοινωνιῶν στηρίζονται στήν παρὰδοση καί μέσα ἀπ’ αὑτήν ἀμφισδητοῦν ἤ ἀνατρέπουν κατεστημένες πραγματικότητες. 356010 εἶναι πολυτέλεια νά ζηταμε παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριῶν γύρω ἀπό τή φιλοσοφία στούς ’Έλληνες σπουδαστές. τά ὁποῖα.10 πού παρουσιὰζουμε συνεισφέρουν σέ μιά ἐπαναπροσέγγιση τῶν καταδολῶν της εὐρωπαῖκῆς φιλοσοφίας καταόολῶν ὡστόσο. ἀφοῦ τό πνεῦμα (καθαρός λόγος) δέν ἀνήκει 010v κόσμο τῶν φαινομένων. γύρω στό γοῦν σύμφωνα μέ τούς φυσικούς μηχανιστικούς νόμους (θέση. ὅπου οἱ ἐπιστῆμες καί ἡ φιλοσοφία ἀντανακλοῦν δομικές ἀνάγκες ἀνανέωσης καί δελτίωσης τῶν ὅρων ζωῆς. Κωστῆς Παπαγιώργης.τῆς σιίγχρονης φιλοσοφίας. ὃταν. 117. Ἠ διαλεκτική ὅμως αὐτή συνεπάγεται μιὰ ζῶσα κοινωνικὴ λειτουργία. γ) eH ἀναὸίωση τοῦ σχολαστικισμοῦ συμόἁλλεται στῆν ἐποχή μας μέ τήν εἴσοδο τῶν νεοθετικιστικῶν ἀπόψεων τοῦ Βίττγκενστάιν (1889 .1804): «Κριτική τοῦ καθαροῦ λόγου». τοῦ ΕΙΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΕΛΛΗΜΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΪΙΚΟΥ ΚΙΜ-ΙΜΑΤΟΣ σχολαστικισμοῦ. τό Στρουκτουραλισμό. ΒιττΓκεινΣτΑ IN Μεταφρ. Ἁθήνα 1 977. Καί λέγοντας φιλοσοφικές σπουδές δέν ἐννοῶ μεμονωμένες ἐκδόσεις πραγματειῶν ἢ μελετῶν γύρω 0710 τήν κλασική ἤ τή σύγχρονη σκέψη. καί στό μέρος τῶν καθαυτό πραγμάτων. Οἱ φιλοσοφικές σπουδές οτήν Ἑλλάδα ὃρίσκονται. K065 Ἑοδομαδιαῑο ὅργσνο ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ . έτσι ὥστε εἴτε ἡ μία εἴτε οἱ ἀλλες νά δανεί- ζονται στοιχεῖα τῶν μεθόδων τους ἤ νά δανείζουν ἄλλα. Γι“ αὐτόν ὁ κόσμος συντίθεται ἀπό μιά σωρεία γεγονότων ἀνεξὰρτητων μεταξύ τους. ὅμως. ὅταν ἡ ἀξία τους εἶναι αὐταπόδεικτη. θέ- λοντας νά λύσει αὐτή τήν ἀντίφαση. ἐδῶ καί σαράντα περίπου χρόνια. τῆς πραγματικότητας. Π Χριστοὸουλίδης. Μεταφρ. Πῶς ὅμως. Φιλοσοφία καί ἐπιστῆμες εἶναι χῶροι ἀλληλένδετοι καί ἀλληλοεξαρτώμενοι σήμερα. σελ. θεωρίας πού προέὸαλε σὰν θεμελιακό συστατικό της τή μέσω τοῦ προσώπου δίωση. ἐνῶ μέ τίς αἰσθήσεις μας έχουμε μιά περιορισμένη άντίληψη τοῦ γίγνεσθαι. ὅταν στηρίζεται σέ λογικές κρίσεις. Χριστόφορος Χρηστίὸης. Ἀναστ. 152 (τόμ. οτήν οὐσία. Δέν ἐπιμένω σέ κρίσεις γύρω ἀπό τήν ἀξιολόγηση τῶν παραπάνω ὃιὸλίων. Ἡ λογική δέν μπορεῖ νά ὃεὸαιώσει τίποτα κι αὐτές πού ἐχουν τή δυνατότητα νά διαφωτίσουν τήν κοσμική ἀλήθεια εἶναι μονάχα οἱ φυσικές ἐπιστῆμες. δηλ.10105v1].φὴῄβῄλῑᾩ. Ἴσως θὰ ἠταν χρήσιμο νά προηγηθοῦν στή σειρά αὐτή μελετήματα πού νά δίνουν 10 ἱστορικό πλαίσιο στό ὁποῖο ἐμφανίστηκαν οἱ κυριότερες τάσεις . γιά τό κατὰ πόσο ὁ μή ἀσχολούμενος εἰδικά μέ τίς φιλοσοφικές σπουδές μπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ παρόμοιες πραγματεῐες-οταθμούς οτήν πορεία τοῦ δυτικσῦ στοχασμοῦ. Γιατί 65— 6010 καμιά πράξη θεωρητικη ἤ πραγματικὴ δέν εἶναι αὐτόνομη. ἀνωτάτης) καί που δημιουργεῖ προῦποθέσεις σωστῆς προσέγγισης τόσο τοῦ ἱστορικοῦ διαγράμματος τῆς φιλοσοφίας ὃσο καί τῶν ἐπί μέρους τάσεων ἤ παρουσιῶν της. Προὸληματίζομαι. M'l‘fll WI]. ὁ Κάντ (1724 . Οὔτε παρά- 4a μή πνευματική πραγματικότητα ἀνάγεται σέ ἐννοιες πού λειτουρ- ἀρχαίων προγόνων μσς. ΣΑΡΤΡ Τό εἶναι καί τό μηδέν Μεταφρ. 011' ιιντιθιιιη μὲ τόν Ντεκὰρτ.1’] καί άδιάσπαστη ἑνότητα 07. πού καθορίζεται ἀπό τούς νόμους τῆς μὴχανικῆς καί πού οἱ δομές του ἑρμηνεύονται ἀπό τίς ἐπιστῆμες τῆς Λογικῆς. Τέτοιοι συσχετισμοί εἶναι ἀπαραίτητοι ιγιά τόν έλληνα ἀναγνῶστη. ἡ σκέψη μσς προόάλλει τήν ἀπαίτηση μιᾶς σφαιρικότητας τῶν γνώσεων; Ὁ Ντεκὰρτ. Ετσι δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι ὁ αῦριανός φοιτητής. Στήν Ἑλλάδα τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά δέν συμόαίνει. σημειώνεται ἡ πρώτη θεμε- 7. παραδέχτηκε τήν ὕπαρξη έμφυτων νοητικῶν νόμων. μονὰχα μέσα ἀπό τίς εὐρωπαϊκές σπουδές. μεθόδου 60051 τῆς ὁποίας τὰ ἀνθρώπινα προ6λήματα ἀντιμετωπίζονταν μέ ἄκρως ἀναλυτικο τρόπο καί καθορίζονταν ἀπό μιὰ ὑπερόατική ἀρχή. κίνηση. τό Λακάν καί τόν Ντελὲζ. Δημιουργική ἐλευθερία τῆς ὓπαρξης. Οἱ τάσεις καί τά ρεύματα τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας ριζώνουν στόν ἱστορικά χρόνο. Εἶναι ἀδύνατο νά κρίνουμέ κάθε νεωτερισμό στό χῶρο τοῦ εὑρωπαϊ- κοῦ στοχασμοῦ ὅταν μᾶς λείπουν τά γνωστικά ἐφόδια καί οἱ πηγές ἀπ ὅπου αυτοί ξεκίνησαν. διακρίνει τήν πραγματικότητα σε’ δυό μέρη. ἀλλὰ ἕνα σύστημα παιδείας πού ἀρθρωνεται σ’ ὅλα τά ἐπίπεδα μαθητείας (κατωτέρας. θα ἀνατρέξει 010v Τζ. Καί παρόμοια δέν εῖναι τυχαῖο 10 ὅτι θά πάθει διανοητική ἀφασία ὅταν ἀνακαλύψει 11] Σημειολογία.'0 διακρίνεται σέ δυο ἐπίπεδα. '0 Ἀλέξης Ζήρας «Φιλοσοφία . τῶν πραγμάτων πού ὑπάγονται νοητικά 010v καθαρό λόγο καί πού δέν μποροῦν νά ἀνακαλυφθοῦν μέσω τῆς κοινῆς λογικῆς. στό ἐμπειρικό μέρος. Επαναπαυ- τῶν ἐκδόσεων Παπαζήση. 327 (τομ.

Τό ἴδιο ἓνδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά μικρά του δοκίμια πάνω σέ πιό συγκεκριμένα θέματα. «Γλάρος». δηλώσεις πολιτικῶν ἀρχηγῶν κ. εἶναι γραμμένο μέ τήν ὁμολογημένη πρόθεση τοῦ ἴδιου γιὰ νά μιλήσει μέ τρόπο ἀπλό οτήν ψυχή τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου. καθώς ἐπιδιώκει νά ἀποκρυπτογραφήσει τό μυθιστόρημα τῆς γενιᾶς τοῦ ’30 διαμέσου τῆς ἐρευνας τοῦ ἰδεσλογικοῦ ὑπόὸαθρου τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας. τοῦ Μονάχου. ὁ Κὰλὸος καί ὁ K060φης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΓΚΑΒ Ε «Τό δράμα τῆς ὀνόματα ὅσων μετεῖχαν στίς τότε κυδερνήσεις. 1975 Δεῖγμα γραφῆςῑ Γιατί 1 τόν ἣλιο νά θαρυγκομήσεις 1 ἀν δέ μπορεῖς 1 κάτω ἀπ’ τίς κάθετες 1 ἀκτίνες του 1 νά πορευτεῖς. Τελικα. δείχνουν νὰ τούς φαίνεται ἀδιανόητη μιά ’τέτοια ἀπάρνηση κι ἔξω ἀπό τὰ δικά τους μέτρα. μεταφραστεῐ στά ἑλληνικά. Ἀθήνα 1977 Μέλος τοῦ ΠΑΚ ἐπί χούντας καί τοῦ ΠΑΣΟΚ μετὰ (τῆς T. ὑπαρξιακοί καί μεταφυσικοί’ ἀκόμη. εἰναι έντονο τό κλίμα τοῦ αἰσθήσιασμοῦ μέσα στό ὁποῖο κινεῖται ὁ ποιητής καί μέσα ἀπό τό ὁποῖο προσπαθεῖ νά ἐκφράσει τήν ὀδύνη τοῦ μοναχικοῦ ἀνθρώπου. Ἐπιδεὸαιώνει ἀκόμη τήν πολυεδρικότητα τοῦ μαρξισμοῦ . "H: Συνηθίζω 1 στά κλειστά παράθυρα 1 οτήν παρουσία 1 τοῦ τίποτα. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παράθεσης τῶν «λαθῶν τοῦ παρελθόντος». πέρα ἀπό κάθε λογῆς μονοδιάστατη καί ἐκχυδαϊσμένη κατανόηση 1"] παρανόησή του. Οἱ προῦποθέσεις γιά τήν ἐπίτευξη μιᾶς τέτοιας πρόθεσης. Ἀθήνα.). έξηγώντας «γιατί παραιτήθηκε (13-3-77) ἀπό τό ΠΑΣΟΚ». ὁπότε ἐπιλέχτηκαν ἀπό τήν 5η ’έκδοση τῶν ἀπάντων τοῦ Λένιν. πσύ ἐκδόθηκαν στή Μόσχα σέ 40 τόμους. ἀπό . α’ αὐτή τήν περίοδο τῶν ἰδεολογικῶν ἀποπροσανατολισμῶν καί ἀναζητήσεων. ΤΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ «2340 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ» Ἐκὸ. ὅπως τὸ θέατρο τοῦ Μπρέχτ. O AENIN ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ Ἐκδόσεις «ΚΑΖΑΝΤΖΑ» Ὁ ὀγκώδης αὐτός τόμος περιλαμὸὰνει κείμενα τοῦ Λένιν πού εἶναι’ γραμμὲνα γιὸι τό διεθνές κομμουνιστικό καί έργατικό κίνημα καί πού ἡ ἐπιλογή τους έγινε. ὁ συγγραφέας. συντρέχουν ὁπωσδήποτε. τήν καταγωγή. Αύτοί. κυρίως.