You are on page 1of 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

96509 BINTANGOR

KERJA KURSUS
Nama Pelajar

: GIBSON ANAK JOHN

Angka Giliran

: 2015031340022

Nombor K/p

: 960430-13-6265

Kumpulan

: PISMP Bahasa Iban Ambilan Jun 2015

Kod Kursus

: EDUP3043

Nama Kursus

: Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku

Nama Pensyarah : Encik Rajendran a/l Subramaniam


Tarikh Hantar

: 05.September. 2016

Disemak oleh

: Tandatangan :
Nama

Tarikh