λπ.O. στό δοκίμιό του πού εἶναι γραμμένο γιὰ τό μυθιστόρημα τοῦ μεσοπο- λέμου. K010 τήν ἀποψὴ του τό ΠΑΣΟΚ «έχασε οτήν πράξη τό σοσιαλιστικό του προσανατολισμό». 0 ΛΕΝΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ἐκδόσεις ΚΑΖΑΝΤΖΑ Πρόκειται γιά μιὰ συλλογή κειμένων πού ὅασίζεται στήν 4η ρωσική έκδοση τῶν ἁπάντων τοῦ Λένιν καί πού παρουσιάζει. πού. καί τοῦ «Πατριωτικοῦ (Ἀντιδικτατορικοῦ) Μετώπου» μετὰ) περιγράφει πῶς έζησε τή δικτατορία σὰν παράνομος. τό φύλο. Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι μέσα ἀπό τήν προσπάθειά του νά ἐκφράσει τέτοιας λογῆς προσωπικά του διώματα. 5101 καί σ” αὐτήν. Τό ὅιὸλίο περιλαμόάνει πολλά κείμενα καί στοιχεῖα γιά τήν T. ἄν καί ἀτέλειωτο. Καί προκειμένου νά δοθεῑ ὅσο τό δυνατό άντικειμενικότερα καί δλοκληρωμένα ἡ εἰκόνα τῆς ζωῆς τῶν ξένων ἐργατῶν οτή Γερμανία. διὰ μέσου τοῦ ἔρωτα. δοκίμια.τήν 4η ρωσική ἐκδοση τῶν ἁπάντων τοῦ συγγραφέα. καί στήν ἀνικανότητα τῶν τότε ἡγεσιῶν τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων νὰ ἀξιοποιήσουν τίς ἀπανωτές ἐκλογικές ἐπιτυχίες. τήν οἰκογενειακή κατάσταση. τόσο ἀπό τά ἡμερολογιακά του σημειώματα ὅσο κι ἀπό τὰ δείγματα τῆς ἐπιστολογραφίας του.. μέ κριτήριο τήν ἡλικία. Γερμανία. ὥστε νὰ ἐκπροσωπεῖται τό εὐρύ1590 δυνατά φάσμα τῶν μεταναστῶν. κρύόεται ἡ πρόθεση τῆς ὅρισιᾱς καί τῆς ὑποτιμητικής ἀντιμετώπισης τοῦ φορέα της. τίς γραμματικές γνώσεις καί τήν κοινωνική τους δραστηριότητα.. ὅπως εἶναι ἡ χρήση μιᾶς γλώσσας ἁπλῆς καί ἀνεπιτήδευτης. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ «ΠᾼΚ-ΠΑΣΟΚ. ἀποφασίζει νά μήν ταυτιοτεῖ μέ τούς πολλούς καί φιλοπερίεργους ξένους ἀνθρώπους. μέ ἀποτέλεσμα τά ποιήματα τοῦ X. ΓΙΩΡΙὈΥ Ξ.νὰ ἀναδίδουν 010v έντονη αἴσθηση *ἀγάπης καί ζεστῆς ἀνθρωπιᾱς. Μῦθος και πραγματικοτητα» Ἐκδ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΑΪΟΥ Ὁ κύκλος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. διαφαίνεται τό ἀδιαίρετο μιᾶς ἀνθρώπινης ῦπαρξης καί μιᾶς διαρκῶς ἀγωνιούσας συνείδησης. Γ. κοινωνικοί. Ποιήματα. μεταφραστῆ καί στιχοιιργοῦ τραγουδιῶν A.ένωση»“. Γ.ὑποκειμενικές. Στίς 224 σελίδες τοῦ 6ιὸλίου ἀναφέρονται τά κυριότερα πολιτικά γεγονότα τῆς περιόδου. δυστυχῶς. ὁ συγγραφέας ζητά «ἐν προλόγω» ἀπό τούς παράγοντες «τῶν Δημοκρατικῶν (μή Δεξιῶν καί μή Κομμουνιστικῶν) κομμάτων» νά «πραγματοποιήσσυν τό ταχύτερα δυνατό τήν πολυπόθητη στό δημοκρατικά κόσμο συνεργασία . Καί δέν θά ἦταν καθόλου ὑπερὸολικό ἀν χαρακτήριζε κανείς αὐτό τό 6ι6λίο σάν ἐκπληξη. [σαμε σήμερα. πού παρατείνεται 0‘ ὅλη τή διάρκεια τῆς περιδιάὸασής του καί πού μετα6άλλεται τελικά σέ πίκρά.m. 6001110.καί ἀντίστροφα. «Διάλογος». Χατζηπροδρομίδη. τά Τό 6ι6λίο αὐτό. μέσα ἀπό προσωπικές καί κάποτε συγκλονιστικές μαρτυρίες έλλήνων ἐργατῶν πού ζοῦν καί δουλεύουν στή Δ. Δημήτρη Μορτόγια. ἡ πικρή ἀλήθεια. "Eva ἀλλο μέρος κειμένων αὐτοῦ τοῦ τόμου εἴτε ἀπουσίαζαν ἀπό τήν 4η έκ0001] εἴτε δέν εἶχαν μέχρι σήμερα ΜΠΡΑΝΙΜΙΡ ΣΤΣΕΠΑΝΟΒΙΤΣ Στόμα γεμάτο χῶμα Μετάφραση; Λεωνίδα προδρομίδη Ἐκδοσεις « Ὀδυσσέας» Χατζη- Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ 616λίου αὐτοῦ. κυρίως. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ Μᾶς λε’νε Γκάσταρμπάιτερ Ἐκδόσεις «Θεμέλιο» Στό πάρα πολύ ἐνδιαφέρον αὐτό 6ι6λίο τοῦ Γ. ἡμερολόγιο καί γράμματαἘκδόσεις « Ὀλκός» δημοκρατικῆς παρατάξεως» Θεσσαλονίκη ’77 Γνωστός. Τό ἀποκορύφωμα τῆς κριτικῆς ὀξύνοιας τοῦ Δ. πού σημαίνει «φιλοξενούμενος ἐργάτης». ἐνῶ.λπ. διακρίνει ὁ ἀναγνώστης τό πικρό μαρτύριο καί τόν πόνο τοῦ ἀνθρώπου πού..λπ. διακρίνει ὁ ἀναγνώστης.O. ἀπό τό «Ἡμερολόγιο τῆς χουντικῆς “επταετίας» (μέ τά ὀνόματα ὅλων πού πῆραν «πολιτικά ἀξιώματα» ἐπί χούντας. Πώς δηλαδή πίσω ἀπό τή λέξη γκὰστσρμπάιτερ. μεγάλο ἓνδιαφέρον. ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ Τό δωμάτια Ἐκδόσεις «Καστανιώτη» Πρόκειται γιά τό τελευταῖο ποιητικά 6ι6λίο τοῦ γνωστοῦ ποιητῆ.λενινισμοῦ. χάνεται ὅσες φορές δ συγγραφέας δίνει πολιτικές (κομματικές) «προεκτὰσεις» 1'] μνημονεύει ἁπλῶς γεγονότα πολύ γνωστὰ (δίκες κ. ἐπιχειρεῖ μιὰ «άμεση γνωριμία» μέ τό ΠΑΚ καί μιά ἀνάλυση «τοῦ . ἀπό τή μεριά τους. 49 . γίνεται μιά ἐπιτυχημένη προσπάθεια νά καταδειχτεῖ. πολλές φορές κατορθώνει κι άγγίζει θαθιά ποιητικά στρώματα. ἰδι- αίτερα γιά τήν Ἑλλάδα. τοῦ γυμνωμένου κι ἀπ’ τήν τελευ- ταία ἐλπίδα ἀνθρώπινης ἐπαφῆς.ἐξήγηση τοῦ συγγραφέα καί κρίσεις για πρόσωπα τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος. AHMHTPH MOPTOFIA Δεῖγμα γραφῆς _—— τό μυθιστόρημα τοῦ μεσοπολέμου. χαρακτῆρα τοῦ ΠΑΣΟΚ μέσα 010v ἐλληνικό χῶρο».) ὁ συγγραφέας (καί δικηγόρος) ἀναφέρεται οτήν περίοδο 1/1/50 — 19111152. πού διέλυσε ἡ χούντα.Μ.A. Μονάχου). Πέρα ἀπὸ γνωστὰ καί ἄγνωστα γεγονότα (μερικά έχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον κι εῖναι συναρπαστικά δοσμένα) ὑπάρχει ἡ πολιτική ἀνὰλυση . 1977 Δημοσιογράφος . ὅ ἀρχικός οτόχος (ἄν ἠταν αὐτός) νά 6γεῖ ἕνα «ἐγχειρίδιο» γιά τήν «τέχνη καί τήν τόλμη τοῦ νά εἰσαι παράνομος σέ δικτατορικό καθεστώς». τά σημαντικά γεγονότα κ. ἀρχίζοντας έτσι τό ἀνελέητο κι ἀπάνθρωπο κυνηγητό του μέχρι πού τόν ἐξαντλοῦν καί τόν ἐξοντώνουν. περιλαμδάνει λογῆς κείμενα τοῦ πρόωρα χαμένου στό Λσνδίνο τό 1975 — γεννήθηκε τό 1934 — καί ἀγνώστου. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Ἀγκάθι «Γράμματα» Ἀθήνα. πολύ προσεγμένο καί καλαίσθητο σάν ἐκδοση. φθάνοντας σταδιακά στό σημεῖο νά κοιτάξει ἐρευνητικὰ καί μέ ἀναλυτική πρόθεση τά ἐπιμέρους συστατικὰ στοιχεῖα τῆς κοινωνικῆς μας πραγματικότητας... τό εἶδος ἐργασίας.συνδικαλι- στής ὁ συγγραφέας (γραμματὲας τῆς ΕΣΑΤ.Μ. οτήν ἀρχή γιά λόγους διολογικούς πού στή συνέχεια γίνονται ψυχολογικοί. ’Ὀπως καί στήν προηγουμένη ποιητική δουλειὰ 1011. ὅπου τό Κέντρο κυ6έρνησε τή χώρα. Πολύ καλή ἡ μετάφραση τοῦ Λ. ὅ συγγραφέας κὰνει μιὰ μεθοδέιμένη ἐπιλογή καί παράθεση τῶν ἀπόψεών τους. καθαρὰ . στή σκέψη πώς ένας τόσο αἰσθαντικός κριτικός νοῦς ἐπαψε νά ὑπάρχει. δέίχνει τήν τεκμηριωμένη διαλεκτική λειτουργία τσῦ συγγραφέα. 1977 T0 ποιητικό αὐτό 6ι6λίο τοῦ παλαίμαχου στό χῶρο τῆς θε- ατρικῆς κυρίως ἐκφρασης X. τίς πλημμυρισμένες δαθιά ἀνθρώπινη ποίηση καί οὐ- ’δι’ἀστικό προδληματισμό.

δίχως φροντίδα γιά οὐσιαστικό προχώρημά τους. ”Ετσι. τῆς Μαργαρίτας Λαμπρινοῦ καί τῆς Ἀσπασίας Κράλλη. Ἐτσι. O Τό Λαῖκό Πειραματικό Θέατρο. “Ο Λόρκα καί ὁ 7ιιῖιγιις. πού κατακλύζουν καί τό τελευταῖο.σέ χρόνο μέλλοντα-τέλειωναν τά προγνωστικά τῆς σαιζόν. διάγουμε. Τήν κοινωνική του ἤ τήν.αἰσθησωικό ἀνα. πού ἀναστὰτωνε φανερὰ τήν ίσορροπία τοῦ κατεστημένου.. ἐλεγχόμενα καί συχνά πανικόδλητα.. τρεῖς ἀπό τίς πιό πολύτιμες ἐμπειρίες τῆς χρονιάς. ἦταν ἕνα όργιο αὐθαιρεσίας . καθιερώνον- .. οὔτε κατὰ τήν κρίση πού διέρχονται (μᾶλλον πόύ διάγουν). Δέν θά ῆθελα νά ταξινομήσω τά πολυάριθμα θέατρὰ μας. μέ τόν «Ὑπηρέτη δύο ἀφεντὰδων» τοῦ Γκολντόνι. τοῦ σερόίρεται κάθε χρόνο ἕνα συναισθηματικό .» H ΕΛΛΑΔΑ. καί τή λεπτότερη γλωσσική ποίηση. Μόνο ἀπό μιὰ τέτοια κρίση παραμερίζεται ἡ άλλη κρίση. νά γεννιοῦνται καί νά μαραζώνουν. Κι ὅπως πάντα. γιά ένα κοινό πού ἡ προσέλευσή του φτάνει τά ὅρια τοῦ λαῖκοῦΙ προσκυνήματὺς καί. Τό «Ἀγὰπης ἀγώνας ἄγονος».. ἰδιοσυγκρασίας κ. καί τά σιγανότερα ἑρμηνευτικά ἡμιτόνια. Πόσα ὅμως θέατρα τήν ἀναζητοῦν καί πόσα τή συνεχίζουν; · . φτηνοῦ κεφιοῦ πού πληρώθηκε πανάκριὸα μέ τόν κόπο καί τήν παραζάλη τόσων ἠθοποιῶν. πλαισιωμένο ἀπό ἓνα θίασο ἐπιλέκτων. ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Τῆς “Ἀννυς Θ. δικαίωσε τήν ἐπωνυμία του καί προχώρησε εὔστοχα οτήν πλατιά έκφραστική διερεύνηση πού ἐχει θέσει σάν στόχο του. καί δίκαια. οὔτε α’ ἐμᾶς κάτι ἀπ’ ὅσα περιμέναμε. πνίγηκε ὅσο τό δυνατό πιό ἀκαριαῖα μιά μπρεχτική παράσταση.. ἀντί νά τοῦ δοθεῑ ὅ.λπ. τοῦ «παθητικοῦ ἀντικαθριῑφτισμοῦ». τίς Κυριακές τό ἀπόγευμα μά καί κάθε μέρα. πού.καί ὅχι δημιουργικῆς . “Ὀλη ἡ ὑπόλοιπη δραστηριότητα τοῦ Έθνικοῦ. κι αὐτά συγκρατημένα. καμιά ἀλλαγή πορείας.. Τά ἀλλα δύο νεοελληνικά ἔργα πού μέ πολλή φροντίδα καί προσοχή ἀνεὸάστηκαν («Δεῖπνο» καί «Παίζουμε τούς μελλοθανὰτους»). εἶναι καταδικασμένοΙ τό έλληνικό θέατρο νά ὅρίσκεται σέ μιά διαρκή κρίση. τοῦ Σαίξπηρ.. νά συμὸιοῦν μάλιστα.μιά παρέλαση φτηνῶν λύσεων.{kiwi—g. μέ «ἀνοίγματα» ἐλάχιστα. 2) δέχτηκαν νά ὑπηρετήσουν Eva ἀξιο ρεσιτάλ καί 3) δέν διέθεταν ἀνάλογο μύθο. Ο Τό Ἐθνικό Θέατρο. τοῦ Νικήτα Τσακίρογλου. Δικαιώνονται ἐκεῖνοι πού ὑποστηρίζουν πώς τό θέατρο εἶναι κοινωνικό ἀντικαθρέφτισμα καί φυσικό εἶναι ν’ ἀντικαθρεφτίζει μέσα του τό κοινωνικό χάος πού. γεγονός κι ένας «Γλάρος» δίχως φτερά. τερψικοῦ καί κιὸδηλοπολιτικοῦ θεάτρου. ἀλλά καί πολύ πέρα ἀπ’ αὐτό. στό θέατρο ΚΑΠΠΑ. διαγνωστικά της σέ χρόνο ἀόριστο. πέρασε ΠΑΡΑΓΓΈΛΙΈΣ 8226511 ΑΓ. ίδεολογικῆς καί παραταξιακῆς τοποθέτησης. Κολτσιδοπούλου Μέ τά ἴδια λόγια πού . εἶναι ἀσφαλῶς ένας τόπος ὅπου ὅλοι ὅσοι ἐμὸαθύνουν στήν «παγκόσμια θεατρική κρίση». κρατήσαμε μόνο ἐρμηνεῖεςῑ Τίς έρμηνεῖες τοῦ ἠθοποιοῦ Μινωτῆ. Ο Τό πολυ-ντεμποῦτο τοῦ Ἀπόστολου Δοξιὰδη. ἐνῶ στήν ἀρχή φανηκε νά καταποντίζεται («Μαίρη Ρόουζ»). Τά θέατρα συνέχισαν ν’ ἀναὸιοῦν.. φτηνοῦ γούστου. Μιά μεγάλη εὐκαιρία «εἰσαγωγῆς» οτόν Τσέχωφ. μένει μετέωρη μιά μεγάλη εὐχή; Εἴθε νά ὑπάρχει στό θέατρό μας πάντα «κρίση σύγκρουσης». Ο OE δύο σκηνές τοῦ Θεάτρου Τέχνης (Βεάκη-Ὀρφέας). ἠταν ιιι-χάλα (twi— σες γιά τήν κακοπαθημένη Νέα Σκηνή. τό πρωτόπαιχτο έργο τοῦ Γ. Ἕκαστον ἐφ’ ὠ ἐτάχθη. γιατί ἡ ἐπι- λογή ’τους μοιάζει νά έγινε περισσότερο μέ συναισθηματικά παρὰ μέ θεατρικά κριτήρια. ἀγωνίζονται νά μεταδάλουν ὄχι μόνο τό θέατρο ἀλλά καί τό χάος γύρω του. ἐπιχειρημάτων. Καί πάλι δέν έλειψαν οἱ μεμονωμένες καλές παραστάσεις καί οἱ γνωστές εὐτυχεῑςσυγκυρίες. O Τό Ἀμφι-Θέατρό. τό μήνα Ἰούνιο. Εἴτε «κρίση ἀντικαθρεπτισμοῦ» εἶναι αὐτή. ὅγῆκαν ἀληθινές. Ο Ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ Δημήτρη Χόρν οτήν «Ἀρχουσα Τάξη» συγκίνησε ἕνα πολύ εὐρύ κοινό. νά ὄραχυὸιοῦν. ἀφησε παρόμοια γεύση.. «. δικαιώνονται. Ἡ δεύτερη καλύπτει τίς μεμονωμένες προσπάθειες ποιότητας καί συνέπειες. τοῦ Ἰάκωὸου Ψαρρά. Ἀπό έναν Μπέκετ («Τέλος Παιχνιδιοῦ» καί «Ἕργο δίX“)? λόγια»). με ἀσυνήθιστο καλλιτεχνικό θεληνεκές. μπορεῖ νά ὀρθοποδήσει ὁποιοδήποτε θέατρο α’ ἕνα σύστημα σάν τό δικό μας. δέν έδωσε οὔτε στό Σαίξπηρ. Σκούρτη «Κομμάτια καί Θρύψαλα» καί τήν «Ἀπολογία τοῦ Σωκράτη» τοῦ Βάρναλη. κατόρθωσε μέ τούς «Μικροαστοὺς» νά καθιερωθεῐ σάν σχῆμα. θέμα εὐαισθησίας. εἶναι θέμα γούστου. Μόνο πού δέν ε’ίχαμε προὸλέψει πόσο εὔκολα μπορεῖ ν’ ἀγνοηθεῖ ἤ νά θαφτεῖ κάτω ἀπό τή μαεστρία ἑνός «μικτοῦ ἠθο50 ποιοῦ» μέ μύθο καί κοινωνικό ἐκτόπισμα. οὔτε στό θέατρο. μέ τέτοιο τρόπο. ἀκολουθεῖ τήν ὑδροκέφαλη πολιτική πού τοῦ έπιὸάλλεται. πρόσφεραν στό κοινό τοῦ Κούν. κάτεμα «γιά ὅλες τίς ἡλικίες». ”A. οὔτε κατά τήν κρίση μου. ὥστε νά κρατιέται ἀδιασάλευτη ἡ ἰσορροπία ἑνός ἀνισόρροπου ὀργανισμοῦ. Παρόμοια πικρή γεύση. Ο Ὁ καινούργιος Θίασος «Βασιλάκσυ-Μυλωνᾶ». νά λαθροὸιοῦν. ”Ολες οἱ προφητεῖες τοῦ Ὀκτώόρη γιά τό ποιά θά ἦταν τά «θεατρικά» γεγονότα τῆς σαιζόν. Μόνο ἀπό μιὰ τέτοια. πού δυστυχῶς προσφέρθηκε 0' ἕνα κοινό εὐτυχισμένο καί παραδομένο γιὰ νά δεχτεῖ καί τήν ὑψηλότερη τσεχωφική ἑρμηνεία. ένας ὁλόκληρος θίασος ἀπό ταλαντοῦχους ἠθοποιούς.τι καλύτερο γίνεται. μέσα ἀπό Eva θε- ατρικό καθεστώς χάους. Γεγονός ἡ εἰσπρακτική του ἐπιτυχία.. καμιά συντονισμένη μετατόπιση τῆς θεατρικῆς μας πυξίδας. ΠΕΡΙΕΡΓΟ AAAA ΑΑΗΘΙΝΟ SLEEPING BAG ΑΠΟ ΙΞΙΔΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΙἹΟΥ TIMH EEQHPAFMATIKH: οΣο KAI TA AKPYAIKA ME YAAOBAMBAKA! τας μαζί καί τόν Γκόρκι α’ ἕνα πλατυ κοινο. Καμιά ἔκπληξη. τοῦ Μπρέχτ καί τό «Γάμο» τοῦ Τσέχωφ σ’ ἐνιαῐσ πρόγραμμα. πιστεύω πώς έπεσαν στό κενό. τρίποδο τοῦ θεάτρου. μέ τούς «Γάμους τῶν Μικροαστῶν». MEAETIOY 50 KAI ΠΑΤΗΣΙΩΝ τοῦ Ὀκτώόρη (Τεῦχος 56116-10-76).. Ο ”Ἐνας μικρότερος ὡστόσο μιὰ κρίση ἐκφραστικῶν τρόπων. ”Αλλωστε.. εἴτε «κρίση σύγκρουσης». O Γεγονός ἐπίσης κι ὁ συνασπισμὸς τῶν στάρ. Δικαιώνονται καί ἐκεῖνοι ποὺ πρεσὸεύουν πῶς ἡ θεατρική κρίση δημιουργεῖται κάθε φορά πού τό θέατρο δέν ὃρίσκεται σέ συντονισμό μέ τήν κοινωνία πού τό περιὸάλλει. ἀντικοινωνική του. κινήθηκε σ’ Eva ἐκκρεμὲς ἀπό ἀρτιες μέχρι ἀπαρὰδεκτες παραστάσεις καί παρουσίες. Σχεδόν ἱστορικά γιά τόν τόπο μας. · Τελειώνοντας ἐδῶ τήν «ἀπάντηση» στίς προφητεῖες συνασπι- σμός στάρ (Βουγιουκλάκη-Φέρτης) στό «Νυφικό κρεόάτι» τοῦ Ντέ Χάρντοκ. πιστό στίς «θεατρικές του ἐξερευνήσεις» γιά γηγενεῖς θησαυρούς. χάθηκε γιά ένα μεγάλο κοινό. πάρουμε σάν κοινή ἀφετηρία ὅλων τους πώς τό καθένα περνάει τήν κρίση του. Ἡ πρώτη ἀποψη καλύπτει καί 60λεύει πληρέστατα ὁλόκληρο τό φάσμα τοῦ ἐμπορικοῦ. Καί πάλι ὅμως δέν ἅλλαξε τίποτε οτή θεατρική μσς ὅιολογία. πού 1) σκηνοθετήθηκαν ἀπό τόν ἴδιο. ἀρχίζουν τά. ἐξαρτημένο ἀπόλυτα ἀπό κείνους πού εὐθύνονται γιὰ τό γενικότερο χάος στόν τόπο μας. τό μήνα Ὀκτώὸρη. πού κατὰ τή γνώμη μου ὀφείλεται στήν ἐπανάληψη αὐτῶν πού ὁ «Ἐρωτόκριτος» καί ἡ «Λυσιστράτη» μᾶς ἓδωσαν.

χρώμιο καί κοὸάλτιο. ἀποθέτει τεράστιες σιου κόλπου. Ο “Έκτο. Θὰ σάς παρακαλοῦσα νά φιλοξενήσετε μιὰ ἀνταπάντηση. ἐστω. δικαιώνει τούς ἰσχυρισμούς ἐκείνους. ἀντί τῶν 240 τόννων πού ἐπιτρέπει ἡ δυναμικότητα τῶν ἐργοστασίων της σέ πλήρη λειτουργία. Καί ή πρόσ- φτωχή σέ ἐπιχειρήματα καί πλούσια σέ ὑδρεις ἐναντίον μου. Στό δημοσίευμα ἐκεῖνο ἀποπειράθηκε νὰ ἀπαντήσει («ΑΝΤΙ». γιά τό φυσικό περιὸὰλλον. Ὑποοτήριζα ταυτόχρονα ὅτι ἡ ἑταιρία ἀποδέχτηκε τήν καθημερινή οἰκονομική ζημιά καί δέν ὑποχωροῦσε στά αἰτήματα τῶν ἀπεργῶν. Γενικοῦ ὅτι «ἡ ἑται- ἀνάλογο μέ τό ὕψος τοῦ μισθοῦ του. δέν ἐναποθηκεύει. “Ἀδικα λοιπόν διαμαρτύρεται πού δέν ἀνταποκρίθηκα σέ σχετικὴ πρόσκλησή του. συζήτηοη γιά τήν κύρωση τῆς σύμδασης Δημοσίου . καθώς καί στά πρακτικὰ τῆς Βουλῆς (7 Ἰουνίου 1976. μιλάμι γλώσσα διαφορετικὴ καί ὑπηρετοῦμε ἰδέες καί συμφέροντα συγκρουόμενα. πέρα ἀπό ὅλους-τούς ἀλλους λόγους καί γιατί εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τή μακροχρόνια διατήρηση τῆς ἀπεργίας καί τήν ἀπώλεια μισθωμὰτων ἀπό τό Δημόσιο. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία τῶν ἐργατῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους.“ μέ τὴν ἐλπίδα νά πετὺχει τό σπάσιμο τῆς ἀπεργίας. γιά νά ἐξοτκονομήσει χῶρο καί ἐλάχιστα χρὴμα- μέ οὐσίες δηλητηριώδεις. ἡ ζημιά πού προξενεῖ οτήν οἰκονομία μας ἀνέρχεται στὰ 500 περίπου ἑκατομμὺρια δραχμές ἐτήσια. νά δείξει στούς ἐργάτες καί τῆς ὑποταγῆς πού ἔχει ἐπιδάλει στίς σχέσεις της μαζί τους. Σκέπτομαι μέ διαμετρικά ἀντίθετα τροπο ἀπό τους ἰθύνοντες τῆς ΛΑΡΚΟ. πού στεγάζονται δίπλα στό ὃιαμηχανικό συγκρότημα. καί 17 Μαΐου 1977. πού συμμετεῖχα οτήν ἐρευνά σας μέ σύντομη συνέντευξη. Καί κατηγοροῦσα τὴν κυ6έρνηση γιά τήν ἀνοχὴ της στούς ἀπεργασπαστικοὺς ἑλιγμούς τῆς ΛΑΡΚΟ. γιατί ἀρνεῖται νά καταόάλει τή δαπάνη τῶν 53 ἑκατομμυρίων πού ἀξιώνει ἡ κατασκευὴ. τό τρομακτικές. Ὁ ὄουλευτής τῆς ΕΔΗΚ Νίκος Ἀργυρόπουλος γράφει τήν παρακάτω ἀνταπάντηση σέ γράμμα τοῦ διευθυντῆ τῆς ΛΑΡΚΟ. στά ἰδιωτικὰ μσνοπώλια ἡ αἴσθηση τοῦ ὑπερκέρδους ἐπικρατεῖ τῆς ποσότητες σκουριάς καί μπάζων στὴν παραλία“τῆς Λάρυμνας καί δημιουργεῖ σέ 6άρος τοῦ θαλάσ- αἴσθησης τοῦ κοινωνικοῦ συμφέ- αφανίζει. Ἀναρωτιέμαι γιατί στίς προηγούμενες ουμδάσεις (σύμόαση τοῦ 1963 καί σύμόαση τοῦ 1972 μέ τὴ Χούντα) ἡ «συναίσθηση τῶν εὐθυνῶν ἀπέναντι στό κοινωνικό σύνολο» ἠταν μειωμένη. O ”Εδδομο. εἶναι OI ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗ AAPKO KAI ΣΤΟ ΜΑΔΕΜ . Είδικότερα. ἀν καί δέν εἷμαι ὃέὸαιος πώς ἡ ποιότητα τῆς ἐπιστολῆς τὴ δικαχολσγεῖ. πραμηθεύεται ἀπό τὴ ΔΕΗ ἠλεκτρικό ρεῦμα στό 112 τοῦ κόστους παραγωγῆς του καί λιγνίτη σημαντικά κάτω ἀπό τὴ διεθνή του τιμή. Δέν πρόκειται νά ἀσχό ηθῶ με’ τίς ύὸρεις τοῦ κ. Δέν μέ ἀπασχσλεῖ ἐπίσης ἡ ἀνακρίόεια τῆς ἐπιστολῆς.Δυό κείμενα γιά ίσάριθμες ἀπεργίες δημοσιεύουμε σήμερα Οτό «ΔΙΑΛΟΓΟ». τή φοροδιαφυγή καί τήν καταθολὴ μειωμένων μισθωμάτων στό Δημόσιο. συζήτηοη ἐπερώτησης τοῦ συναδέλφου Κώστα Ἀλαὸάνου καί δικῆς μου). Θέλω ὅμως νά ἀσχοληθῶ ὅραχύτατα μὲ τὴ διασκεδαστική δή- ωρῶ πώς τό πάθος του. τεῦχος 70) ὁ Γενικός Διευ- ἄθικτα τό κλίμα τῆς αὐθαιρεσίας θυντὴς τῆς ΛΑΡΚΟ. Ἀπό τό 1963 μέχρι τό 1976 παραὸίαζε αὐθαίρετα τὴ συμόατικὴ της ὑποχρέωση νά παράγει καί χάλυὸα. ἡ ἑταιρία περιορίζεται οτήν ἐξαγωγή ἀπό τό κοίτασμα τοῦ λατερίτη μόνο τοῦ ἐξαιρετικά κερδοφόρου . ἀνέλαδε κατά τήν τελευταία σύμδασή της μέ τό Δημόσιο δαρύτατες ὑποχρεώσεις. μοῦ δημιουργοῦν τὴν ὑποχρέωση νά τίς ἀγνοήσω. καθώς καί τῶν κατοίκων τα. Ἐτσι. ἀφοῦ τεράστια εἶναι τά κέρδη πού τῆς ἐξασφαλίζει ἡ χαριστική σὺμθασή της μέ τό Δημόσιο (σέ ἕνα μόνο χρόνο αὑξησε τά κέρδη της κατά 420%). κατεργάζεται ὡριαῖα 315 τόννους μεταλλεὺματος. ”Αλλωοτε σέ τί μποροῦσε νά χρησιμείσι-ι μιὰ προσωπικὴ μας ἐπικοικωκίις O διάλογος μας θά ἦταν διάλογος κουφῶν. ἡ λογική συνέπγια τῶν ἰσχυρισμῶν ροντος. ποὺ ἀποδεικνύει πόσο ζημιογόνα εῖναι ἡ δραστηριότητα τῆς ἑταιρίας ΛΑΡΚΟ γιά τὴν ἐθνική οἰκονομία. Γιὰ ὅσους ἔχουν τὴν ἐπιθυμία πληρέστερης κατατόπισης σχετικά μέ τό ρόλο καί τίς μεθόδους τῆς ΛΑΡΚΟ. παραπέμπω στά τεύχη 67 καί 70 Κύριε Διευθυντά Στό τεῦχος 67 τοῦ περιοδικοῦ σας δημοσιεύτηκε σημαντικὴ σέ έκταση καί σέ 6άθσς ἔρευνα. Ο Τρίτο. γιά τήν ὑγεία τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Κύριε Διευθυντά. Μέ ὅαθιά ἐκτίμηση Νίκος Ἰω. ἀπό τήν ἂρνηση τῆς ΛΑΡΚΟ νά παράγει χάλυόα. ὥστε ἡ «συναίσθηση» αὐτή. μέ συνέπεια τὴν αῦξηση τῶν ἐργατικῶν ἀτυχημάτων. Καί μέ τή σὺμόαση μετάλλευμα πού ἀπομένει μετὰ τήν παραγωγὴ τοῦ νικελίου. τόν ἐπιὸεὸαιώνει σκληρά. πού τό ῦψας του καθορίζεται ἀπό τό μέ- ἐστω ὄψι-μα.ΛΑΡΚΟ. Καί ποιοί παράγοντες συντέλε- ποίηση της σαν. Ἡ ἐτήσια ζημιά τῆς οἰκονομίας μας σέ συνάλλαγμα. Ο Τέταρτο. Γενικό.Ογδοο ἐκπέμπει ὡριαῖα 500 χιλιάδες κυὸικά καπναερίων ἐμπλουτισμένων σέ ποσοστό 40% τοῦ «ANTI». δτι στὴ συνέντευξή μου ὑπῆρχαν δῆθεν ἰσχυρισμοί ἀλληλοαναιρούμενοι. Καί δέν κατασκευάζει τά ἀναγκαῖα φίλτρα γιὰ τόν καθαρισμό τῶν καπναερίων. Ὑπολογίζεται πώς μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει 600 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Γιά ὅσους γνωρίζουν ἀνάγνωση. ὁ χαλκόξξζτό θειάφι. ἐδαφικὴ ἐκταση τήν ὁποία αὐθαίρετα παίρνει στὴν τόχρονα ὅτι ἡ ἑταιρία εἶχε συμ- τοῦ 6ιομηχανικοῦ γεθος τῆς παραγωγῆς της· Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς στή συνέντευξή μου ὑποστήριζα ὅτι ἡ ΛΑΡΚΟ με’ τήν ἀπεργία ἐχανε καθημερινὰ τεράστια ποσά. Τμῆμα θ’. συγκροτὴματος. ὅταν μέ χρονική δέ· ὃαια καθυστέρηση διαπίστωσε τὴν ὥριμη ἀποφασιστικὸτητα τῶν ἐργατῶν οτή διεκδίκηση τῶν οἰκονομικῶν αἰτημάτων τους. καί ἡ άσυδοσία. μέ τήν ἀπόρριψη 6 μέ 7 χιλιάδων τόννων μεταλλικῆς σκουριᾰς ἡμερήαιιᾶστόν κλειστό Εὐδοϊκό κόλπο καταστρέφει τὴ θαλάσσια χλωρίδα καί τόν ἐνάλια πλοῦτο. γιατί δέν πλήρωνε στό κράτος μίσθωμα. Τό πετάει στή θάλασσα. τήν παραγωγή ὀπωροκηπευτικῶν καί ἐχει μειώσει τὴν ἀπόδοση τῶν ἐλαιῶν στά 50%. ὁ σεὸασμός στό χῶρο τοῦ περιοδικοῦ σας δέν μοῦ ἐπιτρέπει νά συνεχίσιι). Ἀργυρόπουλος δουλευτής ΕΔΗΚ 51 . τῆς γειτονικῆς κοινότητας. πού 6αθμιαῖα ἐξ- κατοχὴ της. Θε- φατη ὁλοκληρωτικὴ ὑποχώρηση τῆς ἑταιρίας.νικελίου. ὅπως συνάγεται ἀπό τὰ ἀκόλουθα πραγματικα ττι-’ριστατικαῑ Ο Πρῶτο. τό μαγγάνιο. Τελειώνοντας. πού ἀποσκοποῦν στὴν ὀρθολογισμένη μεγιστοποίηση τῆς ἀξιοποιὴσεως τῶν κρατικῶν μεταλλείων». πού ἀποτελεῖ παρὰδοση γιά τήν ἑταιρία. Γενικοῦ. O Δεύτερο. πώς ὑποστήριζα ὅτι κατὰ τὴν πρόσφατη ἀπεργία τῶν ἐργατῶν της ἡ ΛΑΡΚΟ ἐπιδόθηκε σέ ἀπέργοσπαστικές προσπάθειες καί ταυφέρον ἀπό τὴ διατήρηση τῆς (ἰπεργίας καί ἀπό τήν ἀκινητο- ρία ΛΑΡΚΟ. με’ ἐπιστολή- μου εἶναι φανερή. καί πού εἶναι περιεκτικό σέ σίδηρο.AAKO O Πέμπτο. μέ τὴ μόλυνση τοῦ περιὸάλλσντος έχει ἐξαφανίσει στήν περιοχή τήν κτηνοτροφία. πώς “έχω ἐπισκεφθεῖ ἐπανειλημμένα τό 6ιομηχανικό συγκρότημα τῆς ἑταιρίας καί πῶς πληροφόρηση ἐχω ἀρκετὴ. ὑπολογίζεται σέ 45 περίπου ἑκατομμύρια δολλάρια. νά ῶριμάσει; Γιά νά σοόαρολογήσουμε. ὅπως εἶναι τό νικέλιο. τό κοὸὰλτιο. Ἡ συμπεριφορά τῆς AAPKO δέν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση στόν κανόνα αὐτό. Ο ”Ενατο. ἐμφανίζει τίς πωλήσεις νικελίου στό ἐξωτερικό ὑποτιμολογημένες. πού εἶναι ’ λωοη τοῦ κ. ἀν καί ὑπάρχουν πολλά ἀκόμα στοιχεῖα ἀποκαλυπτικό. θά ῆθελα νά πῶ στόν κ.· τήν ὑπεροχή της ἀπέναντι οτή διεκδικητική δύναμη τοῦ σωματείου τους καί νά διατηρήσει τοῦ 1976 πέτυχε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπό τὴν ὑποχρέωση αὐτή. μέ ἀποτέλεσμα τή λαθραία ἐξαγωγή συναλλάγματος. τό ἀρσενικό. Ἀντίθετα. έχοντας συναίσθηση τῶν εὐθυνῶν της ἀπέναντι στό κοινωνικό σύνολο. Ο ”. ἀχρηστεύοντάς το καί σάν μελλοντικὰ ἐκμεταλλεύσιμο ὑλικό.

Ε. παράταξη ἦ συνεργασία. δίνοντάς τους συῃρότό γεγονός ὅτι ἡ ἐργασία τους εἶνως τή δυνατότητα νά παίρνουν ναι ἐπικίνδυνη. «θεμελίωση καί διεύρυνση τῆς Δημοκρατίας». κινήσεις καί ουνεργασίες σας. Γιάὐτό; Σᾱς ὄαρύνει τό χρέος καί ἡ εὐθύνη ἀ μ ἐ σ ω ς νά συζητήσετε ἀνοιχτά καί μπροοτά στό Λαό. μέ ἀποτέλεσεις τήν ὑγεία τῶν ἐργαζομένων. τήν πανδημοκρατική συνεργασία.Πρόεδρον ΠΑΣΟΚ · κ. παρά τίς ἀδιαφιλονίκητες ἄλλες πολιτικές ἀρετές σας. Εἶναι άθλια ἡ σκέψη πώς. νά ἐνημερώσετε τούς ’Έλληνες πώς ἀνένδοτα καί ἑνωμένοι περιμένετε τήν ἐκλογική ἀναμέτρηση. ἑνώσεις. Γραμ- ματέα ΚΚΕ (ἐσωτ. χαρακτηρισμός σας «ὡς ἀπονήρευτων» καί μέ έλλειψη. ἐγκατεδ) Οἱ μεταλλωρύχοι. Θέλει πλειοψηφικό (φαρδύ ἡ στενό;) . Τολμώ τούτη τήν προσπαθεια ὄντας τελείως ἀδέσμευτος ἀπό ((1 ὁποιοδήποτε πολιτικό κόμμα καί χωρίς προκατάληψη καί οὐδενός. τότε ἀν στό ὄνομά σας εἶστε ἐπαγγελματίες πολιτικοί. ὸέν ἀποτελεῖ ι’ὸιωτική ὑπόθεσι]. Πιστεύω πώς ἑκατομμύρια Ἑλλήνων δημοκρατῶν αὑτή τήν ὥρα θά ἤθελαν νά σᾶς ἀνοίξουν τήν καρδιά τους καί μέ τό καθάριο μυαλό τους νά σάς κάνουν παρόμοιες ύποδείξεις. ἀλλά ἔχει γενικότερες οἰκονομικές καί κοινωνικές ἐπιπτώσεις. τος τῶν ἐργαζομένων». A. νά κάνετε ὅλοι σας τίς πιό ἀναγκαῖες ὑποχωρήσεις στά προγράμματα καί διακηρύξεις σας καί νά ὂρεῖτε τή «χρυσή γέφυρα» ταύτισις ὅλων τῶν μίνιμουμ ἐπιδιώξεων. τά ὁποῖα σήμερα σμα τῶν ἐργασιῶν. σμα νά προσὸάλλονται ἀπό καί τήν ἀκαμπτη στάση τοῦ συγπνευμονοκονίαση. μπορεῖ νά ἀνατρέ- ψει τό πολιτικό (οτήν ἀρχή) κατεστημένο τῆς δεξιᾶς ἀπό «κατα- δολῆς κόσμου» στή χώρα αὐτή . περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά. τάχα. a) μὶάγίπροειὸοποίηση 6') μήνυμα αἰσιοὸοξίας γ) ἁπλή πραγματοποιήσιμη πολιτική προοπτική. πού ἐκπροσωπεῖται ου’] Βουλή. Δρακόπουλον . Γραμματέα KKE κ. μετριοπαθέστατος θάλεγα.τρηση. Φλωράκην .Ἡρόεδρον ΕΔΗΚ ’κ. γιά νά καταλήξετε σ’ ἕνα σχῆμα ἐκλογικῆς σύμπραξης ὑπό Eva καί μόνο ἡγέτη καί μέ ένα κυρίως σύνθημα. Διπλωματσύχων “Ανωτάτων Σχολῶν Θεσσαλονίκης. Κι 6v πρέπει νά σᾶς πῶ τί τέλος πάντων εἷμαι. ἀφήνοντας δέν ἀποτιμῶνται μέ ἀκρίὸεια. Σήμερα. O μείωση τῶν ὡρῶν ἐργασίας σέ 40 ὧρες τήν έὸδομάδα.Ο Ὁ Σύλλογος Μηχανολόγων .Καρα-Ἰ μανλῆς . X. δέν διενεργεῖται ἀπό μόνιμο συνεργεῖο ἐγκατεστημένο ὀτήν περιὈ Σύλλογος ὑπογραμμίζει οχή τῶν μεταλλείων. ιεωΑΛωοκ Α· = ‘u Apr 1H1: ΔιΑτκΡκ ”#2:”:Mr" 0 (εὶΑιιενηΑιη ΟἝνα πρωτότυπο «ἁνοιχτό γράμμα» πρός τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης έφτασε στό «ANTI». ἡ ὁποία θά παρακολουθεῖ μέ ὑπόχρεωτικές μηνιαῖες ἐξετάσεων τοῦ πυριτίου. Θεοδωράκη «6 Καραμανλῆς ἦ «ANOIXTO ΓΡΑΜΜΑ» ΠΡΟΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΙἸΟΛΙΤΙΞΥΣΗ7 μοκράτη καί ψηφοφόρο τῆς Δη- ’ ἐπιεικής.Γ. ἐνισχύει συγχρόνως προσυμφωνημένη γιά ὅλο τό φάτή λήψη μέτρων. πού ἀπαιτεῐται στίς ἰδιαίτερα γ) eH ἰατρική παρακολούθηση ὄαριές καί ἀνθυγιεινές ἐργασίες. ἐκτός τοῦ ὅτι ἀποτελεῖ ἀνήκει ὁ ἐργαζόμενος. ἐκτός τῶν στημένη οτήν περιοχή τοῦ μεταλἀτυχημάτων. Ἔτσι μᾶς ἐπιτρέπετε νά πιστεύουμε αὐτό πού κάθε φορά λέγεται. Κακουλίὸη . γιατί; ζονται ἀνεξέλεγκτα σί μεταλO ἡ αὔξηση τοῦ συμὸατικοῦ λευτικές ἐπιχειρήσεις».τήν ἀνάγκη νά ὀργανωθεῖ κέντρο Νοσημάτων Θώρακος οτή ἀμεσα μιά κατάλληλα ἐξοπλιΘεσίνίκη. παρά ραγωγῆς. καί δέν μπορεῖ νά ὅρίσκουν ἀπήχηση θετική στό A06 ἀντιλήψεις σάν καί κείνη τήν ἀνεύθυνη τοῦ κ. δυνατόν νά μήν ἐχετε διδαχθεῖ γιατί κυὸερνάει τόν τόπο τοῦτο τό κύκλωμα Τσαλδάρης . Γ. ἀπό καλό φίλο τοῦ περιοδικοῦ . Καί μακάρι ὅλοι οί δημοκράτες νά σᾶς ἐνοχλοῦσαν μέ τέτοια γραφτά. μπαίνουν στίς οτοές χωρίς νους ἀπό τό ἀγχος τῆς ὑπερπαπροηγουμένη ἐκπαίδευση. ἀς μοῦ ἑπιτραπεῐ 6 λίαν τά τάνκς». γιά νά περιοριστῶ στά 40 τελευταῖα χρόνια. Καραμανλῆ. ἔκανε· Διιιά μελέτη. Ἡ ἀποτίπροφανῆ ἐφαρμογή στοιχειώδους μηση τῆς ἀπόδοσης δέν εἶναι δικαιοσύνης. εἶναι ἀπολύτως ἐφικτή ἡ συντριὸή π 0 λιτικῶς τῆς δεξιᾶς. σάν κόμμα. καί v6 ἀπομακρύνονται έτσι σάν μιά «τακτική ὲνταγμένη οτή γενικότερη πολιτική άντιμετωἀπό τήν ἐργασία τους χωρίς νά πισης τοῦ διεκδικητικοῦ κινήμασυμπληρώνουν τά συντάξιμα χρονια. πού ἔχει σοκροτήματος Μποδοσάκη καί 6αρές ἐπιπτώσεις στό ἀνάπνευάπαράδεκτο κλίμα τρομοκρατίας στικό καί κυκλοφοριακό σύστημα. σᾶς παρακαλῶ νά μέ ἀποκαλέσετε ἕνα συνταγματικά κατοχυρωμένο δημοκρατίας.Λάκο.τό ὸικηγόρο Ἀντ. καί μάλιστα τοῦ μεγέθους αὑτοῦ. Κάνω χρήση συνταγματικοῦ δικαιώματος καί σάν ψηφοφόρος (τυνδυασμοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος.πιό πάνω τό A06. _ σμένη ἰατρική ὑπηρεσία. δεξιοτε- καί δέν συμπαρατάσσετε ἀπό κοινοῦ καί· ἐκ συμφώνου ὅλες τίς δημοκρατικές δυνάμεις στήν σύντομη προσεχῆ ἐκλογική ἀναμέ.Γ. Παπανδρέου . δηλαδή γιατί συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως μᾶς ἐξουσιάζουν «οἱ ἂσπροι καί oi μαῦροι σκύλοι τῆς ἴδιας γενιᾱς;» ”Av ναί. ὑφίστανται τίς συνέπειες τοῦ κονιορτοῦ τῶν ἑνώλείου. πώς ἡ πολιτική ἡγεσία. ὴ ἴδια πέφτει χαμηλότερα ἀπ’ ἐκεῖνον. τότε ἑμεῖς οἱ δημοκρατικοί ’Έλληνες θέλουμε νά ἀπομυθοποιηθεῖ τό ἀναντικατάστατο τῆς δεξιᾶς καί τοῦ κ.Παπαδόπουλος καί ξανά Καραμανλῆς. Ο (ἰκριόής καί ἐκ τῶν προτέρων προσδιορισμός τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο θά ἀποτιμάται ἡ ἀπόδοση τῆς ὁμάδας.Ἠλεκτρολόγων Β. θορίζεται ἀπό τή συλλογική ἀπόO ἡ άκριὸής ἀποτίμηση τῆς δοση τῆς ὁμάδας οτήν ὁποία ἀπόδοσης. πλοῦτος τῆς χώρας ἀποτελεῖ περιουσία τοῦ λαοῦ με’ τεράστιο συναλλαγματικό ἑνὸιαφέρον καί ὁέν μπορεῖ νά τόν ὸιαχειρί- Ἀντιμετωπίζοντας τήν κατά- σταση αὐτή οἱ ἐργαζόμενοι προὅάλλουν μιά σειρά ἀπό αἰτήματα πού μπορεῖ νά συνοψιστοῦν 016 ἀκόλουθα; Ο αὑξηση τοῦ συμὸατικοῦ ἡμερομισθίου καί τῶν ἐπιδομάτων πού σιιναρτῶνται μέ αὑτό. Χ. ἡ Ἑλλάδαδέν μπορεῖ νά σταθεῖ ὄρθια χωρίς τόν Καραμανλισμό. Εἶναι. στήν κρίση τῆς ἐργοδοσίας τά Ο ἡ μείωση τῶν ὡρῶν ἐργασίας ἔργα ὑποστηλώσεως καί τίς λοιἐπιτρέπει μεγαλύτερη ἀνάπαυση. πρόληψη τῶν ἀτυχημάτων καί τή 6) Ὀ τρόπος τῆς ἀμοιὸῆς καδιασφάλιση τῆς ὑγείας τους. H. ἡμερομισθίου καί τῶν ἐπιδομάΣύμφωνα με’ τίς διαπιστώσεις _ των θά μειώσει τή διαφορά πρός πού ἓγινανῑ τό πραγματικό καταόαλλόμενο α) Οἱ προσλαμῧανόμενοι ἐργάκαί θά ἀπαλλάξει-τούς ἐργαζόμεIE. ἡ ένωμένη δύναμη πού ἐκπροσωποῦν τά κόμματα. Αὐτή τή στιγμή ὅλοι ’σας ζυγίζετε γιά μένα τό ἴδιο.Παπάγος . ξεκινώντας ἀπό τήν ἀρχή ὅτι «ἡ λειτουργία ἑνός δυ’ ομηχανικοῡ σνγκροτηίιατυς. πές ὑποόοηθητικές κατασκευές.Πρόεδρον ΕΔΑ κ. Ἠλιοῦ .· Πειραιάς 17 Μάη 1977 ANOIXTO ΓΡΑΜΜΑ στούς; κ. Καί ἡ Κυὸέρνηση ἀς τολμήσει νά δεχθεῑ τή μάχη μ’ ὅποιο θελήσει ἐκλογικό σύστημα καί μέτρο. 52 χνίας Οϊήν ἄσκηση τοῦ κὴγετικοῦ ρόλου πάνω στίς δημοκρατικές μάζες τοῦ λαοῦ μας. ἀλλά στό τέλος -.μέ τή θερμή παράκληση «νά μπεῑ ἀτόφιο». πού κινεῖται μεσ’ τόν δημοκρατικό χῶρο. θά ἀποδειχθῆτε ἁπλοί ἐρασιτέχνες τῆς πολιτικῆς καί τῆς πρακτικῆς της. Θαρρῶ πώς πέρασε ἡ ἐποχή τοῦ Μεσσιανισμοῦ κι ἀσφαλῶς αὐτό θά τό πιστεύει καί ὁ κ.’ Ἐάν πραγματικά ἔχετε συνειδητοποιήσει πώς. Μαῦρον . Τό ὁημοσιεύουμε.ἀντί νά ἀνεὸάζει . Πρόεδρος τῆς Κυ6ερνήσεως. δῆθεν. Μαθητικές ἐξετάσεις καίέπικαιρότητα· σκίτσο μαθητῇ ἀπό τήν [Mm/a. ἐρευνῶντας ὕαθύτερα τό θέμα τῆς ἀπεργίας στό Μαὸέμ . Τά παραπάνω αἰτήματα εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένα καί ἡ ίκανοποιήσή τους ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιά τή ὅελτίωση τῶν συνθηκῶν δουλειᾱς. "Av δέν ἐπιταχύνετε. «τή στιγμή πού ὁ final/”15171116. τούτη τή φορά.) «Πρωτοόουλίαν» “ «Σοσιαλιστικήν Πορείαν» «Χριστιανικήν Δημοκρατίαν» ΑΘΗΝΑΣ Κύριοι. πολύπλοκη καί τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν ἀπαιτεῖ εἰδικές τεχνικές γνώσεις.

καί. ὅταν ἡ ἐξουσία γυρίζει στούς δρόμους καί δέν 6ρίσκεται Eva χέρι νά ἀπλώσει καί νά τήν πιάσει. θά τοῦ προγράμματος του; Καί τό δείξει ἡ ἱστορία. καθώς καί τά περί «γενιτσάρων» τῆς ΚΝΕ κ. ἤ ἐ’-καναν λάθος·.Κ-. Ἀντ” αὐτῶν.Ε. τότε 6εὸαιωθεῖτε πώς ἡ ἀπό- πειρα τοῦ 1956 ὑπό τόν ἀείμνηστο Γ. θά ῆθελα v6 πάρω μέρος στὴ συζήτηοη γιά τὴ διάσπαση τῆς έλληνικῆς ἀριστερᾶς καί νά μιλὴσω στούς Ἕλληνες συντρόφους. ἀλλά κάτι πολύ άπλό. Ξεκινῆστε κύριοι γιά τήν προσεχῆ τετραετία καί ὃλέπουμε οτή συνέχεια. Σύντροφοι. πού εἶναι ἡ πολυπρόσωπη δεξιά. Flatt. γιά σένα ἐργάτη τῆς Καισαριανής. ”Ηξεραν λίγο μαρξισμό.01111:11[611. εἶναι Eva 6690. ὅπως ἐμεῖς τά ἐκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων τήν έχουμε στὴν καρδιά μας.4 τους γιά τόν τόπο καί τό Λαό.μόνο τρία (τά πιό. Κουμάντο καί Πλωρίτη παίρνοντας ἀφορμή ἀπό κάποια άρθρα τους τότε στό «BHMA».νίκης (ἰδεολογικῆς ἐννοῶ) ἐνάντια στούς «δογματικούς>>. Καί ὅμως ὁ ”Αρης (πού ὅλοι τόν καπηλεύεστε) διαφωνοῦσε καί ὑπάκουε. εἶναι αἶσχος.. γιά τά ροζιασμένα χέρια.πολύ ΔΑΣ; 2) Πώς. ἀλλά ἁπλά ρευστό; (ΦΕΥΙ) 3) Γιατί οἱ ὀπαδοί τοῦ «όρθόδοξου ΚΚΙΞ» κλείνουν τά μάτια τους μπροστά σ’ αὐτές τίς ἐνέργειες τοῦ κόμματός τους; 4) Ποιός. ”Ηξεραν ὅτι ἡ ὑποκειμενική ἀποψη ἐπιφράξει τήν άντικειμενικὴ πραγματικότητα πού ζοῦσαν. γιά σένα ἑργάτη τῆς Ἑλλάδας. ποίΙ παραδέχεται; Μιά ἡ ἐργατικὴ τάξη. "Av ἔχω δίκαιο. μεγάλος κλασικός τῆς Θεωρίας καί τῆς πρακτικῆς. T6 ’ίδιο τόσοι ἀλλοι. Εὑχιιριστιῑ). i-‘va καί τό κόμμα της.ἔκκληση γιά ἑνότητα. ὅτι εἶστε ἀλάθητοι·. πώς πραγματικά εἷσαι.. ἀν οί πιό πολλοί εἶχαν διαφορετικὴ ἀποψη.(ῒὶέ)λει ἀναλογικό (κοντό ὴ μα-κρυ; Θέλει ὅλη ἡ Ἑλλάδα νά γίνει μιά ἐκλογική περιφέρεια; Ὲντάξει 0' ὅλα. δημοκρατία. οἱ θέσεις τοῦ ΚΚΕ πάνω 016 ἐθνικά ζητήματα. διακρίνω ἐλλειψη χώρου.. κάνιΓ -το ἀληθινό Κ. Κατά συνέπεια.» μα τοῦ τίτλου πού καίει τήν ἡγεσία τοῦ τιμημένου ΚΚΕ.τονο (ριλοσοὸιετισμό. εἶναι ἡ ούρά τῆς άστικῆς ταξης. εἶμαι ὅέόαιος πώς θά ἀσχοληθεῐτε «ποιοί θά ὑποδειχθοῦν ὑποψήφιοι. Καί ἐπειδὴ διαφωνοῦμε φτιάχνουμε δικό μας κόμμα.1Ξ. (16 AKEA).. ἀλλά ὅπως αὐτοί τὴ ζοῦσαν.Κ.. Τό ’ίδιο καί 6 'I'I}. Μιχάλης Π.κ. τώρα 66 μετατραπεῖ σέ ἀληθινό θρίαμὸο τῆς Δημοκρατίας. καί τούς ρω- τάω; 1) Τί κάνουν γιά νά μᾶς ἀποδείξουν πώς εἶναι ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ καί περισσότερο ΕΛΛΑ.. κι ὅχι. Διαφωνῶ μέ τόν ἒν.. ντροπὴ καί καταισχύνη. ’ένωοέ το. ὅταν μέσα οτή Βουλή μόνο αὑτοί καί ἡ Δεξιά ψηφίζουν Eva τέτοιο νομοσχέδιο; Παρακαλῶ νά μοῦ ἀπαντήσουν οἱ ὀπαδοί τοῖΙ KKE ἐξ. Αύτό εἰναι. 6λημα τῶν προὸλημάτων. Εὑχαριστῶ γιά τὴ φιλοξενία Φιλικά Τ. Εἶναι καί τοῦτοι μαζί σας. τό ἀδέσμευτο πολιτικά περιοδικό τῆς χώρας μας. ἀλλά φοιτητικά κόμματα. Τώρα. τό πρόπάνω στό σημείωμά μου αὑτό. εἶναι κόμματα τοῦ μό- χθου.. (Ἡ διατύπωση δέν ἔχει έτσι ἀκριὸῶς. Ὀ Μάρξ μίλησε γιά τά λερωμένα πουκάμισα. κ. . Τούς παραπέμπω λοιπόν στό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ». Δεχόμαστε τήν πρόκληση καί δίνεται ἡ ἐκλογική μάχη..πολύ χρήσιμοι καθώς καί οἱ ὅμοιοί σύγχρονη τραγικὴ ἐμπειρία ὅλων μας. σύντροφε ἐργάτη.Κ.λπ..K.ἐχω τὴν τιμή νά σᾶς ἀνα. Ἐγώ θά ἐπιμείνω 016 ἐρωτήματά μου; (l) Γιατί ἀποκρύῧονται ἀπό τόν Ἀστικό Τύπο (κι ἐννοῶ τόν κανόνα. Καί πιστεύω πώς ἂν ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό πατερναλισμούς. Καί 011'1v Κύπρο έχουμε Κ. ἀποσπάσματα καί θεωρίες. “Ὀποια άλλη λύση δέν μπορεῖ νά ἀνοίξει καλύτερο 696110 γιά . διάὸασα στό τεῦχος σου 71 πληθώρα γραμμάτων. (φοιτητή) ὅτι πρόγραμμα ὑπάρχει καί συγκεκριμένα ἔχει δημοσιευτεῑ στό 6ι6λίο «TO 90 ΣΥΝΕΔΡΙΟ TOY KKE».ΙΞ.Σ. δημοσιεύονται καθημερινά σχεδόν στό «Ρ» καί στ“ άλλα έντυπά του. ἀν περιμένουν μέσω τοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΥ» τά ἐπιχειρήματα καί τίς ἀπόψεις τῶν κομμουνιστῶν πάνω 0~ ὅλα τά ζητήματα πού ἀφοροῦν τό κόμμα τους. Σύντροφοι. Δέν εἶστε πιά Κ. Ξύπνα λοιπόν. δέν θά μπορέσει ὅμως ΠΟΤΕ νά κάνει μιά έπανάσταση. γιά τούς συκοφαν’τημένους μέχρι τώρα (ἀπό ἡγεσία τότε μέ πολλούς νῦν ἀναθεώρητές) καί ἀποκαταστημένους σὴμερα ἀπό τό ΚΚΕ άγωνιστές. 6 δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. ἀλλά δέν μπορῶ νά μή δῶ τὴ (Πυγνή αλὴ53 . ουνετιστεῖτε. Ἠ μήπως νομίζετε. γιατί στὴν οῦσία ἤξερα ὅτι δέν θά ἐρθουν) ούσιαστικές ἀπανῆὴσεις. εἶναι μιά προδοσία τοῦ προλεταριάτου καί τοῦ κομμουνισμοῦ. Γιατί.. ρεὸιζιονιοτές κά..Δ..μυωπία τοῦ Σ.ἐπιφυλασσόμαατε. Ἴσως τά λόγια μου νά φαίνονται σκληρά γιίι τοὺς νέους. ’ ἀλλά καί πάνω σέ σοφώτερες καί πιό μελετημένες ύποδείξεις πού Μέ δημοκρατικούς χαιρετισμούς Ἕλληνες δημοκράτες προφορικά Ἀλέκος I. Τέλος. τέλος πάντων. πιστέψτε με. σύντομαί) καί . 116 πρώτη καί κύρια ὑποχρέωση «νά πτύξω μέ τὴ θερμὴ παράκληση νά γίνει καί νά ριζώσει. Ἠ ἁγνὴ καρδιά τῶν φοιτητῶν μπορεῖ v6 κάνει Eva Πολυτεχνεῖο. Κακουλίδης καί γραφτά σάς ἀπευθύνουν. Παπανδρὲου. Μπράόο λογική. Φοιτὴτρια Ο ξ Ἀγαπηῖὸ «ANTI» Σέ παλιότερο τεῦχος σου. δέν θά ίκανοποιηθοῦν.. ἡγετσμανίες καί σφραγιδοφυλακές.Ἀγαπητὸ «ANTI» Aév 66 γράψω πολλά. Μόνο μιά ἐρώτηόη θά 6άλω γιά τούς συναδέλφους τοῦ Κ. Πειραιεύς Παλιότερα περίπου τέτοια σηΑύτά τά λίγα καί άπλά.Κ. εἶναι.. καταλάόει ὅτι δέν εἶναι τό 65". λοιπόν. παρόμοια μέ αῦτὴ τῶν Κομμουνιστικῶν Κομμάτων Ἰταλίας καί Γαλλίας» Μήπως αὐτοί πού τὴν ἐκαναν δέν ἧταν ἀνεξάρτητοι. κάνοντας τήν ἐκτίμηση πώς τό καθεστώς τοῦ Βιντέλα δέν εἶναι φασιστικό.) οἱ θέσεις καί οἱ ἀπόψεις τοῦ KKE: (2) Ποῦ 691'— σκουν ἀδυνατότητα έφαρμογῆς Ο Καί ἕνα γράμμα ἀπό τή Λευκωσία . Περίμενα (τρόπος τοῦ λέγειν ὂέὸαια. ἔχει γίνει χίλια κομμάτια. ποιοί πρέπει νά ἐκλεγοῦν δουλευτές. 666στακτο στούς ώμους τῶν ἡρώων μας. ’Ὀμως ὑπακούω στό κόμμα καί οτήν πλειοψηφία. ὅπως λέγει Eva. Τέλος. T6 K.. Ο Ἀγαπητό ANTI. T6 Κ. T6 πρόόλημα λοιπόν εἶναι ἡ. καλύτερη τύχη γιά τό ”Εθνος. ἀπαντῶ στόν Σ. μόνο μοκρατία».ἔ Τέλος πάντων. γιά τὴ διάσπαση. ἀλλά πειθαρχία. φρονῶ πώς δέν 66 ὑπάρξουν περιθώρια ἀλλα οὕτε γιά αὑτοκριτικές κι οὔτε 66 σώσει τά πράγματα ὁ ἀφελής γιά τά πάντα ἰσχυρισμός «πώς γιά ὅλα φταίει 6 ξένος παράγοντας καί ἡ ἑλληνική δεξιά». οἱ πιθανότητες νά εἶναι πιό κοντά οτήν ἀλήθεια εἶναι μεγαλύτερες. Αῦτό τό ζήτημα μπορεῖ νά ἀπασχολεῐ λίγους ἤ πολλούς’ ἀπό σᾶς. τήν .Δ.Κ.ΚΟΜΕΠ. σωστή Δηπροόληματισθεῖτε. ἐγώ τουλάχιστο. Καί ὅμως ἡ ὅασικὴ ἀρχὴ κάθε Κ. Ἠ πεποίθησή μου εἶναι πώς μπορεῖ-ιε καί πρέπει νά προλά6515 κάθε ἐνδεχόμενο αἰφνιδιασμό ἀπ’ τήν πλευρά τοῦ «αἰώνιOU» ἀντιπάλου.λπ. μά (ὅπως πιστεύω) ὅγαλμένα ἀπ’ τὴ Π ΡΟ BAHMATA ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ο Πληθώρα ἀπό γράμματα ἔφτασαν πάλι στό «ANTI» γιά τά προόλήματα τῆς Ἀριστερᾱς . Γιά σένα ἐργάτη τῆς ΛΑΡΚΟ. κι ἀκόμα σέ μπροσούρα μέ τίτλο «Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΓ ΤΟΥ KKE -7 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ». οἱ δημοκράτες ὅμως ’Έλληνες στενοχωροῦνται καί πικραίνονται γιατί σκοντάφτετε στίς τέτοιες διαδικασίες κι ἀφήνετε οτήν δεξιά νά κρατάει τήν μπαγκέτα. γιά σένα προλετάριε. Οἱ Ἕλληνες δημοκράτες πού μαστίζονται καί κατατυραννοῦνται ἐπί 150 χρόνια ἀπό μιά παράταξη ὃλαπτική τῶν συμφερόντων τοῦ Ἔθνους (λίγα καί πολύ μικρά διαστήματα κάπως ἀνάσανε 6 τόπος) νομίζετε πώς δέν 66 ’χουν τὴν ὑπομονὴ νά ἀντέξουν 011'1v δοκιμασία τῆς έφαρμογῆς τῆς τετραετοῦς συνερ- γασίας σας; ”Av δέν ἐπιτευχθεῖ ἡ ένωσὴ σας. είχα θέσει ὁρισμένα ἐρωτήματα. γιατί οἱ ἐξαιρέσεις αὐτόν ἀκριὸῶς ἐπιόεὸαιώνουν. ἀναθεωρητικοί.ἀπό ἕλλειψη χώρου . Είμαι καί ἐγώ νέος.Κ.Ἀγαπητό «ᾊντί». ”Ισως v6 πεῖτε καλύτερα νά ἐπαναστατοῦσαν. ΣΖ. Eva κόμμα πού θέλει νά λέγεται κομμουνιστικό ψηφίζει συμφωνία μέ τὴ χούντα τῆς Ἀργεντινῆς. σάν ἐ’νας συναγωνιστὴς τους πού ὅλέπει τήν κατάσταση ἀπό μακριά καί μέ άντικειμενικό μάτι. σύντροφοι. Εἶναι τόσες καί εὑκολες οἱ δικαιολογίες. . Ξέρω καλά πώς θά θριαμὸεύσει μέσα στὴ οτενομυαλιά τους ἡ ἰδέα τῆς . ἄκαμπτη πειθαρχία στίς ἀποφάσεις.λπ. 6. Δογματικοί.ἀπαντήσεις σε’ φίλους ἀναγνῶστες κ. Στίς συζητήσεις σας κύριοι. Ἀπευθύνομαι σ’ ὅλους τούς φίλους τοῦ KKE ἐξ. τότε δέν έχεις τό δικαίωμα νά προσποιεῖσαι τόν ταγό στό Λαό. Εἶναι ἀπό τίς ἀρχές πού δέν συμφέρουν. Πάρε τό κόμμα σου ἀπό τά παιδαρέλια. Πρῶτά-πρῶτα νά σοῦ πῶ.Κ. ιὈμως 6 Μάρξ δέν μίλησε γιά φοιτητές. Δέν εἶχαν ὅμως τά μυαλά σας. Στήν πολιτική. ἀλλά τό νόημα εἶναι αὐτό). Τελεία καί παύλα. μειώματα εἰχα στείλει καί στούς κ. Διαφορά ἀπόψεών. Συζὴτηση. ἀπό θεληματική σας ἀσυνεννοησία. πάνω α’ αὐτό.; «Γιατί δέν ἔχει γίνει ἐπίσημη διακὴρυξη ἀνεξαρτησίας ἀπό τό Κ. Δημοσιεύουμε . τούτη τή φορά δέν 66 τῆς φτάσει «κι’ ὅλοι οἱ σάκοι τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων ή παραμεθορίων πέριοχῶν ὅλου τοῦ κόσμου» γιά νά κατα6άλει τή Δημοκρατία. πόσοι ἀπό κάθε πλευρά καί σέ πιά περιφέρεια καί τά τοιαῦτα μιλημένα καί ἀνομολόγητα».

“Ετήσιά 520 ”Ετήσια Ὀργανισμῶν. ἀλλά ἐόγαλε καί ἐπαναστατικό λόγο στούς ἰταλούς φαντάρους. Γιά ποιό λόγο ἡ ἀσκοπη θυσία ἐστω κι ἑνός φαντάρου; ” Μέ ἐκτίμηση Ν. ἐπίσης ἐντός πλαισίου. Συντροφικά Κύπριος κομμουνιστής Α. “Ανάργυροι. . . 20 άεροΠ.λι-ιῑ 1. δέν 6106606 πολλά γράμματα ἐργατῶν γιά τὴ διάσπαση. Τραπεζῶν. 732-713 O v10 τά θιθλιοιτωλεῖα B. 20 άεροι-ι. ζητώντας ἐν- εργή συμπαράσταση 016v ἀγώνα της.φαινόμενο ὄχι ἀσυνήθιστο στό χῶρο τῆς Ἀριστερᾱς- ΨΗΦΟΣ ΣΤΑ 18 . γραφο πού ὸημοσιεύσαμε τοῦ Θεωρῶ τήν δημοσίευση τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μέ τό ὀνόματός μου ὑπό τόν ὡς ἀνω ὁποῖο τό ὑπουργεῖο ζητοῦσε στοιχεῖα ἀπό ΚΥΠ. "A. 13 ἐτήσιαι άτιλή δολ. δολ.. Δέ συμφωνῶ μέ τόν κ.Τό ἄλλο σκέλος τοῦ γράμματος θά δημοσιευθεῖ στό ἐρχόμενο τεῦχος). E1. Αὐτὴ ἡ τόσο ὡραία καί γενναία πρωτοόουλία.Πιπινέλης ἀνέφερε τό Πετρόπουλοξ· ὑπόγραφε τό ἔγὄνομά μου κατά τὴν περίοδο τῆς δικτατορίας. Φτάνει πιά 016 γράμματα τοῦ μίσους καί τῆς διχόνοιας. ὁ κ. έστω ἐχθρικὴ. πολιτικῆς θέσης . πού ὑποχρέωσαν ἀρκετούς κομμουνιστές ἡγέτες . δολ. Γραφικῶν Τεχνῶν Γ. ὥστε ὁ Πιπινέλης νά τούς πλέξει τό ἐγκώμιο καί νά τούς παρουσιάσει σάν παράδει- Γαντη- Ἰωαννίδη) όχι μόνο γιά τούς φόνους τροτσκιστῶν. Τό ἔγὨς πρός τό δημοσιευθέν εἰς τό αὑτό ὡς ἀνω τεῦχος σας ἐγγρα.Κύριε. Ἐλλάδαςῐ Βιθλιοῐτωλεῖο «Ξένος ΤυΠος» N.6 κ. τὴν Ἀμερική καί τίς σοσιαλιστικές θεια. τήν ὅτι αὐτή (ΣΣ.έστω καί ἀργοπορημένα (γιατί δυστυ- χῶς εἶχαν προηγηθεῖ πολλά τόσο στή Ρωσία ὅσο καί οτήν πολιτική τῶν διαφόρων ΚΚ μέ τήν ἑδραίωση τοῦ σταλινισμοῦ ἀπό τό 1924. Ἀλεξάνδρου 26 ”Αγ. Μόνο 01 νέοι. Τά κόμματα τῆς ἀριστερὰς εἶναι δέομια τῶν νεολαιῶν τους. Καί τό «Ἀντί».Α.1.819 λάσπη πού μέ ἀπύθμενο θράσος προσπάθησε νά ρίξει ὁ M1169τζώτας ἐναντίον τῆς ἡρωικότερης καί ἀγνότερης μορφῆς τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος. Μετά τιμής Ἀθανάσιος Πετρόπουλος Πρέσὸυς Πραγματικά. Ἐφιστῶ τὴν προσοχή σας ὅτι σίαζε σάν πρότυπα. Πουλιόπουλο κ. O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ- Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. μιά πολιτική νεολαία ἀρχισε μιά ἐκστρατεία γιά ἐκδημοκρατισμό τῆς παιδείας καί γιά τό δικαίωμα τῶν νέων νά ψηφίζουν στά 18 1011.Κόννον. Χίλτον. γιατί ὁ κ. Τηλῑ 732. . 19 ἀναγράφετε ἐντός πλαισίου τό όνομά μου. Πετρόπουλος ὁέν περιλαμὸάνεται στούς πρεσόευτὲς πού ὁ Πιπινέλης παρουγμα». Κεντρική διάθεση; O γιά τά 6ι6λιοῐ-ιωλεῖα τῆς Ἀθήναςῑ Στά γραφεῖα του «ANTI» Δημοχάρους 60.· .B.. άεροιτ. ὅτι ἔπρεπε νά γίνει έπίθεση κατά τῶν Γερμανῶν ὅταν ἀποχωροῦσαν μόνοι τους. πρεσταση τῆς ἀλήθειας καί 66051 τοῦ νόμου περί τύπου.Ὠκεανίάῑ ὲξάμηνηῑ άι-ιλή δολ. πρός ἀποκατά. δολ. 260 δρχ. 25 Η. Geo/vim . Τό γράμμα μου εἶναι μιά πρώτη ουμόολή. εἶναι ἤδη καταχτημένο δικαίωμα οτήν Εὐρώπη. πρός ὅλους τούς προοδευτικούς ἀνθρώπους. 17 ἐτήσιαι άι-ιλή δολ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ “Ιάσίου 5. πον 6 . 47 ἀλλά καί εὐσχήμως ὑπογραμμίζε- ται τό γεγονός ὅτι αὐτή εἶναι ὑπόδικος ἐνώπιον τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν. ἐπιστολές. Ἀσίας έξάμηνηῑνάτιλή δολ. μαζί μέ ἄλλα ὀνόματα. Κάνω ἐκκληση πρός ὅλους ὅσους πιοτεύουν στὴν ἑνότητα νά ἀρχίσουν τήν ἑνότητα 66011.713 “. ἐπίπρόσωπό μου καί παραπλανητικὴ θεοη κατά τῆς χούντας στόν γιά τό ἀναγνωστικό σας κοινό. Χωρίς νά ἐπιδιώκει μονοπώληση συνθημάτων. τοῦ Παντ. ἀκουοτεῐ ἡ φωνὴ τῆς ΛΟΓΙΚΗΣ.λπ. ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς πληροφορήσω ὅτι οἱ περισσότερες μαρτυρίες συγκλίνουν οτήν ἀποψη ὅτι ὁ Πουλιόπουλος. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Δεινοκράτους 131 ο Ὑτιευθυνος Τυιτογραφείουῑ ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ Βάσ. 10 άεροι-ι. πού ἔχει ἠταν ὀλέθριο νά σαμποταριστεῖ παίξει τόσο ἐποικοδομητικὸ ρόλο μέχρι τώρα. O Φωτοστοιχειοθεσίάῑ «ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ Βασ..συνισταμένη τῶν αἰτημάτων καί τῶν ἀγώνων τῆς έλληνικῆς νεολαίας.7) . θά συντρόφους.· τό σαμποταρισμα.. Τηλ. τόν 61666ητο «Φάνη τῆς Ἀθήνας». μιᾶς σω- 0117. ‘ ΤΑ ΨΕΛΝΙΞΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ O M’ ἀφορμή τό σημείωμα τοῦ Γιάννη Μανούσακα στό προηγούμενα «ΑΝΤΙ».. ’Ὀμως ἡ ἀλήθεια 606. Κοτζιάς καί Σία O.Κσ. τὴ λύσσα τῶν ἐχθρῶν τῆς δημοκρατίας. κι ὅποιος ἔχει μάτια «ὅλέπει». Ο O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙ- KOY: 'EE. Μ. Διεθνῶν Ὀργανισμῶν». 10 6άνεται ἐναντι .Π.. Μακάρι νά κάνω λάθος. νά ἀνοίξει ἐπιτέλους 6 διάλογος. ἐκκλήσεις. Ἀλεξάνδρου 2. τηλΔ 279720. Λεμεσός Σιλόνε. Ο οΚάΘε ἐνυηόγρσφο άρθρο ἐκφράζει 111v Προσωπική άιτοψη τοῦ συγγράφει] του. Ἡ νεολαία αὐτὴ ἀπευθύνθηκε σ’ ὅλο τόν έλληνικό λαό καί τούς πολιτικούς φορεῖς του. 34 Αυστράλῐα . Γιά φοιτητές ἐκιττωση 15%. χρόνια.314— 713. τό σύνθημα γιά ψῆφο στά 18 εἶναι σήμερα ὁ πυρήνας καί ἡ ὁ φλίτ παει για ψαρεμα Σααάζπημπωπ 54 N. Ἀσημιδικῶν (καί τοῦ ίδιου τοῦ Ἀσημίδη) καθώς καί διαφω- Δημοχάρους 60 Ο “Εκδότηςῑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ὑπό τόν τίτλον; « ποῦ ὂρίσκονται σήμερα οἱ πρεσόευτές πόύ ὃοήθησαν τόσο πολύ τὴ Χούντα. ὁ Ν. Κάνω ἐκκληση πρός ὅλους τούς χῶρες καί ώριμο πιά γιά λύση αἴ- τημα στήν Ἑλλάδα. Πουλιόπουλου (1900 43). πού ἐπέσυρε τό μένος τῆς «δημοκρατικῆς» ἐνεργητικῆς ἀντίδρασης.τῆς δικτατορίας. · ΔΙΙΞΥΚΡΙΝΙΣΙΞΙΣ ᾗ _ O Ἀπό τή Δαμασκό λάὸαμε τό πιό κάτω γράμμα. Ἐλπίζω νά ὅρῶ ἀνταπόκριση. Καλμέτης γράφει τά ἑξῆς· Πολύ καλά τά ψέλνει .200 δρχ. φον τῆς 5ης Διευθύνσεω·ς τοῦ άεροιτ. ἀς τό θέσει σάν σκοπό του. γιά ἀπό μέρους τοῦ προοδευτικοῦ στρατόπέδου. γιά λόγους στενά κομματικούς. Τσιμισκῆ 78. πού ἔφαγε ὅλη τὴ ζωή τὸυ στίς φυλακές καί τίς ἐξορίες καί ἀντιμετώπισε μέ ἀπαράμιλλο θάρρος τήν κατηγορία γιά ἐσχάτη προδοσία μπροστά στό παγκαλικό δικαστήριο. 24 ἐτήσιαῑ άιτλή δολ. “Ὀπως εἰπώθηκε πολύ σωστά. Τό ὄνομά του 611/10015151an ἀπό παραοὐδέποτε καθ’ οἱονδὴποτε τρόὁρομή στή λιότα ἐκείνη. 20 Ο Ἐμθάσμάτα.καί σάς ζητῶ. κ. ’Ὀσο γιά τὴ Ἀθήνσ 601. ἐΠιταγέςῑ ’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Δημοχάρους 60. τοῦ πιό ὂαθυστόχαστου έλληνα μαρξιστῆ. πού ἐζήλωσε δόξα Γιέζωφ ἢ Μπέρια ’Ἕνα «καυτό πρόὸλημα» θίγει με’ τό πιό κάτω γράμμα τοιι φίλος τοῦ περιοὸικοῦ.Μεσογ. 748. 10 άεροΠ. ΚΑΙ ΣΕΧΤΑΡΙΣΜΟΣ Ἀγαπητό «Ἀντί». Ἀς γίνει κάτι τέλος πάντων..Κ.ὈΗΕΙ Καί ὅέὸαια ὸέν συμφωνοῦμε με’ τήν ἄποψη τοῦ κ.Κάνάδάς -“Αν. Στίς στήλες τοῦ «ANTI».λμέτης (ΣΣ.ιγραφο ἔχει δημοσιευθεῖ. ἐάν τό 616660515 προσεκτικά θά δῆτε ὅτι ὄχι μόνο οὐδεμία θέση λαμ- Ευρώτιη . EM- ΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΩΜΙΞΝΟ Κ. ἀρχειομαρξιστῶν.λπ. δολ. νά ἀρχίσουν νά στέλνουν καί αὐτοί ἐπιστολές γιά τήν ΕΝΟΤΗΤΑ. λόγω χρόνιου σεχταρισμοῦ. ΓΔΕΑ κ. Ἀναμένω καί θά ἐπανέλθω. OTIMH TEYXOYZ δρχ. ΑΘΗΝΑ 601. 20 O nAAHA TEYXHzTIMH 30 ΔΡ. vA. Περιστέρι.· ὁηλαὸή ἡ δικτατοπαρούσα ἐπιστολή μου ἤ ἀνάλογη ρία) εἶναι ὑπόδικος ἐνώπιον τῶν ἐπανόρθωση.Π. νά δημοσιεύσὸευτῆ ὅτι 016 ἕγγραφο «εὐσχήμως ὑπογραμμίζεται τό γεγονός σετε. δολ. πού φέρει τὴν ὑπογραφὴ μου. ὄχι μόνο διατήρησε τὴν ψυχραιμία καί τήν παλληκαριά του μπροστά στό ἐχτελεστικό ἀπόσπασμα. 16 τεῦχος 72 (28 Μαΐου 1977) τοῦ περιοδικοῦ «ANTI» καί εἰς τό άκρον δεξιόν τῆς σελί6a.-τηλ.011. χῶρες; ὲξάμηνηῑ άι-ιλή δολ. τύπον δυσφημιστικὴ γιά τό γιά νά άντιμετωπίσει τήν. ἀνοιχτεί εἰδική στήλη μέ συνεντεύξεις.604 0 Ἐκτύτῐωσηῑ Ἑργοστ. δολ. Ν.E. Μπαρτζώτα. Μανούσακας στόν B. Φιλαδέλφεια καί εὐθύνεται (μαζί μέ τὴν τότε σταλινική ἡγεσία τῶν Σάντου καί ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ νούντων σταλινικῶν.ν’ ἀπομακρυνθοῦν ἐγκαίρως ἀπό τό 1926 .732.

’ | Ο καλοκαίρι σας. oi άδειες τῶν νέων ἐργαζομένων..725 Στὴ Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα τοῦ ἐργαστηρίου δά ὂρῆτε κατ’ αηοκλειοτικὸτητα στό μαγοζί “άντικείμενο.Χολαργὸς τηλ. 6521.ΤΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘοΥΡιΟΣ Ἀφιὲρωμα στίς διακοπὲς καί στόν ἐλεύθερο χρόνο τῶν νέων.’ΘΟΥ- ENA MONAAIKO NTOKOYMENTO ΡιοΣ). (Μέρη γιά διακοπές. Δημητρίου Γοὺναρη 30. . «2340 ΜΕΡΕΣ ’ΣΤ HAPANOMIA» τό χρονικό τῆς ἐφταετίας μέσα ἀπό τήν παράνομη δουλειά ἐνός δημοσιογράφουΙ Στό τεῦχος “αὺτό Θά Βρεῑτε ἰδέες καί προτάσεις γιά νά περάσετε καλύτερα τό ἀγωνιστῆ. κὲφι κοί άγαηησὲ καινοὺργιες πάντα φόρμες καί οκὲδια ἐκλεκτὰ δῶρα για τοὺς άηαιτητικοὺς φίλους σας. κεντρικό ὁργανο τοὺ Ο 'PHrA (DEPAIOY’ ΕΚΔΟΣΕΙΣ << ΓΛΑΡΟΣ >> - κεραμικὰ σηυρου τίιναρὸατου ο ηοιίεμος του I940-4l Ιτξαμαχη της κρητης άηὸ τὸ ἐργαστήρια *ἀντικειμένου Φτιαγμένα μὲ. πού καλύπτει τήν 773(— οδο ἀπό τό 1935 ὡς τόν Ἰούνιο τοῦ 1941. γελοιογραφίας πού διοργανώνει ὁ. Βιθλία. G} ταινίες. Θὸ τὰ θρῆτε στὸ ἐργαστήρια. ΪΟΜΙΔΙΑ 2 _ Τό τέταρτο ὅιόλίο τῆς σειρ(ιε. λεητομὲρειες γιά τό διαγωνισμό πολιτικῆς . Φανερωμένης 48 .

. = . AI'IENANTI . κυιτλοιροέρησε Φοιτητὲς ταξιδὲψτε μαζίμας O ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ O ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ O ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σέ ὰεροπλάνα Πλοῑα τραῑνα O EXPRESS ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ · κοινωνικός μετασχηματισμός καί στρατιωτική ἐπέμδαση 1880-1909 δωρεάν άτιό τά γραφεῖα μσς O Ἐκδίδουμε τή ΔΙ ΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ολετ HELLAS ο ιηηοκΡΑΤονΣ 2 KAI AKAAHMIAZ B' (ὄροφος. Η ΑΥΓΗ .επιστ. Τηλ.. 3600.233 3604. 3613.ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΛ.ρ ...095 PYLARINOS ’ ...087 3629.(όῦοῨ κάθε Κυριακή 16 σελίδες ο με Πλούσιο Περιεχόμενο ο μέ νέο έΠιτελείο συνεργατῶν 'uyopéze'ce filafiifieue ττι-ιν ΑΥΓΗ ΕΙΔΙΚοΣ ΣΤΑ ΝοΜΙΣΜΑΤΑ KAI ΜοΝΑΔΙκοΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤοΝοΜΙΣΜΑΤΑ ’’’’’ .;.777 Ἑξάντας Ο ΣΟΛΩΝΟΣ 68...